הפרטים יעודכנו תוך 24 שעות מרגע קבלת הטופס

‫‪- 1 -‬‬
‫‪5079533‬‬
‫לקוח‪/‬ה נכבד‪/‬ה‪,‬‬
‫לבקשתך מצ"ב טופס בקשה לתשלום בהוראת קבע וטופס הוראה לחיוב חשבון‪,‬‬
‫לשם עדכון פרטי החשבון לחיוב‪.‬‬
‫להלן הנחיות למילוי הטופס‪:‬‬
‫‪ .1‬יש למלא את טופס ההוראה לחיוב‪ ,‬כולל פרטי הבנק‪ ,‬סניף ומספר החשבון החדש‪.‬‬
‫עליך לחתום במקום המיועד לחתימת בעלי החשבון ובמידת הצורך להוסיף חותמת )עסק‪/‬תאגיד(‪.‬‬
‫‪ .2‬לידיעתך‪ ,‬הוראה לחיוב חשבון חייבת להיות על שם הלקוח‪ ,‬כפי שמופיע ברישומי חברת פלאפון‪.‬‬
‫‪ .3‬אם ברצונך שאנו נפנה לקבלת אישור הבנק‪ ,‬יש להעביר את הטופס המלא באמצעות‬
‫הדואר‪ ,‬לכתובת‪ :‬פלאפון תקשורת בע"מ‪ ,‬מחלקת תמיכה תפעולית ת‪.‬ד ‪62036‬‬
‫תל אביב ‪.6162001‬‬
‫במידה והחתמת את הבנק‪ ,‬ניתן לשלוח ישירות לפקס‪:‬‬
‫הפרטים יעודכנו תוך ‪ 24‬שעות מרגע קבלת הטופס‬
‫במידה והסדרת את אמצעי התשלום אל מול חברתנו קודם למועד קבלת‬
‫מכתבנו זה‪ ,‬נא ראה טופס זה כמבוטל‪.‬‬
‫ניתן לקבל מידע והסברים נוספים במוקד שרות הלקוחות של פלאפון בחיוג חינם ל‪*166 -‬‬
‫מהפלאפון ו‪/‬או בחיוג ‪ 1800-050-166‬מכל טלפון בישראל‪.‬‬
‫נשמח לעמוד לרשותך בכל עת‪,‬‬
‫פלאפון תקשורת בע"מ‪.‬‬
‫חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח‪.‬פ‪511076572 .‬‬
‫ ‪- 2‬‬‫כרטיס אשראי‬
‫לכבוד‬
‫פלאפון תקשורת בע"מ‬
‫בקשה לתשלום באמצעות הוראת קבע‬
‫אני הח"מ‪ ,‬הלקוח בעל הזכויות בקו הפלאפון שמספרו‬
‫אני נותן את הסכמתי לחיובי בתשלום חד פעמי בגין דמי טיפול בהוראת קבע‪,‬‬
‫בסך ‪ 39.90‬ש"ח כולל מע"מ‪.‬‬
‫ידוע לי כי בתשלום באמצעות הוראת קבע קיים חיוב חודשי לכל הוראה לחיוב בהוראת‬
‫קבע בנקאית‪ .‬התעריפים הינם כמפורט בתעריפון פלאפון לשירותים עיקריים כפי שיתעדכן‬
‫מעת לעת‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום ביום‬
‫שם מלא‬
‫חתימה‬
‫ת‪.‬ז‪ / .‬ח‪.‬פ‬
‫` ‪`dip,fd=$$1 ,st=1 ,sq=1‬‬
‫חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח‪.‬פ‪511076572 .‬‬
‫קוד אישי ) במידה וקיים (‬
‫מספר לקוח‬
‫‪- 3 -‬‬
‫הוראה לחיוב חשבון‬
‫בנק‪:‬‬
‫יש לשלוח הטופס המלא כולל אישור הבנק לחברת פלאפון‬
‫מס' חשבון בנק‬
‫סניף‪:‬‬
‫כתובת סניף‪:‬‬
‫פרטי הלקוח* המשלם בגין השירות‪:‬‬
‫זהים לפירטי הלקוח החותם על הסכם מתן השירותים‬
‫אני‪/‬ו‪:‬‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫מס' לקוח ‪/‬פלאפון‬
‫קוד מוסד‬
‫‪2/0/0/7‬‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון כמופיע בספרי הבנק‬
‫מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ‪:‬‬
‫רחוב‪:‬‬
‫סוג חשבון‬
‫קוד מסלקה‬
‫כן‬
‫מס'‪:‬‬
‫מיקוד‪:‬‬
‫עיר‪:‬‬
‫נותן‪/‬ים לכם בזאת הוראה לחייב את חשבוני הנ"ל בסניפכם‪ ,‬בגין חשבונות תקופתיים וחיובים שונים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי‬
