מכרז פומבי יח"צ 4/15

‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫מכרז פומבי מס' ‪4 / 15‬‬
‫בנושא קבלת‬
‫שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪1‬‬
‫הרשות לפיתוח הגליל (להלן‪" :‬הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים של יועץ‪/‬חברת‬
‫תקשורת אשר יספק שירותי יעוץ אסטרטגי‪ ,‬שיווקי ויחסי ציבור לפעילויות ואירועים אותם‬
‫מובילה הרשות‪ .‬מובהר בזאת כי המכרז הינו להעסקת יועץ תקשורת גם אם תיגש חברה למכרז –‬
‫יהא עליה להצביע על האדם הספציפי שייתן את השירותים לרשות‪.‬‬
‫הוראות ותנאי המכרז‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫הרשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק הרשות לפיתוח הגליל (להלן‪" :‬החוק")‪,‬‬
‫ותפקידיה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי‪ ,‬החברתי והמדעי‪-‬טכנולוגי של הגליל‪,‬‬
‫הכל כקבוע בחוק‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מטרת המכרז‬
‫קבלת שירותי "יועץ תקשורת"‪ ,‬לטובת פעילות הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬אשר יהיה אמון על‬
‫מתן שירותי דוברות ‪,‬שיווק והסברה וכן יספק שירותי יעוץ אסטרטגי‪ ,‬שיווקי ויחסי ציבור‬
‫לצורך פעילויות ואירועים אותן מבצעת הרשות בהנחיית המשרד לפיתוח הנגב והגליל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים הבאים‪ ,‬לרבות מסמך זה מהווים את "המכרז" ויהוו את "החוזה"‪.‬‬
‫(א)‬
‫התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות‪.‬‬
‫(ב)‬
‫הצהרה בדבר העדר הרשעות‪.‬‬
‫(ג)‬
‫טופס הצעת המציע‪.‬‬
‫(ד)‬
‫הסכם התקשרות‪.‬‬
‫(ה)‬
‫נוסח ערבויות‪.‬‬
‫(ו)‬
‫הצהרה‪/‬התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר‪.‬‬
‫(ז)‬
‫אישורים‪/‬התחייבויות‪.‬‬
‫(ח)‬
‫ניסיון המציע‪.‬‬
‫(ט)‬
‫אישור עריכת ביטוחים‪.‬‬
‫נספחים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.4‬‬
‫מועדים‬
‫פעולה‬
‫‪.5‬‬
‫מועד‬
‫מועד תום שאלות הבהרה‬
‫עד יום ראשון‪ ,‬בתאריך ה ‪ ,19.4.2015‬בשעה ‪14:00‬‬
‫הגשת הצעות‬
‫עד יום רביעי‪ ,‬בתאריך ה ‪ ,29.4.2015‬בשעה ‪14:00‬‬
‫הגדרת השירות‪:‬‬
‫‪ .5.1‬השירותים אשר יכללו בהצעה (להלן‪" :‬השירותים") הינם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬הכנת חומרי הסברה והודעות לעיתונות על פי הצורך‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬עבודה מול עיתונאים וגופי תקשורת כתובה‪ ,‬משודרת ואינטרנטית ברמה‬
‫המקומית וברמה הארצית‪.‬‬
‫‪ .5.1.3‬גיבוש אסטרטגיית הסברה‪ ,‬דוברות‪ ,‬שיווק ויח"צ‪ ,‬גיבוש תכנית אסטרטגית‬
‫ומקיפה אשר תכלול‪ ,‬פעילות בתקשורת‪ ,‬במדיה הקנויה ופעילות שטח‪.‬‬
‫‪ .5.1.4‬תכנון וייזום אירועי תקשורת‪ ,‬יחסי ציבור והסברה בנושאים מוגדרים‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬ליווי פעילויות ואירועים של הרשות‪ ,‬משלב החברות בוועדות ההיגוי‪ ,‬דרך‬
‫צילום סטילס בשטח‪ ,‬בהיקף של נוכחות בשלושה אירועים לערך‪ ,‬בכל חודש‬
‫ו\או שלושה אירועים לפרויקט וכן הטמעת החומרים במלוא כלי התקשורת‬
‫השונים‪ ,‬לפי העניין‪ .‬לצורך הדוגמא ‪ -‬לרשות אירועים בתחום התיירות (כגון‬
‫פסטיבלים) בתחום התעסוקה (כגון ירידים) ועוד‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬תכנון‪ ,‬כתיבת‪ ,‬ניסוח ועריכת חומר הסברה כגון מאמרים‪ ,‬סקירות‪ ,‬לקט‬
‫ידיעות‪ ,‬חוברות‪ ,‬כתבות וכד' אודות הרשות ומשימותיה‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬ליקוט חומרים רלוונטיים אודות הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬מתוך שירותי "יפעת‬
‫תקשורת" אשר מתקבלים במשרד לפיתוח הנגב והגליל‪ ,‬אגף הסברה‪.‬‬
‫מתן שירותי מעקב תקשורתי באמצעות (עיתונות‪ ,‬טלוויזיה‪ ,‬רדיו ואינטרנט)‬
‫וכן מתן דיווחים מיידים באמצעות דואר אלקטרוני לראש תחום שיווק‬
‫ברשות‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬יודגש כי על היועץ‪ ,‬אשר יזכה במכרז‪ ,‬יהא צורך להשתתף בישיבות צוות עובדי‬
‫הרשות‪ ,‬במשרדיה‪ ,‬אחת לשבועיים‪.‬‬
‫‪ .5.1.5‬יודגש כי היועץ יעבוד באופן רציף אל מול אגף שיווק והסברה של המשרד‬
‫לפיתוח הנגב והגליל אשר אתו נקבעת מדיניות השיווק של הרשות לפיתוח‬
‫הגליל‪.‬‬
‫‪ .5.1.15‬כתיבה ישירה בכרטיס ה"פייסבוק" של הרשות‪ ,‬בתיאום עם הרשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .5.2‬הזוכה (להלן‪" :‬הזוכה") יספק את השירותים לרשות כמפורט במסמכי המכרז‬
‫ובתנאים הקבועים בהם‪.‬‬
‫‪ .5.3‬לזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן רציף וסדיר‬
‫ובלתי מותנה‪ ,‬כך שבכל מקרה רמת ואופן השירות לא יפחת ו‪/‬או ייגרע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫‪ .5.1‬ההתקשרות תהא למשך ‪ 12‬חודשים‪ ,‬החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .5.2‬לרשות תהיינה ‪ 2‬אופציות להארכת ההתקשרות‪ ,‬כל פעם בשנה אחת ( ‪ 12‬חודשים )‪,‬‬
‫ובלבד שההודעה ניתנה לא יאוחר מ‪ 55 -‬ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל‬
‫תקופת אופציה‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪ .5.3‬ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע הזוכה‬
‫במכרז זה‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬בין מדד הבסיס למדד‬
‫הקובע‪.‬‬
‫לעניין זה‪:‬‬
‫"מדד בסיס" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫"מדד קובע" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האופציה‬
‫על ידי הרשות או במועד האחרון למימוש כל אופציה‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪ ,‬המאוחר‬
‫מבין השניים‪.‬‬
‫‪ .5.4‬לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי מכרז זה באופן מידי‪ ,‬במקרה והזוכה‬
‫יפר באופן יסודי התחייבויותיו בסעיפים המוגדרים‪ ,‬כפי שיצוינו בהסכם‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .5.5‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬תהא לרשות הזכות להפסיק את ההתקשרות‪ ,‬עפ"י שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬ובכלל זה בשל שיקולי תקציב‪ ,‬בהודעה בכתב שתינתן לזוכה ‪ 55‬ימים‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ‪ -‬תנאי סף‪:‬‬
‫‪ .5.1‬תואר ראשון‪ ,‬אשר מוכר ע"י המל"ג‪.‬‬
‫‪ 5.1.1‬בעלי ניסיון של ‪ 15‬שנים ומעלה‪ ,‬כפי שמוגדר בסעיף ‪ 5.4‬לא יחויבו בדרישה לתואר‬
‫ראשון‪.‬‬
‫‪ .5.2‬ידיעת השפה העברית על בוריה‪ .‬כושר הבעה בכתב ובע"פ (בעברית) ברמה גבוהה‪.‬‬
‫ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .5.3‬ניסיון מוכח‪ ,‬במשך שנה‪ ,‬מתוך חמש השנים האחרונות בדוברות‪ /‬הסברה‪/‬‬
‫עיתונאות‪ /‬יחסי ציבור‪ /‬בכתיבה ובעריכה של חומר הסברתי בנושאים מנהליים‪.‬‬
‫(עפ"י נספח ח' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.4‬ניסיון מוכח‪ ,‬במשך שנה‪ ,‬מתוך שמונה השנים האחרונות‪ ,‬בייעוץ אסטרטגי‪ ,‬ליווי‬
‫תקשורתי ודוברות‪ ,‬לפחות לאחד מהגופים הבאים‪ :‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות‪ ,‬גופים ציבוריים‪ ,‬תאגידים פרטיים בפריסה של למעלה מ ‪ 25‬נק' פעילות‪.‬‬
‫(עפ"י נספח ח' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.5‬ניסיון מוכח‪ ,‬במשך שנה‪ ,‬מתוך שמונה השנים האחרונות‪ ,‬במתן שירותי יח"צ‬
‫בתחום התיירות‪( .‬עפ"י נספח ח' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.5‬המציע יגיש‪ ,‬תיק עבודות‪ ,‬אשר יעיד על כישוריו ומיומנותו המקצועית‪ ,‬בהיקף אשר‬
‫לא יעלה על ‪ 25‬עמודים‪( .‬עפ"י ח' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.5‬המציע יגיש לפחות שתי המלצות כתובות על עבודתו הנדרשת‪ ,‬בתחום הרלוונטי‪.‬‬
‫‪ .5.5‬אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום‬
‫חובות מס‪ ,‬שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין‪ ,‬אישור ניהול חשבון‪ ,‬ניהול‬
‫ספרים וניהול תקין)‪ ,‬התשל"ו‪ 1555 -‬המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות‬
‫ומדווח לרשויות המס כחוק‪.‬‬
‫‪ .5.5‬המצאת ערבות משתתף כהגדרתה להלן‪( .‬עפ"י נספח ה' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.15‬תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס‪ ,‬שכר מינימום‬
‫והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו ‪ 1555 -‬בנוסח (עפ"י נספח ו' הרצ"ב) בתצהיר‬
‫בכתב יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע‪ ,‬בעלי שליטה בו וחברות אחרות‬
‫בבעלות מי מבעלי השליטה‪ ,‬במידה והיו כאלה‪ ,‬וכן כל הקנסות שהושתו על מי‬
‫מאלה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה‪ ,‬בגין הפרה של חוקי‬
‫העבודה‪ ,‬בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה‪ .‬המציע יצרף‬
‫אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות‬
‫כאמור או העדרם‪.‬‬
‫‪ .5.11‬הצגת אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה‬
‫האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה‪ ,‬ההסכמים‬
‫הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו‪ ,‬במידה שחלים עליו‪ ,‬ובכל מקרה לא‬
‫פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח‬
‫(עפ"י נספח ז' הרצ"ב)‬
‫‪ .5.12‬מסמך המעגן את התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן‬
‫הכלל בנוסח (עפ"י נספח ז' הרצ"ב) למכרז‪.‬‬
‫‪ .5.13‬הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות‬
‫מחשב מורשות‪ ,‬בנוסח (עפ"י נספח ז' הרצ"ב) לתנאי הסף‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .5.14‬על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד ועליו לצרף תעודה המעידה על היות המציע‬
‫עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪ .5.15‬חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות‪ ,‬בנוסח‬
‫(עפ"י נספח א' הרצ"ב)‪.‬‬
‫‪ .5.15‬תצהיר חתום על‪-‬ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט‬
‫(עפ"י נספח ב' הרצ"ב)‪.‬‬
‫‪ .5.15‬הגשת טופס הצעת המציע‪ ,‬בנוסח המופיע ( עפ"י נספח ג' הרצ"ב ) למכרז זה‪ ,‬עפ"י‬
‫הנהלים הקבועים בתנאי המכרז‪.‬‬
‫תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬הם מצטברים ויש‬
‫לראותם כמשלימים זה את זה‪ .‬אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה‬
‫תיפסל על הסף ולא תיבחן כלל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ערבות משתתף וערבות ביצוע‪:‬‬
‫‪ .5.1‬כתנאי להשתתפות במכרז‪ ,‬יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד‬
‫בסך ‪ ,₪ 5,555‬היא ערבות המשתתף (להלן‪" :‬ערבות משתתף")‪ .‬הערבות תהיה‬
‫בנוסח המפורט בנספח ה' למכרז זה‪ .‬הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף עד‬
‫לתאריך ‪ 1.6.15‬ההצעה תחשב כעומדת ותקפה על פרטיה עד לתאריך ‪.1.6.15‬‬
‫‪ .5.2‬הערבות תשמש להבטחת קיום מלוא התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז ובכלל‬
‫זה חתימה על הסכם ההתקשרות‪ ,‬במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה‪ ,‬במועד כפי‬
‫שיקבע על ידי הרשות‪.‬‬
‫‪ .5.3‬במידה ותודיע הרשות למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את‬
‫המציע עד לחתימתו על הסכם ההתקשרות‪ ,‬והרשות תהיה רשאית לדרוש מהמציע‬
‫להאריך את תוקף ערבות המשתתף עד לחתימה על החוזה והמצאת ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית בסך ‪ ,₪ 24,555‬אשר‪ ,‬תשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של הזוכה‬
