מכלל יופי - Simply a Christian

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע"י חיים תשם״ט‬
‫§‬
‫מ‬
‫כ‬
‫^»‬
‫ט‬
‫‪.‬‬
‫‪w‬‬
‫»‬
‫‪.‬‬
‫י‬
‫ל ל‬
‫הופיע אור התורה‬
‫|‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫‪ 1‬להבנת המקרא בכלל אשר חבר על כ״ד כתבי הקדש‬
‫החכם השלם כהריר שלמה בן מלך דל‪:‬‬
‫ו נ ו ס ף‬
‫עליו‬
‫לשלימות המלאכה ספר לקט שכחה מהחכם הנעלה כהרי׳ר יעקב‬
‫אבנדאנה יצ״ו‪:‬‬
‫‪ I‬נדפס בראשונה‬
‫והובא עתה לבית הדפוס עם הקונים רבים ובהגהה מתייקת‬
‫בוויבעציא ו א ח ו ־ י כץ ע ם ת ו ס פ ת ל ק ט ש כ ח ה ב א מ ס ט ע ר ד א ם ‪.‬‬
‫מ א ת‬
‫התורני מו״ה אברהם כהן מ ‪:‬‬
‫‪w‬‬
‫‪w‬‬
‫\‬
‫ת‬
‫ה ׳‬
‫‪w‬‬
‫‪I M V V U V V V‬‬
‫* ‪W W W‬‬
‫‪i‬‬
‫ש‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ל׳‬
‫ת ק ע ״ ח‬
‫‪Midhlal Iofi T o m . I .‬‬
‫ווין‪,‬‬
‫געדרוקט בייא‬
‫געארג האלצינגער‪,‬‬
‫קייזערל׳ קעניגל׳ פריס׳ כ ו כ ד ר ו ק ע ר ״‬
‫‪J p o r i t n a e r , I. t. prfoif. S5u#bru<fer !818.‬‬
‫‪ e n , Qtitu^t Uy © e 0 r $‬ו ‪SB‬‬
‫הקדמה‬
‫שלטה כוגתי ב ס פ ר הוה שתי כונות כונד־ז‬
‫אמר‬
‫ראשוגה להורור־ה בו ער־ כל מלה קשר‪-‬״‬
‫שבארבעה ו ע ש ר י ם ס פ ר י ם אם בשרשה אם בעגיגה‬
‫א פ ^םירנש העגץ ופירושי פרטי פסוקים קשים שאי‬
‫אפשר לעמוד עליהם בלתי פירוש ועקר כוגחי בוד־ז‬
‫עבשיקרא האדם בתורה או בנביאים או ביתלבים אם‬
‫בלשון קדש א ס בלשון לעז שיבין מיד פשט הכתוב על‬
‫דרך הדקדוק • כינה שניך! ל ת ע י ר • ע ל כדל כללי ה ד ק ד ז ק‬
‫ועל כל מלה היוצאת מהכלל א ח ת מהנה לא געררר‪,-‬‬
‫וזה אם בשלמים אם ב ה ס ר י ם אם מ ה י ם ב כ פ י ל י ם‬
‫בפעלים ובתארים ובשמודם ועל בל מלח מורכבת עם‬
‫נ‪1‬עסה ופירושה ושםוש האותיות ושמוש המלוח י ח מ ר ו ן‬
‫האותיות וחסרון הסלים והאותיות הנוםפית ומה שבאו‬
‫זר‪ ,‬במקום זה וזו חלוף זו אם ב מ ל י ם אם באותיורת‬
‫א ם בתנועות והפוך האותיות והמלות והתניעות וכל קרי‬
‫•כתיב ופידושט וקרי‪ :‬ולא כתיב וכתיב ולא קרי והמחלוקית‬
‫ענפלו בספרים הטדוייקיט ואי וו היא הקריאה הנכונה‬
‫גס קעת מהלזק‪-‬ית בן אשר ובן נפתלי וכתבו הראשוניס‬
‫ז״ל ואנחנו סומכים על קריאת בן אשר וכל זה לקיח‬
‫םהחכם רבי יהודה פא ס״י המכונה חיוג המדקדק הראשון‬
‫עליו כתב רד״ק בש־ש איל ו״ל וכדאי הוא אוחו הכם•‬
‫‪1‬‬
‫הקדמה‬
‫ראשנה‬
‫‪1‬‬
‫ש נ ד נ ה ו לזכות בכל אשד נוכל כי היא האיר עיני כי‬
‫הבאים אחריו בדקדוק ולשון המקרא ומההכם רבי יונה ן׳‬
‫גאנ״ח הבא אחריו והוא הנזכר בספרי ראב״ע בשם רבי‬
‫מרינוס כתב עליו רר״ק ב ס פ ר מכלל סימן כ״א שגברה‬
‫ידו בסלאכח הדקדוק וםהחכם רבי אברהם בן עירא לי‬
‫הודו כל הבאים• אחריו מפשט השקיא ובדקדוק וממני‬
‫ה ח כ ם רבי יוסף קמחי הוא המכונה הרי״קס ב ס פ ר הזה‬
‫והוא פידש כל הארבעה ועשרים ספרים ועשה ס פ ־ ׳ ס‬
‫בדקדוק ו א ח ר י ה ם ה ח כ ם רבי דור קמחי עליו אמ~ו‬
‫האחרונים על דרך הלצה א ם אץ קמח אין חורה ומהבמ׳ם‬
‫אחרים היו בזםגם וקודמים עליהם וגאונים יבאו אחר‬
‫הסם‪ -.‬בעורת יזאל *־אוי שחרע כי אין בספר הזה שים‬
‫דבר שר‪.‬מצאתיו כ ל ב אבל כ־ ) מדברי היאשונים יכן‬
‫כשתדאהיאומר זה נכון או ובפירוז תדע שהוא מה־ר״ק‬
‫כי ממנו עשיתי עקר בכל־־ זה ועליו נטיתי ק ר וכן‬
‫כשתראה כחוב ובי בסימן פלוני היא בספר ם כ ל ‪S‬‬
‫ה נ ד פ ס פ ה קושטנדינ״ה על ירי כה״ר ג ר ש ם איש‬
‫שונעין ז׳יל השם ברחמיו יזכני לגמור ולהשלים ה ס פ ר‬
‫הזה ומה שיש בלבבי לעשוח לזכות בו אח הרבים יי'‬
‫עזי ומגני בו בטח לבי וגעזרתי ויעלוז ?‪ -‬בי ומשירי‬
‫אהודנו‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שניה‬
‫שלמה המחבר קנא קנאתי לכבוד החכם רבי׳ רבי ייהודה הטורה המדקדק׳ הראשון זיל וכן עשד־ז‬
‫א^ך‬
‫דוד קמחי ז״ל כי האיש הזה שלם הוא אתנו בספרי החכם רבי יוגה ן׳ גאגה הרופא ן״ל וכן עשה‬
‫בדעותיו ובאסוטחיו וד״וז^ קרא ושיה ספרי ה ח כ ם בספרי החכם רבי אברהם ן׳ עזרא ר ל • וכן עשר־ן‬
‫בספרי‬
‫א י‬
‫ה ק די מ ה‬
‫בספרי ה ה כ ס רבי יו»ף קמחי אביו ז״ל וגאונית וחכמים‬
‫אחרים אשר קדמו לו י אבל זכרחי אלו כי על ארבעה‬
‫•*דנים אלו מיוסדים ספריו וחוא ב ר ר ה ס ל ח מכל הספרים‬
‫שקרמו אליו י ומדעתו ומשכלו ומהם ז׳יל עשה ס פ ר המבלל‬
‫בו כלל כל כללי הדקדוק והמלות אשר יצאו מהכלל• אם‬
‫בשלמים ואם כחסרים • אם בנתים •• ואם בכפולים ״‬
‫בפעלים* ובתארים * ובשמות* ובמלים בלשון §ה וברור‬
‫ובלשון קערה* וכן עשה בספר השרשים ובו נ ת פ ס עם‬
‫רבי יונה הנזכר בהרבה ענינים ולא לבש םלבוש החנופה‬
‫אפילו נגד אביו כאשר כתב בםבלל סימן ניו ובשרשים‬
‫בשרש איש ובמקומות אחרים דוק ותשכח ושני ספרים‬
‫אלו נתפשטו בכל ת‪15‬עורת הגולה להיותם כוללים כל‬
‫ספרי הראשונים בקצרה וקבלו אותם כל קהלורת‬
‫הקדש בסבר פנים יפות עד שכמעט גשכחו כל ספרי‬
‫‪ .‬הראשונים שחברו בדקדוק ובשרשים ונדפסו שני ספריו‬
‫אלה כמה פעמים ונמצאו אצל רוב ישראל ועם השני‬
‫הפרים י אלה היו נזכרים דברי הראשונים ז ״ ל כ י ה ו א‬
‫הביא כל דבר בשם אמרו׳ ובספר הזה תמצא פעמים‬
‫ר מ ת כי כמקים שהוא כתב ויש מפרשים זכרתי אני בעל‬
‫הסברא ההיא לפי שהוא ‪7‬״ל הזכירו במקום א ח ר ‪ :‬טי‬
‫כמוהו מורה• מי לגו בקי כספרי ה ט ס ר ה כמוהו׳ מי‬
‫ט ר ח לבקש כל הספרים הםדוייקים אשר היו גמצאים‬
‫ב ס פ ר ד כמוהו ״ ואפילו •הספר הירושלמי אשר סמך‬
‫עליו רבי יוגה ז״ל בא לירו׳ כתב במבלל בסימן ק"ר‬
‫זיל * ורבי יונה כתב בי מאויי ר ש ע )תהלים ל״ו( רפה‬
‫אלא ב ס פ ר א ת ר‬
‫ולא מצאנוהו אנחנו כן י‬
‫ירושלמי ראיתיו רפה קמץ הדיו י והוא הספר אשר המך‬
‫•עליו רבי יוגה כי הוא מביא ראיה תמיר מ מ ק ר א‬
‫ירושלמי וזהו שהיה בסרקי־סטה זה שגים רבות עב״ל •‬
‫ומקום החכם הזה היה' בגירוג׳׳ה כאשר כתב בהקדמתו‬
‫ל ס פ ר דברי הימים י ם׳ טרח לבאר לגו פירוש יונתן בן‬
‫עוזיאל בטקושןת הסתומים וגוסחאוחיו כמוהו‪ .‬מי גחן‬
‫פגים אל הכתוב ופירש אותו כמו הקרי זולתו י מי פירש‬
‫לנו כל הארבע ועשרים ספרי הקרש פירוש ם מ א ר‬
‫כמוהו י כי עם היות שיש לראכ״ע ז״ל יתר שאת עליו בדרך‬
‫הפשט דבריו הם סתומים ואיגס מבוארים אפילו לםביגים *‬
‫הלא הראה מה שכתב הרסכ״ם ז״ל בשני מאבות במאמר‬
‫רבן גמליאל בגו של רבי יהודה הגשיא שאמר ואל תאמר‬
‫דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע וז״ל ודבר שאי‬
‫איפשר לשמוע הוא שיהיה פשוטי הדברים מרוחק מאד‬
‫וכטל וכשיםתכל האדם בו היטב יראה שהדברים נבוגים‬
‫והוא טזהיר טן הדרך ההוא מן הדבור שחוא אומר לא‬
‫יהיו דבריך צריכים לפירוש רחוק והסתכלות יתירה ואז‬
‫ש נ י ה‬
‫י ב י נ ם השומע עד כאן לשונו* ואני בראותי כי בכל‬
‫המערב ובפרט בפא"ס עיר מולדתי עיר ואם בישראל‬
‫אשר בה לומדים מקרא יותר מכל העיירות אשר ראיתי•‬
‫גם במלכות הזה מלכות תוגרטת אשר באו מ רוב קהלות‬
‫ס פ ר ר י״ץ וכלם מגדלים א ת בגיהם לתלמוד תזדרז י‬
‫אינם נהנים מהשני ספרים הגזברים א ם מהטכלל לשתי‬
‫סבות הסבה האחת ‪ -‬להיותם חושבים שהאריך• ו מ ר א י‬
‫בערך ספרים אחרים שחברו האתרוגים שאינן ם ר ו י ם‬
‫צמא התלמידים בן הוא״ אבל בערך מה שהאריכו‬
‫הראשוגים ז ״ל הם בתכלית הקצור הלא תראה מח‬
‫שכתב ראב״ע בהקדמתו ל ס פ ר יסור י‪1‬ורא וז״ל • והאמת‬
‫כי טוב הוא למשכיל שילמור זאת החכמה רק לא יתעסק‬
‫בה כל ימיו לקרוא כ ‪ S‬ספרי רבי יהודה המדקדק‬
‫הראשון ״ ועשרה ספרי רבי מרינום ועשרים ושנים ס פ ר י‬
‫רבי שמואל הנגרר• ועל כאלה אמר שלמהעשות ספרים‬
‫הרבה אין קץ עכ״ל‪ :‬וכן כתב רד״ק בסוף השני ספרים‬
‫הנזכרים וז׳ל ואל אלהים יורע כי לא היתר• בונתי בחבור‬
‫הזה להתגדל בו על הברי ולהתפאר בז על ספרי סורי אך‬
‫כאשד פצרו בי גדולים וחכמים ממני לארך המלאכה‬
‫ספרי המחברים אשד לפגי ולאשר הועתקו מלשון אל‬
‫לשון חארך בהם ההבנה ותקצר בהם התבונה ראיתי‬
‫לעשות רצון הפ געים בי וכוי • ס כ ה שנית כי לא ראו‬
‫בו ס ר ר לפי דעתם והאמת כי כל רבריו נכוחים לסכין‬
‫ויתן טעם נכון למה ס ד ר אוחו־־ על אוחו ה ד ר ך • ואם‬
‫מ ס פ ר השרשיבש כי מי י שהירז חופש אוחד ל ע ת י ם‬
‫רחוקים לא היה כי אם לדעת ביאור המלה לבד י כי‬
‫לא היה יורע לו תועלת א ח ר י וביראי יש בו חועלורה‬
‫אחדות לטתבוגן בו א ס לרעת א מתת שרש המלה• גם‬
‫כשיש מחלוקות בשדש המלה או כעניגה הכרעתו תכריע‬
‫בהיותו מ ב י א עליה ראירז מהמשנה ומהתלמוד בכלי‬
‫וירושלמי בראשית רכה ותנחוטא •ספרא וםםרי ומכילתא *‬
‫או ׳מתרגום אנקלוס ויינחו בן עזיאם־זחרגוס ירושלמי‬
‫ותרגים הכתובים ־ או מלשון הערבי ומשאר הלשונות בי‬
‫טעמו ונטוקי עטו רוק ותשכח ״ וכן בהיותו ממעט בשרשים‬
‫כתכ ראב״ע בסוף םרשר־ן ואלה שמור־! וו״ל ‪.‬ויקדו‬
‫מבעלי ח כ פ ל כמו ק ך ק ד על משקל ויתמוי ינ?י בכי •‬
‫)דברים ל״ר( ידמו פ א ב ן • )שטווה ט״ו‪ 1‬והאום‪,‬־ י ם‬
‫כי ה ם םבעלי הנון מי יתן וירמו כאבן כי יוסיפו‬
‫ש ר ש י ם ש א י נ ם בלשון הקדש בעבור המשקל־זים*‬
‫הלא יראו כי ר ד ו על ‪-‬משקל בגו ל ב ם ןןךים)במדבר ל״נ(‬
‫והבם שני ש ר ש י ם כי כל־ מרת ש נ ו ב ‪ S‬של^י*‬
‫נעשה שרשים רכים כ ע מ ר המשקל הוא הנכון•עכ״י'‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫ובן‬
‫ג?‬
‫‪ n‬ק ד • ‪ b‬ה ש נ־זי ד‪,‬‬
‫וכן עשר‪ .‬מחבט הזה כ ס פ המרשים הנזכר עם היות ‪.‬הן בורה״ הן‪.‬כמורכבת וטעם' ההרכבה • ושמתי כל מלת‬
‫שאביו מבעלי הסברא ההיא שהביא ראב״ע• ובן בשרש וטלה במקימה א ח ת מהנה לא נעדרה ״ וכל זה על ס ד ר‬
‫‪.‬ו״מיתום וכשרש־ ו‪,‬קכנו ל י ) ב מ ד ב ר ט״ו ב״ח( ובשרשיס הארבע ועשרים ספרי הקדש ואחר ־כך לקחחי ע פ ר‬
‫אחרים דוס וחשכח״ וכן בחלקו השרש ההוא לענינים השרשים והעירותי על שרש כל טלה מעוקלת שאפשר‬
‫‪0‬עטים‪,‬בי בזה צדק להחפשו עם ה ח כ ם רבי יונה בחלקו לטעות בה ועל נקודה ואם היא מלרע או מלעיל י ואם‬
‫הר‪ , .‬טהשרשים לענינים רבים והוא לא כן עשה* אבל היא עומדת או יוצאת * וזה אם לשני ויאם לשלישי ועל‬
‫טרח בשכלו למעט בענינים י ואם היה אפשר לו להכניס ענינה־ועל פירושה* ופירושי פסוקים רביבי שאי אפשר‬
‫כל השרש חחח ענין אחד ולפרש כל המעלות אשר באו לעמוד עליהם בלתי פירוש י ואם הביא פירושים מחולםיק‬
‫כשרש ההוא על דרך א ח ד בקש למצא דברי חפץומצ& העירותיך על אשר הוא יותר קרוב אל היזשט ועל‬
‫כאשר עשה בשרש אור• וכשרש ירע וכיוצא בהם דוק ה א ח ר כתבתי ופירוש אחר בשרשו או בשדש פלוני י‬
‫ותשכח• וכן להודיענו ה מ ח ל ו ק ו ה שגפלו ב ס פ ר י ם וכן אם הפירושים שהנחתי ה ם יותר כשנים או שלשה‬
‫וזטרוייקים אם בנקוד ואם בטעמים* וכן בפירוש המלות כתבתי ושני פירושים אחרים או שלשה בשרשו א ו ב ש ר מ‬
‫להיות מפ‪ .‬ש המעט א ח ר הרוב כאשר כתב בשרש רו ה פלוני ופלוני כדי שלא תשיב עלי ולמה אסמוך אני על‬
‫וכיוצא בו י וכן בפירושי הפסוקים להיותו טפרש אותם על בדירתך כאשר השיבו על אנשים שקטנם עבה ממחני״‬
‫דדך חבריהם* אם להיותם עומדים או יוצאים ווה אם וכל זה על ס ד ר הארבע ועשרים ספרי הקדש באופן‬
‫לשני ואם לשלישי וכן כתב לגו שם פירושי כמה פסוקים שיהיו שני ספרים אלו נגד עיניך כשתקרא שום פרשה‬
‫• ג א ו נ י ם ומחכמים עליהם השלום ו ה מ נ ו ח ה ״ כי הם או מתורה או מנביאים או מכתובים ולא תצטרך עור‬
‫לםדוגו לפרש הפסוקים על האופנים ההם' ומהם למדגו אליהם אם לא כאשר כתבתי עיין עליו וזה ״'אם להיות‬
‫כי כל מפרש פסוק צריך לשמור שלשה תנאים ״ חנאי בו מקום עיון ואם ולהיות הפירוש ה ה ו א ארוך או‬
‫ראשון להיותו שומר קמר־ ‪-‬חפרשה ההיא הלא תראה שתראה ס ב ר ה הר*י בן גאנ״ח באוחן הפרטים כדי‬
‫מה שכתב רריק על פסוקי כה אמר ה׳ אל יתהלל חכם שתודה לחכמים אשר באו אחריו שהטיבו לברר ט ה‬
‫בחכמתו וגו׳)ירמיה ט ׳ ( ‪ :‬כי אם בזאת יתהלל המתהלל שבררו׳ ואם להיות בו טעותי ולהודיעך טרה׳ הרב‬
‫וגו ־״ וזיל הגה פירשתי לך‪.‬שגי ה פ ס ו ק י ם האלו לפי א ש ר סרהתי תייר־*' ואחר כך לקחתי פירוש הארבע‬
‫‪/‬נין הפרשה דבקים בענינה באה היטב והחכמים אשר ועשרים שפרים ל ח כ ם רר״ק אם מה שנמצאו אצלגו‬
‫ראינו ספריהם פירשו אלה הפסוקים לענין נאות אבל והם פירושי נביאים ראשונים ואחרונים ופירושי חהליס‬
‫ל א ה ר מ ק ו ם ^לענין הפרשה וכן בפסוק כסא‪ .‬כבוד מרום והעידותיך ע?־ דברים אשר באו בהם על דרך אותן‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫מראשון ו‪1‬ו' <שם י״ז(• כתב ווה הדרך^דרכו המפרשים‬
‫והענין הוא טוב אלא שאין ענינו דבק עם ה פ ס ו ק י ם‬
‫שלפניו ושלאחריו ע״כ• תנאי שני להיותו שוטר הנקוד‬
‫הלא חראהבשרש איש בפסוק עוד האיש בית רשע )מיכה‬
‫ו׳( על פרושי ראב״ע והריק״ם אביו כתב וטיב ה ל ה‬
‫פירושם לולי שלא פגו אל פחחות הה׳יא ״ וכן בטכלל‬
‫סימןנ״וובדקדוק וייחל )בראשית ז׳( הביא הברת אביו״‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫הדרכים שסרטו בספרי המכלד־ והשרשיס שלא העיר‬
‫הוא עליהם באותן הספרים ״ וכונתי בדרך הזר‪ .‬גם כן‬
‫לפרש לך הםלור־ז באופן שכשילמד ה א ד ם ביגו לבין‬
‫עצמו ״ או כשילמד לאחרים א ס האב לבגיו ואם הרב‬
‫לתלמידיו או בלשון הקרש {או בלשון לע״ו שיבין מיד‬
‫פשט ה כ ת ו ב ׳ ולא יהיה טהטררגה הראשונה אשר כתב‬
‫ה ח כ ם החסיר רבינו כחיי הדי־ן בעל חובות הלבבות‬
‫ברביעי מהשער השלשי וז׳׳ל ומפני שהיתר‪ ,‬התור־ מלוח‬
‫מה שאמר אם ודויד היתה פתוחה‬
‫וכתב עליו וטוב‬
‫אבל מצאנוה קמוצה כמשפט האיתן מבנין גפעל כמו ועגינים גהלקו בני אדם בחכמת התירה על עשר מעלות‬
‫שכתכגו ער כאן״ תגאי שלישי להיותו שומר הטעמים תחלחם אישים למדו החומש והמקרא והסתפקו בגרסת‬
‫•כתכ ראב״ע כ׳״' פשט שהוא בנגד בעל־ הטעמים ל א הפסוק מכלי הבנת עגץ אינם מרעים פירושי ה מ ל ו ה‬
‫תאבה לו ולא תששע אליו׳ וכן בהרבהו מקומות כתב ושמוש הלשון והם כתכונת חמור נושא ספרימ עכ״ל•‬
‫והנה הוא מ ט ע ה בעל הטעמים‪ :‬ולכן ל ק נ א ה ה ח כ ם וכן פירשתי החלופית הנמצאים בפסוקים ובפרשיות״ וכן‬
‫רר״ק ולקנאת כל ׳אותם הגדולים ז״ל שהביא הוא פירשתי כל קרי וכתיבי ‪,‬האשת כי ראיתי בארבע ועשרים‬
‫דבריהם כי אלו כמעט נשכחו ראיתי אני ש ל מ ה ב[ הגדול אשר גרפס בויגיצייא בהגהת יעקב בן אהגיה כי‬
‫מ ל ך לקהת ס פ ר המכלל ולהעיר על כל כללי מלה הוא ברח בהגהה ההיא ובמסרה כל האפשר שמביא‬
‫היוצאה מהכלל אם בנקודה א ם בטעמה ״ הן בפשוטה קרי וכתיב לפעמים שלא הביא אותם הרר״ק אשר מ ת‬
‫וכן‬
‫‪1‬‬
‫ש נ י ה‬
‫ה ק ד מ ה‬
‫בן בבל הטח לוקים שבאו בספרים שבתבת־ם לך כלם כי כל ק ו ר א ב ס פ ־ י הקדש ויהיר‪ ,‬לפניי הספ‪.‬״ הזד•‬
‫ת׳׳ל אם יזכני השש יתעלה אעירך עליהם באופן שלא בעת הקריאה שלא ישנה לא בלשון א ם ברפיות ורגשות‬
‫ישאר לך מחלוקת ולא ס פ ק בהם וכן ככל ש ו ה מ ק ר א ואם מלעיל א׳ מלרע ולא בלע׳׳ז״ ואס יהיה לו קצת‬
‫בעיה״ והוארכר שלא קד‪::.‬י אדם בו מהרבה מאות הבנה יבין מיד פשט הכתוב בשעט רמז ש ר מ ז ת י ג ו ״‬
‫מהשנים שעברו הנה• וכן פירשתי לך הרבה פסוקים וכן פירושי רוב הפרשיות בעיה״ ולא יחשב לי הדבר‬
‫שיתגדלנו עליהם באופן א ח ר א‪ *:‬על דרך הדרש או הזה לגאות ח״ו א ח ר שבבר הקדמתי ב ־ ק ד ט ת הראשנה‬
‫זולתו״ וכן מגת• להרחיק הגשמית ותארי הגופים בכל כי כלו מם^רי הרד״ק זמהגאעיס והחכמים הראשונים‬
‫הפסוק ם שאפשר לו לארם לטעוח בהם לפי שהוא עיקר עליהם השלום והשמחה• האמת כי בארבעה ס פ ר י‬
‫ואיוב ידגיאל‬
‫י‬
‫ל‬
‫^‬
‫ן‬
‫י‬
‫מ נ ק י י תורתגו הקרושה וכן רמזתי בנחמות העתירות י‬
‫אפשר לחולק לומר שכבר עברו כי כל חכם מחחייב בזה ועזרא לא ס ^ ת י פירושי הרד״ק וששה כתבתי כל מה‬
‫כשאמר ה ג מ א שאס׳ חזקו ירים רפות וגו׳)ישעיה ל״ה( שבא בסיי־י המכלל והשדשים על ס ד ר הססייקים‬
‫וכן עשיתי בעיקר ההיית המתים וכן פירשתי ם ה שהיא באופן ש ל א תצטרך לבקש שים דבר ממה שכא שם‬
‫על דרך הפלגה או על דרך גוזמא או על דרך משל או ואפילו מה שלא תבקש ת מ צ א שש בס״ר״ ועם כל־‬
‫להגדלת הדבר או להקטגוחו״ וכן אם ראיחי פירוש זה אחר שראשו ואמצעיתו וסופו שלם כבר יצדק עליו‬
‫אהד ששה זולת הפירושים אשר כתב כשכלל ובשרשימ השם הגזבר וכל שכן שכבר שמעתי באי זה מ ק ו ם‬
‫והיה גישר בעיגי כתבתיו • וכן כ ש ת פ ס בפירוש המלה אמצא פירוש הספרים ההם להרר״ק ודעתי עליהם‬
‫ולא פירש הפסוק בספרים הנזכרים וראיתי בפירושיו ואני עתיד להעירך על כל מה שיבא שש על הדרך‬
‫פשט נאד‪ ,‬כתכחיו״ וכן כשהעיר ה ח כ ם הנזכר עד־ ההוא אש־ כתבתי בע״ר‪,‬״ וכל הראוי ל מ ל ה אין בילד‪.‬‬
‫פירוש פסיק אהד שלא בשרשו״ או בפירושיו ש ל א מעכבתו״ ומעתה אני מחחנן לפני כל לומד כ ס פ ־ הזה‬
‫ב‪.‬קומו שמתי אותו במקושו וכתבתי כן כתב בשריש ידעני לזכות׳ ואם ימצא מ טעות יתקנהו ואם חסרון‬
‫פלוני אז ב מ ק ו ם פ־יוני ״ כל זר‪ .‬עשיתי כפירושים ישליטהו ״ וראוי לדונני לזמרה לפי שאני מהרתי‬
‫הגמצאיס אצלגז״ וכן בפירושים שאיגם גמצאים אצלגו' לעשוחו כי חוך שלש שנים הכרתיו וששתי אותו בדפוס‬
‫נבאו לירי ״ והם פירושי ס פ ר בראשית ״ וספר דברי והשלמתיו בהיותי טורח עם התלמידים זכה־ גדולי‬
‫הימים״ ולכן קראתי שם ה ס פ ר י׳ייי מ כ ל ל יופי• קושטאנריגה יעירו עירו טרחי הרב עמהם אשר מזה‬
‫לפי שעתה יצדק עליו זה השם כי הוא יפה אף נעים אני חמה איך נעשה החבור הזה במעט זמן• וג!מ ־שאני‬
‫לפי שלא ח ס ר בו דבר על הדרד ההוא אשד כ ח כ חושב בזה הוא כי וכיח כל החכמים אשר נר^זמובספר‬
‫כ ס פ ר הטכלל ז ה ש ר ש י ם • וכן תקנתי הרבר‪ ,‬טעיורת הזה ונזכרו דבריהם בו םייעוני״ בדוך הי&טלםיאמ!‬
‫‪,‬‬
‫ואמן‪:‬‬
‫שנמצאו בספרים דוק ותשבח• בטוח אני ברחשי שמים‬
‫ה ת‬
‫ש א‬
‫ר ה‬
‫ן כ‬
‫ש‬
‫כ ח‬
‫ם ג‬
‫ן ת‬
‫ו כ ן‬
‫ב ם ‪ £‬ר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫אכך־ יעקב ‪ ?3‬לאדוני אבי נהיר יוסף א‪3‬נדנה יצ״ואולהאת ה׳ מאד בפי ובתיך מ י ס א‪:‬ל'ני אשר שם חלקי עם ירםבי בית‬
‫המדרש לשקוד על דלתות החכמה לשמוע בלמודים שמועת המה בתלמוד ג־זל שמביא לילי מעשה באשר הוא סוף‬
‫נל האדם ותכלית בריאתו נהיות בתורה ה׳ חפצו ובתורתו ייגה יומס וליל־ אשר בה י ־‪,‬נ‪ to :‬שר האמיתי לאור באור החיים‬
‫}עלותו לראות את פני האדון יוצר הכל ישתבח ויתענה שמו הטוב והמטיב לכל חשד מללן מטובי לבריותיו בהנחילנו מורתו‬
‫הגדושה מורשה קהלת יעק‪ 3‬והוא חזון הינה על יל עבדיי הנביאים יהדביים עתיקים כי מעתיק יומין נתנו עתיקים חזקים‬
‫כראי מוצק המה יסל שמ״ו א״ל הרו״אה באמונתם ממכון שבתו השגיח תמיד עיני ה' יה להיותם סמוכים לעל לעולם ני‬
‫הדברים עתיקים נעתקיה מסבר קדמון תורה מן השמים ודברי הנביאים פה אזד נקיא כלם בשע ה׳ ‪3‬דדז הכבר אה השושע‬
‫עניהס ווומ הקדש מנ״ו׳ז ואומר אמת ה׳ לעילם ואמרותיו אמרות ט‪:‬ורות והמה ‪:3‬תד‪3‬ויסא;ו יאלודברי א‪:‬קים חיים׳ דברים‬
‫עתיקים יביעו ילברו עתק עתקו גס גברו חיל אנשי חיל בבודי נח ‪3‬מ‪ .‬תמת‪ :‬של תו*ה חכמי ישראל בפירושיהם על התירה‬
‫ועל הנביאים ועל הכתובים ארבעה המה מטיגי לכת פשט רמז לרש סול י ויען ני לא למדתי חכמה ואין לי עסק בנסתרות‬
‫• ולא הננסי בגלולות ובנפלאות ממני נכספה וגם כלתה נפשי להבין לרך הפשט ובתפשי ‪3‬אממלזומ המפרשים הפשטנים ודבריהם‬
‫גטנים למבין ראיתי ונתון אל לבי לרעות בגנים וללקוע שושנים ששונים פנים מפנים שונים שבעים פנים ולהושיב מן דילי‬
‫מחשר יורוני מן השמים בעבור תהיה לי לצולה לצול ציל להניא טרף לביתי להועיל לעצמי יל*שר כגילי במצאו דבר ‪0‬׳ מפורש‪.‬‬
‫ויהי היום הקרה ה' לשני אפייון עשה לו המ׳ילך של״מה הוא הספר הנותן אמד שפי מ כ ל ל ימ‪$‬י כליל יופי משום לבל‬
‫השרש הנה חרשו ארש בר זל זך בלי שמרים בפירוש המלית והענינים הקשי על בל הארבע ועשרים סיירי ההלם והספר‬
‫היקל ה‪/‬ה כיה יקר בימים האלה ‪:3‬תי נמצא רק ביד אח־ מ וחד אתל מעיר וימן ט׳ אצ לבי להביאך שני '‪6‬ל הלבוס לזכות‬
‫בו את הוניס ויען המכס המחבר השמיע דברים הרבה א‪ 0‬נמלים ופועלים וכללי הדקחק ומוצא דבר מכמה מלות ואם‬
‫בענין‬
‫!‬
‫ם‬
‫ת‬
‫ל כ ב ו ד‬
‫ש י ר‬
‫ך‬
‫ה ס פ ד‬
‫לעני? לפכוקים הקסים שאי אפשר לעמיד עליהם ‪3‬לי פירוש נערתי אח חצני ואקומס יאסו‪33‬ה•ברת־בות הריאה ד<ריחכמי‪6‬‬
‫הראשונים והאולמים ואספתי ב׳־מריכ צוף ד‪3‬ש אמרי נועם לקוטי ‪3‬תר לקוטי שכהה ופיאה שהניס הרב המה‪3‬ר ועשיתי את‬
‫ל‪3‬רי נ ס י ו לדודיו ני היני דמני ומניה הסתיים שאעתא וקו אתי ‪3‬שט ל ק ט ש כ ה ה כי הוא לקט השכחה ששנת ההת‪3‬ר‬
‫וי׳קוס הניח לי לעגות נס אני תלקי להיות המלאכה שלימה ובגיות ד‪3‬רי» ד״ק יסוד בנין זה הספר ו ה מ כ ר הנית פירושים‬
‫ו‪3‬ים ש‪3‬או בשרשיס וניב פירוש מזי וגמר ופירושרחר ‪3‬שרשו או‪3‬שרש פלוני •־לפעמים שנים שלשה פירושים יז‪!:‬שתי אותם‬
‫כדי שילואי ‪3‬זה בספר כל הפירושים שהביא רד״ק ‪3‬שרשים ונל ענין הערך ה;וזצא ב ברי הי‪ ,‬פרשים כה‪3‬תיו ובבללדבריתמצא‬
‫בדרך קצרה כל מה שכתבו המפרשים י‪.‬פ‪:‬טנים על כל כנין ‪,‬־צריך ביאור ודעתי היצרה• ביברים הר‪3‬ה ובפרט בכל הדבדהישה‬
‫חרשתי לברים ני תנכי אלהים יגעתי ומצאתי ניד אלהי הט‪.‬בהכלי לעזרני יתברך ויתרומם ויתנשא על כל ברכה ותהלה‪:‬‬
‫י‬
‫שיר לכבוד הספר‬
‫ואה התנס מ ע ל ה כמה״ר שלדה במהר״ר רזל טוב זיל דברי מחברת פי יילם כדניאל לנרי ליוואל מלך ירת יזד‬
‫כא‪#‬ר‬
‫המך והיה שס מכ־לול הרך ימלך הולך ואור‪\:.‬איר נתיב מכמה כאור כוכבי בקר מבקר בהיכלי ענג הלשון• ובית‬
‫מדות יענוני הוגי אוהבי תוות ס' באין למו מכ׳גול ושיל עול לני מן הצבתים אשר לקט• בשבלים עולים בקני הללדק־קיס*‬
‫גלולים חקרי לב • חלשים גם ישניס׳ בהכ עמרים מנייה כל טוב מגרני לבונתס ואמי־ים מאשלי דברני יםתופפו בהסצפרי‬
‫התודה באמרים אמת יורה בעתו י צץ לשון עצו ומטה שירו פרח כתמר וישא משלו ויאמר;‬
‫ד נ ה ל ף ע ם א ל ץ«פח לי&יון וניב א ה י ה ןירופה חיא ואין ב ה י ו פ י‬
‫ךהךיי'למואל ר ם ' ע נ ק י ם גרו׳ךר־ ךד־ף ? ל י * ן ‪ 7‬י ב ומכלר" ד&י‬
‫ויוסף עוד ‪ jrfc‬משלו ויהללהו כרוב גילו‪:‬‬
‫^זמןתף‬
‫ציון‬
‫י‪$‬י‬
‫&<;לל‬
‫רנניוות פי ן ך ב ר י ו ו ז ג י ו ח‬
‫‪*yp‬‬
‫§ ל א ד < ל‪#‬וץ ז ה ב י ו נ ק ו ת " ‪W‬‬
‫א ד ר ‪ :‬ר ‪ ,‬ר ה ן ק ה והזיר &פה ג ר ו ־‬
‫&‪0‬ר'' ך ^ ן י ד ה י ופרישורת ן ך ר‬
‫ןסגיוךת' י ח י * ץ ה א ם כ ד עי‪:.‬‬
‫‪ & 1n$r‬ז כ ח ^ ב ו ח ף ן כ ן ד‬
‫^ צ ע נ י ללהיו© [?מטר‪ •-‬לךזלף‬
‫ז ב ח סלביןוהןץז ך!ש ^ ‪ 1 2‬ן ‪ 3‬ר י‬
‫‪9‬י נט^ן‪ .‬ע ך י ם ר ע ך ג;עו‬
‫רלפץ יכווין ; ג ן מ חרזחם ב צוד‬
‫יהגו• ב ת ‪ 1‬ך ח א ל } ע ח ר ם !הזו•‬
‫‪:‬‬
‫גצב ו ח ו צ ק הן ב ^ ת ״ י מ י ף‬
‫'בם‪0;$‬ף‬
‫ל ב י י הבינךגף‬
‫‪' n j #‬ניגף ו י ה י ם ף‬
‫טור‬
‫רר־ז ‪:‬סלובש לגאבש בןאדרתף‬
‫בא‪1‬ך‪0‬ף‬
‫לאור‬
‫ל ל ה ירןו‬
‫ו־ב ‪:‬ארווד‪.‬ף‬
‫מעעיורת‬
‫פיכם‬
‫ומעעןהף‪1‬‬
‫יזין ל ב ף ‪ /‬ז ב ס ך‬
‫קי‪.‬עיםף‬
‫ציץ‬
‫רצץ‬
‫ןלןלח‬
‫ליונקו^יף‬
‫פ א ר ‪ 1‬מ ״*‪/‬ופוךגיף‬
‫תעו א ר י י ' מ ל ב ר ‪ V‬י ה ‪ 1‬ה ף‬
‫מל^ונוקזיף‬
‫צחורת י ןצהור״‪.‬‬
‫ציון י ק ז ק ם ף‬
‫ל ק ל ל 'י‪$‬י‬
‫‪T‬‬
‫‪:‬‬
‫צ א נ ה ו ר א נ ה ‪3‬נוח השיר גמליך שלמר בעטרה שעטרה לו אמו בינה לו גוורס במלחמתה של מורה• אור ננס עלינו•‬
‫אור לו ‪3‬ציון• מנגל יופי רוכיע לי אלהיס י לברי אגור אנר בבינה מתל‪1‬לת הברכה העליונה ממדיד‬
‫מתנה קודי זהב טורי רמשה חלוקים אבנים ש‪,‬מות ואבנים ימות מילק• ט רועי וגבישי יברא^ מורי לשון קדש מצבתם דורך‬
‫גליבתס אז ימס ונקה משגיאות הורת אמת יהגה חכם ממתקים בהכ רבק שלמה* לאיבה לקר‪3‬י אל המל‪:‬ה הנשוכה לעם‬
‫ה' נל היום ילרוש יתרוש <‪ >pyjo‬בחרש מצל יחסה מזלות בצרת יעשה קמ״ח מגיל לו״ד }נוי בספרים׳ לכרם ס׳ צבאות•‬
‫ויבן ‪1‬ס היא מגדל סננו אל עללו יריס נס שפת יתר ביסוד לקלוק הל‪:‬ון ‪3‬יח ועליות עליות בשפה ברורה אז ^בנה שלמיז בגין‬
‫מכואד ארגון מגא נומון מעט;הנמות ורב האינות נלרש לשומ אותיות כל פרשה ופרשה וסדרי נביאים וכתובים;תמשלמנומלא‬
‫דשן• ואכל ושבע ודשן• מ מבקש דברי מ כ ך וכרוב יושר אמרים זה השלחןאשרלפניה'• בלתס אבירים ילחמו ישתו יק נסיכים‬
‫‪ 6‬לו אלהיכ חלושים‬
‫ושרי קדש אן;י הלשנן ישנן ברק חרגו סרג פיפיות הגועונומ אריות כברק תניתם יאודו מתשני ל‬
‫‪3‬‬
‫ט ה ו ר‬
‫‪5‬ר‬
‫שיר‬
‫ל כ ב ו ד‬
‫ה ס פ ר‬
‫והמלאכה נכונה ביד כלמה שלמה והמה מציון מנלל יופי אלהים הופיע לו אורה והש‪ 3‬שבות גולה וסודה נצורה ישבה בדד ועוד‬
‫בה שלישיה שגה והיתה לבער קין עין ‪3‬עין יראה אלהיס ‪3‬ציון ‪3‬יוס ההוא יושר השיר כליל התקדש תג שיר העירים אשר‬
‫לשלמה למלך שהשלום‪ .‬שלו אמן וכן יהי רצון‪.:‬‬
‫ו כ א ש ר ‪ ,‬ראה התנס הנעלה הדופה כהד״ר א‪3‬רהם במהד״ר אפרים ‪3‬ן שאגג׳׳י ז׳״ל יקר תפ&רמ הספר הזה ]ומהללו כי‬
‫ר‪ 3‬חילו י ויהללהו כר‪ 3‬גדלו י למן היום אשר גלה־ כבוד מישראל וגלתה יהודה • פנה זיו‪ :‬פנה הודה • ותרד‬
‫פלאיס ‪3‬ימי עניה ומרודה עד אשר אין אתנו יודע דגר־ ואיש יחוה דעת מכל ל‪3‬ר מגמת נינת לשונו הקדושה • היא היתה‬‫הראשה• ואין אומר ואין ד‪3‬רי‪3 0‬פי הנשארים זולת קצת שמות פעלים ומלות נותר עיללות ‪3‬ספרי הקדש׳ גם אלה תשכחנה *‬
‫אס לא בחמלת ה׳ עלינו שללז לפנינו יחידי סנלה י נד‪3‬ס לבס לבאר עניני צפוגי עמוני הלשון׳ וכל תולדותיהם למיניהם נחים‬
‫ושלמים ותשריס ו‪3‬ניניהס ומוצא האותיות ודרך שמושיהם כפי הכללים אשר ג‪3‬ייו ראשוניס • ויבא אחריהם מלקט שבליהם‬
‫כחכם רבי דוד קמחי ז״ל־ והוא למד דעת את העם כקטון כגדול מבין עם תלמיד כל למד צדק דרכי לשון העירי ויטע אשל‬
‫המכלל בחלק הלקדיק וישלח שרשיו ‪3‬ארן החיים ״ ועוד הכין לבבו לדרוש את תורת ה׳ ולעשות וללמד בישראל חק ומשפט כל‬
‫מלה בביאוריו הטובים על תורה נביאים וכתובים י אך להיות דבריו ‪3‬ספריו הנחמדים מפוזרים ומפורדים • ועול צרות הגלות‬
‫הגביל העבודה על היהודים׳ רביס ונכבדים ילאו למצוא םפיריו ‪3‬םפריוי ויהי לעת זקנת שלמה החכם הנעלה‪/‬מח‪3‬ר הספר‬
‫הזה י איש מיל ר‪ 3‬פעלים־ וגדול מ?לליס נדנה רוחו אותו׳ וזנה וזכה את הרבים ויבא״ שלמה את קדשי דוד בית ה' כסדרן‬
‫בל כתובים וחרב חכמת שלמה לבקש את כל הנמצא כתונ בספרי א‪3‬ירי הראשונים אחרי הספר אשר ספרם דוד ‪3‬קצרה ויביאם‬
‫איש הל דנלו לצ‪3‬א;מם והוסיף עליהם דברי פי חכם ח ך מלל גבורות אמרות טהורות* ותכון כל מלאכת שלתה מלאכת שמים‬
‫יתצא מזוקיןת שבעתים‪ :‬ואני המדברי בנפש נכנעה מתלה ניעה כי באתי שעריו ולקטתי פניני אמריו ואריתי לבש יערת יעריד‬
‫אורו עיני ויעירו רעיוני ושירי ורנני יצאו נצביס בשילי ידידות להלל ולהודות‪:‬‬
‫ ם‪$‬ד‬‫‪9‬לל‬
‫ידו‬
‫‪T‬‬
‫עפר‬
‫אקרי‬
‫סיוןןר‬
‫מ מ ל ד הויד כ ל מעלל־‬
‫עצמד־ז‬
‫וברוב‬
‫רמוה‬
‫‪1‬‬
‫‪TT‬‬
‫ז! ז‬
‫יי‬
‫;פר‬
‫‪nj‬‬
‫מי‬
‫ולזסחולל‬
‫נם‬
‫חכמד־ן‬
‫מלא‬
‫•ך ••‬
‫ייתן‬
‫קןלןד‬
‫וכליר"‬
‫דופי‬
‫‪W‬‬
‫ייגןי‬
‫‪T : T‬‬
‫וירא נ» אק ‪ p‬לכל עמלו"* ואת גדלו * ני אק על עפר משלו׳ ויוסף עוד שאת משלו ך‬
‫‪3‬זיעם לשון ק ר ש לשון ח ק מ ו נ י‬
‫נ ת ץ ןסוד ב^ן ? ע ד י ו מילדיו•‬
‫נ ח י ם כ ב ר נעו• ש ל מ י ם רועעי‬
‫לולי ;גידים־ כי ? כ ל דייר לער‪1‬ר‬
‫בנו• ל ד ק ד ו ק עיר ו מ ; ד ל עז!?יאיר‬
‫בדורנו• ‪ vytf‬ךןלדו•‬
‫•כ^ט‬
‫ולמן במן‬
‫לןם בזמן' ציר‬
‫א ס ף בחפניו אכךורת ח ן מ ב נ ו‬
‫היו• ? ז ו ר י ם ב א פ ר י ם ק ב צ י ם‬
‫‪©5‬ע "?‪ y‬ע ך נ ו ״ ק פ ר י ם ועצי‬
‫חושי ! ; ר י ב י ם וקח'י ל ק ח ו ת נ י‬
‫באי ב מ י ‪ .‬י ר ד ן ח ע ר ר ו ר ז טולורי‬
‫דורש ךשימוח אחרי מוח ה‪#‬נוש‬
‫‪nm‬‬
‫ח ו ש י ה ם באםדירז ס ק ד‬
‫חזכריבבא ;ואל ל י ב ר א ל עלות‬
‫י‬
‫ז‬
‫ס ף מ?<!י י ו ם ‪.3‬ךזךב אךמיוני‬
‫מליו 'שמיו ע מ ם * ‪ 3‬ס י ‪ #‬י ^ י‬
‫‪:‬‬
‫ד*א ידעו• ד ך ב ם ‪5‬נ‪.‬י אמ‪1‬ני•‬
‫ובדיור* סרצ‪1‬ר־ז זןמדו• בקמ‪1‬ני‬
‫ה ^ ב ו ד ע?מ‪1‬ני‬
‫ז ן צ ם ןנ&ע‬
‫וריר לשממויני‬
‫ס ם נ;ע^ו־‬
‫ח כ ו ל כ ר צ מ א עסיס רפ‪1‬ני‬
‫ק^חי ן כ ^ ק ר י ש ויעיר כןךמ‪1‬גי‬
‫וללד־? קרתריו׳ מ ו ^ ה ו ם מ ד מ ו נ י‬
‫ב<&*ם ' ג ר ד י ם ' ו ק נ י קדמוני‬
‫לוי דדבמזין ז ר ז ב ו אפימ‪1‬ני‬
‫ל א ‪ nnpisj‬א ‪ 1‬במי ךםויגי‬
‫ט ו ב מ ע ל ל ידר‪1‬ש ו ל א ממיוני‬
‫')ינקדימויני‬
‫'לרןדמכמז‬
‫צךק‬
‫‪ hpf‬ה ך מ ו מ‬
‫ה ר א ד והתעדן‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ספר‬
‫ה‬
‫ספר‬
‫בראשית‬
‫ב ר א ש י ת אינגו םטוך *( וכן מגיד מראשית י אחי־ית‬
‫ופירושו בתחלה ברא אלהים את השטים‬
‫י" ״ *‬
‫ואת ה א י ץ ואחר כך תוצאותיהם ואחר‪ ,‬כך ס פ ר בי‬
‫ב ה ח ל ת בריאת ה א ‪ -‬ץ היתה תוהוובי־ו‪ :‬ומלת בראשית‬
‫הוא להרחבת הלשון כי לא יאמר ראשית ואחרית אלא‬
‫בומן והזמן ל א היה א ל א עם‪.‬התנועה ו ה ת מ ע ה והזםן‪\r.‬‬
‫כ א ח ת והתניעה היתר‪ .‬ב ט ם ב ת הגלגלים והדשן שהיה‬
‫קודם מלאת יום אחד הוא תיגעי׳ והשעות‪ :‬ברא עגיגו‬
‫יצירה אך יש‪ .‬הפר׳ ביגיה׳ כי לשון יצירה איגו נופל‬
‫א ל א ע ל ר ב ר שיען לו‪ .‬ממש וצורה ולשון בריאה גופל‬
‫על‪ .‬ב ל דבר גם על ידבר שאץ בו משענ כמו ואבס‬
‫בריאה יברא ה׳ ופצתה האדמה א ת פיה)כמדבר י״‪ 0‬ואין‬
‫פ ת י ח ת ‪ -‬ה א ד מ ה דבר וכן ברא אלהים א ת השטים‬
‫ואת הארץ בראם מלא דבר וכל לשון בריאה הוא‬
‫התחרש הדבר וצאתו מאין ליש ו כ ל דבר חדש יקרא‬
‫בריאה‪ :‬מלת א ס מורה על הפעול ברוב ובדבר שהוא‬
‫מבואר מי הוא הפועל והפעיל לא הוצרכו למלת ‪ .‬א ת‬
‫ואמרו )דברים ר'‪ 1‬למן היום א ש ר ברא אלהים אדם‬
‫י‬
‫על הארץ ואף על פי שאשר בראשית ברא אלהים א ת‬
‫הששים ואת הארץ ויברא אלהים א ת האדם בצלמו‬
‫הוא תוספת באור או לבטל דעת הטעין‪ 0) :‬ת ה ו ׳‬
‫ענין שטמון‪ :‬זבהו • ענין ריקות והזא״ו בשניהם תטורת‬
‫ה״א למד הפועל ואמרו חכמי המחקר כי חד‪.‬ו הוא‬
‫מרבד שאין לדרמותוצורר‪ .‬והיא מזומן וםעותר לקכל כל‬
‫דטות וצורה וקזרין לו בלשון יוני היולי • ובהו היא הצורה‬
‫והוא הדבר שיש לו כ ה וגבורה להלביש א ת ההיולי‬
‫דמות ותטונה ו ב ה ת ח י ר ם ברצון האל היתה ב ר י א ת‬
‫ר‪.‬עולם‪ :‬חמום״ הוא מקים הטים הרבי׳ ורבוי המים‬
‫בכלל הוא שיקרא ת ה ו ם ‪ :‬ורוח אלהים* אפשר שסשר‬
‫אותו לאלהים לפי שדרתה חזקה כי כן םגהג הלשון‬
‫כשירצה להגדיל הדבר סוםך אותי לאל בסו עיי גדולת‬
‫לאלהים )יונה גי( כהררי א ל )תהלים ליו( ארזי אל‬
‫)תהלים פ י ( ‪ :‬מ ר ח פ ת ״ עגין נדגוד ותנועה ‪ :‬על פגי‬
‫המים* גקראו בלשון שנים לפי שהם שנים התחתוגים‬
‫והעליונים וכל א ח ד םהם לו שגיות מפגי חברו לפיכך‬
‫נ ק ר * כל א ח ד מים**‪) :(.‬ם‪ 1‬יום ׳‪.‬פעמים יורה על ומן‬
‫היות‬
‫לקט שכהה‬
‫‪r‬‬
‫* ויען א‪,‬־מריס שהוא סמוך ויחסר הנסמך שהיא הזמן ונמוהי מגיל מראשית אמרית ששימשו מניד מראשית דני אחריתו‬
‫וסר‪ 3‬המורה פי׳ מלת בראשית מענין הסיה וההתחלה שהוא חלק מהזבר והבי״ת הו* ‪3‬י״ת החומר נמו בזהב ובנס‪>1‬‬
‫^‬
‫ה ש מ י ח הנה מלת שם תורה על מקום רחמן ונל סימן הרבים עם קדימת סתת מלעיל יורה על שניס שויס וגנן מלת‬
‫שמים מורה על עצם רחוק ממנו מכל צד בשנים מרחקים שוים והוז הנלגל הסובב נתכלית העגול י ויש מפרשים‬
‫מלשון התנשאות וגובה וימסרן ויזרא אלהיס לרקע שמים פירוש אחר הביא המלזנר;‬
‫האי־״ץ נאמר בכלל על נלזה המציאות השפל ובפרנו על האיץ היסודית וכאשר י;נר עם השמים נאמר בכללות על נל‬
‫י היסודות ומה שתחת השמים׳ והמלקדקי׳ נתבו שנק־אתאחמלשמייז לפי שהגלגל רן וסובב איימה והאלף נוסף• *‬
‫וא‪3‬ן כספי בשרשיו אמר שהוא משרש רצ׳ן מלשון עשוק ורצוןונקראו כל היסודות ארץ מפני שהם דחוקים בתוך הגלגל מצנים‬
‫מתפוצצים ומתערבים זה בזה בתנועיתיהס‪:‬‬
‫**( *וי נקראו בלשון דגים מפני רבוי חלקיהם וגופותיהם ותנועותיהם בהגרה אלו עם אלו‪:‬‬
‫‪Michial Ioa Tom. L‬‬
‫כ ‪B‬‬
‫ב ר א ש‬
‫היות השמש על הארץ לבר ופעמים כולל היום והליל׳‬
‫ושניהם בפסיק זה‪ :‬ולחשך קרא לילה* לזמן הערר‬
‫האור קרא לילה כי אע״פ שאינו דבר יפול עליו השם‬
‫בי הערר הדברים יפול עליהם השם כמו מות עורון‬
‫כסילות פרץ והדומים ל ה ם ‪ :‬לילה י הה״א נוספת כי‬
‫המלה מלעיל‪ :‬ויהי ערב״ העת אחר ביאת השמש‬
‫נקרא כן מפני שהוא עת החשך ויתערבו הדברים שלא‬
‫יכיר האדם ולא יפריד בין דבר לדבר ולפי שהערב‬
‫יחלק הלילה מן היום נקראת הלילה ערב * והמסורת‬
‫»ומיא ורסש‪ <4‬כשלש נקודות ערוב וםטור־ז בשתי‬
‫נקודות‪ :.‬ויהי בוקר׳ מענין דרישה ובקור כי בבקר‬
‫יחבקד כל דבר לאור היובש והפכז הערב שיתערבו‬
‫בל הדברים ולא יכירם א ר ם ‪ :‬ובפירוש ויהי ערב ויהי‬
‫בקר יום אחד ערב הוא ח ח ל ח הלילה ובקר ח ח ל ת‬
‫היום ונקרא ערב כי בערב יתערבו הדברים כי לא יראה‬
‫אור העין אלא עם האור החיצון ובבקר יבקר האדם‬
‫בין הדברים לאור היום לפיכך נקרא בקר וכל הלילה‬
‫נ ק ר א ערב על• שם תחלתו במו שגקרא כל שלשים יום‬
‫מהלבנה חדש על שמ תחלחו שנקרא חדש כמו שאמר‬
‫מחר חרש )שמואל בי( לפי שיתחדש אז אור הלבנה‬
‫וכן אמר על כל הלילה ומרד ערב )איוב ו׳( וכן ישובו‬
‫לערב יחמו ככלב )חהלים נ״ט( ואין הכלבים צועקים‬
‫בתחלת הלילה ומלאכי שאול כל הלילה שמרוהו מבחוץ‬
‫להסיתו בבקר כמו שאמר לשמרו ולהמיתו בבקר‬
‫)שמואל י״ט( לשמרו שלא יברח בלילה ולהמיתו בבקר‬
‫אבל היום כלו לא נקרא בקר ^אלא ער חצי היום כי‬
‫מחצי היום ואילך השמש נוטה לצד מערב ואורו הולך‬
‫ודל כמו שעד חצי היום הולך וחזק וכן כתוב בין הערבי׳‬
‫)שמות י״ב( והוא משש שעות ומחצה ולמעלה ואסר‬
‫הנה נא רפה היום לערוב )שופטים י״ט(ולא כן הלילה‬
‫כי כל הלילה עד עמוד השחר אור הככביכש שזה‬
‫והיום והלילה הוא כ״דשעות והזמן הזה יקרא מם כמו‬
‫שאמד יזם א ח ד יום שגי לפיכך אמר ויהי ערב זיהי‬
‫‪ .‬ב ק ר יום אחר כלומר בין הערב והבקר הוא יום אחד‬
‫ואף על פי שכל היום לא גקיא בקר בקר הוא כגגד‬
‫הערב כי הוא זמן היות השמש על הארץ ואורו רב‬
‫כגנד אוד הלילה ויום יקרא ולא אמר ויהי יום ויהי‬
‫לילה ייס א ח ד והוא הדבר מבואר יותר בעכו־ כי י ו ם‬
‫יאמר על הפרט ועל הכלל ולא יתכן להתערב הפרט‬
‫עם הכלל וגקד*י* הכלל־ יום לפי שהיובש הו*י*‬
‫העקר והטוב לבל ‪.‬גבראי מטה ואמר ויהי ערב ויהי‬
‫בקר בכל יזם מששת ימי בראשית לפי שכבל יום מ ה ם‬
‫ד \ ת ה פעולה מיוחדת‪ :‬מם אחד״ כ ת ב החכם רבי‬
‫םשה בן עזרא כי אמר אחד לפי שהאחר הוא סימן‬
‫להתחלה אשר אי; תחלה קורמת לה ובן בתב הרב‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫ח‬
‫החסיד רבי׳ בחיי הדיין ב ס פ ר חובת הלבבות בשער‬
‫היחור פרק ח׳ ומלת אחד הוא תואר על עלת הנספרים‬
‫כסו שהיא שס על עלת המספרים א ת ה ב ב ש אחר ת ע ש ה‬
‫בבקר)במדבר ב״ח( *(‪ 0} :‬בץ מים למים• נ א ס ר ס י פ‬
‫בלשון שנים לפי שנחלקו לשתי מחלוקוח שהבדיל הרקיע‬
‫בין מים העליוני׳ לםיס התחתונים‪ :‬ע״( שמים ״ כתב‬
‫הרי״קם כי פירוש ש מ י • שם פיס שאמר יהי רקיע‬
‫בתוך המיס ויהי טבריל בין סיס למים ואמר ויקרא‬
‫אלהים לרקיע שמיס כלומר שם סים ולהתחברות שני‬
‫ממיין ח ס ר ו חאחר כמו שעשו בסלרה ירבעל־ מן‬
‫ירב בו הבעל )שופטים וי( ונקראו הששים העליוני׳ על‬
‫שם הרקיע כמו כן שמים וכן בדברי רבותינו ז״ל מאי‬
‫שמ־זיי‪ 1‬א ס ר רבי יוסי בר חנינא שם מים‪ :‬יום שני י‬
‫היה ראוי שניי עם יו״ר השרש ויו״ד היחס כמו שלישי‬
‫רביעי חמישי ולהקל נפלה היו״ר לסד הפויגל וכן ששי‪:‬‬
‫‪ 00‬היבשה• שם או הוא תואר‪) :‬יא( ת ד ש א ׳ פירושו‬
‫תוצא דשא ולכן א ס ר ותוצא הארץ וגו׳‪ :‬דשא״ נ ק ר א‬
‫כן בתחלת צאתו ו כ ש י ג ד ל יקרא עשב‪-‬ודשא הו>*‬
‫ח ח ל ת הפעולה בעשב לפיכך בא ממנו פעולה כמו מן‬
‫צמח ולא בא כן מן עשב ופירושו‪ .‬דשא שיהיה עשב‬
‫כשיגדל ויהיה מזריע זרע בסוף גדולו ובא השם א ח ד‬
‫הפועל הגבגה ממגו לתוספת באור או לחזק הפעול׳‬
‫והוא הנבון ומלת תדשא מושך עצמו ואחר עמו וכן‬
‫הוא פירושו תדשא הארץ דשא וגו׳ וחרשא עץ פרי‬
‫ומלת למיגו טעמה על העשכ כמו על העץ כי באחרונה‬
‫זכר למינו וכן כשאמר זתוצ*יין האר*ן זכר בכל א׳‬
‫למינהו ודעת רבותינו ז״ל אינו כן‪ :‬עושה פרי למינו״‬
‫מה שדומה לו והוא מתכונתו *״( ‪ :‬זרעו בו הם גרעיני‬
‫הפירוח שהם כמו זרע שנוטלים אותם •ומהם צומחים‬
‫האילמת ‪ 0 :‬י ( יהי מאורות״ לשן הויה אינו שומר‬
‫כהרבה סקומות יחיד ורבים זכר ונקבה ואמר יהי לשון‬
‫יחיד על מאורות שהוא לשון רכים וכן אמר כי יהיה‬
‫נערה בתולה )דברים כ״ב ע״ש(‪) :‬סי( הגדולים ״ באודה‪:‬‬
‫)נ( לממשלת היום לממשלת הלילה׳ שניהם בסגול‪ :‬ש י ץ‬
‫גפש היה* ענינו ענין ההולדה עם ה ר מ י ורעת היזרגוע‬
‫עגין תגועה שתרגם רחשאכטו רחושי מרחשן שפוותיה‬
‫עגין התנועה וכן אמר השורץ על הארץ )ויקרא י״א(‬
‫שפירושו סתגועע והשרציבש מתגועעיבש על הארץ‬
‫ל א יצא הלשון םהענין הראשון שפירשנו בו‬
‫ואע״פי‬
‫לשון רבוי תולדה ושני העגיגים גכוגים בו‪ ( ) :‬ויברא‬
‫אלהים את התנינים״ אמר ויברא לפי ש־םי׳ לא היה‬
‫בהמ כ ח טבעי חוק להוציא נפש וויה מבלתי עזר אלוה‬
‫מלבד הטבע שנתן בהם ומשניהם נעשו היצורים בהמ‬
‫לפיכך אמר ויברא ואמר א ש ר שרצו המים תרע שהרי‬
‫במקומות מן השים שהם רחוקים מאד מן היבשה ל *‬
‫‪1‬‬
‫כ ן‬
‫כא‬
‫יהיו‬
‫לקט שכחה‬
‫‪ QJJ.‬אפשר שאמר יום אחד לפי שהים מיוחד מנל הימים שנו נביאו הדגוים מהאין הגמור י והומגין כמג פמפגי‬
‫שלא היה ע־ין יום שני לא אמר ‪ ev‬ראשון ני הדאשזן מצעו! לשני ומדל דדשו יום של אמד &ה»ס הקלוש ברוך הוא‬
‫יחיל נעולמי‪:‬‬
‫‪• ,‬‬
‫א מ ר למינו ני המורכ‪ 3‬משני ממין לא יוליד;‬
‫וחרדי א‬
‫ו‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫א‬
‫יהיו בהם דגים*(‪ :‬התנינם' בא עם השים לבדה בחסיון ב <( ר כ ל ן וכן ויכל שניהם ענין השלטה ופירוש ביום‬
‫השביעי רוצה לושי שהיה כלה כיוס‬
‫יו״ד בכתיבה והם מטעיייהדגים הנחלים כדמות הנחשים‪:‬‬
‫הרומשת׳ ענין הלוך ותנועה וכן ו ר מ ש ‪< :‬יכ‪ 0‬פרו ורבו* השביעי‪!) :‬׳(מלאכתו* הנפרד מ ל א כ ת בפלס מ ‪ #‬מ י ת‬
‫צווי במקום חי״ו איתן כמו ת פ י ו ותיבו ותמלאו כלומר לא מלאכה והראיה הדגש אלא י י * שנחה בי‬
‫אגי נותן כרו ב כ ם שתפרו והברכה שיפרו לרוב‪ :‬יובש האלף כמשפט‪ 0 ) :‬לעשות י פירוש לעשות מהיום ההוא‬
‫חמישי״ בנוח בין הם״םוהשי״ן תמורת הרגש בחמשה‪ :‬ואילך כלומר כי הוא ברא כל מין ומין מ ה נ ב ר א י ם‬
‫<‪3‬ד( וחיתו ארץ י הו״יו נוספת כמו בנו בעור)במדבר כ״ר>‪ :‬בששת ימי בראשית להיותמ עושים ה ם ו מ ח ד ש י ם כל‬
‫)ני( נעשר־ז אדם• פ ה לשון ר ב י ם ליחיד ל ת פ א ר ח אחד במינו עוד כל ימי עולם‪) :‬י( א ר ץ ' הוא יותר כולל‬
‫והרי״קם כתב כי הוא מדבר כגגדארבע יסודות כי אמר ממלת תבל כי תבל כולל ארצות הישוב וארץ כולל‬
‫בשאר הבריאות תדשא הארץ ישרצו המים תוצא הארץ המדבר והישוב״ ויש א ו מ ר י ם כי שרשו‪ .‬רץ והאל״ף‬
‫ובארם רצה ל ת ת בו רוח עליוגה לפיכך אמר געשה וכן גוםפת ולפי שהגלגל רץ עליה וסובב אותה תמיד נקרא‬
‫בצלמנו הרוח בצלם עליוגים והגוף בצלם ת ח ת ו נ י ם ‪ :‬כן‪ CO :‬שיח * ענינו אילן‪ :‬טרם •עגץ המלה הזאת קדם ‪:‬‬
‫בצלמנו״ בא כאן על הצורה שאינה מורגשת אלא צורה )ו( ואיר׳ פירשרביגו סעדיה ולא איד ומלח אין עומדת‬
‫טחשביר־ן רוצה לומר ערך ודמיון במעלה וענינו כענין במקום שנים וכן פירושו כי לא היה בתחלת העולם לא‬
‫דמות‪ :‬ובכל ה א ר ץ ׳ רוצה לומר בכל בהמת הארץוהיא א ד ם שיזרע ולא איד שיעלה א ל א ברא הקדוש ברוד‬
‫החיה שאינה בישיב כמו שקראה חית הארץ ובהמה הוא בגזרותיו ה כ ל מתוקן ונכון הוא זה הפירוש מכל‬
‫שזבר עימר במקום שגים כי החיה בכלל בהמה ובהמה א ש ר מ פ ר ש י ם ב ו ‪ (0 :‬וייצר ״ בשני יוד״ין‪ :‬באפיו ״‬
‫בכלל חיה‪ (») :‬ויברא אלהים! את האדם בצלמו ״ בריאה משפטו באנפיו ו ה ו ^ מגזרת כי אנפת בי )ישעיה י״ב(‪:‬‬
‫זו על הנפש נאמרה כמו שאמר בצלמו לפיכך א מ ר ״( נשטח ח י י ם ״ עיין בפרשת• נח סימן ז׳‪) :‬״( ויטע ״‬
‫ויברא להבדיל בין הגוף והגפש כי בספור יצירת הטף בדגש הטי״ת‪ :‬יזקדם ״ פאת המזרח נקרא כן כמו שנקרא‬
‫א מ ר וייצר אין לשון יצירה נופל על הגפש בי איגגה כנגדו פ א ח המערב אחור זאחרזן זכן קדמת אשור ‪:‬‬
‫•גוף אכל לשון בריאה וכן לשון מעשה טפל בין על מה )ט( בתוך רגן״ כתרגומו במציעות גנתא‪.‬כיהדבר נשמר‬
‫שאיגגו גוף בין על מה שהוא גוף ‪ 1‬בצלם אלהיס ״‪.‬בדסוס יותר כשףוא כאמעע המקזםימפגי שהדברים שהם סביביו‬
‫מלאך בנשמה העליונה שנתן בי ‪ O>0 :‬זורע זרע ״ יהיו כחומה לו והדבר החביב והגאהב ל א ד ם ישימנו‬
‫'פירוש שהוא עושה זרע‪ :‬ירק עשבי סמך ירק א ל עשכ בתוך הדברים האחרים כדי שיהיו לו חומה ו מ ש מ ר ת ‪:‬‬
‫לפי שהעשב לא י‪#‬יל ברוב א ל א בעודו ירוק שהו^ז )י( לארבעה ראשים י פירוש חלקים כי הדברי הנחלקים‬
‫בלחוחו‪) :‬לא( יום הששי״ לפי י שבו ננמרה מלאכרת מן האחר יקראו ראשים כי כל אחד ראש לעצמו אחר‬
‫בראשית ובו נ ב ר ^ ה א ד ב ש אמר‪-‬הששי בה״א הידיעה שגחלקווכן בשאר הלשוגות זה הענין ידוע״ ורבי ץנה‬
‫כלומר היום‪.‬הידוע שהיה בו העולם‪ .‬מלא ו ש ל ם ע ס פירש נהרים גדולים ואיו צירך‪ (•* W :‬םישון׳ ענינו‬
‫סן ויצאתם ופשתם )סלאבי ד׳( שהוא ענין רבד ותרגיס‬
‫כל בריותיו‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫לקטשכחח׳‬
‫פ ר ו‬
‫והרדו״א אמד שבבחינת הנפש מהרנשת שננראת לא מד‪3‬ר מהאין הגמור והושפעה ראשונה ביום הזה נאמר ויברא אלהים‬
‫‪0‬‬
‫ואחרי שהושבעה ‪3‬שרצי' ו‪3‬דניס ובעוף לא אמר עוד ביצירת החיה וה‪3‬המה ‪3‬יוס הששי לשון ‪3‬ריאה ני‬
‫אם עשיה ועל זה הדרך נאמר ויברא אלהים את האלם בבחינת נפש המשכלת שהושפעה בו ראשונה‪:‬‬
‫ג ש מ ת ־ חיים• נאמר יעל נשמת האד© השכלית ולהיותה אי בנושא רבת הכמותי קרא? נשמת חיים שהיא כוללת‬
‫כ< מיני החיים הצמחי וההדגש וההשכלה• או טעם חיים על הנבדלים שהם חיים וקיימים וכן הנשמה‪:‬‬
‫ל נ פ ש ‪ :‬חיה י הראב ע פירש שהלך טאדס מיד כחיות ‪ to‬כתינוקות• ואנקלוס תרגם לרוח ממללא• והרמב״ן כתב‬
‫לנפש חיס שתהיה חיה תמיל נצחית ‪3‬לתי מתה ולא נפסדת י ובספר הזוהר תא חזי מה לע‪3‬ד בר נש‬
‫דהא‪ ,‬קב״ה יהי‪ 3‬ביה נשמתא‪.‬קלישא לאחיא יתיה בעלמ׳ ואיהו איתקדד בחובתי׳ ואיתהפיךנפשא לבעירא ׳לאיתמר עלה‬
‫הוצא הארץ נפש חיה‪:‬‬
‫‪ p‬עדן הוא מחוז שוה האויד והמזג נברא בתכלית העוננ לשן ושמן מנוע ה׳ להתפאר וכתב הדאב״ע שהוא תחת‬
‫הקו השוה שלא יוסיף היום ולא‪ .‬יגרע נל ימות השנה‪:‬‬
‫עץ החיים׳ שיוסיף חיים‪.‬שומל הבריות ומחזירה בסורה׳ ויש אומרים שאם׳ אלם הראשון לא מנוא לא היה מת ונתב‬
‫י הרדי״א ני אינו רחוק כיון שהכל מולים שעז בחיים היה מאריך ימים מי המונע שישוה למותיו ואיכיתיו וישב‬
‫חמורת הניתך עד שיממלד בתיים ולא ימות בזה החסד האלהי לא שיהיה האדם נצחי בטבעו נאחד מצבא המרום ונכון‬
‫הוא והעד על אמיתת ד‪3‬ריהם ואכל וחי לעולם‪:‬‬
‫ועץ הדעת טוב ורע י אמרו המסדשיס שהיה מרבה באכילתו תאות המשנל ונקרא כן מלשון והאדם ידע אמתוה אשתו‬
‫ועני? הפסוק וי־ח הלעת לעת טוב ורע ני לא יבא סמוך לעולם אמר ה״ א הידיעה וכמוהו הארון הברית והנבואה‬
‫עידל הנ‪3‬יא הא׳־ז כנען וזולתם‪:‬‬
‫**( )*ישןין אמר הגאון שהוא יאור מצרים ויש אומדים שהוא נאנני״ס הסו‪ 33‬את כל א ק הודו וחוללה ממוז שם ובחול‬
‫זה הנהר יגוצא הזהב וגי׳חון נתב הריק׳״ם שהוא נילוס ומצאנו *יחון סמוך לירושלים נמו שאמר והורדתם אותו‬
‫אל‬
‫‪3 3‬‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש‬
‫י‬
‫ת‬
‫וכן אל ההרים ל א אכל ויחזקאל י״ח(‪ 00':‬אי הבלאךויןג ״־ ‪ 0 0‬לוטש ״ מ ח ד ד ‪ :‬בל חורש נחושה וברזל י יתיז• להיותו‬
‫הוא לפתיחת דברים כמו שאמר לאדם איכה‪) :‬י( קול דמי י שם ב פ ל ס ואת ו־״יוחר החרמנו)שמואל ט ״ ו ( כ ^ ו ם ד‬
‫נ ח ש ת ו ב ר ז ל ־ ‪ (») :‬שמען‬
‫דרבוי כסו דמיו בו)ויקרא כי( ויאמר בלשון יחיד ובלשון מהדד כל אומנו׳‬
‫רבי׳ בלשון יחיד לפי שהוא א ח ד ובלשון ר ב י • לפי •קולו* בא ב ת ו ס ^ ז נון לבדר‪ ,‬וחסרה הה״א‪ :‬נש* למך*‬
‫שארבע הלחות מעורבות בו״ *( ודעת הטתרג׳ בי‪-‬אמר כמו ולאדם לא• מצא עזר כנגדו )בראשית ב׳{*‪ -‬הרנתי‬
‫בלשון רבי' על בניו העחידין לצא׳ ממנו ש ת ר נ ם ד ם לפעע‪.‬י^ •‪:‬עבר ב מ ק ו • עתיד והוא בסקום בינוני שהו^‬
‫זרעית דעתירין למפק מן א ח ו ר ; מן האדמה״ בפ״סגק כמו‪ .‬אהרוג ר"יל אס‪ .‬יפצעני איש הייתי הורג‪-‬אותו ז‬
‫הבא אחריו יפרש הקללה כלו׳ מן האדמה ת ב ו ^ ‪ .‬לך לפצעי הלע״י ^מקום בג׳׳ת‪-‬״־ ובפירוש ופצע » ה ו א מבר‪.‬‬
‫הקללה שלא תזסי‪.‬ף תתבהר‪ ,‬לך‪) :‬ע( ג ח ל עוני מנשא• שמוציא׳ דם־זכר‪-‬לאוש שלא ימית בחבורה ברוג שהיא‬
‫עגיט עונש העון כלומר ג ח ל הוא ענשי םגשוא אותו מכה שאיגה מוציאה דם לפיכך זבד החםרד‪- -‬בילד‬
‫וםסבלו‪) :‬יל( וגדי עגין'הטלטול; ) י ( ש ב ע ת י • שימית בחבורה פ ע מ י ם ‪) :‬נל( שבעתים שבעים ושבעה *‬
‫• ק ם י ריל נקמות רבות יוקח ממי שיהרגהו והגקמות בא המספר• עלי דרך ‪-‬גוזמא להרבות ולהגדיל‪ :‬י ק ם‬
‫הרבות הם ח ל י י • שונים זה מזה ואחר כן המיתה ולא קין• ר״ל חלקדז נקמתו ממנו טההורגיט״***(‪-:‬גנו( או‬
‫ירצח לומר שבעה דוקאכי שבע זשבע׳ יבאו ל ס ך חשבון הוחל לקרא בשם יי״ מענין חלול ומשרשו ופירושו בי‬
‫שאיגו חשבונו א ל א יוחד ויבאו כן בזה החשבון לפי שכל יבימי אנוש •טעו‪^,‬חר‪.‬עבודה זרה והקריאה בשם ה׳ אז‬
‫יםי עולם שביעיות **(‪ 0 ) :‬מלפני יי• צריו לחחבוגן הוחלה אגייהיה מקנין התחל‪ :‬ופירושו כי אז‪.‬הוחלו בני‬
‫אדם‪.‬לקרא‪-‬שמות הגלגלי׳ והעצבים בשם‪,‬ו‪: 7‬‬
‫היאך בא רמ״םוהלמ״דבשמו׳ כאהד וזה הפך זה כיהמ״ם‬
‫י‪.‬‬
‫‪".‬‬
‫מורה הריהוק והלמיר מורדק הקירוב אבל רוצה לומר‬
‫ה ) ( ז א ס פ ר י ענין כתיבה ויש לפרשו לשון ספור‬
‫טהמקו׳ שהיה לפגי ה׳ והוא הגן והאדמה הקרובה ^‬
‫׳ ובפירוש עגין חשבון כי ה ו א סופר שגי‬
‫זטהיתה מקומ ק מ ל השכינה ו מ ק ו • הנבואה כי באותו‬
‫מקי׳ היה מדבר רוח הקדש עם אדם ואשתו ועם בגיהם התולדות מ א ד • ועד נ ח ‪ :‬ברמות א ל ה י • * בדמזר־*‬
‫ואחריב כן וכלם קרובים למבין‪ :‬בארץ ט ר י שם ענץ מלאך בנשמה העליונה שנתן • מ אלא שיצא סמצותו‬
‫‪ .‬ד נ ו ר י ח ע * ובפירוש נד ס מ ק ו • ל ט ק ו • עד שישב לי אחרי •כן כ י וכר ו נ ק ב ז ־ ז ב ר א • והנקב׳ ה ם ח ק אותו‬
‫ממזרה עדן רחוק מהמקו׳ שהיו ט א מ ן ואש ״*״( ז ב ה ס ח ת ה נ ח ש כ י ) ‪ 0‬ויקרא' א ח שטם אדם ״ נקרא כן על‬
‫)"‪ 0‬וםחייאל׳ היו״ד הראשונד־ן ת ק ר א ולא השניה״ שם האדמה אשר לוקח ס ש ם והמין נ ק ר א על ש מ ו א ד ם ‪:‬‬
‫ובפירוש הראשו׳ מהויאל בוי״ו מיד והשני מחייאל בשתי )י( בצלמו״ •אפשר להיותו כמו בצלמנו ב ע ל • אלהיבש‬
‫יורי״ןהראשוג׳גקורה קמץ ורגושה והשנית איננה נ ק ר א ת ‪ :‬שהיה נערך אליו ודומה לו בעניט ב ח כ מ ת ו ו ב ט ע ל ח ו ‪:‬‬
‫)י( אבי יושב אהל ומקנה• קדמון וכן אבי כל תופש )יי‪ 0‬שחים• לנקבות וטשפטו שנחים אלא שגפ׳ הטן‬
‫כנור ועוגב ק י ר • לבן‪ :‬ומקנה ״ ורועה מקנה ומענינו להקל ונקדו אותו ב מ ש < ‪ .‬ש ג י * ונשארה התי״ו‪.‬רטשה‬
‫תבין חסרונו״ ובפירוש או יהיה פירוש הוי׳״ו עם בלומר דגש ק ט ‪ . £‬כ ט ו בשנתי׳ ל א ו ת ולסי׳ כ י ‪ 1‬ב ן ם ‪ #‬פ ט ר ן‬
‫יושב אהל ע ם סקנר‪ .‬ובן ויוסף היה‪.‬בסצרים‪)-‬שמזו‪ :X'«1‬כי לולי זה יהיה התי״ו ירפה וכמנהג בל בנ״ר כם״ת א ח ר‬
‫שוא‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪r‬‬
‫ט‬
‫ט‬
‫ו‬
‫א‬
‫;‬
‫לקט ש כ ח ה‬
‫נשמר וכאשר מצאו בשלה ימילי הרגו* והתגר אמר למלך הנהר שע} א ק ישיאל כפ»יט הקניט? זיניהםמייידשגה ‪»1‬י‬
‫מהם ישאר תחת אביו לבן סגולה להד‪3‬ק בענין האלהי י ונתב יוםיפון ני היה הבל ‪3‬ן מאה שנה כשנהרג‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫( ורש״\ פירש שעשה בו פצעים הרבה לפי שלא היה יודע מהיכן נפשו יוצאה‪:‬‬
‫( וחז׳״ל נאמרו לשבעה דורות יוקם קק ונ? היה שלמן הרגי שהוא ש‪5‬יעי לאדם וטעם יומם קיךילקמ נחתמו ממנו על‬
‫שהרנ את הבל ובן פירש ללב״נ ואמר כי הדור הזי אחד קין הוא זרע למך שמתו בימול ולנן כל הורג קין הוא‬
‫]מאמר קצר ולא פורשי מה יהיה ענשו ונמוהו נל מכה י‪3‬וסי ויגע בצבור לא פירש מהי יהיה שכרו יכן ויקרא יעגן לאלהי‬
‫ישראל לאמר אם ברך תנרלני לא פירש מה יעשה אם י‪3‬יא ה׳ את אשר שאל‪:‬‬
‫*( ויש אומרים שהלך לאק הודו ואולי שלכך נקרא הודו מלשון נדוד ונם אינדיאיה נופל על זה הלשון‪:‬‬
‫( ו ה מ פ ר ש י ם אפרו ני פחדו גשי למך להוליד בגיס להיותם דור שביעי לקין ן‪:‬וא נמס אומן ואמר וני אם איש‬
‫הרגתי לפצעי וילד לחבורתי נקין ואס ש‪3‬עתיס יוקם קין שהרג את ה‪3‬ל למךשלא הרג אדם נלשבן שיתלו‬
‫לו ש‪3‬עיםוש‪3‬ע לייומ כלומר שניעיות הרבה י ואמרו‪.‬במדרש כי זה קל וחומר של שטות שאסכן מהיבז הקב׳׳ה פורע את‬
‫יזונו* ונמצא גם נן במדרש והוא ניופיפון בס׳‪,‬קדמוניות שלמך היה סומא ויצא לצוד ציד עם נערזןטן ובראות הנער‬
‫‪ 3‬א ׳תוך ע‪5‬י השלה נדמה לו נחיה ואמר ללמל שימשוך לאותו צד ו י מ ו וימת ונאשר יללנו שי‬
‫י‬
‫יוי?‬
‫וראו שהיה קין חרה אפו של למך והנה בקשת על ראש הנער וימת נ ס כן והיו נשיו פורשות מענו ‪3‬אמלן*!שהיה רוצח‬
‫והוא אמד להן באמת כי איש לפצעי הוא קין וילל לחבורתי שהיה הנער תובל קק בנו א‪3‬ל א ‪$‬ק ן נמלה חטאו על‬
‫&‪3‬עה לרדות עם היותי הורג במזיד אני שהרגתי בשוגנ יתלה ענשן על שנעים ושבעה‪:‬‬
‫) ‪n f‬‬
‫א ש‬
‫ה י ה‬
‫גה‬
‫גח‬
‫ם‬
‫י‬
‫וימת‬
‫• ש י ת‬
‫ב ר א‬
‫״שוא גע ״(•׳ )צג> ויתהלך ח מ ך ' כמו אשר התהלכו הגדולים <יעלי קוסוז גדולי‪ .‬ונקראו כן ש י פ ו ל ׳ ה א ד ב *‬
‫ןהני שהםיגבוהים כל כ ך ״•**(‪ (*) :‬וכל יצר •‬
‫אבותי לפניו)בראשית מ״ח( כלומר שם בל חשקו באהבת ‪-‬י ט פ ת ר ס מר‬
‫השם והתעסק‪-‬בחכמות והכיר את בוראו משהגיע ל<*״ה תאית לב האדם ורעיוגיו גקרא־כן לפי שהוא יוצר ופועל‬
‫ויגחם* מבגין‬
‫שנים‪) :‬נד( •פי לקח אותו אלהיט •י עגין מיתי! הצדיק‪ :‬העגיגים בלב שהלב מתאוה אליהם‪:‬‬
‫)»י( זה* ענינו על הודעת הדבר" הנמצא בקרו׳ ברוב‪ :‬גפעל עגץ חרטה ודברה הורה כלשין בני א ר ס כי ע י‬
‫דרך ה א ס ת לא ארם הוא להגחם כי אין בו שגוי חפץ‬
‫וםעצבון •״ ענינו העמל והיגיעה *•( ‪:‬‬
‫ו ^ בני האלהים* האצילים והננירים כן פי' בשרש יתברך ויתעלה ומן ויתעצב אל לבו גס כן דרך משל כי‬
‫אילה וכשרש בנה כתב החסידים והם בנים אין לפגיו על דרך האמת לא שמחה ולא עצבזן ולא‬
‫ל ש ם ש ה ו א אוהב אותם כמו האב את הבן או בני ישתנה ממרה 'לסדר‪ ,‬והפך ויתעצב ישמח ה׳ במעשיו‬
‫האלהים בגי הגדולים ״״*^‪ :‬כי טובות ״ יפוח‪) :‬ג( לא ירון )חד״לים ק״ד( והכל דרך משל כי כמו שהאדם שמח על‬
‫רוחי• יש אומרים שהוא מנחי העי״ן ענין דין או שרשו הדבר שיישר בעיניו ויתעצב על ‪.‬הדבר‪ .‬הרע בעיניו כן‬
‫נדן ‪ p‬וישב חרבו אל נדנה •)ד״ה כ״א( ובלע״ז נוש*י היה הספור על האל יתעלה והוא עליו דרך העברה‬
‫אינבאינאר״ה )שיידע בל׳׳א( שהנוף לרוח בנדן והיה והשמחה והעצבון כאדם בלב לפיכך אמר דרך משל על‬
‫ראוי להיות ‪.‬ירון ב פ ל ס י‪.‬גוש ובא מ ה נ ח חמורת הדגש האל יתברך א ל ל מ ‪ (0 :‬אמחה א ת האדם‪ -‬יקרא על‬
‫הבלל‪:‬‬
‫יעקב י ־ גויר *שהנח בו ת מ ו ר ח‬
‫כמו !*זד ״‬
‫ופירושו לא יהיה הרוח באותו הגרן »הוא‬
‫הרגש‬
‫ודי‬
‫והגוף‬
‫הרוח‬
‫ואבלה‬
‫משגו‬
‫אותה‬
‫אוציא‬
‫אלא‬
‫הגוף‬
‫פרשת נח‬
‫יהודה פירשו עגין מריבה כמו יגרה מרון)משלי כ״ז( י‬
‫וצן'פירש הרי״קם לא יהיה רוחי העליוגי ש נ פ ח ת י ב א ד ם )*( •אלה תולדות ג ח ' כולל כל לידתו וקורותיו לפי‬
‫למריב׳ עור לעול׳ עם הגוף כי הוא אינו נהנה בתאית‬
‫שזכר ויולד נח שלשה בנים ואחר כך ס פ ר‬
‫הגוף ׳והגוף גמשך לחאות הבהמות וזה באשר ־הוא בשר קורותיו‪ :‬נח • שלשה בפסוק א ח ד והיה מספיק באחד‬
‫ב ת ו ל ד ת הבשר שקועות וקבועות התאוות אאריך ק״ב־‪ .‬ואמרו מ הוא דרך צחות בלשון הקודש י וכן ישראל‬
‫‪ * ffiifc‬ס יחזרו בתשובה ו א ס לאו אכלה אותם־םןהעולם‪ :‬חפשה; בססדק א ח ד <במרבר ח ( ‪ t‬התהלך נח * רועה‬
‫‪&11‬גה‪£‬ו«וא‪-‬בשר* ה ש י ״ ן פ ח ו ד ז ז ־ ־ ד ‪ -‬כ ס ו ‪ #‬ק מ ת י דבורה* לומר ההתעסקות בעבודת השם יחעלה ובסי׳ י״ג וסבת‬
‫כשופטינם ה׳( ופירושו באשר גם הוא‬
‫בשר בנין התפעל נשתנה מסכות כל שאר מקבלי המק־ר‪ ,‬כי‬
‫כ א מ ר לסה לא ירון רוחי בארם לעולם לפי שגם הוא הוא עצמו מסבב להיותו מקבל המקרה כמו והתברכו‬
‫בשר כסו הבהמות שאף על סיי שיש מ רוח עליוגת בזרעך )בראשית כ״ב( והתברך בלבבו ) ד ב ר י ם כ״ט(‬
‫הנה גנ‪ 4‬הוא ״בשר והבשר מושך הרות א ל תאוותיו והתנחלת׳ אות׳ )ויקרא‪ .‬כ"ה( והתאותים לבם )במרבד‬
‫לפיכך אאריך לארס הזה ק״כ שנה אם ישובו טוב אקיים ל״ר(־׳ופעמים ‪-‬המקרה יוצא מאתו לבר כמו התהלך נח‬
‫אותם בעולם ואם לאו אכלה אותם מן העולם ופירוש פרושו בעבור היותו בדורות ר ש ע י ם וחומסים ולא התבודדו‬
‫ימיו הימים שאאריך לו‪) :‬ל(‪:‬הנפילים ״‪ .‬מ ם ‪ .‬ה א נ ש י ם לעבודת השם ותעלה וליראתו כי אם הוא לבדו אומר‬
‫כי‬
‫י י‬
‫לקט שכחה‬
‫ו י מ ת נאמר בכל אמד מאלה הז־ורופ וימת‪.‬לפי שכלם מתו‪ .‬בשלום ולא ראו ברעת המבול‪:‬‬
‫‪ j p t‬ני בהיות אדם הראשון שלם היצירה ־וחזקו רב ניד המלך שבראו היה הוא וצ*יו והדורות הקרונים אליו כנודע‬
‫חדש עמהם ועל כן האריכו ימים אבל כשנמרחקו הדורות מאותו מקור כךינמדמקו משודך התיים וכתקצרו ימיהם*‬
‫נס בהשגסת החל ית על המין האנושי נח? סימז ארוכים לדורות ההם כדי שנחקירותיהם וננפיונם יבואו ויניחו הבאים‬
‫אמריהם לשלמות החנמה ולא תהיה ההכנה שהמצית הבורא ית׳ ‪f3‬דס על זה לבטלה חס תיו כשעור חיינו היום הזה ני‬
‫״ היה מפיגם המות קודם התנוננם בטבע הנמצאות שילקחו התחלותיהס מ‪:‬חוש בזמן אריך מאד ובזז יוכלו גס כן‬
‫‪.‬להמציא כל המלחכות אשר נתחדשו נעולה לצרכי האדם *‬
‫כ ה ב הראב״ע שידעו על יל אדס ני נביא היה כי על יד זה הנולל תחיה האדמה או ראו ‪ rf‬בדרך הנעה יוק היה כי‬
‫**(‬
‫על ידו נתקיים העולס׳ ינים יתכן שנקרא שמו נת נמו ירבעל אתר שענד את האדמה והצליח ועל הדרך פירש‬
‫‪ .‬רש״י ופעצנון ידינו שלא היה להם כלי מחרישה'והוא הנין להם* וטעם מן האדמה אשר אדרה ה׳ על הדרך הראשון‬
‫נאמר על המבול כי הוא ניצל ונ‪-‬ננה העולם ממנו* וכפי הדרך השני פירוש אשד אדרה ה' ותטא ארם שנאמר לו‪.‬‬
‫‪3‬עצ‪3‬ון תאכלנה‪ :‬ואתה תר'ה שהריון שנולד אתרי מות אדם היה נח‪:‬‬
‫***( ויש מפרשיןן‪3‬ני האלהיס תןלדות שם‪.‬ו‪33‬ות האדם מזרעקין• אוטעס‪3‬ני האלהים על שהאריכו ימים‪:‬‬
‫!***( א ח ד י נ ך אתר המגול כטעם‪..‬ושם ראינו את הנפילים ועני? הכתוב שבימים־ ההם היו הנפילים בארן מפני אשר‬
‫י‪13‬או בני האל‪:‬ים אל ‪3‬נית־הארס וילדו להם וגם אחדי כן היו בארץ נפילים‪:‬‬
‫כ ל ר ה י ו לשס ר‪3‬ים והטעם שהאריך ימים וראה דורות הר‪3‬ה ובכלם היה צדיק והנה הוא תיה קצת דורו של מתושלמ‪.‬‬
‫ועל שהיה אברהם בן;״ח שנה והסימן אברהם אבינו ‪3‬ן נ״ת נשמת נת • או נאמר נדורותי! לפי שראה‬
‫‪-‬עולם חרב‪:‬‬
‫‪- ,‬‬
‫לפני‬
‫פ <ר‬
‫ש‬
‫ח‪,‬‬
‫ת‬
‫ג‬
‫פי הוא ס ב ב בהתבודדו לבדו ו ת פ י ח מ ח ב ר ת י להיותי וגשם ש עצם ל פ י כ ן יוכל לומר מנול על כל דבר‬
‫הולך א ת האלהים כי אש היה מתחבר ע מ ה ם אע״פ שגופל מן השמים" בסו השלג ‪tro‬ש והב־ר א ס ירבה‬
‫שהיה לבו שלם עם השם אלהיו היה למד ממעשיהם לרוב לפיכך אמר מבול ולא אמר גשם מים‪.*** .‬י‪:‬‬
‫כמו ש א מ ר ‪ .‬ה ח כ ם הולך א ת חכמים יחכם ורועה כסילים ז ^ איש ואשתו ״ כל דבר יקרא איש ואשת ואע״פ‬
‫ש‪*-‬יגואדם‪ 0) :‬היקום* שם‪-‬בתוספת יו״ר‬
‫ירוע )משלי ‪.‬י״ג( אבל בהפרדו ‪-‬מחברתם והתבירדו‬
‫לבד הוא ס ב ב להיותו הולך‪ .‬את האלהים‪) :‬יי*‪ 1‬ותשחת והוא ‪» S:ft‬חי עה־ האדםר־•; )‪ 0‬ו ה מ ב ו א ה י ר ז ׳ וי ״ו‬
‫הארץ״ אגשי הארץ וכן זתעלא‪ -‬ה א ר ץ )»<(• את• דרכו ״ והמבול במקום כאשר כמו ושפתי ר ג מ ז יהלר^ פי־‬
‫מגהגו‪) :‬י‪ 0‬קץ כל בשר״ סוף הזמן כאלו שם חםיך )תהליםפ״ב( רוצר־ז לומר הירק גחבן שש מאורה שנה‬
‫טעגיןוקצץ פתילים )שמות ל״ט(‪ :‬בא לפגי* פירוש כ ש ת מ ב ו ל ה י ה ‪ :‬והמבול היה מיס׳ והמבול היה מבול‬
‫הגיע לפני כלומר הקץ שתוא גמול מעשה הרע שבי* מיס והשכול שזכר עומר במקום שגים‪ CO :‬וי‪ *0‬גח וגו׳״‬
‫לפגי הגיע והנה טעם בא לקץ ולמעשר• ה ר ע ‪ C* :‬בי שבעת ימים נ כ נ ס קודם בא המכול והו מפ‪:‬י מי ה מ מ ל‬
