עדכון קצובת הבראה במגזר הציבורי

‫במבזק זה ‪ 3‬עמודים‬
‫ח' בתשרי התשע"ו (‪)21.9.2015‬‬
‫גיליון מס'‬
‫‪1027‬‬
‫חקיקה‬
‫הארכת תוקפן של התקנות המעניקות זיכוי בגין עבודה במשמרות‬
‫חקיקה‬
‫‪ ‬הארכת תוקפן של‬
‫המעניקות‬
‫התקנות‬
‫עבודה‬
‫בגין‬
‫זיכוי‬
‫במשמרות‬
‫‪ ‬הצעת חוק התוכנית‬
‫הכלכלית ‪ -‬בחירת‬
‫הסוכן הפנסיוני‬
‫‪ ‬הצעת חוק ההתייעלות‬
‫הכלכלית – השגת‬
‫יעדי התקציב לשנות‬
‫התקציב ‪ 2015‬ו‪-‬‬
‫‪2016‬‬
‫עו"ד הלית כהן‪-‬רזניצקי‬
‫ביום ‪ 20.9.2015‬פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה‬
‫במשמרות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ו‪( 2015-‬להלן‪" :‬התיקון")‪.‬‬
‫במסגרת התיקון הוארך תוקפן של תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה‬
‫במשמרות)‪ ,‬התשמ"ז‪( 1986-‬להלן‪" :‬התקנות")‪ ,‬אשר העניקו זיכוי בגין עבודה במשמרות‪ ,‬עד ליום‬
‫‪ .31.12.2014‬התקנות הוארכו רטרואקטיבית ויחולו בשנות המס ‪ 2015‬ו‪.2016 -‬‬
‫החל מיום ‪ 1.1.2015‬הסכומים‪ ,‬בהתאם למערך הניכויים‪ ,‬הם כדלקמן‪:‬‬
‫תקרת הכנסה – ‪ 10,700‬ש"ח לחודש‪.‬‬
‫זיכוי בשיעור ‪ - 15%‬עד ‪ 940‬ש"ח לחודש‪.‬‬
‫הצעת חוק התוכנית הכלכלית ‪ -‬בחירת הסוכן הפנסיוני‬
‫תקציר פסיקה‬
‫סיכומם של דברים ‪‬‬
‫ביום ‪31.8.2015‬‬
‫פורסמה ברשומות‬
‫הצעת חוק במסגרתה‬
‫מוצע לבצע הפרדה בין‬
‫שירותי תפעול הניתנים‬
‫למעסיק לשירותי שיווק‬
‫פנסיוני הניתנים‬
‫לעובדים‪ .‬עוד מוצע‪,‬‬
‫לעגן את זכות העובד‬
‫לקבל ייעוץ או שיווק‬
‫לגבי החיסכון הפנסיוני‬
‫שלו מבעל רישיון בו‬
‫יבחר ולאסור על‬
‫המעסיק להתנות ביצוע‬
‫עסקה במוצר פנסיוני‬
‫בביצועו ע"י בעל‬
‫רישיון‪ .‬כמו כן‪ ,‬מוצע‬
‫לקבוע שמעסיק לא‬
‫יהיה רשאי להתנות‬
‫ביצוע הפקדות כספים‬
‫לקופת גמל בעבור‬
‫עובד או מתן טובת‬
‫הנראה אחרת לעובד‬
‫בכך שפעולות ביצוע‬
‫עסקה במוצר פנסיוני‬
‫יעשו ע"י בעל רישיון‬
‫מסוים‪.‬‬
‫עו"ד הלית כהן‪-‬רזניצקי‬
‫ביום ‪ 31.8.2015‬פורסמה ברשומות הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום‬
‫המדיניות הכלכלית לשנות התקציב ‪ 2015‬ו‪ ,)2016 -‬התשע"ה‪( 2015-‬להלן‪" :‬הצעת החוק")‪.‬‬
‫מטרת הצעת החוק‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לתקן חוקים שונים במטרה לחזק את הצמיחה במשק‪ ,‬להגדיל את‬
‫הפריון במשק ורמת התחרות בו ולהוזיל את יוקר המחיה‪.‬‬
‫במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ‪ ,‬שיווק ומערכת‬
‫סליקה פנסיוניים)‪ ,‬התשס"ה‪ 2005-‬ואת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)‪,‬‬
‫התשס"ה‪ .2005-‬להלן עיקרי התיקונים המוצעים בחוקים אלה הנוגעים ליחסי עובד מעביד‪:‬‬
