תוכן העניינים - Mercury mobile

Æ
±
Ʊ
Æ
:E-Mail
:E-Mail
:E-Mail
:E-Mail
514680883
514680883
Æ¥
µ
514680883
514680883
514680883
12 12
12 12
1212
Æ
±
•
•• ••
:E-Mail
514680883
Æ
±
•
•
•• ••
12
• ••
Æ
¥
±
• •
•
68012
68012
¥
µ
Æ
µ
±
Æ
•
12 12
2
2
www.kaya-il.com
www.kaya-il.com
077-4145030
077-4145030 077-4145020
077-4145020
•
•
68012
68012
12 12
2 2
www.kaya-il.com
www.kaya-il.com
077-4145030
077-4145030
077-4145020
077-4145020
03-7944699 :‫ פקס‬// 03-6432288
‫ טלפון‬// ‫ תל אביב‬97 ‫וייצמן‬
‘‫רח‬2 ,‫מרקורי מובייל בע“מ‬
68012
12
www.kaya-il.com 077-4145030
077-4145020
076-5466677 // ‫לקוחות ותמיכה‬
‫שירות‬
‫תוכן העניינים‬
‫ן‪:‬‬
‫י‬
‫ת‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ע‬
‫ת‬
‫‬
‫לתשומתלבכם‬
‫‬
‫‬
‫‪.1‬מראהוכפתורים‬
‫‬
‫‬
‫‪1.1‬מסךמגע‬
‫‬
‫‪1.2‬הפעלה ‬
‫‬
‫‪1.3‬חזרה ‬
‫‬
‫‪1.4‬תפריט ‬
‫‪1.5‬עצמתשמע‪,+‬עצמתשמע‬
‫‬
‫‬
‫‪1.6‬חיבוראוזניות‬
‫‬
‫‬
‫‪1.7‬כרטיס‪TF‬‬
‫‬
‫‬
‫‪1.8‬מיני‪USB‬‬
‫‬
‫‬
‫‪1.9‬איפוס ‬
‫‬
‫‪.2‬שימושראשון‬
‫‬
‫‪2.1‬טיפולבסוללהוהטענה‬
‫‬
‫‪2.2‬חיבורלמחשבאישי ‬
‫‬
‫‬
‫‪.3‬ממשקתפעולציוד‬
‫‬
‫‪3.1‬תיאורממשקראשי ‬
‫‬
‫‪3.2‬תיאורשורתהמצב ‬
‫‬
‫‪3.3‬שימושבמסךהמגע ‬
‫‬
‫‪.4‬הגדרהבסיסיתשלהציוד‬
‫‬
‫‬
‫‪4.1‬מצבשקט‬
‫‬
‫‬
‫‪4.2‬יישומים‬
‫‬
‫‬
‫‪4.3‬פרטיות‬
‫‬
‫‬
‫‪4.4‬אחסון ‬
‫‬
‫‪4.5‬שפהומקלדת‬
‫‬
‫‪4.6‬הגדרתתאריךושעה‬
‫‬
‫‪4.7‬בחירתמצב‪ USB‬‬
‫‬
‫‬
‫‪4.8‬אודותהמכשיר‬
‫‬
‫‪.5‬התקנתוניהוליישומים ‬
‫‬
‫‪5.1‬מתקיןהיישומים ‬
‫‬
‫‬
‫‪.6‬פתרוןבעיות‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫לתשומת לבכם‬
‫חוברתהדרכהזומכילהאמצעיבטיחותחשוביםומידעלגביהשימושהנכוןבמוצר‪,‬‬
‫כדילהימנעמתאונות‪.‬אנאקראואתהמדריךבזהירותלפניהשימושבמכשיר‪.‬‬
‫•איןלהשאירבסביבהשלטמפרטורותגבוהות‪,‬לחותגבוההאואבקרב‪.‬‬
‫•איןלהשאירבטמפרטורותגבוהות‪,‬בעיקרבקיץאיןלהשאיראתהמכשירברכב‬
‫כאשרהחלונותסגורים‪.‬‬
