מכרז פומבי מס. 4/15 - מתקני הצללה

‫עיריית בת ים‬
‫מכרז פומבי מספר ‪04/15‬‬
‫לתכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה של מתקני הצללה‬
‫אייר תשע"ה‬
‫אפריל ‪2015‬‬
‫~‪~2‬‬
‫עיריית בת ים‬
‫מכרז פומבי מס' ‪04/15‬‬
‫לתכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה של מתקני הצללה‬
‫עיריית בת ים )להלן ‪ -‬העירייה( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה‪,‬‬
‫והתקנה של מתקני הצללה ברחבי העיר בת ים‪ ,‬הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום‪,‬‬
‫ניתן לרכוש‪ ,‬תמורת תשלום של ‪ ₪ 1,500‬כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר(‪ ,‬במשרדי העירייה‪ ,‬רח'‬
‫נורדאו ‪ ,17‬בת ים )להלן ‪ -‬משרדי העירייה(‪ ,‬בימים א' – ה'‪ ,‬בין השעות ‪.9:00-13:00‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬באתר האינטרנט של העירייה בכתובת‬
‫‪.www. Bat-yam.muni.il‬‬
‫את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו‪ ,‬ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז‬
‫בידי המציע‪ ,‬ב‪ 2-‬עותקים‪ ,‬יש למסור‪ ,‬במסירה אישית בלבד )לא בדואר(‪ ,‬במעטפה סגורה עליה‬
‫מצוין שם ומספר המכרז ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי העירייה שברחוב נורדאו ‪ ,17‬בת ים‪,‬‬
‫חדר ‪ ,203‬ביום ‪ ,26.5.15‬לא יאוחר מהשעה ‪ 13:00‬בדיוק‪.‬‬
‫מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום ‪ 12.5.15‬שעה ‪ ,10:00‬במשרדי העירייה‪ ,‬רחוב נורדאו ‪ ,17‬בת ים‪,‬‬
‫קומה ב'‪ ,‬אולם מועצת העיר‪ .‬המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז‪.‬‬
‫המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו תאגיד‪ ,‬מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו‬
‫הניסיון והיכולות‪ ,‬כדרישות המכרז‪ ,‬ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של ‪ ,₪ 100,000‬בנוסח המצורף‬
‫למסמכי המכרז‪.‬‬
‫העירייה תבחן את ההצעות‪ ,‬כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין‬
‫ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף‪ ,‬תבוא בחשבון הצעתו הכספית‪.‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא‪.‬‬
‫העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד‪ ,‬הכל‬
‫כראות עיניה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור‪.‬‬
‫לפרטים ולשאלות הבהרה יש לפנות אל עורך המכרז בלבד‪ ,‬מ‪ .‬בר לב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין בדוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫יוסי בכר‬
‫ראש העיר‬
‫~‪~3‬‬
‫עיריית בת ים‬
‫מכרז פומבי מס' ‪04/15‬‬
‫לתכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה של מתקני הצללה‬
‫מסמכי המכרז‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪ .1‬תנאים למשתתפים במכרז –‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫דף מידע ארגוני –‬
‫נוסח אישור על ביצוע עבודות תיקונים ואחריות –‬
‫נוסח כתב התחייבות –‬
‫נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז –‬
‫מסמך א'‬
‫נספח א' ‪1‬‬
‫נספח א' ‪2‬‬
‫נספח א' ‪3‬‬
‫נספח א' ‪4‬‬
‫‪ .2‬מפרט דרישות ביצוע העבודות –‬
‫מסמך ב'‬
‫‪ .3‬רשימת האתרים המיועדים להקמה ואחריות של מתקני הצללה ‪-‬‬
‫מסמך ג'‬
‫‪ .4‬הצהרה והצעת המציע –‬
‫מסמך ד'‬
‫‪ 4.1‬מחירון בסיס לרכיבי מתקני הצללה –‬
‫‪ .5‬הסכם ‪/‬הסכם התקשרות –‬
‫‪ 5.1‬נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‪-‬‬
‫‪ 5.2‬נוסח אישור קיום ביטוחים‪-‬‬
‫נספח ד' ‪1‬‬
‫מסמך ה'‬
‫נספח ה' ‪1‬‬
‫נספח ה' ‪2‬‬
‫‪ .6‬כל מסמך ו‪/‬או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים‪.‬‬
‫~‪~4‬‬
‫מסמך א'‬
‫עיריית בת ים‬
‫מכרז פומבי מס' ‪04/15‬‬
‫לתכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה של מתקני הצללה‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫עיריית בת ים )להלן – העירייה( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה‬
‫של מתקני הצללה ברחבי העיר בת ים והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תנאי ההתקשרות עם זוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב על נספחיו כחלק‬
‫בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫המציע במכרז יהא מי שיש ביכולתו לספק שירותי הצללה ולדאוג להצללתם של שטחים או רחבות‬
‫המיועדות להתכנסות או פעילות‪ ,‬באתרים שונים ברחבי העיר‪ ,‬בשטח כולל של כ‪ 18,000 -‬מ"ר‪ ,‬בהתאם‬
‫לרשימת האתרים והשטחים המיועדים להצללה‪ ,‬המצורפת למכרז כמסמך ג' במכרז )להלן‪ -‬האתרים(‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫המציע נדרש לצרף להצעתו מצגת הכוללת תיאור המתקן‪ ,‬התיאור הטכני‪ ,‬נתוניו‪ ,‬החומר ממנו עשוי‪,‬‬
‫זמינותו‪ ,‬מראהו של המתקן )בתמונות‪/‬הדמיות( )להלן ‪ -‬המצגת(‪ ,‬תקופת האחריות על המתקנים לתקופה‬
‫של ‪ 36‬חודשים לפחות )להלן – תקופת אחריות(‪ ,‬לצרף להצעתו את מחירי הפריטים של המתקנים‬
‫המוצעים על ידו )להלן – מחירון( ולוח זמנים עקרוני לסיום פעולות האספקה‪ ,‬ההצבה והתקנת המתקנים‪,‬‬
‫שלא יעלה על ‪ 3‬חודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן – לוח הזמנים(‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הזוכה במכרז נדרש לתכנן מתקני הצללה‪ ,‬במידות ובאמצעים המאפשרים הצללה של כלל השטחים‬
‫המיועדים להצללה בכל אתר ואתר‪ ,‬באיכות‪ ,‬בטיב ובמבנה עליו התחייב במכרז המאושר ע"י מורשה‬
‫בטיחות )להלן – המתקנים(‪ ,‬להציבם ולהתקינם בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב באישור מהנדס אזרחי‬
‫על הצבתם כדין ובאחריותו ועל חשבונו ואמצעיו לדאוג במהלך כל תקופת האחריות‪ ,‬על תקינותם‪,‬‬
‫כשירותם‪ ,‬שמירה על יעודם ומטרתם )כולל החלפת רכיבים או סילוק והצבה מתקן חדש במידת הצורך(‬
‫)להלן ‪ -‬השירותים(‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לאספקתם‪ ,‬הצבתם ושמירה על‬
‫תקינותם וכשירותם של מתקני ההצללה )להלן‪ -‬העבודות ‪ /‬השירותים( ולהעמיד לשם כך‪ ,‬את כל כ"א‪,‬‬
‫הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות והשירותים‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫הזוכה יידרש במסגרת השירותים לבצע את פעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההצבה‪ ,‬של המתקנים‪ ,‬בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב ובכלל זה התיכנון‪ ,‬ההקמה וההצבה של‬
‫מתקני הצללה )להלן‪ -‬הקמה( ולצרף תוכנית עבודה ולוחות זמנים לביצוע עבודות ההקמה )להלן –‬
‫תכנית עבודה( ולהציג אישור של מהנדס אזרחי לגבי כל מתקן ומתן שיוצב‪ ,‬כי הצבתו נעשתה‬
‫כנדרש וכדין;‬
‫ב‪.‬‬
‫לבצע את כל עבודות ההקמה‪ ,‬ההצבה והאחריות בהתאם לתוכנית מאושרת‪ ,‬ההיתרים‬
‫והרישיונות על פי כל דין והיה ולמתקנים קיים תקן כל שהוא לפעול בהתאם להוראות התקן‬
‫המחייב )להלן ‪ -‬האישורים(;‬
‫ג‪.‬‬
‫להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכח האדם הדרושים לבצע כל פעולה הדרושה במסגרת‬
‫האחריות‪ ,‬לבצע כל תיקון או החלפת רכיב או סילוק של פריט או רכיב והחלפתו בחדש וכל פעולה‬
‫אחרת‪ ,‬על חשבונו ואמצעיו שנועדו לדאוג לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬מטרתם ויעודם של‬
‫המתקנים שהוצבו על ידו )להלן ‪" -‬האחריות"(;‬
‫~‪~5‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.8‬‬
‫על הזוכה במכרז יהיה לבצע את עבודות ההקמה או הדרושות בתקופת האחריות‪ ,‬בימים ובשעות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוקי העזר העירונים תוך הקפדה על פגיעה מזערית או מניעה מהציבור את השימוש באתרים‪.‬‬
‫תחילת ביצוע העבודות מותנה בהזמנת עבודה חתומה על יד גזבר העירייה ותקציב מאושר כדין‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת היא לעצמה את הזכות‬
‫לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד‪ ,‬הכל כראות עיניה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה וללא‬
‫צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬יידרש הזוכה לעבוד במקביל לעבודתם של קבלנים אחרים‪,‬‬
‫המבצעים עבודות‪ ,‬באותו אתר הדבר ידרוש תיאום בינו לבין הגורמים הפועלים באתר )להלן‪ -‬תיאום(‬
‫ובאתר בו תתבצענה עבודות גם של קבלנים אחרים‪ ,‬תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫ההסכם עם הזוכה יהא לתקופה של ‪ 36‬חודשים מיום חתימת ההסכם )להלן ‪ -‬תקופת ההסכם(‪ ,‬התואמת‬
‫את תקופת האחריות והתמורה לזוכה תשולם אחת לרבעון במהלך כל תקופת ההסכם רק על בסיס‬
‫הזמנות עבודה חתומות ומאושרות כדין על ידי הגזבר‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫העירייה תהא רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבקש להאריך את ההתקשרות לצורך מתן שירותי‬
‫האחריות בלבד‪ ,‬לתקופה או תקופות של עד ‪ 24‬חודשים נוספים )להלן – התקופה הנוספת(‪ .‬התקופה‬
‫הנוספת מותנית באישור תקציבי ובהזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין על ידי גזבר העירייה‪ .‬בתום‬
‫תקופת ההסכם רשאית העירייה להורות לחלופין כי המתקנים יעברו‪ ,‬כמות שהם‪ ,‬לבעלות העירייה‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫אין בהודעת הזכייה או בחתימה על ההסכם‪ ,‬כדי לפטור את הזוכה במכרז מלדאוג לכל ההיתרים ו‪/‬או‬
‫הרישיונות הדרושים על פי כל דין‪ ,‬להצבה ו‪/‬או הקמה ו‪/‬או חיבור של המתקנים והזוכה יהא חייב להגיש‬
‫תכניות ולפעול בעצמו ובמסגרת הצעתו הכספית‪ ,‬גם לתוכניות‪ ,‬להיתרים‪ ,‬לרישיונות ולאישורים הדרושים‬
‫לסוג זה של עבודות‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬במהלך תקופת ההסכם והתתקופה הנוספת הזמנות העבודה תהיינה‬
‫מותנות בתקציב העירייה‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ותמורתן תשולמנה אך ורק ע"פ הזמנות עבודה‬
‫חתומות ומאושרות‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו כי יהיה על המציע הזוכה לשלם בהתאם להנחיית העירייה‪ ,‬במעמד חתימת‬
‫ההסכם‪ ,‬סכום חד פעמי בסך של ‪ ₪ 70,800‬כדמי טיפול במכרז‪.‬‬
‫מסמכי המכרז‪:‬‬
‫המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן‪ ,‬יחד ולחוד "מסמכי המכרז"‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫מסמך א'‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫תנאים למשתתפים במכרז –‬
‫מסמך ב'‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫פירוט האתרים בהן תתבצענה העבודות –‬
‫מסמך ג'‬
‫רשימת אתרים –‬
‫מסמך ד'‬
‫הצהרת והצעת המציע –‬
‫מסמך ה'‬
‫הסכם –‬
‫כל מסמך ו‪/‬או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות‬
‫‪3.1‬‬
‫מציע במכרז זה יהיה אדם או תאגיד רשום כדין בישראל‪ ,‬העומד במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בכל‬
‫התנאים המצטברים המהווים תנאי סף‪ ,‬המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪3.1.1‬‬
‫בעל ותק וניסיון מוכח בעצמו או יחד עם מי שצרף אליו להצעתו‪ ,‬של שנתיים לפחות‪ ,‬בייצור ו‪/‬או‬
‫בשיווק של מתקני הצללה ‪ /‬גגונים ‪ /‬סככות צל ואשר סיפק עבור רשות מקומית או גוף ציבורי‬
‫אחד לפחות‪ 10 ,‬מתקני הצללה לפחות‪.‬‬
‫‪3.1.2‬‬
‫בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( שלא יפחת מ‪ ₪ 3,000,000 -‬לשנה‪ ,‬בשנתיים‬
‫האחרונות שקדמו להגשת הצעתו זו‪.‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫בעל יכולת כלכלית – פיננסית מוכחת‪ ,‬לבצע את העבודות והשירותים כהגדרתם במכרז בהיקף‬
‫של ‪ ₪ 1,500,000‬לפחות‪.‬‬
‫~‪~6‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.1.4‬‬
‫בעל יכולת להשלים בתוך ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על החוזה את האספקה וההתקנה לספק‬
‫ולהתקין באופן מושלם את הקמת כל מתקני ההצללה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על‬
‫ההסכם מול העירייה‪.‬‬
‫‪3.1.5‬‬
‫המתקנים המוצעים על ידו במכרז‪ ,‬עומדים בתקנים הישראלים הרלוונטיים למתקני הצללה‬
‫למקומות ציבוריים )לגני משחקים‪ ,‬גינות ציבוריות ורחבות(‪.‬‬
‫‪3.1.6‬‬
‫קשור בהסכם עם מורשה בטיחות ומהנדס אזרחי‪.‬‬
‫‪3.1.7‬‬
‫צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף ‪ 5‬להלן ולנוסח המצורף למכרז‪.‬‬
‫‪3.1.8‬‬
‫ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות )להוציא הניסיון של מי שצירף‬
‫אליו להצעתו(‪ ,‬הערבויות‪ ,‬הניסיון‪ ,‬הסיווג והמסמכים הנדרשים במכרז‪ ,‬יהיו של המציע ועל שם‬
‫המציע במכרז בלבד )להלן ‪ -‬המציע(‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו את אישורים מסמכים )להלן ‪ -‬אסמכתאות(‪ ,‬שלהלן‪:‬‬
‫‪ 3.2.1‬אישור רו"ח‪/‬פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס ושכר מינימום(‪ ,‬התשל"ו – ‪.1976‬‬
‫‪ 3.2.2‬אישור תקף לניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫העתק של תעודת עוסק מורשה או אם היה המציע תאגיד‪ ,‬יצרף העתק של תעודת הרישום של‬
‫התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום התאגיד מרשם החברות‪,‬‬
‫לרבות רישום בעלי המניות‪.‬‬
‫אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע‬
‫בחתימתם על מסמכי המכרז‪.‬‬
‫דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח א' ‪.1‬‬
‫‪3.2.6‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע הוא בעל ותק וניסיון מוכח בעצמו או יחד עם מי שצרף אליו‬
‫להצעתו‪ ,‬של שנתיים לפחות‪ ,‬בייצור ו‪/‬או בשיווק של מתקני הצללה ‪ /‬גגונים ‪ /‬סככות צל ואשר‬
‫סיפק עבור רשות מקומית או גוף ציבורי אחד לפחות‪ 10 ,‬מתקני הצללה לפחות‪ ,‬בנוסח המצורף‬
‫כנספח א' ‪.2‬‬
‫‪3.2.7‬‬
‫אסמכתאות המעידות כי המציע הוא בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( שלא יפחת מ‪-‬‬
‫‪ ₪ 3,000,000‬לשנה‪ ,‬בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו זו‪.‬‬
‫‪3.2.8‬‬
‫אישור מבנק בישראל בו מתנהלים עסקיו של המציע הוא בעל יכולת כלכלית – פיננסית מוכחת‪,‬‬
‫לבצע את העבודות והשירותים כהגדרתם במכרז בהיקף של ‪ ₪ 1,500,000‬לפחות‪.‬‬
‫‪3.2.9‬‬
‫לוח זמנים ותוכנית עבודה שלפיהם ניתן ללמוד שיש ביכולתו של המציע להשלים את האספקה‬
‫וההתקנה של כלל המתקנים באופן מושלם‪ ,‬בתוך ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על החוזה‪.‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫‪3.2.5‬‬
‫‪ 3.2.10‬אסמכתאות המעידות כי המתקנים המוצעים על ידו במכרז‪ ,‬עומדים בתקנים הישראלים‬
‫הרלוונטיים למתקני הצללה למקומות ציבוריים )לגני משחקים‪ ,‬גינות ציבוריות ורחבות(‪.‬‬
‫‪ 3.2.11‬אסמכתא )העתק הסכם או אישור העסקה( המעידה כי המציע קשור בהסכם עם מורשה בטיחות‬
‫ומהנדס אזרחי‪.‬‬
‫‪3.2.12‬‬
‫‪3.2.13‬‬
‫‪3.2.14‬‬
‫‪3.2.15‬‬
‫‪3.2.16‬‬
‫העתק ההסכם בין המציע לבין מי שצירף אליו להצעתו‪.‬‬
‫תצהיר וכתב התחייבות‪ ,‬מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח א' ‪.3‬‬
‫ערבות השתתפות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 5‬להלן‪ ,‬בנוסח המצורף כנספח א' ‪.4‬‬
‫מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע‪.‬‬
‫קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל בסעיף זה עלולה שלא להבחן במניין ההצעות‪.‬‬
‫~‪~7‬‬
‫‪.4‬‬
‫הבהרת מסמכי המכרז‪:‬‬
‫‪ 4.1‬עד לא יאוחר מיום ‪ 15.5.15‬יודיע המציע בכתב אל מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין בפקס ‪ 03-6096319‬או‬
‫בדוא"ל ‪) [email protected]‬ויוודא את קבלת הפקס‪/‬דוא"ל בטל‪ ,(03-6096317 :‬על כל הסתירות‪,‬‬
‫השגיאות‪ ,‬אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז‪ ,‬ועל כל ספק שהתעורר אצלו‬
‫בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ 4.2‬מסר המציע הודעה כאמור בסעיף ‪ 4.1‬לעיל והעירייה‪ ,‬אם תראה לנכון לעשות כן‪ ,‬תשיב בכתב‪ ,‬לפני המועד‬
‫האחרון להגשת הצעות ותמסור עותק של התשובות‪ ,‬לכל אחד מהמשתתפים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי‬
‫נפרד מהצעתו‪.‬‬
‫‪ 4.3‬מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה‪ ,‬אלא אם‬
‫תשובות אלה ניתנו בכתב‪.‬‬
‫‪ 4.4‬העירייה רשאית בכל עת‪ ,‬קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז‪ ,‬להכניס שינויים‪ ,‬תיקונים‪ ,‬תנאים‬
‫ודרישות במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן‪" :‬שינויים והבהרות"( ואלה‬
‫יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי‬
‫המכרז ונספחיו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ערבות מכרז‪:‬‬
‫‪ 5.1‬המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬לפקודת עיריית בת ים‪ ,‬על סך ‪ ,₪ 100,000‬חתומה כדין‪,‬‬
‫בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח א' ‪ ,4‬להבטחת עמידתו אחר הצעתו במכרז )להלן ‪ -‬ערבות‬
‫השתתפות(‪.‬‬
‫‪ 5.2‬הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום ‪ 4.9.15‬במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך‬
‫תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד ‪ 90‬יום נוספים‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה‪ ,‬כל אימת‬
‫שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה‪.‬‬
‫‪ 5.4‬הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם הסכם עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה‪.‬‬
‫‪ 5.5‬מציע שהצעתו תוכרז כזוכה‪ ,‬יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬לפקודת עיריית בת ים‪ ,‬בסך של ‪100,000‬‬
‫‪ ,₪‬חתומה כדין‪ ,‬בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח ה' ‪ ,1‬להבטחת עמידתו בהתחייבויותיו‬
‫בהסכם )להלן‪" :‬ערבות ביצוע"(‪ .‬היה ותפוצל הזכייה בין מציעים‪ ,‬ערבות הביצוע תהיה בשיעור היחסי‬
‫להיקף הזכייה‪.‬‬
‫‪ 5.6‬הערבויות תהיינה לפקודת עיריית בת ים‪ ,‬צמודות למדד המחירים לצרכן‪ ,‬חתומות כדין ובלתי מותנות‬
‫וניתנות על פי תנאיהן לחילוט בפנייה חד צדדית של העירייה‪ ,‬בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם‪,‬‬
‫לפי ההקשר והעניין‪ ,‬כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי המכרז או ההסכם‪.‬‬
‫‪ 5.7‬היה ותקופת ההתקשרות תוארך‪ ,‬לתקופת האופציה‪ ,‬תוארך הערבות על ידי המציע מפעם לפעם‪ ,‬אם וככל‬
‫שיוארך ההסכם על ידי העירייה וזאת במועד קבלת הודעת העירייה בדבר הארכת תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 5.8‬המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטוחים‪:‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן‪" :‬הספק"( ו‪/‬או על פי דין או הסכם‪,‬‬
‫מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז‪ ,‬בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות‬
‫פרק הביטוח בהסכם‪ ,‬מסמך ה' להלן‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי במועד הגשת ההצעות אין צורך לצרף אישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח ‪.‬‬
‫~‪~8‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫דרישת פרטים מהמציע‪:‬‬
‫‪7.1‬‬
‫העירייה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת שתראה לנכון‪ ,‬גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן‪ ,‬לדרוש מאת‬
‫המציע‪ ,‬להשלים ו‪/‬או להמציא פרטים ו‪/‬או מסמכים ו‪/‬או הבהרות נוספות )להלן‪" :‬הפרטים"(‪ ,‬לשביעות‬
‫רצונה המלאה‪ ,‬על מנת לבחון את המציע‪ ,‬חוסנו הכלכלי‪ ,‬ניסיונו המקצועי‪ ,‬תוכן הצעתו‪ ,‬איכותה או לכל‬
‫צורך או מטרה הנוגעות למכרז‪ ,‬למציע ולהצעתו‪ ,‬ככל שתראה לנכון‪ ,‬במסגרת שיקוליה‪ ,‬ועל פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים‪ ,‬לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא‬
‫יעשה כן‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו‪/‬או לראות באי צירוף הפרטים‬
‫כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫הצהרות המציע‬
‫‪8.1‬‬
‫המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז‪ ,‬כמוה כהודעה ואשור‪ ,‬שכל פרטי המכרז וההסכם‬
‫ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם‬
‫מפרטי המכרז ו‪/‬או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו‪/‬או פרט מפרטיה עם מציע ו‪/‬או‬
‫משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה‪ ,‬בכל שלב שהוא‪ ,‬אחרת‪ ,‬יביא הדבר לפסילת הצעתו‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫המציע מצהיר ומתחייב כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא‬
‫ושומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד או שלא לקבל הצעתו‬
‫של המציע שהיה לה ו‪/‬או לרשות אחרת ניסיון רע עם המציע‪ ,‬הכל כראות עיניה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‬
‫וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי שהצעת המחיר במכרז לכשעצמה‪ ,‬איננה המדד היחידי לבחירת‬
‫הזוכה במכרז וכי במכרז נקבעו בנוסף למחיר‪ ,‬מדדי איכות‪ ,‬כך שלהצעת המחיר יהא משקל של ‪90%‬‬
‫ולמדדי האיכות משקל של ‪ 10%‬את ניסיונו של המציע ויכולתו הפיננסית )להלן ‪ -‬מדדי האיכות(‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה‬
‫שתוגש באופן חלקי‪ -‬תיפסל‪.‬‬