‫הפרדה בין השיווק הפנסיוני לשירותי תפעול‬
‫החל מינואר ‪ 2008‬חלה חובה על כל מעסיק להפקיד עבור עובדיו לחיסכון הפנסיוני מכוח צו‬
‫ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק‪.‬‬
‫כאמור בדברי ההסבר להצעת החוק‪ ,‬חישוב הזכויות המגיעות לכל עובד‪ ,‬הפקדת הכספים בגופים‬
‫המוסדיים השונים‪ ,‬וביצוע בקרה על נכונות ההפקדה (להלן‪" :‬שירותי תפעול") כרוכים בעלות כספית‪.‬‬
‫בשל האמור‪ ,‬מעסיקים רבים מתקשרים עם סוכנויות ביטוח לשם הענקת שירותי שיווק פנסיוני‬
‫לעובדיהם וביצוע פעולות באותם מוצרים‪ .‬במסגרת שירות זה מספקות סוכנויות הביטוח שירותי‬
‫תפעול למעסיקים‪ ,‬לעיתים קרובות ללא תמורה‪ ,‬מאחר והתשלומים שמשלמים הגופים המוסדיים‬
‫לסוכנות הביטוח מתוך דמי הניהול שנגבים מהלקוח מממנים למעשה את עלויות התפעול‪.‬‬
‫כך יוצא שסוכן הביטוח‪ ,‬שמחויב להציע לעובד את החיסכון הפנסיוני המתאים ביותר עבורו‬
‫ולדאוג לענייניו בכל תקופת הביטוח‪ ,‬מחלק זמנו בין שירותי השיווק שהוא מספק לעובד לשירותי‬
‫התפעול ש הוא מספק למעסיקו של אותו עובד‪ .‬כמו כן‪ ,‬התוצאה היא שהעובד מממן את הוצאות‬
‫התפעול של מעסיקו‪.‬‬
‫לפיכך מוצע לבצע הפרדה בין שירותי תפעול הניתנים למעסיק לשירותי שיווק פנסיוני הניתנים‬
‫לעובדים וכך לאפשר לעובד לבחור באופן חופשי בבעל רישיון‪ ,‬לצמצם ניגוד עניינים של בעל‬
‫הרישיון ושל המעסיק‪ ,‬לעודד תחרות ולהוזיל עלויות דמי ניהול לעובד‪.‬‬
‫חופש הבחירה במשווק וביועץ הפנסיוני‬
‫עוד מוצע‪ ,‬לעגן את זכות העובד לקבל ייעוץ או שיווק לגבי החיסכון הפנסיוני שלו מבעל רישיון בו‬
‫יבחר ולאסור על המעסיק להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני בביצועו ע"י בעל רישיון מסוים‬
‫(ובכלל זה סוכן הביטוח המספק שירותי תפעול למעסיק)‪.‬‬
‫איסור התניית ביצוע פעולות באמצעות בעל רישיון מסוים‪.‬‬
‫בהתאם להצעת החוק‪ ,‬מוצע לקבוע שמעסיק לא יהיה רשאי להתנות ביצוע הפקדות כספים‬
‫לקופת גמל בעבור עובד או מתן טובת הנראה אחרת לעובד בכך שפעולות ביצוע עסקה במוצר‬
‫פנסיוני יעשו ע"י בעל רישיון מסוים‪.‬‬
‫תחילה‬
‫על פי הצעת החוק‪ ,‬תחילתו של התיקון המוצע תהיה ביום ‪.1.12.2015‬‬
‫‪http:\\www.koloved.net‬‬
‫המשך בעמוד ‪ 2‬‬
‫עמוד ‪ 2‬תוך ‪ 3‬עמודים‬
‫ח' בתשרי התשע"ו (‪)21.9.2015‬‬
‫גיליון מס'‬
‫‪1027‬‬
‫הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית – השגת יעדי התקציב לשנות התקציב‬
‫‪ 2015‬ו‪2016-‬‬
‫עו"ד הלית כהן‪-‬רזניצקי‬
‫סיכומם של דברים ‪‬‬
‫ביום ‪31.8.2015‬‬
‫פורסמה ברשומות‬
‫הצעת חוק ההתייעלות‬
‫הכלכלית (תיקוני‬
‫חקיקה להשגת יעדי‬
‫התקציב לשנות‬
