הוראת קבע הוראה לתשלום חודשי באמצעות

‫הוראה לתשלום חודשי באמצעות הוראת קבע‬
‫(גרסה ‪ –20‬נובמבר ‪)0202‬‬
‫‪ .0‬הנני הח"מ‪ ,‬נותן לכם בזאת הרשאה מתמדת בלתי מוגבלת בזמן ו‪/‬או בסכום לחייב‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את מספר החשבון שפרטיו מופיעים מטה או‬
‫חשבון שיינתן על ידי בכל חיובי הלקוח ו‪/‬או המוצרים ו‪/‬או החיובים בגין השירותים מכל סוג שהוא שיחויבו ו‪/‬או יינתנו על ידי ‪ 310‬נטוויז'ן בע"מ‬
‫ו ‪/‬או אלו שהתחייבתי לשאת בחיובי הלקוח בגינם‪ ,‬כפי שאלה עולים מהרשומות ו‪/‬או מהתיעוד ו‪/‬או מהמערכות שבידיכם ו‪/‬או כל החיובים‬
‫שהועברו לכם‪ ,‬בין השאר‪ ,‬ע"י ספקים מוסדרים‪ .‬הרשאה זו חלה על כל חיוב או עסקה שתבוצע ע"י מי מבעלי החשבון ו‪/‬או מי מטעמם‪ ,‬ביחד או‬
‫לחוד‪ ,‬לרבות עסקאות רכישה ו‪/‬או המשך‪ ,‬כפי שיופיעו ברישומי ‪ 310‬נטוויז'ן בע"מ‪.‬‬
‫‪ .0‬אוכל לבטל את הרשאתי בהודעה בכתב אליכם‪ ,‬ובלבד שאמציא אמצעי תשלום חלופי‪ ,‬אשר יאושר על ידכם‪ .‬הביטול יכנס לתוקף לאחר ‪ 2‬ימי‬
‫עבודה ממועד אישור אמצעי התשלום החלופי כאמור‪ .‬כמו כן הביטול לא יחול על חיובים מכל מין וסוג שהוא שקדמו למועד כניסת הביטול‬
‫לתוקף ו‪/‬או על חיובים שנוצרו עקב הפסקת ההתקשרות‪ .‬הרשאה זו תהא בתוקף גם לחיוב אמצעי תשלום חלופי שיינתן לכם‪.‬‬
‫‪ .3‬לתשומת לבך‪ ,‬התשלום החודשי בגין השירות ימשיך לחול כל עוד תחויב באמצעות חשבונית חודשית בנטוויז'ן‪.‬‬
‫הוראה לחיוב חשבון‬
‫לכבוד בנק‪:‬‬
‫|‬
‫מספר חשבון בבנק‬
‫בנק‬
‫כתובת סניף‬
‫סניף‬
‫קוד מוסד‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫|‬
‫סניף‬
‫‪02032‬‬
‫‪ .0‬אני‪/‬ו הח"מ‬
‫|‬
‫|‬
‫בנק‬
‫|‬
‫|‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון כמופיע בספרי הבנק‬
‫מס' ת‪.‬ז ‪ /‬ח‪.‬פ‬
‫רחוב ומספר‬
‫עיר ומיקוד‬
‫|‬
‫|‬
‫אסמכתא‪/‬מספר מזהה של הלקוח בנטוויז'ן‬
‫‪ .3‬ידוע לי‪/‬נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו‪ ,‬יופיעו בדפי החשבון וכי לא‬
‫תישלח לי‪/‬נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה‪ ,‬כל עוד מצב החשבון‬
‫נותן‪/‬ים לכם בזה הוראה לחייב את החשבון הנ"ל בסניפכם‪ ,‬בגין אספקת שרותי‬
‫‪ 310‬נטוויז'ן בע"מ בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם באמצעי מגנטי‬
‫או ברשימות שיועברו ע"י ‪ 310‬נטוויז'ן בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה"‪.‬‬
‫‪ .0‬ידוע לי‪/‬נו כי‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני‪/‬מאיתנו בכתב לבנק ו‪ 310‬נטוויז'ן‬
‫בע"מ שתכנס לתוקף‪ ,‬יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן‪ ,‬ניתנת‬
‫לביטול עפ"י הוראת כל דין‪.‬‬
‫יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪.‬‬
‫‪ .5‬הבנק רשאי להוציאני‪/‬ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו‬
‫סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫‪ .6‬נא לאשר ל‪ 310 -‬נטוויז'ן בע"מ בספח המחובר לזה‪ ,‬קבלת הוראות אלו‬
‫ממני‪/‬מאיתנו‪.‬‬
‫פרטי ההרשאה‪ :‬סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י ‪ 310‬נטוויז'ן‬
‫בע"מ עפ"י תנאי התשלום שהוצגו לי‪/‬נו ע"י ‪ 310‬נטוויז'ן בע"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי‪/‬ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד‪ ,‬שהודעה על כך‬
‫תימסר על ידי‪/‬נו‪ ,‬לבנק בכתב‪ ,‬לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים‪ ,‬הם נושאים שעלי‪/‬נו‬
‫תאריך‬
‫להסדיר עם המוטב‪.‬‬
‫אישור הבנק‬
‫חתימת בעל‪/‬י החשבון‬
‫|‬
‫הוראה לחיוב חשבון‬
‫מספר חשבון בבנק‬
‫לכבוד‪ 310 :‬נטוויז'ן בע"מ – מחלקת גביה‬
‫|‬
‫בנק‬
‫|‬
‫סניף‬
‫‪02032‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 0303 .‬נתניה ‪04103‬‬
‫קוד מוסד‬
‫קבלנו הוראות מ‪,___________________________-‬‬
‫אסמכתא‪/‬מספר מזהה של הלקוח בנטוויז'ן‬
‫לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם‪ ,‬ואשר מספר חשבונו‪/‬נם בבנק יהיה נקוב בהם‪ ,‬והכל בהתאם‬
‫למפורט בכתב ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות‪ ,‬ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד‬
‫לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על‪-‬ידי בעל‪/‬י החשבון או כל עוד לא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבון מן ההסדר‪ .‬אישור זה לא יפגע בהתחייבויותכם כלפינו‪ ,‬לפי כתב‬
‫השיפוי שנחתם על‪-‬ידכם‪ .‬בכבוד רב‪,‬‬
‫תאריך‬
‫בנק‬
‫סניף‬
‫חתימה וחותמת הסניף‬
‫השירות כרוך בתשלום חד פעמי בסך של ‪ 42‬ש"ח ובתשלום חודשי של ‪ 0.23‬ש"ח (בנוסף לתשלום החד פעמי)‬
‫יש להחתים את הבנק (למעט בנקים שבהסדר) ולשלוח אותו באמצעים המצוינים מעלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במידה ואישור הבנק יועבר עד ‪ 24‬שעות לפני יום התשלום‪ ,‬יבוצע עדכון הפרטים בחשבון הקרוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחירת מועד החיוב באחד מבין ‪ 2‬המועדים האפשריים‪ ,‬תעשה על ידך‪.‬‬
‫‪‬‬