‫•ישלהימנעמהפלתואומהתנגשותחזקהבמכשיר;איןלחשוףאתמסךתצוגת‬
‫ה‪TFT-‬לרעדאלים‪,‬משוםשהואעלוללגרוםלמסךתצוגתה‪TFT-‬להיותלא‬
‫תקיןאולהינזק‪.‬‬
‫•ישלבחורבעצמתהשמעהמתאימה;בשימושבאוזניותעלהעוצמהלהיות‬
‫חלשהיחסית‪.‬אםשומעיםטנטון(זמזוםבאוזניים)‪,‬ישלהחלישאתעצמתהשמע‬
‫אולהפסיקאתהשימוש‪.‬‬
‫•ישלהטעיןאתהסוללהבתנאיםהבאים‪:‬‬
‫א‪.‬סמלהסוללהמראהכיהסוללההתרוקנה‪.‬‬
‫ב‪.‬המערכתתכבהאוטומאטית‪,‬ישלהפעיללאחרכיבוי‬
‫ג‪.‬כפתוריההפעלהלאמגיבים‬
‫ד‪.‬בפינההעליונהמימיןשלהמכשירישנםסמליםאדומים‪.‬‬
‫•כאשרהמכשירמפורמטאומועליםאליוקבציםאומורדיםממנו‪,‬איןלנתק‬
‫בפתאומיותמכיווןשפעולהזועלולהלגרוםלשגיאתיישום;‬
‫•במקרהשלנזקלמוצראוניסיוןלתיקוןהמוחקאתזיכרוןהמוצר‪,‬החברה‬
‫לאתישאבכלאחריות;ישלהישמעלהוראותההפעלההתקניות‬
‫לשםשימושבמוצר;‬
‫•איןלפרקאתהמוצר‪,‬איןלהשתמשבאלכוהול‪,‬במדללאובבנזיןכדי‬
‫לנקותאתהמוצר;‬
‫•איןלהשתמשבמכשירבאזוריםשבהםאסורלהשתמשבציודאלקטרוני‬
‫(כגוןבמטוסים);‬
‫•איןלהשתמשבמחשבהלוחבזמןנהיגהאוהליכהברחוב;‬
‫•ישלהשתמשבהחסןנייד(‪)USB‬רקלשםהעברתנתונים;‬
‫החברהשומרתלעצמהאתהזכותלשפראתהמוצר‪,‬אתמפרטיהמוצריםוכלשינוי‬
‫בעיצוב;המידעהואבכפוףלשינוייםללאהודעהמוקדמת‪.‬‬
‫(למחשבלוחזהאיןהגנהמפנימים)‪.‬‬
‫[הערה]‪:‬כלהתמונותבחוברתהדרכהזוהןלשםהתייחסותבלבד‪.‬במפרטיובעיצוב‬
‫המוצריםיכוליםלהיותשינויים‪.‬המידעהואבכפוףלשינוייםללאהודעהמראש‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫[ה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‬
‫‬
‫[ה‬
‫ב‬
‫‪ 1.1‬מסך מגע‬
‫מסךמגעקיבולי‪:‬כאשרמופעל‪,‬כדילהפעילישלגרוראתהאצבע‬
‫לרוחבמסךהמגע‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הפעלה‬
‫התחלה‪:‬לחצועלכפתורההפעלהוהחזיקואותולחוץ;המערכתתכנס‬
‫לממשקהראשי‪.‬‬
‫כיבוי‪:‬בממשקהתפריטהראשי‪,‬לחצועלכפתורההפעלהבמשךכ‪5-‬שניות‬
‫כדילכבות;המערכתתראהאפשרות“כיבוי”‪,‬לחצועל“‪.”OK‬תוכלולכבותבבטחה‪.‬‬
‫נעילתמסך‪:‬לחצועלכפתורההפעלהכדילנעולאתהמסךאולפתוחאותו‪.‬‬
‫‬
‫[הערה]‪:‬‬
