תת"ל 22 ג` - חוות דעת סביבתית

‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תת"ל ‪ 22‬ג‬
‫השלמות סטטוטוריות לתת"ל‪22/‬‬
‫המסילה המזרחית‬
‫חוות דעת סביבתית‬
‫העברה להערות והשגות‬
‫מאי ‪2025‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫צוות חוות הדעת הסביבתית‬
‫נילי מלכה‬
‫עריכה ובקרה‬
‫‪ AVIVAMCG‬תשתיות‬
‫וסביבה‬
‫מיכל סוטין כהנא‬
‫כתיבה ועריכה‬
‫ד"ר רון פרומקין‬
‫יעוץ אקולוגי‬
‫‪ AVIVAMCG‬תשתיות‬
‫וסביבה‬
‫ד"ר רון פרומקין‪ ,‬ייעוץ אקולוגי‬
‫וסביבתי‬
‫ברברה אהרונסון‬
‫יעוץ נופי‬
‫שלמה אהרונסון אדריכלים‬
‫בע"מ‬
‫גיל הר גיל‬
‫יעוץ נופי‬
‫גירשטיין הר‪-‬גיל אד' נוף ותכנון‬
‫סביבתי בע"מ‬
‫דני אלמליח‬
‫סוקר עצים ואגרונום‬
‫יאיר ברמן‬
‫ייעוץ אקוסטי‬
‫אקו הנדסת סביבה‬
‫ואקוסטיקה‬
‫צוות התכנון‬
‫ראובן לבאון‬
‫יזם ומגיש התכנית‬
‫חברת כביש חוצה ישראל‬
‫אודי שריג‬
‫מנהל הפרויקט‬
‫אפשטיין ניהול פרויקטים‬
‫גל גרונר‬
‫עורך ראשי‬
‫גרונר ד‪.‬א‪.‬ל מהנדסים בע"מ‬
‫אלכס לרנר‬
‫עורך ראשי‬
‫ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ‬
‫הראל נחושתאי‬
‫עורך ראשי‬
‫חסון‪-‬ירושלמי‬
‫‪2‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תוכן עניינים‬
‫א‪ .‬תקציר ‪7 ...........................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬מתודולוגית חוות הדעת הסביבתית ‪8 ......................................................................‬‬
‫ג‪ .‬ניתוח חלופות ‪22 ................................................................................................‬‬
‫‪ .2‬חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪22...........................................................................‬‬
‫‪ .1.1‬תאור התכנית המוצעת ‪11 ........................................................................................‬‬
‫‪1.2.‬‬
‫החלופה המועדפת ‪11 ...............................................................................................‬‬
‫‪ 2.‬הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ‪22.....................................................‬‬
‫‪ .2.1‬תאור התכנית המוצעת ‪11 ........................................................................................‬‬
‫‪2.2.‬‬
‫החלופה המועדפת ‪12 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .2.2.2‬בדיקה אקולוגית פרטנית ‪11 .....................................................................................‬‬
‫‪ 3.‬שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪63.........................................................‬‬
‫‪ .3.1‬תאור התכנית המוצעת ‪13 ........................................................................................‬‬
‫‪ .3.2‬החלופה המועדפת ‪11 ...............................................................................................‬‬
‫‪ 4.‬הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪94................................................‬‬
‫‪ .1.1‬תאור התכנית המוצעת ‪14 ........................................................................................‬‬
‫‪ .1.2‬החלופה המועדפת ‪21 ...............................................................................................‬‬
‫‪ 5.‬הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪57........................................................................‬‬
‫‪ .1.1‬תאור התכנית המוצעת ‪25 ........................................................................................‬‬
‫‪5.2.‬‬
‫החלופה המועדפת ‪36 ...............................................................................................‬‬
‫‪ 6.‬ביטול הפרדה מפלסית ‪ 224‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה ‪36.......................................‬‬
‫‪ .1.1‬תאור התכנית המוצעת ‪31 ........................................................................................‬‬
‫‪ .1.2‬החלופה המועדפת ‪35 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .7‬הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪72.............................................. 222‬‬
‫‪ .2.1‬תאור התכנית המוצעת ‪51 ........................................................................................‬‬
‫‪7.2.‬‬
‫החלופה המועדפת ‪53 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .2.2.1‬סקר היסטורי בתחום שטח רצועת קווי דלק להעתקה בסמוך להפרדה ‪54 .............. 121‬‬
‫‪ .8‬הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪82......................................................‬‬
‫‪ .1.1‬תאור התכנית המוצעת ‪11 ........................................................................................‬‬
‫‪8.2.‬‬
‫החלופה המועדפת ‪12 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .1.2.1‬הנחיות לחציית נחל נטוף באיתור רצועת תשתיות רש"ת ‪13 .........................................‬‬
‫ד‪ .‬המלצות להוראות התכנית בדבר אמצעים להגנה על הסביבה ‪88 ....................................‬‬
‫ה‪ .‬מקורות ‪84 .......................................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ו‪.‬‬
‫נספחים ‪40 .......................................................................................................‬‬
‫נספח ‪ – 1‬הנחיות ראש צוות סביבה בות"ל לחוות הדעת הסביבתית לתת"ל ‪/11‬ג ‪46 ....................‬‬
‫נספח ‪ – 2‬התכתבות עם רשות המים בנוגע להנחיות לתכנון בתחום רדיוסי מגן ‪42 ......................‬‬
‫נספח ‪ – 1‬פנייה לעיריית אל‪-‬טירה בנושא מבנה המיועד להריסה ‪166 ...............................................‬‬
‫נספח ‪ – 1‬התייחסות רשות העתיקות לאתרי העתיקות מוכרזים בתחום התכנית ‪161 .................‬‬
‫נספח ‪ - 2‬רשימת מיני הצמחים שתועדו בתחום איתור דרך הגישה לתחמ"ש אייל ‪161 .................‬‬
‫נספח ‪ – 3‬סיכום פגישה עם רשות העתיקות בנושא פרויקט המסילה המזרחית בתחום חרבת שארי ‪161 ...‬‬
‫נספח ‪ –5‬התייחסות אקוסטית לאיתור הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪163 ............................‬‬
‫נספח ‪ – 1‬התכתבות עם דורין פטקולסקו ממ"ח פיקוח הנדסי ופרויקטים מחברת קצא"א ‪164 .....‬‬
‫נספח ‪ -4‬התכתבות עם גיל גואטה מנהל מחלקת קווים והגנה קתודית חברת תש"ן ‪116 ...............‬‬
‫נספח ‪ –16‬התכתבות עם אריה פרסטר ממונה מניעת זיהום מים מדלקים במשרד להגנת הסביבה ‪111 .....‬‬
‫רשימת תשריטים‬
‫תשריט ‪ – 1‬תרשים סביבה של איתור חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪11 ....................................‬‬
‫תשריט ‪ – 2‬תשריט מצב מאושר חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‪11 ............................................‬‬
‫תשריט ‪ -1‬מצב מוצע חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‪11.............................................................‬‬
‫תשריט ‪ - 1‬נספח נופי של החלופה המועדפת חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪14 ............................‬‬
‫תשריט ‪ – 1‬תשריט תנועה ותיאום מערכות חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪16 .............................‬‬
‫תשריט ‪ – 1‬תרשים סביבה איתור הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ‪11 ..................‬‬
‫תשריט ‪ – 2‬תשריט מצב מאושר הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ‪11 ....................‬‬
‫תשריט ‪ - 1‬מיקום בריכת החורף במחלף אייל ביחס לדרך הגישה המוצעת לתחמ"ש אייל ‪11 .......‬‬
‫תשריט ‪ - 9‬תשריט מצב מוצע הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ‪12 .......................‬‬
‫תשריט ‪ - 11‬נספח נופי של החלופה המועדפת דרך הגישה לתחמ"ש אייל ‪11 ................................‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬תשריט תנועה ותיאום מערכות דרך הגישה לתחמ"ש אייל ‪12 .................................‬‬
‫תשריט ‪ – 12‬תרשים הסביבה איתור דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪13 ....................................‬‬
‫תשריט ‪ – 13‬תשריט מצב מאושר תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪15 ..............................‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬תרשים חלופות מוצעות לאיתור דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪11 ........................‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬חלופות ב' וג' על רקע תמ"א ‪ 22‬תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪11 .............‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬תשריט מצב מוצע חלופה מועדפת דרך גישה מערבית לתחנת אלעד ‪11 .....................‬‬
‫תשריט ‪ -12‬נספח נופי של החלופה המועדפת תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד ‪15 ......................‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬תשריט תנועה ותיאום מערכות תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד ‪11 ......................‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תשריט ‪ - 19‬תרשים הסביבה איתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪14 ........‬‬
‫תשריט ‪ – 21‬תשריט מצב מאושר הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪26 ............‬‬
‫תשריט ‪ – 21‬תיאור חלופות איתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪21 ...........‬‬
‫תשריט ‪ -23‬נספח נופי של החלופה המועדפת הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪22 .......‬‬
‫תשריט ‪ -21‬תשריט תנועה ותיאום מערכות הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪23 .........‬‬
‫תשריט ‪ – 21‬תרשים הסביבה הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪25 ............................................‬‬
‫תשריט ‪ – 21‬תשריט מצב מאושר הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪21 ......................................‬‬
‫תשריט ‪ – 22‬תשריט מצב מוצע הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪36 .........................................‬‬
‫תשריט ‪ – 21‬אפיון תפעולי הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪31 ................................................‬‬
‫תשריט ‪ - 29‬תרשים הסביבה איתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה ‪31 .....................................‬‬
‫תשריט ‪ – 31‬תשריט מצב מאושר הפרדה מפלסית ‪ 119‬ודרך גישה לבית עלמים רינתיה ‪31 .........‬‬
‫תשריט ‪ – 31‬תיאור החלופות לאיתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה ‪32 ....................................‬‬
‫תשריט ‪ - 11‬תשריט מצב מוצע איתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה‪35.....................................‬‬
‫תשריט ‪ -33‬נספח נופי של החלופה המועדפת ביטול הפרדה מפלסית ‪ 119‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה ‪34‬‬
‫תשריט ‪-31‬תשריט תנועה ותיאום מערכות ביטול הפרדה מפלסית ‪ 119‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה ‪56 ..‬‬
‫תשריט ‪ – 31‬תרשים הסביבה הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪51 ............... 121‬‬
‫תשריט ‪ – 31‬תשריט מצב מאושר הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪51 ......... 121‬‬
‫תשריט ‪ – 32‬חלופה א' הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪51 ........................ 121‬‬
‫תשריט ‪ - 31‬חלופה ב' הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪51 ........................ 121‬‬
‫תשריט ‪ – 39‬תשריט מצב מוצע הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪53 ............ 121‬‬
‫תשריט ‪ - 11‬נספח נופי של החלופה המועדפת הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪51 ... 121‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬תרשים הסביבה הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪11 .........................‬‬
‫תשריט ‪ – 12‬תשריט מצב מאושר הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪11 ...................‬‬
‫תשריט ‪ – 13‬תיאור חלופה מוצעת הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪11 .................‬‬
‫תשריט ‪ – 44‬תשריט מצב מוצע הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪12 .......................‬‬
‫תשריט ‪ – 11‬נספח נופי של הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪15 .............................‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫רשימת טבלאות‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪11 ....................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 2‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך הגישה לתחמש אייל‪11 ..............................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 3‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך הגישה המערבית לתחנת אלעד ‪14 ...............‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ‬
‫נחשונים ‪21 .........................................................................................................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור שלוחה מסילתית טירת יהודה ‪24 ......................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך גישה לבית עלמין רינתיה ‪33 .......................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 2‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור העתקת קווי דלק תש"ן וקצא"א ‪52 ...................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 1‬פירוט הנתונים הפיזיים של קווי הדלק קצא"א ותש"ן ‪54 .......................................‬‬
‫טבלה מס' ‪ 9‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור רצועת תשתיות רש"ת ‪11 ..................................‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫א‪ .‬תקציר‬
‫עם התקדמות הליכי התכנון המפורט של תכניות המסילה המזרחית – תת"ל ‪ 11/‬נדרשים מהלכים‬
‫סטטוטוריים נקודתיים לאורך המסילה‪ .‬השלמות אלו מוגשות כתת"ל משלימה לתת"ל‪.11 /‬‬
‫תת"ל ‪/11‬ג כוללת שינויים ב‪ 1 -‬איתורים לאורך תוואי המסילה המזרחית‪:‬‬
‫‪ .1‬חיבור מזרחי לגשר טירה דרום ‪ -‬הסדרה סטטוטורית להוספת חיבור מזרחי של הגשר‬
‫לדרך החקלאית מעל כביש ‪ .3‬לא צפויות השלכות סביבתיות של האיתור על סביבתו‪.‬‬
‫‪ .1‬הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ‪ -‬תוואי המסילה כפי שאושרה בתת"ל‬
‫‪ 11‬חופף לדרך הגישה המאושרת לתחמ"ש אייל‪ ,‬לפיכך נדרשת הסדרת דרך גישה חדשה‬
‫לתחמ"ש‪ .‬בבדיקה אקולוגית פרטנית לא נמצאו ריכוזי גאופיטים בעלי חשיבות לשימור‬
