Document

‫הסכם מעון תשע"ה‬
‫שנערך ונחתם בהושעיה ביום _______ בחודש _______ שנת_________‬
‫בין‬
‫הושעטף ע‪.‬ר ‪580270742‬‬
‫)להלן – "העמותה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‬
‫_____________ ת‪.‬ז _______________‬
‫______________ת‪.‬ז _______________‬
‫שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד‬
‫)להלן – "ההורים"(‬
‫מצד שני;‬
‫והואיל‬
‫והעמותה מפעילה בשטח הישוב במעונות יום לילדי הושעיה )"המעון"(;‬
‫והואיל‬
‫וההורים הם חברי העמותה או תושבי היישוב;‬
‫והואיל‬
‫וברצון הצדדים לקבוע תנאי שהותו של הילד במעון‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬מבוא‪ ,‬נספחים ופרשנות‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1.1‬‬
‫המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והוא בחזקת תנאי מתנאיו‪ .‬כותרות הסעיפים הן‬
‫לצורכי נוחיות הקורא בלבד ואין בהן כדי לחייב‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫במקרים של ילד עם צרכים מיוחדים‪ ,‬העמותה רשאית לבדוק את התאמתו של הילד ויכולת‬
‫השתלבותו במעון‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫כניסתם של ילדים שהוריהם אינם חברי העמותה או תושבי היישוב תתאפשר ע"פ שיקול דעתה‬
‫הבלעדי של העמותה‪ ,‬על בסיס מקום פנוי‪.‬‬
‫המעון והטיפול בו‬
‫‪2.1‬‬
‫ההורים מצהירים כי ראו את מבני המעונות וסביבתם והוסברו להם אורחות החיים במעונות‬
‫והדרישות מהם כהורים‪ ,‬את אופי החינוך שינתן במעונות והם מצאו את המעונות מתאימים‬
‫לצורכי הילד ולגילו‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫ההורים מצהירים שידוע להם כי במסגרת אורחות החיים במעונות יצאו הילדים לטיולים‬
‫ומאשרים יציאתם‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ההורים מצהירים כי ידוע להם שהשהייה במעון אינה כפופה להוראות חוק חינוך חובה‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫העמותה מתחייבת כי הטיפול וההשגחה במעון יהיו ברמה מקצועית נאותה ובפיקוח משרדי‬
‫הממשלה הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫העמותה מתחייבת להקפיד על הוראות וחוקים המתייחסים לשלום הילד ובריאותו ועל כללי‬
‫זהירות נאותים‪.‬‬
‫ימי ושעות הפעילות‬
‫‪3.1‬‬
‫הילד ישהה במעון מיום ראשון ועד ליום שישי )כולל(‪ ,‬באופן מלא )עד לשעה ‪ (16:00‬או חלקי )עד‬
‫לשעה ‪(13:00‬‬
‫‪3.2‬‬
‫המעונות יהיו סגורים במשך ‪ 17‬ימים במהלך חודש אוגוסט‪ ,‬החל מיום ‪. 04.8.14‬‬
‫‪3.3‬‬
‫המעון יפעל בימים א' –ה' בשעות מ‪ 07:00 -‬בבוקר ועד ‪ 16:00‬אחה"צ ובימי ו' וערבי חג )פרט‬
‫למפורטים לעיל( מ‪ 07:00 -‬ועד ‪ 13:00‬בצהריים‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫יובהר בזאת כי יום הלימודים מסתיים בשעה ‪ 16:00‬בדיוק‪ ,‬על ההורים לאסוף את ילדם עד‬
‫לשעה ‪ 15:45‬ובימי שישי עד לשעה ‪ 12:45‬וזאת על מנת להשאיר זמן להתארגנות ועדכונים‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫על הורים הבוחרים בשהייה חלקית להגיע לקחת את הילד מהמעון לא יאוחר מהשעה ‪13:00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪3.6‬‬
‫מדי שנה יחתמו ההורים על טופס הרשמה המצ"ב להסכם זה כנספח א' וישיבו אותו לתא מס'‬