‫עפ"י החוזה בנוסח המפורט בנספח ה' (להלן‪" :‬ערבות ביצוע")‪ .‬הרשות תהא‬
‫רשאית‪ ,‬בכפוף להנמקתה‪ ,‬לאפשר למציע הזוכה להמציא את ערבות הביצוע לא‬
‫יאוחר מ ‪ 2‬חודשים לאחר חתימת המציע הזוכה והרשות על הסכם ההתקשרות‪,‬‬
‫ובלבד שעד למועד הנ"ל תיוותר בתוקפה ערבות המשתתף‪.‬‬
‫‪ .5.4‬מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה‪ ,‬אשר לא יאריך את תוקף הערבות‬
‫כאמור לעיל ו‪/‬או לא יחתום על מלוא תנאי והוראות החוזה תוך ‪ 5‬ימים מיום‬
‫שיידרש לכך בכתב על ידי הרשות‪ ,‬תהא הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות‪,‬‬
‫אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל‪ .‬אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של‬
‫הרשות לתבוע נזקים ו‪/‬או סעדים נוספים‪.‬‬
‫‪ .5.5‬ערבות המשתתף‪ ,‬תוחזר לידי המציע‪ ,‬זולת מציע ההצעה הזוכה‪ ,‬בתוך ‪ 35‬ימים מיום‬
‫שניתנה הודעה על הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.5‬‬
‫צוות המציע‪:‬‬
‫‪ .5.1‬הזוכה יעמיד לצורך מתן השירותים צוות מקצועי‪ ,‬בעל כישורים ונתונים אישיים‬
‫כנדרש לשם אספקת השירותים באיכות הגבוהה ביותר‪ .‬בנוסף‪ ,‬הזוכה ימנה עובד‬
‫אחד בתיאום עם הרשות‪ ,‬מתוך הצוות האמור‪ ,‬אשר יהיה אחראי על ביצוע‬
‫הפרויקט מטעמו והנו נציג המציע (עפ"י נספח ג' הרצ"ב)‪.‬‬
‫‪ .5.2‬הצוות ימנה לפחות שני אנשים‪ ,‬כאשר אחד מהם הנו המציע‪.‬‬
‫‪ .5.3‬נציג המציע יהיה בעל הסמכות להחליט‪ ,‬בשם הזוכה‪ ,‬בכל הנוגע למתן השירותים‬
‫‪,‬טיפול בתקלות דחופות‪ ,‬ביצוע עבודות חריגות וכדומה‪ ,‬הכול בכפוף להוראות‬
‫החוזה והמכרז ובתאום מראש עם נציג הרשות לפיתוח הגליל‪.‬‬
‫‪ .5.4‬נציג הזוכה‪ ,‬יפקח ויבקר אודות‪ ,‬מתן השירות הכולל וטיבו אשר המציע התחייב‬
‫לספק לרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬במסמכי והוראות המכרז‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נציג המציע יהיה בקשר רציף‪ ,‬עם ראש תחום שיווק‪ ,‬מחקר ומידע ברשות וכן יהא‬
‫זמין לכל גורם רלוונטי אחר ברשות‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נציג המציע יפעל ברציפות במהלך כל תקופת ההתקשרות ובתקופות האופציות ככל‬
‫שימומשו ולא יוחלף עד תום ביצוע כל השירותים של הזוכה בהתאם למכרז זה‬
‫ולהסכם שייחתם עמו‪ .‬אם וככל שייאלץ הזוכה להחליף את נציגו במהלך מתן‬
‫השירותים הוא יעשה זאת לאחר שינמק את סיבת ההחלפה להנחת דעתה של‬
‫הרשות‪ ,‬ולאחר קבלת אישור נציג הרשות בכתב ומראש‪ .‬במקרה מעין זה יהיה על‬
‫הזוכה להעמיד נציג חלופי אשר יאושר על ידי נציג הרשות‪.‬‬
‫‪ .5.5‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬נציג הרשות יהא רשאי לדרוש מהזוכה להחליף את נציג‬
‫המציע בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות‪ .‬במקרה זה יהיה על הזוכה‬
‫להעמיד נציג מציע חלופי אשר יאושר על ידי נציג הרשות‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הצעת התמורה‪:‬‬
‫‪ .15.1‬על המציע למלא את טופס הצעת המחיר ‪( -‬נספח ג' הרצ"ב)‪.‬‬
‫‪ .15.2‬הצעת המחיר‪ ,‬תהא עבור חודש עבודה מלא ותוצג ככוללת מע"מ‪.‬‬
‫‪ 15.3‬התשלום למציע‪ ,‬אשר יזכה במכרז יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של השירות‬
‫בהתאם למפרט השירותים ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל‪ .‬התשלום יבוצע‬
‫כנגד הגשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים ברשות‬
‫(שוטף ‪ 55 +‬לכל המאוחר מיום הגשת החשבונית) בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג‬
‫הרשות‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הגשת ההצעות‪:‬‬
‫‪ .11.1‬הגשת ההצעה פירושה‪ ,‬כי המציע מצהיר שהוא עומד בתנאי הסף‪ ,‬הבין את מהות‬
‫השירותים‪ ,‬הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו‪ ,‬קיבל‬
‫‪7‬‬
‫את מלוא המידע האפשרי ובדק את כל הנתונים‪ ,‬הפרטים והעובדות‪ .‬המציע יהא‬
‫מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו‪/‬או לא הבין פרט ו‪/‬או תנאי כלשהו של המכרז‬
‫על כל פרטיו וחלקיו‪.‬‬
‫‪ .11.2‬נציגת הרשות‪ ,‬אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה הנה‬
‫עו"ד ימית ינאי ראש תחום שיווק‪ ,‬מחקר ומידע מטעם הרשות לפיתוח הגליל‪,‬‬
‫כתובת דוא"ל ‪ . [email protected]‬כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וכך גם יענו‪.‬‬
‫באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון ‪545552425‬‬
‫שלוחה ‪.155‬‬
‫‪ .11.3‬ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום ראשון‪ ,‬בתאריך ה ‪ 19.4.2015‬בשעה ‪.14:00‬‬
‫‪ .11.4‬תשובות ההבהרה‪ ,‬אשר ירוכזו במסמך כתוב‪ ,‬תתפרסמנה באתר הרשות‬
‫עד ליום שלישי בתאריך ה ‪ 20.4.2015‬בשעה ‪.14:00‬‬
‫‪ .11.5‬המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף (נספח ג') ויחתום עליו בשני עותקים‬
‫בחתימה מקורית מלאה‪ .‬אם המציע הינו תאגיד ‪ -‬יחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת‬
‫חותמת התאגיד ויצורף אישור עו"ד‪/‬רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע‪ .‬עותק אחד‬
‫יוגדר "מקור"‪.‬‬
‫‪ .11.5‬לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד‪ .‬לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק‬
‫אם מדובר בשותפות רשומה כחוק‪.‬‬
‫‪ .11.5‬כל מציע יציע הצעה אחת בלבד‪.‬‬
‫‪ .11.5‬אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז‪ .‬כל שינוי או תוספת או השמטה‪ ,‬אשר יעשו‬
‫ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם‪ ,‬בין ע"י שינוי או תוספת בגוף‬
‫המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת (להלן‪" :‬השינוי")‪ ,‬יקנו לרשות‬
‫זכות לפסול את ההצעה על הסף‪ ,‬או לחילופין‪ ,‬להתעלם מהשינוי‪ ,‬וזאת עפ"י שיקול‬
‫דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות‪.‬‬
‫‪ .11.5‬הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא תוגשנה במתכונת‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫‪ .11.15‬הגשת ההצעה‪ ,‬מהווה הסכמה של המציע לתנאי והוראות מסמכי המכרז וכן להסכם‬
‫ההתקשרות ( נספח ד' הרצ"ב) והתחייבות לחתום עליו‪ ,‬ללא שינויים‪ ,‬אם יוכרז‬
‫כזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .11.11‬את המעטפה יש למסור במסירה אישית למזכירת הרשות גב' יהודית אייזנברג‬
‫במשרדי הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬אזור תעשייה בר לב לא יאוחר מיום שלישי‬
‫‪ 29.4.2015‬בשעה ‪( 14:00‬טלפון להכוונה – ‪ 54-5552425‬שלוחה ‪.)151‬‬
‫‪ .11.12‬הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא‬
‫תידון כלל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .11.13‬הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפי‬
‫שיקולה הבלעדי‪ .‬במידה שאכן תתקבל החלטה כזו‪ ,‬היא תפורסם כפי שפורסמה‬
‫הודעה אודות מכרז זה‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫אמות מידה לבחירת הזוכה‪:‬‬
‫‪ .12.1‬הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי‪.‬‬
‫‪ .12.2‬הרשות רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן‪ ,‬לרבות‬
‫שיחות עם ממליצים וקיום ראיונות עם המציע או האחראי מטעמו למתן השירותים‪.‬‬
‫אם תחליט הרשות לערוך ראיונות כאמור‪ ,‬יתחייב המציע כי העובדים המוצעים‬
‫מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של יומיים מראש‪.‬‬
‫‪ .12.3‬אומדן ‪ -‬הרשות קבעה אומדן חסוי והיא רשאית לדחות הצעות אשר יחרגו‬
‫מהאומדן‪ ,‬בשיעור העולה ו‪/‬או היורד מ ‪.25% -‬‬
‫‪ .12.4‬ההצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף‪ ,‬תבחנה ע"י ועדת המכרזים‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ 12.4.1‬לניסיון עפ"י הנדרש בסעיף ‪ 5.3‬יינתן משקל עד ‪ 12‬נקודות‪ ,‬לפי הפרוט הבא‪:‬‬
‫‪12.4.1.1‬‬
‫‪12.4.1.2‬‬
‫‪12.4.1.3‬‬
‫‪12.4.1.4‬‬
‫עד שנת ניסיון אחת [ תנאי סף ] ‪ 2 -‬נקודות‪.‬‬
‫עד ‪ 4‬שנות ניסיון ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫עד ‪ 5‬שנות ניסיון ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫למעלה מ ‪ 5‬שנות ניסיון ‪ 12 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.2‬לניסיון עפ"י הנדרש בסעיף ‪ ,5.4‬יינתן משקל עד ‪ 15‬נקודות‪ ,‬לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫‪ 12.4.2.1‬עד שנת ניסיון אחת [ תנאי סף ] ‪ 2 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.2.2‬עד ‪ 4‬שנות ניסיון ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.2.3‬עד ‪ 5‬שנות ניסיון ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.2.4‬למעלה מ ‪ 5‬שנות ניסיון ‪ 15 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.1‬לטיב ההמלצות‪ ,‬לרבות המלצות בכתב‪ ,‬יינתן משקל עד ‪ 5‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.4‬להשכלה‪ ,‬עפ"י הנדרש בסעיף ‪ 5.1‬יינתן משקל עד ‪ 8‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.4.1‬תואר ראשון שלא בתחום התקשורת ‪ 2 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.4.2‬תואר ראשון בתקשורת ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.4.3‬תואר שני ומעלה ‪ 5 -‬נקודות‪.‬‬
‫‪12.4.5‬להצעת המחיר יינתן משקל של עד ‪ 10‬נקודות‪.‬‬
‫‪ 12.4.5.1‬ההצעה הזולה ביותר תקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה‪ ,‬שאר ההצעות תדורגנה יחסית אליה‬
‫עפ"י החישוב הבא‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫ההצעה הנמוכה אשר זוכה בניקוד הגבוה = ‪A‬‬
‫ההצעה הנוספת = ‪B‬‬
‫‪A =30 A: Bx 35‬‬
‫‪ 12.4.6‬להערכת תיק העבודות‪ ,‬אשר הגיש המציע‪ ,‬יינתן משקל עד ‪ 15‬נקודות‪.‬‬
‫‪ ‬עד כה המציע יכול לצבור ‪ 55‬נקודות‪ ,‬מציעים אשר יצברו ‪ 55‬נקודות ומעלה עד שלב זה‪ ,‬יזומנו‬
‫לריאיון מקצועי‪ ,‬בפני ועדת המכרזים‪ ,‬אשר יארך ‪ 35‬דקות‪ ,‬מתוכן למציע יינתנו ‪ 25‬דקות להציג‬
‫את יכולותיו הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪ 12.4.7‬התרשמות מקצועית מתוך ריאיון עם המציע‪ ,‬יינתן משקל עד ‪ 15‬נקודות‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן‪:‬‬
‫בשלב ראשון ‪ -‬בדיקת התנאים המוקדמים‪ ,‬כאשר אי עמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל‬
‫תוביל לפסילת ההצעה על הסף‪.‬‬
‫בשלב שני ‪ -‬ייבדקו ההצעות ישוקללו וידורגו‪ ,‬עפ"י המוגדר בסעיף ‪ 12‬ובנספח ח' הרצ"ב‪.‬‬
‫בשלב השלישי ‪ -‬התקיימו ראיונות‪ ,‬למציעים‪ ,‬אשר צברו לפחות ‪ 55‬נקודות‪ ,‬עד שלב זה‪,‬‬
‫וישוקלל ציון הצעתם המצטבר והסופי‪.‬‬
‫בשלב הרביעי ‪ -‬גיבוש ההמלצה והדירוג המקצועי‪ ,‬יובא לאישור ועדת המכרזים ויוכרזו‪,‬‬
‫"זוכה ראשון" ו"זוכה שני" [ יוכרז כ"זוכה ראשון" במידה והזוכה הראשון יוותר ו‪/‬או‬
‫תיפסק עבודתו במהלך שנת הפעילות הראשונה ]‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫העדר יחסי עובד ‪ -‬מעביד‪:‬‬
‫השירותים הנדרשים על ידי הרשות כמפורט במסמכי המכרז יוגשו על בסיס קבלני‪ ,‬ללא‬
‫תחולת יחסי עובד ‪ -‬מעביד בין הרשות לבין הזוכה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫העסקת עובדי הזוכה‪:‬‬
‫כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה‪ ,‬שכר עבודתם‪ ,‬תשלום עבור שעות נוספות‪,‬‬