‫ומסקנות הבדיקה הן כי ערכיותו האקולוגית של האיתור אינה גבוהה‪.‬‬
‫‪ .1‬דרך גישה לתחנת אלעד ‪ -‬החלופה המקורית התוותה את כביש הגישה המערבי לתחנת‬
‫אלעד דרך אתר עתיקות מוכרז‪ .‬לפיכך‪ ,‬הוכנו חלופות לבחינת תוואי אשר יעקוף את אתר‬
‫העתיקות‪ .‬החלופה המועדפת עוברת בשולי אתר עתיקות‪ ,‬ובהתאם נערך תיאום מול רשות‬
‫העתיקות ונקבע כי תתבצע חפירה בגין כסוי לדורות טרם ביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .1‬הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים ‪ -‬הסדרת מעבר חקלאי לשטחי‬
‫קיבוץ נחשונים אשר ממערב לתוואי המסילה המתוכננת‪ .‬לא צפויות השלכות סביבתיות‬
‫של האיתור על סביבתו‪.‬‬
‫‪ .2‬הרחבת רצועת המסילה מול מזור ‪ -‬קטע צר וקצר בקצה שלוחת המסילה המיועדת‬
‫למסוף מטענים טירת יהודה בו המסילה נמצאת מחוץ לתת"ל ‪ 11‬ומחוץ לזכות הדרך של‬
‫המסילה‪ .‬לפיכך‪ ,‬קיים צורך בהשלמת הייעוד הסטטוטורי של שטח זה‪ .‬לא צפויות‬
‫השלכות סביבתיות או מטרדי רעש מאיתור זה על סביבתו‪.‬‬
‫‪ .3‬ביטול הפרדה מפלסית ‪ 224‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה ‪ -‬הסדרה של דרך הגישה תת‬
‫קרקעית לבית העלמין רינתיה תוך ביטול הפרדה מפלסית עילית בסמוכה‪ .‬ההפרדה‬
‫המפלסית התת קרקעית המתוכננת במסגרת תת"ל ‪/11‬ג מצמצמת את המפגע הנופי הצפוי‬
‫של ההפרדה המפלסית העילית‪.‬‬
‫‪ .5‬הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪ - 222‬תוואי המסילה חדש בתת"ל ‪11‬‬
‫מבטל את התוואי הקיים של קווי הדלק‪.‬לפיכך‪ ,‬נדרשת של תוואי קווי הדלק‪ .‬ההסדרה‬
‫המוצעת מעבירה את שני הקווים לצד אחד של המסילה‪ .‬נערך סקר היסטורי בתחום‬
‫תוואי הקווים הקיימים ועל פי התיעוד לא התרחשו דליפות דלק בעבר במקטע זה ואין‬
‫חדש לזיהום קרקע‪.‬‬
‫‪ .1‬הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת ‪ -‬רצועת תשתיות תקשורת של רש"ת‬
‫נמצאת מדרום לצומת אל על מתוכננת בתחום מגבלות הבניה של התת"ל ‪ 11‬ובחזקת‬
‫רש"ת‪ .‬החלופה חוצה את תוואי נחל נטוף‪ ,‬עם זאת החצייה תתבצע בתת הקרקע על ידי‬
‫קידוח אינטגראלי בקרקע ללא פגיעה בפני השטח ובערוץ הנחל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ב‪ .‬מתודולוגית חוות הדעת הסביבתית‬
‫תכניות המסילה המזרחית – תת"ל ‪ 11/‬ותכנית תת"ל ‪/11‬א (קטע חציית כביש ‪ )131‬קיבלו תוקף‬
‫במהלך שנת ‪ .1611‬עם התקדמות הליכי התכנון המפורט‪ ,‬עולה כי נדרשים מהלכים סטטוטוריים‬
‫נוספים להשלמת תכנית המסילה המזרחית‪ .‬השינויים הינם השלמות נקודתיות לאורך המסילה‬
‫ומוגשים כתת"ל‪/11/‬ג‪.‬‬
‫התכנית כוללת שינויים ב‪ 1 -‬איתורים לאורך תוואי המסילה המזרחית‪ ,‬במרחב בין טירה לבין‬
‫לוד‪ ,‬ללא שינוי תוואי המסילה‪ .‬מדובר בעיקר בשינויים בדרכי גישה למתקנים ותחנות‪ ,‬הסדרת‬
‫רצועת תשתיות בתחום הקו הכחול‪ ,‬הוספת גשר חקלאי וכד'‪.‬‬
‫חוות דעת זו מכילה בחינה סביבתית של שמונת האיתורים המרכיבים את התת"ל המשלימה‪,‬‬
‫תת"ל ‪/11‬ג‪ .‬המתודולוגיה של החוות דעת אינה זהה בסדר הסעיפים להנחיות לחוות הדעת‬
‫הסביבתית שהתקבלו מראש צוות סביבה בות"ל (נספח ‪ .)1‬הדוח מציג התייחסות לכל איתור‬
‫בנפרד על מנת לאפשר תמונה כוללת של האיתור ביחס למגוון ההיבטים הנדרשים לבחינה‪.‬‬
‫ההתייחסות לכל איתור פותחת בתיאור של התכנית המוצעת‪ ,‬הפעילות המתוכננת בכל אתר‪,‬‬
‫נחיצותו ומשמעות אי הקמתו‪ .‬לאחר מוצגת בחינת החלופות לתכנון המפורט של האיתורים‬
‫בהתייחס להיבטי סטטוטוריקה‪ ,‬הנדסה‪ ,‬נוף וסביבה‪ .‬לבסוף מוצגת סקירה של החלופה הנבחרת‪.‬‬
‫בחינת החלופות לתכנון המפורט של האיתורים נערכה על פי הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2‬סטטוטריקה‬
‫‪‬‬
‫ייעודי הקרקע – בחינת סתירות בין השינויים המוצעים לייעודי קרקע בתמ"אות ובתמ"מים‬
‫בתחום תת"ל ‪/11‬ג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שימושי הקרקע ‪ -‬טווח הבחינה הוא ‪ 166‬מ' מציר המסילה או עד לקו הבינוי הראשון הסמוך‬
‫למסילה במרחק ‪ 266‬מ' מציר המסילה בשטחים פתוחים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תכניות מפורטות – בחינת סתירות בין השינויים המוצעים לתכניות מפורטות בתחום תת"ל‬
‫‪/11‬ג‪.‬‬
‫‪ .2‬הנדסה‬
‫‪‬‬
‫תנועה ‪ -‬תיאור דרכי הגישה המתחברים לחלופה המוצעת‪ .‬בתשריט הנופי של כל אתר‬
‫מופיעה תיאור החלופה בתנוחה ובחתכים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודות עפר – תיאור היקף עבודות החפירה המילוי שיבוצעו במסגרת החלופה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נגישות ‪ -‬הצגת הנגישות של השינוי המוצע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תשתיות להעתקה – סקירת תשתיות להעתקה בתחום החלופה‪.‬‬
‫‪ .6‬נוף‬
‫‪‬‬
‫נצפות – תיאור נצפות החלופה מהסביבה הקרובה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים כלואים – האם נוצרים שטחים כלואים במסגרת החלופה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9‬סביבה‬
‫‪‬‬
‫אקולוגיה ‪ -‬בחינת הרגישות האקולוגית של האיתורים נערכה בהתאם למסקנות פרק א של‬
‫תסקיר ההשפעה על הסביבה אשר הוכן לתת"ל ‪ .11‬מידת הרגישות מקוטלגת במספרים ‪,2-1‬‬
‫כאשר ‪ 2‬מעיד על הרגישות הגבוהה ביותר‪ 3 ,‬על רגישות בינונית ו‪ 1-‬ללא רגישות‪.‬‬
‫רעש – נבחנה הקרבה של האיתורים לבתי מגורים ושימושים רגישים עד ‪ 266‬מ' ועד ‪ 1,666‬מ'‬
‫מהאיתור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עתיקות ‪ -‬נבחנה חפיפה לאתרי עתירות מוכרזים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קידוחי מים – נבחנה חפיפה למפת רדיוסי מגן לקידוחי מים של משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניקוז – נבחן ממשק או קרבה לערוץ נחל‪.‬‬
‫‪ .5‬שקלול החלופות‬
‫‪‬‬
‫תיאור החלופה המועדפת – מפורטים מכלול השיקולים ההנדסיים‪ ,‬נופים‪ ,‬סביבתיים‬
‫שהביאו לבחירת החלופה המועדפת‪.‬‬
‫סקירת החלופה המועדפת כוללת התייחסות לנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2‬נוף‬
‫התייחסות נופית משולבת באיתורים ‪ 1,1,1,1,3‬בהם קיים שינוי בפני מפלס הקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בחינה נופית של החלופה המועדפת – כוללת התייחסות לניתוח נופי של המצב הקיים‬
‫ושל המצב המתוכנן על ידי תתל‪/11/‬ג‪ ,‬שיקום הנוי המוצע‪ ,‬נצפות האיתור ושטחים‬
‫כלואים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנחיות לתכנית פיתוח – המלצות לתכנית פיתוח ושיקום נופי של החלופה הנבחרת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנחיות לשיקום נופי ‪ -‬עקרונות לפיתוח נופי לאורך תוואי המסילה‪ ,‬שטחים לשיקום‬
‫נופי‪ ,‬הנחיות לחיפוי באדמת חישוף ‪ /‬אדמת עומק‪ ,‬הנחיות לבורות שתילה‪.‬‬
‫‪ .2‬סביבה‬
‫‪‬‬
‫עתיקות – נבחנה חפיפה לאתרי עתיקות מוכרזים‪ .‬באיתורים החופפים לאתרי‬
‫עתיקות מוכרזים (כביש גישה לתחמ"ש אייל‪ ,‬כביש גישה מערבי לתחנת רכבת אלעד‬
‫ורצועת תשיות רש"ת) מובאת התייחסות רשות העתיקות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬מצוינים האיתורים בהם קיימת חיפפה לרדיוסי מגן של קידוחי מים‪.‬‬
‫נעשתה פנייה לראשות המים (נספח ‪ )1‬לצורך קבלת הנחיות להגנה על רדיוסי מגן של‬
‫קידוחי מים‪ .‬עד פרסם חוות הדעת טרם נמסרה תשובת רשות המים‪.‬‬
‫מענה כולל לכל האיתורים בחוות דעת סביבתי זו לשמירה על קידוחי מים מבוסס על‬
‫תסקיר ההשפעה על הסביבה של תת"ל ‪ 11‬אשר הממליץ על מספר אמצעים להקטנת‬
‫סיכון למי תהום מתשטיפי הרכבת עד למינימום בניהם‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫הגבלת מהירות רכבות המשא עם חומר מסוכן באזור ראש העין‬
‫‪‬‬
‫תעלות בטון מלבניות ואטומות בצידי הרכבת‬
‫‪‬‬
‫מתלן (אוגר) מאוחד לטיפול בחומרים שמקורם ברצועת הרכבת העשויים לזהם‬
‫את מי התהום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שליטה ובקרה על ידי מערכת מצלמות וידא על המצב הבטיחותי בקטע המסילה‬
‫בזמן העברת רכבות משא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקנת חיישנים בקרונות המובילים חומ"ס (נוזלים) לבקרת נזילות‬
‫מנגנון נוסף לשמירה על קידוחי מים הנו נוהלי רכבת ישאל המנחים את פעילותה על פי תקנות‬
‫מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים) ‪ 9111‬ומכח תקנות אלו משנעת חומ"ס‪ ,‬בהתאם‬
‫לתקנות הבטיחות הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪ .6‬ניקוז‬
‫‪‬‬
‫במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של תת"ל ‪ 11‬נקבע כי סכמת הניקוז המוצעת‬
‫לתוואי המסילה שומרת עקרונית על תוואי הערוצים הקיימים לאורך תוואי‬
‫המסילה‪ .‬תכנון הניקוז המפורט נדרש להתאים את גודל מעבירי המים והגשרים כך‬
‫שלא יציפו את כביש ‪ 3‬בהתאם לקריטריונים שהכביש תוכנן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נספח הניקוז של איתור משולב בתשריט הנספח נופי‪.‬‬
‫‪ .9‬מחנות קבלן ויציאה מהשטח‬
‫באיתורים בהם נדרש הקמת מחנה קבלן שלא במסגרת התכנון המפורטת של תת"ל ‪11‬‬
‫מוצגים הנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מיקום מחנה הקבלן ‪ -‬תשריט הנספח הנופי של כל איתור מציג את מיקום מחנה‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תאור דרכי הגישה – תיאור דרכי הגישה המתחברות לחלופה המוצעת מופיעה‬
‫בתשריט תנועה ותיאום מערכות של כל איתור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פעילות נדרשת בתחום מחנות הקבלן והנחיות סביבתיות ‪ -‬תאור הפעולות הנדרשות‬
‫בתחום המחנה והנחיות סביבתיות לתפעול המחנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יציאה משטח מחנות הקבלן – תיאור הפעילויות המלוות את היציאה מהשטח‬
‫ותיאור היכולת להחזיר את השטח לקדמותו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ג‪ .‬ניתוח חלופות‬
‫‪ .2‬חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪ .2.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫החיבור המזרחי לגשר טירה דרום נמצא בתחום הק"מ ה‪ 53.2 -‬של המסילה ממזרח לטירה‬
‫(תשריט ‪ .)1‬הגשר נבנה על ידי חברת כביש חוצה ישראל במהלך סלילת כביש ‪ .3‬במסגרת הסכמות‬
‫שהושגו מול עיריית טירה סוכם כי העירייה תגיש תכנית סטטוטורית משלימה לצורך הסדרת‬
‫חיבור הגשר אל הדרך החקלאית מזרחה ומערבה‪ ,‬עם זאת מעולם לא הוגשה בקשה שכזו מטעם‬
‫עיריית טירה‪.‬‬
‫במסגרת תת"ל ‪ 11‬נכלל החיבור המערבי של הגשר לדרך החקלאית בעוד החיבור המזרחי לא נכלל‬
‫בתת"ל ‪ 11‬למרות פניות בנושא לות"ל‪ .‬לפיכך קיים צורך בהסדרה סטטוטורית להוספת חיבור‬
‫מזרחי של הגשר לדרך החקלאית‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 1‬תרשים סביבה של איתור חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪ .2.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע באזור כוללים את מט"ש אייל הנמצא במרחק מינימאלי של כ‪ 116-‬מטר ממזרח‬
‫לגשר‪ ,‬שטחים חקלאיים ושטחי מחסנים של טירה נמצאים ממזרח וממערב לגשר במרחק‬
‫מינימאלי של ‪ 166‬מ'‪ .‬ראו תשריט מס' ‪ 1‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ – 2‬תשריט מצב מאושר חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫לא נבחנו חלופות עקרוניות לתוואי הגשר כיוון שיש צורך בהתחברות לגשר קיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫החלופה המוצעת – הוספת חיבור סטטוטורי ממזרח לגשר טירה הקיים‪ .‬העבודות יכללו‬
‫ביצוע השלמה של סוללת תמך ומסלול לירידה מהגשר בתיאום ואישור עיריית אל‪-‬טירה‬
‫לצורך דרך חקלאית (תשריט ‪.)1‬‬
‫‪ .2.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 2‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫החלופה המוצעת‬
‫סטטוטוריקה‬
‫תכניות מתאר ארציות‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א ‪ 11‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א ‪ 12‬האיתור נמצא בתחום רגישות סביבתית גבוהה ובתחום מרקם‬
‫עירוני‬
‫תמ"א‪/11‬א‪ – 12/‬דרך מס' ‪ 3‬התאמה והשקה לגבול מזרחי של התמ"א‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תכנית מתאר מחוזית תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫תכניות מפורטות‬
‫‪ )13/61/1411( R -3‬יעוד קרקע חקלאי‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫התוכנית כוללת‪:‬‬
‫תנועה‬
‫השלמת חיבור בדרך גישה חקלאית מזרחית לגשר הקיים במעבר העילי‬
‫מעל כביש ‪ ,3‬בירידה מהגשר לכוון הישובים צור יגאל וכוכב יאיר‪ .‬בירידה‬
‫מהגשר לכיוון מזרח לדרך חקלאית המחברת את השטחים החקלאים של‬
‫טירה ממזרח לכביש ‪ 3‬ולמסילה המזרחית אל השטחים שממערב להם‬
‫חפירה‪ -‬כ‪ 126 -‬מ"ק‬
‫עבודות עפר‬
‫מילוי ‪ -‬כ‪ 3,266 -‬מ"ק‬
‫חפירת תעלות‪ -‬כ‪ 126 -‬מ"ק‬
‫הדרך העילית תאפשר נגישות לקטעים הבאים‪:‬‬
‫נגישות‬
‫ שטחים חקלאיים ממזרח וממערב לכביש ‪ 3‬והמסילה המזרחית‬‫ דרך עפר קיימת ומתקנים הנדסיים וחקלאיים שונים המחברת את‬‫הישובים צור יגאל וכוכב יאיר במערב‬
‫ דרך עפר קיימת ומתקנים הנדסיים וחקלאיים המחברת לעיר א‪ -‬טירה‬‫במזרח‬
‫אין צורך בהעתקת תשתיות‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫שיפור מופע של המצב הקיים על ידי השלמה והתחברות לגשר‬
‫נצפות‬
‫התוויית דרך הגישה אינה יוצרת שטחים כלואים‬
‫שטחים כלואים‬
‫אקולוגיה‬
‫רעש‬
‫עתיקות‬
‫קידוחי מים‬
‫ניקוז‬
‫האיתור מצוי בשטח חקלאי מופר בעל רגישות אקולוגית בינונית‬
‫מרחק מהחיבור המזרחי של חיבור מזרחי לגשר טירה דרום אל העיר טירה‬
‫כ‪ 1.2-‬ק"מ‬
‫התוספת האקוסטית ביחס למצב קיים ומאושר הכולל כביש ראשי ומסילה‬
‫הנה זניחה‪ ,‬בהתאם לכך לא נדרשת מדידת רעש‬
‫באיתור לא מסומן אתר עתיקות מוכרז‬
‫האיתור אינו נמצא בתחום רדיוסי מגן של קידוח מים‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 166 -‬מ' מנחל טירה‬
‫‪13‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת (תשריט ‪ )1‬הנה החלופה היחידה המוצעת בשל הצורך בהתחברות לגשר קיים‪.‬‬
‫החלופה כוללת הוספת חיבור סטטוטורי ממזרח לגשר טירה הקיים ומיועדת לקשר בין השטחים‬
‫החקלאים של טירה משני צידי כביש ‪ 3‬והמסילה המזרחית‪.‬‬
‫בתחום החלופה קיים מבנה נטוש (תמונה ‪ ,)1‬על פי עיריית אל‪-‬טירה המבנה נבנה באופן לא חוקי ‪,‬‬
‫בעליו לא ידועים והוא מיועד להריסה‪ .‬נערך תיאום מול עיריית אל‪-‬טירה על מנת לוודא כי היא‬
‫אינה מתנגדת להריסת המבנה (נספח ‪.)1‬‬
‫תמונה ‪ – 2‬מבנה המיועד להריסה בתחום חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫תשריט ‪ - 3‬מצב מוצע חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫ראו נספח נופי של החלופה המועדפת בתשריט ‪.1‬‬
‫ניתוח מצב קיים והשיקום הנופי ‪ -‬דרך הגישה המוצעת מחברת בין גשר חקלאי קיים שאינו‬
‫פעיל מעל כביש ‪ 6‬הכביש המיועד לקשר בין שטחים חקלאיים המצויים בקרבת הישובים צור‬
‫יגאל‪ ,‬כוכב יאיר וטייבה ממזרח לכביש ‪ 6‬לבין שטחים חקלאיים בקרבת טירה ורמת הכובש‬
‫ממערב לו‪ .‬דרך הגישה מתוכננת בשטח מופר ברובו בתווך בין מגרש חניה מצפון למאגר מים‬
‫מדרום‪ .‬סוללת המילוי של דרך הגישה מתוכננות להתחבר ממערב אל המדרונות התומכים את‬
‫ניצב הקצה של הגשר הקיים בתחום רצועת הפיתוח של כביש ‪ 6‬ומעבר להם בשיפוע של ‪. 1:1.2‬‬
‫השיקום הנופי יכלול חיפוי באדמת גן ושתילה‪.‬‬
‫נצפות האיתור ‪ -‬הדרך נצפית ממצפה ספיר וחורבת חנות ומהמבנים המערביים של צור יגאל‬
‫ממזרח לדרך‪ .‬היות שהדרך המוצעת מקשרת אל גשר קיים‪ ,‬הרי שביצועה יאפשר שיפור מופע של‬