‫_____ עד ליום _____‪ .‬ההורים מצהירים כי ידוע להם כי מילוי טופס ההרשמה ותשלום‬
‫מקדמה לילדים חדשים הוא תנאי לקבלת ילדם למעון‪.‬‬
‫‪3.7‬‬
‫ההורים מתחייבים להביא את הילד עד השעה ‪ .08:30‬מעבר לשעה זו לא תתאפשר כניסה למעון‪,‬‬
‫אלא במקרים של הודעה מוקדמת על איחור‪.‬‬
‫‪3.8‬‬
‫המעון יפעל בכל ימות השנה פרט לחופשות כמפורט בנספח החופשות המצורף לחוזה זה )להלן‬
‫נספח ב'(‪.‬‬
‫‪3.9‬‬
‫מדי פעם ייתכנו שינויים במערך כוח האדם בהתאם לחופשות הצוות החינוכי‪.‬‬
‫‪3.10‬‬
‫ההורים יהיו רשאים לקחת את הילד לחופשה בכל עת שירצו בכך ובלבד שימשיכו לשלם עבור‬
‫דמי השהייה כמתחייב ע"פ הסכם זה‪ ,‬ובהנתן הודעה זמן סביר מראש למעון על מנת לאפשר‬
‫היערכות‪.‬‬
‫ארוחות‪ ,‬ביגוד וטיפולים‬
‫‪4.1‬‬
‫המעון יספק לילד ארוחות בוקר‪ ,‬צהרים וארבע‪ .‬ארוחת עשר תוגש בהתאם לצורכי קבוצת הגיל‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫על הורים לתינוקות הניזונים מתחליפי חלב למיניהם‪ ,‬לספק על חשבונם את תחליפי החלב‪,‬‬
‫לרבות בקבוקים‬
‫‪4.3‬‬
‫מטבח המעון כשר‪ .‬בימי שישי ארוחת צהרים תהיה ארוחה קלה והיא תוגש בהתאם לצורכי‬
‫קבוצת הגיל‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫תפריט המעון יוצג להורים בתחילת השנה והם יעודכנו מעת לעת על שינויים בו‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫אם הילד זקוק לדיאטה מיוחדת‪ ,‬יספקו ההורים את פריטי המזון המיוחדים הנדרשים‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫ההורים ידאגו לצייד את הילד בבגדים מתאימים‪ ,‬בבגדים להחלפה וכן‪ :‬בחיתולים חד פעמיים‪,‬‬
‫מוצצים‪ ,‬כובע‪ ,‬קרם הגנה נגד שמש וקרם טיפולי לישבן ומגבונים לחים‪.‬‬
‫בריאות‬
‫‪5.1‬‬
‫במועד הרשמת הילד למעון חתמו ההורים על הצהרת בריאות בקשר לילד‪ ,‬המהווה נספח להסכם‬
‫זה )להלן נספח ג'(‪ .‬הצהרת הבריאות תועבר לידיעת הצוות החינוכי הישיר המטפל בילד‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫ההורים מתחייבים לדווח לצוות החינוכי על כל שינוי שיחול במצב בריאותו של הילד )לעומת‬
‫האמור בהצהרת הבריאות(‪ ,‬המחייב אישור רפואי חדש‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫ההורים מצהירים כי ידוע להם כי הצהרתם על מצב בריאותו של הילד הייתה תנאי מוקדם‬
‫לקבלת הילד למעון וכי אם יוברר כי לא מסרו את כל המידע שהיה עליהם למסור בעת ההרשמה‪,‬‬
‫וכי אם היו מוסרים את כל המידע היו מתחייבות מכך פעולות כלשהן‪ ,‬תהיה העמותה רשאית‬
‫לבטל הסכם זה לאלתר מבלי שתהיה להורים כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגד העמותה‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫ההורים אחראים לשמירת בריאותו הכללית של הילד וידאגו לכל טיפול רפואי‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫יהיה הילד זקוק או שיש לתיתו על פי כל דין‪ ,‬לרבות חיסונים ומעקב התפתחותי‪ .‬ההורים‬
‫אחראים לקיומו של ביטוח בריאות וכן יישאו על חשבונם בכל טיפול כאמור‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫ההורים מאשרים כי קראו היטב והבינו את דף המידע בקשר למחלות ילדים המצ"ב להסכם זה‬