‫תשלומים סוציאליים‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬תשלום עבור שעות נוספות‪ ,‬תשלום עבור כלכלתם‪ ,‬מדי‬
‫עבודה‪ ,‬תקורות‪ ,‬הוצאות נסיעה‪ ,‬הוצאות חניה‪ ,‬הוצאות לינה‪ ,‬הוצאות ניהול‪ ,‬הטבות‬
‫ווכיו"ב יהיו על חשבון המציע‪ ,‬ויראו אותן כגלומות בהצעת המחיר שתוגש על ידו‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫אחריות‪:‬‬
‫‪ 14.4‬הזוכה יישא באחריות להגשת שירות מקצועי ואיכותי על פי לוח זמנים שנקבע מראש‪.‬‬
‫‪ 14.5‬הזוכה אחראי מבחינת הרשות לכל נזק‪ ,‬תקלה או חריגה שייגרמו כתוצאה מעבודת עובדיו‬
‫ו‪/‬או קבלני המשנה מטעמו‪ .‬הרשות רשאית להורות לזוכה על הפסקת העסקתו של עובד‬
‫ו‪/‬או קבלן משנה מטעמו אם לדעת הרשות העובד‪ /‬קבלן המשנה אינו עומד בדרישות‬
‫‪10‬‬
‫מקצועיות‪/‬מנהליות‪/‬ביטחוניות וכן הלאה‪ .‬הזוכה יפעל בהתאם להנחיות הרשות ללא‬
‫עוררין‪.‬‬
‫‪ 14.5‬כחלק ממסמכי המכרז על כל מציע להגיש אישור מאת חברת ביטוח לפיו היא נכונה לתת‬
‫למציע כיסוי ביטוחי בהתאם לדרישות המפורטות בנספח הרצ"ב ט'‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פיקוח הרשות‪:‬‬
‫‪ 15.4‬המציע יתחייב לאפשר לרשות ולכל מי שיבוא מטעמה בכל עת לבקר פעולותיו‪ ,‬לפקח על‬
‫ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו‪ ,‬לרבות פיקוח כספי ומקצועי על‬
‫השירותים שהרשות מממנת‪.‬‬
‫‪ 15.5‬המציע יתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים באספקת השירותים‬
‫כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫החתימה על ההסכם‪:‬‬
‫‪ 15.4‬המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם המצורף‬
‫כנספח ד' למכרז זה‪.‬‬
‫‪ 15.5‬אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז‪ ,‬על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ 15.5‬במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות או במקרה של הפרה אחרת‬
‫של החוזה בסמוך לאחר חתימתו‪ ,‬רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור ב"זוכה השני"‬
‫כזוכה במכרז (להלן‪" :‬הזוכה החלופי")‪ ,‬באופן סופי‪ .‬במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל‬
‫וכל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה השני ‪ /‬החלופי‪.‬‬
‫‪ 15.5‬במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על ההסכם ההתקשרות רשאית ועדת המכרזים‬
‫לבחור במציע הבא בתור אחריו‪ ,‬בתנאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫היררכיה בין המכרז להסכם‪:‬‬
‫‪ 15.4‬ההסכם המצורף למכרז זה‪ ,‬על נספחיו‪ ,‬מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬יש‬
‫לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד משלים זה את זה‪.‬‬
‫‪ 15.5‬בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח הסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני‬
‫הנוסחים‪ .‬בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח‬
‫ההסכם על נספחיו‪ ,‬ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז‪:‬‬
‫‪ 15.4‬הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות נספח ד' הרצ"ב תוך ‪ 5‬ימים מיום שנמסרה לו‬
‫ההודעה בדבר הזכייה‪ ,‬או בכל מועד אחר אשר ייקבע בכתב על ידי הרשות לפיתוח הגליל‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מובהר בזאת‪ ,‬כי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות על הסכם ההתקשרות‪,‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 15.5‬זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם לאמור בסעיף א לעיל‪ ,‬רשאית ועדת‬
‫המכרזים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה‪ ,‬ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה תוך מתן‬
‫הודעה לזוכה‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י דין‪ ,‬לרבות תביעה‬
‫לפיצוי כספי בגין נזקיה וחילוט הערבות שבידיה‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה הרשות רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון‬
‫לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד אחר‬
‫הנראה לו לנכון‪ ,‬לרבות תביעת כל סעד ו‪/‬או פיצוי על פי דין‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שונות‪:‬‬
‫‪ 15.4‬סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע עם‬
‫הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה ולו בלבד‪.‬‬
‫‪ 15.5‬ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין‪ .‬מציע הסבור שחלקים מסוימים‬
‫בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז‪ .‬מציע כאמור ייחשב‬
‫כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים‪ .‬על אף‬
‫האמור‪ ,‬ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים שתהיה רשאית על פי שיקול‬
‫דעתה להתיר עיון במסמכים‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צורפותיהם הינם רכוש הרשות וכל הזכויות בהם‬
‫שמורות לרשות‪ .‬אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו‪ ,‬בין אם‬
‫יגיש הצעה ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ 15.5‬במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד כדין ולצרף‬
‫אישור רו"ח‪/‬עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה בתאגיד‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מחירי ההצעה של המציע ייכללו את כל העבודה‪ ,‬החומרים וחומרי העזר ואת כל הדרוש‬
‫לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז ו‪/‬או החוזה למילוי כל התחייבויותיו של המציע לפי‬
‫כל מסמכי המכרז ו‪/‬או החוזה (פרט אם צוין אחרת במסמכי המכרז)‪.‬‬
‫‪ 15.5‬מבלי לגרוע‪ ,‬מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה‪ ,‬מובהר בזאת כי באחריות הזוכה‬
‫לדאוג‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור למתן השירות‪ ,‬אלא אם‬
‫כן נקבע במפורש אחרת בתנאי המכרז ובתנאי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 15.15‬הרשות אינה מתחייבת להזמין את ביצועם של כל השירותים והיא תהא רשאית לבצע רק‬
‫חלק מהפרויקט‪ ,‬או לא לבצעו כלל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובין היתר משיקולים‬
‫תקציביים‪.‬‬
‫‪ 15.11‬הרשות שומרת הזכות לבטל את המכרז ו‪/‬או לא לחתום על החוזה ו‪/‬או לא לבצעו מכל‬
‫סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי‪ .‬אם תחליט המועצה כאמור שלא לבצע‬
‫את העבודה ו‪/‬או לא לחתום על החוזה ו‪/‬או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז כל‬
‫תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין ערבות בנקאית‬
‫ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 15.12‬הרשות תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר לטעמה‬
‫לא היה מוצלח‪.‬‬
‫‪ 15.13‬הרשות תהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ מכרזה זה‪ ,‬את מלוא‬
‫הסכומים אשר הזוכה חייב לרשות‪.‬‬
‫‪ 15.14‬הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו‪/‬או להמחות את זכויותיו מכוח המכרז ו‪/‬או החוזה‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪ ,‬לצד ג' כלשהו‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫נספח א' ‪ -‬התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות‬
‫לכבוד‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והרשות לפיתוח הגליל (להלן‪" :‬הרשות") יצא במכרז פומבי לקבלת הצעות למתן‬
‫שירותים להפעלת תכנית טיולים לחינוך התיישבותי בגליל;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז‪ ,‬בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;‬
‫והואיל‬
‫וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה‬
‫על סודיות;‬
‫לפיכך‪ ,‬הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע‪/‬נתון מתוכו ללא‬
‫הרשאה מהרשות מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או‬
‫מסמך או נתון כאמור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע‪ ,‬מסמך או ידיעה ללא‬
‫קשר למקורו‪ .‬לפיכך‪ ,‬לא אפתח‪ ,‬אעיין‪ ,‬אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל‬
‫אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אחזיר לרשות כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות‪ ,‬במועדים ובאופן‬
‫שיקבעו על‪-‬ידי הרשות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא אעשה כל שימוש במידע‪ ,‬ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות‪,‬‬
‫למעט לצורך מילוי תפקידי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לא אייצג ולא אפעל‪ ,‬במהלך תקופת ההתקשרות‪ ,‬מטעם כל גורם אשר עבודתי עם הרשות‬
‫עשויה להיות רלוונטית לגביו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים ‪ -‬אודיע על כך מידית לרשות ואפעל לפי‬
‫הוראותיו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בכל נושא הקשור להתחייבות זאת‪ ,‬אפעל לפי הוראות הרשות‪ ,‬כפי שיהיו מזמן לזמן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם‬
‫סיום ההתקשרות ביני לבין הרשות‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫__________________‬
‫__________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫‪14‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות‬
‫(במידה והמציע הוא תאגיד‪ ,‬יש למלא על ידי כל מורשי החתימה )‬
‫אני הח"מ _____________ ת‪.‬ז‪______________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת‬
‫וכי אהיה צפוי לכל העונשים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר זאת בכתב כדלקמן‪:‬‬
‫הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי בעבירה ביטחונית ו‪/‬או בעבירות לפי החוק מס קניה (סחורה‬
‫ושירותים)‪ ,‬התשי"ב‪ ;1552-‬פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף; התשל"ו‪-‬‬
‫‪ ;1555‬חוק הפיקוח על המטבע‪ ,‬התשל"ח‪ ;1555-‬סעיפים ‪ 255‬עד ‪ 255,353‬עד ‪ 353‬ו‪ 414-‬עד ‪435‬‬
‫לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1555 -‬למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪,‬‬
‫התשמ"א‪.1551-‬‬
‫או‬
‫הנני מצהיר כי הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________(יש לפרט את העבירות)‪.‬‬
‫ידוע לי כי לצורך ההתקשרות עם הרשות לפיתוח הגליל וביצוע השירותים נשוא המכרז יתכן‬
‫ואדרש לעבור בדיקות ביטחוניות‪.‬‬
‫הואיל וכך אני נותן‪/‬נת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו‪/‬או שיהיה קיים‬
‫אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו להלן‪ ,‬על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‬
‫תשמ"א – ‪ .1551‬כמו כן‪ ,‬למען הסר כל ספק‪ ,‬אני מוותר‪/‬ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים‬
‫של מסירת מידע כאמור לעיל‪.‬‬
‫הסכמה זו תהא תקפה‪ ,‬במשך כל תקופת תוקפה של ההצעה המוגשת למכרז זה‪ ,‬ובמידה ואזכה‬
‫במכרז‪ ,‬במשך כל תקופת ההתקשרות עם הרשות‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫______________‬
‫שם‪:‬‬
‫______________‬
‫חתימה‪:‬‬
‫______________‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ________ עו"ד מאשר כ י ביום ________הופיע בפניי ה"ה______‪ ,‬אשר זיהה עצמו‬
‫באמצעות ת‪.‬ז‪ / __________.‬המוכר לי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי‬
‫לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬חתם בפניי על הצהרה זו‪.‬‬