‫מלאה הארץ״ פועל עומד‪ :‬א ת הארץ* כמו ‪ P‬וכן גכנם ‪ .‬ק ו ד ם שיבאו ולא ירעגומעם־לרברי האומר ברר׳ש‪.‬‬
‫‪ ,‬כ צ א ת י א ת העיר )שמות טי( ה ס יצאו א ת העיר אי שאף גח סקשגי אשגה מיה שר״רי הכתוב סעיד עליו‬
‫שנים‬
‫‪,‬פירוש עם הארץ וכן עבראשית ל״ו(!היה רועה א ת אחיי שהיה צדיק תנגים ועשה כל אשר ציהו הי‪:‬‬
‫)בראשית מ״ר< את יעקב איש וביתו באו )שמות א׳('‪ :‬שנים״ זוגות והזוגיה ה ס זכר וגקבה‪ :‬עיי*( טעע!ר־‪1‬י‬
‫״ —‬
‫)יד( עשי׳ לך׳ לצרכם‪ :‬עצי מפר״ הוא עץ קל על פני בסמוךהעי״ן בשוא‪ :‬וארובות׳ חלונות ולרוב‬
‫המיס ואמר בו התרגו׳ קדרוס ואמרו רביתיגו זכרוני הגששים אמר א ר מ ו ז כאלוגפתתז הששים אךבותארבות‬
‫לברכה ארבעה מיני ארזים הם ארז קררוס ‪ w‬שם! וען א מ י והגה ה׳ ע ו ש ה א ר ב ו ת בשמים וגו׳ )מלאכים‬
‫וברוש‪ :‬קנים״ סדורים חלוקים כמו שעושים ליונים ב׳ ו׳>‪.‬ןבס״מן‪.‬ג״ר• כתבוי׳׳ו זו מורג! הןשן שכבר עכר‬
‫קנים רבים חלוקים‪ :‬וכפירה בכופר״ הוא שקורץ לו קודם הפועל א ש ר לפניו ורוצה לומר ו כ ב י נפתחו״כי‬
‫בערבי קפ״ר והוא כמין חמר ויש מפרשי׳ ‪1‬פת מדברי רבוי הגשם מלחלח‪ -‬הארץ ש־‪-‬יא יבשה‪-‬וקמצה אןו&דוו‬
‫רבותינו ז״לכופרא‪) :‬י״(וזך‪ .‬א ש י תעשי‪ .‬אותה״ המרה‪ .‬בפני מעינות תהזם‪ .‬זכשיבא הגשם עליה‪-‬ילחלח ה א ר ץ‬
‫והתכונה שתעשה אותה וזה לשון זכי אומר על הש־עור‪ :‬הפריד חלקיה שתיו קבוצים ומי השעינות ה נ ס ה י ו ו ת •‬
‫)<־׳׳( צ\הר * מ מ ר ת צ ה ר י ם רוצד־ז לומר חלון שממנו שהיו נכבשים ת ח ת הא־״ץ היבשה יבצבצו בהתלחלחת‬
‫יכנס‪,‬האירה״*(‪ :‬תחתום שנים׳ תארים עם‪.‬יו״ד הילזע והתפרדה ויפשטו על פני ה א י ץ ‪ 0 ) :‬בעצס ה י ו ם‬
‫אבל נפל׳ בהם י״ודהרבי׳ אבל ושלשים נפל ממנו יו״ר הדה• בנופו של יום‪) :‬יי( כל צפור כל גנף‪-‬פירשו כל‬
‫הרבים כחובה כמד ע ב ך י ס נ כ י י ס ‪ ( ) :‬הטביל* משקלו צפור בעל־ כנף ובפירוש אי הוז^ ש ש ה ת ו א ר ‪*:‬״**‪:1‬‬
‫ופרושו ) ״ ( בעדו * עליו‪ ( » ) :‬כל אשר נששת רוח חיים\‪ .‬דומה‬
‫מנמל ״‬
‫מנעול־־ וד־ןיאוי ״‬
‫ש‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫‪/‬‬
‫‪1‬‬
‫‪p‬‬
‫‪1‬‬
‫ג ש ם ״ וכן ונבלי שטי׳ מי ישכיב )איוב כ״א( כי כל ת ח ׳בעלי נ‪ .‬חיים י ק ר ‪ #‬נשםת־ולםיכך נסמן‪ :‬אל‬
‫שפירושי גשמי שמים והוא ח ס ר הנסמך השבול‪.‬םבו‪/‬נ;ינ‪ 1‬רוח כלומר׳יכל שיש בו נשיםר־ת‪ ,‬רוח בלומר חעעד־ז‬
‫כמו הארון הכרית '<יד‪S‬שע גי( ו ס מ ל ש ם ! ת א ד ל ג ע ו ם והדאב״ע־כתב כל אשר;נשמתרוח חיים ש ב ה א ל ה א ד מ‬
‫כי‬
‫לקט שכחה‬
‫‪.‬לפני הצלקים* יש‪ .‬מפרשים שהטעם ‪3‬פר‪,‬הסיא• ויש מפרשים נזזנועס'נסתדולא ידע כי א ם ה ׳ • או יהיה לאני‬
‫האלקיס נמה שוק אדם למקום זהממס מס שנין אדם לתירו‪:‬‬
‫*( או טעמו הנה >;‪3‬נתי לכרישים וידעתי של ז ישעו מדרכם הרע‪ :‬ולא ינלימו לכלז־בר•‬
‫ ־‬‫*״> ויתכן שבזלץ ההוא הושם גשס סןיריי אש־‪.‬יע‪-‬ץר בו וכן אחז״ל שהי? אנךעגב?‪":‬‬
‫סמילן שיעשו זה־• ור‪$‬״י כי^נ מבול שהלה א׳‪ /‬סכל שבלבל א־נ הכל‬
‫‪ C‬ויש אומרים שהוא מענין בלמה ועירוב‬
‫שהוניל את הבל מן הגבוה לנמוך‪:‬‬
‫והקימותי אג^בריתי אתך־ הברית׳ הוא שלא יןותהוא ובניו במבול ושלא ימיתוהו התיותבמיבז כדברי מז״ל* ורלביג‬
‫אמר שהוא הט‪3‬ע שנתן בבריאה שיתקיימו הדנריס ולא יצטרך אל נמו זה הבריאה אשר ברמ בששת ימי ‪3‬ראשית‬
‫כמ״ש כי בו ש‪3‬ת מכל מלא‪:‬תו אשר ברח אלהים לעשות* והדלי״•* כתי כי ברית נאמד על חוקי הבריאה הראשונה כמ״ש‬
‫אם לא בריתי יומם ולילה את בריתי היום ואז בריתי הלילה ושמד ה' לנה שהברית והגבול אשר שם למיס של־* ינסו את‬
‫הארן במאמר יקוו המים אין ראוי לשמרו לי‪:‬ני דורו ש‪:‬פרו את בריתי אגל הברית ה?ה אקים אתך כי אותך ראיתי צדיק‬
‫לפני בדור הזה‪:‬‬
‫א ח ה ובניך * האנשים לבד והנשים ליי שנאסרו בתש‪:‬ויש המטה לפי שהעולם יהיה שרוי בצער‪:‬‬
‫ף ׳ א שהוא לשון תוקף כמו כתי ועוצם ידי וטעה הכתיב ש‪3‬אותי‪,‬׳היוס בעצמו הנגזר מאת ה׳ בא נח ובנץ אל »‬
‫ו‪:‬כע‪-‬יס בה כל התיה ונל הבהמה והרמש וכל עין> השמים למיניהם ונל מזונותיהם עם גשם ורומ זלעפות וזה דגר‬
‫^ אנו רואים‬
‫מתמיה שיעשה ביוס א׳ אש לא בעזר האל ני רותוהואקיצם* ורז״ל אמ־ו ש?יו < ‪{ < %‬‬
‫י אותו שנכנס אל התבה אנו שוברים א־תה והורג ים אותו אמר הקניה אני מכניסו ל<יני כלם ו ד א ‪:1 :‬ר מי יקיש ‪:‬‬
‫ויסגור ה' בעדו הגי? עליו שלא יזיקוהו סמיומ ‪3‬ת‪3‬ה ״ חו טעמו סגר‪ ,‬את התנה שלא נפתמ* מהמים והרוסות ני‬
‫וי מ‬
‫י‬
‫לולא ‪ p‬היו מתים לשעמם‪:‬‬
‫י ג ג ה‬
‫‪3‬נ‬
‫‪7‬‬
‫רו‬
‫ן מ ר י ם‬
‫‪7‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ת‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ח‬
‫סמוך על סמוך רוצה לומר כי הסמיך הראשון הנה*ך ‪.‬‬
‫על השני איננו נסמך עליו על ה א מ ת רוצה לומד שלא‬
‫יודיע הנסמך השני שום הורעה לראשון אך הוא כמוהו‬
‫בענין ואס המלות שמוה והדמיון מנשמת רוח חיים כי‬
‫לא ת‪-‬ידיע הרוח דבר לנשמה אך ה מ נ ה נשמת חיים ורוח‬
‫חיים וכן מבצר משגב חומותיך )ישעיה נ״ה( ו ה ד ו מ י ם‬
‫להם * והטעם על זה לפי דעתי על בחרם הקצור בבל‬
‫עוו ברבר אשר ל א חקצר ההבנה כי ישימו מלה א ח ת‬
‫במקום שתים ע״כ‪ ( " ) :‬ב ח ך ב ה על משפל ב ס ך ה ח ט א ה‬
‫)"(‪.‬ויטח•״‬
‫ולוליהיי״שהיה דגוש‪:‬‬
‫וישע יי)בראשי‬
‫מבנין ‪ S p n‬מן מחרה בשקל‪ -‬י‬
‫ד׳( מן שעה והוא פועל יוצא‪:‬‬
‫כי לא מצאנו נשמה חוץ מנשמת הארס ורבים אימרים‬
‫שנקראת כן בעבור שהיא סן השכןים ואם המ ש נ י ט‬
‫שרשים נמצא כמוהו ר ב • • ובפירוש בפרשת בראשיו>‬
‫על פסוק ויפח באפיו נשמת חיים אף על פי שרוח‬
‫ונפש נשאלים נם כן פ<)םים לנשמת האדם נשמה הוא‬
‫שם מיוחד לנשמת האדם ואף על פי שאמר כל אשר‬
‫נשמח רוח חיים באפיו פירושו נשמת חיים ורוח חיים‬
‫בי שניהם סמוכים לחיים כמו מבחר וטוב לבנון )יחזקאל‬
‫ל״א( י חכמי יועצי פרעה )ישעיה י״ט( ״• גשםוה‬
‫קיים על ה א ד ם ורוח חיים על שאר בעלי חיים אשר‬
‫בחרבה ובפרשה זו כל אשר נשמח רוח חיים באפיו‬
‫ש נ י ה ם ס מ ו כ י ם נשמת ורוח כאלו אמר נשמח ח י י ם‬
‫ורוח ח י י ם וכן סמוך על סמוך מבחר וטוב לבנון‬
‫א‬
‫)יחזקאל ליא( א ח מ ס פ ר מפקד העם )שפואל ב׳ ״ י ' ח ) ( וישכר ה מ י ם * ענין הנחה רוצה לומר ונהו‬
‫המים מלהתנכר ולעלות • וכ; והפרה‬
‫נהרי נחלי דבש וחמאה )איוב כ׳( והרומים להם ואמר‬
‫נשמח חיים על האדם אשר בחרבה אבל דגים שבים לא המלך שככה ) א ס ת ר ו׳( נחה הפך אם תעלה חמת המלך‬
‫מחו כי במים הוא גדולם ועוד שאיגם עם האדם ביבשה )שמואל ב׳ י״א( וכאשר היא גחה היא כיוררת וככה‬
‫ו י מ ו ת ו בעבורו ומה שאמר בחרבן הארץ ונם דני הים ה מ י ם כאשר נחו ירדו בטבעם יזהו וישכו ה מ י ם ‪t‬‬
‫•אספו)הושע ר׳( ואמר א ס ף עוף השמים ודגי היים )צפניה )״( ויסכרו י ענין סנירה ובפירוש בכ״ף כמו בנימ״ל • ‪.‬וכן‬
‫א׳( שם גאמד דרך גוזמא י ואפילו היה הדבר כמשמעו כי י ס י ר פי דוברי שקר )תהלים כ״ג(‪ :‬ויכלא׳ עגין‬
‫*ום מדבר בארץ פרטית ואם מתו הדגים באותו ים הסמוך מגיעה ועצירה‪ ( ) :‬הלוך‪,‬וחיסור י בא המקור ב ט ק י ם‬
‫לאותה הארץ לא מתו בימים אחרים ולא אבד המין הבינונו כאלו אמר היו ה ו ל כ י ם הלוך וחוסי־ים ה ק ו ר ‪:‬‬
‫»הוא א ב ל במבול שהיה חרבן כל האד<ן היי מ ח י ס פד )י( סלון * הראוי הללון כמו ב ח י צ ו ן חמר )בראשית‬
‫הצוהר ש א פ ר‬
‫י״ד( א ת חלון התכה הואי‬
‫מעי הדגים שהיו בכל הימים ואבדו מן העולם ולא ראה‬
‫השם יתעלה להשחית כל העולם ולהחזירו לתר״ו ובהו צוהר תעשה לחבד‪) .‬יו עד י ב ו ש ת המים מקור שלם‬
‫בפל־־ים מבי‪^-‬תי‬
‫ולא לברוא עולם הדש שהרי השאיר ס כ ל מין ומין ואמר עם התי׳׳ו שלא כדרך חבריו יי‬
‫להחיותם ע ם גח בתיבה והדגים לא חיה ל ה ם דרך ‪.‬י‪2‬ולת יי)במדבר י״ד( או יהיה שם ונוספה בו הת׳׳יו אף על‬
‫פי שהיו״ד כתובה מה שלא נוספה כן בשאר נחי‬
‫להחיותם ולהשאיר מהם עם נ ח כתיבה כי אין דרך חיותן *‬
‫ה פ ״ א א ל א אם כן תעדר היי״ר‪) :‬י( ‪.‬ויחל עוד י משפטו‬
‫כי אם במים ‪:‬‬
‫*״••*ו יהיד־ז‬
‫וייחל ובא על דרך ויבשהו)נחום י״א(‬
‫מ ש ר ע הול זבן טשרשו ומכניעו ויחילו עד‬
‫'‬
‫א מ ר המחבר עתה הבינותי מ ה שכתבהראב״ע כ פ י ח ש‬
‫הו^‬
‫ס פ ר ‪.‬קהלרת בפסוק מי יודע רוח בני ה א ד ם ב ו ש ) ש ו פ ט י ם די( ובסימן נ״ו היותר נכון‬
‫העולה היא למעלר־ז )קהלת גי( ז״ל והפרש יש בין היורה מנחי העי״ן םבנין הפעיל והוא דבור על אפניו‪:‬‬
‫נשמה זגפש כי ל א מצאגו בכל המקרא גשמה כי א ם )׳‪ (fi‬טרף בפיה* שם תאר מפגי שהוא קמוץ והוא תואר‬
‫על בגי א ר ם כעגין נותן נשמה לעם עליה )ישעיה ם״ב( ״ לעלה כלומר עלה וית היה טרוף בפי היוגה וכן דעת‬
‫וכל אשר נשמר־* רוח ח י י ט באפיו שב על ה א ד ם אוגקלם שהרגם תביר ועגיגו הלקיחה בחטיבה וההכאה‬
‫»לברו עד כאן * והוא דבר גבוכו בו כל החכמים כי איך בכריתה ולפיכד א מ ר לשון טרף כי הכיר בו נח כי‬
‫א פ ש ר לשוב אל רארם אחר שאמר הכתוב מכל אשר טרפתו ושברתו מהרת לא שמצאתו על פני המים *( !‬
‫ב ח ר נ ה ואדם אין בים להבדיל ולומר מכל אשר בחרבה כי קלו המיס מעטו כי הדבר המועט היא ק ל מהמרובה‬
‫אבל במה שכתב ה ח כ ם רבי דוד קםחי שנשמת ח י י ם והמרובה יקרא כבד כמו יכבדו בניו)איוב י״ב( י י מקנו‪!-‬‬
‫‪ :nr‬אל ה א ד ם ורוח חיים על שאר בעלי ח י י ם אשר כבד מ א ד )שמות י״ב(״ בחיל־ כבד ) מ ל כ י ם ב' י׳׳ח"(‬
‫בחרבה אבל דגים שבים לא מתו וכולי נתישב לנו ב״ה• והדומים ל ה ם ‪ ) :‬י ‪ 0‬וייחל עוד י פירוש שעמד בתוחלת‬
‫ו ם הבימתי מ ג ת המדקדקים זיל כי הרצון באסרם בא י השבעה‪ .‬יטים הראשונים ועוד שבעת ימים אחרים והוא‬
‫‪,‬‬
‫ד ד ‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫(‬
‫‪r‬‬
‫‪:‬‬
‫‪VT‬‬
‫ז ‪¥‬‬
‫‪1‬‬
‫פבנץ‬
‫ •‬‫*(‬
‫י‬
‫לקט שכחה‬
‫‪:‬‬
‫ף י מ שהוא פועל עגר‪ ,‬ונא‪3‬קמן נמו ני עוא טרף וירפאנו וני״ת ‪3‬פיה נוסף כמו והיא ‪3‬א‪7‬זד ועלנו שפיה ערף עלה‪:‬ית‬
‫ח ר ב ן המים * ועדין לא תונצ הרגל לדרוך על הארץ שהיא רכה ני פניה חרט לגלם ואחר כך י ‪? 3‬און ונעשתה‬
‫גריד כהלכתה‬
‫א ת ה ואשתך וגו׳ איש ואסזו כאן התיר להם תשמיש המטה‪:‬‬
‫שס‬
‫להשפהתיהס‬
‫‪G‬‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א‪ .‬ש י‬
‫ח‬
‫ח‬
‫נ‬
‫טבנין נפעל כי המיר קשוצה כמשפט האיתן מבנין נפעל*‬
‫והחכם ר מ יוסף קמחי‪ ,‬כתב כי הוא מבנין התפעל עקרו‬
‫זיחיהל ואלו היה כבנין נפעל כאשר כתבוהו רבי יהודה‬
‫ורבי יונה היה ו י ה ל בוי־״ו כי כבנין נפעל תהפךהיו״רפ׳׳א‬
‫ר׳פיעל ליי״ו ״ י נראית בעת־דים לעולם ובהתפעל‬
‫פ ע ם בוי״ו ופעם ביו״ר כמו ויתיצבו )שמות י״ט( ויתילדו‬
‫)במדבר אי( ויתיעצו •)חהלים ס"ג(‪ :‬וכתב בנו וטוב מה‬
‫שאמר אם היו״ד היתר‪ ,‬פתוחה אבל מצאנוה ק מ ו צ ה‬
‫במשפט האיתן מבנין נפעי־־ וכן אמר בפירוש ס פ ר‬
‫ב ר א ש י ה וייחל טבנין נפעל ואלו היה מבנין התפעל‬
‫היתר‪ .‬המיר שהיא פ״א הפעל פתוחה והיא קמוצה ״ וכן‬
‫בסימן נ״ב ויש שיבא ביו״ר בשרשו רוצה לומר ש ל א‬
‫נ ה פ כ ה בה יו״ד פ״א הפועל לוי״ו נ ר א י ה כ מ ש פ ט ‪:‬‬
‫<* ( כל החיה ״ כלל ואחר כך פרט ופירוש כל החיה‬
‫בל נפש החיה כמו שפירש מיל בשר וכן אומר למטה ט ) ‪ 0‬ו מ ו ר א כ ם • שם ‪ :‬ו ח ת ב ט ״ שרשו י ח ת ה‬
‫זאת כל נפש החיה אשר א ת כ ם ‪ :‬היצא אתך צווי י‬
‫ו ה א ח ד ממנו ה ע ש ו ל‪-‬יבר‪-‬יי‬
‫« פ ת י ת ח ב ם ״**( ‪) :‬ג( כירק עשב‬
‫״ >‬
‫‪ ) ,‬י‬
‫בהראות ודויד ומשפטו הוציא וכתוב ביי״ו בחלוף פ״א‬
‫הפיעל מי״ו נסתרה כמנהג ברוב‪ (. ) :‬ויצא נח בצירי‬
‫ב צ ל ט אלררם*‬
‫י *‬
‫פ ־שתיו‪) :‬י( כי‬
‫הצד״י אף שהמלה מלעיל ״( ‪ >< :‬ויעל עולות מבנין פירשתיו‪ :‬שרצוי ענין השריצה הוא רוב ההולדה כמו‬
‫הפעיל ואין הפרש בינו ובין ויעל משדה )שמות י״ט( ה ש ר צ י ט ש ה ם לרוב וכן זבני ישראל פרו !וישרצו‬
‫שהוא מן הקל כי אם לפי הענין היותו עומד או יוצא‪) :‬שמית א י ( ‪ :‬בעוף* הבי״ח תשמש במקום מן ויש לפרשו‬
‫)נא( וירח יי • דברה חורה כלשון בגי אדם ודרך משל כמשמעו• ובפירוש וכלם אמר בבי״ת לפי שדבר על‬
‫כמו האוכל בשר א ב י ר י ם ורם עתידים א ש ת ה ) ח ה ל י ם ה נ פ ש ‪ :‬ובכל חית הארץ א ת כ ם • שהיתה א ח כ ם ב ת י ב ה ‪:‬‬
‫כ׳( ״ מ צ ה לומר ש ק ב ל ה ברצון ו ע ר כ ה • לו ו ט ע ם )•*( אוח הבריח ״ שרשו ברת וענינו קיום ויש א ו ס ר י ם‬
‫כי‬
‫הקבלה שהוריד אשי מן השטים ואכלה להודיע כי רצו{‬
‫בבריאות ה נ ו ת ר י ט מן המכיל ושטח בהם במו שבחוב‬
‫ישמח ה׳ במעשיו )ההלים ק י ר ( ' ה פ ך מה שאמר בדור‬
‫המבול ויתעצב אל לבו יב־אשית ו ( כי ירע כי ל א‬
‫יהיו־! ב ע ו ל ט עוד כמו אותו הדור ‪ :‬הניחוח * משקלו‬
‫פעלול כי היו״ד בו עי׳׳ן הפועל והוא ש ט ושרשו נוח‬
‫בשפל־ ניצוץ )ישעיה אי(‪ :‬ל ק ל ל ע ו ר • ר״ל לא יהירז‬
‫וכן ו ל א אוסיף ע ו ד ‪ :‬כי יצר לב‬
‫ןה לעולם'‬
‫האדם* תאוח לב ה א ד ם ורעיוניו נקרא כן לפי שהוא‬
‫יוצר ופועל ה ע נ י נ י ט בלב שהלב םתאוד־ז א ל י ה ט ‪:‬‬
‫)נג( עוד כל ימי הארץ • ענינויההחמדה *״( ‪ :‬וקור י שישו‬
‫קרר ורז״ל זכרו •הלשון הזה ש ל ט בכפל מיא קרירי*‬
‫ח פ ר א אפילו בתקופת תמוז קריר ל י ה ‪:‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫ן ת‬
‫א‬
‫ו ב‬
‫ם‬
‫א‬
‫כ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ם‬
‫יח‬
‫נ‬
‫לקט שכהה‬
‫"*( למשנגחתיהם* נמולמנים׳ או טעמו שלא נתחברו נתינה בזולת מינם‪:‬‬
‫**( ונתב הרגונ׳״ע ני עול נל ימי הארז לאומ שיש לה קז קצוב‪:‬‬
‫ז ר ע וקציר• ילק השנה לשנים ואמר כך לארגעה קור נ ע ל החום* וקיץ כעד החורף• והם ארבעה תקומת השנה‬
‫וכלם יום ולילה מה שחסר מ ע נוסף גזה ור‪.‬תד כך ישוב העודף ויחסר ויןםיף על המסר עד היותם בשוה וטעם הנתוב‬
‫שעוד נל ימי הארן לא ישתנו סדרי נראשית נמו שהיה גמבול‪:‬‬
‫***( ב י ד כ ם נתנו׳ נטעם ני ‪3‬יד‪:‬ם נתנו ומעניינו תבין חסרונו‪:‬‬
‫•אך בשר בנפשו ‪3‬עוד נפשו בו שהוא עדין חי ודמו שפירש בעודו מי לא חאב־יו אבל פירש מן המת מותר לבנינח‪:‬‬
‫ל נ פ ש ו ה י כ ם בעבור נפשותיכם השנלית המינח־ת לכם במו אמרי לי ויימר פרעה לבני ישראל• ומזיל העמיקו זה‬
‫ההורנ את עצמו‪:‬‬
‫מ י ד נל חיה* יש מפרשים שה׳ ידרוש מהחיה אס מהיוג אדם• ואחרים אמרו שידמש ה' מיד האדם ?הורג את רעהו‬
‫באמצעות החיה מון אם ככאו לפני הירי וטרפו־ והנכון שהמ״ס משמש על הפועל נמו על המקבל ני נמו‬
‫שנאמר שמהנסף כעשה הטבעת גי מר על הפועל שנעשה מהאומן וכן מי בקש זיזמ מידכם רמוס חצרי כי הס פועניים‬
‫הרמיסה וטעם הנתוב שידרוש ה׳ דם ההרע ויקמ נקמתו על יד נל היה פיםבב שימיתוהו ונמו שאמרו חכמינו ז״ל‬
‫אף על פי שארבע מיתות נטלו דק א מ ע מיתות לח בטלו׳ וגם על יד איש אחיו שהוא אחיו באהבה ידרוש את נסשהאדם‬
‫ההרוג שיסבב ה׳ בבשיגג יהרוג את הרוצח וזה אס לא היו סס עיים‪:‬‬
‫<‪.‬‬
‫כ א ד ם הטעם בעדיס • או ענינו בידי אדם דמו ישפך והוא ‪3‬ית לין של מטה‪:‬‬
‫בענין הקשת ננונו המפרשים ני עינינו הרואות שהוא דבר טבעי ני יתילד מ הט השמש באויר הלת וגם בנלי מים‬
‫״ לפני השמש יראה נמ אה הקשת* ה ע ת הרמב״ן ורלב״ג שלקח ה' לאות ע;ין הקשת שנבר היה מתחלתהנריאם‬
‫ץלכן אמר נתתי ולא אמך והריר אברהם בן עזרא כתב שהי׳ חזק אור הנ׳מש אתר כמביל' וייולי״א אמר םמתחלת‬
‫הנריאה היו האדים העולים ז האיץ גסיס מאד ניייזח י«אק וישנוקה בבריא‪- :‬לרביי העבים יעניים היו הענג״ס ני נך‬
‫‪3‬ע ן ומפני‬
‫ע‪3‬ות וגסות שלא היו יכולים נלמי השמש לעיור ‪3‬הם ע כלא היי‪ .‬ממי שר מראה הי שת <א ^‬
‫זה היו חמותי ים לה‪3‬יא מ^מ ;עוגס ואחרי התנח העננים ההולמים ‪3‬מ‪ 5‬ל ניעי‪-‬ו האליס ונדקדחי העננים כל כך עך‬
‫שנצוני השמש יעברו בהם ומתון נך תתרשם הק״ת בענן ולא יונלו עול להמטיר גשם שוטף על הארן וזהו אות הברית‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫מ‬
‫ד‬
‫‪3‬‬
‫ו < ך‬
‫וחם‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ש י‬
‫א‬
‫ביהתי״ו מומרת בה״א כמו^‪1‬בית )יחזקאל כ״ג( והוא מי‬
‫שכתוב באל״ף וענינו‬
‫וברא אותהן ואף על פי י‬
‫כריתה‪) :‬יל( בענני פועל הדגוש מענן והוקל־־ ‪:‬‬
‫) י( ולא יה־ה י י עור המים למבול • רוצה לומר לא‬
‫)טז( בין אלהים׳ כאלו אמר ביני כמו‬
‫יהיה זה לעולם‬
‫שאמר למעלה וכן ואל משה אמר עלה אל יי)שמות‬
‫ב״ר‪ (,‬ואשר אלהים שפירושו דיין ומנהיג• רוצה לומר‬
‫‪3‬י כשיהי׳ ה ת ר רע שראוי ל ד ו ג ם כרשעם ולהשתיתם‬
‫אזכור הכרית‪) :‬י<‪ 0‬נפצה• פועל עומד וכן כי נפץ העם‬
‫מעלי )ששואל א׳ י״ג ‪ ( ) :‬ויחל נ ח מענין תחלה כסו‬
‫א ח ל ג ר ל ך ( ‪ :‬ופירוש ויטע כרם הדבר ידוע כי הוא‬
‫לא החל לטעת ה ג פ ג י ם אבל שהיו גומעים בתחלה‬
‫הגפגים גפררים משאר העצים לאכול פריהם לא לעשות‬
‫יין מהם והא החל לנטוע הגפנים הרבה ביחד כרי לעשות‬
‫מהם יין וזהו ויטע כרם כי גטיעת הגפגים הרבה כאחד‬
‫•קרא כי־ם כי לא תקרא הגפן ב ר ט ולא מ ק ו ם גטיעח‬
‫גפן א ח ת ושתים כי אם גמיעות הרבה ביחד וכן ארז״ל‬
‫• י גקרא כרם גפגים גטועות שתיכמ כגגד שחים ואחת‬
‫) ( נישת‬
‫יוצאה זגב ובפחות מכן לא יקרא כ ר ם ‪:‬‬
‫מן היין' לרעת רבי יהורה ורבי יוגה הגכון כו‬
‫‪ nit'u‬על משקל‪.‬ויכן ו י ק ולהריץ המלה אשר אחריה‬
‫אמרו כן י ""' ‪ -‬ועיין בסימן ל״א ובסימן ג״ז‬
‫ובסימן פ״ו ו ש ם תמצא שבר דבריהבש לרד״ק וכאשר‬
‫•היו שגי שואים ב ה ו ף ה מ ל ה א ם דבקה אל אשר בצדה‬
‫חגיע ה ש ו א השגית ותקראנו כקריאת ראשיח הםלר־ז‬
‫אשר בצרה ויש ש ק ו ר א י ם כל שני שואים בסוף המלה‬
‫ו ח י ם ‪ :‬אהלה־ הה״אסקוםוי״ו הכגוי‪ :‬ויקץגח• ביו״ד‬
‫האיתן לבד ויו״ד השרש נעלמה ; ) ( » ע ב ד למו י‬
‫לזרע שם וכן עבד לםו דיפת לבני יפת גם כן יהיה‬
‫עבד‪ ( ) :‬יפת א ל ה י ם ״ ממין הפעיל ושרשו פתה‬
‫משפטו יפתה חרנום פי‪.‬ירחיב ‪,-$‬׳ אלהיך )דברים י ״ב(‬
‫א ר י ‪ :‬יפת •דיפח םפני«‪1‬הסלה דבקה אל אשר בצדה וחנה‬
‫ה ם שלשה שואים השנים שמסוף המלה הם נחים לרעת‬
‫הכל אף לדעת חםברא הראשוגה שוכרגו כמלת ! י ש י ! ;‬
‫ו י ש כ ן באהלי שם ״ אמרי האלהים ירחיב גכולו ואף י י‬
‫על פי כן מ ש כ ן כ ב י ת לא יהיה אלא באהלי ש ם והיא‬
‫הוזד לישראל שיהיו מזרע שם ושפן הביר ה׳ ב י נ י ה ם‬
‫‪1‬‬
‫ח‬
‫נ‬
‫י‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫במדבר ובארץ ישראל־ כמו שאמר ושכנתי כתוף כני‬
‫ישראל )שמות כ״ט( ואמר משה רביגו ע׳יה ונפלינו אגי‬
‫ועמך )שמותל״ג(‪:‬‬
‫ע‬
‫כ‬
‫‪,‬‬
‫נא‬
‫כח‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ם‬
‫מ ח ו ז ו ת‬
‫ט ח ו‬
‫ל ק י ם זה‪ .‬מזה‪:‬‬
‫י ) ( איי ה נ ו י ם ״‬
‫וכוש ילד* כבנין הקל בא על הנקבה ברוב‬
‫ופעמים על הזכר כמו זה וכן וארפכשר ילד ו ה ד ו מ י ם‬
‫ל ה ם ‪ 00 :‬ג מ ר ציד לפני יי* סמך •אוחו ל ש ם לרוב‬
‫גבורתו כמו עיר גדולה ל א ל ה י ם )יונה גי( כהררי אל"‬
‫נתהלים ל״ו( זלזה נוטה דעת א ו נ ק ל ו ס ^ ת ר ג ם גבר תקיף‬
‫ופ״א בשרשו**(• )י( ראש ת ממלכתו• שם רוצה‬
‫לומר תחלת ממלכות‪) :‬יל( א ש ד יצאי משם פלשתים•‬
‫מכסלחים או משניהם טפתרוםים שהתחתגו יחד ומצאנו‬
‫מלת שם גופלת על ה א ד ם כמו משם רועה אבן ישראל‬
‫)בראשית ט״ט(‪) :‬עי( ואח היבוסי• כל אלה זכר ע ם‬
‫יו״ד ה י ח ס כי המשפחות היוצאות מהן גקראו כן • לפיכך‬
‫באה עליהם ה״א הידיעה כי לא־חבא ה״א הידיעה על־־‬
‫שם אדם פרטי‪) :‬יט( באכה נ ד ר ה ״ אין הכיף גוספת‬
‫כאשר חשבו רבים אך היא לגכח היודע ה מ ק ו ם ואלו‬
‫היתד‪ ,‬גוספת לא היה אומר כן בבל המקרא בואך ב כ״ף‬
‫גוספת ‪) :‬נא( ולשם ילד י סר• שאמר יולד ולא ‪-‬אמר‬
‫יולדו אמר כן על דרך כלל בסו ולעבד ילד שניי ב ג י ם‬
‫וליוסף ילד שנ* בנים )בראשית מ״ט(‪ :‬אחי יפת הגדול ״‬
‫בשגים וכן פירשו רבותיגו זיל כי יפת גדול שבאחיו היה י‬
‫בשנים ויש אום־ים ביקי וחשיבות‪) :‬גי‪ 0‬גפלגה הארץ״'‬
‫כלומר נחלקה למחלקות הלשון ימםבח מחלקות הלשון‬
‫גחלקה ג ם כן לישוב‪ ) :‬״ ( ואת חצרמוח׳ מלה' א ח ת ‪:‬‬
‫) ‪ C‬ואת אופיר ואח חזילה • שטות בגי אדם וגקראו‬
‫שמזת מקומם על שמם והס מקופות הזהב כאשר א מ ר‬
‫א ת כל ארץ ההוילה אשר ש ם הזהב )בראשית גי( וכן‬
‫כתוב זרג מאופיר ) מ ל כ י ם י ׳(‪ :‬הר ה ק ד ם ׳ עד ה ד‬
‫ה ק ד ם והוא הר המזרחי‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪v‬‬
‫‪3‬‬
‫יא ^ ש פ ה אחת״ לשון א ח ר ו ה ו א לשון ה ק ר ש ‪:‬‬
‫‪ ( 0‬מקדם״ ממזרח כי שם היה הישוב‬
‫בתחלר‪ ,‬ושם גכרא האדם כי גן עדן מזרחי היא גם^זרי אררט‬
‫מזרחיים ה ם ‪' :‬בקעה• מקום מישור מ ן ההרים ‪ ( 0 :‬הב‪•,4‬‬
‫י כלומר "‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫לקט שכחה­‬
‫ו ח ס הוא אני נ נ ע ך דומה אליו נמעשיו המגוגים נענין אניך האמורי‪:‬‬
‫*^‬
‫איען' השדמה"•' חצם גדול נענולת האדמה "ויש מפרשים שלמו על החדמה ומושל עליה׳ וחדל אמדו במחלה נקרא‬
‫איש צדיק וענשיו איש האדמה‪:‬‬
‫יי כ נ ו הקטן ־ כנוי ‪3‬נו שג אל חם ני ננען היה בנו הקטן וחם לא היה הנן הקטן לניז ולא פורש מה היה זה המעשה‬
‫ויש מרבותינו אימרים שםרסו וכן כ י ^ ברו׳׳ס הכלליי • ופירוש הענין שכנען עשה המעשה המגונה וחם אני*‬
‫ראה ושמח ולא נוש להגיד לשני אחיו בחון כמצחק ‪,‬ולפיכך נמ;לל נ נ ^ ‪:‬‬
‫״‪.‬‬
‫‪- ....‬‬
‫‪..‬‬
‫^ ב ד עבדים עבדות ןזזק ונפלא והוא נמו קדש קדשים‪:‬‬
‫**( ן ר ^ ד ש פנה שהיה מקריב מצילו לפני ה׳ •*או פירושו לפני ה׳ ני תמת נל השמים לא סיה גבור ציד ‪£‬מ‪3‬ו*י ול *ל‬
‫אמרו שהיה צד דעתן של בריות בפיו ומטעה אותם למרוד במקום* ופירוש ‪ fas‬החל‪.‬לה‪.‬יזת׳גבור באדן‬
‫שהיה הראשון שמשל בגבורתו על האנשים ומלך עליהם וצן כתוב ותהי ראשית ממלכתו בבל‪:‬‬
‫;‬
‫זז‬
‫ג‬
‫*‬
‫או‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש י‬
‫בלומד חןעןד או עצה ואינה צווי 'טטש אלא כעניןמקור‬
‫או שם לפיכך חבא המלה נם לנקבה גס לרבים‪ :‬והחמר‬
‫היה להם להומר״ זר‪ .‬הפך זה זה טיט סיר וזה טיט עפר‬
‫והדמר הוא טיט היד מן הנראה כי לעומת אבי ה ו א‬
‫בספור וזה כשיהיו שניהם בספור א ה ד וכן כפירוש החמר‬
‫היה טיט טגיבל עפר במים והמר הוא מנובל מסיר ומחול‬
‫במים ושם לא היו אבנים שיהיו שורפים לסיד והיה להם‬
‫לבנינים החמר ב מ ק ו ם ההומר‪ 0 ) :‬וראשו ב ש מ י ם ‪:‬‬
‫נשאל זה השם לסבה האויר‪) :‬י( לא יבצר י ענינו לא ימנע‪:‬‬
‫כל אשד‪ .‬יזשו״ פירושו כל׳ אשר השבי ועגין יזם ו ז מ ם‬
‫א ח ר ה ם ‪ 0) :‬הבה* בקמץ ומלעיל‪ :‬הבה נרדה״כייומר‬
‫וגסמכזד דזמלה הזאת לרבים ) ו ה י א‬
‫תנו עזר או עצה‬
‫בלשון נקבה( ואף על פי שהוא לשון זכר לפי שאיגהציוי‬
‫ממש־ על גת גת הדבר לפיכך שמו המלה במקום מקור או‬
‫שם כאלו אמר צריך הדבר הזה לתת בו עצה או גתינת‬
‫עצה אז עזר והרגילו דזמלה׳על ענין הזמנה וז‪-‬וז אחד‬
‫לחברו על המעשה‪ :‬וגבלה‪ :‬שם שפתם• שרשו בלל והנו״ן‬
‫למדברים בעדם והוא‪ ,‬איחן מן הקל והיה משפטו בשקל‬
‫ו י ב מ ה ‪ £‬ה ם )שמואל י״ך( וההיא כה״א של גררה או‬
‫נפעל לגקבה וטעמו על שפתם ובא מוקל‬
‫‪ ..:‬־‬
‫ומשפ׳טויינבלחבפלס ו ן ב ק ה רוח מצרים )ישעיה י׳־ט(‬
‫)יחזקאל מ״א( שנזשפטם‬
‫ןןסברז־'* י ו נ ס ב ה‬
‫'"‪ :‬נ ס ב ה נ ק ב ה ויתכן ונבלה כבנין‬
‫י•‬
‫יבבנץ הפעיל־ כתב‬
‫הפעיל<\?מ״ן כני״ונררה ‪V‬‬
‫זב‪#‬קו?ןל והוא ענין בלבול‪ :‬א?•־ לאישמעו״‪ -‬שלאיביגו‬
‫והיא' שקץעח הלב וכן אשר לא תשמע לשונו ו ה ד ב ר י ם‬
‫לפי שיצאו בשפה‪-‬ובלשון יקראו שפרי• ולשון‪ :‬ב ב ל ״‬
‫היל‪-‬״ל ב ל ל סן בלל‪.‬מהו בבל אלא שהפלה מורכבת "‬
‫משתי ; מלות לפרש יותר הענין כי ענינה ב א ב ל‬
‫כלומר בא להם‪.‬הבלבול מן השמים •ובל הוא ש ם י \‬
‫ב ת ש ל ו מ ו כ מ ו קן ‪ jp‬קנ‪<1‬חן מן חנן‪<.‬הד»םי‪0‬להס‪-:‬‬
‫הראוי מאתים ב פ ^ ס ש נ ת י ם ' ש פ ת ן ם‬
‫׳׳־־•־(‪.‬מאתים‬
‫ובא כן להניח ד \ ף וכן"" * מ א ו ת ה ר א ו י ״‬
‫‪ ,‬נשתנד־ן מפני׳דזאל״ףז‬
‫מ א ו ת בשקל־ שניון׳ולא‬
‫‪#‬ני ח ר ח אביו כלומר בחיי אביו‪:‬‬
‫) ( על‬
‫אור כשדים י פירושן‪-‬בקעה או עסק וכן באורים בבדן‬
‫י*י)ישעיה כ״ך(‪* '-‬דרש רבותינו וילבו ירוע‪ :‬ויקח אכרם‬
‫ונחור ז׳כףו ויבא משה ואהרן )שמות י ( ‪) :‬כט( אין לה‬
‫ולד י ביייו תמורת היו״ד והוא שם בפלס ח כ ם והוא תוספת‬
‫באור וכן ואשתו עקרה ולא ילרהדמנוח )ש‪.‬פטים י״ב‪.0‬ן‪.‬‬
‫י ‪T‬‬
‫‪ :‬י‬
‫ד‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫נת‬
‫פרשת‬
‫ליר‬
‫ליו‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ח‬
‫)במדבר כיב(‪ :‬אשר אדאןי״ אמרו בי ‪ p‬מנהנ הלשץ‬
‫להוסיף נוין באחרונה עד שיכלעוה ברגש בכ״ף הכנוי‬
‫בשיבא ב ה פ ס ק ‪ ( ) :‬והיה ברכה״ כמו וחהיה והוא צווי‬
‫כמקום עתיר וכן ומות בהר )דברים ל״ב׳( ואס בין ככבים‬
‫שים קנך )עובדיה אי( וה־וםים להם״ וגירושו אמר ליה‬
‫כל כך תהיה ברכתך והצלחחך גדולה עד שתהיה ברכה‬
‫ל א ת ר י ם כי כשיברך א ד ם בנו יאמר לו ה ש ם יברכך‬
‫כברכח אברהם *‪ 0 ) :1‬מ ב ר כ י ך לשון רבים‪ :‬ומקללך•‬
‫לשון יחיד ולא אמר לשון רבים כי מעטים יהיו המקללים‬
‫אותו ומבקשי ר ע ח ו ‪ :‬ונכרכו בך ״ פירוש שאני א ב ר כ ם‬
‫ויבורכו בזכותך לא מ ס ב ת ס ובלע״ז אי שירא ן רנידיג״ש‬
‫פורט•)ובל״אזיא‪,‬וועררעןזיר מיט דיר זעעגנען( ואין כן‬
‫פירוש והתברכו בזרעך וזהו ה ת פ ר ש שיש בין גפער־‬
‫להתפעל ורוק‪) :‬״( אשר‪.‬עשו בחרן • פירוש אסיפז־ז‬
‫וקנין ו ה ם ה ע ב ר י ם והשפחורת שקנו בחרן ויהיה עשו‬
‫כמו עשה לי א ת החיל הזה ) ד ב ר י ם חי( ורכשו ועשו‬
‫שב לאברהם ולוט ודעת התיגום על אותם ה א נ ש י ם‬
‫שהחזירו לאמינה טובה היא אמנות אברהם אבינו כי לוט‬
‫היה מאמוגתו לפיכך גחחבר עמו והוא גם כן היה קורא‬
‫ל א ג ש י ם ומדאדדלהם ט ע מ י ם שיאמיט בה' ויעבדו אותו‬
‫לבדו ולא האלילים לפיכך א ס ר עשו ולא אמר אשר עשה‬
‫ורז״ל דרשו אשר עשו על א כ ר ם וערי הוא מגייר‬
‫האנשים ושרה מגיירת הנשים ולדעתם יהיה אשר עשו‬
‫כמו אשד עשה א ת משה ‪-‬ואת ^ ה ר ן ) ש מ ו א ל י״ב( שגדלס‬
‫ולמדם ‪) :‬ו( אלון ואלוגי‪ .‬פירושו מישור כתיגומו‪ :‬ומורה‬
‫שם א ד ם נקרא המישור זכהנא־ על ־שק^‪) :‬ח(‪ .‬ויעתק‬
‫מ ש ם ״ פירושו ויעתק אהלו ם ש ס ‪ :‬ויט• פועל י ו צ א‬
‫א ה י ה ״ בה״א ב מ ו ם ״ו‪) :‬ס( ויסע אבדם הלוך ונסוע•‬
‫פעלים עומדים‪ :‬הנגמר‪.‬י‪-‬ההיא־ נ ו ס פ ת ב י ה מ ל ה‬
‫&לעיל ״‪(*.‬־•״ כאשול הקריב״ פיומשעהקריב לדתו >כי‪:‬הוא‬
‫פועל יוצא‪) :‬יא(׳הנה נא ‪-‬ידעתי״‪ -‬אף על סי שפירוש‪.‬‬
‫נא עתה לא ר צ ה לומר שלא ירע ‪-‬יזה קורם לכן כי כבר‬
‫ירע זה מ י ו ם דעתו אותרה •אבל כן הוא דדך הלשק ‪-‬‬
‫וכן הנה נא אדוני )בראשית י״ט( הנה נא מצא ע ב ד ך‬
‫ה ן ) ש ם ( ‪ .‬ו ד ע ת רו״ל ידוע ***(‪ ) :‬ג ( ואותךיחיו״ יעםידיו‬
‫כחיים שלא יהועיו להנאתם שאת יפת תואר ״ וכן החייתם‬
‫כל נקבה ) ב מ ד ב ר ל״ב( ואוחרלן החייתי ) ש ם ל כ ״ ב ( ‪:‬‬
‫)יג( למען ייטב לי בעבורך״ םי׳ והיחד‪ .‬נפשי בגללך ל א‬
‫ולאברבם היטיב •בעב‪-‬רר־ז והראיה עגין מלך ס ד ו ם ‪:‬‬
‫ובגללך פירוש כעבור דברך שתאמרי אחותי ארת ‪:‬‬
‫)יא( לםה א מ ר ח ' בא עםלמ״ר שפירושו בעבור‪:‬‬
‫‪J‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ז ‪ :‬ז‬
‫י ב י*( ל ך ל ד י כן הוא טנהני הלשין כמו וילך לו)שמוח יג‬
‫י״ח( אלכה לי )ירמיה ה ( אשובה לי‬
‫י‬
‫^‬
‫כ כ ד מאד ״ ענין כבדות והוא ת א ר ופירושו‬
‫הוא היה ככר מצד ‪-‬טקנהו ורכושו שהיה‬
‫רב‬
‫לקט שכחה• ״ •‬
‫ן ר״ץעם והיה איש ברכס׳‬
‫־(‬
‫ה מ ‪ 3‬נמיזני‪:‬‬
‫**( ! ! ק ר א נן סאת דמם מלשון ארמית נגיבא יניא כי צל דיום סס ומרוב החום ייבש וכן טעם <י‬
‫שחויות‬
‫ות בעורב ‪ rr‬א < ^ ן ' ? נ י נא יל*‪*/.‬‬
‫*** ^ ן ‪ ! /‬עמו י כי בתשר הנךיב נבא מני ימה ויאה אותם נעורים והנ‪-‬ים שחו‬
‫ני א^ה ע ת מרשי; קת ולס נעבר הנהר או נ א ק מען ש&ם נל הנשים מוקי׳־ין עוב‪:‬‬
‫‪.‬״״<‬
‫אי‬
‫א‬
‫‪v‬‬
‫מ ל‬
‫ש>ה‬
‫שת‬
‫ר‬
‫ב‬
‫א‬
‫ל ד‬
‫‪ iff‬י ח‬
‫רב וכבד מאד וכן כאלה נובלת עליה )ישעיה ^ ‪ C‬מצד‬
‫עליה שהם גובלים יאמר על האלה ‪1‬שהיא•גובלת וכן״‬
‫קרועי ב ג ד י ם )ישעיה י*נ‪ 0‬מגלחי זקן )ירמיה מ״א(‬
‫והדומם להם ‪ S‬א״להבה״אכמובוי״ו‪ :‬ואוהלים כחולם‬
‫לאהליו )שמואל ד ‪ 0‬ויששכר‬
‫הא״לף וכן איש \‬
‫באהליך )רבי ים ל׳־ג( ועל דרך מ ש ק ל א ה ל היו־־׳‬
‫ומן'‬
‫האל״ף בקמץ הטף כמו מו קוד^ז קרישים‬
‫באהלים‬
‫'‬
‫חודיט חדישים וכן בא כי‬
‫י‬
‫חשבו )ירמיה ל״ה( השכוגי‬
‫‪ .‬י"י‬
‫ב א ה ל י ם )שופטים חי( אולי זה' שבא האל״ף בחולם הוא‬
‫משקל גוזל ת ו ל ע ‪ :‬ולא גשא אותם• פירושו‬
‫א ר ץ בלשון זכר וכמוהו‬
‫ולא סבל!ובא‬
‫נעתם ארץ )ישעיה טי(‪) :‬י( לשבתיהרו• וי״ו יחדו‬
‫הוא סימן הרבים על היחיד כמו עליו ו א ף ע״ם שאין‬
‫בו יו״ר ברוב באו שלשה ביו״ר• יחדיו נפלו ש נ י ה ם‬
‫)ירמיה מיו( • כי גם המה הפגו נסו יחדיו )שם( • כי גם‬
‫מלכם בטלה ילך כהגיו ושריו יחדיו )ירמיה ס'כ‪ 0‬ולפי‬
‫שנחקנץ בו היהודית וררבוי נאמר כן‪ ( ) :‬ו א י מ נ ה‬
‫בנח היויר פירושו אלך אני לצר ימין ושרשו ימן בשקל‬
‫ואיטיבה עמך )בראשית ל״ב>‪ :‬ואשסאיךד‪ .‬הראוי ד א ״ ל ף‬
‫נחנועה ואף על פי ש א י נ ה ' * י * י י שרשיתויחבן‬
‫שהמלה בת אי־בע אותיות והוא' הנכון בעיני כי לא‬
‫מצאנו אודה נוספת נעה בחיר או«יור־*• השרש כיא‬
‫לדריייש הדבר')׳‪,‬ודא »׳‪ t‬ואזלי־היא מלה מורכבת‪ :‬ככר‬
‫מיררן• תרגום מישר יררגא‪) :‬י( כי כלה משקה‪ •.‬אמר‬
‫בלה אחר שאמר כל להגריל הדבר וכן כל מלכי ג ד ם‬
‫םלם ״״( ‪.‬״ באכה צוער • הה״א כד\אהנצבה)שמואל א ‪C‬‬
‫חולתו והכ״ף איננה גוספח כאשר חשבו יכי כ ״ ף באכה‬
‫ל נ כ ח דנםצא וכנגד יודע המקום ידבר וכן כ״ף כערכך‬
‫©נגד הכהן ירבר כמו שאמר כערכך הכהן)ויקרא כ״ז(‬
‫ואמר כי עד צוער היה ה מ ק ו ם משקה‪ ; :‬י ‪ 0‬ו י א ה ל‬
‫עד סדום ״ פי׳ נטה אהלו כלומר היה ינוסה אהל י ממקום‬
‫ל מ ק ו ם ולא קבע לו מ ק ו ם עד ש ב א אל ס ד ו ם ‪:‬‬
‫יל( צפונה• ידוע והיא הפאר‪ .‬השמאלית ונקראח כן לפי‬
‫שהיישוב בה ^קצה האחרון מעט כאלו הוא מקום צפון‬
‫ואינו נראו־־‪ .‬לבני א ד ם ‪ :‬או נ ק ר א ה כן לסי שמהלך‬
‫השמש אינו על פאתו' כי אם על הפאר‪ .‬הדרומית אותו‬
‫הרוח צפון מהשמש‪ :‬ע<י‪ 0‬גם זרעך ימנה ״ אם יהיה‬
‫זה ואם לא י א כלומר כמו שזה אי אפשר גם זה כמו כן‬
‫וכן היהפוך משי עורו)ירמיה י*ג( ואמר גם א ת ם חוכלו‬
‫להיטיב‪ 0 0 :‬קום• עגיןזרוז‪0 :‬י‪ 0‬באלוגי מ מ ר א •‬
‫ל‬
‫ד‬
‫יא‬
‫אין זה אילון מורה שזכר *למעלה כי אותו דייה מישור‬
‫א ח ר ושם כעל המקום מורה ווה היו מישורים שנים א ו‬
‫יותר היו ל א ד ם הנקרא מ מ ר א א ה י אשכול ואחי ע נ ר ‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪v‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫ט‬
‫‪T ! T‬‬
‫א‬
‫יד ) ( א ת כדרלעומר• מלה א ח ת ‪ :‬מלך ג ד ם *‬
‫מקים ששמו מ י ם לפי שנתישב אוחו‬
‫המקים מעמים מ א ו ס פ י ם מזה ומזה‪ :‬אל עמק • כמו‬
‫בעמק וכן ואל הארון תחן אח העדוח )שמות ב ״ ה ( ‪:‬‬
‫ה ש ר י ם • כתרגומו חקליא והרנש לחסרון הכפל כי‬
‫בשני שרשים נמצא ש י ה ושרות מן שדה ומן שרר ישדר‬
‫לי יעקב)הישעי׳(‪ 0 ) :‬הוא ים המלח״ העמק עצמו‬
‫נעשה אחר כך ים והוא הנקרא ים המלח והוא נבול‬
‫י ש ר א ״ כ מ ו שכתוב ב ג ד ל י ם ״ • • ( ‪) :‬ל( ושלש ע ש ־ ה‬
‫שנה מרדו• וכשירצר־ז לומר מ א ח ד מהממפר יאמר‬
‫ה מ ס פ ר בעצמו כמו זה ר״ל שנת שלש עשרה‪ > ) :‬ויכו‬
‫א ת רפאים בעשתרות קרנים • הכו הענקים שהיו‬
‫בעשתרות קרניס והמקום ה ז ה הוא בין שני ה ר י ם‬
‫נרולים ולכן נ ק י א ק נים‪ :‬ב ה ר ך ם י במקצת ספרים‬
‫בשוא לבדו והוא‬
‫ה ־ י ״ ש בחטף פ ת ח ובםקצתם * י‬
‫שם זהנפדד ה ר ד ב פ ל ס א ר ץ והמ׳׳ם לכנוי ולא מקור‬
‫ה ה י א וכך ת ר ג ם‬
‫מהדגוש מפני י * פ ח ח ו ת ' '‬
‫אנקלום בטורא דשעיר‪) :‬י( איל פארן • כמו שאמר‬
‫התרגום כ^ישר‪ CO :‬שלה העמלקי• מישור גדול שערים‬
‫כגייות מ גקרא שרה • וכן שרה אדום יבראש־ת ל״כיו ״‬
‫שדה‪.‬מואב )•*וו* בי(‪ 00 :‬בעמק השדים• ענין שדה‬
‫בתרנוטו ושרשו שדר ויש מתרשים םענין ושרת אותם‬
‫בשיר )דברים כ״ו> והדנש תמורת הנח כמו ופטורי צצים‬
‫)מלכים וי( ושרשו שוד‪ :‬ב א ר ו ת • נשתנה מויחסור>‪$‬ת‬
‫והוא שמימיו נובעים‪:‬‬
‫ב א ת ת המים )כראשיתכ ‪ 1‬י "‬
‫חמר י טיט עפר‪ CO :‬ה ר ה נסו• מן ה כ פ ו י י ם‬
‫ה ה ״ א הנזסשו־ן‬
‫כ ת ו ס פ ת ה״א כמו אל הר כי‬
‫בסופה סורהעללמ״ר כחחלתה כמו בשאר השמות ובא‬
‫הה״א בפתח קטן ת ח ת פ ת ח נרול ובסי וש ובא ה ה י א‬
‫בסגול כמו ס ל ה וכן בסימן קי״ז‪) :‬יג( הפליט• ת א ר‬
‫עגיןהצי־ה‪ ' *:‬העברי• מבגי בגי עכר * *״‪ v5‬וירק•‬
‫עגין חליצה למלחמה והוא יוצא לשלישי ופירושו גתן‬
‫להם בלי מ ל ח מ ה ‪ :‬כסו והריק חגית )תהל ם ל״ר‪ .‬והריקו‬
‫חרביתם )יחזקאל כיח( יוצאים לשגי‪) :‬יי‪ (.‬א ת חגיכיו•‬
‫שם תאר כמשקל שריריו פליטיו הנערים שחנך אותם‬
‫ל ע ט ר א ת ה ׳ מן חנוך‬
‫ולמד איתם בדרך האמת י‬
‫לגער )משלי כ״ג(; ילידי ביתו״ שנולדו בביתו מהנפש‬
‫‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫זיי‬
‫ד‬
‫‪#‬‬
‫אשר‬
‫להט שכחה‬
‫‪,.‬‬
‫אן כירושו שהיה מ נ ג ד מאל מפני עשרו‪, , :‬‬
‫ף ; ך ל מ ם ‪ 0‬ו ׳ לבי המםעוח הרל־ויומ לו לרנל המלונה אשר לפניו ולא נמהירוח• ורשיי פירש שהיה ב\לך ולן‬
‫י נייסעוח ודנםניות בנן נהם נהנינמו נמצריכ• למדך לרך ארן שלא ישנה חדכ מאנסנ׳א שנו‪:‬‬
‫לןה יוא שכ ק י פ שס יתאר וענינו נעלת משק ןו& לולמד ארץ נמלי מים‪:‬‬
‫>‪( *4‬‬
‫< עמק מושך ע‪,‬מו ואחר עמו נמו אל גאפך מונימני והרצון הוא עמק ים המנת‪:‬‬
‫*‬
‫*** אן‬
‫א‬
‫*‪**f‬‬
‫‪v‬‬
‫ן‬
‫;)‪,‬ל א נן מפני ננס מענו הנהר‪:‬‬
‫או‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫אשד ע ש בחרן ובאייץ כנען והיו שמנה עשר ושלש‬
‫מ א ו ת ‪ :‬ויהלק עליה לילה' כלומר מ בחצי ה ל י ל ה‬
‫משינם ומה שאשר ויחלק עליהם ולא אשר ויהי בחצי‬
‫לק‬
‫הלילה ויבא הוא ועבדיו ויכם ר״ל כי הלילה‬
‫עליהם כי ער חצי הלילה היו אלה הארבעה מ ל כ י ם‬
‫מולכים בטח ומחצי הלילה ואילך היו נסים מפני פחד‬
‫אברם *( ‪) . :‬עי( א ח לוט אחיו • ר״ל בן אחיו כי כן דרך‬
‫מעברים כמו שאמר חנמאל דורי )ירמיה ל״ב( ר״ל בן‬
‫דודי‪) :‬יי‪ 0‬מלכי צדקי היו״ד נוספת ונקרא כן כ ע מ ר‬
‫ירושלים שהיא מ ק ו ם הצדק והשלום לא יסבול עול‬
‫יהסס ומעשה תועבה זמן א ת ך לפי כך מקיא ה ח ט א י ם‬
‫היושבים בה כמו שאמר ולא תקיא אתכם האיץ וגו׳‬
‫)ו ק א י״ח( ואשר אלהי נכר הארץ )דבי־ים •י ‪ it‬כי‬
‫וי‪,‬וא כנגד קו השוה ואוירה מזוג וכן‪ ,‬אמר עליו יפה נוף‬
‫סשזש כל הארץ )חהלים מ י ח ( ‪• :‬״( מלך שלם היא‬
‫ירושלים כמו שכתוב ויהי בשלם סוכו)תחלים ט״ו( בשי׳‬
‫יהושע באדגי צ ד ק <"י( קונה ששים וארץ יש קנץ‬
‫שאין שם‪ .‬מכירה ולא דמים כסו זה והדומים לו והרי‬
‫הוא כאלו אמר עושה או ממציא וכן קגיחי איש כמו‬
‫שפירשתי‪ :‬והמס־־ת כל קינח בשגי גקודות אבל מצאתי‬
‫קונה ל ב )משלי ט״ו( בדגש הלט״ד אם כן הוא בגי‬
‫נקודות מפגי הרגש‪) :‬נ( אשר מגן׳ עגינו‬
‫גחן ומסר וכן אמר ה ת ר ג ו ם ד ט ס ר שנאך בירך‪:‬‬
‫)נח( והרמש קח לך״ השם הזה כולל כל ממון האדם‬
‫מקנה הבהמה וכסף וזהב וכל טטלטלין ופירוש הנפש‬
‫מאדם כי לא היה מבקש מסגו כי א ם האדם ד ק ת לו‬
‫המקנה וכל הממון‪ ( » ) :‬שרוך געל״ רצועת הגעל‪:‬‬
‫ואם אקח״ בא עם הוי״ו רוצה לומר א ם לקחתי ו א ם‬
‫א ק ח ‪ :‬בלעדי ״היו״ר אינה לכנוי המדבר אבל היא לרבים‬
‫גם כן כסו ככגוי ואף על פי שהיא גראית ובלא ש״ם‬
‫ך‪.‬נה כמוהו מצאנו הרכה יו״ד הרבים ניאית כסו וקרע‬
‫לו‪ .‬חלוני )ירמיה כ״ב( ואורגים חורי )ישעיה י״ט(‬
‫יראב״ע פירש היו״ר לכגוי כלומר אך בלעדי לקחו והוא‬
‫מה •שאכלו גערי והם חניכיו וילידי ביתו ופירושו כמו‬
‫מלת ואין תוכן המיה ‪ .‬ש ת א מ ר בלשון יחיד כי א ם‬
‫בלשון רבים‪:‬‬
‫נ ה‬
‫‪:‬‬
‫טי‬
‫) נ (‬
‫אדוני‬
‫‪-‬י׳‬
‫יהוד•״ הראשון באליף דל״תשם ה ת א ר‬
‫והשגי ביו״ר ה״א והוא ש ם ה ע צ ם ובא‬
‫ל‬
‫ך‬
‫ל ך‬
‫ה ת א ר קירבם לשים כי ה ת א ר סמוך לו ולא הוא סמוך‬
‫לתאר כ י ה ו ‪ $‬איננו מ ת ו א ־ על דרך האשת וכש־בא מ‬
‫ה ש ם ק ו ד ם לתאר הוא ע׳רהעכרר‪ ,‬בלשון בני אדבש‬
‫ובשאר המתוארים בא השם ק ו ר ם התאר ברוב כי קודם‬
‫הוא העצם ואחר יבא עליו המקרר• שהוא מתואר בו ו׳ א‬
‫כן באל י ת ע ל ה ‪ :‬ערירי״ יחיד בלא ב נ י ם ‪ :‬ובן ם ^ ק‬
‫ביתי ״ שרשו שקק בשקל מ כ ם ) ב מ ד ב ר ל״ב( ס‪1:‬ר‬
‫ההליכה‬
‫)משלי י״ז( וענינו ענין‬
‫בהתמדה מלשון שוק ו ה ם ש נ י ם שי־שים וענין אחר‬
‫כלומר הולך ו ב א ופירוש א ח ר ב ש ר ש משק‪ 1 * * :‬ה ו א‬
‫דמשק אליעזר* א י ש דמשק ומענינו תבין ח ס ר ו נ ו ‪:‬‬
‫)י( והאמין־ כל אשר הם סבנין הפעיל הם ענין הבטחון‬
‫והקבלה קרירינ״צא בלע״ו)בל*א פעיטרויען( והם יוצאים‬
‫מענין אמונת כי המאמץ באחר נותן ה א ש ו ג ה וסובר‬
‫שהוא א מ ת ‪ (0 :‬מאנר כ ש ר י ם ״ עמק כשרים ולדעת‬
‫רו״ל םעגין אשר אור לו בציון ) י ש ע י ה ל״א(‪) :‬ח( כי‬
‫אירשגה״ פירוש כי יירשוה בגי וכן אשר לקחתי סיד‬
‫האמורי )בראשית ם י ח ( ‪ 0<) :‬קחה לי; פירוש להקריבם‬
‫לפגי‪ :‬עגלה משולשת ״ פירוש שלש עגלות ואין לומר‬
‫בת ג׳ ש ג י ם כי‪.‬בת ג' שגים ת ק ר א פרה ומשרש שלש‬
‫כתב בת שלש ש נ י ם או שלישית לבטן ודעת ה ת ר ג ו ם‬
‫כמו שלשה שת‪-‬גם עגלין תלת ועדן תלת ורכריןתלתא‪:‬‬
‫וגוזל ״ הוא בן היוגה ואמר גוזל שענינו העוף הקטן כסו‬
‫על גוזליו ירחף )דברים ל״ב( לפי שלא יכשר לקרבן טן‬
‫חיוגים כי א ם ה ק ט ג י ם ‪) :‬י( ויבתר ״ ויחלק‪ :‬בתוך *‬
‫הוא הנפרד של ״תוןז ובסמיכות גחה עין הפועל‪ :‬איש‬
‫בתרו* חלקי‪ :‬לא ב ת ר • לא חקק‪) :‬יא( ה ע י ט ״ ה ה ״ א‬
‫ה‪*1‬י*‬
‫קמוצה שהיא ליריעה ואשיו כי העיף הדורס‬
‫הגקרא עיט‪ :‬על הפגרים ‪ :‬ה ם ה פ ג ר י ם ה ש ל מ י ם כי‬
‫לא א מ ר על הכתריש אלא על הפגרים ו ה ם ה ש ל מ י ם‬
‫שהם התור והגוזל מ‪- -‬לא יאמר פגר גופה ומיה אלא על‬
‫השלם כמו כפגר מובס ;ישעיה י״ר( פגרים מתים גופת‬
‫שאול ) ש ם ל״ו ובשלבים כ״ט( גוית שאולנדה״איו׳׳ר(‪:‬‬
‫וישב״ ענין ה ה פ ר ח ה והריחיף ושרשו גשב‪ :‬א י מ ה‬
‫ח ש כ ה • כמו אימה וחשכה)שמואל א ׳ ‪ .‬ל ״ א ( ו כ ן שמש‬
‫ירח )חבקוק ג׳( ראובן ששעון )שטות א ׳ ( ‪ :‬ועבדום׳‬
‫דעת אונקלוס שהוא כמו •ועברו ב פ וחוזר למצרים לפיכך‬
‫ח י נ ם ויפלחון בראן ויש לפרשו כמשמעו ויהיה ו ע ב ד ו ם‬
‫על ישראל והיר^געגו אותם על מ צ ר י ם ‪) :‬יל( ברכוש‬
‫‪4‬‬
‫‪T‬‬
‫לקט ש כ ח ה‬
‫*‪:‬‬
‫אן טעמו שנחלק בלילה ההוא למחנות רנות הוא וענדיו לבא עליהה מכל הצלדיס ואיש לא ימלט מהם׳‬
‫ה י ה המנהג לקרח מלך ירושלים מלני צדק או אלונ• צדק כ» הכל אתר נמו למלך מצרים פרע‪ :‬וכן תמצא ‪3‬יהושע‬
‫שהיה שם מלך ירושלים חדני צדק• ואלזז״ל שזה המלך היה שם ‪3‬ן נח ונכון היא‪:‬‬
‫א ‪ ,‬תירא מנים הטעם שהיה ירא י מן המלכים סן ידנו צנאותם עליו הם או העומדים תחתם נענין ונאספו עני‬
‫והכוני ״‪.‬ורגב ג נ ״ אולי היה ירא שירןרה לו חטא נמה שהטיב לאנשי סדום שהיו רעים וחטאי© לה׳;‬
‫ו כ ש ר ש משק נתב שהוא ענין עזיבה ‪,‬ופירש בן משק •ביתי בן שאעזוב כל‪.‬אשיר לי בידו‪:‬‬
‫םמיןיך אתר זה לפי שהזרע יהיה ממותר המזון סאתרון ההווה בגלי הגשול הלב והכבד ונקראו האירים הפנימיים‬
‫בלשוננו מעיס נאמדו ותורתך בתוך מעי שהרצון צו במוך לני‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫***(‬
‫ב‬
‫ש י וי‬
‫ר א‬
‫גדול ״ רשם הזה כולל כל מטון ה א ד ם מקנה ה ב ה מ ה‬
‫וכסף וזהב וכל מטלטלין‪<.:‬״»( ודור ״ זמן חיי האדם כל‬
‫הימים שהאדם דר בעולם נקרא תרגום גור דור )בראשית‬
‫כ״ו( ‪ :‬ה נ ה • מ ל ה מורה על ה מ ק י ם ‪ :‬עון האמורי י‬
‫עגעו עונש העון ר ו צ ה ד־יומר ל א הגיע זמן ‪.‬ענוש‬
‫האמורי ל ה ו ר י ש ם מארצם עד כלות ארבע מאות ש נ ה‬
‫על דדך שאמר כי ב ד ש ע ה ה ג ז י ם ה א ל ה יי אלהיך‬
‫מורישם מפניך )דברים ב״ו( והזכיר האמורי שהוא הגדול‬
‫שבשבעה אומות כמו שאמי הגביא ואנכי השמרחי א ח‬
‫האמורי מ פ נ י ה ם אשר כגובה ארז ם גבהו )עמוס גי(‪:‬‬
‫עד הגה • עגיגו עד עתה והוא מורה על הזמן כלומר עד‬
‫הזמן הזה‪) :‬יז( באד‪ • .‬םלעיר־ לפי שהיא פועל־ עכר י‬
‫יעלטה • הוא חשך א פ ל ה ‪ :‬עשן' שם ואפשר ש ה י א‬
‫ח א ר וכן בפירוש ש ם חאר בשק?־ ח כ ם סכ ל אמר‬
‫שהיה‬
‫ש ר א ה עוד חגור ש ה י ה עשךכלוטר‬
‫מעלה עשגו בחיך ה ע ל ט ה ‪ :‬ולפיד אש • ר ו ע ה לומר‬
‫וראה לפיד אש אשר עבר וגו׳‪ :‬בין הגזרים• ש ם עגין‬
‫‪.‬כריתה והתוך‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪ W TO‬עצרני יי• ענין המניעה‪ :‬בא נא אי שפחתי•‬
‫יבא עד־ דרך כבוד כנוי לתשמיש‪:‬‬
‫א ב נ ה ״ הבן נקרא כן לפי שהוא בנץ האב והאם‪) :‬ג( לשבת‬
‫א כ ר ם • הראוי בקמץ הלמ״ר ובא בשוא‪^-‬הסמר הענין‪:‬‬
‫')ל( נ ת ה ר פ ח ח באחנח‪ :‬ותכןל* שרשו קלל ודעת רבי‬
‫״ יונה הוא מן הקל י וכן ואקל ויחכן ש ה ם‬
‫החמס שאני‬
‫ממנין נפער־ ‪) :‬ה( חםסי עליך * ״ ״‬
‫& ק ח ה משפחתי עליך הוא כי אני לסובתך נתכוונתי‬
‫שנחחיה לך כדי שיהיה לך ודע ממנה ואקל ב ע י נ י ה‬
‫*אחה ייא תחוש ולא תיםר איחה ואני לכבודך איני רוצה‬
‫לרדותה ישפוט ה ׳ וגי׳‪ :‬יביניך• סלאביו׳ד בין הנון והכ״ף‬
‫כי‪,‬בן ת מ א מלת בין פעמים בלא רמי ופעמים ביו״ר ה ר מ י‬
‫עבן ביניכם יבינו )יהישע ד•׳( )ח( ו י א מ ר י בא בפתח עם‬
‫• •במקומוה מנהנ‬
‫הרביע כמו ב ה פ ס ק כי יש לרביע‬
‫ה ה פ ס ק ! ו ל ^ פ י שענינו מןצטו ב א כן כי א י נ ו דבק‬
‫עבמ הב^< אחריו א ל א ע ם שזכר ‪-‬וכן כל*׳ ויאמר‪:‬‬
‫ב ו ר ח ת * בא כ פ ח ת הרי״ש ביזוף פסוק ש ל א ״ כמנהג‪:‬‬
‫)ט( ויאמר • שלש פ ע מ י ם כן היא מנהג הכתיב‬
‫במקומות ו נ א כן לחזק המאמר ויתכן לפי שאמר ל ה‬
‫שלשה ע נ י נ י ם א ס ר ויאמר שלשה פ ע מ י ם ויש בו דרש‬
‫כי ‪ v‬ל ש ה מ ל א כ י ם שלח לה‪) :‬יא( ויולדת בז• כ ל ה‬
‫מ ו ר כ ב ה מעבר ובינוני ו ט ע ם ר ׳ ה ר כ ב ה כי ו ; ל ד ת‬
‫שהוא פועל עבר מוסב לעתיד מפני הוי״ו לפי שהוא ' ~' יי‬
‫עתיד כי עדין לא י ל ד ה והרכיב ע מ ה יולדת כי ללשון‬
‫שזכר הנך יהרה יפול לשון יולדת וענינו א ט ד ל ה כמו‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ל‬
‫יב‬
‫ד׳‬
‫שאת יודעת שאת חרה כן תדעי באטת שתלדי בן כאלו‬
‫א ח יולדח אוחו עחה ד״א כי אינה מודככח אלא שהיא‬
‫פועל עבר םבגין פועל מרובע ועיין בסימן ל״א ״ ובסימן‬
‫פ״ו כתב נמצא ב ס פ ר י ם מתייקים כי״ת בן דמשה ואס‬
‫כן אינו נקשר וילדת עם בן שאם היה נקשר היה ביית‬
‫בן רפה אלא נקרא בעצמו בשני ה ש ו א י ם נחים ככד־‬
‫שני ש ו א י ם ב מ ל ה ה ה פ ס ק ש ה ם נ ח ם ‪ :‬ו ק ר א ה‬
‫שמו• התי״ו לנכח הנקבה הנמצאת כמו וק־אדת‬
‫אתכם )רברים ל״א( התייו לנקבה במקום ה י א ו ק אר־ז‪:‬‬
‫אל עניך ״ ענין צ ע ק ה כלומר אל צעקתך כמו ויען איוב‬
‫הראשון• ענה איים באלמנותיו )ישעיה י״ר( כי בוראי‬
‫מחיר עניה צעקה לאל וכן דעת אנקיום שת ג ם א ‪ -‬י‬
‫<‪£‬ביל ה׳ צלוחך ואם היה ענין עוני היה אומר ר א ה ולא‬
‫שסע‪ 0•) :‬פרא א ר ם • פירושו אדם מדברי כפרא והוא‬
‫חמור ה ב ר * ( ‪ ) :‬י ג ( א ל ר א י ״ בקמץ חטף והוא שם בשקל‬
‫עני )איכר־־‪ .‬ג׳( ר ם י ' )תהלים פ״נ( צרי )בראשית‬
‫מ״ג> כלומר ‪ n‬ראות־ א ח ה שיוכל א ר ם ל ר א ו ת ך ‪ :‬ה ג ם‬
‫הלום ראיתי * כלומר בזה הכיהה שהיה מלאך כי‪ .‬בעור‬
‫שהיה מדבר ע^ה געלם מעיגיה ולא ראתהו וזהו ‪-‬פי׳‬
‫הגם הלם ראיתי אפילו הלם במקומי כלומר שלא ראיתי‬
‫אחריו רבי־ כשיפרד ממגי כדרך העולם שיראה אחרי‬
‫שנפרד ממנו עד ש י ה א רחוק ו י ת ע ל ם מעיגיו‪ :‬אחרי‬
‫רואי* רואה אותי רוצה לומר הנראה אלי וראה אותי‬
‫בעניי ורבי יעקב בן אלעזר בחב ובכנוי המדבר אחרי‬
‫ראי כלומר גמאתי וכתב עליו רר״ק ונכון הוא‪) :‬יל( על‬
‫כן ק ר א • קרא הקורא בא־ לחי ראי לטעם שאמ~ההנר‬
‫א ה ה אל ראי והמלאך‪ .‬הוא חי לעולם לפיכך אמר לחי •‬
‫ובין כרד ד ה ו א שזכר ל מ ע ל ה ושני ‪ .‬ש ט ו ה היו לו‬
‫לפיכך •זכר א ת שגיהבש וכח״א ש נ ־ ה ם ח ג ר א והיא ארץ‬
‫פ ל ש ת י ם כמו שכתזב בפרשת זירא סימן כ ‪ .‬א ;‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬ד‬
‫י‬
‫‪ :‬ד‬
‫‪k‬‬
‫י ן )א( א ל שדי ׳ ענינו תקיף ומנצח כענין שורד והיי״ר‬
‫בשדי תמורת אות הכפל ולרעת ה ר י ק י ם‬
‫שם ת א ר ראוי בתשלומו ^רר־י כ פ י ם מוכיח ארם ‪ #‬ס י י‬
‫בתרגומו" ר ו צ ה י‬
‫)משלי כייח(‪ :‬התהלך׳ י‬
‫לומר ההת״סקות בעבודת הש״י"‪ :‬והיה תמים• ובזה תהית‬
‫שליבמ‪ 0 ) :‬אב ה מ ו ך שרשו הסן וענינו ענין קבוץ‬
‫ורמי •״(‪) :‬ס( ולא יקרא עוד אח שמך' באה מלת א ת‬
‫א ח ר הנפעל לתיספת באיר וכן יחלק את ה א ר ץ ) ב מ ד ב ר‬
‫״ ו ( ולא ימם את לבב אחיו )דברים כ ( ‪) :‬י( לגרם•‬
‫כתרגומו לשבטין‪) :‬י( ביני וביניים• כנגד א ב ר ה ם‬
‫יצחק דע קב כי יעקב היה כימיו כי בן ט״ו שגה היה‬
‫יעקנ כשמת א ב י ה ם ׳ ‪ ( V‬ערלתלס‪'.‬־כל דבר היתר‬
‫והככד שו אוי להשליכו ו ל ה ס י ע יקרא ע ר ל ה ‪) :‬יג( המול‬
‫״ י• ימול‬
‫‪,‬‬
‫כ‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫‪ft‬‬
‫ל‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**‬
‫^ פני נל אחיו״ אצל נל אחיו והס ‪3‬ני קטורה‪:‬‬
‫ומז על י מילה ני הנמול הוא ממים שאין נו לזתוספת הערלה והראנ״ע נת‪ 3‬שהוא נמו ממים תהיה עם ה' אלהיך‬
‫והעע‪ 0‬שנח תשאל על המילה‪:‬‬
‫לפניך‬
‫ב ר א ש י‬
‫ימול ״ טבנין נפעל ענין כריתה‪ :‬אשד לא ימול * שרשו‬
‫נמל‪) :‬טי( כי שרה שמה״ רוצה לומר יהיה שמה כיש‬
‫בו והיה שמך א ב ר ה ם ‪ ( ) :‬ויצחק״ שמח בלבו כתרגומו‬
‫וחדי לא דרך לעג ושחוק‪) :‬י ‪ (.‬לו ישמעאלי נכתבה‬
‫בוי״ו ובשורק וענינה בעגץ הלוא׳ *(‪) :‬י»( אבל שרה‬
‫אשתך ״ ענינו אין זה הדבר כי נם זה ופירושו הקב״ה‬
‫בשר לאברהם אבינו •על שרה ואמר וברכתי אותה ונם‬
‫נתתי ממנה לך בן ויאמר א ב ר ה ם לו ישמעאל יחיד‪.‬‬
‫לפניך השיבהו הקב׳׳ה אשת שישמעאל יחיה וגם זה‬
‫יהיה ששרה אשתך יולדת לך בן‪) :‬נ( נשיאם׳ בא‬
‫עם המ״ם לבדה בחסרון יו״ד בכתיבדה ) ( בהמולו‬
‫בשר ערלתו׳ א ם נאמר שהוא מבנין נפעל יש לשאול‬
‫איך בא פעול אחריו כי בגין נפעל אינו ית*א ואיך אמר‬
‫בשר ערלתו אהד בהמולו ואם היה אומר כהטולו לבדו‬
‫או בהמול בשר ערלתו כלא וי״ו או טובי וי״ל כי פירוש‬
‫בהשולו מצר כשר ערלתו שנטול יאמר נם כן עליו נמול‬
‫ייאמר בהמולו וכן כאלה גובלת עליה )ישעיה א׳( כי‬
‫נוכלת פועל עומד והאלה אינה נובלת אלא עליה טבלים‬
‫ונקראת היא נובלת מצד עליה שהם נובלים כן יאמר‬
‫על אברהם שהוא גמול מצר בשר ערלתו שנמול כמו‬
‫ש א מ י נמול אברהם ועל הדרך הזה קדועי בגרים)שמואל‬
‫ב י ׳׳ג( קרועים מצד בגדיהם שהיו קרועים כי האנשים‬
‫לא היו קרועים אלא בגדיהם הם שהיו ק ר ו ע י ם וכן‬
‫קרוע כתנתו )שמואל ב ט״ו( קרוע מצד כתנתו שהיה‬
‫קרוע וכן טגלחי זקן )ירמיה ט״א( מגולחים ם צ ר זקנם‬
‫שהיא מגולח‪ c < :‬בהמזלו א ת בשר ערלתו • זה יותר‬
‫מבואר סן הראשון שכתב את רוצה לומר גמול סן כ ש ר‬
‫ערלתו)בראשית ט״ד( ואת כמו מן וכן ה ם <צאו א ת‬
‫העיר )מלכים ט״ו( חלה את רגליו‪ ) :‬י ( בעצם ה י ו ם‬‫מזה נטול אברהם״ בא להודיע זריזותו למצויתיהאל כי‬
‫באותו היזם שטל אברהםל א ת ישמעאל בנו וכל אגשי‬
‫ביח‪4‬גטול גס הוא ׳ואחר ששל א ו ת ם כלם מל הוא א ת‬
‫עצמו ופירוש גמול על ירי ע^שו וכן‪.,‬ועמש^« לא גשםר‬
‫שהוא לא שמד א ת עצמו‪ :‬יגמול יעבר מבנין ־גפעל‬
‫«חזלם וכן נמולוייבאו'במשקל י ינפעול כמו •ינישיוח‬
‫ו י‬
‫ת‬
‫ר‬
‫א‬
‫ס פ ר י ם )אסתר גי(; נמולו אתו על ירי א ב ר ד ם‬
‫נמול נשולו שרשם נמל‪:‬‬
‫<ז‬
‫‪ .‬פ ר ש ת וירא‬
‫ח‬
‫;‬
‫‪M‬‬
‫נ‬
‫נד‬
‫י ח ) ( וירא י באלוני ט מ ר א י כתדנומו בשישדי ‪:‬‬
‫)<( נ צ ב י ם < ‪ r S‬״ פירוש ס מ ו כ י ם‬
‫לו ע ו מ ד י ם לתועלתו או למצותו כמו ויאמר שאול‬
‫לעבדיו ה נ צ ב י ם עליו וכן מהתיצב עד־ אדון כל‬
‫הארץ ואינו כן והנד־ן ה ‪ /‬נ צ ב עליו **(‪ :‬ויאמר א ד ו נ י •‬
‫הוא קמוץ והוא מחלוקת כין חז״ל י״א ש ה ו א‬
‫חול ולגדול שבהם אמר ואסר אדני בקמץ ולא אדני‬
‫כחירק כטגהג ליחיד לגדולה ולרוטמוח והנה מצאנו גם‬
‫כן בגדעון שאמר א ד נ י במתאושיעאת ישראל}שופטים‬
‫‪,‬לא ירע שהוא מלאך וייא שהוא‬
‫ו׳( כקמץ ועדיין י‬
‫קדש ‪) :‬ל( ורהצו י צווי כי הרי״ש פ ת ו ח ה ‪ (?) :‬פ ת‬
‫לחם ‪ :‬וסעדו ל ב כ ם י עובר‬
‫ל ה ם י חתיכת יי־ יי־‬
‫לשלישי כי פירושו וסעדו לבכם בלחם כי הלחם יסעד‬
‫הלב‪ :‬כי על כן עברתם ״ כי על בן שעברתם כלומר‬
‫ביון שעברתם עלי לא יתכן שלא תאכלו עטי וכן בי‬
‫על כן באו )בראשית י״מ( שבאו כי על• כן לא נתתיוצ‬
‫)בראשיח ל״ח( שלאנתחיה״״*(‪ :‬מהרי״ פירושו טהרי‬
‫וקחי‪ (0 :‬וטוב* רוצה לומר שמן וכן ונשבע להם ונחירי‬
‫טובים )ירמיה מ״ר(; לעשות אותו״ פי׳ לתקן אותו‬
‫ולבשלו‪) :‬יי( אשר עשה״ פי׳ אשר תקן על ירי הנער‬
‫כמו שאשר למעלה‪ :‬עומד עליהם״ סםוך להם ובפירוש‬
‫כחרגוםו‪ ( ) :‬עליהם ״ ‪ 1‬ל פ נ י ה ם כמו נ צ ב י ם עליז‬
‫)בראשית וי( ממעל לו)ישעיה ו׳(‪ :‬איה* בתוספת ה״א כי‬
‫המלה אי הבל אחיך ויתכן ‪.‬שהו* שרשי' ונפלה בשלו•‬
‫‪,‬אי ה ? ל אחוך‪ :‬ליא(ארח כנשים‪ .‬י מנהג כנשים והוא הניוול‬
‫ויאמר ג ו ה הלשון ע״ר כבור‪.‬וכן ־אמר כי דרך נשים לז‬
‫לבראשית ל״א(‪) :‬יל( כעת חיה ופירושו כעת הזאת‬
‫לשנה• הבאה שתהיה חיה ו ת ל ר ז החיוו־ז בעת ובוסך‬
‫ל ה ת מ ד ת החיים בו וטוב הוא לפרש כעת חיה מלשין‬
‫‪:‬רז״ל שקראו למילרח חיה ‪.‬כמו שא‪£‬רו שלשה נאמני*‬
‫•על הבמי־ אביו ואמו וחיה כלומר כעת הזאת תהיה‬
‫יולדת‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫ט‬
‫׳‬
‫‪.‬‬
‫_‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫»‪r‬‬
‫‪c‬־ ‪ 3‬ילקט ש כ ח ה צ‬
‫\‬
‫ל פ נ י י ך מענין ולפני ידח׳ו^עעם יש‪#‬אר זרע״ישמעאל קיים ממין• או נועם לפניך נענודחך‪:‬‬
‫א ן ‪,-‬פןמשו כשנשא ויגייר ראה נמלוא ‪-‬עיניו רחוקים ממנו נדמומ שלשה אנשים ומיל בפתע פתאום ראה אותם נצנים‬
‫•‬
‫ז‪• .‬‬‫׳ ‪ .‬׳ ‪• . -‬‬
‫'עלי‪).1‬עומליס‪..‬א‪/‬לו‪:‬‬
‫»י«( א ן יחיזול למה שאמר אם נא מצאת• חן בעיניך כלומר כי על כןיענרתס גנל עגז־נס לעי שמצאתי חן ‪-‬נעיניר• ויתכן‬
‫שלא לתת נועם למ״ש אתר תענורו שלא היה כדרך הכילי שמתנה עם האורש שילך מיד לדרכו אתר האוכל אלא לפי‬
‫שאני יודע כי על כן עברתם על ע‪3‬ד‪:‬ם להלוך לדרככם ולא לשנת פ ה ‪:‬‬
‫‪ p‬תעשה כאשר דנרת׳ פירוש אתר אשר יצא הד‪3‬ר»פיך *נלי^לוט נאמר ויפצו‪/‬נם מאד מכאן שמםרבין לקנוץ ואין מםרנין‬
‫לגדול• והראנ״ע פירש כן תעשה כאשר דנרה שבפת &!ם די לנו י והרמנ״זכתנ כאשר דנות שישענותחת העז יל*‬
‫‪. . . . .‬‬
‫ינאו נחהל נדי שלא יתעכנו‪:‬‬
‫והוא‬
‫ו י‬
‫ב ר א ש י ח‬
‫יג‬
‫ר א‬
‫י ו ל ד ה ו פ י ר ש א ח ר כ ך ו ה נ ה ב ן ל ש ר ה א ש ת ך *( ‪:‬‬
‫)ע( ו ת צ ח ק ש ר ה ״ כלומר צ ח ק ה ו א מ ר ה ב ק ־ ב ה ל א‬
‫שהוצ א ה ד ב ר מ פ י ה כ י ע ל כן כ ח ש ה כעכו׳ ה י ר א ה‬
‫א ו פירושו ש צ ח ק ה ב י נ ה לבין ע צ מ ה ש ל א ר א ת ה א ד ם‬
‫צ ו ח ק ת והוא צחוק ב פ ה ‪ :‬ב ק ר ב ה ״ כלומר מתוך לבה‪:‬‬
‫ב ל ו ת י • ם ק ו ר ‪ :‬ע ד נ ה ׳ ת ע נ ו ג ו ה ו א י מ י ה ב ח ר ו ה *‪W‬‬
‫א(‬
‫) י ג ( ה א ף א מ נ ם א ל ד ״ ה נ ם ב א מ ת י ה י ה ז ה ה פ ל א ש א ל ד ‪ :‬יט ) אנ*יםי ע ל פ נ י ו ו ב י ה ה כ ת ו ב ה פ נ י ם כ א פ ־ ם ל פ י‬
‫<טו(‪,‬כי י ר א ה • פ ו ע ל ע ב ר ‪<) :‬״( ו י ש ק י פ ו • ע נ י ן ה ש ג ח ה‬
‫ש ה א פ י ם ג ב ו ה י ם ע ל ה פ נ י ' •י <‪ 0‬ה נ ר ־ ־ ‪.‬‬
‫ו ה צ צ ה ' ו ב פ י ר ו ש ו ל ש ו ן ה ש ק פ ה י ב א פ ע מ י ם ב ל ש ו ן נ א י ב ת ו ס פ ת ה ״ א ו ב ע ר י ו ב ר ג ש ל ע ו ל ם א ב ל ו ה י יי‬
‫הפעיל ופעמים בלשון נ פ ע ל ל פ י ש ה מ ש ק י ף ה ו א נ ש ק ף סגול מפגי הדגש א ש ר ב מ ל ת ג א ‪ :‬נאעגין ת ה ג ה ו ב ק ש ה ‪:‬‬
‫ל א ח ר י ם ש ר ו א י ם א ו ת ו ל פ י ל א י ש ת מ ש א ר ם בלשין א ד ^ י • ב פ ת ח כ י ה ו א לשון ח ו ל כ י ס ב ו ר ה י ה ש ה ם‬
‫נ פ ע ל ל מ י ש ר ו א ה ואינו נ ר א ה א ב ל ל מ י ש ר ו א ה ו נ ר א ה‬
‫אגשים גדולים ולרכים י א מ ר כ ן ויש ה פ ר ש ב נ ק ו ד‬
‫י ש ת מ ש ב ז ה ובזה ב א י ז ה מ ה ם‬
‫ש י ר צ ה ו ב ש ר ש ו כ י א ר ג י ש ה ו א ל ש ו ן ר ב י ם ע ם בגוי ה מ ד ב ר ה ו א ב פ ת ח‬
‫ונשתמשו בו בלשון נ פ ע ל כ מ ו וצרק מ ש מ י ם נ ש ק ף א ט ל א ב ה פ ס ק ואדני ש ה ו א ה ש ם ה נ כ ב ד נקוד ב ק מ ץ ‪:‬‬
‫) ת ה ל י ם פ ״ ה ( ו נ ש ק פ ה ע ל פ נ י ה י ש י מ ו ן } כ מ ד ב ר כ ״ א ( ] ל ח צ ו ״ ה ר י ״ ש פ ת י ח ה כ י ה ו א צווי * ו י א מ ר ו <ך& • ב ר ג ש‬
‫ה ג ש ק ף ע ל פ ג י הישימון ) ש ם כ״ג( וחבריו ל פ י ש ה ע ו מ ד‬
‫ה ל ״ מ ד ב פ י ר ו ש ש מ ו א ל ה ׳ ‪ :‬נ ל י ן * פועל־־ ע ו מ ד ‪:‬‬
‫ב מ ק ו ם ג ב ו ה ו מ ב י ט ה ו א ג ש ק ף ל מ כ י ט י ם א ל י ו ל פ י כ ך ) ( ו י פ צ ר ב ם ״ ענין ה ע ב ר ה ע ל רצון ה א ד ם ו ה ה מ ר ה ‪:‬‬
‫א מ ר וישקיפו כ י ה ם ה י ו ר ו א י ם א ו ת ם ו ה ם ל א היו ) ‪ ( °‬ו נ ד ע ה א ו ת ם • מ י ה ס ר ו צ ה ל ו מ ר ל ה ר ג ם כ מ ו‬
‫ר ו א י ם ל מ ל א כ י ם ‪ :‬ל ש ל ח ם ״ ל ש ו ן ל ו י ה ו ה ו א ע ם עגין ו נ ד ע נ ו ) ש ו פ ט י ' כ׳‪ 1‬ד פ י ל ג ש ב ג ב ע ׳ כ ״ ש ה א י ש ב ס פ ר ו ה מ ע ש ׳‬
‫ש ל י ח ו ה עגין א ח ר ‪ ) :‬נ י ( ה כ צ ע ק ת ה י כ מ פ י ק ה ה ״ א‬
‫א ו ח י ר מ ו ל ה ר ו ג והפירו' ה א ח ר ידוע • ו מ ה ש א מ ר ועשו ל ה ן‬
‫דוצה לומר צ ע ק ת ס ד ו ם כי ה י א א ם ל כ ל ה ע ר י ם ‪ :‬כטוב כעיגיכם רוצה לומרלעגות אותן או להרגן*״״״•*(‪:‬‬
‫כ ל ה • ש ם עגין כ ל י ו ן ו ה ש ח ת ה ***( ‪ 0 0 :‬ה א ף * ה ג ם ; ) ‪ 0‬ס ג ר ״ ה ס י ג ר ש ה י ה ב פ ג י ם א ו ס ג ר ל ו ט ט ב ה ו ץ ‪:‬‬
‫ח ס פ ה • עגין כ ל י ו ן ו ה ו א פ ו ע ל י ו צ א‬
‫<כם( ח ל י ל ח <»> א ל נ א ״ כ ב ק ש ה מ כ ם א ל ת ר ע ו ‪ >J<) :‬ה נ ה נ א • פ י ר ו ש ו‬
‫ע‬
‫ג‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ד‬
‫לך' ש ם ע נ ץ ח ל ו ל ו ר ‪ .‬ו « ת מ ו ר ת ה ק‬
‫ע ת ה ‪ :‬לאנדים״ ה ל י מ ד קמוצה וכל ש א ר לאנשים פ ת ח ‪:‬‬
‫ה ו א הדבר הזה א צ ל כבודך‪ :‬כצדיק כ ר ש ע ׳ ב ה ת ח ב ר‬
‫ק ב א ר כ י ע ל כן ש ב א ו ללון ב צ ל ק ו ר ת י‬
‫כ י על‪ \ ' -‬י‬
‫ב ׳ כ פ ״ י ה ד מ י ו ן ה ו א ל ק צ ר ה ע נ י ן ר ״ ל ז ה נ ז ה ו ז ה ה ג י ח ו ם ל כ ב ו ד י ‪ (*0 :‬גש ״ ב ס ג ו ל ‪ :‬ה ל א ה • מ ל ה מ ו ר ה‬
‫ב ז ה **״**( ‪ ) :‬י ( ו נ ש א ח י י ב א ב ע נ י ן ה מ ח י ל ה ו ס ל י ח ת‬
‫כלומר גש ה ל א ה א ל מקומך‬
‫על־ ריחוק ה מ ק ו ם‬
‫העון ה י א גשיאחו וגמילתו מ ע ל ‪ .‬ה א ד ם ‪ ) :‬״ ( ה ו א ל ת י ״‬
‫ו ר ח ק מעלינו ו כ ש ר ש נ ג ש כ ת ב וכן ג ש ה ל א ה כ י א ף ע ל‬
‫ע נ י ג ו ה ר צ ו ן ו ה ח פ ץ ‪) :‬נ > ב ח מ ש ה ״ ה ב י ״ ח ת ש מ ש‬
‫פ י ש ה ו א ר ח ו ק מ מ ק ו ם ה מ ר ב ד הי*יי* ס ר ו ב א ד ־‬
‫במקום בעבור ‪ :‬ל א א ע ש ה״ ל א אעשה כ ל ה כמו ש א מ ר‬
‫ה מ ק ו ם האחר ״ ה ל א ה ה ו א ממשקל‪ -‬ח כ מ ה עצמה״‬
‫ל א א ש ח י ח כי הענין א ח ר ו ב א ר ב ע י ם ו ש ל ש י ם כ ת ו ב ל א‬
‫ש ב א‬
‫הקמץ ח ט ף לקמץ ר ח ב כמו‬
‫א ל א ששב‬
‫א ע ש ה ו ב ש א ר ל א א ש ח י ת ו ס י מ ן עי״ן א ע ש ה ש ה ו א‬
‫ג ם כ ן בצווי ה ק ל ש מ ר ה נ פ ש י כ י ח ס י ד א נ י ) ת ה ל י ם‬
‫‪ W‬עשרים • לא‬
‫* ב ע י ם וכן ס ך א ר ב ע י ם ו ש ל ש י ם ‪:‬‬
‫כ״ו( י ב ק מ ץ ר ח ב ת ח ת ק מ ץ ח ט ף ב ש מ ו ר • ז א ת ל ע ו ל ם‬
‫א מ ד עשרים כמנהג כ ל מ ל ה שהיא ב מ ס פ ר שיים לבדו‬
‫עשיית שכל‬
‫מפני שאין ל ט ע ו ת בו ש ה י ה יותר משני‬
‫מ ס פ ר ש ל מ ע ל ה ממנו יש לו בפני עצמו כי נ א מ ר ש ל ש י ם‬
‫ל ש ל ש ע ש ר ו ת א ר ב ע י כ מ ל א ר ב ע עשרות וכן ב ד ם ע ר‬
‫מ א ה ‪ (A) :‬א ך ה פ ע ם ׳ ל מ ע ט וענינו א ל א ‪:‬‬
‫׳‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪Y‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)דיה‬