‫‪8.7‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו כי המציע במכרז יהא מי שיש ביכולתו לספק שירותי הצללה ולדאוג להצללתם‬
‫של שטחים או רחבות המיועדות להתכנסות או פעילות‪ ,‬באתרים שונים ברחבי העיר‪ ,‬בשטח כולל של כ‪-‬‬
‫‪ 18,000‬מ"ר‪ ,‬בהתאם לרשימת האתרים והשטחים המיועדים להצללה‪ ,‬המצורפת למכרז כמסמך ג' במכרז‬
‫)להלן‪ -‬האתרים(‪.‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו כי המציע נדרש לצרף להצעתו מצגת הכוללת תיאור המתקן‪ ,‬התיאור הטכני‪,‬‬
‫נתוניו‪ ,‬החומר ממנו עשוי‪ ,‬זמינותו‪ ,‬מראהו של המתקן )בתמונות‪/‬הדמיות( )להלן‪ -‬המצגת(‪ ,‬תקופת‬
‫האחריות על המתקנים לתקופה של ‪ 36‬חודשים לפחות )להלן – תקופת אחריות(‪ ,‬לצרף להצעתו את מחירי‬
‫הפריטים של המתקנים המוצעים על ידו )להלן – מחירון( ולוח זמנים עקרוני לסיום פעולות האספקה‪,‬‬
‫ההצבה והתקנת המתקנים‪ ,‬שלא יעלה על ‪ 3‬חודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן – לוח הזמנים(‪.‬‬
‫המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה במכרז נדרש לתכנן מתקני הצללה‪ ,‬במידות ובאמצעים המאפשרים‬
‫הצללה של כלל השטחים המיועדים להצללה בכל אתר ואתר‪ ,‬באיכות‪ ,‬בטיב ובמבנה עליו התחייב במכרז‬
‫המאושר ע"י מורשה בטיחות )להלן – המתקנים(‪ ,‬להציבם ולהתקינם בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב‬
‫באישור מהנדס אזרחי על הצבתם כדין ובאחריותו ועל חשבונו ואמצעיו לדאוג במהלך כל תקופת‬
‫האחריות‪ ,‬על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬שמירה על יעודם ומטרתם )כולל החלפת רכיבים או סילוק והצבה‬
‫מתקן חדש במידת הצורך( )להלן ‪ -‬השירותים(‪.‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪8.9‬‬
‫~‪~9‬‬
‫‪ 8.10‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הזוכה יידרש במסגרת השירותים לבצע את פעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההצבה‪ ,‬של המתקנים‪ ,‬בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב ובכלל זה התיכנון‪ ,‬ההקמה וההצבה של‬
‫מתקני הצללה )להלן ‪ -‬הקמה( ולצרף תוכנית עבודה ולוחות זמנים לביצוע עבודות ההקמה )להלן –‬
‫תכנית עבודה( ולהציג אישור של מהנדס אזרחי לגבי כל מתקן ומתן שיוצב‪ ,‬כי הצבתו נעשתה‬
‫כנדרש וכדין;‬
‫ב‪.‬‬
‫לבצע את כל עבודות ההקמה‪ ,‬ההצבה והאחריות בהתאם לתוכנית מאושרת‪ ,‬ההיתרים‬
‫והרישיונות על פי כל דין והיה ולמתקנים קיים תקן כל שהוא לפעול בהתאם להוראות התקן‬
‫המחייב) להלן ‪ -‬האישורים(;‬
‫ג‪.‬‬
‫להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכח האדם הדרושים לבצע כל פעולה הדרושה במסגרת‬
‫האחריות‪ ,‬לבצע כל תיקון או החלפת רכיב או סילוק של פריט או רכיב והחלפתו בחדש וכל פעולת‬
‫אחרת‪ ,‬על חשבונו ואמצעיו שנועדו לדאוג לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬מטרתם ויעודם של‬
‫המתקנים שהוצבו על ידו )להלן ‪ -‬האחריות(;‬
‫‪ 8.11‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי על הזוכה במכרז יהיה לבצע את העבודות ההקמה או הדרושות בתקופת‬
‫האחריות‪ ,‬בימים ובשעות‪ ,‬בהתאם לחוקי העזר העירונים תוך הקפדה על פגיעה מזערית או מניעה‬
‫מהציבור את השימוש באתרים‪ .‬תחילת ביצוע העבודות מותנה בהזמנת עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה‬
‫ותקציב מאושר כדין‪.‬‬
‫‪ 8.12‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא‬
‫ושומרת היא לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד‪ ,‬הכל כראות‬
‫עיניה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור‪.‬‬
‫‪ 8.13‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬יידרש הזוכה לעבוד במקביל לעבודתם‬
‫של קבלנים אחרים‪ ,‬המבצעים עבודות‪ ,‬באותו אתר הדבר ידרוש תיאום בינו לבין הגורמים הפועלים באתר‬
‫)להלן‪ -‬תיאום( ובאתר בו תתבצענה עבודות גם של קבלנים אחרים‪ ,‬תיאום העבודות יהא באחריות הזוכה‪.‬‬
‫‪ 8.14‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי ההסכם עם הזוכה יהא לתקופה של ‪ 36‬חודשים מיום חתימת ההסכם )להלן ‪-‬‬
‫תקופת ההסכם(‪ ,‬התואמת את תקופת האחריות והתמורה לזוכה תשולם אחת לרבעון במהלך כל תקופת‬
‫ההסכם רק על בסיס הזמנות עבודה מאושרות וחתומות כדין על ידי גזבר העירייה‪.‬‬
‫‪ 8.15‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה תהא רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבקש להאריך את‬
‫ההתקשרות לצורך מתן שירותי האחריות בלבד‪ ,‬לתקופה או תקופות של עד ‪ 24‬חודשים נוספים )להלן –‬
‫התקופה הנוספת( המותנה בתקציב העירייה ובהזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין על ידי גזבר העירייה‬
‫או להורות שהמתקנים יעברו‪ ,‬כמות שהם‪ ,‬לבעלות העירייה‪.‬‬
‫‪ 8.16‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי אין בהודעת הזכייה או בחתימה על ההסכם‪ ,‬כדי לפטור את הזוכה במכרז‬
‫מלדאוג לכל ההיתרים ו‪/‬או הרישיונות הדרושים על פי כל דין‪ ,‬להצבה ו‪/‬או הקמה ו‪/‬או חיבור של‬
‫המתקנים והזוכה יהא חייב להגיש תכניות ולפעול בעצמו ובמסגרת הצעתו הכספית‪ ,‬גם לתוכניות‪,‬‬
‫להיתרים‪ ,‬לרישיונות ולאישורים הדרושים לסוג זה של עבודות‪.‬‬
‫‪ 8.17‬במהלך תקופת ההסכם והתקופה הנוספת הזמנות העבודה תהיינה מותנות בתקציב העירייה‪ ,‬ע"פ שיקול‬
‫דעתה הבלעדי ותמורתן תשולמנה אך ורק ע"פ הזמנות עבודה חתומות ומאושרות כדין על ידי גזבר‬
‫העירייה‪.‬‬
‫‪ 8.18‬המציע מצהיר כי ידוע לו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו‪/‬או כמויות ו‪/‬או מספרים ו‪/‬או כל נתון אחר‬
‫המוצגים במסמכי המכרז‪ ,‬נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את העבודות והשירותים‬
‫ואינם תחליף לסיור ו‪/‬או לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים והתנאים‬
‫בשטח ואת פרטי המידע‪ ,‬בכוחות עצמו ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 8.19‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו‪/‬או שלא להוציאו אל‬
‫הפועל‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתראה לנכון וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום‬
‫פיצויים כלשהם עקב הביטול כאמור‬
‫‪ 8.20‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של ההסכם בכל עת שתראה‬
‫לנכון‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות‬
‫נשוא ההסכם‪ ,‬ע"י משלוח הודעה בכתב ‪ 30‬יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם‬
‫עקב הפסקת ההתקשרות‪ ,‬היה והזוכה לא יבצע את עבודות האחריות בהתאם להתחייבותו ו‪/‬או לשביעות‬
‫רצונה של העירייה‪.‬‬
‫~ ‪~ 10‬‬
‫‪ 8.21‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז‪ ,‬כל עוד לא הודיעה‬
‫העירייה על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו וכי העירייה רשאית לדרוש להאריך‬
‫את התקופה לתקופה קצובה נוספת‪.‬‬
‫‪ 8.22‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז‪ ,‬יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה‬
‫ובהיקפים עליהם תורה‪ ,‬לרבות ביטוח צד שלישי‪ ,‬ביטוח חבות מעבידים ואחריות המוצר‪.‬‬
‫‪ 8.23‬המציע מצהיר‪ ,‬כי בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז‪ ,‬יצרף המציע להצעתו‪ ,‬הצהרה‬
‫חתומה‪ ,‬בנוסח המצורף כמסמך ד' )להלן ‪ -‬הצהרה והצעת המציע(‪.‬‬
‫‪ 8.24‬המציע מצהיר כי ידוע לו כי יהיה על המציע הזוכה לשלם בהתאם להנחיית העירייה‪ ,‬במעמד חתימת‬
‫ההסכם‪ ,‬סכום חד פעמי בסך של ‪ ₪ 70,800‬כדמי טיפול במכרז‪.‬‬
‫‪ 8.25‬המציע מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו כי אסור למציע‪ ,‬למחוק ו‪/‬או לתקן ו‪/‬או לשנות את מסמכי המכרז‪ .‬כל שינוי ו‪/‬או‬
‫תוספת ו‪/‬או מחיקה ו‪/‬או תיקון‪ ,‬שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין על ידי שינוי‬
‫או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת‪ ,‬עלולים להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מסמכי המכרז‬
‫‪ 9.1‬מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד‪ ,‬עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם‬
‫שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 9.2‬כל המחזיק במסמכי המכרז‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬אינו רשאי להעתיקם ו‪/‬או לעשות בהם כל‬
‫שימוש‪ ,‬זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה‪ ,‬וכל הזכויות שמורות לאור כל ניהול כלכלי בע"מ ולא ניתן‬
‫לעשות שימוש כל שהוא בלא אישור מראש ובכתב ממחבר ועורך המכרז‪ ,‬מ‪ .‬בר‪-‬לב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין‪.‬‬
‫‪ .10‬מפגש הבהרות וסיור קבלנים‬
‫‪ 10.1‬מפגש לצורכי הבהרות יערך ביום ‪ 12.5.15‬שעה ‪ ,10:00‬במשרדי העירייה‪ ,‬קומה ב'‪ ,‬אולם מועצת העיר‪.‬‬
‫‪ 10.2‬המפגש הנו חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬הגשת ההצעות‪ ,‬מועדים‬
‫‪ 11.1‬את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו‪ ,‬ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי‬
‫המציע‪ ,‬ב‪ 2-‬עותקים‪ ,‬יש למסור‪ ,‬במסירה אישית בלבד )לא בדואר(‪ ,‬במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר‬
‫המכרז ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי העירייה ברחוב נורדאו ‪ 17‬בת ים‪ ,‬חדר ‪ ,203‬ביום ‪ ,26.5.15‬לא‬
‫יאוחר מהשעה ‪ 13:00‬בדיוק‪.‬‬
‫‪ 11.2‬משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית‬
‫של המציע‪.‬‬
‫‪ 11.3‬כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות‪,‬‬
‫רישיונות‪ ,‬אישורים ו‪/‬או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע‪ ,‬בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו‬
‫הקשורה למכרז תחולנה על המציע‪.‬‬
‫‪ 11.4‬המציע יגיש במסגרת הצעתו פירוט המחירים של כל מתקני הצללה המוצעים על ידו )להלן ‪ -‬מחירון‬
‫מתקנים(‪ ,‬את מחירי החלפים למתקני הצללה )להלן ‪ -‬מחירון חלפים( וכן את מחיר האחריות החודשית‬
‫)להלן ‪ -‬מחירון אחריות( )וכולם ביחד ולחוד‪ :‬המחירונים(‪.‬‬
‫‪ 11.5‬המציע יגיש את הצעתו בהתאם להצעת המציע – מסמך ד'‪ ,‬כך שהמחיר שינקוב‪ ,‬יכלול את מלוא התמורה‬
‫אותה מבקש לעצמו המציע ובכלל זה גם בגין התכנון‪ ,‬האספקה‪ ,‬ההובלה‪ ,‬הניוד‪ ,‬ההצבה‪ ,‬עבודות התאמה‪,‬‬
‫אחריות ‪ ,‬האמצעים‪ ,‬הפריטים‪ ,‬כוח האדם והציוד הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬לתקופה של ‪ 36‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 11.6‬ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר‪ ,‬על המציע לחתום בחתימה וחותמת‪.‬‬
‫‪ 11.7‬במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז‪ ,‬יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין‬
‫השניים‪ .‬יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז העירייה תהא רשאית לראות בכך‬
‫תכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫~ ‪~ 11‬‬
‫‪ 11.8‬המחירים במכרז וההצעות הינם במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מ‪.‬‬
‫‪ 11.9‬המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז‪ ,‬היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות‬
‫רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬רשאית העירייה שלא לדון‬
‫בהצעתו ו‪/‬או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל‬
‫המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ 11.10‬על המציע לחתום על כל עמודי המכרז‪ ,‬וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם‪.‬‬
‫‪ 11.11‬הצעת המציע תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל‪.‬‬
‫‪ .12‬בחינת ההצעות‬
‫‪ 12.1‬העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף‪ ,‬הצעתו לא תבוא במניין‬
‫ההצעות‪.‬‬
‫‪ 12.2‬העירייה תבחן במסגרת בחינת ההצעות‪ ,‬יחד עם ההצעה הכספית גם את אמינותו וכושרו של המשתתף‬
‫לבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע‪ ,‬את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע‪ ,‬כך‬
‫שהצעת המחיר לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה‪.‬‬
‫‪ 12.3‬אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה שומרת לעצמה את‬
‫הזכות‪ ,‬להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או‬
‫יותר או להזמין רק חלק מהעבודות‪ ,‬הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬
‫‪ 12.4‬העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה‪ ,‬שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה‪ ,‬או‬
‫בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת‬
‫העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי‪.‬‬
‫‪ 12.5‬העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של‬
‫רשות אחרת‪ ,‬או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה‪ ,‬בכפוף לקיום שימוע‪ ,‬כנדרש‬
‫עפ"י דין‪.‬‬
‫‪ 12.6‬העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים‬
‫בהתאם לחוזה המוצע‪ ,‬את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע ברשויות המקומיות אחרות‪.‬‬
‫‪ 12.7‬המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא‪ ,‬על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל המקומות‬
‫הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע‪.‬‬
‫‪ 12.8‬אי הגשת הצעת מחיר ו‪/‬או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו‪/‬או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז‬
‫או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך‬
‫אחרת‪ ,‬עלולים לגרום לפסילת ההצעה‪ .‬במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות‬
‫המכרז‪ ,‬יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים‪.‬‬
‫‪ 12.9‬במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז‪ ,‬יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין‬
‫השניים‪.‬‬
‫‪ 12.10‬אי הגשת הצעת מחיר ו‪/‬או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו‪/‬או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז‬
‫או כל הסתייגות ביחס אליהם‪ ,‬בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך‬
‫אחרת‪ ,‬עלולים לגרום לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫~ ‪~ 12‬‬
‫‪ .13‬חובת הזוכה במכרז‪:‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪13.2‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪13.4‬‬
‫מציע‪ ,‬שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן ‪ -‬הזוכה( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו‪ ,‬יהא עליו‬
‫לשלם בהתאם להנחיית העירייה סך חד פעמי של ‪ ₪ 70,800‬כדמי טיפול במכרז תוך ‪ 14‬ימים מתאריך‬
‫הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז‪ ,‬וכן להמציא לעירייה עד לאותו המועד חוזה חתום על ידו‪,‬‬
‫ערבות בנקאית לביצוע החוזה )נספח ה' ‪) (1‬להלן ‪ -‬ערבות ביצוע( ואישור קיום ביטוחים‪ ,‬בהתאם לנספח ה'‬
‫‪ 2‬לחוזה‪.‬‬
‫לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק ‪ 13.1‬לעיל‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬תהא‬
‫העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבטל את זכייתו במכרז‪ ,‬לחלט את הערבות המצורפת להצעת‬
‫המציע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה והזוכה יפצה את העירייה‬
‫על כל הפסד שיגרם לה בגין כך‪.‬‬
‫סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו‬
‫ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות‬
‫שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז‪.‬‬
‫מציע שהצעתו לא תתקבל‪ ,‬יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום‪ ,‬אליה תצורף הערבות הבנקאית‬
‫שצורפה להצעתו במכרז‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עיריית בת ים‬
‫~ ‪~ 13‬‬
‫נספח א' ‪1‬‬
‫ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים עיריית בת ים‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫מידע ארגוני‬
‫לבקשתכם‪ ,‬הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫שם המציע‪_____________________________________ :‬‬
‫מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי‪__________________ :‬‬
‫כתובת המשרד הרשום‪_____________________________________________ :‬‬
‫כתובת הפעילות‪________________________________ :‬‬
‫מספר טלפון קווי‪ __________________ :‬טלפון סלולארי‪_________________:‬‬
‫מספר פקסימיליה‪_______________________________ :‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני )‪____________________________________________ :(E-MAIL‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחומי עיסוק המציע‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫‪.3‬‬
‫אנשי המפתח אצל המציע‪:‬‬
‫שם‬
‫‪.4‬‬
‫תחום התמחות‬
‫שנות ותק‬
‫‪3.1‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.2‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.3‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.4‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.5‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.6‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫‪3.7‬‬
‫__________________________‬
‫__________________________‬
‫_______‬
‫איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'‪/‬מר ____________________________________________ ‪,‬‬
‫מס' סלולארי‪ _______________ :‬דוא"ל‪ _________________________ :‬ופניות‪ ,‬ככל שתהיינה‪,‬‬
‫בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו‪.‬‬
‫~ ‪~ 14‬‬
‫להלן פירוט הגופים להם מספק המציע את העבודות ושירותים נשוא המכרז‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫שם העירייה ‪ /‬הגוף‬
‫מס'‬
‫אתרים‬
‫מס'‬
‫מתקנים‬
‫סוג המתקן‬
‫תקופת‬
‫השירות‬
‫איש קשר ברשות ‪ /‬בגוף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________________‬
‫חותמת וחתימת המציע‬
‫~ ‪~ 15‬‬
‫נספח מס' א' ‪2‬‬
‫חובה למילוי האישור‬
‫כל רשות ממליצה בנפרד‬
‫ניתן לצלם את הנספח לכמות הנדרשת‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים עיריית בת ים‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מס' ‪ 04/15‬אספקה‪ ,‬הצבה‪ ,‬התקנה ואחריות של מתקני הצללה‬
‫אני החתום מטה באשר בזה כי ______________________ )שם מלא( ע‪.‬מ‪ / .‬ח‪.‬פ‪) ___________ .‬להלן‪:‬‬
‫"המציע"(‪ ,‬ביצע עבורנו ____________________________________את שירותים הבאים ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהות השירותים שסופקו ‪-‬‬
‫______________________________________ ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מספר מתקנים שסופקו‬
‫________________________‬
‫‪.3‬‬
‫מספר מתקנים שתוחזקו‬
‫_______________________‬
‫‪.4‬‬
‫המועד או תקופת מתן השירותים ‪ _______________-‬עד _______________‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫היקף הכספי של השירותים )בש"ח( _________________________________‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חוות דעת על איכות השירותים__________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________________‬
‫פרטי המאשר‬
‫שם ושם משפחה‬
‫___________‬
‫טלפון‬
‫_________‬
‫תפקיד‬
‫__________‬
‫שם הגוף‬
‫_______________‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫____________________‬
‫חתימה‬
‫~ ‪~ 16‬‬
‫נספח א' ‪3‬‬
‫תצהיר וכתב התחייבות המציע‬
‫לכבוד‬
‫ועדת המכרזים בת ים‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪.‬‬
‫אני הח"מ ______________________________________נושא ת‪.‬ז‪, ________________ .‬נושא במשרת‬
‫___________________ ב_________________________________ )להלן ‪ -‬המציע( במכרז פומבי מס' ‪ ,04/15‬לאחר‬
‫שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬המציע בעל ותק וניסיון מוכח בעצמו או יחד עם מי שצרף אליו להצעתו‪ ,‬בייצור ו‪/‬או בשיווק של מתקני הצללה ‪ /‬גגונים‬
‫‪ /‬סככות אשר סיפק עבור רשות מקומית או גוף ציבורי אחד לפחות‪ 10 ,‬מתקני הצללה לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( שלא יפחת מ‪ ₪ 3,000,000 -‬לשנה בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת‬
‫הצעתו זו‪.‬‬
‫‪ .3‬המציע בעל יכולת כלכלית – פיננסית מוכחת‪ ,‬לבצע את העבודות והשירותים כהגדרתם במכרז בהיקף של ‪₪ 1,500,000‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪ .4‬המציע בעל יכולת להשלים בתוך ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על החוזה את האספקה וההתקנה לספק ולהתקין באופן‬
‫מושלם את הקמת כל מתקני ההצללה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על ההסכם מול העירייה‪.‬‬
‫‪ .5‬המתקנים המוצעים על ידו במכרז‪ ,‬עומדים בתקנים הישראלים הרלוונטיים למתקני הצללה למקומות ציבוריים )לגני‬
‫משחקים‪ ,‬גינות ציבוריות ורחבות(‪.‬‬
‫‪ .6‬המציע קשור בהסכם עם מורשה בטיחות ומהנדס אזרחי‪.‬‬