‫התקציב ‪ 2015‬ו‪-‬‬
‫‪ ,)2016‬התשע"ה‪-‬‬
‫‪ .2015‬במסגרת הצעת‬
‫החוק מוצע לערוך‬
‫מספר תיקונים בחוק‬
‫הביטוח הלאומי‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬עדכון קצבאות‬
‫ילדים‪ ,‬חיסכון ארוך‬
‫טווח לילדים‪ ,‬טיפול‬
‫רפואי לנפגעי עבודה‪,‬‬
‫תקופת האכשרה‬
‫הנדרשת לזכאות לדמי‬
‫אבטלה וחובת הדיווח‪.‬‬
‫ביום ‪ 31.8.2015‬פורסמה ברשומות הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬
‫התקציב לשנות התקציב ‪ 2015‬ו‪ ,)2016 -‬התשע"ה‪( 2015-‬להלן‪" :‬הצעת החוק")‪.‬‬
‫מטרת הצעת החוק‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לתקן חוקים שונים כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית‪,‬‬
‫לעמוד בתקרת הגירעון‪ ,‬להעמיק את גביית המסים‪ ,‬להגדיל את הכנסות המדינה‪ ,‬זאת תוך חיזוק‬
‫הצמיחה במשק‪ ,‬שינוי סדרי עדיפויות וצמצום הפערים‪ ,‬והכול בהתאם ליעדי התקציב‪.‬‬
‫במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪( 1995 -‬להלן‪:‬‬
‫"חוק הביטוח הלאומי")‪ .‬להלן עיקרי התיקונים המוצעים‪:‬‬
‫ביטוח לאומי‬
‫עדכון הסכום הבסיסי וקצבאות הילדים‬
‫מוצע לתקן את ההגדרה של "הסכום הבסיסי" שבסעיף ‪ 1‬לחוק הביטוח הלאומי‪ ,‬כך שלגבי הילד‬
‫הראשון והילד החמישי ואילך תהיה קצבת הילדים ‪ 150‬ש"ח (במקום ‪ 140‬ש"ח) ובעד הילד השני‪,‬‬
‫השלישי והרביעי תהיה קצבת הילדים ‪ 188‬ש"ח (במקום ‪ 140‬ש"ח)‪.‬‬
‫על פי הצעת החוק‪ ,‬תחילתו של התיקון המוצע תהיה ביום ‪ ,1.5.2015‬ואולם ההפרש בין הסכום הבסיסי‬
‫ערב תחילתו של התיקון לבין הסכום המוצע ישולם בתשלום חד פעמי עד ליום ‪.31.12.2015‬‬
‫חיסכון ארוך טווח לילד‬
‫בהתאם להצעת החוק‪ ,‬המוסד לביטוח לאומי יעביר בעד כל ילד שמשתלמת בעדו קצבת ילדים‪,‬‬
‫סכום של ‪ 50‬ש"ח בחודש לטובת חיסכון ארוך טווח עד הגיע הילד לגיל ‪ ,18‬זאת במטרה לסייע‬
‫לצעירים ולהקל על השתלבותם וקליטתם בחיי חברה תקינים בהגיעם לבגרות‪ .‬הסכומים‬
‫שיצטברו בחיסכון יינתנו לילד עצמו ומוצע לקבוע כי לא ייראו בסכומים אלה הכנסה לעניין‬
‫פקודת מס הכנסה או לעניין תשלומי חובה אחרים‪.‬‬
‫מוצע לקבוע כי הילד יוכל לקבל את סכום החיסכון הצבור בהגיעו לגיל ‪ 21‬בהתאם להוראות‬
‫שיקבע משרד האוצר‪ .‬הילד יוכל למשוך את הכספים בהגיעו לגיל ‪ 18‬ובלבד שמשיכת הכספים‬
‫תשמש ללימודים במוסד חינוכי‪ ,‬הקמת עסק חדש לפרנסת הילד‪ ,‬רכישת דירה או נישואין‪.‬‬
‫על פי הצעת החוק‪ ,‬הזכאות לחיסכון תחל כבר ב‪.1.5.2015 -‬‬
‫טיפול רפואי לנפגעי עבודה‬
‫מוצע להעביר את האחריות למתן הטיפול הרפואי בנפגעי עבודה לקופת החולים‪ ,‬לעניין שירותי‬