‫המצב הקיים והשמשת הגשר החקלאי‪.‬‬
‫שטחים כלואים ‪ -‬התוויית דרך הגישה אינה יוצרת שטחים כלואים‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬הנחיות לתכנית פיתוח‬
‫א‪ .‬תחום העבודה‬
‫‪ ‬אין לבצע עבודות עפר מחוץ לקווי דיקור לאחר סימונם בשטח (ראו סעיף ה' להלן)‪.‬‬
‫‪ ‬הכניסות לאתר על פי תכנית הביצוע של מתכנן הכבישים‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודות עפר‬
‫‪‬‬
‫אין להתחיל בעבודות עפר אלא לאחר אישור סימון קווי הדיקור והאזורים המיועדים‬
‫לשימור‪ ,‬חישוף וכדומה (על פי התכנית)‪ ,‬ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט ומפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טרם תחילת עבודות החישוף תיבדק ותאושר‪ ,‬על ידי האגרונום‪ ,‬איכות האדמה‬
‫בשטחים המיועדים לחישוף‪ ,‬על פי המוגדר בתכניות "הנחיות הנופיות לביצוע עבודות‬
‫העפר" שתוגש בנפרד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עירום ואחסון של קרקעות מחישוף יבוצע באזורים המיועדים לכך‪ ,‬במקום שאושר‬
‫מראש על ידי מפקח הות"ל‪ .‬הקבלן ישלט את הערימות בהתאם להנחיות האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לערום את קרקעות החישוף בנפרד‪ ,‬לפי סוגי הקרקע השונים‪ ,‬כולל סימון‪ ,‬זיהוי‬
‫ותיעוד מקור הקרקע שישמש לשיקום נופי‪ ,‬באמצעות שילוט ומיפוי‪ .‬הביצוע ייעשה על‬
‫פי הנחיות האגרונום והמופיע בתכנית זו‪.‬‬
‫ג‪ .‬עבודות עפר נופיות על פי אזורים‬
‫תוכן תוכנית "הנחיות הנופיות לביצוע עבודות העפר"‪ ,‬בה יסווגו כל השטחים הנמצאים‬
‫בגבול זכות הדרך‪ .‬קטגוריות לסיווג‪ ,‬בהתאם לשטח התכנית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים חקלאיים בעלי פוטנציאל להמשך עיבוד במהלך העבודות‪ -‬בשטח זה לא יותרו‬
‫עבודות שאינן קשורות במישרין להמשך עיבודו החקלאי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה‪ -‬ותישמר לשימוש עתידי לצרכי חיפוי‬
‫ולביצוע עבודות השיקום הנופי‪ .‬בהתאם להנחיית אגרונום ויועץ קרקע יובחנו שטחים‬
‫אלה ע"פ המדרג הבא‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫קרקעות לחישוף עליון ושימוש חוזר ללא הדברה‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫קרקעות לחישוף עליון ושימוש חוזר לאחר הדברה‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫קרקעות לחישוף עליון מבוקר ופינוי פסולת‪ .‬שימוש חוזר חלקי ע"פ הנחיית‬
‫אגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה או אדמת עומק‪ -‬במידת הצורך ועל פי‬
‫הנחיות האגרונום‪ ,‬אדמה זו תעבור טיוב‪ .‬אדמה זו תישמר לשימוש עתידי לצרכי חיפוי‬
‫ולביצוע עבודות השיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרך‪ /‬מסילה‪ /‬תעלה קיימת לשילוב בתוואי המוצע‪ -‬שטחים מופרים בתחום עבודות‬
‫הביצוע‪ .‬משטחים אלה אין לקחת אדמה לשימוש לשיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחי עבודה‪ ,‬אתרי התארגנות ואזורי ערום זמני – בשלב ההתחלתי יש לבצע חישוף של‬
‫השטח כמסומן בתכנית‪ .‬לאחר סיום עבודות הקמת התוואי השטח המיועד לשיקום נופי‬
‫יוכן לשתילה‪ .‬כל פסולת ושכבות המצעים‪ ,‬ריצופים וחיפויים זמניים יוסרו‪ ,‬השטח‬
‫ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי אדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו‪ ,‬על פי‬
‫התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה באדמת חישוף בעובי ‪ 06‬ס"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוואי מסילה‪ /‬דרך‪ /‬תעלה‪ /‬תשתית קיימת לביטול בתחום זכות הדרך‪ ,‬או אזורים‬
‫קיימים שזוהו כמופרים בתחום זכות הדרך‪ .‬חל איסור על שימוש בקרקע מאזורים אלה‬
‫לחיפוי‪ .‬השטח שמחוץ לקווי הדיקור יוכן לשתילה‪ .‬כל הפסולת ושכבות המצעים‪,‬‬
‫הריצופים והחיפויים הזמניים יוסרו‪ ,‬השטח ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי‬
‫אדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו על פי התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה‬
‫באדמת חישוף בעובי ‪ 06‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬הנחיות לשיקום נופי‬
‫א‪ .‬עקרונות לפיתוח נופי לאורך תוואי המסילה‬
‫‪ ‬מיעוט עבודות עפר; עיצוב "רך" של מפגש מדרונות עם השטח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עיצוב מדרונות בשיפועים המאפשרים חיפוי באדמת גן‪/‬אדמה מקומית ללא שימוש‬
‫באמצעים הנדסיים לתמיכת הקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העדפה להשבת‪/‬העברת שטחים לחקלאות בכל מקום שניתן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רציפות מעברים מתחת לגשרים בסמיכות לגשרים או מעבירי מים קיימים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפול נופי על גבי מדרונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת אופי הנטיעות ע"פ שיקולים תכנוניים נקודתיים‪ ,‬תוך חיזוק המופע החקלאי‬
‫הפתוח של השטח הקיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגשר הממשיך יעוצב בהמשכיות ובהתאם לאופי הגשר הקיים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫בסביבת גשרי הכביש יש להקפיד על שיקום נופי מתאים באזורים המופרים ונטיעות על‬
‫המדרונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיקום שטחי התארגנות יתבצע בהתאם לייעוד השטח הסופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה מרבית על עצים קיימים‪ ,‬בכפוף למגבלות הבטיחות של הרכבת‪ .‬העתקה במידת‬
‫הצורך והאפשר עפ"י תכנון מפורט‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטחים לשיקום נופי‬
‫‪‬‬
‫כל השטחים המסומנים בתכנית הנופית כשטח לטיפול נופי ושטח של סוללה אקוסטית‬
‫ישוקמו בהתאם לתכנית זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שטח שיופר‪ ,‬כולל אזורים פגועים ומהודקים‪ ,‬ישוקם ויוכן לשתילה על פי תכנית‬
‫שיקום נופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שיופרו במהלך העבודות‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לרבות שטחים הנמצאים מחוץ לגבולות‬
‫הפרויקט‪ ,‬ישוקמו גם הם ע"י הקבלן‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח‬
‫הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרכי שירות ודרכי עפר קיימות‪ ,‬שיורחבו לצרכי הקמה‪ ,‬יוצרו לרוחב הנדרש בתכניות‬
‫ושוליהם ישוקמו‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צירי הדרכים החקלאיות ושטחי העבודה ינוקו בכל תקופת הביצוע מכל פסולת ועירום‪,‬‬
‫לשביעות רצון מפקח הות"ל‪.‬‬
‫ג‪ .‬חיפוי באדמת חישוף ‪ /‬אדמת עומק‬
‫‪‬‬
‫לאחר גמר ביצוע עבודות החישוף ובדיקת איכות הקרקע שנאספה‪ ,‬תיערך בדיקה האם‬
‫קיימת מספיק אדמת חישוף איכותית לשם ביצוע עבודות החיפוי‪ ,‬לשיקום הנוף‪ .‬במידה‬
‫ותחסר אדמה‪ ,‬יש לשמור כמות נוספת של אדמת עומק מהאזור החקלאי‪ ,‬אשר תשמש‬
‫לחיפוי השטח באזורים המיועדים לשיקום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לערום בנפרד את אדמות העומק מאדמת החישוף ולחשב את כמותן בנפרד‬
‫‪‬‬
‫בשטחים המיועדים לשתילה בתחום קווי הדיקור‪ ,‬תפוזר שכבה של אדמת חישוף‪ ,‬או‬
‫של אדמת עומק‪ ,‬במקום ובעובי כמוגדר בפרטים ובחתכי הרוחב המפורטים לעבודות‬
‫עפר ועל פי הנחיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אדמות החיפוי יפוזרו לפי הסיווג של אדמת החישוף‪ ,‬לדוגמא‪ :‬אדמת חישוף מערוץ נחל‬
‫תשמש לחיפוי שטחי שיקום נופי בצמוד לנחל ואדמת חישוף מאזור החורש תשמש‬
‫לחיפוי בשטחים בצמוד לחורש‪ .‬זאת‪ ,‬במידה וקיימת אדמת חישוף מתאימה‪ .‬במידה‬
‫ואין אדמת חישוף מתאימה‪ ,‬יעשה שימוש באדמה אחרת‪ ,‬על פי הנחית האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באזורים שנפגעו או הודקו‪ ,‬מחוץ לקווי הדיקור‪ ,‬יפזר הקבלן אדמת חישוף‪ ,‬או אדמת‬
‫עומק‪ .‬הכל עפ"י הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עד ‪ 5%‬מאדמת החישוף המאושרת תישמר בערמות למסירה בתום עבודות העפר‬
‫לקבלן המשנה לעבודות השיקום הצמחי והגינון‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ד‪ .‬בורות שתילה‬
‫‪‬‬
‫בורות לשתילה של עצים יבוצעו על פי תכניות נופיות המגדירות את המיקום והגודל של‬
‫הבורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בורות שתילה יוכנו על פי הפרטים התכניות והמפרטים‪ ,‬כולל סילוק חומר הסרק‬
‫המוצא מהבור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר הביצוע‪ ,‬יסומנו הבורות בשטח על פי הנחיות אדריכל הנוף‪ .‬כמו כן‪ ,‬הבורות‬
‫יסומנו בתכניות עדות (" ‪."(as made‬‬
‫‪ .2.2.9‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪ .‬נספח הניקוז משולב בנספח הנופי של החלופה‬
‫המועדפת בתשריט ‪.1‬‬
‫‪ .1.1.1‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪ 11‬ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪ .‬תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪)1‬‬
‫מציג את מיקום המחנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט תנועה ותיאום מערכות (תשריט ‪ )2‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ - 9‬נספח נופי של החלופה המועדפת חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪19‬‬
‫תשריט ‪ – 5‬תשריט תנועה ותיאום מערכות חיבור מזרחי לגשר טירה דרום‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2‬הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל‬
‫‪ .2.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫דרך הגישה לתחמ"ש אייל נמצאת מצפון לקיבוץ ניר אליהו בתחום הק"מ ה‪ .51.2 -‬מערבית‬
‫לתוואי המסילה המזרחית ולרביע הדרום‪-‬מערבי של מחלף אייל (דרכים ‪( )3/221‬תשריט ‪.)3‬‬
‫התוכנית לתחמ"ש אושרה (‪ )1/1611‬לאחר דיון בהתנגדיות של תת"ל ‪ .)1/1611( 11‬לאור זאת‪,‬‬
‫נדרש להסדיר סטטוטורית דרך גישה חדשה עבור תחמ"ש אייל‪ ,‬בתחום מגבלות הבניה של תת"ל‬
‫‪.11‬‬
‫תשריט ‪ – 3‬תרשים סביבה איתור הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪,‬‬
‫במחלף‪ .‬אייל‬
‫שימושי הקרקע‬
‫‪2.2.2‬‬
‫שימושי הקרקע ממערב וממזרח לאיתור כוללים שטחים חקלאיים של קיבוץ ניר אליהו‪ .‬מצפון‬
‫מצוי שטח חקלאי המיועד לשטח של תחמ"ש אייל‪ .‬ראו תשריט מס' ‪ 5‬מצב מאושר של יעודי‬
‫הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪ .2.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫בשל הרצון להעביר את כביש הגישה לתחמ"ש אייל בתחום רצועת המגבלות של תת"ל ‪ 11‬אין‬
‫מרחב המאפשר פיתוח מספר חלופות לתוואי החדש והוצעה חלופה אחת בלבד‪ .‬החלופה המוצעת‬
‫ הוספת תוואי הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל ממערב לתוואי המסילה‪ ,‬בתחום‬‫רצועת המגבלות של תת"ל ‪ 11‬ובהתבסס על החיבור הקיים עם כביש ‪( 2261‬תשריט מס' ‪.)1‬‬
‫‪21‬‬
‫תשריט ‪ – 7‬תשריט מצב מאושר הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל‬
‫‪22‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 2‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך הגישה לתחמש אייל‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫החלופה המוצעת‬
‫סטטוטוריקה‬
‫תכניות מתאר ארציות‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א‪ 16/‬קו ‪ 166‬ק"ו‬
‫תמ"א ‪ 11‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה באיתור‬
‫תמ"א ‪ 12‬האיתור נמצא בתחום רגישות סביבתית גבוהה ובתחום מרקם‬
‫שימור משולב‬
‫תכנית מתאר מחוזית‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫מש"מ‪( 11/‬שד) (‪ )16/63/1411‬ניר אליהו אזור חקלאי ב'‬
‫שד‪ )11/63/1665( 231/‬דרך ‪1111‬‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 22/‬המסילה המזרחית‬
‫שד‪ )11/61/1611( 121/‬תחמש אייל‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫התכנון כולל‪:‬‬
‫תנועה‬
‫דרך גישה מקומית דו נתיבית‪ ,‬באורך של כ ‪ 136‬מטר‬
‫חיבור לצמת ‪ –T‬כביש ‪ , 2261‬מאושרת בשד‪ 112/‬וקיימת‬
‫חפירה כ‪ 1,166 -‬מ"ק‬
‫עבודות עפר‬
‫מילוי כ‪ 126 -‬מ"ק‬
‫חפירת תעלות כ‪ 126 -‬מ"ק‬
‫נגישות לשטחים הסמוכים לדרך תהיה מקטע החיבור לצומת‬
‫נגישות‬
‫הקיים על כביש ‪ ,2261‬כולל מקטע החיבור ליד השער המתוכנן לתחמ"ש‬
‫בקרבת הדרך ובסמוך לקו הכחול‪ ,‬קיימים‪:‬‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫קו חח"י מ"ג‪ ,‬קו הוט להעתקה (מטופל במסגרת התכנון של המסילה‬
‫המזרחית)‬
‫נצפות כביש הגישה נמוכה‬
‫נצפות‬
‫בין הדרך המוצעת לתוואי המסילה המזרחית קיימת דרך אספלט‬
‫שטחים כלואים‬
‫המיועדת לפירוק ולשיקום נופי‪ .‬מזרחית לצמת עם כביש ‪ 2261‬התכנית‬
‫כוללת שטח כלוא בין הצמת למסילה (מיועד לשיקום נופי במסגרת‬
‫תת"ל‪/11/‬ג)‬
‫האיתור בשטח חקלאי בעל רגישות אקולוגית בינונית‬
‫אקולוגיה‬
‫כ‪ 116-‬מ' ממערב לכביש הגישה קיימת בריכת חורף עונתית (תשריט ‪.)1‬‬
‫לא צפויה השפעה על בריכת החורף משינוי תוואי הגישה לתחמ"ש‪.‬‬
‫מרחק התוואי החדש כ‪ 126-‬מ' מניר אליהו‬
‫רעש‬
‫הסטת דרך הגישה היא בין ‪ 12- 12‬מ' בתוך רצועת המגבלות של תת"ל ‪11‬‬
‫המאושרת‪ .‬השפעה אקוסטית זניחה ביחס למצב המאושר‪ ,‬לפיכך לא‬
‫נדרשת מדידת רעש‬
‫בחלק הצפוני של האיתור קיים אתר עתיקות מספר ‪( 11631/6‬איתור‬
‫עתיקות‬
‫אייל מערב)‪ .‬האתר כולל כלי צור מהתקופה הפליאוליתית התחתונה‪,‬‬
‫פיזור חרסים מן התקופה הרומית‪ ,‬הביזנטית והעותמאנית‪.‬‬
‫האיתור אינו נמצא בתחום רדיוסי מגן של קידוחי מים‬
‫קידוחי מים‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 132 -‬מ' מנחל רמת הכובש‬
‫ניקוז‬
‫‪23‬‬
‫תשריט ‪ - 8‬מיקום בריכת החורף במחלף אייל ביחס לדרך הגישה המוצעת לתחמ"ש אייל‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת (תשריט ‪ )4‬הנה החלופה היחידה המוצעת בשל הרצון להישאר בתחום ההשפעה‬
‫של תת"ל ‪ .11‬החלופה כוללת הוספת תוואי הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל‬
‫ממערב לתוואי המסילה‪ ,‬בתחום רצועת המגבלות של תת"ל ‪ 11‬ובהתבסס על החיבור הקיים עם‬
‫כביש ‪.2261‬‬
‫תשריט ‪ - 4‬תשריט מצב מוצע הוספת תוואי דרך גישה לתחמ"ש‪ ,‬במחלף אייל‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .2.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫ראו נספח נופי של החלופה המועדפת תשריט ‪.16‬‬
‫מצב קיים והשיקום הנופי ‪ -‬דרך הגישה המוצעת מיועדת לחבר בין דרך קיימת לתחמ"ש אייל‬
‫המתוכנן ברביע הדרום מערבי של מחלף אייל‪ ,‬ממערב לתוואי המסילה המזרחית וממזרח‬
‫לבריכת חורף עונתית קיימת‪ .‬הדרך מתוכננת במילוי קל‪ ,‬קרוב מאוד למפלסי הקרקע הקיימת‪.‬‬
‫עבודות הפיתוח להקמת דרך הגישה יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בתפקוד‬
‫הבריכה העונתית הקיימת‪.‬‬
‫השיקום הנופי יכלול פירוק דרך אספלט קיימת (דרך ‪ 2261‬הישנה ונטושה) ממזרח לדרך‬
‫המוצעת‪ ,‬והסדרת שיפועי קרקע מתונים מציר הדרך לשני הצדדים‪ ,‬כך שיתנקזו מצד אחד‬
‫מזרחה אל תעלת הניקוז המערבית של המסילה המזרחית ומצד שני מערבה אל הבריכה‬
‫העונתית‪ .‬מזרחית לצמת עם כביש ‪ 2261‬התכנית כוללת שטח כלוא בין הצמת למסילה ולכן היא‬
‫מייעדת אותו לטיפול נופי לצורך שיקום נופי באחריות יזם תת"ל‪/11/‬ג‪ .‬יבוצע חיפוי באדמת גן‬
‫ושתילה בהתאם לאופי הצמחייה המתוכנן במסילה המזרחית ממזרח ולבריכה העונתית‬
‫ממערב‪.‬‬
‫נצפות האיתור ‪ -‬מפאת אופיו המישורי של השטח צפויה נצפות נמוכה אל הדרך משטחים‬
‫חקלאיים סמוכים של ניר אליהו ורמת הכובש‪.‬‬