‫‪.1‬כאשרהסוללהריקה‪,‬המערכתתכבהאוטומאטית‪.‬‬
‫‪.2‬כאשרמכביםאתהמכשירשלאכמוסבר‪,‬בהפעלתומחדשתיערךסריקהושחזור‬
‫שלהדיסק‪,‬והפעולהעלולהלקחתזמןרביותרמאשרכניסהלממשקהמערכת‪.‬‬
‫‪ 1.3‬חזרה‬
‫געובכפתורה”חזרה”והואישיבאתכםלממשקהקודם;לחצועלכפתור‬
‫ה”חזרה”והחזיקואותוכדילשובלממשקהראשי‪.‬‬
‫‪ 1.4‬תפריט‬
‫בתנאיהפעלהרגיליםשלמחשבהלוח‪,‬לחיצהעליותחזורלמסךהבית‪.‬‬
‫‪ 1.5‬עצמת שמע ‪ ,+‬עצמת שמע‬
‫הלחצניםעצמתשמע‪,+‬עצמתשמע–מביאיםלשינוייםבעצמתהשמע‪.‬‬
‫‪ 1.6‬חיבור אוזניות‬
‫חיבוראוזניותסטנדרטיבגודל‪3.5‬מ”מ‬
‫‪ 1.7‬כרטיס ‪TF‬‬
‫חריץלכרטיס‪:TF‬כרטיס‪T-FLASH‬חיצוני‬
‫‪ 1.8‬מיני ‪USB‬‬
‫חיבורמיני‪:USB‬תוכלולהשתמשבוכדילחבראתהמחשבלשםהעברתנתונים‪ ,‬‬
‫טעינהולשםחיבורלהתקןאחסוןניידחיצוני‪.‬‬
‫‪ 1.9‬איפוס‬
‫כאשרמחשבהלוחקורס‪,‬ישלהשתמשבחפץקטןכדיללחוץעלכפתורהאיפוס‪ .‬‬
‫מחשבהלוחיאלץלהיכבות‪.‬‬
‫[הערה]‪ :‬ישלבצעאתהפעולהרקאםכןלאניתןלכבות‪,‬אחרתאיןלהשתמש‬
‫באיפוס;אנומציעיםלכבותבאופןהרגיל‪,‬אחרתהמערכתעלולהלהינזק‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪.2‬שימוש ראשון‬
‫‪ 2.1‬טיפול בסוללה והטענה‬
‫לפניהשימושהראשוןאנאהטעינואתסוללתהמכשירבמלואה‪,‬כלשעליכם‬
‫לעשותהואלחבראתהמתאםאואתממשקה‪,USB-‬ואזתוכלולהטעיןאת‬
‫הסוללה‪.‬בשתיהפעמיםהראשונותשבהםמטעיניםאתהסוללהישלהטעין‬
‫במשך‪6‬שעות‪.‬לאחרמכןנדרשותרק‪4‬שעותלטעינה‪.‬‬
‫[הערה]‪:‬מחשבלוחזהמשתמשבסוללהמובניתמסוגפולימר;ישלהטעיןאותה‬
‫תוךשימושבמתאםתקני(קלט‪,AC100~240V50/60HzMax:180MA:‬פלט‪:‬‬
‫‪;)DC5.0~5.5V/2.0A‬אםלאמשתמשיםבהטענהמהחשמלניתןלהשתמשבממשק‬
‫ה‪USB-‬לשםהטענה‪.‬בחרובממשקה‪USB-‬כדילהטעין‪.‬במהלךהטעינהסמל‬
‫הסוללהיראהגלגול‪.‬כאשרמסיימיםאתההטענה‪,‬הסוללהתהפוךלירוקהותפסיק‬
‫להתגלגל‪.‬כדילהאריךאתחייהשירותשלהמכשיר‪,‬מומלץלתתלסוללהלהתרוקן‬
‫במלואהלפניהטענתה‪.‬‬
‫[הערה]‪.1 :‬אםאינכםמתכווניםלהשתמשבמחשבלוחזהבמשךתקופתזמןארוכה‪,‬כדי‬
‫להימנעמצריכתחשמלומנזק‪,‬ישלטעוןאתהסוללהפעםבחודש‪.‬‬