‫לקמ שכחה‬
‫ו ר ן א אתריו־ הפתת היה אחורי המלאך• או פירושו שנתח אהל שרה היה אמורי האהל לא בצל ממנו שהיו נו וזה‬
‫דרך צניעית‪:‬‬
‫**‬
‫ה י ח ה לי עדנה• ע‪3‬ר נמקום עתיד רוצה לומר אתרי זקנתי תהי‪ :‬לי תענוג נערות ועיונו עד שיהיה מותר יתהו;‬
‫ממנו הולד‪:‬‬
‫א ר ד ה נאואראה• ערל משל לדנר בלשו? בני אדם ולמד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה וחקירה• או‬
‫***‬
‫ענינו אדלה נא לסוף מעשיהם‪ :‬אדלה׳ פרושו ואםל־ז מי‪-‬יאו אדעה אותם ות־נק הסגתתי נהם להחילם והוא‬
‫נמו רק אמנם ילעתי• או טעמו ואס לא יעמלו נמרדםיאדעה מה אעשה להם ליםרס נטעם וחריגה מה'א עש ה לך‪:‬‬
‫ל מ ק ו ם ־ רצה לומר למקום ההוא אשר גזר ה׳ שישתת עם סלום והוא כולל סדום ועמורה אדמה וצ־‪-‬ויס•‬
‫*****‬
‫( ב ת ו ך העיר• היא סדום והנמשך אליה משאר העיירות חכר סדום לנד להיותה ראש לכלם ועור שאנרהם התפלל‬
‫על סדום שהיה שס לוט‪:‬‬
‫******( ו ה נ כ ו ן שהוא כמו והאדס יךע את חוה אשתו שענינו המשגל ולפיכך אמר לסם הנה נא לי שפי בכות וכץ נפלגש‬
‫בגבעה ושם אבאר‪ :‬הפתתה * כמו אל ה‪.‬פתת ובא ה״א ‪3‬שוף גמקום למ״ל בתחילתה • והנה פתת הו*‬
‫סחלל שבו נכנסים ויוצאים י ודלת הוא הסונג לנעול ולפתות‪:‬‬
‫‪MichUl Iofi T o m . I .‬‬
‫ד‬
‫‪D‬‬
‫המטיר‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א שי‬
‫ח‬
‫)דיה כ״ט(‪ :‬נרע לך מהם• חסרלמ׳׳רהשמוש עגיגויותד‬
‫םלהם כלומר יותר גרע לך ממה שיש בלבגו להרע ל ה ם ‪:‬‬
‫)יי‪ 0‬ב ם נ ו ר י ט ״ הוא ה ש מ ת העין •י )יג( עוד מי לך פה *‬
‫כמו מי לך עוד פ ה ‪ :‬חתן • אפילו אחר החופה נ ק ר א‬
‫חתן לחמיו ולהמיתו‪) :‬י‪ 0‬כי גדלה צ ע ק ח ט • צ ע ק ה‬
‫העשוקים הצועקיט עליהם כי הכגוי יבא עם הפועל ועם‬
‫הפעול כמו ו ש ם ח ת י ט בביח חפלחי )ישעיה כ״ו( ע ט‬
‫הפעיל • ושמעתי א ח חפלחך )ישעיה ל״ח( עם הפועל־ ‪:‬‬
‫לשחתה • לשחת העיר כי העיר בכלל ה מ ק ו ט שזכר‪:‬‬
‫)טי( ויאיצו• עגין מהירות‪<) :‬״( ויתמהמה• העי׳׳ן שלו‬
‫ה״ה גראיח כפולה וקמץ הם׳״ם האההוגה מפגי השלשלת‬
‫בי יש לה משפט הפסק‪-‬אבל אם יחמהמה חכה )חבקוק‬
‫בי( ב פ ת ח ‪ :‬ויחזיקו׳ עגיגו שהחזיקו בידו לחסף אוחו‬
‫בחזקה והוא כעגיןאחיזה‪ :‬בחמלת־ שם‪ 00 :‬ע ל ג פ ש ך •‬
‫כמו בנפשך‪) :‬יי‪ 0‬אל נא ־ בבקשה מכם שלא חצריכוגי‬
‫לעלות ה ה ר ה כי לא אוכל למהר פעמי כל כן‪ :‬א ל י י •‬
‫בפירוש אדני לשון חול וגקשץ ספני ה ה פ ס ק וכן " י‬
‫ח־גס אונקלוס בבעו כען רבוגי• ורז״ל אמרו כל אדני‬
‫הכתובים באברהם קדש הכתוביט׳ בלוט חול חוץ מ ז ה‬
‫שהוא קרש אל גא׳ארגי שהרי אמר לו להחיות א ה‬
‫גפשו טי שיש בידו להמית ולהח ו ה ‪) :‬י״י( פן חדבקגי•‬
‫עגין השגה וכן תרגום וישיגם וארבקיגון ובא פתח ג ח ל‬
‫ת ח ם קשף קטן והראוי תרבקני‪ ( ) :‬אמלטה י מ ל ר ע ‪:‬‬
‫הלא מצער היא י ש ט כלו^ר הלא היא דבר מ צ ע ר ‪:‬‬
‫‪ 0 0‬קרא» קו‪ ,‬א ‪ C») :‬השמש יצא • הזהיר בשרש עין ״ ( ‪.‬‬
‫‪ 0 0‬מאחריו• פירוש אשתו ש ה י ת ה מאחריו ה ב י ט ה‬
‫מאחריה‪ :‬נציב מלח • פירוש חל מלח ואמר נציב כי כמו‬
‫שהיתר• נצבר‪ .‬עוטרת כשהביטה אחריה כן שבה מלח‬
‫בקומתה‪) :‬ל‪ 0‬לכה נשקה לשון זרוז והזמנה ולפי שההליכה‬
‫זרוז והישיבה עצלה נאמר הזרוז בלשון הליכה‪) :‬ל ( בלילה‬
‫הוא • בחסרון היא הידיעה מן התאר וכן נוהגיבש א ה‬
‫העגלה חדשה )שמואל ב׳ ו ( אח הככש א ח ר )במרבר‬
‫כ״ח( הראש אהד )שמואל־ י״ג( והדומיט ל ה ט ‪:‬‬
‫<ליי( ובקמה• ר צ ע י ר ה ח ס ר וייו‪) :‬לי( ותהרין לא‬
‫גכתבה הה״א‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫!‬
‫נ‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫כ ) ‪ 0‬א ל שרה א ש ת ו ׳ בא ב ט ק ו ט בעבור כלומר‬
‫כ ע מ ר שרה או יהיה אל במקום על כמו‬
‫אל ההרים לא אכל )יחזקאל י״ה(‪) :‬ל( הגוי גם צדיק •‬
‫ר׳ יזנה אמר כי גוי גופל על איש א ה ד והישר כעיגי‬
‫כי בעבור עטו אמר כי היה קצף ה׳ עליו ועל עמו וכן‬
‫אמר כי הבאת עלי ועל ממלכתי הטאה גדולה ועוד‬
‫וילרו‪—.‬‬
‫ואמרותיו ‪ T‬ז‬
‫זירפא אלהים א ת אבימלך ואת אשתו‬
‫ו י‬
‫א‬
‫ר‬
‫הנה ברור כי לא לקה אביטלך לבדויואם כ ן כשקראו‬
‫רז״ל לאיש שאיגו מישראל גוי לפי שלא נתברר אצלם‬
‫מאי זה גוי ה ו א א ם אדומי או ישמעאלי או משאר‬
‫אימות קראו אותו גוי כלומר שהוא מגוי אחר שאיגו‬
‫מישראל‪) :‬י( ם ח ט ו לי• בוי״ו תשורת האל״ף לם״ר‬
‫כמו ותחיה וכן והיו־! ברברה‬
‫הפועל‪):‬ז(וחיה• י‬
‫)בראשית י׳׳ב( ופירושו ותרפא כמו עד חיותם )יהושע‬
‫ה׳( וימרחו על השחין ויהי )ישעיה ל״ח(‪; :‬ט( מר•‬
‫עשית לגו • בסגול והוא שאלה על הרבר **( ‪) :‬יא( ר ק‬
‫אין יראת אלהים ״ טעם מלת רק רוצה לומר א ף ע ל‬
‫פי שהארץ טובה רק זה הדבר הרע בה כי איגם יראים‬
‫השם ויהרגוגי בעבור שתהיה להם אשתי מ ו פ ק ר ה ‪:‬‬
‫)ינ( וגם אמנה•' אמת הוא שהיא' אחותי בת אבי‪:‬‬
‫) ג ( התעו אותי ״ עגיגו הגלו כי הגולה ממקומו חוער־*‪.‬‬
‫במקומות ובדרכים אשר לא ידעם ולא הורגל ב ה ם ‪:‬‬
‫אלהים • קרש ואמר התעו לשון רבים כגגד ה ש ו מ ע י ט‬
‫שקוראים אלהיהם בלשון רבים ואף על* פי כן מצאגו‬
‫אלהים קרש שידברו בו לשון ‪.‬רבים כמו אלוה עושי‬
‫)איוב ל״ר‪ (.‬ישמח ישראל בעושיו )תהלים קמ״ט( כי‬
‫א ל ה י ט ק ד ש י ט הוא )יהושע כ׳׳ד(‪ :‬אמרי לי • הלם״ר‬
‫חשסש כענין בעבור‪ 0 0 :‬כסוח עיגים• פירוש האלף‬
‫כ ס ף גתתי לאחיך שיקגה לך בו כסות גאה ש ה י א‬
‫עשויה עינים עינים ובן פירושו בב״ר ״״*( ‪ :‬לכל אשר‬
‫אתך• וכן לכל אשר אתך ילביש בהם כלומר השפחות‬
‫ובני בית העושדיט לשמשך‪ :‬ונבחרת י הם דברי משד•‬
‫אמר שעם כל אלה הדברים שארעו לה באמרה אחי‬
‫הוא עם פרעה ועם אבימייך נוכחת שרה ונוסרו־;‬
‫מאמור אחי הוא\ וי״ו ונכחת כוייו וישא אברהם א ת‬
‫עיניו)בראשית ב׳׳ב( ובפירוש ואלו היתה מלח ונוכחת‬
‫דברי אבימלך לשרה היחד• החי״ו ד ג ו ש ה והנה היא‬
‫רפה והיא במקום היא הנקבה הגםחרח כמו ונשכחת‬‫צור )ישעיה כיג( * וכן בסבלל והושרה בו הה״א בתי״ו‬
‫והכ׳׳ף בו קמוצה מפני ה ה פ ס ק ‪ 0 0 :‬ויתפלל אברהס״‬
‫אמרו על התהגה והבקשה כבנין התפעל לפי שהמתפלל‬
‫יבקש ממגו שישפטגו ברחמיו ולא יפגה לרוב הרעור־ן‬
‫שעשה כי המשפט הוא שיעזוב לו מעונותיו ולא יזכרם‬
‫לו כלם כש׳״ש הנבי׳ יסרני ה׳ אך במשפט אל באפך פן׳‬
‫חמעיטיי )ירמיה י׳(‪ :‬ואםהתיו• היחידה ממגו א ט ה ת‬
‫ב פ ל ס ג ב ר ת ולהקל על הלשון אמרו אמה ולא‬
‫אמהר‪ ,‬ולא א ט ה ת והפילו הה״א והתייו‬
‫אשרו‬
‫ועשו כגוי היחיד מן‬
‫כמשפט י‬
‫והונחה הה״א'‬
‫א מ ה אשתו אמתןד׳ ובגוי הרבורת מן אמה־ז אמרו‬
‫; ‪v r‬‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫‪T‬‬
‫־ ‪T‬‬
‫ז‬
‫‪IT‬‬
‫‪r‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫•‬
‫אמהות‬
‫לקט שכחה‬
‫ה מ ט י ר ׳ הידיד כנועם הנני ממטיר לכם לתם מן השמים י או הוריד מנוד עם נפדית ואש‪:‬‬
‫*(‬
‫**> ח ט א ה גדולה* ת;יא גיול לשכנ את אשת איש ־ או טעמו עונש גדול והוא מה שיעדו ה׳ שימית הוא ויל אפר לו‪:‬‬
‫***( א ך טעמו שאנרהם יהיה סנה שלא ישיגנה נושת על זה ש;נם ידעו שאנימלך לא קר‪ 3‬אליה לרונ אר‪ ,‬י לאנרהם‬
‫והנה כסות מעטן וטסה קלון ערום‪:‬‬
‫‪3‬מ‬
‫‪0‬‬
‫והנכון‬
‫ת‬
‫ב ר א ש י‬
‫א מ ה ו ת ולא אמרו א מ ו ת ‪) :‬יי‪ 0‬כי עצור עצר • ענין‬
‫וילדו ״ שב לאשתו ^ולאמהיתיו‬
‫המגיעה‪ :‬י‬
‫או גם לאבימלך וענינו הוצאת הזרע‪:‬‬
‫)א( ןי״י פקד * עגין זכירה והשגחה על הדבר‪:‬‬
‫‪ ( 0‬אשר דבר אתו• כמו עמו‪) :‬ה(בהולר‬
‫לו אח יצחק בנו ״ זה לתוספת באור לאמר את אחר‬
‫בהולר שהוא נפעל וכן יחלק את הארץ )במדבר כ״ו(‬
‫ולא ימס אח לבב אחיו )רבי־ים כ י ( ‪) :‬י( צהוק‪ .‬הוא‬
‫צחוק בפה וכן יצחק לי * ופגרוש כל השומע שילדתי‬
‫יצחק בעבורי כמו שיצחק האדם לדבר ה ח מ ה ‪ :‬מ י מ ל ל‬
‫חרגים ודיבר ומליל‪) :‬ח( ויגדל הילד* ענינו ת ו ס פ ה‬
‫השנים‪ :‬ויגמל ״ נשלמה יגיקתו ו ה ו א לכ״ד ח ר ש י ם‬
‫משנולד כמו שאז״ל‪) :‬ט( מצחק ־ מלעיג‪) :‬יי( ו ח מ ת‬
‫מים ״ בפתח המים והיא נאד * וחמת מ י ס ^ ה י ה י‬
‫בו מים ומעגיגו חבין חסרוגו ווה הסמיכות ש ס ו מ כ י ם‬
‫הכלי אל מה שיש בו הוא הרבה בלשון‪ :‬ואח הילד'‬
‫הלחם והחמת שם על ש כ מ ה ואח הילד שילך לפגיה‬
‫כי בן ט״ו שנה ה י ה ‪ :‬ותתע״ שרשו תעה ומשפטו‬
‫ח ח ע ה מהקל‪) :‬טי( טן החמת י בשש נ ק ו ד ו ה וי״ם‬
‫בהמש‪ :‬השיחים״ ענינו אילנות‪<). :‬״( מ נ ו ד כאשר‬
‫ה מ ל ה ה ז א ה עם מ ״ ם ע נ י נ ה מרחוק‪ :‬ה ר ח ק ׳ מקור‬
‫במקום עבר כלומר הרחיקה עצמה ממנו כשעור־ מטחוי‬
‫ק ש ת ‪ :‬כטטחוי ״ שרשו ט ח ה והוא שם בלשון ר ב י ם‬
‫ופירוש ביריית החץ ב מ ש י כ ה ה ק ש ה כלומר שיעור‬
‫מרוצת החץ* ורבי יונה פירש שהוא‪.‬פועל ויאמר ממנו‬
‫כל בנין הדנוש מ ט ח ו י ם ובסמוך מטחוי קשת ופירושו‬
‫היא ה ר ח י ק ה ממגו כמו שמרחיקיבם מושכי' ה ק ש ה‬
‫בירותם החץ‪ 00 :‬קול הנער קדמאה את חנייגא אל‬
‫וסימן ח ״ל‪ :‬ויגדל׳ בעושר ובנכסים‪) :‬יח( והחזיקי'‬
‫עגיגו שתחזיק בו לתקף אותו בחזקה והוא כעגין אחיזה‪:‬‬
‫)י( ויהי רובה‪ -‬בפירוש כ ת ר ג ו ם גער ר ב י א ולןשת‬
‫תאר בפלס גנב ופירושו יורע לעשות הקשתות‬
‫או יורה בהם" וכת״א רביא קשתא או יהיה שם בפלס‬
‫שפח ופירוש רובה מורד־‪ .‬החצים בקשת ויהיה ק ש ה‬
‫ח ס ר בי״ת השםוש כאלו אמר רובה ב ק ש ת ‪) :‬כג( א ם‬
‫חשהור לי י ענינו אולי כי אם ואולי ענינ׳ קרוב *( ‪:‬‬
‫ולניני• ענינו כמו בן‪ :‬ולנכרי• הוא בן הבן‪) :‬נל(אשבע‪:‬‬
‫בהירק האל״ף ורוב אל׳׳ף אית״ן בנפעל בסגיל‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪T‬‬
‫ו י ר א‬
‫יד‬
‫כדי שלא יתערב עם יו׳׳ר אית׳׳ן בקריאה‪ ) :‬נ ט ( ל ב ת ה •‬
‫ההיא נ ו ס פ ת ‪) :‬ל ‪ C‬תהיה לי לעדה י תהיה לי הטקנר־ז‬
‫הזאת שאני נותן לעדה‪ :‬נלא( כי שם נשבעו שניהם ״‬
‫ח ס ר וי״ו השמוש כמו שמש ירח )חבקוק ג׳( ראובן‬
‫שמעון)שמוח א׳( רוצה לומר על כו על שבע כבשות‬
‫וכי שם נשבעו ש נ י ה ם על שני הרבריכש האלה ק י א‬
‫ל מ ק ו ם ה ה ו א באר שבע ונשתתף באר עם שבע על‬
‫הבאר שהפר שם אברהם וזה היה לו אות גדול לירש‬
‫א ח הארץ שהיה מקובל כל מה שהיה אומר וקורא שם‬
‫למקום והיה כ ן )לי( אשל״ שם כולל ‪.‬לכל עץ כתרגומו‬
‫ונציב נציבא ורומה לו בדברי רז״ל דתלייא באשלי רברבי‬
‫פירוש אלגות גדולי׳ ור׳ יונה אשר אפשר שהוא ש ם‬
‫האילן שקורין בערבי את״ל והוא דומה לאילן שקורין‬
‫בלע״ז טמרי״ו‪) :‬לל( ויגר״ כשהלם״ד רי״ש יבא פ׳׳א‬
‫הפועל בפתח כמו ויצר עליה )דניאל אי( ויסר א ל י ה‬
‫כדרך‬
‫)שופטים די( ובא " " זה בקמץ שלא " *‬
‫הבריו ״‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫)ג‬
‫כ ב > ויחבוש • ענץ קשור הכהמר־ז באזור שלדה‬
‫שקורץ בלע״ז ס י ג ג ״ א ) ב ל ״ א‬
‫זאטעלן(‪ :‬וישא ״ הוי״ו נוספת ולא תשמש כלום אלא‬
‫שהיא ה ח ח ל ו ז המלה‪,‬כמו ואלה בני צבעון ואיה וענר־ן‬
‫)בראשית ליו( והדומים לו והוא כאלו אמר כיום השלישי‬
‫נשא א ב ר ה ם א ת עיניו• ו ה ר י ק י ם כתב ער־ כל ד״ו‬
‫מ ה פ ת במקרא כי היא רמו על מלה ה ס ר ה כ ד מ ו ת ה‬
‫ופירושו השכים ביום השלישי ונשא עיניו וראה א ה‬
‫ה מ ק ו ם מרחוק‪ 00 :‬עד כה״ ענינו כמו הנה‪ :‬ה מ א כ ל ת ־‬
‫סכין * וגקרא כן על ש ם שהוא אוכל וסכלה‪ :‬ו א ה‬
‫ה מ א כ ל ת ״ בהפסק גשאד עם הסגול כי היה ר*וי הכ״ף‬
‫'‪'.‬בקמץ כמו ו צ ד ק ה למשלןלת ) י ש ע י ה כ״ח(‪:‬‬
‫ד ב ר א ל א שאמר‬
‫‪ (0‬ויאמר אבי• איגו כפל־ ״‬
‫לו פעם אהר פעם לתמהו על הכינו עגיגי העולה ו ל א‬
‫ה־תה שם עולה‪ :‬הנני בני״ בסגול הנו״ן הראשונה וברגש‬
‫שני הנוני״ן ו ב א י " גו״ןיו״ר המדבר בדגש שלא כמנהג‬
‫והמסרח עליו שגים רמשים וזה א ח ד מ ה ם ‪ :‬נ ( ויעקר •‬
‫יקשור‪ :‬א ב ר ה ם אברהם • קריאח הכפל לצורך שהיה‬
‫קורא פעם א ח ר פעם לזרז הנקרא*(‪ ( 0 :‬נ א ח ן ״‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 5‬ד י‬
‫ע‬
‫ג‬
‫ויקשור‬
‫לקט ש כ ח ה‬
‫*(‬
‫והנכון שנל אס אשד יבא על שנועה ענינו שלא וכן אם אתם תנאו אל הארן שלח אתם תנאו אל הארז‪:‬‬
‫ו ע ם הארץ ־ עס אנשי הארץ נמו וישמעו מצרים‪:‬‬
‫ע ח ה ידעתי • הם דברי המלאך ויש נמלאניס חדוש ידיעה נמו שיקבלו השפע מםנתם־ ומלת ממני תחזור אל היראה‬
‫ושעור הכתוב עתה ידעתי ני ירא מלכים אתה ממני כיון שלא חשנת את בנך את יחידך * ובזה מתישב מה‬
‫שבדנורהשני לא אמר ממני ואמר נאה ה׳כישס ד‪3‬רי השם וכאן דברי המלאך י ואס נאמרעלהש״י פירושו נבר ידעתי מבלי‬
‫שמשלח ידך אל הנער כי ירא אלקים אתה ולא חשכת וגו׳‪ :‬ה׳ יראה־ ר״ל שקרא את שם המקום ההוא ה' ידאה להורות‬
‫שהוא מוכן מאד אל דבקות השפע האלהי וזה המקום יאמר היום בשעת מתן תורה בהר ה׳ יראה • והרדי״א נתב ני‬
‫יראה יאמר ויראה כלס עתיד נמקום עבר ופי׳ הכתוב ה׳ ראה מה שאמרתי היום אלהיס יראה לו השה לעולה‬
‫ונתקיימו דברי נמה שנהר ה׳ נראה האיל הזה‪:‬‬
‫(‬
‫ד »•‬
‫ויבא‬
‫ה י י‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫דנזין בסמל ופיא הפועל־־* ב ש ו א וסגול ו ה ו א עבר‬
‫רוצה לומר א ח ר שנאחו בסבך‪ :‬בסבך עגיגו הסתבכות‬
‫והסתעפות ועקר הלשון שיקרא כן הענף והסעיף לפי‬
‫שהענפ ם והסעיפים נאחזים ונקשרים ומעורבים זה בזה‪:‬‬
‫)י‪ 0‬וירש״ ביוידהאיח״ן לבד ונעדרה היו״ר פ״א הפועל־‬
‫מהמכתב והוא אחד מארבעה ה ס ־ ים בלשון ירושה על‬
‫פי הגיסרח‪ :‬את שער ארביו * פירושו ארץ אויביו ונק־את‬
‫כל הארץ כ על ש ם כניסתה שהיא שער הארץ לפי‬
‫שהא^ץ החזקה והבצירר־! חזקה היא בכניםתרת שיש‬
‫סביבותיה ה ר י ם אי ימים יכיון שנכנסו האויבים ועברו‬
‫א ו ת ם השערים הרי כל הארץ נכבשת לפניהם ולפיכך‬
‫נקראת כל הארץ שער‪) :‬ייי( והתברכו בזרעך׳ ה ם‬
‫יסבבו הברכה לעצמם ב ת פ ל ת ם שיאמרו האל יברכנו‬
‫כמו שברך זרע אברהם רוצה לומד כל כך יהיה זי־עך‬
‫מבורך עד שכל גויי הארץ יתלו ב־ כתם בזרער ובלע״ו‬
‫אי כ־גדידרשיאן קץ שימיינטי )ב־'א זיא זאללען ז ך‬
‫מימ דיינין זא;עז זענגען י י וןהו ה ה פ ־ ש ש ש בין הבגין‬
‫הזה לבנין נפעל כ־ הוא עצמו מסבב להיותי מ ק ב ל ה מ ק ־ ה‬
‫ופירוש ונכרכו כד אינו כן‪ :‬עק‪ :‬י פירוש שכר והוא מענ־ן‬
‫עקב כשן שהעקב סיף הגיף כ‪ :‬השכר סיף המעשה כי‬
‫בשכר המעשה יבא השכר בסיף‪ ) :‬אחרי ה ד ב ר י ם ׳‬
‫לפני ואהרי יאמרו על גוף האדם ושמנו נשאלים ל ש א ‪-‬‬
‫הדברים ויאמר לפני ואחרי על קיימת הזמן והתאחדו״‬
‫כי הפנים גק‪-‬אים נם כ ז ק י ם יאחו־יהםאחור כמו שאמר‬
‫אחור וקדם צרתני )חהלים ק־י׳יט( לפיכר שסו קדימר־ן‬
‫הזמן והתאחדו בשמיש לפני ואחרי ואמרו לפני בא יום‬
‫ה׳ )מלאכי בי( *י‪ .‬הרי הרב •ים האלה והדומים להם‪ :‬גם‬
‫היא י כמו שילדה לך שרה בןילרה מלכה לנהור אח ך אלה‬
‫הבנים ירמה שעמרר־ז מלדדה כסו שרה א ל א שלא‬
‫היתה עק־ה כמוה; )כל( ופילגשו״ ותלד גם היא״ פירושו‬
‫ותלד לו גס היא ואחר שאמר ופלגשו בוי״ו הכיגוי ואמר‬
‫גם כאלו אמד לו‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫נ״רשת חיי ש ר ה‬
‫כ ג ‪ W‬מ א ה שנה וגו׳ ״ אמר שלשרת פ ע מ י ם שנה‬
‫שנה שנים אף על פי שיספיק ב א ח ד וכן‬
‫נ ח )בראשית ז׳( שלשה בפסוק אהד וכן י ש י א ל ) ב מ ד ב ר‬
‫ש ר ה‬
‫ח׳( חמשה בפסוק אחד ואף על פי' שיספיק באחו* וכ|‬
‫נאמר בשני אברהם )בראשית כ״ה( ובן בשני ישמעאל‬
‫)שם( ואמרו כי זה הוא דרך צחות בלשון הקדש ונאמר‬
‫עם החשבון ה ג ה ל שנה דרך כלל ו ע ם החשבון הקטן‬
‫שנים דרך פ ר ט ‪) :‬ג( ק ר י ח י הרגום קיר ק ר ת א ‪ :‬ארבע״‬
‫הוא ש ם א־ש גקרא כן בעבור שה־ו ארבעה ע נ ק ם ה ו א‬
‫ושלשת בניו וכן אמר ב ס פ ר יהושע אח קריח ארבע אב‬
‫הענוק )יהושע כ״א( והיו שלשת בניו ששי אחימן תלמי *‬
‫והעיר הזארת ש שדה חביון והיתד־־‪ ,‬לארבע ולבניו‪.‬ז‬
‫)ג( ו ל ב ט ח ה ־ ולבכות עליןז וכן בא הלשון הזה בלא קשר‬
‫על כמו ואבכה בצום נפשי )חהלים ש״ט( כאלו אש^‬
‫על נפשי וכן ו־בך אותו אביו)בראשית ל״ו(‪ :‬מתו* הכנזי‬
‫על הגוף‪; :‬ל( אחות קבר ״ הגחלה נקראת כן לפי שהאדם‬
‫גאח‪.‬־ ב מ ק ו ם ומוחזק בעבורה כמו שאמך ויאחזו בר־ז‬
‫)ביאשית מ״ז( ונאחזו בת־ככם )במרב•־ ל״ב(‪ :‬ו א ק ‪ :‬ר ה‬
‫מת־ מלפני• כלומר אםורנו מ^פני ואקברנו‪) :‬ו( ל א‬
‫יכלה׳ לשון מניעה ועצירה ושרשו כלא ובא כדרך בעלי‬
‫הה״א‪ (0 :‬וישחתו״ בהכפל למיד הפעל ישתהוה ובנפול‬
‫אות הכפל נשארה הוי״ו נ ח ה שהיא ל»!״ר הפעל‪) :‬ויי את‬
‫נפשכם י ברצונכם כמו אל תתנגי בנפש צרי ) ת ה ל י ם‬
‫כ״ו‪ :(.‬ופגעו לי י ענין תחנה וכקשר־־‪ ,‬ופירוש התחננו‬
‫בעבורי‪ C ) :‬מערת השנפלה‪:‬״ מערה לפנים ממערר־ז‬
‫והיא חפירה ת ח ת ה^רץ‪ :‬המכפלה שמ בשקל משחימה‬
‫ואלו היה תאר היה מערה בה״א‪ :‬בכסף מלא י‬
‫כלומר בדמים ש ל מ י ם במשקלם לא יהסר דבי־ כמ״ש‬
‫ע ב ר ל ס ו ח ר ‪) :‬י( באזני בני ח ת ״ ב מ ל ר ם שישמעו‬
‫כ ל ם וקדמאה באזני ובחראה לעיני בני ח ת י וסימן כי‬
‫אזן שטעה וחאשרני ועין ראתה ותעירגי)איוב כ״ט(‪:‬‬
‫לכל באי שער עירו ״ עם כל באי שער עירו ״ כי גאספו‬
‫שם גדולים ופחיחים‪ :‬באי שער״ שבאים ויוצאים בשער‬
‫ר״ל כל אישי העיר ופעם יאמר באי ופעם יאמר יוצאי‬
‫שער עי־ו ועגין אהד הוא ר״ל כי אגשי העיר ועל דרך‬
‫הקצור יאט־ בא• לבר או יוצאי לבר ופעם יאמר שגיהס‬
‫כמ״ש ועמדת בשער בגי העם אשר יביאו כו מלכי יהודה‬
‫ואשר יצאי מ )ירמיה י ' ז ( ) י ‪ 0‬בני עמי־ אנשי עמי ‪:‬‬
‫)יי•( אך א ם אחה לו שטעני ״ אבל אם אתרה הלואי‬
‫שת ש מעני *״( ‪0 :‬י‪ 0‬עובר ל ס ו ת ר ׳ אמר ‪ p‬על דרך‬
‫ההשאלה לפי שהכסף פעמי׳ לוקח אוחו הסוחר ופעמי׳ גיתן‬
‫אוחו‬
‫ל ק ט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫ויבא אנרהם י ׳״א שנא מ‪3‬אר בנע או מהר המוריה׳ ויתכן שהיה לשרה אהל מיותר נטעם נאהל יעק‪ 3‬ובאהל לא*‬
‫ושם מתה שרה ונכנס ינרהם נאהל עס אחזת מרעיו נסכוד אותה שס י או טעם וי‪3‬א שנתעורר צהספד‬
‫והתתיל לעשותו כי כל מתעורר ומתהיל נמלאכהנקרא נא אליה וכן נא נשכרו שנת למ‪-‬אנה ההילז ועשה ג‪.‬ותה נעצור‬
‫שכרו וזה הלשון מורגל הונה נדנרי מכמים]נמו ששנינו צא לו לגרה נא לי לעו־‪,‬ן וזולתם‪ :‬גל ותוש‪3‬־ הוש הגר שנא‬
‫להתישנ נמקום והוא גר ‪3‬וש‪:3‬‬
‫אן טעמו כמו לו הי‪,‬ש‪3‬ת למצתי וענינו אם אתה אס תשמעני ונא הכפל לנתץ הענין נמו סודה אדוני סורה *לי ני‬
‫א י ן אמר א*ה‬
‫כל העדה כלס קדושים׳ או שעירו מנכי אעשה נדנרך אך י ם נתתי נםף השלה ן<יא א ק‬
‫ננקשה קח ממני ואקניה קת״נ והכתוב מסורס ורניס כמוהו;‬
‫‪ 3‬ן י‬
‫‪ 5‬ן‬
‫נ‬
‫ה‬
‫החשב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ש י‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫אותו כאלו ה ו א עיבר ושב תםידליר הסיחד ר ״ כ ס ף‬
‫מלא כםשקלו כמו שנושאים וגוחגים בו ה ס ו ה ר י ם כי‬
‫* ם סרקדקים במשקל‪ :‬לסוהר נסרא התגר כן לפי שהוא‬
‫סיבב את האיצית תמ־ד הולך ושב; ‪ 00‬ויקם שרר־ז‬
‫עפ־וי• כלומר שעמר ו נ ת ק י י ם בידו‪ 0 :‬י ( ככל באי‬
‫שער עירו י עם כל באי שער עירו שהיו שס בשעת‬
‫המקנה• וקדטאה ל כ ל באי ובתיאר־ז ‪ 5‬פ ל באי והר‬
‫עבודתו‪:‬‬
‫מסיק סישן לרד־* י כלי המשכן ב ב ל‬
‫כמ׳י בסעררת‪:‬‬
‫אל מ ע ר ת ״ '‬
‫‪1‬‬
‫‪T :‬‬
‫י‬
‫‪ :‬ז‬
‫ז‬
‫א‬
‫כ ד ) ( ו א ב ר ה ם זקן• ת א ־ ובפירוש פעל עבר או‬
‫ת א ר ‪ :‬זקן ביתו• ת א ר סמוך מן‬
‫ז‪,‬קי כמו מן ב ב ד כ כ ד פ ה )שמות כיד(‪ 0 ) :‬ידך ח ח ת‬
‫מנהג לגכנס ברשירת א ח ר‬
‫ירכי * כן‬
‫ובעבודתו‪ :‬יושב בק־־בוי ח נ י נ א יושב בארצו• וסימן‬
‫בק ב הארץ )ששורת חי( ‪) (* :‬י( פן תשיב ״ ש ל א‬
‫חשיב‪) :‬י( וכל טוב • באה הטלה הואח על דרך הפלגת‬
‫ה י מ י ובהירו׳ט רוב טיב כסו וכל הארץ באו מצ־ימד־ז‬
‫)כראשית מיא( רוצה לומר מכסף וזהב ומרגליות כרי‬
‫להראותם עושר א ב י ה ם להטות ל ב ב ם אליו‪ :‬בידו•‬
‫ברשותו**(‪ 0 0 :‬הקרה נ א ל פ נ י • זמן לפני כמי שאומר‬
‫ויהיה לי סימן כי עשית ח ס ד עםאדוני*״״(‪) :‬יל( וה־ז—‪.‬‬
‫הנערה• בא לנקכה בלשון זכר ולא שיהית לשמ זה נופל‬
‫על זה א ל א יש בו דבר נ ס ת ר ניפל יסטך הכתוב על־‬
‫המבין בהיוח הדבר ההוא סובן בלשון הרה יבא ןה ברוב‬
‫ורוצה בו על הענין וכן והיה העלטה )ב ־אשית כ י ד ( ‪:‬‬
‫הוכחת• זסנרת* ט ר ם • ענינו קדם ‪ 0 :X‬ה ג מ י א י ג י י‬
‫השקיני‪ :‬ותכל• ענין השלטה‪ C \ ) :‬ער אם כלו• א ם‬
‫במקום אשר כלומר ער אש יכלו לשת־ת‪ :‬ותעי' ענין שפיכ׳‬
‫ויציקה‪ ( ) :‬אל השקת• מקום שמשקים בו הבהמיר־ן‬
‫נקרא כן״ והתי״ו תמורת ד״אלם״ד הפי‪1‬ל' והיה דיני עם‬
‫הה״א ‪#‬ו קה בפייס חו‪/‬ןר\ ו כ ש ה ו מ ר ה ה ה י א בתי״ו‬
‫מלעיל כפי ע ט ר ה ע ט ר ר ת‬
‫הםלר־ן‬
‫הושבה‬
‫‪,‬גבירה ג ב ר ת )ישעיהמ״זי‪:‬׳)י׳( משתאה'‬
‫ענין חמה בסו שהוא ב י שין שמטה משתומם‬
‫והוא בצרי והי־אוי בסגור־ ‪ :‬ע״( בקעי חצי שקל־ ‪:‬‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪J‬‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫י י‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ד‬
‫טו‬
‫צמידים • נקרא כן החלי שעל היד לפי שהוא מחובר בוז‬
‫חמיר***״(‪ :‬עשרה זהב• כתרגומו‪ ( » ) :‬היש׳ ענין‬
‫הטלה הזאת בכל מ ק ו ם ענין דבר הגמצא‪ :‬ללין כמו‬
‫להלין והוא פועל י י צ א ובפירוש ללין כמו להלין ביו״ד‬
‫שהוא מבנין הפעול ללון בוי״ו שהיא מבנין הקל א ה ד‬
‫הוא אל הענין כי נ ס בנין הפעיל עומר בזר־ז ה ש י ש‬
‫והשאלה והמענה א ח ד הוא כי על ליגת האנשים והגמלים‬
‫שאל כי אין דרך ארץ שילינו אלה בלא אלה ו ע ל י ה ם‬
‫ענתר־ן לו• ויוכלו לומי האומר כי ללין פיעל יוצא‬
‫כמו ע ר ו ם יליגו מבלי לכוש )איוב כיג( רוצה לומ־ כי‬
‫לקום להלין הגמלים שאל והיא עגתה לו ללון כי ג ם‬
‫להם יש מקום כבית אביה ללון‪ :‬מ ס פ ו א • הוא ש ם‬
‫כלל למאכל הבהמות בשעורים ו ש מ ל ת שועל ושאר‬
‫הדברים לבד מתבן• ומה שאשרה גם כן ה ו א מנהג‬
‫הלשון כמו גם אגחגו גם א ת ה גס טפינו• וכל א ח ד‬
‫ל ר מ ת ע ל ח ב ר ו ‪ («) :‬אחי אדוני• ה־אשון בצרי החיית‬
‫לשין ר ב י ם כי נחור אחיו ושלכה כת אחיו והאח־ון‬
‫בחירק לשון י ח י ד והענין א ה ד והסימן אחי וראש‬
‫)בראשית מ״נ(‪) :‬ל( על הגסלים• כסו ד מ א י האנשים‬
‫על הגשים )בראשית ס״ו(‪ :‬ויפתח * ענין ההוזד שהוא‬
‫קרוב לענין הפתיחה‪) :‬לי( וישם• כתיב ויישם כמ״ש‬
‫ויתן )שטות כ׳׳ה( וכן ו י י ש ם בארון )ב־אשי‪-‬ת טיט(‬
‫ושרשו ישס וקרי ו י ו ש ם טכנין הפעל ה ו ש ם לפניו‬
‫לאכול עיי געיי הבית‪ :‬עד אס רב־־ת׳ י בעקיס אשר‬
‫ער שאדבר; אל•׳ ח ס י דיו ויש מ דרש והאמת בי היא‬
‫ס פ ר להם ה ד ב ר י ם כלם כאשד היו ולא נוכל לתרת‬
‫טעם לכל החסרים והמלאים כי רבי ובשנות ה ד ב ״ י ם‬
‫האלה יש בהם שנוי טלוח יאבל הטעם אחר כי כן מנהג‬
‫הכתיב בשגית הדברים שימר הטעמים אכל לאי ה ש ל ת‬
‫כי גם בעשררת הדבי־ים שהם עק־ התו ־יה בשנותי‬
‫אלחם במשנה תו ה שיה בהם כמקומות השלים אבל‬
‫ה ט ע ם א ח ר ‪>) :‬־<( העלימה' ה נ ע י ה ‪»< :‬י( הוכיח•‬
‫י י*י«*( ‪0 :‬לע( על ישין או על ששאל• ת א ר כלו׳‬
‫על צר ימין או על צד ששאל‪ ) :‬׳ ‪ 0‬ושנתות• המלר־ן‬
‫הזאת לפי סילופה כוללת הרבר המשובח והמעולה בין‬
‫בבלים בין בפירוש בין בבגד־ם‪ :‬ומגךגות״ א ם הם״ם‬
‫שר שית‬
‫‪,‬‬
‫ג‬
‫ז ם‬
‫לקט שכחה‬
‫י ב אשינ• יימר כן בילבור אנרהם שיצא מג• ם כמו ויור רבתי ישונו הגה כי הדור שיצא ממ׳י׳^ לא ‪3‬א מארן‬
‫י(‬
‫ד ה ש ב כנען נ־רך שיתכן לומר עליו שישונ אנ< נאמר טל חמתם שנאו משס‪:‬‬
‫ה ש כ ר ׳ כל השמד מלעיל לשון שמירה וישר הוא מלרע לשין שמרים כמ השמר וה‪:‬קט כטעם שקט הוא על שמריו‪:‬‬
‫ד ׳ מ כי העני נאשר נרבע מ»ד כלך מעצמו ונקת הגמלים כי נל טוי א‪-‬וניו היה נידו לקחת ממנו כרצונו נמ׳ש‬
‫‪v‬‬
‫ההו‪:‬ל ‪;3‬ל אשר לוי ורש״י נתנ שטר מתנה שנתנ נו כל השר לו כדי שיקפצו ל‪.‬לוח נו בתם‪:‬‬
‫**״( ו ט ע ם כנס נ י״קיה נא לפגי היום זה המקרה שתהיה הנערה אשר אומר אל ה וג מר איתה שהוכחת לעניך ליצחק‬
‫ועשה נזה מסד עם חדוני‪:‬‬
‫ה פ כ ו ק הזה חסר המעשה ושעורו ויקח האיש נזם זהב ויחן על אפה ושני צמידים על ידיה י או פירושו‪ .‬וי ת‬
‫****‪I‬‬
‫האיש נזס זהב ושני צמידים שיהיו על ידיה ויאמר בת מי מת ואתרי שאמרה אניו נת נתמזל אנני שם הנזם‬
‫על אפי והיי דיס עי ידיה נאשר ספר להם וחסר כין הנתינה וכן נמ ומות ר‪3‬י‪:0‬‬
‫ך ן ק ף י ו א מ ח ‪ :‬ח‪0‬ד דבר שאינומב וימי‪-‬ק־ום החסד ונן תתן קמת טע‪ 3,‬תסד לאביהם ני מה שהיה חסלצאנרהם‬
‫*****‬
‫^‬
‫הוא אמתל׳עקנ וקייב נקיימו מצד היעוד;‬
‫י‬
‫ח ו ל ד ו ת‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫שישית יהיה ה א ח ד מגךן ומשקל א ל מ נ ו ת ש ה א ח ד‬
‫והוא כפלם‬
‫נוספה‬
‫אלמן י זי״א כי המיס י‬
‫מ א מ ר ו ת מ ה כ נ ו ת ו ב ש ר ש י ם הביאו בשרש‬
‫) ( ויאמר אחיה ואמה ״‬
‫י‬
‫י‬
‫מנד‪:‬‬
‫ספור הפעול׳ על הדבק בה וכן ותדבר מרים ואהרן‬
‫)במדבר י״ב( ותכתוב א ס ת ר המלכה בח אביחיל ומרדכי‬
‫היהודי)אסתר ט׳(‪ :‬ימים* פי׳ שנה ו נ ק ר א ה ש נ ה‬
‫ימים כי לא תשלם לנו השנה כי אם ביום לא במקצח‬
‫היום ואע״פ שענינו שנה הוא לשון רבים כי טשפטויםים‬
‫ש ל ט י ם והם ימי השנה ששלמו ימי ת ק ו פ ה השמש‬
‫במסבתו והוא חוזר חלילה לפי׳ קורא השנה ימים ס ח ם ‪:‬‬
‫ופי׳ או עשור חאר לזמן והוא כולל כל מ ס פ ר ימים או‬
‫חדשים אנ שנים ובזה ר״ל עשרה ח ד ש י ם • ובפירוש‬
‫ואין כן בעשור לחודש )שמוח י״ב( כי הוא ח א ר ל י ו ם‬
‫העשירי מן החדש‪ («) :‬אח פיה״ נשאלנה מה חאמר‬
‫כטו ואח פי ה׳ לא שאלו )יהושע טי(‪ ( ) :‬וישלחו'‬
‫לשון לרה והזא עם ענין שליחות ענין א ח ד ‪ ( ) :‬היי •‬
‫ד?ר‪,‬״א בשוא פ ח ח ‪ :‬לאלפי רבבה׳ אלפים שיגיעו "‬
‫לרבבה שהוא ‪.‬עשרה אלפים ויוחד אלא שרבבה ה ו א‬
‫החשבון הנדול״ ובטכלל לאלפי רככה סוםך ה מ ס פ ר‬
‫על ה מ ס פ ר ורוצה לומר לאלפים ולרבבות‪ :‬את שער‬
‫שונאיו• פירשנוהו‪) :‬סי( מבוא״ מקור‪ :‬באר״ מבאר‪:‬‬
‫) » ( לשוח• ענינו דבור התפלה'*וי׳׳מ לטייל בשדה בין‬
‫השיחים טענין ח ח ה אחד השיחים )בראשיח כ״א(‪:‬‬
‫ל פ נ ו ה ערב* כשהערב פ ו נ ה ו ב א ‪ ( ° ) :‬ה ל ז ה •‬
‫בתוספח לט״ר כמו הזה‪ ("0 :‬האהלה ש ר ה ׳ כמו‬
‫הארץ כנען •)במדבר ל ״ ר ( ‪ :‬וינחם ״ מכני! נפעל ענין‬
‫תנהומין‪:‬‬
‫‪ :‬י‬
‫‪T :‬‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫ז‬
‫נה‬
‫נט‬
‫ס‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫כ ה ׳ ‪ CO‬א ש ו ר י פ‬
‫ואומר כשדים ואותן א־צות נק‪-‬אות ב ס ת ם ארץ קדם‬
‫וארץ בגי קדם ובאותה הארץ היתר‪ ,‬משפחת אברהם‬
‫לפיכך שלהם לשכון שם כי לאהבתו יקרבום אנשי‬
‫מ ש י ח ת ו ‪ 0) :‬אשד הי״ פועל עבר שדשו היי או‬
‫חיה‪ ( ) *:‬רגוע״ עגינו מיחד‪ .‬קלה שאיגה באריכיר־*‬
‫חולי‪ :‬ושבע ״ שבע ימים ‪ :‬מאסף אל עמיו י גאמר הענין‬
‫הזה במיתה כי המת הולך בדרך שהלכו אבתיו כאלו‬
‫נ א ס ף א ל ה י ם וזה הלשון נהוג ב מ ק ר א יהיו האבודה‬
‫צדיקים או רשעים‪ 00 :‬אל מערת אל־־שדה• כמו‬
‫במערת בשדה וכן ואל הארון תתן את הערות )שמות‬
‫כ״ה( כמו בארון‪) :‬י( קבר אברהם ושרה י כבר כתבנו‬
‫כי זכר הפעולה על הדבק בו‪) :‬יא( עם באר״ ב א‬
‫במקום בי״ת כסו בבאר״ ובפירוש יהושע סמוך ל ב א ר ‪:‬‬
‫)טז( בחצריהס" הם הכפרים והפחות שאינם מוקפות‬
‫הומה שהם כמו ה צ ר ‪ :‬ובטירותם' פירוש ארםונורת‬
‫ונקרא הארמון כן לפי שכותלי הארמון עשויין טירות‬
‫טירות שוד• בשור־! באבני גזית כי הטור הוא הנק י א‬
‫בדברי רז״ל נדבך כמו שאמרו והאומנים קורין בראש‬
‫הגדבך ובן טורי גזית )מלכים זי( פירוש שורוח ומערכות‬
‫וכן ת״י ומבשלות עשוי מ ת ח ת חסידות סביב )יחזקאל‬
‫מיי( מלרע ל ג ר ב כ י א לפיכך גקרא הארמון ט י ר ה ‪:‬‬
‫לאמתם* לטשפחותם‪ ( 0 :‬באכה״ אין הכ״ף נ ו ס פ ת‬
‫כאשר יחשבו‪ .‬ר ב י ם אך ה י א לנכח היודע ה מ ק ו ם‬
‫ואלו היתה נוספת לא היה אומר כן בבל המקרא ביאך‬
‫בכיף נ ו ס פ ת ‪ :‬על פני כל אחיו נפל״ רוצה ל ו ס ו ‪ /‬ש נ פ ל‬
‫גורלו בנורל אחיו או יהיה כענין שכן וכן בפירוש כמו‬
‫נופלים בעמק )שופטים ז׳(‪:‬‬
‫ח‬
‫ת‬
‫פרשת חולדות‬
‫ולטושים ו ל א מ י ם • שלשה ב נ י ם‬
‫אלה היו & ולא ידענו למה ק ר א )י( מפדן ארם ״ נרףא כן לפי שהיו שני מקומות שהיו‬
‫שטם ביו״ד מים הרבוי וכן מצרים קרא לבגיו ביו״ר‬
‫‪3‬״ם הרמי ולרעת אוגקלוס לא היו אלה שטוח שחרגס‬
‫לשםריין ולשכונין ולגגון‪) :‬י( ה פ ל ג ש י ם ׳ דרש רזיל‬
‫ידוע ואנחנו מצאנוהו מ ל א ביו״ר י‪?;,‬־־ ה ס פ ר י ם‬
‫הםדוייקים והיא האמה המיוחדת לאו*ם למשכבו ב ל א‬
‫כ ת ו ב ה ובלא קדושין‪ :‬קרפד־• אל ארץ א ד ם • אמר‬
‫ש ש ל ח ם ־ כלפי מזרח ופירש אחר כך לאי זו ארץ‬
‫מארצות המזרח שלחם יאמר אל ארץ קדם והיא הרן‬
‫‪1‬‬
‫נקראים ארם א ר ם נהרים וארם צובה״ ולשון פדן‬
‫בדברי רו׳׳ל שנים ההוא נ ב ר א דגזל פ ד נ א דחורי‬
‫מחבריה פירוש צמד בקר ויקח צמד בקר )שמואל ייא(‬
‫סדן דתורי* וי׳׳מ פדן א ר ס שרה ארם כמו שאמר ויברח‬
‫יעקב שדה ארם וכן יקרא בלשון ישמעאל ה ש ד ה פ ר ן ‪:‬‬
‫מפדן ״ העי״ן ב פ ח ח ואפשר שהוא מן הפתחין כמו ואכד‬
‫וכלנה )בראשית יי( וחטי מגיח ופגג )יחזקאל כ״ז(‬
‫או הוא פתוח מפגי הסמיכות‪) :‬נא( ויעחר יצחק״ עני ן‬
‫רצוי‬
‫לקט שכחה‬
‫׳״יי‬
‫׳•׳•׳ ׳•!׳‪ ^/71‬נ ה ט ג‬
‫ע ע ׳ ׳ >‬
‫* ‪\ J‬‬
‫‪m‬‬
‫\ ‪ ± » W‬׳ ‪ \ 1‬ויעו;‬
‫מע‬
‫לקראת הרק נמו שאמר אלישע נאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך‪:‬‬
‫א ב ר ה ם הוליד את יציזק י‪ .‬י״א שהטעם דומה לאביו וכל רואיו יעידו ני אברהם הולידו ״ והראב״ע פירש הוליד‬
‫גדל כטעם יולדו על ברני יוסף והעל וישלחם מעל יצתק ננו* והנכון כי הוא לבלו תולדותיו כמ״ש כי‬
‫ניצתק יקרא לך זרע ולכן אמר בישמעאל אשר ילדה הגר המצרית שפמת שרה לאנרהס לומך שאין אלו מולדות היןזם‬
‫לאנרהס רק הם בגי האמה;‬
‫אם‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ש י‬
‫א‬
‫ח‬
‫ח ו‬
‫ל‬
‫ד ו‬
‫‪n‬‬
‫‪r‬‬
‫טז‬
‫רציי ותפלי! והעותר ר?וא המרצה והמתפלל‪ ::‬לנכח ועול‪) :‬נט( ויזר יעקב נזיר ״ פירוש ויבשל יעקב תבשיל‬
‫אשתו׳ פירוש לעמה אשתו כלומר בעבורה ויש מםרשיש שרשו נזר ובא במלח ויזד הנח תמורת ה ת ש כי היה‬
‫ל נ כ ח בי בהתפללו היה נכח אשתו כרי שימין לבו ראוי להיות ויזר בדגש עי״ן הפועל ‪) :‬ל( הלעיטני•‬
‫ב ח פ ל ה עליה‪ :‬ו י ע ת ר ל ו • הנעתר ומי שיתפללו אליו האכילני ובמשגה מלעיטין א ת העגלים‪) :‬לא( מכרה*‬
‫ה ו א ה מ ר ו צ ה ו מ ק מ ־ י ל ח פ ל ה ועיין בשרש ע ת ר ‪ :‬יצא מדרך חבריו כי הוא מגוררת פעול ובא בחירק‬
‫ויתרצצו״ במכלל םן הכפולים והוא עגין שכירה ובפי׳ ומשפטו בקמץ חטף‪ :‬כיום• כלומר העת הזאת כי יאמר‬
‫יום על העת והכ״ף ל א ם ת ת הדבר;‬
‫בשנוצרו והגיעו לזמן התנועה היו מתנועעים מאד עד‬
‫•שנרמה לה שהיו רצ־ם וה לעומת זה ואם כן שרשו רוץ ובן‬
‫בשרשים‪ («) :‬גוים• נפלה יו״ר ה ר ב י ם מהמכתב כר ‪ W‬עקב* בשכר ואמר על השכר עקכ לפי שהשכר‬
‫סוף המעשה‪ 0 ) :‬לאשתו • הלמיר‬
‫ונשארה במבטא ‪ :‬גייס י כתיב בשגי יורי׳ין וקרי בוי״ו‬
‫יו״ר ודרשו בכתוב ״' ופירשו כמו גאים אלואגטוניגוס תשמש בטקום בעבור‪ 00 :‬כי ארכו״ בורר ופירושו‬
‫ורבי והקרי כמשמעו גוים כמו שאמר ושגי לאמים‪ :‬כי היה זמן גךול שם והוא האריך ימים שט ו ה י מ י ם‬
‫ושני ל א מ י ם ״ מנהג הכתוב בכפול העגין ש י ש ג ה ארכו ל ו ‪ :‬וישקף* עגין השגחה והצצה וכבר פירשגו‬
‫ה מ ל ו ה ‪ :‬מלאם ״ בא רפוי עם הם״ס שלא כמנהג שמושו בפסוק וישקיפו על פני סדום )בראשית י״ח(‪:‬‬
‫חבריהם והיה ראוי להדגש‪ :‬ורב יעבד צעיר״ לא זכר בעד החלון• בא בענין מן מן החלון‪ :‬מצחק* ענינו‬
‫עמה מלת אם שהיא מורה על הפעול והנה הדבר השעשוע והשמחה‪ (») :‬אך הנה אשתך היא • פירושו‬
‫מסופק ולא באר מי יעבד את ח ב ת הרב את הצעיר אבל וענינו אין זה כי א ם זה בלומר איננה אחותך כמו‬
‫או הצעיר א ת הרב אלא שיש בו מעט באור כי ברוב שאמר׳ אכל הנה אני רואה כי היא אשתך כי א ת ה‬
‫הפועל הוא הראשון אלא ברברים שיש לספק בהם כמו מצחק עמה ואין ארם טצחק עט אחותו‪) :‬י( כמעט •‬
‫אבנים שחקו מים )איוב י״ב( מים חכעה אש )ישעיה כלו׳ קרוב היה הדבר לשכב אחר מן העם עם אשחך‬
‫ס״ד( והיה זה שלא התבאר הענין בנבואה הזאת לפן א ח ר שאתה אמרח אחותי היא וכן כמעט נטיו רגלי‬
‫ש פ ע ט י ם יעבד הרב א ת הצעיר לפיכך היה הפועל־^ )תהלים ע״ג( קרוב הייתי לנטות רגלי‪) :‬יא( הנונע‬
‫ראשון וכן יהיה א ח ר שוב שביחינו ופעם יעבור הצעיר באיש הזה ״ להרע לו‪) :‬׳*( שערים • שם ענץ שעור‬
‫א ת הרב בזמננו בעונותיבו‪ :‬ורב״ רוצה לומר הגדול ואומד ופירושו מאה ממה ששעךו שיצא מטה שזרע‬
‫ט מ ן יציאתו לעולם ואף על פי שהזמן טועט ק ר א טצא במה שאסף מאה חלקים יותר סטה ששערו בגי‬
‫אותו היוצא ראשון רב והשגי היוצא אחריו צעיר וכן אדם שיצא מן הזרע ההוא‪ ( ) :‬וגדל* מקור מהדגוש‬
‫לא רבים יחכמו)איוב ל׳׳ב( גדולים בשגים‪ :‬ננ‪(7‬ללרת‪ :‬וגפל הדגש כמו אל יוסף פרעה " ה ת ל )שמות ח׳(‬
‫פועל־ ״‬
‫הראוי בקמץ וגשאר עם הסגול‪ :‬חוטים״ הוגחההאל״ף ובא הנח תמורתו״ או תואר בענין "‬
‫‪ 0 0‬מקנה צאן ומקנה בקרי שגיהם סמוכים נ ק ו ד י ם‬
‫של תאומי׳ והוטלה תנועתה על החי״ו*(‪ ( ) :‬כאדרת‬
‫שער• טלית בעלת שער כסו אותה שקורים אשקלבויג״ה בצרי‪ :‬ועבדה רבה־ גקדאו תוצאות האדמה כן על שם‬
‫בלע״ז ונקראת כן לחשיבותה וגדולתה משרשו ש ה ו א העבודה שעובדים אותה‪ :‬ויקנאו ״ קל הגו״ן ובא• ‪o‬‬
‫)' ( בנחל גרר י שם‬
‫עגין חוזק וגדולה ופירושו היה כלו מ ל א שער כמו להקל כי משפטו להדגש‪.‬״ י‬
‫האדרת שהיא בעלת שער‪ (») :‬ויגדלו• עגין תוספת עיר‪) :‬יט( בגחל• העמק שגגרים בו המים יק־א גחל‬
‫השנים כי יש אחרים ביקר וחשיבות‪ :‬יושב אהלים י ואף על פי שאין בו מים יקרא נם כן נהל כי המקו׳‬
‫אמר אהלים רבים כי היה לומר עם כל חכם שהיה הוא ה נ ק ר א נחל **(‪ ( ) :‬עשק׳ בסי״ן וההתפעד־‬
‫מוצא עם זה ועם זה על דרך איזהו חכם הלומד מכל ממנו כי התעשקו עמו ענין טדירה וערעור מדברי רז׳׳ל‬
‫א ר ס כי כל חפצו היה בזה והיה חם מבלי שום מרמה ויצאו עליה עשיקים פירוש מערערים לומר שלי הוא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫יג‬
‫‪:‬ז‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫כה‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫שטנה‬
‫לקט שכחה‬
‫א ס כן למה זה אנכי • לרצון אם כן גלול צער הענוד נמה זה אנכי מתפללת ומתאוז על ההריון י והראב״ע כתב‬
‫כי שאלה את הנשים ‪.‬אס אירע להן ככה ותאמרנה לא ותאמר אם כן הדנר למה זה אנכי משונה נהריוך והיכוו‬
‫יי‬
‫אם נן יהי? לי למה זה אנכי נעולס;‬
‫ו ב מ ד ר ש להלן מלא פרץ וזרח שניהס צוקים וכאן תסר יעקנ צדיק עשי רשע‪:‬‬
‫צ י ד בפיו• י״מ ני יביא או יהן ציל בפיו של יצחק ויחסר המעשה כמו למועד אשד נת? שמואל ונ? והי אותי כגנור‬
‫י ע ק ענינו שם אותי נג?ור עריץ י ורז״ל אמרו שהיה מרמה אוחו בדבריו ומראה עצמו צדיק‪:‬‬
‫שכרן באיץ אשר אומר אליך • הנועס שכון נל ימיך בארץ ישר אומר אליך בכל פעם ופעם ועתה גור בארן הזאת •‬
‫ויתכן שיהיה וירא הליו מו;דש כי קודם צאתו ממקומו נאמר לו אל תרד מצרימ? שכון בארז אשד אומר‬
‫אליך בהיותך שם וגור עתה נארץ הזאת‪:‬‬
‫מיים־ שהם נונעיס תמיד‪:‬‬
‫י‬
‫י*(‬
‫ורי׳ע‬
‫כ ר א ש י ת‬
‫) נ א ( שטנה ״ כלומר לשטן הס לנו כי בכל אשר אנחנו‬
‫חופרים‪-‬הם מריבים עמנו‪ ( « ) :‬ואחזח מרעהו• שם‬
‫איש ושם! אחזת זהיה שר גדול לאבימלך׳ והמסורת‬
‫עליז ליח שום בדנש זאמר מרעהז בטי ר ע ה המלך‬
‫)מלכים ד׳( ומ״ם מרעהו מאותיות אמתי״ן הנוספות זבן‬
‫למרעהו אשר רעה לו )שופטים י י ר ( ‪ :‬מרעהו• הש״ם‬
‫נעךי ורעת ה ת ר ג ם וםיעח טרחמוהי רוצה לומר הלך‬
‫ע ם ! ה ב ו ר ה מרעיו ונקראת ח ב ר ה האיש אחזה לפי‬
‫ש נ א ח ז י ם מ ולא יפרדו ממנו בצאתו ובבואו ולדעתו‬
‫תהיה מ״ם מרעהו ם״ם השמוש ויהיה רעהו כמו רעיו‬
‫וכן טגן נכורהו )נחום בי( כמו נבוריו‪ :‬ראו• בוי״ו‬
‫במק־ם ה״א לט״ד הפועל‪) :‬נע( כ א ש ־ לא ננענוך״‬
‫בעבור שלא גגעגוך כלומר אם יהיה זה גמול מה שלא‬
‫נגעגוך א ס תעשר‪ ,‬עמגו רעה ואגחגו לא עשיגו עמך‬
‫וער! כי יש אשר שפירושו בעבור כמו אשר ע ש ת ה‬
‫פ ם ל צ ה ל א ש ר ה ;מלכים ט״ו( בעבור ש ע ש ת ה ‪ :‬ל א‬
‫גגעניך׳ פירוש להרע‪ :‬וכאשר עשיגו עמך רק טוב•‬
‫‪5‬א שזכר עומד כמקום שנים כאלו אמר ובעבור שלא‬
‫עשינו עמך רק טוב וכמוהו תקית עניים תאבד לעד‬
‫) ת ה ל י ם טי( ו ל א ת ק ו ה ע נ י י ם וכמוהו‪ .‬ר ב י ם ‪:‬‬
‫)לא( וישלחם• לשון לרה והוא עם ענין שליחות ענין‬
‫א ה ד ‪) :‬לה( טרח ריח־ כל א ח ת ואחת היתר‪ ,‬מורה רוחם‬
‫כלו׳ מחלפת ומשנה רצונם ושרשו טרה טענץ טרו‬
‫זעצבו א ת רוח קרשו )ישעיה ס״ג( שהוא גס כן ענין‬
‫מרירות והכעסה ויהיה מרת פועלת סמוך כמו חולת‬
‫אהבה )שיר השירים ב׳( * או יהיר‪ ,‬שם בפלס ולדבר‬
‫אל י״י ת ו ע ה )ישעיה ל״ב(׳ ובפירוש מרח שם כמו‬
‫מ ר ת נפשו )טשלי י״ר( שרשם ם ר ר אלא שזה הט״ם‬
‫בהולם וזה הש״ם בחטף קמץ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫בן )א( כי זקן יצחק• פועל־־ ע כ ר ‪ :‬וחכהין• ענינו‬
‫הקמוט והעצוד כי חזקני׳ יתקפטי ע י נ י ה ם‬
‫ויכנסו בחוריהן לפי שיתקשטו יחרי העין כי יגבר‬
‫עליהם היובש והחלש הראיה‪ :‬כליך׳ כלי זין שאחר‪.‬‬
‫צר בהן והפרט תליך והוא ה א ש פ ה שבו ה ח צ י ם‬
‫שהוא נתלה באזור האדם או הוא הסיף ימו שאשר‬
‫התרגום סיפך כי גם הוא נ ת ל ה ‪) :‬ג( צירה כתו' בהיא‬
‫וקרי בלא ה״א• והדרש ידוע ש ב א ' לרמוז המשה‬
‫דברים המפסידים אח׳ השחיטה‪) :‬י( טטעמים• עגין‬
‫הטעימה שיטעום אדם בפיו ואינו אוכל ממנו ומעביר‬
‫על גרונו כי אם טעט וכן אז״ל מטעמת אינה צ ר י כ ה‬
‫ברכה והשדוי בתעגיח טועם ואין בכך כלום הגה כי‬
‫הטעימה •בפה אי בלשון בלכר שיקח אדם בקצה לשונו‬
‫דטעם כ ד ר ך הטועמים ולעי שהחיך טועם סיגי המאכלים‬
‫נמו שאמר וחיך אוכל יטעם ל ו ) א י ו ב ל״ב( א ט ר ו ע ש ה‬
‫ז‬
‫ח ו ל ד ו ת‬
‫לי מטעמים כלומד תבשיל שיטעם החיך מטעמי מיני‬
‫החבלים המוכים ולרעת ר׳ יונה רוצה לומר מ א ב ל י ם ‪:‬‬
‫‪ 00‬טובים * שטנים ובן רך וטוב )ב־אשית י״ח( שבע‬
‫פרות הטובות )שם ט ״ א ( ) י א ( ׳‪{:‬עיר י תאר טענין‬
‫שרשו משש‬
‫^ ע ר ובן ש ע י ר ו ת ‪ ( ) :‬ימשני' ״‬
‫דגושה וכןוימשהו‪ :‬כמתעתע• עיקר‬
‫והשי"ן י‬
‫שרשו ת ע ד ז ונכפלו בו הפ״א והעין‪ 0 ) :‬בגדי *‬
‫בלשון נ ק נ ו ת ‪ :‬החםדת״ כלומר בגדיםחשובים‪.‬ונחשדים‬
‫והוא ת א ר ‪) :‬׳יי( ויאמר הגגי ״ בסנול הנו״ן הראשונה‬
‫וברגש שתי הגוגי״ןובא יויר המדבר בדגש שלא׳כמנהג•‬
‫ו ה ם במסדרת ב׳ רגשין עם ויאמר הגגי בגי כ״כ‪:‬‬
‫‪ 0 0‬ואכלה׳ צווי בתוספת ה י * האל׳׳ף חטופה‪ :‬תברכני‬
‫הנו״ן הנכתב סימן המדבר והנוסף נבלע ברנש או יהיה‬
‫מבלי תוספת והרגיט ל ת פ א ר ה ה ק ר י א ה והוא הנבון‪:‬‬
‫)נא( ואמשך י שרשו משש והיה ראוי להדגש כחבריו‬
‫א ש ר ב פ ר ש ה והוקל‪ :‬א ת ה זהי ס ע מ י ם יחסרו היא‬
‫ה ש א ל ה או התמיהה ויובן הדבר מהענין וכן בפירוש‬
‫אחה זה דרך שאלה אע״פי שאין עמו ה״א השאלה וכן‬
‫א ת ה אמרת אדגיהו ימלוך אחרי )םלכים א ׳ ( ‪ ) :‬״ ( מציר‬
‫בני י כאלו אשר מעירם א ל א כן הלא מנהג הלשון וכן‬
‫יקם אביו ויאכל מציר בנו )בראשית כ״ו(‪ 0 :‬׳ ( ר א ה‬
‫ריח בגי' לפי ש ה ר ג ש ה העי״ן ה ־ א נ ד ו ל ה משאר‬
‫ההי־גשות גשאלו שאר ההרגשות ל ה ‪ :‬ר א ה ריח בגי״‬
‫הצווי הזה לא בא לאד׳ מיוחד אלא למי שיהיה ו ה ו א‬
‫על דרך מליצה וכן רבים‪ :‬שרה׳ עגיגו מרב־ לא שרת‬
‫זריעה‪ :‬אשר ברכי ייי י אם הכיוי חוור לשרה יהיה‬
‫וי״וויתן לך כוייווישא אברהם א ת עיגיו )בראשית כ״ב(‬
‫ואס הכנר שב אל בני שזכ׳ יהיה פירושו כסו שברכו‬
‫ער כה יברכהו עור ויחן לך נהיה הוי״ו כשאר הוו״ין‬
‫ש ה ם ל ת ו ס פ ה ‪ ) :‬כ י ‪ 0‬טשמגי * שם והאחד משםן‬
‫ובחבור ירגש לט״ר הפועל• ובפירוש מים מטל עומד‬
‫כמקום שנים כאלו אשר ומטשסגי או יהיה טעמו ס״ס‬
‫השמוש כמו שאמר לעשו הנה משמני ה א ר ץ ‪») :‬י‪(.‬הוה•‬
‫בהלוף היו״ר בוייו‪ ) :‬ל ( מצירו• שם במקום מקור כמו‬
‫מצורו‪ ) :‬ל א ( גם הוא ־ לפי שעשה יעקב מטעמים א מ ר‬
‫כי גם עשי עשה טטעםיס‪) :‬גג( טי איפא י ת ה ם ר וייו‬
‫התוספת טי הוא ו א י פ ו א הוא כמו שמש ירח ופירוש‬
‫הפסוק מי ה ו א ו א ג ה ה ו א הצד ציר )חבקוק גי( ‪:‬‬
‫ואברכהו י הוי״ו בקמץ‪ :‬גם ברוך יהיה • עגיגה לתוספת‬
‫ופירושו לפי שאסר ואברכהו שברך אותו שלא מרעתו‬
‫כיון שהרגיש בו והכיר כי יעקב היה אמר גם׳ ברוך‬
‫יהיה כלומר מדעתי אברך אוחו ע ת ה ‪ ) :‬ל ( גס אגי י‬
‫בקמץ שלא בהפסק אבל הוא בהעמדת טעם והוא א ח ד‬
‫מגי שבאי כן • )לי( הכי• ס ל ה מורה ל א ס ת ת הדבר עם‬
‫ה״א התמיהה וכסי׳ הה״א לאםתת הדב׳ כה״א הרצחת‬
‫‪:‬‬
‫מ‬
‫ט‬
‫‪7‬‬
‫)מלכים‬
‫לקט שכחה‬
‫ור״ע‬
‫ספרינו פירש אותי מלשון ומיד? לא יעלה‪.‬על ראשו וה־ועם שהיו ל&ער ולפניןמקצר דוה <» יצהק ורגקה‪:‬‬
‫מ‬
‫*אוגקלוס‬
‫ב‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש י‬
‫)מלכים כ״א׳( ר‪,‬מ} הסלע הזד‪ .‬לבמדבר כ׳( והדומים‬
‫להם אמר על כן קרא הקורא ששו י עקב‪ :‬א צ ל ת י סענץ‬
‫אצל הגיזבח )ויקרא אי( ופי׳ כלומר הלא הנחת אצלו‬
‫שוס ברכה בעבורי אלא הבל נתת לו איך ה י ה זה‪:‬‬
‫) ל ‪ 0‬נכיר• פירוש אדון וראש‪ :‬סמכתיו* רוצה לומר‬
‫סשכתיו לו שיהיו סמוכים וקרובים לו לעולם וכן ורוח‬
‫נדיבה תםשכני שתהיה סמוכה וקיובה לו או י ה י ה‬
‫פירושם סעד ומשען ויהיה ה ס ר בי״ח השמיש כאלו אשר‬
‫וברנן ותירוש • <לז( איפוא י ענינו עחה‪ ) :‬ל ״ ( ה ב ר כ ה ״‬
‫'‬
‫הר‪.‬״ א בגעיא‪ :‬גם אני״ אין מלח אני בכנוי‬
‫הפעול אל ה ב ר כ ה כי ככר א פ ר כגוי הפעול ב ס ל ה‬
‫ברכגי ופירושו גם אגי בגך כמוהו ברכגי‪ :‬ויבך״ כל שני‬
‫שואים במלת ה ה פ ס ק הם גחים לעולם‪) :‬ל<‪ 0‬משםני״‬
‫שם ובחירק המים הראשוגה והנפרד ם ש מ ן ‪ :‬י‬
‫)<‪ 0‬ועל‬
‫נןעל״ שלשה קמעין וזה אחד מ ‪ :‬י‬
‫חרבך ״ כמו ובהרבך ‪ :‬ת־יד״ כלומר כאשר‬
‫י‬
‫תמשול כ מ ס ר כ ש י ב א עת ה מ מ ש ל ה לך שישראל־‬
‫יעברו על התורה ויפרקו מעליהם עול ה מ צ ו ה‬
‫ופרקת עלו מעל צזארך״ ויש מפרשים אותו כ ע נ ץ א ר י ד‬
‫בשיחי)תרדים נ״ה^ והוא ענין הנידה על החולה או על‬
‫הצרה פלנייר כלע״ז )בל׳׳א בעקלאגען(‪ :‬ופרקתי ענין‬
‫השבר ו ה פ ר ש ה דבר מדבר ‪) :‬מי׳( ו א ה ר ג ה ׳ מנהג‬
‫האל״ף לבא בסגול ובא בפתח כחבריו ית״ן‪Dmnp(«<) :‬״‬
‫ענין הנחוש ן ופירו‪/‬עו ‪ -‬כ א ל ו קבל ח נ ח ט י ן על ם ־ ח ח ך כ י‬
‫חושב להורגך או מ ח נ ה ׳ על מיתתו ב ע מ י ך אם יוכל‬
‫להורגך איגו חושש אס יהרגוהו אחר כך *‪ ) : I‬ל ( אחרים ״‬
‫מעטים ולפי ש ה א ח ד הוא תכלי' המספרי׳ והיא המעט‬
‫שבמספרים וכגו ה ד ב ר המועט כאהד וכן ביטים אחדיט‬
‫)בראשית כ״ט( ‪ :‬אף אחיך׳ עקרו א נ ף כלו כ ס מ ל‬
‫בדגש ע ם‬
‫ו ח ס ר ה עין הפועל מטנו ו נ ב ל ע ה‬
‫הבנויים א ס ו א ‪ 5‬ף א ‪ $‬י ‪ ( » ) :‬לשה אשכל• בא עם‬
‫״ י שפירושו למה תרצה ש א ש כ ל‬
‫״י‬
‫ל־־ימיר ״‬
‫אשכל״ פירושו למה אשכל משניכם או על שניכם'•‬
‫נם שניכם ־ ענינו לתוספת כל א ח ד לרבות על חברו וכן‬
‫גם אגהגו גם א ת ה )בראשית ס״ג( כ י אם יהרגך יהרג‬
‫נ ס הוא‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫)‪ (3‬י ‪ 0‬ל ך ׳ קום עניו ודה כלומר מ ע ת ה לך‬
‫פ ת ה א ר ם ‪ :‬פ ת ה • בתוספת ה׳׳א ובפתח‬
‫קטן מקום פ ת ח גדול מפדן א ר ם ‪) :‬י( וירא עשו‪ .‬לפי‬
‫שהראיה גדולה משאר ההרגשות גשאלו כלם אליה וגם‬
‫ראות הלב םן ההרגשות‪ :‬אחות גביות ״ כי היה ג ב י ו ה‬
‫בעל השם וכן אחות לבן ) ב ר א ש י ח כ״ה( אחי י פ ה‬
‫הגדול )שם( ז‬
‫ז‬
‫ה ם‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫מ‬
‫׳‬
‫‪r‬‬
‫‪:‬‬
‫כ‬
‫ח‬
‫ו י צ‬
‫ח‬
‫א‬
‫פ ר ש ת ויצא‬
‫ויצא )י( ויצא וילך״ כן הוא מנהג הכתוב ל ק ח ת ח ח ל ת‬
‫הדב‪-‬ים וסופם ומניח אמצעיתם יכן ו י ק ‪0‬‬
‫וילךא־ א ר ם נחרים )בראשית כיד( ולא הלך ביום א ח ר‬
‫וכן צמח בלי יעשה קשח )הושע ח׳( והניח ה פ ע ו ל ו ה‬
‫האמצעיות כי הולך הכתיב בספור אל הכונה‪) :‬יא( ויפנע •‬
‫ענין פגישה‪ :‬ב מ ק י ם ׳ נ פ ת ח ה הבי״ת לידיעת המקובש‬
‫הבאים מבאר שבע‪ :‬מאבני המקום ״‬
‫שהיו לנים שש‬
‫א ח ת מאבני ה מ ק י ם ‪ :‬מ ר א ש ו ת י ו האחד מ ו ־ א ׳ ט ה‬
‫ב פ ל ס סבש^ה מזמךר־! י י * מ ק ט ך ה ‪ :‬י‬
‫איגו יוצא‬
‫י ' )ינ( מגיע״ י" יי‬
‫אף כי לדקות העיון כל הפעיל הוא י ו צ א ‪ ) :‬י ( אלהי‬
‫א ב ר ה ם אביך ״ קורא לאבי אב אב וכן כבור לבית אביו‬
‫)ישעיה כ״ב( שאשר על אביו ורבים כ ב ה ‪ :‬הארץ א מ ר‬
‫א ת ה שוכב עליה״ שאתה שובב בשקים ממנה וכן כי את‬
‫כל הארץ אשי־ א ת ה רואה׳בראשית י״ג(‪) :‬יל( ופרצת״'‬
‫לרוב הדברים ושפעם ידמם לפריצה שהוא ענין ההריסה‬
‫והנתיצה כאלו מרובם יפרצו הנדרים שלא יכילם מקום‬
‫הגדר‪ :‬ימה׳ לפי שהים הגדול לפאת מ ע י ב ארץ ישראל‬
‫קראו לפאח מערב ים‪ :‬ונכרכו בך״ בעבורך ובעבורורעך‬
‫יהיו כל המשפחות נ פ ר מ ת ‪) :‬״י( עטך״ באבקשץהם״ם‬
‫ושוא הב״ףלזכר גס בלאי הפסקי י והדגש )־־ חסרון‬
‫ם־ם ה כ פ ל ‪ :‬אעזבך• בספר ירישלמי בקמץ חטף פ ״ א‬
‫הפעל וכן אעבדך שבע שנים ) ב ר א ש י ה כ״ט;‪ :‬א ם‬
‫עשיתי• מלת התנא• כאלו אמר כ• לא אעזבך אלא אם‬
‫עשיתי ובאמרו עד אשר היא תיספת ביאור כי ד י לו‬
‫ב א ה ד ם ה ם ״ * ( ‪) :‬״( ויקץ״ בא ביו״ר האיתן לבד‪) :‬יז( וזה‬
‫שער השמים• ע״ד ו ת מ א ת פ ל ת ם למעון קדשו לשמים‬
‫)ד״ה ביל'( ובפירוש ששואל סימן י ' פירוש שער לידע‬
‫מטנו מה שגוזרין בתחתונים מ ן השמים‪, :‬יח( מ־אשותיו•‬
‫בא בהנעח האליף פירוש תחת ראשו והמ״ם נוספת כ י‬
‫היא נקודה שיא‪ :‬וישם אותה מצבה׳ הציבה על קומתה‪:‬‬
‫)ני( אעשרני • רוצה לומר אתן המעשר לך‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫כ ט )י( ר ו ב צ י ם עליה״ סמיך לה כמו ועליו מ ט ה‬
‫מ נ ש ה )במדבר בי( ו ה ר ו מ י ם לו‬
‫רבים‪) :‬י( אחי מאץ א ת ם ׳ כמו אל נא אחי ת ר ע י ‪,‬‬
‫)בראשית י״ט( כי יאמר אדם לאוהביו או לשכנו אף על‬
‫פי שאינו קרוב אחי או אף על פי שלא ידעו וזה ל ה כ נ ס‬
‫עמו באהבה ובדברי שלוט •י ‪ ( 0‬לבן בן גחור * זכר אבי‬
‫אביו ולא ובר אביו כי גחור היה ידוע וכעל ה ש ם וגככד‬
‫יותר מבחואל וכן אשר ל ק אלהי אברהם ואלהי גחור‬
‫)בראשית ל״א(‪) :‬י( ב א ה י סלרע מ ה ו א כיגיגי‪ :‬ורחל‬
‫באה‬
‫ר‬
‫‪1‬‬
‫לקם שכחה‬
‫*(‬
‫׳י*(‬
‫ואוגקלוס‬
‫תרגם כמין לך ופירושו מרא‪:‬עצמו לך מנומס עלזנרנוש כאלי אינו מח‪:‬י־ דהר ‪ f‬מאינ כ ד שלא‬
‫ממנו‪:‬‬
‫‪wtn‬‬
‫ף״ ‪ ft‬שטעמו בעוד שלא עשיתי וכמוהו עד שלמלך נמסנו‪:‬‬
‫!‪Michlal Iofi Tom. 1‬‬
‫ה‬
‫‪E‬‬
‫ובשרון‬
‫ב ר א ש י ח‬
‫ו י צ‬
‫א‬
‫‪ 3‬א ה מלעיל כי ה ו א פועל ע ב ר ‪) :‬י( הן עור ״ עניני על כ ל דבר טוב וכן יקרא בלשון קכר וכן העוררים ל ג י‬
‫עדין‪ 0) :‬ועל־ עניןסבוב‪) :‬יג( וינשקלו״ הלמ״ר שלחן)ישעיה כ״ה( ובחוב בסלה א ח ח בלא אליף ופירושו‬
‫מורה על העצם עצמו כמו מלת א ת ויספיק העגין זולתה‪ :‬בטזל טוב בא זה וקרי שחי סלוח ר״ל בא טול והעגין‬
‫)יל( אך״ עגיגו לאימת הדבר ובן אך טוב לישראל)תחלים א ח ד ‪) :‬יג( באשרי * מקור טן הקל יאשר בל הבנין םטגו‬
‫פ'ג‪ 1‬אך עמי המה )ישעיה מיג(‪ :‬עצמי ובשרי׳ לפי א ס ר ה באשרי שאשר־חי‪ :‬כיאשרוגי• כי הנשים אושרות‬
‫שהעצם חוזק הגוף ומעמידו גקרא הגיף עצם ואף על פי עלי אשרי שהיו לי כמה בגיס בין ממגי בין משפחתי‪:‬‬
‫עזבר בשר עם העצם העצם שזכר אינו מיוחד על העצם )יל( דודאים* ה ם שורש עשב כדמות א ד ם זכר וגקב'‬
‫לבר כי אם על הגוף ובשר שזכר אחריו הוא כפל דבר םאגדראגור בלעו )בל״א אלרויען( אולי שמע ראובן‬
‫כי גם בשר לבדו גאמר על הגוף כמו שאמר ומבשרך מה שאומרים ההמון כי הם מועילים להריון האשה ולפי‬
‫לא תתעלם )ישעיה ג״ח( שהוא הקרוב שהוא כגופו של שעמדה אמו מלרח הביאם אליה אבל הדבר הזה איגו‬
‫אדם ובדברי רז״ל ה ל ב ה בזכר העצם ב מ ק ו ם הגוף א מ ה כי אלו היה כן ל מ ה לא ה ר ח ה רחל • ש ל ק ח ה‬
‫כאמרם הלך הוא בעצמו‪ :‬חודש ימים• פירש חרש שלם מהם וגם לאה ל א הרתה בסבתם שהרי אמר וישמע‬
‫כי לא השלם לגו החדש כי א ם ביום שלם לא במקצת אלהיבש אל לאה **(‪ :‬ותאמר ר ח ל י ח ש ב ה כי דברי‬
‫היום‪w :‬׳> הכי־ מלת הטעם עם היא התמיהה כמו הכי ההמון א מ ה ‪) :‬עי( ו ל ק ח ת ״ מקור בחסרון הפ״א י‬
‫קרא שמו יעקל‪:‬־)בראשית כ״ו> ושם פירשתיו‪ :‬משכרתך״ והלמ״ר לשמוש רוצה י * ״ לומר כמו ותרצי ל ק ח ה‬
‫*;נפרד עשייורת בפלס מ ל כ ו ד ת ובכגוי ישוב ה ח ו ל ם ואלו היה כדברי המתרגם שתרגם והסכין היחד‪ ,‬התי״ו‬
‫)י^רכיח* י י רוצה לומר שהיו רכות דגושה כמשפט כמו ולקחת בידך )מלכיכם ייד( ורבי‬
‫לשורק‪ :‬י‬
‫ו ד ו ס ע ז ה ‪ :‬יפת תאר״ הוא על־־ צ י ר ה ה פ ג י ם ושאר יוגה כתב כי הוא מקור שלם והלמ״ד פ״א הפועל והנכון‬
‫האיברים וקומת הגיף ומראה על הכשר שהיה לבן ואדום מ ה שכתבגו כי הלמיד בו לשמוש כי לא מצאגו מקור‬
‫והשער שהזר‪) :‬נ( אחדים״ כלומר היו בעיניו כ י מ י ם שלם בתוספת היא או תי״ו אלא א ס כן הפ״א בקמץ‬
‫מעטים ולפי שהאחר מיעוט ה מ ס פ ר יבנו הדבר השועט חטף כמו שטרה )חהלים כ י ה ( או בשוא כסו ש מ ע ה‬
‫י‬
‫באחר‪ :‬כאהבתו י מקור‪ ) :‬נ א ( ה ב ה • בקמץ ומלרע‪ :‬כי )דגיאל טי( או בחירק כמו ל י ר א ה )דברים יי(‬
‫בפתח א ם י ה י ה‬
‫מלא! ״ ענין ה ש ל מ ה ‪ ( « ) :‬שבוע י"זאת • סמוך וזאת יאמר ל ש מ צ ה )שםות ל״ב‪ >,‬או‬
‫עיין ג ר ו ג י ה כמו ל א ה ב ה )דברים י״א( אבל ־*‬
‫על לאה‪ :‬ונתנה ״ עבר טנפעל לנקבה או ת ה י ה‬
‫ם־םן מ י ו ‪ :‬לכן ״‬
‫מבנין הקל והנו״ן למדבר בדרך ה ת פ א ר ה כפו משכני בקמץ רחב לא טצאגו י י‬
‫אחריך נרוצה נגילה ונשמחה בך )שיר ה ש י ר י ם א ( בעבור כן‪ ) :‬ט י ( ותצא לאה לקראחו״ מ ה שיצאה‬
‫והדומים ל ה ם ‪ ) :‬י‪ 0‬כי שנואה ל א ה ׳ לא היה ש ו נ א לקראתו מדרך הטוםד ע ש ת ה וה לפי שיעקב לא ירע‬
‫אותה אלא לפי שהיה אוהב את רהל יותר קרא לאה בדבר ו ה י ה הולך כדרכו ל כ י ה רחל ולא היה מררר‬
‫שנואה כלומר כנגד אהבתה של רחל היתר‪ .‬שנואה וכן‪ .‬המוסר שתוציאגו לאה מבית אחוחה א ח ר שגכגס ש ם ‪:‬‬
‫ה א ח ת אהובה והאחת׳ נשואה )דברים כ י א ( ‪ :‬ורחל־ אלי ת ב א ״ א ל אהלי כי לכל א ח ת היחד• לה א ח ל כםגי‬
‫עקרה ״ גשארה עקרה כמו שהיתר!•‪)1 :‬ל‪ 0‬יאהבגי״ ב א פ ת ח ע צ מ ה וכן כחוב ויבא לבן באהל יעקב ובאהל־ ל א ה‬
‫גדול תחת קמץ קטן כי הראוי י א ה ב נ י וטעמו יאהבגו ובאהל שתי האמהות וגו׳)בראשית ל״א(‪ :‬בלילה היא •‬
‫וחעמיד םלרת ביריעת הםתואר וחסרון ידיעת התואר וכן א ת הכבש‬
‫כ א ח ו ת י ‪<) :‬ל( ילוה עגיגו ח מ ר ‪ " :‬י‬
‫א ח ד )במדבר כ״ח( א ת ה ע ג ל ה חרשה )שמואל ב׳ יי(‬
‫פסקה‪:‬‬
‫ל ) ג ( ו א ב נ ה ״ פועל מבגים‪ :‬דגגי י הרגש בו להבלעח ורבי׳ כמוהם‪») :‬ח( יששכר י בשיש חצר כחב ש א י ג ה‬
‫הנו׳׳ן הנוספת כן רעת קצת המדקדקים ג ק ר א ה השי״ן השגייה אף על פי שהיא כתובה ובמכלל‬
‫ויתכן שמרגש בו לתפארה הקריאה ולא לחסרון נו״ן ן ש ש ב ר השי״ן ה ר א ש ו נ ה ת ק ר א ולא השגיח כלר־‬
‫והוא הנכון‪) :‬י‪ 0‬נפתולי א ל ה י ם ״ ענינו ההפוך ו ה ע ו ו ה‬
‫לקריאת כן אשר סימן ם״ג‪) :‬יט( וברני אלהימ‬
‫ופירושו גתהפכחי ונשתדלתי עם אחותי לגצחה גם יכלתי אתי ובד ט ו ב • ענינו נתן לי אלהיס מחן טובי וכתב‬
‫וסמך נפתולי אל מלת אלהים לנורל הנפתולים ו ע צ ם ם ר׳ יונה כי הוא רומה ללשון הערב שאוסר הלשין הוד‪,‬‬
‫כמו עיר גדולי‪ .‬לאלהים )יוגה גי( ארזי אל ) ש ם ליו( על ה מ ת נ ה ושיש אוחי א ת ר זכרני וכפל הכנר ה ו א‬
‫כהררי אל ) ת ה ל י ם פיב(• ופ״א בשרשו*(‪ :‬בא גר• לתוספת כאור * או יהיה פירוש אותי כמי ממני כמו ה ס‬
‫גודד הגדוד כי בהולדו היה לה גרוד בגים* ורבי מ ש ה יצאו א ת העיר ) כ ר א ש י ה ם״ר( וזולתו כלומר ממני‬
‫הכהן כ ת ב מזל כלומר בא מזל טוב והוא כזכב צדק שיורד‪ ,‬עצמי נתן לי מתן טוב ש ל א היה ורע כעלי בי ל ב ט ל ה‬
‫ונתן‬
‫‪T T‬‬
‫י‬
‫‪r‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫ל‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**>‬
‫ו ב ש ר ש פתל פירש פתתזקתי נטעס צמיד פתיל ני הסוני כשיכפל ויהיה עזור הוא יומין פזיז ויש מפרשים אומו‬
‫לשון מנור‪:‬‬
‫יש אומרים ני הם עשנים עסיסו כתאוה לנשים מגזר מלשון עת לולים׳‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ה‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ב‬
‫א‬
‫ו י צ‬
‫ש "י ח‬
‫יח‬
‫א‬
‫ו נ ת ן ל י בו ה־ייון ו י ל ד ת י בן הנד‪ .‬ב י ה מ ת ן ה י ה מ מ נ י ל ו ב נ י ) ב ל ״ א ע ם פ ע ן ( ‪ :‬ל ח ״ ע נ י ו ל ח ו ת ו ה ו א ה א ד ש ר ש י‬
‫ז ב ד ב ש ש נ ק ו ד ו ת וי״מ ל ו ח ‪ :‬ולוז ״ ה ו א ש ק ו ר י ן ל ו ב ל ע ז א ו י ל י י א נ ״ ו ) ב ל א נ ו ס מ י ם‬
‫ורצוני ה י ה מ ש ו ת ף מ * ( ‪:‬‬
‫ידור ע מ י כי כן ו ר ב ע ו ס ע ד י ה פ י ר ש ש ק ד מלשין י ש מ ע א ל ו כ ן ב ת ר ג ו ם‬
‫ב ח מ ש נ ק ו ד ו ת ‪ :‬י ו ב ל נ י ״ ע נ י נ ו ״'‬
‫נ ק ר א ת ה ד י ר ה וכול כ מ ו בניתי ביח זבל ל ך ) ט ל כ י מ ח י ( ‪ :‬ירושלמי ח ר ג ו ם ש ק ד י ם לזזים‪ :‬וערמון ״ ה ו א ה נ ק ר א‬
‫) » ( א ס ף ״ ע ל ד ר ך א ס פ ו ג ג ה ס ) י ו א ל ד׳( ו ל ר ע ת ק צ ת כ ל ש ו ן ר ז ״ ל ד י פ ל י ו כ ן א מ ר ה ח ר נ ו ם ו ד ד ל ו ב ו א ו מ ר י ם כ י‬
‫ה מ פ ר ש י ם לשון ה ס י ד ‪ ,‬ו כ ל י ה כ מ ו ו א ס פ ת ג פ ש ך ש ו פ ט י ם ה ו א ה א י ל ן ה נ ק ר א ב ל ע ז ק ש ט נ י י י ר ) ב ל י א ק א ס ט א נ י ע ן (‬
‫י ״ ח ( פ ן א ו ס י פ ך ע מ ו ) ש מ ו א ל ‪ 0‬י ו ( « ) נ י ( ב ה ן ״ שב א ל ו נ ק ר א ב ע ר ב י ש ו ״ ך ב ל ו י ט כ ל ו מ ר ס ל ך ה א ל ו נ י מ ו ה ו א‬
‫נ ש י ‪ ( < :‬ג ח ש ת י • כ ת ר ג ז ט ו ב א ט ד י ש י ב ת ך ע מ י היתר• ה ע ר מ ו ן ‪ :‬ויפצל ״ ענינו ה ס ר ה ה ק ל ף מ ע ל ה ע ץ ב ע ו ד ו‬
‫ל י ג ח ש ו ה י מ ן ט ו ב ו א ר צ ה ש ת ש ב עשי ע ו ד ‪ :‬ג ק ב ה ״ ע נ י נ ו ל ח ו כ ן א ש ר ‪ : S S D‬מ ח ש י ף ' ע נ י ן ג ל ו י ‪ :‬ה מ ק ל ו ת ״‬
‫פ י ר ו ש ו ב י א ו ר כ ת ר ג ו מ ו כ ל ו מ ר כ ל ט ה ש ת פ ר ש ע ל י ש א ת ן נ פ ל ה ד ג ש ב ר ב ו י ‪) :‬ליי( ב ר ה ט י ם * מ ק ו ם‬
‫ב ש כ ר ך א ת ן וכן א ש ר פי ה ׳ יקבגו ) י ש ע י ה ס ״ ב ( נקיבי מ ר ו צ ח ה מ י ם ב ב ר י כ ו ת ה ע ש ו י ו ח ב א ר ץ ל ה ש ק ו ת שבש‬
‫ר א ש י ה ה ג ר ם ) ע מ ו ם ו ׳ ( ‪ 0 ) :‬לרגלי י פירושו כענין ר ב ה מ ו ת ם ת ר נ ו ם ו י ר ץ ו ר ה ס ) כ ר א ש י ת י״ח(‪ :‬ב ש ק ת ו ת ־‬
‫ש א ו מ ר י ם ר ג ל ט ו ב ה ל פ ל ו נ י ‪) :‬לי*( א ש י ב ה א ר ע ה ״ ח ח ס ר ב ב א מ א ר י ך ע ם ה ח י ר ק א ף ע ל פ י ש א י ן נ ק י ר פ ת ח ע ם‬
‫ה ר י ו ו כ ן ש מ ש י ר ח ) ח ב ק ו ק ג י ( ר א ו ב ן ש מ ע ו ן ) ש מ ו ה ה ש ו א א ת ה ק ו ר א ה ש ו א כמו• ש ו א ו פ ת ח ‪ :‬א ש ר ח כ א ן‬
‫הצאן ל ש ת ו ת ״ פירוש כ א ש ר ח ב א ן וכן א ש ר ר א י ת ם א ת‬
‫א ׳ ( ‪) :‬ל»( ה ס ר ״ מ ק ו ר א ו פ י ר ו ש ו ה ס ר א ח ה מ ש ם ש ל א‬
‫מ צ ר י ם ) ש מ ו ת די( ת א כ ל ־ ־ מ צ ו ת א ש ר צ ו י ת י ך ) ש מ ו ה‬
‫ח א ם ר היום או‪ ,‬מ ח ר ש נ ש א ר ש ם שום גקוד ו ט ל ו א‬
‫שיולידו ד מ ו ת ן ‪ :‬נ ק ו ר ״ ה ו א ר ו ש ם ה כ ת מ י ם ה ק ט נ י ם ליד( כ ל ו מ ד ב ש ע ה ש ב א ל ה ש ק י ה ה צ א ן ‪ :‬ו י ח מ נ ה *‬
‫"י־־־־‬
‫נ ק ו ד ו ת נ ק ו ד ו ח ‪ :‬ו ט ל ו א ' ה ו א ש כ ת מ י ו ר ח ב י ם כ מ ו ב א ה ב י ו י ד ב ת ח ל ח ה ונו״ן ה ״ א ב ס ו פ ה ו ה ר א ו י‬
‫מ מ ל א ו ת ) י ה ו ש ע ט י ( ובן ב ר ב ר י ר ז ״ ל ט ל א י ע ל ג ב י ט ל א י ‪ :‬ו ת ח ס נ ה ו ב א נ ח ה צ ר י ת ש ו ר ה ה י ו ״ ד פ י א ה פ ע ל ־ ־‬
‫ח ו ם ״ פ י ר ו ש ו ש ח ו ר כ י ה ש ח ר ו ת מ פ נ י ה ח מ י מ ו ת ו ש ר ש ו ב ו י ׳ ע ר נ ה ) ש מ ו א ל וי( ו ב ס י מ ן נ״ו כ ת ב ב א ב ס י מ ן נ ק ב ה‬
‫א ח ר ל ב ד ‪) :‬ל״( ויחמו ״ ב פ ל ה וירדו א כ ל ־‬
‫~‬
‫חום או ח מ ם והשורק ת ח ת ח ו ל ם ״ * ( ‪ ) :‬ל ‪ 0‬ו ע נ ת ה '‬