‫חתימה ________________‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬טופס להצעת המציע‬
‫לכבוד‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫הנדון‪ :‬מכרז פומבי מס' ‪4 / 15‬‬
‫בנושא קבלת ייעוץ תקשורת ‪ /‬יחסי ציבור ‪[ -‬להלן "יועץ תקשורת"]‬
‫אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן שירותים במכרז שבנדון‪.‬‬
‫א‪ .‬פרטי המציע‬
‫שם המציע‬
‫מספר זהות ‪/‬חברה‪/‬שותפות‬
‫סוג ההתאגדות‬
‫תאריך התאגדות‬
‫שמות הבעלים‬
‫‪____________________________________ .1‬‬
‫‪____________________________________ .2‬‬
‫‪____________________________________ .3‬‬
‫שם ות‪ .‬ז‪ .‬של מורשה חתימה‬
‫‪____________________________________ .1‬‬
‫‪____________________________________ .2‬‬
‫שם המנהל‬
‫כתובת המציע‬
‫מספרי טלפון‬
‫מספר פקס‬
‫דוא"ל‬
‫‪16‬‬
‫ב‪ .‬פרטי 'צוות המציע'‪ ,‬לרבות "נציג המציע" אותו יש להדגיש‬
‫מס"ד‬
‫שם מלא וגיל‬
‫תואר תפקיד‬
‫תחום אחריות‬
‫השכלה ורמת שליטה‬
‫בשפות עברית ואנגלית‬
‫מס' נייד ודוא"ל אישי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫ג‪ .‬הצהרות והתחייבויות המציע‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד‪ .‬לצורך זה שותפות נחשבת‬
‫כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז ובהצעה זו ידועים לי ואני‬
‫מקבלם במלואם ללא סייג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם‬
‫מתאימים וראויים‪ ,‬ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה‪ ,‬פגם או אי התאמה אחרת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנני מצהיר כי אני מודע לתנאי התשלום‪ ,‬ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים‬
‫בביצוע השירותים‪ ,‬ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה‪ ,‬אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים‬
‫ביותר על פי כל הוראות המכרז‪ ,‬לשביעות רצונה המלאה של הרשות לפיתוח הגליל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון‪ ,‬ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי ידע‬
‫ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המכרז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצעה זו‪ ,‬על כל פרטיה‪ ,‬מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה‬
‫ועד ליום ‪.1.5.15‬‬
‫‪.5‬‬
‫ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי‬
‫לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט‬
‫שלא לבחור כל הצעה שהיא והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.15‬‬
‫ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו‪/‬או שהוגשה שלא על פי‬
‫הוראות מכרז זה כולן או חלקן‪ .‬כן רשאית הועדה להחליט על בחירת חלק מהשירותים‬
‫המפורטים במסמכי מכרז זה בלבד‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ידוע לי כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים וכי כל עוד לא‬
‫נמסרה לי הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על הרשות כל מחויבות כלפי‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הרשות לבין המציע הזוכה‪ .‬ביצוע‬
‫ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של הרשות ושל המציע‬
‫והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע‪ .‬ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד‬
‫הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור לעיל‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬במועד‬
‫הקצוב לעיל‪ ,‬אאבד את זכותי לביצוע השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫ד‪ .‬התמורה‪:‬‬
‫לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו‪ ,‬להלן הצעתי הכספית כתמורה עבור מתן‬
‫השירותים‪ ,‬למשך חודש עבודה מלא‪ ,‬נשוא המכרז‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫תעריף הבסיס‪:‬‬
‫אחוז הנחה מוצע‬
‫‪ ₪ 12,000‬לחודש פעילות‪.‬‬
‫(גובה ההנחה לא יהא מעל ‪.)15%‬‬
‫_________________ ‪.‬‬
‫‪ .1‬הצעתי הכספית‪ ,‬לאחר ההנחה הנה {תכתב במספרים}‪( ₪ __________________:‬כולל מע"מ)‪.‬‬
‫‪ .2‬הצעתי הכספית‪ ,‬לאחר ההנחה הנה{תכתב במילים}‪( ₪ ______________________ :‬כולל מע"מ)‪.‬‬
‫‪ .3‬במקרה של סתירה בין אחוז ההנחה המוצע‪ ,‬לבין ההצעה הכספית‪ ,‬אזי ההצעה הכספית תגבר‪.‬‬
‫במקרה בו תהא סתירה בין ההצעה הכספית הכתובה במספרים בסעיף ד‪ 1‬לבין ההצעה הכספית‬
‫הכתובה במילים בסעיף ד‪ ,2‬אזי ההצעה הכתובה במילים בסעיף ד‪ 2‬תגבר‪.‬‬
‫לראיה באנו על החתום‪ ,‬מורשי החתימה מטעם המציע‪:‬‬
‫‪ .1‬שם מלא‪ .________ :‬תואר תפקיד‪ .________ :‬מס' ת"ז‪ . ________ :‬חתימה‪.__________ :‬‬
‫‪ .2‬שם מלא‪ .________ :‬תואר תפקיד‪ .________ :‬מס' ת"ז‪ . ________ :‬חתימה‪.__________ :‬‬
‫תאריך‪._______________ :‬‬
‫‪1‬‬
‫המציעים יציעו הנחה על התעריף הנ"ל‪ .‬ההנחה תהיה נקובה באחוזים‪ ,‬אשר יחושבו מתוך תעריף הבסיס‪.‬‬
‫( לדוגמא המציע ‪ 35%‬הנחה‪ ,‬למעשה מציע כי חודש עבודתו יתוגמל עבור ‪ ₪ 5,455‬כולל מע"מ ) ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬הסכם התקשרות‬
‫הסכם‬
‫שנערך ביום ____ לחודש ____ ‪2015‬‬
‫בין‪:‬‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫(להלן‪" :‬הרשות")‬
‫לבין‪:‬‬
‫_______________ מס' ____________‪,‬‬
‫מרחוב __________________________‬
‫_______________________________‬
‫מצד שני‬
‫(להלן‪" :‬נותן השירותים")‬
‫מצד אחד‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והרשות פרסמה מכרז ‪ -‬מכרז מס' ‪ 4 / 15‬לקבלת ייעוץ תקשורת ‪ /‬יחסי ציבור‬
‫(להלן‪" :‬המכרז");‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והצעת נותן השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יעניק לרשות את השירותים המפורטים‬
‫במכרז‪ ,‬בהצעה ובהסכם זה באופן‪ ,‬במועדים ובתנאים‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם זה‬
‫לרבות במכרז ובהצעה (להלן‪" :‬השירותים");‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד‬
‫מעביד בין הרשות לבין נותן השירותים ואו מי מהפועלים מטעמו‪ ,‬וזאת בהתחשב‬
‫בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא נספחים ופרשנות‬
‫‪ .1.1‬המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז‪ ,‬לרבות הצעת המציע‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד‬
‫ממנו‪.‬‬
‫‪ .1.2‬כותרות הסעיפים הינן לנוחות הקורא בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות הוראות‬
‫החוזה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .2.1‬ההתקשרות תהא למשך שנה אחת ( שתי שנים ) מיום ______ ועד ליום ______‪.‬‬
‫‪ .2.2‬לרשות תהיינה ‪ 2‬אופציות להארכת ההתקשרות‪ ,‬כל פעם בשנה אחת נוספת ובלבד‬
‫שהודעה בדבר מימוש האופציה ניתנה לא יאוחר מ‪ 55 -‬ימים לפני תום תקופת‬
‫ההתקשרות או כל תקופת אופציה‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .2.3‬ההתקשרות בכל תקופת אופציה תהיה בהתאם למחירי ההצעה שהציע המציע‬
‫הזוכה במכרז זה‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬בין מדד הבסיס‬
‫למדד הקובע‪.‬‬
‫לעניין זה‪:‬‬
‫"מדד בסיס" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫"מדד קובע" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההודעה על מימוש האופציה‬
‫על ידי הרשות או במועד האחרון למימוש כל אופציה‪ ,‬המאוחר מבין השניים‪.‬‬
‫‪ .2.4‬ההחלטה בעניין מימוש כל אופציה תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות‪.‬‬
‫‪ .2.5‬הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתינתן‬
‫לנותן השירותים ‪ 55‬ימים מראש‪ ,‬מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות ההסכם‪.‬‬
‫‪ .2.5‬בוטל ההסכם על‪-‬ידי הרשות‪ ,‬לא תהיה על הרשות חובה לפצות את נותן השירותים‬
‫או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין‪ ,‬למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור שירותים‬
‫שנותן השירותים נתן עד לביטול ההסכם‪.‬‬
‫‪ .2.5‬מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד‬
‫מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.5.1‬נותן השירותים הפר הוראה מהוראות ההסכם‪ ,‬ולא תיקן את ההפרה בתוך‬
‫המועד נקבע לכך בהודעת הרשות‪ .‬לא נקבע מועד בהודעת הרשות יהא המועד‬
‫לתיקון ההפרה ‪ 5‬ימים ממועד קבלת ההודעה‪.‬‬
‫‪ .2.5.2‬נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית‪.‬‬
‫‪ .2.5.3‬נותן השירותים נקלע להליכים של חדלות פירעון ובכלל זה פשיטת רגל‬
‫והקפאת הליכים‪.‬‬
‫‪ .2.5.4‬הוטל עיקול על זכויות נותן השירותים אצל הרשות‪.‬‬
‫‪ .2.5‬בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לרשות עפ"י כל דין‪,‬‬
‫לרבות תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה‪.‬‬
‫‪ .2.5‬בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא‪ ,‬נותן השירותים מחויב להעביר‬
‫לרשות את כל החומר שברשותו שהופק ונערך לצורך הפעילות או את כל העבודה‬
‫שעשתה עבור הרשות עד להפסקת ההסכם‪ ,‬ללא דיחוי וללא שום פגיעה‪ .‬מובהר כי‬
‫נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא‪ ,‬לרבות לא‬
‫בשל תשלום המגיע לו‪ .‬עוד מובהר כי כל חומר שהופק ו‪/‬או נערך ו‪/‬או בוצע על ידי‬
‫נותן השירותים לצורך הפעלת התכנית הינו קניינה של הרשות בלבד‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ .2.15‬למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם‬
‫לאחר הפסקת הסכם זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצהרות הצדדים‬
‫‪ .3.1‬הרשות מצהירה כי ההוצאה נשוא הסכם זה כלולה בתקציב הרשות‪ ,‬כי יש בידיה‬
‫הרשאה תקציבית להוצאה זו וכי ההחלטה בדבר התקשרות עם נותן השירותים‬
‫התקבלה על ידה בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .3.2‬נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים‪ ,‬כי מתן‬
‫השירותים על ידו לרשות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו‪ ,‬לרבות‬
‫בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו‪.‬‬
‫‪ .3.3‬נותן השירותים מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות‬
‫האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי‪,‬‬
‫הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים‪.‬‬
‫‪ .3.4‬נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור‬
‫את ביצוע השירותים‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬בין במלואם ובין בחלקם‪ ,‬לצד‬
‫שלישי כלשהו‪ ,‬אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על‪-‬ידי נציג הרשות המוסמך‪.‬‬
‫‪ .3.5‬נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר‬
‫למתן השירותים נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫היתרים רישיונות ואישורים‬
‫‪ .4.1‬נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק בכל המסמכים והאישורים‬
‫התקפים הנדרשים לצורך הפעילות‪ ,‬למשך כל תקופת הפעילות‪ ,‬בהתאם להוראות כל‬
‫דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות‪ .‬נותן‬
‫השירותים מתחייב להציגם לרשות בכל עת שידרוש‪.‬‬
‫‪ .4.2‬מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו‬
‫היא תנאי מהותי בהסכם זה‪ .‬אי נכונות הצהרות אלה או חלקן‪ ,‬בין בעת חתימת‬