‫‪‬שטחים כלואים ‪ -‬בחלק מהשטח הנמצא בתווך בין הדרך המוצעת לתוואי המסילה– המזרחית‬
‫ישנה דרך אספלט קיימת ‪,‬המיועדת לפירוק ולשיקום נופי ‪,‬כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬המלצות לתכנית פיתוח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תחום העבודה‬
‫‪‬‬
‫אין לבצע עבודות עפר מחוץ לקווי דיקור לאחר סימונם בשטח (ראו סעיף ה' להלן)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכניסות לאתר על פי תכנית הביצוע של מתכנן הכבישים‪.‬‬
‫אזורים לשימור‬
‫‪‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל האזורים המיועדים לשימור יגודרו כמופיע בתכנית "הנחיות נופיות לביצוע עבודות‬
‫עפר"‪ ,‬שתוגש בנפרד‪ .‬סוג הגידור יהיה גדר מסוג "גדר זמנית"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תימנע כל כניסה לשטחים אלו ללא צורך במהלך הביצוע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בתום הביצוע יוסר הגידור הזמני לאחר קבלת הנחייה ממפקח הות"ל‪.‬‬
‫עצים וגיאופיטים בתחום גבול ההכרזה (הקו הכחול)‬
‫‪‬‬
‫אסורה כל פגיעה בעצים וערכי טבע הנמצאים בתחום האזורים המסומנים לשמירה‬
‫שבתחום הקו הכחול‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל העצים שנמצאים במרחק של עד ‪ 2‬מ' מקווי דיקור יסומנו בתכנית‪ ,‬וימוספרו‪ .‬עצים‬
‫אלה יסומנו בשטח‪ ,‬בעזרת סרטי סימון‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה כל פגיעה בעצים אלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גיאופיטים מתחום שטח הפרויקט יאספו לפני תחילת ביצוע עבודות העפר הנופיות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ד‪.‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪‬‬
‫אין להתחיל בעבודות עפר אלא לאחר אישור סימון קווי הדיקור והאזורים המיועדים‬
‫לשימור‪ ,‬חישוף וכדומה (על פי התכנית)‪ ,‬ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט ומפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טרם תחילת עבודות החישוף תיבדק ותאושר‪ ,‬על ידי האגרונום‪ ,‬איכות האדמה בשטחים‬
‫המיועדים לחישוף‪ ,‬על פי המוגדר בתכניות "הנחיות הנופיות לביצוע עבודות העפר"‬
‫שתוגש בנפרד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עירום ואחסון של קרקעות מחישוף יבוצע באזורים המיועדים לכך‪ ,‬במקום שאושר‬
‫מראש על ידי מפקח הות"ל‪ .‬הקבלן ישלט את הערימות בהתאם להנחיות האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לערום את קרקעות החישוף בנפרד‪ ,‬לפי סוגי הקרקע השונים‪ ,‬כולל סימון‪ ,‬זיהוי‬
‫ותיעוד מקור הקרקע שישמש לשיקום נופי‪ ,‬באמצעות שילוט ומיפוי‪ .‬הביצוע ייעשה על‬
‫פי הנחיות האגרונום והמופיע בתכנית זו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עבודות עפר נופיות על פי אזורים‬
‫תוכן תוכנית "הנחיות הנופיות לביצוע עבודות העפר"‪ ,‬בה יסווגו כל השטחים הנמצאים בגבול‬
‫זכות הדרך‪ .‬קטגוריות לסיווג‪ ,‬בהתאם לשטח התכנית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים לשימור – "אל‪-‬געת"‪ -‬השטח יגודר ויסומן כשטח לשימור‪ .‬לא תותר כל עבודה‬
‫בשטח זה‪ ,‬למעט עבודות גיזום וניקיון בתום עבודות הפיתוח‪ ,‬כולל נטיעה של עד ‪ 5‬עצים‬
‫לדונם במידת הצורך‪ -‬ע"פ הנחיית המתכנן והמפקח באתר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים חקלאיים בעלי פוטנציאל להמשך עיבוד במהלך העבודות‪ -‬בשטח זה לא יותרו‬
‫עבודות שאינן קשורות במישרין להמשך עיבודו החקלאי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה‪ -‬ותישמר לשימוש עתידי לצרכי חיפוי‬
‫ולביצוע עבודות השיקום הנופי‪ .‬בהתאם להנחיית אגרונום ויועץ קרקע יובחנו שטחים‬
‫אלה ע"פ המדרג הבא‪:‬‬
‫‪ o‬קרקעות לחישוף עליון ושימוש חוזר ללא הדברה‪.‬‬
‫‪ o‬קרקעות לחישוף עליון ושימוש חוזר לאחר הדברה‪.‬‬
‫‪ o‬קרקעות לחישוף עליון מבוקר ופינוי פסולת‪ .‬שימוש חוזר חלקי ע"פ הנחיית‬
‫אגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה או אדמת עומק‪ -‬במידת הצורך ועל פי‬
‫הנחיות האגרונום‪ ,‬אדמה זו תעבור טיוב‪ .‬אדמה זו תישמר לשימוש עתידי לצרכי חיפוי‬
‫ולביצוע עבודות השיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרך‪ /‬מסילה‪ /‬תעלה קיימת לשילוב בתוואי המוצע‪ -‬שטחים מופרים בתחום עבודות‬
‫הביצוע‪ .‬משטחים אלה אין לקחת אדמה לשימוש לשיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחי עבודה‪ ,‬אתרי התארגנות ואזורי ערום זמני – בשלב ההתחלתי יש לבצע חישוף של‬
‫השטח כמסומן בתכנית‪ .‬לאחר סיום עבודות הקמת התוואי השטח המיועד לשיקום נופי‬
‫יוכן לשתילה‪ .‬כל פסולת ושכבות המצעים‪ ,‬ריצופים וחיפויים זמניים יוסרו‪ ,‬השטח‬
‫‪22‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי אדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו‪ ,‬על פי‬
‫התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה באדמת חישוף בעובי ‪ 06‬ס"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוואי מסילה‪ /‬דרך‪ /‬תעלה‪ /‬תשתית קיימת לביטול בתחום זכות הדרך‪ ,‬או אזורים‬
‫קיימים שזוהו כמופרים בתחום זכות הדרך‪ .‬חל איסור על שימוש בקרקע מאזורים אלה‬
‫לחיפוי‪ .‬השטח שמחוץ לקווי הדיקור יוכן לשתילה‪ .‬כל הפסולת ושכבות המצעים‪,‬‬
‫הריצופים והחיפויים הזמניים יוסרו‪ ,‬השטח ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי‬
‫אדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו וישוטחו על פי התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה‬
‫באדמת חישוף בעובי ‪ 06‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬הנחיות לשיקום נופי‬
‫א‪.‬‬
‫עקרונות לפיתוח נופי לאורך תוואי המסילה‬
‫‪ ‬מיעוט עבודות עפר; עיצוב "רך" של מפגש מדרונות עם השטח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עיצוב מדרונות בשיפועים המאפשרים חיפוי באדמת גן‪/‬אדמה מקומית ללא שימוש‬
‫באמצעים הנדסיים לתמיכת הקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העדפה להשבת‪/‬העברת שטחים לחקלאות בכל מקום שניתן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה על רציפות מעברים מתחת לגשרים בסמיכות לגשרים או מעבירי מים קיימים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפול נופי על גבי מדרונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת אופי הנטיעות ע"פ שיקולים תכנוניים נקודתיים‪ ,‬תוך חיזוק המופע החקלאי‬
‫הפתוח של השטח הקיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בסביבת גשרי הכביש יש להקפיד על שיקום נופי מתאים באזורים המופרים ונטיעות על‬
‫המדרונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בגשרי מסילה מעל נחלים‪ :‬חיזוק מופע הנחלים הנחצים ע"י נטיעות צמחיית גדות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שיקום שטחי התארגנות יתבצע בהתאם לייעוד השטח הסופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שמירה מרבית על עצים קיימים‪ ,‬בכפוף למגבלות הבטיחות של הרכבת‪ .‬העתקה במידת‬
‫הצורך והאפשר עפ"י תכנון מפורט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שטחים לשיקום נופי‬
‫‪‬‬
‫כל השטחים המסומנים בתכנית הנופית כשטח לטיפול נופי ושטח של סוללה אקוסטית‬
‫ישוקמו בהתאם לתכנית זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שטח שיופר‪ ,‬כולל אזורים פגועים ומהודקים‪ ,‬ישוקם ויוכן לשתילה על פי תכנית‬
‫שיקום נופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שיופרו במהלך העבודות‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לרבות שטחים הנמצאים מחוץ לגבולות‬
‫הפרויקט‪ ,‬ישוקמו גם הם ע"י הקבלן‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח‬
‫הות"ל‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫דרכי שירות ודרכי עפר קיימות‪ ,‬שיורחבו לצרכי הקמה‪ ,‬יוצרו לרוחב הנדרש בתכניות‬
‫ושוליהם ישוקמו‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צירי הדרכים החקלאיות ושטחי העבודה ינוקו בכל תקופת הביצוע מכל פסולת ועירום‪,‬‬
‫לשביעות רצון מפקח הות"ל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חיפוי באדמת חישוף ‪ /‬אדמת עומק‬
‫‪‬‬
‫על פי המלצת הבדיקה האקולוגית המפורטת בסעיף ‪ 1.1.5‬בשל ריבוי המינים הפולשים‬
‫באתר והחשש להימצאות זרעיהם בשכבת בקרקע העליונה (עד עומק כ‪ 21-‬ס"מ)‪ ,‬אין‬
‫להשתמש בשכבת הקרקע העליונה לאדמת חישוף ובכך להימנע מהפצת מינים פולשים‪.‬‬
‫לפיכך יש לשמור כמות מתאימה של אדמת עומק מהאזור החקלאי‪ ,‬אשר תשמש‬
‫לחיפוי השטח באזורים המיועדים לשיקום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשטחים המיועדים לשתילה בתחום קווי הדיקור‪ ,‬תפוזר שכבה של אדמת עומק‪,‬‬
‫במקום ובעובי כמוגדר בפרטים ובחתכי הרוחב המפורטים לעבודות עפר ועל פי הנחיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משום שלא ניתן לעשות שימוש באדמות החישוף יעשה שימוש באדמה אחרת‪ ,‬על פי‬
‫הנחית האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באזורים שנפגעו או הודקו‪ ,‬מחוץ לקווי הדיקור‪ ,‬יפזר הקבלן אדמת אדמת עומק‪ .‬הכל‬
‫עפ"י הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בורות שתילה‬
‫‪‬‬
‫בורות לשתילה של עצים יבוצעו על פי תכניות נופיות המגדירות את המיקום והגודל של‬
‫הבורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בורות שתילה יוכנו על פי הפרטים התכניות והמפרטים‪ ,‬כולל סילוק חומר הסרק‬
‫המוצא מהבור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר הביצוע‪ ,‬יסומנו הבורות בשטח על פי הנחיות אדריכל הנוף‪ .‬כמו כן‪ ,‬הבורות‬
‫יסומנו בתכניות עדות (" ‪."(as made‬‬
‫‪ .2.2.9‬סביבה‬
‫אקולוגיה ‪ -‬ראו סקירה אקולוגית מפורטת של שטח האיתור בסעיף ‪.1.1.5‬‬
‫עתיקות ‪ -‬בחלק הצפוני של האיתור קיים אתר עתיקות מספר ‪( 11631/6‬איתור אייל מערב)‪.‬‬
‫האתר כולל כלי צור מהתקופה הפליאוליתית התחתונה‪ ,‬פיזור חרסים מן התקופה הרומית‪,‬‬
‫הביזנטית והעות'מאנית‪ .‬לצורך קידום התכנית נערך תיאום מול ראשות העתיקות‪ .‬ב‪11.1.12 -‬‬
‫נמסר על ידי רשות העתיקות כי בתום בדיקת מסמכי התכנית תועבר התייחסות והנחיות הרשות‬
‫לקבלת היתרי עבודה (נספח ‪.)1‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .2.2.5‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .1.1.1‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪ )16‬מציג את מיקום מחנה הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט תנועה ותיאום מערכות (תשריט ‪ )11‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פעילות נדרשת בתחום מחנות הקבלן והנחיות סביבתיות‬
‫אתר ההתארגנות ימוקם ע"פ המוגדר בתכנית "הנחיות הנופיות לביצוע עבודות העפר"‪ ,‬כאזור‬
‫לשימוש זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תכנית מפורטת למיקום והקמת אתרי ההתארגנות ודרכי גישה מוגשת במסגרת תכניות‬
‫מפורטות של תת"ל ‪.11‬‬
‫‪‬‬
‫הפעילות הנדרשת במחנה הקבלן ובאתרי ההתארגנות כוללת משרדים‪ ,‬חניון עובדים‪ ,‬סדנאות‬
‫עבודה‪ ,‬חניית רכבים כבדים‪ ,‬אזור לוגיסטי‪/‬מחסנים והצבת מיכלי דלק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טרם הכנסת כלים לשטח‪ :‬סימון השטח וגידורו‪ ,‬חישוף האדמה והנחתה בצד לצורך שיקום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטח המחנה יהיה מגודר למעט כניסה אחת‪ ,‬כל מרכיבי המחנה והציוד כולל מיכלי תדלוק‪,‬‬
‫פחי אשפה וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר‪ .‬הקבלן יהיה אחראי על‬
‫תחזוקתם השוטפת של הגידור ושער המחנה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לשם מניעת זיהום קרקע משימוש במיכל דלק בשטחי התארגנות ומחנה הקבלן תותר הצבת‬
‫מיכל דלק בתנאי שמיכל הדלק יהיה עילי‪ .‬כמו כן תובטח הצבתו במאצרה מצופה בחומר‬
‫אטום למזהמים בנפח של ‪ 116%‬מנפח המיכל הגדול ביותר שיאוחסן בה‪ ,‬כנדרש בתקנות‬
‫המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) התשנ"ז – ‪ , 1445‬תקנות למניעת מפגעים (שמן‬
‫משומש) התשנ"ג – ‪ 1441‬ותקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) התשל"ז – ‪.1453‬‬
‫‪‬‬
‫תותר הצבת גנראטור בשטחי התארגנות ובמחנות קבלן בלבד ובתנאי שיובטח כי הגנראטור‬
‫יוצב רק במאצרה או על גבי משטח אטום בפני פחממני דלק ושמנים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הנחיות לצמצום מטרדי אבק‬
‫‪‬‬
‫ינקטו אמצעים למניעת התרוממות אבק ופיזורו בסביבה‪ ,‬לרבות הרטבת‪/‬כיסוי ערומים‬
‫זמניים‪ ,‬ניקוי דרכים וכדומה בדרכי הגישה לאזורי העבודה‪ ,‬בשטחי ההתארגנות ובמשטחי‬
‫העבודה‪ ,‬על גבי שטחים שאינם סלולים והכל בתאום לצורך ולתנאי מזג האוויר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשלב הביצוע ינקטו אמצעים למניעת מטרדי אבק כגון כיסוי המשאיות טרם עלייתן לכביש‪,‬‬
‫שטיפת המשאיות טרם היציאה מאזורי העבודה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫שינוע עפר לפינוי ו‪/‬או ציוד אחר נחוץ לצוך העבודות יעשה בתוך שימוש בכבישים סלולים‬
‫קיימים במידת האפשר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ערמות עפר לפינוי וערמות חומרי בנין בחלקיקיים כגון חול‪ ,‬תמוקמנה במקום מוגן לרוחות‬
‫או שתורטבנה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫יציאה משטח מחנות הקבלן‬
‫‪‬‬
‫בתום השימוש‪ ,‬השטח יחרש חריש עמוק ויחופה באדמת חישוף ולאחר מכן‪ ,‬תבוצענה עבודות‬
‫הפיתוח והשיקום הנופי‪ ,‬לפי תכניות השיקום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שרוצפו או נסללו באספלט‪ /‬מצעים יפורקו עד לחישוף פני קרקע מקוריים ויפונו‬
‫לאתר סילוק פסולת‪ .‬קרקע מזוהמת בדלקים ושמנים ובמזהמים אחרים תפונה מהאתר‪.‬‬
‫‪ .2.2.7‬בדיקה אקולוגית פרטנית‬
‫בתאריך ‪ ,11.1.12‬בשיא עונת האביב‪ ,‬נערך סקר צומח וצמחייה במרחב התכנית על ידי ד"ר רון‬
‫פרומקין‪ .‬שטח התכנית הנו מופר במידה ניכרת בשל עבודות עפר שבוצעו בו בעבר‪ ,‬תשתיות דרכים‬
‫וחשמל וערמות פסולת מוצקה (צינורות וגושי בטון‪ ,‬שברי אספלט ופסולת בניין)(תמונות ‪.)1-2‬‬
‫הקרקע המקורית הנה אדמת חמרה חולית מעורבת בחרסית‪.‬‬
‫תמונה ‪ :2‬שטח התכנית‪ ,‬ברמת הפרה גבוהה‬
‫‪31‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תמונה ‪ :3‬שטח התכנית הכולל פסולת רבה וצמחים פולשים כשיטה כחלחלה וטיונית החולות‬
‫הצומח הנפוץ כולל דגניים כשעורת התבור‪ ,‬שעורת הבולבוסין ושיבולת‪-‬שועל נפוצה לצד עשבים‬
‫חד‪-‬שנתיים רבים‪ ,‬בעיקר ממשפחות הפרפרניים והמורכבים‪.‬‬
‫בסך הכול תועדו בשטח התכנית ‪ 12‬מיני צמחים (נספח ‪ ,)2‬כולם מינים נפוצים מאוד המאפיינים‬
‫בתי גידול מופרים‪ ,‬צדי דרכים‪ ,‬מעזבות ושולי שדות‪ ,‬ומיעוטם צמחים של בתי גידול חוליים‪.‬‬
‫בתחום התכנית לא נמצאו מינים נדירים‪.‬‬
‫ערכי טבע מוגנים‬
‫בשטח התכנית תועד מין מוגן אחד של גאופיט מוגן ‪-‬‬
‫דבורנית דינסמור‪ ,‬עם פרט אחד בלבד בסוף פריחה (תמונה‬
‫‪ .)4‬במרחק כ‪ 111-‬מ' מצפון‪-‬מערב לגבול התכנית נצפה‬
‫במועד הסקר מין מוגן נוסף ‪ -‬שפתן מצוי‪ .‬מינים מוגנים‬
‫נוספים שתועדו בעבר בקרבת מקום הם סחלב קדוש ועדעד‬
‫כחול‪ ,‬שנצפו ע"י עורך הסקר בסוף אפריל ‪ 2112‬בתחום‬
‫תכנית המסילה המזרחית‪ ,‬כ‪ 111-‬מ' מצפון‪-‬מזרח לגבול‬
‫התכנית הנוכחית ומחוץ לה‪ .‬עצי האיקליפטוס המעטים‬
‫שגדלים באיתור מוגנים כעצים בוגרים למרות היותם גרים‪.‬‬
‫תמונה ‪ :4‬דבורנית דינסמור‪22/3/15 ,‬‬