‫ע נ י ן ע ר ו ת ‪ :‬ל פ נ י ך ״ מ ל ח ל פ נ י ך ד ב ק ה ע ם ו ע נ ת ה בי צ ד ק ת י ו י ח מ ו ה מ י ר ב ס מ ל ב ע ב ו ר ש ה ח י ״ ת נ ק ו ד ה ב ח ט ף ס ג ו ל ‪:‬‬
‫א ל רסקלות״ כנגד ה מ ק ל ו ת ‪ :‬הצ«ן״ רוצה לומר‬
‫~"‬
‫כ ל ו מ ר א ח ה ת ר א ה ש ת ע י ר בי צדקתי כ ש ח ב א א ל י ע ל‬
‫ש כ ר י ל ר א ו ת מ ה ה ו א ‪ :‬ל ו ״ כ ת ו ב ה מי״ו ובשורק וענינה ה נ ק ב ו ת ‪ :‬א ל ע ק ו ד וכן ע ק ר י ם ״ פירושו ש ה כ ת מ י ם‬
‫כענין ולואי‪) :‬ל ( ה ע ק ר י ם י ו כ ר ע ק ר י ם ב מ ק ו ם נ ק ד י ם ש ל ה ם ב מ ק ו ם שקושרין א ו ת ו ה י ד והרגל שכופפין ה י ד‬
‫ע ל ה ר ג ל וקושרין ובאותו מ ק ו ם היו כ ת ם י ה ם ל כ ך ק ר א ם‬
‫כי עקרים ה ם נקודים א ל א שהעקדים רוצה לומר על־‬
‫מ ע ר כ ת הצאן ג ק ר א כ ן ‪ :‬ע ל‬
‫)»( ע ד ר י ם‬
‫ל ב ד מענין ויעקוד א ה ‪ .‬יצחק בנו ע ק ר י ם ‪:‬‬
‫נקודות היד והרג?‬
‫)בראשית כיב( כשרוצים!לגווו א ת הצאן קושרים אוחו צאן* פירושו ע ם ‪ :‬ב כ ל ‪ .‬י ח ם • מקור וכעבור הדבקו‬
‫כ מ ק י ם שם ואס נאמר‬
‫ביד וברגל ונקדים כולל נקודות כ ל הגוף ו ב א להודיע ל מ ל ת ב כ ל ג א מ ר שהוא‬
‫ב א מ ר ו ע ק ר י ם כי לבן ד ק ד ק ב ה ס ר ת ה נ ס ר י ם כי א פ י ל ו ש ה ו א ח ס ר ע ת כ ל ו מ ר ב כ ל ע ת שהיו מ ת ח מ מ י ם ו ה ו א‬
‫א ו ח ם ש ל א ה י ה ג ק ו ד ת ם א ל א ב ר ג ל י ם ל ב ד ה ס י ר ל ב ן ׳ ע ת ח מ ר ן ה ו א מ ק ו ד כ מ ש פ ט וכן ה ו א ה ת ר ג ו ם ב כ ל‬
‫ע ד ן ד מ ת י ח מ ן ‪) :‬מא( ה מ ק ש ר ו ת י תרגומו ב כ י ר י א ו ה ם‬
‫׳מהצאן א צ ל א ו ת ם שנקודים בבל הגוף ו א ח ר כ ך כלל־‬
‫ו א מ ר כ ל א ש ר ל ב ן בו כ ל מ י ש ה י ה ש ו ם ל ב נ ו נ י ח ב ו בין ש ג ו ל ר ו ב י מ י נ י ס ן ו ה ם ‪ ,‬ח ז ק י ם ו ב ר י א י ם מ ה א ח ר י ם‬
‫מ ע ט בין ה ר ב ה ו ל ב ן י ה י ה ת א ר ב ח ב ר י ו ו פ י ר ו & ו כ ל מ י ו ק ר א ׳ ב ל ש ו ן ק ש ר כיי ה ק ש ר ח ז ק ו מ ן ו ה ק ש ר י ם‬
‫ל י ח מ נ ה ׳ ה ם ״ ם בסגול וגמצא ב ס פ ר י ם‬
‫ש ה י ה צ מ ר לבן מ ריצה ל ו מ ר ב ח ל ק מ מ נ ו ו י ח ס ר ה ש ת ו א ר ל י ע ק ב ־ * * ( ‪:‬‬
‫כשו כ ע ד ר ה ק צ ו ב ו ת ) ש י ר ה ש י ר י ם ד ׳ ( ‪ -‬ו ה ד ו ם י ב ש ל ו ‪ :‬מדויקים ה מ י ם בצרי והכגוי ל ה ו ר ו ת ע ל ה נ ק ב ה ה פ ע ו ל ה‬
‫ה נ ק ר ו ת * ג ק י ‪ -‬א ו כ ן ה ב ה מ ו ת ה ל ב נ ו ת ש י ש ב ה ם כ ת מ י ם ס י מ ן י ״ ח ועיין ב ס ^ ז ן נ״ו ו ב פ י ר ו ש ה י א ל י ח ם נ ה נ ו ס פ ת‬
‫שחורות או השחורות שיש ב ה ם כ ת מ י ם לבנים דומות כה״א א ו ה ב ה )שמוח כ״ם( והיה ב ל א ה י א ליחמן ו ב א ת‬
‫ד נ ו ש ה ש ל א כ מ נ ה נ כ מ ו נז״ן ע י ג י ת ר א י נ ה‬
‫ל ג ק ו ר ו ת ‪ ) :‬ל ‪ 0‬מ ק ל ״ ב פ ת ח ‪ :‬ל ב נ ה ״ ה ו א ע ץ ש נ ז ר ת ו הנו״ן‬
‫)״‪ 0‬ו ב ה ע ט י ף י ע נ י נ ו ה ה ת א ח ר כ ת ר נ ו מ ן‬
‫י ל ב ן ו כ ת ב רבי ״ יונה כי ה ו א ה ג ק ר א כלשון ע ר ב י כ ה ) מ י כ ה ך { ‪:‬‬
‫ובלקישות‬
‫‪- .‬‬
‫נז‬
‫‪4‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪N‬‬
‫ה‬
‫‪1‬‬
‫‪1 -‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫׳**(‬
‫והסגול‪ :‬וטפתמ מומרים נמקומות דנים ונן צלמות ונלעלי והנס‬
‫ויתכן שהיא מלה מורכנת זה נד נמלת מדוע‬
‫י נד הוא נמו נדי עצי שטים ותעש נדים וה<* ענפי האילן הגסים והשאילוה לננים יאכל בדיו בכור מות ואמרה‬
‫לאה ני עשה ה' לה זה כנן נד טוב להיות־ נעלה מתלונן נצלה וזהו הפעם יזנלני אישי שהרצון יתלונן נצלו‪:‬‬
‫א ע ש ה גס אנכי לביתי • הטעם נמו הפוך מתי׳אעשצ אנני'גם לניתי‪:‬‬
‫ו ה נ כ ו ן שהוא קרונ אל האדום והוא •מגזרת ממה שהוא דומה לשמש אשד יתאדם קצת‪:‬‬
‫ןי״א שהם הצאן אשר הזנרים מהם סולנים אסר הנקבות בכל עתלרונ תאותם מלשון ונפשו תשורה בנפשו ונקרא‬
‫הנולדים מהם הקשורים על שם אניהס‪:‬‬
‫• ־*־ י‬
‫ה *‬
‫ויתכן‬
‫ב ר א ש י ח‬
‫יבלקישוח ענא רוצה לומר על לידת הצאן ש ח ל ד נ ה‬
‫באחרונה זמן שילדו רוב הצאן ובאותו זמן לא ישיב יעקב‬
‫את המקלות כי הזמן שתלדנה רוב הצאן ידע יעקב כי‬
‫יבא לבן על הצאן לראות פ ה תלדנה ולפיכד לא היה‬
‫משים המקלות באותו הזמן *( ‪ ( ) :‬ויפרץ האיש •‬
‫לרוב הדברים ושפעם י ד ס ם לפריצה והוא ענין ההריסה‬
‫והנחיצה כאלו מרובם יפרצו הנדרים שלא יכילם מקום‬
‫ערר‪:‬‬
‫מב‬
‫א‬
‫ו י צ‬
‫ה ו א פ ר ת כתרגומו ‪) ( » ) :‬ידבק• עניו ה ע ג ר ז וכן‬
‫תרגום וישיגם ו • דבקינוו‪) :‬כל( פן תדבר ״ שלא ת ר ב י ‪:‬‬
‫)כי‪ 1‬תקע אח אחיו• כלומר העמידם שם כתרגומו אשרי‬
‫יח אחוהי או תקע אהלו עם אחיי גם בן בהר הגלעד‬
‫והגה היו שגיהם בהר אלה גכח אלה‪ ( » ) :‬ו ת ע ב אוח *‬
‫כאלו אמר את רעתי או יהיה אוחי מקום מן כלומר גגבת‬
‫דעתך ממגי כתרגומו וכסית מגי‪ ( ) :‬ולא נטשתני י‬
‫עגין עזיבה‪ :‬ה ס כ ל ת ״ עגין טפשות וידמה שאיגו פועל‬
‫עובר‪ :‬עשו ״ בוי״ו כמו בה״א והוא מקור‪ ( ) :‬יש לאל‬
‫ירי' כח והלם״ד גוםף שרשו איל• וכשרש ארה כתב‬
‫ש ה י א לשיץ חוקף וחווק וכש־ש עור כ ת כ שהוא ש ט‬
‫דבר‪ :‬לאל ירי• הפוך איח השמוש כמו יש אל לירי יכן‬
‫הוא ה ת י נ ו ם איח חילא בידי‪ :‬אמש ״ הלילה ש ע ב ר ה ‪:‬‬
‫אמר אלי לאמר * הוא כפל המקור על הפועל־ לחזק‬
‫הדבר ובבאו אחרון יותר‪) :‬ל( גכסיף נ כ ס פ ה • עגין‬
‫חאוה וחשק ונכסוף מקור מבגין גפעל בשקל ;'שאול‬
‫נשאל דור ' ־ )שמואל ב ׳ ( ‪ :‬עלל( בבר‬
‫הגמל • הלא ם ר ד ע ה הגטל‪-‬י ״ ובדברי רז״ל כר ו כ ס ה‬
‫ששוכבים עליו ה נ ק ר א קולגו״ן בלעז )בל״א זאטטעל(‬
‫כאםרם אמר לה בת* כ ר ם כרי ושרשו כרר כמו שאמר‬
‫כר מבית ה כ ר ר ‪ :‬נלם( דרך נשים • מנהג והוא הנדות ״‬
‫זאםר כן דרך כבור וכן אורח כ ג ש י ם )בראשית י״ח(‪:‬‬
‫)ל‪ 0‬ד ל ק ת ענין רדיפה‪) :‬לי( בה• ע;ינו כסו ה נ ד ת ‪:‬‬
‫)ליז( ואילי צאנך ״ וםאילי צאנך ואפילו א ח ר לא אכלתי‬
‫ו ח ח ס ר ם״םהשמוש כמו אלחנן בן דורו בירת לחבש‬
‫)שמואל ב׳ כ״ג( רוצה לומר מ ב ־ ה לחם עד יקום גוי‬
‫אויביו)יהושע טי( מאויביו והדומים ל ה ם ‪; :‬ל״^אחטנה•‬
‫ח ס ר אל״ף לם״ד הפוע?־ כלוםר שיהיה ה ח ט ^ עלי‬
‫ו א ש ל ם לך כטור־!‪ :‬ת נ ק ב נ ה ״ קל הקו״ף וכן רוב‬
‫ק ל ‪ :‬גנבתי״ היו״ר‬
‫י‬
‫״ף‬
‫א‬
‫הבנין ‪.‬‬
‫בשניהם נוסף כיו״ר מלאתי םשפט )ישעיה אי( ואלו‬
‫היה לכגוי היחת הבי״ת קמוצה והוא פעול והראוי גנובת‬
‫יום וגגוברת לילה‪) :‬מיז( וחחלף־ עגיגו התמורר־ז‪:‬‬
‫)״*( לולי אלהי אבי• ואחר כך פירש אלהי א ב ־ ה ם ‪:‬‬
‫ופחד יצחק״ מי שמפחד יצחק ממנו היר־ז עמי וזרת׳‬
‫ש א ס ר וישבע יעקב בפחד אביו יצחק בטי שמפחד‬
‫יצהק ממגו ואמר עגץ זה ביצחק לפי שמפחד םר־ז׳‬
‫ומסר עצמו ברבר העקידה‪ :‬ריקם * שם ב ה ו ס פ ה ס״ם‬
‫שוד‪ ,‬לזכר ולנקבה‪ 0 » ) :‬מה א ע ש ה לאלוף־ אמר‬
‫לאלה אחר שאמר ולבגותי כלומר ל ב מ ה כאלה שהכש‬
‫טובות מה אעשה כלום׳ איך אפרד מהן‪< :‬מס( וירימה‬
‫מצבה' הרימה להיותה מצבה ש ה צ י ב ה על ק ו מ ת ה‬
‫ושמה כמקום גבוה מההר להיותה נ ר א י ה נרחזק זהו‬
‫שאמר‬
‫נ ת‬
‫‪w‬‬
‫ל א ) ( ש ל ש ם • ת א ר ו ר ו צ ה לומר ה י ו ם השלישי‬
‫לאחור‪ :‬ו א ת נ ה • כחוםפח ה״א‪:‬‬
‫) ‪ 0‬התל בי* עק־ החי״ו להדגש כי ר‪,‬ןא פועל עבר‬
‫ובא הגח חמורתו ובפירוש הזה בבגין הדגוש הוא קל‬
‫חוץ מאחר ויהתל בהם אליהו )םלכים י״ח( עגין שקר‪:‬‬
‫מנים• פעמים לפי שהם מגין גאמר‬
‫עשי ה‬
‫בזה הלשון ואסר עש־ח לפי שהוא סוף האחדים וראש‬
‫העשיות לפיכך לשון ר מ י ה מ ס פ ר בזה השם ב ס ח ם‬
‫<וצה פעמים רבוח וכן ואפו עש־ נשים )ויקרא כ״ו(‬
‫והדומים לו‪ '."< :‬כל הצאן־ רוב הצאן כמו וכל הארץ‬
‫באו מצרימה )כראשית ם״א( והרומים לו‪ C«) :‬ויצל״‬
‫ענין ה ה ס ר ה ו ה ש ל י ל ה וכן אשר הציל־־ א ל ה י ם ״‪.‬‬
‫)י( העתר ים י ידוע כי הם הזכרים מן העזים ונקראו נם‬
‫כן תישים והגרילום יקי או ע ת ר י ם ותישים ו ה ק ט נ י ם‬
‫יקראו שעירים‪ :‬על הצאן״ רוצה לומר הנקבות‪ :‬ב ר ר י ם‬
‫שיש להם כתמים לכגים כמו ב ר ד ‪ 0') :‬אגכי האלי־‬
‫בית אל* ה ס ר הגסמך ויוצר‪ .‬לומר האל אל בית אל‬
‫כמו הארון הכרית )יהושע גי(‪ :‬אשר גדרת ל י הסלאך‬
‫ידבר בלשון ארגיו כאלו הוא םדבר כי יעקב לא גדר‬
‫למלאך אלאלאל־^‪) :‬יי( ותעןרחל ולאה״ כסו ו י ב א‬
‫משה ואהרן )שמוח יי( כי היא ה ע ק ר ‪ ) :‬ט י ( נחשבנו ״‬
‫ענין ה ש י מ ח ‪ :‬גם אכול י ענינה להוספת ופירושו לפי‬
‫שאמרו הלא נכריוח נחשבנו לו כי םכרט כי לא די שלא‬
‫נחן לנו משלו אלא אכל מה שראוי ל ח ח לנו וגם אכל‬
‫כספנו שהוא שכירוחך‪) :‬יא( רכשו ״ השם הזה כולל‬
‫בל םמון האדם מקנה הבהמה ובכף וזהב וכל סטלטלין‪:‬‬
‫מקנה קנינו* סםוך כי הוא נקוד בצרי‪) :‬י ( התרפים *‬
‫פירש ראב״ע כי הם צלםים עשויים על צורח בן ארם‬
‫יראו בהם העתירות‪) :‬נ( ויגנכ* פירוש נגב דעתו כי‬
‫הוא היה חושב שהיה עם צאנו ו ה ו א ברח‪ :‬על בלי‬
‫הגיר לי״ על ש ל א הגיד לו דרכו‪ :‬כי בורח הוא״ לא‬
‫שיאמר לו אגי בורח כי זה לא יחכן אלא מעם כי בורח‬
‫למלח ויגנוב ננב דעחו כי הוא היה בוו ח והעלים ממגו‬
‫ולא הניד לו כי היה רוצה ל ל כ ת ׳ ־ ' ( ‪ ( " ) :‬הנהר״‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ב ש ו‬
‫ה ק ‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫ויתכן שהעטופיס הם החלשים •אשר נפשם נהם תתעטף ואין להם מצוה‪:‬‬
‫ו י ב ר ח ״ מצת נרימה תורה על סור האדם מחיזהמקוס ואין רודף חה מדאגת הזק עמיד אגל סור הא ס מן המקום‬
‫מפני הזק הווה או מפני רול‪ $‬יקרה ניסה‪:‬‬
‫א לא ישיג‪:‬‬
‫מ ט ו ב ועל רע״ הטעם לענות עמו טונה אם ישונ עמך מלרנו או ספמילןו ל‬
‫ראדזיר‬
‫ל‬
‫ע ש ו ת‬
‫ע ע ן‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ה‬
‫ם‬
‫ב ר א ש‬
‫ח‬
‫ו‬
‫יט‬
‫ש ל ח‬
‫שאמר וירימה ולא אמר וישם אותה כצבה לפיכך קראה במקלי״ נ פ ל הרגש ככנוי‪ 0») :‬א פ עיי מ ו ם • א ם עפ‬
‫פצפה ‪) :‬מי( נ ק ר א דובר ה א ב נ י ם כן לסביב ושרשו כנים וכן א ס על בנים רטשה יהושע י׳(‪.‬״ )יג( ואהדה‬
‫גלל ודבורו אל הבגד ם יוכיח‪ > ) :‬יגר ע ר ר ו ה א ' א ס י ח ״ על דרך שאמר דור זכור דבר לעברך על אשר‬
‫פירוש גלעד וכי חרגים וריחה בבל לגלים ) י ר מ ה כ״א( יחלחני ) ח ה ל ס קי״ט(‪) :‬יי( וירן שם ״ פוער־ עוטר‪:‬‬
‫ליגרין• לעי ה ע ד ה )מיכה אי( ליגרי דקלין‪ :‬גלעדי בירי ״ ברשותו ״ וכן כל יש לו נחן בידו‪) :‬סז( ץבגיהכם‬
‫ע ם רוצה לומר גל ערוח כנגד ש ג ק ר א לו לבן יגר עם ב נ י ה ם היו ש ל ש י ם ועירים י העי״ן ב ש ו א לבדו‬
‫‪.‬זית והקכוץ ז ת י ם‬
‫שהד ה א ואלו ה י ה ת א ר היה אומר יגר שהרא ‪ :‬ובסימן ק״ז עיר על מעקי י‬
‫‪ 00‬עדר עדרי‬
‫בהוראת עי"ן ה פ ע ל ‪:‬‬
‫)יצט( והמגפה • ד א הג־צכה שקרא א ה ה יעקב מצפה וקבוץ עיר‬
‫לפי שהקיפה בכקים גביה יקרא אורה מצפה ג״כ לעגין מערכת" הצאן נקרא כן‪) :‬ייי( יפגשך״ הנימ״לבקמץ‬
‫?גאמר יצף יי ביני וביגיך‪ :‬יצף* עגין הבטה וכן והמצפה‪ :‬מעמר כ נ ע י א ורפה והיה ראוי בקמץ חטף הגימ״ל‪:‬‬
‫) ‪ 0‬אין איש עפנו״ והלא כמה אנשים היו עמרם אייא לסי א ח ה ״ בא כ פ ח ה וסלעיל בלי ה פ ס ק יוקף אבל היא‬
‫אין איש עמנו שיוכיח כין שנינו אם תעשה זה כי אתה מעמדה ב ט ע ם ‪ 0<0 :‬לעברך ליעקב ״ הלמ״ד מורדת‬
‫• חשבון בארץ אחר ח ואין מי שיאמר לך מה ת ע ש ה ‪ :‬לדכא ת הדבר אל העצם ויבא זה אחר זה ויספיק ב א ח ד ‪:‬‬
‫ר א ה אלר־ים ער ביני וביניך ״ א ם השקור בבריחי ‪:‬‬
‫על‬
‫להרחיב על‬
‫בפתח‪ n‬ה ר ח י ב‬
‫«‪ u‬ו‪1‬ע‪!^1‬י •־ ־׳ י* י ׳ •י ׳ • ״ ׳ נ י ״ ־ ״ <כ‪1‬״־•*בםיצאכם * המ״םי בחולם ‪7‬זרצר״י ‪n e j‬‬
‫‪ \j u ' l‬ב \ ג י ‪«11‬י*\ן‬
‫מז‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪w‬‬
‫‪j‬‬
‫|‬
‫) ‪O‬‬
‫יא( אשר יריתי ביגי ובינך •י אשר יריתי ל ה י ו ה ס עד ראל״ף ולפאר המלה ולולי זה היה המים בקמץ ח כ ף‬
‫ביני‬
‫יגי וכיגיך ) ״ ( ער״ ת א ר וכן עדה‪ :‬א ם אגי׳ ודצד׳׳י ב ע ‪ :‬א כמו כ ת פ ש כ ם א ת העיר )יהושע ח׳(;‬
‫ואם‬
‫צם א ח ה • א ס זה טעמובסקיםשץ השמיש כאלו א פ ר )״י( א כ פ ר ה פגיו' פירוש אסיר כעסו וכן כל לשון‬
‫שזיני ש א ר ה • יכן עד א ס כלו לשחית)בראשית כיד( כמו כפרה עגין ה ס ר ה ״ זבן ו כ פ י בריתכם אח מות )ישעיה‬
‫שכתבני‪ :‬אני* ג ק נ ץ ר‪.‬אל״ף שלא ב ה פ ס ק אבל ד ו א ביה( ל א תוכלי כפרה )שם ט״ו( וכן כ פ ר ה העון‬
‫נהענ‪-‬דת בעם ״ וריא ארד משלשה שבאו כן‪) :‬י‪ 0‬אלהי ה ו א ה ם ר ח העון‪ ( » ; :‬פגיו״ לפי שהכעס נראה‬
‫אברהם ואלהי נדור״ לא זכר יצדק ובתואללפי ש ה ם בפנים כגהו ב ם ‪ :‬על פניו* כמו לםגיווכן ע ו ב ר י ם על‬
‫פגי המלך )שמואל ב׳ ט י ו ( ‪ :‬ו ה ו א לן ״ פועל ע ב ר ‪:‬‬
‫היו גידעים יותר ומפורסמים בגדולה‪:‬‬
‫<»( ויקכש בלילה׳ הוא ב א בחסרון היד ע ה ‪ :‬מעבר‬
‫ל ב ‪ ( 0‬החגים* שני בחנים וקרא שם הכקום כן על יבק * מק• ם ש ע ו ב ר י ם בו שאין כ״כ המים עסוקים שם‬
‫כחנה׳ שהיה עם לבן ועל מ ה נ ה כבו בנ־קוםות אחרים כי כל הנהרות והגחלים יש להם‬
‫א ל ה ס ש ר א ה אהד כן‪:‬‬
‫מעבר ידוע‪ ) :‬״ ( ויאבק* כלומר העלו אבק ב ר ג ל י ה ם‬
‫ב ה ה ה ז ק ם זה עם זה‪ :‬ויאבק איש* מ י א ך וכן ו ה ג ה‬
‫איש עומד לנגדו )יהושע הי( ״ והאיש גבריאל )דניאל‬
‫פרשת רשלח‬
‫א יד ם‬
‫עב! בני‬
‫שמדבריםם <‪cp‬‬
‫אישים יהמלאביג*‬
‫ם‬
‫בני י א‬
‫‪ *J‬ש ט ר ב י ־ י‬
‫וגקראו י • ׳« ״‬
‫טי( ״־•־»־ י»׳‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫ו י ש ל ח שדה א ד ו ם ' ארץ אדום וכן לנור בשדי מואב ונראים להם בצורת איש כמוהם במראה או בהקיץ״‪:(.‬‬
‫)רוח א‪) (0/ :(-‬אהר ״ שרשי א ח ר כבנין הקל ) נ י ( זתקע״ ענינו ה ס ר ה הדבר כמקומו דישלינאר‬
‫)םשלי חי(‪ :‬ויהי לי שור בלעז )בל׳׳א פעררענקט( ‪ 0 ) :‬עלה ה ש ח ר ׳ כלומר‬
‫אורבי א ה ב‬
‫בבפפללסס''אאנניי אורב‬
‫זחטור• כלם לשון י בלל וכן כי אם ה ס ו ס אסיר עלה זזהר היום; ; נ ח ( מ ה שמך ״ ה ש א ל ה ל פ ת י ח ה‬
‫)מלכים ב׳ זי( ואיש ישראל ננש )שמואל י״ד( ו ר ב י ם דברים כמו איכה )בראשית ני( מה זה בידך )שמות ר׳(‬
‫כמיהס ידבר על רכים דרך כלל בלשין יחיד ״ ובסימן זרד ומים להם כי יודע היה מ ה שמו כיון ששולח אליו‪:‬‬
‫ס ״ח ופעמים השם הנופל על האחד יפול על רבים כמו < ג » ( ל א יעקב יאמר ״ לכדו וכן ל א נוע כעונו )יהושע‬
‫רהי לי שור והוא שם כלל ״ והוא בעצמו ש מ פרט שוחט כ״כ( ל א א ח ת ולא ש ח י ם )םלכיס ב׳ בי(‪ :‬כי אגש‬
‫השוד )ישעיה ס ״ ו ( ‪ 00 :‬ויצר לו• ;נינו הצר ש ה י א ישראל־־ » כי א ס גם י ש ו א ל ‪ :‬כי שריח עם א ל ה י ם ״‬
‫הפך המרחב ויש לומר כי דיא משרש צרה ויהיה יצר ‪ dj‬מלאך שנאבקת עמי ולא יכלתי לך ל ה פ י ל ו ‪ :‬ו ע ם‬
‫וצרה בענין א ח ל ‪ 0<) :‬א ל המחנה ״ זכר ו נ ק ב ה ‪ :‬אנשים״ עם לבן ועם עשו וכמו שקדה לך ע ם לבן כן‬
‫יפרה‬
‫‪w‬‬
‫נ‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫לאחיך • אחי לנן הנזנריס ולא אמר קלממיו שכיה נוהג בי ננוד ונ? ויקרא לאחיו ולא ללנן כאלו הנל ברשותו ויתכן‬
‫שלנן לקמ עמו קותיו ממשפחת נתור ו»י‪,‬ראו אתים לשניהם ונרדרש ויאמר יעי‪ 3,‬לאחיו אלו בניו‪:‬‬
‫ויחץ‪ .‬נפתח היו״דנענור אות הגוון הנא אמריו נמו ויט*‪:‬‬
‫קכילתי* נמו גס ינלתי וכטעם פ ח ח אני וקטין על שתעשה לי כל התסד״ם‪:‬‬
‫וענינו שלן במקנה ע ם ענדיו ולאי באהלו פן ‪ by‬מחיו יינה ני‪:‬‬
‫ו א ^ ך שיהיה ויא‪3‬ק נמו ויחנק וגן ותסלצהו נמו ותסלגהו מהופך מן ומלמצהן• ורשייפירש ויתקשר ולשון ארמי‬
‫הוא נתר דצניקי ניה‪:‬‬
‫פני‬
‫ב ר א ש‬
‫ח‬
‫ח‪ .‬ו י ש ל‬
‫יקרה לך עם עשו ואלופיו‪) :‬ל( למה זה תשאל לשמי•‬
‫ולא הודיעו אח שמו בעבור כי היו המלאכים נראים להם‬
‫כרמית אנשים ולא היו םנלים שהם מלאכים לפיכך לא‬
‫היו מזכירין א ת שמם‪ :‬ויברך אז תו שם ״ א מ ר שם לפי‬
‫שעתיר‪ ,‬לכרכו בבית א ל ‪) :‬לא( פניאל־י ״ ביו״ר ופנואל־‬
‫בוי״ו אחר הוא כי אותיות אהו״י מתחלפות‪) :‬ל ( ויזרח‬
‫לו השמש• כמו ויאור ל ה ם בחברון )ששואל־־ ב׳ בי(‪:‬‬
‫וד‪.‬וא צולע ״ נ ק ר א ה פ ס ח כן לפי שהולך על צדו אחד‬
‫ולפי שהצלעורת שני צררין הימין והשמאל בנה צר כל‬
‫דבר בלשון צלע‪ ( ) :‬הנשר־)״ ארז׳ ל כי נ ק ר א כן‬
‫שנשה ממקומו ועלד״‪ ,‬כלומר כאלו שבח מקישו ו ס ר לו‬
‫ממגו והיה גכון לפרש גיר הגשה גיר ה נ פ ס ק סן נשחה‬
‫גבורתם )ירמיה ייא( ויהיה גס משרש נשה א ל א שטוב ל ד )י( ה י ל ד ה כ פ ת ח היו״ד‪ :‬לשכב״ ב א המקור‬
‫הוא לחבר גשתה גבורתם עם וגשתו מיס )ישעיה י״ט(‪:‬‬
‫ב מ ק ו ם המחשבה והמעשה לשכב‬
‫על כף הירך י ג ק ד א כן לפי ש ה ע צ ם הגכגס בו ע צ ם א ת בת יעקב ושכב‪) :‬״( השקד־‪ .‬״ ענינו כענין ח פ ץ ‪:‬‬
‫הירך כפוף ״ ויש םפרשים כי נקרא כן לפי שהבשר אשר והחחתנו אותנו ״ עמנו או בנו‪) :‬י( וסתרוה״ רוצה לומר‬
‫סביב‪.‬עצם הקולית העליונה עשויה כמין כ ף ‪:‬‬
‫ס ח ר ו ב ה ‪ :‬והאחזו כה ״ קחו ל כ ם אחוזה בה עד שתהיו‬
‫כגדולי העיר"‪ 0 0 :‬מוהר * ענינו השתן והשלוח ‪:‬‬
‫ל ג )י( צוארין ״ זכרו אותו כלשון שנים לפי ש ה ו א )יל( ערלה׳• כל־ דבר היתר והכבד שראוי להשליכו‬
‫שני צרךק הימין והשמאל‪ ( ) :‬חנן ולהסירו י ק ר א ע ר ל ה ‪ 0 :‬י ‪ 0‬נאות• עגיגו התרצורת‬
‫א ף על פי שפירושו קרוב לענין חמלה פירושו קרוב״ בדבר והביט ותרגום גאות גטםס וכן יאותו ותרגום א &‬
‫לענין מחנה ופירושו כלומריכי בהם בילדים חנן אלהים את יפתוך ח ט א י ם א ל ת ב א )םשלי א׳( ל א ת ט פ ם ‪:‬‬
‫ע ב ר ך ‪ 0 ) :‬מי לך״ הכלל שלא תמצא טי כי אם על חי םרבר )ייז( וייטבו י העמדת היויר הנוספ׳ בגעיא להורות על‬
‫פ״א ה פ ע ל ה נ ח ה ‪») :‬״( כי חפ!ץי פ ע ך‬
‫ופירושו מי הוא ששגרת לו כל המחנה הזה שלך אשר ה י ר ד ״‬
‫בשלום‬
‫פגשתי‪ C*0 :‬ברכתי״ מגחחי‪ :‬ה ב א ת • ב א ה עםהתייו עבר לגזרת ס‪.‬על‪ :‬שלמים״ ח א ר כלומר‬
‫)צ«( ר ח ב ת ידים״ כסו שהיד סוכנת‬
‫להורות על הנקבה ובסי׳ ם״ח כתב בתי״ו בסקום ה י א ה ם א ת נ ו ״ ( ‪' :‬‬
‫הבאה ‪) :‬יג( נסעה ״ הנז״ן' לרבים ויש אוסרים כי הוא לארם לכל צרכיו כן נקרא המקום המוכן יר‪ ( » ) :‬גמולים *‬
‫צווי בתוספרת ה״א‪) :‬י‪ 0‬עלות ״ נקראו כן ה ב ה ש י ה‬
‫מבנין נפעל־ ובא במשקל־־ נפעול כמו ונשלוח ם פ ־ י ם‬
‫הםניקות ע״ש בניהם שהם״עוליס וכן הנערים בבני אדם ) א ס ת ר י״נ( ‪ ( » ) :‬מ ק נ י ה ם וקנינכש״ הראשון על־‬
‫נקראו כן עול ימים )ישעיה ם׳׳ב( התשכח אשר‪ .‬עולה הבהמות ו ה א ח ר על ש א ר ה נ כ ס י ם ‪ >») :‬א ש ר טמאו‬
‫) ש ם מ״ט(‪ :‬עלי״ לגהלם ל א ט ם ‪ :‬ודפקום״ עגין דחייה אחותם ״ העיר אשד טמאו בה א ח ו ח ם ‪) :‬נע( ח י ל ם •‬
‫ו א ם דפקום וכן גחן ה׳ )בם לחם צר )ישעיה לי( ו א ם פירושו ממון ורכוש ‪) :‬ל‪ 1‬ע כ ר ת ם * השחתד־ן ״‬
‫וחן כלומר אם ירפקום הרועי' יום א ח ד שיצטרכו לסהרם )לא( להבאישני ״ בל הענין הזה הוא ענין סרחון אב—‬
‫בעבורך ימיתו כל הצאן‪ :‬ומתו״ הוי״ו כמו ורכב וסוס תפרש כל אחר לפי ענינו הקרוב אליו ופירושו להחעיבגי‬
‫)תהלים ט״ז( והדומים ל ה ם ‪) :‬יל( לאטי י ענינו בגחת‬
‫ולמאוס בי כשו שיבאש אדם בדבר המבאיש‪:‬‬
‫והיויד נוספת או הוא כנוי המדבר בערו והלםיר נוספת‬
‫ורבי יהודה כתב שהיא שרשית‪ :‬לרגל המלאכה ולרגל ל ה ‪ W‬ה נ כ ר ״ שם ענין ההכחשה והזרות והוא ה פ ף‬
‫ה ה כ ר ה ‪ :‬והחליפו‪.‬״ ־עניגוהחחדשות‬
‫הילדים״ כלומר ל א ט ם שלא יהיו ר נ ל י ה ם בסרוצד־ז ־ ־ ־‬
‫ובמהירות והוא התגהל לרגלם‪ :‬המלאכה ״ רוצה לומר התמורה‪) :‬ל( עם שכם• בא במקום בילח־כמו בשכם ובפירוש‬
‫המקנה כי לפי שהאדם הםתעסק בקנין הצאן כל מעשהו סמוך ל ש כ ם ‪ ( ) :‬ח ת ת ״ הראוי ח ת ת ת בפלםצדקת ה עשה‬
‫ומלאכתו עליהם אמדו עליהם מ ל א כ ה ‪) :‬סי( למה זה )דברים ל״ג()יז( אלון בכות״ כמו ח ח ת אלון ולבנה )הישע‬
‫אסצא חן בעיני אדני״ ל ע ש ו ת לי כל הכבוד הזה וכן ד׳( אלוגים םכשן )יחוקאלכ׳( ותרגם אותם יונתן בלוטא‬
‫מדוע טצאתי חן בעיניך להכירני)רות ב׳(‪) :‬י!( ס כ ז ה ת • ‪.‬׳בליטץ־והוא הנקרא קשטניי״ר בלעז ואנקלום תרגם זה‬
‫לסכות והרוסים לו רבים ב ת ו ס פ ה ה״א בסוף ש ת ח ס ר כמו׳אלון בצרי שעינו מישור‪ :‬בכות• עום מענין בכיה‪:‬‬
‫כי‬
‫י •‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫‪1‬‬
‫לג‬
‫הלם״ר‪) :‬ייי( פני העיר ״ לפני ואחרי יאשרו על גוף‬
‫ה א ד ם וסמנו נ ש א ל י ם לשאר ה ד ב ר י ם ‪ ) :‬י ‪ 0‬ויקןי‬
‫האורת הנוספרת בנעיא ל ה ש ל י ם החסרון‪ :‬קשיטה*‬
‫פירושו מעה וכן בדברי רו״ל א מ י רבי עקיבא כשהלכתי‬
‫לערבייא שמעתי שהיו קורין למעה קשיטה אבל אנקלים‬
‫חרגם חורפן ותרגם גם כן כבשות ה צ א ן ) ב ר א ש י ת כ״א(‬
‫חורפן רעאן‪ ) :‬נ ( ויקרא לו אל אלהי ישראל» קרא‬
‫לםובח כן לזכרון לאשר הצילהו ה א ל בדרך וישלח לו‬
‫מלאך ושגה שמו ישראל ר״ל ששרה עם אל לפיכך קרא‬
‫שם המזבח כן וכן ק ר א משה לטובח אשר בנה ה׳ גם״‬
‫‪ ,‬לזכרון ה נ ס שעשה להם ה'‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ס‬
‫;‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪p‬‬
‫לק© ש כ ח ה •‬
‫פני אלהים• פני השרים הגלולים• או ט‪1‬מו פני טלאני ה׳ להוליעו שיסו* נני* צדי שיירא מהזיק לוו‬
‫א ח ר איננו נעו ואמי על עתה רק מן הננין ה מ ל הדגוש על מש־ןל נרך ננות‪:‬‬
‫״‬
‫אן שלמים מעגין שלמות ומעלה נמו שאמרו לאנרהס נשיא אלהים אתה בתומו‪':‬‬
‫או‬
‫ב ר א ש י ח‬
‫כ‬
‫ו י ש׳ ב‬
‫אינה ל ת ו ס פ ת ולא ח שמש כלום א ל א שהיא ה ח ח ל ה‬
‫חמלה והריקים כתב על וייו נוספת במקרא בי היא רסן‬
‫עלו מלה ח ס ר ה כדמותה וכן ואיה וענה היו לו ב נ י ם‬
‫אחרים ולא זכרם אולי בעבור שלא היחה חולדה ל ה ם ‪:‬‬
‫א ח ה י מ י ם * ה ם הפרדים כי ה ס מ ה ר כ ב ה שני מינין‬
‫ה ס ו ם והחמור ובאמרו אשר מצא פירוש כדעתו מצא כי‬
‫היה רועה החמורים וחשב בדעתו שירכיב ה ס ו ס על‪-‬‬
‫החמורה והוא הוציא זה‪.‬המין בעולם ואסרו רבותינו ז״ל‬
‫ענה פסול היה והביא פ ס ו ל י ם בעולם כי בן צבעון אחיו‬
‫היה שבא על אמו והוליד ממנה ענה״*״•(‪) :‬ל<‪ 0‬מי זהב•‬
‫כך היה שמו ואנקלוס תרגם בת מצרף ד ה ב א ;‬
‫‪ ( 0‬כי א ס ישראל ״ רוצח לומר כי א ם ישראל משתתף‬
‫עמו כמו שפירשנו‪) :‬יא( מחלציך * הם המתנים‪) :‬עז( כברת•‬
‫שרשו כבר* והגאון רבי סעדיה פירש ה״כף כיף הדמיון‬
‫ושרשו א ס כן ברה ופירושו כסיל והוא הנכון כי אינו‬
‫טיל מדוקדק כי אם פחות ממיל כערוח ראיה ואם כן מה‬
‫שפירש רר״ק כשרש ברד‪ .‬הוא ב ט ל ״ ( ‪ :‬וחקש ״ פועל‬
‫יוצא וכן בהקשותה ופי׳ שהקשתה הלירה על נפשה»‬
‫)יי( כי גם וה לך בן־ כמו ש*«שרת יוסף ה׳ לי בן א ח ר‬
‫)בראשית לי( כן היה כי גם וה לך בן ועתר‪ .‬החחזקי‪:‬‬
‫‪ ( 0‬כי מתה ״ כשקרבה למוח ואין בה חקוה קראה לו‬
‫ק ו ד ם שתמות בן אוגי‪ :‬אוגי״ אבלי‪ :‬בגימין* גתחבר‬
‫שם העצם מימין ופירושו בן ימין ולפי שהימין נכבד‬
‫וחביב על ה א ר פ מהשמאל והקטן ש ב ב נ י ם חביב על־‬
‫פ ר ש ת וישב‬
‫האדם יוחד קראו בנימין י כלומר בן ימיני חביב ונכבד‬
‫א‬
‫עלי שנולד לעת זקנחי וכן חהי ידך על איש ימינך )תהלים לז ) ( וישב אלה תולדות יעקב* הקורות אשרקרוהו‬
‫פ ׳ ( האהוב והחביב עליך כמו שאמר ועל בן אמצת לך‬
‫בדבר יוסף וסברת ירידתו ל מ צ ר י ם ‪:‬‬
‫) ש ם ( ‪ :‬״•( ‪ ( 0‬מצבת ״ היא אבן שמציבין אותה לציון ‪ CO‬יוסף בן שבע עשרה שנה * היה כשהיה רועה א ר ת‬
‫ה ק ב ר ‪ ( » ) :‬פלגש ״ היא האמה המיוחדת ל א י ם למשכבו אחיו בצאן‪ :‬אתאהיו* עםאחיו*"**(‪ :‬בצאן״ ולא אמר‬
‫בלא כתובה ובלא קדושין וראיבן חשב כי לא ה י ח ה הצאן כי עדיין היה נער לרעות הצאן אלא הולך ע ם‬
‫אסורה עליו לפי שהיחד‪ .‬החלה שפחה ואהר כך לקחה אחיו במרעות הצאן והיה מתלמד עמהם לרעות הצאן‬
‫אביו לפלג ש והכתוב מעיר עליה שהיחד‪ .‬לו לאשה שכן והוא נער היה מחנרל עםהם כשהיו ר ו ע י ם א ת הצאן‪:‬‬
‫כתיב ותתן לו א ת ב ל ה ה שפחתר־ז לאשר־ז ״ * ( ‪ :‬והוא גער* מי שהוא קטן כשגיבש יקרא נער״*״*•*( ולפי‬
‫) « ( אשר ילד לו* ד ר ך כלל לשון יחיד על רבים ואמר שדרך הקטן לשרת את הגדול גקרא המשרת נער ואף‬
‫בפדן א ר ם ואף ע ל פי שבנימין ל א נ ו ל ד שם הלך א ח ר על פי שהוא גדול ב ט נ י ם ‪ :‬גשי אביו ״ כמו שכתוב בכל‬
‫דזרוב‪ ( » ) :‬קריה הארבע״ פירשנוהו ובא בהיאהיריעה אחת מהן לאשה ולא היה לו בזה בזיון כי בני נשי אביו‬
‫ואף על פי שהוא שם אדם לפי שהוא כדםזת תאר כי היו‪ :‬א ת רבתם״ הכנזי לכל אחיו וענינו דבור אך הפרש‬
‫נקרא כן לפי שהיו הוא ובניו ארבעה‪:‬‬
‫יש בין מוציא דכה ומביא דבה כי מביא דבה הוא אמת‬
‫‪1‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫י*ן )טי( א ל ף * י ענין שר וגדול• ואמרו רבותינו זיל‬
‫כל אלוף מלכותא בלא תנא כלומר‬
‫אינו ח ס ר מהיותו מלך אלא הכתר כי מלך יקרא כשהוא‬
‫מוכתר ואלוף שאינו מוכתר‪) :‬יל( ואיה וענה ״ וי״ו ואיה‬
‫‪1‬‬
‫*‬
‫כמו ־יוסף שאמר ויבא יוסף א ת רבתם רעה כי אמרת‬
‫שהיו שונאין אותו ומדברים עליו רעה א ר מוציא רכר־ז‬
‫הוא שקר ודבר מגוגה כמו ויוציאו דבח הארץ )במדבר‬
‫י״ג(‪ 0 ; :‬זקנים״ שם בלשון רבים לא יבא ממגו יחיר‪:‬‬
‫פסים* ר״ל היה מצבעים רבים שכל פ ס מםגוהיה מצבע‬
‫בפגי‬
‫לקט שכחה‬
‫אך טעמו מלק מהארץ שהיא ככברה והוא החלק הנעצד והיה סמוך לאפרת כי לא היה בינו ובין אפרת ני אם שדות‬
‫*(‬
‫כעיר ונניה ונרמיה וכן ננעמן וילך מאתו ננרמ ארן שלא הרתיק אלא שיצא משדות העיר וכרמיה‪:‬‬
‫**( ורבים פירשו נן דרוס ני הלוום יקרא ימין נטעם צפון וימין וזה ני הוא לצלו נולד נארז ישרחל שהיא דרומית‬
‫מהמקום שנונלו שם שאר בניו‪:‬‬
‫***( ו ה א מ ה נדנרי רז״ל שלא שכב עמה חיו רקנלנלי יצועי אניו להיותו חס על כנול אמו ונן כתב הראניע‪:‬‬
‫****( ואנהלוס תרגם גנריא ופירושו ני ענה זה נאו עניו מן האימים עם גדול ורם נענקים לנזול ממנו המעורים והוא‬
‫היה ‪3‬מד‪3‬ר ואין עוזר לו ותמצא ילולהם והציל מידם והוא מלשין תמצת ידך לכל אויבך או שמצא אותם‬
‫י‬
‫•ונצול והוא נולע נגנורה הזאת ונכון הוא‪:‬‬
‫**״**( א ו טעמו וועה מנהיג ומורה את אתיו נמלאנת מרעה הצאן‪:‬‬
‫******( יחכן בשעור והוש נער נן שנע עשרה שנה היה רועה את אחיו נצאן את נני בלהה ואת בני זלפה ודומה לו נסדר‬
‫י הזה ויחנמו חלום שניהם בלילה אקל מיש כפתרון מלומו כמשקה והחופה שמשפטו וימלמו מלוס שניהם המשקי!‬
‫והאופה אשר נמלך מצרים אשר אכורים ‪3‬נית הסהר איש כפת?ון חלומו וכן רניס‪ :‬או מנת והוא מושכת אסרת עמה‬
‫וענינו והוא נער והוא את בני בלהה וגוי כי ממיל היה עמס • ואנקלוס תרגם והוא מדני‪ .‬ע ם נכי נלהס‪:‬‬
‫;‬
‫ו ‪ 3‬ע ם ‪5‬ן זקונים נת‪ 3‬הולנ״ע שנולל לו נעת זקנותו נמו וילד זקונים י וחית נר מניסי ויתנן ני מנהג הזקנים‬
‫נקמת אחל מנניהם הקטנים להיות עמו תמיד לשרתו והול נשען על ידו ונקרא נן זקוניו נענור שישרתו‬
‫לזקוניו ויעקב לקה יוסף ללנר הזה‪:‬‬
‫או‬
‫ו י ש ב‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫)ל( אנה אני בא״ מלעיל‪) :‬אל( ויטבלו״ ענין ר ה י צ ד ז ‪:‬‬
‫) ל ב ( וישלחו״ ענץ שליחות ופירושו שלחוה ביד ק צ ת ם‬
‫שהלכו א ל א י י ח ס והביאות לו וייס אוחי ענין חרב כלומר‬
‫כרתו אותה כדמות כ י י ת ת שיני החיה ברי שיאמין שהחיות‬
‫טרפוהי‪ ) :‬ל ‪ 0‬ט־וף טורף יוסף״ ענינו הלקיחה בחטיפה‬
‫וההבאה בכריתה‪ ) :‬ל ( וכל בנותיו״ בתו וכלותיו ש ה ‪3‬‬
‫כמו בייתיו וטעם אל בני כשו איי הולך אליו )ששוא<^‬
‫ייב( ויאשף אד־ עשיו‪) .‬בראשית כ י ה ( * ( ‪ :‬ש ^ ל ה ״‬
‫עגיני ה ק ב ר ‪ :‬ויבך אותי• כשו עליו‪) :‬לי( אל מ צ ר י ם ״‬
‫כשז כשצרים‪ :‬הטבחים״ ענין וביחד‪ ,‬כת־גיסו**(‪:‬‬
‫גפני עצשו ות־־גום ככף איש )שלכיס י״ח׳ כ פ פ ת ידא‪:‬‬
‫דברו״ פירושי דבר אתו ובן בפירוש ובספר יהושע דבר‬
‫אליו‪^ :‬׳‪ 1‬ש ^ ט ־ ם אלשיםיענינו א ו ג ד י ם אגזדורת‪:‬‬
‫)יא( ויקנאו קל הגו״ן ובא כן להקל כי משפטי להדגש‪:‬‬
‫)יל( והשיבגי דבר״ פירוש• והשיב לי‪ 0 ) :‬אפר‪.‬״ נכתב‬
‫כ ה י א על פיהשסורת והקבלה‪ 0 0 :‬מזה״ טהשקוסהזה‬
‫ובן ל א היתד• בזה )בראשית ל״ח( כמקים הזרת‪ :‬כי‬
‫שמעתי אומרים״ שהיו א ו מ ר י ם ‪ ( " 0 :‬ויתיכלו* ענינו‬
‫השחשנת הרעה הצפונד‪.‬בלב ויהיה משנה ה שעשר‪ .‬בעדשה‬
‫ותרגום להרגו בערמה )ששות כ״א( כנכילג‪ :‬אותו״ כמו‬
‫לו או בו כי מצאנו קשר הלעון הזה עם בי״ת להתנכל־‬
‫בעבדיו )תחלים ק״ה( ועם לם״ר אשר נכלו לכס •במדבר‬
‫ב״ר־ז(‪") :‬י( בעל־ ״ ארון‪) :‬נ( לכו״ ענין ורון וכסו‬
‫שפירשנו‪ ) :‬נ א ( לא נכגו נפש ״ מ כ ת נ פ ש ‪ ) :‬נ ‪ 0‬אד־‬
‫תשלחו• עגין השטה‪ ) :‬נ ג ( ויפשיטו א ת יוסף א ת כתיתו‬
‫א ת כ ת י ג ת הפסים״ אמר א ת כתוגת הפסים אחר שאמר‬
‫א ת כתגחו לפי שעליה קגאו כי‪ ) :‬ל( ויקחהו ״ ח ס ר וייו‬
‫והדרש ידוע‪ :‬והבור״ כמו באר אבל הבאר בחפירה לבד‬
‫טבלי בנין והבור בכנין ולפי דעח* כי כור הכתוב במקרא‬
‫אין מימיו נוגעין והוא שקזרין בלעיז ציסטירנא וכן אך‬
‫מעין וביר )ויקרא י״א( ריל שמימיו מכונסין ואינו כמו‬
‫הםעץ ואשר אין בו מ י ם אחר ש ׳*מר והבור רק אולי‬
‫היה בו טיט כמו בור ירמיהו כס״ ש ויטבע ירמיהו בטיט‬
‫)ירמיר־ז ל״ח( ו ל א ס ^ כעבור זרת והדרש ירוע‪:‬‬
‫ו » ‪ 1‬אורחרת״ כט״ש ה מ ת ר ג ם שייררת ערבאי ולפי‬
‫שהשיירות הולכות תמיד הארחות והדרכים נקי־או הבש‬
‫עצמן על לשון הארחירת‪ :‬נכאת ״ האליף תשורת וייו‬
‫הששך כי שרשו גבת ופ־רושו דבר גחשר ובבראשית רבה‬
‫מפרש נכאת שעור‪ .‬וידוע הוא‪ :‬וצרי' בשוא לבדו ומשפטו‬
‫בקמץ ח ט ף במו אל דמי לך ) ת ה ל י ם ם״ג( והוא גטף‬
‫שהזכיר הכתוב בסשטגי הקטרת וכן ברברי רז״ל רבן‬
‫שמעין כן גמליאל אומר הצרי אינו א ל א שרף הטטף‬
‫מעצו הקטף שרושמין בעץ ויוצא מטגו הצרי והוא הגקרא‬
‫בלסש״ו בלעז)בל״א באלזאם(‪ :‬ולוט ״ פי' בו כי ה ו א‬
‫ה נ ק ר א כערבי שי״ך בלוט ובלעז קשטאגייאיש ובביר‬
‫ולט״זםשט״כיוידוע הוא‪) :‬ני( מ ה ב צ ע ״ מה חמרה ר״ל‬
‫‪0‬ה תועלת‪ :‬וכסיגו את רמו* כתרגומו וגכםי על דםיר־ן‬
‫שנעלים מיתתו מאביגו‪ ) :‬כ ‪ 0‬לכו * לשון זחז והזמנה ולפי‬
‫שההליכה ורוזוהישיבם עצלה גאשר הזרוזבלשוןהליכה‪:‬‬
‫גניי( סוחריה* גקרא התגר כן לפי שהוא סובב ארת‬
‫הארצות תסיר חילך ושב‪ :‬וימשכו• בחבלים אחי יוסף‬
‫משכו אותו והעלוהו מן הבור ומכרוהו ליששעאלים‪:‬‬
‫ס‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫א‬
‫ל ח ) ( וירד יהודה״ באשרו וירד נראה כי סרותן‬
‫לעדולם הוא ירידה והדרש ידוע‪ :‬ויט‬
‫עד איש עדלטי• נטה אהלו עם צאנו עד שהלך לעדולם‬
‫ונתחבר ע ם זה ה א ש ‪ 0 ) :‬כנעגי • סוחר כ ת ־ ג ו ם ו ‪:‬‬
‫) ‪ 0‬אש בא* פירושכאשר‪ 0 0 :‬על נ וזי צאנו• כשואל‬
‫גוזזי בשו ותתפלל־־ על ה׳ )ששיאל אי( והרומים ל ו ‪:‬‬
‫רעהו• כנוי ה נ ס ת ר בה״א וי״ו בששות כמו ב פ ע ל י ם ‪:‬‬
‫)יל(בצעיף• עט־ף ששעשפין בו הנש־ם פניהם‪ :‬ותתעלף*‬
‫עיין העטוף והכסיי‪ :‬כ פ ת ח עיניס* ב פ ת ח שהיא בגלוי‬
‫ובפרהסיא שהיו עוכרים ושבים דרך שם במי שאשר על‬
‫הררך ובפירוש ב פ ת ח עינים בפרשת דרכים מקים נ פ ת ח‬
‫הבה נא י‬
‫ונגלה לעיני ההולכים בדרך זו ובדרך זו‪:‬‬
‫בקשץ ושלעיל כלומר תן עזר או עצת ונסמכה השלד־!‬
‫הזאת לנקבה ואע״פ שרזוא לשון זיר לפי ש ־{•נר‪ .‬צווי‬
‫משש על גתיגת הרבר לפיכך ששו השלה ב מ ק ו ם שקור‬
‫או ש ם כאלו אשר צריך ה י כ ר הזה ל ת ת בו עצרת או‬
‫גתיגת עצה או עזר והרגילו השלה על ענין הושגה וזרוז‬
‫אחר לחברו על המעשה‪) :‬יי( גדי עוי‪ 0‬י הקטן יקרא גדי‬
‫בין מן ה ע ו י ם בין מן הככש‪-‬ם שהרי המך ׳גידי ל ע ז י ם‬
‫ורומה שיש גרי שאיגו סן העוים' וראב״ע פירש ש ל א‬
‫יקרא גרי כי אם שהעזים ומה שאמר גדי ע ז י ם כלומר‬
‫קטן שעדיין צריך לעזים וכן שעיר עזים )ב ־אשיח ליו(‬
‫זאמר כי כן ג ק ר א בערבי גרי‪ :‬ערבון * הוא המשכון‪:‬‬
‫;<י‪ 0‬חותמך״ השבעת שחותמין בו הכתבים גקרא כן וכן‬
‫תרגם אנקליס עזקתך ולפי שהחותם סוג־ ה ס פ ר ג ק ר ^‬
‫כן וכל הש־ש הזה עגין סגירה‪ :‬וםתילך״ שמלתך ובן‬
‫דעת המתרגם שתרגם שושיפך ותרגום וילט פניו באדרתו‬
‫)מלכים י״ט( כשזשיפיה ותרגום המעטות )ישעיה‬
‫שושיפ* ותרגום ופרשו הששלה )דברים כיב' ויפ־שון‬
‫שושיפא או הצניף שעל ראשו וכן צמיד פתיל )במרבד‬
‫י״ט( וכמוהו כמשנה פתילת הכנר ומה שאםר והפתילים‬
‫נראה‬
‫‪1‬‬
‫לקנן ש נ ח ה‬
‫(‬
‫א ו הנועם על גני מנו אל הנער הזה התעללתי וענינו שזה האנלית לא יסור ממנו עד שימית‪:‬‬
‫וענינו ש*‪3‬יו לנלו ננה אותו ני אפיו היו שונסים אותו‪ :‬ורז״ל אמרו שזה המאמר שב ליצ־זק אביו שינה על *׳‬
‫יעק‪ 3‬וגם נכון הוא‪:‬‬
‫ש ר הנונמיש * הוא הממונה על הריגת בני אוב ועל מאסרם ולכן היה ‪3‬ית הסהר תזמ»‪7‬ו‪:‬‬
‫״‬
‫גךצן זרע נא נמו השלם‪:‬‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש ‪v‬‬
‫ו י‬
‫ח‬
‫ש‬
‫כא‬
‫ב‬
‫נ ר א ה כי הישש־יה או הצניף היו נעשים על תסנוח שגיסי ‪ 0‬י ( לצחק בטי לשין ת פ א ר ת ‪ 00 :‬לצחק בי ו ל ה ת ע ל ל‬
‫אר־יותה‪ 1*0 :‬מעלית״ מעל ראשה ופניה‪ :‬גני*( בזה• בי* )•ט( ברברים בכ״ף השיעור בלומר פחית מ ה ם או‬
‫בזה השקום כמו גםעו שזה )בראשית ל״ו(‪ 0 0 :‬ת ק ח יותר עליהם אבל הענין א ח ד ‪ CO :‬אל ביח ה ס ו ה ר ' כסו‬
‫לה־ תעכבם לעצמה ולא החוור ע ת ת עיר עליהם אח־יהז י בבית ה ס ה ר וכן ואל הארון תתן א ת הערת )ששות כ״ה(‬
‫) ״ ( כ מ ש ל ש ״ שם בפלס מזמור כשווכל עיר מ ב ח ו ר כמו בארון‪ :‬הסו־‪.‬ר י שם המאסר שהוא עגול רפות ה ס ה ר‬
‫כסו אגן הסהר )שיר השיריםז'(**( ‪ :‬מקום״ לעולם‬
‫ובסימן קי׳׳ט י י‬
‫)שמואלי״ד^ "‬
‫שם־ ה מ ס פ ר כאלו א ס ר בשיישה חדשים ובפירוש והכיף בא סמוך על מלרת א ש ר ‪ :‬אסףךי כתיב והוא פעור־‬
‫אחד‪ ( » ) :‬ה ו א‬
‫כף׳השעור ‪1‬כנ״ף כעשרים איש ובפי׳ שמואל סימן כ״ה ואסירי קרי והוא חארוהעגין י‬
‫היה עישר‪ * .‬כתרגומו שלא היו עושים דבר אל*•*‬
‫הכיף כ״ף האמיחורת רוצה לושר למשלש חדשינמ‪ :‬י‬
‫ג»י( צדקה ממגי • צדקה יותר ממגי שאמרתי לשרפה כי על פיו כאלו הוא היה עושה‪ (») :‬כל מאומה י טיעיש‬
‫איגה חייבת שרפה כי ממגי מעוברה‪ :‬כי על כן ל א א ח ר מיעוט וכן הרק אך במשה )במדבר י״ב(״ ולרמי‬
‫נתחיה* ח ס ר השי״ן שהיא בסקום אשר ופירושו כי על ואף גט זאת נויקרא כ״ו( י ושרש מלת מאומה מאם לפי‬
‫שהמלה מלעיל ועניגה כלום‪:‬‬
‫‪ p‬שלא נתתיה לשלה בגי עשתה יאת‪ :‬יסף עוד ״ ב א‬
‫‪,‬‬
‫י‪ ,‬ל‬
‫מלרע שלא כשגהג ובפירוש וסצאגו בתרגום שחי גוסחאות‬
‫יש נ ם ח א ולא אוסיף עוד למרעה ויש גסתא ולא פ ס ק מ ‪ 00‬ל א י ץ נ י ה ס י המסודרת כל לשון אדגות ע ט‬
‫בוב״ל־ ל א מפיק אליף בר סן‬
‫עוד מלםדעה‪ 0<) :‬ת א ו מ י ם ״ ב פ ל ס ר ח ו ק י ם קרובים‪:‬‬
‫נקרארת שבעה וזה א ח ד ט ה ם ‪ 0 ) :‬סריסיו הם המסורסים וידוע‬
‫הטילרח ״ י‬
‫)< ‪ C‬הסילדרת ״‬
‫כך לפי שמסייעת היולדת ל ל ד ת ‪ :‬שגי • פירוש חוט צבוע הוא ולרעו־( אנקלום ענינו שר וממונו־; שכן ח ר ג ‪0‬‬
‫גשגי והיי״ר בונליחס‪ ) :‬נ ס ( ויהי כמשיב ירו״ בער־{ רברבגוהי‪ 0 ) /‬במששר״ פירוש בירת הסוהר כלומר‬
‫שהשיב ירו רחקו אחיו ויצא וכן והוא כפורחת )בראשים מקום שיהיו גשמרים‪ 0 ) :‬ויפקוד י עגין מגוי וגוברורת‪:‬‬
‫מי(‪ :‬מה פרצת ״ מה מאד פרצת נדד ה ר ח ם ברחקך )ס( כפתרון ״ ענינו פירוש וביאור החלום‪ 0) :‬זועפים ״‬
‫על אחיך ויצאת‪ :‬עליך פרץ״ עליך ‪ H‬הפרץ הזר• א ם ענין הקצף ו ה כ ע ס ‪ (») :‬פניכם״ נקראו כן לפי שהן פונות‬
‫הגר‪.‬והנה‪ :‬רעים' ענץ דלות חגוף והשתנות ה»גיבש‪:‬‬
‫מ ת אחיד בדחקך עליך‪:‬‬
‫לט(צחלוטי״ ראיתיבחלומי‪ 0; :‬שדינים״ סעיפים‪ :‬והימ‬
‫י ־‬
‫י‬
‫ל ט )א( ס ר י ס פרעה״ הייה סרים בצים ולא םריסלןגיר כפירחת בעת שהיחד‪ .‬הגפן פורחת והוא היצאת ה ע ל י ם‬
‫לפיכך היתד‪ .‬לו אשר‪ ,‬ולרעת אנקלום באותה שעה עלתה נצה והוא הבוסר והיתד‪ .‬אשבולורת‬
‫ענינו שר וממוגת שכן תרגם רבא ד פ ר ע ה ‪ 0 ) :‬וכל יש וסיד הבשילו אשכלותיה עד שהיו ענבים כי לאיקראו‬
‫לו״ יחסר השי״ן ש ה י א אשר וכל אשר יש לו‪ :‬בידו* ע נ ב י ם עד שיתבשלו וכסו׳כף כפורחרת כף כמשיב ירו‬
‫ברשותו וכן רקח מן הבא בידו)בראשית ל ״ ^ ‪) :‬י‪ 0‬ויהי )בראשית ל״ו‪ 0‬כמו שפירשנו ובעבור שהמעשה היד‪.‬‬
‫ברכת יי״ בא לנקבה בלשון זכר ולא שיהיה לשון ז!—‪ ,‬מהיר מאד השכיל יוסף ולקח הזמן מועט ואמר ימים ולא‬
‫נופל על זה אלא יש בו דבר נ ס ת ר נופל וסמך הכתוב חרשים ולא שנים ‪ :‬נצרת י שרשו נוץ ובא בהכלע עיין‬
‫על המבין בהיות הדבר ההוא הנופל מובןי‪-‬ובלשון הויה הפיעל ב ת ש הצר״י והה״א כמפיק והנפרד נץ או נאשר כי‬
‫יבא זה ברוב ורוצה בו על הענין‪ :‬לי( תואר ימראדז״ הנפרד נצה בה״א והראוי נצחה כמו אצל פנה )משלי ‪0‬‬
‫פירשנו ב ר ח ל ‪) :‬״( באשר א ת אשתו ״ יבוא עליו בירת שהראוי פנתה והוא הנכון מפגיימלת עלתה וענינו ענין פרח ג‬
‫השירות ופי' בעבור שארת אשתו וכן באשר ה׳ אתו׳ הבשילו״ בשול הפירוח כמו בשול הבשר כי כמו שאין‬
‫בעבור שת׳ אחו‪) :‬״*‪ C‬כ ה י ו ם הזה״ ה י א כ ״ ף הדמיון ראוי לאכול הבשר קודם שיתבשל כן אין ראוי לאכול‬
‫ופירושו ויהי יום אחד כהיום ויבא וכוי ‪ vfj'^b‬לו י^־נ‪ 6‬הפגרות קודם שיתבשלו א ל א שבישול חפירות היא בשול‬
‫קבועים לעשות מלאכה בבית או להשיב חשבונות ״'(׳ז הטבע ובשיי־ הבשר וכיוצא בי היא־כשול המעשר־ז‪:‬‬
‫*עשות מלאכתו״ לם^יר ענין הבית המוטל עליו ובת״א‪ :‬אשכלותיה״ האל״ף בפתח והגרגרים יקראו' עגכי׳ ואשד‬
‫בו‬
‫•‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪n‬‬
‫ן‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬לקט שכחה‬
‫י או גזעס עליך כי היה הגלרזגלזו והוא כלוא בתוכו‪:‬‬
‫‪.‬ךןא״ןמ א ‪ frp-‬אןעלד יכנו?;למשגל בלשון נקיה עיל רז״ל כמו מפלס ומחתה פי* י והראגיע נתב נעבור היותו‬
‫־ ‪ .‬יל •ענרי־כי לא ׳יונלוףסמצדמג־לאגול את *מנדים ‪i‬לחם • או־ <‪ 'n‬הכיתוב כי לא ידע אתו אלוניו מאומה שיק‪:‬ז‬
‫•‪ ton‬אשר לו רק הליזם לבדו אשר יאכל יוסף לא לשאר הנאות כאשר יעשו הנתוריס ולא לאסוף לו עושר וננסים כענין‬
‫שנאמר לא מצאתי נו מאומה מיום נפלו עד היום הזה‪:‬‬
‫אך פירושו כהיום הזה שהמלה ללנר עמו על זה פ מ מ אן השגוע לאחרת‪:‬‬
‫*(‬
‫ויחכן שהוא גית בנוי תמת הקקע ולו פמת קשן מלמעלה יכניסו נו האסירים וממנו להם אנדה והוא מלשון סיהרא‬
‫**(‬
‫י בארמית כמו צהר מן צהרים ושנו מ ס זה לרוב אורו תה למיעועו‪:‬‬
‫ש ר‬
‫‪1.‬‬
‫‪iofi Tom.‬‬
‫‪Mkhiai‬‬
‫ו‬
‫‪F‬‬
‫יטעםו‬
‫ר א ש רי ח ־‪ .‬מ ‪ .‬ק‬
‫ב‬
‫ץ׳‬
‫בז הנחירים יקרא אשכול‪) :‬יא( ואשחט״ עגין עצור הזרע ס ת ח ק ד י ם ה נ כ נ ס ב ש ב ל י ם על שלא נ ש ל ט‬
‫וכן בטשגה אין סוהטמ א ח ה פ י ת ה להוציא‪-‬טהןטשקץ־‪ $‬ב ש ו ל ם ולא יגמלו‪ 0 ) :‬והנה‪ .‬ח ל ו ם ״ והנה ה ח ל ו ם ׳‬
‫א ל כוס י כמו בכוס כמו ואל הא־ון ה ח ן ) ש ט ו ח כ״ה( נשלם ולא חלם עוד אוחו הלילך‪) :‬ח( וחפעם * לשון‪..‬‬
‫וזולתו‪) :‬ע( בעוד״ ענינו הזמן ההרה ופי׳ כסוף כלומר שבר וכחוח‪ :‬פוחר• ׳ענינו פירוש• וביאור החלום׳ וכן^‬
‫בסוף שלשח ימים מהזמן הזה‪ :‬ישא פרעה א ח ראשך‪.‬״ כ ל ם ‪ :‬אותם״ בא ׳כמקים _מן ופירושו מהם כמו ה ס יצאו'‬
‫ירים ראשר שהוא עתה כשפל שאתה ב מ א ס ר ‪ :‬והשיבך י א ח העיר )בראשית ט״ר(‪) :‬י( אתי ואח שר האפים *‬
‫בפתח הוי״ו‪ :‬והשיבך יי מצרים )דברים כיה( סניל־ אף על פי שזכר אותי שנה עוד ספני הדברים שביניהם•*‬
‫דוי׳׳ו‪ :‬כנך • מקים מושבך שהיית נכין בו מחחלה ושרשו כי כן דרך הלשון כמו ו א ם ׳ באמרת ובתסים ) ש ו פ ט י ך ׳‬
‫בון‪ :‬כמשפט״ עניז החוק והדת והתכונה‪) :‬יל( כי אם טי( ששגרת אותו טפני ה ד ב ר י ם שהיו ב י נ י ה ם •ן‬
‫זכרתני״ עבר במקום ע ת י ד ״ ( ‪-0 :‬י‪ 0‬כי ננוב״ מקיר ‪ 0 0‬נער עבריי טי ש ה ו א קשן ב ש נ י ם י ק ר א נעהן‬
‫מפועל‪ :‬גנבתי מבית אבי ״ שהוא מארץ העברי׳ כי ידועה ולפי שדרך הקטן ל ש ‪ ,‬׳ ר ת א ח הגרור־ גק־א המשרת‬
‫היתה משפחת העבי־י׳ שהם האבו׳ שהיו גרים כאי־ץ גער ואע״פי שה • א גריל ב ש נ י ם ; איש כחלומו פ ת ר י !‬
‫כנען לפיכך י ה ס הארץ אליהם‪ :‬כי שמי י מלרע ש ל א יחסר למ״ד•השטושל ר״ל לאיש כחלומו לכל׳‪:‬אחר פתר׳‬
‫כטנרג‪) :‬נח( דר א ש י האופים י ראה כלבי להשמעת כעני ן־־חלומו זה‪ .‬למשקו־־‪ .‬וזה‪ .‬למאהל‪ .>"< :‬מן ־הבור *‬
‫אזניז ‪-‬הפתרון בי טוב היא וחשב כי כן יאמר פתרון נקרא‪,‬כיח ה ס ה ר בור לפי שהוא רומה אליו‪ :‬ויחלף• •‬
‫חלומו שוב!; סלי הירי ״ לבנים‪,‬כלומר' סלים ׳עשויים סן עניגו התחדשות התמורה‪ 0 :‬י ‪ 0‬תשמע י‪ .‬שמיעת הבנת־‬‫המקלות המקולפות והם לבני׳"אחרי דקלוף סע נין חור כמו חבין וכן גוי אשר לא חש ‪' yi‬לשונו )דברים כ ״ ח ( ‪:‬‬
‫כ ר פ ס ) א ס ת ר א׳( או מענין ויקוב חור בדלתו)מלכים )׳״( יענה א ח ש ל ו ם פ ר ע ה ׳ כמו מענה בשמחת לבו׳‬
‫'‬
‫ייצר‪ .‬ליטר סלים נקובים כי כן יעשו אותם והוא )קהלת הי( שיהיה הפץ ומכוין בשלו• פרעה'או שישים‬
‫כמו חורים וכן ר א ש השלישי )שמואל ב׳ כ״ג> כמו בפי פחלוגו ל ש ל י ם פרער־ז והוא על דרך ומה׳ סענרזי‬
‫שלישים והדומים לו ובתלטוד ירושלמי טפי ש אותומענין לשין•)משלי ס״ו(‪) :‬י»‪^ 1‬ירבל וגימר • כבר_ כחבגן ב*‬
‫ה ד ר ה רוצה לומר שהיו הסלים מלאים הדרות בשרש בשגורת ה א ד ם ה ד ב ר י ם יוהף או יגרע או‪-‬זשגה איגו‬
‫חררי" ‪0*0‬׳ י ש א פרעה• יסיר ראשך בסייף מעייך‪ :-‬שומר אלא שיהיה העיין איחד׳ •וכן בספור זה החלום‪:‬‬
‫‪ ( ),‬הלדךה ״ מקור מבנין הפער־ והרגש חמורת •הנח ; • ט ; ורקית כשר• שרשו ר ק ק מן ורקיקי מצות )שמות‬
‫‪-,‬ופירושו שנולד לו בן או שנולד הוא בעצמו‪-‬שהיה עושה ?‪ O) stor‬ה ר ק ו ת ׳ ברי״׳ש כמוורקודת בשר ועגיגו*‬
‫משחד־ז בכל^שנה‪,‬באותן יום ו מ ש ‪.‬את כמו"יחיק ‪ bik‬הדלות והשקית‪) :‬ניז( קרבגה׳ תה״א־נוספת ובאהבי״ת‬
‫ה א ר ץ )במדבר כ״ז( וכן אמר יום הלדת אותך )יחזקאל בסגול שלאכמגהגכי המנהג בקמץ לברגה)בראשית א״כ(‬
‫י״ז*; על משקהו ״ שם‪:‬‬
‫צנסורת ״•‬
‫כלנה )שם מ ״ ב ‪ 1‬איחגרה )שמות‪.‬ליה(‪:‬‬
‫פירוש קטנות ודקות ובדברי ד נ ״ ^ ת צניסה ב&עויה‪-‬פת‬
‫• פ ר ש ת ‪ .‬מקץ ־‪.: ..:.:‬׳‪^ . : • - .‬קןזוחדת פחיחץ קטגים ‪-‬ויישדמפרשייכש ‪fttnp •rv&ixb‬‬
‫צ?ןמ‪*1‬דז ‪-‬ברברי‪,‬רז״ל ש ה ו א ' ‪ -‬ה ס ל ע ו ה ש כ ל י ם הגדלורת‬
‫בסלעים יש‪,‬בהם יובש עד שהם רקות הרבה מפגי היובש‬
‫‪ £‬א ‪) .‬אז ‪ t*pfi‬שנסים ימים •‪ '.‬פ^‪.‬שינו^יםז ימים‪ ,‬ע‬
‫ונקראת‬
‫ונקראת השנה כן לפי שהשמש תשיגה וכן פת צנומה‪,.‬תירוש פ ת היבשה‪ .‬כי ה פ ת היבשה יעשו‬
‫*וזר‪ .‬־*מן‪-‬אל •הנקודה אשד ה ח ל ה ‪ .‬מ מ נ ה ובשיר ש י י ם י אותה פתיתין קטגים לשרותם ב ס ־ ק ב ק ע ר ה ‪ ) • :‬ט ( פרות‬
‫כ ת ב פירוש שנית שלמים ואמר ימים בי לא חשלם לנו הטובות י‪.‬שםגותוגפות‪) :‬מ(ושבע הפריתהרקוח י ברי״ש‪,‬‬
‫» השנה כי א ם ביום שלם לא במקצרה היום‪ :‬ופרעו־; מן ר ק ק כמו*‪.‬האחרים‪- :‬ושבע ה ש ב ל י ם הרקות• סן׳'‬
‫חולם ״ בינוני במקום עבר לא מצאנו וזהו בינוני בעצמו והבור רק)בראשית ל״וי קדמאההגיר ״ תגייגאהראת• וחד‬
‫המגית ״‬
‫ופירושו היה חולם‪ :‬על היאור סמיך היאור כמו ועליו פסוק סימן מהגיראח המראה‪).‬שמו«ל גי•‬
‫מטה םגשד־ז )במדבר ב'‪ (0 :1‬ו ב ר י א ^ ״ שמנוח‪ :‬עגי‪ 1‬שגיות• ובאםרו י פעמים הוא ת ו ס פ ת ביאור או לפי‪.‬‬
‫ב א ח ו ״ ' ' ש ם צמח שרועים אורתי הבהמירת הנקרא שלשון* השנות אפשר יותר םשגי פעמים לפיכך פירש‬
‫בדברי רבותינו ז״ל־ א ס פ ס ה א והבי״רת נוספרת פעמים כי יש בזה הלשון ש־וצה לומר פעמים רבורת‬
‫א ו יהיר־־‪ .‬ט ק י ם הצמח נ ק ר א ע?־ שמי והבי״רת כמו כסיל־ שיגר‪ .‬באולחו <משלי כיו( ר״ל פעם א ח ר‬
‫משםשת‪ 0 ) :‬רעות מראה י ענין דלות הגוף והשתנות ־' פעם כמה פעמים‪ 0 0 :‬וחמש • כלומר יקח א ח ד סן‬
‫ה פ נ י ם יכן ורעורת תואר וכן בכל ארץ מצרים לרוע‪ :‬החמשו־ז‪:‬׳ ‪ 0C‬ויצברו* עגין ק מ ץ ‪ 0 ) :‬לפקריר^•‬
‫שפת ״ צד‪) :‬ה( בריאותי כחבר) על דרך ההשאלרת• עגץ גגיזה והגחהובפירוש יהיה להם כמו ‪5‬קלון;שימצאו‬
‫כלומר מלאות וטובות‪ 0) :‬ושדופות קדים ״ הוא לקות •אותו ־לעוד{ הצורך ו א ף על ־פי ש י ק ע אותו טוב ל ח ם‬
‫־־ שימצאו‬
‫י י ־‬
‫י ־‬
‫׳ ‪ < : • -‬־ ׳ ־ ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫;‪.‬־‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫י ״ ב (‬
‫ב‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪4‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪p‬‬
‫; ל ק ט שכחה‬
‫י‬
‫(‬
‫‪1‬‬
‫ו ט ע מ ו שתשונ לחן המלך מממלה על ־שא‪ 0‬תזנרני &תך והזכרתני אל פרעה תוכל להוציאנו מן הנימ י ? •‬
‫••־‪ . : ! , : ...,‬ל ‪ : . :‬ל א ר ץ‬
‫ב‬
‫ר א ש י ח‬
‫‪#.‬ים*אוכדישיקגנ *(‪ M)•:‬הנמצא כזה‪ :‬הגו״ן למדברים‬
‫אמר הוא אמר שנשים איש חכס ונבון‪-‬על ארץ שצרים‬
‫״ולא נ מ צ א כשוהריכי חכמתו גרויר־ז מכל ה ח ר ט ו מ י ם‬
‫וחכשי׳ הגרה ־אין ז־ כי א ם ריח א ל ה י ם שיש מ ‪:‬‬
‫) י ( ישק״;עניו נ שיקרת כלומר להורותו לארון ולרערת‬
‫השתרנם הוא מעגין כי בגשק יבערו אש )יחזקאל ל'ט(‬
‫שהוא בלי זין‪ :‬י רק‪ .‬ה כ ס א אגדל משך' פירוש רק בדבר‬
‫ה כ ס א אגדל משך והוא עושד‪; :‬מ*( ראה גתתי אותר•‬
‫ר א ה כי הששלתיךעליה הנהיגה כפישכלך‪) :‬מג(רביד*‬
‫תלי ע שיי מזהב על הצואר‪ :‬צואת ״ שרשו צור וגכתב‬
‫האליף למשך‪ 0 » ) :‬במרכבת המשגה״ בחירק המ״ס‬
‫והוא ש ם לסוס או לכל בהמה שירכב האדם עלירת‬
‫ופירושו במרכבות האיש המשנה אשר לפרעה ובלעיז‬
‫אין קאבלגדו״ררת דיל־ שיגזג׳ירו )בל״א אין צווייטען‬
‫שטאאטסוואגען( • או פירושו כתרגומו‪ :‬א ב ר ך ' ה א ל י ף‬
‫ב מ ק ו ם ה״א הברך והוא מקור כמו וגתון אותו כלוטר‬
‫לוה נאה להבריך לפגיו ולחרת אותו למושל על ארץ‬
‫מ צ ר י ם או האל״ף למדבר כלומר כל» אחר היה ק ו ר א‬
‫‪ .‬לפניו אברך מלשון ברכים‪ :‬וגחון אותו ״ וכל אחד היה‬
‫אושר זה ראוי לתתיו על ארץ סצרים‪ ( ) :‬פ ע נ ח י‬
‫ש ם ה א ר בפל־־ים פ ר ש ו )איוב כיו( ופירושו‬
‫הצפוגורת מגלו־־! ״ י י " ואמרו שהוא פועל עבר מן‬
‫הדגוש זהגבון ‪-‬בו פ ז ע ח בחירק הפ׳*ין וייא כי צפנרת‬
‫הוא כמר שקרא נבוכרנצר‬
‫סענח לשוןגטצרי י‬
‫לרניאלוחביריו שס בלשון ארסי והספרש ם‪ .‬שפירשו שהוא‬
‫לשון קדש חמה הוא איך קרא שם בלשון הקדש פרעה‪:‬‬
‫» ( ותעש הארץ• פירושאםיפהוקגין‪ :‬לקמצים׳ רנצה‬
‫לומר שאספו אגשי הארץ הבר לקבוצים שקבצו ואספו‬
‫תבואה רבה״ או פירושו ותעש הארץ ממש ר״ל שהוציאה‬
‫ה א י ץ חבואר־־‪ ,‬כלומ׳ מגרגיר אחר היציאות ק מ צ י ם‬
‫דביבש״״(‪«) :‬י‪ 0‬ויצבור יוסף בר כחול הים״ דרך‬
‫הפלגה‪ (») :‬וליוסף ילד״ דרך כלל אולי תאומים נולדו‬
‫לפיכך אמר ילד כי גולרו בלידה א ‪ 0") :‬כיינשני״‬
‫ענינו שכחני ושרשו גשש בפלס כי הנני אלהים‬
‫ל־־יי • עושר‬
‫)כראשית ל״ג( רוצה לוס׳ כל כך נתן ״‬
‫וכבוד ער כי השביחגי א ת כל עמלי שהיהלימשגסכרתי‬
‫וגם כל בית אבי השכיחני ויש אומרים כי שרשו נשה‬
‫מהדגוש ומשפטו נשנו בתירק כמו כאשר צוגי )דברים‬
‫ד׳( והפתח ת ח ת י ״ חירק‪) :‬מ( ותכלינד־ז״ ענין‬
‫ה ש ל ש ה ‪ ^ ) :‬כל ארץ מ צ ר י ם פירוש אנשי ארץ‬
‫מ‬
‫כב‬
‫ק ץ‬
‫מצרים וכן־ וכל הארץ באו שצי־ימת פירוש וכל אנשי‬
‫הארץ‪) :‬יי( ויפתח יוסף א ת כל א ש ר בהש• פ ת ח כל‬
‫האוצרות שבהם תבואה‪ :‬וישבור למצרים ״ טיכרהשכר‬
‫יקיא שובר ובפירוש לשון שבר םכנץ הקל על השוכר‬
‫ועל הקונה כי הפעולה מ ה ע״ש החביאה שנקראת שכר‬
‫לפי שהיא שוכררת הרעב ע״ד י ש ב ת סראיבש צ מ א ם‬
‫)תהלים ק״ד( הנר־־• השוכר נותן השבר והקערה לוקח‬
‫השבר והנה הפעולה על שניהנם אבל כנין הפעיל ממנו‬
‫אינו נופל אלא על השוכר לסי שהפעולר־ז יוצאת טאתו‬
‫ובנין הפעיר־ ברוב הוא יוצא‪) :‬מ( וכל הארץ ״ בארה‬
‫השלה הזאות על דרך הפלגת ה ר מ י ‪ :‬לשכור״ קינר־ן‬
‫השבר יקרא שיבר‪ :‬אל יוסף מן יוסף ״ ויתכן להיותו כמו‬
‫הפוך והוא בן וכל הארץ באו מצרימה אל יוסף לשכיר‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מ ז‬
‫י‬
‫א‬
‫מ כ <( וירא יעקב״ פירוש ר א ד ז כי אנשי הארץ‬
‫הולכים לשבור בר במצרים ו ב א י ם עם‬
‫חבואד־ז ו ש א ל ם •שאין יביאו התבואה ואמרו מ מ צ ר י ם‬
‫זהו שאמר הנה שמעתי או ר א ה בלבו כלומר הבין לפי‬
‫ששמע וראה כמו ולבי ראה הרבה חכמה ורעת ) ק ה ל ת‬
‫א׳(‪ :‬כי יש שברי פירוש תבואה וכל מאכל ואוליגאשר‬
‫בזה הלשין לפי שהוא שוכר הרעב וכן אמר שבר רעבון‬
‫•בתיכם על דרך ישביו פראים צמאם‪ :‬למה ת ת ר א ו •‬
‫*ש מפרשינש אותו כמו למה תלחשו ״ או פירושו למרת‬
‫תראו ע צ מ כ ם ש א ת ם ש ב ע י ם ויש עמכם אוכל כי כ ל‬
‫שאר העולם הולכים לשכור שבר ואתם יושבים ״**( ‪:‬‬
‫)ל( אסין י מות בירי ארם או בידי• ששים ואסרו ח״ל כידי‬
‫אדם צגים פחים בירי שמיי אדיא וגגבי ואמרו רזיל הכל בידי‬
‫שמום חוץ מצגים פ ח י ם ‪) :‬ו( הוא המשכיר״ מוכר השבר‬
‫יקרא שיבר ומשכיר‪:‬סעד־ יוצא לשלישי מצורת לאגשיו‬
‫שישכרו וחחלה היו הקוגים באים אליו כי בן צום שלא‬
‫ימכרו עד שיבואו לפניו הקיגים וישאלו ממגו בתחגד־ן‬
‫שיצוד־! שימכרו ל ה ם וצוד‪ .‬זה בעבור אחיו שכשיבאו‬
‫יחראנ אליו על כל פגים וכן עשו‪) :‬י( ויחגכר״ עגץ‬
‫ההכחשה והורוח והוא הפך ההכרה‪ :‬קשות ״ אין בכתוב‬
‫זכר‪ .‬לנקבה אבל בא בחסרון אמירה רוצה לומר אמרות‬
‫קשות ומענינו תבין חסרוגו‪) :‬י‪ 0‬ויכר י שגה אותו כי‬
‫הכיר להם האחיה שלא הרע ל ה ם ‪ :‬והם לא הכירהו ־‬
‫שחשכו להםירתי והששישוד־ןו לבור ומברוו־זו לעבד‪:‬‬
‫)י( ועבדיך׳ הוי״ו במקדם אבל‪, -‬ופירושו ל א בן כמו‬
‫שאחד־! אומר א ב ‪ S‬עבדיך באו לשבור אובד־ יכי וי״ו‬
‫ואחלצה•‬
‫ל ק ט שכוזה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ /‬י־‬
‫‪. .‬‬
‫ל א ר ץ הטעם לצורך האר! לשנע שני הרענ‪:‬‬
‫*(‬
‫לאוצר ויתכן שהוא מלשן יזויד ממן והנימל תשזשנץקום‬
‫**( ‪pf‬דאוגקלוס תרגם לאוצרין והם הבירות העשויות ‪3‬‬
‫קוף נמו במקום נף ויסנרו מעיינות תהום כנועם ויסגלו וית־זנף הקוף ננף כ‪1‬ו ק‪ :‬נע נוגע תקן משנים‬
‫ה מ ה נמו מי תכ? את רוח ה׳‪:‬‬
‫וי"‪ £‬למה תתדיזו לשוננו נארן כנען לנקש שנר רעיין נתינו הלא לנה לירא פן יקתו המזימות אשר סנינות שנם‬
‫***!(‬
‫נקמת שנם מכס והעד על זה הפירוש מ״ש ושנרו לנו משש לא מ א ק כנען ויזה ומיה נרענ •ול<ז נמות שלא‬
‫נירא שימיתונו אנשי הארז‪:‬‬
‫ו!‬
‫ויחכז‬
‫ב‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש י‬
‫ואחלצה צודדי ריקםיההלים ז׳(‪ :‬נחנו• נ נ ר ע ה ה א ל ״ ף ‪:‬‬
‫)יא( כ נ י ם ״ כלומר נ כ ו נ י ם ואסחייכם‪) :‬יג( ע ר ו ה •‬
‫עגינו נ ל ד ‪ ) :‬י( חי פ י ל ה ״ ר׳ יהודה כחב בי הוא יחיד‬
‫מן מוח וחיים והנבון שהוא לשון רבים בסמוך והיו״ריו״ד‬
‫הרבים ויו״ר השרש נ ע ל מ ה והראוי חיי וכן ב ש ר ש י ם ‪:‬‬
‫‪0‬י‪ 0‬האמת י ה ה י א פ ת ו ד ה כי היא ל ש א ל ה ‪) :‬י»( אל‬
‫משמר* נ ק ר א כן לפי שהיו השוטרים עומדים ש ם ‪:‬‬
‫)י<י‪ 1‬שבר רעבון ב ת י כ ם ׳ מה שישבור הרעבון ו ה ו א‬
‫ה ח מ א ה לפיכך נקראה ה ח מ י א ה שבר בכו שפירשנו‪:‬‬
‫)נא( אבל״ עניינו א מ ת ‪ :‬בהתחננו• רפה הנו״ן והיה ראוי‬
‫להדגש והוי קרוב לענין ת פ ל ה ו ב ק ש ה ״ )»( המליץ״‬
‫ענינו תוכן הדבר והטענה‪ ( ) :‬ויאסור״ פ״א הפעי‪-‬‬
‫ב ש ו א וסגול־ ו ה מ ס ו ר ה עליו‪.‬׳ לית רפה וכל כ פ ת י א‬
‫רשששין מ ת י ה ‪) :‬כי>‪ 1‬כספיהם מיני המתכות ל א י ח ־ מ •‬
‫אבי‪ -‬כל א ה ד במינו ה ו א ד ב ר אהד לא יפרד ני כל‬
‫כ ס ף אחר זבל זהב אחד וכוי ואע״פי שיש בהם זה טוב‬
‫מזה גרר אחר יכללם הכסף לכסח והזהב לזהב ו ת ה ש א ר‬
‫ואין להם אישים אלא בכלים אז במטבעות׳ והמטבעות‬
‫שיעשו מ כ ס ף ווהב הם אישיהס על צד א ח ד יטה שאשר‬
‫ולהשיב כ ס פ י ה ם הקבוץ ה ו א לעגין הצירורת‪ :‬שקיי‬
‫אמתחתו‪ 0 0 :‬אמתחתו* הנפרדיאכזיזהת ודגשהתי״ו‬
‫ונקרא כן י י * לפי ש ה ו א‬
‫יוכיח והוא השק‬
‫נ מ ת ח תמיר בכל עת שממלאין אוחו כי כאשר הוא רק‬
‫היא מאוסף ומקופל יחיד ובעת שממלאים אותו מוחחין‬
‫אוחו‪ 0 :‬ק ( ו י צ א לבם ״ על דרך נפשי י צ א ה בדברו‬
‫)שיר השירים הי(׳*• ) ‪ 0‬אדני' בא ביז״ר הרבים כלשון‬
‫' ת פ א ר ה על היהיר‪) :‬ל‪ 0‬רעבון בחיכם ״ סמיך ו ה ו א‬
‫'הסר ופירושו ואדת שבר רעבון ב ת י כ ם ומענינו תבין‬
‫חסרונו או פירושו כמשמעו מה שהוא רעבון ב ת י כ ם‬
‫קחו והוא הלחם שהם רעבים־ אליו אם כן ה ו א ר ע מ נ ם ‪:‬‬
‫<ל‪ 0‬ש כ ל ח ם ״ פועל י ו צ א לשלישי וכן ש כ ל ה נ ש י ט‬
‫חרבך )שמואל־־ טיו( כלומר א ח ם ס ב ב ח ם לי צ ח ה‬
‫ה ש ל ש ה ‪ :‬כלגד‪.‬״ הה״א נוספרם‪ ( ) :‬וק־אהו אסון״‬
‫דברו כשרש ה ז ה עניז שעקרו ש־יס״רו ה״א ונכתב‬
‫במקומותבאל״ףוהואעניךמק־הכיהלש״ר שלוה״א ברוב‬
‫*‬
‫ונכתבבאל״ף במקומות‪:‬‬
‫־‬
‫י‬
‫» ג ) ה ע ך העיד״ ענינו קרוב לענין אזהררת או‬
‫ה ת ר א ה אלא לפי ש ה מ ח י ר או מ ח ר ה‬
‫בא׳ מזהיר ומתרה כפני ערים כרי שלא יכחיש מ ‪ .‬א ח ר‬
‫כ ך נאמר בלשון עדות‪ ( 0 :‬ש א ל האיש* בא םלעיר־‬
‫שיעור‪) :‬א( גם אנחנו‬
‫שלא כמנהג‪ :‬ע<^ פי ״ על־‬
‫גם אתה״ ג ל אחד ל ר כ ו ה על חברו ולפי שאין דבר‬
‫מוקדם בענין הבונה לפיכך אמר גם עם הקודם כי יכשר‬
‫המחו אחרון לפיכך יאמר גם עם כל א ח ד וכמו זההררך‬
‫‪j‬‬
‫ע‬
‫‪1‬‬
‫נ י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לח‬
‫ג(‬
‫‪1‬‬
‫‪T 1‬‬
‫ת‬
‫‪ p‬ץ‬
‫‪b‬‬
‫בלשון הקדש בכ״ף השמוש כאמרו כעבד כאדניו)ישעיה‬
‫כ״ר( כלוטר זה כזה וזה כ ז ה ‪) :‬ט( וחטאתי לך* ענין‬
‫וחטאתי אחשב עצמי לפניך כחוטא וכסנודה כל ה י מ י ם‬
‫ומכאן למדו ח״ל מנורה על תנאי צריך ה פ ר ה מניל־‬
‫מיהודה דכחיב אם לא הביאותיו ונו׳ וכל ארבעים שנה‬
‫ובו׳‪) :‬י( לולא ״ כחוב באל״ף ענינה א ם לא ואפשד‬
‫שהמלה מורכבת סן לו שענינו אם ומן ל א ‪ :‬התשהמהנו•‬
‫ענין עכוב‪) :‬יי‪ 0‬מזמרת״ מ נ ח ה ממיטב פירות הארץ‬
‫ו ה ו א קרוב ל^עגין מזמור לדור ) ת ה ל י ם ני( כי‬
‫מיטב השיר והמשיבח ישבו יקרא זמיר‪ :‬צרי' כקסץ‬
‫חטף והוא נטף שהזכיר הכתיב בסממני הקטרת־ וכן בדברי‬
‫רז״ל רשב״ג אומר הצרי איגו א ל א שדף הגוטף מעצי‬
‫הקמף שי־ושמין בעץ ויוצא ממגו הצרי ו ה ו א ה נ ק ר א‬
‫בלסמ״וכלע״ו‪ :‬נקאת• ה אל"ף חמירת וי״ו המשך כי שרשו‬
‫נכת ופיתשו דבר נחשד' ובביר מפרש נכאת שעוד‪ .‬וידוע‬
‫הוא‪ :‬ולוט י פירשו בו כי הוא הנקרא בערבי שיך בלוט‬
‫ובלעז קשטנייאש• ובביר מפרש טשםכי וידוע ה ו א ‪:‬‬
‫בטנים״ בלעז פיניוניש ויש מפרשים הפרי הנק״א בערבי‬
‫פיסתיק ובב״ר מפרש משח דבטנים ומשח דלוזיס ורשקייס‬
‫נ ק ר א י ם לאו״ז כערבי וכן ה ו א ב ת ה ג י ם ירושלמי‪:‬‬
‫)י»( וכסף מ ש ג ה * כסו שגי״(‪) :‬יי‪1‬־‪.‬ב«שר 'טבלתי‬
‫׳שבלתי * הראשון לגזרת פעול והשני• ל מ ר ה י י ־‬
‫מה אובל לעשות א ם‬
‫״ י פער־ א מ ר ואני‬
‫מקרה באחר מ כ ם כאשר שכלתי סיוסף‬
‫יק־ה‬
‫בשלחי מא׳ מכם שיקרה בי מ ק ר ה ‪) :‬עי( ומשנה כ ס ף י‬
‫הנכון שהוא ת א ר כשי ו כ ס ף משנה ולא שם סמור‬
‫והראיה שהיא בסנול ואלו היה שם היה ענינו סמיך והיה‬
‫בקור־ צירי אבל לפי שהוא סגול איננו סמוך ואם כן הוא‬
‫ת א ר כסו וכסף משנה ואף על פי שאין מנהג הלשון‬
‫‪.‬ברוב לבא התואר לפני המתואר ״‪ 0 .‬י ‪ 0‬וטבח מ נ ח י ‪ ,‬ע מ ן‬
‫זכיחת‪ :‬כצהרים״ הוא העת שאור היום חזק ונקרא בלשון‬
‫שנים ‪.‬לפי שהיום נחלק מאורז לשנים מהבקר ועד חצי‬
‫חיום הולך ואור ומחצי היום ולמעלה הולך וערב והצהרים‬
‫היא ה ע ה שהאור הוק מ בשגי הצרדין‪) :‬י ( על‬
‫דבר‪:‬עגין‪:‬להתגולל עלינו' גלגולים לאמר שאנחנולקהנו‬
‫הכסף•׳ ולהתנפל עליגו• וירצה להחנ&ל־־ עלינו על ידי‬
‫טענה‪) :‬נ( בי אדוני״ ענין בקשה‪) :‬ני( מ ס פ א • ה ו א‬
‫ש ם כלל למאכל חכהמורת ה ש ע ו ר י ם ושבלת שועל־‬
‫ו ‪ #‬א ר הדברים לבד מתבן‪ ( « ) :‬לחם״ כלל לכל מ א כ ל‬
‫< ( ויביאו ״ האל״ף בדנש ווה א ח ד מארבעה מקוסורת‬
‫שבאה האל״ףדנישה‪ :‬ה ש ל ו ם * לרעת הריקים ת א ר על‬
‫)‪:‬ת( ויקדו ״ ענינו הכנעת‬
‫ןק‪ .‬־‬
‫םשק‪ »-,‬ק ן‬
‫ושהותו כי קרקר סשרש קדר א ל א‬
‫הקדקד‬
‫שנכפלה בו הם״א ״ ) נ ס ( יחט* בני ״ היה ראוי להיות‬
‫דגושרת לחסרון נו״ן‬
‫י ה נ ף החיית בקטץ ןןעןץ‬
‫המזל‬
‫״'‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫ת‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫גו‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫ב‬