‫‪ .7‬המציע שילם לכל העובדים שהועסקו או המועסקים על ידו בשנתיים לפחות את שכר המינימום לפחות‪.‬‬
‫‪ .8‬העובדים אשר יבצעו את אחזקת מתקני הצללה עומדים בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון‬
‫למתן שירות לקטינים‪ ,‬התשס"א‪.2001-‬‬
‫‪ .9‬המציע ו‪/‬או כל בעל שליטה ו‪/‬או כל בעל עניין ו‪/‬או כל נושא משרה במציע‪ ,‬לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק‬
‫שכר מינימום או בעבירה לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו למכרז זה‪ .‬מציע או כל בעל‬
‫זיקה אליו אשר הורשע‪ ,‬בשנתיים האחרונות‪ ,‬בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים‪,‬‬
‫הצעתו לא תובא לדיון כלל‪.‬‬
‫‪ .10‬לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו‪/‬או מי מבעלי המציע ו‪/‬או מי ממנהלי המציע‪ ,‬תביעות משפטיות ו‪/‬או הליכים‬
‫משפטיים הנוגעים לפירוק ו‪/‬או פשיטת רגל ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪ .11‬ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז וההסכם‬
‫והעירייה תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז‪ ,‬בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק‪,‬‬
‫לחלט את הערבות הבנקאית‪ ,‬כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק‪ ,‬להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה‬
‫ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו‬
‫לרשות העירייה עקב הפרת התחייבויות זו‪.‬‬
‫___________‬
‫תאריך‬
‫_____________‬
‫חתימת המורשה‬
‫____________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ‪ _________________________ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪/‬ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני ה"ה‬
‫___________________________ הרשאי‪/‬ת ומוסמך‪/‬ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין‪/‬ה את תוכן‬
‫ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל‪ ,‬חתם‪/‬ה בפני על ההצהרה והצעת מחיר זו‪.‬‬
‫_______________‪,‬‬
‫עורך – דין‬
‫~ ‪~ 17‬‬
‫נספח א' ‪4-‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז‬
‫תאריך __________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בת ים‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס'________‬
‫על פי בקשת ________________________________ ע‪.‬מ‪ / .‬ח‪.‬פ‪) _____________ .‬להלן ‪ -‬המציע( אנו‬
‫ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ‪) ₪ 100,000-‬במילים – מאה אלף ‪ (₪‬וזאת בקשר עם‬
‫השתתפותם במכרז ‪ 04/15‬אספקה‪ ,‬הצבה‪ ,‬התקנה ואחריות של מתקני הצללה בתחום העיר בת ים ולהבטחת מילוי‬
‫תנאי דרישות ומסמכי המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך ‪ 14‬יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב‬
‫שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו‪ ,‬או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את‬
‫הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה‬
‫לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל אחת מהן‬
‫מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ .‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ‪.15.4.15‬‬
‫ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום ‪ 4.9.15‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ‪ 4.9.15‬לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יום ‪ 4.9.15‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תאריך ________________‬
‫בנק __________‬
‫~ ‪~ 18‬‬
‫מסמך ב'‬
‫מפרט הדרישות לתכנון‪ ,‬הקמה ואחריות של מתקני הצללה‬
‫מבוא כללי‬
‫‪1‬‬
‫עיריית בת ים )להלן – העירייה( מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה והתקנה של‬
‫מתקני הצללה ברחבי העיר בת ים והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הזוכה במכרז )להלן – הספק( במכרז יידרש לספק שירותי הצללה ולדאוג להצללתם של שטחים או רחבות‬
‫המיועדות להתכנסות או פעילות‪ ,‬באתרים שונים ברחבי העיר‪ ,‬בשטח כולל של כ‪ 18,000 -‬מ"ר‪ ,‬בהתאם לרשימת‬
‫האתרים והשטחים המיועדים להצללה‪ ,‬המצורפת למכרז כמסמך ג' במכרז )להלן‪ -‬האתרים(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הספק במכרז נדרש לתכנן מתקני הצללה‪ ,‬במידות ובאמצעים המאפשרים הצללה של כלל השטחים המיועדים‬
‫להצללה בכל אתר ואתר‪ ,‬באיכות‪ ,‬בטיב ובמבנה עליו התחייב בהצעתו במכרז המאושר ע"י מורשה בטיחות‬
‫) להלן – המתקנים(‪ ,‬להציבם ולהתקינם בתוך פרק זמן של ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על החוזה באישור מהנדס‬
‫אזרחי על הצבתם כדין‪ .‬תחילת ביצוע העבודות מותנה בהזמנת עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה ותקציב‬
‫מאושר כדין‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הספק נדרש ליתן לעירייה אחריות על המתקנים שסיפק לתקופה של ‪ 36‬חודשים לפחות )להלן – תקופת אחריות(‬
‫ובאחריותו ועל חשבונו ואמצעיו לדאוג במהלך כל תקופת האחריות‪ ,‬על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬שמירה על יעודם‬
‫ומטרתם )כולל החלפת רכיבים או סילוק והצבה מתקן חדש במידת הצורך( )להלן ‪ -‬השירותים(‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הספק יידרש לספק את השירותים ברמה גבוה לבצע את פעולות ולתפעל את מערך הטיפול בתקלות באופן‬
‫מיטבי‪ ,‬בהתאם להצעתו במכרז‪ ,‬למפרט הדרישות והתחייבותו לאיכות ולבטיחות ואחראי באופן בלעדי‬
‫להתאמתו של הציוד למפרט הטכני המוצע והמאושר‪ ,‬לאיכותו ולתקינות של המתקנים והציוד‪ ,‬ולרמת בטיחות‬
‫גבוהה של המתקנים‪ ,‬על פי כל התקנים וכללי הבטיחות המחייבים ולבצע בין היתר‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההצבה‪ ,‬של המתקנים‪ ,‬בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב ובכלל זה התיכנון‪ ,‬ההקמה וההצבה של מתקני‬
‫הצללה )להלן‪ -‬הקמה( ולצרף תוכנית עבודה ולוחות זמנים לביצוע עבודות ההקמה )להלן – תכנית עבודה(‬
‫ולהציג אישור של מהנדס אזרחי לגבי כל מתקן ומתן שיוצב‪ ,‬כי הצבתו נעשתה כנדרש וכדין;‬
‫ב‪.‬‬
‫לבצע את כל עבודות ההקמה‪ ,‬ההצבה והאחריות בהתאם לתוכנית מאושרת‪ ,‬ההיתרים והרישיונות על פי‬
‫כל דין והיה ולמתקנים קיים תקן כל שהוא לפעול בהתאם להוראות התקן המחייב )להלן ‪ -‬האישורים(;‬
‫ג‪.‬‬
‫להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכח האדם הדרושים לבצע כל פעולה הדרושה במסגרת האחריות‪ ,‬לבצע‬
‫כל תיקון או החלפת רכיב או סילוק של פריט או רכיב והחלפתו בחדש וכל פעולה אחרת‪ ,‬על חשבונו‬
‫ואמצעיו שנועדו לדאוג לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬מטרתם ויעודם של המתקנים שהוצבו על ידו‬
‫)להלן ‪ -‬האחריות(;‬
‫‪6‬‬
‫על הספק במכרז יהיה לבצע את עבודות ההקמה או הדרושות בתקופת האחריות‪ ,‬בימים ובשעות‪ ,‬בהתאם לחוקי‬
‫העזר העירונים תוך הקפדה על פגיעה מזערית או מניעה מהציבור את השימוש באתרים‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬יידרש הספק לעבוד במקביל לעבודתם של קבלנים אחרים‪ ,‬המבצעים‬
‫עבודות באותו אתר‪ .‬הדבר ידרוש תיאום בינו לבין הגורמים הפועלים באתר )להלן‪" -‬תיאום"( ובאתר בו‬
‫תתבצענה עבודות גם של קבלנים אחרים‪ ,‬תיאום העבודות יהא באחריות הספק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫על הספק לדאוג לכל ההיתרים ו‪/‬או הרישיונות הדרושים על פי כל דין‪ ,‬להצבה ו‪/‬או הקמה ו‪/‬או חיבור של‬
‫המתקנים והספק יהא חייב להגיש תכניות ולפעול בעצמו ובמסגרת הצעתו הכספית‪ ,‬גם לתוכניות‪ ,‬להיתרים‪,‬‬
‫לרישיונות ולאישורים הדרושים לסוג זה של עבודות‪.‬‬
‫~ ‪~ 19‬‬
‫פרק א'‪ :‬מפרט דרישות לתכנון והקמה של מתקני הצללה‬
‫‪ .1‬תכנון להקמת מתקני הצללה‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫הספק יסייר בכל האתרים המופיעים ברשימת האתרים )מסמך ג'( ויתכנן בכל אתר את מידותיו ואופן‬
‫הצבתו של מתקן ההצללה‪ ,‬בהתאם לשטח הכיסוי הדרוש‪ ,‬בצורה אופטימאלית לכיסוי השטח הדרוש‬
‫ובהתאם לדרישות כל דין והתקנים הרלבנטיים‪.‬‬
‫הספק יכין ויגיש למנהל תכנית עבודה והקמה של כל מתקן ומתקן בכל אתר מתקן הצללה המתאים‬
‫והדרוש למתן מענה הצללה ) פגודה ‪ /‬ממברנה ‪ /‬מפרשים( בהתאם לגודל האתר‪ ,‬לכיסוי הנדרש ולשטח‬
‫האתר‪.‬‬
‫הביצוע יהא בהתאם לתוכנית ואישור מהנדס אזרחי )קונסטרוקטור(‪ ,‬כי אכן המתקנים הוצבו וקובעו‬
‫בהתאם לתוכנית‪ ,‬לצורך ולכל דין‪.‬‬
‫לאחר ביצוע‪ ,‬הקמה והצבת מתקני הצללה ימציא הספק אישור עמידת מתקני הצללה בתו התקן הישראלי‬
‫ממכון התקנים הישראלי ויגיש אותו לנציג העירייה‪.‬‬
‫במידה ובסיום הקמה והצבת מתקני הצללה יסתבר כי העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות התקנים‬
‫הרלבנטיים ו‪/‬או במידה ולא ניתן אישור למתקני הצללה ע"י המהנדס האזרחי ו‪/‬או לא היה בהם לתת‬
‫כיסוי מספיק לדעת העירייה‪ ,‬יבצע הספק‪ ,‬באופן מיידי‪ ,‬את כל הנדרש על מנת להשמיש את מתקני הצללה‬
‫ולקבלת אישור הצבה כנדרש וזאת‪ ,‬ללא כל תמורה נוספת מצד העירייה‪.‬‬
‫‪ .2‬מפרט טכני של מתקני ההצללה‬
‫‪2.1‬‬
‫הספק יתקין בכל אתר מתקן הצללה התואם את האתר‪ ,‬בהתאם לגודל האתר‪ ,‬לכיסוי הנדרש ולשטח‬
‫האתר בדמוי פגודה או ממברנה או מפרשים ) להלן – המתקן(‪ ,‬אשר יהיה עשוי מן החומרים המצויים‬
‫בידי הזוכה ואותם הציע במכרז ובלבד שהם לא יפחתו מהדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הקונסטרוקציה‬
‫א‪ .‬רכיבי המבנה הקונסטרוקטיבי של המתקן יהיו מהחומרים שלהם תקן ישראלי‪ ,‬מפלדה מגולוונת‪,‬‬
‫בקוטר ובגובה הדרוש ליצירת מענה הצללה לפי מפרט קונסטרוקטור בהתאם לאתר‪.‬‬
‫ב‪ .‬אישור מהנדס קונסטרוקציה והצגת תו תקן ישראלי מתאים‪.‬‬
‫ג‪ .‬גוון הבד לפי בחירת העירייה‬
‫ד‪ .‬קונסטרוקציה צבועה בגוון על פי בחירת העירייה‬
‫ה‪ .‬כבלים‪ ,‬מותחנים ונועלי כבל לפי ת"י ‪565‬‬
‫ו‪ .‬עיגון וביסוס באישור ובתכנון מהנדס קונסטרוקציה‬
‫ז‪ .‬כל עבודות המסגרות והגלוון יבוצעו במפעל שעומד בדרישות תקן ‪ISO‬‬
‫ח‪ .‬אביזרי חיבור‪ ,‬ברגים‪ ,‬אומים ושייבות ‪ -‬יהיו מנירוסטה מסוג ‪ . L 896‬כל הברגים יהיו בעלי ראש‬
‫עגול ושקועים כך שלא יבלטו החוצה‪.‬‬
‫ט‪ .‬כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וחלקים‪ ,‬ללא בליטות‬
‫‪2.3‬‬
‫מפרט אריג ההצללה‬
‫א‪ .‬רכיבי אריג ההצללה יהיו חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ‪ ,HDPE‬מיוצבים כנגד קרני ‪,UV‬‬
‫המספק הצללה ‪ 90%-93%‬וסינון קרינה ‪ 92-98%%‬מסנני ‪ UVA‬ו‪UVB-‬‬
‫ב‪ .‬מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן ‪ 5093‬ואישור מכון התקנים‬
‫‪ .3‬אופן ביצוע העבודות‬
‫‪3.1‬‬
‫הספק יידרש לבצע את מכלול הפעולות ובכלל זה‪ ,‬לבצע עבודות תכנון והקמה של מתקני הצללה‪ .‬על הספק‬
‫להעמיד את כ"א והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות‪ ,‬באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה‬
‫והוראות המנהל‪.‬‬
‫~ ‪~ 20‬‬
‫‪3.2‬‬
‫לאחר קבלת אישור התוכניות מהעירייה על הספק לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע הקיימת‪ ,‬כולל‬
‫אפשרות להימצאותם של קווים תת‪-‬קרקעיים‪ ,‬בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא‪ .‬לא תשולם כל תוספת‬
‫עבור החפירה לגלויים‪ ,‬בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או בעבודת ידיים‪ .‬במקרה של פגיעות ו‪/‬או‬
‫נזק בקווים‪ ,‬אפילו במקרה של עבודת ידיים‪ ,‬יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על‬
‫הספק‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫במקרה של פגיעות ו‪/‬או נזק בגינון‪/‬גומי‪/‬דשא סינטטי‪ /‬ריצוף אספלט וכד'‪ ,‬יחולו כל ההוצאות של תיקון‬
‫והחזרת המצב לקדמותו על הספק‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫בקווים‪ ,‬אפילו במקרה של עבודת ידיים‪ ,‬יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הספק‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הספק ועליו יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק מורשה על חשבונו‬
‫לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות‪ ,‬בהתאם לאמור במפרט המיוחד ולהציג את‬
‫האישורים מאת האתר המורשה כי עשה כן‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫עם השלמת העבודות בכל אתר‪ ,‬על הספק יהיה לקבל את אישורו בכתב של המפקח מטעם העירייה על כך‪.‬‬
‫‪ .4‬בטיחות ‪ -‬כללי‬
‫‪ 4.1‬הספק מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר‬
‫תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה‪ ,‬קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה‬
‫וסביבתה‪ ,‬קרא והבין את נספח בטיחות וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות‪ ,‬ובה הוא מאשר כי‬
‫קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל‪ ,‬הבין אותה‪ ,‬קרא את נספח הבטיחות ומתחייב לפעול בביצוע‬
‫התחייבויותיו נשוא הסכם זה וע"פ כל דין‪.‬‬
‫‪ 4.2‬הספק מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות‪ ,‬על פי‬
‫הוראות הדין‪ ,‬הנחיות והוראות המנהל ו‪/‬או המפקח בעירייה ונספח הבטיחות‪.‬‬
‫‪ 4.3‬על הספק לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי‪ ,‬לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם‬
‫של עובדיו‪ ,‬עובדי העירייה וכל אדם ו‪/‬או גוף שהוא‪ ,‬לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם‬
‫כך ובהתאם להוראות המנהל ו‪/‬או המפקח בעירייה‪.‬‬
‫‪ 4.4‬הספק יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות‪ ,‬בין‬
‫היתר בהקשר לטיב העבודות‪ ,‬התהליכים‪ ,‬המבנים‪ ,‬הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש‪ ,‬ידאג לנקיטת‬
‫אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪ 4.5‬מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הספק אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה‪,‬‬
‫לבטיחות ולשלום עובדיו‪ ,‬מפקחים ומהנדסים של העיריה או מטעמה הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות‬
‫וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ 4.6‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬על הספק חלה החובה לכסות פתחים‪ ,‬לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה‬
‫מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו‪/‬או הנוצרים במהלך העבודה‪ ,‬העלולים להוות סיכון‬
‫לגופו ו‪/‬או לרכושו של אדם כל שהוא‪ ,‬לגדר לבטח מכונות‪ ,‬חומרים‪ ,‬ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט‬
‫בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים‪ ,‬למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה‪ .‬כן מתחייב‬
‫הספק לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה‪.‬‬
‫‪ 4.7‬על הספק לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין‪,‬‬
‫הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום‪.‬‬
‫‪ 4.8‬הספק מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש‬
‫במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה‪ ,‬במצב טוב ותקין‪ ,‬ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן אדם כל‬
‫שהוא‪ ,‬וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים‪.‬‬
‫‪ 4.9‬הספק מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא בו‬
‫במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 4.10‬הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות‬
‫התפוצצות העלולה לפגוע באדם כל שהוא‪ ,‬הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות‪.‬‬
‫‪ 4.11‬במקרה בו התרחשה תאונה ו‪/‬או מפגע אשר גרם ו‪/‬או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו‪/‬או ברכושו של אדם‬
‫כל שהוא מתחייב הספק לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו‪/‬או למפקח בעירייה‪ ,‬ולמפקח מטעם משרד‬
‫העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(‪.‬‬
‫~ ‪~ 21‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪4.14‬‬
‫‪4.15‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הספק להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו‪/‬או המפקח בעירייה תוך‬
‫‪ 72‬שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד‪.‬‬
‫במידה וימצא המנהל ו‪/‬או המפקח בעירייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הספק מפר התחייבות‬
‫כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן‪ ,‬תוכל העירייה באמצעות המנהל ו‪/‬או המפקח ליתן התראה‬
‫בנוגע לאמור לספק‪ .‬היה והספק לא תיקן ההפרה כנדרש תוך ‪ 7‬ימים ממועד קבלת ההתראה‪ ,‬תוכל‬
‫העירייה באמצעות המנהל ו‪/‬או המפקח‪ ,‬להפסיק את התקשרותה עם הספק על פי הסכם זה‪ ,‬ומועד סיום‬
‫ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה‪.‬‬
‫אין בהוראות נספח זה‪ ,‬ובתדריך הממונה על הבטיחות בעירייה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל‬
‫דרישות הבטיחות והגהות החלים על הספק במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫פעולת הספק בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו‪/‬או פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין‬
‫וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על הספק זה והארגונים להם היא כפופה‪.‬‬
‫‪ .5‬ציוד מגן אישי‬
‫‪ 5.1‬הספק מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי‪ ,‬בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות‬
‫הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(‪ ,‬תשנ"ז‪] 1997-‬להלן‪" :‬תקנות ציוד מגן אישי"[‪ ,‬להתקין שלטי הדרכה‬
‫לשימוש בציוד‪ ,‬ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו‪.‬‬
‫‪ 5.2‬הספק ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל‪ ,‬באיכות נאותה‪ ,‬חזק ועמיד‪ ,‬בעל‬
‫מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע‪ ,‬ועל פי כל תקן הנדרש‬
‫בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי"‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הספק יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין‪.‬‬
‫‪ 5.4‬במידה והספק לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה‪ ,‬תוכל העירייה באמצעות המנהל ו‪/‬או המפקח‬
‫ושיקול דעתם הבלעדית‪ ,‬לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך ‪ 7‬ימים‪ ,‬להפסיק את‬
‫עבודת הספק‪.‬‬
‫‪ 5.5‬ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך על הספק לדאוג לכך שכל הציוד‪ ,‬המכונות‪ ,‬האביזרים‬
‫כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין‪ ,‬ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות"‪,‬‬
‫צריכים לעבור בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות‪ ,‬יבדקו ע"י בודק מוסמך‬
‫כנדרש ובמועד‪ .‬במידה ופריט ציוד‪ ,‬מכונה‪ ,‬אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק‬
‫מוסמך‪ ,‬על הספק לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת‬
‫של בודק מוסמך‪.‬‬
‫‪ 5.6‬הספק ישא באחריות לכל נזק לגוף ו‪/‬או רכוש של כל גורם ו‪/‬או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי‬
‫התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 5.7‬חובה על הספק לוודא כי כל המכונות‪ ,‬הציוד‪ ,‬האביזרים וכיו"ב המצויים בבעלותו ו‪/‬או בחזקתו בקשר‬
‫לביצוע‪/‬אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על‬
‫‪ 5.8‬מנת לוודא כי הם במצב תקין‪ ,‬כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם‬
‫להוראות הדין‪ ,‬היצרן וכללי מקצוע מקובלים‪.‬‬
‫‪ 5.9‬הספק ישא באחריות לכל נזק לגוף ו‪/‬או רכוש של כל גורם ו‪/‬או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי‬
‫התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 5.10‬על הספק להמציא למנהל ו‪/‬או למפקח בעירייה מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק מוסמך‬
‫ו‪/‬או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על כך כי הציוד‪,‬‬
‫המכונות‪ ,‬האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד‪ ,‬ע"י הגורם המוסמך‪ ,‬בהתאם לדרישות כל דין ונמצאו תקינים‬
‫וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא‪.‬‬
‫‪ .6‬הפעלת מכונות‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים ומערכות חשמליות ניידות‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪6.4‬‬
‫על הספק לדאוג ולוודא כי כל המכונות‪ ,‬הציוד‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש‬
‫במסגרת ביצוע‪/‬אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין‪.‬‬
‫על הספק לדאוג ולוודא כי כל המכונות‪ ,‬הציוד‪ ,‬האביזרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש‬
‫במסגרת ביצוע‪/‬אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות‪ ,‬ולא‬
‫ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם‪.‬‬
‫כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר‪.‬‬
‫על עובדי הספק המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו‪/‬או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר הדבר‬