‫כחלק בלתי נפרד ממנו )ראה להלן נספח ד'( והם מתחייבים לנהוג על פיו‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫ההורים מצהירים כי ידוע להם שאם הילד ישלח למעון שלא בהתאם להוראות נספח ד'‪ ,‬יהיה‬
‫רשאי הצוות החינוכי שלא לקבלו‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫הצוות החינוכי איננו רשאי לתת תרופות במעון )למעט אקמול‪ ,‬באישור טלפוני של ההורים(‪.‬‬
‫ההורים מתחייבים לבוא לקחת את הילד מהמעון אם יחלה במשך היום והצוות החינוכי יחשוב‬
‫כי הוא אינו יכול להישאר במעון‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫ההורים מסכימים בזאת כי במקרה חירום ובמידת הצורך‪ ,‬על פי שיקול דעת הצוות החינוכי‪,‬‬
‫יפונה הילד לבית חולים‪ .‬פינוי שאינו פינוי חירום יבוצע ע"י ההורים לאחר שקיבלו הודעה להגיע‬
‫למעון‪ .‬הוצאות שיגרמו למעון כתוצאה מפינוי ילד לבית חולים‪ ,‬יחולו על ההורים‪.‬‬
‫‪5.10‬‬
‫ההורים מצהירים כי ידוע להם שילדים הנמצאים במעון נוטים להידבק האחד מהשני והם‬
‫משחררים את העמותה מכל אחריות לכל מחלה שהילד חלה בה בזמן או עקב שהותו במעון‪.‬‬
‫ביטוח ואחריות‬
‫‪6.1‬‬
‫העמותה מתחייבת לבטח את ילדי המעון בביטוח תאונות אישיות לתלמידים על ידי המועצה‬
‫האיזורית עמק יזרעאל וכן בביטוח צד ג' של הישוב הושעיה‪ .‬ההורים רשאים לעיין בפוליסות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪6.2‬‬
‫ההורים משחררים את העמותה ו‪/‬את המעון מכל אחריות לאובדן או לנזק שייגרם לכל חפץ‬
‫שהילד יביא עימו למעון‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫העמותה מתחייבת לשמור על תקינות המעון ועל כל כללי הבטיחות על מנת להבטיח שלומם של‬
‫הילדים‪.‬‬
‫קשר עם ההורים‬
‫‪7.1‬‬
‫ההורים ימסרו לצוות המעון כתובת ומספרי טלפון שבהם ניתן יהיה להשיגם מיידית בכל שעה‬
‫מהשעות בהן נמצא הילד במעון‪ ,‬כמפורט בנספח א'‪ ,‬וידאגו לעדכן את הפרטים לפי הצורך‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫ההורים מסכימים בזאת כי הוראה ו‪/‬או אישור שנתן אחד מהם‪ ,‬יהיה תקף גם ללא אישור השני‬
‫והם משחררים בזאת את העמותה ואת המעון מכל אחריות לטענת מי מהם בקשר להוראה שנתן‬
‫משנהו‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫הורים המבקשים כי כל הוראה תינתן ע"י שניהם יודיעו על כך מפורשות במועד החתימה על‬
‫הסכם זה ואו בכל מועד לאחר החתימה‪ ,‬בכתב‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫במקרה וההורים גרושים נציגם יהיה ההורה שהילד נמצא במשמרתו בלבד‬
‫תשלומים ותקבולים‬
‫‪8.1‬‬
‫העמותה תקבע את גובה שכר הלימוד החודשי שישולם לה עבור שהיית הילד במעון ואת גובהם‬
‫של יתר התשלומים על פי חוזה זה‪ ,‬על פי המפורט בנספח עלויות ויחס ילדים‪-‬צוות‪ ,‬המהווה חלק‬
‫בלתי נפרד מחוזה זה )להלן נספח ה'(‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫שכר הלימוד ישולם בכל חודש‪ ,‬ב‪ 10-‬לחודש בעבור אותו חודש‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪.8.3‬‬
‫‪8.3‬‬
‫במעמד החתימה על הסכם זה יחתמו ההורים על טופס הוראת קבע לבנק‪ ,‬לתשלום שכר הלימוד‬
‫במעון‪ ,‬לשם הבהרה‪ ,‬התשלום עבור חודש אוגוסט‪ ,‬בו מערכת החינוך תהיה סגורה במשך ‪17‬‬
‫ימים‪ ,‬הוא תשלום מלא‪.‬‬
‫הוראה זו חלה גם על מי שנכנס למערכת במהלך השנה‪ ,‬עד לחופשת פסח‪.‬‬