‫‪.2‬לאחרכיבויבשלסוללהריקה‪,‬ישלחבראתמתאםהחשמל;המכשיריישארעם‬
‫סוללהריקהתוךכדיהטענתה‪.‬ישלהמתיןזמןמהלפנישהסוללהטעונהדיהכדי‬
‫להיכנסלתפריטהראשי‪.3.‬ישלהטעיןאתהמכשירכשהואבמצב“המתן”לשםזמן‬
‫הטענהנורמאלי‪,‬משוםשמסךהמכשירצורךאףהואחשמל‪.‬‬
‫‪ 2.2‬חיבור למחשב אישי‬
‫ישלהשתמשבכבל‪USB‬כדילחבראתהמכשירלמחשבאישי;המכשיריפתח‬
‫אתחלוןחיבורה‪.USB-‬ישללחוץעל“הפעלאחסון‪”USB‬כדילהתחברלמחשב‬
‫במצבטעינה‪,‬תוכלולהעתיקאתהקובץאלהמכשירואלכרטיסהזיכרוןאו‬
‫למחוקאותומהם‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ול‬
‫‪ .3‬ממשק תפעול ציוד‬
‫‪ 3.1‬תיאור ממשק ראשי‬
‫לאחרהדלקתהמחשבתוכנסואלהממשקהראשי‬
‫‬
‫בממשקהראשיתוכלו‪:‬‬
‫לנהלאתסמליתוכנתהממשקהראשי‪:‬לחיצהארוכהעלהסמליםבמשך‪3‬שניות‪,‬‬
‫ולאחרמכןהסמליםיגדלוותוכלולגרוראותםלכלמקוםבממשק‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪-4-‬‬
‫מחיקתסמלים‪:‬לחצועלהסמלבמשך‪3‬שניותוהחזיקואותו;גררואתהסמלים‬
‫לסמלסלהמחזור;כאשרהסמלהופךלאדום‪,‬שחררואתהלחיצהואזתוכלולמחוק‬
‫אתהסמל‪.‬כדילחסוךזמןתוכלולגעתבמסך‪.‬תופיעתיבתהדיאלוג“הוסףמסךבית”‬
‫כפישמוצגמטה‪:‬‬
‫[ש‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫[ה‬
‫ה‬
‫‪ 3.2‬תיאור שורת המצב‬
‫•שורתהמצבמעלהשלהמסך‬
‫בתצוגהמשמאללמעלה‪:‬תוכנתהממשקהראשי‪,‬כרטיס‪,T-Flash‬‬
‫מצבחיבור‪USB‬וכו’‪.‬‬
‫בתצוגהמימיןלמעלה‪:‬הסוללה‪,‬סמליהטעינה‪,‬זמןנוכחי‪,‬הגדרתזמן‪,‬‬
‫תפריטהגדרות‪,‬כפתוריציאה(‪.)ESC‬‬
‫‪ 3.3‬שימוש במסך המגע‬
‫המכשירמצוידבמסךמגע‪.‬להלןתיאורמסךהמגעהראשי‪,‬ותיאור‬
‫שלחלקמהעצותלגביאופןהשימושבמסךהמגע‪.‬‬
‫לאמשנהבאיזהממשקאתםנמצאיםבמסך‪,‬תוכלולחזורלמסךהראשיעליידי‬
‫בפינההימניתלמטהשלהמסךהראשי‪.‬‬
‫לחיצהעלהלחצן‬
‫‪-5-‬‬
‫‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ת‬
‫”‬
‫במסךהראשימשמשככפתורהחזרתהמחשבלדף‬
‫[שימו לב]מקש‬
‫הבית ‪.‬ביישומיםשונים‪,‬עלידילחיצהעלהמקש‬
‫בפינההימניתלמטה‬
‫עלהמסך‪,‬תוכלולחזורלרמהלמעלהבממשקשלו‪.‬ביישומיםשונים‪,‬באמצעות‬