‫נדרש בדין‪ ,‬המתאים לסוג העבודות המתבצעות‪ .‬הספק ו‪/‬או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את‬
‫רשיונותיהם על פי דרישתו‪.‬‬
‫~ ‪~ 22‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪6.8‬‬
‫הספק מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו‪/‬או על ידי מי מטעמו‪ ,‬לרבות ע"י קבלני משנה‪,‬‬
‫יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו‪ ,‬תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(‪,‬‬
‫התש"ן‪ 1990-‬ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬תשי"ג‪.1953-‬‬
‫הספק יהא אחראי לכל נזק ו‪/‬או פגיעה לאדם‪ ,‬לגוף ו‪/‬או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע‬
‫התחייבויותיו דנן‪.‬‬
‫הספק יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו‪/‬או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין‪,‬‬
‫בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו‪.‬‬
‫מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתם‬
‫וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך‪ .‬התעודות יוצגו לנציג העירייה ע"פ דרישתו‪.‬‬
‫‪ .7‬עבודות על גגות שבירים‪ ,‬עבודות בגובה‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.5‬‬
‫על הספק לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו‪/‬או נפילה של אדם כל שהוא המבצע עבודות על גג שביר‬
‫ו‪/‬או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(‪,‬‬
‫תשנ"ו‪) 1986-‬להלן‪" :‬תקנות העבודה על גגות שבירים"(‪ ,‬בהתחשב במבנה הגג‪ ,‬שבירותו‪ ,‬שיפועו והשפעת‬
‫מזג האוויר‪.‬‬
‫במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות‪ ,‬גג שביר"‪.‬‬
‫הספק יספק לעובדים על גגות סולמות‪ ,‬פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות‬
‫בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים"‪ .‬הספק יוודא כי עובדיו‪,‬‬
‫מועסקיו‪ ,‬קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי‬
‫חוק‪.‬‬
‫הספק מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש‬
‫באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים‪.‬‬
‫הספק מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"ז‪.2007-‬‬
‫‪ .8‬עבודות בניה‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8.6‬‬
‫על הספק לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(‪,‬‬
‫תשכ"ב‪ ,1961-‬ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול‪ ,‬בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‬
‫תשמ"ח‪] 1988-‬להלן‪" :‬תקנות הבטיחות )עבודות בניה("[‪.‬‬
‫הספק ידאג כי עבודות חפירה‪ ,‬עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש‪ ,‬פגיעה‬
‫ביציבות מבנים‪ ,‬מתקנים או כל חלק מהם‪ ,‬אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה‬
‫באדם וברכוש‪ ,‬לרבות גידור ותאורה נאותה‪ .‬כמו כן‪ ,‬ינקוט הספק באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה‬
‫באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי‪ ,‬אדים מזיקים‪ ,‬גזים או התפרצות מים‪.‬‬
‫הספק‪ ,‬כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים‪ ,‬ישתמש בשיטות‬
‫עבודה‪ ,‬וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים‪ ,‬אבנים‪ ,‬או חומרים כאמור‬
‫באדם או ברכוש‪.‬‬
‫הספק יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות‬
‫בניה("‪ ,‬ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות‬
‫הבטיחות )עבודות בניה(" ועל פי כל דין‪.‬‬
‫הספק יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות "תקנות‬
‫הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש‪.‬‬
‫עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום מוקף"‪ ,‬שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים‬
‫תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף"‪.‬‬
‫‪ .9‬עבודות במתקני לחץ גבוה‬
‫על הספק לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים‪ ,‬משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן‬
‫והוראות הבטיחות על פי כל דין‪.‬‬
‫~ ‪~ 23‬‬
‫‪ .10‬גהות תעסוקתית‬
‫‪ 10.1‬הספק יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין‪ ,‬אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא‬
‫על בריאות עובדיו ו‪/‬או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה‪ ,‬בתהליכי העבודה‪ ,‬במתקנים‪,‬‬
‫במבנים‪ ,‬בחומרים ובציוד‪ ,‬במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 10.2‬הספק יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני‬
‫בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד‪ ,‬בחומר‪ ,‬בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר‬
‫לביצוע‪/‬אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הספק ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע‬
‫עבודתם במסגרת הסכם זה‪ ,‬וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .11‬הכנה לביצוע‬
‫‪11.1‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪11.6‬‬
‫רואים את הספק כאילו בדק‪ ,‬לפני הגשת הצעתו למכרז‪ ,‬את מקום העבודה וסביבותיו‪ ,‬את טיב הקרקע‪,‬‬
‫את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה‪ ,‬את דרכי הגישה‪ ,‬וכן כאילו השיג‬
‫וקבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו‪.‬‬
‫רואים את הספק כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו‪ ,‬ומהווה‬
‫תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין ודרישת כל רשות מוסמכת‪.‬‬
‫הספק מתחייב לבדוק ולוודא‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את מיקומם של המבנים העל והתת ‪ -‬קרקעיים לרבות צינורות‬
‫מים‪ ,‬ביוב והשקאה‪ ,‬כבלי טלפון‪ ,‬טלגרף וחשמל‪ ,‬מנהרות‪ ,‬תעלות‪ ,‬גדרות‪ ,‬עמודים ועצים וכן כל מבנה או‬
‫מכשול אחר העלול להימצא בתחום עבודתו‪ ,‬כל אלה בין שהם מופיעים בתכנית ובין שאינם מופיעים‪.‬‬
‫תשומת לב הספק מופנית לכך‪ ,‬שחלק מהעבודה יתבצע ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת מאוד של כלי‬
‫הרכב והולכי רגל‪ .‬על הספק להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עימה את תנאי‬
‫ומועדי ביצוע העבודה‪ .‬בהתאם להחלטת המפקח ו‪/‬או עפ"י דרישת המשטרה‪ ,‬יתכן ביצוע עבודות בשעות‬
‫הלילה‪ .‬באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר‪ ,‬ייעשה התשלום על חשבון הספק‪ .‬משך כל זמן ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬יאפשר הספק גישה נוחה ובטוחה של הולכי הרגל לאתרים השונים סביב אתר העבודה‪ .‬באם יהיה‬
‫צורך בסגירה מוחלטת של קטע מדרכה‪ ,‬על הספק לדאוג להסדרת מעבר חליפי להולכי הרגל‪ ,‬על חשבונו‪.‬‬
‫כל עבודה שביצועה מחייב סגירת כבישים ומדרכות לתנועה‪ ,‬תתואם מראש עם המוקד העירוני בעירייה‪,‬‬
‫טרם תחילת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫טרם תחילת ביצוע העבודות יגיש הספק לידי המפקח אומדן על כמויות הפסולות הצפיות כתוצאה מביצוע‬
‫העבודות וזאת לאחר קבלת אישור האגף לאיכות הסביבה לאומדן זה‪.‬‬
‫כל ההכנות לביצוע העבודה תעשינה ע"י הספק ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ .12‬עבודות הקמה‬
‫‪ 12.1‬כללי‬
‫א‪ .‬על עבודות הקמה של מתקני הצללה תחולנה הוראות סעיף זה על העבודות‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודות ההקמה תכלולנה את העבודות ההקמה של מתקני הצללה ותבוצענה בהתאם לתכנון‪ ,‬שאושר‬
‫על ידי העירייה והספק יהא חייב להשיב את המשטח ‪ /‬המקום ‪ /‬הקרקע בו הוצבו העמודים‬
‫לקדמותו‪ ,‬כך שלא יוותרו תלאים במקומות ההצבה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוראות העבודה‪ ,‬הדרישות וההנחיות‪ ,‬נועדו לאפשר לספק קובץ הנחיות שיש להביא בחשבון במסגרת‬
‫העבודות ויש להתייחס אליהם כאל הנחיות כלליות ולקרוא ולנהוג‪ ,‬בהקשר והדבק הדברים הנכון‬
‫ביחס למהות העבודה‪.‬‬
‫‪ 12.2‬ביצוע העבודה ולוח זמנים‬
‫א‪ .‬הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי ההסכם‪ ,‬התוכניות לביצוע‪ ,‬הפרטים‬
‫והמפרטים שאושרו לו על ידי העירייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מובהר בזאת כי חתימת ההסכם כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה ורק הוצאת‬
‫צו התחלת עבודה‪ ,‬על פי המפורט להלן‪ ,‬מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוך ‪ 10‬ימים ממועד החתימה על ההסכם‪ ,‬מתחייב הספק להמציא לידי העירייה‪ ,‬על חשבונו‬
‫והוצאותיו‪ ,‬תוכנית עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך אחר אותו תדרוש העירייה והנחוץ‬
‫לדעתה לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 12.3‬בדיקות מוקדמות‬
‫א‪ .‬הספק מתחייב‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים מיום החתימה על ההסכם ‪ ,‬לבדוק את אתר העבודה וסביבתו‪ ,‬את טיב‬
‫הקרקע‪ ,‬את דרכי הגישה‪ ,‬מיקומם של מערכות התשתית ואת כל הגורמים המשפיעים או עלולים‬
‫להשפיע‪ ,‬על תחילת עבודתו ו‪/‬או על התחייבויותיו ולהעבירן לעירייה‪.‬‬
‫~ ‪~ 24‬‬
‫ב‪ .‬הספק מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז‪ ,‬דלק‪ ,‬חשמל‪ ,‬מים‬
‫וביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬תאי ביקורת‪ ,‬שוחות‪ ,‬עמודי חשמל‪ ,‬כבלי חשמל‪ ,‬תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית‬
‫מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע‪ ,‬כולם או חלקם‪.‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪12.9‬‬
‫סימון ומדידות‬
‫א‪ .‬הספק יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים‪ ,‬הממדים וההכוונה של חלקי‬
‫העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע‪ ,‬בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים‪.‬‬
‫הוצאות הסימון תחולנה על הספק‪ ,‬וכל מדידה טעונה אישור של המודד מטעם העירייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע‪ .‬ניזוקו‪ ,‬נעלמו או טושטשו נקודות הקבע‪ ,‬על הספק‬
‫לחדשן על חשבונו הוא‪ .‬כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח‪ ,‬יאפשר הספק למפקח להשתמש‬
‫בנקודות הקבע לביקורת העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הספק תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל סימון או‬
‫ביצוע כפי שימצא לנכון‪.‬‬
‫ד‪ .‬מודד מטעם הספק ילווה את העבודה באופן קבוע‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל המדידות‪ ,‬ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הספק או על חשבונו‪ ,‬ואם נעשו כבר על ידי גורמים‬
‫אחרים‪ ,‬ייבדקו או יושלמו על ידו‪ ,‬לפי העניין והנסיבות‪.‬‬
‫רישיונות ואישורים‬
‫א‪ .‬לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הספק לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב מההסכם ועל פי כל דין‬
‫ולשאת בכל ההוצאות הדרושות והכרוכות בכך לצורך קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות‬
‫)העירייה‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬חברות הכבלים‪ ,‬נתיבי ישראל‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬שירותי כבאות‪ ,‬תאגיד המים‬
‫וכל רשות נוספת אחרת – להלן יחד או לחוד – הרשויות(‪.‬‬
‫ג‪ .‬על הספק מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר‪ ,‬לפי התחלת העבודה‪ ,‬אישורי מעבר ואת כל‬
‫האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת ‪ -‬קרקעיים )מים‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬דלק‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול וכיו"ב( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת‪ ,‬שיהיה נוכח‬
‫במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי‪ ,‬או חצייתו‪.‬‬
‫דרכי ביצוע ולוח זמנים‬
‫א‪ .‬הספק מתחייב להגיש לאישור העירייה‪ ,‬לא יאוחר מאשר תוך ‪ 10‬יום ממועד החתימה על ההסכם ‪,‬‬
‫בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה‪ ,‬לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות המועדים להוצאת האישורים הנדרשים‪.‬‬
‫ב‪ .‬כמו כן ימציא הספק לעירייה ‪ /‬למנהל‪ ,‬לא יאוחר מאשר תוך ‪ 10‬יום ממועד החתימה על ההסכם ‪ ,‬לוח‬
‫זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה‪ ,‬האתרים המיועדים לביצוע ‪.‬‬
‫ג‪ .‬עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הספק על פי ההסכם‪ ,‬לרבות החובה להשלים את ביצוע‬
‫העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בהסכם זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא המציא הספק את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי העירייה‪ ,‬ולוח הזמנים זה יחייב את הספק‪.‬‬
‫הוצאות ההכנה יחולו על הספק‪.‬‬
‫ה‪ .‬העירייה רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה‬
‫אחרת בהתאם להוראות ההסכם‪ ,‬להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר‪ .‬שונה‪ ,‬תוקן‪ ,‬או‬
‫הוחלף לוח הזמנים ‪ -‬יחייב לוח הזמנים את הספק מזמן אישורו על ידי העירייה‪.‬‬
‫ו‪ .‬המצאת כל מסמך‪ ,‬תכנית‪ ,‬או חומר לפי הוראות סעיף זה לעירייה‪ ,‬בין שאושר על ידה ובין שלא אושר‪,‬‬
‫אינה פוטרת את הספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה ולפי כל דין‪.‬‬
‫התחלת ביצוע העבודה‬
‫א‪ .‬הספק יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי העירייה בצו התחלת עבודה‪ ,‬בהתאם ללוח‬
‫הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר‬
‫במכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לספק כל דחייה של המועד הנקוב בצו‬
‫התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתארגנות לעבודה‪.‬‬
‫העמדת אתר העבודה לרשות הספק‬
‫במועד שנקבע להתחלת העבודה‪ ,‬יועמד לרשות הספק אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת‬
‫ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר‪ .‬לאחר מכן יועמדו לרשות הספק‪ ,‬מזמן לזמן‪,‬‬
‫חלקים נוספים מאתר העבודה‪ ,‬הכול כפי שיידרש‪ ,‬לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים‪.‬‬
‫שילוט על ביצוע עבודות‬
‫א‪ .‬העירייה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש מהספק לספק ולהציב שלט‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל אתר‬
‫עבודה‪ ,‬שלט בכניסה לאתר במידות ‪ 1.50 x 1.00‬מ'‪ ,‬השלט יכלול‪ :‬שם האתר‪ ,‬שם הספק וכתובתו‪,‬‬
‫פירוט העבודה המתבצעת ותאריך לביצוע הביקורות‪.‬‬
‫ב‪ .‬השלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי‪ ,‬שיאושרו על ידי העירייה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הספק ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט וישא על חשבונו בכל‬
‫התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות‪.‬‬
‫~ ‪~ 25‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במהלך תקופת ההסכם ידאג הספק לשלמותו ולניקיונו של השלט‪ ,‬לחידושו או להחלפתו אם ניזוק‪,‬‬
‫ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו באתר הכול לפי הנחיות והוראות המפקח‪.‬‬
‫הספק‪ ,‬קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים האמורים לעיל‪ .‬שילוט נוסף‬
‫יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הספק‪.‬‬
‫‪ 12.10‬מועד השלמת העבודה‬
‫א‪ .‬הספק מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המועדים שנקבעו בהסכם זה ובצו התחלת העבודה כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים‬
‫וההיתרים הדרושים‪ ,‬ביצוע העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי‪.‬‬
‫ג‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא באישור‪ ,‬מראש ובכתב של‬
‫המנהל וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של הסכם זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬סבור נציג העירייה כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה‪ ,‬מחמת שינויים או תוספות לעבודה‪,‬‬
‫או מחמת כוח עליון‪ ,‬או תנאים מיוחדים המחייבים‪ ,‬לדעת המנהל‪ ,‬מתן הארכה‪ ,‬רשאי המנהל לתת‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו‪ ,‬אם נתבקש לעשות כן על ידי הספק‪ ,‬ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪12.11‬‬
‫‪12.12‬‬
‫‪12.13‬‬
‫‪12.14‬‬
‫הפסקת העבודה‬
‫א‪ .‬על הספק להפסיק את ביצוע העבודה‪ ,‬לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת העירייה‪,‬‬
‫בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה‪ ,‬ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על ידי העירייה הוראה‬
‫בכתב על כך‪.‬‬
‫ב‪ .‬הופסק ביצוע העבודה‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬ינקוט הספק באמצעים להבטחת אתר העבודה והעבודה‬
‫ולהגנה עליהם לפי הצורך‪ ,‬לשביעות רצונו של המנהל‪.‬‬
‫פיקוח וניהול‬
‫א‪ .‬העירייה תהא רשאית לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב‬
‫החומרים שמשתמשים בהם‪ ,‬איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הספק‬
‫בביצוע העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק יאפשר ויעזור לנציג העירייה ולכל בא כוח מורשה על ידו‪ ,‬להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל‬
‫מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההסכם וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים‪,‬‬
‫חומרים‪ ,‬מכונות וציוד כלשהם לביצוע ההסכם‪.‬‬
‫ג‪ .‬אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לעירייה על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע ההסכם‬
‫בכל שלביו על ידי הספק‪ ,‬ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה‬
‫והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הספק לאופן ביצוע התחייבויותיו‬
‫כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע‪ ,‬והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי העירייה‬
‫למילוי תנאי ההסכם‪.‬‬
‫ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה‬
‫א‪ .‬הספק אחראי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשמירתם הבטוחה של הציוד‪ ,‬החומרים‪ ,‬המבנים והמתקנים הארעיים‬
‫והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬העירייה תהא רשאית לתת לספק‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬הוראות שונות‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בכל הנוגע לפסילת‬
‫ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה‪ ,‬הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו וכיו"ב‬
‫הוראות‪ .‬הספק ינהג על פי הוראות העירייה וההוצאות יהיו על חשבונו‪.‬‬
‫טיב החומרים והמלאכה‬
‫א‪ .‬הספק ישתמש בחומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬בכתב‬
‫הכמויות ובשאר מסמכי ההסכם ובכמויות מספיקות‪.‬‬
‫ב‪ .‬חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי‪ ,‬יתאימו בתכונותיהם‬
‫לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר‪ ,‬אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין‬
‫באחד ממסמכי ההסכם סוג אחר‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת העירייה‪.‬‬
‫ג‪ .‬סופקו מוצרים מסוימים על ידי העירייה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הספק לגבי‬
‫טיבה של העבודה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ ,‬ולפי הוראות העירייה‪ ,‬דגימות מהחומרים‪ ,‬בין שהובאו או‬
‫שנמצאים באתר העבודה ובין שלא‪ ,‬ומהמלאכה שנעשתה‪ ,‬וכן לספק את הכלים‪ ,‬את כוח האדם וכל‬
‫יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות‪ ,‬החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם‬
‫לבדיקת מעבדה‪ ,‬הכול כפי שתורה העירייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬החומרים והמוצרים שיספק הספק לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו ויהיו‬
‫בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה‪.‬‬
‫ו‪ .‬הספק יגיש לאישור העירייה‪ ,‬תוך ‪ 10‬יום ממועד חתימת הסכם זה‪ ,‬תוכנית בדיקות‪ .‬העירייה תהא‬
‫רשאית לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח‪.‬‬
‫ז‪ .‬הספק יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח‪ ,‬באמצעות מעבדה‬
‫מוסמכת‪ ,‬מאושרת על ידי המפקח )להלן‪" :‬דמי הבדיקות"(‪.‬‬
‫~ ‪~ 26‬‬
‫ח‪ .‬העירייה רשאית לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם‬
‫למעבדה את דמי הבדיקות‪ ,‬בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הספק לגבי טיב החומרים‪,‬‬
‫המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם‪ .‬השתמשה העירייה בזכות האמורה‪ ,‬ישלם הספק את ההוצאות‬
‫עבור הבדיקות וסכום זה ינוכה מכל חשבון שיגיש הספק בתוספת ‪ 15%‬דמי ניהול והוצאות משרדיות‪.‬‬
‫ט‪ .‬נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל‪ ,‬על הספק לבצע ביקורת ויזואלית באתר העבודה‪ ,‬כדי לוודא‬
‫שהביצוע ייעשה על פי דרישות ההסכם והוראות המפקח‪.‬‬
‫‪12.15‬‬
‫‪12.16‬‬
‫‪12.17‬‬
‫‪12.18‬‬