‫הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ .4.3‬נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו‪,‬‬
‫לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתת את השירותים‬
‫בהתאם להסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השירותים שיינתנו על‪-‬ידי נותן השירותים‬
‫‪ .5.1‬בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים‪ ,‬מזמינה בזה הרשות מאת נותן‬
‫השירותים את השירותים המפורטים במכרז‪ ,‬בנספחיו ובהצעה שהגיש למכרז‪,‬‬
‫(להלן‪" :‬השירותים")‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ .5.2‬נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם‬
‫לדרישות הרשות‪ ,‬להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אי מילוי התחייבויות נותן השירותים‬
‫‪ .5.1‬היה ולא מילא נותן השירותים את התחייבויותיו כמוגדר במכרז‪ ,‬רשאית הרשות‪,‬‬
‫מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה‬
‫לבצע‪ ,‬את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד‪:‬‬
‫‪ .5.1.1‬לבצע במקום נותן השירותים את התחייבותו בין בעצמו ובין באמצעות מי‬
‫מטעמו‪ ,‬ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן‬
‫השירותים לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .5.1.2‬לבטל את ההסכם בהודעה בכתב‪.‬‬
‫‪ .5.2‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות‬
‫הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על‪-‬ידי נותן‬
‫השירותים‪ ,‬ולשפות את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם‪.‬‬
‫‪ .5.3‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על‬
‫נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לרשות על‪-‬פי כל‬
‫דין או הסכם‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פיקוח הרשות‬
‫‪ .5.1‬נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו‪,‬‬
‫לפקח על ביצוע התחייבויותיו עפ"י המכרז‪ ,‬ההצעה וההסכם‪ ,‬לרבות פיקוח על כל‬
‫השירותים הניתנים על ידו‪.‬‬
‫‪ .5.2‬נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ .5.3‬מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח‪ ,‬להדריך או‬
‫להורות לקבלן‪ ,‬הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫העדר זכות ייצוג‬
‫‪ .5.1‬מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן‪ ,‬שלוח או נציג של‬
‫הרשות ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את הרשות בעניין כלשהו‪ ,‬וזאת‬
‫בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .5.2‬נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו‪/‬או‬
‫סוכן ו‪/‬או שלוח של הרשות‪ ,‬אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת מראש ובכתב‬
‫מהרשות לצורך ענין מסוים‪ ,‬והוא ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק לרשות ו‪/‬או‬
‫לצד שלישי‪ ,‬הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.5‬‬
‫העסקת עובדים וקבלני משנה‬
‫‪ .5.1‬נותן השירותים מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף‪ ,‬בכישורים ובניסיון הנדרשים‬
‫לצורך אספקת השירותים‪.‬‬
‫‪ .5.2‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה‬
‫שהיא תהיה חייבת להעביר לנותן השירותים עבור מתן השירותים‪ ,‬סכומים יחסיים‪,‬‬
‫אם יתברר כי נותן השירותים אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם לדרישות‬
‫הרשות והוראות הסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ .5.3‬נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה‪,‬‬
‫התשי"ט‪ 1555-‬לצורך ביצוע הסכם זה‪ ,‬בין כעובד ובין כקבלן משנה‪ ,‬אלא אם כן‬
‫ניתנו לו האישורים המתאימים לכך‪ ,‬ובכל מקרה הוא מתחייב לקיום מלא ושלם של‬
‫כל חוקי העבודה החלים על העובדים‪ ,‬ובכלל זה חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪.1555-‬‬
‫‪ .5.4‬נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק‬
‫עבודת הנוער‪ ,‬התשי"ג‪( 1552 -‬להלן‪" :‬חוק עבודת נוער")‪ .‬בנוסף לאמור‪ ,‬יהיה נותן‬
‫השירותים אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על‬
‫העובדים‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נותן השירותים ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל‬
‫תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין‪ ,‬הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים‬
‫עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה‪ .‬הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה‬
‫ועילה לביטולו המידי‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נותן השירותים מתחייב‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין‬
‫העובדים המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות‬
‫חוזה זה‪ .‬הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נותן השירותים ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון‬
‫מס' ‪ 24‬לחוק הגנת השכר‪ ,‬תשי"ח – ‪ .1555‬אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר‬
‫שלו‪ ,‬ישלח לו אותו נותן השירותים בדואר‪ .‬נותן השירותים יפעיל מנגנון מסודר‬
‫וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ .5.5‬נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת‬
‫הביקורת באגף החשב הכללי‪ ,‬מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה במשרד‬
‫לפיתוח הנגב והגליל‪ ,‬משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב‬
‫הכללי או המשרדים לעניין שמירת זכויות עובדים‪.‬‬
‫‪ .5.5‬במקרים שבהם נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים‪ ,‬יועברו כל הממצאים‬
‫בכתב לנותן השירותים ונותן השירותים יתחייב להמציא בתוך ‪ 35‬ימים תצהיר‬
‫בכתב בחתימת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים‪ ,‬כולל תשלום‬
‫רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו‪ .‬התשלום הבא לנותן השירותים יושהה‬
‫עד למילוי תנאי זה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .5.15‬נותן השירותים יתחייב להשיב בכתב בתוך ‪ 35‬ימים על כל תלונה שתועבר אליו‬
‫מהרשות בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו‪ .‬בתשובתו יפרט נותן‬
‫השירותים את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה‪.‬‬
‫‪ .5.11‬נותן השירותים מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום‬
‫שכר מינימום בנוסח המצורף כנספח ו' למכרז‪.‬‬
‫‪ .5.12‬מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה‪ ,‬תחשב ‪ -‬לכל דבר ועניין ‪ -‬כהפרה‬
‫יסודית של הסכם זה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫שימוש בכלים ובחומרים‬
‫‪ .15.1‬כל הכלים והחומרים‪ ,‬הדרושים לשם מתן השירותים‪ ,‬יירכשו על ידי נותן השירותים‬
‫ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ .15.2‬כל הכלים והחומרים בהם נותן השירותים יעשה שימוש לצורך מתן השירותים‪ ,‬יהיו‬
‫מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה‪.‬‬
‫‪ .15.3‬מובהר כי עשיית שימוש בכלים‪ ,‬חומרים או תוכנות‪ ,‬שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'‬
‫תחשב ‪ -‬לכל דבר ועניין ‪ -‬כהפרת הסכם זה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים‬
‫‪ .11.1‬נותן השירותים יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה‪ .‬על אף האמור‪ ,‬נותן‬
‫השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר‪ ,‬באופן שיש בו ‪ -‬לדעת הרשות ‪ -‬משום‬
‫פגיעה בהפעלת השירותים לרשות לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .11.2‬נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים‬
‫בינו או בין התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים‪ ,‬המקצועיים או‬
‫האישיים‪ ,‬בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו‪ ,‬לרבות כל עסקה‬
‫או התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים‪ ,‬ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר‬
‫הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים‪ ,‬זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך‬
‫ביצוע הסכם זה (להלן‪" :‬ניגוד עניינים")‪.‬‬
‫‪ .11.3‬לא ימצא נותן השירותים ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או הפועלים טעמו בניגוד עניינים ‪ -‬היה‬
‫ובכל זאת נוצר מצב של חשש לניגוד עניינים‪ ,‬ידווח נותן השירותים על כך מיד לנציג‬
‫הרשות המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות הרשות בנדון‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫התמורה‪ ,‬תנאי ומועדי תשלום‬
‫‪ .12.1‬תמורת מתן כלל השירותים ומילוי יתר התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה‪,‬‬
‫תשלם הרשות לנותן השירותים בגין פעילות חודשית תמורה בהתאם להצעת נותן‬
‫השירותים כמפורט בהצעת המחיר‪ ,‬המצורפת כנספח ג' להסכם זה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ .12.2‬אחת לחודש‪ ,‬במהלך תקופת הסכם זה‪ ,‬יעביר נותן השירותים לרשות‪ ,‬חשבון מלווה‬
‫בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו (להלן‪" :‬דרישת תשלום")‪ .‬הדרישה תכלול‬
‫את תאריכי העבודה‪ ,‬תיאור השרות שניתן בכל יום נתון‪ ,‬חתימת נותן השירותים‬
‫וחתימת נציג הרשות‪.‬‬
‫‪ .12.3‬בידי הרשות לאשר את דרישת התשלום במלואה או בחלקה‪.‬‬
‫‪ .12.4‬לאחר אישור דרישת התשלום על נותן השירותים להגיש לרשות חשבונית לתשלום‬
‫בגין השירות שסיפק‪ .‬אל החשבונית יצורף דרישת התשלום‪ ,‬מאושר על ידי נציג‬
‫הרשות‪ ,‬המרכז את פירוט השירותים והתשלום המבוקש בגינם‪ ,‬ויצרף לו את‬
‫האסמכתאות המתאימות‪ ,‬כולל העתקי החשבוניות שהוצאו‪ .‬ככל שהשירות‪ ,‬שסיפק‬
‫נותן השירותים בוצע באמצעות קבלן משנה‪ ,‬יעביר נותן השירותים הוכחת תשלום‬
‫לקבלן המשנה‪.‬‬
‫‪ .12.5‬התשלום לקבלן יינתן תמורת ביצוע מלא ושלם של הפעילות בהתאם למפרט‬
‫השירותים שבנספח ג' למסמכי המכרז ועל בסיס כמויות השירותים שהוזמנו בפועל‪,‬‬
‫כנגד הגשת חשבונית ומסמכים נדרשים נוספים ובהתאם לנהלים המקובלים‬
‫ברשות (שוטף ‪ 55 +‬מיום הגשת החשבונית) בכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג‬
‫הרשות‪.‬‬
‫הרשות לא תשלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית כנדרש‪.‬‬
‫‪ .12.5‬כאמור‪ ,‬נותן השירותים יגיש לרשות בסוף כל חודש דו"ח הכולל את פעילותו באותו‬
‫חודש וחשבון לתשלום וחשבונית בגין אותו חודש ו‪/‬או לפי העניין‪ .‬הדו"ח והחשבון‬
‫ייבדקו על ידי הרשות בתוך ‪ 14‬ימים מיום קבלתם‪ .‬הרשות תשלם לקבלן את‬
‫החשבון בתוך חודשיים מהיום האחרון בחודש בגינו הוגש החשבון (שוטף ‪.)55 +‬‬
‫‪ .12.5‬ביצוע חלקי של עבודה אחת או יותר מבין העבודות הנכללות בשירותים הנדרשים‬
‫במכרז זה‪ ,‬לא יזכה את נותן השירותים בתשלום כלשהו עבור אותה עבודה‪ ,‬אלא אם‬
‫הוא נובע מסיום ההסכם שלא מחמת הפרתו‪ ,‬או במידה והביצוע החלקי נבע‬
‫מהוראה של נציג הרשות ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .12.5‬מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין‪ .‬נותן השירותים‬
‫מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או‬
‫הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים‬
‫בגין זכויות סוציאליות‪.‬‬
‫‪ .12.5‬לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום‬