‫הבריאות הנכללים בחוק ביטוח בריאות ובצו לפי סעיף ‪(8‬ז) לחוק זה‪.‬‬
‫מודגש כי העברת האחריות כאמור אינה משנה את זכויות הנפגעים ואינה פוגעת בהן‪.‬‬
‫דמי אבטלה‬
‫סעיף ‪(161‬א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי תקופת האכשרה לגבי כלל המובטלים היא ‪12‬‬
‫חודשים קלנדריים מתוך ‪ 18‬החודשים שקדמו לחודש בו התחילה תקופת האבטלה‪.‬‬
‫משך הזכאות לדמי אבטלה נקבע בחוק בהתאם לגיל המבוטח באופן מדורג‪.‬‬
‫כדי לעודד שילובם של צעירים בשוק העבודה‪ ,‬לתמרץ את הישארותם ואת השתקעותם בשוק‬
‫העבודה תוך צבירת הון אנושי משמעותי והקטנת הוצאות ענף האבטלה‪ ,‬מוצע לבצע התאמה‬
‫בתקופת האכשרה לצעירים המזכה בתשלום דמי אבטלה כדלקמן‪:‬‬
‫לגבי מי שטרם מלאו לו ‪ 30‬שנים – תהיה תקופת האכשרה ‪ 24‬חודשים קלנדריים‪ ,‬שבעדם שולמו‬
‫דמי ביטוח אבטלה בעד אחד או יותר מהימים בחודש‪ ,‬בתוך ‪ 30‬החודשים שקדמו ל‪ 1 -‬בחודש שבו‬
‫התחילה תקופת האבטלה‪.‬‬
‫לגבי מי שמלאו לו ‪ 30‬שנים וטרם מלאו לו ‪ 35‬שנים ‪ -‬תהיה תקופת האכשרה ‪ 18‬חודשים‬
‫קלנדריים‪ ,‬שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בעד אחד או יותר מהימים בחודש‪ ,‬בתוך ‪24‬‬
‫החודשים שקדמו ל‪ 1 -‬בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה‪.‬‬
‫לגבי מי שאינו נמנה תחת המנויים לעיל או שיש עימו שלושה תלויים כמשמעותם בסעיף ‪ 247‬לחוק‬
‫הביטוח הלאומי ‪ -‬תהיה תקופת האכשרה ‪ 12‬חודשים קלנדריים‪ ,‬שבעדם שולמו דמי ביטוח‬
‫אבטלה בעד אחד או יותר מהימים בחודש‪ ,‬בתוך ‪ 18‬החודשים שקדמו ל‪ 1 -‬בחודש שבו התחילה‬
‫תקופת האבטלה‪.‬‬
‫כמו כן מוצע לקבוע כי חייל משוחרר ומתנדב בשירות לאומי יהיו זכאים ל‪ 70 -‬ימי אבטלה במשך‬
‫שנתיים מיום שחרורם‪.‬‬
‫‪http:\\www.koloved.net‬‬
‫המשך בעמוד ‪3‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ 3‬עמודים‬
‫ח' בתשרי התשע"ו (‪)21.9.2015‬‬
‫גיליון מס'‬
‫‪1027‬‬
‫מענק עבודה מועדפת‬
‫על אף התיקון המוצע לעיל לעניין תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה‪ ,‬מוצע לקבוע כי לעניין‬
‫זכאות למענק עבודה מועדפת תיוותר תקופת האכשרה ‪ 12‬חודשים קלנדריים‪ ,‬שבעדם שולמו דמי‬
‫ביטוח אבטלה בעד אחד או יותר מהימים בחודש‪ ,‬בתוך ‪ 18‬החודשים שקדמו ל‪ 1 -‬בחודש שבו‬
‫התחילה תקופת האבטלה‪.‬‬
‫חובת דיווח‬
‫מוצע לקבוע חובת דיווח של מעסיק על עובדיו ישירות למוסד לביטוח לאומי‪ .‬הדיווח יכלול מידע‬
‫על קליטת עובדים חדשים אחת לחצי שנה‪ .‬בנוסף‪ ,‬יידרש המעסיק להגיש דוח מפורט לגבי כלל‬
‫העובדים אחת לשנה‪ ,‬עד תום ‪ 4‬חודשים מהשנה שלאחריה‪.‬‬
‫כמו כן מוצע לקבוע כי הדיווח כמפורט לעיל יבוא במקום הדיווח השלישוני הקבוע בסעיף ‪ 166‬לפקודת‬