‫‪12.19‬‬
‫‪12.20‬‬
‫י‪ .‬נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כי מתן הוראות על‪-‬ידי העירייה ו‪/‬או ביצוע דגימות לפי‬
‫הוראותיו אינו גורע מאחריות הספק לגבי טיב החומרים‪ ,‬המלאכה והעבודה כנדרש בהסכם וחובת‬
‫ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הספק‪ .‬כל עיכוב‬
‫הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו לספק ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו‬
‫עילה לתביעה כלשהי מטעמו‪.‬‬
‫בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים‬
‫א‪ .‬הספק מתחייב להודיע בכתב לעירייה על סיומו של כל שלב משלבי העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה‪ ,‬שנועד להיות מכוסה או‬
‫מוסתר‪ ,‬ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק‪ .‬הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר‪,‬‬
‫יודיע הספק לעירייה בכתב‪ ,‬שהחלק האמור מוכן לבדיקה והספק יאפשר ויעזור לעירייה לבדוק‪,‬‬
‫לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו‪ .‬הספק יחשוף‪ ,‬יקדח קידוחים‬
‫ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות העירייה‪ ,‬לצורך בדיקתו‪ ,‬בחינתו ומדידתו‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫יחזירו לתיקנו לשביעות רצונה של העירייה‪ .‬לא מילא הספק אחר הוראות העירייה לפי סעיף זה‪,‬‬
‫רשאית העירייה לעשות כאמור והספק יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונה של העירייה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ההוצאות הכרוכות בעבודה דלעיל תחולנה על הספק‪.‬‬
‫סילוק חומרים פסולים‪ ,‬מלאכה פסולה‪ ,‬פסולת ועודפי חפירה‬
‫א‪ .‬העירייה תהא רשאית להורות לספק‪ ,‬מזמן לזמן‪ ,‬תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים שהם‬
‫מאתר העבודה‪ ,‬בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה‪ ,‬בכל מקרה שלדעת העירייה אין החומרים‬
‫מתאימים למטרתם; על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים; על‬
‫סילוקו‪ ,‬הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם או נעשה על ידי שימוש‬
‫בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד להסכם; על סילוק של כל פסולת או‬
‫עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫ב‪ .‬העירייה תהא רשאית להורות לספק‪ ,‬מזמן לזמן‪ ,‬להחליף ציוד פגום או בלוי‪ ,‬חלקים פגומים או‬
‫בלויים‪ ,‬לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הספק מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו‪/‬או פסולת מאתר העבודה ולהשיג את‬
‫האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות‪ .‬לא מילא הספק אחר הוראות העירייה תהא העירייה‬
‫רשאית לבצען על חשבון הספק‪ ,‬והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות‪.‬‬
‫אספקת חשמל‬
‫א‪ .‬הספק יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל גנרטורים או התחברות‬
‫לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון‪ :‬קבלת אישורים מחברת‬
‫חשמל וכדומה‪ ,‬וכל זאת באישור העירייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל כנאמר לעיל‪ ,‬כלולים בהצעת הספק ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫הגנה על חלקי העבודה‬
‫א‪ .‬הספק יאחז‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים‬
‫בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה‪,‬‬
‫שיטפונות‪ ,‬רוח‪ ,‬שמש‪ ,‬השפעות אקלימיות אחרות וכדומה‪ .‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי‬
‫הספק יאחז‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעים הדרושים להגנת העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני‬
‫כל מקור מים אחר‪ ,‬לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות‪ ,‬שאיבת מים‪ ,‬סתימת תעלות ניקוז‬
‫וכדומה‪ ,‬הכול ‪ -‬לפי דרישת העירייה ולשביעות רצונה‪ .‬כל נזק אשר נגרם לחומרים‪ ,‬למוצרים‪ ,‬לעבודה‬
‫או לחלקי העבודה‪ ,‬בין שנקט הספק באמצעי הגנה נאותים ובין שלא‪ ,‬יתוקן על ידי הספק מיד‪ ,‬על‬
‫חשבונו‪ ,‬לשביעות רצונה של העירייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו‪ ,‬לרבות נזקים העלולים להיגרם‬
‫על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר‪.‬‬
‫עבודה בימי חול‬
‫פרט אם הותנה בהסכם במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא‬
‫האישורים הדרושים על פי דין‪.‬‬
‫שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬בטיחות‪ ,‬אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה‪.‬‬
‫א‪ .‬הספק ינקוט ויהיה אחראי‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות‬
‫הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה‪ ,‬בדרך לאתר העבודה ובסביבתו‪ ,‬בעת ביצוע העבודה‬
‫לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪ ,‬שלטי אזהרה‪ ,‬תמרורי‬
‫~ ‪~ 27‬‬
‫אזהרה ‪ -‬לרבות פנסים מהבהבים‪ ,‬פיגומים‪ ,‬דיפון תעלות‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות ושאר אמצעי‬
‫זהירות‪ ,‬לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר‪ ,‬בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש‬
‫על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי‪ .‬הספק מצהיר‬
‫ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים‬
‫והמפגעים שנשארו באתר העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק ימלא אחר כל ההוראות והדרישות המפורטות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(‪,‬‬
‫התשמ"ח – ‪ 1988‬על כל פרטיהן וברישיונות ובחוקי המדינה המתייחסים לבטיחות והוא מתחייב כי‬
‫כל עובדיו ימלאו אחרי ההוראות‪ ,‬כאמור ויקיימו את תקנות הבטיחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬הספק יפנה לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים‬
‫כגון‪ :‬כבלים‪ ,‬כבלי חשמל‪ ,‬צריכת דלק‪ ,‬צנרת מים‪ ,‬צנרת גז וכדומה ויקבל את אישורם המוקדם של‬
‫כל הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם‪.‬‬
‫ד‪ .‬הספק ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר העבודה כנדרש בנוסף‬
‫ימלא הספק אחר הוראות הבטיחות המפורטות בפקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש( – ‪,1981‬‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(‪ ,‬התשמ"ח – ‪ ,1988‬בת"י ‪ - 1139‬פיגומים – הוצאה אחרונה‪,‬‬
‫בת"י ‪ – 1847‬סולמות – הוצאה אחרונה ובת"י ‪ – 1142‬מעקות – הוצאה אחרונה‪ ,‬ובפקודת הנזיקים‬
‫האזרחיים – ‪ 1944‬ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 12.21‬מתן הוראות‪ ,‬קבלת רישיונות ותשלום אגרות‬
‫בכל הכרוך בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות לעניין הבטיחות בעבודה‪ ,‬ימלא הספק אחר הוראות כל דין‪ ,‬לרבות‬
‫הוראות בדבר מתן הודעות‪ ,‬קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות‪ .‬הספק יטפל ויעשה כל הדרוש‪ ,‬לרבות‬
‫נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות‪ ,‬לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה‬
‫מהרשויות המוסמכות על פי כל דין‪ .‬לפי דרישת המפקח יציג לו הספק את הרישיונות והאישורים כאמור‬
‫לפני תחילת ביצוע העבודה‪ ,‬וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה‬
‫לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות‪.‬‬
‫‪ 12.22‬השלמת העבודה‬
‫א‪ .‬הספק ימסור לעירייה הודעה על השלמת העבודות וכי המתקנים מוכנים לשימוש‪ ,‬כולל אישור המהנדס‬
‫המאשר כי המתקנים הוצבו והותקנו בהתאם לתוכניות ועל פי כל דין‪.‬‬
‫העירייה רשאית לבקר את עבודת הספק ותאשר כי המתקנים עונים לדרישותיה וכן להורות על תיקון או‬
‫השלמה במקום בו תראה לנכון‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקופת האחריות תתחיל מתאריך השלמת התקנת כל מתקן ומתקן‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוכניות ‪ AS MADE‬של העבודה באתר‪.‬‬
‫ד‪ .‬צילום ההצללה – ‪ 2‬נקודות מבט‪.‬‬
‫ה‪ .‬צילום הלשונית הכולל שם הקבלן‪ ,‬תאריך התקנה ע"פ חודש ושנה‪.‬‬
‫ו‪ .‬דוגמת הבד בגודל של ‪ 10X10‬ס"מ תפורה לסככה‪.‬‬
‫‪ .13‬העסקת עובדים‬
‫‪ 13.1‬הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים בכמות הנדרשת והעירייה תהא רשאית‬
‫לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו‪ ,‬אם ראתה לדעתה שאין בצוות שהעמיד הספק כדי‬
‫לבצע את העבודה או קבוצת עבודות‪ ,‬נשוא המכרז באופן ראוי ובלוח הזמנים הדרוש‪.‬‬
‫‪ 13.2‬העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו בעלי ניסיון בעבודת נשוא המכרז‪ ,‬בגירים‪ ,‬בעלי ת‪.‬ז‪ .‬ישראלית‪ ,‬או‬
‫עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף‪.‬‬
‫‪ 13.3‬על הספק תחול האחריות שהעובדים מטעמו הנכנסים לתחומי העיר יהיו מורשים לעבוד‪ ,‬בהתאם‬
‫להרשאות עבודה מאושרים ע"י הגורמים המוסמכים ביהודה ושומרון וכי יידרש לשלם בגינם אגרת‬
‫שמירה כנדרש‪.‬‬
‫~ ‪~ 28‬‬
‫פרק ב'‪ :‬מפרט דרישות לאחריות הספק‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ 1.1‬הספק נותן לעירייה אחריות על המתקנים שסיפק לתקופה של ‪ 36‬חודשים לפחות )להלן – תקופת אחריות(‬
‫ובאחריותו ועל חשבונו ואמצעיו לדאוג במהלך כל תקופת האחריות‪ ,‬על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬שמירה על‬
‫יעודם ומטרתם )כולל החלפת רכיבים או סילוק והצבה מתקן חדש במידת הצורך( )להלן ‪ -‬השירותים(‪.‬‬
‫‪ 1.2‬במסגרת האחריות על המתקנים בתקופת האחריות‪ ,‬המטלות שיהיו על הספק יהיו כל פעולה נדרשת‬
‫לשמירה על תקינותם וכשירותם של המתקנים ובכלל זה )להלן ‪ -‬האחריות(‪:‬‬
‫א‪ .‬הספק יהא אחראי מיום התקנת מתקני ההצללה ויהא חייב לתקן על חשבונו כל מפגע או תקלה במתקן‬
‫או באחד מרכיביו ולספק ציוד חלופי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מידית ולא יאוחר מתום היום בו נודע לו על המפגע‬
‫ולספק מתקן או פריט חדש וללא פגמים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הספק מתחייב להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכח האדם הדרושים לבצע כל פעולה הדרושה‪ ,‬לבצע כל‬
‫תיקון או החלפת רכיב או סילוק של פריט או רכיב והחלפתו בחדש וכל פעולה אחרת‪ ,‬על חשבונו‬
‫ואמצעיו שנועדו לדאוג לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬מטרתם ויעודם של המתקנים שהוצבו על ידו‪.‬‬
‫ג‪ .‬על הספק להעמיד בתקופת האחריות‪ ,‬מוקד שירות )מענה טלפוני( לקבלת הודעה על תקלות וצוות שיש‬
‫ביכולתו לספק תמיכה טכנית וטיפול בתקלות‪.‬‬
‫‪ .2‬מהות האחריות‬
‫‪ 2.1‬אחריות שוטפת וסדירה במסגרת האחריות הכוללת של כל מתקני הצללה בכל האתרים שהותקנו על‬
‫ידו‪ ,‬תיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י הספק בביקורת יזומה‬
‫שלו ו‪/‬או ע"י המפקח מטעם העירייה‪.‬‬
‫‪ 2.3‬היענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון מיקרים דחופים המתגלים במשך היממה‪.‬‬
‫‪ 2.4‬כל התיקונים יבוצעו עפ"י תקן של מכון התקנים הישראלי ת‪.‬י ‪ (UV) 748‬סוככים להגנה מפני קרינה‬
‫על‪-‬סגולה או כל תקן מחייב אחר למי מרכיבי המתקן‪.‬‬
‫‪ 2.5‬הספק ימציא אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף חוקי אחר בדבר תקינות כל המתקנים‬
‫שבטיפולו‪.‬‬
‫‪ 2.6‬צביעת כל מתקני הצללה בהתאם לקביעת המנהל לפחות אחת לשנה‪.‬‬
‫‪ .3‬אופן ביצוע העבודה‬
‫‪ 3.1‬ביצוע העבודה במלואה בין אם מדובר על תיקון מקומי‪ ,‬החלפת חלקים‪ ,‬פירוק מתקן או פריט פגום‪,‬‬
‫החלפת מתקן פגום או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה של כל‬
‫המתקנים תבוצע על ידי הספק ועל חשבונו במסגרת חוזה זה‪.‬‬
‫‪ 3.2‬כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 3.3‬כל החלפים יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו במסגרת ביצוע העבודות האחריות השנתית‪.‬‬
‫‪ 3.4‬כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל‪:‬‬
‫א‪ .‬סולמות‪ ,‬מכשירי ריתוך‪ ,‬מקדחות‪ ,‬כלי עבודה שונים וכו' לצורך ביצוע העבודה יסופקו ע"י הספק‬
‫ועל חשבונו במסגרת החוזה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הובלת החומרים‪ ,‬הכלים‪ ,‬הציוד והחלפים למיניהם הינם על חשבון הספק‪.‬‬
‫‪ 3.5‬הספק יבצע את כל התיקונים במסגרת האחריות באחת מהאפשרויות שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬קריאות מזדמנות לתיקון ליקויים ושבר שהתגלו במהלך השנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אחזקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות הרבעוניות המתבצעות על‬
‫ידי הספק‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחזקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים ע"י מפקחי העירייה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תיקון והבאה לתקן של מתקני הצללה במתחמים אחת לשנה‪.‬‬
‫~ ‪~ 29‬‬
‫‪ .4‬פירוט העבודות‪:‬‬
‫‪ 4.1‬במהלך תקופת האחריות וההסכם‪ ,‬הספק יערוך סקר תקינות המתקנים ואישור ממכון התקנים הכולל‬
‫צילום המתקנים‪ ,‬רישום כל המתקנים בכל אתר‪ .‬הנתונים יינתנו הן על גבי מדיה מגנטית ובהדפסה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬החלפים חייבים להיות בעלי תו תקן ומקוריים‪.‬‬
‫‪ 4.3‬יציקת הבסיסים חייבת להיות לפי הנחיות מכון התקנים‪.‬‬
‫‪ 4.4‬צביעה – ניקוי הישן‪ ,‬צביעת יסוד בגלזוריט וצביעה בצבע עליון גלזוריט‪.‬‬
‫‪ 4.5‬על הספק להיות זמין במשך כל שעות היממה‪ .‬זמני הגעת הספק ממועד קריאתו על ידי המנהל או בא‬
‫כוחו‪ .‬למתקן המסכן את הציבור – ‪ 4‬שעות‪,‬למתקן שאיננו מסכן את הציבור – ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫‪ 4.6‬מתקן שפורק יפונה מיד משטח האתר לתיקון או לאחסון זמני במחסן העירייה תוך החזרת פני השטח‬
‫לקדמותם ללא סיכון בטיחותי‪.‬‬
‫‪ 4.7‬מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח‪.‬‬
‫‪ 4.8‬לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח הגן ללא השגחת הספק‪.‬‬
‫‪ 4.9‬מתקן או תיקון שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי תו תקן מתקני הצללה‪.‬‬
‫‪ .5‬מועדי ביצוע העבודות‬
‫‪ 5.1‬הספק מתחייב לבצע את העבודות בכל ימות השנה למעט בימי שבת וחג‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫ בין השעות ‪ 06:00‬ועד ‪23:00‬‬‫א‪ .‬בימים א' עד ה' ‪:‬‬
‫ב‪ .‬בימי שישי וערבי חג‪ - :‬בין השעות ‪ 06:00‬ועד ‪13:30‬‬
‫‪ 5.2‬לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל‪ ,‬חול המועד ותשעה באב ‪ ,‬ללא אישור העירייה‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הספק ישתדל‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬להימנע במסגרת מתן השירותים מלפגוע או להפריע לציבור המשתמשים‬
‫באתרים‪.‬‬
‫‪ .6‬העסקת עובדים‬
‫‪ 6.1‬הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים בכמות הנדרשת וצוות מנהל הכולל‬
‫מנהל עבודה וצוות יועצים מקצועי והעירייה תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת לתגבר את הצוות‬
‫על חשבונו‪ ,‬אם ראתה לדעתה שאין בצוות שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות‪,‬‬
‫נשוא המכרז באופן ראוי‪.‬‬
‫‪ 6.2‬הספק מתחייב להעמיד צוות עובדים‪ ,‬לביצוע עבודות הטיפול התיקון והאחריות ‪.‬‬
‫‪ 6.3‬העובדים שיועסקו על ידי הספק יהיו בעלי ניסיון בעבודת נשוא המכרז‪ ,‬בוגרים‪ ,‬בעלי ת‪.‬ז‪ .‬ישראלית‪ ,‬או‬
‫עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף‪.‬‬
‫‪ 6.4‬על הספק תחול האחריות שהעובדים מטעמו הנכנסים לתחומי העיר יהיו מורשים לעבוד‪ ,‬בהתאם‬
‫להרשאות עבודה מאושרים ע"י הגורמים המוסמכים כנדרש‪.‬‬
‫‪ 6.5‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬העירייה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו‬
‫לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור‪.‬‬
‫‪ 6.6‬הספק מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה‬
‫רשמית מזהה‪.‬‬
‫~ ‪~ 30‬‬
‫מסמך ג'‬
‫רשימת האתרים המיועדים להקמה ואחריות של מתקני הצללה‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫שם הגן‬
‫גן שרת‬
‫גו הניצחון עליון‬
‫גן הניצחון תחתון‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫גן הגיבורים‬
‫גן אוסקר שינדלר‬
‫גן מפקורה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫גן נורדאו )שני‬
‫מתחמים(‬
‫גן הפטמן‬
‫גן דניאל‬
‫‪10‬‬
‫גן מכבי‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫גן מתקן קטן‬
‫גן אשכול‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫גן דקר‬
‫גן י"א‬
‫גן רזיאל ליבורנו‬
‫‪16‬‬
‫גן חלוצים גביזון‬
‫גן ברוור חלק‬
‫תחתון‬
‫גן ברוור חלק‬
‫עליון‬
‫גן דניאל‬
‫גן קק"ל‬
‫גן הזית‬
‫רגינה מימון‬
‫דניאל‬
‫גן באבוב מערבי‬
‫גן באבוב מזרחי‬
‫גן זהבי‬
‫גן כהן‬
‫גן שי עגנון‬
‫גן משה סנה‬
‫גן הנרייטה סולד‬
‫גן המעפילים‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫כתובת‬
‫רח' חביבה רייך‬
‫סמטת הרימון‬
‫סמטת הרימון‬
‫רח' הגיבורים שכ'‬
‫עמידר‬
‫אוסקר שיינדלר‬
‫שלום עליכם‬
‫גודל מגרש‬
‫המשחקים‬
‫במ"ר‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪120‬‬
‫התקנה‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫אחריות‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪460‬‬
‫‪153‬‬
‫‪380‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪220‬‬
‫‪70‬‬
‫‪180‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫הערות‬
‫במתחם אחד יש הצללה קיימת‬
‫ויש צורך באחריות בלבד‪ .‬מ"ר‬
‫שמופיע בשורה זו הוא להקמה‬
‫חדשה‪.‬‬
‫נורדאו ‪17‬‬
‫הפטמן ‪3‬‬
‫דניאל ‪74‬‬
‫בן גוריון טיילת חוף‬
‫הים‬
‫טיילת בן גוריון פ'‬
‫רוטשילד‬
‫רח' בר אילן‬
‫רח' יוספטל פ'‬
‫דולפין‬
‫רח' רזיאל‬
‫רח' רזיאל ליבורנו‬
‫רח' חלוצים פ' גביזון‬
‫שכ' עמידר‬
‫‪x‬‬
‫קיימת הצללה‬
‫‪600‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫קיימת הצללה‬
‫‪520‬‬
‫‪350‬‬
‫‪144‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪420‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫קיימת הצללה‬
‫רח' הלפר‬
‫‪200‬‬
‫‪x‬‬
‫קיימת הצללת עצים‬
‫רחוב הלפר‬
‫פינת פרלשטיין‬
‫רח' קק"ל ‪18‬‬
‫סוף רח' הזית‬
‫ניצנה ‪16‬‬
‫דניאל ‪5-7‬‬
‫שכ' באבוב‬
‫שכ' באבוב‬
‫מעפילים ‪-‬עמידר‬
‫נגבה ‪12‬‬
‫רחוב טבנקין‬
‫משה סנה ‪4‬‬
‫הנריטה סולד‬
‫המעפילים ‪13‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪240‬‬
‫‪260‬‬
‫‪210‬‬
‫‪200‬‬
‫‪330‬‬
‫‪340‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪330‬‬
‫‪160‬‬
‫‪120‬‬
‫‪108‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫קיימת הצללת עצים‬
‫קימת הצללה מהעצים‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫~ ‪~ 31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫גן הגבעות‬
‫גן נחייסי‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫גן משה דיין‬
‫מתקן גדול‬
‫גן זרובבל‬
‫גן מאיר יערי‬
‫‪38‬‬
‫גן גנדי‬
‫‪39‬‬
‫גן פיצי‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫גן ליבורנו‬
‫גן היובל‬
‫גן ליברנו כ"ט‬
‫גן אלי כהן ‪2‬‬
‫גן מצדה‬
‫גן הרצוג‬
‫גן ניצנה צפוני‬
‫גן ניצנה חלק‬
‫דרומי‬
‫גן האורגים‬
‫גן בן ציון ישראל‬
‫גן סלמונים מגרש‬
‫מערבי‬
‫גן סלמונים מגרש‬
‫מזרחי‬
‫גן הרפתקאות‬
‫גן הלנה ראפ‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫מבצע סיני‬
‫נחייסי‬
‫הדדי מול מוזיאון‬
‫בן ארי‬
‫טיילת‬
‫זרובבל‬
‫התחיה‬
‫נסנבאום ליד בי"ס‬
‫אלון‬
‫חשמונאים פ'‬
‫הנביאים‬
‫ליבורנו פ' כובשי‬
‫החרמון‬
‫דליה ‪16‬‬
‫ליבורנו פ' כ"ט‬
‫אלי כהן ‪2‬‬
‫אלי כהן ‪13-15‬‬
‫הרצוג ‪12‬‬
‫קיבוץ גלויות ‪35‬‬
‫‪150‬‬
‫‪510‬‬
‫‪x‬‬
‫‪200‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪144‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪60‬‬
‫‪200‬‬
‫‪320‬‬
‫‪200‬‬
‫‪330‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫קיבוץ גלויות ‪35‬‬
‫האורגים ‪18‬‬
‫בן ציון ישראל‬
‫‪80‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫רבינוביץ ‪14‬‬
‫‪156‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪254‬‬
‫‪584‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪567‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫יש הצללה מעצים‬
‫יש הצללה מעצים‬
‫רבינוביץ ‪14‬‬
‫חשמונאים‬
‫אנה פרנק‬
‫אנה פרנק מתחם‬
‫פעוטות‬
‫גן הלנה ראפ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪200‬‬
‫קיימת הצללה טבעית‬
‫סמטת השושנים‬
‫גן האשל‬
‫‪x‬‬
‫סמטת הורדים‬
‫גן האוהל‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪160‬‬
‫התחיה ‪5‬‬
‫גן התחיה‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪150‬‬
‫קיימת הצללה טבעית‬
‫יצחק שדה‬
‫גן העיר‬
‫‪x‬‬
‫‪900‬‬
‫בהקמה מתקציב פיס‬
‫שד' העצמאות ‪10‬‬
‫סופר דוש‬
‫‪x‬‬
‫‪1200‬‬
‫השבטים‬
‫גן השבטים‬
‫‪x‬‬
‫‪180‬‬
‫קרן היסוד‬
‫מתקני כושר‬
‫‪x‬‬
‫‪414‬‬
‫אילת ‪6‬‬
‫גן אילת‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪150‬‬
‫אלי כהן ‪7‬‬
‫גן חצור‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪200‬‬