‫‪T‬‬
‫ר ח‬
‫‪T‬‬
‫להט שכחה‬
‫*(‬
‫ויתכן שהוא נמו משנה שכר שניר והרצון שיקמו כסל מה שלקתו נממלה <• אולי נמיקר המ‪3‬ואה‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫ב י ח ה יוסף • נמו לבית יוסף כל תינה שצריכם למ״ל נמהלה הטיל לה ה״א נסופה‪:‬‬
‫טיח‬
‫ב‬
‫מ קי־ ‪T‬‬
‫ד א ש י ‪rr‬‬
‫ד ז כ פ ^ אלא‬
‫ונמ־יי׳ הדגש &ן הנו״ן ו ה ו ט ל ה הנצבימ על*ו קרא הוציאו כ ל איש מעליי״ ואייו• שקרא‬
‫תנועת החיית ע ל ה י ד ר ‪ 0) :‬לכמויו ״ נתגלגלו והטו כתרגומו להם הוציאו יצאו גם כן עם האתריים לפי שאמר ל ה ם‬
‫או פירושו נהחסםי‪) :‬לא( ויתאפק ״התחוק כעצמו מלבכות כל א י ש ‪) :‬נ( וישמעו מצרים״ המצלים שיצאו סן הכית‬
‫עוד‪) :‬ל‪ 0‬כי תועבה היא״ אין בכתוב זכר לנקבה אבל שמעי קול־־י הבכי והלך הדבר םאיש ל־־*איש ער ששטעך‬
‫ב א בחסרון אכילה וםעניגו תבין הסרוגי •י )לי( ו י ש א אגשי בית פ י ע ה ‪ :‬טעגו״ פירוש עמסו חרגזמ ההרה‬
‫משאות • הנושא וכן ויגד ליעקב )בראשיח מ״ח( המגיד משאו ) שטוח כ״ג( החורת טועניה * והי־יק״מ פי׳ עגין‬
‫טשאות' תשורות‪ :‬ידות• נקרא החלק יד שהוא מקום דקירה כלוםר דקרו חםורכם בדרבן שלהם ל ט ה ר ם ללכת‬
‫מוכן לאדב חלקו‪:‬‬
‫כמו שעושים ךוזסריםי וכן ת ר ג ם ר ב סעדיה כערכי‬
‫לזוקו״י(‪) :‬״( בעירכם* כ ה ם ת כ ס תרגום בריסהבעירא‬
‫ובעירכם דרך כלל כטו עד יצמח וקנבס )שמואל ב׳(‬
‫ג מ ע״(‪0‬‬
‫ש א ח » עגין ד ט ע י נ ה והמשא ״‪.‬‬
‫דוא כמו כיס אבל הוא עשוי בתבונה כף רגליכם )יהושע ס״א( והדומים להם רבים' )י ( חלב‬
‫א ח ר ת והוא שאמר גבעיס טלאים יין וכסות )ירמיה ל״ה(' הארץ״ כמו שהחלב מבחר הבשר קראי למבחר כל־־‬
‫) ‪ 0‬הבוקר אור״ פועל עבר לגז־ח פעול וכן כי אץרו דבר חלב ע״ד ה ה ש א ל ה \ ‪ W‬ואחה צויתה * פירש_‬
‫חמוריהם ־‬
‫עיגי )שמואל ייר(‪ :‬זטםידיהם ״ עם‬
‫הריק״ם כי יוסף צווה מפרעה שלא יוציאו עגלות ממצרים‬
‫טעונים שלחם ב ש ל ו ם ‪ 0 ) :‬א ח העיר • סן העיר וכן בתמא‪-‬׳ כרי שלא ת ח ס ר התבואה מ מ צ ר י ם ו א ס ־ ל י ה‬
‫כצאתי א ת העיר )שבות די(‪ :‬דרחיקו' פועל עובד וכן פרעה אף על פי שאתה צייחה בזה אמור לאחיך שיקחו‬
‫המה הרחיקו כ ב י ה מיכה ) ש ו פ ט י ם י״ח(‪ .*.‬ו ה ש ג ת ם להם עגלות ויטעינום ח מ א ה ובשובנג יהיו להם לשארת‬
‫כדי שתשיגם‪ i < :‬נחש ינחש• פ־רושישאל למנחשים כ פ ם זנשידם ״‪ > ) .‬עגלות ״ נ ק ר א ת כן לפי שהיא עגולה‪:‬‬
‫בעבורו מי לקהו * ויש מפר^ ם שהוא עצמו ינחש בו )נא( ונשאתם״ ענין הטעינה והטש*‪ :‬ועינכם אל ת ח ו ס ״‬
‫כלומר יחשיב אברח הגביע לנחש רע לעצמו שאבר מנדג לשון רקרש לסמוך החמלה כרוב אל העין ואף על‬
‫ממנו הכלי שהיה שותה בו‪ ( ) :‬ויעמוס״ עגין רטעינה פי שאין החסלר־ז בעין א ל א ביב לפי כי לראיח העין‬
‫ו ה מ ש א ‪) :‬טי( ו כ ה נצטדק ״ כייוס׳ מה נוכד־ לטעון ההיה ההטלה בלב‪ :‬על פי פ ר ע ה ׳ זה טורה מ ה שכתב‬
‫ע נ ה י ה צדיקים*(‪ :‬הננו״ בדגע‪ 1‬שני‪-‬חגוני״ז*בסגמ־־ הריק״ם כי בלא רשות לא • היה יכיל ל ח ח להם עגלית ‪:‬‬
‫הראשונה והמסורת‬
‫שלשה דנושין יזה א ה ד מ ה ם ‪ :‬לאיש ״ לכל־־ אי׳ט ואיש ‪ :‬חליפת * ענינו ה ת ח ר ש י ה‬
‫גם אנהגו נם'אישר נ כ צ א • כל אהד ל ר מ ת על חברו ה ת מ ו ר ה ‪ ( » ) :‬כזאת״ חליפות שמלות כסו שנתן לאחיי‬
‫ולפי שאין דבר פ ו ק ד ם בעגין ה כ מ ה לפיכך אמר גם ועוד שלח לו עשר המירים נושאות בר והוא ה ת ב ו א ה‬
‫עם הקורם כי יכשר דיוחו אחרון לפיכך יאמר גם עם שהיא מספוא לחמורים‪ :‬ולחמ ״ הוא ה ח מ א ה חנקייו־‪.-‬‬
‫כל־ א ה ד וכמו זה הדרך ב ‪ S‬ש ו ן הקרש בכיף הששוש למאכל בני‪.‬אדם‪ :‬ומזון י שאר דברים שהוא מזון לאדם‬
‫כ א מ ה כםזך כפר עד כלומר זה כוה ווה כזה‪:‬‬
‫כמי ח ס ר י ם ושאר מ ג ד י ם ‪<) :‬י( אל־״* תי־גזי ״ בסם'‬
‫בכור שוד פירש לשין פתר ורשב״ם פירש לשון דאגה‬
‫ויראה ורבי יונה פירש לשון צער בשער צדק שלו קריכ‬
‫‪ .‬פרשת רגש‬
‫לראשיתו אל תחקוטטו זה עם זה על מכירתי לאסר זה‬
‫ן ו ^ ע ן )יי‪ 0‬כי כמוך כפרעה״ ׳שגי כפ״י דדםיוןלהשוית לחברו אחה גרפח מכירתו‪ (») :‬וכי הוא מושל י ועור כי‬
‫הדברים וכן כעבר כאדגיו )ישעיה כיד( והדומים הוא מושל ועוד שזכר עומר במקום שנים‪ :‬ויפנ לבו י ענין‬
‫לו כלוטר' א ח ה מושל כ פ ר ע ה ופרעה כמוך וירא אני רפיון וחלישית תרגום וריהו לא נמר )ירמיה ט״ח( לא‬
‫לדבר לפניך כמו לפני פ ר ע ה ומפני ה צ ר ה ה ג ד ו ל ה פג כלומר ש ל א נחלש ריח היין‪ 0 » ) :‬רב״ עגין רבוי‬
‫ופירושו ר ב טוב יגש אלי אחר שיוסף בני חי‪:‬‬
‫שםצאחנו לא אובל־ לשחוק ועל כ ל מ ה ש א י כ ר אל‬
‫יהר אפך בעבדך‪ ) :‬נ ח ( אך״ פירוש אולי‪ :‬ער הנה״‬
‫ענינו עד עתה ו ה ו א מ ו ר ה על הזמן כלומר עד הזמן מ ר ) ( י ע ק ב יעקב״• ק ר י א ה הכפל״ לצורך‪£‬שהיה‬
‫י קורא פעם אחר פ ע ם לזרז ה נ ק י א‬
‫ה ז ה ; )נע( אסון״ מ ו ת ‪) :‬ל( ונפשו קשורה כנפשו״‬
‫מדוב אהבתו כאלו נקשרת נפשו בנפשו ונתחברה בה‪ :‬ובפירוש לפי שעמד כמה ש ג י ם ש ל ^ ש ר ת ה עליז‬
‫רוח נ ב ו ז י ה קראו פ ע מ י ם כדי שיתבונן כי רוח ג מ א ה‬
‫י ע ה ) ( ו ל א י ט ל יוסף להתאפס״ ולא יבול להחזיק הוא ש ק ו ר א לו‪) :‬ל( אעלך״ מן ה כ ב ר ‪ :‬אעלך ג ם‬
‫עצםו מלבכות‪ :‬לכל הנצכים ׳ וכעבור כל ע ל ה ״ עמן הכריתר־‪ .‬ז ה ה פ ס ק ויתכן לפרשו ל^שון‬
‫עליה‬
‫כג״‬
‫‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪:‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪p‬‬
‫נ‬
‫יג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪J‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫י*(‬
‫טי״ח ונצטיק ממת מי״ו המפעל ונמוהו הצטיידנו ונל מלה שפ"* הפועל שלט שצ״ס עא מייו ההמפעל * ז ר הפי*‬
‫להקל על כלשון נמו וישתמר קוקות עמדי ויסתגל החןנ‪:‬‬
‫ו כ מ ו ה מטלעני <זמ )ישעיה י׳׳ר(‬
‫‪-‬‬
‫ב ד א״ ש •י ת _ ו ‪ ,‬י‬
‫‪c‬‬
‫‪.‬עליה טמי^׳דם! ^לק^רה שיקבר בארץ כגען או רמז‬
‫לבנו שיעלו סמצ־ים; ויוסף ישית‪,‬ירו על עיניך* כמו‬
‫שאשר ויפומ! •יוסף על פגי אביו׳ ובשרו בזר• שישאר‬
‫יוסף א ־ ז ר י ז ל כ ל ס ד בניו וכני כניו כל אזתן ה ש נ י ם‬
‫שחיה אמריו‪:‬־)*‪ 0‬מלבד ״ פירוש זולת ‪ :‬הבאה ליעקכ*‬
‫מלרע כי הוא בינוני‪ ) :‬מ ( ‪ .‬גפש ש נ י ם * ב א בלשון‬
‫‪ 1‬כ ר רוצה לדבר בו‪-‬על הגוף* וכן כל נפש 'ארבע עשר•‬
‫ובפירוש אשר כזר• השםפר מעשים חשבון הזכרים כשו‬
‫ארבערת עשר ״ ופין שבערה ו פ ע מ י ם חשבון הגקבורת‬
‫ש ל ש י ם ו&לש * ‪ • I‬וכן שש עשרו־־• לפי שהטף ה ו א‬
‫כלשון זכר והנפש בלשון גקבדת‪ :‬ה ב א ו ת מצריםרת•‬
‫מלעיל ש ה ו א פועל עבר והה״א ב מ ק ו ם אשר ופירושו‬
‫אשר כארת כ י ‪ ,‬ל א תששש ה י א היריערת ב ע ו ב ר י ם *‬
‫ואשר סצרישדת והם לא באו לעיר מצרים בבואם א י א‬
‫בגושן זר״ל םעריטדת <ארץ מ ע ר י ם וגושן בכללו־־‪:.‬‬
‫) כ ח ( לפייז • ב א בעגין התקדשה‪ ( ) :‬ויאסור • האליף‬
‫נחה בשי** לבדו‪ :‬מרכבתו ״ בסגול־ הש״ם ו ה ו א ש ם‬
‫לסוס או לכל־־ בהש שירכב א ר ם עלירת ובלעינ שו‬
‫קבלגאד*ורת‪ :‬עודי ה ו א כעגין יותר כמו ויאשר ה׳ לו‬
‫ע»ר )שסות ר׳( כלוט׳ פ ע ם א ח ר ס ע ם כי כשהיה ביכה‬
‫ועמד היה חוזר עור לבכורת‪ ( 0 :‬אעלרת ואגידרת‬
‫לפרעה• כא&ר הלך םשצריס לגושן אשר ויעל לקראת‬
‫ישראל אביו גושגר• ואיך אשר בשובו ל מ צ ר י ם מגושן‬
‫אעלה אלא פי׳ אעלה אעלה על השרכבה‪.‬׳‬
‫‪1‬‬
‫ח‬
‫‪t‬‬
‫ב א מ ת ‪) :‬יע( לטח'‪ *fobrHi)fr^>j‬שפירושו בעמי•* ג ס‬
‫אדמתנו״ האדמה‪-**? -‬ש רסםה‪.‬היא כמו‪-‬מת•־ שאינה‬
‫מוציאה עשב ועץ פ י י ‪ .‬כטשפס^כז אשד•‪ :‬לא ה ש ש ‪:‬‬
‫אנחיו ואדמתנו ע ב ד י ם י י‪ p‬י<מ•‪-‬האדמר־‪ ,‬כעבר ‪:‬׳‬
‫לבעליה‪ :‬לא ת ש ם ׳ שרשו ישם ענין שממה ולרעת‪.‬רבי‬
‫יהודה •ערשו א מ ת ום*‪£‬טו תאשים י ‪v‬בהנעת ה א ״ף‬
‫בשיא וסגול או ב‪.6‬יא לבדו כשו ת א שש ש‪.‬־ שרון ‪/‬הנ‪1«6‬‬
‫י״ו‪0‬׳ ׳יתכן לומר כי הוא מפעלי ה כ פ ל ‪ 0 ) :‬הבחנים•‬
‫כל עובד יקרא כהן ואפילו עובד עיו ות־גומו כושרי&‬
‫והם עובדי ע*ז לבושי שחורים מעני! עורנו כשגור גב שרן‬
‫)איבה הי( שפירושו גשחרו‪ ( « ) :‬ה א ל כ ם • כמו ה נ ה ‪:‬‬
‫)נל( חמישית * בגזח בין היש״ס והשי״ן תשורת הדג^ו‬
‫בחמשת והוא טורה ח ל ק טחששה‪ :‬הירת • נקראיהחלק‬
‫יד שהוא מקום מוכן לאדם חלקו‪ 1 < :‬וישב ישראל ־״‬
‫דרך כלל רוצת לומר בני ישראל‪:‬‬
‫שה‬
‫(‬
‫‪%‬‬
‫ז‬
‫מ‬
‫‪w‬‬
‫‪1‬‬
‫פ ר ש ת ויחי‬
‫ויחי )לי‪ 0‬וישחתו י ש ר א ל ע ל ר א ש ת ש ט ת ׳ ^שתתות‬
‫ל א ל על ר א ש השטה שהיה שוכב‬
‫עליה‪ :‬על המטה הראוי ג ו ם נ ט ת ונקראות כן לפי‬
‫שהאדם שוכבעליהופושסעצשו י ' ו נ ש ע ן עליה מעגין‬
‫כנחלים נשיו שהוא ענין פשיטה ומתיחה‪:‬‬
‫א‬
‫י‬
‫מ ח )א( ויאמר ליוסף־ האוסר וכן ויגד ליעקב המגיד‬
‫מז ) * ו מ ק צ ה • המ״ס איגד• א ל א לשםוש ‪ :‬ויברך‬
‫והוא מקרא קצר‪ 0< :‬וטולדתך א ש ר‬
‫יעקב * עגין שאלת שלום כדרך הולדת׳ פירוש בנים שתוליד אחריהם‪ (0 :‬עלי־ בסו‬
‫הגכגםין לפגי השלך וכן כי תשצא איש לא תברכהו הצאן והבקר עלות עלי )בראשית ליג( •ר״ל כי הוא היה‬
‫)מלכים כ״ר( וכן כשנפשר משנו ב ר כ ו ‪ :‬ע ( כשה׳ בא הולך לאטו לרגל השלאכ ולא יכולה לעזוב‪ .‬המלאכי••‬
‫על המלה הזאת הכ״ף וודא שאלה על כמות ה ד ב ר ‪ :‬ויישאר• לבית ל ח ם כל שכן לםעררת יזהו שאשר עלי‬
‫)י»( ויכלכל יוסף ״ בהכפל הם״א זהלש״ר ענין המזון ל ס פ ק ואבש היה נושאו־־• לרגל המלאכה היתד• ס ס ר ח ת אולי‬
‫הצורך בשרת כל א׳ ו א ח ד ‪ :‬לשי הטף• כ׳&יעור הטף ימי קיץ ה י ו בעוריעגין הזמןההוה‪ :‬כברח א ־ץ• פירוש‬
‫כשז שיאכלו ואשר כן לשי שהטף אוכלים בפיהם כל כטיל שכן מהלך מקבורת רחל לאפרת ועיין בסימן ל״ר!‪:‬‬
‫היום ואוכלים ושפרריס כ ש א ר ר ל דרכו של תינוק לפרד )י‪ 0‬וירא ישראל ״ פירוש ראם ולא הבית‪ 1‬כי ל א יכורי‬
‫ואומרים בששל־ רקב השעות הבנין ורקב לחש השף‪ :‬לר^ות היטב וזהו לא יוכל ל ר א ר ת כי א ח ר כך אומר‬
‫)יג( כבר* עגין כברות והוא ת א ר ‪ :‬ותלה״ עגיגו ותשתנע וירא יש״אל א ת בגי יוסף‪0 :‬י‪ 1‬בזה• במקום הזה וכן‬
‫כי מרוב הרעב יצא האדם מדעתו ושרשו להד‪ .‬והגאון לא היתר• בזה קדשה ׳‪-‬בראשים ל״ח^ )יח^ ל א פללתי״‬
‫ר ב סעדיה פירש כשו ותלא כלומר כארס הגלאי‪ .‬לא ירע' מן וגתן בפלילים)ששותכ״א‪ 1‬ענינו הששפט והדין ופירושי‬
‫מ ה לעשות‪\) :‬ל( שוברים• קוגה השבר‪,‬יקי א שובר‪ :‬ל א עשיתי משפט ורץ בע&מי שאוכל־ עור ר א ה פגיך ״‬
‫)ע•( ויתום* שרשו חשם ולרעת רבי יוגד‪ .‬הוא מן הקל־־ ויש שפרשים פללתי עגין תפלה כי לתפלת שוא הייתי‬
‫ויתכן ש״היה סכנין נפעל; כי א ‪ * 0 £‬פיעל עבר בשקל חזשב זרת ה ת פ ל ה כי ב א מ ‪ r‬הייתי חושב שאתה מ ת ‪:‬‬
‫כי ח ^ ץ ב ב ת יעקב )בראשית *"ל״ר* ועגינו בלה הכסף‪) :‬י‪ 0‬שעם ברכיו* ם שוך כלושר שבין ב ׳כיו ש *‪.‬יו שם כ י‬
‫)"‪ 0‬לא נכחד ״• ענין ה ה ס ת ר וההעלמה א ם ת ם מלת עם ת ב א כזה העגץ וכן מעם השלחן )שמואל כי(‬
‫עם‬
‫א‬
‫ח‬
‫;‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לקט שבחה‬
‫*^קב ובניו ״ זה לעל שיעקנ נמספר נל נפש ב»יו ומותיו‪:‬‬
‫ל מ ו ת י ו ־ על לינפ נ»ו ו « י דן מישים‪:‬‬
‫ע } ‪ ,‬מ י ס ושלש * עם יגגקכ ת׳זצזם נך וח״ל אמדו זו יוננד שנולדה נין הלזומו* והיא השלימה מני! ע* נפש ינן‬
‫^ ו נ אשר יללה אותה ללוי נמצרים לידתה נמצרים ו;ורתה‪,‬נאדז מ ע ן ‪:‬‬
‫"וכשרש‬
‫נ‬
‫יוו ‪V‬‬
‫ו א ז מ‬
‫‪1‬‬
‫כד‬
‫י יר י‪-‬‬
‫ע ם באד לחי ואי )בראשית כ״ד(‪ 0 0 :‬שכל אח ידיו״ עה למלכו! ר״ל שהיה ראוי'־ישלשה מעלות ב מ ו ש ח י א‬
‫הוא פועל יוצא והירי' פעולו' כלומר נתן שכל לידיו כאלו בכירוחא ־כהוגחא וכלכוחא׳‪-‬זלכן שנה ושלש־־בכורי א ת ה‬
‫עשו בהשכל שעשו כי מנשה היה הבכור וראה כנבואה כחי וראשית ״אוני ופירושו כלו יתרון דגרוליורחוקף היה‬
‫כי היה קמן בברכה‪:‬וזהו השכל כי א ם היה נותן‪-‬עדגועל ראזי ל ו לולי־שעאח משכבי *<ביך* והריק״מ פירש עניו׳‬
‫ראש מנשה טהישכל היה בזה כן הוא וירך העולם וזה־ מחילה והיא חפלה לש״ית שיגביר הכפרה על העון וזו‬
‫ד ע ת המתרגם שאמי׳ אחכטינון לידוהי ולדי יונה פ ״ א ׳ היא רברכה שברכו‪ :‬ש א ת * מקור בחסרון גו״ןובתזםפח‬
‫להקל על קריאת האליף כי‬
‫בשרשו״(‪ :‬כי כגשה הבכור ״ היא מלת ר מ ע ס ופירושו י חי״ו‪-‬ובא שאת כשיא י‬
‫נתן ידיו בשכל כי סנשה רבכור והיה לו לתת יטיגו על משפטו ע״ם האחרים חסרי הסיא ׳שאת ע״ט ג^־רת ‪1‬‬
‫תאר‪ :‬י י ‪.‬‬
‫ראשו אם לא* ששכל והבין בדוה הקדש‪-‬כי הקטן יגדל ויתד שם וראביע כתב ב י י ח ו ד ן '‬
‫ממנו וזה טעם שכל כי סגשה דבבור כי אט דיה מ ש י ם ער ת א ר ‪ :‬לל( פחז כמים י ש ס ענין קלות כלוסר תנוער‪-‬ז‬
‫יםיגו על ׳ראש מנשה לא היה ־שבל בזה א ל א ־ כ ם נ ה ג וקלית היצר היה לך כמים הקלים ה נ ג ד י ם לפיכר אל־‬
‫העולב‪,‬״‪*) .‬ת'התהלכו• הלשון הזודסוי־ה על ההחעםקוח תותר לא יהיה לריחרון*!(^ אל חותר‪ -‬ממין הפעיל־‬
‫בעבודת השי״תבלב ובמעש׳ ושרשה העבודה ה*ך‪.‬בלב‪ :‬ו ב א פ ת ח ואע״פ שאץ הלימ״ר‪.‬גרוני' כמו ויוךע־^שופםים‬
‫כזקף לפי‬
‫הרעה אותי־ ענין מרעה והוא יוצא ל ש ג י ם פעולים־‪ :‬ח׳( ‪.‬ויוכח‪).‬בראשית ל״א( ו ב א פתח‬
‫שהיה סבלי הפסק‪ .‬בצרי‪ .‬או היה כמו ש ל א ‪.‬‬
‫<< ‪ 1‬ו י מ ו ׳ ענינו גידבו־במויהדגים‪:‬־)יי( ימינו *חארי־יר צרו ־‬
‫הימין‪ ) :‬י י ( שים יםיגך י היד ־הימין ובנהו בלשון זכר כמו נזכר פועלו מטנו ובא החולם תמורה שורק זעניט השבח‬
‫והנה‪.‬יד‪.‬שליחה אלי והגה בו;מגלח ס פ ר )יחזקאל י״ב( והמעלה ג יצועי ״ מטחי וגקי־את‪:‬כן המטה על ‪-‬הבנדים‬
‫יכתוב ידו לה׳ )י שעירה מ״ד( אז רוצה לומר יד ימ נך ה מ צ י ע י ם ח ח ת ה א ד ם ‪ :‬עלה״ פירוש מהיום שהללס נפסק‬
‫כלומר יד* צרך הימין כמו יד‪.‬יסיגו‪) :‬י<‪..0‬מלא הגויבש״ יצועי שלא הייתי עור עם בלהה ויתכן לפרשי כמשמעו‬
‫ש ם רוצח‪ .‬לימר בגלותו ־ביגיהמ שימלאו ארצות ה מ י ם ויהיה ד ב ק ‪ -‬ע ל ה לפהז כמים אותו זרם כמים עלה וגמר •‬
‫מ ה ם ‪< :‬י( בך יבי ך ישראל י כשירצה א ח ד מישראל‪ -‬עליך כמו הגה מים עלים;)יהטית ‪ :On‬כ ל ג ח ש ס ‪ -‬ח ר מ ת ס‬
‫לברך •את בע‪.‬יאטר לו ישימך־ אלהים באפרים וכמגשה‪ :‬היו כלי חמם‪ ) :.‬ה ( טכרחיהם * פ י ר ו ש י ו ‪-‬פסו במגוריהם‬
‫<?‪ (A‬׳שבס *עזך * רעיק ‪-‬אחר‪ .‬והוא‪-‬מעניו על‪ .‬ש^ק שניהם וכת״א ״בארע תותבותהיד‪.‬״*‪.‬״( ז בסודם ‪ :‬אל‪ -‬חבא ג־‪1‬שי' •‬
‫)בראשית ‪ ^ C a‬הכתף נקייאח ר צ ד ‪ .‬ופאת•ופן הפייר־ז וגי׳ עכר כמקים עתיר ופירושו כשנתיעצי •ונקהלו במעשר‪.‬‬
‫נקבאת בחף בשו ולכתף השגית )שמות ל ! כ ( אחר ־ בא שבם ‪.‬לא באה נפשי עמהם ולא בעצתי עשו מה ש י ישו‬
‫פ ח ח כלו גם כלא ס מ י כ ו ת‬
‫•‬
‫וכפל ״העגין בשלות שונות‪ :‬תחר ״ בא בו פועל הקל מן י‬
‫אחר‪ • .‬א ט •שרשו אחר בפלס אני אוהבי א ה ב ׳ )משלי‬
‫‪ .‬ל‪-‬־^שין‬
‫נ^ט" )‪ >$‬א ת אשר‪• .‬ייקרא‪ .‬אתכם * י עני‪1‬׳‪:‬סקרו־ז כמר ח׳!יואפשר ושיהיה שרשו יחד ואמר ם ה ד‬
‫מדוע קראני‪.‬אלה‪) :‬ידמידה י״נ( ש ת י ם נקבה־־כי הכבוד הוא הנפש ג • כבירי‪ :‬נקראת הנשמרת‬
‫״<‬
‫י‬
‫ת ך ‪ ,‬קראמיך )ישעיה; ג״א( והדומים‪,‬להם ופירוש ארת העליונה ‪.‬כבוד לפי שהיא כבוד הניף ויקרו‪ :‬הדני איש*‬
‫אשר מאשר‪-‬כי א ח ׳ ב מ ק ו ם ר מ ן במקומות •כי^הוא • ל א כרכר שהוא מבואר מי הוא הפועל ותפעול לא הוצרכו‬
‫מ י ד ל ה ם ־ אלא־ קצו* מאשר‪•.‬יקרא באחרית הימים יש למלת א ת ‪ :‬איש י דרך כלל כמו ואיש ישראל נגש <שמ;אל‬
‫בקרוב;ויש ברחוק בנע ם ל ח ה א ח ר וזה «גיגו‪.‬וכשיכגסו י״ר( וההומים‪,.‬להמ‪ :.‬שור י כהולם ענינו חומה ו ת ר ג ו ם‬
‫לארץ לרשתה־אמר להם ברוח ג מ א ה קצת מאשר יקרא הומה שור ורבי יעקב בן אלעזר כחב שהוא כנוי למושל‬
‫אוהבו יש בחלוקחהיויש‪-‬בהצלההםבמלחסה ב א ו י ב י ה ם ג וסןא‪:‬חמנר׳ גשיא ׳‪ ,‬ה*רץ כמו שכנרז הכ־חוב ה ש ר י ם‬
‫)ג( יחד שאח ״ פי^מ״עגיז הגדולה והרוממות והוא כילל הגדולים‪:‬באלים‪-‬ועחודים ופירוש אחר בשרשי וכןבשרש‬
‫ה ב מ ר ה והכהוגח ש ה ם מעלה וגשיאוח‪ .‬ואמוד <יחר עז עקד׳״***(‪ 0)• :‬ארור רתפלה‪:‬ש«הסר‪•.‬אפס כיכל ארור‬
‫על המלוכה כי המלך צריך עוז וחוקף כמו שאמר ויחן הוא לשון‪ ,‬חסרון ה מ י ל ה כמו וארותי אח כר^ותיכבש‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬ז‬
‫(‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫?‬
‫)מלאכי‬
‫•י‬
‫לקט ש כ ח ה‬
‫״‬
‫ויהלן'שהוא נמו המך מן חפןס‪ • %‬־ • * ' י ‪ ' - ,‬י י • ' • ׳ ' • ' • ‪ - " - v u‬״ ‪ , - • ' -‬י ‪, .‬־ ‪.‬״ ‪. . .‬‬
‫‪,‬ןי‪'.•:‬מנותיהם גמר מנרותיכם ׳ופירושו שאפילו המגרות שהם צצים נעשות מצאכמ הצגרומי הם לסם כלי ממצו‬
‫־‬
‫י‪ .‬״ ‪ .‬י • י‬
‫* י ־ ‪'.‬‬
‫־‬
‫י‬
‫לכרוג התנשים‪:‬‬
‫ו כ ש ר ש שוי‪.‬בילש שור ממש נעקרו הנהמעז נטעם אמסוםיהם <ממקד״ ומזיל אמרו שירמזו ליוסף נעגין נטר‬
‫•**י‬
‫‪ .‬־ ‪. . / ' . /‬‬
‫י‪.‬׳‬
‫י שורי הלר לו‪:‬י‬
‫;‬
‫ז‬
‫‪2 ,‬‬
‫«״‬
‫; ‪1 5‬‬
‫‪,‬‬
‫'‬
‫ז‬
‫ר‬
‫־‬
‫־־׳‬
‫י‬
‫־ ־ ־־׳‬
‫ויתכן‬
‫ב ר א ש י ת‬
‫•י י‬
‫ח י‬
‫)מלאכי א ׳ ( וכי ע<״ ת א י ופי כי עז ה ו א ס ל ם ב ל ו ‪ :‬מין הטיב מן הגפנים שתענביס ל א י מ ע א כ ת ם חרצן*‬
‫)יי( יורוך* פירושו יודו לך ש א ת ת ראוי למלוך ע ל י ה ם כ ב ם ״ לעולם כםגיל זולתי שני מקומות ש ב א כעדי יזה‬
‫לשון הוידוי־ידוע‪ :‬כערף״ הוא אחורי הפגים ובן ארז״ל ה א ח ר ‪ :‬סותר‪ *.‬פירוש ה ס י ת י ‪ :‬עי»( ‪ .‬ח כ ל י ל י * ה א י‬
‫כי פניו׳‬
‫ע ו ר ף ד ל ה ד י פ ג י ם יי)<י( גירי כעורו קטן י ק ר א כ ן ו ת ח ס ד ומשקל סעלליל״ וענינו ענין א ד מ י מ ו ת י‬
‫יהיו אדושים טרוכ שתיית היין כמו ל מ י ׳‬
‫ה כ ף כ ס ר אריה יתיר־‪. :.‬משרף ״ ענינו ה ל ק י ת י ‪ .‬בחטיפת ועיגיו‬
‫ו ה ה ב א ה בכריתה‪ :‬עלית״ פרושו שטרף האויבים גתעלית תבלילות עיניס )משלי כיג( כי שיתר‪ ,‬היין יהיו פניו‪-‬‬
‫במעלה גדולה או• פירושו בשעלירת סן השרף רבצרת ועיגיו אדומים ואשר עינימ על הסראד‪ ,‬כשוזעינוכ׳נין!‬
‫ושכבת כארי מ א ץ ש ת ד י ר ‪ :‬כרע* עגין ה כ נ ע ה *‪).‬י(שבט׳ ה ב ד ו ל ח )כשדבר י ״ א ( י ' ( ‪ :‬ולבן ש נ י ם * ת א י ם ‪ £‬י ד‬
‫גויס )ישעית ם ׳ ( ובא‬
‫נ ק ־ א ה ר א ש זהשושל שבט כ י דרך המושל ל ה ות שכם בסגול ת־אוי בערי כמו ח ל ב‬
‫״ <יג( לחוף ימים* עגיןכםוי‬
‫נידו ועוד כי בידו ש ב ט מוסר ה ע ם ‪ :‬ומחוקק־ פירוש בסגול מפגי ה מ ק ף ‪:‬‬
‫מ ו פ ר כי דרך המשל להיות סופר יושב לרגליו״ או נ ק ר א כשו ח ו פ ה והוא הגמל ונקר׳ כן לפי שגםתרים בו ה ס פ י ג ו '‬
‫כן המושל לפי שששים התקים בארצו ופירושו ש ל א מפגי הרוחות מלשון חופף עליו כל היום )דברים ל״ג(׳‬
‫יסור מושל מזרעו ״• מכין רגליו י כמו היוצאת מבין רגליה או יחידת עגיגו ש פ ת ימים וגקרא כן לפי שגוררין שנש־‬
‫)דברים כ״ת( רוצת לושר מבגיו‪ :‬שילד־‪.‬״ ס״רושו כנו הםפיגורת שדברי רז״ל ש א שרו ל א יחוף ראשו ב א ד מ ת‬
‫והנכזאה על דיד ש מ א מ ש ב ט יהודה״ ופירושו ל א תסור אשד‪ .‬ח ו פ פ ו ת ביזם והוא חבול ה ר א ש זגרירחז אייגא״ר‬
‫ע ר ר ה מיהודה ע ד שיהיה לו יורש שיהית סלך ואשר בלע״ז‪ :‬וירבתו* בתי״ו הגקבת כלומר פ א ת ארצו יהירה‬
‫ור‪ .‬על־ דוד ‪ p v‬יהודרת ראשון לקרבן ה נ ש י א י ם וכן צידון כמו ולירכתי ת ס ש כ ן י ט ה ) ש ש ו ת כ״ו‪ :.‬ע ל צירן ״‬
‫במלתשת הכנעני א מ ר יהודה ת ל ה )שופטיט א׳‪ 1‬וכן כמו ע ד וכן על ה ש ע ב ת ת )יהושע כ ׳ ( ‪< :‬״ל‪ 1‬תשר גרם •‬
‫בגבעת בניסן יהודה כ ת ת ל ה )שופטים כ׳( וכן ראשון ת ח ס ר ר < ף כחשוד‪ :‬ג ר ס ר״ל חמור ב ע ל ע צ ם ור‪.‬ו*י*‬
‫לשופטים עתניאל בן קנז ל מ ט ה יהודה ע ד ש ב א דור סמוך ר״ל חזק וטובל מ ש א כ כ ד וז״א ויט שכמו לסבול'‬
‫ו מ ל ן • או על ה מ ש י ח והוא מלשון ובשייתה)דבריםכ״ח> ופירוש א ח ד לרבי יוגה ש ם ״ ״ ״ ( ‪ :‬כין ת מ ש פ ת י ם ״ א ט ד‬
‫ו א ף על פי ש מ ר ש ו שלה יהיו שני ש ־ ש י ם זענין א ח ד בלשון שנים ר״ל בין שתי ה מ ע ר כ ו ת ותם שגי סשואור־!‬
‫ורעת המתרגם על ה מ ש י ח ותרגם שילה כמו שליו דדיליה שעישסין עליו מזה א ח ד ומזה א ת ר ובלע״ז באל״ש והוא‬
‫וכן בכ״ר ע ר כ י יבא שילה ער שיכא מי שהשלכות ש ל ו כל כך ח ז ק שרובץ ח ח ת ששאו בין ה מ ש ס ת י ם כ ש י ר צ ה‬
‫יעגין זה כ א ד ם שאומר ל א ח ר ק ח עגין זה ע ת ה ע ד ש א ת ן ל מ ה מ ע ט וקם עשהם ‪) :‬׳'( שפי&ון • שרשו ש ם ף‬
‫ו א פ ש ר שיהיה‬
‫* ך יותר‪ :‬יגןתת עמים* שרשו ‪ :‬י ק ר ‪ .‬ז ה ז א ש ‪ 0‬ב פ ל ס בשקל־־ ן ש י מ ו ן ) ד ב ר י ם ל״ב( י‬
‫ש פ ה ועי״ן ה פ ו ע ל ־ כפולה כמו ה ג ‪ #‬י‬
‫ה א ד ם ) ק ה ל ת ג( ודגש ה ג ^ ״ ף ל ת פ א ר ת שרשו‬
‫ך ב ך ת כני י*‬
‫כ ד ג ש מ ק ד ש יי)ששות ט״ו( ופי' מ ש ס ע ת וקבל )תהלים הי( מ ן ה ג ה ולפי ש ש ף ש א ר בעלי מ י י ס י" * ‪v.‬‬
‫המצות ופי׳ י שאליו יששעו העטים לקבל ע ל י ה ם גקר׳ כן ה ו א ישו&ך ר א ש )כראשיזז ג׳( ר ה י ה ש ו ף ו ש פ ה‬
‫מ ה שיצום ולעבדו וזה היה ל ח ד וכל ש ב ן ל מ ל ד ה מ ש י ח ״ ( ‪ :‬בעגין א ח ד והוא םענגן ושפו עצמותיו )איוב •לזג(‪ :‬ע ק ב י‬
‫)ייז( אסרי לגפן • פירושו מ ר ו ב ‪ .‬ה ע נ ב י ם י ק ש ר ‪ 4‬החטז׳ ס ו ה ״ דגמי־הקי״ף ל ת פ א ר ד ת מפגי ה * ו א ־ ם י מ ן א ח ר‬
‫בנפנים ו א ס יאכלם או יקלקלם ל א יחושו ויש מפרשים ובסימן צ״ג ה ג פ ד ד ז‪$‬קכ והקכוץ בסמוך ב פ ת ת ה פ ״ *‬
‫ח צ ך נ ;נרלי ו ב א זת הפ״*י‪4‬‬
‫שיטעון חמודו מגפן א ח ד וכן ־ מ ר ע היין א ם ירצה יכבס א ס ה י א גרוגית כמו‬
‫נרעירת ורגש‬
‫בגדיו וכפל העגין כסלורת שזגוח וכל זה ד ר ך ה פ ל ג ה ‪ :‬ב ה י ר ק א ף ע ל פי ש ה י א י י ' " י‬
‫א ס ר י •י• היויד נוספת‪-‬ובן בני אתוגו וש״ש עירה וכן בגי הקוף לתפאררת *״*״(‪ :‬ד כ מ ״ פי׳ ׳רוכב מ ‪:‬או עליו*‬
‫אתונו הוא כפל ענין בשלות שונות‪• :‬עירה* ב ה ם ח ד ע י ״ ן )'»‪ c‬עורנו ויגור׳ ענין גדוד ריל גדור יבא עליו ש ע ו ד נ י‬
‫‪,‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫הפועל וענינו החשוד בעורו ק ט ן ‪ :‬ולשורקד־ז* הו*י*‬
‫ה ש א ו ב ה משיני הגפן ו נ ת ב ה״ר יצחק בן נאות ש ה ו *‬
‫ויש ל ש ר ש ם ענין כריתד־ז שלשון^ א ד מ י ם ' נדד;אילנ*•* ז‬
‫)דניאל די( והוא יג\ר עקפ•‪*.‬כלומד‪-‬לסוף ואמרלל&וף׳‬
‫עקב‬
‫לקטגשכחה‬
‫‪ p J T I‬שהוא־ מלשון האוכל סנוסר תקהמה שגיו‪ .‬ושרשו קהה והיו״ר נ ו ניויל יצהר ועניגו החולשה והשגיךה ונועם‬
‫*׳(‬
‫סנתונ שלא יסור שנ‪ .$‬עיסילה‪ .‬עד שונא ננו יושר לו חולשת העמים ושנירמם שימליש' א ת ז ל ם ץ כ ן אם ‪Sep‬‬
‫הנרזנשנתלש י א ע »מצ ‪ $‬נ ת ס ‪. :‬‬
‫( ואולי שהוא הפוך מ? נתלת עיניך ונכפלה נו הלמ״יל והו ז נענין‪ .‬מגתול ה ע י ט מ ה*לוע‪.‬ו‪:‬גו‪1‬לל ‪75‬־צ‪-‬י רגותינו ונן‬
‫נ ע מ י אל גיזול והמעש ני נ׳־זשר אתרים נוזלים עיניהם בפוך ‪ fxt‬אצצסךל נן יגיזנל הוש ציותם נ י י ן ‪** :‬‬
‫׳ • י‬
‫( ו ב & ר ש גדם בשש ר מ יונה ‪xvc‬שנור שאינג יגול‪.‬לזוז ממקומו ו ג מ מ ו ועצמותיהם יגרם‪:‬‬
‫ק ילין עמו׳ נמו ני»יי? ה׳ לינא דעזיה והגועש ני ין יחוש נקמת עמו נל־שנ* ישרחל כאזד וירמח •לשמ&ון אםי‬
‫‪.‬‬
‫לקת‪.‬נקמת‪ ,‬ישראל מהלשתים והרג מהם‪ .‬עם‪in .‬‬
‫^ ף ו כ נ הנופל‬
‫^‪u‬‬
‫ננון עליהם *שלש ז ‪ .‬אלפ!* אש;‬
‫* * * ‪I1C J * D‬הנושך עקני שוש רמז לשני העמולים אשד‬
‫אתור נאשר ישוך הנמש נעקני הסוס ייפול ר ו ע ו אמור‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫)‬
‫‪1‬‬
‫י ה ם‬
‫וכשרש‬
‫ג ו ׳ א ‪ :‬ש י י ח ״ ו יי *ח‬
‫׳‪ *pY‬ל&י ‪ ispWttr‬־מזןי ־הלוף רוצה‪-‬לומר והוא ייגודני כ ב ר המרובע ו מ ש פ ט ו ר ו ב ב ו ז י ב ע ל י ח צ י ם " צ ל ‪ -‬ש ה ו א‬
‫בסוף ברייה •ואף <ךל םי שנזכרו החלה־ כי‪.‬על ספור מ י ז ג ד יאד‪1‬ן ה ד ל ך נ ק ר א םן ‪-‬״ •י" ג י פ ג מ ש ו ‪ ,‬א ת י ‪ .‬דחציבמ׳‪:,‬‬
‫יצא׳ זה *הענץ בייבזכרזיספזרדבני׳ ראובן בחמלה• זכר )«( באיתן״ י ת א ר ופירושו כ מ ק ו ם איתךזעויפנוו* ויחחזקו‪:‬‬
‫'הצזלחמלת‪-‬שיעשו יהם עם ה ה ג ר י א י ם א ם כן המלחםד־ז אביר• ק ל ‪ :‬מ ש ם ר ו ע ה ׳ מ ש ם מכבוד יוסף שנתן ל ו‬
‫ה ז א ה ה י מ ה לבני גד וזכר ראובז וחצי שבט מ נ ש ה ע מ ה ם ה א ל דועוד־עחה כל ישראלי‪ :‬־אבן ישראל *‪?:‬ליישיאלד‬
‫"כי עזרוט״‪ ) :‬י ( ע א ש ר י ‪ -‬ש ש נ ת להטו• באמרו מ א ש ר ׳ולפי ש ה א ב ן גוף א ח ר כ ש ר צ ח לומר*כל י ש ר א ל כ א ח ד‬
‫ב&״ם נ ר א ה כי על מקצת׳ ארצו א ט ר ש ת ה י ה ־ ש ט נ ה ־אמר א ב ך ישראל או לפי׳ שישראל‪ -‬עקר ? ן ז ז ע ו ל ם‬
‫ולחמו ה ו א ארצו כי היא המוציאד־ז ה ל ח ם והלחם כלל־־ ק ר א ם אבן על דרך מ ש ל ‪) :‬כה( מ א ל אביך ״ פירושו מ א ל‬
‫"לכל מ א כ ל 'כלוםר מ א ש ר חצא‪ :‬ברכה לעולם כי ש ש נ ה א כ י ר בא ל ך ־ ו ה והוא‪ -‬מהי ש ס פ ר •למעלה ותשב באיתן‬
‫ת ה י ה לחמו כלומר ארצו המוציאה להטו ח ה י ה דשנה קשתו‪ .‬אזמר •כל זה • הטוב ב א א ל ד מ א ל אביך שיעזרך‬
‫ושמלר־ז׳כן פירש ב ש ר ש מ ן ו כ ש ר ש שמו והיו‪:‬כארצו ו מ א ת ישרי שיברכף ו מ ״ ם ׳ ם א ל ע ו מ ד במקום • ש נ י ס כ ו‬
‫זתים ה ר ב ה לרוב וכן אשר ׳משה נטובל־־ ־ בשמןלדגלג פ י ר ש בשרש מן‪:‬׳־־דעזףך״־‪-‬הוי״ו ׳ כ מ י ן •שיין ה ש מ ו ש‬
‫לד זההתוקוזישיעורד‪ :‬־נאת ש ד י י‬
‫)דברים ל״ג‪ 0‬וכן ש א ר פירות א ר צ ר ה י ו שמגש•־ ו ה ו א ן ופירושו מאל‪:‬אביך‬
‫יחן מ ע מילר ״ לפי שארצו ח ה י ה שםגה ישלחו מפירוחיה י פירושר ־ומשדי כסוז‪.‬שאמד‪ ..•..‬מ א ל אביך‪ :‬מעל* שלשך׳יז‬
‫למלכים למעדן וכשרש ל ח ם ם י א * ( ־ ‪ :‬׳)<א( ש פ ר ״ חרגזם קמוצים וזה א ת ר סהס׳‪ :‬ברכות תהוםדיבצת ת ה ת א מ ר‬
‫יפת תואר ) ב ר א ש י ם ליט( שפיר ב ר י נ א ו כ ן בארטיר־ן כי ארצו ת ה י ה מ ל ו ח ל ח ת מ ה מ י ם ש ח ח ח ה א ר ץ ע ד ש ל א‬
‫מלכי ישפר ע ל י ך ) ד נ י א ל ידי! ד ־ » ‪ 0‬־ ב ן ‪ .‬פ ר ת יוסף ־ ה ע ץ ת ה י ה י ב ש ת ל א ה ד מן העשבים וד‪.‬עצ‪*-‬ס שיצמחו בה אפילו‬
‫^כמו ה א ב המוליד הענפים והפרי ולפיכך יקרא׳‪.‬גם ה ע נ ף ב ע ח ‪ .‬ש ל א י ר ד ‪ .‬ה ג ש ם ‪ :‬שדים ו ר ח ם ׳ פי׳ ברכות שמים‬
‫׳ ו ה ס ע י ף בן לפי שהוא ת ו ל ד ת האילן‪ :‬בל‪.‬פרת׳־יוסר וכן ‪.‬וארץ־ כ י ה ש מ י ם ־ ב מ ת ם המטד‪ .‬כמו ה ש ד י ם והארץ‬
‫בנות צ ע ד ה ובא בן בלשון נקבה ואמר פ ר ת וכן בנורת בהוציאה חפירות־ כמו הדחם־חצע״פי שזכרם־ כ פ ל הענין‬
‫"צעדה‪^-‬לי־ שור־ לפי שיקרא־ ‪1‬ם כ ן ס א ך ה )ישעיה י׳( לחזק* ולפידעחי כי היא<םרכודהבניםהנולדים ה פ ך ר ח ם‬
‫בלשנן •נקבה ס?«ביל <שדיס‪ :‬צ ו מ ק י ס ל ה ד ש ע ‪ -‬ט ׳ ( ולתדיקימ פי׳א בשרש‬
‫‪£‬הו א ה ס ע י ף ׳והיא ה פ א ר ד ־ ד ש ה י א ‪ .‬י •‬
‫וכן א מ ד פסעפותיו קננו י ח ז ק א ל ל״א(ו‪.‬גןלשוו‪,‬עקבדה ש ד נ ־ * * ^ ־ נ כ ר ו ״ כסו־יגםרו ורכים כמוהו עכר במקו׳‬
‫כמו׳ ש א מ ר א ח ב ש ה לי החמור ו א ר כ ב ע ל י ה ‪ ) -‬ש מ ו א ל כ׳ עתיד ובדברי ה נ ב ו א ה יותר א מ ר ב ר ט ח י שאגי מברר‬
‫י״&( לפי שיקרא ח מ ו ר ויקרא ב ה מ ה וכן שלבית רעך ע ד אותך יגברו על ברכורת הורי שברכו אותי והורי פירוש‬‫בא הששש חשיבנד ל ו ) ש ס ו ת ‪ ,‬כ ״ ב ( לפי ש נ ק ר א ‪ .‬ש ל מ ה א מ ת י ו ה מ א ב ר ה ם <ויצחק והאב יקרא הורה כמו ה א ס כי‬
‫ו ב נ ד והדוםים׳־להם ופרת ח א ר ל ו סן פרו ו ר ב ו ) ב ר א ש י ת ׳ ש ג י ה ם ‪ /‬ש ו ת פ י ע ע ה ר י ו ן ׳ ה א ב נ ת ן ההריון ז ה א ם מקבלרת‬
‫‪ ( ' K‬וחי״ו פ ר ת מ ק ו ם היא־ וה״א־ קמוץ׳דיאמר ל ז כ ר פ ו ך ה א ו ת ו ^ ע ה ע ת א נ ת ^ ע ע ן ב ב ו ל כ מ ו והתאויתס לבם )במדבר‬
‫ליד( שפירושו ו ה ג ב ל ח ם ופירושו כל ומן שיהיה ק י י ם‬
‫ולנקבה פ ו ד ה ובא תי״ו במסום ה״א כמו‪.‬וקראת ‪.‬‬
‫גבול־־ גבעות •עולם תהיינד־ףהכרכורש ל ר א ש יוסף• וזבד‬
‫זעמו‪.‬־ם^רזלז‬
‫)דברים י י א ( במו וקךאה‬
‫אתכם‬
‫הגבעות כי הגבעות וההרים ה ם הדבר הקיים מחר בעולם‬
‫_‬
‫‪,‬‬
‫גדולה יוסף פ א ר ה גדולה עלי עין ש ל א יבול עלהו ויפרה‬
‫וירבה מ א ד ‪ .‬כ מ ן ‪ ,‬ש א מ ר והיה‪ .‬כע<ן‪,‬שתול‪.‬על‪.‬פלגי‪.‬מים‪ .,‬ה ש פ ל וכ! אםר‪ ,‬כי ה ה ר י ם ׳ ימושו‪,‬והגבעורת תסוטינדת‬
‫)תחלים א ׳ ( וכן היו בני יוסף רבים וכפל הענין לפי שהיו )ישעיה כ י ד ( וגו׳‪ :‬ולקרקר״ שרשו קדר והוא מ ק ו ם‬
‫שגי שבטיכם ופירוש בנורה כ ס ו ^ ן ואמר כ י ^ ל ה שתי ש ט ו ו ע ״ ש ל ן^נוק ת פ ס ‪ :‬נזיר אחיו״ ענין עטרד־ן כמו‬
‫הבגוח והן ה פ א ר ו ח יגדלו ו י א ב כ ^ כ ל סך עדי<שיעלו «ל מנזירךוכארצ^ת )נ^ום גי( כלומר ר א ש אחיו ו ט ע ו ט ר ‪:‬‬
‫החוטה כטו שטעלים גפן ם ו ר ח ת על החומות ו א מ ר ׳בנות )»( ז א ב יטרף י יהיה כטו הזאב • ש ה ו א טורף בהמורת‬
‫ואמר צ ע ד ה רוצה לומר כי כל א ח ת מ ה ב ג ו ת ־ ג כ ה ה ע ד ‪,‬וחיות ?הוא א מ ד ל ג ן ב א א ל ק י ש ג ג ג י ו ת כ מ ש א ר ה ח י ו ת ‪:‬‬
‫ש צ ע ד ת ע ל החומה ובא לשון יחיד על רבים דרך ק צ ר ה ‪ :‬יטרףד עגען הלקיחה ב ח ט י פ ה ו ה ה כ א ה ב ב ר י ח ה ‪ :‬בבוקר‬
‫מהזאב 'כי הואב טורף‬
‫וגוי‪ .‬א מ ר ויותר יהיה‬
‫יאכל‪ L‬ער‬
‫^‬
‫״‪.‬״‬
‫‪ .‬״ ‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ Q ^ j‬ךןן^‬
‫•»^״ ^ ^ ^ ^‬
‫בערב כמ״ש זאבי ע ן ב אבל בניסן בבוקר ובערב יאכל‪-‬‬
‫ניימרלוהו* כלומר שוערו ח צ י ק ם ע י ר ^ ט ך ה ‪) :‬נג(\רובג‬
‫עגין הורות ה ח צ י ם והוא פועל עבד‪.‬לגזרת פעול בשקל ע ל א ו י ב י ! ו י ח ל ק ‪ .‬ש ל ל ם ‪ :‬ע ד י ענינו שלל ת ר ג ו ם ש ל ל‬
‫ומשפטו ע ד א ה ‪) :‬נס( נאסף‪ •,‬נפעל עומד והיא קמוץ ענין ה ת כ נ ס‬
‫ר ו מ ו מ ע ם ‪ ) .‬א י ו ב כ״ג(‪ .:‬ו מ ב ג ‪ .‬מן‪ ,‬תקל־־‬
‫בתשלומו רכ‪1‬בו כסו ל ה ו צ י א א ת הכניס ולא יבולי ו כ ן ו י א ס ו ף ר ג ל י ו ) ב ר א ש י ת כ״ה( ויאסף אל עמיו)כמרבד‬
‫י י ח ‪ : /‬אל אבותי״ פי׳ עם וכן ו א ש ה א ל א ח ו ת ה לא חקח•‬
‫זר׳ יהודה כתב כי הוא מ פ ו ע ל צ‬
‫)שמות ה׳('‬
‫)ויקרא‬
‫י י ־‬
‫‪::‬י‬
‫כה‬
‫‪r‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫בנ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ד ג י‬
‫;‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪v‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫ל ק ט שכחה־‪ :‬־‬
‫‪•-;.-:‬׳•‬
‫ו ב ש ר ש לחם'פירש שמנה־ על לחמו ו י ר צ ה ‪ j j .‬עוגה או מלה" שהוא לפון נקנה‪:‬‬
‫א י ל ה שלוחה• האילה היא מהירת ה מ נ ו ע ה י ו ה י ל ׳*?"מ‪6‬ל לנרק ‪$‬ן‪ .‬אנינועס שהיה"מנפתלי ושמע בקלות למאמר‬
‫דנויה ששלחהו להלחם עה סיפרא ו‪3‬הי‪ 1‬הענין נלון אמרי שמר נשירה ששרו מ א ו מ ו ד ה ‪:‬‬
‫י( ‪ -‬ו כ ש ר ש שד‪ .‬פילש שלים המןיקות ורחם ?אם וזכר &»רי־נן גרמת אביך כי שלשה ל‪,‬לד מנדנים לילד האנ‬
‫והאם' והמיניקת‪:‬‬
‫'‪MichUl I0R Tot1t.11‬‬
‫? ‪G‬‬
‫א‪1‬‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ש י‬
‫א‬
‫ח ‪ .‬ו ‪.‬י‬
‫ח י‬
‫<ויקרא י ״ ו ‪ : 0‬א ל המערה • כמו במערח וכן ואל הארון והנ״ון ד מ ע ה והוא כתוב כ«ל״ף בסוף ופעמים ב י \ א ודם‬
‫חתן א ח העדות )שמוח כיה( כמו כארון‪ 0 ) :‬וינוע י ששה על פי המםורח והיא ענין תחנה ובקשר•‪ :‬שא נא •‬
‫כ א בענץ המחילה כי סליחתה&שע היא נשיאתו וגמילתו‬
‫־ ׳ עניגנ מיםה קלה שאינה באריכות‪,‬חולייי ‪..‬‬
‫מעל ה א ד ם ‪ :‬לפשע • הלמ״ר סודה ‪.‬על העצם עצמו כסו‬
‫‪v‬‬
‫נ ‪ W‬ויבך עליו• ׳בעבור •שהמלרת דבקו־‪ 1‬אל א ש ר ־מלת א ס דםפיק העניו וולחז‪ :.‬עבדי אלהי אביך• אפילו‬
‫בצרה תניעי סשוא השני ותקראנו כקריאת לא היו אחיך מאמונת אביר ה ם ואתה והם אתים באמונה‬
‫ייעיז אשר כצדו ויש שקזראין כל שני שואים בסוף המלה ויש ל כ ם לאהוב זה את זה וםלוח זה לוה‪) :‬״ז( גם אחיו י‬
‫נחים‪ ( ) :‬ויחנטו• הוא עגין מעשה סמים שעושים למת ל ת ו ס פ ת ופירושו לפי שאמר בהחלה רציו אל יוםףירסה‬
‫כרי שיעמוד בשרו ימים רבים שלא יסרח ושלא ירקב‪ :‬ששלחו א ל יוסף אנשים נכבדים שישא פשעם וחטאתם‬
‫)נ( שבעים יום • ארבעים של חגיטה ושלשים של בכי ואחרי כן הלכו ג ס ת ס ויפלו לפניו‪ :‬וזננו לך • בדגש שתי‬
‫בטםרר• שלשת‬
‫שעושים לכל אדם גדול כסי שמצאנו באהרן וכמשרת הנוגי״ן ובםגור־ הראשונית וחבש‬
‫רבינו אבל א ו ת ם ׳עשו א ח ר קבוררז וליעקב אבינו עשו דגשין עם הגגד‪:‬עבדים ל א ד ג י ) כ ר א ש י ת מ״ר( ועם הגגו‬
‫אשר בדיתי לי י ענין ״ ועליגו )במדבר י*ד(‪) :‬׳»( כי ה ת ח ת אלהים אגי • ‪:‬כי‬
‫קזדםיקבורד־ד כי חנוט חיה‪:‬‬
‫קנין ואף על פי שאברהם קנה‪:‬אוחו הרי הוא כאלו קנהו אפילו היה בלבי להרע לכם האיך אוכל ה ח ח ח אלה״בש‬
‫יעקב או טפני שקגה חלק עשי מזיר עדשים ״ או יהיה אני ואבי ברך אחכם ברוח הקדש ואיך אוכל להרע ל כ ם ‪:‬‬
‫ענין חפירה כי‪.‬יתכן שיעקב אבינו ע״ה כרה וחפר קברו ) ג ג ( בני ש ל ש י ם ״ נפלר־ז המים ו נ ש א ־ ה היו״ר בלתי‬
‫בחייו‪<) :‬י( גם רכב גם פרשים י כל א ח ד לרבורת על הסמיכות כמו בנים שלשים שראה לאפרים בני בניו‪:‬‬
‫ח ב ת ולפי שאין דבר מוקדם בעגין ה מ ג ה לפי׳ א ס ר גם גם בגי מכיר״ החזספח לעמן מה שאמר ילדו ‪ p‬פ י ר ו ש‬
‫עם הקודם כי י כ ש ר ‪ .‬היותו א ח ת ן לפי׳ יאמר נם ילדו עניךד«רבירת והגדול• זבני בני אפרים‪ -?-‬א‪-‬ילדו‬
‫עם כל א ח ד וכמו זה הדרך ־בלשון הקדש בכ״ף השסוש על ברכי יוסף אלא ר א ת ־אותם נולדים אבל־בגי מכיר בו‬
‫כמו כמלוה כלוה )ישעיה כיה( כלומר זה כזה וזה כזה‪ :‬מנשה יולדו על ברכיו כלומר שרבה וטפח א ו ת ם עלי‬
‫כבד* ׳ענק כבדזת זרמי וכן גדול וכבר*(‪ ( ) :‬האטד‪ :‬כרכיו‪ ) :‬ט ( ויי^ם ״‪ .‬שדשו ש י ם ומשפטו ף ו ש ט‬
‫ת ח ת פ ח ח גדול והחירק‬
‫וקוץ ודרדר תרגם אגקלוס ומבין ואטדין והוא טין ממיגי ובא פ ת ח קטן ״ י‬
‫הקנצימ קרדון בלע״ז‪) :‬׳•׳‪ 0‬לו״ נכתבה מי״ו ובשורק תמורת השורק כמו ופתחו שעריך תשיר )ישעיה ס (‪ .‬״‬
‫וענינה כענין שמא‪ :‬נטלנו* ענינו התחלת הרעה כי לשון ויש מפרשים שהוא עקר א ח ר שרשו ישם ב פ ל ס ויצק‬
‫גמול יאמר פעמים על התחלת!־‪,‬טובה או הדעה כמו גי דם המכה‪).‬מלכים כ"ו‪ 0‬מז יצק ־ופירושו ו י ש ם "״*‬
‫גמל עלי)תהלים י״ג( אשר גמלם כרחמיו)ישעיה ס"ג> אוחו המשים בארון וכן ויאמר ליוסף • ח ס ר האומר וכן‬
‫רבים ובמכלל והראשון •נכון‪. :‬‬
‫וכן זה‪) .:‬י*‪ 1‬אנא* הוא לעולם םלעיל‪.‬־כי האל״ףקסזצה‬
‫ל‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫יא‬
‫‪,‬‬
‫י־ ח ם ו נ ש ל ם ס פ ר ב ר א ש י ת * ת ח ל ה •לאל א י ך ל ו ר א ש י ת ‪ :‬יי יי‬
‫ס פ ר‬
‫‪ft‬‬
‫<( ו א ל ת א ח יעקב״ בא ב מ ק ו ם &ם ‪ ( 0 :‬ראובן‬
‫שמעון• ת ח ס ר ה ו א **(•‪ :‬ויוסף• ה ו י ‪ /‬כ מ ו‬
‫עם עם יוסף שהיה במצרים היו שבעים נ פ ש ויתפרש‬
‫כענין וי״ו אכל יוחד קרוב פי׳ ע ם ‪ (0 :‬וישרצו • ענין‬
‫השרצ הוא רזב ההולד׳כסו השרצים שהם לרוב עיי׳ בפי‬
‫נ ח ‪ :‬בשאר • מאד ענין הטלה הזאת ענין הרבוי‪) :‬י( הבה ״‬
‫ש מ ו ת‬
‫כלומר וזנו עזר או ע צ ה ג ם מ כ ה המלה' הזאת לגק^ר־ז‬
‫ולרבים ואף על פי ש ה י א לשון זכר'לפי שאינה צווי‬
‫ממש על נתינת* הדבר לפיכך שמו המלה כמקום מסור או‬
‫שם כאלו אסר צריך' הדבר הזה לתת בו עצה או עור‬
‫והרנילו המלר־ז על עניו הזמנרק וזרוז אחר לחברו על‬
‫ה מ ע ש ה ‪ :‬כי תקראנה מלחמה • בא לשון רכיס על יחיד‬
‫ריל‬
‫;‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫‬‫א ן נועמו אבל נכנד ונ? ואביהם כ‪3‬ל מצד‪- :‬‬
‫ו י ה ו ד ה ־ נצ בוא נע נזיי״ן זנולן'נהתסנר ‪,‬עליו אתת מאותיות בונ״ל וראוי להיות האות המשרת נשוא גע‬
‫והנה‪-‬אין יכולת נלשון לקרזא שני שואית נעים על נ? שמן סירק מחת האות המסרת אם היה נגיל‬
‫לאמרו נזנולז כזנולן לזנילן ואס וייו ינא שורק תחת חירק נמו חנולן וי‪1‬ם האות הראשון יו״ד נמו יהודה שסיו״ל ממימיות‬
‫הנעלמים יעלימוהו נמו נעלה ביהויה ליהודה נחשון וכן עם וי״ו ויהודה‪:‬‬
‫ובגימך כשינמ וי״ו השעוש עם אחת מאותיות במ״ףיניוזוהוי״ו בשורק גמו ונאו מימך ומלאו מצחם ויצאתם ופשתם‪:‬‬
‫וכשרש‬
‫כר‬
‫ה‬
‫‪4‬‬
‫ר״ל מ ל ח מ ה ־ ומלחמד־ז ו«י' ‪\*4‬זר בשדש עוג *(־ז נ ח י ־ ה פ ״ א ל א ת ש צ א נוזותמ עםיעל הדגושיובהתםעל־ ׳‬
‫)יא( בסכלותם ו ע נ י נ ו •כובד המשא וטעינתו על•הכתף‪ :‬מפני‪ .‬דגש עי״ ן הפועל‪-‬שלא י ת ת ד ג ש ח ז ק באוח אם לא‬
‫מסכנות י עניני •אוצרות‪) :‬י ( כן ירבה • כלומר בל םה חקדטגה אוח אחרת סוגעח בא׳ המלכים ובשרצו ל ח ס ר י‬
‫שהיו מענים אוחו כף היה רבה ופורץ ינסר‪<) ::‬ג>בפרך ״ היהד־םן וחתצב ש ה י ה משפטו יהתיצב' הקדימו הנח‬
‫ודגש ‪***tort‬‬
‫שהיא מקוםהיו״דכיך שנייהתוי״ן‬
‫פי׳ בקזשי זברצוץ זברברי רז״לשתהא! נפרבמ־בצפורןי‬
‫)‪#‬׳> ה א ב נ י ם • ׳ מ ק י ם נפילת הולד י מכמן אכ{ו‪:‬יק־א בן‪ :‬לא‪.‬היה מזרה על‪ :‬היו״ר כ י הוא להוראות הבנין וגת נ ת‬
‫דקר>^‬
‫ר>יז משבר ורד״ק דחה ש נ י ה ם •ופי" כך ה מ ה ר ח ם ‪ : .‬ל « י ת כ ן בין התי״ו והצד״י מפני דנש הצריי לכן הקדימו‬
‫עצסו ונקרא אבנימ יעל ש ‪ 0‬הבנים והאלי־ף נוספת מך בף ‪ h:fa1‬ו ש נ י ה ם ק י י מ ץ ־ ה נ ה ורגש הבניך והגדת משקל‪- :‬‬
‫סו‬
‫ובנ ים זצן נקרא הרחם משבר על שבר האשה היולדות ותתצב והתפעל‪ :‬לרעה* מקור‪(.) :‬ילי־חוץ״ סוער*‬
‫‪:‬ליה ונקראו אבנים בלשון שנים־ לענייך הצארים שהם• יוצא‪ :(*V*.‬ו ת ש ל ח י לשון שליחות‪' :‬אמתה״ ש פ ח ת ה‬
‫והכליה‬
‫בקריאתה‬
‫ב פ ת ח ה ר ח ם שהם ש נ י ם כסו שני צירי הדלרת ‪ : C‬ואוטריבם כי המלה ה ו א ה מ ח ל ו ק ה י •‬
‫וחיהדהיו״זי ראוי להדגש ל ח ס ר ו ן אות‪-‬הכפ־ד־* כי ההיא כי נש שקוראץ אותה ברגש א מ ח ה מן אטה ארכו וכן‬
‫בערבי וטרדה‬
‫לנקבה־ולדעת רבי יהודה ששרשוחיה הפילו הודאצנהבה פידש רבינר סעדיה בפירושו ״ •'‬
‫ש ש ש פ ם ה ו ח י ת ה ‪) :‬י*( ותיראן יי׳ בנו ״ן הגק‪<3‬ת לבר דרזוהא פירושו ותשלח זרועה ולוארת ה ק ר י א ה יהיר־ן‬
‫והאל״ף׳ נהה ולא •בא בהראות״ ה א ל י ^ ע ל א להתחלף עם וחשלח לשון הושטה‪ 00 :‬היליכי* כ א מ ב ל י חסודרת‬
‫חראינהוטן ראה‪-‬בנךיאה ואףזעליפי^שתטשך התי״ו׳ אין היו״ד ‪ ) :‬י ‪ 1‬ט ש י ח ה ו ״ ענין הטשיכר־ז ו ה ה ו צ א ה ‪:‬‬
‫ת פ ר ש אם לא תנוח האל״ף‪ J«0 :‬בי ׳חיות מ ה * ת א ר )יד(׳אתה אומד־* כלוי־אתה חושב‪ >"<) :‬ולכהן מרין*‬
‫מעניןיחייס‪ -‬ולרעת רבי י ה ו ר ה ב*א ‪ /‬כמשפטו כמו כל עובד יקר^י* כהן ואפילו עוכר ע ״ו‪ :‬ויגרשום״ ב^ין‬
‫ב ל ו ת רווח ולרעת ה א ח ר י ם ג ר פ ה שלא להתערב עם במ״ם לגקכות וכתב ראב״ע בשם רבי משה הכהן כי בא‬
‫חיות השדה״־ ולרעת רז״ל שקראו ל מ י ל ר ה ‪ p‬שלא להתערב עם הנו״ן הנוסף והגה מצאנו אשר‬
‫חיה כמו שאמרו והחיה תנעול את הסגדל יתכן לפרש קוגיהן יהרגן )זכריה י״א(‪) :‬יי‪ 0‬אל רעואל‪ -‬אביהן•‬
‫חיות הנה מילדות כלומר אינן צריכיח לטילדית א ח ר ו ה ' הוא אבי יתרו ורוצה לומ׳ אבי אביהן כ י < ן דרך הלשון‬
‫כי הן עצמן מילדות; )נא( ויעש להם בתים ״ פירוש בני לקרא לאבי אבי^ולבן בנו בנו ‪ >?\ 1‬קרא\ לו י בא בתוספת‬
‫ב*ח;כלומד שפרו ורכזי• ו ה נ ר א ה בעיני ־צי יפי? רעש להם‪ :‬נ ז ״ ^ ל ב ד ה ו ח ס י ה הה״א והראוי ק ר א ג ה ובא הקי״ף‬
‫בתים שהםתירם מפרעה שלא הרע להם כדרך שנאמר בחירק בהתמעט החנועורת בטי ״ י פ ק ד ו פ ק ד י ״‬
‫ב י ר מ י ה ו ובברוך ו י ס ת י ר ם ה׳ ) י ר מ י ה ל״ו( **״( ‪ :‬ובסימן ע״ט כתב נראית האל״ף והי>« '‬
‫) » ( הילוד ״ ת א ר לנולד‪:‬‬
‫בסנול ר״ל שאינו כמו נןרא^לי מרה )רוח אי( והו^‪1‬‬
‫ויואל משה ״ עגיגו *הרצון‬
‫כסימן נקבה׳ א ה ת ל ב ר ‪ :‬י‬
‫והחפץ‪:‬‬
‫ב ‪ W‬הצפינו י דגש הצד״י לתפארת כרגש מקדעו‬
‫יי‪ :‬גומא י הוא• עץ קל מאד‬
‫ויש 'לפרשו מלשון גמי ברברי רזי״ל כי עושין מן הגמי ג ‪ W‬א ח ד ה מ ד ב ר י מקום מרעה' הבהמות נקרא כן‬
‫כתרגומו בתר שפר ר ע י ה רמרבר^ז לפי‬
‫ספיגות קטגוח וזופתין אותן כזפת שלא יכנסו בהם המים‬
‫והם קלים על פגי ה ש י ם ‪ :‬והחמרה • בהיא הכגוי ג ח ה שהרועה נוהג שם הבהמות תרגום ויגהג ודבר‪ :‬חורבה י‬
‫והיתר‪ ,‬ראויה בטפיק‪ :‬בחטר * טיט שעושין טטיט ומחול הה״א נוספ׳ כי המלה מלעיל ‪ 0 ) :‬בלבת אש ״ שרשו‬
‫לבנות ממנו ולמוח בו ‪ 1‬בסוף * הוא הגוטא ‪ :‬על שפת ״ לבב ולפי שהלב םצוע גוף האדם ועצמו גאמר גם כן‬
‫צד‪ :‬היאור״ על דעת אנקלום הו^הנהד'שתרגם יאור למצוע כל גוף; ועוצם שלו לב״ ויש שפירושו כלבת אש‬
‫נ ה ר א ‪) :‬ל( ותחיצב *׳ משפטו ותתיצב ובסימן' נ״ח באה כמו בלהב האש ו א ס כן ת ה י ה ה ט ל ה מנחי הלמ״ר‬
‫זאת ה ט ל ה‬
‫ קשה מעט בבניך התפעל ודע כי־ ל ב ת ב פ ל ס א נ ת נפשך ודומה לי ברברי המשגה א ח ד‬‫המבעיר‬
‫נ‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז ז‬
‫ז‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫לקט ש כ ח ה‬
‫ו כ ש ר ש מוצ וים מי שאמר י כיי היה ראוי תקראנה בדגש וכנוי הנקנה על העיר כלומר ני תקרה מלחמה לעיר‪:‬‬
‫**( וי״א שהוא כלי עשוי מאננים על צורת שני חלקים והאשה עומדת ניניהם‪:‬‬
‫בת* הראוי מן נץננה ומפני שלא תתערב עם אשד נ נ ס בית החליפו הה״א נתי׳״ו וחסרו־הנו״ן להקל על הלשון‬
‫‪ ,‬והיא מונלעת נרגשות הני״ת בתחלת המלה כנו״ןיגש הלאה‪:‬‬
‫( ע ל היאור״ נמו אל הי&וד ושעור סכתונ ומרד בת פרעה על היאור לרחוץ * או הוא נמו לרםיץ ניאורונמוהו‬
‫ונתת אותס על סל אתד‪:‬‬
‫י*א שהרז פועל ענד למלנר נעלו והטע' משיתי אותי' על משקל אם אנכי ילדתיהו ואם כן חסר יו״ד הננו*‪ :‬ויתכן‬
‫שהוא כתו אוי לי אמי ני ילדתני ויוכבד נאשר הניאתהו אל ‪3‬מ פרעה אמרם כי קראה שמו משה לפי שאת‬
‫מן המיס משית אותו‪:‬‬
‫ו י ד ע אלהים• שדבקה השנחתו נהם להביאם מו׳גס רק אמנם ידעתי‪:‬‬
‫ה ר האלהים • נקרא ק על שם העתיל • או לגדלו ננועם נהררי אל‪:‬‬
‫בוער‬
‫שם ‪rr r:‬‬
‫׳‪c‬‬
‫המבעיר ואחר הטלבה!נ׳מסנה־ינקרא ה ד סיני על שטו‬
‫בהראות למיד הפמ& בשכטא‪ :‬אוכל״ מלא והוא‪.‬תאר‪:‬‬
‫)*> אסורה נ א י ‪.‬לכאורה נראה שהוא ה פ ך ענינו אכל‬
‫לדקו סענ^ן •היא הוא בעצמו כי המ״ס ס ס ת ת ר עמוזפי׳׳‬
‫אסןרוךז‪:‬גאיזטסקומי וין •כי ס ר ‪ ,‬לראורת ‪.‬סר מטקוסו‪.‬‬
‫לראות ז **׳) (‪*•,‬זשח‪-‬טשד‪ .‬״ קריאת הכפל לצורך שהיה׳׳‬
‫קזרז<‪ 1‬פ ע ם אהד פעם‪-‬לזךז ה נ ק ר א ‪ :‬ר*> הלומי‪.‬כשן^‬
‫הנה‪ :‬של י ־ שרשו ׳נשל בפלס גש פ ג ע ג ו ) ש מ ו א ל ב׳ א!(‪,-‬‬
‫ענץ ההסרה‪) -•:‬ר( זבות• ׳תאר ל ג ק ב ה ב ם מ י ט ח ‪:‬‬
‫הלהץ• עגין דיהק‪ 0 :‬י ‪ 0‬פ ק ר פקדתי• ע נ ק זכירה‬
‫והשגחה על הדבר‪ (»< :‬ושאלה ״ עגין שאלת הפץ_או‬
‫כל דבר שאלת ההורה בלשון השואל‪ :‬משכנתה• אינו‬
‫ע ז ר מן שכנה כי א ם מן שכנת ואס ל א נמצא יאמר‬
‫ע ״ מ ד ב ל ה כי הה״א ת ה פ ך לתי״ו־רפח לא לדגושו־ז‪:‬‬
‫וגצלתם• ענין ההסרה והשלילה והזא ממין פיעל הדגוש‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫ד ‪ CO-‬מזר‪,‬״ באה היא מה ח ס ר ה מהמכתב• ואמר‬
‫כן לפתיחת הדכרי׳ כי יורע היה מה כידו‬
‫וכן אי הכל אחיך‪ :‬מטה׳ שרשו נטה ונקר^ן כן לסי‬
‫שהאדם גשען עליז‪ w :‬לטען יאמינו• כלם אשר ה ם‬
‫מבנין הפעיל הם ענין הבטחון והקבלה קרידינצ״א כלע״‪1‬‬
‫)בל״א פערטרייען‪ ,‬גלויכע‪ (.‬והם יוצאים םעגין אסזגה כי‬
‫המאמין באחר גותן האמונה וסובר שהוא א מ ת ‪) :‬י( עזר •‬
‫הי? כענין יותר‪)• :‬׳י( לקראתך • דברו בשרש הזה עני!‬
‫שעקרו שלמירו ה״א •ונכתב במקומות כאל״ף והוא עגין‬
‫מקרה כי ה״א הלמ״ר של‪ 4‬כרוב ונכתב כאל״ף כשקומזת י‬
‫־ ־‬
‫והשם עסי אל״ןנ נ ח ה לעולם ל ק ר א ת ך לקדאח־׳האלהיס'‪:‬‬
‫‪ w‬על התפור• לשון•יחיד־׳על רבי׳ זהוגי* די־ד כלל־ ‪:‬׳‬
‫ארצה* ה י א נוספת כי המלה מלעיל‪ ) :‬נ י ( ותמאן• ואס‬
‫תמאן ומענינו תבין חסרונו‪ 0 0 :‬גור־• ענינו ס ל ע‬
‫ובפירוש ששואל ב׳ בסימן כ׳ פי׳ שענעו ח ר ב ח ד ה ‪:‬‬
‫וחגע• פועל‪.‬יוצא‪ :‬כי ח ת ן דמימ א ת ה <י נראה מסברא‬
‫כי‪ .‬כמו ״שהיו ק ו ר א י ם ‪ -‬ל א ד ם ביום ‪-‬חופתו־ החן כך‪:‬היי‬
‫קוראי׳ להיגוק כיום השןלו חתן כי עקר‪ .‬מלת‪:‬־חתן ה ו א ‪.‬‬
‫ענין התחרש ב ש מ ח ה וכמו שתתחדש השסחרת ב י ו ם‬
‫החופה כן‪-‬תחהדש ה ש מ ח ה ביום המילה ופירוש כי חתז‬
‫ר מ י ם •אחה לי א מ ר בחחלד־ז ויהי בדרך בסלון ויבקש‬
‫המיתו כלומר ‪:‬שבקש‪ .‬המלאך להמית משה מםגי־של*יי‬
‫מ ל אליעזר בניהךניש משה כי בעונש הטילה היה‪-‬וצור!‬
‫א ח צפורה למול אוחו הי הוא ל א היה יכול‪.‬מפני‪-‬החולי‬
‫שהיה כבד עליו זתקח ׳ צ פ ו ר ה צור ותכרות א ת ערלרת‬
‫בגד‪ .‬ותגע לרגליו פי^ש לרגלי משה כלומר אם‪ :‬מפני•‬
‫העונש הזה נחליה הגה דם המילה ותאמר כי חתן למים‬
‫א ח ה לי פי׳ כםולה א ס כנה א ס ר ת כי חתן דמים א ת ה‬
‫לי כלומר נ ע ש י ה לי היום חתן ל ד ם י ם ו ל ה ר י ג ה בעלי‬
‫וכשהגיע סרס־׳‪.‬הטילה לרגלי מ ש ה ‪ :‬ו ר פ ה החולי םמגו‬
‫אן הכירה ואשרתחחן<דמיס למולות כלומר א ח ה שקראתיו‬
‫חתן דמים איגך ח ס ן לדפי ההריגה כי אם לרמי חמולות‪:‬־‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫ה )ל( ת פ ר י ע ו י ענינו הריחוק והבטול י ויש מפרשים‬
‫• אותו מדברי רבותינו זיל הקורא א ת‬
‫ה ט נ ל ה ‪ .‬למפרע‪ ,‬כלומר ה ש ב ה הדבר לארער וההפך‪:‬‬
‫לא‬
‫ז‬
‫לקט שכחה‬
‫ב ו ע ר נאש׳ כטעם דולק ומלוע לא ינער הסנה לא ישרן* ויאנל כי נ‪ $‬נמן‪ 3‬ו^‪0‬גה'*יננו'אנצ ונ? יד‪ '#‬הראשון‬
‫מימאכיל׳ מו יהי* ננער מלשון ובערמ הרע דרך צמות כ«'מנבי‪0‬ע)שלשי‪ 0‬עיריס ושלש־ם‬
‫נער‬
‫־‬
‫־‬
‫"י‬
‫‬‫‪ .‬עירים להם‪:‬‬
‫כל‪ .‬הסרה שנא אתריה מ״״ם היא‪ ,‬למרמוק‪-‬נמו סורו ממנו שהטעם ךחקו ממני ואש אחריה אל נשנש נקוממ <נהפך‬
‫הךנד נמו טורה אלי םע• ממקומך ובנאלי‪:‬‬
‫ה ז כ י ר הנתיב ששה עממים והניח הגרגשי אולי לא הימה ארצו זנןז חלב ומש וכן נפסוק ני ילך מלאני ל‪:‬ניך׳‬
‫וא‪1‬שר כי היה רמז שאלו יננשו תתלה ני הס אשר נקנצו על‪ .‬יהושע ויתנם ה׳ נידו ״ ור‪/‬״ל חמדו הגרגשי‬
‫פינה ולכן לא מכר עש הנכרתים שנאמד נ ‪ :‬ם והכלזדתיו וכן‪ .‬יךמוננאן אל כנלנזמלם שננשו‪• :‬‬
‫ושמעןי לקולך י כל‪.‬שמע שאזריו למ״ל או בי״ת הטעם שישמעי הע;ין שנושא לקול לא לשמוע הקול‪:‬‬
‫ל א ימן* הטנגהלא יחן רשות או פירושו יניח כמו על כן לא נתתיך לנטע •א;יה‪:‬‬
‫ו ל א גיד חזקה ״ אם נא ניד חזקה ״ או פירושו לא ית? אתכם להלוך בדבור ולא ניד חזקה עד שאשלמ את ידי ‪;3‬צ‬
‫נפלאותי ניד חז־ןה ונזרוע נטויה ונמורנדגדול'ובאומות ובמופתים׳ והנכון לא יתן אתכם להגוך במונו ונא‬
‫ניד חזקה של ישראל כי זרועם לש יושיע למו אמנם ושלתתי את ידי והנתי את מצרים בכל נפלאומי אשר מעשה נקרנו‬
‫ואחרי נן ישלח אתנס ‪:‬‬
‫ד‬
‫‪:‬‬
‫*(‬
‫‪,‬‬
‫ע‬
‫כ כ ל ה*‪ .‬ליימיא הדנור מפיו גמנהג העלגים וננד לשון לסדר הלנריס וכנגדם אמר לן ה' ואנכי אהיה^עם פיך‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫ייתיד אשד ת‪37‬ד• או הוא נפל עטן במלות •שונות‪:‬‬
‫מי שס׳פה־ דבור ׳בעבור היומו נפה וכן שעה אחת מ ל נ י ו ת ש פ ת נ נ ע ך והנה פקח כנגד הסרש והעור ננמונ פקוח‬
‫אזנים לפקוח עיניס עורות‪:‬‬
‫ביר‪.‬תשלח י חסר אשר גאלו הוא כתונ ביד‪-‬אשר משלת‪:‬‬
‫ל א ל ה י ם * למורה ולמנהיג ונ?‪-‬מרגם' אנקלום לדג‪:‬‬
‫ויקרן ״ מי‪-‬עלי הכפל על משקל ויתמו ימי נכי אבל משה‪:‬‬
‫‪ J*j‬יפגעמ׳ הטעם עלינורלזל־ או הוא כנוי לסל־ח ננוד למלכות‪:‬‬
‫ל ס ב ל ח י כ ם ׳ לענזלמנם ועל כל ישלאל»ל‪3‬ד* או העעש צעסקינה נ• כל מלאכת האלם נקרא ‪ p‬נמו לכל ס מ‬
‫ו‪:‬ו‬
‫י‬
‫׳‬
‫נימ יוסף‪:‬‬
‫הגגשים‬
‫כז‬
‫ז א ר א‬
‫ש זט ך ח‬
‫<‪ 0‬לא חאםיפין* שרשויסף ונכהכ באליף בפקוסוי״ו‪ :‬משה לאמי״ עם הלמי׳ד נ ח ה האליף ואס חסרי הלמ״ר‬
‫כתמול־ של^גום היום דגי לאחורי‪) :‬י‪ 0‬בתכונת • כלומר נעה האל״ף ולפי שנשתמשי ה ר כ ה ב ט ל ה אמור עים‬
‫חכו היבני׳‪ 0<< :‬ואלישעו• לנין דבבזזון• דחכןלפ• שו ־׳ ‪ ~ • .‬הלט״ד אמרו‪.‬לאמר בנוח האל״ף‪:‬‬
‫‪ :‬׳ ‪. ' . . . . -‬‬
‫עניז פנייה כמו וישע ה'אל הבל*‪) :(.‬יג( ויפ<ן• פועל יוצא‬
‫והמפיץ הוא פרעה שהכרידס לפו^ לקושש קש * ואפשר ‪ ( ) T‬נ ב י א ך * כמו שאמר הואי יחידתי לך לפה כמו‬
‫י שהנכון ‪.‬מדבר לעם בשליחות האר בו‬
‫שתמי* פועל עומד וכן בפירו' שלואל י״ג‪ :‬לקשש קש״־־‬
‫ה ק ש ת ו ת החבן הרק או ה ע צ י ם ה ד ק י ם והנגזר ממנו ידבר הוא בשליהותך מה שחאמר לו כמו שאמר ואחה‬
‫‪ .‬חרטפי ״ ה ם חכמי׳ הטכע‬
‫לקשש כליי לקיטת הדברים ה ד ק י ם תבן&ו עצים **(‪ :‬תהיה'לו ל א ל ה י ם ‪:‬‬
‫)?( אצים• ענין מהירוח‪ ( ) :‬׳וחמאת עמך• נאטר כי לרעתהראב״ע ו׳׳ל ****‪ :4‬ב ל ה ט י ה ם י שרשו לאט ונהפכה‬
‫ה ו א כמו וחטאה בחלוף היא הנקבה בתי״ו והרפוחהאל״ף האל״ף בה״א ובמכלל במו‪ ,‬בלאטיהם טן לאט א ת פניו‬
‫ובא כמשקל ו עשח א ת ה ח מ א ה }ויקרא כ״ה( ובא עם )שמואל ב׳ י״ט( וענינו‪ ,‬ב מ ע ש ה ה כ ש פ י ם ש ע ו ש י ם‬
‫כמו מרוע שובבה רעם הזה )ירמיה בהסתר‪-‬ובכסץ^ מבני אדםיןנתהבולות ובדמיוינות‪ :‬או יהיה‬
‫‪.‬כלשון‪ .‬גקבת '‬
‫ח׳> והו*יז־כגוי ל פ ר ע ה דרך מ ו ס ר ‪ :‬לייי( ותק‪ *.‬ענין משרש להט ומענינו כ‪3‬יש ממעשר־ז ה כ ש פ י ם בלהט‬
‫ת כ ו נ ה ‪) :‬י<י( א ו ת ם ברע ?־ אמרי •י עצמכן ־••*{ ‪ :‬החרב״•״‪) : (*•.‬עי‪ £‬כצד ״'‪.‬האר עגץ כבדות‪) :‬טז( עד‬
‫)»‪ (t‬הבאשתם׳ א ת ריחנו בעיני פרעה • אמד בעיניי סמוך כה ״' עד ע ת ה ‪ .00 :‬כ ה ‪ £ ,‬ס ר יי •י אע״פ שנכתבה זאת‬
‫א ל ריח * ף על~ פי שעל דרך המשלי׳ היה אומר ‪3‬אפי המלה" בה" א ק ר י א ת ה כוי״ו‪ :‬בזאת תדע־ אין בכתוב‬
‫שב אל העגץ כלומר מלא־ירצו לראוחיגו ולרבים אליגו זכר לנקבה אבל בא בהסךון אמירה רוצה לומר ב ז א ה‬
‫כימו שירחיק א ד ם הדבר הגבאש ולא ירצה לראוחו‪ :‬האמירה וםעגיגו תבין חסנ־וגו‪) :‬יס( על יאזריהם* אף‬
‫ל ח ח ח ר ב בידם ״ לשין יהיר על רבים והוא דרך כ ל ל ‪ :‬על פי ש ת ר נ ם אנקלוס על ש פ ת היאור גה־^ז אבל־‬
‫) » ( למה זה״ עם למ״ד שפירושו כ ע מ ר בעבור מ ה יאוריהם‪ .‬ת ר ג ם בלשון א ח ר לפי שהוא סמוך ל נ ה ר ו ת ם‬
‫והיאור הם המים הגגרים והנמשכים פלגים ימך• הנהר א ל‬
‫שלחתני בזה הדרך‪:‬‬
‫השדות ולפי שגילום‪.‬הוא; ש נ מ ש כ י ם מעדו; ו נ ג ד י ם על‬
‫• ד‬
‫‪ : _ * • . .‬־‬
‫השדות ? ה ש ק ז מ ם נ ק ר ^ י א ו ר ‪ (*) :‬ויעשו כן* כמו‬
‫‪ -••~,:r‬־ " & ר ש ח ךאךיא‪,‬־‪ . .‬־ ‪ . - .‬׳ ־ ז ‪.‬‬
‫שהיו עושיבמ ה ם ‪ ( <. :‬בלטיהם• שרשו לאט ו נ ח ה‬
‫י‪.‬־׳־־‬
‫י • ״ ־ ״‬
‫ד׳־יד־‪.‬־׳‬
‫״‬
‫׳ ־ ד‪ :‬־‬
‫ו ) ‪ 0‬ו ש מ י י י • פירוש ובשמי י י י ‪ 0 ) :‬ם ב ל ו ה האל ״ף במלה הזאת וענינו במעשה הכשפים שעושים‬
‫מצרים• עניני כובד המשא וטעינתו על ב ה ס ת ר ובכסוי מבני א ד ם ב ת ח ב ו ל ו ה ובדמיוני ם ‪i‬‬
‫ה כ ת ף ‪ 0*) :‬לאמר״ פירוש לאשר לישראל‪) :‬יג(‪,‬עךל ) ‪ 0‬ו א ם מאן״ ת א ר כ מ ק ו ם פועל־ מהדגוש כמו‬
‫)קהלת ר ( ‪.‬וב‪4‬יז ב?ןשץ כ מ מ פ ט ‪:‬‬
‫ו׳»בתאגי "‬
‫שפתים״ סמיך מן‪.‬ו^ירל וכר כל ר ב ד היתר והכבד י‬
‫יכחנורר הו^» שיאזין בו א ח ה פ ח בהדבק׳‬
‫^‬
‫ולהסירו יקרא ערלה וכן ערל‬
‫שראוי ‪ S‬ה ש ל י כ ו י‬
‫שפתים כי העלג יכבידו עליו דבריו ויוציא בשפתיו דברים אבל־ אותו שאופיו בו בארצות ה א ל ה יקר‪4‬י* פורני‬
‫יתרים עד‪-‬שיגיע א ל הדבור ש ר ו צ ה ל ד ב ר ‪) :‬גט( א ל ברברי רז״ל ב א ס ר ם ‪ .‬הבי^ו לפניו פ ת פורגי וכן יקרא‬
‫כערבי‬
‫א‬
‫טז‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫נג‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ה ב ג ׳ ‪ $‬י ‪ 0‬״• היו מצריים והשוטים היו מישראל‪- :‬‬
‫*( • ו ה ר א ב י ׳ ע כתיב ני ישעו כמו ירשו כאשר אסר "נרפים אמם וכמוהו השע ממני שעו מנ» וטעם נלנרי שקד נעיצי‬
‫דברי שקר שמבטיחים אותם מסה ושהרן י ואנקל‪-‬יס תרגם ולא יתעסקון‪:‬‬
‫י י ‪:‬‬
‫ל ח ב ל * חחת תבן נמו והיזמר היה להם לחמר‪:‬‬
‫**(‬
‫***( א ן טעם אותם על פרעה והנגשים‪_:‬‬
‫י ר א ה׳ עליכם׳ הטעם ירא כ׳ חמסנו שהוא עליכם•‬
‫א ^ י ה׳• נאמן לקיים הבטחתי אע״פ שמאז באת לא פרעה הרע לישראל וכן וידעתם ני א^י הי‪:‬‬
‫נ ש א ת י רת י‪ 7 •»7‬רך משל כאדס שיבא את ידו אל‪.‬השתים ויגנע נמו ני אשא אל שמיס י‪7‬י;‬
‫ןיךןי ביום לנר הי לל משה* הטעס שקדימת משה לאהרן היה ביוס דבר ה׳ רל מסה ביין מצריס־ או הוא מחונר‬
‫למקיא שאחריו ושיעורו ויהי ביום וגו׳ שאמר לו אני ל ל‪3‬ד אל פועה מלך מצרים ומשה אמר לפני ה׳ הן חני‬
‫ערל שפתיה • )והוא הלגןר עצמו הימןר נמכלה והפסיק ביתוסיהם( חז י^זיבהו ה׳ ראה נתמיך אנהיס לפרעה‪:‬‬
‫א ח ידי • י מבתי ו מ א נל‪:‬ון בלי חלם נעבור שהיד הוא כלי להבות‪:‬‬
‫****( ן י י א שהם המכשפים והוא שם מורכב בלשון‪.‬אךמי חד טימי ר״ל הנחרים נעצמות שהיו עושיס נשופיהם באמצעות‬
‫״ י י‬
‫עצמות המתים‪:‬‬
‫*****( אן הוא מגזרת אש לוהט שעושים פעולותיהם עלילי לוהטים פלאני אש‪:‬‬
‫ו ב ע צ י ם ובאנגימ־ המיס אשר ננלי העצים והמבנים‪:‬‬
‫ה צ פ ר ד ע י ם ׳ הם הנמצאים נדוני הנהריס שמשמיעים קול• ורצינו הננאל אמר שהם הנעלי חיים הגלולים‬
‫שבנילוס הנקראים נלשון ערב אל ממסא״ח‪:‬‬
‫אשר‬
‫־‬
‫‪ 1‬ת * א ד א‬
‫כערבי ובלע״ז‪* :‬במשא חתיך״ היא העריכה שלשין בה עריץ‪ :‬טתזיק כ ס * ענינו מחזיק כ ס לתקף אותם כחזקה‬
‫והוא כענין אחיזה‪ > ) :‬יד יי• לפי שהכת מ ע ט ר ה •ב״י‬
‫העיסה‪:‬‬
‫נאמר‪-‬על המכה יר‪ :‬הייה• כימני מהקל לנקבת טענין‬
‫ךן ‪ 00‬ן ^ ל האגסים עניגו מקום סקיה ה מ י ם וגיגש‬
‫היה‪ :‬דבר״ ענינו מ י ת ה ‪) :‬ל( <הפלר‪,‬״ ענין ה פ י ש ה ^‬
‫תמורת הנח‪ :‬הצפרדעים כלם רפוי הצד״י‬
‫מכל לבני ישראלי ת ח ס ר ה ש י ״ ן ש ה י א במקום א׳ןןרמכל‬
‫זולתי ותעל הצפרדע שהוא רגיש ן ‪ ( 0‬והעל היצפרדע ״‬
‫אשר לבני ישראל‪ i‬ד ב ר • שוס ענין‪) :‬״(‪.‬פיח״ כ מ מ ך‬
‫אין בכתוב ו ג ר לנקבה אבל בא‪.‬כהםרזן עדה ור״ל עדת‬
‫הצפרדע וכןזתהי הכנס ומעגיגו תבין חס־ונו ובשרשו נפיחת הכבשן והוא הנקרא בלשון רז״ל רמץ־רישקאל*‬
‫ויתכן להיותו‪,‬שם כלל המין ולא שיאמר על א ח ת מהן ד״ו בלעז‪ :‬כבשן• הוא ששורפין בו ח א כ נ י ם ל ם י ר או‬
‫ז ק ותהי הבגם וכן אמד וצפרדע ותשחיתם )חהליםעיח( א ש ר מבשלים כו כלי ה ח ר ם ‪<) :‬י( לשחין פורח״ ה ו ^‬
‫ובן ב ם כ ל ^ ל ש ו ן יחיו על ר ב י ם ו ה ו א דרך כ ל ^ ננע הבא מעד חסימות זולת האש כסו שאז״ל איוהושחין‬
‫)ה( התפאר עלי״ פירוש תן ת פ א ר ת ישכח לעצמך עלי לקה כעץ או באבן או בזפת‪.‬או במי טבריא״ ועזד אמרו‬
‫שתאמר למתי אעתיר לך וכן אעשה‪) :‬י( למתי״ הלמ״ר כל שאינו סחשת האש זהו שחין הבא מתשת האש •זה‬
‫מודה על העו‪1‬ם עצמו כסו מלת את‪ .‬ויספיק הענין זולתה מ מ ה וחרמם ר ק ח מ ח ם ויחם }ישעיה מ״ר( וגםיפ מנהון‬
‫זכן לטחר‪-‬יהיה האות הזה‪ :‬אעתיר לך* עגין רצזיוהפלה ושחין וכי בתפלחו של כהן נרול יהי רצון שתהא שנדת‬
‫וכן והעתרתי•‪ :‬למהר‪ .‬הוא היו׳ ש י ב א א ח ר היומשהו׳ זו שחונה ו נ ש מ ה ‪ :‬אבעבעת״ שרשו בעת מענין נבעה‬
‫ו ‪< :‬מ! על דבר* פי' על ענין‪) :‬י( ויצברו״ עגיגו עגין בחומת נשגבה עישעיה לי( והאל״ף בו ניספח ונכפלה בו‬
‫קבוץ‪ :‬חםרים ״ צבורים‪ 0 0 :‬הכגם י הוא כלל על המין הפ״א וחעי״ן ונפל למ״ר הפועל והיא הה״א כמו חשגשגי‬
‫כישעיה י״ו( מן ישנא אחו )איוב־חי(‪) :‬יא( פורח* אשר‬
‫וכן בטכלל לשזן יחיד על ר ב י ם ו ה ו א ד ר ך כלל־‬
‫ה ח ר ט מ י ם * כמו‬
‫)״י( אצכע י שרשו צבע והאל(ף נוספת כי כן מצאנוהו כן להגלות הדבר נלהחפשטו‪:‬‬
‫במשגו־ז שגשתטשז בו כפועל הכבר ואם היו ש נ י ה ם מכשפים א ל א שחלוקים ב ח כ מ ת ם כמו‪:‬שאשר לתרטמים‬
‫שוים ה מ מ ו ג ה אזמר ל ה ם הצביעו ב י ו מ א פ׳יג ופירשו ולאשפים ולמכשפים כדניאל ‪-‬כ׳( וכתב ר א נ ״ ע כי הבש‬
‫ב ג מ ר א תגא הוציאו אצבעותיכם לשגין‪) :‬יז( משליח י חכמי התולרת‪ 0 ) :‬בעבור * בגלל כך ובך‪ 0 9 :‬מםתולל *‬
‫עגין התרת הדבר םאיןעוצר‪.‬והוא ק‪-‬ובלענין שליחות ‪ :‬עגיז ההרמה וההגבהה ופירושו םתי^מם ומתגאה ב ה ם‬
‫הערוב‪ :‬הם אספסופי החיות מםיגים הרבה‪) :‬יח( והפליתי ״ לבלתי ש ל ח ם " ( • הוסרה״ ה י א היגוי רפד‪ ,‬והיתרה‬
‫כלוטר אפריש ארץ גשן משאר ארץ מערים שלא יהיה שם ראזיה במפיק‪ W :‬העז י עגיגו המגוסה והאסיפה א ל‬
‫עריב *( ‪ 0<0 :‬פדות • פירוש ש ה פ ח ת הוא שיפדו ויגצלו העיר‪ 0 0 :‬ו ת ה ל ך ׳ ל א גשתגה תגועתו וגטשכה התי״ו‬