‫התמורה כולה או חלק ממנה‪ ,‬אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו‪/‬או אי‬
‫מילוי ראוי של דו"ח התשלום ו‪/‬או כאשר דרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו‪ .‬בכל‬
‫מקרה בו דרשה הרשות פרטים נוספים לדרישת התשלום ו‪/‬או נדרשה מכל סיבה‬
‫השלמה של דרישת התשלום על ידי נותן השירותים‪ ,‬יחל מנין המועדים לביצוע‬
‫התשלום מהיום בו בוצעו ההשלמות הנדרשות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ .12.15‬מוצהר ומוסכם בזאת כי התמורה בהתאם לסעיף זה היא קבועה ומוחלטת וכי היא‬
‫כוללת תמורה נאותה והוגנת לנותן השירותים‪ ,‬לרבות רווח עבור כל ההוצאות‬
‫הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיה של נותן השירותים על‬
‫פי הסכם זה על נספחיו‪ ,‬ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .12.11‬מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה‪ ,‬לא‬
‫ישולם על ידי הרשות‪ ,‬לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי‬
‫הסכם זה‪ ,‬לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו‪/‬או כל הנובע מהם‪ ,‬לא לנותן‬
‫השירותים ולא לכל אדם או גוף אחר‪ ,‬אלא לאחר אישור ועדת המכרזים של הרשות‪,‬‬
‫בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה של הרשות‪.‬‬
‫‪ .12.12‬נותן השירותים לא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה‪ ,‬בין‬
‫מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע‪ ,‬הטלתם או העלאתם של מיסים‪ ,‬היטלים‬
‫או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג‪ ,‬בין ישירים ובין עקיפים‪ ,‬או מחמת כל סיבה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪ .12.13‬כל מס‪ ,‬היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים‬
‫או ביצועם או על העסקת עובדים ע"י נותן השירותים על פי הסכם זה יחולו על נותן‬
‫השירותים וישולמו על ידו באופן בלעדי‪ .‬המחירים המפורטים בהצעת נותן‬
‫השירותים יישארו קבועים במשך כל תקופת ההתקשרות ולא יתווספו אליהם‬
‫הפרשי הצמדה כלשהם‪ ,‬בכפוף לאמור בסעיף ‪ 2.3‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .12.14‬העתק של נספח ג' למכרז "טופס הצעת מחיר" ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .12.15‬נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל‬
‫הרשות לשלם לנותן השירותים על‪-‬פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל‬
‫סכום המגיע לרשות מנותן השירותים על‪-‬פי הסכם זה או על‪-‬פי כל הסכם אחר‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫פגיעה‪ ,‬הפסד‪ ,‬אובדן או נזק‬
‫‪ .13.1‬נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה‪ ,‬הפסד‪ ,‬אובדן או נזק שייגרמו מכל‬
‫סיבה שהיא לגופו או לרכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של‬
‫העובדים מטעמו‪ ,‬או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה‬
‫ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .13.2‬מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תשא בכל תשלום‪ ,‬הוצאה או נזק מכל סיבה‬
‫שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש‬
‫עובדיו או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או‬
‫עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד‪.‬‬
‫‪ .13.3‬נותן השירותים מתחייב לשפות את הרשות על כל נזק‪ ,‬תשלום או הוצאה שייגרמו לו‬
‫מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או‬
‫עקיפה מהפעלתו של הסכם זה‪ ,‬מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪.14‬‬
‫בעלות וזכויות יוצרים‬
‫‪ .14.1‬כל התוכניות‪ ,‬נספחים‪ ,‬טיוטות‪ ,‬תרשימים‪ ,‬נתונים‪ ,‬תוכנות וכל חומר אחר שיכין‬
‫נותן השירותים לשם הפעלת התכנית על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות‬
‫היוצרים הנובעות ממנו‪ ,‬יהיו שייכים לרשות והיא תהייה רשאית לעשות בהם‪ ,‬כל‬
‫שימוש‪ ,‬לרבות שימוש מסחרי‪.‬‬
‫‪ .14.2‬הוראה זו לא תחול על תכניות‪ ,‬נספחים‪ ,‬טיוטות‪ ,‬תרשימים‪ ,‬נתונים‪ ,‬תוכנות וכד'‬
‫שהוכנו על ידי נותן השירותים עד לתחילת הפרויקט וזכויות היוצרים הנובעות מהם‬
‫יישארו בבעלותו הבלעדית של נותן השירותים‪.‬‬
‫‪ .14.3‬בכפוף לאמור לעיל‪ ,‬נותן השירותים מתחייב למסור לרשות בסיום ההתקשרות או‬
‫במהלכה‪ ,‬באם יידרש לכך‪ ,‬דוגמאות של כל המסמכים‪ ,‬ערכות הדרכה‪ ,‬פרסומים‪,‬‬
‫תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידי נותן השירותים במסגרת ביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .14.4‬נותן השירותים מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו‪/‬או פטנט ו‪/‬או סוד‬
‫מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביה על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .14.5‬נותן השירותים מתחייב בזאת לעגן את זכויות הרשות ביחס לזכויות היוצרים בכל‬
‫התקשרות חוזית שלו עם עובדיו ו‪/‬או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע‬
‫התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שזכויות היוצרים של הרשות תשמרנה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫חובת ביטוח‬
‫נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת‬
‫הרשות לפיתוח הגליל (נספח ט' למכרז) ולהציגם לרשות לפיתוח הגליל על גבי נספח ט'‬
‫למכרז ‪ -‬אישור עריכת ביטוחים‪ ,‬כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים‬
‫כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן‪:‬‬
‫‪ .15.1‬ביטוח חבות מעבידים‬
‫נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים‬
‫בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; גבול האחריות לא יפחתו מסך ‪-‬‬
‫‪ ₪ 25,555,555‬לעובד‪ ,‬למקרה ולשנת ביטוח‪ .‬הביטוח יורחב לכסות את חבותו של‬
‫המבוטח כלפי קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם‪.‬‬
‫הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬בכל מקרה בו‬
‫תועלה טענה לעניין קרות תאונת עבודה כי הרשות נושאת בחבות מעביד כלפי מי‬
‫מעובדי ומועסקי נותן השירותים‪.‬‬
‫‪ .15.2‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית בכל‬
‫הקשור למתן שירותים‪ .‬גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ ‪. ₪ 2,555,555‬‬
‫הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות‪ - :‬אחריות צולבת‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל ככל שיחשבו אחראים למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫‪ .15.3‬כללי‬
‫בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מנותן השירותים יכללו התנאים‬
‫‪.15.3.1‬‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪.15.3.1.1‬‬
‫לשם המבוטח יתווסף שמה של הרשות לפיתוח הגליל כמבוטח‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪.15.3.1.2‬‬
‫לצמצום או לביטול של הביטוח‪ ,‬ע"י נותן השירותים ו‪/‬או על ידי‬
‫המבטח‪ ,‬לא יהיה כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה‬
‫מוקדמת של ‪ 45‬יום לפחות במכתב רשום לרשות לפיתוח הגליל‪.‬‬
‫‪.15.3.1.3‬‬
‫וויתור של המבטח על כל זכות שיבוב‪/‬תחלוף‪ ,‬תביעה‪ ,‬חזרה או‬
‫השתתפות הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא‬
‫יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון‪.‬‬
‫‪.15.3.1.4‬‬
‫נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי‬
‫הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על‬
‫המבוטח על פי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫‪.15.3.1.5‬‬
‫ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה‬
‫בלעדית על נותן השירותים‪.‬‬
‫‪.15.3.1.5‬‬
‫תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד‬
‫שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח נספח‬
‫ט'"‪.‬‬
‫‪.15.3.1.5‬‬
‫כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא‬
‫את אחריות המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי‬
‫הרשות לפיתוח הגליל והביטוח יהיה בחזקת ביטוח ראשוני‬
‫המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח‪.‬‬
‫‪.15.3.2‬‬
‫העתקי פוליסות הביטוח‪ ,‬מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת‬
‫המבטח על ביצוע הביטוחים יומצאו על ידי נותן השירותים לרשות‬
‫לפיתוח הגליל בעת החתימה על החוזה‪.‬‬
‫‪.15.3.3‬‬
‫אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל‬
‫חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור‬
‫כוויתור של מדינת ישראל ‪ -‬הרשות לפיתוח הגליל‪ ,‬על כל סעד או זכות‬
‫המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.15‬‬
‫שמירת סודיות‬
‫‪ .15.1‬נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא לידיעת‬
‫כל גורם‪ ,‬במישרין‪ ,‬בעקיפין ו‪/‬או בכל דרך שהיא‪ ,‬כל מידע‪ ,‬ידיעה‪ ,‬סוד מסחרי‪,‬‬
‫נתונים‪ ,‬חפץ‪ ,‬מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל‬
‫(להלן‪" :‬מידע סודי") שיגיעו לידי נותן השירותים‪ ,‬עובדיו או מי מטעמו עקב או‬
‫בקשר להסכם זה‪ ,‬בתוקף או בקשר עם ביצועו ו‪/‬או בקשר עם הרשות‪ ,‬וזאת במהלך‬
‫ביצוע ההסכם‪ ,‬לפניו ו‪/‬או לאחר מכן ‪ -‬ללא אישור הרשות מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .15.2‬נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי‬
‫שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה‪ ,‬בתוקף או בקשר עם ביצועו או‬
‫בקשר עם הרשות‪.‬‬
‫‪ .15.3‬הרשות רשאית לתת לנותן השירותים הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין‬
‫שמירת סודיות‪ ,‬לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים‪ ,‬הסדרי מידור או נוהלי‬
‫עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייבת למלא אחר דרישות הרשות בנדון‪.‬‬
‫‪ .15.4‬נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע‬
‫הסכם זה‪ ,‬אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך‪.‬‬
‫‪ .15.5‬נותן השירותים מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה‬
‫את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע‪ ,‬מסמך או‬
‫נכס שנמסר לה על ידי הרשות‪ ,‬ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידה‬
‫במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .15.5‬נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬מהווה עבירה‬
‫על חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ .1555-‬עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן‬
‫השירותים יעמיד לרשות הרשות בצורה מלאה‪ ,‬מסודרת ועניינית את כל הידע‬
‫והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן ‪" -‬המידע")‪ .‬כל‬
‫המידע יועבר לרשות ו‪/‬או לצד שלישי שתמנה הרשות‪ ,‬בכל אופן שבו הוא קיים‬
‫(בכתב‪ ,‬בקבצי מחשב‪ ,‬בע"פ ו‪/‬או כל אופן אחר)‪ ,‬בלוח זמנים שייקבע ע"י הרשות‪,‬‬
‫וללא כל תמורה נוספת‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו‬
‫הבלעדי של הרשות‪.‬‬
‫‪ .15.5‬נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף‬
‫למידע כאמור על נספח א' במסמכי המכרז "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת‬
‫ניגוד עניינים" המצורף כנספח למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫איסור העברה ו‪/‬או המחאה של זכויות וחובות‬
‫‪ .15.1‬נותן השירותים אינו רשאי להמחות ו‪/‬או להעביר את זכויותיו ו‪/‬או חובותיו עפ"י‬