‫אלי כהן ‪3‬‬
‫גן תבור‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪330‬‬
‫גן לוגסי‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫מאחורי רוטשילד ‪180 61‬‬
‫יצחק שדה פינת‬
‫הנביאים‬
‫גן הפרפרים‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪180‬‬
‫פרץ ‪14‬‬
‫גן פרץ עליון‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪100‬‬
‫פרץ ‪8‬‬
‫גן פרץ תחתון‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪180‬‬
‫הנתונים ומידות ו‪/‬או כמויות ו‪/‬או מספרים‪ ,‬נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את היקף‬
‫העבודות והשירותים ואינם תחליף לסיור ו‪/‬או לבדיקה בשטח ועל המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים‬
‫והתנאים בשטח ואת פרטי המידע‪ ,‬בכוחות עצמו ועל חשבונו‪.‬‬
‫בעניין האתרים – סעיפים ‪ ,10,11,13,17,18,19,34,36,55,58,59‬לעיל‪ ,‬בהם קיימת הצללה בין אם טבעית ובין אם‬
‫‪130‬‬
‫‪570‬‬
‫‪650‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫מותקנת‪ ,‬על המציע‪ ,‬לאחר שבחן את האתרים‪ ,‬יהא לספק שירותי אחריות ותיקונים‪.‬‬
‫~ ‪~ 32‬‬
‫מסמך ד'‬
‫הצהרה והצעת המציע‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בת ים‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מס' ‪ 04/15‬תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הצבה‪ ,‬התקנה ואחריות של מתקני הצללה‬
‫)את הצעת המחיר יש למלא בעט‪ ,‬בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו‪/‬או תיקון‪ ,‬יש למחוק בעט לא‬
‫בטיפקס ולחתום ליד התיקן(‬
‫אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי את כל מסמכי המכרז בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק‬
‫בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ ,‬הנני מודע ומכיר את מהותו של המכרז‪ ,‬הנני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וההצעה מוגשת בהתאם‪ ,‬אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא‬
‫אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו‪/‬או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור‬
‫וכי בהתאם לכך נקבעה הצעתי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אני עומד בכל התנאים הנדרשים להשתתפות במכרז‪ ,‬הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל‬
‫על עצמי לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום‬
‫עם משתתפים אחרים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על‬
‫ביצוע העבודות נשוא המכרז‪ ,‬ידועים ומוכרים לי והבנתי את שיטת ביצוע העבודה‪ .‬הנני בעל הידע והמומחיות‬
‫הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא‪ ,‬לבצע את כל הדרישות ו‪/‬או התחייבויות‬
‫על פי הוראות המכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו‪/‬או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז‪ ,‬לרבות‬
‫דרישות בטיחות וגהות בעבודה‪ ,‬ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות‪ .‬הנני מתחייב כי בתוך‬
‫‪ 30‬יום ממועד הודעת הזכייה אהיה ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז‪ ,‬והננו מוותרים בזאת‬
‫ויתור סופי‪ ,‬מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו‪/‬או הוראה הכלולים במכרז לרבות‬
‫דרישותיו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ידוע לי כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהיא ושומרת לעצמה את הזכות‬
‫לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד‪ ,‬הכל כראות עיניה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך‬
‫במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הנני מצהיר כי ביקרתי ובחנתי את סביבת העבודה‪ ,‬הבנתי את התנאים והיקף השירותים לפיהם אצטרך ליתן‬
‫את השירותים‪ ,‬כולל את כל ההוצאות‪ ,‬בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא‬
‫המכרז ותנאיו‪ ,‬מפרט הדרישות‪ ,‬רווח‪ ,‬וכל הוצאה אחרת ובהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים‬
‫שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז ‪ 1987‬ועל פי כל דין וכי‬
‫בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שלהלן‪.‬‬
‫~ ‪~ 33‬‬
‫הצעת מחיר‬
‫‪.8‬‬
‫הצעתנו לביצוע מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לאספקת שירותי הצללה ולדאוג להצללתם של שטחים או‬
‫רחבות המיועדות להתכנסות או פעילות‪ ,‬באתרים שונים ברחבי העיר‪ ,‬בשטח כולל של כ‪ 18,000 -‬מ"ר‪ ,‬בהתאם‬
‫לרשימת האתרים והשטחים המיועדים להצללה‪ ,‬המצורפת למכרז כמסמך ג' במכרז )להלן‪ -‬האתרים(‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לתכנן מתקני הצללה‪ ,‬במידות ובאמצעים המאפשרים הצללה של כלל השטחים המיועדים להצללה בכל אתר‬
‫ואתר‪ ,‬באיכות‪ ,‬בטיב ובמבנה עליו התחייב בהצעתו במכרז המאושר ע"י מורשה בטיחות ) להלן – המתקנים(‪,‬‬
‫להציבם ולהתקינם בתוך פרק זמן של ‪ 3‬חודשים מיום החתימה על החוזה באישור מהנדס אזרחי על הצבתם‬
‫כדין ‪ .‬תחילת ביצוע העבודות מותנה בהזמנת עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה ותקציב מאושר כדין‪.‬‬
‫‪ .10‬לתת לעירייה אחריות על המתקנים שסיפק לתקופה של ‪ 36‬חודשים לפחות )להלן – תקופת אחריות(‬
‫ובאחריותנו ועל חשבוננו והאמצעים הדרושים לכך שבכל מהלך כל תקופת האחריות‪ ,‬נהיה אחראים על‬
‫תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬שמירה על יעודם ומטרתם )כולל החלפת רכיבים או סילוק והצבה מתקן חדש במידת‬
‫הצורך( )להלן ‪ -‬השירותים(‪.‬‬
‫‪ .11‬במסגרת השירותים לבצע את פעולות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ההצבה‪ ,‬של המתקנים‪ ,‬בהתאם ללוח הזמנים לו התחייב ובכלל זה התכנון‪ ,‬ההקמה וההצבה של מתקני‬
‫הצללה )להלן‪ -‬הקמה( ולצרף תוכנית עבודה ולוחות זמנים לביצוע עבודות ההקמה )להלן – תכנית‬
‫עבודה( ולהציג אישור של מהנדס אזרחי לגבי כל מתקן ומתן שיוצב‪ ,‬כי הצבתו נעשתה כנדרש וכדין;‬
‫ב‪.‬‬
‫לבצע את כל עבודות ההקמה‪ ,‬ההצבה והאחריות בהתאם לתוכנית מאושרת‪ ,‬ההיתרים והרישיונות על פי‬
‫כל דין והיה ולמתקנים קיים תקן כל שהוא לפעול בהתאם להוראות התקן המחייב )להלן ‪ -‬האישורים(;‬
‫ג‪.‬‬
‫להעמיד את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכח האדם הדרושים לבצע כל פעולה הדרושה‪ ,‬לבצע כל תיקון או‬
‫החלפת רכיב או סילוק של פריט או רכיב והחלפתו בחדש וכל פעולה אחרת‪ ,‬על חשבונו ואמצעיו שנועדו‬
‫לדאוג לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬מטרתם ויעודם של המתקנים שהוצבו על ידו )להלן ‪ -‬האחריות(;‬
‫‪ .12‬הצעתנו מביאה בחשבון כי עלינו לדאוג לכל ההיתרים ו‪/‬או הרישיונות הדרושים על פי כל דין‪ ,‬להצבה ו‪/‬או‬
‫הקמה ו‪/‬או חיבור של המתקנים והספק יהא חייב להגיש תכניות ולפעול בעצמו ובמסגרת הצעתו הכספית‪ ,‬גם‬
‫לתוכניות‪ ,‬להיתרים‪ ,‬לרישיונות ולאישורים הדרושים לסוג זה של עבודות‪.‬‬
‫‪ .13‬הצעתנו למתן כיסויי הצללה בכל ‪ 68‬האתרים המצוינים במסמך ג'‪ ,‬להצבת המתקנים בהתאם לכיסויי ההצללה‬
‫הדרוש בכל אתר ואתר‪ ,‬מביאה בחשבון כי העבודות והשירותים מושא המכרז‪ ,‬ובכלל זה לתכנן‪ ,‬לייצר‪ ,‬לספק‪,‬‬
‫להציב ולחבר את המתקנים ולתת אחריות מוחלטת לתקופה של ‪ 36‬חודשים )להלן – התקופה( הינה‪:‬‬
‫סך של _________________________ ‪ ₪‬ובתוספת מע"מ כחוק‪) ,‬במילים _____________________‬
‫__________________________________ ‪ ₪‬ובתוספת מע"מ כחוק(‪.‬‬
‫הצעתנו לעיל מביאה בחשבון כי התמורה לעיל תשולם ב‪ 12-‬תשלומים שווים‪ ,‬אחת לרבעון מיום החתימה על החוזה‪.‬‬
‫‪ .14‬הצעתנו לתמורה הכוללת‪ ,‬שבסעיף ‪ 10‬לעיל )להלן‪" :‬התמורה"(‪ ,‬כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו‬
‫על פי מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה‬
‫והשירותים ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין וסוג הכרוכות‬
‫בביצועם‪ ,‬על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים‪ ,‬ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות‬
‫העסקת עובדים בכל כמות נדרשת‪ ,‬אספקת כלי רכב‪ ,‬מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם‪ ,‬כל ציוד ואמצעי אחר‬
‫שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז‪ ,‬הובלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬סילוק‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬מסים‪ ,‬היטלים‪,‬‬
‫וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ .15‬ידוע לנו כי ההסכם עם הזוכה יהא לתקופה של ‪ 36‬חודשים מיום חתימת ההסכם )להלן ‪ -‬תקופת ההסכם(‪,‬‬
‫התואמת את תקופת האחריות והתמורה לזוכה תשולם אחת לרבעון במהלך כל תקופת ההסכם רק על בסיס‬
‫הזמנות עבודה חתומות ומאושרות כדין על ידי הגזבר‪ .‬העירייה תהא רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבקש‬
‫להאריך את ההתקשרות למתן שירותי האחריות בלבד‪ ,‬לתקופה או תקופות של עד ‪ 24‬חודשים נוספים )להלן –‬
‫התקופה הנוספת(‪ .‬התקופה הנוספת מותנית באישור תקציבי ובהזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין על ידי גזבר‬
‫העירייה‪ .‬בתום תקופת ההסכם רשאית העירייה להורות לחלופין כי המתקנים יעברו‪ ,‬כמות שהם‪ ,‬לבעלות‬
‫העירייה‪.‬‬
‫~ ‪~ 34‬‬
‫‪ .16‬להצעתנו במצורף נספח ד' ‪ 1‬למכרז ובו פירוט המחירים של מתקני הצללה המוצעים על ידינו והחלפים למתקנים‪,‬‬
‫את מחיר עבודות התשתית הדרושות‪ ,‬שיהוו בסיס לתוספת או הפחתה )להלן ‪ -‬המחירון(‪.‬‬
‫‪ .17‬בנוסף המחירון כולל מחיר לאחריות חודשית למתקן‪ ,‬היה וככל שהעירייה תחליט‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫להאריך את תקופת האחריות בלבד והכל אך ורק על בסיס הזמנות עבודה מאושרות וחתומות כדין על ידי גזבר‬
‫העירייה‪.‬‬
‫‪ .18‬לעירייה שמורה הזכות להוסיף ו‪/‬או להפחית אתרים והתמורה שתשולם לספק תהייה בהתאם למחירון בכפוף‬
‫להזמנת עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה ולתקציב מאושר כדין‪.‬‬
‫‪ .19‬המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( הידוע האחרון במועד חתימת ההסכם עם הזוכה ויחושב‬
‫במועד הגשת החשבון )ביום האחרון לתום הרבעון(‪.‬‬
‫‪ .20‬להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז‬
‫צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‪ ,‬בסך של ‪) ₪ 100,000‬במילים‪ :‬מאה‬
‫אלף ‪ .(₪‬הערבות תהא בתוקף עד ליום ‪ 4.9.15‬ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו‪.‬‬
‫‪ .21‬אם אזכה במכרז הנדון‪ ,‬הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו‪ ,‬לשביעות רצון‬
‫העירייה ו‪/‬או הממונה מטעמה‪ ,‬ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין ואני מתחייב שבתוך ‪ 14‬ימים מתאריך‬
‫הודעתכם בדבר זכייתי במכרז‪ ,‬לשלם בהתאם להנחייתכם סכום חד פעמי בסך של ‪ ₪ 70,800‬כדמי טיפול‪ ,‬לחתום‬
‫על ההסכם ובאותו מעמד להמציא לכם במעמד החתימה‪ ,‬ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח‪ ,‬הכול כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪ .22‬אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אעמוד אחר התחייבויותיי לעיל‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬העירייה תהא רשאית‬
‫לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק‬
‫אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי‪.‬‬
‫‪ .23‬כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על‬
‫עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪ .‬כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות‬
‫העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז‪.‬‬
‫‪ .24‬ידוע לי כי העירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שתראה לנכון‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם‬
‫לצרכיה וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הביטול כאמור‪.‬‬
‫פרטי החותם‪/‬ים מטעם המציע‪:‬‬
‫תאריך‪ _______ :‬שם‪ _______________ :‬חתימה‪ ____________________ :‬חותמת‪____________ :‬‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ‪ _________________________ ,‬עו"ד של )להלן ‪ -‬המציע( מאשר‪/‬ת בזאת כי ביום ___________‬
‫הופיע בפני ה"ה ___________________________ הרשאי‪/‬ת ומוסמך‪/‬ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין‪/‬ה‬
‫את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל‪ ,‬חתם‪/‬ה בפני על ההצהרה והצעת מחיר זו‪.‬‬
‫_______________‪ ,‬עורך – דין‬
‫~ ‪~ 35‬‬
‫נספח ד' ‪1‬‬
‫מחירון בסיס לרכיבי מתקני הצללה‬
‫המחירים שלהלן כוללים תכנון‪ ,‬ייצור אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬הצבה‪ ,‬התקנה וחיבור של מתקני הצללה‬
‫מדגם "פגודה" או "ממברנה" או "מפרשים" או רכיב מרכיביהם‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫המבנה )קונסטרוקציה( של המתקן‬
‫עמודי פלדה מגולוונת‪ ,‬צבועים‪ ,‬בקוטר ובגובה הדרוש ליצירת מענה הצללה לפי‬
‫מפרט קונסטרוקטור‪ ,‬כולל ייצור‪ ,‬אספקה‪ ,‬שינוע ביסוס‪ ,‬עיגון‪ ,‬כבלי מתיחה‪,‬‬
‫חבקים וכל פריט ו‪/‬או פעולה הדרושה להצבת קונסטרוקציה של מתקן הצללה‪ ,‬כולל‬
‫אישור מהנדס ומורשה בטיחות‬
‫רשת ההצללה‬
‫‪.2‬‬
‫מחיר ליחידה‬
‫בש"ח )מבנה‬
‫קונסטרוציה(‬
‫לא כולל מע"מ‬
‫מחיר ליחידה‬
‫של ‪ 100‬מ"ר‬
‫בש"ח לא כולל‬
‫מע"מ‬
‫סוכך רשת צל אריג ההצללה עשוי חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ‪,HDPE‬‬
‫מיוצבים כנגד קרני ‪ ,UV‬המספק הצללה ‪ 90%-93%‬וסינון קרינה ‪92-98%%‬‬
‫מסנני ‪ UVA‬ו‪ UVB-‬מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן ‪ 5093‬ואישור מכון‬
‫התקנים‬
‫אחריות‬
‫מחיר לאתר‬
‫בש"ח לחודש‬
‫לא כולל מע"מ‬
‫‪.3‬‬
‫אחריות לתיקון תקלות ומפגעים של מתקן הצללה‬
‫מחירי הפריטים למתקנים המוצעים על ידינו הם להצללה של ‪ 100‬מ"ר ויהוו בסיס לתוספת או הפחתה של עבודות‬
‫על כל ‪ 100‬מ"ר נוספים‪ ,‬יתוסף למחיר לעיל מחיר הרשת בלבד בהפחתה של ‪15%‬‬
‫ניתן לצרף מחירי פריטי המתקנים‬
‫פרטי החותם‪/‬ים מטעם המציע‪:‬‬
‫תאריך‪ _______ :‬שם‪ _______________ :‬חתימה‪ ____________________ :‬חותמת‪____________ :‬‬
‫~ ‪~ 36‬‬
‫מסמך ה'‬
‫הסכם‬
‫נערך ונחתם ביום ____ לחודש _________ שנת ‪2015‬‬
‫עיריית בת ים‬
‫בין ‪:‬‬
‫מרחוב נורדאו ‪ ,17‬בת ים‬
‫)להלן ‪ -‬העירייה(‬
‫מצד אחד;‬
‫שם ‪ ________________________ :‬ח‪.‬פ‪_________________ : .‬‬
‫לבין ‪:‬‬
‫כתובת ‪____________________________________________ :‬‬
‫טלפון ‪ ________________ :‬פקס ‪__________________ :‬‬
‫)להלן ‪ -‬הספק(‬
‫מצד שני ;‬
‫הואיל‬
‫והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר ‪ 04/15‬לאספקה‪ ,‬תכנון‪ ,‬הצבה והקמת מתקני הצללה;‬
‫והואיל‬
‫והספק השתתף במכרז וזכה בו;‬
‫והואיל‬
‫והעירייה מעוניינת למסור בזה לספק והספק מקבל על עצמו לבצע עבודות הקמה ואחזקת מתקני‬
‫הצללה בתחום העיר בת ים בהתאם לאמור בהסכם זה;‬
‫והואיל‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים‪ ,‬זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות‬
‫נשוא הסכם זה;‬
‫אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‬
‫‪.1‬‬
‫מבוא‬
‫‪ 1.1‬המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הספק מצהיר ומאשר בזאת כי יש בידו לבצע את ההסכם במומחיות ובמקצועיות‪.‬‬
‫‪ 1.3‬הספק מצהיר ומאשר בזאת כי סייר באתרים והוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודות‬
‫והשירותים נשוא המכרז וביכולתו לבצע את האספקה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו‪.‬‬
‫‪ 1.4‬הספק מצהיר ומאשר בזאת כי יש בידו את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההסכם‪ ,‬וכי הוא‬
‫מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים המומחים בביצוע העבודות‪ .‬תחילת ביצוע העבודות מותנה בהזמנת‬
‫עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה ותקציב מאושר כדין‪.‬‬
‫‪ 1.5‬הספק מצהיר ומאשר בזאת כי האתרים בהם מבוצעות העבודות הינם שטחי העירייה ולספק יהא מתר‬
‫להימצא בהם לצורך ביצוע העבודות וכי אין ולא תהיה זכות כלשהי בהם לספק‪.‬‬
‫‪ 1.6‬הספק מצהיר ומאשר בזאת כי שטח הגנים הכלול במסמך ג' הינו בבחינת הערכה שנועדה לאפשר לו‬
‫לאמוד את היקף העבודה וכי לא תהיה לו טענה ו‪/‬או תביעה כלשהי כנגד העירייה בנוגע לשטח הגנים‪.‬‬
‫‪ 1.7‬לשם ביצוע העבודות הספק מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז‬
‫הנספחים להסכם זה‪.‬‬
‫~ ‪~ 37‬‬
‫‪ 1.8‬הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר‬
‫העירוניים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגדרות‬
‫בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן ‪:‬‬
‫האתרים‪-‬‬
‫הגינות הציבוריות כמפורט במסמך ג' למכרז המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪ ,‬זה וכן כל‬
‫הגנים שיוספו להם בתקופת ההסכם לרבות השינויים שיחולו בהם‪.‬‬
‫הספק‪-‬‬
‫האדם או התאגיד שזכה במכרז המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם ומסמכיו‬
‫לרבות נציגיו של הספק כמוגדר בגוף ההסכם ומסמכיו ו‪/‬או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית‬
‫בכתב של העירייה‪.‬‬
‫המכרז‪-‬‬
‫מכרז פומבי מספר ‪ 04/15‬לאספקה‪ ,‬תכנון‪ ,‬הצבה‪ ,‬הקמה ואחריות של מתקני הצללה‪.‬‬
‫המנהל‪-‬‬
‫מנהלת אגף שפ"ע או כל גורם אחר מטעמו או מי שתמנה העירייה לעניין המכרז‪.‬‬
‫העבודות‪-‬‬
‫מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לאספקתם‪ ,‬הצבתם ואחזקתם של מתקני הצללה‬
‫ולהעמיד לשם כך‪ ,‬את כל כ"א‪ ,‬הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות‬
‫והשירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫לוח הזמנים‪ -‬לוח זמנים עקרוני לסיום שלבי האספקה‪ ,‬ההצבה והתקנת המתקנים‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 3-‬חודשים‬
‫ממועד חתימת ההסכם‪.‬‬
‫המתקנים‪-‬‬
‫מתקני הצללה מדגם דמוי פגודה או ממברנה על כלל רכיביהם‪ ,‬כשהם מוצבים ומותקנים באתר‪.‬‬
‫הקמה‪-‬‬
‫פעולות התכנון‪ ,‬הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬ההצבה‪ ,‬ההקמה והחיבור של המתקנים‪ ,‬בהתאם ללוח‬
‫הזמנים לו התחייב‪.‬‬
‫אחריות‪-‬‬
‫ביצוע אחריות כוללת של כלל המתקנים‪ ,‬בכל תקופת ההסכם ולהעמיד לצורך כך את כל כ"א‬
‫והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של האחריות ןלבצע את כל הפעולות הדרושות לתחזוקתם‪,‬‬
‫לשמירה על תקינותם‪ ,‬כשירותם‪ ,‬לתקנם או להחליף רכיבים או לפרקם ולסלקם או כל פעולה‬
‫אחרת הדרושה לשמור על כשירותם לתת את המענה התואם את מטרתם של המתקנים‬
‫באתרים‪.‬‬
‫אישורים‪-‬‬
‫הרשיונות‪ ,‬ההיתרים והאישורים הדרושים לאספקה‪ ,‬הקמה ואחריות של המתקנים‪.‬‬
‫חג‪-‬‬
‫‪ 2‬ימי ראש השנה‪ ,‬יום כיפור‪ ,‬חג ראשון של סוכות‪ ,‬שמיני עצרת‪ ,‬חג ראשון של פסח‪ ,‬שביעי של‬
‫פסח‪ ,‬יום העצמאות ושבועות‪ ,‬יום בחירות שהוא יום שבתון‪.‬‬
‫מדד הבסיס‪ -‬מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע האחרון במועד‬
‫החתימה על הסכם זה‪.‬‬
‫מפקח‪-‬‬
‫מפקח שהוסמך מטעם המנהל וכל סמכות המוקנית למפקח על פי הסכם זה מוקנית גם למנהל‪.‬‬
‫אתר –‬
‫כל גן או מקום בו ממוקמים מתקן משחק אחד או יותר בתא שטח נתון ובו דרוש להקים מתקן‬
‫הצללה‪.‬‬
‫~ ‪~ 38‬‬
‫‪ .3‬תקופת ההסכם‬
‫‪3.1‬‬
‫הסכם זה יהיה בתוקף למשך ‪ 36‬חודשים מיום חתימתו ביום ______ועד ליום ________ )להלן ‪ -‬תקופת‬
‫ההסכם(‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫העירייה תהא רשאית להאריך תוקפו של ההסכם לתקופה או תקופות נוספות שסך כל התקופות יחד‪ ,‬לא‬
‫תעלנה על ‪ 24‬חודשים נוספים )להלן‪ -‬תקופת הארכה(‪ ,‬והכול עלפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬בתקופת ההארכה‬
‫יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המתחייבים‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫כל תנאי הסכם זה יחולו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ ,‬על התקופה המוארכת והמחיר החודשי יהיה מחיר האחריות‬
‫החודשית למתקן בכפולת מספר המתקנים אותם אמור הספק לתחזק‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫העירייה תהא רשאית בתום תקופת ההסכם‪ ,‬להורות לספק להותיר את המתקנים באתרים‪ ,‬ללא כל תמורה‬
‫נוספת או להורות לו לפרקם ולסלקם מתחומי העיר‪ ,‬כולם או חלקם וזאת ללא כל תמורה נוספת‪.‬‬
‫‪ .4‬יחסי הצדדים‬
‫‪4.1‬‬
‫מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות‪ ,‬כי הספק הנו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד‪ ,‬לכל עניין‬
‫וצורך‪ ,‬יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הספק‪ ,‬לרבות אחריות בגין כל נזק ו‪/‬או תאונה שיגרמו לו ואין‬
‫הספק זכאי לכל תשלום ו‪/‬או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו‪/‬או נוהג לעובד ממעבידו‪ ,‬מאת העירייה ‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או נוהג בנוגע‬
‫לאחזקת המכונה‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫במידה ותחויב העירייה בגין כל חוב הקשור לעובדיו‪ ,‬ישפה הספק את העירייה בכל חוב שהוטל עליהם מיד‬