‫ילדים שייכנסו למעון לאחר חופשת הפסח‪ ,‬ישלמו עבור חודש אוגוסט תשלום של חצי‬
‫מהתעריף חודשי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪8.4‬‬
‫מובהר בזאת כי שכר הלימוד הנקוב בנספח ה' להלן כפוף לעדכונים על פי הוראות גופי החוק‬
‫השונים‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫על אף האמור לעיל יערך מאזן תמחירי בסוף השנה וההפרש במידה ויהיה יושקע במערכת‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫כל איחור בתשלום שכר הלימוד ו‪/‬או תשלום שההורים נדרשו לשלם על פי הסכם זה יחוייב‬
‫בריבית פיגורים על פי תעריף ריבית הפיגורים המקובל בחשבונות בנק בחריגה ממסגרת אשראי‬
‫מאושרת בבנק ______________‪.‬‬
‫‪8.7‬‬
‫התמורה‪ :‬שכר הלימוד ישולם בעבור השהות במעון והפעילות החינוכית הנערכת בו‪ ,‬ארוחות‬
‫כמפורט בפרק ‪ 5‬של חוזה זה‪ ,‬וחוג העשרה אחד‪.‬‬
‫‪8.8‬‬
‫לשם הבהרה‪ ,‬לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים שלא נוצלו‪ ,‬כגון ארוחות‪ ,‬הוצאת הילד‬
‫מהגן לפני השעה שנקבעה בהסכם ועוד‪.‬‬
‫‪8.9‬‬
‫דמי ביטוח והרשמה‪ :‬בסך ‪ 292‬ש"ח ישולמו עם תשלום שכר הלימוד הראשון ולא יוחזרו להורים‬
‫בשום מקרה‪.‬‬
‫‪8.10‬‬
‫דמי מקדמה וביטול הרשמה‪ :‬הורים לילדים חדשים במערכת ישלמו סך של ‪ ₪ 1000‬מקדמה‬
‫במועד הרישום‪) .‬תשלום יועבר בעת החתימה על החוזה בהמחאה לתאריך אותו היום( תשלום זה‬
‫ינוכה מתשלום שכר הלימוד הראשון‪.‬‬
‫‪8.11‬‬
‫ביטול הרשמה או דחיית תאריך כניסה למעון‪ ,‬פחות מ‪ 45 -‬יום ממועד הכניסה שסוכם יחייב את‬
‫המשפחה בתשלום חודש מלא‪.‬‬
‫‪8.12‬‬
‫ביטול ההרשמה או יציאה מהמערכת מחייב מילוי טופס ביטול ‪ /‬יציאה מהמערכת ע"י ההורים‬
‫ומנהלת המעון )טופס זה יועבר להנה"ח(‪.‬‬
‫‪8.13‬‬
‫החזרים כספיים‪ :‬שכר הלימוד ישולם לעמותה גם אם ייעדר הילד מהמעון מכל סיבה‪.‬‬
‫‪8.14‬‬
‫נעדר הילד מהמעון מפאת מחלה לתקופה העולה על חודש‪ ,‬יהיו זכאים ההורים להפנות בקשה‬
‫להנחה בשכר הלימוד בגין אותה תקופה‪.‬‬
‫קליטת ילדים חדשים במערכת החינוך‬
‫‪9.1‬‬
‫קליטת ילדים חדשים במערכת החינוך תיעשה בהדרגה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪9.2‬‬
‫בימי הקליטה הראשונים ישהה אחד ההורים עם הילד במעון‪ ,‬על פי שיקול דעת הצוות החינוכי‪,‬‬
‫על מנת להקל את קליטתו של הילד במעון והסתגלותו אליו‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫אם קליטת הילד תיעשה במהלך החודש ולא בתחילתו‪ ,‬ישלמו ההורים את גובה שכר הלימוד‬
‫היחסי עד סוף החודש‪ ,‬ולאחר מכן כמפורט בפרק התשלומים והתקבולים‪.‬‬
‫סיום ההסכם‬
‫‪10.1‬‬
‫ההורים רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב למנהלת המעונות לפחות ‪ 30‬יום‬
‫מראש )להלן – "תקופת הודעה מוקדמת"( ‪ .‬ההורים ישלמו עד סוף חודש העזיבה את המעון‪ .‬לא‬
‫ניתן לסיים החוזה לאחר ה‪.1/5 -‬‬
‫‪10.2‬‬
‫היה ולא הודיעו ההורים על עזיבת המעון לפחות ‪ 30‬יום לפני תאריך העזיבה‪ ,‬יחוייבו בתשלום‬
‫חודש נוסף מעבר לחודש השוטף‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫העמותה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום תוך מתן הודעה מוקדמת של ‪ 30‬יום‪ ,‬אם‬