‫חוזה זה‪ ,‬אלא אם קיבל את הסכמת הרשות לכך בכתב‪ ,‬מראש ובאופן מפורש‪.‬‬
‫הרשות מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות‪ ,‬ועל כן‬
‫קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת נותן השירותים להמחאה של זכויות או חובות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי‬
‫בפני הרשות לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .15.2‬הרשות תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ערבות בנקאית‬
‫‪ .15.1‬להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יפקיד נותן השירותים בידי הרשות ערבות‬
‫בנקאית אוטונומית וצמודת מדד ( ערבות ביצוע ) בסך ‪.₪ 45,555‬‬
‫‪ .15.2‬הערבות תעמוד בתוקפה למשך ‪ 55‬ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות‪ .‬בחרה‬
‫הרשות לממש תקופת אופציה עפ"י הסכם‪ ,‬יאריך נותן השירותים את תוקף הערבות‬
‫עד למשך ‪ 55‬ימים לאחר תקופת האופציה‪.‬‬
‫‪ .15.3‬הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודעה חד צדדית שתימסר לבנק‪ ,‬לשם‬
‫כיסוי נזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו‪/‬או מחדל כלשהו של נותן השירותים בכל‬
‫הקשור להסכם זה‪.‬‬
‫‪ .15.4‬הרשות תהיה רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לראות בסכום הערבות משום‬
‫פיצוי מוסכם עבור נזקיה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫נציג הרשות‬
‫נציג הרשות לביצוע הסכם זה הוא עובד הרשות הנושא בתפקיד ראש תחום שיווק‪ ,‬מחקר‬
‫ומידע (להלן‪" :‬נציג הרשות") הזכות בידי הרשות להחליף את נציגה מעת לעת‪ ,‬ובלבד‬
‫שתיתן על כך הודעה בכתב‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫מקום שיפוט‬
‫הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה תהיה סמכות בלעדית לדון בכל‬
‫תובענה הנובעת מהסכם זה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫כתובות והודעות‬
‫‪ .21.1‬כתובת נותן השירותים והרשות הינן כמפורט בראש ההסכם‪.‬‬
‫‪ .21.2‬כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל‪ ,‬תיחשב כאילו נמסרה לקבלן‪ ,‬ובלבד שנשלחה‬
‫בדואר רשום‪.‬‬
‫‪ .21.3‬נותן השירותים רשאי להודיע לרשות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על שינוי בכתובתו‪ .‬הודעה לפי סעיף‬
‫זה תינתן לנציג הרשות‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫ביקורת‬
‫‪ .22.1‬חשב הרשות‪ ,‬המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם‪ ,‬יהיו רשאים‬
‫לקיים בכל עת‪ ,‬בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה‪ ,‬ביקורת ובדיקה אצל נותן‬
‫השירותים בכל הקשור במתן השירות‪ ,‬או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .22.2‬ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן‬
‫השירותים‪ ,‬לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם‪ .‬בכלל זה תהיה‬
‫הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש‪.‬‬
‫‪ .22.3‬נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם‬
‫דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל‪ ,‬וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה‬
‫חשבון‪ ,‬ככל שישנם בידו‪ .‬נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או‬
‫חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי הרשות‪.‬‬
‫‪ .22.4‬נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור‬
‫לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫שינוי בהסכם או בתנאים‬
‫מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב‬
‫ונחתם על ידי מורשי החתימה בצדדים‪ .‬מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב‬
‫כוויתור על אותה זכות‪.‬‬
‫לראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫______________‬
‫נותן השירותים‬
‫הרשות‪:‬‬
‫עו"ד שמי כהן‪ ,‬מנכ"ל ‪._________ :‬‬
‫מר שלמה פייבלוביץ'‪ ,‬חבר מנהלה________‪.‬‬
‫מר יפתח הרחול‪ ,‬חבר מנהלה‪.___________:‬‬
‫‪ ‬חתימת שניים מתוך השלושה‪ ,‬מחייבת את‬
‫הרשות‪.‬‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ___________‪ ,‬עו"ד‪ /‬רו"ח‬
‫מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי‬
‫החתימה ברשות‪.‬‬
‫__________‬
‫חתימה‬
‫‪31‬‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ___________‪ ,‬עו"ד‪ /‬רו"ח‬
‫מאשר כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי‬
‫החתימה בקבלן‪.‬‬
‫__________‬
‫חתימה‬
‫נספח ה' ‪ -‬נוסח ערבויות‬
‫נוסח ערבות המשתתף שיש לצרף להצעה יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫לכבוד‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ‪,.‬‬
‫הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ‪( 5,000‬חמשת אלפים ‪ ) ₪‬בלבד‬
‫(להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן‪ ,‬המגיע או עשוי להגיע לכם‬
‫מאת‪ ____________________________________ :‬בקשר עם מכרז מס' ‪.4 / 15‬‬
‫לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו‪ :‬מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר‬
‫וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו‪ ,‬בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי‬
‫המדד הקיים ובין אם לאו‪.‬‬
‫אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו (להלן‪" :‬המדד‬
‫החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום ____________ היינו‬
‫________ נקודות (להלן‪" :‬המדד היסודי")‪ ,‬אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל‬
‫בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן‪" :‬סכום הערבות‬
‫המוגדל")‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו לא יחול שינוי‬
‫בסכום הערבות‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם מפעם לפעם‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס את‬
‫דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב‪ ,‬ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם‬
‫עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ‪ 1.5.15‬ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב‬
‫למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא‪_____________________ :‬‬
‫______________________‪ ,‬לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל‪ ,‬בשעות שבהן הסניף‬
‫הח"מ פתוח לקבלת קהל‪ .‬דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל‪ ,‬לא תיענה‪ .‬מודגש בזה‬
‫כי דרישה בכתב‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה‪,‬‬
‫מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה‪.‬‬
‫הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר‪ ,‬כי אז כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫נוסח ערבות הביצוע יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫לכבוד‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ‪,.‬‬
‫הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ‪( 45,000‬ארבעים וחמשה אלף ‪ ) ₪‬בלבד‬
‫(להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן‪ ,‬המגיע או עשוי להגיע לכם‬
‫מאת‪ ______________ :‬בקשר עם חוזה לפיתוח מסע בגליל‪.‬‬
‫לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו‪ :‬מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר‬
‫וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו‪ ,‬בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי‬
‫המדד הקיים ובין אם לאו‪.‬‬
‫אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו (להלן‪" :‬המדד‬
‫החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום (המדד הידוע ביום הוצאת‬
‫הערבות)‪ ,‬היינו ________ נקודות (להלן‪" :‬המדד היסודי")‪ ,‬אזי יחושב סכום הערבות‬
‫כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן‪" :‬סכום‬
‫הערבות המוגדל")‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬אם י תברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו לא יחול שינוי‬
‫בסכום הערבות‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם מפעם לפעם‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם‬
‫הראשונה בכתב‪ ,‬כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס את‬
‫דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב‪ ,‬ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם‬
‫עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד (תום תקופת ההתקשרות) וכל דרישה על פיה צריכה להגיע‬
‫בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא‪_____________________ :‬‬
‫______________________‪ ,‬לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל‪ ,‬בשעות שבהן הסניף‬
‫הח"מ פתוח לקבלת קהל‪ .‬דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל‪ ,‬לא תיענה‪ .‬מודגש בזה‬
‫כי דרישה בכתב‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה‪,‬‬
‫מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה‪.‬‬
‫הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר‪ ,‬כי אז כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬הצהרה‪/‬התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים‬
‫במידה והמציע תאגיד‪ -‬הצהרה‪/‬התחייבות‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' _______‪ ,‬מורשה החתימה מטעם‬
‫__________________ שמספרו ____________ (להלן‪ :‬נותן השירותים) מצהיר בזאת‪,‬‬
‫בכתב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ .1.1‬נותן השירותים ובעלי הזיקה אליו‪ ,‬לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק‬
‫עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או‬
‫יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו‬
‫למועד חתימת ההצהרה‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה –‬
‫"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם‪-‬‬
‫גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו‪.‬‬
‫"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים‬
‫הוגנים)‪ ,‬התשנ"א – ‪.1551‬‬
‫"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪.1555 -‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ .2.1‬נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫‪ .2.2‬נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום‪,‬‬
‫אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר‬
‫מינימום‪ ,‬אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה –‬
‫"אמצעי שליטה"‪" ,‬החזקה" ו‪" -‬שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי)‪,‬‬
‫התשמ"א‪.1551 -‬‬
‫"בעל זיקה" – כל אחד מאלה‪:‬‬
‫(א) חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים‪.‬‬
‫(ב) אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם‪ ,‬אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ .)1‬בעל השליטה בו;‬
‫‪34‬‬
‫(‪.)2‬‬
‫חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬דומה‬
‫במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים‪ ,‬ותחומי פעילותו של חבר‬
‫בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים;‬
‫(‪ .)3‬מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;‬