‫‪32‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫מינים אנדמיים‬
‫בתחום התכנית תועדו ‪ 3‬מיני צמחים אנדמיים לישראל או תת‪-‬אנדמיים‪ :‬מקור‪-‬חסידה תל‪-‬‬
‫אביבי‪ ,‬ניסנית שיכנית ותורמוס ארץ‪-‬ישראלי‪ ,‬כולם מינים נפוצים למדי‪ .‬בשטח נמצאו במועד‬
‫הסקר כ‪ 21-‬פרטים של תורמוס ארץ‪-‬ישראלי‪.‬‬
‫מינים גרים ופולשים‬
‫בין הצמחים שתועדו כלולים ‪ 1‬מיני צמחים גרים ופולשים ‪ -‬שיטה כחלחלה‪ ,‬טיונית החולות‪,‬‬
‫חמציץ נטוי וסולנום זיתני‪ .‬מדובר במינים המייצרים זרעים רבים ומתרבים מהר תוך שהם‬
‫מרחיבים את תחום תפוצתם על חשבון מינים מקומיים‪.‬‬
‫סיכום והמלצות לביצוע‬
‫ערכיותו האקולוגית של מרחב התכנית אינה גבוהה‪ ,‬זאת בשל מיקומו בין מערכת כבישים קיימת‬
‫מכל עבריו ולצד מסילה עתידית‪ ,‬ולאור רמת ההפרה הגבוהה של השטח‪ ,‬ריבוי המינים הפולשים‪,‬‬
‫הגרים והמתפרצים ומיעוט המינים המוגנים והאנדמיים‪.‬‬
‫בשטח התכנית אין ריכוזי גאופיטים בעלי חשיבות לשימור‪ ,‬ומספר הפרטים שתועד ‪ -‬אחד בלבד‬
‫של מין נפוץ למדי ‪ -‬אינו מצדיק העתקה‪ .‬בשל ריבוי המינים הפולשים והחשש להימצאות זרעיהם‬
‫בשכבת בקרקע העליונה (עד עומק כ‪ 21-‬ס"מ)‪ ,‬אין להשתמש בשכבה זו כאדמת חישוף ובכך‬
‫להימנע מהפצת המינים הפולשים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תשריט ‪ - 20‬נספח נופי של החלופה המועדפת דרך הגישה לתחמ"ש אייל‬
‫‪31‬‬
‫תשריט ‪ – 22‬תשריט תנועה ותיאום מערכות דרך הגישה לתחמ"ש אייל‬
‫‪31‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .6‬שינוי תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪ .6.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫דרך הגישה המערבית לתחנת אלעד מצויה מדרום ובמקביל לדרך פרברית מהירה מס' ‪ ,151‬בין‬
‫מחלף נחשונים למחלפון עמישב נחלים ובתחום הק"מ ה‪ 42.2-‬של המסילה המזרחית על פי תת"ל‬
‫‪ .11‬כמו כן‪ ,‬דרך הגישה נמצאת מדרום למקום בו התוואי המתוכנן של תת"ל ‪ 11‬חוצה את כביש‬
‫‪( 151‬תשריט ‪.)11‬‬
‫החלופה המקורית (חלופה א') התוותה את כביש הגישה המערבי לתחנת אלעד דרך אתר עתיקות‬
‫מוכרז‪" ,‬חירבת שארי" האתר כולל שרידי מצודה וכנסייה מהתקופה הביזנטית‪ ,‬ומבנה קבר‬
‫ממלוכי ‪ .‬מימוש חלופה זו מחייב פיתוח בשטח המוכרז כאתר עתיקות ובמסגרתו עריכת חפירות‬
‫הצלה‪ .‬הובהר על ידי רשות העתיקות כי על פי הערכות ראשוניות‪ ,‬עלות עריכת חתכי בדיקה בלבד‬
‫(טרם ביצוע ריבועי בדיקה וחפירות הצלה) נאמדת בכ‪ 16-‬מליון ‪ .₪‬לאור האמור‪ ,‬הוכנו חלופות‬
‫(תשריט מס' ‪ )11‬לבחינת תוואי אשר יעקוף את האיתור ויעבור בשוליים הדרומיים שלו‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 22‬תרשים הסביבה איתור דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪ .6.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע ממזרח ומדרום לאיתור כוללים שטחים חקלאיים של קיבוץ נחשונים‪ ,‬ממערב‬
‫שטחים חקלאיים של כפר סירקין ושל קיבוץ נחשונים‪ ,‬מצפון לאיתור מצוי כביש ‪ .151‬ראו‬
‫תשריט מס' ‪ 11‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תשריט ‪ – 26‬תשריט מצב מאושר תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪32‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .6.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫‪‬‬
‫חלופה א'‪ -‬חלופת ה"אפס" תוואי מאושר בתתל‪ .11‬בחלופה זו תוואי הכביש צמוד לכביש‬
‫‪ 151‬ועובר דרך חירבת שארי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ב'‪ -‬תוואי הכביש עוקף את איתור העתיקות ולאחר מכן חוזר לתוואי המקורי‪.‬‬
‫התוואי נצמד לרצועת תשתיות ולדרך העפר על מנת לא לפגוע בשטחים חקלאיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ג'‪ -‬תוואי הכביש נצמד לקו ההכרזה של רשות העתיקות‪ ,‬עובר מדרום לחרבת‬
‫שארי ונכנס לחניון התחנה ממערב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ד' – תוואי הכביש עובר לכיוון דרום בצמוד לנחל מזור ונכנס לחניון התחנה‬
‫ממערב בתוואי שבין חלקות חקלאיות‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 29‬תרשים חלופות מוצעות לאיתור דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪31‬‬
‫‪ .6.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 6‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך הגישה המערבית לתחנת אלעד‬
‫קריטריון‬
‫היבט‬
‫סטטוטוריקה תכניות‬
‫מתאר‬
‫ארציות‬
‫חלופה א'‬
‫תמ"א ‪ 1‬שמורת נוף חורבת שארי‬
‫חלופה ב'‬
‫חלופה ג'‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה בחלופות‬
‫חלופה ד'‬
‫תמ"א ‪ 11‬חפיפה מזערית לנטיעות בגדות נחלים בחלק המערבי של החלופות באזור התחברות למחלפון קיים (תשריט ‪)12‬‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‬
‫תמ"א ‪ 12‬החלופות נמצאות בתחום רגישות סביבתית גבוהה ומרקם שימור משולב‬
‫תכנית‬
‫מתאר‬
‫מחוזית‬
‫תכניות‬
‫מפורטות‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬רוב השטח הוא בייעוד אזור תמ"מ ‪ 1 /11‬רוב השטח הוא בייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח והיתר בחלק המערבי בייעוד יער‬
‫חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‪ ,‬בחלק הצפוני שמורת‬
‫נוף ובחלק המערבי ייעוד יער‬
‫תמ"א ‪/11‬א‪ 11/‬אינה חלה בחלופות‬
‫מש‪ /161 /‬שד (‪ )61/65/1414‬אזור חקלאי ב‬
‫תמ"א ‪/11‬א‪11/‬ייעוד דרך מוצעת או הרחבה (כביש ‪ 3‬ומחלף נחשונים)‬
‫תמ"א ‪/11‬א‪ 11/‬דרך ‪ 151‬בין דרך מס' ‪ 3‬מחלף נחשונים לדרך מס' ‪16‬‬
‫מחלף שעריה‬
‫תמ"א ‪/11‬א‪ 1/11/‬מחלפון עמישב – נחלים על דרך מס' ‪151‬‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫כביש חד מסלולי דו נתיבי‬
‫תנועה‬
‫עבודות עפר מילוי ‪ 112,666-‬מ"ק‬
‫חפירה – ‪ 2,666‬מ"ק‬
‫מחלף עמישב‪-‬נחלים על דרך מס' ‪151‬‬
‫נגישות‬
‫תשתיות‬
‫מתקרבת לעמוד חשמל מתח עליון‬
‫להעתקה‬
‫תוואי הכביש נצפה מהסביבה הסמוכה‬
‫נצפות‬
‫רצועה בין כביש ‪ 151‬לבין דרך שטח חקלאי בין כביש ‪151‬‬
‫רצועה צרה בין כביש ‪ 151‬לבין דרך הגישה‬
‫שטחים‬
‫הגישה‪ ,‬קיימת גישה אל השטח לבין דרך הגישה‪ ,‬קיימת‬
‫כלואים‬
‫גישה אל השטח ממזרח‬
‫ממזרח ומערב‬
‫ומערב‬
‫אקולוגיה‬
‫האיתור בעל רגישות אקולוגית בינונית‬
‫‪39‬‬
‫מילוי ‪ 120,000 -‬מ"ק‬
‫שטח חקלאי רחב בין כביש ‪151‬‬
‫לבין דרך הגישה‪ ,‬קיימת גישה‬
‫אל השטח ממזרח ומערב‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫רעש‬
‫עתיקות‬
‫קידוחי מים‬
‫ניקוז‬
‫חלופה ג'‬
‫חלופה ב'‬
‫חלופה א'‬
‫חלופות מיקרו של תוואי דרך הגישה אשר אושרה בתת"ל ‪,11‬‬
‫תוספת הרעש זניחה ביחס למצב קיים ומאושר הכוללים כביש מהיר ומסילת רכבת‪ ,‬לא נדרשת מדידת רעש‬
‫בתחום החלופה אתר עתיקות מס' ‪ ( 1265/6‬החלופה עוברת בשולי אתר לא מוגדר אתר עתיקות‬
‫שארי)‪ ,‬מס' ‪( 12646/6‬ח' שארי מזרח)‪ ,‬מס' עתיקות מס' ‪ ( 1265/6‬שארי)‪ ,‬בתחום החלופה‬
‫‪( 12641/6‬ח' שארי צפון)‪ .‬האתר כולל שרידי מס' ‪( 12646/6‬ח' שארי מזרח)‪,‬‬
‫מצודה וכנסייה מהתקופה הביזנטית‪ ,‬ומבנה קבר מס' ‪( 12641/6‬ח' שארי צפון)‪.‬‬
‫ממלוכי‪.‬‬
‫בתחום‬
‫נמצא‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' האיתור‬
‫של קידוחי מים‪ .‬נמצא במרחק של ‪ 136‬מ' ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים‪ .‬רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' של‬
‫נמצא במרחק של ‪ 132‬מ' קידוחי מים‪ .‬נמצא במרחק‬
‫מקידוחי מים‪.‬‬
‫של ‪ 126‬מ' מקידוחי מים‪.‬‬
‫מקידוחי מים‪.‬‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 16 -‬מ' מנחל מזור‬
‫‪11‬‬
‫חלופה ד'‬
‫לא מוגדר אתר עתיקות בתחום‬
‫החלופה‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב'‬
‫ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים‪.‬‬
‫נמצא במרחק של ‪ 116‬מ'‬
‫מקידוחי מים‪.‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תשריט ‪ – 25‬חלופות ב' וג' על רקע תמ"א ‪ 22‬תוואי דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .6.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת היא חלופה ב' (תשריט ‪ .)13‬יתרונות חלופה זו כוללים מעבר בשולי אתר‬
‫עתיקות‪ ,‬היא אינה יוצרת שטח כלוא ללא גישה ואינה קרובה לעמוד חשמל מתח עליון‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫קיבוץ נחשונים מתנגד לחלופה ד' ומעדיף את חלופה ב'‪ ,‬המאפשרת שמירה על רצף חקלאי‪.‬‬
‫קריטריון‬
‫היבט‬
‫סטטוטוריקה תכניות מתאר ארציות‬
‫חלופה א' חלופה ב' חלופה ג' חלופה ד'‬
‫תכניות מתאר ארציות‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫‪.6.2.2‬‬
‫‪.6.2.2‬‬
‫תכנית מתאר מחוזית‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תנועה‬
‫עבודות עפר‬
‫נגישות‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫נצפות‬
‫שטחים כלואים‬
‫אקולוגיה‬
‫רעש‬
‫עתיקות‬
‫קידוחי מים‬
‫ניקוז‬
‫תשריט ‪ – 23‬תשריט מצב מוצע חלופה מועדפת דרך גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .6.2.6‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫ראו נספח נופי של החלופה המועדפת בתשריט ‪.15‬‬
‫מצב קיים והשיקום הנופי ‪ -‬דרך הגישה מחברת בין מחלפון קיים לבין חניון מערבי של תחנת‬
‫אלעד‪ .‬הכביש עובר ברובו על שטח של שדות חקלאיים ומעט שטחי מטע‪.‬‬
‫סוללת כביש הגישה מתוכננות בשיפוע של ‪ 1:1.2‬והשיקום הנופי יכלול חיפוי באדמת גן ושתילה‪,‬‬
‫בהתאם לאופי הצמחייה הקיים‪.‬‬
‫נצפות האיתור ‪ -‬כביש הגישה נצפה מכביש ‪ ,471‬מחניון תחנת אלעד ומשדות חקלאיים הסמוכים‬
‫לו‪ .‬רובו של הכביש מתוכנן מעל לפני הקרקע הקיימת‪.‬‬
‫שטחים כלואים ‪ -‬דרך הגישה מחלקת את שטח השדות והמטעים כך שנוצרת רצועה צרה מאוד‬
‫בין כביש ‪ 151‬לבין דרך הגישה המוצעת‪ .‬עם זאת קיימת גישה אל שטח זה גם מכיוון מזרח‪ ,‬ליד‬
‫תחנת אלעד‪ ,‬וגם מכיוון מערב‪ ,‬מכיוון הגשר הקיים‪.‬‬
‫‪ .1.1.3‬המלצות לתכנית פיתוח‬
‫א‪ .‬תחום העבודה‬
‫‪‬‬
‫אין לבצע עבודות עפר מחוץ לקווי דיקור לאחר סימונם בשטח (ראו סעיף ה' להלן)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכניסות לאתר על פי תכנית הביצוע של מתכנן הכבישים‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודות עפר‬
‫‪‬‬
‫אין להתחיל בעבודות עפר אלא לאחר אישור סימון קווי הדיקור והאזורים המיועדים‬
‫לשימור‪ ,‬חישוף וכדומה (על פי התכנית)‪ ,‬ע"י אדריכל הנוף של הפרויקט ומפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טרם תחילת עבודות החישוף תיבדק ותאושר‪ ,‬על ידי האגרונום‪ ,‬איכות האדמה העליונה‬
‫בשטחים שמיועדים לחישוף‪ ,‬על פי המוגדר בתכניות עבודות עפר נופיות‪ ,‬תוגש בנפרד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עירום ואחסון של אדמה יבוצע באזורים המיועדים לכך (ראו סעיף ‪ 7‬להלן) במקום‬
‫שאושר מראש על ידי מפקח הות"ל‪ .‬הקבלן ישלט את הערימות בהתאם להנחיות‬
‫האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לערום את שכבת האדמה העליונה (אדמת החישוף)‪ ,‬בנפרד‪ ,‬לפי סוגי הקרקע השונים‪,‬‬
‫כולל סימון‪ ,‬זיהוי ותיעוד מקור הקרקע שישמש לשיקום נופי‪ ,‬באמצעות שילוט ומיפוי‪.‬‬
‫הביצוע ייעשה על פי הנחיות האגרונום והמופיע בתכנית זו‪.‬‬
‫ג‪ .‬עבודות עפר נופיות על פי אזורים‬
‫תוכן תוכנית לעבודות עפר נופיות‪ ,‬בה יסווגו כל השטחים הנמצאים בגבול זכות הדרך‪ .‬קטגוריות‬
‫לסיווג‪ ,‬בהתאם לשטח התכנית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה‪ ,‬לא כשירה ‪ -‬האדמה תיאסף ותפונה מהאתר‬
‫היות והיא לא ראויה לחיפוי חוזר‪ ,‬על פי הנחיית אגרונום‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫שטחים שמהם תיאסף שכבת אדמה עליונה או אדמת עומק ‪ -‬במידת הצורך ועל פי הנחיות‬
‫האגרונום‪ ,‬אדמה זו תעבור טיוב‪ .‬אדמה זו תישמר לשימוש עתידי לצרכי חיפוי ולביצוע‬
‫עבודות השיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחים מופרים (דרכים חקלאיות וכ"ד) בתחום עבודות הביצוע ‪ -‬משטחים אלה אין לקחת‬
‫אדמה לשימוש לשיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שטחי עבודה‪ ,‬אתרי התארגנות ואזורי ערום – בשלב ההתחלתי יש לבצע חישוף של השטח‬
‫כמסומן בתכנית‪ .‬לאחר השימוש באזורים המסומנים ‪ C‬בעבודות התארגנות של הכביש‪,‬‬
‫השטח המיועד לשיקום נופי יוכן לשתילה‪ .‬כל פסולת ושכבות המצעים‪ ,‬ריצופים וחיפויים‬
‫זמניים יוסרו‪ ,‬השטח ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי אדמה יפוררו ופני הקרקע יוסדרו‬
‫וישוטחו‪ ,‬על פי התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה באדמת חישוף בעובי ‪ 06‬ס"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוואי מסילה‪ /‬דרך‪ /‬תעלה‪ /‬תשתית קיימת לביטול בתחום זכות הדרך ‪ ,‬או אזורים קיימים‬
‫שזוהו כמופרים בתחום זכות הדרך חל איסור על שימוש בקרקע מאזורים אלה לחיפוי‪.‬‬
‫השטח שמחוץ לקווי הדיקור יוכן לשתילה‪ .‬כל הפסולת ושכבות המצעים‪ ,‬הריצופים‬
‫והחיפויים הזמניים יוסרו‪ ,‬השטח ייחרש לעומק ‪ 06‬ס"מ מינימום‪ ,‬גושי אדמה יפוררו ופני‬
‫הקרקע יוסדרו וישוטחו על פי התכניות‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬השטח יחופה באדמת חישוף בעובי ‪06‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫‪ .1.1.3‬הנחיות לשיקום נופי‬
‫א‪ .‬עקרונות השיקום הנופי‬
‫‪‬‬
‫האזור ברובו שטח חקלאי פתוח והשיקום בא לחזק מופע זה‪ .‬לשמור על מבטים פתוחים‬
‫לסביבה‪ ,‬לשטחים החקלאיים ולישובים המרוחקים‪ .‬סוג הצומח ואופי השתילה יאפשרו‬
‫התמזגות מיטבית עם השטח הקרוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עיצוב מדרונות בשיפועים המאפשרים חיפוי באדמת גן‪/‬אדמה מקומית ללא שימוש‬
‫באמצעים הנדסיים לתמיכת הקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש בצמחיה חסכונית במים אשר דורשת תחזוקה נמוכה יחסית‬
‫‪‬‬
‫מינים פולשים יפונו מהשטח יחד עם אדמתם‪ ,‬לפני שלב השיקום הנופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נטיעת שדרת עצים להצללה של מדרכה להולכי רגל ואופניים‪ ,‬ושמירה על עצים קיימים‬
‫בהתאם להנחיות בטיחות של הרכבת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העדפה להשבת‪/‬העברת שטחים לחקלאות בכל מקום שניתן‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטחים לשיקום נופי‬
‫‪‬‬
‫כל השטחים המסומנים בתכנית הנופית כשטח לטיפול נופי ושטח של סוללה אקוסטית‬
‫ישוקמו בהתאם לתכנית זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שטח שיופר‪ ,‬כולל אזורים פגועים ומהודקים‪ ,‬ישוקם ויוכן לשתילה על פי תכנית‬
‫שיקום נופי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪‬‬
‫שטחים שיופרו במהלך העבודות‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬לרבות שטחים הנמצאים מחוץ לגבולות‬
‫הפרויקט‪ ,‬ישוקמו גם הם ע"י הקבלן‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח‬
‫הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דרכי שירות ודרכי עפר קיימות‪ ,‬שהורחבו לצורך עבודות הסלילה‪ ,‬יוצרו לרוחב הנדרש‬
‫בתכניות ושוליהם ישוקמו‪ ,‬על פי הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צירי הדרכים החקלאיות ושטחי העבודה ינוקו בכל תקופת הביצוע מכל פסולת ועירום‪,‬‬
‫לשביעות רצון מפקח הות"ל‪.‬‬
‫ג‪ .‬חיפוי באדמת חישוף ‪ /‬אדמת עומק‬
‫‪‬‬
‫לאחר גמר ביצוע עבודות החישוף ובדיקת איכות הקרקע שנאספה‪ ,‬תיערך בדיקה האם‬