‫ה ס מן הערוב והוא הפרש והכרה בין עמי ובין עמך‪ :‬בטעם להרחיב על הה״א והיה ראוי התי״ו ב פ ת ח כמגהג‬
‫י ‪ 0‬הן נזבח ״ אע״פי שעניגר־ז לשאלה מ ל ת הן היא חבריו אשר ם״א הפועל שלהם גרוגית שחגקד האורת‬
‫כ מ ש מ ע ה כי יבא ענין ה ש א ל ה בלא א ם ו ב ל « ה״א הנוספת בפתת‪) :‬ני( מתלקחת״ עגין ל ק י ח ה ‪ :‬למ«( ורב״‬
‫השאלה כמו א ת ־ זה בגי עשו והדומים ל ו ‪ :‬כני( כעדי י כלומד די־**?(‪ 0) :‬בי׳משהסנתיראון״י־עגיו הטלת‪-‬׳הזאת‬
‫עלי‪ ( 0 :‬התל ״ עקר הת״יו להדגש כי ה ו א מקור קדם י ופירושו א מ ר סשה לפרעה ידעתי כי אתה'ועבדיך‬
‫ט ר ם שאתפלל בערכם תיראון מפני אלהימ אבל א ח ר‬
‫מהדנש ובא ה נ ח תמורתו עני ן ש ק ר ‪:‬‬
‫שאחפלל ויחדלו הקולות והשטר ת י י ל ^ ״•י» ‪:‬‬
‫ט ‪ CO‬מאן״ חואר כ פ ל ם ושבח אני‪ :‬ועודך״ ענין )ל ( אביבי ה ש נ ל ת עם הקנה שלה תקרא אביב ער־‬
‫ההתמדה והזמן ההוד‪ .‬ויתכן לפרשו כעני! שם הקנה שלה שהוא ה ע ץ ‪ :‬גבעול״ הוא קנה הפשתן‬
‫ריצד­‬
‫ש &‬
‫ג‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ן ס‬
‫פ (‬
‫ח ט ו‬
‫(‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫־‬
‫לקט שכחה‬
‫״‪';-.‬־‬
‫א ש ך שם לפרעה ״ הניעה אשר שם מועד לפרעה שיסירו בו* או פירושו על ‪6‬דנ'וד אשר שם לפרעה בעטן הצפרדעים‬
‫שיסורו ונמצא מלת שם על הדנור נמו שימה בפיהם וא*ים דנדי נפיך‪:‬‬
‫ו ה כ ב ד את לצו* שס ספועל תמת פועל עבר‪:‬‬
‫ו ט ע ם הנפל שאפילו באח מצרים אם ימצאו המיות אח' מ־שראל לא יזיחוהו ויאכלו המצריים‪:‬‬
‫ח ו ע ב ח מצריס• כנוי לרך גנאי לע״ז של מצדים שהיו עונדים למזל טלה* או הטעם שאותה ז נ י ז ‪ :‬היא תועבה‬
‫נהש ואש מנשה <(יתה לעיניה© יסקלונו‪:‬‬
‫והוא כמי סלסלה ותרוממך‪ -‬וי״מ אותו מגזרת מסילות לנית ה ונמזוס אתדנמונ מסעד לנית ה׳ ופירוש מסתולל‬
‫מת‪:‬זזק‪:‬‬
‫י‬
‫ויהי ביום השלישי וישא אנרהם‬
‫ויעזוב הטעם נמו עז‪ 3‬ו ה י א כפ״א רפה בלשון ישמעאל ורצים כמוהו בתורה‬
‫את עיניו נמו נשא אברהם את עיניו‪:‬‬
‫***‪ C‬ק ו ל ח אלקים• חזקים כטעם כהררי אל שלהבת יה‪:‬‬
‫י ‪ #‬י ג נל״א‪ :‬איד‬
‫( ו׳ל& ז י מ נ ז‬
‫וואהל ל *ם נור פ א ר ה ע ר )נעפאד איך געצנגעעט( איהי אייו‬
‫ווייס וואהל‬
‫איך ווייס‬
‫פירנטעט •‬
‫ל ת י ג ם‬
‫ה‬
‫והטעם‬
‫מ ו‬
‫ש‬
‫ח‬
‫ו א׳ ר‬
‫א‬
‫כח‬
‫‪/‬‬
‫מצית לומר בי ‪-‬הפשתן ה י ח ר ז בקנרת שלרז לפיכך הוא נשיאתו וגמילתו מעל ה א ד ם ‪) :‬נ(אר חםעס ״ למעט‬
‫גכחו־ז ‪ :‬־)ל*( והכסמרת ״ ברנש רתסמ״ך אושפיל־ וענינו אלא‪) :‬נא( וימש חשד״ ענץ ה ס ר ה כתרנומואו‬
‫<ט״א כלע״ז‪ :‬כי אפילות* השכורה ונסתרו׳ ח ח ת האר׳ יהיר‪ .‬מענין משוש ‪:‬ושישי י ש לשני הפירושים •*״*(‪.‬‬
‫או פירושו סחאחרוח וכן בדברי רז״ל הא כ ח י ן י א <»( חשך אפלה* דומה כי האפלר־ז יותר מן ה ח ש ך ‪:‬‬
‫)»( מה נעבד״ יש מפרשים אוחו כענין איך ואין צויר‬
‫באפליג לא‪:‬נתר״ ענין הצקה ו ה ר ק ה ״ ( ‪:‬‬
‫רק פירושו כמשמעו ופי׳ אנחנו לא נרע כאיזה מיז ממיני‬
‫‪^ - ,‬‬
‫ה מ ק נ ה נעבדנו‪:‬‬
‫‪ 3‬ו ‪isj • w .‬‬
‫‪w‬‬
‫ה ת ע ל ל ת י * שהראיחי בהמ מעשי הנוראיבם‬
‫והגדולים וכל לשון התפעל מי"״ יא ^ כ ל ה ״ שם ענין השלמה ופירושו כשישלחכם‬
‫כהשלםח כלכם ישלחכם שלא ישאר‬
‫הוא עצם המעשה ההוא באיזה מעשה שיהיה שיבא זה‬
‫הלשון כפי׳ שמואל ל״א״*(‪ (0 :‬ויבא‪ ,‬משה ואהין' א ח ד ‪ 0) :‬ו י ש א ל ו • עגין שאלרת חפץ או כל דבר‬
‫אמר לשון יחיד על רבים דרך״קצרה ולן ויושב א ח מ ש ה שאלת החזרה בלשון השואל‪) :‬י( ג ד ו ד מאד״ ביקר‬
‫ואח אהרן‪) :‬ל( לץנות״ מקור טכגין נפעל־ ומשפטו ןחשימדת‪) :‬ל( כחצות הלילה‪ :‬הכ״ף לאםחח הדבר‬
‫הכגעד־ז‪ (0 :‬הטרם תדע״ ‪-‬ורעח רז״ל כי היא כ״ף השיעור שאמרו לפיכך אמר משד‪,‬‬
‫להקגורת‪,‬ענין • ‪-‬‬
‫פירוש ה ק ר ם שחשלהס תרצה לרעת בי אבדה טצרים‪ :‬בחצות ולא אמר בחצות שמא יטעו אצטיגגיגי פרעה‬
‫ויושב״ שב אל מלת א ת שהיא כוללת שגיהם ויתכן לפי ויאמרו משד‪ .‬כדאי הוא‪) :‬י( אשד כטהו לא נ ה י ת ר ז ׳‬
‫שהיה משה עיקר אטד לשון יחיד ואהרן עמו וכן ויבא בא לגקבה כלשון זכר ולא שיהיה לשון זה גופל על וה‬
‫משה ואהרן‪) :‬יג( רוח קדים ״ רוח פאת המזרח גקרא אלא שיש בו דבר נסתר נופל וסמך הכתיב על הטכ־ן‬
‫׳כן***(‪.‬״ ) י( כבד״ עגין כבדות ורמי‪). :‬׳ז( שא ג^יז בהיות הדבר ההוא הגופל מובן ממגו ופירוש אשר כמוהו‬
‫<זטאהי י בא בעגין הסליחה והםחילר‪ .‬כי סליחת החטאת לא גהיתה כי הקול הוא הצעקה והצעקה הוא הקול לפיכך‬
‫אמר‬
‫׳ י‬
‫׳‪.‬‬
‫‬‫מ‬
‫ר פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫״‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫‪ ,‬״' ־ ‪/‬‬
‫י‬
‫־‬
‫•‬
‫ו ה ט ע ם שלא ננזך סעטר אםדיהיה נעימים לירד לארץ וזה היה פלא עצום• ואנקלוס תרגם ומטוא להוה נחיה‬
‫״(‬
‫לא מטא על ארעא וזה יותר נפלא‪:‬‬
‫־‬
‫ ‪ ,‬ב א אל פרעה ־ ואל יטצרך מזה היותו צלתי שומע לדברי לשלח את העם ני אני הסבם בהכבדת לצו ולב ענדיו‬‫או הטעם‪.‬אל מסשוצ‪.‬ש‪.‬ננר נכנע לננו נמנת הנרלו‪:‬יעמול נדנודו שאמר ואשלחה אמנם ולא מוסיפון לעמוד‬
‫•ל‪-‬‬
‫‪.. .. . .‬כי‪--‬אני הכבדתי‪ .‬את‪-‬לנו וגוי‪:.‬‬
‫‪ . (**.‬ךי״א שהוא נמו ני התעללת בי לשון צמוק‪:‬‬
‫א ח עי? האדן • את העין המשתדל‪ ,‬לראות את הארץ נדרך שלא יוכל לראות את הארץ כי הארבה־ יהיה יין העין יבין‬
‫הארן • או טעם עין הארץ מראה האדן נמו ועינו כעין הבדולח* ו‪:‬רל<״א נתב ש‪:‬וא השמם כי הוא מאור הארץ‬
‫צה‪:‬לינו ניצוציו נעין נדבר הנראה ואמר שיהיה הארבה כל נך עצה ני? השמים ונין הארץ עד שלא יוכל עין הארץ‬
‫שהוא השמש לראות ולהשליך עליה ניציציו וכן כתוב וינס את עק נל הארץ ותמשך הארך‪.‬‬
‫יך‪,‬י כן ה׳ עמנם ״ ממר זה דרך קללה כאלו יאמר שהוא לא יבלת אותם ואת העם וימשך מ‪/‬ה המאמר שלא יהיה‬
‫ה׳עמהם‪-:‬‬
‫ךאך נ י רעה נגלכנינס* הטעם שאמם חושניס לעכומ‪ .‬רעם לצרומ*‪.‬או פירושו‪.‬דעו ני נגד‪ ,‬פניכם עגמדת רעה‬
‫מאתי צראותי שאחס רוצים לברות • ורלב״ג כחג שהיה דעת פרעה וחננדו שיש‪,‬שני אלהות <*חל פועל הטובות‬
‫ואחד פועל הרעות וחשב שאלהי ישראל הוא פועל הרעות מפני מס שיאה מאותותיו אשר ש‪ 0‬בקרבו ולה אמר להם‬
‫שהם מבקשים ורע נלנהס אחדי אלהיהס ני לא יעשה להם לק רע ועל זה אמר משה למה יאמרו מצרים לאטר צרעה‬
‫!ו‬
‫הוציאם‪:‬‬
‫ה נ כ ר י ם * מלת גבר ננל המקרא הם הזכרים ולא נן מלת אדם ני הוא כולל זכרים ונמנות‪:‬‬
‫( ב ע ב ו ר שהמזרח נקדם בפאות נקרא קדם ני משם ממל השמש לזרות ועל נן מערצ אחור ושניהם צפשוק אחד הן‬
‫‪..‬‬
‫קדם אהלוך ואמור ולא אני? לו‪:‬‬
‫‬‫ל א היה נן ארנה כמוהו וגוי * הטעם בכל גצול מצרים הנאמר ואותו שהיה צימי יואל היה צג‪3‬ול ישראל• ורשיינתנ‬
‫שזי־ הארנה היה ממין אחד והארבה שהיה בימי יואל היה ממינים הרנה ‪ on‬וארנה ׳וילק ותסיל• ונתצ רצינו‬
‫חננאל;‪ V‬מעת עתרת מרע״ה ועד עכשיו אין ארצה מפסיד בכל גבול מצרים ואם יפול ‪*3‬רץ ישראל ויבא ויכנס צנצול‬
‫מצרים אינו אוכל מנל יצול האון נלוס וזה דצר ילוע״לכל צא וראה כי בצפרדעים אמר רק ביאור תשארנה ולפיכך‬
‫נשאר צו אלממסא״ח עד היום אבל צארבה נמוצ לא נשאר ארצה אמד צנלגצול מ*רים ועל זה נאמר שיסו לכלגסלאימיו‪:‬‬
‫ויתכן שהיה איל ע ‪ 3‬מאל מורגש שהיה צו כמו ממש כלצח רצותינו והיה מכבה כל גר ועל כן לא ראו איש את‬
‫אחיו ו<א קמי איש מתחתיו שאם היה החשך אפיסת האור בלבל היו משתמשים צנרומ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫כן לגרמי לנר אמת לברת נטעה מים אנסנן כן בנות צלפחל לובהמ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫׳‬
‫ויררו‬
‫י•‬
‫‪-‬‬
‫ש* מ ו ח •‬
‫י‬
‫ב‬
‫א‬
‫א מ ר בלשון זכר ובלשון נ ק ב ה ״‪ (0 .‬־לא יחרץ״ ענין יחל־־יק ה ל י ל ה מהיונש נקר^רת הלילרז ערגר*‪5‬ו(‪:‬‬
‫התנועה״(‪ ':‬אשר י‪6‬למ• עניוהפרשה‪) :‬ח( אשר ברגליך‬
‫כיט( מחמצת* שם ואפשר שייהיה מחמצת שם ת א ר‬
‫לעיסה והוא הבצק ‪ 1‬בנר ובאורח ה א ־ ץ ״'היבייחו חשמש‬
‫כאומד ההולכים עמך לרגליך‪:‬‬
‫יב ‪ ( 0‬ל ‪ $‬י אכלו < ר״ל כשיעור הטף כ מ ו שיאכלו‪. :‬׳ בשקום סן ויש לפרשם ‪-‬מששמעכר‪'(w) :‬׳םשכו״ בחירק‬
‫תכסו י ענין מנין וב‪ 1‬ב ט צ ם ה נ פ ש ו ה ל מ ר ת פ ע ל זהט״ס טעשרח בגעיא • )ינ*־( אגדח אזוב ״‬
‫אסיפתו‪.‬וקשירתו יתר ואז״ל מצות אזוב ג'‬
‫ושרשם כ ם ס ‪ :‬ב מ כ ס ת ״ מן הכפולים ו נ א מוקל והראוי ענינו י‬
‫מ ג נ ת ל ב )איכה ני(‪ :‬מ( בין גבעולים‪ :‬אזוב י נקרא מגלבי צ׳גת״ר ובלעז אוריגאנ״ו‬
‫מ כ ס ת בפלס י י *‬
‫הערבים ״ הוא ט ע ת י גטות השמש למערב והוא והוא עשב שיש בו ז׳ מיניו וזה שכתוב בתורה אין ל ו‬
‫משש טעות ולמעלה עד הלילה ואם׳ ערבים שהם שגים •• שם לווי כסו שאזיל בחולין ‪ pic‬אלו ט ר פ ו ת ‪ :‬ב ס ף •‬
‫כי טעח שהתתיל השמש לנטות היא הערב ה א ח ד ואחר הוא שם כ ל ל לכלי היין או לשארי כלי הבית לקטני‪«5‬‬
‫כיאח השמש הוא הערב השני ובין הזסן הזה הוא פ חי י*לגדולים‪ :‬אשר ב ס ף ״ קשץ ב א ת נ ח ‪ ( » ) :‬על המשי^ף *‬
‫שאמר עלידצין הערבים‪ 00 :‬נ א י פירוש שאינו מבושל הוא המפתן העליון א ש ר על מזוזת השער ונקרא צן‬
‫כל צרכו וכן כדברי ר זיל יועאין במצה נא מאי מצה נא לפי שהוא נ ש ק ף ונראה יתמיד או נקרא כן"לפי שהדלת‬
‫ד ל שפורסה זאין חוסים נמשכים ממנה‪ :‬ובישל ״ חאד מבר‪ ,‬עליו תמיד ותרגום ושדופות קדים 'ושקיפן״קדיכש‬
‫ונפל־ כלומר מוכות רוח פדים וראביע זיל כ ת ב כי המשקוף‬
‫כפלם ‪7‬ג‪/‬ן ק ב ד ובסימן ל'ג מקור מהדגוש‬
‫כמו אל־* יוסף פ ר ע ה ה ת ל ו ב א הנח הוא חלון שיעשו על ה פ ח ת ישקיפו מטנו כשאדם קורא‬
‫הדגש י‬
‫בשער לראורת מי ה ק ו ר א י וזה ידוע ב א ־ ץ ישמעאל־*‬
‫מחיה־‬
‫תמורתו ל)»*‪ C‬וככה י השסורת עליו לית י‬
‫מלרע‪) :‬י‪ 0‬ופסחתי ״־ ואדלג עליכם בראותי הדם ולפיכך שיעשו חהלוגוח על הפתחים להשקיף משם‪ :‬ו פ ס ח יי ״‬
‫נקרא הזבח ההוא פסח״*(; )יד( חכ• נקרא כן על־שם כר^ומר ידלג על הפרתח ב ר א ו ה ו הרכש ולא י ב א‬
‫הק‪-‬בן שהיה קרב בו והקרבן נקרא כן אסרו ח ג ב ע מ ח י ם המשחית״**״(‪ :‬ג<‪ 0‬זבח פ ס ח י ~נקראכן ל פ י ש פ ם ח‬
‫בבירת‬
‫)תהלים קי״ח( אז לפי שמרקדים ומטפחיס בשמחת יום על כתי בני ישראל־ וקפץ עליהבש ודלג‪:‬‬
‫מזב ענין תנועה כמו יחוגו וינועו כשכור )חהלים ק״ז(‪ :‬הבור י גק־א בית ה ס ה ר בור לפי ש ה ו א דוסד־ז אליו‪:‬‬
‫‪ >«0‬אך ביום הראשון' פירושו ביום שלפניו והוא י ו ם )ל ( גם א ת ם גס בני יש ־אל־ י כל א ח ד לרבורת על־‬
‫י׳״ד שהוא‪ ,‬לפני שבעת ימי המצות ויש לפרשו כמשמעו חבירו ולפי שאין דבר םוקדם בענין ה מ נ ה לפיכך א מ ר‬
‫דיצה‪.‬לומר שיהיה מושכת ביום הראשון‪ :‬כ<«( כ ‪ S‬גם עם הקורס י כי יכשר היותו אחרון לפיכך יאמר גם עם‬
‫מ ל א כ ה • הדאזי מ ל א כ ה בפלס מ מ ל כ ה א ל א שנחה כל א ח ד וכמו זה הדרך בלשון הקדש בכ״ףהשטו‪#‬כאמרו‬
‫בראשון ״ הוא כעס ככהן וכן כ ל שגי כ»״י הדמיון כלומר זה כזה וזה‬
‫» ( ״י‬
‫‪0‬‬
‫בו האל״ף״‪ :‬י‬
‫גיסן שהוא תחלת החדשים‪ :‬בערב ״ העת אחר ב י א ה כ ז ה ‪ ( ) :‬מ ש א ר ת ם י היא ה ע י ס ה ע צ מ ה וא^שר‬
‫שנקראת כן לעני! קןון כסו שאי־ה כ ס ו ח ה כי ה ל ח ט‬
‫השמש נקרא‪ .‬כן מפגי שהוא עת החשך ויתערבו הדברי‬
‫ם הוא עיקר מזוןהאדם״״***‪ :‬כלי( וישאלום י מנין שאלת‬
‫שלא יכיר אדם ולא יפריד בין דכה לדבר ולפי שהער‬
‫שהערב‬
‫חפץ‬
‫י‬
‫‪7‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪v‬‬
‫‪T‬‬
‫‪TT‬‬
‫ל ד‬
‫לקט שכחה‬
‫י‬
‫ו ה נ כ ו ן שהוא לשין שנין כטעם למורג ח י ת ‪:‬‬
‫וירדו׳‪:‬ל יענלך כנוי לחלוק כבוד למלכות שהרי פרעה עצמו ירד אטו ואמר קומו צאו מתוךיעמיצ‬
‫ח כ ח י ס • מ׳מ בתים ־משוגה בדקדוק כי יש דנש אחר קמ׳ן גזול ואין זה אשפט הלשון רק אס ־היה ה ח י ת נ ו * נמו רנו‬
‫מים אילי היה כן מ מ ד חסרון יו״ל ‪ <3‬ת שלא תתערנ זאת הגזרה עם גזרת עשרת הבתים חומר שהוא‬‫• ׳‬
‫פחת לשון דנים הן האיפה וה‪3‬ת ומלת על הנתי' יורנו ני היא מלעיל הפןהמנהג‪• - :‬‬
‫‪.‬‬
‫ומצות על מרורים׳ יתסד ‪3‬י״מ וטעמו ונמצות כמו ירחצו מים וימת־ סל? ל* נכים ופי׳ על מדודים־ עם מרורים‬
‫נהו וינאי כאנשים על הנשים והם עשנים מדים נמו החזרת והכרפס‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ r‬״ •‬
‫־‬
‫ע ל כרעיו ועל קרנו׳ עם כרעיו ועם קרגו כמו ויבאו האנשים יעל הנשים ך ־־ ־‬
‫‪;:‬׳‬
‫י‬
‫*»( וי מ \ ^ י מעטן י׳מלה נטעם פסוח והמליט‪ :‬י י ‪-‬‬
‫ו כ כ ל אלהי מצרים״ אמרו ח״ל של עץ הימה נרקנת ושל מתנת היתה נתע& י *ו הנועם שהשפיל מזלם כטעס יפקוד‬
‫‪v‬‬
‫‪ :‬־־‬
‫ה עצ צנא הממס במרום‪:‬‬
‫נ ג ף למשחית י מפאת המשתית הניגף המצריים‪:‬‬
‫מיום הראשון׳ שעו־ הצתונ ני כל אוכל חמז מ»וג הראשון עד יום לש‪3‬יעי וננרמה ינפש ההיא מישראל‪:‬‬
‫הערנ לא מ?־ הבקר ונן נתו‪ 3‬ויהי ערב ויה^ בקר‪:‬‬
‫ל מ ד נ ו יףה כי!הימים מתחילים‬
‫‪:‬‬
‫־‬
‫י‬
‫א ו ה‪-‬י^ם ויחמול נמו פסוח והמליט‪:‬‬
‫ך ל א יפן המשתית׳ ולא יניח נמו ני על כן לא נמת? לנגוע אליה וטעם המשחייז המלאך הנרגן״ את מצרים בכל‬
‫מנה׳המל הכת הנכורות שהיה על יד ה׳ או פירושו על המצריים שלא ישחיתו בישראל ‪3‬ראותם מיתתננוריהס‪:‬‬
‫ו ת ח ז ק הצרים הטעם יד מצרים או מדינת מצר‪ #‬על כ? הוא לשון נקנה‪:‬‬
‫***** ( ו ה נ כ ו ן שהם מים שלשים נהם הנצק נטעם טנאך ומשאוהך‪:‬‬
‫״‬
‫‪,‬‬
‫‪r‬‬
‫מ ן‬
‫ויםעי‬
‫‪#‬‬
‫מ ו ת‬
‫ה פ ץ או כ ל ר ב י שא־ית הייוי־ה בי*שין ה מ ש א י ל ובלע״ו‬
‫אי אינפרישטארונ״לוש‪< :‬־־׳•( • ל י • כלומר שהיו הולכים‬
‫ברגליהם‪ :‬ל ב ד מ ט ף י ק מ ץ להמס ח בל ואלה שמורת‬
‫ותרי ע ש ר ל כ ד קמץ וכל ש א ר קריוה פ ת ה ב ר מ ן ח ד‬
‫תציג אותו ל ב ד )שופטים ו ( וכל ס ו ף פ ס י ק ד כ ו ת י ח ‪:‬‬
‫ל א ת ט ץ ״ פיעל ע ב ר לגזררת פ ע ל ־ ‪:‬‬
‫)י ט( כי י‬
‫״ עכוב‪ 0 » ) :‬ב ל בן‬
‫ל ה ת מ ה מ ה • ענין‬
‫נ כ ר • ת א ר ענין ה ה כ ח ש ה והורות והוא ה פ ך ענין ה ה כ ר ה ‪:‬‬
‫< ‪ (°‬תושב ושביר ״ ה ם גויס וערלים ל א טולים ‪: V‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫מ‬
‫&טר כל ר ח ם י עגץ השלוח והפתיחה תרגום‬
‫ינ‬
‫ו ה א נ ש י ם שלחו ו ג ב ר י א א ת פ ט ר ו ולפי‬
‫שהבכור ה ו א שלוח ה ר ח ם ופתיחתו והבקעו ח ח ל ה נקרא‬
‫ב ן ‪ ) :‬י ( בתרש האביב• ת ש ב ל ת ע ם הקנה שלה ח ק ך א‬
‫אביב ע ל ש ם ה ק נ ה ש ה ו א ה ע ץ כי כ ל ד ב ר ש י ע ל ה‬
‫בקגה יקרא בלשון ע ץ וכן ה פ ש ת ה ותשסגם כ פ ש ת י ה ע ץ‬
‫}יהושע ב ( וקרוב אני לומר ש ע ג ץ זה מעגין א ב ה מ צ ט ר ף‬
‫ב א‬
‫כט‬
‫א ל הבן ואף ע ל פי ש א ב משייש א י ה וזה ש י ש ו א כ ב‬
‫ע נ י נ ם א ח ד כי ה ע ץ כשו ה א ב המוליד הענפים והפרי״*(‪:.‬‬
‫)״( בעבור זה ע ש ה יי * י ח ס ר תש יין שהיא בטקוס א ש ר‬
‫ש ע ש ה ה ׳ לי ״•־‪) :>.‬י( מימים ימימה* מ ש נ ה לשנד־ז‬
‫ונקראת ה ש נ ה יפיס כי ל א ת ש ל ם לנו הישנה כי א ט‬
‫ב ע ם שלם ל א במקצת ה י ו ם ‪ :‬מימים ״ א ף ע ל סי שענינו‬
‫ש נ ה ה ו א לשון רבים כי ט ש פ ט ו ימים שלםייש ו ה ס ימי‬
‫ה ש נ ה ששלמו יסי תקופת ה ש מ ש בטסבתו ותיור ח ל י ל ה‬
‫לפיבך קורא ה ש נ ה ימים ס ת ם ‪ ) :‬י ‪ 0‬שגר • ענין שלוח‬
‫כענין ישלחו ב צ א ן עזיליהם ;איוב כ ״ א ( ורז״ל הרגילו‬
‫הלשון ה ז ה בענין שלוח כמו שאמרו שגר א ח ר י ו ‪:‬‬
‫‪ 0 0‬וערפתו• פועל מעורף כלומר שתכרות ערפו ופירשו‬
‫רז״ל ש ס ב ה אוחו בקופיץ ממול ערפו והוא מ ה ש א ח ו ר י‬
‫הגרון‪) :‬טי( כי ה ק ש ה ״ פירוש ה ק ש ה לבו והוא פועל י ו צ א ‪:‬‬
‫)עי( ו ל ט ו ט פ ת ׳ ה ו א כמו ציץ שקושרין על ה מ צ ח כסו‬
‫שאסרו רבותיגו זיל ולא בטוטפת בשבת פרק ב ט ה אשר‪.‬‬
‫ופירושו כדברי רז״ל ג ס בשרש ט ט ף המצאנו ***‪:V‬‬
‫וחמשים‬
‫לקט שכחה‬
‫ויסען היה ראוי להדגש הסמ״ך בהתבלע היו״ן נמו ויגשו ויתנו ונא נן להקל על הלשין‪:‬‬
‫לידת יצחק שהיה לו זרע כי ק נתי‪ 3‬ני גר יהיה זרעך זהו דעת ו ז׳׳ל‪ :‬ויש אזמרים ט נעבוד פשעיהם כתוסף להם‬
‫גלות מצרים שלשים שנה גי נ ן נתעננו נמלנד ארנעים שנה נעון מוגלים‪:‬‬
‫ו ה ט ע ם מ< שהוא מהמונה אחרת אף על פי שהיה מישראל‪:‬‬
‫*(‬
‫ל א יא‪:‬נ נ ו י הטעם ממנו נמו והנותר ‪35‬שר ונלחם‪ :‬מקנת כסף ״ הוא ע*ד שגופו קניי ״ והאמת קנלת רז״ל ני‬
‫התושנ הוא גר תוש‪ 3‬ש‪3:‬ל עליו ז׳ מצות נכי ג ת ‪ :‬ושכיר• הוא ע נ ד שאין גופו קנוי‪ :‬אתכם גר* המו מ­‬
‫שנתגייר וקנל עליו עול תורה‪:‬‬
‫ה מ ו ל לו כל זכר * הנועם שלא יותר נו לעשות הפסת אס לא יהיו גמולים נל הזכרים אשר לו נמו נכיר וילידי ‪3‬יתו‬
‫ומקנת כספו וכל שנן שיהיה זה לישראל אלא שד‪3‬ר ה נ ת ו נ נהווה ני זה הענץ ימנא ע ר יותר ממה שימצא‬
‫‪3‬ישראל‪:‬‬
‫ת ו ר ה אחת יהיה לכם ולגר ״ רוצה לומר שלא יתגייר הגר לקיים קצת המצות כי התורה היא נימוס אתד שלם אין‬
‫להוסיף עליו ואין לנרוע ממנו‪:‬‬
‫׳**( ויש אומרים שנקרא מ ס ן חדש האנינ לפי שהוא ראשו? לחרשי השנה ואב לנלס • או רמז למזל טלה שהוא אב‬
‫וראשון למזלות האפודה‪:‬‬
‫***( ו כ מ ו ה ו והודעת להם את הדרך ילכו בה• ויתכן לפרשו נלי חסיון והטעם נענור זה שאניל ננורוח אל ואעשה‬
‫הע‪3‬ודה ה;את עשה ה׳ לי נסים ונפלאות נציזתי ממצרים כענין ולמען תסבר באזני ‪3‬נך וכן בנך את חשד‬
‫התעללתי נמצרים • וחכמינו ז״ל דרשו על מצה ומרור המונחים לפניו‪:‬‬
‫למען תהיה ־ שעור הכתונ והיה לאות על ילך ולזכרון נין עיניך ני במחק יד הוציאך ה׳ ממצרים למען תהיה תורת‬
‫י ה׳ בפיך • ופירושו שתכתוב זאת הפרשה ויה־ה על ידך ועל נין עיניך ותזכיר אותה תמיר למען תהיה תורת‬
‫ה׳ בפיך לשמור מצומיו ותורותיו כי הוא אדוניך הכורך מנית ע נ ד י ם ‪:‬‬
‫****( ו א מ ר טוטפות לשון רצים בענור שהם נמים רניס לא כן נשל יד ונן וןנלנו צורחם מן האבות הקלושים שראו‬
‫הנני&ים והקלמונים עושים נן על משה רבינו והנה שרש דמצוה הזאת שננית נתב יניחת מצרים על‬
‫! ה י ל ועל הראש כנגל הל‪ 3‬והמוח שהם משכנות המחשנה יהם פרשת קדם לי כל בכור ופרשת נ י יניאך וגם נצטוינו נפרשת‬
‫‪£‬שמע ונפרשת והיה אם שמוע שנעשה המצות גס כן אות וטוטפות לנתי‪ 3‬והיה הל‪3‬רים האלה אשי אנכי מצוך היום‬
‫ן וגו׳ וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות נין עיניך ולכך אנו נותני׳ גם שתי הפרשיו׳ ההן לטוטפות שהם מצות‬
‫היחול וזנרון כל המצות ועונשן ושכרן וכל שרשי האמונה• ו אן אעירך בדרך קצרה על כלל גלול שנתנ הרמנ״ן בטעם‬
‫זאת המצוה‪:‬‬
‫ף ע ני מעת היות ע‪3‬ילה זדה בעולם מימי אנוש החלו הלעות להשתנש ולטעות באמונה מהם כופרים בעיקר ואומדיס‬
‫ני העולם קדמון נחשו נ ה ויאמרו לא הוא ״ ומהם מנחישים ביליעמו הפרטים אמרו אינה ילע אנ ויש לעה‬
‫ח ‪H‬נ<יה»‬
‫‪Torn,h106M i c h l a l‬‬
‫נ‬
‫ב ש ל ח‬
‫ש מ ו ת‬
‫פרשת בשלח‬
‫להפריש בעי ובין שנים ושלישים שישן ביניהם מע*ו‬
‫ה פ ר ש ב ע נ י ן ‪ 00 :‬על הים ״ סםוך לים‪) :‬י(‪ ,‬ו פ ר ע ה‬
‫הקריב״ פירוש הקריב םחנהו כי הוא פועל! י ו צ א ‪:‬‬
‫)יא( חטבלי אין* באו שגי טיעוטין כ א ח ד ויספיק באחד‬
‫מ ה ם ‪ :‬המבלי״ הה״א ב נ ע י א ׳ וכתב דבי יוגה ההיא‬
‫ב פ ת ח לבד וכן מצאחי ב ס פ ר הירושלמי אשר סמך עליו‬
‫הה״א ב פ ח ח לבד אבל אנחנו מצאנוהו שוא ופתח בכל‬
‫ה ס פ ר י ם ה ם ד ו י י ק י ם ‪ :‬להוציאנו* בא קמץ ת ח ת קמץ‬
‫קטן שהראוי להוציאנו ובא קמץ כמו כל א נ ו בנו גנו‬
‫)ע( אשר ראיתם ״‬
‫כנוי המדברימ‪':‬‬
‫ת ח ס ר כ״ף הדמיון כמו כאשר ר א י ת ם ‪ W :‬י ל ח &‬
‫‪ W‬ויבקעו ״ וייו זו מורה על זמן‬
‫לכם ״ בעבורכם‪:‬‬
‫שכבר עבר קודם הפועל אשר לפניו דיל זככר בקעו‬
‫ה מ י ם ואחר כך שם הים ל ח ר ב ה שיבשתו ה ח ח ‪:‬‬
‫)נד( באשמורת הבקר• עגין ההערה וההסעה ושמירת‬
‫העתים ואמרו רז״ל שלשה משסרות הוי הלילה‪ :‬ויהם״‬
‫מפעלי הכפל ומפני שהמלה מלעיל שב החולם לקמץ‬
‫חטף ואף על פי ש ה ו א מועמד בקמץ גדול ובהפסק‬
‫ישוב לחולם כמו ברק ויהמ )שמואל ב׳ כ ״ ^ ‪) :‬נס( נלחם‬
‫ל ה ם ׳ בעבורם‪ :‬לפנוח בקר• כשהכקר פוגר־ן ו ב א ‪:‬‬
‫) נ ז ( ל א ת נ ו שם עניןחוזק‪) :‬לא( א ח היד• כהוויכלתו‪:‬‬
‫וחםשים״ םעגין הםשהופירושו חגורי חומש בכלי‬
‫זין היא הצלע החמישית ובן פירשו רז״ל ויכהו אבגר‬
‫באחרי ה ח נ י ה אל החמש )שמואל ב׳ ב׳( אטד רבי‬
‫יוחנן בדופן הטישירת מקום שסרה־‪ ,‬וכבד תלויין כ ו‬
‫וחמשים* פועל קל מחמשה או הוא תאר לא יכנה ממט‬
‫פיעל קל עבר ועתיד א ח ר שמצאנו ממנו בנין הדגוש‬
‫א ת ארץ מצר ם ‪) :‬כי( לא יטיש ״ פועל יוצ«יז‬
‫ןוזט‬
‫עגין ה ס ר ה ‪ :‬עמוד הענן ועמוד האש״ ‪.‬לדמיון‬
‫העמוד גקראו כן‪ :‬יומם* כהכפל המים יורה על זמן‬
‫היום השמש על הארץ לבד‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫יד & נ כ ח ו ״ ענינו נגד זעוטת *> ‪ :‬נבכים ״ השורק‬
‫במקום חולם עגין בלבול‪ :‬סגר״ הוא‬
‫יוצא כחביריו ואינו בורד ופירושו כאלו הצזדבר‪ .‬ס ג ר‬
‫עליהם הדרך שלא יוכלו לעכור‪ :‬לב פרעה • בצירי אף‬
‫על פי שהוא במקף לפי שאינו סמוך למלה זעירא ולמלה‬
‫מלעיל כי אז ישוב סגול ק״ז‪) :‬י( ליאסר * האל״ף נ ח ה‬
‫בשואלברו‪ (0 :‬בחזר״ תאר לרכב‪ :‬ו‪/‬עלשים׳ קצינים‬
‫ה ח ה‬
‫י‬
‫וגכבדים או יקרא שליש אשר הוא‬
‫משנה המלך זהנפרד 'טליש וזה המשקל בקבוץ הפיא‬
‫נ ד ר י ם י ומן פתיל־ ט ך )א( א ז ישיר * כתב ראביע משפט לשון הקדש‬
‫כשוא כמו מן נזיר‬
‫לאמר לשון עתיר ת ח ת עבר עם מלת אז‬
‫'‬
‫בקבוץ‬
‫פתילים* ובא ' זה ב ק מ ץ " "‬
‫שלא כמשפט וכן ומבחר <טלי<שיו• והיה זה וככה בלשון ישמעאל‪ 0 ) :‬ורכבו־ אינו יוצאבפעולרת‬
‫חטישים אל אחר כי הוא פועל עומד ופירושו רוככ כו או עליו‪:‬‬
‫י‬
‫השנוי להבדיל ביניהם ובין וישלח שר‬
‫ש ל ש י מ יום שלישי ; מ ל ב י ם ב' אי( ש ה ו א ח א ר עזי• בקמץ חטף והוא ש ם ‪ :‬ו ז מ ר ת • ענין שיר ושבח‬
‫המרתי והראיר־ז‬
‫למספר ה ש ל ש ה ״ ובםיטן קי״ט והיר־ז ורז ו ח ס ר יו״ר המרבד ומשפטו יי'*‬
‫שהרי״ש‬
‫‪Tl‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫לקט שכחה‬
‫\‬
‫־בעליון״ ומהם שיולויביליעה ומכחישים בהשנחה ויעשו אלם נדני הים שלא ישגיח האל נהם ואין עמהם עונש או‬
‫שכד יאמרו עזנ ה' אע הארץ וכאשר ירצה ההלהיס נעיה או ניחיל ויעשה עמהס מופת נשמי מנהגו של עולס ומנעו‬
‫יתנרר לכל בעול הדעות המלה נלפ ני המתת הנפלא מורה שיש לעולה א‪:‬וה מחדשו יולע ומשגי י ויכול וכאשר יהיה‬
‫המופת ההוא נגזר ממלה מפי נביא ימנרר ממני עיר אמיתת הנבואי ני ידבר אנהיס את האדס ויגלה סודו אל ענדיו‬
‫הנביאים ותתקיים עם זה התורה כלה ולנן יאמר הכתוב נמופתים למען תדע כי רני ה׳ ‪3‬קר‪ 3‬האר! להורות‬
‫על בהשגתה ני לא עזנ אותה נתקרים כדעתם * ואמר למען מלע ני לה׳ הארז להודות על התלוש ני הוא שלו שנראו‬
‫מאין״ ואמר נענור תלע ני אין כמוני בכל הארן לדורות על היכולת שהוא שליט בכל אין מעכב בידו כי‬
‫בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים והיו אם כן האותות והמופתים הגדולים עלים נאמנים באמונת הנירא‬
‫ובתור' כלה י ונעבור ני הקנייה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר צוה אותנו שגעשה תמיד זכרון‬
‫ואות לאשר ראו עינינו *נעתיק הלבד אל בנינו ובנינו לבניהם ונניהם לדוד אחרון וצוה שננתונ כל מה שראו עינינו‬
‫באמת באומות ונמופתיס על ידינו ועל בין עינינו ולכחונ אותו עוד על מזוזות נתינו ושנזניר זה בפינו בג־ןר ובערב‬
‫ומצות מ ו ת זכר ליניאת מצרים הכל להיות לכו ננל הלומת עלות במופתים שלא »ש»!ו ולא יהיה פתחון פה לנופר‬
‫להכפיש אמונת האלהיס ומנת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה אליו שנראנו וחיינים אנחנו לענלו ולשמור מצומיו‬
‫כל הימים‪:‬‬
‫י ס סיף• נמו ליס סיף וד״א פירש ני מ מ ר מושך עצמו ו‪(,‬מר עמו והטעם לרך המלנר מרנר ים סוף כמו הארון‬
‫הברית‪:‬‬
‫ל ב נ ו ישראל־ ‪3‬ע‪3‬ור ‪3‬ני ישראל כמו אמרי לי‪:‬‬
‫זינער״ ‪3‬צ‪3‬לם ונערם והוליכם אל עומק מי הים״ או הוא מענין צעקה נטעם נערו כגורי האריות שהיו צועק»*‬
‫י י‬
‫נוחותם נא עליהם מי הים‪:‬‬
‫ת על העתיל נמו יען לא האמנתם ני ושאחריה למ״להי*‬
‫׳*‬
‫*‬
‫?‬
‫'‬
‫*יאמינו‬
‫כאמונה על מה שיסופר בזמן ההוא כמי ‪ P‬לא יאמינו ל<‪:‬‬
‫ג‬
‫ה‬
‫כ ל‬
‫מ י נ ה‬
‫ש‬
‫ז ר ‪ ,‬ה‬
‫‪3‬‬
‫מ‬
‫ה ‪ ,‬א‬
‫נ‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ם‬
‫מ ז מ‬
‫ש‬
‫מ ו‬
‫ח‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ח‬
‫שהרי׳׳ש קמוצה ואלו היתרי השלה סמוכה היחה פתוחה לשון נפעל ולבן סמכו על המבין והקלו הטלה כמנהג‪:‬‬
‫מכון״ פירושו‬
‫ה ‪ ::‬מכון•‬
‫הענץ‬
‫כמו וזמרת נבלך )עמוס ה׳( וראיה‬
‫פירושו‬
‫א לל ה‬
‫שא‬
‫הש‬
‫על דד רר ךך ה‬
‫כן על‬
‫בא כן‬
‫ותטעמו״ בא‬
‫‪ 00‬ותטעמו״‬
‫יותרמהקמץ הענין‬
‫מהקמץ‬
‫כי‬
‫לכנו הוא כמו עזי ויו״ר עזי עומד ב מ ק ו ם מושב‪ :‬מקרש; דגש הקו״ף לתפאררת מפני ה ש ו א ‪:‬‬
‫שנים וכן במכלל בא בקמץ 'עם התי׳׳ו שלא בסמיכות‪0 :‬י‪ 0‬לעולם ועד* העולם הזה וחזי• ולס הבא ועד סגול‬
‫‪) i j n‬ירם ה כ׳־ט( צירי ש ה ו א ענין‬
‫ואגוהו• פירוש א ע ש ה לו נוה ומשכן ושרשו נוה *(‪ :‬אבל היודע י‬
‫) ‪ 0‬איש מ ל ח מ ה ״ כלומר גדול ובעל מ ל ח מ ה ובספר‬
‫קי״ז‪) :‬י ( ס ו ס פרעה י פעמיכם‬
‫עדות ״ ובן בסימן‬
‫כראשית לפי שהאיש הוא אדון ובעל לאשה כי ‪ MVI‬השם הנופל על ה א ח ד יפול על רבים והוא שם כלל והוא‬
‫כאחר מאבריו לפיכך גקרא האדון איש כמו גדעון בן בעצםו שם פרט ורוכב ה ס ו ס ) ע ם ו ם ב ׳ ( ‪ :‬ובפרשיו •‬
‫יואש איש ישראל־־ )שופטים זי( וכן הי איש מ ל ח מ ה נקרא כן לפי ש ה ו א מפרש הסום ב מ ג פ י ם שברגליו‬
‫כתרגיטו‪) :‬ל( מרכבות״ בפחח ו ס ח ם מרכבה א ר ב ע ה להריץ א ו ה ו מענין וכצפעוני יפריש )משלי כ ״ ג ( ‪:‬‬
‫סוסים לפי שמצאנו וחצא מרכבה ממצרים בשש מאות )ני׳׳( וחען להם י עגין הגבהת קול בשיר ‪ ( » ) :‬עינות‬
‫םים • בצירי‪:‬‬
‫כ ס ף וסוס בחסשים ומאה )מלכים אי(‪ ) :‬ס ( יכסימו *‬
‫ה ו ק ל ה הסמיך ושורק הט״ם ת ח ת חולם ואמרו כי בא‬
‫וילונו* ענץ תרעומת‪) :‬י( ממטיר לבם״ פועל‬
‫כן לזוג עם השורק אשר ביו״ר‪ :‬ב מ צ ו ל ו ת • ב ח י ל ט ט‪1‬‬
‫במצולות‬
‫הצד״י במוכרת ובסמוך בשורק כמו י י‬
‫י ו צ א לשלישי‪ (0 :‬כי חלינו״ ברנש‬
‫ים )מיכה זי( עגין ר מ י ה מ י ם ו ע מ ק ם ‪:‬‬
‫חמורת הנח להפריש בינו ובין עגין לינה וכן מלינים ענין‬
‫) ‪ 0‬נאדרי״ ת א ר מבנין נפעל והיויר גוסף‪-‬וענץ נאדרי ת ר ע ו מ ת ‪) :‬יי( בערב בשר לאכול* העת אחר כ י א ה‬
‫על הימין כלשון זכר או טעמו על השם יתברך אז ת ח ס ר השמש נקרא כן מפני שהוא עח החשך ויתערבו הדברים‬
‫חי״ו ה נ ק ב ה ומשפטו ג א ר ר י ה ‪ (0 :‬קמיך ״ נקראו שלא יכיר אדם ולא יפריד בין דבר לדבר‪ 0 0 :‬א ה‬
‫האויבים קמים לפי שקמים על שכנגדם ל ר ע ה ‪ :‬כקש ־ תלונות״ הרגש חמורת הנח כי היה ראוי תלונות ב פ ל ס‬
‫פ ת ח באתנח מן ה כ פ ו ל י • ‪) :‬יז( נערמו מים* ‪.‬כלומר‬
‫ת ב ו נ ו ת תישובית‪) :‬י»( השלו ״ טין עוף ו ה ו א‬
‫ואומרים שהוא ש ק ו ר י ם לו‬
‫שעמדו ערמות כמו שאמר גצבו כמו נר נוזלים‪ :‬גצבו* שמןמאור‬
‫לשון עמידה ל א ענין ה ע מ ד ה ‪ :‬כ מ ו נד י ענינו ענין קבוץ בלעז קולו'*‪ :‬ש כ ב ת הטל• ענין ירידה ושפיכהכתרגומו‪:‬‬
‫ביחד כענין גדיש‪ :‬קפאו* ענינו עמידת רדבר הניתך ‪ 0 0‬ותעי־־י• עגין ה כ ר י ח ה ו ה ה פ ס ק ‪ :‬דק• דק״ שניהם‬
‫גי״לר בלעז‪ ) :‬ט ( ארדףאשיג* חחסרהוי״ו‪ :‬חמלאםו' ת א ר ‪ :‬מ ח ס פ ס ״ טגוגלגל ועגיל״ ולדעח אנקלוס הוא מן‬
‫פועל עומד ופירושו חםלא מהם גפשי**(‪ :‬חורישמו• מ ח ש ף הלבן ועיין הפועל נכפלת‪ :‬דק כ כ פ ר ׳ הוא שגופל‬
‫עגין הרשוח ו ה ם ס כ ג ו ה או יהיה עגין גירוש ושילוח‪ :‬בשחר מפגי הקור‪) :‬עי( מן הוא ״• שרשו מנה ב פ ל ס צו‬
‫קראוהו מן מחגה וחלק‬
‫)י( נשפת״ עגץ הריחוף והגפיחה וראב״ע פירשו מעגץ נןו ולפי שלא ידעו ל ו ש מ‬
‫מאת השם יתברך‪») :‬י‪ 0‬עמר״•* ם ד ה כ מ ו שאמר‬
‫נשף שפירשו לילה‪ :‬צללו״ ענין ש ק י ע ה ‪ :‬כעופרה‪-‬״‬
‫הוא האבר כתרגו׳ ואמרו שנקרא כן על שם העפר כי והעומר עשירית האיפה־הוא‪ :‬לגלגולה׳״ נקרא ס ה ר א ש‬
‫כל המתכות י א כ ל ם העפר ויפחתו ב ה י ו ת ם בו אבה־ לםבובו ונכפל גם הפ״א כמו שגכפ^ בקרקר ש ה ו א מן‬
‫ה ע ו פ ר ה תוסיף בעפר ‪) :‬יא( ב א ל ם ״ ב ת ק י פ י ם ‪ :‬קדר•‪) :‬ייז( ולא העדיף• פירושו ולא העדיף על מדתו‬
‫)יג( זז• בא עם הוי ״ו בשורק והוא ללשון זכר ולגקבה והוא עובר וכן לא החסיר פירושו לא החסיר טדתו־בלקטו‬
‫גם כן‪) :‬עז( אימתה* נכפל בו סימן הנקבה כמו שנכפל מעט כי בשיעור לקט כל א ח ד ס ה ם ‪ ) :‬נ ( ו י ר ם • מן‬
‫ועך' הפוך בורועך הגדול )ןונה ב׳(* הכפולים מענין ורמה ת כ ס ה עליהם )איובכ״א( ' ו ב א‬
‫בישועתה‪ :‬מ ד ל זרועך‬
‫ויחבן לפרש בגדל שס סמוך והוא כמו בגודל זרועך‪ :‬עם הוי״ו הגוםפת בשורק שהוא קבוץ שפתים והיה משפטו‬
‫ידמו״ עדן ש ת י ק ה ‪ . :‬י ד ס ו כאבן• שרשו; דט־ם מן קמץ ח ט ף ‪ .‬ע ל המנהג ו ב א בשורק להבדיל־ בינו ובין‬
‫בקמץ והקלו ה מ ל ה כי וי״ם כבוד יי • )יחזקאל י׳( שהוא ענין רוממות‪ :‬ויבאש ״‬
‫הכפולים והראוי י ד מ ו '‬
‫וי״ו זו מורה על הזמן שכבד עבר קורם הפועל אשר‬
‫בפ״א הפועל להכרה כי ה ו א‬
‫הדגש ש ה ו א‬
‫לפניו‬
‫ע‬
‫‪T‬‬
‫‪r‬‬
‫‪1‬‬
‫&‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫ל ק ט שפותה‪-‬‬
‫א ו הוא מענין נוי ויופי וכן אמרו וז״ל ההנאה לפניו נמצות‪:‬‬
‫ח ה מ ת • קרקע הים נקרא תהום כנזגים קפאו תהומות שקפא מקרש נאופן שלא היה ‪3‬ו טיגו ונקראו מעמקי כמים‬
‫ההומות מפנו היות שם מושנם כמו כי נאשר ראיתם את מצרים היום על שם מקומם מצרים‪:‬‬
‫ל י ש מפרשים תכרית אותם נפשי כטעם בלא יומו תמלא • או הוא מענין אסיפה כמו אשד יקרא עליו מלא רועים‬
‫קראו אחריך מלא והטעם תאםפם נפשי אל מקום אחד שלאי יוכלו לנרומ ני סיס יהיה להם מצד ואניוסילי‬
‫מהצד האחר‪:‬‬
‫ב» מלכי האדמה‬
‫נ ו ר א תהלות* הטעם נורא להללו כי לא יוכל אחר לספר מהלתו• או הוא נמו נורא ‪3‬פהלי »‬
‫נוראים ‪3‬עושק ונלוז ואתה נורא ‪3‬י‪3‬רים אשר אמה מהולל ‪3‬הם‪:‬‬
‫אחות‪ .‬אהרן־ ‪3‬מדרנת הננואה הימה כאהרן אחיה לא נמשל• ורנותינויז״ל אמלו שהומס בזמן היותה אמות אהרן‬
‫קודם שנולד משה ואמרה עמידה אמי שתלל ‪3‬ן שיושיע את ישראל‪:‬‬
‫זה‬
‫ח *‬
‫ת‬
‫ו פ‬
‫ר ו ש ו‬
‫ש מ ו ח‬
‫ב ש ל ח‬
‫לפניו ורוצה לומר וכבר באש‪ ) :‬נ א ( ו נ מ ס • נפעל עכר‬
‫נססס א ל א‬
‫מן הכפולים למדה סעל וטשפטו י‬
‫ה ה פ ס ק ‪ :‬א‪£‬ו״'צווי והאל״ף‬
‫ש ה ו א קמוץ מפני‬
‫אות גרונירת‬
‫כערי ובסימן ס״ט כשפ״א הפועל־‬
‫פ י א הפועל בשוא ופתח כמו עלו אליגו )שמואל י״ר‪ 1‬או‬
‫בשוא וסגול כסו ענו לה ובא יי א פ ו ע • האליף בצרי‬
‫פיעל־ ע ו מ ד ‪:‬‬
‫;־הרחיבעליה‪ " :‬י ולאהבאיש•‬
‫)נט( תחתיו' במקומו‪) :‬לא( כזרע גר״ כ י ס ב ר ח א בלשון‬
‫רז״ל וכן בעברי זאין סמיכתו אל הגד ב ע מ ר עינו כי אין‬
‫ה ג ד לבן כי א ם לתכוגתו היוחו גרגרים ק ט נ י ם כמוהו‬
‫זטעמו והוא כזרע נד בחבוגחזאבל המן היה לב;״ ובשיש‬
‫לבן פירש המן היד‪ .‬לבן והיה גרגרים כזרע נד• כצפ ח ת‬
‫בדבש • פירוש רקיקין איפין אותם כשטן וטובלין אותם‬
‫בדבש ותרגומו כאסק־יטוון בדבש ופירש הגאון צפ ח ת‬
‫מן צפחת המים ) ש ^ ל כ״ו( כי עישין בהם כדמיו־ן‬
‫כלים הזיורים רבים וכן תיגים צגחרוח הזהב )זכריה די(‬
‫•אסקריטוק דרהב ולשין כ ד י ם ‪ .‬ה ם * ‪ ) : 1‬ל ‪ 0‬צנצגרת*‬
‫כטו צלוחית כתרגומו‪:‬‬
‫י‬
‫ל ב י ח אביה‪ (v) :‬ולחד יתרו׳ ענין שטחה ומשקלו ויה!‬
‫וטשפטו ויחדר־ז" " ורגש הדל״ח לחקון הקריאה‬
‫י י " ' שהמלה םלעיל וכחב רבי יוגה כי ה ו א‬
‫בעבור‬
‫ממשקל ויישב ישמעאל )ירמיה מ ־ א ( ומפני שהחי״רת‬
‫גרוגירת ״ יי' נ פ ת ח ת והראיה כי הדל״ת דגושה ושואית‬
‫ובסימן פ״ט בחב היחה ראויה גמ כ? החי״ח שוא לילי‬
‫כובד הקריאה ומפגי זה נקדו הדל״ח שוא‪) :‬יג( ממתרת"‬
‫בא בקמץ ובתי״ו שלא ב ס מ י מ ח ‪) :‬יח( ‪.‬ע^הי * הראוי‬
‫ר־זבגוי‪:‬‬
‫ע ש ת ו ובא מבלי תי״ו עם ה ״ א וי״ו י‬
‫)׳״( מול האלה־ם • נגד ה א ל ה י ם ‪) :‬נ( הדרך ״ המצות‬
‫והעברות נקראז כן‪ :‬ילכו בה• י ח ס ר השי״ן שילכו בד־ז‬
‫או אשר ילכו ב ה ‪) :‬יא( שנאי בצע• טסון פירוש ש>;ינם‬
‫רודפים א ח ר חאוח העולם ואהבת העושר והמעלה א ל א‬
‫שונאים ומרח־קין קבוץ הממון בי א ם כרי היותם ו א ם‬
‫יהיו עשירים יסתפקו במה שחננם הבורא ולא ירדפו‬
‫לקבץ עוד ואוחם האנשים ה ם הראוים למנותם ש־פטים‬
‫וכן אסרו רז״ל שונאי בצע שהם שונאי׳ ממון עצמם ואם מטון י‬
‫עצמם שונאים כל שכן ממון הבייהם ואין לפי־שו שונא־ מ־יה‬
‫וחמס ושחר כי ככר אמר יראי אלהים אנשי אםח בפירוש‬
‫שמואל ח׳‪ («< :‬ויכלח• בקמץ חטף ח ח ת ח י ל ם לפי‬
‫שהואי מלרע מפגי הוי״ו * ו כ ס מ ן כ״ה יש וי״ו במקום ט״ם‬
‫והיא מורה לתשובת התנאי ומעגהי א ם א ת ה ־ ב ר הזרת‬
‫תעשה המענה ויכלת עמוד‪) :‬ני( יששוטו ה ם • בשורק‬
‫במכלל‪:‬‬
‫ח ח ח חולם ומלרע וכן‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ין )ג( ן ו ל ך עינינו תרעוטח‪ 0) :‬הציר• עגיגו סלע״‪.‬‬
‫)‪ U‬מסה• שם עניו בחינה ושרשי נ ס ה ‪:‬‬
‫זמריבה׳ שם ענין ריב‪<) :‬י( מחר * הוא היום שיבא אחר היום‬
‫שהוא בו‪) :‬י( הנבער‪,‬״ כמו הר אבל אינה גבוהה כמו‬
‫ה ה ר ‪) :‬י > מזה אחד ומזה אחד • כזה המקים א ה ד ומזה‬
‫המקום א ח ר ‪ :‬אמונה* היו בקיום טורמית ולא ה נ י ח ו ם‬
‫עד בא השמש‪ ( 0 :‬ויחלש• כלומר שברם ו ר צ צ ם ‪ :‬י ט ‪ CO‬ו ה ג י ד י בצירי וביו״ד המשך‪) :‬ל( על־ כנפי‬
‫יעי( יי נסי• כן קרא משה למזבח אשר בנה לזברוןהנס‬
‫נשרי• ״ פירושו כמו א ם הייתם על־‬
‫שעשה להם הי• וכן רקרא לו א ל אלהי ישראל• נסי״ כנפי נשרים שנששיחס מ כ ל נזק כי הנשר הזה יעוףגבוה‬
‫שרשו נ ס ס ועקר הענין מעגין גבהות והתרוממות כי 'טבל עוף ונושא אפ־וח‪-‬ו על כנפיו ‪-‬כםיש יפרוש כנפיו‬
‫נושא ה ג ס הוא גושאו ג מ ה שמתראה על כל בני הצבא יקחהו‪ (°) :‬סגלה• עגיןיחוד ה כ ס ף והוהבוהאבנימטובות‬
‫ואחריו י ל מ ‪ (' ) :‬כסיה* נפלה ה א ל י ף ש ל כ ס א ספני באוצר; )ט( ב ^ ב היינן• פירושו בעבי הענן וש־שו עבה‬
‫שנתחבר ע ם יה והיא סלה אחת ה ס מ ך בשוא‪:‬‬
‫ב פ ל ס צו סן ״ ציה ואלו היה מנחי העי״ן היה קמץ כי‬
‫יש־‪:‬נה אפילו בסמיכות כםו כ ן ב טל־ )ישעיה‬
‫לא‬
‫‪ 2V2‬ו‬
‫י״ח(ת י ח י‬
‫פרש‬
‫והגבלרת ״‬
‫ט ״ ל ) ‪ 0 0‬י‬
‫ששלי‬
‫(‪:‬‬
‫מלקוש‬
‫פירושו תשים ג מ ל וכן הנבל א ח ה ה ר ‪ :‬עלות‬
‫*יח י > שלוחיה* שם רוצה לומר מנחות ויש לפרש בהר י יחסר המים וי״ל־ מעלורת בהר וסגגיע בקצהו‪:‬‬
‫א ח ר שלוחיה א ח ר ששלחה ושבה )יג( יירה * כ ת ב הרייקם כי איגו מבנין נפעל כי הוד־?‬
‫ליה‬
‫'*׳י‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ס‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫ל ק ט שכחה‬
‫ז ה היה מעמו נעצמו מבלי תקון ל ע ם ה‪3‬שול והתקון אמר הנתונ שהיה מעמו נ פ ע ם לשד השמן‪:‬‬
‫ב ס פ ר הוא ספר המורה וכן נמונ זכור את אשר עשה לך עמלק‪:‬‬
‫וטע׳ הכתו׳ ט היל אשר על נםייה יהיה ממנה מלמזה לה׳ נעמניק מיור לוי־ מישראל שיהיו נלתמים ‪31‬ו ני י ד ה '‬
‫תהיה אמם ממיל לעזרם י ויש מפרשים נאשר יהיה מלך נישריל שיהיה לו יד ושם על כסא ה' יהיה מלחמיז‬
‫לה׳ נעמלק ורמז לשאול ונן מלוד לור ני כל מלו ניש־־אל מיינ להליזם נ ה ם ע י שימלזו‪ :‬אי מ ו ע פ נ ע ג ו י שעמלק‬
‫שצמ יל ע< כס יס לבזותו ולמלל שמו ולא ילא אלהיס לכן תהיה מלחמה ל ^ נעמלק מלור דור‪ :‬וה;כון שהרים י מ‬
‫ונשנע בכסא ננולו להיות לו מלממה ואינה נעמנק עולמית ע ד נלותי אותם ־נ? תלגם אנקניס‪ :‬ונועם נ ס אמרי‬
‫ח י ל נשוע הקנ״ה שאין הנסיז שנס ואין השם שלס מל שימחה שמו של עמלק‪:‬‬
‫על היום‬
‫‪.‬‬
‫ ל‬‫ל‬
‫ב ח ד ש השלישי• הנה חלש יאמר ‪3‬שני פנים א‬
‫הראשק מהסלש כמו מלש מסר והנה ישראל ‪3‬זו מלנר סיני ביום ר י ס ;‬
‫ה‬
‫מ ל ע‬
‫ה ז מ ן‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר מ‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ח ל ש‬
‫;‬
‫‪ w‬ס‬
‫ן‬
‫ש‬
‫י מ י ם‬
‫ו ה ש נ י‬
‫ונפל‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ח‬
‫י‬
‫ל*‬
‫ר ו‬
‫א‬
‫ליו־־ל ^ מ י מ י ‪.‬יירה״ כי כל נ פ ע ל מנחי ה פ ״א ל א יבא הראשון היד‪ .‬הכנוי נ ר פ ה ׳&ז‪3‬ח‪ 3 * 1‬ח ה החי־ו ר פ ה ״‬
‫יי?‪:5‬‬
‫־'י‬
‫ביי״ואבל ה ו א מכנין ה ת פ ע ל ומשפטו כל מ ל א כ ה ״ פירושואפילו ־‬
‫ה ע ת י ד כי א ם‬
‫‪T‬‬
‫א‬
‫י י* ' ״‬
‫‪-‬‬
‫" י " "‪7‬׳־ י‬
‫״•״ ׳די י •י ‪ -‬י • ׳׳י— ׳‪-‬‬
‫ח‬
‫‪/‬־״\ ׳‪-‬־ ‪!w‬׳*‪ u‬׳ ‪-!.» •win! u u‬י ת כ ש ש ח ימיח*‬
‫‪1° °‬‬
‫בינו יבין ן ; ר א ״ למען ת ו ר א ) ח ה ל י ם ק״ל(״ שהוא לשון <»> י א ד י מ ו ״ גם ה ו א פיעל עובר ואיננו‬
‫ה ש ו פ ר עצמו נ ק ר א כן לפי ת ש ב ו רבים כי פירוש יאריכיו ימיך י א ד י מ ו אותר ימיר‬
‫היבל״‬
‫יראדת ‪:‬‬
‫ש ה ו א ש ל א י ל ‪») :‬יי( ו ה ד סיני״ נ ק י א כן ל ל ש ם ה ס נ ה כי א ם היה בודד היה קשור ע ם לט״ר כ ג י כי ארכו לו‬
‫בהראות לם״ר הפועל ב ס כ ס א ‪ :‬עשן כלול פועל עבר כי ש ם ה י מ י ם ‪ :‬י' ־> ל א ת ע נ ה ״ ע נ ץ ע ר ו ח ‪ :‬ער ש ס ר ״‬
‫חציו פ ח ח ‪ :‬ה כ ב ש ן ״ ה ו א ששירפין האבנים ל ס י ד א י ש ם כמו ערות ש ק ר ‪) :‬טי( ר א י ם א ת הקילורת״ לפי‬
‫א ש ד מבשלים בו כלי ה ח ר ש ‪ :‬ו ח ז ק י ת א ר כ מ ק ו ם פ ו ע ל ‪ :‬ש ה ר ג ש ת העיו ה י א נדולה מ ש א ר ההרגשות נשאלור־ז‬
‫) ( פן יהרסו* היוצא סן ה ס ד ר ו ה מ ע ר כ ה כהורסהבגין ש א ר ההרגשות ל ה ‪ :‬הלפידים• על דרך הדמיון כאלו‬
‫זעוד כי בהחפזס לראות יפיל ה א ח ד א ח ח ב י ר ו ״ ( ‪ ( » ) :‬וגס ראו ל פ י ר ם ב ו ע ר י מ ‪ :‬עשן״ ת א ר ‪) :‬י ‪ >.‬לבעבור״ נ י ס פ ר‬
‫ה כ ה נ י ם ״ אינו אומד ע ל כני א ח ת בי א ס על הבכירית בו לט״ר שפירושה גם כן בעבור והכפל לתוסי״ת ביאור‬
‫כי א ו ה י ת ה העבודה בבכורי ישראל ובל עובד יקרא כהן ג כ ס ו בי״ת בתוך ובי״ח כביו ח צ י ר )ישעיה מ׳׳ר( • נ מ ו ת ‪.‬‬
‫צ ) ‪ 0‬ע ל פגי ״ בעור שאגי קיים והוא לעולם או יהיה מפור מכגין פיעל הדגוש ז ש י ש ו נ ס ה ופירש ה ־ מ ר ״ מ‬
‫פירושו לפגי ואפילו ב ס ת ר לפגיו ה ו א ז״ל « תיראו ם ה ם ר א ר ת הגדולו־ז א ש ר ר א י ת ם כי ל א‬
‫( ‪ ) :‬ה ( ולא ת ע ב ד ם י ה י ה ראוי היתד‪ .‬רק שיגיע ל כ ם ה«*מת בראות העיז בטבור שיישינסה‬
‫ופירוש א ח ר בשרשו‬
‫העי״ן ב פ ת ח במו ו נ ע ב ר ה א ת מ י ד י ם )שמוח י״ד( ל א ה ׳ א ת כ ם בגביא ה ש ק ר ו י א מ ־ ס ת י ר ת מ ה ש ש מ ע ת ם‬
‫ו נ ע ב ד ך )מלכים ב׳ י־ב( אותו שתעמדו על אםוגתכס ולא י מ ע ד ו אשוריכם ולולי‬
‫תעזבנו)דברים י״ד(‬
‫ב״ד( ־״ ובא מ פ ו א ר ש ש מ ע ת ם אוחו בזז ה מ ר א ה הגדולה היה א פ ש ר ש ת ש מ ע ו‬
‫ביום השב׳ י ע ר כ ג ו ) ו י ק ר א‬
‫בקמץ ח ט ף והאות ה נ ו ס פ ת ה י ח ה ראויה ב פ ת ח וכא בקסץ לו א ח ר ש י א מ ר ש ה ו א שליח א מ י ח י והוא ענין בחינה‬
‫מפני ה ק מ ץ חטיף א ש ר א ח ר י ה ‪ :‬פ ו ק ד ׳ עגץ וכירה ובמדרש מ פ ר ש גסות לשון רוסמות סעגין נ ס ו נ ש א ויד‬
‫והשגחרת על ה ד ב ר ‪ 0; :‬ל ש ו א האל״ף חמורח ה י א לגייס )ישעיה כ״ז( ש ע ק י ו מעגץ גבהות ו ה ת ר ו מ מ ו ת‬
‫ל מ י ד הפועל והונחה כאל״ף ‪ .‬ח ט א ״ ורבי יונה כ ת ב כי^ומר להגדיל ו ל ר ו מ ם א ת כ ם ב א האלהים א ל י כ ם ׳‬
‫כי ה ו א על מ ש ק ל צ ו ק ו והאל״ף נ ו ס פ ת כאל״ף ה ג א »יי!‪ 1‬ת ע י פ ל ' בסגול והוא ה ח ש ך ה ע ב ה ו ב ס מ ע ובכנוי‬
‫‪ ,‬ה ד ג ש הלמ״ר ולכן ה א ו מ ר כתפיית ‪« S n‬‬
‫ש ל א ח ש ב ע ב ש מ ו כי א ם‬
‫והיא ופירושו לחגס‬
‫לצורך כי מי ש נ ש ב ע על הדבר שהוא א ף על פי שהוא השנד־ז וגגליח ע ל י ה ם בעי־םלי ט;הר טועה והראוי‬
‫אתי * א מ י א ש י‬
‫א י מ ר א מ ת א ח ר שהשבועה אינה לצורך א ל א נשבע ‪ .‬ב ע ר פ ל י ‪ P) :‬ל א ת ע ש ץ י י י‬
‫כלומר א ף ע ל פ י ש ת ה י ה כ י נ ת כ ס ל ע מ ד ת י •‬
‫ל ח נ מ לוקר־‪ ,‬מ ש ו ם שבוערת שוא וכן־ אמרו בתדמור י‬
‫ירושלמי ה א י מאן ד מ ש ת ב ע על תיניו דאינון תינין לוקה <נא( וזבחת עליו* סמוך לו כי־זעל •הטובח ל א היה וובח ״‬
‫מ ש ו מ ש מ ע ת שוא וכן תרגם אנקלום ל ש ו א ולרערת ) ״ ( ו א מ מזבח י פירושו ב א מ ך כ*! ח י ב ה ה י ה ש נ א ס ר‬
‫רש״י ענינה כענין ש ק ר ‪<) :‬ו( וכור • ב א המקור במקום אבנים שלטורת תבנרתי^אח ‪-‬מזבח •ח' א ל ה י ר ‪ :‬נ ז י ת ״‬
‫ו ר ‪ (») :‬ש כ ת ״ ש ם ב פ ל ס _קשת שהכלל־ ממנו ש ד ש ו ‪2‬וו ומשפטי לד״יית מ י ה ה ם י א בקמץ׳ הטוי ״‬
‫ו ב א ה נ ח חטורג‪ ,/‬ה ד נ ש‬
‫) ת ה ל י ם ' ל״ז( ‪ :‬והזי״ן בדגש א ל א שהוקל‬
‫חשברנד־ז‬
‫וקשתז־תס‬
‫וכן מזה א ת <‪2‬בתיחי ת ש מ ר ו ויתכן שיהיה כ מ ש פ ט ובחשלומו גזזית בשפל ג פ ר י ח ופירושו א מ י‬
‫ך ‪.‬‬
‫נפסלות‪'":‬‬
‫ש ב ת ת ב פ ל ס ך ל ק ת כריתה כלומר אבנימ‬
‫ש כ ח מ מ ש ק ל א ח ר והראוי‬
‫ה מ ק ב ת ש ם ס ת ח י ן בה האבנימ נ ק ר א ם ‪ P‬י < ‪ 1‬כםעלות •‬
‫להקל‬
‫י ב ש ת ונפלה החי״ו ל מ י ד הפועל‬
‫במדרגות לפי ש א ד ם עולה ב ה ן ‪:‬‬
‫"י' י מפני פגישת שחי חיי״ן כ א ח ת ו א ף על פי שפגשו‬
‫ש ת י תוי״ן כ א ח ת כ מ ל ה פ ח ת ת זו ה מ ל ה ל ר ו ב ה ש ת מ ש ם‬
‫פרשת משפטי•‬
‫ב ה הפילו התי״ו ה א ח ת ואמרו ש ב ת והראוי ש ב ת ר ז‬
‫ו ה ר א י י ה מ ד י ע ו ב ה ב ש ב ת ו )ישעיה ס״ג( ח ד ש ה‬
‫כ א ) ‪ 0‬לחפשי‪ -‬יצא למקים שיהיה ח פ ש י כלומר‬
‫י‬
‫י‬
‫ו ש ב ת ה ) ה ו ש ע ב׳( י־ ־‬
‫שיצא מ ב ת ארגיו א ל ביתו ויש‬
‫לחסרון תי״ו למ״ד הפועל ואלו ה י ה מ ה מ ש ק ל‬
‫ם פ שים‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ג‬
‫כ א‬
‫ז‬
‫‪u‬‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ר‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ר‬
‫;‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ם‬
‫י‬
‫=‬
‫להט שכחה‬
‫*(‬
‫**‪v‬‬
‫זנןעל ממנו רב י מלת ע ם מושנת אחרת ע מ ה וטטם הנהונ ונפל ממנו ע ם ר‪:3‬‬
‫ו כ ש ר ש פנה נמו אעזבה פני זהט־נס נכנעים‪-‬י• ויש מפרשים ׳;ל פני מ א ז ר ה ם על פני והם המלאכים נמו‬
‫שתרגם מנקלוס ופג• לא יו או ולקדמי לא יתסז״ על הננללים הראשוני' העומדים לפני אלון גל היזין!‬
‫אל‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ש פ ט י ם‬
‫מ‬
‫מפרשים כי היו״ד נוסף והוא כמו לחופש ואחדים אמרו‬
‫כי הלמ״ד נוסף ובפירוש הזה והראשון ת א ר ״‪) .‬ג( א מ‬
‫בגפו' נבלע הנח של גיף כדנש כמו ופטורי צ צ י ם‬
‫)מלכים זי( וכנהו כלשון זכר כפו בנופו לבדו יבא שלא‬
‫בא גוף אחר עמו והוא אשתו ויש לפרשו מענין על נפי‬
‫מרומי ק־ת )משלי טי( שפירושו על גבי ופירושו בכנפו‬
‫כלומר שבא יחידי בכגף בגרו לבדו‪ :‬בעל י כל ש ה ו א‬
‫אדון הדבר נקרא כעל כמו בעל האשד‪ ,‬אדון לה וכן בעל‬
‫הבור ארון ה ב ו ר ‪) :‬ל( אם 'אדגיו ״ בא כיו״ד ה ר כ י ם‬
‫בלשון תפאי־ת על היחיד וכן עם כל הבגוים וולתיסדבר‬
‫בעדו כדי שלא יתחלף עם ה ש ם הגכבד זולת בי ארגי‬
‫) ש ו פ ט ם ו׳( רגדעון ושם רמיז‪) :‬י^ ו ר צ ע ׳ עגיגו יגקוב‬
‫ושם רכלי שנוקביז בו נ ק י א מרצע אלישג״א בלע״ז ‪:‬‬
‫זעברו לעולם * ר ״ל כל היפים עד היובל‪ ( ) :‬יעדה •‬
‫ענין זטון‪ :‬ו ה פ ר ה ״ שהוא יסייע בפדיוגה כלומר ש מגר ע‬
‫^פדיונך‪ .‬ס ס פ ר השנים שהית־ אצלו כאלו שכייה אצלו‬
‫וחתן לו השאר ויוצאה‪ :‬לעם נכרי״ פ ת ח שהוא כסטזך‬
‫קי״ז‪) :‬י( שארה * שם על כל מזון ס ת ם כמו שאמר‬
‫התרגום זיונה‪ :‬ועינתה' עחהקבזע לתשמיש כטישאזיל‬
‫עונת חלמירי ח כ מ י ם מערב שברת לערב שבתי ואסרו‬
‫הטיילים בבל יום והפועלים שנים בשבח ה ח מ ר י ם א׳‬
‫בשבח הגמלים אהד לשלשים יום ובו׳‪) :‬יא( ואם שלש‬
‫אלה ״ הפיך כי איגו אומר על שארה כסוחה ועונחד־ז‬
‫שזכר בסמיך אלא על היעוד הוא אומר הוא או בגו‬
‫הגזכר או תפדה ופירושו ואם א ח ת משלש אלה וכן‬
‫ויקבר בערי גלעד )שופטים י״ב( ב א ח ת מערי גלעד‬
‫והדומים לי‪ :‬חנם ״ הם״ם נוספת ופירושו וחצ^ה בחן‬
‫באין כסף כלוסר כיון שיוצאה מאין כסף כאלו יוצאת‬
‫בחן שמצאה בעיני אדניה וכן כל חנם שבמקרא יתפרש‬
‫כמו חן‪ M :‬אישי כולל זכר ונקבה‪ ) :‬י ‪ 0‬צדה* א ר ב‬
‫כחיגומו וכן ואחרת ןיודה א ח נפשי לקחחה )שמואל־‬
‫כ״ד(‪ :‬אנה• ענין׳גרם‪-‬י׳דמיבר ו ס מ כ ו ובספר ש ו פ ט י ם‬
‫פירש לשון עלילר־ן ו מ ^ י ‪) f‬מ( להדגו בערטו־־‪ ,‬י בא‬
‫המקור !במקום הסחשכה זהטעשדת להרגו ב ע י ט ה וכן‬
‫עשה *שהרג\ וכן חקחנו למוח וימוח‪) :‬טי( אביו ואמו‪:‬‬
‫וי״ו ו א ס ר ב מ ק ו • או‪) :‬י״( באגרוף׳ האל״ף נ ו ס פ ו ת‬
‫והיאיהתיכרת עפר אבל בדברי רזיל ר ו מ ה כי אגרוף‬
‫היא היד הכפופה בלי הבוהן שעושין בגי אדם לחבורת‬
‫ח‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫כ ה מלשון רזיל כעלי אגרופין *ז ‪) :‬יע( ורפא ירפא ״‬
‫הוא יוצא לשלישי ר״ל שישכור לו ה ר ו פ א וכן אטד‬
‫התרגום ואגר אסיא ישלם וכן אז״ל שאם הוא רופא‬
‫ורוצרת לרפאוח אין שומעין לו דאמר ליה דמית עלי‬
‫כאריא א ר כ א ‪) :‬נ( בשכם י ענינויטמה‪) :‬נא( אך * פירושו‬
‫אבל־ ועגיגו אין זה כי אם ז ה ‪ :‬יומים* פירושו שגי‬
‫ימים**(‪ :‬לא יקם• כלוםר לא ת ל ק ה נקמתו םפגו‬
‫מבעליו ההורג א ו ח ו ‪ ( » ) :‬וגגפו״ בא כגוי ה ר ב י ם‬
‫לאחד מהם כי פירוש ונגפו ונגף א ח ד ם ה ם ‪ :‬ילדיה״‬
‫על שם ס ו פ ם כי לאי נולדו אלא היו ראויין להיור־ג‬
‫ילדים‪ :‬אסון• ם ו ח ‪ :‬בפילים״ ק מ ץ בנפול יו*ר ה י ח ם‬
‫וענינו ה ס ש פ ט והדין*״״(‪ ( « ) :‬פצע* ענינו בקוע כלומר‬
‫מכה שמוציאה ד ם ותרנום ירושלמי ויבקע עצי עולר־ן‬
‫ופצע קיסץ ל ע ל ח א ‪ :‬חבורה׳ היא השריטה והגדידו‪-‬ז‬
‫וכן ח ר ט ם ירושלמי בלא חחגודרו ומדבריהם ז ״ל נ ר א ה‬
‫שהיא הסבה שגצרר הדם בה ולא יצא כ א ם ר ם אי זו‬
‫היא מכה שאיגדה ח ז ז י ח נצרר ה ד ם א ף על פי ש ל א‬
‫יצא וגקראח חבורה לפי שגחבר הדם ב מ ק ו ם המכר־־‪:.‬‬
‫)נק( ינח ״ ענין ההדיפה והסבה בקרן‪) :‬ל( אם מ פ י •‬
‫פריו?‪) :‬ל ( או בן ינח או כ ת ״ כאשר יבא בן ובח בלחי‬
‫סמיכות ובלי זכר האב או ה א ט יורה על הקטן והקטגה‬
‫רוצה לומר קטן אז קטנה‪ ) :‬ל ‪ 0‬יכרה׳ עגין חפיררת‪:‬‬
‫)ל ( יגנוב איש ״ נשאר החולם עם המקף מפני המאריןי‬
‫שנשתתף עמו‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫ז‬
‫כ ב נא( אין לו דמים ״ כלומר א ם יהרננו אין עליו‬
‫עונש דמיו ״ ויימ אותו ענין כפר או ערך‬
‫מלשון רז״ל אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמים‪:‬‬
‫)י( כי יבער״ כי ירעה‪ :‬בעירה״ בהטתו חרגו'בהסד־ן‬
‫כעירד׳ז‪ :‬ובער״ וירעה‪ (*< :‬גדישי החבואד־ז א ח ר‬
‫שנקצרה כ ש ה י א צ מ ר ה כגורן נקרא גדיש‪ :‬ה ק מ ה •‬
‫התבואה ק ו ד ם שיקצרוה גקראח כן לסי שהיא קמה‬
‫כלה כ א ח ת ״ ״ * ' ( ‪ (0 :‬במלאכתי ענינו הטםון או הבלים‬
‫שזכר או המקנה שיזכור‪ ( ) :‬על כל דבר פשע״ ענין‬
‫הפשע הוא המרד וצאת מרשות הארון או המצור‪ ,‬אוחו‬
‫על הדבר ובן אזיל פשעים אלו ה מ ר ד י ם ור״ל פשע‬
‫בפקדון שלא שמרו כדרך השומרימ אעפ״י שאין כאן‬
‫מרד ואינו מאבדו בידים נקרא פושע כי א ח ר שאינו‬
‫מתן‬
‫ח‬
‫לקט שכחה‬
‫‪,‬‬
‫*(‬
‫א ל האלהיס י הטעם אל השופטים‪:‬‬
‫א ש ר לא יעדה• נתיב ל א נאל״ף וקרי לו נוי' וטעם הנתיב כי לא יעדה בעבור שהיא רעה בעיניו ופי ה י \‬
‫ני היה ראוי ליעדה לו‪:‬‬
‫שבחו־ הוא מה ששנת ממלאנתו בסבת ההכאה‪:‬‬
‫ופירושו יום שהוא כשני ימים והם נ״ל כעימ מעת לעת‪:‬‬
‫זם כיו נמקוס מסונן סוני ימות ומין הדעת םונלמזהרק האמת נפי הקבלה החעיתית ועוד ומיה ממה שכמו* ״\‬
‫יפן וךפא ירפא ואם נעשה באיש אשד ינה את רעהו נאשר עשה נו מה ישלם אמרי נן והוא גם הוא צריך ם י‬
‫״***( ש ל ם ישלם• מהד למעלז אל ני יגונב איש כדרך ואף לאמתך מעשה נן‪:‬‬
‫ג ת‬
‫ד‬
‫ש פ ו ו ח‬
‫לב‬
‫מ ש פ ט י ם‬
‫נוחן עיניו ולבו ושמירתו בפקרון אשר ה פ ק ר אחו כאלו מצאנו בכל מקום במקרא שני גדיי עזים אנכי אשלח‬
‫הוא מורד במפקיר אצלו ויוצא מ ח ח ת יד םצוהו שצוהו גדי עזים ונעשה לפניך גדי עזים )שופטים י״ג( א ח אשתו‬
‫לשמרו ולא שמרו‪ :‬על ש ל מ ה • כמו הפוך ש ט ל ה ‪ :‬בגדי עזים ) ש ם טיו( אחד גשא שלשה גדיים )שמואל‬
‫)י( בעליו • ב א ברבוי ער־ היחיד בלשון חפאררת ‪ :‬ט״ו( וטה שדבר על הקטן ש ב ב ה מ ה ה״ה לעז ולאיל־^‬
‫)ינ( הטרפה״ חאר לגקבה ובלע״ז ל ה אריבטאד״ה ועגיגה ולשור א ל א לפי שאין ד ר ך לבשל בשר כהמה גדולד־ז‬
‫הלקיחה בחטיפה וההכאה בבריחה‪) :‬יג( וכי ישאל־ • כחלב כי החלב מתבשל במהרה ולא כן הבשר א ל א‬
‫עגין שאלת חפץ או כ ל ד ב ר שאלת החורו־ז' בלשון א ם כן בשר הקטגים מן הבהמה שהם קריבימ להתבשל‬
‫השואל‪.‬״ )יל( א ם בעליו״ בל שהוא אדון הדבר נ ק ר א עם החלב ום״ש בחלב אמו לפי שחלב עזים הוא המרובה‬
‫בעל ופירוש א ם אדגיו‪ :‬בא בשכרו״ א ל המלאכה לא ובו דבר הכתיב על ההווה כםיש ודי חלב עזים )משלי‬
‫בחנם כמו השואל‪ -‬לפיכך ל א ישלבש השוכר אותו א ם כיו( וכן בדברי רו״ל דברו בו בהווה לפי שהוא ה ג מ צ א‬
‫גשכר או מ ת כמו השואל‪ >«) :‬מהור ימהרנה* ענינו יותר כמ״ש עז לחלבה מה שעזי חולבורת מכור לך•‬
‫המתן והשלוח וכן כמוהר הבחזלזח‪») :‬״( א ם מ א ד ורז״ל דרשו כי לפיכך אמריובחלב אמו מי שיש לו חלב‬
‫ת א ר ב פ ל ס ושבח אני )קהלת די(‪) :‬י ( מכשפה* לפי א ם יצא עוף שאין לו חלב א ם כי איסור בשר עוף בחלב‬
‫שרוב הכשפיכש גמצאו בגשים א מ ר כן וה״ה למכשף‪ :‬אינו מן התורה א ל א מדברי סופרים‪ ) :‬נ א ( אל חמר‬
‫)נ( וגר לא חוגה״ אז״ללאחוגה ברברים‪ :‬ולא תלחצנו״ בז• לפי שנקשר עם בי״ח הוא כעגין חםרר ועיע‪ :‬כי‬
‫בממון שאל־־ יאמר לגר זכור מעשיך היאשוגים זאכם שמי ב ק ר ם ׳ דבק עם א ל ת ס ר מ ״ ל א עם כי ל א‬
‫היה בן גרים ל א יאמר זכור מעשה אכוחיך וכן אם היה ישא ל פ ש ע כ ם ו ה ו א הפוך״*(‪ ) :‬״ ( ואיבתי* פועל‬
‫ישראל בעל חשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים‪ :‬םואיבה אשית שעניגו עגין שגאה‪ :‬וצרתי״ עגין הרחק‬
‫א ל מ נ ה ״ יפה פי׳ ר׳ י ו נ ה שכתב ש ה ו א מענין או כי כי צורריך משרש צרר ר״ל צוררים ל ך ‪) :‬נג(והכחדתיו•‬
‫י ש י ם אלם ספני ש א י נ ה יכולה לדבר ולריב ענין כריחה ו ה ס ר ה ‪) :‬ני( משכלה״ בינוני והוא י ו צ א‬
‫על בני ריבה והנוין נוספת כאשר נוספה בנשים רחמניות לשני לבר ו ב א בצרי שלא ב ה פ ס ק ‪) :‬כיי( ה צ ר ע ה •‬
‫)איכה ד׳( והוא על משקל ד<‪$‬נה עשיר השירים א י ( ‪ :‬אמרו שהוא טין שרץ העוף והיחד‪ .‬מכה אותם בעיניהם‬
‫ח ו ב ה ה ו א ז מ ט י ל ה בהם א ר ס ־והם מ ח י ם וראביע פירשו טענין‬
‫כי‬
‫< נ י ( א ם כסך* * פי׳ באשר י‬
‫שגאמר והעבט חעכיטנו*(‪) :‬כס( חחבול• בשוא לבדו צרעת‪ ) :‬נ ט ( ורבה״• הראוי מלעיל כי הוא פועל עבר‬
‫החיית ודנש הבית‪ ( « ) :‬אלהים״ ענינו השופטים * ובא מלרע בפגי הוי״ו‪) :‬לא( ושתי* חייו השרש נבלעת‬
‫בתי״ו הפועל‪:‬‬
‫) נ ה ( מלאתך ״ פי׳ כשתתטלא התבואה שלך וחתבשל׳־‬
‫תן מפנה הבכורים ‪ :‬ודמעך״ היא החרוטה שיפריש מן‬
‫ה ת ב ו א ה תרומה א ח ר ה ב כ ו ר י ם ואפשר שהוא'כניי כ ד יי> ב א ג נ ו ת ״ ה ם המזרקים״**(‪ 0) :‬נעשה״‬
‫פירוש נעשה מה ששמענו ונשמע‬
‫לשמן או ליין היירד מן ה נ ח אז סן היקב בדמע ב פ ה‬
‫עוד מה שידבר ה׳ ״ או פירושו נעשה מעות עשה ונשמע‬
‫ט פ ה •ולזה אמר דמעך ‪:‬‬
‫מעות לא חעשה שהם בשמיעה וקבלה לבר כי ק ו ר ם‬
‫כ ג ‪ CO‬ל ר ע ו ת ״ ה א ר מקובץ מן רעה כלזטרלעשוח ישמע האד׳ ואחר כך יקבל עיי׳ בשרש ס כ ת ‪) :‬י( לבנרת‬
‫רעות‪ :‬ו ‪ 1‬ל א ת ה ד ר • עניןהתגאות הספיר׳ פירש ר׳ יונה כי לבנח הספיר שם פי׳ לובן‬
‫והתיפות ורראות ס ב ר פגים יפות‪ ( ) :‬עזוב תעזוב ״ הספיר וכן א מ י הגאון כי הספיר ?־־*בן ואמר ש ה ו א‬
‫עגיןטעינחהמשא‪:‬־)ח(ושהד*אז״לאצ״לשחד ממון אלא שקורץ בלע״ז קרישטא״ל ובמדרש םעשה באדם א ח ד‬
‫אפי׳ שחר דברים י פקחים •בקלות הקו״ף וענינו ה פ ת י ח ה ‪ :‬שהלך למכור ספיר ברומי א י ל הלוקח ע״מ לברהו‬
‫ויסלף״ ענינו זיעווח‪ :‬צדיקים״ תאר אנשים בעלי טענות‪ :‬אקחנו נתגו על גבי הסדו והחחיר־ מ כ ה עליו בפטיש‬
‫)מ( ל א תלחץ• עצי ן רוחק‪ ) :‬י א ( תשמטנה״ ענין עזיבת ובקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר עמד במקומו ולפי‬
‫הרבר ונטישחו ‪ :‬ו נ ט ש ח ה ״ ענין ע ז י ב ה ו ה נ ח ה ‪ :‬זה המדרש היא האבן שקורין לה דיאמנט״י והיא לבנה‬
‫)יי( חשבח י בחולם ענינו הבטלה והפסק הדבר‪ :‬ויגפש ״ וזכה • ולג׳ הפירושים ה ע י ר אליו ב מ ר א ה * וראב״ע‬
‫כלומרשחגוחגפשו‪ ) :‬י ‪ 0‬רגלים• פי פעםים‪( ) :‬הגי״ כ ת ב בפירוש כי הספיר אדום והעד אדמו עצםםפנינים‬
‫הקרבן עצמו גקרא כן ע״ש שקרב בחג‪ ) :‬י ( לא חבשל ספיר גזרתם )איבה ר׳( והטעם כפול כמו זכו גזיריה‬
‫גרי בחלב אמו ״ מ״ש גרי ה״ה לכל בשר ובהמה א ל א משלג צחו מחלב )שם( * ועוד למה א ס ר כ מ ע ש ה‬
‫שדבר הכחוב בהווה ומה שסגהג ה ע ו ל ם לאכול‪ -‬כי היל'ל כמראה לבנח הספיר ר ק הגכון כי ה ו א מ ג ז ר ה‬
‫מגהגס היה לאכול הגדיים יותר מן ה ט ל א י ם כ א ש ר לבגה כמו ה ש ב ה מים )חהלים י״ח( מגזרת ח ש ב ה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫ס‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫יח‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫והנה‬
‫לקט‪,‬שכחה‬
‫נ ש ך * הוא הדנית ונקרא נן לבי שהו‪ £‬נושך ואוכל תמיד‪:‬‬
‫*(‬
‫אן'פירושו קע״פי שסמי נקדנו צמעם ני עם קשה עורף הוא והוא מ ק ע ם כי לא ישא לפשעכם‪:‬‬
‫**(‬
‫***‪ C‬ו נ ק ר א ו כן מפני שכס לגולים נגיעס מגן הנוהר‪:‬‬
‫והוא‬
‫ש מ ו ח‬
‫מ ש פ ט י ם‬
‫והנה לכנס הספיר כטו אכז ספיר ש ‪ -‬א ה יחזקאל ודעת ) » ‪ 0‬הערס ״ ה ס הלחות שתיו כתיבו שהם עלות ל י ע י * ‪,‬‬
‫הדרש בור‪ ,‬הדרך שראו ד ס ת לכנה ת ח ת רגלי כ ס א וכן א־ון ה ע ר ו ת ‪ :‬יי*‪ 1‬כפורת״ נקרא כן ‪ ,‬פ י ש ה י ת ו ת‬
‫הכבוד לדאוות ולזטי־ שנשתעבדו ישיא?־ תחרת יד ם ב ם ה לארון‪ ir•) :‬כיבים״ צירם ארם״ ורבית״נו ז ל‬
‫מצרים במעשה לבנים ד י ם האבן היקרות שקירין לה ששו הכיף םשששת שאש־ז כי פירוש ברוב כ־ביא כי‬
‫בלע״ז םפי״ר ואם כן הוא אי? הערך אליי במראה א ל א כדסית נערים היו‪ :‬סק־ער‪,‬״ ענינו ענין שוד‪ ,‬וכ; מ ק ש י ת‬
‫ביק־ ו נ ת ל ו ת כמו הססלאיכש כפז )איכה די( כי ל א תעשה המנורה )מלכים וי( ורבותינו זיל פירשום מלשון‬
‫יערכו ה א ר ס לשבת במראה אלא באורכם או בלובן‪ :‬דא לרא נקשן ענין ה ב * ת בטרייץ בלע״ז רוצת לוםר‬
‫וכעצם ה ש ט י ם • כגוף ה ש ש י ם * ( ‪ ( 0 :‬אצילי בני שהיה מכה בקורנס ופי ‪ ctt‬אילך ואילך ודרכים והקנית‬
‫ישראלעגיגו גדולי ישראל‪ :‬עע( והיד• שם* ם״אהפועל והכל היה נוף אתר לא שיהיו הקיים והיפתו־יםעשויים‬
‫לבדם ומתומ־ים אחר כך כמנודה‪) :‬נ( איש א ׳ אתיז•‬
‫יי'־"' '‬
‫בשואוסגול;‬
‫כל דבר י ק ־ א איש ואשרת ואף על פי שאיגו א ד ם ג‬
‫)נא( מלמעלה׳ בה״א הגקברת או ההיא נ ו ס פ ת ‪ :‬ואל‬
‫פרשת ח ת מ ה‬
‫ה א ת ן • כלו שר ובארון ‪ 0 0 :‬ומעדתי ״ ענין זמון‪:‬‬
‫כד‪ 0) ,‬ו ת כ ל ת ׳ הוא העין שקורין לו בלע״ז כל״ב ) « ( זר זהבי רוצה לושר הביב זהב‪) :‬מ‪ 1‬זר זהב‬
‫והזא צבוע בדם תלזון עם םמסגים למסגרתו׳ הוא זהב על המסגרת כ׳ ה מ ם ג ־ ת ה י ת ו ת‬
‫ידועים ושרשו ת כ ל ‪ :‬וארגמן ״ הוא צבע אדים ה נ ק ר א למטה ת ק ו ע ו ת סרגל לרגל בארבע רוחו׳ השלחן ורף‬
‫ברמזי ״ והגאין רבעי סעדיד־ז סי' כי תולעת שגי ה ו א השלחן גחון עליה וזר הזהב נתק ל מ ע ל ו ת על ש פ ו ת‬
‫הנקרא כ ר מ ד א ״ כ הוא ארגמן צבע אדום א ח ר ואומריס השלחן סביב נתון על ה מ ס ג ו ת ׳ וכשרש ס ג ר כ ת ב‬
‫שהוא הצבע שקורין לק״א ובערכי נ ק ר א ארגי״וון כן נ ק ‪ -‬א ת כן ש ה י א סונררת תוך השלחן י ;ני( על א ר ב ע‬
‫ונשא‬
‫כתב רבי יזנה‪ :‬ותולעת שני״ בשרש שן כתב השני הפאורת* קצה כל דבר וסופו יקרא פ א ה ‪:‬‬
‫הוא עגין אדום והוא הכרמזיי ובש־ש תלע כתב כבר בם׳ סבנין נםעל; ;גע( קערותיו׳ בשיא הקויף ש ל א‬
‫פירשגו כי השגי הוא הברטז״י וגק‪-‬א כלשון תולערת כמשפט כי המשפט בפתח כמו קערית כ ס ף ‪ :‬וקשות׳!‬