‫פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י פלאפון תקשורת בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי הרשאה"‪.‬‬
‫•ידוע לי‪/‬לנו כי‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני‪/‬מאתנו בכתב לבנק ולפלאפון תקשורת בע"מ שתכנס לתוקף‪ ,‬יום עסקים אחד לאחר‬
‫ההודעה בבנק וכן‪ ,‬ניתנת לביטול עפ"י הוראות כל דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬ניהיה רשאי‪/‬ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד‪ ,‬שהודעה על כך תימסר על ידי‪/‬נו לבנק בכתב‪ ,‬לפחות יום עסקים אחד לפני‬
‫מועד החיוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬אהיה‪/‬ניהיה רשאי‪/‬ים לבטל חיוב‪ ,‬לא יותר מתשעים יום ממועד החיוב‪ ,‬אם אוכיח‪/‬נוכיח לבנק‪ ,‬כי החיוב אינו תואם את המועדים או‬
‫הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה‪ ,‬אם נקבעו‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים‪ ,‬הם נושאים שעלי‪/‬נו להסדיר עם המוטב‪.‬‬
‫•‬
‫ידוע לי‪/‬נו כי סכומי החיוב על פי הרשאה זו‪ ,‬יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי‪/‬נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים‬
‫•‬
‫אלה‪.‬‬
‫הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או‬
‫•‬
‫אחרת לביצוען‪.‬‬
‫הבנק רשאי להוציאני‪/‬ו מן ההסדר המפורט שבכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬נו על כך מייד‬
‫•‬
‫לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון הסיבה‪.‬‬
‫סכום החיוב ומועדו‪ ,‬ייקבע מעת לעת ע"י פלאפון תקשורת בע"מ עפ"י חשבונות תקופתיים וחיובים שונים‪.‬‬
‫•‬
‫תאריך‬
‫אישור הבנק‪:‬‬
‫חתימת לקוח‬
‫` ‪`dip,fd=$$1 ,st=1 ,sq=1‬‬
‫)חתימת בעלי החשבון זהה לחתימה בבנק(‬
‫יש לשלוח הטופס המלא כולל אישור הבנק לחברת פלאפון‬
‫מס' חשבון בנק‬
‫קוד מוסד‬
‫‪2/0/0/7‬‬
‫חתימת הנציג‬
‫סוג חשבון‬
‫` ‪`rep,fd=$$11 ,st=1 ,sq=1‬‬
‫חותמת נקודת המכירה‬
‫קוד מסלקה‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫מס' לקוח ‪/‬פלאפון‬
‫קיבלנו הוראה מ‪:‬‬
‫לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם בפעם ואשר מספר‬
‫חשבונו‪/‬נם יהיה נקוב בהם‪ ,‬והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם‬
‫כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת‪ ,‬כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪ ,‬כל עוד לא התקבלה אצלנו‬
‫הוראת ביטול בכתב ע"י בעלי החשבון‪ ,‬או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר‪.‬‬
‫אישור זה לא יפגע בהתחייבותכם כלפינו‪ ,‬לפי כתב השיפוי שנכתב על ידכם‪ .‬ידוע לי‪/‬לנו כי כל האמור בהוראה לחיוב דלעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫חתימה וחותמת הסניף‪:‬‬
‫סניף‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫בנק‪:‬‬
‫חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח‪.‬פ‪511076572 .‬‬