‫ההורים לא קיימו איזו התחייבות מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה ולא תיקנו את ההפרה תוך‬
‫‪ 14‬יום מיום שנשלחה אליהם התראה בכתב על דבר ההפרה‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫הודיעה העמותה להורים על סיום ההסכם כאמור‪ ,‬לא יגבה תשלום בגין התקופה שמיום סיום‬
‫תקופת ההודעה המוקדמת‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫השתמשה העמותה בזכותה כמפורט בסעיף ‪ 10.2‬לעיל‪ ,‬לא יהיו ההורים זכאים לכל תשלום נוסף‬
‫מאת העמותה ו‪/‬או לפיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל תביעה כנגד העמותה‪.‬‬
‫שונות‬
‫‪11.1‬‬
‫ההורים מתחייבים שלא להביא למעון ילדים אורחים לשהייה במעון‪ .‬כניסת ילד שאיננו רשום‬
‫במעון לא תותר‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫ההורים מתחייבים שלא להיכנס למטבח המעון ללא אישור צוות המעון‪.‬‬
‫‪11.3‬‬
‫ההורים מתחייבים שלא להיכנס למעון או לחצרו לאחר שעות הסגירה‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫ההורים יהיו אחראים בלעדית להולכת הילד למעון וממנו‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫ההורים מתחייבים להודיע לצוות החינוכי על הוצאת ילד מהמעון שלא ע"י אדם אחר פרט להם‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫כל שינוי או תיקון להסכם זה ייערכו בכתב‪.‬‬
‫הודעות‬
‫‪12.1‬‬
‫כתובות הצדדים לצורכי הסכם זההינן כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום‪ ,‬בקשר להסכם זה‪ ,‬יראו אותה כאילו נתקבלה תוך ‪72‬‬
‫שעות מעת מסירתה למשלוח ואם נשלחה באמצעות שליח‪ ,‬פקסמיליה‪ ,‬יראו אותה כאילו‬
‫נתקבלה ביום משלוחה‪.‬‬
‫ולראייה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫‪----------------------‬‬‫העמותה‬
‫‪-------------------‬‬‫ההורים‬
‫תאריך‪_____:‬‬
‫‪4‬‬
‫נספח א'‬
‫טופס הרשמה משפחתי למעונות )‪ - (0-6‬הושעיה‬
‫כללי‪:‬‬
‫שם משפחה‪____________ :‬‬
‫כתובת‪_______________ :‬‬
‫טלפון בבית‪____________ :‬‬
‫שם האב‪_______________________ :‬‬
‫טלפון נייד‪______________________ :‬‬
‫שם האם‪______________________ :‬‬
‫טלפון נייד‪______________________ :‬‬
‫פרטים על הילדים הנרשמים‪:‬‬
‫סמנו ‪ V‬במקום המתאים‪:‬‬
‫לבדיקה ע"י ????‬
‫מעון גילאי ‪1-2‬‬
‫מעון תינוקות‬
‫מעון גילאי ‪2-3‬‬
‫גן גילאי ‪3-6‬‬
‫שם הילד‪/‬ה‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מין )מחקו את‬
‫המיותר(‬
‫זכר ‪ /‬נקבה‬
‫זכר ‪ /‬נקבה‬
‫זכר ‪ /‬נקבה‬
‫זכר ‪ /‬נקבה‬
‫תאריך לידה‬
‫נמצא כיום בגן ‪/‬‬
‫חדש‪/‬ה במערכת‬
‫החינוך )מחקו‬
‫את המיותר(‬
‫נמצא‪/‬ת כיום בגן‬
‫________ ‪/‬‬
‫חדש‪/‬ה במערכת‬
‫החינוך‬
‫נמצא‪/‬ת כיום בגן‬
‫________ ‪/‬‬
‫חדש‪/‬ה במערכת‬
‫החינוך‬
‫נמצא‪/‬ת כיום בגן‬
‫________ ‪/‬‬
‫חדש‪/‬ה במערכת‬
‫החינוך‬
‫נמצא‪/‬ת כיום בגן‬
‫________ ‪/‬‬
‫חדש‪/‬ה במערכת‬
‫החינוך‬
‫תאריך כניסה למעון‪____________:‬‬
‫הערות‪______________________________________________________________ :‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫דרך תשלום‪ :‬הוראת קבע‪.‬‬
‫______________‬
‫שם הרושם‬
‫_____________‬
‫חתימה‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫‪5‬‬