‫מפגי רוב התולעת כשגי‪ :‬ותולעת שגי* הפוך כמו ושגי וטגקיותיו״ מחלוקת ביןרזילייא כיהמגקיות תם הסגיםץ‬
‫תולעת כי החאר יבא א ח ר תשתואר ברוב ויתכן לפרשו שהיו כמין יתרות של זהב ועוםדין בארץ וגבוהים מעל‬
‫נ ל א הפוך ויהיה 'פירש תילע עין ובאמרו תולעת שגי תשלתן ומפוצלים פצולין לסמוך הקגים והם הקשויות‬
‫באשרו עי״ן אדום‪ :‬ועזים י פירוש צמר עזים‪ ) :‬ז ( החשים״ שלא ישכרו כמשא הלתס וזה דעת ה ח י ־ ג ו ם ש ת ־ ג ם‬
‫ארז״ל תחש שהיה בימי משה בדיה בפני עצמה ה י א ומנק״ותיו ומכילחיות״ ויש מ ה ם שאסרו קניתיו אלו‬
‫וטהור היה ויש לו נמנים הרבה וזה שתרגם אנקלוס סניפין וטגק־ותיו אלו הקנים ולזה ה ד ע ת גקראו כן לפי‬
‫ססגונא שש ושמח בגוונים הרבה שיש לו ובמדרש אחר שטנקימ ה ל ח ס ש ל א י ת ע ס ש ‪ :‬וטנקמתזו״ האחר מנסרת‬
‫טנקית בדגש היז״ד ובחירק הקו ףי‪:‬‬
‫הגקבה טגקיה‬
‫ששה גווגיםיש לו והו ששגוגא‪ :‬שטים״ אפשרששרשז זעם ה״א הנקבה‬
‫שוט והדגש תמורת הגח כרגש ופטורי צצים )דניאל הי( א־ןזר יסר בהן ״ עגין ה ה ס ת ר והכפוי פירוש שהיו‬
‫והוא טין שמיני הארז הטוב שבהם‪ (0 :‬אבגי ש ה כ ם • הקשווח כמן חצאי קגים תלולים ומשים אותם על ר א ש‬
‫נקרא בערבי אל בלז״ר**(‪ 00 :‬טקדש״ בית הקדש כל ל ח ם ולחם ברי שיכגס הרוח ביגיהס כדי ש ל א‬
‫נ ת י א כן‪) :‬י‪ 0‬תבנית״ דמית המשכן וצורתי‪) :‬׳*( זהב יתעפש הלחם זהנה הקשיות ה י ז ס ו ר כסוי ללחם'״*(‪:‬‬
‫טהור ״ אחרי הצרפו וישאר טווקק וגקי סכל סינ הוא ) ל ^ ירכה• הוא רגל המנורה״‪ .‬וקנה* הבדים ה ד ק י ם‬
‫טהור ובדברי רבוחיגו ז״ל זהב טהוד שהיו מכניסין שהם כרשות ה ק נ ו ת נקדאז כן וכן וששר‪ .-‬קנים יכן‬
‫אותו לאור ולא היה ח ס ר כלום‪ :‬טבית ושחוץ‪ :‬מפנים ושלשה קגי מגרה וכן וקגתס‪ :‬גביעיה י הוא כמו כ ו ס‬
‫ומחוץ‪) :‬יי( פעמותיו״ רוצה לומר זויותיו‪) :‬יג(~ברי אבל הוא עשוי בתכזגה א ת ר ת הוא שאמר ג ב י ע י ם‬
‫עצי ש ט י ם י פארןרת האילן ה ג ס י ם יקראו ב ד י ם ‪ :‬מלאים יין יכוסות )ירמיה ל״ר‪ :(.‬כפתריה״ פי׳תפותימ‬
‫שהיו‬
‫‪1‬‬
‫מ‬
‫‪,‬‬
‫לקט שכחה‬
‫והוא י ף ע כעי? הקרי! הנורא הננווי על רמשי היזיות שראה ימזקאל‪:‬‬
‫ל א שניז ידו י שראו ננוד ה' ולא מתו מזעם ני לא יראני היזרפ וחי‪:‬‬
‫ויאכלו וישתו י הטעם שאכלו זיפי שלמים שזנתו הנטרומ ודני יהודה הלוי אמר ני טעם מאכלו שהוצרנו לאכול‬
‫תרגם‬
‫בלא‬
‫לילה‬
‫;*דו השנינה‬
‫פי שנהנו מזיו‬
‫ושנקנוס ״ ‪ » « .‬־‬
‫אכילה• ן ‪ /‬ו ׳ ‪ .‬׳ ! ; ! *‬
‫‪-M‬׳‪VV‬‬
‫‪vij‬‬
‫וארנעים ניגי^‬
‫יו‪ 0‬ומרבעים‬
‫ארבעים יוס‬
‫שהיה חרבעים‬
‫נמשה שהי^‬
‫לא ׳״מישי*‬
‫‪»3‬‬
‫על ׳•־‬
‫אף ״ י‬
‫א‪1‬‬
‫*ריייי י‪1«-.‬י‪.‬‬
‫ביעוא כאלו‬
‫דאיתקבל י‪-.‬ווו‪f‬‬
‫ב־ןדנניהון ‪Vinmfn‬‬
‫מדן בתדגניהוו‬
‫יהוו חדז‬
‫ושתן‪:‬‬
‫כאלו אכלין‬
‫והוו‬
‫כי שניהם נתנו למשה בסיני בימים םעמי‬
‫ו ה ת ו ר ה יהמצוה׳ התורה זו תורה שבנתב וסמצוה תורה שבעל‬
‫בהר ושעיר הנתיב ואתנה לך את לויזות האין אשד נ ת נ ז י <ה‪!5‬ורה והמצוה להורותם‪:‬‬
‫הגימא‪:‬‬
‫ואבני מנואים‬
‫יןבני‬
‫למלאת הגיתיז‪:‬‬
‫האבנים נמנאת‬
‫ומשימים שם האננים‬
‫מנונזיט י* היו עושים נומות בתשן ומשימיס‬
‫יי»יי‪#‬י ‪ r«rm‬מ ו ח ו מ •‬
‫' ח ת פנים * נהרא ‪ W‬לפי שהוו לו מוזר! וונצ ‪4‬ד וווו*!•‬
‫לחם פנים • נקרא נן לפי שהיו לו פנים מגל צד ותאר עשייתו נתנמר נמשכת מנמומ‪:‬‬
‫הד‬
‫‪:c‬‬
‫‪-‬י‪v-‬‬
‫האחת‬
‫ש‬
‫ט ו‬
‫ת ר* ו‬
‫ח‬
‫מ‬
‫לג‬
‫ה‬
‫שהיו כמין חםוחיםבול&ין מנוף המנורה‪) :‬לג( משקדים ״ הנקבה ובסימן השנים וממנו בא הסמוך ולירכתי המשכן‪:‬‬
‫פועל מגיגםל ש ק ר י ם ר״ל מפוחחיס‪ ) :‬ל ‪ 0‬והאיר על לניז‪ (.‬התיכן אמצעי ו ה ו א ת א ר ושרשו חייך‪ :‬מבריח •‬
‫עבר פניה• פירוש שיהיו פי ה נ ר ו ת שבראשי ה ק נ י ט פועל סהבריח הסמוך לו‪ 0 ) :‬כמשפטו• ענינו החוק‬
‫היוצאים מצדדיו; מ ס ו ב ב י ם כלפי האמצעי שיהיה אוד והדת והתכונה‪) :‬לא( פ ר כ ת • פירוש יריעה שהיתה מ ס ך‬
‫הגרוח על צד פגי הקנה האמצעי ש ה ן א גוף הסגורה‪ :‬לארון להבדיל בינו ובין אהל מועד‪ :‬מעשה ח ש ב • פירוש‬
‫)ליי( ומלקחיה* בפתח המ״ם ומלקחי המגורה היו לקחת י ע ש ה אחה כ ר ו ב י ם יעשה־ הפרכת שרוקמת "כצורות‬
‫בהם הפתילות‪,‬מתוך השמן ולישבן ולמשכן בפי הגרות‪ :‬כרובים‪) :‬לג> והבדילה י מלרע שלא כמשפט‪) :‬לה( גכר‪,‬‬
‫ןמחתתיות * היו סחתורת הממררת לחתוות בהן אפר השלחן‪ :‬עגיגו גגד ועומת‪ ) :‬ל ‪ 0‬שעש־ רקם ״ טעשר׳‪:‬‬
‫הפתילות שדלקן י ‪ 1‬י ל < ‪) :‬לט* ככד ״ ככר החול־ הבגדים שיעשו מצבעים רבים באריגה או כמחט • ק ר ^‬
‫היה ששים ליטרין ושל הקרש היה כפול ק״כ ליטרין‪ :‬רקטה• ורז״ל אמרו מאי רכתיב מעשה רקם כמעשה חשב‬
‫אמר רבי אליעזר שרוקשין במקום שחושבין ב מ ת נ י ת א‬
‫כר ) ( ש ש משזר י חוט כפול פתיל ואז״ל שהיה חומן בפול חנא רוסם מעשה מחט ולפיכך פ ״צוף אחר חושב מעשה‬
‫אורג לפיכך שני פרצופים‪:‬‬
‫ששה‪ :‬מעשה ח ש ב • לפי שהאומגות ה ו א‬
‫ד ר ך המחשבה אמרו כן בעגין האומגות *{ ‪ 0 ) :‬אשה‬
‫א ל א ח ח ה ״ ״ כ ל דבר יקרא איש ואשה ואע׳"פ שאינו אדם*• כז ) א ( רבוע* פועל קל מארבעה והאל״ף נ ו ס פ ה‬
‫ופירושו שיהיו רבעיו שוים ארכו כדחבו‪:‬‬
‫א ח ח ה ״ האחת תקרא אחות בגגד חברתה‪) :‬י‪ 1‬ללאות״‬
‫שרשו לול והאל״ף גוספת כאליף דוראי תאגים )ירמיה ) ‪ 0‬קרגתיו י זויות וכן בלע״ז הזויות יקרא בלשון הקרן‪:‬‬
‫כ״ד( ופירושו בחי אחיזה שנאחזים בהם הקרסים לאזו״ש )ג( לדשנו• להסיר דשנו‪ :‬ויעיר י שהיו מסירים ב ה ם‬
‫בלעיו‪ :‬על שפת• צר‪ :‬הק‪:‬צגה• ת א ר והיא א ש ר ב ק צ ה ‪ :‬הדשן בתרגומו ומגרופיתיה שהירק גירף ב ה ם הדשן‬
‫)ס( מקבילת* עגין קבלה ש ה ו א כעגין לקיחה וטעמו מהמזבח‪ :‬ומזרקתי‪.‬״ שם הכלי שזורקין ממנו‪ :‬ומזלגתיו*‬
‫שתהיה כל א ח ז ת גגד חברתה בשוות וענין נגר וענין הוא הבלי בעל השגים שמוציאים בו הבשר מן ה ק ד ר ה ‪:‬‬
‫הקבלה א ח ר ‪ ) :‬י ( קרסי* שהיו ראשיהם כפופים לתפוס לכל כליו״ הלם״ד מורה על העצם עצמו כמו מלת א ו ת‬
‫בללאוות כעגץ קרסו כרעו )ישעיה מ ״ ‪) : 0‬י( עשחי ויספיק הענין זולתד־ז‪< :‬י<> מכבר י פירוש נפה ובלעין‬
‫עשרה ־־ הוא מקום א ח ר או א ח ת ולא עמרגו על תכוגת קרייבו‪ :‬מעשר־־! רשת״ עשוי כסעשד־ז ר ש ת גקוב‪:‬‬
‫ע ג ץ ה ס ל ה הזאת ועיין בסימן ק״כ״ ובשרשיח כתב עשתי ) ‪ 0‬כרכב• כתרגומו סובב ופירושו בשרשי‪) :‬ז( ב ש א ת‬
‫םעגין אבדו עשתנתיו)תהלים קמ״ו( ווהוא א ח ר עשר אותו• ענק הטעינה והמשא ובא בשוא להק^על‬
‫וגקרא כן לפי שהוא םחשבת הסופר וחחלת מה שיעלה קריאת האל״ף כי יןשפטו על משקל האחרים חסרי הפ׳׳א‬
‫בלבו לספור א ח ר ע ש ר ה כי ע ש ר ה סוף ה מ ס פ ר ‪ :‬ש א ת על משקל ג־שת‪ :‬גביב ל ח ת • הנו״ן לבנין גפעיד^‬
‫י חלול ובן כדברי רבותינו ו״ל עיםרת‬
‫)יי( וסרח העדף• ענינו היתרון והתפשטות וכן ת ס ר ח * י ופירושו‬
‫וסרוח‪) :‬י ( שתי ירות* ציר הדלת נקרא יר לפי ש ה ו א על פי הביב פירוש על פי החלל ופירושו שהיו לוחות‬
‫מקום׳ לעמידת ה ד ל ת ‪ :‬משלבת״ ענינו בדרגות ופירושו מ א ר ב ע ה צריו וחובו חלול ולא היה לו גג והיו מ מ ל א י ם‬
‫םכוזגית זו כנגד זו שיהיו חריצהן שויס כי היו ראש כל תוכו ארמה בשעת חגייתן להקריב עלץ וזה שאמר מזבח‬
‫קרש וקרש באמצע וגשאר לו יר מזה ומוה כמו שליבי אדמה תעשר‪ .‬לי אבל מזבח הזהב היה לו גג כמו שאמר‬
‫סולם והיחה בל יד נ כ נ ס ת באדן שלהי וכן בדברי רז״ל א ת גגו ואת קירותיו‪) :‬ט‪ 1‬קלעים• פירוש יריעות ונק־או‬
‫בסולם הלך אחר שלבותיו בשבח סרק במה א ש ה ‪ :‬כן כי געשו מעשה פתוח‪ :‬לפאר‪ ,‬האחת • קצה כל דבר‬
‫)יי‪ 0‬גגבה תימנה• נסמכה מלת נגבה אל חיסגה ואעס״י וסופו יקרא פ א ה ‪) :‬־> ווי העמרים* הס יתדות שהיו‬
‫שהכל א׳ כמו אדמת עפר )דגיאלי״ב( או לתוספת ביאור יוצאים בעמודים עשויים כצורת ויזו והיו עשויים להפשיט‬
‫בי תימנה לשון יותר מבואר מנגבה‪ ) :‬י ט ( שני א ד נ י ם ״ הקרבנום שם‪ :‬ו ח ש ק י ה ם ב ס ף • עגין הרוק ורביק כי‬
‫האדגים היו חלולים והיו גכנסי'ידות הקרשי׳ ל ת ו כ ם היו לעמודים חוטי כ ס ף מרובקים ומקושרים בהם סביב‬
‫והיי סומכים אותם‪) :‬נ( ולצלע המשכן״ לפי שהצלעות כמו שעושים בחביות העץ להדק אותם והוא פעול וכן‬
‫שגי צדדים הימין והשמאל כגה צר כל רבר בלשון צלע מחשקים‪ ) :‬י ‪ 0‬קרטה םורחה* כפל לבאר כי יותרםביאר‬
‫)נ»( ולירכתי י בחייו הנקבה נתחבר וידוע לשון מזרח מלשון קרם וכן ננב תימנה ‪) :‬טי( ולכתף‬
‫ויכונח ל ן ק‬
‫לו סימן הזכרים והנקבות וכן בירכתים וענינו פ א ו ת ‪ :‬השנית י ענינו צר ופאה‪ ( « 0 :‬יתדתיו ״ יתרות המשכן היו‬
‫)"(למקצעת״ ענינו פנות וכןלשני המקצעת‪ ) :‬י( תואמים' קשורים במיתרים אל יריעות האהל והיו תקועים היתדות‬
‫פועלים‪ :‬תמימי ת א ר ענין כליה והשלמה״ )מ( צלע בארץ בחנות המשכן כדי שלא תניע הרוח היריעות וכן‬
‫לקלעי ה ח צ ר ‪:‬‬
‫המשכן האחד י יכונה בלשון זכר• )גז( לירכתיס • בחייו‬
‫פרשתי‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫‪v‬‬
‫ה‬
‫כ ב ן‬
‫‪fi‬‬
‫ז‬
‫נ‬
‫ש ן‬
‫נ‬
‫ב ה ;‬
‫כ‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫האחת‬
‫מש‪:‬גוו* איזלת תענוד שהמיזגרו דלי״מ ומי״ושהם ממוצא אזן־ ויכבד על כל‪*£‬ן ח שרו המיית על לרך‬
‫משית את המלך‪:‬‬
‫•‪Micuui ioe Tom. 1‬‬
‫ט ‪1‬‬
‫והטעם‬
‫י‬
‫ח צ ר ה‬
‫ש & ו ‪N‬‬
‫‪ 5‬ד ש ח תצוד‪.‬‬
‫) נ ( זך״ ב ק ס ץ ‪ :‬כ ת י ת ' ש ם ופירשו רז״ל שהיה כותש‬
‫תותים במכתש ולא ה י ה טוהנן בר חים כרי שלא ;היו בו‬
‫שמרים ואחר שהוציא ט פ ה ראשונה היה מכגיסן ל ר ח י ם‬
‫וטוחנן ואותו השמך שהוציא ע ל ידי טחינה כ ש ר למנהוח‬
‫ופסול למנורה שנאמר כתיח למאור ו מ ה ש א מ ר באנחות‬
‫כשמן כתיח ר ב ע ההין ל א נאמר ל ח ו ב ה ‪ ( ) :‬באהל־‬
‫מועדי ענין זמון ונקרא כן לפי שהיו ישראל נ י ע ר י ם‬
‫ונקבעים ש ם ועוד לפי שנוער ש ם עם מ ש ה כמו ש א מ ר‬
‫ונועדתי לך ש ם ‪:‬‬
‫נ ה‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫בערבי א ל ס ב ״ ג ‪ :‬ו א ח ל מ ה • היא א ב ן נ ק ר א ת בערבי א ל‬
‫ח ל א מ ״ ה והיא אבן כל מי ש ה י א באצבעו לעולם יראר״ן‬
‫ח ל ו מ ו ח ‪ CO :‬ח ר ש י ש ״ שרשו ר ש ש כ פ ל ם חלטיד)ד״ה‬
‫כ י ה ( והיא אבן יקרה ועינה דומה לעי; ה ח כ ל ח ‪ :‬ושהם״‬
‫נ ק ר א ת בערבי אלבלו׳׳ר‪ :‬ו י ש פ ה * ש ר ש ו י ע ף ו א פ ש ר‬
‫ו ה י א ניזראה בקמץ‬
‫ש ש ר ש ו ש פ ה והיו״ר נ ו ס פ ת "‬
‫ר ח ב ומשפטו היד־ז בקמץ ח ט ף כשקיר ע ל פ ו ־ ז‬
‫)יחזקאל ל״א( והוסב ל ק מ ץ ר ח ב ל ח פ א ר ר ת‬
‫ה ק ר י א ה ובמכלל־־* קבלנו קריאתו בקמץ ר ה ב ו ל א‬
‫שמענו ולא ראינו בו מחלוקת נ־ א ה ש א ץ ביו״ד געיא‬
‫ואסרו כי ה י א אבן ה נ ק ר א ת בערבי אליסיף והוא קרוב‬
‫ללשון ה ע ב ר י ‪ :‬בםלואתם״ ק מ ץ מ ל א ת אבן ורוצה לומר‬
‫ש ה י ה ממלא המשבצות באבנים ולפיכר נקראו ה א ב נ י ם‬
‫אבני מ ל א י נ ם ‪ ( » ; :‬נ כ ל ה י ש ם ב פ ל ס ע ב ד ו ה ‪:‬‬
‫‪ 0‬י ( עבתח״ קורדו׳יניש י ־ והריקים פירש‬
‫כי לשון עבוח חבל מ ש ל ש ה מיתרים כפירוש רז״לבענף‬
‫ע ץ עבות ט־ינצא״ש כ ל ע י ן ‪) :‬ני‪ 0‬וירכסו״ כלומד יגביהו‬
‫החשן להברו ע ם האפיר שהוא למעלה ממנו מענין והרכסים‬
‫לבקעה )ישעיה סי( שפירושו ההרים הנבוהים‪ :‬ולא י ז ח •‬
‫עגיגו ולא יגבה כלומר ש ל א יסור ולא יזוז מעל ה א פ ו ד‬
‫ודומה לו בלשון רז״ל משרבו זחוחי ה ל ב פי' גבוהי ל כ‬
‫וגסי ה ר ו ח ‪) :‬ל( א ת האורים ו א ת ה ח מ י ם • י״א כי נגזר‬
‫מענין אורה ולא נ ת ב א ר אצלנו מר‪ .‬ה ם האורי׳ ו ה ת מ י ם‬
‫כי ידמה לפי הפיזיקים ש ה ם דיי־ אחר‪-‬זולתי א ב נ י ה ח ש ן‬
‫ורש״י פירש שהוא כ ת ב ש ם המפורש שהיה גוחגו בתוך‬
‫כפלי החשן ש ע ל ירו ה י ה מאיר א ת דבריו ומתעים א ת‬
‫דבריו‪) :‬ל"( כליל ת כ ל ת ״ שכלו ת כ ל ת ‪ ) :‬ל ‪ 0‬ש פ ה ‪:‬‬
‫צ ר ‪ :‬לפיו * קראו ל ש פ ת הבגד העליונה מקום ש מ ב ג י ם‬
‫ראשו ב ה ה נ ק ר א בדברי רז״ל ב י ה העואר פ ה ‪ :‬כפי‬
‫ח ח ר א • כ ש פ ת השריון‪) :‬לד( פעמן י נקרא ה ז ע ‪ p‬לפי‬
‫ש ה ו א מ ת ק ש ק ש ו ט ת כ ת ת בענבל שכחוכו טענין ו ת פ ע ם‬
‫רוחו‪ :‬ורטון• ע מ ל וחלול ועשוי בטין רטון‪ :‬ורטיז' ה ר ג ש‬
‫לחסרון ם״ם רטשין או יהיה ה ד נ ש מקום נ ח ‪) :‬לי( ציץ•‬
‫ט ס של ז ה ב ) ( פתיל ת כ ל ה י ח ו ט כפול ושזור וכן‬
‫אז״ל פתיל שיהיה טווי ושזור‪ ( 0 :‬אבנטים ה ו א אזור‬
‫ה מ כ נ ס י ם ‪ :‬ומגבעות * ה ם הכובעים שמשימין על הרא*ו‬
‫ל ת פ א ר ת ‪ ( ) :‬מ כ נ ס י ב ר ״ ידוע ונקראו מ כ נ ס י ם בלשון‬
‫שגים ו א ט ה ו א בגד א ח ד לפי שיש לו ש ת י כ ג פ ז ח ‪ :‬ב ד •‬
‫ק מ ץ מ ק ף ו ה מ ס ר ח עליו ליח מ ח י ה ק מ ץ וכל ה ב ד‬
‫מתיה קמץ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫כ ח < ( ל כ ה נ ו לי • א ץ הדיו נוספת א ך נופלת עד־‬
‫הפעול ש ה ו א פועיד־ ‪; :‬ל( ת׳צבץ•‬
‫ה ר נ ם אותו דכי ס ע ד י ה ז״ל עיון בערבי והוא מ ע ש ה‬
‫ה ר ק ט ה עשוי עיגים ע י נ י • ‪ :‬ואבנט• ר‪-‬יא א ז ו ר ה מ כ ג ם י ם ‪:‬‬
‫)ז( שתי כ ח פ ו ת ‪ -‬לפי שהיו על הכתפות נקראו כ ת פ ו ה ‪:‬‬
‫; ח ( וחשב אפדתז ״ פירוש הגורות ולפי שהאומנות ה ו א‬
‫ד י ך ה מ ח ש ב ה אמרו יחשב בענין ה א י מ נ י ה ‪ :‬אפי־תו'‬
‫ע״ש ה ח ג ו ר ה נקרא האפיר א פ ו ד ‪ («) :‬ו פ ת ה ה י ענין‬
‫ה ח ת י ר ה והחקיקה והוא קרוב לעגין ה פ ת ח ה וכן פתיהי‬
‫ה ת ם ת פ ת ח ‪ :‬ה ר ש ־ תאר ובסמוך הרי״ש פ ת י ח ה כ־ הוא‬
‫‪ p‬ה ר ג י ש י ם ־ ולולי הרי״ש היה דגוש לכן לא ת ש ת נ ה‬
‫תנועתה בסמיכות כ מ ש פ ט כ ל הרגישים‪) :‬יא( ת פ ת ח‬
‫א ת שתי האבנים על שמלת בני ישראל״ הפוך ח פ ת ח א ת‬
‫ש מ ו ת כני ישראל על ש ת י ה א ב נ י ם • ו א פ ש ר לפרשו‬
‫כ מ ש מ ע ו ויהיה על כמקים כית השמוש כמו ונתת על ס ל‬
‫א ח ר והרומים לו‪) :‬יל( ש י ש ר ת • ענינו כמו ש י ש ל א ו ה‬
‫ובחסרון הרייש שרשת גבית וכן ברברי רבותינו ז‪/‬־־‬
‫החרונין םשישרשו ענינו כמו ישלשלו‪ :‬מ ג ב ל ת • ח א ר‬
‫בפלס הערים ה מ ב ד ל ו ת )יהושע י״ז(‪ :‬י י )טי( ח ש ן‬
‫י כן לפי שהיו עליו האורים והתמים‬
‫מ ש פ ט • קראו‬
‫שהיו מודיעים ט ש ג ט ה א ד ם כשהיו שואלים ב ה ם ״ ( ‪:‬‬
‫)עז( זרת ״ ידוע ופירשו ז״ל כי זרת האמור בתורה ה ו א‬
‫ח צ י א מ ה של ש ש ה ט פ ח י ם ‪ ) :‬י ( טורים* באו היו״ר‬
‫והמים ע ם הסמיכות ויתכן שיהיה ח ס ר ה נ ס מ ך ומשפטו‬
‫טורים טורי אבן פירוש שורות ומערכות‪ :‬א ר ם • נקראת‬
‫כן האבן לפי שהיא ארומה‪ :‬פ כ ר ה ״ היא אבן סהאבנים‬
‫היקרות ואומרים כי ה י א אבן ירוקה וכתב רבי יונה כי‬
‫ה י א הנקראת בלשון ערבי ז ט ר י ר ‪ :‬וברקת • אבן י ק ר ה‬
‫צהובה כמו זהב ונקראת כן לפי שהיא מ ב ה י ק ה כמו‬
‫ה ב ד ק ‪ :‬עי״( ג פ ך ׳ אבן מהאבגים יק־וח והיא ש ה ו ר ה ‪:‬‬
‫כ ט ‪ W‬ורקיקי י ענינו הדלות והרקות‪ 0) :‬ע ל ס ל‬
‫ספיר י עיין בסיסן כ י ד מזה ה ס פ ר ‪ :‬ויהלם י א ס ר י ש ה י א‬
‫א ח ר ב א במקום כי״ת ה ש מ ו ש כמו‬
‫א ב ן יקרה ששובר כל האכגים וגקב הבדולח מגזרת הולם‬
‫פ ע ם )ישעיה ס״ג(‪ ( ) :‬לשם״ כתב רבי יוגה כ י ג ק ר א ת ב ה ל א ה ד ‪ ) :‬י ( ו א פ ר ח לו• וחגרת וע״ש החגורה נ ק ר א‬
‫כערבי א ל גז״ע• ש ט ׳ ה י א מהאבנים ה י ק ר ו ת ו ג ק ר א ה ה א פ ו ד אפור• ) ( ו מ ל א ת י ד אהרן• כמשמעו שימלא‬
‫י ד י ה ם סן הקרבגורת •*( ‪) :‬י ( על קרנת י זדירת‪:‬‬
‫היתדת‬
‫‪1‬‬
‫ד‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫‪T‬‬
‫‪:‬‬
‫לז‬
‫ג‬
‫״ ‪J‬‬
‫‪,‬‬
‫י ע‬
‫ע‬
‫ג‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ה ט ע ם שיהיו מנוונות מקצה הכתפות אל קצה היישן וצמצום״‬
‫פ ר הוא ‪3‬ן שתי שנים וחיל הוא משנכנס נשנה השנית אחל ושלשיס יום‪:‬‬
‫אך הטעה שלחצים יזה וינלתס לעגול ענודת ה׳‪1‬‬
‫הכליות‬
‫ש מ ו ח‬
‫ת צ ר ה‬
‫‪1‬‬
‫<י‪ 0‬היתית״ הוא הנקרא בלשון רזיל טרפש ואמר על‪-‬‬
‫הכבד ופירושו עם הכבד כי מעט מן הכבד היה נוטל עם‬
‫ה י ו ת ר ת ״ ( ‪) :‬יל( פרשי״ הוא הזבל שבכרס ה ב ה מ ה ‪:‬‬
‫; ״ ( וככר לחם * פירוש ל ח ם גדול כי השאר היו ח ל ו ה‬
‫ורקיקים יי ) ( לריח י שם סמוך •י ניחוח ״ עגינו ש ה ו א‬
‫נ ח בו‪ :‬ובלעו גואישמ״ו רי ריםוש״ו‪ :‬אישה * ת א ר לקרבן‬
‫ע ש שהוא כ ל ה ב א ש ‪ (») :‬א ש ר הונף ואשר הורם *‬
‫פירשו דייל שהיה מוליך ומביא זהו לשון הגפה החנוע׳‬
‫א י ל ן ואילך א ב ל חרומה היחה הגבהה למעלה ש ה י ה‬
‫מעלה ומוריד לז״א אשר הונף ואשר הורם ההנפה מוליך‬
‫ומביא התרומה מעלה ומוריד‪) :‬ל( י ל ב ש ם ״ ב א מחיבר‬
‫בא קמץ גדול‬
‫על דרך כגוי העבר והראויילב׳&ם י י‬
‫שרשו כך ו ה ה י א‬
‫ח ח ת קמץ קטן‪ ) :‬ל ‪ 0‬ככה ״ י‬
‫נוספת כמו אן אנה וכן כ ת ב רבי יעקב בן אלעזר ונכון‬
‫הוא ועוד כי רבותיגו נשחממיו הרבה בלשון כ ר ב ל א‬
‫ה י א כי כן השרש וחעקר ורוב המלה הואת עגיגו כמו‬
‫כן ‪ :‬א ת כ ה ״ בא מורכב מן אותך ואותך והה״א ג ו ס פ ת ‪:‬‬
‫) ל ‪ 0‬יקדש ״ פירוש אפילו קרבן פסול שעלה עליו קרשו‬
‫המזבח להכשירו וכיון שעלה לא ירד ו ה ו א שיהיה ראוי‬
‫למזבח אלא שנפסל באחר מהדב־ים הפוסחים הקרבן‪:‬‬
‫)»( רבע* ש ם להלק מחלק ה א ר ב ע ה ו כ ן ר ב י ע י ה ‪:‬‬
‫)מי( לשכני״ מקור בקמץ ח ט ף ‪:‬‬
‫‪M‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫‪t‬‬
‫ל ^ מזבח״ א ף ע ל פ י שלא היו מקריבים עליו זבחים‬
‫גקרא מזבח לפי שהיה מזה עליו ד ם‬
‫הזבח א ח ת בשנה‪ :‬מקטר״ שם למזבח שמקטירים עליו‬
‫ו ב א בפתח מפני ה ס מ י כ ו ה ‪ 0) :‬אועד׳ ענין ומון‪:‬‬
‫‪ ( 0‬בהיטיבו״ פירוש בתקנו כלומר כשיהיה מדשן הפתילות‬
‫שנשרפו בלילה והיה חותה אפרן במחתה בבקר ו ה י ה‬
‫מתקן הנרות והיה םטיבן בכל בקר ובקר‪ P ) :‬ונסך ל א‬
‫ח ס כ ו • ענינם ענין יציקה‪ («) :‬וכפר אהרן״ ב נ ת י נ ה‬
‫ה ד ם על קרנות הטובח יסיר עונות ישראל שירצם לפני‬
‫המקום‪:‬‬
‫פ ר ש ת כי ח ש א‬
‫)ינ( א ת ראש״ פי׳ כללם כלומר שיהיו לראש א ח ד ‪:‬‬
‫כ פ ר נפשו * ה ס ר ת עון נפשו כלומר פדיונו‪ :‬עי ( נרה י‬
‫פירוש מעה‪< :‬ייי( כיור* כלי שהיו בו מים תמיר דומה‬
‫כעין אותו הכלי שקורין לו קוניקא בלע״ז והיו לו פיות‬
‫שיוצאיןםהם המים כשהיו רוחציןהכהניס ממנו את ידיהם‬
‫ז א ת רגליהם שנאמר ממנו ולא כתוכו וארז״ל כי ב ב ה‬
‫א ח ת היה הכהן רוחץ םםגו ידיו ורגליו ה א כיצ׳ מגיח‬
‫ידו הימנית על גבי רגלו הימנית זאת ידו השמאלית על‬
‫גבי רגלו השמאלית ורוחץ בבת א ח ת ‪ :‬וכנו* מקום מושבו‪:‬‬
‫ג‬
‫לד‬
‫לרחצה* פועל י ו צ א ‪ ( 0 . :‬ירחצו מ י ם ' ת ה ז י ה ב י י ה‬
‫בסים ופירושו ירחצו ידיהם ורגליהם בטיבם כףבריו בון‬
‫הקל כי כ ל ם פעלים י ו צ א י ם ‪ ( ) :‬בשמים ראשי לפי‬
‫שהראש מבחר הגוף כגר‪ .‬בו מ ב ח ר הבשמים והמשובח‬
‫שבהם ופירושו קח ל ו בשמים והראש והמובחר שכהבש‬
‫ח ק ח ‪ :‬מר דרר • פירשו הרםב״ס ז״ל כמעשה ה ק מ ו ר ה‬
‫שהוא הנקרא פישקו ובשרשו חטצא פירושיים אחריבש ‪:‬‬
‫דרר* הטור הטוב שהוא חפשי מן הויוף ו ה ת ע ר ו ב ת ‪:‬‬
‫וקפטן בשם * הוא הבשם והנקרא בלעיז ליגאלו״אי ו ה נ פ ר ‪-‬‬
‫קנמון ובסמוך יפול קמץ העיין וישוב ש י א ויפול‬
‫הדגש כחבריו זברון תשהון ולא נפל^ בקנמז‬
‫י‬
‫שהוא כדמות קנה‬
‫ב ש ם ‪ :‬וקנה בשם ״ הבשם י‬
‫הנקרא בלע״ז קניי״לא נ ק ר א כ ן ‪) :‬ני( וקרה• תרגכש‬
‫אנקלוס וקציעתא וכן נזכרת ברברי רבותינו ז״ל ב פ ט ו ם‬
‫הקטרת מור וקציעה וכן נקראת בלשון ערבי ובלשון יון‬
‫קעיעא ורבי סעדיה ז״ל פירש כי הוא תקשט‪ ) :‬מ ( מרקחת ״‬
‫בחירק הס״ם והוא שם וכן ר ק ח ‪») :‬י( יקדש׳ פירוש‬
‫כל הנוגע ככלי שרת טשנכגס לתוכו קדש קדושת הגוף‬
‫ליפסל כאהד מן הדברים הפוסלים הדברים שיש להבש‬
‫קרישת הגוף ואינו נפדה לצאת לחולין‪) :‬לג( ל א ייסך״‬
‫ח ס ר הפועל כלומר הסך השמן על בשרו לא יסך מור־ז‬
‫השמן ויהיה יםך וסוך בענץ א ח ר ועור אמרו המרקרקים‬
‫שהיא כמו יוםך ויהיה חירק ת ח ת שורק הו‪-‬י״ו מוטרד־!‬
‫ביו׳״ד והוא משלא נזיר פועלו מש ־ש סוך שנמצא ב ענינו‬
‫ברוב ושני הפנים נכונים בו‪ :‬ובמתכנתוי כלומיי תוכן‬
‫הסממנים וכן אשר תעשה ב ם ת י נ ת ה ‪ 0 0 :‬ירקח״ ענינו‬
‫מעשה הבשמים כמו שעושים הרופאים הטרקחיח ממיני‬
‫הבשמים מעורבים זה בור‪ 7 :,‬ל י ( סמים * פירוש רבותינו‬
‫זיל בשז־ש ס ם עיין עליו *״( ‪ :‬נטף י אסרו שהוא צרי‬
‫ונקרא כן על שם שנוטף מעצי הקטף כמו שאמרו ז״ד־‬
‫הצרי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף בלס״מו בלעיז‪:‬‬
‫ושחלת* הוא הסש הנקרא בלשון המשנה צפורן ו ה ו ^‬
‫ח ל ק ומזהיר כצפירן וכן א ס ר התרנים וטיפרא‪ :‬וחלבנה •‬
‫ס ם שריחו רע והוא שרף אילן הנמצא יערי יון והוא כמו‬
‫דבש שחור ובערבי מיעה‪ :‬׳בד בבד״ כאלו א מ ר בבר‬
‫בבד ושמוש שני ביתי״ן כשמוש שיי כפ׳״י הדמיון א ל א‬
‫שיספיק כזה הענין בביח א ח ד כלומר זה במשקל ז ר ז‬
‫וזה כמשקל זה כלומר כל א ח ר ואחד במשקלו או כ ל א ח ד‬
‫לבדו בד בבד א ח ר באחד כלומר שיהיו שחוקים בל‬
‫אחר לבדו• ויש מפרשים משקל במשקל וכן תרגם אנקלוס‬
‫רוצה לומר שישקול כל א ח ד ואחר לבדו מפני ההכרע‬
‫או שיהיה משקל זה כמשקל זה כי היה בהם ש ה י ה‬
‫משקלם שוה ו ה ם ה מ פ ו ר ש י ם ב ת ו ר ה נטף ושחלרת‬
‫וחלבנה ולבונה* וכן אמרו רז׳׳ל הצרי והצפורן יהחלבגת‬
‫והלבונה משקל שבעים שבעים מ נ ה ) ל ( ממלח״ אמר‬
‫בו‬
‫נ ג‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫‪.‬‬
‫ה כ ל י ו ת מגזרת ננספה וגם כלמה נפש< כי שם נח תאות המשגל‪:‬‬
‫ה נ ה רנותינו ז״ל ק‪3‬לו הלכה למשה מסיני ני אחל עשר סמנים נאמרו למשה בסיני ופירוש הפסוק קח לך סמים פנים‬
‫ני‪-‬יף ושמלת ותלננה הרי חמשה סמיס אתרים נמספרס הנה עשרה ולגונה זנה הלי אמד עשל‪:‬‬
‫^‪2‬‬
‫הנו‪/‬‬
‫ת ש א‬
‫כ י‬
‫ל ב ‪ « 0‬כי בשש״ ענין איחוד והוא פזער‪ -‬יעבד מן‬
‫ש מ י ת‬
‫‪,‬‬
‫התרגום טעזרבכלו' שיהיו הסממנים שחוקים ומעורבים‬
‫יחד היסב ואפשר שיהיה פירוש ממלח מענין מלח כי‬
‫המרובע בשקל כ‪1‬נן במלכים בי‬
‫דבר מדבר‬
‫מ ל ה סדומיח היה בה כמו שנזכר בפטום הקטרח מלח סימן ח׳ *‪) : C‬ג( פרקו ״ ענינו הפרשה‬
‫ס ד ו מ י ה רובע הקב‪) :‬לי( הדק ״ מקור מבנין ה פ ע י ל זבן ויחפרקו‪) :‬ל( ויצר״ עניו צורה‪ :‬בחרט* הוא עט‬
‫לפגי העדתי על הלוחורת שהיו בתוכו ש ה ם עדורת סופרים * ויש מ פ ר ש י ם בדפזס ‪) :‬י( לצחק * ענינו‬
‫לישראל‪:‬‬
‫השעשוע והשמחה‪ (0 :‬כי שחח* פירוש שחח ד ר ו‬
‫ומעשיו ) ( והמכתב• שם על ה כ ת י ב ה ע צ מ ה ‪:‬‬
‫ל א ^ ל ח ש ב מחשבות• לפי שהאומנות הוא דרך חייזת• כ ט ; י ם חקוק‪) :‬״( ב י ע ה • שם ענין הרועדת‬
‫המחשבה אמרו כן בענין האומנות‪ :‬שהיא השמעת הקול בחרועה לשטחה ״ ) ( אין קול‬
‫כי( בגדי השרד• בגדי העבודה ואיגן בגדי כהונה רק ענות גיןרה ואין קול ענות״ שניהם מקור מפועל הקל־‬
‫בגדים עשוים לכסוח המזבח והשלחן והמגורה בנסוע ענין צעקה ]פירושו לא צעקח המנצחים במלתמה ולא‬
‫הבחנה• זבחברש״י זיל כי לפיכך גקראו בגדי שרר שהם צעקח המנוצחים ‪ :‬הל‪1‬שד • ש ם ‪ :‬קזל ענוח אנכי שמע״‬
‫עשוין כמין קלעים רמחרגסינן סרדין‪ 0») :‬א ך • פירוש ענינו הגנהח הקול בשיר ‪•) :‬״( ו מ ח ל ת * שרשו ח ל ל‬
‫מהלוח‬
‫אבל ועניני אין זה הדבר לבד כי גם זה‪) :‬עי( יעעדת ו ל א נרגש בקבוץ והיר־ז ראוי ־‬
‫ב‪2‬לאכד‪ *.‬בא לנקבה בלשין זכר ולא שיהיה לשין זה נופל ברגש אלא ש נ א בו הנח חמורח הכפל להבדיל‬
‫על זה א ל א יש בו דבר נסתר נופל‪ ,‬ו ל א פירש אוחו בינו ובין ו ב מ ח ל ו ת עפר )ישעיה ה׳( ואפשר ש י ה י ה‬
‫)‪ 0‬זישרף באש ״ פירוש התוך‬
‫ובפירוש שי‪-‬׳וא?•־' ט ו כתב כי דוצה בו על הענין וכן מנחי העי'ן י יי י‬
‫במלכים ב'‪ :‬שבת שבתון ״ דרך העברים להזםיף אותיות הענל באש לבטל צזרחו ואחר כך טחנו בפצירה פ י ם‬
‫להקטין כמו אישון האמינון וכן כאן אמר שבת על י ו ם כי הזהב לא ישרף אבל יוחך‪ :‬דטחן• כלומר שף אותו‬
‫השכת מערב עד ע ־ב ושבתון על התוסיפו׳ שמוםיפן י מחול בפצירה פים זזז היא טחיגחו‪ :‬א ש ד דק* עבר ו ה ז א‬
‫על הקדש וכן דרך לשון הלע״ז שמוסיפין אותיות להקטין‪ :‬קמץ מפני ה א ת נ ח ‪ :‬כני( ה ת פ ר ק ו ' עניגו הפרשרת‬
‫<?״( לעשות את השבת״ לתסנו ולשמרו‪ :‬ל ר ר ת ם * דבר מ ד ב י פירוש התפרקו מגזמי הלהב אשר כאזניהם‬
‫בא בסימן רבוי ה נ ק מ ו ת ל ב ד ‪) :‬י‪ 0‬שברת* ענינו ילפיכך נ א בלשון התפעל כי ברצון גדול עשו ורצו להיות‬
‫הבטלה והפסק הדבר‪ :‬זיגפש• נ ת ודברה תזרד• כלשזן נפרקים מנזמיהם שלא יהיו להם עזר‪) :‬נה( כי פרוע‬
‫בני א ד ם ‪:‬‬
‫הזא‬
‫‪:‬‬
‫כ‬
‫‪:‬‬
‫טז‬
‫יח‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ה נ ה נעל ספר כנהר ‪3‬ש‪3‬־ו את ישראל הקשה לו הכוזרי מענין המיל שעשו והוא השינו נדנריס צחים ויפים שעון‬
‫העגל היה חטא שהגדילוהו עליהם לגדולתם והנלול הוא שחטאיו ספוייס והעד בגדולתה שהש© יתברך בחר‪..‬‬
‫‪3‬הם לעס מנין נל שסר האומות וחל הענק האלהי על ממונם על שהניעו כלם למעלת הנ‪3‬ואה ועבד הענין אל נשיהם‬
‫להיות גס המה נביחות נהיות קילס ה‪/‬מ? ההוא הננזאה בלמי נמצאת אלא בנחירים כאדם הדאשין שהיה נתגלית‬
‫השלמות להיותו מעשה ידי יוצר וממנו נמשנה המעלה לשת ונן לוד אחר דור על משה ואהרן שהיו הפרי הדומה לאנות והנה‬
‫האומות כלם בזמן ההוא היו עונדים צורות ולא היו מסכימים ההמון על תורה אמת אבל היו ממינים נצורה מומשת‬
‫וכאשר אמר השי׳״ת למשה עלה אלי ההרה וגו׳ ועלהילשם היו ישראל מנפים מחי יבא מזיניא להם נמו שיעדם ענין‬
‫מאת האלהיס שיראו אותו האשד היו רואים ומקבלים עמוד הענן ועמוד האש בנאת ס ממצרים שהיו מפסתוים נכהו‬
‫וכן היו מקננים עמוד הענן היוו ד על משה נדנדו עם השם שליו עומרים ומשממוים נכחו ‪ p‬היו הצפים שיהיה ניניהם האיון‬
‫עם הלוחות תמיד יהיה על הארון עמוד ענן השכינה והכבוד וכאשר בושש משה לנא ארנעי׳ י<ם והוא לת לקח צידה‬
‫גברה המחשבה הדעה בקלת הההו? הכלול ההוא והתחילו נהחלק במחלוקות ומיושנות עד שנאו אנשים ההם לנקש‬
‫צורה מורגשת יכונו אליה נשאר האומות לצורותיהם מ‪3‬לי שיכחישו ב להות מיציאס ממצרים אנל שיהלס מונח הנענד‬
‫ההוא לפניהם להקביל עליו כאשר עשו הכלשתיס בארון שאמרו שהאלהים שמה והיתה חטאתם ‪3‬עשיית ממונה אשר‬
‫נאסר עליכם ובהה שיחסו עני כאלהים למעשה יליהס מ‪3‬לי מצותו ולח הגיעו החטאים האלה בנפשותס לשלשת אלפי‬
‫איש מכלל שש מאות אלף רגלי שהיו במחנה והדבר הזה הוא זר מיד בעינינו לפי שאין בזה'הזמן צורות נעביות‪3‬רו‪3‬‬
‫היזימות וכיה הדבר נקל בזמן ההוא מפני ככל כאומות היו עושים צורות לעגול אותן ואלו היה חטאתם שעשו בית‬
‫כרצונם לעבוד השם לכר•! אליו מהקריב ‪3‬ו קרבנות ונכבדי ‪ to‬היה לבר זר ומגונה מאל אצלינו מפני שאנחנו נוהגים‬
‫היום לעשות ‪3‬תים להתפלל ולהתברך בהם ונאמר שהשכינה חלה ב״ס ומלאכי אלהים חונים סביבותיהם ולולא הצידך‬
‫להתחברות קהלנז היה כדבר הזה נכרי כאשר היה בימי המלט׳ שהיו מוחין במקריניכ בגמות והיו חסידי המלכים הורסים אותם‬
‫כ־י שלא יגדילו זולתי הבית אשר בחר בו השה והמכונה אשר צוה בה ולמ היו בו הכרובים לגר נכרי לפי שצוה השם בהם והנה‬
‫יורה על מעוט החוטאים שהיו בעגל שהם נהמו כלס והיו כשלשת ילפי איש ולא פסק המן מלללת להזנמס והענן לסוכך עליהם‬
‫עתודהאש להאיר להם והננואה מתמדת ביניהם ולא נעיר מהם דבר מכל אשר נתן להם האלהים זולת שתי כלוחות ששבר‬
‫סשה והושבו להם זהו כללות לבלי פי חנם חן‪ :‬ורז״ל חמדו שהערב רב ענדו את העגל ואמרו אלה אלהיך ישראל אשל‬
‫^‬
‫םכלוך מארן מצרים ונאשס נל העם על שלא מיסו בידס והלנה לנריס נאמרו נזה הענין ואין להאריך‪:‬‬
‫ש י מ ו ח‬
‫ח ״ ש א‬
‫כ י‬
‫לה‬
‫ו י ק ה ל‬
‫‪,‬‬
‫הוא* פירוש מגולדה ממעשיו הרעים‪ :‬לשמצה׳ מקור משה ילך נא ה בקרבנו כי עם קשה ערף הוא ומחמירים‬
‫ופירושו לרבה ולשם ר ע ‪ :‬בקםייהם• גקראו ה א ו י ב י ם הם ל ה ב א ואם חשלח מלאד לפגיגו והוא לא י ש א‬
‫קמים לפי שקטים על שבגגרם ל ר ע ה * ( ‪) :‬ני( םי ליי לפשעינו כרגע גהי׳ כלים אבל צריך שחלו אהה ואם יחטאו׳‬
‫אלי• יבא אלי ומענינו הבין חסרונו‪ ( ) :‬מלאוירכם• לךוסלחחלעונינו ולהטאתני ופירוש ונחלחנוחנחלאוחגו‬
‫כמשמעו מלאו ידכם מן הקרבנית כלומר כאלו תקריבו שנהי'נחלתך במו שאמר כי ח ל ק ה ׳ עמי יעקב הבל נחלתו‬
‫קרבן• ב ה ר ג כ ם איש בגו ואחיו‪) :‬ל( א כ פ ר ה י אסיר וכן והס‪/‬יםך ונחלתך והפועל הזה בקל יוצא אל פעול א ח ר‬
‫עוגוחיכם בהתפללי בעד ד ט א ת כ ם א ו אסיר כעס הבורא לבר והוא הנחלה‪ :‬ערף* הוא אחורי הפגים וכן אמרו רן״ל‬
‫שכעס עליכם ב ע ד ה ט א ת כ ם ‪) :‬לא( אגא• לשון רודאה ערף דלהדי פ ג י ם *״״(‪ >0 :‬גגר כל‪ -‬עמך אעשר־ז‬
‫על ח ט א ת ם ‪) :‬ל‪ 0‬מספרך • עגין כתיבה‪) !:‬לל( וביום נפלאות • פירש הרי״קם כי שתי אותות אמר לו כפסוק‬
‫הוה הריגת פגי משה והוא מה שאמר כי־־נורא הוא אשר‬
‫פקדי ופקדתי• עגין זכירה והשגחה על הדבר•־‬
‫אגי עושה עטך ועמידת השמש ליהושע והוא מה שאמר‬
‫ל ג ) ( כ י עם קשה ערף * בא על דרך כאלה גבלת נגד כל עמך אעשה נפלאות וגחן לו אזת קרוב להאמץ‬
‫עליה )ישעיה א׳( ופירושו שלא פגז אל באזח רחוק וזהו מה שכתזכ שם הלא היא כתיבה ע?־־‬
‫הקורא אותם* פן א כ ל ף ׳ בא ב פ ת ח קטן ה ח ת פ ת ח ס פ ר הישר )יהושע י׳( ו ה ו א ס פ ר חוררת משרת ‪:‬‬
‫א^לף ב פ ת ח הכ״ף ודגש )ע( אשריו* כל עץ שעוברין אותו או מ ט ע י ם אותו‬
‫גדול־ ומשפטו ' " י‬
‫שטע לי)איוב ט״ו(‪ :‬לכבוד טי ש ע ו ב ר י ם אותו י ק ר א אשרה‪) :‬יי( אשר‬
‫הלם״ר והוקל־־ כטו אהוך ״ י‬
‫‪ (n‬ויתנצלו• ענין ה ה ס ר ה והשלילה ופירושו התגצלו צויתך• ת ה ס ר הכ״ף כאשר צויתך‪) :‬יט( ה ו כ ר ׳ בגין‬
‫ובא‬
‫מעדים שלא לבשוהו עוד‪) :‬יא( גער* מי שהוא קטו נפעל־ ‪.‬כ!יךאה כל זכורך• ו ה ו א בודד '‬
‫מקגה לשון נקבה כלומר תהיה נזבררה‬
‫י‬
‫בשנים יקרא גער ולפי שדרך הקטן לשרת את הגדול בכאן‬
‫נקרא המשרת נער אף על פי שהוא גדול בשנים‪ :‬לא שיהיו גפישיכ הזכרים ממנה‪ ( » ) :‬זהג האסיף־ נקרא‬
‫יםיש י פזעל עימד ענין ה ס ר ה ‪) :‬יג( א ת דרכך * ב*<* כן לפי שאוםפין אז לקציר והבציר וכל חפירות לבתים‬
‫ח ס ר יויר ה ר ב י ם עם הבנוי‪) :‬טי( ‪,‬ונפלינו י כלומר מפני הגעזמיס‪ :‬תקופח השגה * שרשו קוף והוא מענין‬
‫נהירה נפרש בש מכל‪ -‬העסיבש בבא שכינתך ו כ מ י ר כי הקיפו יסי המשחרת ויקף וקוף בענין אחר והוא עגין‬
‫ביגינו‪; :‬יט( והנתי• פירוש אתן חני ואף על־ פי סהוב ואמר תקופח השנה על הקופרת השמש שישוב‬
‫שפירושו קרוב לעניי ח מ ל ה פירושו קרוב ל מ ת נ ה ‪ :‬בסיף ה ש נ ה לתקופתו‪ ) :‬נ ס ( לא חשחט על חמץ רם‬
‫<נ( כי ל א יראני י בא ב פ ת ח גרו?־ ת ה ה קמץ קטן זבחי • לא חובח הזבח ולא תזרוק דמי על חמץ יאחז‬
‫' ״ י יראני *״( ‪.‬״ ל»(־ ב ג ק ר ה הצור * ה מ ק ר א דרך ק צ ר ה וכן ב מ ק ו מ ו ה רבים‪) :‬ני( בכורי‬
‫אוי‬
‫בצור ב מ ע ר ה וכן א מ ר אדמתך• ת א ר לפרי ה מ מ כ ר פרימי״רוש בלע״ז‪ :‬לא*‬
‫הוא מקום המנוקד יי‬
‫דהרגום במערת טינרא'• ושכתיכפי' ענין סכוך לפעלה ח נ ש י ד גבי בחלב אמו• בסימן כ״ג מ ז ה ה ס פ ר ע ״ ע ‪:‬‬
‫אח על פי שנכהב בשי״ן‪ :‬כפי ענני כלומר א ס כ ך בענני )נס( ביקרן״ עגיןזוהר וקרוב הוא לעגין קרן כי בהסתכל‬
‫עליי עד עברי ו נ ק ר א הענן כף לפי שכחחלה הענן האדם בשמש היטב או בכלאורה ירטה לו שיעשה הזהר‬
‫קרנים‪) :‬ל‪ 0‬מםוה• הוא הצעיף‪:‬‬
‫ככף כמו שכתוב עב קטנה ככף איש )מלכים י״ה( ולפי‬
‫ז‬
‫שהם כמו כפר‪ ,‬על ה א ד ם או הוא כף ממש והוא דרך משל‪:‬‬
‫כט‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ד ד‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ן ה ר‬
‫‪1‬‬
‫פ ר ש ה ויקהל‬
‫‪) -Ts‬ו( ו ר ד ח ס ד • ת א ר סמוך ענץ ר מ י ‪ :‬לאלפים*‬
‫למ״ר השסוש בקמץ וכל שאר ל א ל פ י ם‬
‫ג פ ‪ (0 .‬והכאה• בהדגש‪ :‬ונקה לא עקה•‬
‫נ ר י יחים וחהלים כ׳׳ד( ונקיון שנים )עמוס ד׳( ופירושו‬
‫ל א ינלר א ח ר א ר ם מן העין ככל וכל א ף על פי שהוא‬
‫‪ llr‬א ח ^הארם מעט כדי ליסרי ולהשיבו‬
‫נושא א״א‬
‫לררד ^ ב ה ״ ו ר ו ״ ל פירשו מנקה הוא לשבים ואינו‬
‫י‬
‫ל‬
‫ע‬
‫‪2‬‬
‫?‬
‫‪,ll‬‬
‫מל ת הטעם ^ ח ש ו ? ם י שאפר ה ק ב ^ ה נ ה א ג י כ י שלח‬
‫םל^ך לפייך ?אל ח ס ר מ בי לא יישא ל פ ש ע כ ם אמר‬
‫‪7‬‬
‫פ‬
‫ר ח‬
‫ע‬
‫נ‬
‫ל ה ‪ W‬ו א ח פ ר כ ה ה מ ס ר • שרשו ס כ ר ומשפטו‬
‫מ ס כ ך ב פ ל ס מ כ ל ל והוא עגץ מחיצח‬
‫ל‪-‬ידבר כי ל ^‬
‫ דבר‬‫ומגן והבדל בין‬
‫היה ה פ ר כ ת על הארון אלא ס ט ך לו מבדיל כינו ובין‬
‫אהל סוער וכן ואח כ ס ך ה פ ת ח ‪) :‬יי( ואת נ ר ת י ה ׳‬
‫הכלי ש ה פ ת י ל ה דולקת בו נ ק ר א נר ודכלי שמשימין‬
‫ו את הגר גקרא על שמי מנורה ופירוש ואת מנורת‬
‫המאור כלומר שהיה המאוד עליה תמיר‪) :‬י‪ 0‬ה ח צ ר ;‬
‫רובו בלשון נקבה ובא בלשון‪.‬זכר‪ ( « ) :‬על הנשים*‬
‫ץ‬
‫?‬
‫?‬
‫לקט שכחה‬
‫ו א נ ק ל ו פ ל מ ס לדרירון ולפי לעדו הוא נמו נקעים הממיכם על לרך והנה קמתם מחת אנומינס‪:‬‬
‫*(‬
‫ן חי נמו ויחיה והטעם כי מיד ימומ י ויש בומריס ני מלת לא ישרת ‪3‬ע‪3‬ור אחר וכן הוא ני לא יראני האלם ולא הל‬
‫**(‬
‫כהוא המלאך )ולפיז יונל לתרגם הנמונ ‪3‬נ״א ע אן וועלער מענש )אך עננשל ידך זעהען(‪:‬‬
‫* * * ( ן ו ע מפרכים יף ענ פי שעם ק עוק> הוא וכמוהו וסלחת לעוני ני ר‪ 3‬הוא רפאה נפשי ני ממאמי לך‪:‬‬
‫‪ 0‬ק‬
‫ש ה‬
‫ו י ק ה ל‬
‫ש מ ו ת‬
‫פירוש ע ם ה נ ש י ם ‪ :‬חח• הוא העכם שקורין לוקשקבייל‬
‫בלע״ז לרעת רבי יונה* ולדעח רד״ק הוא חלי שהוא כמין‬
‫מחט שנוקבין וםחכרין בו שתי שפתורת החלוק חחרת‬
‫הגרון ובלע״ז אישפי״נילה מענין ובחוח חקוב לחיו)איוב‬
‫מי(‪ :‬זכומז* פירשו רבותינו זיל זה רפות של בית ה ר ח ם ‪:‬‬
‫)ני( אתנה* הה״א נוספת‪ :‬מיו א ת העזים* פירוש טוו‬
‫א ת שער העזים*(‪:‬‬
‫)נ*( משכן העדת י על הלוחות שהיו כתוכו שהן עדות‬
‫לישראל‪ :‬י נ״( בקע• הוא מחצית השקל ונקרא בן לפ‬
‫שנבקע המשקל‪ (») :‬ל צ ק ח ׳ ענין התכה *‬
‫ל ט <‪ 0‬פחי הזהב׳ פירוש טסיבם ונקראו כן ש ה ם‬
‫פרושים כמו ה פ ח ; פתילים ״ חוט כפול‬
‫ושזור‪ ) :‬״ ( הפעםנים ״ בתוך הרמונים כלומר בין רמון‬
‫ורמון היה פעמון‪) :‬כיי( פארי המגבעות י ענינו השבת‬
‫והיופי והם המגכעוח שהם פאר לאדם כשהם על ראשו‬
‫ובמכלל שם לכיבעים שעל הראש ל פ א ר ‪) :‬ל( ציץ י‬
‫ט ס של זהב‪ :‬גזר הקדש* פירושו ע ט ר ח ‪) :‬לג(וחבל*‬
‫עגין השלטה‪) :‬ל‪ 0‬את גרתיה • הכלי שהפתילה דולקת‬
‫בו נקרא נר והכלי שמשימין עליו א ת הנר נקר>< ע׳‬
‫שמו מנורה‪:‬‬
‫לו יי( ויכלא• ענין מניעה ועצירה‪ (0 :‬והמלאכה•‬
‫רוצה לומר הכסף והזהב אשר הב־או‬
‫זשאר הדברים‪ :‬דים ״ די ם פ ק ם וצרכמ **( ‪) :‬ל‪ 0‬לברח י‬
‫פועל מהבריח הסמוך לו‪< :‬לל( בתים • מקומות‪:‬‬
‫^ ו א ח הקנויות• בהראות לס׳׳ר הפועל כ פ ל ם‬
‫לז‬
‫ףיראו יושבי לןצות ) ח ה ל י ם‬
‫יי‬
‫והכםוי ועיין‬
‫ס״ה( ‪ :‬אשר יסד בהן ״ ענין ה ה ס ת ר‬
‫כסימן כיח מזה הספר ‪*:‬‬
‫‪T‬‬
‫‪:‬‬
‫פ ק ו ד י‬
‫פ י ש ח פקודי‬
‫ז‬
‫מ ל> ו ס כ ת על האדן״ ענין מחיצה ומגן והבדל בין‬
‫דבר לדבר ופירושו על הארון סמוך לו כי‬
‫הפרכת לא היחה על הארון אלא סמוך לו מסך מבדיל‬
‫ביגו ובין אהל מועד וכן ויסך על ארון העדות‪ CO :‬ויקח‬
‫זיתן א ת העדת אל האדן ״׳ כמשמעו כלומר לקת לוחזת‬
‫הברית ונתנם בארון‪) :‬ליז( מלא י פועל ע כ ר ‪:‬‬
‫ג‬
‫ל ח ‪ 00‬ב מ ר א ח העכאת* עניןאסיפה ופירושושהיו"‬
‫כנות ישראל מתאספות פ ת ח אהל‬
‫מועד ומביאות בידיהן אפילו המראות שלהן לנרברת‬
‫הםשכן‪) :‬יז( והאדנים לעמדים ־ ה א ד נ י ם היו ח ל ו ל י ם‬
‫והיו נכנסין ירות העמודים לתוכן והיו סוטבין א ו ת ם ‪:‬‬
‫‪vw\e‬׳\‪vwvv‬־‪w‬׳\׳‪/vw‬‬
‫‪\VA‬־‪V‬־‬
‫ס פ ר ו י ק י א‬
‫א )א( מ א ה ל מועד• נ ק ר א כן לפי שהיו ישראל־‬
‫נועדים ונסבצים שם• ועוד לפי שנוער שם‬
‫משה כמו שנאמר ונועדתי לך שם והוא הנבון‪) :‬י( אדם ״‬
‫נקרא על שם הפרט״*״(‪ :‬קרבן• שם לדבר הקרב על־‬
‫המזבח‪) :‬ל( ונרצה לו• פירוש רבוחינו ז״ל על מה הוא‬
‫מרצה אם על כריתות ומיתות בית רץ ומיתה בירי שמים‬
‫ומלקות הרי עונשן אמור הא אינו מרצה אלא על עשה‬
‫ועל לא תעשה הניתק לעשה שאין מפורש עונשן ובשמביא‬
‫עולת גרבה אף על פי שאינו מציור• בזה נרצה לו לכפר‬
‫עליו על מה שחטא בעשה ולא תעשה הניתק לעשרת‪:‬‬
‫)?( זשחט י השחיטה בהולכה והבאה כי לשוןשחיטה לשון‬
‫מע*כה]היא כמו חץ שחוט)ירמיה טי( ובספרא בפרשת צו‬
‫אין לשון שחיטה אלא לשזן משיכה שנאמר זהב שחוט‬
‫)מלבים יי( וכן אמרו רז״ל החיו א ח הראש כבת א ח ת‬
‫‪9‬םולה מנא הני סילי אמר קרא חץ שחוט כלומר וכן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫צריך ?־ משוך הסכין על־ הצואר ולהוליכו ולהביאו‪:‬‬
‫<‪ 0‬והפשיט* ה ס ר ת העור מעל הבשר‪) :‬ח( ואת הפרד•‬
‫פירושו חלב וכן התרגום וית ת ר מ ה ״ ואמרו רו״ל מלמד‬
‫שהיה חופה הפרד א ת בית השחיטה ומעלהו וזהו דרך‬
‫כבוד של מעלה‪ ) :‬ע ( וכרעיו• רגלי הבהמה נקראו כן‬
‫לפי שהם כורעות ככריעת הכרכים‪ :‬א ש ת י בא בתיםפת‬
‫ה״א ומלרע ושרשו אשש ‪-‬ובתשלומו י י א׳טשה ־ כמו‬
‫מקל ל ב נ ה ׳ ובסמיכות ישתגה מ ם ג ו ‪ S‬״ י־ י לצרי‬
‫״ צ ה ת צמא )ישעיה ה׳(‪) :‬יא( ירך הטובח *‬
‫וכן‬
‫הטובח‪) :‬יג( והקרב• המעים גקראו כן‬
‫י‬
‫פארת‬
‫לפי שהם ׳בתוך‪ :‬עולה! הוא• גקרא הקרבן הזה כן לפי‬
‫שהיה עולה כלו כליל על המזבח‪) :‬יל( בגי היוגה* לפי‬
‫שהקטנים מן היונה ה ס הכשרים לקרבן לפיכך אמר בני‪:‬‬
‫< י( ו מ ^ ק • פירוש יפרק אוחו סמור־ ערפו וענינו‬
‫בשרשו״*•*(‪ :‬ונמצה׳ ענין המציצה ידוע )׳»( מראתו*‬
‫הוא‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫‪:‬‬
‫לקט שכחה‬
‫**( ון־״ל אמרו שנורו מעל העזים למען יהיה נטווי זוהר נושף על כן כתונ אשר נשא לבן אותנה בחכמה‪:‬‬
‫***‪ 1‬ו ה ו ת ר • מס הפועל ולמיל לעשות משרת נענור שנים וכן הוש לעשות אותה ולהותד‪:‬‬
‫מ כ ם • מאחל וכן הוא ארם מנם כי יקריב קרנן וכמוהו מ י ם * או יהיה מנם מממונינס להוציא את הגזול ' ‪°‬‬
‫*״*(‬
‫כתוב שונא גזל נעולה‪:‬‬
‫״״**( ו כ ש ר ש מלק מדברי רבותינו ז״ל היה מולק בצפורן ממול ע‪.‬ירן> על שמג־ע לסימנים וקוצן אותן‪:‬‬
‫כ‬
‫עמיגי‬
‫י‬
‫ק ד‬
‫י‬
‫היא הזפק כתרגומו‪ :‬בנצתה* פירשו רבותינו ז״ל שהיה‬
‫קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו א ס הנוצה‬
‫של העור‪ 00 :‬ושסע * עניי חתיכת הדבר לשגיס לפיכך‬
‫היה צריך לפרש ולא יבדיל ב ס פ ר ש ו פ ט י ם ופירשוהו‬
‫מבדילו לשת‬
‫לשתי‬
‫ולא הה יי הה מבדילו‬
‫מגבו ולא‬
‫קורעו מגבו‬
‫שהיה קורעו‬
‫ז״ל שהיה‬
‫רבותינו ז״ל‬
‫רבותיגו‬
‫חתיכות לגמרי ומה שאמר בכנפיו רוצה לומר עם כגפיו‬
‫שאיגו צריך למרוט כגפיו אלא כמו שהוא בכגפיו ה י ה‬
‫וכן« י‬
‫ביר « י י‬
‫‪«.‬״‬
‫אלא ‪.‬‬
‫אין‪ . .‬שסוע ‪. L L .‬‬
‫‪....‬‬
‫‪-.‬‬
‫וטקטיתי‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫^יי« ‪.‬‬
‫ואמרו ‪ .‬ושסע‬
‫שוםעו‬
‫הוא אומר וישסהו כשסע הגדי )שופטים ייד(‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫ן‬
‫‪1‬‬
‫ר )א( ש ל ^ י ם ‪ .‬נקרא כן זה הקרבן כי העולה כליל־‬
‫ועורה לכהנים והחטאת והאשם הרם‬
‫והאמורים למזבח וחזה ושוק לכהני׳ וכןישאר הבשר והעור •‬
‫וזבח השלמים הדם והאמורים למזבח וחזה ושוק לכהנים‬
‫ושאר הבשר והעור לבעלים הגה זה הזבח שלום ביגיהם‬
‫כן מפורש כ ס פ ר א ‪) :‬י( ה כ ל י ו ה ״ ידוע• ויש א ו מ ר י ם‬
‫כי נקראו כן בעבור שיש להם כח בחאוח המשגל מעגין‬
‫וגם כלתה נפשי‪ :‬אשר על רכסלים י ח ס ר וייו ואשר‬
‫על הכסלים והכסלים הם סמוך לכליות ת ח ת ה מ ת נ י ם‬
‫א‬
‫ט‬
‫(‬
‫כ )^ וקמץ» ענין קבוץ ואסיפה ורוצה לומר מלן^‬
‫י קמצו מלא \אגרופו כשאוסף אצבעותיו‬
‫אל כף היד ובדברי רבוחיגו זיל כיצר הוא עושה פושט‬
‫שלש אצבעותיו על פ ס ירו ומוחק בגדלו מלמעלה ובאצבעו‬
‫קטנה מלמטה•* קמצו״ בשורק והראוי בקמץ ח ט ף ‪:‬‬
‫ני=( ךזםחבח״ פירוש רבוחיגו ז״ל מ ח ב ת צפה ו מ ע ש י ה‬
‫קשים כלומר לא היה הבלי עמוק כמו מרחשת לפיכך‬
‫היו מעשיה קשים שהיה הנאפה בה קלוי מאר מפגי שלא‬
‫היתה עמוקה וחאש שולטת בה‪) :‬י( פתוח ״ ענין חתיכה‪:‬‬
‫•‪ (0‬מ ר ח ש ת • הוא כלי עמוק ובן פירשו רבותינו ז״ל‪-‬‬
‫מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים מחבת צפה ו מ ע ש י ה‬
‫קשים פירוש המרחשת היתה עמוקה ומתוך שהיא עמוקה‬
‫שמנה צבור ואין האור שורפה ומעשי מנהרה העשויו‬
‫בחובה רוחשין ומתנועעין והלשון הזה ברברי רבותיגו‬
‫ז״לבתנועח השפתים רחושימרחשןשפתחיה‪) :‬יז( אשר‬
‫יעשה מאלה • בא לנקבה בלש־ן זכר ולא שיהיה לשון‬
‫זה ׳נופל על זה אלא יש בו דבר נ ס ת ר נופל ולא פירוש‬
‫דומות לזו כתב ־כי ר ו‪ -‬יצ ה בו‬
‫אחרות‬
‫על מלות‬
‫אבל‬
‫אוחו‬
‫׳׳»‬
‫ו‬
‫‪ •u/11‬ו ו ז ו ו ו ו‬
‫‪y‬׳‬
‫«‪J‬׳‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫‪UISS‬‬
‫על הענין‪) :‬יל( ואם תקריב• פירוש וכאשר תקריב שעל‬
‫מ נ ח ת העוטר הכתיב מדבר שהיא באה ת י ב ה ‪ :‬אביב‬
‫)עייו שמות י״ג ד׳(‪ :‬גרש • בסין נקראת כן החטה הנשברת‬
‫והנפרכת‪ :‬כרמל ״ נקרא כן השכלת כשהיא רכה והוא‬
‫לחה עדיין‪ :‬ובספרא כרמד־‪-‬י רך מל כלומ׳ רך ו מ ל א‬
‫דבי ר׳ ישמעאל ת נ א כרמל כר מלא כלומר שנמלאה‬
‫השבולת ככר שהוא מלא גוצה‪) :‬ט (( מגרשה‪ :‬כחברו‪:‬‬
‫־‬
‫עז‬
‫ד ‪ (0‬ל א ש מ ת העם״ עיין בשרשו פ ר • יקי־א אפי׳‬
‫הזקן ובאםרו בן בקר ידמה שאינו‬
‫גדול בשגים והקטן יקרא עגל וכן דרשו רז״ ל פ ־ יכיר־‬
‫זקן תיל בן אי בן יכול קטן ח״ל פר הא כיצד בן שלש‬
‫שנים*(‪) :‬יג( ואשמו* ישימו עצמם אשטיס ויתורו‪:‬‬
‫)״״( החטאת״ בהרפוח האל״ף וחלוף ה ה י א בתי״ו‪:‬‬
‫} » ( אשר גשיא׳ בא ב ם ק י ם א ם ופי' א ם נ ש ־ א‬
‫או הודע אליו' מבגין הפעל ו ה ח ו ל ם‬
‫יחטא**(‪:‬‬
‫תמורת שורק‪) :‬כיי( או הודע״ לרעת ר׳ יוגה מ ק ו ם‬
‫וייו העטוף כמו והורע ו ל ר ע ה רד״ק כחבריי׳ ופי לפי‬
‫שאמר ואשם שפירושו שיזכור כי חטא וישים עצמו אשם‬
‫או הודע אליו שלא גלכ־ מעצמו אלא שהודיעוהו אחרים‬
‫כסו כן יביא קרבן ומה שאמרו זיל ולא שיודיעוהו אח^ים‬
‫בטכחיש הערים אבל אם אינו מכחיש אותם מביא קרבן‬
‫שנאמר או הורע אליו מ״ט ועור כי לשון הודע נ ר א ה‬
‫יותר בהודעת אחרים אותו ממה שיורע לו בעצמו‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ה ‪ 00‬ונפש כי ת ח ט א ׳ לפי ‪w‬־\‪ w‬ב ע ל ה הרצון‬
‫והתאוה החטא בה‪ ^ ) :‬או בנבלת חיה •‬
‫לרעת ר׳ יונה מקום אם ולרעת רר״ק כחבריו‪ :‬בנבלת״‬
‫הגויה המתה הנופלת נקראת כן‪ (?) :‬ו ה ת ו ר ה ״ לשון‬
‫הוידוי ירוע‪) :‬ז( ואם לא תגיע ירו• ענינו ההשגה כלומר‬
‫שלא הגיע ידו לממון שיקנה בו שה ופי־־שו זיל אין לו‬
‫ללוות ולא לעסוק באומגחו ואפילו היה לו השה או דמיו‬
‫ולא היה לו‪ ,‬הי צאת הדרך מ ב י א ‪ ,‬קרבן עני שנאמר די‬
‫ש ה ‪ :‬שתי תריס * אמר ת ח ל ה והקריב מן התריס ואמר‬
‫ועשה את ה א ח ד מן התרים ב^שון זכר ואסר שתי בלשון‬
‫נקבה לחודיע שהזכר והנקבה כשרים ובמכלל מה שאפר‬
‫שתי תרים ונאמר ברוב ענין הקרבן הספור על ה נ ק כ ו ה‬
‫להודיע כי גם הנקבות כשרוח לא כמו בבהמה שנבח ו‬
‫הזכרים כמ״ש רז״ל תמות וזכיות בבהמה ואין ת מ ו ה‬
‫וזכרות בעוף‪ («) :‬מטול עי פי• העורף היא אחורי הפנים‬
‫ן אןיל עורף דלהדי פנים וטול עורף הוא מת שאחורי‬
‫הגרון‬
‫ן כ‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫לו‬
‫והם עיקרי הירכיס ודעת המתרגם שח רגם על ג ס ס י א‬
‫הס הצדדים וחרנום על צד תאמנה )ישעיה ס׳׳ עלגססין‪:‬‬
‫ואת ה י ת ר ה • הוא הנקרא בלשון רבותינו ז״ל טרפשן‬
‫ואמר על הכבר ופירושו ע ם הכבר כי מעט סן הכבד‬
‫ניטל ע • היוחדח‪) :‬י( ואם מן הצאן • כלל הבהמה‬
‫היה גיטל‬
‫הרקה הכבשים והעוים‪) :‬ז( אם בשב י נקרא כן כשהוא‬
‫בן שגה בי הגדול משנה יקרא?איל‪ > ) :‬לעמת* לגבח‪:‬‬
‫הזאת‬
‫העצה״« • הוא‬
‫הטלה י ‪* * . . . -‬‬
‫שמו ‪• . W O‬‬
‫ז״ל י‪T 1-Urv‬‬
‫ויכוחינו ו ז י ו‬
‫השדרהל י ‪ ,‬־ י ־ ו ד ו י \‬
‫קצה״ ^ • * ׳ ד ־ ו ־ ר‬
‫י‪-‬י<^ י • י י י‬
‫*«‪,.,».‬‬
‫משרש יעץ שאמרו מקום שהכליות יועצות ולמעלה מן‬
‫הכליות היה מסירה‪ ( ) :‬לחם אשה ״ בא על הבשר‬
‫לבדו‪ :‬בל חלב ״ מאומה וריל אפילו א ח ד מהכל‪:‬‬
‫מעיני הקהל ־ לפישהעינים מורים לנעל חי הלוך אשר ילך נס וישמרוהו מהנשל צהלינתו קרא עלני הקסל ‪3‬ימ לין‬
‫הגדול ני הס המוויס לכל ישראל לרני כתורה‪:‬‬
‫ה מ ל ך נקלא נשיא ולול ענלי נשיא להס לעולם‪:‬‬
‫וכשיש‬
‫ו י ק ר א‬
‫צ‬
‫ו‬
‫‪,‬‬
‫אפויה אפיות הדנהחולט־ • כ י ו ת ת ץ ו א ח ״ כ אופת בתנור‬
‫וחוזר יסטגיה ב מ ח ב ת ‪ ( ) :‬תחתיו ־ כלומר הכהן המשרת‬
‫במקומו טבניו‪ :‬כליל ת ק ט ר • כ ל העשירית ופירוש כליל‬
‫תהיה שתהיה כלה נ ש י פ ת ‪ > < :‬כמקום אשרי ל ע י ל ם‬
‫יבא מקום על מלת אש ־ בסמיכות‪) :‬יי׳ ( הכהן ה מ ח ט א ״‬
‫העובר עבודותיה ונעשית ה ח ט א ת על ירו ומסיר חט*־*‬
‫הארבש בה ׳*(‪ (?) :‬יקדש״ פי׳ כל דבר אוכל־ שיגע‬
‫בבשר ה ח ט א ת ויבלע מ מ נ ה יקדש כלומד יהיה קדש‬
‫כמוה שאם פסולה היא ה ח ט א ת כגון פ ג ו ^ או פיסול‬
‫א ח ר יפסל הנוגע בה ואם כ ש ר ה היא יאכל הגוגע בת‬
‫כ ח מ ו ר ש ב ה ‪) :‬ניז( ומרקושטף״ פי׳ שימרקוהו וישטפוהו‬
‫היטב ובדברי רבותינו ז״ל מ־יקת בחמין ושטיפת בצונן‬
‫והגעלה בחמין‪:‬‬
‫ןי‪,‬גרון )יג( והביאה״ מלרע‪ :‬אזכרתה׳ האל״ף תטוררת‬
‫ה״א והרחיק רבי יונה להיותו מעגין ריח א ל א מעניןזכרון‬
‫בעבור שלא היה בה ל ב ו נ ה וכתב רר״ק ואינו נכון כי‬
‫אע״פ שלא היתר‪ .‬באותה המנחה לבונה הרי היה טקטיר‪-‬‬
‫קומץ מן הקמח וכלן יהיה ענין ריח וקבול הדבר ברצון*‪.‬‬
‫)עי('גפש״ 'כחברו‪ 0») :‬חטישתו* פי׳ זיל־ ח ו מ ש ‪. .‬‬
‫מלבר והוא חמשית הקרן‪ \<) :‬אשם״ הוא כמו ח ט א ‪:‬‬
‫‪ 0‬א ו בתשומת י‪-‬ד שם והמים בסגול שלאכמגהגוהזא(‬
‫כמו בפתח כי משקלו תסוגה ובסמוך ת מ ו ; ת ב ל )רבדים‬
‫־ ה ו א בפתח‬
‫די( ובספר הללי אשר בטוליטולה‬
‫ופי׳ עגין שתוף שישימו כל א' טמונס ב ע ס ק ‪ :‬או בגזל־־‬
‫או עשק ״ גזל שחוטף ממנו או לוקח ממנו בחזקת ועשק‬
‫ש ב א ממון חברו לידו בפקדון או בהלואה או גתחייב לו‬
‫שכרו וכשישאלגו ממנו יכבוש הממון ואומר לא אהזירגו‬
‫א‬
‫ל ך ‪ ( « ) :‬ואשם• פי׳ ישים עצמו אשס ע״ר‪ .‬א ס ח ש י ם ז נ ( וזאת תורת האשם״ הק־בן עצמו שמביא על‬
‫אשםיגפשו )ישעיה גיג( וכן ואשם ישית עצמו א ש ם‬
‫ה א ש ם יקרא אשם‪) :‬״‪ 1‬אשר ת א פ ה *‬
‫ז י ח ו ד ה ‪ :‬הפקדין אשר הפקד* עגין ג ג י ז ה ו ה נ ח ה ‪ :‬כ ת ב רבי יעקב בן א ל ע ז ר כ י ב ם פ ר הללי אשרבטוליטולת‬
‫‪ 0‬ל ( בראשו• קרן הדבר יקרא ראש קבד׳׳ר־ בלע׳׳ו כי בצרי ו ל א מצאנוהו אנחנו כן ב ס פ ר י ם ה מ ד ו י ק י ם ‪:‬‬
‫‪I‬‬
‫‪,..^ .‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.L..‬״‬
‫ו״‪/‬מד י‬
‫‪ ttfbi-1‬ה ד י‬
‫עליז‬
‫כך• ‪,‬ב ‪ -‬א‬
‫וודדץיימו ואחר‬
‫הדברר והחלתו‬
‫^‪.‬ו^י! ראש‬
‫הוא‬
‫ענין‪ a‬היובש ו ה ‪.‬נ ‪.‬י‪.‬ו‪ .‬כ י ג י( א םעל‪):‬‬
‫ג• ‪/‬והוא‬
‫הרמה‪ :‬ת א ר‬
‫וחרבה י‬
‫‪9Cw‬‬
‫וחמישתיו• דרשו בו רז״ל ל ר מ ת הרבה חששיות על־ תודה״ הזבח שמתודה עליו עונותיו נקרא תודה אבל‬
‫קרן א ח ה אעפ״י שעל דרך הדקדוק היה ראוי ל ה י ו ה ל א היה לו ת ו ר ה ח ט א ת ו א ש ם א ל א חורת ש ל ט י ם‬
‫חששיותיז הנה מצאנו כמוהו בקבוץ הזכרים לבד ואתוחיך ש ה ת ו ד ה ל א ה י ת ה ג א כ ל ה אלא ליום ולילה ואעפ״י‬
‫סדום ובנותיה כיחזקאל י״ז( נלאית כ ת ב עצתיך )‪.‬ישעיה שחיה ב א הזבח* הזה על עונות לא היה לו תורת ח ט א ת‬
‫מ״ו( ״ או יהיה הקבוץ כלש ן זכרים ח מ ש י ת י ם וסמנו ו א ש ם לפי שהחטארת ו א ש ם באים על עין שיוחד וזר•‬
‫חםישיתיו‪ :‬ביום אשמתו ״ ביום שיתודד• על אשמתו‪ :‬הזבח היה א ד ם מבי^ג אותו על כ ל עונותיו כ ש ה י ה‬
‫)"‪ C‬ל א ש מ ת ב ה ״ האל״ף בפתח מפני ש ה י א א ו ה רוצה להתודות ולשוב לדרך הטובה וראב״ע פי׳ כי הית‬
‫גרוניח ואם ל א כן מ ש פ ט ה בחירק כסו א ר ם מביא אותו תקרכן כשנעשה לו נ ס ולכן נ ק ר א ה‬
‫ל י ר א ה ‪ .‬ל ש מצה‪:‬‬
‫ח ו ר ה שהיה מ ו ד ה לאל־ על ה ג ס ש י ע ש ה לו *•*( ‪:‬‬
‫‪T : • :‬‬
‫‪T :•:‬‬
‫)<"( וממחרת י וי״ו וו אינה ל ת ו ס פ ת ולא תשמש כ ל ו ם‬
‫א ל א שהיא ה ת ח ל ת המלה ופי' הנותר מיום ה ז ב ח יאכל‬
‫‪ .‬פ ר ש ת צו‬
‫מ מ ח ר ה ביום השני והרי״קס כ ת ב על כל ויין נ ו ס פ ה‬
‫ך ‪ W‬מ ו ק ד ה ׳ ה״א הבנוי נחה‪:‬והיחד‪ ,‬ראויה כמפיק‪ :‬במקרא כי היא רמז על מלח ח ס ר ה בדמותה ופי׳ והנוחר‬
‫‪ CO‬מ ד ו בד״ מלבוש פשתן ו ה מ ״ ם ממנו כמו שפי׳ ז״ל לפי שאמר ביום הקריבו א ת זבחו‬
‫כוי״ו בנו בעור‪ :‬זהי־ים א ה יאכל וממהרת יכול ש ת י ׳ ^ טצזה לאבלו לב׳ ימים ת י ל‬
‫בחירל‪ ,‬זהוי״ו נוסף‬
‫הדשן׳ עיין בשרש ר ו ם * ( ‪ :‬יי ‪ w‬אזכרתה׳ האל׳׳ף והנותר א ם תותיר טי‪.‬־ם ראשון יאבל ושסח־ת כלומר‬
‫מה שאמרתי וממחרת ל א אמרתי אלא על הנותר מיובם‬
‫•י‬
‫י ?‬
‫? ? '‬
‫י ראש!!‪) :‬יי‪ 0‬ל א יחשי ״ ענין חשיבות*״**‪) :‬נל( זחלב‬
‫י‪-‬יייי• ״‬
‫פי׳ חלוטה ברותחין‪ :‬חפיני בהתחלף האל ף בוי״ו‪ .‬נחי•‬
‫™ ‪:‬ח !ד ‪I‬י י ׳^‪ .‬ח? תקר׳ ^ ה ו א ת א ר וכן‬
‫—‪ 1‬י‬
‫‪51‬‬
‫״?™‬
‫בסיף שדשו א פ ה ובמכלל־ ה א ח ׳ חופין‬
‫וחלב ט ר פ ה ת א ר ‪) :‬כיי( אשר יקריב מ מ נ ה ״ הכהן‬
‫־‬
‫־‬
‫והקבוץ חיפינים ובסמוך ת ‪,‬‬
‫המקריב ומענינו ח ב ץ חסרונו‪) :‬לי( ו א ח שוק הימין׳‬
‫^‬
‫״‬
‫האל״ף בתנועת הוי״ו השרופה‬
‫שזק צדו הימין או הימין ת א ר לשוק‪:‬‬
‫והונחו שתי קצותיו ואמר בלשון ר ב י ם לפי ש ה י ת ה‬
‫עו‬
‫ימ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪f t‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ח‬
‫י ר‬
‫י ‪,‬‬
‫א‬
‫ע נ י ז ר‬
‫י‬
‫ח‬
‫ו ק ב י ל‬
‫ה‬
‫ב‬
‫י‬
‫ל‬
‫י צ י ן ‪:‬‬
‫ש‬
‫(‬
‫י‬
‫כ‬
‫ת‬
‫כ‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫פ‬
‫‪1‬‬
‫י פ ע‬
‫ן‬
‫ש‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ו א ע ‪6‬‬
‫ן‬
‫‪%‬‬
‫א פ ר ״‬
‫ש‬
‫א‬
‫ן ג ה פ‬
‫ע‬
‫ה‬
‫נ כ‬
‫ר‬
‫כ ת‬
‫ויאפר‬
‫לקט שכחה‬
‫אנל הוצאת‪13‬חושלכ ל ‪ :‬ן ש א מ ל‬
‫ו נ ו ת ן נ מ ז ‪: -‬‬
‫מרים מלא ‪ crrr,‬מ ן ה ״ ן מ ל י ו ם‬
‫^ ^ ^ ל * היה ננל יום ‪ ffc‬נש;יה ישן הרנה על המזנת ו*ין מקים למברכה <‪1‬ו מפנה את‬
‫«‪i‬‬
‫‪? J ^ ^ ^ ^ S J‬‬
‫וכן הנהן אשר יכפר נו!והה אנשי נית א‪ 3‬של ארזו ה י ו ם ני נןכתונתליןנמלקיאנלי‪:‬‬
‫(‬
‫חנות כמו וינחו הזנשים על הנשים והנועם עם מלות״‬
‫^‬
‫**״״( פגול יהיה* תרגס[אנ*וס מרוחק יהי‪:‬‬
‫ו ט מ א ה ו עליו׳ ש‪:‬יה עמא מצל עצמו כגון שהיה ז‪ 3‬ומצורע או נעל קרי•‬
‫וטעם‬
‫צ ו ש מ י נ י‬
‫ו י ק ר א‬
‫ח ^ ‪ ( 0‬ויאפר לו בו • ויחגור וע״ש החגורה נקר^*‬
‫האפוד א פ ו ד ‪) :‬ניז( א ש ה ה ו א *‬
‫שדשו אשש בפלס צחה צטא )ישעיה ה ׳ ( מן צחח והוא‬
‫ת א ר לקרבן ע״ש שהוא כלה ב א ‪< :‬י»( איל המלאים י‬
‫הוא כמו השלמים כי זבח שלמים היה ומלואים ושלמי*‬
‫אחים ה ם בלשון ונקרא כן שהיה ממלא רצון כלם שכלם‬
‫היו א ו כ ל י ם טמגו ה ד ם והאמורין למזבח וחזה ושוק‬
‫לכהגים ושאר הבשר והעור לבעלים‪ :‬וישחט• קמוץ‬
‫מפגי השלשלת כי יש ל ה משפט ה פ ס ק ‪ 0 0 :‬חגור י‬
‫הוא הרך אשר בקצה האון ובספרא מפרש שהוא הגדר‬
‫האמצעי‪ (*•) :‬הגיפה ״ פירשו ז״ל שהיה מוליך ומבי^ז‬
‫וזהו לשון הגפה התגועז־ז אילך ואילך‪ 0 » ) :‬ל מ ג ה י‬
‫פירושו ס ת ג ה ו ח ל ק ‪ 0 0 :‬בבשר ובלחם׳ הבי״תיתשטש‬
‫כמקום מן ויש לפרשו כמשמעו‪) :‬ל‪ 0‬מ ל א ת ׳ באל׳׳ף‬
‫והוא עגין השלטה‪ :‬מלאת • אטרו המקור מורכב משתי‬
‫הלשונות מבעלי האל״ף וגחי הלט״ר ה״א גכתב באל״ף‬
‫וגקרא בתי״ו כדרך בעלי ה ה י א כמו עד גלות ירושלים‬
‫)יירמיה אי( וגכתב עם האל׳׳ף כי בק־יאת האל״ף היה‬
‫אומר מ ל א ת כמו עד י ב ש ת ה מ י ם ) ב ר א ש י ה אי(‬
‫ב ש נ א ה ה׳ א ו ה נ ו‬
‫^ ו יי י מ ל א ת כ מ ו י‬
‫ירכם • כלומר‬
‫ימלא א ת י‬
‫)דברים א׳(‪ :‬״ ״‬
‫ימלא ירכם מן הקי־בנות‪:‬‬
‫ש‬
‫;‬
‫‪:‬‬
‫לו‬
‫כי ה ק ר י ע ה בבגד גופו שלא במקום החנ*ר ו ה פ ר י מ ה‬
‫במקום התפר״**( ‪ CO :‬יין ושכר• שכר במקום הוד•‬
‫כולל כל דבר המשכר ואפילו וילת היין כ‪:‬זו שאמרו ז״ל‬
‫א כ ל דבלה ק ע י ל י ה ישתה חלב או דבש וגכגס למקדש‬
‫חייב‪ (0 :‬ובין ה ח ל ״ עגין חלול והוא תמורון הקדושה‪:‬‬
‫‪<0‬י( ותקראנה• דברו בשרש הזה ענין שעקרו שלמדו ד \ א‬
‫וגכחב במקומוח באל״ף והוא עגין מקרה כי ה י א הלמ״ר‬
‫שלו ברוב וגכתב באל״ף במקומות‪ :‬הייטב ״ בא הה״א‬
‫בפתח לבר והיו״ר דגושה והיא ה״א התמה והיהטשפטה‬
‫בשוא ופתח ״**י(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫יא ‪ CO‬ז א ת החיה״ ‪ .‬ב ה מ ה בכלל ח י ה ‪ (0 :‬כ י ‪-‬‬
‫מ פ ר ס ת פרסה״ שיש לה שתי פ ר ס ו ה‬
‫ופירש עוד ו ש ס ע ה שסע שפרסותיה סדוקות ל מ ט ה‬
‫כמו מלמעלה כי יש בהמה שפרסזתיה סרוקות מלמעלה‬
‫ומלמטה דבוקות כמו שאמד לכל הבהמה אשר ה ו א‬
‫מ פ ר ס ת פ ר ס ה ושסע איגגה ש ס ע ה כמו הגמל והרוב‬
‫והכל־־יב ‪ ( ) : S w n m‬מ ע ל ה ג ר ה י שרשו גרר‬
‫בפל־^ם ס ‪ 2‬ה‬
‫וד־יול^י הרייש ה י ה רגש‬
‫)מלכים י״ב( וענינו מ ש י כ ה המאכלס בגרון‬
‫כלומר שמחזיר האוכר־ דרך גרוגו ממעיו לחיר פיו‬
‫לכתשו ולטוחגו היטב וכן הושט בתוך הגרון והושט‬
‫סעברהמאכל־־ ו ה מ ש ת ה והוא מעגין גרון‪ 0 ) :‬־ ו א ה‬
‫הארנבת״ היא חיה ידועה גקראח בלשוןגקכה כי אומרים‬
‫בי הזכר שבהם ל א יראה זכרותו והזכרים כגקבות וזכר‬
‫הנקבה והוא הדין לזכר‪ 00 :‬סגפיר וקשקשת י ארזיל‬
‫אלו הן ק ש ק ש ־ ם ה ק ב ו ע י ם בו סנפירים הפורח ב ה ם ‪:‬‬
‫)<ג> ה נ ש ר • ידוע ״״•»״(‪ :‬ה פ ר ם י הוא עוף גדול שוכן‬
‫במדבר כדברי רז״ל פ ר ס ועוניה בישוב לא שכיחי וכתב‬
‫רבי יונה ו ה ו א שקורין לו בערבי עקא״ב‪ :‬ה ע ו ג י ה •‬
‫אסרו כי על רוב עוזר‪ .‬נקראת כן וכן מצאגוה ב מ ש ג ה‬
‫שנקראת עוז חוץ מכגף העוו ופירשו בו שהיא עוגיה‪:‬‬
‫)׳ל( ה ר א ה • עוף ששמה כן ואפשר שגקראת כן לפי‬
‫שתעוף ביותר‪ :‬האיה * שם עוף זאזמרים שהוא גקרא‬
‫גאז״ה בלע׳׳ז‪) :‬עי( ערבי ידוע‪) :‬עז( ואת בת היענה•‬
‫ד ב ר הכתוב ב ה ו ו ה והיה ל י ע נ ה עצמה א ל א שאין‬
‫טגהג העולם לאכול אותו־ אלא בעודו קטן שהוא רך אבל‬
‫כשיגדל־־ כשרז קשה מ א ד ואין ראוי לאבלו ו ה ג ק ב ה‬
‫הקטנה יותר ר ך בשרה מהזכר לפיכך אמר ב ת ‪ :‬יענה *‬
‫ה ו א עוף שובן במרבד ומשמיע קול י ל ל ה ‪ :‬ה ת ח מ ס ״‬
‫נקרא כן לפי שחומס שאר העופות וגוזל א ו ת ם וכן‬
‫הוא‬
‫ה‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פ ד ש ת שמיני‬
‫פז )י*( ה מ צ י א ו ׳ ענין המציאה והוא כענין הזמנה‪:‬‬
‫מסיר חטאם*‬
‫ויחטאהו‬
‫‪O0‬‬
‫בהקרבחו‪ 0 0 :‬וימלא כפו* נקרא כן חור היד לפי‬
‫שהיא כפופה‪ ( » ) :‬וירד מעשת ה ח ט א ת ״ וי״ו זו מורה‬
‫על הזמן שכבר עבר קורס הפועל אשר לפגיו ר ו צ ה‬
‫לומר וכבר ירד כי א ח ר שירד מעשות ה ע ו ל ה ב ר כ ם ‪:‬‬
‫ב כ ח נ ח ם ׳ התי״ו ב ש ו א לבדו ודינו בקמץ‬
‫י‬
‫ח ט ף ובספר א ח ר מדויק) מצאתי‬
‫התי״ו בקמץ חטף כן בחב בסי׳ ס״א ובסי׳ ציומויטבילו‬
‫א ת הבתגת אסרו ב כ ת נ ת ס התי״ו כ ש ו א לבדו ב ל א‬
‫וכן בסימן ק״כ *‪) : 1‬י( א ל‬
‫קםץ ח ט ף להקל י ־ י‬
‫תפרעו• עגין*לוי כן דרך האבל לגלות ראשו ולהסיר‬
‫םצגפתו או מגבעתו ופארו מעל ראשו **> ‪ :‬לא תפרמו •‬
‫עגין קריעה ואחר שאמרו ז״ל ואוחובבגדי׳ א ם נקרעו גקרעו‬
‫ו א ם נפרמו נפרטו נראה כי יש הפרש בין קריעה לפריטה‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ט ע ס ננמנתם שלא נשרפו נגליהם ולא גופם וכן ארז״ל נמין שנו חהוין של אש נכנסו למוך חמומ״הם‪:‬‬
‫ו ה א מ ת פירוש ח״ל אל מגדלו שער נאנלים‪:‬‬
‫‪ ,‬ו ל א ת־יותו • מלת ולא מושכת אתלת עמה וכן הוא ולא על נל העלה יקצוף‪:‬‬
‫* ( א כ ו ל מאכלו אותה׳ הטעם היה ראוי שמאנלו אותה‪:‬‬
‫*****( יש מומרים שנשר מן אשורנו ופרס מן הלא פרוס לרענ ולאה מן כאשר יראה הנשר ואיה שמנהגם לשנת נאיים‬
‫נענור שמרותו ונוס שנכסה וגסתר מ מ י אלם וינשוו מגזרת נשף משקי י והקאת עון>‬
‫ערנ נענור‬