‫קיימת מספיק אדמת חישוף איכותית לשם ביצוע עבודות החיפוי‪ ,‬לשיקום הנוף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במידה ותחסר אדמה‪ ,‬יש לשמור כמות נוספת של אדמת עומק‪ ,‬מהאזור החקלאי אשר‬
‫תשמש לחיפוי השטח באזורים המיועדים לשיקום באופי דמוי מטע עצי זית או בתה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לערום בנפרד את אדמת העומק מאדמת החישוף ולחשב את כמותן בנפרד‬
‫‪‬‬
‫בשטחים המיועדים לשתילה בתחום קווי הדיקור‪ ,‬תפוזר שכבה של אדמת חישוף‪ ,‬או של‬
‫אדמת עומק‪ ,‬במקום ובעובי כמוגדר בפרטים ובחתכי הרוחב המפורטים לעבודות עפר ועל‬
‫פי הנחיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אדמות החיפוי יפוזרו לפי הסיווג של אדמת החישוף‪ ,‬לדוגמא‪ :‬אדמת חישוף מערוץ נחל‬
‫תשמש לחיפוי שטחי שיקום נופי בצמוד לנחל ואדמת חישוף מאזור החורש תשמש לחיפוי‬
‫בשחים בצמוד לחורש‪ .‬זאת‪ ,‬במידה וקיימת אדמת חישוף מתאימה‪ .‬במידה ואין אדמת‬
‫חישוף מתאימה‪ ,‬יעשה שימוש באדמה אחרת‪ ,‬על פי הנחית האגרונום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באזורים שנפגעו או הודקו‪ ,‬מחוץ לקווי הדיקור‪ ,‬יפזר הקבלן אדמת חישוף‪ ,‬או אדמת‬
‫עומק‪ .‬הכל עפ"י הנחיות אדריכל הנוף ובתאום עם מפקח הות"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עד ‪ 5%‬מאדמת החישוף המאושרת תישמר בערמות למסירה בתום עבודות העפר‬
‫לשיקום קבלן המשנה לעבודות השיקום הצמחי והגינון‪.‬‬
‫ד‪ .‬בורות שתילה‬
‫‪‬‬
‫בורות לשתילה של עצים יבוצעו על פי תכניות נופיות המגדירות את המיקום והגודל של‬
‫הבורות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בורות שתילה יוכנו על פי הפרטים התכניות והמפרטים‪ ,‬כולל סילוק חומר הסרק המוצא‬
‫מהבור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר הביצוע‪ ,‬יסומנו הבורות בשטח על פי הנחיות אדריכל הנוף‪ .‬כמו כן‪ ,‬הבורות יסומנו‬
‫בתכניות ‪.as made‬‬
‫‪ .6.2.3‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬החלופה הנבחרת עוברת בשולי אתר עתיקות מס' ‪ ( 1265/6‬שארי)‪ ,‬מס' ‪( 12646/6‬ח'‬
‫שארי מזרח)‪ ,‬מס' ‪( 12641/6‬ח' שארי צפון)‪ .‬בשל מעבר בשולי אתר עתיקות ביצעה רשות העתיקות‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫חיתוכי בדיקה בתוואי החלופה המועדפת‪ .‬הבדיקה העלתה כי בשטח קיימים ממצאים‬
‫ארכיאולוגיים‪ .‬בפגישה עם רשות העתיקות ביום ‪( 1.1.12‬נספח ‪ )3‬הובהר על ידי מנהל הפרויקט‬
‫שכל עבודות התשתית יבוצעו בשכבת המילוי‪ ,‬תעלות וניקוזים כולל שיפועים ותמיכת הכביש ללא‬
‫כל סוג של חפירה או כלונסאות‪ .‬בהתאם קבעה רשות העתיקות כי האמצעים שינקטו למניעת‬
‫פגיעה באתרי העתיקות כוללים ביצוע חפירה בגין כסוי לדורות בהיקף כ ‪ 16%‬מהשטח טרם‬
‫ביצוע הפרויקט (נספח ‪.)3‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים בקרבה של ‪ 132‬מ'‬
‫מקידוחי מים‪ .‬החלופה המומלצת אינה שונה מדרך הגישה המאושרת וההנחיות המצויות‬
‫בתסקיר תת"ל ‪( 11‬כמו כן ראו עמודים ‪ 4-16‬בפרק המבוא הסבר לנושא הניקוז בתיאור החלופה‬
‫הנבחרת)‪ .‬בכביש גישה לתחנת הרכבת לא אמורה להתרחש נסיעה של מכוניות או משאיות עם‬
‫חומ"ס‪ .‬לפיכך לא צפוי פוטנציאל זיהום לקידוחים מים מאיתור זה‪.‬‬
‫‪ .6.2.7‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .1.1.3‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪ 11‬ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪ .‬תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪)15‬‬
‫מציג את מיקום מחנה הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט תנועה ותיאום מערכות (תשריט ‪ )11‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ -27‬נספח נופי של החלופה המועדפת תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪12‬‬
‫תשריט ‪ – 28‬תשריט תנועה ותיאום מערכות תוואי גישה מערבית לתחנת אלעד‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9‬הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪ .9.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים מצוי בתחום הק"מ ה‪ 42-‬של המסילה‪ ,‬בו‬
‫התוואי המתוכנן חוצה את נחל מזור על גבי גשרון קיים (תשריט ‪ .)14‬הצורך בהוספת גשר חקלאי‬
‫בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‪ ,‬עלה במסגרת ההשגות שהוגשו לתת"ל ‪ 11‬על ידי קיבוץ נחשונים‬
‫ומ‪.‬א דרום השרון‪ .‬בהתאם להמלצת חוקרת ההתנגדויות ולהחלטות הות"ל נקבע כי יש להסדיר‬
‫מעבר חקלאי לשטחי קיבוץ נחשונים אשר ממערב לתוואי המסילה המתוכננת‪.‬‬
‫תשריט ‪ - 24‬תרשים הסביבה איתור הוספת גשר חקלאי בתחום‬
‫מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪ .9.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע משני צידי התוואי הם של שטחים חקלאיים‪ .‬ראו תשריט מס' ‪ 16‬מצב מאושר‬
‫של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תשריט ‪ – 20‬תשריט מצב מאושר הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫החלופות המוצעות כוללות (תשריט ‪:)11‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ‪ -1‬מעבר עילי בתחום זכות הדרך של תת"ל ‪11‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ‪ -2‬מעבר עילי בתחום זכות הדרך של תת"ל ‪11‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ‪ -1‬מעבר עילי חציה בקו ישר ללא פיתולים וסוללות גבוהות‬
‫‪‬‬
‫חלופה ‪ -1‬מעבר עילי‪ ,‬פיתול הגשר (לא ישר)‪ ,‬הגשר יבוצע עם סוללות ולא קירות‬
‫תשריט ‪ – 22‬תיאור חלופות איתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 9‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ‬
‫נחשונים‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫סטטוטוריקה תכניות‬
‫מתאר‬
‫ארציות‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪2‬‬
‫חלופה ‪6‬‬
‫חלופה ‪9‬‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪ ,‬תמ"א ‪ 11‬אינה חלה בחלופות‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪ ,‬תמ"א ‪ 12‬החלופות נמצאות בתחום מרקם‬
‫שמור משולב‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‪ ,‬ממערב לכביש ‪ 3‬ובתחום‬
‫החלופות מסומן קו גז טבעי‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תכנית‬
‫מתאר‬
‫מחוזית‬
‫מש‪ /161 /‬שד (‪ )61/65/1414‬אזור חקלאי ב‬
‫תכניות‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 11/‬המסילה המזרחית‬
‫מפורטות‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫דרך חקלאית‬
‫תנועה‬
‫עבודות עפר‬
‫‪ 16,666‬קוב מילוי‬
‫נגישות‬
‫חיבור לדרכים חקלאיות קיימות (מטרוקות)‬
‫תשתיות‬
‫להעתקה‬
‫תאום מול קו‬
‫ביוב‪ ,‬קו‬
‫מקורות וקו הגז‬
‫נצפות‬
‫נצפה מהמסילה ומבית העלמין הצמוד אליו‪ ,‬מכביש גישה מזרחי שמתחבר אל‬
‫חניון מזרחי של אלעד וממושב מזור‬
‫לא נוצרים שטחים כלואים בהפרדה מפלסית זו‬
‫שטחים‬
‫כלואים‬
‫אקולוגיה‬
‫רעש‬
‫עתיקות‬
‫קידוחי מים‬
‫ניקוז‬
‫החלופה כלואה‬‫בין מקורות וקו‬
‫הגז‬
‫תאום מול קו‬‫ביוב‪ ,‬קו מקורות‬
‫וקו הגז‬
‫ לאורך תוואי‬‫החלופה קו חשמל‬
‫וביוב‬
‫תאום מול קו‬
‫ביוב‪ ,‬קו מקורות‬
‫וקו הגז‬
‫תאום מול קו‬‫ביוב‪ ,‬קו מקורות‬
‫וקו הגז‬
‫האיתור באזור חקלאי בעל רגישות אקולוגית בינונית‬
‫חלופות מיקרו של מעבר חקלאי‪,‬‬
‫תוספת הרעש זניחה ביחס למצב קיים ומאושר הכוללים כביש מהיר ומסילת‬
‫רכבת‪ ,‬לפיכך לא נדרשת מדידת רעש‬
‫באיתור לא מסומן אתר עתיקות מוכרז‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים במרחק של ‪116‬‬
‫מ' מקידוחי מים‪.‬‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 116 -‬מ' מנחל מזור‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת על ידי צוות התכנון (תשריט מס' ‪ )11‬היא חלופה ד' המציעה מעבר עילי‬
‫באמצעות גשר הכולל סוללות עפר‪ .‬יתרונות החלופה הנם בעיקר מעבר בתחום שטחים השייכים‬
‫לקיבוץ נחשונים בלבד ומעבר שלא בין קווי תשתית‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 22‬תשריט מצב מוצע איתור הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪ .9.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫ראו נספח נופי של החלופה המועדפת תשריט ‪.11‬‬
‫מצב קיים והשיקום הנופי ‪ -‬הגשר ממוקם בחתך ‪ 1113‬של המסילה‪ .‬המעבר נמצא בשטחי‬
‫חקלאות של שדות ומטעים‪ .‬המעבר כולל גשר ורמפות משני צידיו‪ .‬הרמפות מתוכננות בשיפוע של‬
‫‪ 1:1.2‬והשיקום הנופי יכלול חיפוי באדמת גן ושתילה‪ ,‬בהתאם לאופי הצמחייה הקיים‪.‬‬
‫נצפות האיתור ‪ -‬המעבר נצפה מהמסילה ומבית העלמין הצמוד אליו‪ ,‬וכן מכביש גישה מזרחי‬
‫שמתחבר אל חניון מזרחי של תחנת אלעד‪ .‬היות וחלק גדול מהרמפות ממוקמים בצמוד לשטחי‬
‫מטעים ובצמוד לבית עלמין עם כמות רבה של עצים בוגרים‪ ,‬הנצפות אל הרמפות בחלקה חסומה‪.‬‬
‫קיימת נצפות מהמושב מזור‪ ,‬המרוחק כחצי קילומטר מהמעבר‪.‬‬
‫שטחים כלואים – לא נוצרים שטחים כלואים בהפרדה מפלסית זו‪.‬‬
‫‪ .9.2.2‬המלצות לתכנית פיתוח‬
‫ראו הנחיות בפרק ‪ 1.1.1‬עמוד ‪.11‬‬
‫‪ .3.1.1‬הנחיות לשיקום נופי‬
‫ראו הנחיות בפרק ‪ 1.1.1‬עמוד ‪.11‬‬
‫‪13‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .9.2.9‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים במרחק של ‪ 116‬מ'‬
‫מקידוחי מים‪ .‬החלופה הנבחרת עילית ומשמשת חקלאים‪ ,‬שאינם נושאים חומ"ס אלא תוצרת‬
‫חקלאית‪ .‬לפיכך לא צפוי פוטנציאל זיהום לקידוחים מים מאיתור זה‪ .‬כמו כן ראו עמודים ‪4-16‬‬
‫בפרק המבוא הסבר לנושא הניקוז בתיאור החלופה הנבחרת‪.‬‬
‫‪ .9.2.5‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .9.2.3‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪ 11‬ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪ .‬תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪)11‬‬
‫מציג את מיקום מחנה הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט תנועה ותיאום מערכות (תשריט ‪ )11‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ -26‬נספח נופי של החלופה המועדפת הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ – 29‬תשריט תנועה ותיאום מערכות הוספת גשר חקלאי בתחום מקרקעי קיבוץ נחשונים‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .5‬הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪ .5.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫הרחבת רצועת המסילה מול מזור נמצאת בתחום הק"מ ה‪ 43-‬של תת"ל ‪ 11‬מזרחית למסילה‬
‫המזרחית ולמושב מזור‪ .‬בקטע זה תוואי המסילה המתוכנן חוצה את נחל מזור על גבי גשרון‬
‫קיים (תשריט ‪ .)12‬קיים קטע צר בו מסילת מסוף המטענים בטירת יהודה נמצאת מחוץ לתת"ל‬
‫‪ 11‬ומחוץ לזכות הדרך של המסילה‪ .‬קטע זה מיועד להוות חיבור למסילות ראשיות בלבד‪ ,‬ללא‬
‫אפשרות לדיור ו‪/‬או עריכה‪ ,‬אשר יבוצעו במסוף המתוכנן בלבד‪ .‬הרכבת מקדמת כיום את מסוף‬
‫המטענים וקיים צורך בהשלמת הייעוד הסטטוטורי של שטח זה‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 25‬תרשים הסביבה הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪ .5.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע משני צידי האיתור הם של שטחים חקלאיים של מושב מזור‪ .‬ראו תשריט מס'‬
‫‪ 13‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫בשל הצורך לשלים מקטע (רצועה צרה) להשלמת התוואי ההנדסי של המסילה שבתחום תת"ל ‪11‬‬
‫אין מרחב המאפשר פיתוח חלופות לתוואי החדש והוצעה חלופה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫החלופה המוצעת – השלמת ייעוד קרקע למסילה ממזרח למסילה הקבוע בתת"ל ‪ 11‬כך‬
‫שרוחב המסילה יהיה אחיד‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תשריט ‪ – 23‬תשריט מצב מאושר הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .5.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 5‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫החלופה המוצעת‬
‫סטטוטוריקה‬
‫תכניות מתאר ארציות‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה באיתור‪ ,‬תמ"א ‪ 11‬יער נטע אדם מוצע‪,‬‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ 12‬האיתור נמצא בתחום מרקם שמור משולב‬
‫תכנית מתאר מחוזית‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫תכניות מפורטות‬
‫גז‪/‬במ‪ )11/61/1441( 41/1/‬אזור חקלאי ב‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 11/‬המסילה המזרחית‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תנועה‬
‫לא רלוונטי‬
‫עבודות עפר‬
‫לא רלוונטי‬
‫נגישות‬
‫לא רלוונטי‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫קו מקורות‬
‫נצפות‬
‫לא רלוונטי‬
‫שטחים כלואים‬
‫הצמידות למסילה קיימת‪ ,‬אין שטחים כלואים‬
‫אקולוגיה‬
‫האיתור בעל רגישות אקולוגית בינונית‬
‫רעש‬
‫השלמה סטטוטורית לתוואי מסילה מאושר‪,‬לא תגרם חריגה‬
‫מקריטריון הרעש‪ .‬ראו התייחסות מפורטת בסעיף ‪.2.1.1‬‬
‫עתיקות‬
‫באיתור לא מסומן אתר עתיקות מוכרז‬
‫קידוחי מים‬
‫נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים במרחק‬
‫של ‪ 52‬מ'‬
‫ניקוז‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 116 -‬מ' מנחל‬
‫מזור מזרחי‬
‫‪19‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .5.2‬החלופה המועדפת‬
‫בשל הצורך לשלים מקטע רצועה צרה להשלמת התוואי ההנדסי של המסילה שבתחום תת"ל ‪11‬‬
‫אין מרחב המאפשר פיתוח חלופות לתוואי החדש‪ .‬החלופה המועדפת (תשריט ‪ )15‬היא החלופה‬
‫היחידה מוצעת בשל המגבלות שצוינו לעיל‪ .‬אפיון תפעולי של הרחבת רצועת המסילה מוצג‬
‫בתשריט ‪.11‬‬
‫תשריט ‪ – 27‬תשריט מצב מוצע הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪11‬‬
‫ח‬
‫תשריט ‪ – 28‬אפיון תפעולי הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .5.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫החלופה מציעה השלמה סטטוטורית מצומצמת של תוואי המסילה לה נערכה בחינה נופית‬
‫במסגרת תת"ל ‪ 11‬המאושרת‪ .‬תסקיר ההשפעה על הסביבה של תת"ל ‪ 11‬קבע כי הרגישות הנופית‬
‫באזור האיתור היא נמוכה‪-‬בינונית‪ ,‬למעט באזורי נחלים‪ .‬לפיכך אין צורך בהתייחסות נופית‬
‫נוספת ובנספח ניקוז לאיתור זה‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬סביבה‬
‫רעש ‪ -‬בבדיקה אקוסטית של חברת 'אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה' נקבע כי מפלסי הרעש‬
‫המחושבים במזור לאחר הקמת הקיר האקוסטי במסגרת תת"ל ‪ 11‬יהיו נמוכים בכ‪ 2-‬דציבל‬
‫ממפלס הקריטריון‪ .‬בשל כך ניתן לקבוע ברמת וודאות גבוהה שתוספת בנפח התנועה לכיוון מסוף‬
‫המטענים לא תגרום לחריגה מקריטריון הרעש‪ .‬בשלב זה‪ ,‬לרכבת ישראל אין פרוגרמה תפעולית‬
‫למסוף המטענים‪ .‬כאשר תהיה פרוגרמה תפעולית מטעם רכבת ישראל תושלם בדיקת התכנון‬
‫האקוסטי לשלוחה ולמסוף (נספח ‪ .)5‬מיקום המיגון האקוסטי מוצגת בהתייחסות אקוסטית‬
‫לאיתור המצורפת בנספח ‪.5‬‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים במרחק של ‪ 52‬מ'‪ .‬החלופה‬
‫תואמת את התכנון המאושר בתת"ל ‪ .11‬ראו עמודים ‪ 4-16‬בפרק המבוא הסבר לנושא הניקוז‬
‫בתיאור החלופה הנבחרת‪.‬‬