‫עם דרישתה הראשונה והספק יישא על חשבונו כל עלות‪/‬שכ"ט שתישא העירייה בגין חובות כאמור‪.‬‬
‫‪ .5‬הצהרת והתחייבות הספק‬
‫‪5.1‬‬
‫הספק יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע להתחלת העבודה על ידי המנהל ובתיאום מלא עם המנהל‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפרט הטכני מסמך ב' המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫ארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין בכך‬
‫כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות‪ ,‬את ההשגחה עליהם ואמצעי‬
‫תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫הספק מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום‪ ,‬רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של‬
‫רשות מוסמכת‪ ,‬חייב הספק להעסיק רק מי שרשום‪ ,‬בעל רישיון או בעל היתר כאמור‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫הספק מתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו‪ ,‬השגחתו‪ ,‬ביקורתו ואחריותו של‬
‫הספק בלבד‪ .‬הספק בלבד‪ ,‬ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי המכרז וההסכם‬
‫על ידי עובדיו ו‪/‬או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם נתקבלה הסכמת העירייה מראש ובכתב( וכל מי‬
‫שבא מטעמו‪ ,‬לרבות תשלום שכרם‪ ,‬זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין‬
‫וכמקובל בתחום זה‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫הספק מתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמאי ואין בין העירייה‬
‫לבין הספק ו‪/‬או מי מהמועסקים על ידו ו‪/‬או הפועלים מטעמו ו‪/‬או בשליחותו יחסי עובד ומעביד‪ ,‬וכל אלה‬
‫אינם משתלבים במסגרת העירייה ועובדיה‪ ,‬על כל הכרוך והנובע מכך‪ .‬הצדדים מצהירים מפורשות כי אין‬
‫בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו‪/‬או סוכנות בין הספק ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או מי‬
‫מקבלני המשנה שיעסיק לבין העירייה‪ .‬הספק מתחייב לפצות את העירייה ו‪/‬או לשפותה‪ ,‬מיד עם דרישה‬
‫ראשונה‪ ,‬בגין כל חיוב שיוטל על העירייה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו‪/‬או המשפטי שונה מהמוצהר‬
‫בס"ק זה לעיל‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫הספק מתחייב כי אם יתקלקל ציוד המופעל על ידו בביצוע העבודה‪ ,‬ידאג הספק מיד לתיקונו‪ .‬לא עלה בידי‬
‫הספק לבצע את התיקון תוך פרק זמן שלא יעלה על ‪ 2‬שעות‪ ,‬יעמיד במקומם ציוד חלופי‪ ,‬העונה על כל‬
‫~ ‪~ 39‬‬
‫הדרישות המפורטות בהסכם ו‪/‬או בנספחיו לצורך ביצוע העבודה‪ .‬האמור בס"ק זה לעיל לא יגרע מחובתו של‬
‫הספק לעמוד בלוח הזמנים לפינויים‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫הספק מתחייב כי הוא מתחייב כי אם לא העמיד הספק ציוד תוך פרק הזמן הנקוב לעיל ‪ -‬תהא העירייה‬
‫רשאית לשכור בעצמה ו‪/‬או על ידי אחרים ציוד ולחייב את הספק בהוצאותיה‪ ,‬בתוספת ‪ 10%‬כהחזר הוצאות‬
‫כלליות‪.‬‬
‫‪ 5.10‬הספק מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה‪,‬‬
‫ולמלא אחר כל הוראות המנהל )ככל שניתנו( למניעתן‪.‬‬
‫‪ 5.11‬הספק מתחייב כי יעסיק עובדים‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל‬
‫העבודות הנדרשות‪.‬‬
‫‪ 5.12‬הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפורט בהסכם זה בצורה מקצועית ויסודית ולנהל יומן עבודה‬
‫בהתאם להוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ 5.13‬הספק מתחייב כי מעת לעת בימים ובשעות כפי שיקבע המנהל‪ ,‬יבוצע סיור בקורת בהשתתפות המנהל‬
‫והספק או באי כוחם‪ ,‬באמצעות רכבו של הספק‪.‬‬
‫‪ 5.14‬הספק מתחייב כי יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל וידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו ע"י‬
‫המנהל‪ ,‬על מהלך העבודות ועל תקלות ככל שתהיינה כאלה‪.‬‬
‫‪ 5.15‬הספק מתחייב כי ידאג לצייד על חשבונו מכשיר סלולארי‪ ,‬בכל כלי רכב שיעבוד בשרות העירייה שיעמוד‬
‫בקשר עם המוקד העירוני‪ .‬הספק מתחייב לשאת עמו בכל עת‪ ,‬מכשיר טלפון סלולארי זמין לצורך שמירת‬
‫קשר קבוע בין הספק למנהל ולמוקד העירוני‪.‬‬
‫‪ 5.16‬הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם‬
‫המועסק על ידי הספק‪ ,‬אם לדעת המנהל‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪ ,‬התנהג אותו אדם שלא כשורה‪,‬‬
‫או שאינו מוכשר למלא את תפקידו‪ ,‬או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות‪ .‬אדם שהורחק לפי‬
‫דרישה כאמור‪ ,‬לא יחזור הספק להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 5.17‬הספק מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראות כל דין‬
‫ורשות מוסמכת‪ .‬כן מתחייב הספק לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו‪ ,‬לרבות‬
‫כתוצאה ממעשה ו‪/‬או מחדל של כל המועסק על ידי הספק ו‪/‬או פועל מטעמו ו‪/‬או בשליחותו בביצוע‬
‫התחייבויותיו שבהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .6‬הוראות הדין‬
‫‪6.1‬‬
‫הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬בחוק וכי‬
‫לדרישת העירייה ימציא לה אשור רו"ח בעניין‪ .‬הספק מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים )איסור‬
‫העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א ‪ 1991 -‬וחוק עבודת הנוער‪ ,‬תשי"ג – ‪.1953‬‬
‫‪6.2‬‬
‫הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה‪ ,‬הבטיחות והבריאות‬
‫ביחס להעסקת עובדיו‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫הספק מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו‪/‬או בעקיפין בכל הקשור לביצוע העבודה לרבות‬
‫הוראות הבטיחות‪ ,‬ותקנות התעבורה‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫כל העובדים שיועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע העבודה‪ ,‬יהיו בעלי אזרחות ישראלית )יוצא צבא או עובד זר‬
‫בעל האישורים הנדרשים(‪ .‬העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית‪ ,‬תהא מותנית בקבלת אישור‬
‫מראש של מחלקת הביטחון של העירייה‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫בתום כל חודש של תקופת ההסכם‪ ,‬יגיש הספק למנהל‪ ,‬לאישורו‪ ,‬דו"ח חודשי מרכז של יומן העבודה‬
‫המתייחס לחודש שחלף‪ ,‬לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל‪.‬‬
‫~ ‪~ 40‬‬
‫‪ .7‬העסקת עובדים‬
‫‪7.1‬‬
‫הספק מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים בכמות הנדרשת וצוות מנהל הכולל מנהל‬
‫עבודה‪ ,‬ממונה בטיחות מוסמך ע"פ כל דין וצוות מקצועי והעירייה תהא רשאית לדרוש מהספק בכל עת‬
‫לתגבר את הצוות על חשבונו‪ ,‬אם ראתה לדעתה שאין בצוות שהעמיד הספק כדי לבצע את העבודה או‬
‫קבוצת עבודות‪ ,‬נשוא המכרז באופן ראוי‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫הספק מתחייב להעמיד צוות עובדים‪ ,‬לביצוע עבודות הטיפול התיקון והאחריות‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫הספק מתחייב כי‪ ,‬העובדים אשר יועסקו על ידו‪ ,‬במסגרת הסכם זה‪ ,‬יהיו עובדיו הסרים למרותו של הספק‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫העובדים שיועסקו על ידי הספק יאושרו ע"י המפקח יהיו בעלי ניסיון בעבודת נשוא המכרז‪ ,‬בוגרים‪ ,‬בעלי‬
‫ת‪.‬ז‪ .‬ישראלית‪ ,‬או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫הספק מתחייב לא להעסיק בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה כל אדם אשר הורשע בעבירות מין ו‪/‬או‬
‫שנפתחה נגדו חקירה בהקשר לחשד לביצוע עבירות מין וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות‬
‫החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים‪ ,‬התשס"א ‪.2001‬‬
‫‪7.6‬‬
‫הספק מתחייב כי ימציא אחת לשנה‪ ,‬תצהיר מטעמו על העדר רישום פלילי בדגש על עבירות מין‪ ,‬לגבי‬
‫עובדיו המועסקים בביצוע העבודות והשירותים במסגרת הסכם זה בכפוף לאמור בכל דין‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬העירייה רשאית להודיע לספק בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו לצורך‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬והספק ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫הספק מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה רשמית‬
‫מזהה‪.‬‬
‫‪7.9‬‬
‫מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו הינם ספק עצמאי מוסכם בזאת‬
‫מפורשות כי הספק בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו‬
‫ופועליו‪ ,‬והעירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור‪.‬‬
‫‪ 7.10‬מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ‪ 7.9‬ובנוסף לו‪ ,‬הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר‬
‫להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים‬
‫המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו‪.‬‬
‫‪ 7.11‬תחויב העירייה בתשלום כלשהו לספק ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה‬
‫הספק את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד‪.‬‬
‫‪ 7.12‬מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או נוהג בנוגע‬
‫להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫‪ 7.13‬אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי הספק‪ ,‬והעירייה‬
‫תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו‪/‬או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 7.14‬אי קיום יחסי עובד ומעביד‬
‫‪ 7.14.1‬מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו הינם לגבי העירייה בגדר‬
‫ספק עצמאי‪ ,‬ואין נקשרים בין העירייה לבינו יחסי עובד ומעביד‪ ,‬ואין הספק ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או‬
‫מועסקיו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו‪/‬או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד‬
‫ממעבידו‪.‬‬
‫‪ 7.14.2‬מוסכם בזאת מפורשות כי הספק בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי‬
‫כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו‪ ,‬והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור‪.‬‬
‫‪ 7.14.3‬מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ‪ 7.14.2‬ובנוסף הספק יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג‬
‫בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים‬
‫הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו‪.‬‬
‫~ ‪~ 41‬‬
‫‪ 7.14.4‬תחויב העירייה בתשלום כלשהו לספק ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו‬
‫יפצה הספק את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד‪.‬‬
‫‪ 7.14.5‬מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו‪/‬או חוק ו‪/‬או נוהג‬
‫בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום‪.‬‬
‫‪ .8‬פיקוח‬
‫‪ 8.1‬בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק‪ ,‬כי לעירייה זכות לפקח על עבודות הספק‬
‫ולבדוק‪ ,‬בכל עת‪ ,‬את רמת ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ 8.2‬בנוסף‪ ,‬מוסמך המנהל או המפקח מטעמו‪ ,‬לתת לספק מעת לעת הנחיות ו‪/‬או הוראות עבודה‪ ,‬המתחייבות‬
‫לדעתו לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬והספק מתחייב לפעול על פיהן במלואן‪.‬‬
‫‪ 8.3‬מוסכם כי בכל עניין‪ ,‬קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת‪ ,‬והספק מתחייב לפעול על פיה‪.‬‬
‫‪ 8.4‬הספק מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המנהל‪ ,‬וכן לציית‬
‫הוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו‪.‬‬
‫‪ 8.5‬בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי המנהל‬
‫האגף ובידו הרשות לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם‪ .‬על הספק יהיה לבצע את התיקונים‬
‫הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫‪ 8.6‬בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק‪ ,‬כי לעירייה זכות לפקח על עבודות הספק‬
‫ולבדוק‪ ,‬בכל עת‪ ,‬את רמת ביצוע העבודות בגנים או בכל מקום אחר‪.‬‬
‫‪ 8.7‬בנוסף‪ ,‬מוסמך המנהל או המפקח מטעמו‪ ,‬לתת לספק מעת לעת הנחיות ו‪/‬או הוראות עבודה‪ ,‬המתחייבות‬
‫לדעתו לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬והספק מתחייב לפעול על פיהן במלואן ומוסכם כי בכל עניין‪ ,‬קביעת המנהל או‬
‫המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת‪ ,‬והספק מתחייב לפעול על פיה‪.‬‬
‫‪ 8.8‬בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי המנהל‬
‫האגף ובידו העירייה לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם‪ .‬על הספק יהיה לבצע את התיקונים‬
‫הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫‪ .9‬תיאום‬
‫‪ 9.1‬הספק יבצע אישית ביקורת יומית בכל הגנים והאזורים בהם נמצאים מתקני הצללה‪ ,‬על מנת לוודא שלא‬
‫חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי הספק יבצע כל תיקון המתחייב ללא הנחיה מיוחד לכך‪.‬‬
‫‪ 9.2‬על הספק לנהל יומן עבודה ובו יפורטו הגנים ומתקני הצללה בהם מבוצעות עבודות אחריות‪ ,‬מהות העבודות‬
‫שבוצעו‪ ,‬מספר העובדים שהועסקו על ידו וכן כל פרט הקשור לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 9.3‬הספק חייב לדווח לאגף ולמפקח על כל אירוע חריג‪ ,‬במיוחד בנוגע לחבלות‪ ,‬פגעי טבע‪ ,‬הרס בידי אדם פגיעות‬
‫בציוד וכו'‪ .‬הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו הספק‪.‬‬
‫‪ 9.4‬על הספק ומנהל העבודה להחזיק בכל עת מכשיר טלפון סלולרי‪ ,‬וכן להציב מכשיר קשר נוסף ‪ +‬מטען‬
‫במשרדי האגף‪ .‬תיקון ו‪/‬או החלפה ו‪/‬או תחזוקה של הציוד הקבוע בס"ק זה יהיו באחריות הספק ועל‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫‪ 9.5‬הספק מתחייב לתאם את פעולותיו עם המפקח ועם מחלקות העירייה השונות שיש להן נגיעה לביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ .10‬המוקד העירוני ופניות התושבים‬
‫‪ 10.1‬הספק מתחייב למסור לאגף ולמוקד העירוני את שמותיהם של מנהל מטעם הספק לרבות מספרי טלפון‬
‫ו‪/‬או אמצעי תקשורת אחר שאליו תוכל עובדת המוקד העירוני להתקשר ולהזעיק את המנהל במקרים‬
‫תלונה מכל סוג שהוא הקשורה למתקני הצללה‪.‬‬
‫‪ 10.2‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 10.1‬הספק מתחייב לטפל מידית בכל קריאה שתתקבל במוקד העירוני ונוגעת ל‬
‫מתקני הצללה באזור וזאת בכל שעות היממה‪ .‬היה ובמידה והמוקד לא יאתר את נציג הספק בזמן סביר‬
‫~ ‪~ 42‬‬
‫לאחר קבלת ההודעה על מפגע‪ ,‬רשאית העירייה להשתמש בשרותי ספק מטעמה לטיפול בבעיה ולחייב את‬
‫הספק בעלות הטיפול‪ .‬על ההוצאות שתוציא העירייה יחולו הוראות הסכם זה לרבות הפיצויים‬
‫המוסכמים‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הספק מתחייב לטפל בכל מזכרי המוקד העירוני שיופנו לטיפולו בכל יום‪ .‬בסוף כל יום ידווח הספק לאגף‬
‫על תוצאות הטיפול על ידו במזכרים‪.‬‬
‫‪ 10.4‬הספק מתחייב להעביר מידי יום למנהל ו‪/‬או למפקח מידע בנוגע לכל פניה של תושבים שתתקבל על ידו‬
‫ו‪/‬או ע"י עובדיו במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.11‬התמורה‬
‫‪ 11.1‬בתמורה לביצוע מכלול הפעולות הדרושות והקשורות לאספקה‪ ,‬הקמה‪ ,‬התקנה ואחריות של כלל מתקני‬
‫ההצללה בכל האתרים להם הוא נדרש בהתאם רשימת האתרים המיועדים להקמה ואחריות של מתקני‬
‫הצללה מסמך ג' בשטח כולל של כ‪ 18,000 -‬מ"ר )להלן‪ -‬האתרים(‪ ,‬לסיים את פעולות ההתקנה‪ ,‬לא יאוחר‬
‫מ‪ 3-‬חודשים ממועד חתימת ההסכם ולהעמיד לשם כך‪ ,‬את כל כ"א‪ ,‬הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע‬
‫ראוי של העבודות והשירותים נשוא המכרז )להלן‪ -‬העבודות ‪ /‬השירותים(‪.‬‬
‫‪ 11.2‬התמורה מביאה בחשבון כי על הספק לדאוג לכל ההיתרים ו‪/‬או הרישיונות הדרושים על פי כל דין‪ ,‬להצבה‬
‫ו‪/‬או הקמה ו‪/‬או חיבור של המתקנים והספק יהא חייב להגיש תכניות ולפעול בעצמו ובמסגרת הצעתו‬
‫הכספית‪ ,‬גם לתוכניות‪ ,‬להיתרים‪ ,‬לרישיונות ולאישורים הדרושים לסוג זה של עבודות‪.‬‬
‫‪ 11.3‬התמורה למתן כיסויי הצללה בכל ‪ 68‬האתרים המצוינים במסמך ג'‪ ,‬להצבת המתקנים בהתאם לכיסויי‬
‫ההצללה הדרוש בכל אתר ואתר‪ ,‬מביאה בחשבון כי העבודות והשירותים מושא המכרז‪ ,‬ובכלל זה לתכנן‪,‬‬
‫לייצר‪ ,‬לספק‪ ,‬להציב ולחבר את המתקנים ולתת אחריות מוחלטת לתקופה של ‪ 36‬חודשים )להלן – התקופה(‬
‫הינה‪ :‬סך של _________________________ ‪ ₪‬ובתוספת מע"מ כחוק )במילים‬
‫_______________________________________________________ ‪ ₪‬ובתוספת מע"מ כחוק(‪.‬‬
‫‪ 11.4‬הצעתנו לתמורה הכוללת‪ ,‬מהווה תמורה מלאה וכוללת ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי‬
‫מסמכי המכרז וההסכם על נספחיו וכן כוללים את כל הציוד‪ ,‬האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה‬
‫והשירותים ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות‪ ,‬מכל מין וסוג הכרוכות‬
‫בביצועם‪ ,‬על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים‪ ,‬ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם‬
‫לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת‪ ,‬אספקת כלי רכב‪ ,‬מכונות וציוד ייעודי ואחזקתם‪ ,‬כל ציוד ואמצעי‬
‫אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז‪ ,‬הובלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬סילוק‪ ,‬ביטוחים‪ ,‬מסים‪,‬‬
‫היטלים‪ ,‬וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪ 11.5‬ידוע לספק והוא מתחייב כי במהלך תקופת ההסכם והתקופה הנוספת בכל מקרה הזמנות העבודה תהיינה‬
‫מותנות בתקציב העירייה‪ ,‬ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ותמורתן תשולמנה אך ורק ע"פ הזמנות עבודה‬
‫מאושרות וחתומות כדין‪.‬‬
‫‪ 11.6‬בהתאם למחירון המצורף נספח ד' ‪ 1‬למכרז ובו פירוט המחירים של מתקני הצללה המוצעים על ידי הספק‬
‫שיהוו בסיס לתוספת או הפחתה )להלן ‪ -‬המחירון(‪.‬‬
‫‪ 11.7‬לעירייה שמורה הזכות להוסיף ו‪/‬או להפחית אתרים והתמורה שתשולם לספק תהיינה בהתאם למחירון‬
‫בכפוף להזמנת עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה ובכפוף לתקציב מאושר‪.‬‬
‫‪ 11.8‬המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( הידוע האחרון במועד חתימת ההסכם עם הזוכה‬
‫ויחושב במועד הגשת החשבון )ביום האחרון לתום הרבעון(‪.‬‬
‫‪ 11.9‬מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו‪/‬או לקוי ו‪/‬או שונה מהקבוע בהסכם אזי‬
‫מנהל האגף יהא רשאי לעשות אחת ו‪/‬או חלק ו‪/‬או כל אלה‪:‬‬
‫‪ 11.9.1‬לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הספק למנהל לאישור‪ .‬לאחר תיקון העבודה שבוצעה‬
‫באופן חלקי ו‪/‬או לקוי ו‪/‬או שונה מהקבוע בהסכם יוציא הספק חשבון חדש בגובה הסכום שלא‬
‫אושר לתשלום כאמור ויעבירו לאישור המנהל‪.‬‬
‫‪ 11.9.2‬העירייה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו‪/‬או מהתשלום החודשיים סך השווה לעד ‪ 10%‬מהתמורה‬
‫ו‪/‬או מהתשלום החודשיים‪ ,‬הכל על פי שיקול דעת מנהל האגף‪.‬‬
‫~ ‪~ 43‬‬
‫‪ 11.9.3‬העירייה תהא רשאית לבצע על חשבון הספק בעצמה או באמצעות ספק אחר את העבודה שלא‬
‫בוצעה על ידי הספק כקבוע בהסכם זה‪ ,‬וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את הספק מהתחייבויותיו‪,‬‬
‫ותחייב את הספק בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו‪.‬‬
‫‪ 11.9.4‬האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫‪ 11.10‬הגשת חשבונות ואישורם‬
‫‪ 11.10.1‬התמורה תשולם ב‪ 12-‬תשלומים שווים‪ ,‬אחת לרבעון שיימנה מיום החתימה על החוזה‪.‬‬
‫‪ 11.10.2‬עד ה‪ 10 -‬לכל תחילת רבעון יגיש הספק למנהל חשבון אליו יצרף את פרוט העבודות והשירותים‬
‫שסופקו על ידו ברבעון החולף‪.‬‬
‫‪ 11.10.3‬התשלום יבוצע ‪ 90‬יום ממועד אישור החשבון ע"י המנהל וחשב האגף והעברתו לתשלום לגזברות‬
‫העירייה כנגד חשבונית מס כחוק‪ .‬התשלום הראשון בלבד‪ ,‬לאחר תום ההתקנה‪ ,‬יבוצע ‪ 60‬יום‬
‫ממועד אישור החשבון ע"י המנהל וחשב האגף והעברתו לתשלום לגזברות העירייה כנגד חשבונית‬
‫מס כחוק‪.‬‬
‫‪.12‬הגדלת ו‪/‬או הקטנת היקף ההסכם‬
‫‪ 12.1‬מוסכם בזאת כי לעירייה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו‪/‬או שנות ו‪/‬או להקטין בכל עת את מספר‬
‫האתרים‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה ולתקציבה וזאת בהודעה מראש של ‪ 9‬ימים והספק מתחייב לפעול על פי‬
‫השינוי‪ ,‬המותנית בקיומו של תקציב מאושר והזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין על ידי גזבר העירייה‪.‬‬
‫‪ 12.2‬התמורה והתשלום הכוללים יגדלו או יקטנו בהם בהתאם לשיעור שינוי במספר האתרים‪ ,‬בהתאם‬
‫למחירון העבודות נספח ד' ‪.1‬‬
‫‪ 12.3‬מוסכם ומוצהר כי למנהל האגף תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לשינוי‬
‫התמורה‪ ,‬וקביעתו הינה סופית ומכרעת‪.‬‬
‫‪.13‬הסבת ההסכם‪ ,‬המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים‬
‫‪ 13.1‬הספק לא יהא זכאי להעסיק ספק משנה ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להסב ו‪/‬או להעביר את זכויותיו על‬