‫נספח ב'‬
‫נספח חופשות‬
‫תאריכים‬
‫תאריכי הקייטנות ‪) :‬לפי לוח משרד החינוך(‬
‫‪10.10.14‬‬
‫טז' בתשרי‪,‬‬
‫סוכות ‪ :‬יום‪ -‬ו'‬
‫ימים א'‪ -‬ג' י"ח‪ -‬כ' בתשרי‪12.10.14 -14.10.14 ,‬‬
‫חנוכה ‪ :‬יום ‪-‬ו' כ"ז כסלו‪19.12.14 -‬‬
‫יום א‪ -‬ג' כ"ט כסלו‪ -‬ב' בטבת‪21.12.14-23.12.14 ,‬‬
‫פורים‪ :‬יום ד'‪-‬ו'‬
‫פסח ‪:‬‬
‫יום א'‪-‬א'‬
‫יג'‪ -‬ט"ו אדר ב' ‪4.3-15-6.3.15‬‬
‫ט' ניסן –כג' ניסן‬
‫ל"ג בעומר‪ :‬יום ה' י"ט אייר‪,‬‬
‫‪07.05.15‬‬
‫איסרו חג שבועות ‪ :‬ימים א' –ב'‬
‫ו' סיון‪-‬ז' סיוון‬
‫‪29.03.15-12.04.15‬‬
‫‪24.05.15-25.05.15‬‬
‫קייטנת יולי אוגוסט ‪:‬מיום ג' ג' תמוז‪ 01.07.15 ,‬ועד יום ב'‪ ,‬ח' אב ‪15.08.14‬‬
‫*פורים נחגג בגנים )תחפושות(‪ -‬ביום ו'‪ ,‬י"ב אדר‪.6.3.15 ,‬‬
‫*ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל‪ ,‬יום ד' ‪ ,‬ג' באייר‪ -22.4.15 ,‬יום הלימודים במעון ובגנים מסתיים בשעה‬
‫‪.13:00‬‬
‫לוח חופשות וחגים‪ -‬תשע"ה‪) 2014/15 -‬לפי לוח משרד התמ"ת(‬
‫ימים בהם לא תהיה פעילות בכלל בהושעטף או ימים בהם הפעילות מסתיימת ב ‪.12:00‬‬
‫תאריך‬
‫תאריך‬
‫ימים‬
‫חג‬
‫כ"ט אלול‪ -‬ב' תשרי‬
‫‪26.9.14-24.9.14‬‬
‫רביעי‪ -‬שישי‬
‫ראש השנה‬
‫ט' תשרי‬
‫‪3.10.14‬‬
‫שישי‬
‫ערב יוה"כ‬
‫י' תשרי‬
‫‪4.10.14‬‬
‫שבת‬
‫יום כיפור‬
‫י"ד תשרי‬
‫‪8.10.14‬‬
‫רביעי‬
‫ערב סוכות‬
‫ט"ו תשרי‬
‫‪9.10.14‬‬
‫חמישי‬
‫סוכות‬
‫ט"ז תשרי‬
‫‪10.10.14‬‬
‫שישי‬
‫חוה"מ‬
‫כ"א תשרי‬
‫‪15.10.14‬‬
‫רביעי‬
‫הושענה רבה‬
‫כ"ב תשרי‬
‫‪16.10.14‬‬
‫חמישי‬
‫שמחת תורה‬
‫חנוכה‬
‫ראשון‬
‫‪21.12.14‬‬
‫כ"ט כסלו‬
‫פורים‬
‫שושן פורים‬
‫פסח‬
‫חמישי‬
‫שישי‬
‫חמישי –שישע‬
‫‪5.3.15‬‬
‫‪6.3.15‬‬
‫‪10.4.15-2.4.15‬‬
‫יום הזיכרון‬
‫יום העצמאות‬
‫רביעי )הוקדם(‬
‫חמישי )הוקדם(‬
‫‪22.4.15‬‬
‫‪23.4.15‬‬
‫י"ד אדר ב'‬
‫טו' אדר ב'‬
‫י"ג ניסן‪ -‬כ"א ניסן‬
‫‪ 2.4.15‬יום חופשה‬
‫שיוחזר בט' באב‪.‬‬
‫ג' אייר‪ -‬עד ‪13:00‬‬
‫ד' אייר‬
‫שבת‬
‫ראשון‬
‫ייקבע במהלך השנה‬
‫‪23.5.15‬‬
‫‪24.5.15‬‬
‫ה' סיוון‬
‫ו' סיוון‬
‫ערב שבועות‬
‫שבועות‬
‫יום השתלמות‬
‫עובדות‬
‫תאריך סיום שנת הלימודים‪ -‬יום ב' ‪ 4.8.13 -‬ח' באב תשע"ד ) כולל( ‪ .‬לפי חישוב ימי החופשה אמורים‬
‫לסיים ב‪ 3.8.14-‬אך מחזירים יום עקב יום חופשה נוסף בפסח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נספח ג'‬
‫הצהרת בריאות‬
‫שם הילד‪/‬ה‪_________________________ :‬‬
‫‪ .1‬לא ידוע לי על בעיה ו‪/‬או מגבלה בריאותית ו‪/‬או מגבלה אחרת ממנה סובל‪/‬ת בני‪/‬בתי המחייבת‬
‫התייחסות ו‪/‬או טיפול מיוחד במסגרת המעון‪.‬‬
‫‪ .2‬לבני‪/‬בתי מגבלה בריאותית ו‪/‬או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו‪/‬או טיפול מיוחד במסגרת המעון*‪:‬‬
‫א‪ .‬רגישות )אלרגיה( למזון‪ ,‬תרופות או גורם אחר ‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________‬
‫ב‪ .‬ליקוי שמיעה ו‪/‬או ראייה‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________‬
‫ג‪.‬‬
‫התעלפויות ו‪/‬או התכווצויות ו‪/‬או התקפי עצירת נשימה‪:‬‬
‫______________________________________________________________אחר‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________‬