‫(ג)‬
‫אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני‬
‫אדם אחר‪ ,‬שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;‬
‫"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט‪ ,‬בעבירה לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬שנעברה לאחר יום‬
‫כ"ה בחשון התשס"ג (‪.)31.15.52‬‬
‫"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪.1555 -‬‬
‫"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה‬
‫בחבר בני אדם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני מצהיר כי שמי הוא _____________‪ ,‬כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא‬
‫חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת‪.‬‬
‫_______________‬
‫חתימה‬
‫אישור‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 15‬לפקודת הראיות (נוסח חדש)‪ ,‬תשל"א‪1551 -‬‬
‫אני הח"מ‪ ,_____________ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)___________.‬מרחוב _______‪ ,‬מאשר‪/‬ת כי ביום‬
‫___ בחודש ____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר‪/‬גב' _____________ שזיהה‬
‫עצמו על‪-‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________ ‪ /‬המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪,‬‬
‫כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר‬
‫את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימת מקבל התצהיר‬
‫אני הח"מ‪ .‬עו"ד ‪/‬רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה‬
‫___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫‪35‬‬
‫נספח ז' ‪ -‬אישורים‪/‬התחייבויות‬
‫‪.1‬‬
‫אישור לעניין סעיף ‪ 7.11‬לתנאי הסף‬
‫אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את‬
‫____________ שמספרו‪/‬נושא ת‪ .‬ז‪ .‬מס' ______________ (להלן‪" :‬המציע")‪ ,‬מאשר‬
‫בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה‪ ,‬בשנת _________‪ ,‬לכל עובדיו כמתחייב‬
‫מחוקי העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה‪ ,‬ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו‪,‬‬
‫במידה שחלים עליו ‪ ,‬ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫______________‬
‫שם‬
‫‪.2‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫___________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫אישור לעניין סעיף ‪ 7.13‬תנאי סף‬
‫אני הח"מ _____________ נושא ת‪ .‬ז‪ .‬מס' _____________ (להלן‪" :‬המציע")‪ ,‬מתחייב‬
‫בזאת בכתב‪ ,‬לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות‪.‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות ‪ /‬רו"ח המבקר‪/‬ת את ____________‬
‫שמספרו‪/‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________(להלן‪" :‬המציע") מאשר‪/‬ת בזאת כי המציע חתם על‬
‫התחייבות זו לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות‪.‬‬
‫______________‬
‫שם‬
‫‪.3‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫___________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫אישור מורשה חתימה (במידה והמציע תאגיד)‬
‫אני הח"מ ______________ נושא ת‪. .‬ז‪ .‬מס' ______________ מורשה חתימה מטעם‬
‫_______________ שמספרו ______________ (להלן‪" :‬המציע") מתחייב בזאת בכתב‪,‬‬
‫לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות‪.‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫‪36‬‬
‫אישור‬
‫‪.4‬‬
‫אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות ‪ /‬רו"ח המבקר‪/‬ת את ____________‬
‫שמספרו‪/‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' __________(להלן‪" :‬המציע") מאשר‪/‬ת בזאת כי המציע רשום‬
‫בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי‪ ,‬התחייבות‬
‫לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות‪ ,‬מוסמך לעשות כן בשמו‪.‬‬
‫______________‬
‫שם‬
‫‪.5‬‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫___________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫התחייבות לעניין סעיף ‪ 7.12‬לתנאי הסף‬
‫אני הח"מ _____________ נושא ת‪ .‬ז‪ / .‬תאגיד מס' _____________ (להלן‪:‬‬
‫"המציע")‪ ,‬מתחייב בזאת בכתב‪ ,‬לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן‬
‫הכלל‪.‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫אישור‬
‫‪.5‬‬
‫אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות‪/‬רו"ח המבקר‪/‬ת את ________ שמספרו ‪ /‬נושא‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬מס' _______ (להלן‪" :‬המציע") מאשר‪/‬ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין‬
‫וכי ה"ה _______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי‪ ,‬התחייבות לעמוד בכל הדרישות‬
‫שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל‪ ,‬מוסמך לעשות כן בשמו‪.‬‬
‫______________‬
‫שם‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫‪37‬‬
‫___________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ח' ‪ -‬ניסיון המציע‬
‫א‪ .‬ניסיון במתן שירותי דוברות‪ /‬הסברה‪ /‬עיתונאות‪ /‬יחסי ציבור וכד'‪ ,‬לפי הנדרש בסעיף ‪7.1‬‬
‫על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו במתן השירות עפ"י הטבלה הנ"ל‪:‬‬
‫שם הארגון‬
‫( מקבל השירות )‬
‫פירוט בדבר מהות‬
‫השירות אשר ניתן‬
‫ע"י המציע‬
‫מועדי מתן השירות‬
‫על ידי המציע‬
‫(יש לציין עפ"י חודשים)‬
‫‪38‬‬
‫אנשי קשר בארגון‬
‫(יש לציין שם‪ ,‬כתובת‬
‫ומס' טלפון)‬
‫רשויות מקומיות‪ ,‬משרדי‬
‫ממשלה ועמותות אשר‬
‫היו שותפים בתכנית‬
‫ב‪ .‬ניסיון במתן ליווי תקשורתי‪ /‬דוברות‪ /‬ייעוץ אסטרטגי וכד'‪ ,‬לפי הנדרש בסעיף ‪7.4‬‬
‫ב‪ .1‬מציע אשר עומד בדרישת ההשכלה מסעיף ‪,5.1‬יציג לפחות שנת ניסיון אחת מתוך שמונה‬
‫השנים האחרונות‪.‬‬
‫ב‪ .2‬מציע אשר אינו עומד בדרישת ההשכלה מסעיף ‪ ,5.1‬יציג לפחות עשר שנות ניסיון!‬
‫על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו במתן השירות עפ"י הטבלה הנ"ל‪:‬‬
‫שם המשרד‬
‫הממשלתי‪/‬‬
‫הרשות המקומית‬
‫פירוט אודות הארגון‬
‫ומהות השירות‬
‫שניתן ע"י המציע‬
‫מועדי מתן השירות‬
‫על ידי המציע‬
‫(יש לציין עפ"י חודשים)‬
‫( מקבל השירות )‬
‫‪39‬‬
‫אנשי קשר במשרד‪/‬הרשות‬
‫(יש לציין שם‪ ,‬כתובת ומס' טלפון)‬
‫ג‪ .‬ניסיון במתן שירות ביחסי ציבור בנושא תחום התיירות‪ ,‬לפי הנדרש בסעיף ‪7.5‬‬
‫על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו במתן השירות עפ"י הטבלה הנ"ל‪:‬‬
‫שם הגוף‬
‫( מקבל השירות )‬
‫פירוט אודות הארגון ומהות‬
‫השירות שניתן ע"י המציע‬
‫מועדי מתן השירות‬
‫על ידי המציע‬
‫(יש לציין עפ"י חודשים)‬
‫אנשי קשר במשרד‪/‬הרשות‬
‫(יש לציין שם‪ ,‬כתובת ומס' טלפון)‬
‫ד‪ .‬ממליצים והמלצות‪:‬‬
‫ד‪ .1‬יש לציין פרטים של לפחות שלושה ממליצים אודות המציע‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫מס"ד שם הממליץ‪/‬ה‬
‫פרטי מס' נייד ‪ /‬קווי‬
‫רמת הקשר‬
‫הערות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫ד‪ .2‬יש לצרף לפחות שתי המלצות כתובות אודות פעילות המציע בתחום הרלוונטי !!‪.‬‬
‫{ לפי הנדרש בסעיף ‪.} 7.7‬‬
‫‪40‬‬
‫ה‪ .‬דגשים להגשת תיק עבודות‬
‫ה‪ .1‬על המציע להגיש תיק עבודות‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ ,7.6‬אשר יעיד על כישוריו ומיומנותו‬
‫המקצועית‪ ,‬בהיקף אשר לא יעלה על ‪ 25‬עמודים‪.‬‬
‫ה‪ .2‬המציע לא יציג עבודה ו‪/‬או פרויקט אחד‪ ,‬אלא יסקור את פעולותיו בהיבטים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫רשימת לקוחות מרכזיים‪.‬‬
‫יציג הודעות לעיתונות‪ ,‬אשר ימחישו את יכולת הכתיבה והניסוח‪.‬‬
‫במידה וניהל משברי תקשורת‪ ,‬יציג את אופן הטיפול בהם‪.‬‬
‫אופן ביצוע מעקב‪ ,‬סינון ודיווח‪ ,‬אחר חומרים אשר מתקבלים ב"יפעת תקשורת"‪.‬‬
‫יציג פעולות נדרשות‪ ,‬אודות ליווי פרויקטים וקמפיינים שונים‪.‬‬
‫יציג את יכולותיו לעבודה במקביל‪ ,‬במס' מישורים בהקשר של פרויקטים מקבילים וכן‬
‫עבודה אל מול גוון רחב של כלי תקשורת‪.‬‬
‫יציג יכולת‪ ,‬אודות גיבוש תמהיל פרסום אפקטיבי‪ ,‬אשר מופנה לקהל יעד ייעודי‪.‬‬
‫‪ ‬מומלץ למציע‪ ,‬להתייחס בתיק העבודות‪ ,‬אשר יגיש‪ ,‬בעיקר לנדרש ממנו לבצע בסעיף ‪5.1‬‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬וכן לשקף למעשה את יכולותיו ומיומנותו‪ ,‬לספק את השרות הנדרש לעיל !‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫נספח ט' ‪ -‬אישור עריכת ביטוחים‬
‫לכבוד‬
‫הרשות לפיתוח הגליל‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור עריכת ביטוח‬
‫הננו מאשרים בזה כי נערוך למבוטחנו _________________________(להלן "נותן‬
‫השירותים") לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________בקשר‬
‫שירותים להפעלת תכנית טיולים לחינוך התיישבותי בגליל‪ .‬בהתאם למכרז ולהסכם עם השרות‬
‫לפיתוח הגליל את הביטוחים‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביטוח חבות המעבידים‬
‫‪ .1.1‬כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים‪.‬‬
‫‪ .1.2‬גבולות האחריות לא יפחת מסך‬
‫(שנה)‪.‬‬
‫‪ ₪ 25,555,555‬לעובד‪ ,‬מקרה ולתקופת הביטוח‬
‫‪ .1.3‬הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‬
‫היה ויחשב כמעבידם‪.‬‬
‫‪ .1.4‬הביטוח מורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל היה ונטען לעניין קרות תאונת‬
‫עבודה‪/‬מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי‬
‫ומועסקי נותן השירותים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫‪ .2.1‬ביטוח אחריותו המקצועית בכל הקשור למתן שירותים נשוא מכרז זה;‬
‫‪ .2.2‬גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ‪; ₪ 2,555,555-‬‬
‫‪ .2.3‬הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול סעיף אחריות צולבת;‬
‫‪ .2.4‬הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל ככל שתחשב אחראית למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כללי‬
‫בפוליסות הביטוח נכללים התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .3.1‬לשם המבוטח יתווסף‪ ,‬מבוטח נוסף שמה של הרשות לפיתוח הגליל‬
‫‪42‬‬
‫‪ .3.2‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף‬
‫אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של ‪ 45‬יום לפחות במכתב רשום לרשות‬
‫לפיתוח הגליל‪.‬‬
‫‪ .3.3‬ויתור המבטח על כל זכות שיבוב‪ ,‬תביעה‪ ,‬השתתפות או חזרה‪ ,‬הרשות לפיתוח‬
‫הגליל‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת‬
‫זדון‪.‬‬
‫‪ .3.4‬נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל‬
‫הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫‪ .3.5‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ .3.5‬תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו‬
‫מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח נספח י' "‪.‬‬
‫‪ .3.5‬כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות‬
‫המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הרשות לפיתוח הגליל והביטוח הינו‬
‫בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח‪.‬‬
‫_______________‬
‫חתימת המבטח‬
‫(מורשה חתימה)‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫‪43‬‬