‫‪ .5.2.6‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪ 11‬ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫בהתאם לפיתוח מקטע זה מסגרת תת"ל ‪ 11‬המאושרת‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .3‬ביטול הפרדה מפלסית ‪ 111‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪ .3.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫הסדרה של דרך הגישה לבית העלמין רינתיה נמצאת מדרום למושב רינתיה ומצפון למושב גבעת‬
‫כ"ח‪ ,‬בתחום הק"מ ה‪ 44 -‬של תוואי המסילה המזרחית על פי תת"ל ‪( 11‬תשריט ‪ .)14‬בקרבה‬
‫למעבר זה קודמה על ידי רכבת ישראל הפרדה מפלסית עילית מספר ‪ 114‬ואושרה בות"ל קודם‬
‫לתת"ל ‪ .11‬הישובים הסובבים (גבעת כ"ח‪ ,‬בארות יצחק) הסכימו לביטול הפרדה מפלסית ‪114‬‬
‫מאחר ומקדמים בסמוך מעבר תת קרקעי חדש‪ .‬ההפרדה המפלסית התת קרקעית המתוכננת‬
‫במסגרת תת"ל ‪/11‬ג מצמצמת את המפגע הנופי הצפוי של ההפרדה המפלסית העילית‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫השינוי המוצע מתואם עם יו"ר ומהנדס הועדה המקומית והמועצה האזורית חבל מודיעין‪.‬‬
‫תשריט ‪ - 24‬תרשים הסביבה איתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪ .3.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע ממזרח לאיתור‪ ,‬במרחק מינימאלי של כ‪ 26 -‬מטר כוללים בתי מגורים של ‪1-1‬‬
‫קומות וחממות של גבעת כח וממערב במרחק מינימאלי של כ– ‪ 16‬מטרים שטחים חקלאיים של‬
‫מושב רינתיה‪ .‬ראו תשריט מס' ‪ 16‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תשריט ‪ – 60‬תשריט מצב מאושר הפרדה מפלסית ‪ 224‬ודרך גישה לבית עלמים רינתיה‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .3.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫חלופות התכנון כוללות (תשריט ‪:)11‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה א' – ביטול הפ"מ ‪ ,114‬הסדרת מגרש חניה לטובת בית העלמין בשטח הכלוא בין‬
‫המסילה הננטשת לחדשה ובין דרך גישה אורכית המתחברת לדרך הסטטוטורית של‬
‫גבעת כח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ב' – ביטול הפ"מ ‪ ,114‬הסדרת מגרש חניה לטובת בית העלמין מצפון לדרך‬
‫הגישה האורכית המתחברת לדרך הסטטוטורית של גבעת כח‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 62‬תיאור החלופות לאיתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .3.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 3‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור דרך גישה לבית עלמין רינתיה‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫סטטוטוריקה תכניות מתאר‬
‫ארציות‬
‫חלופה א'‬
‫חלופה ב'‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪ ,‬תמ"א ‪ 11‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ 12‬החלופות נמצא בתחום מרקם שמור משולב‬
‫תכנית מתאר‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫מחוזית‬
‫תכניות מפורטות‬
‫משמ‪ )62/61/1664( 125/‬אזור חקלאי ב‬
‫תת"ל‪ 11/‬א (‪ )11/62/1611‬המסילה המזרחית והפרדה מפלסית‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תנועה‬
‫כביש חד מסלולי דו נתיבי‬
‫עבודות עפר‬
‫חפירה ‪ 2,666‬מ"ק‬
‫מילוי ‪ 11,666‬מ"ק‬
‫נגישות‬
‫דרך כבישים קיימים מישוב רנתיה‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫קו מקורות‬
‫נצפות‬
‫הדרך וחניון רינתיה נצפים מהסביבה הקרובה ומכביש ‪ 131‬העתידי‬
‫אין אלמנטים בולטים הנצפים מרחוק‬
‫שטחים כלואים‬
‫החניון ממוקם בשטח כלוא בין כביש נוצר שטח כלוא בין המסילה לכביש הגישה‬
‫לבית העלמין‬
‫הגישה למסילה‬
‫אקולוגיה‬
‫האיתור בשטח חקלאי בעל רגישות האיתור בשטח חקלאי בעל רגישות אקולוגית‬
‫אקולוגית בינונית‪ .‬כולל פיתוח בשטח בינונית‪ .‬יצירת שטח כלוא ועבודות פיתוח‬
‫כלוא‬
‫בשטח חקלאי‬
‫רעש‬
‫חניון בית העלמין ישרת את הישובים הסמוכים‪ ,‬נפחי התנועה צפויים להיות קטנים‬
‫ולכן הוא אינו מהווה מפגע אקוסטי‪ .‬ככלל תוספת הרעש זניחה ביחס למצב קיים‬
‫ומאושר הכולל מסילת רכבת‪ ,‬לפיכך לא נדרשת מדידת רעש‬
‫עתיקות‬
‫באיתור לא מסומן אתר עתיקות מוכרז‬
‫קידוחי מים‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוסי מגן ג' של קידוחי מים‬
‫ניקוז‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 166 -‬מ' מנחל יהוד‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .3.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת על ידי צוות התכנון (תשריט ‪ )11‬היא חלופה א' הכוללת מספר יתרונות‪ .‬יתרון‬
‫נופי נובע מביטול הפ"מ ‪ 114‬וביצוע ההפרדה מפלסית תת קרקעית אשר מצמצמת את המפגע‬
‫הנופי הצפוי של ההפרדה המפלסית העילית‪ .‬כמו כן‪ ,‬החלופה מנצלת שטח כלוא המצוי בין‬
‫המסילה הננטשת לחדשה ובין דרך גישה אורכית המתחברת לדרך הסטטוטורית של גבעת כח‬
‫ומסדירה בתחומו מגרש חניה לבית העלמין‪ .‬החלופה מטיבה מושב גבעת כח בכך שהיא מצמצמת‬
‫את תחום מגבלות הבניה של המסילה המזרחית מ‪ 116 -‬מ' מהציר המסילה ל‪ 36 -‬מ' מהציר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מצמצמת החלופה את השטחים החקלאיים שהיה נדרש להפקיען לצורך ביצוע הפרדה‬
‫המפלסית ‪. 114‬‬
‫תשריט ‪ - 62‬תשריט מצב מוצע איתור דרך הגישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .3.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫ראו נספח נופי של החלופה המועדפת בתשריט ‪.11‬‬
‫מצב קיים והשיקום הנופי ‪ -‬הדרך וחניון בית העלמין של רינתיה ממוקמים צפונית לתוואי‬
‫מסילה עתידי ודרומית לשטחי חקלאות שדות וחממות‪ .‬בקטע זה למסילה יש תוואי חדש‪,‬‬
‫כשהתוואי הישן מפורק ומשוקם‪ .‬הקטע הדרומי של דרך הגישה ממוקם על שדות‪ .‬בחניון ישתלו‬
‫עצים וסוללות דרך הגישה ישוקמו ע"י חיפוי באדמה ושתילה לפי המופע הקיים בשטח‪.‬‬
‫נצפות האיתור ‪ -‬הדרך וחניון רינתיה נצפים מבית העלמין‪ ,‬מהמסילה‪ ,‬מישוב גבעת כוח ומכביש‬
‫‪ 131‬העתידי‪ ,‬כשיבנה‪ .‬אך היות והמעבר הוא תחתי‪ ,‬מתחת למפלס הקרקע הקיימת‪ ,‬אין אלמנטים‬
‫בולטים הנצפים מרחוק‪.‬‬
‫שטחים כלואים – לא נוצרים שטחים כלואים בין החניון למסילה‪ .‬לבית עלמין רינתיה יש גישה‬
‫מהדרך עצמה‪ ,‬וכן יש גישה לשטחים חקלאים הנמצאים דרומית למסילה‪.‬‬
‫‪ .3.2.2‬המלצות לתכנית פיתוח‬
‫ראו הנחיות בפרק ‪ 1.1.1‬עמוד ‪.13‬‬
‫‪ .1.1.1‬הנחיות לשיקום נופי‬
‫ראו הנחיות בפרק ‪ 1.1.1‬עמוד ‪.15‬‬
‫‪ .3.2.9‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .3.2.3‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪/11‬א ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪ .‬תשריט הנספח הנופי (תשריט‬
‫‪ )11‬מציג את מיקום מחנה הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט תנועה ותיאום מערכות (תשריט ‪ )11‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ - 66‬נספח נופי של החלופה המועדפת ביטול הפרדה מפלסית ‪ 224‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪19‬‬
‫תשריט ‪ – 69‬תשריט תנועה ותיאום מערכות ביטול הפרדה מפלסית ‪ 224‬ודרך גישה לבית עלמין רינתיה‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .7‬הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪ .7.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪ 111‬נמצא ממערב למושב טירת יהודה ולצומת‬
‫ברקת בתחום הק"מ ה‪ 161-‬של תוואי המסילה המזרחית על פי תת"ל ‪( 11‬תשריט ‪ .)12‬תוואי‬
‫המסילה חדש בתת"ל ‪ 11‬מבטל את התוואי הקיים של קווי התשתית‪ .‬ההסדרה המוצעת היא‬
‫בתחום הקו הכחול ובתחום המגבלות של תת"ל ‪.11‬‬
‫תשריט ‪ – 65‬תרשים הסביבה הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה‬
‫‪222‬‬
‫‪ .7.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימוש הקרקע ממזרח למסילה כוללים שטחים חקלאיים של מושב טירת יהודה וממערב שטחים‬
‫חקלאיים של מושב בני עטרות‪ .‬ראו תשריט מס' ‪ 13‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תשריט ‪ – 63‬תשריט מצב מאושר הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪22‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .7.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫חלופות התכנון כוללות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה א' –קווי דלק עוברים משני צידי הכביש (תשריט ‪.)15‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה ב' ‪ -‬קווי הדלק עוברים ממזרח לתוואי המסילה (תשריט ‪.)11‬‬
‫תשריט ‪ – 67‬חלופה א' הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪23‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫תשריט ‪ - 68‬חלופה ב' הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .7.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 7‬פרמטרים לניתוח החלופות הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫סטטוטוריקה תכניות מתאר‬
‫ארציות‬
‫חלופה א'‬
‫חלופה ב'‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪ ,‬תמ"א ‪ 11‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ 12‬החלופות נמצאות בתחום מרקם שמור משולב‬
‫תכנית מתאר‬
‫תמ"מ ‪ 1 /11‬ייעוד אזור חקלאי‪ /‬נוף כפרי פתוח‬
‫מחוזית‬
‫תכניות‬
‫מפורטות‬
‫משמ‪/23/‬גז (‪ )11/11/1415‬דרך או כביש משמ‪/23/‬גז (‪ )11/11/1415‬שטח חקלאי ב‬
‫משמ‪/21/‬גז (‪ )15/64/1415‬שטח חקלאי ב‬
‫או חניה ושטח חקלאי ב‬
‫משמ‪/21/‬גז (‪ )15/64/1415‬שטח חקלאי ב‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 11/‬המסילה‬
‫המזרחית‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 11/‬המסילה‬
‫המזרחית‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תנועה‬
‫דרכים חקלאיות ‪ /‬דרכי שירות‬
‫עבודות עפר‬
‫ללא עבודות אפר‬
‫נגישות‬
‫דרכים חקלאיות ודרכי שירות מתוכננות לאורך המסילה‬
‫תשתיות‬
‫להעתקה‬
‫קצא"א‪ ,‬תש"ן‪ ,‬מקורות‪ ,‬גז‪ ,‬תקשורת (בזק‪)HOT ,‬‬
‫נצפות‬
‫לא רלוונטי‬
‫שטחים כלואים‬
‫לא רלוונטי‬
‫אקולוגיה‬
‫האיתור בשטח חקלאי על רגישות האיתור בשטח חקלאי על רגישות‬
‫אקולוגית בינונית‪ ,‬עדיפות לביצוע עבודות‬
‫אקולוגית בינונית‬
‫פיתוח בצד אחד של המסילה‬
‫רעש‬
‫רצועה תת קרקעית‪ ,‬לא צפויה השפעה אקוסטית‬
‫עתיקות‬
‫באיתור לא מסומן אתר עתיקות מוכרז‬
‫קידוחי מים‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים בקרבה של ‪ 16-56‬מ'‬
‫לשני קידוחי מים‪.‬‬
‫ניקוז‬
‫לחלופה אין ממשק עם נחלים והיא מרוחקת כ‪ 212 -‬מ' מנחל ברקת וכ‪ 466-‬מ' מנחל‬
‫בית עריף‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .7.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת (תשריט מס' ‪ )14‬היא חלופה ב'‪ ,‬הכוללת העתקת קווי הדלק ממזרח לתוואי‬
‫המסילה‪ .‬יתרון חלופה זו בכך שהיא מייצרת עבודות פיתוח (ולעתיד תחזוקה) רק מציד אחד של‬
‫המסילה‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 64‬תשריט מצב מוצע הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪ .7.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫רצועת התשתיות הנה רצועה תת קרקעית בשטחים חקלאיים המשוקמים בקלות‪ ,‬לפיכך אין צורך‬
‫בהתייחסות נופית‪ .‬הנספח הנופי של החלופה הנבחרת מופיע בתשריט ‪.16‬‬
‫‪ .7.2.2‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫קידוחי מים ‪ -‬האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים בקרבה של ‪ 16-56‬מ'‬
‫לשני קידוחי מים‪ .‬ראו עמודים ‪ 4-16‬בפרק המבוא הסבר לנושא הניקוז בתיאור החלופה‬
‫הנבחרת‪.‬‬
‫‪ .7.2.6‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫‪ .7.2.9‬מחנות קבלן‬
‫א‪ .‬מיקום מחנה הקבלן‬
‫מחנה הקבלן מצוי בתחום תת"ל ‪ 11‬ומחוץ לתחום תת"ל‪ 11/‬ג‪ .‬תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪)16‬‬
‫מציג את מיקום מחנה הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאור דרכי הגישה‬
‫תשריט הנספח הנופי (תשריט ‪ )16‬מציג את דרכי הגישה המתחברות לחלופה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫תשריט ‪ - 90‬נספח נופי של החלופה המועדפת הסדרת העתקת רצועת קווי דלק בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫‪21‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .7.2.5‬סקר היסטורי בתחום שטח רצועת קווי דלק להעתקה בסמוך להפרדה ‪222‬‬
‫א‪ .‬אפיון גיאוהידרולוגי‬
‫אזור התכנית מצוי בשיפולים המערביים של הרי יהודה ושומרון בתחום השפלה הנמוכה‪ .‬השטח‬
‫בנוי גבעות שטוחות המשתפלות מגבהים של ‪ 126-166‬מ' מעל פני הים במזרח עד ‪ 26‬מ' מעל פני‬
‫הים במערב [‪ .]1‬חבורת הקרקע באזור קווי הדלק הקיימים הנה כורכר וסוג הקרקע הנו‬
‫גרמוסולים‪ ,‬קרקע‪-‬סחף חרסיתית הנסדקת לעומק [‪ .]1‬מבחינה הידרוגיאולוגית‪ ,‬הסלעים‬
‫הנחשפים באזור מהווים חלק מאזור המילוי החוזר של אקוויפר ירקון תנינים (חבורת יהודה)‪.‬‬
‫אזור המילוי החוזר של אקוויפר זה נמצא ברובו ביהודה ושומרון על פני שטח הנאמד בכ‪1166-‬‬
‫קמ"ר‪ .‬מקובל להניח כי כ‪ 16%-‬מכלל המשקעים היורדים באזור המילוי החוזר מחלחלים לתת‬
‫הקרקע וזורמים דרך שכבות אקוויפריות מערבה אל אגן ירקון תנינים [‪.]1‬‬
‫על פי מפת אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק רמת הרגישות של האזור בו מצויה האתר הנה‬
‫רגישות בינונית [‪ .]1‬רגישות זו מעידה על אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון או אקוויפר משני בו‬
‫הנזק לא ניתן לתיקון‪.‬‬
‫ב‪ .‬סקר היסטורי‬
‫נערך סקר היסטורי לצורך איסוף מידע רלוונטי לעניין אירועי זיהום באתר‪ .‬במסגרת הסקר בוצעו‬
‫ראיונות עם דורין פטקולסקו ממ"ח פיקוח הנדסי ופרויקטים מחברת קצא"א (נספח ‪ )1‬וגיל‬
‫גואטה מנהל מחלקת קווים והגנה קתודית חברת תש"ן (נספח ‪ .]2[ )4‬כמו כן התקבל מידע מאריה‬
‫פרסטר ממונה מניעת זיהום מים מדלקים במשרד להגנת הסביבה (נספח ‪ .)16‬על פי נתונים‬
‫שהתקבלו מחברת קצא"א‪ ,‬חברת תש"ן ומהמשרד להגנת הסביבה לא נרשמו אירועי דליפה‬
‫במקטע זה בשני קווי הצינורות מאז הקמתם‪ .‬תשריט מצב קיים מופיע בתשריט ‪ 13‬בעמוד ‪.51‬‬
‫פירוט הנתונים הפיזיים של הקווים מצורף בטבלה להלן‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ 8‬פירוט הנתונים הפיזיים של קווי הדלק קצא"א ותש"ן‬
‫קריטריונים‬
‫תוואי הצינור‬
‫נתונים‬
‫פיזיים‬
‫שנת ההטמנה‬
‫סוג מערכת ההולכה‬
‫עומק ההטמנה‬
‫קוטר הצנרת‬
‫סוג ועובי הדופן‬
‫סוג הדלק המובל‬
‫מיקום מגופים‬
‫באזור התוואי‬
‫יציאות לצינורות‬
‫משנה‬
‫מערכת התראה‬
‫לדליפות‬
‫שידרוגים‬
‫קו קצא"א‬
‫קו עוקף גוש דן מהווה חלק מקו דלק‬
‫אשקלון חיפה‬
‫‪1441-1441‬‬
‫סניקה‬
‫כ‪1.3 -‬מ'‬
‫‪''11‬‬
‫צינור פלדה‬
‫מאזוט‬
‫אין מגופים באזור‬
‫ללא יציאה לצינור משנה במרחב הנדון‬
‫במרכז שליטה של החברה (שיגור‬
‫באשקלון) נמצא מערכת איתור דליפות‬
‫וצוות מפעילים ‪11/5‬‬
‫לא נעשו שדרוגים ו‪/‬או החלפת מקטעים‬
‫קו תש"ן‬
‫גלילות‪-‬בילו‬
‫‪1982-1983‬‬
‫סניקה‬
‫‪ 1.1-1.2‬מ'‬
‫‪''16‬‬
‫פלדה‬
‫כל סוגי תזקיקי הדלק‬
‫מגוף נחלים (מצפון)‪ ,‬מגוף‬
‫נתב"ג (מדרום)‬
‫ללא יציאה לצינור משנה‬
‫במרחב הנדון‬
‫קיימת‬
‫לא ידוע‬
‫‪29‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ג‪ .‬הנחיות להעתקת תשתיות חומ"ס במסגרת הסדרת העתקת רצועת הדלק שבסמוך‬
‫להפרדה מפלסית ‪222‬‬
‫‪‬‬
‫לפני ביצוע העתקת התשתיות תוכן תכנית למניעת סיכונים‪ ,‬למניעת זיהום קרקע ומים‬
‫ולמניעת פגיעה בתשתיות אחרות‪ .‬תכנון ההעתקה יתייחס בין השאר לנושאים הבאים‪:‬‬
‫מרחקי הפרדה‪ ,‬עומק ההטמנה‪ ,‬נקודות החיבור עם הצנרת הישנה‪ ,‬אמצעי מיגון ועוד‪.‬‬
‫מסמכי התכנון המפורט של העתקת התשתיות יוגשו לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל‬