‫הקשהעלמקשהתפריט בפינההימניתלמעלהשלמסךהמגע‪,‬המסךיציג‬
‫אתממשקהגדרותההפעלהכדלקמן‪:‬‬
‫[הערה]‪:‬‬
‫המקששלהמסךהראשי‬
‫משמךכתפריטהמחשב‬
‫‬
‫בממשקהראשי‪,‬תוכלולגעתבסמללפתוחאתהיישומים‪.‬בדפדפניםשונים(קבצים‪,‬‬
‫מוסיקה‪,‬וידיאו‪,‬תמונות)‪,‬תוכלולעבורולגרוראתפסהגלילה‪,‬כךשרשימתהקבצים‬
‫תעלהמעלהאותרדמטה‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫‪.4‬הגדרה בסיסית של הציוד‬
‫הגדרות‪:‬הקישועלהסמל‬
‫כדילהיכנסלממשקההגדרות‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4.1‬מצב שקט‬
‫עצמתשמע‪,‬רינגטון(נעימון)הודעה‪,‬בחירתשמע‪,‬נעילתצלילימסך‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫[ה‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-7-‬‬
‫‪ 4.2‬יישומים‬
‫ניהולהיישומים‬
‫מקורותלאמוכרים‪:‬הקישועל“מקורותלאמוכרים”ואזהקישו“‪.”OK‬‬
‫ניהול‪:‬יישומים‪:‬נהלווהסירויישומים‬
‫[הערה]‪:‬כאשראתםמשדרגיםאתהקשחה‪,‬אנאסגרואתחיבורה‪.USB-‬‬
‫איך להסיר יישום?‬
‫‪.1‬היכנסואל‬
‫“הגדרות”>“יישומים”>“ניהוליישומים”ואזתוצגרשימת‬
‫התוכנותהמותקנות‪.‬‬
‫‪.2‬הקישועלסמליהיישומיםאותםברצונכםלהסיר‪,‬ותוכנסואלהממשקהבא‪.‬‬
‫‪.3‬הקישועל“הסרה”ואזתוכלולמחוקאתהיישום‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫‪ 4.3‬פרטיות‬
‫איפוסנתונימפעל‬
‫‬
‫‪ 4.4‬אחסון‬
‫הסירואתכרטיסה‪,TF-‬צפובשטחהאחסוןהזמין‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫‬
‫[הערה]‪ :‬אנאגעובאפשרות‪“:‬מחקכרטיס‪,”SD‬כךשתוכלולהסירבבטחהאת‬
‫כרטיסה‪.SD-‬‬
‫‪-9-‬‬
‫‪ 4.5‬שפה ומקלדת‬
‫הגדרות‪(:‬שפה)‪,‬אפשרויותקלטטקסטותיקוןטעויותאוטומאטי‪:‬‬
‫בחירתשפה‪54:‬שפותלאומיותשונותזמינותלבחירתכם‪.‬‬
‫הערה‪:‬מערכתהאנדרואידיכולהלתמוךב‪54-‬שפותשונות‪,‬אךתפריטיהממשק‬
‫תומכיםרקב‪14-‬שפות‪.‬‬
‫מקלדתאנדרואיד‪:‬הגדרותמקלדתאנדרואיד‬
‫הפעלתשמעבלחיצתמקש‬
‫יצירתאותיותראשיותאוטומאטית‬
‫הצגהצעות‪:‬מציגאתהמיליםהמוצעותבעתהקלדתן‬
‫השלמהאוטומאטית‪:‬מקשארוךוניקודהכנסהאוטומאטית‬
‫שלהמילההמודגשת‬