‫פי הסכם זה כולן או חלקן‪ ,‬או כל טובת הנאה על פיו לאחר‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬אלא אם כן‬
‫קבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב‪ .‬העירייה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך‬
‫בתנאים שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ 13.2‬העברת ‪ 25%‬מהשליטה בספק‪ ,‬בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים‪ ,‬יראה אותה‬
‫כהעברה המנוגדת לסעיף ‪ 13.1‬לעיל‪.‬‬
‫~ ‪~ 44‬‬
‫‪.14‬פיצויים מוסכמים מראש‬
‫‪ 14.1‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬המנהל יהא רשאי להפחית ו‪/‬או לקזז סכומים מהתמורה החודשית )להלן ‪-‬‬
‫פיצויים מוסכמים(‪ ,‬בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים‬
‫הקבועים בהסכם ו‪/‬או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן‪:‬‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫‪1‬‬
‫הנושא ‪ /‬הליקוי‬
‫פיצוי מוסכם ליחידה לכל‬
‫מקרה‬
‫אי ביצוע העבודה בתוך פרק‬
‫הזמן שנקבע לכך‬
‫סכום‬
‫ש"ח‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫הנושא ‪ /‬הליקוי‬
‫פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה‬
‫סכום‬
‫ש"ח‬
‫‪500‬‬
‫לכל יום‬
‫‪5‬‬
‫הפרת קלה של הוראה ו‪/‬או התחייבות‬
‫נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2‬‬
‫הפרת חמורה של הוראה‬
‫ו‪/‬או התחייבות נשוא‬
‫ההסכם שאיננה מוגדרת‬
‫בטבלה זו‪.‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪6‬‬
‫אי תיקון ליקוי בטיחותי‬
‫‪1,000‬‬
‫ליום עד‬
‫לתיקון‬
‫הליקוי‬
‫‪3‬‬
‫ביצוע העבודה שלא‬
‫לשביעות רצון המנהל‬
‫‪500‬‬
‫עד‬
‫לתיקון‬
‫הליקוי‬
‫‪7‬‬
‫אי ביצוע הנחיה שהועברה לספק‪ ,‬בכתב‪,‬‬
‫על ידי המפקח‪ ,‬בדבר תיקון לקוי על פי‬
‫המפרט‬
‫‪500‬‬
‫‪4‬‬
‫אי השלמת העבודות בהתאם ‪500‬‬
‫לתוכנית עבודה לכל יום לכל‬
‫אתר‬
‫‪ 14.2‬העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לספק לפי הסכם זה‪ ,‬את סכום הפיצויים המוסכמים מראש‬
‫המפורטים בטבלה שלהלן‪ ,‬ו‪/‬או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק לעירייה ו‪/‬או לכל צד ג'‪ ,‬עפ"י‬
‫ההסכם או עפ"י דין‪ .‬זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה‪.‬‬
‫‪ 14.3‬הפחתה של ‪ 5%‬מהתמורה החודשית‪ -‬בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד‪.‬‬
‫‪ 14.4‬כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ 14.5‬קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה ו‪/‬או טענה מכל מין‬
‫וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך‪.‬‬
‫‪ 14.6‬אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 14.7‬העירייה תהיה רשאית לבצע‪ ,‬בעצמה או באמצעות מי מטעמה‪ ,‬תיקונים ושינויים במתקני ההצללה‪ ,‬אם‬
‫סרב או השתהה או נמנע הספק מלבצע את התיקון או השינוי האמור‪ ,‬לאחר שהועברה אליו דרישה בכתב‬
‫מטעם העירייה‪ .‬עלות העבודה תקוזז מן התשלומים המגיעים לספק בתוספת ‪.15%‬‬
‫‪.15‬אחריות ושיפוי בנזיקין‬
‫‪ 15.1‬הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו‪/‬או נזק רכוש ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או הפסד העלולים‬
‫להיגרם לעירייה ו‪/‬או לעובדיה ו‪/‬או למי מטעמה ו‪/‬או לצד שלישי כלשהו ו‪/‬או לעובדי הספק ו‪/‬או לקבלני‬
‫משנה מטעם הספק ו‪/‬או לעובדיהם ו‪/‬או למי מטעמם‪ ,‬כתוצאה ממעשה ו‪/‬או מחדל של הספק ו‪/‬או עובדיו‬
‫ו‪/‬או כל מי מטעמו ו‪/‬או לכל אובדן ו‪/‬או נזק בקשר לשירותים‪.‬‬
‫‪ 15.2‬הספק לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן‪ ,‬נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על‬
‫יד ו‪/‬או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם‪.‬‬
‫~ ‪~ 45‬‬
‫‪ 15.3‬הספק פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה‬
‫ו‪/‬או לפצותה ו‪/‬או את הפועלים מטעמה תוך ‪ 7‬ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות‬
‫הוצאות ושכ"ט עו"ד‪ .‬העירייה תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על‬
‫חשבונו‪.‬‬
‫‪ 15.4‬העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו‪/‬או מכל סיבה אחרת‬
‫סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק‬
‫כאמור לעיל ו‪/‬או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪.16‬ביטוח‬
‫‪ 16.1‬להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו‪ ,‬מתחייב הספק‬
‫לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים‬
‫מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו‪ ,‬ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים‬
‫בטופס האישור על קיום ביטוחים‪ ,‬נספח ה' ‪ 2‬המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן‪" :‬טופס האישור‬
‫על קיום ביטוחים"(‪.‬‬
‫‪ 16.2‬הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הספק‬
‫המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל‪ .‬מסירת האישור חתום על‪-‬ידי מבטחי הספק‬
‫לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת‬
‫ההסכם‪ .‬הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח‪ ,‬במשך כל זמן חלותו של הסכם‬
‫זה‪ ,‬וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה‪.‬‬
‫‪ 16.3‬עריכת הביטוחים ו‪/‬או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו‪/‬או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא‬
‫יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו‪/‬או לא‬
‫יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על‪-‬פי הסכם זה או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 16.4‬ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה‪ ,‬מתחייב הספק להמציא לידי העירייה‪ ,‬לפני תחילת עבודתו‪ ,‬או תוך ‪7‬‬
‫ימים מיום שקיבל הספק הודעה על זכייתו במכרז )המוקדם מבין שני המועדים(‪ ,‬את אישור עריכת‬
‫הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח‪.‬‬
‫‪ 16.5‬הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת קשריו‬
‫עם העירייה והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא‬
‫הומצא לה‪.‬‬
‫‪ 16.6‬אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 16.2‬לעיל‪ ,‬לא תפגע בהתחייבויות הספק על‪-‬פי‬
‫הסכם זה‪ ,‬לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 16.7‬הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו‪ ,‬לשלם את דמי הביטוח במלואם‬
‫ובמועדם‪ ,‬לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם‪.‬‬
‫את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר מתחייב הספק לחדש מידי שנה בשנה כל עוד‬
‫עשויה לחול עליו אחריות על‪-‬פי דין ובכל מקרה במשך תקופה שלא תיפחת מ‪ 7-‬שנים מסיום תקופת‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪ 16.8‬בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והספק לא המציא אישור עריכת ביטוח אחר‪ ,‬או‬
‫לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה‪ ,‬תהיה העירייה רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו‬
‫ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה‪ .‬העירייה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום‬
‫שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי העירייה ו‪/‬או המבטח‪ .‬כן מתחייב‬
‫הספק שלא לעשות ו‪/‬או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו‬
‫לרכוש ו‪/‬או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם‪.‬‬
‫‪ 16.9‬למען הסר ספק‪ ,‬מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים קטנים לנספח ה' ‪ 2‬הינה‬
‫בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה‪ .‬על הספק‬
‫לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם‪ .‬הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע‬
‫~ ‪~ 46‬‬
‫מלהעלות כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי העירייה ו‪/‬או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים‬
‫כאמור‪.‬‬
‫הפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.17‬ערבות ביצוע‬
‫‪ 17.1‬להבטחת קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה‪ ,‬הספק מתחייב להמציא לעירייה עם החתימה על‬
‫הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת העירייה‪ ,‬בלתי מותנית‪ ,‬אוטונומית וצמודה למדד המחירים לצרכן בסך‬
‫של ‪.₪ 100,000‬‬
‫‪ 17.2‬הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של ‪ 36‬חודשים ממועד התחלת ההסכם ותוארך‪ ,‬היה והעירייה תנצל את‬
‫זכות הברירה )האופציה(‪.‬‬
‫‪ 17.3‬העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי‪ ,‬כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו‬
‫תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪ 17.4‬האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫‪.18‬קיזוז‬
‫‪ 18.1‬מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק על פי הסכם זה‪ ,‬כל סכום המגיע‬
‫לה על פי הסכם זה או מכל מקור אחר )לרבות הסכם אחר שבינה לבין הספק( מאת הספק‪.‬‬
‫‪ 18.2‬הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הספק בכל דרך‬
‫אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות‪.‬‬
‫‪.19‬היתרים ורישיונות‬
‫‪ 19.1‬הספק מתחייב לקבל רישיון ו‪/‬או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות‬
‫נשוא הסכם זה על ידו ו‪/‬או ע"י עובדיו ו‪/‬או מועסקיו‪ ,‬וזאת בכפוף לכל דין‪.‬‬
‫‪ 19.2‬בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום‪ ,‬רישיון או היתר עפ"י דין‪ ,‬חייב הספק להעסיק רק מי שרשום כבעל‬
‫רישיון כאמור ‪.‬‬
‫‪.20‬הפרת ההסכם ובטלותו‬
‫‪ 20.1‬אי ביצוע עבודות האחריות לפי הסכם זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון העירייה ייחשב‬
‫כהפרת ההסכם והעירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שנתנה לספק הודעה על כך ובקשה‬
‫ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו‪/‬או ולהעסיק על חשבון‬
‫הספק עובדים ו‪/‬או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת ההסכם ו‪/‬או לעכב כל תשלום‬
‫המגיע לספק ו‪/‬או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם‪.‬‬
‫‪ 20.2‬מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות‬
‫אחד מן האירועים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך ‪ 20‬יום מיום החלתו‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים‪.‬‬
‫ג‪ .‬אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן‪ ,‬מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק‪.‬‬
‫‪ 20.3‬האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה עקב ובגין ההפרה‪.‬‬
‫~ ‪~ 47‬‬
‫‪.21‬שינוי ההסכם ויתור והימנעות מפעולה‬
‫‪21.1‬‬
‫אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב‪ ,‬ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא‪.‬‬
‫‪ 21.2‬כל ויתור‪ ,‬הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה‪ ,‬לא ייחשבו כויתור העירייה על זכויותיה‪ ,‬אלא‬
‫אם כן ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪.22‬שונות‬
‫‪ 22.1‬מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי העירייה לא‬
‫תהיה קשורה בכל הבטחות‪ ,‬פרסומים‪ ,‬הצהרות‪ ,‬מצגים‪ ,‬הסכמים והתחייבויות‪ ,‬בכתב או בעל פה‪ ,‬שאינם‬
‫נכללים בהסכם זה ואשר נעשו‪ ,‬אם נעשו‪ ,‬קודם לחתימתו‪ .‬כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה‬
‫לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים‪ ,‬והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין‬
‫שלא נעשה בדרך האמורה‪.‬‬
‫‪ 22.2‬כל הודעה‪ ,‬שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה‪ ,‬תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת‬
‫המצוינת במבוא להסכם זה‪ .‬הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה ‪ 72‬שעות לאחר הישלחה מבית‬
‫דואר בישראל‪ ,‬ואם נמסרה ביד‪ ,‬מעת מסירתה‪.‬‬
‫‪ 22.3‬מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור להסכם זה ו‪/‬או הנובע ממנו‪ ,‬תהא‬
‫לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד‪.‬‬
‫‪ 22.4‬כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‬
‫_________________‬
‫חתימת גזבר העירייה‬
‫_____________‬
‫חתימת הספק‬
‫_________________‬
‫חתימת ראש העירייה‬
‫אישור עורך דין‬
‫_________________‬
‫חותמת העירייה‬
‫הנני מצהיר ומאשר בחתימתי כי‬
‫החתומים בשם הספק הינם מורשי חתימה‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫_______________________‬
‫חתימה וחותמת עורך דין‬
‫~ ‪~ 48‬‬
‫נספח ה' ‪1-‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‬
‫תאריך __________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בת ים‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬כתב ערבות מס'________‬
‫על פי בקשת ______________________________ ח‪.‬פ‪ /.‬ע‪.‬מ‪) _____________ .‬להלן‪" :‬הספק"( אנו ערבים‬
‫בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל ‪) ₪ 100,000‬מאה אלף ‪ (₪‬וזאת בקשר לביצוע עבודות אחריות של‬
‫מתקני הצללה‪ ,‬בתחומי העיר בת ים להבטחת מילוי תנאי ההסכם שנחתם ביום ____________ ובהתאם לדרישות‬
‫מכרז מס' ‪ 04/15‬אספקה‪ ,‬הצבה‪ ,‬התקנה ואחריות של מתקני הצללה‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך ‪ 14‬יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע‬
‫אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו‪ ,‬או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכום‬
‫תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד‬
‫לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל אחת מהן‬
‫מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ .‬בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(_____________ ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ‪ .........................‬לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יום ‪ .....................‬ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תאריך ________________‬
‫בנק _________________‬
‫~ ‪~ 49‬‬
‫נספח ה' ‪2‬‬
‫אישור עריכת ביטוח – הספק‬
‫ספק לביצוע עבודות אספקה‪ ,‬הקמה ואחריות של מתקני הצללה‬
‫תאריך‪________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בת ים‬
‫רחוב נורדאו ‪17‬‬
‫בת ים )להלן‪" :‬העירייה"(‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪:‬‬
‫אישור קיום פוליסות ביטוח בקשר עם‬
‫הסכם לביצוע עבודות הקמה ואחריות של מתקני הצללה בגינות הציבוריות‬
‫שנחתם ביניכם ובין _____________ )להלן‪" :‬הספק"(‬
‫חוזה מס' _______________‬
‫_______________‬
‫מיום‬
‫הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מיום ____ עד ליום ____‪.‬‬
‫אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן ‪ -‬למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית‬
‫ אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט‪ 2012/‬או מהדורה מאוחרת יותר של תנאי ביט‬‫המחליפה את מהדורת ביט‪.2012/‬‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות מעבידים‪ ,‬לכיסוי חבות הספק לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק האחריות למוצרים פגומים‪,‬‬
‫התש"ם ‪ 1980 -‬כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י הספק לביצוע עבודה בחצרי העירייה‪ ,‬בשמו ו‪/‬או עבורו‪.‬‬
‫גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ‪ 20,000,000 -‬ש"ח )עשרים מיליון ש"ח( לעובד אחד‪ ,‬לארוע ובסה"כ לתקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫הביטוח מורחב לשפות את העירייה היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי הספק או אם יקבע כי היא נושאת‬
‫באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו‪.‬‬
‫הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס לימי ו‪/‬או לשעות עבודה‪ ,‬העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס‬
‫לאופי ו‪/‬או לסוג ו‪/‬או לתנאי העבודה‪.‬‬
‫‪ .2‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‪ ,‬לכיסוי אחריותו של הספק על פי כל דין ישראלי בגבול אחריות שלא יפחת מ‪-‬‬
‫‪ 4,000,000‬ש"ח )ארבעה מיליון ש"ח( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח‪ ,‬בגין ארועים הנובעים במישרין ו‪/‬או‬
‫בעקיפין מפעולותיו של הספק ו‪/‬או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו בקשר עם ההסכם עם העירייה‪.‬‬
‫הביטוח יחול על כל אובדן ו‪/‬או נזק לגוף ו‪/‬או לרכוש‪.‬‬
‫הביטוח על פי הפוליסה לא יכלול כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬פריקה‪,‬‬
‫טעינה‪ ,‬נשיאה ו‪/‬או שימוש בכלי נשק‪ ,‬מתקנים סניטריים פגומים‪ ,‬הרעלה‪ ,‬כל דבר מזיק במאכל ובמשקה‪ ,‬שביתה‬
‫והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫הכיסוי על פי פוליסה זו יכלול כל חבות של העירייה כלפי כל מי שמועסק על ידי הספק ו‪/‬או שפועל מטעמו ו‪/‬או‬
‫בשמו אשר החבות כלפיו אינה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים )סעיף ‪ 1‬לעיל( וכן תביעות שיבוב‬
‫כלפי העירייה מצד המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫שם המבוטח בפוליסה יכלול בנוסף לספק גם את העירייה לעניין אחריותה למעשי ו‪/‬או מחדלי הספק וכל מי מטעמו‬
‫והכיסוי יורחב לכלול הרחבת "חבות צולבת"‪.‬‬
‫~ ‪~ 50‬‬
‫‪ .3‬ביטוח אחריות המוצר‪ ,‬לכיסוי אחריותו של הספק בגין אבדן ו‪/‬או נזק שייגרמו לגופו ו‪/‬או לרכושו של כל אדם‬
‫ו‪/‬או גוף כלשהו )לרבות‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬העירייה( עקב מוצרים שיוצרו ו‪/‬או הוכנו ו‪/‬או הורכבו ו‪/‬או‬
‫תוקנו ו‪/‬או סופקו ו‪/‬או נמכרו ו‪/‬או הופצו ו‪/‬או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו‪/‬או מי מטעמו בגבול האחריות‬
‫שלא יפחת מ‪ 4,000,000-‬ש"ח )ארבעה מיליון ש"ח( לארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫כיסוי רטרואקטיבי‪) ________ :‬לא יאוחר מיום תחילת עבודתו עבור העירייה או מיום ההסכם‪ ,‬המוקדם מבין‬
‫המועדים הנ"ל(‪.‬‬
‫הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול כמבוטח נוסף את העירייה לעניין אחריותה הנובעת מפעולותיו של הספק‬
‫כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה‪ .‬הפוליסה כוללת סעיף "אחריות צולבת"‪.‬‬
‫הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת ‪ 12‬חודש‪.‬‬
‫‪ .4‬ביטוח אחריות מקצועית‪ ,‬לכיסוי אחריותו המקצועית של הספק ביחס להתחייבויותיו על פי החוזה הנדון למתן‬
‫שירותי ההצללה‪.‬‬
‫גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מסך ‪ 4,000,000‬ש"ח )ארבעה מיליון ש"ח( לארוע ובסה"כ לתקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫כיסוי רטרואקטיבי‪) ________ :‬לא יאוחר מיום תחילת עבודתו עבור העירייה או מיום ההסכם‪ ,‬המוקדם מבין‬
‫המועדים הנ"ל(‪.‬‬
‫הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים‪ ,‬חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב‪ ,‬מעשה‬
‫במתכוון מעשה מרמה ו‪/‬או אי יושר של מי מעובדי הספק אובדן השימוש ו‪/‬או העיכוב הנובע ממקרה ביטוח‬
‫המכוסה על‪-‬פי הפוליסה ו‪/‬או נזק תוצאתי כלשהו‪.‬‬
‫הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול כמבוטח נוסף את העירייה לעניין אחריותה הנובעת מפעולותיו של הספק‬
‫כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה‪ .‬הפוליסה כוללת סעיף "אחריות צולבת"‪.‬‬
‫הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת ‪ 12‬חודש‪.‬‬
‫כללי )לכל הפוליסות(‪:‬‬
‫הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י הספק בתום לב אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי העירייה‪.‬‬
‫הפוליסות כוללות תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי העירייה ואנו מוותרים על כל‬
‫טענה ו‪/‬או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה‪.‬‬
‫כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל‪ ,‬אלא אם תשלח הודעה כתובה בדואר רשום‬
‫לידי העירייה לפחות ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫הננו מאשרים כי האחריות לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות חלה על הספק ובכל מקרה לא תחול על‬
‫העירייה‪.‬‬
‫פרטי הפוליסות‪:‬‬
‫פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מספר ‪__________________ :‬‬
‫פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מספר‪__________________ :‬‬
‫פוליסה לביטוח אחריות המוצר מספר ‪__________________ :‬‬
‫פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מספר‪__________________ :‬‬
‫סוכן‪/‬סוכנות הביטוח‪ _______________ :‬כתובת‪ ________ :‬מספר טלפון‪________ :‬‬
‫_________‬
‫שם המבטח‬
‫_________‬
‫שם החותם‬
‫___________‬
‫תפקיד החותם‬
‫__________________‬
‫חותמת וחתימת המבטח‬