‫לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ההעתקה של קווי הדלק תבוצע בתיאום עם חברות הדלק ועל פי הנחיותיהן ינקטו אמצעי‬
‫הזהירות הנדרשים‪ ,‬לרבות החזקת ציוד כיבוי‪ ,‬עזרה ראשונה וכו'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצנרת תמוגן באזורי החציות של הדרכים בשרוולי פלדה‪ ,‬שקצותיהם יסתיימו במרחק‬
‫של ‪ 2‬מטר משני עברי המסילה (כולל שוליים‪ ,‬תעלות ניקוז וכו')‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשלב תכנון מפורט ייבחן הצורך בהגנה קטודית של הקווים הסמוכים לקווי חשמל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מסדרון קווי הדלק יוקף בגדר שתמנע כניסה אקראית של אנשים או ציוד לתחום‬
‫המסדרון‪ .‬בניית הגדר תעשה תוך תיאום עם בעלי הקווים‪ .‬אין לעשות כל שימוש בשטח‬
‫מעבר לגדר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשטח ההתארגנות של הקבלן ומשרדי הפיקוח יוצבו שלטים ובהם מס' הטלפונים של‬
‫חדרי הבקרה של בעלי קווי הדלק והגז‪ ,‬איגוד ערים המקומי לאיכות הסביבה וטלפונים‬
‫ניידים של אנשי הקשר המוסמכים של כל הנ"ל וכן מספרי טלפון של משטרת ישראל‪,‬‬
‫איגוד ערים לשירותי כבאות ומגן דוד אדום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בכל מקרה בו ייפגע קו חומ"ס עקב העבודות בפרויקט‪ ,‬באחריות הקבלן לדווח על כך‬
‫מיידית לפיקוח או להפעיל נוהל דיווח על אירועי חומ"ס‪.‬‬
‫ד‪ .‬הנחיות למניעת זיהום קרקע חומ"ס במסגרת הסדרת העתקת רצועת הדלק שבסמוך‬
‫להפרדה מפלסית ‪222‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר העתקת קווי הדלק יילקח דיגום מוודא בשטח המפונה על פי הנחיות היועץ‬
‫הסביבתי של הות"ל‪ .‬על פי ממצאי הדיגום יקבע הצורך בטיפול וסוג הטיפול בקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אישור הות"ל לתכנית הדיגום ו‪/‬או ביצוע הדיגום יהווה תנאי לתחילת עבודות עפר‪ .‬פטור‬
‫מדרישה זו יינתן אם הסקירה היסטורית שנערכה במסגרת חוות דעת סביבתי זו תצביע‬
‫על כך שאין חשש לזיהום קרקע ו‪/‬או שבוצעו עבודות מקדימות סילוק הקרקע המזוהמת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אם תמצא קרקע מזוהמת יערך הקבלן לטיפול בה ולביצוע הבדיקות בהתאם להנחיות‬
‫הות"ל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .8‬הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪ .8.2‬תאור התכנית המוצעת‬
‫הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת נמצאת מדרום לצומת אל על ומצפון למחלף לוד‬
‫ועוברת במקביל לכביש ‪( 13‬תשריט ‪ .)11‬רצועת התשתיות נמצאת בתחום הק"מ ה–‪ 161‬של תוואי‬
‫המסילה המזרחית על פי תת"ל ‪.11‬‬
‫תשריט ‪ – 92‬תרשים הסביבה הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪ .8.2.2‬שימושי הקרקע‬
‫שימושי הקרקע במרחק מינימאלי של כ‪ 166 -‬מטר מהאיתור כוללים את אזור תעשיה ק‪.‬ש‪.‬ת‪.‬‬
‫וממערב במרחק מינימאלי של כ‪ 26 -‬מטר נמצאים ביה"ס אורט‪ ,‬התעשייה האווירית ושדה‬
‫התעופה בן‪-‬גוריון‪ .‬רצועת התשתיות עוברת גם בתחום הק"מ ה‪ 162.5 -‬בו חוצה התוואי המתוכנן‬
‫את נחל נטוף‪ .‬ממזרח וממערב לרצועת התשתיות בקילומטר ה‪ 162.2 -‬נמצאים שטחים חקלאיים‪.‬‬
‫ראו תשריט מס' ‪ 11‬מצב מאושר של יעודי הקרקע באיתור זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ – 92‬תשריט מצב מאושר הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .8.2.2‬תיאור החלופות המוצעות‬
‫בשל הרצון להעביר את רצועת התשתיות בתחום מגבלות הבנייה של תת"ל ‪ ,11‬אין מרחב‬
‫המאפשר פיתוח חלופות לתוואי החדש והוצעה חלופה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חלופה מוצעת – הסדרת רצועה של קווי תקשורת‪ ,‬בתחום מגבלות הבניה של התת"ל‬
‫ובחזקת רש"ת (תשריט ‪.)11‬‬
‫תשריט ‪ – 96‬תיאור חלופה מוצעת הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪13‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .8.2.6‬פרמטרים לניתוח החלופות‬
‫טבלה מס' ‪ 4‬פרמטרים לניתוח החלופות לאיתור רצועת תשתיות רש"ת‬
‫היבט‬
‫קריטריון‬
‫חלופה א'‬
‫סטטוטוריקה‬
‫תכניות מתאר ארציות‬
‫תמ"א ‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪ ,‬תמ"א ‪ 11‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ /11‬ב‪ 1‬אינה חלה בחלופות‪,‬‬
‫תמ"א ‪ 12‬החלופות נמצאות בתחום מרקם שמור ובתחום‬
‫רגישות סביבתית גבוהה‬
‫תמ"א ‪/1/1‬א‪ 1/‬שטח שירותים הנדסיים רכבת‪ ,‬שטח לניקוז‪,‬‬
‫שטח שרות‪ ,‬שטח לשירותי תעופה מטענים‪ ,‬דרך מאושרת‪ ,‬שטח‬
‫לאספקת דלק‬
‫תכנית מתאר מחוזית‬
‫תמ"מ ‪ 11 /1‬ייעוד שדה תעופה‬
‫תכניות מפורטות‬
‫תת"ל‪ )11/11/1611( 11/‬המסילה המזרחית‬
‫לא קיימת סתירה בין החלופה המוצעת לייעודי הקרקע הקיימים‬
‫הנדסי‬
‫נוף‬
‫סביבה‬
‫תנועה‬
‫דרך שרות ‪ /‬תחזוקה לאורך רצועת תשתיות‬
‫עבודות עפר‬
‫הנחת תשתיות ברצועה‬
‫נגישות‬
‫התחברות למערכת כבישים ‪ /‬דרכי שרות קיימים‬
‫תשתיות להעתקה‬
‫תשתיות תקשורת (בזק סלקום פרטנר) צינור מקורות ‪ ,‬כבל‬
‫חשמל‬
‫נצפות‬
‫לא רלוונטי‬
‫שטחים כלואים‬
‫אין שטחים כלואים‪,‬‬
‫נמצא בצמוד לתוואי מסילת ברזל מאושרת‬
‫אקולוגיה‬
‫האיתור בעל רגישות אקולוגית בינונית מלבד קטע קטן בחלקו‬
‫הדרומי בו חוצה נחל נטוף את האיתור‪ ,‬באזור זה קיימת‬
‫רגישות אקולוגית גבוהה‪ .‬יש לבצע עבודות פיתוח בשטח זה‬
‫במשנה זהירות‬
‫רעש‬
‫רצועה תת קרקעית‪ ,‬לא צפויה השפעה אקוסטית‬
‫עתיקות‬
‫בתחום חלקו הצפוני של האיתור קיים אתר עתיקות מספר‬
‫‪( 1111/6‬כפר ג'נס)‪ .‬האתר כולל שרידי מגדל חרב על גבעה נמוכה‬
‫וחרסים על פני הקרקע‪.‬‬
‫קידוחי מים‬
‫האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים‬
‫בקרבה של כ‪ 116-‬מ' לארבעה קידוחי מים‪.‬‬
‫ניקוז‬
‫החלופה חוצה את נחל נטוף‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .8.2‬החלופה המועדפת‬
‫החלופה המועדפת (תשריט ‪ )11‬היא החלופה המוצעת היחידה‪ .‬חלופה זו הכוללת הסדרת של‬
‫רצועת קווי תקשורת‪ ,‬בתחום מגבלות הבניה של התת"ל ובחזקת רש"ת‪.‬‬
‫תשריט ‪ – 44‬תשריט מצב מוצע הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪ .8.2.2‬בחינה נופית של החלופה המועדפת‬
‫רצועת התשתיות הנה רצועה תת קרקעית אשר תיבנה על ידי קידוח אינטגראלי בקרקע‪ ,‬לפיכך לא‬
‫צפויים מטרדים על פני הקרקע ולא נדרשת בהתייחסות נופית‪ .‬נספח נופי של החלופה מובא‬
‫בתשריט ‪.12‬‬
‫‪ .8.2.2‬סביבה‬
‫אקולוגיה – ראו סקירה בטבלת חלופות‪.‬‬
‫עתיקות ‪ -‬בתחום חלקו הצפוני של האיתור מסומן אתר עתיקות מוכרז מספר ‪( 1111/6‬כפר ג'נס)‪.‬‬
‫האתר כולל שרידי מגדל חרב על גבעה נמוכה וחרסים על פני הקרקע‪ .‬לצורך קידום התכנית נערך‬
‫תיאום מול ראשות העתיקות‪ .‬ב‪ 11.1.12 -‬נמסר על ידי רשות העתיקות כי בתום בדיקת מסמכי‬
‫התכנית תועבר התייחסות והנחיות הרשות לקבלת היתרי עבודה (נספח ‪.)1‬‬
‫קידוחי מים ‪ -‬האיתור נמצא בתחום רדיוסי ב' ורדיוס מגן ג' של קידוחי מים בקרבה של כ‪ 116-‬מ'‬
‫לארבעה קידוחי מים‪ .‬ראו עמודים ‪ 4-16‬בפרק המבוא הסבר לנושא הניקוז בתיאור החלופה‬
‫הנבחרת‪.‬‬
‫‪ .8.2.6‬ניקוז‬
‫נספח ניקוז ‪ -‬ראו סקירה בטבלת חלופות והתייחסות בסעיף ‪.1.1.2‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪ .8.2.9‬מחנות קבלן‬
‫אין צורך במחנה ההתארגנות ייחודי לאיתור זה‪ .‬מחנה ההתארגנות יהיה ממוקם בתחום תחנת‬
‫התעופה במסגרת תת"ל ‪.11‬‬
‫‪ .8.2.5‬הנחיות לחציית נחל נטוף באיתור רצועת תשתיות רש"ת‬
‫‪‬‬
‫אין לחסום את ערוץ הנחל ואין לפגוע בגדותיו במהלך העבודות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במהלך העבודות יוקם מיגון קשיח זמני בין אזור העבודות והנחל לצורך מניעת גלישה של‬
‫חומרי חפירה לתחום הנחל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודות הביצוע באזור נחל תתבצענה במידת האפשר בעונות הקיץ והסתיו בהם לא נוצרים‬
‫נגר וזרימה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשלב התכנון המפורט יש לגבש את אופן העבודה בפועל כולל סוגי כלים‪ ,‬מיקום הכלים כיווני‬
‫גישה וצורת חפירה במטרה למזער את פוטנציאל הפגיעה בשטח הנחל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על הקבלן המבצע להכין תכנית עבודה במסגרתה יקבעו לוח זמנים‪ ,‬מועדי ביצוע‪ ,‬נוהל עבודה‬
‫וסדר פעולות מומלצות למקרה של תקלה ופגיעה בנחל‪ .‬יש לקבל אישור לתכנית העבודה זו‬
‫מידי יועץ הות"ל ורט"ג‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תשריט ‪ – 95‬נספח נופי של הסדרת רצועת תשתיות בתחום מקרקעי רש"ת‬
‫‪12‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ד‪ .‬המלצות להוראות התכנית בדבר אמצעים להגנה על הסביבה‬
‫‪ .1‬הנחיות לטיפול ולשיקום הנופי‬
‫‪‬‬
‫עבודות הגינון יבוצעו עם גמר העבודות ההנדסיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סוגי הצמחייה המתוכננת יהיו בעלי אופי מתאים לאזור‪ ,‬יכללו צמחים הדורשים אחזקה‬
‫מינימאלית לאורך זמן וכן לא יהיו מיני צמחיה פולשים‪.‬‬
‫‪ .2‬עצים בוגרים‬
‫‪‬‬
‫לא תותר כריתה או פגיעה בעץ‪/‬קבוצת עצים מוגנים‪ ,‬אלא אם נתקבל לכך אישור פקיד‬
‫היערות‪.‬‬
‫‪ .3‬ניקוז‬
‫‪‬‬
‫מערכת הניקוז תתוכנן למזער אירועי הצפות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבירי הניקוז ישמשו גם למעבר בעלי חיים‪ ,‬בתאום עם רט"ג‪.‬‬
‫‪ .4‬הנחיות למניעת מטרדי רעש באזור הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪‬‬
‫באיתור מס' ‪" 2‬הרחבת רצועת המסילה מול מזור"‪ ,‬ייבחן הצורך במיגון אקוסטי בהתאם‬
‫לנספח האקוסטי שיוכן בעת התכנון המפורט ובאישור היועץ הסביבתי של הות"ל‪.‬‬
‫‪ .5‬הנחיות למניעת זיהום קרקע בשל העתקת קווי דלק של קצא"א ותש"ן‬
‫‪‬‬
‫לפני ביצוע העתקת התשתיות תוכן תכנית למניעת סיכונים‪ ,‬למניעת זיהום קרקע ומים‬
‫ולמניעת פגיעה בתשתיות אחרות‪ .‬מסמכי התכנון המפורט של העתקת התשתיות יוגשו‬
‫לאישור היועץ הסביבתי של הות"ל לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר העתקת קווי הדלק יילקח דיגום מוודא מהשטח המפונה על פי הנחיות היועץ‬
‫הסביבתי של הות"ל‪ .‬על פי ממצאי הדיגום יקבע הצורך בטיפול וסוג הטיפול בקרקע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי לביצוע העתקת התשתיות‪ ,‬יהיה אישור היועץ הסביבתי של הות"ל לביצוע דיגום‬
‫מוודא בשטח ממנו הועתקו קווי הדלק‪.‬‬
‫‪ .6‬הנחיות לשמירה על נחל נטוף‬
‫‪‬‬
‫דרכי הגישה בסביבת הנחל יסומנו ויגודרו למניעת יציאה מחוץ לשטח העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במהלך העבודות יוקם מיגון קשיח זמני בין אזור העבודות והנחל לצורך מניעת גלישה של‬
‫חומרי חפירה לתחום הנחל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אין לחסום את ערוץ הנחל ואין לפגוע בגדותיו במהלך העבודות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אסורה הזרמת‪ /‬שפיכת נוזלים בעת העבודה‪ ,‬שאינם מים נקיים או כל חומר אחר לערוץ‬
‫הנחל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ה‪ .‬מקורות‬
‫[‪ ]2‬דו"ח טיפול בחומרים מזהמי מי תהום שמקורם ברצועת הרכבת‪ .1616 .‬חסון ירושלמי תכנון‬
‫בהנדסה אזרחית‪.‬‬
‫[‪ ]2‬מפה גיאולוגית של ישראל ‪ ,1:26,666‬גיליון לוד (‪ .)1-111‬הוצאת משרד התשתיות הלאומיות‬
‫והמכון הגאולוגי‪ ,‬ירושלים ‪.1661‬‬
‫[‪ ]6‬מפת אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק‪ ,‬בהתאם לשכבה המופיעה באתר ‪.GovMap‬‬
‫[‪ ]9‬ראיונות עם דורין פטקולסקו ממ"ח פיקוח הנדסי ופרויקטים מחברת קצא"א וגיל גואטה‬
‫מנהל מחלקת קווים והגנה קתודית חברת תש"ן נערכו ב‪.16.1.12-‬‬
‫‪19‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫ו‪ .‬נספחים‬
‫נספח ‪ – 2‬הנחיות ראש צוות סביבה בות"ל לחוות הדעת הסביבתית לתת"ל ‪/22‬ג‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪92‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪93‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ - 2‬התכתבות עם רשות המים בנוגע להנחיות לתכנון בתחום רדיוסי מגן‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪92‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪91‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪99‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ – 6‬פנייה לעיריית אל‪-‬טירה בנושא מבנה המיועד להריסה‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ – 9‬התייחסות רשות העתיקות לאתרי העתיקות מוכרזים בתחום התכנית‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ - 5‬רשימת מיני הצמחים שתועדו בתחום איתור דרך הגישה לתחמ"ש אייל‬
‫שם הצמח‬
‫אזנב מצוי‬
‫איקליפטוס המקור‬
‫אספסת הכפתורים‬
‫אספסת מצויה‬
‫אספסת עדשתית‬
‫אספסת קטועה‬
‫אספסת קעורה‬
‫אספרג החורש‬
‫ארבע‪-‬כנפות מצויות‬
‫ארכובית שבטבטית‬
‫ארנריה מצויה‬
‫בוצין מפורץ‬
‫בן‪-‬חיטה רב‪-‬אנפין‬
‫בקיה ארץ‪-‬ישראלית‬
‫בקיה מצויה‬
‫בקיה שעירה‬
‫בקיית הכלאיים‬
‫ברומית אזמלנית‬
‫ברומית המטאטא‬
‫ברומית ספרדית‬
‫ברקן סורי‬
‫גדילן מצוי‬
‫גזר קיפח‬
‫גרניון גזור‬
‫דבורנית דינסמור‬
‫דגנין מצוי‬
‫דרדר מצוי‬
‫הגה מצויה‬
‫זנב‪-‬עקרב שיכני‬
‫זקן‪-‬תיש מצוי‬
‫זקנן שעיר‬
‫חוח עקוד‬
‫חלבלוב מצוי‬
‫חמציץ נטוי‬
‫חרדל לבן‬
‫חרצית השדות‬
‫חרצית עטורה‬
‫טופח ארך‪-‬עמוד‬
‫טופח גדול‬
‫טופח ירושלים‬
‫טיון דביק‬
‫טיונית החולות‬
‫סטטוס‬
‫גר‪ ,‬מוגן כעץ בוגר‬
‫מין מתפרץ‬
‫מין מתפרץ‬
‫מוגן‬
‫גר ופולש‬
‫מין מתפרץ‬
‫גר ופולש‪ ,‬צמח חולות‬
‫‪112‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫שם הצמח‬
‫טרשנית שרועה‬
‫ינבוט השדה‬
‫כליינית מצויה‬
‫כרבולת מצויה‬
‫כרבולת קטנה‬
‫לוטוס מצוי‬
‫לחך בלוטי‬
‫לחך מצוי‬
‫לפתית מצויה‬
‫לשון‪-‬שור מגובבת‬
‫מוצית קוצנית‬
‫מלענן החוף‬
‫מעוג כרתי‬
‫מקור‪-‬חסידה חלמיתי‬
‫מקור‪-‬חסידה מצוי‬
‫מקור‪-‬חסידה תל‪-‬אביבי‬
‫מרגנית השדה‬
‫מרקולית מצויה‬
‫ניסנית שיכנית‬
‫נשרן צפוף‬
‫סולנום זיתני‬
‫פילגון מצוי‬
‫פרסה דלת‪-‬תרמילים‬
‫פרע מסולסל‬
‫צמרנית הסלעים‬
‫צנון מצוי‬
‫קדד האנקולים‬
‫קורטם דק‬
‫קחוון מצוי‬
‫קיפודן מצוי‬
‫קיקיון מצוי‬
‫שברק דביק‬
‫שיבולת‪-‬שועל נפוצה‬
‫שיטה כחלחלה‬
‫שעורת הבולבוסין‬
‫שעורת התבור‬
‫תורמוס ארץ‪-‬ישראלי‬
‫תלתן הקצף‬
‫תלתן חקלאי‬
‫תלתן לביד‬
‫סטטוס‬
‫מין מתפרץ‬
‫צמח חולות‬
‫צמח חולות‬
‫מין מתפרץ‬
‫אנדמי לישראל‪ ,‬צמח חולות‬
‫תת‪-‬אנדמי‪ ,‬צמח חולות‬
‫גר ופולש‬
‫מין מתפרץ‬
‫מין מתפרץ‬
‫גר ופולש‬
‫תת‪-‬אנדמי‪ ,‬צמח חולות‬
‫‪113‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ – 3‬סיכום פגישה עם רשות העתיקות בנושא פרויקט המסילה המזרחית בתחום חרבת‬
‫שארי‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ –7‬התייחסות אקוסטית לאיתור הרחבת רצועת המסילה מול מזור‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪112‬‬
,
111
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ – 8‬התכתבות עם דורין פטקולסקו ממ"ח פיקוח הנדסי ופרויקטים מחברת קצא"א‬
‫‪119‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ -4‬התכתבות עם גיל גואטה מנהל מחלקת קווים והגנה קתודית חברת תש"ן‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪111‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫נספח ‪ –20‬התכתבות עם אריה פרסטר ממונה מניעת זיהום מים מדלקים במשרד להגנת‬
‫הסביבה‬
‫‪112‬‬
‫תכנית תתל‪ /22 /‬ג ‪ 13:07:55 09/06/2015‬נספח דו"ח סביבה חוות דעת סביבתית‬
‫‪113‬‬