‫‪ .3‬הנני מתחייב‪/‬ת להודיע למעון מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני‪/‬בתי ועל כל בעיה ו‪/‬או‬
‫מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה‪.‬‬
‫‪ .4‬בכל מקרה של מגבלה ו‪/‬או בעיה רפואית הנני מתחייב‪/‬ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר‬
‫לי‪ ,‬ולנהוג בהתאם לאמור בו‪.‬‬
‫‪ .5‬מידע רפואי‪:‬‬
‫א‪ .‬סוג דם‪______________ :‬‬
‫ב‪ .‬שם קופת חולים וסניף‪________________________________ :‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שם הרופא המטפל‪___________________________________ :‬‬
‫ד‪ .‬טיפת חלב סניף ‪____________________________________ :‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫חתימת האם ‪ /‬האב ___________________‬
‫תאריך _______________________‬
‫* יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה‪ /‬בעיה‬
‫‪7‬‬
‫נספח ד'‬
‫נספח בריאות ‪ -‬נוהל טיפול בילד חולה במערכת החינוך‬
‫רקע‪ :‬מערכת החינוך עוסקת רבות בסוגיית הילד החולה וההידבקויות במחלות ‪,‬ישנן התלבטויות רבות וחוסר‬
‫בהירות בנושא זה הן מצד ההורים והן מצד המטפלות‪ .‬מערכת החינוך מעוניינת לספק את השירות הטוב ביותר לכל‬
‫הילדים‪ .‬ברור לנו שישנם צרכים שונים לכל ילד ולכל הורה וכן יש לעשות הבחנה בגיל הילדים‪ ,‬ולכן בכל מקרה חייב‬
‫להיות דיבור ישיר ושוטף בין –מטפלת‪ -‬הורה –רופא שיתנו מענה ספציפי להורה לילד ולאופן תפקודו‪.‬‬
‫להלן מספר הנחיות על פיהן יוכלו כל הגורמים להחליט האם מצב בריאותו של הילד מאפשר את שהייתו במסגרת‬
‫החינוכית‪.‬‬
‫כמובן שחשוב בכל מקרה להתייעץ עם הרופא ע"מ שתהייה חוות דעת מקצועית הן להמשך הטיפול והן לקבלת‬
‫ההחלטה לגבי אופן הטיפול בילד‪.‬‬
‫חום‪ :‬ילד עם חום )‪ 38‬מעלות( לא מגיע למסגרת החינוכית‪ ,‬במידה ויעלה חום במהלך היום יקראו להוריו ואלה יגיעו‬
‫מהר ככל יכולתם )הציפייה היא עד שעה(‪.‬‬
‫דלקת עיניים‪ :‬מחייבת בדיקת רופא לשם קבלת טיפול למניעת הידבקויות‪ ,‬בכל מקרה לא יוכל להגיע למעון ילד עם‬
‫דלקות עיניים עם הפרשות‪.‬‬
‫שלשולים‪ :‬ילד המשלשל מעל ‪ 3‬פעמים ב ‪ 12 -‬השעות לפני בואו למסגרת החינוכית או ילד שמשלשל ‪ 3‬פעמים‬
‫במהלך היום ילך הביתה ויחזור רק לאחר ‪ 24‬שעות ללא שילשולים‪.‬‬
‫הקאות‪ :‬ילד שיקיא במסגרת החינוכית )יותר מפעם אחת( ילך הביתה ויחזור לאחר הפסקת ההקאות‪.‬‬
‫מכיוון שבמקרים של שלשולים והקאות קיימת הן סכנת הידבקות והן סכנת התייבשות יש חשיבות רבה להקפדה‬
‫על הנהלים במקרים אלו‪.‬‬
‫דלקות אוזניים‪ :‬ילד עם דלקת אוזניים יכול להגיע למסגרת החינוכית במידה ומתפקד היטב‪.‬‬
‫אבעבועות רוח‪ :‬חזרה למעון תתאפשר רק לאחר שהגלדים יבשים‪.‬‬
‫דלקת גרון‪ :‬חזרה למעון תתאפשר רק ‪ 24‬שעות לאחר התחלת טיפול אנטיביוטי ובהצגת אישור בדיקה רפואית‪.‬‬
‫אמפטיגו‪ :‬ניתן לשלוח למעון רק אם הפצעים חבושים‪.‬‬
‫פצעים בפה‪ :‬מכיוון שאלו יכולים להופיע מסיבות רבות חייב באישור רופא השולל פצעים מדבקים‪.‬‬
‫כינים‪ :‬כאשר יש כינים ומדווח להורים על כך ע"י הצוות להורים עליהם לטפל מיד בראש ילדיהם ולהביא את הילד‬
‫נקי מכינים‪.‬‬
‫בעיות נשימה ‪ /‬אינהלציה‪ :‬ילד שסובל מבעיית נשימה המצריכה השגחה צמודה לא ישהה במסגרת החינוכית‪,‬‬