‫‪ 4.6‬הגדרת תאריך ושעה‬
‫הגדירותאריך‪,‬שעה‪,‬בחירתאזורזמןובחירתתצורתתאריך‬
‫‪- 10 -‬‬
‫‪ 4.7‬בחירת מצב ‪USB‬‬
‫‪6‬‬
‫בחירתדפוספעולת‪...OTG\HOST\SLAVE:USB‬‬
‫‪ 4.8‬אודות המכשיר‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ .5‬התקנת וניהול יישומים‬
‫‪ 5.1‬מתקין היישומים‬
‫‬
‫מחשבלוחזהיכוללתמוךביישומיאנדרואידהקיימיםבשוקשנוצרועלידיצד‬
‫שלישי;אתרובהיישומיםניתןלהתקיןברשת‪,‬ניתןלהעתיקםל‪NAND-‬‬
‫‪FLASH‬אולכרטיס‪.SD‬‬
‫הקישועלסמלמתקיןהיישומים‪,‬תופענההאפשרויות“התקן”‪“,‬נהל”‪“,‬יציאה”‪.‬‬
‫התקנה‪:‬הקישועל“התקן”‪,‬היכנסולממשקהתקנתהיישומים‪.‬‬
‫בנפרדעבורכרטיסזיכרוןפנימיועבורכרטיס‪.SD‬‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫בחרוביישוםאותוברצונכםלהתקין‪,‬הקישועליולשםהתקנה;‬
‫‬
‫חזרולתפריטהראשי‪,‬שיוצגויתקיןאתהיישוםשבחרתם‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫הערה‪:‬חלקמהיישומיםשנוצרועלידיצדשלישיישלהתקיןבצורהתקינהבאמצעות‬
‫כרטיסזיכרון‪.‬יישוםצדשלישישהורדעלולשלאלהיותמותקןכמושצריךעלהמכשיר‪.‬‬
‫ניהול‪:‬הקישועל“ניהול”‪,‬היכנסולממשקצדשלישי‪.‬הקישועלסמלה”התקן”‬
‫והיכנסולממשקהפעולה‪.‬‬
‫‬
‫‪- 11 -‬‬
‫‪ .6‬פתרון בעיות‬
‫‪ 6.1‬המכשיר לא נפתח‬
‫א‪.‬בדקואתעוצמתהסוללה‪.‬‬
‫ב‪.‬חברואתהמתאםואזבדקושוב‪.‬‬
‫ג‪.‬אםלאחרהטעינההמכשירעדייןלאנפתח‪,‬ישליצורקשרעםהספק‪.‬‬
‫‪ 6.2‬לאחר ההפעלה המסך או התמונה הפותחת לא מופיעים‪ ,‬המכשיר נראה כבוי‪.‬‬
‫א‪.‬איןמספיקחשמל‪,‬אנאהטעינואתהמכשיר‪.‬‬
‫ב‪.‬לאניתןלשמועאתהקולבאוזניות‪.‬‬
‫ג‪.‬אנאבדקואםעצמתהשמעמכוונתבטעותל‪.0-‬‬
‫ד‪.‬בדקואםקובץהמוסיקהניזוק‪.‬נסולהשמיעמוזיקהאחרת;אםהקובץניזוק‬
‫הואעלוללהוביללרעשחזקאולצליליםקופצים‪.‬‬
‫‪ 6.3‬לא ניתן להעתיק קובץ או להשמיע מוסיקה וכן הלאה‪.‬‬
‫א‪.‬אנאבדקואםהחיבורביןהמכשירלמחשבתקין‪.‬‬
‫ב‪.‬בדקואםשטחהזיכרוןלאחסוןאינומלא‪.‬‬
‫‬
‫ג‪.‬בדקואםכבלה‪USB-‬תקין‪.‬‬
‫ד‪.‬בדקואםחיבורה‪USB-‬אינומנותק‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