‫מס הכנסה ורשות המסים תקבל את הדיווחים שהמעסיקים יעבירו למוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫תחילה‬
‫על פי הצעת החוק‪ ,‬תחילתו של פרק הביטוח הלאומי‪ ,‬למעט הסעיפים בהם נקבע אחרת‪ ,‬תהיה‬
‫ביום ‪.1.1.2016‬‬
‫הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה‪.‬פ‪.‬ס מידע עסקי בע"מ‪.‬‬
‫אין ב מידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי‬
‫ו‪/‬או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו‪/‬או‬
‫ספציפיות‪ ,‬לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים‪.‬‬
‫תקציר פסיקה חדשה‬
‫עובד ששונה לו תגמול העמלות ונשאר אצל המעסיקה ‪ 10‬חודשים לאחר השינוי לא‬
‫יוכל לתבוע פיצויי פיטורים בשל הרעת תנאים‬
‫ס"ע ‪ 33077-06-11‬חיים אברמוביץ נ' מצברי לירז שיווק (‪ )2003‬בע"מ (טרם פורסם)‪ .‬ניתן ביום‬
‫‪ ,22.4.2015‬בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ‪ ,‬ע"י כבוד השופטת דגית ויסמן‬
‫העובד עבד כסוכן מכירות במעסיקה מיום ‪ 15/6/09‬ועד ליום ‪ .1/6/11‬בחודש ‪ 8/10‬שונה מנגנון התגמול‬
‫לעובד‪ .‬במקום רכיב קבוע של עמלות בסך ‪ 6,000‬ש"ח שולמה לעובד עמלה קבועה בסך ‪ 3,600‬ש"ח ועמלה‬
‫משתנית עפ"י אחוז הנגזר ממכירות וגביה שהעובד ביצע‪ .‬המעסיק הוציא סיכום בכתב לשינוי אולם‬
‫העובד טען כי אינו חתום על המסמך ומדובר בשינוי חד צדדי בתנאי עבודתו‪ .‬העובד התפטר ביום ‪1/6/11‬‬
‫בשל הרעת תנאים לפי סעיף ‪(11‬א) לחוק פיצויי פיטורים ועל כן תובע פיצוי פיטורים‪ ,‬תמורת הודעה‬
‫מוקדמת והפרשי שכר‪ .‬ביה"ד מדגיש כי מאז השינוי במבנה השכר של העובד ועד להתפטרותו של העובד‬
‫חלפו כעשרה חודשים‪ .‬בנסיבות אלה‪ ,‬כאשר העובד המשיך לעבוד במעסיקה השאלה אם חתם על‬
‫המסמך שהעלה על הכתב את השינוי במבנה השכר הופכת לשולית באשר העובד בהתנהגותו נתן את‬
‫הסכמתו לשינוי זה‪ .‬על כן ביה"ד דחה את תביעתו של העובד לפיצויי פיטורים והפרשי שכר‪ .‬לעניין‬
‫הודעה מוקדמת העובד התפטר מעבודתו ביום ‪ 1/6/11‬והמעסיקה ויתרה על עבודתו בתקופת ההודעה‬
‫המוקדמת ועל כן עליה לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫תקציר פסק הדין מאת עו"ד אילנית מילוא‬
‫נמצא באתר "כל עובד"‪ ,‬באינטרנט ‪www.koloved.net -‬‬
‫עורכת‪ :‬עו"ד הלית כהן‪-‬רזניצקי‬
‫ביצוע גרפי‪ :‬אולגה פאי‬
‫אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו‪/‬או תחליף לייעוץ‬
‫משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו‪/‬או ספציפיות‪ ,‬לחוות דעה או להביע עמדה ביחס‬
‫למקרה מסוים‪.‬‬
‫‪http:\\www.koloved.net‬‬
‫סוף ‪‬‬