‫במידה ונדרשת אינהלציה יבואו ההורים למסגרת החינוכית ויעשו לילדם אינהלציה‪ ,‬במידה וההורים )או כל בן‬
‫משפחה אחר( לא יכולים להגיע יבדקו ההורים עם הצוות האם יש באפשרותם לעשות זאת במקומם ובמידה וזה‬
‫מתאפשר )ללא פגיעה בפעילות המסגרת החינוכית( יעשה הצוות את הטיפול באחריות ההורים‪.‬‬
‫שימו לב‪ :‬בסמכות הגננת ‪ /‬מטפלת לבקש מהורה לקחת את ילדו הביתה במשך היום כאשר מצב הילד דורש זאת‬
‫לדעתה ‪,‬אנו מודעים לאחריות הרבה שחשים הורים למקום עבודתם גם אם ילדם חולה‪ ,‬אך עם זאת לא פחות‬
‫חשובה לנו אחריות הצוות לילדים ולבית‪.‬‬
‫במקרה שכזה יגיעו ההורים מהר ככל שביכולתם‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫נספח ד'‬
‫מחירים תשע"ה‪2014/2015 -‬‬
‫‪ .1‬דמי ביטוח והרשמה ‪₪ 133 :‬‬
‫תשלום שנתי חד פעמי‪ ,‬לילדי המעון בלבד‪ .‬נקבע ע"י משרד התמ"ת ומשולם עם התשלום הראשון של שנה"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬מחיר שכ"ל תינוקות ופעוטות ‪:‬‬
‫תינוק יום מלא‬
‫תינוק עד ‪13:00‬‬
‫פעוט יום מלא‬
‫פעוט עד ‪13:00‬‬
‫גנון יום מלא‬
‫גנון עד ‪13:00‬‬
‫‪.₪ 2540‬‬
‫‪.₪ 2300‬‬
‫‪.₪ 2420‬‬
‫‪. ₪ 2220‬‬
‫‪. ₪ 2080‬‬
‫‪₪ 1820‬‬
‫‪ .3‬מחיר שכ"ל גנים ‪:‬‬
‫תשלום שנתי בסך ‪ ₪ 441 = ₪ 5292‬לחודש ‪ 12 X‬חודשים ‪.‬‬
‫השנה לאחר קבלת חוק חינוך חינם‪ ,‬אין תשלום שכ"ל לגנים‪.‬‬
‫התשלום הוא עבור מרכיבים נוספים‪ -‬סייעת נוספת‪ ,‬ביטוח‪ ,‬חוגים‪ ,‬ארוחת בוקר‪ ,‬סל תרבות‪ ,‬חצי שעת פתיחה מוקדמת‪.‬‬
‫שעות הפעילות בגנים ‪ 14:00 -07:00‬לפי לוח חופשות משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .4‬מחירי צהרון‪ -‬לכל ילדי הגנים )טרום חובה‪ ,‬וחובה(‬
‫הצהרון כולל שהות‪ ,‬ארוחת צהריים חמה ופעילות‪.‬‬
‫בימי שישי אין צהרון‪ .‬ההרשמה היא לחודש שלם! החיוב יתבצע לפי ההרשמה ‪.‬‬
‫השנה הרישום יתאפשר לפעילות מלאה בלבד‪ ,‬עד לשעה ‪.15:45‬‬
‫ניתן להירשם ליום בודד או לשבוע מלא‪ .‬רישום הינו עד ‪ 4-5‬ימיים לפני ‪.‬‬
‫לנרשמים לפי יום בודד –הימים יהיו ימים קבועים בכל שבוע לכל החודש !‬
‫בחגים ובחופשות לא יחויבו הימים הקבועים )לשוהים בצהרון ובקייטנה(‪.‬‬
‫ניתן לשנות את ההרשמה ע"פ פניה בכתב או עד ל ‪ -25‬לחודש המסתיים‪ ,‬ביחס לחודש הבא‪.‬‬
‫מחירי המועדונית ‪:‬‬
‫שבוע מלא עד‪₪ 680 :‬‬
‫‪₪ 50‬‬
‫יום בודד עד‪:‬‬
‫‪ .5‬מחירי קייטנות‬
‫הקייטנות מתקיימות בזמנים בהם ע"פ חופשות משרד החינוך אין פעילות בגנים‪ ,‬ונועד לאפשר רצף שהות בגנים לרוב‬
‫ימות השנה‪) .‬רשימת מועדי הקייטנות מצ"ב(‪.‬‬
‫התשלום לקייטנה ע"פ הרשמה מחייבת‪ ,‬ומשולם דרך הוראת הקבע‪ .‬זמני פעילות הקייטנות מקבילים לשעות הפעילות‬
‫בגנים‪ -‬והצהרון פועל גם בימי הקייטנה!‬
‫אין תשלום יחסי לקייטנות‪ -‬הרשמה לכל הקייטנות גם באמצע השנה‪ -‬לפי מחיר קייטנות מלא!‬
‫כל הקייטנות במשך השנה‬
‫קייטנת יולי אוגוסט בלבד‬
‫קייטנת סוכות‬
‫קייטנת חנוכה‬
‫קייטנת פורים‬
‫קייטנה פסח‬
‫קייטנת ל"ג בעומר‬
‫קייטנת איסרו חג שבועות‬
‫מס ימים‬
‫‪52‬‬
‫‪29‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪₪ 2220‬‬
‫‪₪ 1560‬‬
‫מחיר‬
‫‪₪ 960‬‬
‫תשלום חודשי‬
‫‪₪ 185‬‬
‫‪₪ 130‬‬
‫‪₪ 80‬‬
‫תשלום‬
‫‪ 12 X‬חודשים‬
‫‪ 12 X‬חודשים‬
‫‪ 12 X‬חודשים‬
‫‪9‬‬