‫מלשון ערנ‬
‫ידועים ועמע מלשון‬
‫מנהגו להקיא מאכלו‪:‬‬
‫*‪Michlal Ie£ Tom. I‬‬
‫יוד‬
‫‪K‬‬
‫כחוב‬
‫ק‬
‫ו י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫א‬
‫מ‬
‫ח ן ו י ע‬
‫י נ י‬
‫המשקר־־‪ ,‬בענין ה מ ש ח ה אלא ש ה מ ש ח ה על ה פ ו ע ל‬
‫והטשקה על הטפעיל‪ :‬ובידים* ר‪,‬ןא מקום שפיתת שתי‬
‫קדרורת לכך נקרא בלשון שנים ו ה ט ל ה נגזרת טטלרת‬
‫ככיור אש בעצים )זכריה ייב( ולפי שטרליקין בו האש‬
‫חמיד לבשל נקרא כ ן ‪) :‬לי(כקוד‪.‬״ ענין קבוץ‪ :‬עלזיזךוזנ‪:‬‬
‫שם או ה א ר ב ש ק ^ אטין מ צ ר י ם ימשלי זי( ‪:‬‬
‫על פי שמלת מים לשון רבים‬
‫)ל״( וכי יתן מים • אף‬
‫אמר יותן לשון יחיד על הענין‪ ) :‬״ ‪ 0‬על נחון־ כתרגומו‬
‫על מעוהי כלומר שהולך טושכב ארצה על בטנו‪ :‬מרבה״‬
‫בינזני מהפעיל ובסמוך בערי‪) :‬מג( ונטסתם ״ ענין ס ת י מ ת‬
‫הלב כי א כ י ל ה ה ש ר צ י ם סותמרת הלב ומונעת מטנו‬
‫הבינה ושרשו ט ם ה ‪• :‬״‬
‫‪1‬‬
‫הוא תרגום ירושלמי ד׳טופיחא‪ :‬השחף• אפשר ש ה ו א‬
‫מלשון ואת השחפת כי אותו העוף יקרה לו זה החולי‪:‬‬
‫ואת הגץ• הוא העוף שצדין בו העופורת וישוב אל יד‬
‫בעלי^‪,‬ובלע״ז אשפרו״יר ״ ופירש אותו בעל־־ הערוך‬
‫א־‪:‬שטו״ר בלע״ז ובשרש נצה כתב ויתכן שנקרא הגץ כן‬
‫מעגין נוצרת כלומר שיש לו כה בנוצתו וכנפיו לעוף‬
‫!ענין‬
‫זרבד־זה כמו שאמר המבינרתר יאבר נץ )איוב ל״ט(‪:‬‬
‫הרב‬
‫)יז( הבוס ״ שם עוף טמא לא גורע אצלגו ורש״י פירש פלק ון‬
‫בלע״ז ואותו שקורין פלקו״ן הוא ג מ צ א בישוב וצדין בו‬
‫בני ארם שאר העופוח ואחר שאמר הכתוב הייתי ככוס‬
‫ח ר מ ת )חהלים ק״ב( ירמה שהואמדברי‪ :‬השלך• פירשו‬
‫דז״ל זה השולה דגים מן הים וכן תרגם אנקלוס זשלינונא‪:‬‬
‫היגשוף • בשורק והוא עוף פזרח כלילה״‪) .‬י״( ה ת נ ש מ ת י‬
‫עוף משיגי העזפית ואמרו כי גקרא כן שכל הרואה אותו‬
‫פ י ש ת תזריע‬
‫י ש ז ם וכתב רש״י כי הוא ה נ ק ר א צואי״טה‪ :‬ה ק א ה ״‬
‫בחלטזד' אמר רב י ה ז ד ה קאת זה הקיק ו ב מ ש נ ה ןלא יב ‪ ( 0‬ג ד ת • שם סמוך עגין רחוק‪ :‬דותה• שם או‬
‫בשמן קיק ובגמרא בעי מאי שמן קיק א מ ר שמואל עוף‬
‫מקור וענינו חולי‪) :‬ג( ימו?־ * םבנץ‬
‫א ח ד יש בכרכי הים וקיק שפו‪ :‬הרהם• אמרו ש ה ו א נפעל‪) :‬י( ברמי ט ה ר ה * שם ורה״א אינה מפיק ואינה‬
‫' ' ה נ ס ח ר ו ת אך הוא ש ם לבדו‬
‫עוף מרחם על בניז מ א ד ‪ ( ') :‬החסידה• פירשו רז״ל סימן הנקבר־!‬
‫זו דיה לבגר‪ .‬ולמה גקראת חסידה שעושה חסידות עמ זהקמץ חטף היה ראוי בס״א הפועל כפלם ע צ מ ה הכמד!‬
‫חברותיה בלומר במזונותיה ש מ ח ל ק ת ל ה ם ‪ :‬האנפה •‬
‫י י‬
‫ומפני ה ה י א נחסך הקמץ חטף בעי״ן י‬
‫שם עוף ואמרו ז״ל זו דיה רגזנית‪ :‬הדוכיפת • תרננולא הפועל‪ :‬ימי ט ה ר ה * ההיא כמפיק והיא סימן לגקבדת‬
‫השם הגפרר מטגוטיהר‪) :‬י ( וטמאה•‬
‫ברא וכן פירשו רב ש ר י ר א גאון ז״ל‪ :‬העטל־יף י ה ו א ה נ ס ת ר ת כי '‬
‫העכבר בעל כגפים אשר יעוף בלילה‪ ) :‬י*( אשר לא הוי״ו במקום אם והיא מורה לתשובת התנאי וטענהוואם‬
‫כרעים • הם אצבעות ה ר ג ל י ם וכשרש קרםל כתב ה ם‬
‫נ ק נ ה תלד התשובה וטםאה שבעים סימן כ״ח‪:‬‬
‫הרגלים היתרות טטעל לארבע רגלים שיש לחגכ סמוך‬
‫לראשו ו ב ה ם הוא מתחזק כ ש ר ו צ ה לקפזץ ״״ל ל נ ח י יג ‪ >0‬שאת* לשון הגבהה וכן פיז״ל ב ס פ ר א שאת זו‬
‫ש א ה בהרח זו ב ה ר ה ס פ ח ה שני‬
‫בהם על־ הארץ (‪ :‬ל ג ח ר ב ה ן • כתרגומו עניןהרלוג‬
‫וההעתקה מהמקום‪ ) :‬״ ( הארבה• שרשו רבה ו נ ק ר א לבהרת מראה עמוק שגי לשאת מה לשון •שאת מוגבהת‬
‫כן לפי ש ה ו א טין ר ב ‪ :‬הםלעם• הסטך נקרא בקמץ כמראה צל שהם גבוהים ממראה החמה טה לשון ע ס ו ק‬
‫הטף והוא אחד ממיני ה א ר ב ה והוא רשון בדברי רז״ל עמוקה כמראה החמה שהמ עמוקים ממראה הצל ב ה‬
‫ויש לנ גבהח ואין לו זנב ואין ראשו ארוך‪ :‬החי־גל־ * לשון ס פ ח ח טפלה שנאמר ספחגי גא אל א ח ד הכהגות‬
‫מין מסיגי הארבה זכן החגב והם מפורשים בסיף אלו לאבל־ פ ת ל ה ם )שמואל בי( וכשרש ס פ ח פירש ואפשר‬
‫טרפות ״*( ״‪ (») .‬ושסע אינגה שסעח ״ כמו הגמל והדוב כי היא החזזית ה נ א ס פ ת והמקובצת יחד מענין ונספחו‬
‫והכלב והחתול שפרםותיהם סרוקות מלמעלה ו מ ל מ ט ה על בית יעקב )ישעיה י״ג( שהוא ענין ה ק מ ץ והדבוק‬
‫דבוקות‪) :‬נט( החלד• הוא הנקרא ההולדה ברברי רז״ל‪ :‬ואסיפת דבר אל דבר ורז׳׳ל פירשו כי לפיכך ג ק ר א ה‬
‫והעכבר• ידוע‪ :‬והצבי הוא הנקר^־ז גריישנ״ט בלע׳׳ו‪ :‬ס פ ח ת לפי שהיא טפלה לבהרח שגיה לה בלובן מלשון‬
‫)ל( והאנקה' שרץ ואפשר שנקרא כן לפי שצועקחםיד ספחגי גא‪ :‬או בהרת ״ עגין לובן וגגה ולובן הבהרת הוא‬
‫ופירש רשיי בבר״א בלע״ז‪ :‬והכחי בחב רבי י ו נ ה כי כשלג ואמרו בהרח עוה כשלג ואמרו יכול כשם ש ה י א‬
‫הוא ה נ ק ר א כערבי חררו׳׳ן והוא ממין הצב ורש"י זיל שלישיח בכחוב כר היא שלישיה למראוח חלמוד לומר‬
‫בחב שהוא שקורין לו בלע״ז לוזירא״ט‪ :‬והלטאה• הוא לבגה היא אין למעלה ממגה וכמה ‪?1‬יא לבגוגיחה כשלג‬
‫מין מטיגי ה ש ר צ י ם ופרש״י ז״ל לגיגרטושיא בלע״•׳‪ :‬שנאמר והנה סרים מצרעח כשלג‪ :‬אל אהד* בא ב פ ת ח‬
‫וההטט• שרץ מםיגי השרצים ופירשו בו שהוא שקורין כלז גם בלא סטיכית כי אין על הס״ם סמיכזח‪ 0) :‬כעור‬
‫לו בלע״ז לימסיה דש מי שפירש שהוא ה ג ק ר א בלע״ו הבשר י הבשר העליון החיןיון י ק ר א עזר כנגר הבשר‬
‫בר״בו‪ :‬והתנשמת* גם זה השם בשרצים וכתב רש״י כי אשר תחתיו הפניםי‪ :‬הפך לבן' בודד‪) :‬ל( ו ש ע ר ה •‬
‫הוא הגקרא כלע״ז טלפ״א‪) :‬לל( וכל משקה• שםזענין ה״א הכנוי גהה והיחה ר א ו י ה במסיק‪) :‬ס( והסגירו‬
‫הכהן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ע‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T 8‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫לקמ שכחה י‬
‫כ ח ו ב לא ג*ל״ן> וקיילי נוי״ו והטעם שאף על פי שאין לו כרעים עכשיו ועתיד לגדלם כשר‪:‬‬
‫ו ל א ל ה תטמאו י»;‪;3‬ין התפעל ונבלע התי״ונלגש הטי״ת להקנ על הלשון וכן וישמע את הקול מד‪3‬ר אליו וכנס המנוסר‪:‬‬
‫וכשרש‬
‫‪I‬‬
‫ו‬
‫י‬
‫ק‬
‫ר‬
‫א‬
‫ר י‬
‫ח ז‬
‫מ‬
‫ע‬
‫צ ו‬
‫ר‬
‫לה‬
‫ע‬
‫ט כ א ב ח ‪0 :‬יז( לא הפך הנגע• עומד‪ :‬את עינו״ מראהו‬
‫שהיה בו מהחלה‪ :‬פ ח ת ת ה י א * חסרון ורבותינו נשחמשו‬
‫הרבד־ז בזה הלשון כ א מ ־ ם אין פוחתץ את הנר מפני‬
‫ש ה ו א עושה כלי ו א ו מ ד י ם עוד ל א סחורת ולא יותר‪:‬‬
‫בקרחתו או בגבחתו״ פירושו ב ס פ ר א בקרחתו אלו‬
‫ה ש ח ק י ם בגבחתו אלו החדשים ו ה ו א פירוש התרגום *‬
‫והגאון פירש כי בקרחתו הוא אחורי הבגד ובגבחתו הוא‬
‫פגי הבגד ו ה ו א מה שאמר הכתוב בפירוש ק ר ח וגבת‬
‫וכתב עליו הראביע ז״ל ויפה פ ר ש ‪ :‬ה כ ב ש ׳ הראוי‬
‫שלא‬
‫ךזתבבס והוא מורכב מהתפעל וממו־ז יי ״‬
‫גזבר שם פועלו מהגוסף אם היה כלו מהפעל‬
‫י י‬
‫היה ה כ ב ס ואס היה כלו מהתפעל היה ה ת ב ב ס הה״א‬
‫בחייק‪:‬‬
‫הכהן* רוצה לומר יעמידנו סגור שלא ידאגו אדם ו ג ם‬
‫סגור היה שלא היה יוצ>< בין ה ע ם ‪) :‬י('והנה כ ה ר ת‬
‫הגגע* ח א ר מן הקל לא פועל עבר מהדגוש לפי‬
‫שאין מגהג מאשר עי״יגיהם היא מהדגוש להיות פ״א‬
‫הפועל עבר בצרי כי אם ברדרק במשפטו בלא אות גרוגית‬
‫;זהג מ ה ר ט ה ר וכן מור‪ ,‬השרש ולא כהה בם )שמואל‬
‫י״ג( אט כן יהיה כהה א ח ר מן בהירת‬
‫לבגות ואף על פי שמלת גגע לשון זכר א פ ש ר שתמו א‬
‫לשוןגקבד־ז כמו גגע צרערת כי תהית בארבש או תשוב‬
‫ת ה י ה אל הצרערת ועגיגז הקמוט זהעצור וכשהגגע או‬
‫השבר קרוב ל ר פ ו א ה חקמט הבשר והפכו פשה הגגע‪:‬‬
‫) ‪ 0‬לטהרחו״ פירושו אחרי טהרתו‪ :‬עט( כי ת ה י ה *‬
‫שב אל צ ר ע ה לא אל גגע ובטכלל בזכור שגי ד ב ר י ם‬
‫ה ג ס מ כ י ם זה על זה העגין ג ו פ ‪ S‬על הקרוב כי ת ה י ה‬
‫פ ר ש ה מצורע‬
‫ע •י‬
‫גופלח על צרעת אף על פי שהעגין היה םיייז על‬
‫)י( ומחית * פירוש בריאות הבשר החי‪) :‬י^ ואם פרות‬
‫״תפרח״ אמר כן ל ה ג ל ו ה הרכר ולהתפשט וכן בשתי\ יד )> ו א ת שגי התולעת״ פירושו אדום בעל התולעת‬
‫והעין י י פ ה ו ר ו צ ה בו הכרמז כן פירש‬
‫פ ר ח ה ‪) :‬עו( הבשר החי״ פירושו הבריא‪) :‬יחי׳ ובשר*‬
‫שם פ ר ם ‪ ( » ) :‬צרבת״ שם עגין שרפה‪) :‬ל( צהב• בשרש שן ובשרש תלע בחב ובאמרו שגי ה ת ו פ ע ה‬
‫גוון קרוב לגוי( הזהב‪ :‬גחק* הוא שם גגע שהוא בסקוס כאמרו אדום העין היפה והוא הכרטז***(‪) :‬ט( ואת‬
‫שער ופירושו שהוא כ ח ם שחור‪ ( ) :‬והחגלח י קמץ גבה עיניו־״ הגבוחאשר על העיגים לפי שהם גכלעיגיס‪:‬‬
‫נ ג‬
‫י‬
‫לג‬
‫‪,‬‬
‫ך‪1,‬א טהור הוא הוא טהור וממגו ולמעלה טמא ורומה לו‬
‫בעגין הגגה מה שחרגם יוגחן מגגה גגרו)שמואל ב׳ כ״ב(‬
‫מליו יקריה מבהקין שטי שטיא‪< :‬י»( כי יטרט״עגינו‬
‫ג פ י ל ת ה ש ע ר ‪ :‬קרח גבה י מ ש נ י ה ם למרת מה שאזיל‬
‫מן הקרקר שופע לאחריו זו היא ק ר ח ה מן הקרקד‬
‫שופע לפניו זו היא גבחת ועיין בשרשו*‪ ) :1‬ת ג ( ל ב נ ה‬
‫אדמדמת ״ פתוך ומעורב בשני מ ר א י ם לובן ו א ו ר ם ‪:‬‬
‫)מס( פרמיםי עיין ויקרא יו״ר‪ :‬וראשו יהיה פרוע״ עגין‬
‫גלוי**( ‪ :‬ועל שפם״ שרשו שפם והוא השער אשר על‬
‫ה ש פ ה ‪ :‬יעטה״ עגיגו עגין העטיפה ב כ ס ו ת ‪) :‬ממ( או‬
‫בשתי • הוא החוט ה ה ו ^ ך לארך הבגד והערב ה ו א‬
‫ההולך לרחבו‪ :‬או בערבי הוא חוט ה א ר י ג ה שקורץ‬
‫לז בלע״ו טראמ״ה ונקרי כן שמתערב עם השתי כי חוט‬
‫ירקרק ירוק שבירוקי‬
‫והראה אתותכהן * בא במקום א ל ‪) :‬נא( ממארת י ענינו‬
‫ש ה ו ר ו ה וכת״א שוקעות ומראיהן א ד ם ר ם אי ירקרק‬
‫ודומה כי המלת היא מורכבת טן שקע וטן שער כי הוא‬
‫עגין שחרות ועכירות כמו שערוריה)הושע ו׳;‪ :‬ירקרקות *‬
‫בהכפל־־ העי״ן והלט״ר לרוב הירוק וכן א ר מ ר מ ו ה ‪:‬‬
‫)י‪ 0‬וחלצו״ יסירום ויגתקום ממקומם‪ (*») :‬יקציע״‬
‫כתרגומו יקלף רוצה לומר יסיר הטיח‪ :‬אשר הקצו״‬
‫כלומר הסיעו אזתז לקצה הבית לפגותו ולהוציאו חוץ‬
‫לעיר וכן ה ק צ ו ה את הבית ואגסלוס תרגם לשון קלוף‬
‫כפו י ק י ‪ ) :‬מ ג ( וטח את הבית״ בקמץ ועגיגו שטחין‬
‫כותלי הבית בסיד או בחמר בין אבן לאבן מבחוץ או‬
‫כל ה כ ו ח ל ‪ 0 » ) :‬חלץ ״ מקור במשקל העבר ובן כי גאץ‬
‫גאצת ) ש מ ו א ל ב ׳ י ״ ב ( ‪ :‬הטוחי מקור מבגץ ג פ ע ל ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫צ‬
‫‪.‬‬
‫ע‬
‫‪..‬‬
‫ש י ה א עב ומרוב עביו יסגור‬
‫י‬
‫והאחד‬
‫פיהאטר‪-‬‬
‫להט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫***‪(,‬‬
‫ו ב ש ר ש גנת כתנ הגנמת הוא מקום שלא היה נ ו שער איל הקרחת הוא שהיה ‪3‬ו שער וכמרנו וכן גנחת ה‪:3‬ד‬
‫שעדין הננד מרש ואין נו שער רופני הצרעת אבל קרחת הנגד שנמרנו שער שנו משני ישנו ו ל ד ע ת נ ו ‪:‬‬
‫ו ה א מ ת פירוש רז׳״ל שיגדל שער ראשו ולא יגלחנו נא < ע י וגלח את נל שעדו‪:‬‬
‫א ל נצי חרס• כמו על וכן אל ה‪:‬עי כ ה התפללתי‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫יוד ג‬
‫ו ז‬
‫בקרכחם‪.‬‬
‫מ צ ו ר ע‬
‫ו י ק ר א‬
‫א ח ר י‬
‫ח‬
‫מ ‪$‬‬
‫‪ ^ > P‬וזבחו זבחי ש ל ט י ם ליי אותם • הפול וזבדוי‬
‫אותם זבחי שלם־ם לה׳‪ (0 :‬לשעירים‬
‫הם השדים וקראם כן לפי שהם נראים כדטוח השעירים‬
‫למאמינים בם‪») :‬ג( אשר יצזד ציד חיה״ על החיה לבר‬
‫לא הבהםדת כי אין ל ב ה מ ה כסוי ד ם ואינו כמו זאת‬
‫החיה אשר חאכלו )ויקרא‪ :‬י״א(‪) :‬״י( באורח ובגר ״‬
‫הבי״ח חשמש במקום מן ויש לפרשו כמשמעו‪:‬‬
‫‪p‬‬
‫) ‪ 0‬אשר ישב עליו הוב״ ענינו ב ג ד י ם • ושאר חשמישי‬
‫ה ב י ת ‪) :‬ט( וכל המרכב ״ שם לכלי שרוכנ עליו על‬
‫ה ם ו ם או על כל בהמה הנקרא בדברי רזיל םרגל וגקרא‬
‫בלע״ ז שייליי״א‪ ( <) :‬וידיו ל א שטף במים* רוצה לומר‬
‫בל גופו אלא לפי שנאמר־ ורחץ אח כל בשרו יכול אף‬
‫בית הסתרים כן הלמוד לומר וידיו מה ידיו בגראה אף‬
‫כ ל גופו בגראה פרט לבית הסתרים‪ ( ) :‬שכבת זרע *‬
‫כמשמעו שכיבה למשגל־ ונכון הוא להיות כמו שכבות‬
‫־ הטל ענין ירידה זשפיכה‪) :‬י ( בבשרה * כגוי לעדורת יךן )י( א ל כל שאר בשרו״ לפי שקרוב האדם כבשרו‬
‫ה נ ק ב ה ‪0 :‬ל(׳וחהי נדחה ״ הוי״ו במסום אם והיא מורה‬
‫כמו שאמד אך עצמי ובשרי אחה )בראשית‬
‫•‬
‫לתשובות התנאי ומענהו ואס שכב ישכב איש אוחר־ז כ״ט( ומבשרך לא תתעלם )ישעיה נ״ח( לפיכך נקראו‬
‫המענה ותהי נדחה עליו‪ :‬י ( והביאה אותם״ מלרע‪ :‬שאר שעגיגו בשר‪ (0 :‬ערות״ עגין גלוי‪ 00 :‬מ ו ל ד ת‬
‫)ל ( והזרחם‪ :‬עניןהפרישוח‪) :‬ל ( והדוד‪,‬״ ענינו והחולה ביח• על משקד‪-‬י מ ח מ צ ת ב ש ל מ י ם וטוך״עת‬
‫פירוש‬
‫<היא הנדה ו ק ר א ו ה חללה לפי שאין אשר חאד־ז דם ב ג ח י ם ולפי פשמ י י הכתוב הוא‬
‫‪.‬שאין ראשה ואיבריה בברים עליה‪ :‬ב נ ר ת ה ׳ שם סמוך מה שאמר בח אביך או בח אמד כלומר בין ש נ ו ל ד ה‬
‫ענין ריחוק‪:‬‬
‫לאביך מאשה א ח ר ת וזו היא מולדת בית ובין שנולררת‬
‫לאמך מאיש א ח ר וזו היא םולדח חוץ וכן חרגם אנקלוס *‬
‫פ ר ש ת אחרי מוח‬
‫ורבותיגו ז״ל דרשו בין שאומרים לאביך קיים א ת א מ ה‬
‫וזו היא מולדת בין שאומרים לאביך הוצא א ת אמדת‬
‫•טז ‪ (0‬בזאת יבא אהרן* איןבכחוב זכר לנקבה אבל כגון בת ממזררת או כת גחיגה וזו היא מולדרת ח ו ץ ‪:‬‬
‫בא בחסרון אמירה רוצה לומר בזאת )יל( דרחך ״ היא אשת אחי אביך‪; :‬טי( כלתך ״ נקראת‬
‫האמירה ומענינו הבין חסרונו‪) :‬ו( ובפר בערו ״ עליו‪ :‬אפילו א ח ר החופה כלה לחמיה ולחמותה‪) :‬י ( שארה‬
‫עיז( לעזאזל* מלה מורכבת מן עז יאזל ונקרא ההר כן הנה * שם כלל כאלו אמר בשר אחר ה ג ה ‪ :‬זמר• היא י‬
‫לפי שהעז היה הולך שם ו ת ר ג ו ם הולך «זל כן פירש עגין טנוף ותועבה ומעשה ר ע ‪») :‬יי( ואשה אל א ח ת ה *‬
‫בשרש עז זבשרש עוז כתב ורבי יוגה פירשו םעגין עוז כלומר עמ אחותה*׳ (‪ 0 ) :‬ואל אשרת עמיתך* כלומר‬
‫כלומר שהיה קשה ועז‪) :‬י( יעמד הי ״ םבגין ה פ ע ל ‪ :‬ובאשח‪ :‬ש כ ב ת ך * הגפרד ש כ ו ב ה ב פ ל ס ‪ .‬ק ט ר ר ת ‪:‬‬
‫להעביר י‬
‫)טי( •ועשה א ח דמו י בא במקום למיד השמוש‪) :‬ל(החי* )נא(ומזרעך י י י לא תתן‬
‫כשהמלה זעירא תנקר הה״א בקמץ אף על פי שהמלה‪ ,‬למלך * שם ע״ו כך וזו עבודתה שמוסר בגו ל כ ו מ ר י ם‬
‫קמוצה כמו ה ה ר ה ר ך * כי נקל הוא בלשון ועם התי״ת ועושים שתי מדורות גדולות ומעבירין‪.‬את הבן ברגליו‬
‫בםנול גם‬
‫במלה זעירא החי לפי שההיית בין שתי מרורורת האש ופירוש לא תסן זו מ ס י ר ה‬
‫קמוצה מפני ההפסק לפיכך ההיא "‬
‫בסגוה‪ -‬ה מ ס ר י ם ופירוש להעביר זו העברח ה א ש ‪) :‬נג( לרבעה ״‬
‫וכשתהיה החיח פחזח׳ ג״ב ההיא פתוחה ה&‪]/‬ירהדזי‪ :‬כחב רבי יוגה שהוא גגזר םעגין ר ט ע וכן לא חרביע‬
‫)נא( ההי* פ ח ח א ם לא יהיה באתנח‬
‫כ ל א י ם ״ וכתב רדיק והנכון שיהיו מעגין ארחי ורבעי‬
‫וסוף פסוק קי״ו‪ :‬איש עחי * איש מזומן זריח )חהלים קל״ו( שהוא םחורגס וחרבץ ה ח ת בלעם‬
‫‪ ( 0‬כ א ש ר ק א ה ‪ :‬בשקל ע ש ה בנרת‬
‫ל ל כ ת שם שהולך שם עתים ה ר ב ׳ ) ״ ( אל ארץגזרה״ ורבעת*״*(‪:‬‬
‫וכן ולא‬
‫שנברח׳ מן הישוב ומןהצמחים‪ :‬במדבר״ הבייתתשסש ו כ נ ה הארץ בלשון זכר‬
‫בענין ל מ י ‪) :‬נ ‪ 1‬והגר הגר * הוא הנכרי שנתגייר סכל גשא אותם הארץ )בראשית י״ג( או יהיה שרשו סוא‬
‫זשנתיהד‪) :‬ל ( שבת שבתון* ענינו הבטלה והפסק ויהיה האר בשקל הגגי אחריכם באה )שמואל כיה( ‪:‬‬
‫‪.‬הדבר*(;‬
‫אל‬
‫א‬
‫טז‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫נ ט‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫ז ‪T‬‬
‫ע‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪11‬‬
‫•לקמ ש כ ח ה‬
‫ב ק ר ב ת ם •* שס ה׳צועל וה״א לקרנה אל כמלאכה סנה תי״ו נמננג ה א סנקנה והטעם בקרנתם לפני ה' להקטיר‬
‫קטרת נענין נגשתס אל המזנמ־ או מעמו שנכנסו לפני לפנים על נן דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל‬
‫עת אלי הקדש ולא ימות נמו שממו בניו‪:‬‬
‫כי נעק * מלת ני תשמשי נמקום רק כמו ני שרה שמה ני ‪3‬רחו‪ 3‬נלין כי בענן ופירושו ואל ינא ‪3‬כל עת אל הקדם‬
‫רק נעץ הקטרת אהיה נלאה אליו וכן כתונ וכסה ענן הקטרת את הנכרת אשר על הארון ולא ימות‪:‬‬
‫ו א ש ף ימלא י או אשר ימלא את ידו לכהן תחת אכיי ואף על פי שלא נמשמ והוא מרובה נגדים ונן עשו ננית שני‬
‫)*‬
‫ני גא היה שם שמן במשחה‪:‬‬
‫י י ן צמת זו לזו‪:‬‬
‫ל צ ת ר * נענין ונעסתה צרתה והטעם שלא ישא אמות אשתו באופל‬
‫**(‬
‫‪ ,‬ן א ל ; עמו נאמר‬
‫ו‬
‫* * י ( ת ב ל הואי מן הכפוגיס במשקל תמס יהלוך והתי׳׳ונוסף ולפי ש ל ל‬
‫סגל עשו ה‪3‬ל היא\ ויימ ענין בלוי והשחתה‪:‬‬
‫״‬
‫ש מ ה‬
‫מ‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ז ר ע‬
‫ע‬
‫ם‬
‫מ י‬
‫ש‬
‫י מ‬
‫ר‬
‫ן י‬
‫ה‬
‫‪ 7‬ץ ג‬
‫לא‬
‫ו י ה‬
‫ה ד ו ש י‬
‫ר א‬
‫למ‬
‫ם‬
‫ומווין אותו כ א ה ד אגיטוויו״צטר לנרו ו פ ש ת י ם לבדו‬
‫פ ר ש ת קדושים‬
‫וחוורץ ושוורץ שגי החוטיך וגת באריגרה ה ג מ ר עם‬
‫יט ) י ( א ל ה א ל י ל י ם • הבל ידבר ע א י נ ו מועיל־ הפשתים או הפירה בפהט ומן ה ת ו ר ה איגו אסור אלא‬
‫נאד״ה בלע״ו ‪) :‬י( ו מ נ ה ר ה ״ במו עד שיהיו שלשחן כ א ח ד שוע טווי וגוו‪ P) :‬נ ח ר פ ה *‬
‫בכהררת ויש לפרשו כמשמעו כי לא יבא על מ ח ר מיוערת ומפורסמח וכן בדברי רזיל האומר חרופחי ביהודה‬
‫נמהרת כי״ת השמוש ל ע ו ל ם וחבא עליו ם״ם השמוש‪ :‬הרי זו מ ק ו ד ש ה ופירשו רויל בשפחה כגעגיח ח צ י ה‬
‫( פגול היא״ הוא הבשר שנשתנה ריהו ומראהו ובן שפהה וחציה בח חורין ה מ א ו ר ס ת לעבד עברי הכתוב‬
‫אמרו רז״ל פגול־ טעון צורה כלומר שאיגו נשרף עד מרברווהו פירוש והפרה לא נפדתה פדויה ואינה פדויה‪:‬‬
‫שתעדר צורתו‪ ( 0 :‬ופרט כרמך• ה ם הגרגרים האחרים והפרה״ מ ק ו ר מ ה פ ע ל ‪ :‬או חפשה' לרעת רבי יונד־־ו‬
‫ה נ ו ש ר י ם בעת הבצירה ואטרו רזיל שגי גרגרים פרט מקום וייו העטף כמו וחפשה ולרעת רד׳׳ק כחבריו ופירושו‬
‫שלשה אינן פרט ודומה הלשון הזה למה שאמרו רזיל לפי שאמר והפרה לא נפדתה שפירושו בכסף או חפשה‬
‫כלל ופרט *(‪ 0 0 :‬לא תעשק א ת רעך ולא ת ג ז ^ ל א גתן לה בשטר כדברי הטתרגט‪ :‬הפ‪£‬צה״ שםבפל<ו‬
‫תהיה וכתב‬
‫אינגו כ פ ל דבר כי פירוש לא תעשה א ח רעך א ם בא ט מ א ה ‪ :‬בקררת תהיה י מולקר־ז יי י‬
‫הגאון רבעו סעדיה כי אמר בקרת לפי שהמלקות‬
‫טםון לידך בפסרון או ב ה ל ו א ה או גחחייבת לו שברו ‪ -‬י \‬
‫כשישאלגו ממך לא תכבוש הממון ותאמר לא אחזירגו הוא ברצועה של בקר ואמרו רז״ל כי המלקוח לה ולא‬
‫לך ופירוש ולא חגווק־ שחוטף ממגו או לוקח ממגו לי לפי שאמר חהיה ולא אמר יהיו משמע היא לוקה והוא‬
‫בחזקה ובן פירשו והביאו ראיה סן ויגזול א ת החניות איגו לוקה וםיא בשרשו**•(‪ 1») :‬וערלתםערלתו•• עיע‬
‫מיד המצרי )שמוא?־־ ב׳ כ״ג(‪ :‬פעלה שביר ״ פירוש שמות ו י ‪ ( « ) :‬תבואתו״ שם כולל לכל פרי מאכל‪-‬‬
‫שכר פעלתו‪) :‬טי( לא הלך דביל״ שם למלשיגוח והוא וגקרא תבואה לפי שהוא משגה הבאה כי משגה שעברה‬
‫קרוב לעגין רוכל הוא הסוחר או דבשם שיש ב י ד י ד ם יקרא עבור‪ 0 0 :‬לא תקיפו * עגין סבוב * והרגום וגסב‬
‫כ מ ה מיגי סחורות או בשמים כן המלשין מ א ס ף דברים א ת ה ר שעיר ואקפגא״ ואמרו רבותינו ויל לא תקיפו‬
‫מזה ומזה ומספר לזה ולזה וכסו שהם מעתיקים הסחורות פ א ת ראשכם זה המשוה צדעיו לאחרי אוגו ולפדחתו‪:‬‬
‫כי יקגו מזה וימכרו לוה כן המלשין מעתיק ה ד ב ר י ם פ א ת ראשכמ* פירשו רבותיגו ז״ל סוף הראש ו ה ו א‬
‫ישמע םוה ויספר לזה וגשחחף הלשון הזה עם ההליכה המשור־• צדעיו ופו׳‪ :‬פ א ה זקנך ״ הוא שבלרת הזקן‪:‬‬
‫לפידשהמלשץ הולך בבירת חברו ובה ששמע בביתו ‪ 0‬י ‪ 0‬ושרט לנפש״ אמרורז״ל שרימה וגרידה אחת היא י'‬
‫הולך ומספר לחברו״*(‪ :‬לא תעמד על דם רעך״ וכתבת קעקע ־ פירוש שיקעקע בבשרו ויכתוב באותו‬
‫רוצה לומר שלא תעמוד לאחור שלא ת ל ך וחצילהו ה ח ר ו ח ‪ :‬קעקע״ פירוש חרות שיהדות בבשרו ו ה ו א‬
‫א ם חוכל כנץ שפירשו רז״ל מגין שאמ ר א ה חברו טובע בן ארבע ויחכן שיהיר־ז משרש קעע כי הוא טענין םן‬
‫ב נ ה ר או ל ס ט י ם ב א י ם עליו או חיה רעה באה עליו ת ק ע גפשי )ירמיה זי(‪») :‬י( להזגוחה״ פועל־ י ו צ א ‪:‬‬
‫שחייב להצילו הלמוד לומר לא העמד על רם ר ע ך ‪) :‬ל‪ 0‬והדרת פני זקן״ ענינו ה ת ג א ו ה והחיפוח והראורת‬
‫)י״( ולא הטור* עגין ש מ י ר ה ת ד ג י ם וישמור ונטר‪ :‬ס ב ר פנים יפות‪) :‬לל( כאזרח • ה ו א חתושב והקרמון‬
‫)"‪ 0‬לא תרביע ״ פירושו למעלה ב ס ימן י״ח ב מ ל ה בעיר ונקר׳ כן כי הוא מגולה לכל וידוע מי הוא ומשפחתו‬
‫ל ר ב ע ה ‪ :‬כלאים* הראשון שגי מיני בהמות והשני שגי כשמש בזרחז אבל הגר הוא מכוסה ולא ידע אדם מי הוא‬
‫םיגי זרעים והרכבת האילן בכלל והשלישי בגד מעורב ומה משפחתו; )לה( ו ב מ ש ו ר ה • ענינו כמו מרה אלא‬
‫מצמר ופשתים‪ :‬שעטגז ״ הוא בגד כלאים צמר ופשתימ שהמשורר‪ ,‬טרה קטנה מאד כמו שאמרו רז״ל ומה משורה‬
‫ורז״ל פירשו המלה מורכבת מ ש ל ש ה תיבות שוע טווי שהיא אחד מל״ג בלוג הקפידה חורה עליה קיו!ללוג וחצי‪..‬‬
‫לוג ורביעית לוג הין וחצי הין ורביעית ה ת י ר * * ( ‪:‬‬
‫ונוו וכל אחד פ ח ם אסור משום כ ל א י ם * שוע לשון‬
‫שעיעות תרגום ח ל ק ה צואריו שעיעות צואריה ו ה ו א‬
‫שטורפים צמר ופשתים זה‪,‬עם זה ועושים מהם לבדים כ ) ‪ 0‬ו ג ה ח ו א ת פני* לפי שהכעס נראה ב פ נ י ם‬
‫כנהו ב ם ‪) :‬י‪ 0‬חבל עשוי ענין בלבול‬
‫שקורץ בלעיז פיי״לטרו • טווי שטורפים צמר ו פ ש ת י ם‬
‫לפי‬
‫‪1‬‬
‫ץן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ל א העולל‪ :‬לא ממית העוללות הם הקטגים מגזרת עולל ויונק וזאת כמלה נמו ושדשך מארץ מיים שטעמו ונרות‬
‫השרשיונן מסעף פארה יט־ית כסעיף ואמרו ר‪3‬ומי ־דל י \ ז מ עוללו^נל שאין לו נמף ולא נטף‪:‬‬
‫ורש״י נת‪ 3‬שהוא כמו רגיל ונן רונל נמו רוגלא והכ״ף והגי״מל מתקלפים ני הס ממוצא אחד ומנחנו מזה כענין‬
‫**(‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪, ,‬‬
‫וירגל בעבלך לא ל על לשונו נגי״מל‪:‬‬
‫***( ו ב ש ר ע ו כמנ או יהיה הני״ת נמקוס פ״א ני לפי שהם ממוצא אחד הם קרובים בעני? נמו שמצאנו בלסת המשנה‬
‫הבקר לעניים שהוא נמו הפקר ופירוש נקורמ תהיה להפקר היא לפי שלא סופשה ועל נן לא יומתו‬
‫אבל מלקות »ש‪:‬‬
‫״״**( איג־ח צדק והין צדק* איפה גיא מךמ היבש והין היא מרת הלמ‪:‬‬
‫נו‬
‫ד ג‬
‫‪L‬‬
‫כאש‬
‫ו י ק~ ר‬
‫א‬
‫ד ו‬
‫ק‬
‫ש י‬
‫לפי שמבלבל זרעו עם מי שאינו ראוי להזרוג עטו אטד‬
‫הבל ושרשו בלל בפלס ח מ ס יהלוך ) ח ה ל י ם ניח( םן‬
‫מ ס ס ‪0 :‬ל( ואתהן• בא כנוי הרבות על א ח ת מהן כי‬
‫פירוש זאתהן אח אחת מהן והיא אשר לקתבעבירה*!‪:‬‬
‫<י‪ 0‬ח ס ד הוא״ חרפה וכמו שהחסד הוא תוספת הטוב‬
‫ויתרון הנמול כן ח ס ד הוא ר ו צ ה לומר ת ו ס פ ת ה ז נ ז ה‬
‫ויתרון ה נ ב ל ה כן פירש ראביע זיל וכן פירש הרטבים‬
‫יזיל בטםבת אבית כי כל תוספת יקרא ח ס ד ‪< :‬ייז( הערה •‬
‫ענין‪ .‬גלוי‪) :‬נ( ערירים יםתו י אסרו רבותינו זיל ש ל א‬
‫יהיו להם ב נ י ם ‪ 0 :‬א ( נדה היא* ת א ר ענין רחוק‪:‬‬
‫ערירים יהיו ״ אמרו רז״ל אף על פי שיש לו בגים קוברן‬
‫ויהיו בלא בנים‪ ( » ) :‬ואקץ בם״ בשורק ואמר כן על‬
‫דרך משל כמו ותקצר נפשו בעמל ישראל כשופטים יי(‪:‬‬
‫‪ 0 0‬אוב* ענינו ידוע בדברי רבותינו זיל שאמרו בעל־‬
‫אוב זה ה מ ע ל ה מבין ה פ ר ק י ם ומבין אצילי ידיו‪ :‬או‬
‫ידעוני ״ פירשו רבוחיגו זיל זה המגיח עצם ידוע כפיו‬
‫ומדבר מאליו ופירזש ידוע חיה ששמה ידוע‪:‬‬
‫ם‬
‫א ימ ו‬
‫ר‬
‫פירשו רבותינו ז״ל זה שחוטמו שקוע בין שני ה ע י נ י ט‬
‫שכוח?־ שגי עיניו כ א ח ד ‪ :‬או שרוע ״ ענינו עודף וכן‬
‫אסרו רז״ל שרוע זה שנשמטה ירכו והוא מושך רגלו‬
‫והגה הוא עודף‪ ( 0 :‬או גבן• מי שגבו כפופה ויש לו‬
‫חטוטרת על גבו יקר‪4‬י* גבן והנוין נוספת והנכון והישר‬
‫עוד בעיני שעקרו לשון ג ב ה ו ה כי בל דבר ה פ נ י ם‬
‫העליונים שלו יקראו גב וכן הגבן נקרא כן לפי ששדרתו‬
‫כפיפת הנה שבד‪ .‬שדרתו עליונה במו גב הבהמה ויתכן‬
‫להיותו מענין ואת גבורת עיניו ו ת ר ג ו ם ירושלמי מפרש‬
‫דגכגוי תפין עיגוי פי׳ שגבות עיניו מ כ ס ו ת עיניו כל כף‬
‫הם גדולורת והיםב״ם ז״ל כתב בהלכת ביאת המקדש‬
‫פרק ח׳ מי שאין לו שער בגביגיו ו ה ו א גבן האמור‬
‫בחורה‪ :‬או ד ק י פירוש או שיהיה קרום או תכלול־‬
‫יי בעיגו וכן אמרו רז״ל ברוקין שכעין‪ :‬או תבלל ״ לובן‬
‫באישון העי״ן ולפי שהוא מבלבל מראה שחרית האישון‬
‫ג ק ר א כ ן ‪ :‬או גרב• מחלאי החכוך‪ :‬א ו י ל פ ת • פירשו‬
‫רז״ל זו חזוית ה מ צ ר י ה שמ^פפתו עד יום המיתהו‪ :‬או‬
‫מ ת ח י שגמרחו אשכיו וגמעכו‪ :‬אשך• מעוך ב ז נ י ם ‪:‬‬
‫‪ 0‬י ‪ 0‬ל ח ם אלהיו י כולה הבשר והתרומות‪ (») :‬מקדשי‬
‫הקדשים״ בקמץ ח ט ף ‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,‬‬
‫פ ר ש ת אמור‬
‫א‬
‫כ א ) ( א מ ר ואמרח ״ כפל דבר ויתכן כי איגו כפל‬
‫אבל רוצה לומר אמור להם פעם אחר‬
‫פעם כרי שיזהרו מ א ד סן הטומאה ורבותיגו זיל דרשו‬
‫אסור י א מ ר ה להזהיר ג ד ו ל י ם על הקטנים לגפש לא‬
‫יטטא ״ כנה השת בנפש כי ס ב ת הסיחה בהפרד הנפש‬
‫מן הנוף וכן זעל כל נ פ ש ז ה מת לא י ב א ‪ (7) :‬בעד־‬
‫בעמיו״ ארון כעסיו ו ג ח ס י ה ביית ה ש י ר ו ה או למד‬
‫י ומשפטו בבעל בעטיו ופירושו לא יטמא הכהן לנשיא בעמיו‬
‫כי כל שהוא אדון הדבר נקרא בעל כמו בעל האשה ״*( ‪:‬‬
‫)‪ (°‬לא יקרחה קדחה בראשם ופאח זקנס ל א יגלחו ״‬
‫לשון יחיד על רכים והוא דרך כ ל ל ‪) :‬ו( לחש אלהיהש ״‬
‫בא‪ .‬על הבשר לבדו וכן כי את ל ח ם אלהיך‪ 00 :‬כי‬
‫החל״ םענין חלול וששרשו והוא תשורת הקרושה סבנין‬
‫הפעיל וצרי ד״תי״ו ב מ ק ו ם פתח או מבגין נפעל־ וצרי‬
‫חחי״ת במקום פתח‪ :‬לזנות׳ בא המקור במקום המחשבה‬
‫‪ ( r . i :‬לא יפרע׳ עגין‬
‫ה בי תחל לזנות ו ז ג • ‪0‬‬
‫גליי‪ u») :‬כי גזר׳ פירושו עטרה**״(‪0 :‬יי( או חרם*‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫כ ב ^ ו י מ ר ר ענין הפרישות****(‪ :‬נל( בקדשים‬
‫לא יאכל • הבי״ת תשמש ב מ ק ו ם מן‬
‫ויש לפרשו כמשמעו‪ :‬יי( גפש א ש ־ תגע בו״ הניף‬
‫ו ה ו א הגוגע ותלהו בגפש כי פועל־ הגוף ב ש ת ו פ ד ת ‪:‬‬
‫)ח( גבלה״ הגויה המתת ה מ ש ל ה ת ק ר א בן‪ :‬וטרפה*‬
‫עגיגו הלקיחה בחטיפה וההבאד־ז בכריתת ו ה ו א ת א ר‬
‫לגקכה ובלע״ו סאיירה אי אריבאט״רה ועל הטמאה בא‬
‫להזהיר לפיכך אמר לט‪1.‬אר‪ .‬כה כי על א כ י ל ה גבלרת‬
‫זטרפה גמ ישראל מוזהרים ואמר לא יאכל־ להזהיר על‬
‫גבלרת עוף טהור שאיגרת מ ט מ א ה א ל א ב א כ י ל ה ‪:‬‬
‫)י( תושב כתן י בפתח כי הוא סמוך ו ה ו א תאר למי‬
‫שארך זמן ישיבתו ב מ ק ו ם ופירוש תושב זה קנוי קנין‬
‫עולם והוא הנרצע‪ :‬ושייר ״ זה קנוי קנין ש נ י ם ו ה ו א‬
‫היוצא בשש‪) :‬יא( קנין כ ס פ ו שרשו קנה והגו״ן גיספת‬
‫ורבי יהודה כ ת כ ״ משקלו פ ע ל ע וכן בנין ענ‪:‬ן ‪:‬‬
‫ויליד ביתו״ לשון יחיד על־ י י " רבים‬
‫והוא‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לקש ש ב ח ה‬
‫^‬
‫ב א ש ישרפו אותו• מצית השרפה נמיתת בית לין היוזור־ןין לתיך פיו א‪5‬ד חפ נתך והוא יורד ושורף נני מעיב‬
‫‪.‬והנוף נשאר קיים‪:‬‬
‫ואנקלוס תרגם רנא געמיה והנזעם שלא יטמא הכהן לנפש מת‪.‬ני הוא נעל וגדול נעמיו ויחלל כבודו נזה׳ ונתירמ‬
‫נזנים פירשו לא י׳ומ ‪ f‬נ׳נל לאשתו שהיא א‪1‬ודה לו והוא מזולל נהיותו בתוך ע‪.‬ניו שיש ‪ ci‬קוברים ‪:‬‬
‫ופיר׳‪JJ‬ן‪ .‬דנו׳זינו ז״ל שלא יגלל פרע שער ראשו כזבל והם אמתודנריהם אזת‪:‬‬
‫‪ I‬בבתוליה• יש שמות בלשון הקדש שלא יפדרו לעולם כמו נעורים ז־ןונים עלומים בזולים ויש שמות שלא י מ ז נ מ‬
‫נמו טף שכה זהב ברזל‪:‬‬
‫ו ח ל ל ה זו‪.‬ה• חסד וי״והזנור נמו שעש ירש עמי זנול;־ וחללה היא שנולדה מפסולי כהונה או שננעלה לכהן‬
‫הפסול לה‪:‬‬
‫ל ‪ :‬או שעורו‬
‫‪ ,‬לא ל ל ן א‬
‫ןלא יסללו י מושך עצמו ו*זר עמו וכן הוא ולא לל‪,‬‬
‫ויגזרו מקדשי נני ישדתל אשר הה מקדישים לי ולא יחללו את שם קךשי והוא נמו הפוך ודנים כן ג‬
‫יח‬
‫‪5‬‬
‫‪t‬‬
‫‪r‬‬
‫‪ C D‬ן ל ש‬
‫י‬
‫יז‬
‫ש ר‬
‫ה ם‬
‫מ ג ן ז י ‪ £‬י ם‬
‫י‬
‫פרי‬
‫י‬
‫ו י ק ד א‬
‫‪.‬‬
‫א ‪ ,‬מ ו ר‬
‫ב ה ר‬
‫מ‬
‫והוא דרך כלל‪) :‬יג( ושבה״ פיעל עובר ובא מלרע שלא‬
‫כמנהג‪ :‬מ ל ח ם אביה ״ כולל־ הבשר ו ה ת ר ו מ ו ת ״‬
‫‪0‬י‪ 0‬והשיאו ״ פיעל יוצא לשלישי ושרשו נשא‪ :‬אותם ״‬
‫פירושו ע צ מ ם וזה א ה ד מ ש ל ש ת א ח י ם שהיה רבי‬
‫ישמעאל דורש בלשון עצמם‪ (») :‬עורח״ חאר בלשון‬
‫נ ק ב ה ‪ :‬חריץ׳ פירושו חתוך ופירשו רבותינו ז״לר־ס‬
‫של עיו שנסדק או נפגם או שפחו שנסדקה או נפנמה‪:‬‬
‫או יבלת ״ הוא ח א ר לבהמה שיש לה יבלת כמו חרוץ‬
‫שהו^ז ת א ר וירומישה בלע״ז‪ :‬או גרב או י ל פ ת *‬
‫פירשתים למעלת וכן ש מ ע ‪ ( » ) :‬וקלוט ״ הוא שרגלו‬
‫א ס ו פ ה וצרה ורבותינו ז*ל פירשו שפרסותיו ק ל ו ט ו ת‬
‫ברגלי ה ס ו ס או החמור‪ ) :‬כ ל ( ומעוך׳ עגין העשוי בעגין‬
‫)ל( ע ל המגרה הטהרה על השלחן הטהר״ פירוש‬
‫ה ס ח י ס ת ופירושו שביציו מעוכין ביד‪ :‬וגחוק״ ענין‬
‫שהיו והב טהור‪ ( 0 :‬על הטערכח ״ סמור‬
‫ה ה ע ח ק ת והעקייר־! ו ה ו א סי שביציו חלושין ביד עד למערכה‪ :‬ל א ז כ ר ה האל״ף תמורת ה״א״ ולרעת רבי‬
‫שגפסקו החומץ שחלויץ ב ה ם אבל נ ת ו נ י ם ה ם בתוך יוגה הוא מענין זכרון• ולרעת רר״ק הוא עגין ריח וקבול‬
‫הכיס והכיס לא גחלש‪) :‬נס( םשחתם ״ שם בקמץ חטף הדבר כרצון ועיין •בשרשו**(! ‪ W‬ויקב• עגיגו פי׳‬
‫המ״ם‪ 0 0 :‬ו ה ל א ת ״ מלה מ ו ר ת על רחוק הזסן‪ :‬ובאור ועגיגו פירש השם באותיותיו ו ק ל ל ‪ :‬א ת ה ש ט •‬
‫)כיי( שה ״ א ף על פי שהוא מלשון זכר על הגקבה הוא פירושו השם הנכבד ויקלל והוא גקרא כן שם ב ס ת ם ‪:‬‬
‫כמו שקבלו רבותינו ז״ל אוחו ואח בנו נוהג ב נ ק ב ו ת ) י ‪ 0‬לפרש להם״ עןינו הבאור והפירוש‪ Ov) :‬ונקב שם‬
‫ואינו נוהג בזכרים‪:‬‬
‫יי * ענינו פירוש עם ענין הקללה כלומר מפרש ומקלר־‬
‫שאינו חייב עד שיפרש ויקלל‪ :‬ל ‪ 0‬עתן כו־ הבי״תחשמש‬
‫במקום על במו עליו בי על עונש מטון הוא אמור‪:‬‬
‫ה ע מ ר * מדה‪ :‬מטהרת השבתי י ר א ה ב ח ח ל ת‬
‫כג‬
‫העיון שהטיס י ח י ר ת ובשרש מן כמו‬
‫פרשת בהר‬
‫במחרח ויש ל&רשו כמשמעו כי ל א יבא על מחר ומחרת‬
‫ביית השמוש לעולם ותכנס עליו ט״ם השמוש‪<) :‬יי( שבע‬
‫שבתות תמימות ״ פירושו ש ב ע שבועות י מ י ם וכן עד כ ה י ( ו ש ב ת ה הארץ״ ענינו הבדלה ו ה פ ס ק ה ד ב ר ‪:‬‬
‫)ל( ל א תזמור״ פועל נופל על כריתת‬
‫ממחרת השבת מ מ ח ר ת השבוע השביעית ונקרא השבוע‬
‫כן כי בכל שבוע שבת לפיכך אמר־ חמימות תהיינה יהם הזמורה‪ ( ) :‬א ת ספיח״ הוא הצמח היוצא מבליתרישת‬
‫מ״ט ימים כי יכול להיות שבע שבתות שלא יהיו בהן וזריעה‪ :‬ואת ענני״ הדנש ל ת פ א ר ה ‪ :‬נזירך * ענין הפרשת‬
‫שבע שבועות ימים לפיכך אמר תמימות תהיינה ורבותיגו ופיי־ושו הענבים שפ־שת מהם ולא ה ת ע ס ק ת ב ה ם‬
‫זיל דרשו בו עגין אחר למה אמר תמימות ווהו הגיון לפי בעבירה***(‪ :‬שבע שבתות שנים ״ בשמיטת השנים ק ר א‬
‫פשט הפסוק‪ ) :‬׳ ‪ 0‬תביאו י זה אחר מאיבעה ס ק ו ט ו ת כל שנח השמיטה מ ה ם שבת ופירש ואמר שבע ש נ י ם‬
‫ש ב א ת האליף דגושה‪ :‬ש ת י ם ״ רוצה לומר ח ל ו ת ‪ :‬שבע פעמים ואם א ם ר שבע שבתת שנים יוכל ל ה י ו ת‬
‫) » ( בקצרך״ בשורק ובא בסגול הרי*ש מפגי הזקף‪ :‬שלא יהיה בחן תשע וארבעים שנה לפיכך אמר ופירש‬
‫)»( אך בעשור* פירושו אבל ועניני אין זה הדגר לבד שבע שנים שבע פעמים‪ (0 :‬דרורי חופש‪ :‬יובל הוא ״‬
‫כי גם זה‪) :‬ל‪ 0‬תשבתו * ענינו הבטלה והפסק הדבר‪ :‬שנת החמשים נקרא כן לפי שהיו חיקעים בה בשופר‬
‫)»( הדר* ת א ר * ( ‪ :‬כפות תמרים״ נקראיכן הענף לפי של איל וכן צ ל יובל שבפרשה****(‪ :‬ל ‪ 0‬ולפי מעט‬
‫שהיא כפופה‪ :‬זןבת״ ת א ר על מ ש ק ל ו ב הלב* וענינו השנים ״ שם או מקור‪ 0') :‬ולא תונו ״ ענין ההונאה ירוע‬
‫גדיל־־ מ ת ו ה ו א ענין קיחח ממון א ח ר י ם בדרך מקח וממכר או‬
‫ע ב ו ת שתרגוטו‬
‫ענין מ ע ש ת‬
‫שנעשה מן ההבל הוא הנקרא גדיל וכן העלים כ ש ה ם בזולתו שלא מ ד ע ת ‪ :‬עמיתו״ שרשו עמה כמו צ פ ת‬
‫הצפית‬
‫רכים בקן אחד יקרא עבת כמו שפירשו רבותינו זיל כי‬
‫זח יקרא עבת כ ש ה ה ד ס ח ל ת א טרפי בקינא ח ר א אויותר‬
‫והענף הוא לעלים בטי החוטין הנתלים א ח ר מעשרת‬
‫חגריל בחבל וכן דמוהו רבוחינו זיל על מ י ן הציונית‬
‫שליש גדיל ושני שלישי ענף דמו החוטין הנחלים לענף‬
‫והגדיל הוא העבוח כטו שאמר גדילים מעשה שרשרות‬
‫)מלכים ו׳( לפיכך א מ י גדילים תעשהילד״ ודעתהרי״קם‬
‫כי עבות לשון שליש הוא ולפיכך אטרו רבותיגו ז״לעכות'‬
‫ה ה ר ס שלשה עלין בקן אהדובלע״ז טריגא״דו ) *( בסכות״‬
‫עגין סכוך למעלה‪:‬‬
‫‪1,‬‬
‫‪:‬‬
‫מ‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫) א (‬
‫ג‬
‫‪p‬‬
‫ע‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫***‬
‫פ ר י טן הדר• ק‪3‬לו רנותינו זיל שהוא אתדוג ואפשר שהאילן הנקרא כלשון ארמית אהרוג נקרא שמו נלשון הקדש‬
‫הדר כי פימת אתרוג ממדה נדמתרנמען ונחמד •למראה דמרגג למיחזי לא תחמוד לא תרוג ולשון חמדה והדר‬
‫שוים נטעם‪:‬‬
‫וינצו נמתנה* לא פירש על מה היו נצים ורנוחינו‪ Y:‬אמרו לפי ששנמו של דן לא היו מניחים אותו לעמוד ניניהם‬
‫לפי שנאמד איש על דגלו נאותות לנימ אנומס והוא היה ‪3‬ן איש מצרי ואמרו שאביו היה המצרי שהרג משה‪:‬‬
‫ויחכן שהכרם אשד לא יזמר ולא יע‪3‬ד נקרא כן מפני שהנזיר אסור ביין ונענניס כמו שנקרא השער הארוך על שם‬
‫הנזיר גזי נזרך והשליני‪:‬‬
‫או הוא נטעם יונל שי לה' צנאות שנה יונל איש אל אסוזחו ואל משפחתו‪:‬‬
‫וכי‬
‫ו י ק‬
‫ר א‬
‫ב ה‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ק‬
‫ח‬
‫^‬
‫ח י‬
‫הצפית )ישעיה כ״א( ואפשר שיחידת שרשו ע ט ר ת ‪) :‬קהלת י׳( ב פ ל ס וכן לבכ אנוש ימס ) י ש ע י ת י״ג*‬
‫ר ( לשבע״ ש ם * ( ‪ ) :‬י׳( ועשת״ התייו להורות על־־ ואחרי שיש לו ח ב ר י ם מפעלי הכפל ואץ לו ח ב ר‬
‫הנקבה ובדוב הספרים בקמץ זבן חבר אותה כן נפתלי מנחי העי״ן טוב הוא לוםר שהוא מפעלי הכפל־ ובא‬
‫קמץ וכן הוא משפטו קמץ כי ועשת משפטו ועשתרת הקטין חטירת הכפל וכן וכי ימוד אחיך כ א בשורק כמו‬
‫ובנפול ההיא‬
‫נ ש א ר ת ת נ ו ע ו ת הרתי׳׳ו בשי* ן ;רון ו ש ט ח ; ש ו ד צ ה ר י ם )תתלימ צ'א>‪ :‬והחזקות בו*‬
‫לפיכך נקמצה השי״ן ובסימן ס״ט כ ת ב נעדרה ה ה י א‬
‫ידך להחזיק ב י ח ולעזרו‪ :‬וחי עמך ״ יתכן‬
‫הושט‬
‫ונשארה התי״ו ומשפטו ועשתה או התייו הוא כ מ ק י ם להיותו פועל עבר משרש חיי ובא בדרך פעל ‪) :‬לי‪ (.‬נשך *‬
‫ה״א ה ג ק כ ת ולס״ד הפועל ג פ ל ת ו ה ו א הגכון״י(‪ :‬לפי שהרבית הוא כאלו נושך ה א ד ם נקרא נ ש ך ‪ :‬ותרבית״‬
‫) מ ( ובא גאלו ״ לפי שלקרוב משפט ה ג א ו ל ת ג ק ר א שש וכן ובמרבית ענץ רבזי‪ :‬וחי אתיך עטך* הוא מגזרת‬
‫ח י ה או ח ס ר הכפר־‬
‫גואל‪ ) :‬״ ( וחשב• לפי שהמספר חלויבטחשבה אשרו פ ע ל או נה הלם״ד ומשפטו י‬
‫כן בעגין ה מ ס פ ר ‪) :‬גע( בית מושב• פ ת ח לפי שהוא‬
‫ומשפטו דדי‪) :‬ל‪ 0-‬ל א תעבד " בו״ הנעכר קשור‬
‫סמוך כלומר שימכור בית כתוך עיר שיש ל ה חומה‪ :‬עת כי״ת א ס י כן חאשר על העבר עובד אותו ותאמר‬
‫ימימ״ עיין בראשית כ״ר‪ ( ) :‬שגה תמימה׳ נ ק ר א ת על האדון עובר בו״ )מ( כשכיר* זה קנוי קנין ש נ י ם‬
‫כן לפי ששבה השמש אל הנקודה שהתחלה ממגה‪ :‬וקם והוא היוצא בשש‪ :‬כתושב ״ ח א ר למי שארך זמן ישיבתו‬
‫הבית״ תעמוד ותתקיים״״*(‪ :‬ל צ מ י ח ת ״ עגין ב ר י ח ת במקום ופירוש חושב זה קנוי קיץ עולם והוא ה נ י צ ע ‪:‬‬
‫והוא ש ם ‪<) :‬ל‪ 0‬ובתי החצרים ״ הם הכפרים ו ה פ ח ו ת ) מ ג ( בפרך ״ בקושי וברצוץ ובדברי רבותינו ז״ל שתה*יי‪1‬‬
‫שאינם מוקפות חומה שהם כמו חצר**״״(; ) ל ‪ 0‬ואשר נפרכת בצפורן‪ :‬למי( והתנחלתם * מבנין התפעל ופירש‬
‫יגאל• יש מפרשים אשר יקנה כלומד א ם יקנה א ד ם אוחם מהם כמו הם יצאו א ח העיר וןה הבגין מ ס ב ב‬
‫מהלוים כיח עיר חומה ל א יחלט ל » ג ה כמו טישראד־* להיותו מקבל המקרדת ופירושו א ת ם ‪.‬תםבכז שתהיו‬
‫אלא יצא ביובל א ם לא גאלו ביגתים ויש לפרשו לשון מונחלים מהם וחנחילום לבניכם אחריכם והסבת תתקנו‬
‫גאולה לפי שאשר גאולת עולם תהיה ללוים יכול לא דבר מהם ותתיו אות‪ 6‬להיותם לכם לאחזר• ותעבדו ב ה ם‬
‫הכתוב אלא בישראל ש ל ק ה ־ מיד לוי שיש ל‪#‬י לגאול־־ לעולם׳• ל א תרדהבו״ ענין ה מ מ ש ל ה ו ק לא ירדנו ב פ ר ך ;‬
‫לעולם אבל לוי שלקח מלוי לא יגאל לעולם לפיכך אמר )י״( לגר תושב״ הוא הנכרי הנר בארץ ישראל שקבל־‬
‫ואשר יגאל מן הלוימ כלומד לוי גואל םיר לוי ג א ל ת עליו‪ .‬שלא לעבוד עבורה זרה‪ :‬או לעקר * אמרו רז״ל‬
‫עולם ואט לא גאלו ויצא משכר ביח ועיר אחוזתוביובל‪ :‬זה שגםכר לעבודה זרה עצמת להיות לה שמש וקראו‬
‫כי בתי עריהלזים הוא אחזחם״ במקום שיש בו זכר לזכר עקר לפו שגעקר סכל עסקיו לשמש לעבודה זרה לתטוב‬
‫זלגקבה ראוי לתקן כך כי מלח היא׳ שבה אל א ח ו ז ת ם עצים ולשאוב מיס ״״״*״(‪ :‬ע»( ואם מעט גשאר בשנים*‬
‫לא על בתי ואף על פי שאיגו מבואר העגין כלשון כל כך‬
‫הבי״ת תשמש במקום מן ויש לפרשו כמשמעו‪:‬‬
‫כי סן הגהוג הוה ליה לטיטרהכגויעל בתי לא על אחזתם‬
‫‪6‬‬
‫כמו כי אחזת עולם הוא להש כי הוא שב אל השדה לא כ ו ) ( ומצבה* האבן ששציבין אותת ל ה ש ת ח ו ו ת‬
‫אל אחזת וכן המגהג ברוב‪) :‬ל ( וכי י טוך ״ שרשו מוך‬
‫ל ה ‪ :‬ואבן משכית ״ עגין ציור זעגינו‬
‫וכן ומך אחיך שהיא קמוץ עגין שפלות‬
‫כן הוא דעת מלשון הכטה כי הדבר השצוייר יביט בז האדם ו ת ר ג ו ם‬
‫רבי יוגה״ ולדעת רבי יהודה הוא מפעלי הכפל ו ב א מצפה ס כ ו ת א ‪ 0 ) :‬ומקדשי״ בית המקדש נקרא ‪: p‬‬
‫השורק בסקום חולם וכן ירון ו׳&םח וכן ומך אחיך ואף‬
‫י ״ ״ כדרך פעלי הכפל־‬
‫על פי שהוא קםוץ שלא‬
‫‪4‬‬
‫פרשת בחמתי‬
‫אולי בא הגח בזה לתשורת אות הכפל ובמכלל ומך אחיך‬
‫*‬
‫<‬
‫א ף על פי שהוא קמוץ במשפט גחי העי״ן טוב הוא לשומו )ל( ונתתי גשמיכם בעתם* וי״ו זו תשמש כמקום א ם‬
‫מפעלי הכפל לפי שמצאנו ויסוכו בעוגם )חהלים קיו( והיה מורה לתשובת הדבר ומענהו א ם בחקותי תלכו‬
‫שהוא באמת* מפעלי הכפל " וכן הנפעל י מ ך המנןךה הטענה ונתתי גשמיכם ב ע ת ם ‪ :‬יבולה• ענינו ענין חבואת‬
‫ע‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ל‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ופרי‬
‫לקט שכחה‬
‫•‪1‬‬
‫וכי מאמרו מה נאכל׳ נמו משורם וכי תאמרו נשנה השביעית מה נאכל וזטעם מה כאבל נשנה השמינית ני בשביעית‬
‫יאכלו מפירות הששית כמנהג ב;ל השנים‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫ל ש ל ש השנים י ‪,‬נשנת השמיטה שאחריה יונל‪:‬‬
‫א ש ר לא חומה• נתינ ל» בא״לף וקרי לו נוי״ו ופירושו שנקרא עיר מומה אם היה מוקף מומ‪ :‬נעת נבוש המי!‬
‫אף על עי שאמר זה אין לו חומה‪:‬‬
‫‪ .‬י‬
‫» ל שדה האק • נמו ויבאו האנשים על הנשים ופירושו ע ם ‪:‬‬
‫‪? 1‬יו של*‬
‫^ '‬
‫*'‬
‫י‬
‫'‬
‫י י‬
‫י****( א ו‬
‫או‪/,‬ו ולהגתיקו מארצנו נענור שהוא עונד ענודה זרהיוהוא ממשפתת גר תושב אלא שגר מושנ קבל ע‬
‫י‬
‫ח ו ד‬
‫ט ע מ‬
‫; פ‬
‫ת י ש ג‬
‫נ י‬
‫ה י ; י ש ‪3‬‬
‫ש ב‬
‫ע מ נ‬
‫נ א ר צ נ י‬
‫ל פ <‬
‫ש‬
‫ני‬
‫ע י ‪ 3‬י‬
‫ע ‪ 3‬ו ל ה‬
‫ז ר ה‬
‫י < ה י ה‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ע‬
‫ש מ ח י < י‬
‫נ‬
‫ע‪5‬יי‬
‫^ ^"*‬
‫י‬
‫ע‬
‫^ ^ ^ ^‬
‫יי ז ה‬
‫י‬
‫י י ש‬
‫א י מ ר י ס שהי‬
‫^‬
‫נ מ י ע י ז ר ש ר ש י ה י‬
‫״‬
‫ורשבתי‬
‫ו י ק ר א‬
‫מא‬
‫ב ח ק ח י‬
‫ופרי וכל מוצא ה א ר ץ ״ ( ‪ 0 ) :‬לפניכם לחרב״ הלמ״ר נ ח ש ה ו ג ח ש ה ש ב מ ק ר א שמדבר עליי' לעניו חוול‬
‫בטקום בי״ת‪ :‬ני( נושן ״ רוצה לומר ישן מ א ד ישן של הרי״קס ״*״( ‪) :‬נא( קרי ״ כלומר שחאטרו כי היסורץ שאג י‬
‫אשתקד נושן כל שלש שנים **( ‪) :‬ינ( קוטטיוח ״ כלומד מביא ע ל י כ ם ררר מקרה ה ם ואינמ הנטול עונותיכש‪:‬‬
‫בקומה זקופה שלא חפחדו מאדם ע״ד יוצאים ביר רמה <־»( והשלחת׳ בכם ״ עניז ה ת ר ת הדבר מאין עוצר והוא‬
‫והוא שם‪ ) :‬י ( ל ה פ ר כ ם * משפט המלה ל ה פ י ר כ ם ״ קרוב לענק שליחורת‪0 :‬י‪ 1‬מטה לתם״ כלומר משען‬
‫וחוזק‪ :‬ואפו עשר נ ש י ם ״ לפי ש ה ע ש ר ה הוא סוף‬
‫י‬
‫ ־ ־‬‫‪^ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫י‬
‫־ ־ • ־ •‬
‫ל ״‬
‫ופתח כי בלחי הלמ״ד וזפידבם הה״א בשוא ו פ ת ח כמו החשבון וכולל כל החשבון יבא לפעמים לסך חשבון ואינו‬
‫ה ק י מ ב ם ה ^ י ב כ • ״ " ״ והכלל כ ש ח ח ל ח החבה רוצה בו חשבונו לבד כי אם על דרך ג ו ז מ א ל ה ר ב ו ה‬
‫יי" יי" א ח ח מאוחיוח אחה'ע ונקודה שוא ולהגדיל**״*(‪) :‬ל( חמניכס״ מענין חמה ושרשו ח מ ס‬
‫פ ת ח ויבא עליה א ה ח מאותיות כל״ב תהיה פתוחה ולכן והנו •ן נוספת ונקראו כן לפי ש ינשו אותם עובדי השמש‪:‬‬
‫משפט המלה ל ה פ י ר כ ם הלמ״ד פתוחה והה״א ב ש ו א )לג‪ (.‬א ו ד ה ״ ב א האל״ף ב ש י א וסגול והראוי ב ש ו א‬
‫וסחח כ מ ו א ג ל ה ‪ :‬והריקתי״ ענין חליצרת‬
‫־‬
‫ו פ ח ח ו כ א ש ר " י ־ הקלו המלה הפילו היו״ר במו‬
‫קרוב לענין כלים ד ק י ם‬
‫שעשו במלח וידבקו פלשתים)שמואל ל״ר( שהיה ראוי למלחמות ויש לפרשו י‬
‫" ׳ ובהקלה המלה הפכו שוא ה ה י א )מלכים ב׳ ד׳( כי הוצאת החרב מ ת ע י ה כמו ה ר ק ה‬
‫וידביקו‬
‫ח ו ז ה הלמ״ר ופחח הלמ״ד ח ח ה ה ה י א ‪ :‬ה כ ל י ‪) :‬לי( אז ת ר צ ה הארץ י ענין ה ש ל ט ה וכן‬
‫)טי( והפקדתי* עגין מגוי וגזברות‪ :‬ואת הקרחת* ה ו א והרצת* ומשפטו ו ה ר צ ת ה ״ וכן ירצו א ח ע ו נ ם ‪ :‬או‬
‫ב פ ת ח ‪ :‬והרצת׳ קמץבתי׳ו‬
‫י‬
‫תשבה׳‬
‫ההולי השורף מרוב החמימות והוא שקראו לו אש של י‬
‫עצמות‪ :‬מכלות עיגים ״ עגין כליון והשהחה‪ :‬ו מ ר י ב ה חמורח היא הגקכה וגפלה למיד הפועל‪) :‬ל ( כל ימי‬
‫נ פ ש • משפטו מראיבותועניגוהעצבון והדאגה‪) :‬י (ורדו השמה ת ש ב ח י ב ח ו ל ם עגיגם הבטלה והפסק ה ד ב ר ‪:‬‬
‫ב כ ס י עגיגו ה מ מ ש ל ה ) ( שבע על חטאתיכם * שבע ה ש מ ה • השיין והם״ם דגושים וה״א הנקבה רסה זדיגה‬
‫במפיק מהפעל והוא מקור וטרם הםםכו אל‬
‫״‬
‫ושבעה יבאו לסך חשבון שאינו השבוגו אלא יוחד ויבאו‬
‫כן בזה החשבון לפי שכל ימי העולם שביעיות ובמכלל‪ -‬הכגוי יאמר ה ש ם כמו המקור מהפעל־־ ־בחסרון הפ״א‬
‫לי )רות ב׳(ובהסםכו עם הכגויס שב‬
‫י ב א ה מ ס פ ר על דרך‪ .‬ג ו ו מ א להרבור־* ולהגריה־־ ‪\ :‬זג;ד ה^ד י‬
‫הדגש כמ״ם לחםרזן אות הכפל כמשפט ו‪:‬ש*ר‬
‫) ע ( כגחשה הוא שקורץ לו בלעיז אזי״רו וכן פירוש כלי‬
‫הרגש‬
‫ע‬
‫!‬
‫ה‬
‫‪0‬‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ן‬
‫!‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫ה‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪J‬‬
‫ש‬
‫!‬
‫‪¥‬‬
‫‪::‬‬
‫ה‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫יח‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ה ש ב ת י חיה רעה מן האדן • נכון הוא דעת רני שמעון שחמר מ‪.‬זגימן שלא יזיקו כי תהיה אין ישראל בעת קיום‬
‫‪(*,‬‬
‫המצות כאשר היה העולם קו־ס תנואו של אדם חין מיה ורמש ממית הקדס נמו שאמרו אין עיור ממית‬
‫אלא המצא ממית ני לא היה הטרף נתיות הרעות רק מפני חטאו של איה כי נגזר עליו להיות מרף לשניהם‬
‫והושם המרף ט‪3‬ע להם גם להעדיף זו את זו ני בטרפם את האדם פעם אחת יוסיפו להיות רעים יותר‬
‫ונן אמר הנתונ וילמד לצרוף ערף אדם אנל והנה בבריאת העולם נאמר בחיות שנתן להם העשב נאכלה דכתינ ולכל‬
‫חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר נ ו נפש חיה את נל ירק עש‪ 3‬ליזנלה ואמר הכתוב ויהי נן ני‬
‫הוא הט‪3‬ע אשר הושם נהם ואחר נן למדו הטרף מפני החטא הממית ונהיות ארץ ישראל על השלמות משנות דעת‬
‫מנהגס ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם נהס נעת יצירתם ועל כן אמר הנניא על ימי הגוזל אשר יצא מגזע ישי‬
‫שישונ השלום נעולם ויחדל הטרף ורעת הבהמה וכל סיה ורמ‪ 11‬נאשר היה ‪3‬ט‪3‬עס מהחלה וכן נחוג וגר זש‪ 3‬עם כנש‬
‫ונמר עם גדי ירנן ואריה כנקר יאכל חנן וגו׳ לא ירעו ולא ישחיחו בכל הר קדשי‪:‬‬
‫ו מ א ה מנם רננה ירדופו* הרבבה היא עשרת אלפים והיה רא־י נפי החשמן המכוון שאם חמשה יררפו מאה הנה‬
‫מאה שני אלפים ירדופו• ויש מפרשים שטעם מאה מנם מחה פעמים ממשה שזנר והם חמש מאות וכן עולה‬
‫בחשבון ישר • ורבותינו ז׳יל אמרו אינו דומה מועטים העושים חת התורה למרוניס העושים חת התורה‪:‬‬
‫**( וישן מ^ני חדש תוציאו׳ הטעם תוציאו מן האוצרות הישן לתת בו את החדש‪:‬‬
‫***( ו ה ט ע ם שיוסיף ליםר אתכם הרנה יותר מהמנות והרעות שכנר זנרנלזה גענור חטאתיהם לא שיהיה המוסר יותר‬
‫ממה שחטאו ני הנה נמינ לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונותינו גמל עלינו ועזרא השופר אמר ואתה‬
‫אנהינו קשבת למטה מעונינו י ורש״י פירש שבע בזה המקום שהוא סך חשבון וחשב בפסוקים שבע חטאות ועליהם‬
‫שבע קללות ונן אמרו רבותינו ז״ל אתם חטאתם לפני שבע חטאות באו וקבלו עליכם שבע פורעניות• ונסדר עולם‬
‫הם חטאו כשנעים שמטות נלקובשנעים שנה של גלות בבל מדה כנגד מדה‪ :‬נקם בריתי הטעם נקסהנרית אשרענרתם־‬
‫או פירושו נוקמת הנקמה הכתובה בספר הברית כאמרס ז״ל אעפ״י שארבע מיתות בעלו לין חרבע מימות לא נטלו‪:‬‬
‫****( ו ה ט ע ם שמפני הרעב תעשו פת מועט עד שיאפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד ולעקר הלחם יקפידו הנשים כל‬
‫כר על לחמס שישיבו אומו במשקל • ויש מפרשים שיתפזר הלחם בתנור ולא יונלו הנשים להכיר כל אחת‬
‫מהן עונה שלה ותשיב נל אחת לניתה משקל פירורי הלחם במשקל הנצק• ורלנ״ג פירש והשיבו לחמכם נמשקל נאותו‬
‫משקל שהיה כשהכניסוהו בתנור ני לא יניחוהו לאפות כל מה שראוי נדי שיאנול ממנו מע?ו ‪ :‬ג ל ו ל י כ ס י שם גנאי‬
‫לע״ז מגזרת כאשר יבער הגלל •‬
‫‪Michlal Iofi Tom. I.‬‬
‫יא ‪L‬‬
‫זה‬
‫ו י ק ר א‬
‫הדגש צשי״ן כמן שהיה טרם ה ס ט כ ו * ( ‪) :‬לי(‪1‬טךןל•‬
‫שרשו רכך בפלס ‪3‬מי־‪.‬על ידיהם )נחמיה ח׳(‬
‫י ה ו ר ת א ך והבאתי מרך‬
‫ובמכלל כ ת ב רבי י‬
‫בלבבם אינו טעקר רכך והנכון‪.‬והישר להיותו מעקר זה‬
‫בסלס במועל ידיהם י ששרשו עלל משפטם ב ת ש ל ו מ ם‬
‫מ ר ב ך מ ע ל ל בפלס מ ו כ ח מישהת ליי ) ו י ק ר א כ״ב(‬
‫מ^ךזתם בהם‬
‫יי‬
‫כי י‬
‫•‬
‫* ־‬
‫)מ"( או‬
‫)מלאכי א ׳ ( ‪) :‬ל‪ 0‬חקיטה״ ש ם ‪:‬‬
‫אזיכנע״ לדעח רבי יונה מקום ו י ו העטוף כמו ואז‬
‫יכנע ו ל ר ע ת רר״ק כחבריו ופירושו כלומר או ב ג ל ו ת‬
‫יכנע לבבם הערל או מחי״*(‪ ( ) :‬יען וביען• נכפל‬
‫להודיע כי הרבה ט ע מ י ם יש ל ט ל ט י ל ם ולגלותם כעיבור‬
‫כך ובעבור כ ך ‪ :‬ב ה ש מ ה • גהפך הקטין ח ט ף בכיית‬
‫ה ג ק ב ת רפה ו ר י נ ת כמפיק‬
‫להקי־־־ ו ה ״ א י' י‬
‫ובמכלל םי‪-‬שן כ״ב הכלל הוא שאם חחיית המלה קמץ‬
‫חטף שאינגו עס שוא א ל א הוא לבדו כ ש י ה י ת אחריו‬
‫דגושה כמו ו ה י ח ת א ד מ ת יהודה ל מ צ ר י ם ל ח ג א‬
‫)ישעיה טי׳ו( ׳ יהיה אוחיוח כלב ע ל י ת ב ש י א י‬
‫כמשפטה ובא מלח בהשמה הבי״ח בקמץ חטף והקטץ‬
‫היה משפטו ל ה י ו ת ת ח ת ההיא והיה משפט ה ט ל ת‬
‫ב ה ש מ ה הבי״ת בשוא וההיא בק־‪1‬ץ ח ט ף כשו כל ימי‬
‫ה ש מ ה ולהקל על ההיא הסבו הקמץ ת ח ת‬
‫י כאשר הסבי במלת ל ה פ ר כ ם ‪; :‬מי( ואף‬
‫הבי״ת‬
‫אף‬
‫‪.‬‬
‫הסכיו‬
‫גם * באו שגי רבוייס כ א ח ד ויספיק‬
‫באחד‬
‫מהם אלא שבאו לתוספת רבלי;‬
‫‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T T‬‬
‫מ ג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫ז ז‬
‫ז‬
‫‪ ( ) D‬ע ר כ ך • הכיף לנכח הכהן ו א י נ ג ת ג י ס פ ת‬
‫י א ש ר השבר ר ב י ם ר ו צ ת לומר‬
‫‪ .‬ס פ ר‬
‫ח ק‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫א‬
‫ב מ ד ב ר‬
‫העדה* הקהל־ נ ק ר א עדה לפי שהם גזמגים‬
‫ב ה ק ה ל ם יחד‪ :‬ויתילרו״ הלמ״ר א י נ ת‬
‫דגושה והיו ר פתוחה מ ע ט ר ת ב ג ע י א ופירושו תראו‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ח י‬
‫בערך ש ת ש י ט עליו כן יהיה וענינו השווי ו ה ש ו מ א וכן‬
‫ב ע ר כ ך ה ב ה ן ‪ ) :‬ח ( והעריך״ ענינו השווי והשומאוכן‬
‫יעריכנו ה כ ה ן ‪ :‬לי( לא יחליפנו * ענינו ה ת ח ד ש ו ת‬
‫» ואם כל בהמה טמאה״ פירודו רבותינו‬
‫החמורה;‬
‫ו״ל בתמה טהורה בעלת מום ולפי שהיא כטמאר• אצל‬
‫חםזבח קראר־ז טמאר־ז שבהמה טמאה ממש בבר א מ ר‬
‫למטה מוה ו א ם בבהמה הטטאח ופדר־ז כערכך***(‪:‬‬
‫) » ( מ פ ס ח ״ ענין מנין ושרשו כ ס ם ‪ :‬הערכך• א ף על‬
‫פי שנכנסה עליו ה״א הידיעה שלא כמנהג הנה כטוהו‬
‫בתיך האהלי )יהושע ז׳^‪ 0<) :‬אשר יבכר׳ כחברו‬
‫טעגין בכור‪ :‬ל א יקדיש איש א ת ו י פירוש ל א יקדישגו‬
‫לקרבן א ח ר ‪ ; :‬נ ז ( ואם בבהמה הטמאה * א ף על פי‬
‫שאמר בפסוק שלמעלה ממגו אך בכור אשר יבכר לה'‬
‫זה שאמר ואם כבהמה הטטאר־ז ופרה בערכך ל * יחכן‬
‫בענין בכור שהרי פ ט ר חמור ל א היה נפדה בערך כי‬
‫א ם בשה‪) :‬גיז( א ך כ ל ח ר ם אשר יחרם י ענין ה ש ח ת ה‬
‫ואף על פי שאין הרב״ ההוא משחת ובלה אצל א ח ר י ם‬
‫אצל ה מ ח ר י ם אותו הוא כאלו משחרת שלא יהנד־ן‬
‫ממגו***״^‪.‬״‪) .‬כי( כל ח ר ם א ש ר יחרבש מן ה א ד נ ם ״‬
‫הכגין הפעל־ עגין ה ר י ג ת ופירשו רבותיגו זיל ב א ד ם‬
‫היוצא ליהרג ואמר ערכי עלי או דמי עלי או א ד ם א ח ר‬
‫א מ ר עליו ערך זה עלי אינו חייב כלום שהרי זה כ מ ת‬
‫הוא ו ה מ ת אין לו ערך ואין לו רמים לפיכך אמר ל א‬
‫יפדה‪ .‬מות יומת כלומר א ח ר שמות יומת אין לו פדיון‪:‬‬
‫כל( מ עשר ה א ץ בשקל מ ז ב ח א ד מ ת אלא ש ה מ ״ ם‬
‫העיין‪< :‬ל ( מ מ ע צ ר ו‬
‫פתוחה מפגי‬
‫היחה ר א ו י ת העיין בשוא כמו מזבחו א ל א י " ״ י‬
‫ש ‪ ,‬פ ח ח ז מפגי שהיא גרוגיח‪:‬‬
‫ממי גולר כלומר חראו יהסס מאיזה שבט הם**״**(‪:‬‬
‫)י( ואחה ה פ ק ד ‪ :‬ענין מנוי וגזברות‪:‬‬
‫איש‬
‫לקט שכחה‬
‫זה נתקיים בשבעים שנה של בלות בבל י ק כמונ נמרי‪ .‬הימים למלאת לנר ה׳ נפי ירמיהו עד רצתה הא־ץ את שבתותיה‬
‫כל ימי השתה גבתה למ־נאות שבעים שנה‪:‬‬
‫נדף״ שס התאר ממין נפעל ונו״ן השרש מינלע ב־גזות הזליימנ ב ר י ח י יעקוג׳ חמשה מלאים וזה אהל מהם*‬
‫^ ו‪3‬מדרש נחעשה מ •ומות יעקב מלא ואליהו חסי־ י<מן‪ 3‬נמל אות מ‪1‬מו של אליהו ערנון שיבא ויבשר גאולת‬
‫שנייינס ך ‪ £ ' ^ £‬מושכת אחרת ע מ ; וכן הוא חת נריתי ביית יעקב ני לעולם לא יבא סמוך עם המוי וכן ראשיכם‬
‫***‬
‫^‬
‫( ש ד ה מקנחו׳ שד^ מקנה הוא אשר קנהי מאחר או נתן לי במתנה ואמר א‪:‬ר לא משדה אתתתו כי יש שדה מקנה‬
‫‪00‬וח משזה אחוזתו כגון שלקח שדה מתורישיווחתו קודם שישונ השרה להם ודינו כדין שיה אחוזתו אם הקדישו‪:‬‬
‫( ה נ ה ‪ a‬החרם י‪.‬מ ׳ענד ונא יגאל ני הוא לזרים קדש ק־שיס וימעלו בו אם יהנו ממנו אבל לנהנים הוא כחולין לכל‬
‫דבריו׳גי כן נתו‪ 3‬נל חרם נימרחל לך יהיה ר״ל שישתמש בו לכל צרכו‪ :‬י ז א ד ם י הנה האדם אשר לו הוא עבדו‬
‫קניי נ י ' יסמר מכל אשר לי להעיר שאין ראול ל א ? םימריס נל א‪1‬ר לו ויצטרך אחר זה‬
‫* ™‬
‫יא‬
‫ת י כ ו ז׳׳ל בענין צדקה המבזבז אל ינזגז‬
‫ל‪3‬דיות וכן מח׳ס ובהמה ומ‪.‬דה אחיזתי קצת קנינו ולז כלוי וכן ה י‬
‫י‬
‫׳‬
‫י‬
‫י‬
‫יותר מיומש‪:‬‬
‫ו ה ר א ב ״ ע פרש בקשו ממי נולדו בעבור ‪ jwr‬עשרים « ז ‪ :‬ל ג ל ג ל ת ם י נקיא ראש האלם גלגלת לפי םיומם לגלגל‪:‬‬
‫מ ת י‬
‫ש ג ז פ ש‬
‫ת ז‬
‫נ ו ר‪3‬ו‬
‫י ש‬
‫א‬
‫י ט ד "ב "‪ 1‬״ נ '‬
‫'־איש עלידגלו• הוא ה נ ס ש מ ר י מ י ם ראשיי ד <‪ £‬כסוי עור תחשי״ ‪ n w‬״ ‪0‬‬
‫י‬
‫החיילות‪ :‬באתרת״ פירושו סימן ״(‪:‬‬
‫)ט( ראשנה יסעו * בחחלה‪) :‬יז( איש על ידו ״ כמו‬
‫שהוד מ ו כ נ ח ל א ר ם לכל צרכיו כן נקרא המקום המוכן‬
‫־‪.‬יד‪ 0 ) :‬ועליו מטה מנשה* כלומר עמד בדלוג ונגרר‬
‫‪•:‬וסמוך׳ אליו *״(‪) :‬לג( לא התפקדו• מורכב מהתפעל והפעל‬
‫־ והוא ק ל זהפ״א בקמץ וכן כל לשון פקד בהתפעל הטוקל‬
‫קמץ פ״א הפעל‪:‬‬
‫םב‬
‫‪m‬‬
‫‪ ( * :‬ואת ה מ נ ח ו ת‬
‫ואת קשות׳ מחלוקת בין רמתיגו ז״ליש‬
‫א ו מ ר י ם כי המנקיורת אלו הסניפין שהיו כמין יחרוות‬
‫של זהב ועומדים בארץ וגבוהים מעל השלחן ומפוצלים‬
‫פצולים לסמוך ה ק נ י ם ו ה ם הקשורת ש ל א ישברו‬
‫ב מ ש א ה ל ח ם ולזרז הדערת נומר־ז דערת׳ ה ת ר ג ו ם‬
‫ש ת ר ג ם המנקיות מ כ י ל ת א ויש מ ה ם שאמרו קשותיו‬
‫י אלו סגיפין ומגקיוחיו אלו ה ק נ י ם ולזה הרערת גקראו‬
‫כן לפי שמקיים ה ל ח ם ש ל א יתעפש‪ :‬הנסך״ ענינו‬
‫ה ה ס ת ר והכסוי ופירושו שהיו הקשיות כמין חצאי קנים‬
‫חלולים ומשים אותם על ראש כל לחם ולחם כרי שיכנס‬
‫הרוח ביניהם כדי שלא יתעפש הלחם והנה הקשוות היו‬
‫ס ת ר וכסוי ללחם גם זה הפירוש גוטה לרעת הראשון‪:‬‬
‫‪ 10‬על המוט• בד עץ‪ :‬ליג( ודשגו את המזבח• יסיר‬
‫דשגו‪ W :‬כבלע •בכ׳׳ף רוצה לומר ב ה ס ת ר הקרש *"״״*( ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ג )^ ו א ל ה תולדרת אהרן ומשה• אמרו רזיל כחוב‬
‫אלה תולדרת אהרן ומשה ואומר נדב‬
‫ואביחי ו ה ל א בני אהרן היו ואיך קראם תולדת משר־־‪,‬‬
‫אלא לפי שלםדם משה תורה כאלו ילרם‪ :‬לי( על פגי‬
‫אהרן בחיי אהרן‪ (0 :‬ואת בגי הסקר• עגץ מגוי וגזברות‬
‫• וכן ופקדת םשטרח בני מרך‪ .‬י**(‪ :‬ל » ( אחרי המשכן•‬
‫לפניי ואחרי ייאמרו על גיף האדם וממנו נשאלים לשאר‬
‫פרשה נשא‬
‫הדברים כסו אחרי המשכן ורחוגים לפגי המשכן****(‬
‫לתו( ואח פדויי השלשה* שם האחד ממנו פדוי בשקל‬
‫כסוי עור ת ח ש ‪) :‬תט(הפדיום* שם בפלס * ש ל ש ם ׳ ל»( לצבא צבאי תוספת באור כי די לו בלצבא ואמר‬
‫לצבא צבא לפי שהבאים לעבודות האל לביתו ב א י ם‬
‫ישראל ״ לשון ״ י‬
‫)נ( מאת בכור בני ״ י י‬
‫צבא וחיל ש נ א ס פ י ם מוח ומזה לבא שם וכולם לשון‬
‫יחיר על רבים והוא דרך כלל‪:‬‬
‫אסיפה‬
‫״‬
‫‪ .‬י י‬
‫‪ .‬־ ‪ . :‬־ ‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫לקט שכחה‬
‫סימנים היו בכל דגל ודגל ורז״ל אמרו ש‪:‬יו גמלי ראובן צורת אדם רמז לרויאים וגלגל יהו׳דה צורת אריה כי גו‬
‫*(‬
‫המשילו יעקב ובדגל אפרים צורת שור מנועם בכור מרו הדר לו וברגל דן צורת נשר עד שילמו למרכבה‬
‫שראה יחז־!אל ה ' א ח י מ נ ה • מגזרת ימין ונקרא כן פאת דרום כי הוא 'לנר ימין‪:‬‬
‫א ל ה פקודי בני ישראל י להודיע שמן היום שנמנו עד שנתחנו המחנות וחנו כן לדגליהם וכן נסעו לא נפקד‪.‬מכס‬
‫**(‬
‫איש וזה •\‪3‬ד כלא פגעשר״ם יום לא מת מחד מגל העם הגדול ההוא וכן כנ אלה הפקודים היו נכנסים לארץ‬
‫לולי ‪ K‬ה מ ר ג ל י ם ‪: 0‬‬
‫***( ; ז ל פי ה ״‪ .‬׳ימרו רבותינו דל הלך משה ועמד על פתת כל אהל ואהל והשכינה מקדמת לפניו ובת ק־ל יוצאת מן‬
‫האהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה לכך נתמר על פי ה׳‪:‬‬
‫****( שנים ועשרים אלף • ובפתזן אתה מוצא שלש מאות יתרים אמרו רבותינו זיל אותן שלש מאות לריס בכורות היו‬
‫ודים שישקיעו עצמם מן הפדיון י והנה דבר תימה הוא איך בני לוי מבן חדש ומעלה לא היו רק שנים ועשרים‬
‫אלף ומבן שלשים שנה כלם שמנת אלפים והנה לא יגיעו מבן עשרים שנה ומעלה לחצי שבע מישראל הפחות שבכולם‬
‫ולמה לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי ה׳ כשאר כל העם ‪ :‬יהרמב״ךכתב ני זה חזוק למה שאמרו רב תינו ז״ל כי שבנו‬
‫לוי לא היו בשעבוד מלאכת מצרים ובעבודת פרך והנה ישראל אשר מררו המצריים את חייהם בעבודה קשה כדילמעטם‬
‫‪ . .‬כיה הקב״ה מרבה אותם כנגד גזרת מצרים נמו שכתוב וכאשר <ענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ כי היה השם יתברך אומר נראה‬
‫דבר מי יקום ממני או מהם אבל שבנו לוי היו פרים ורבים על דרך כל הארץ ולא ע‪:‬י למעלה נ״יאר השבגייס‪ :‬ד״רנ דון יצחק‬
‫יברבנאל אמר ני רנוי עם בני ישראל בדרך נם היה ולצורך רנ מפני שבהיותם מעצים לח יוכלו לכבוש את החק ולעבדה‬‫ולהמרה ותרבה עליהם חית השדה יחעי׳ום ובעיור ששבנו לוי היה עתיד להתימי לעב דת הקיש ויתפרנסו מן המעשרות‬
‫ולא יהיה להם חלין ונחלה בחלוקת החק לכך גזרה חכמתו יתברך שלא יתרבה נשאר השנמיס והי? רבויים כפי צרכם‬
‫לא יותר מזה׳ ולחכמי הקבלה סוד עמוק בזה הענין יהעולה ממנו שהיו הלוים מחנה שכינה יו‪,‬מת מלאכי עליון‬
‫שירדו עם נבול ה׳ על הר סיני שהיו מניס ועשרים אלף כדברי המשורר ברוח הקדש רכב אלהיס׳רביתיס אלפי ‪5‬נא?‬
‫\ ‪ /‬ו‬
‫‪,‬ו‬
‫•‬
‫׳‬
‫‪,‬‬
‫ה׳ בם סיני בקדם‪:‬‬
‫*(ושמן בדיו• על נתפומהנוים׳ או הטעם שיתקנו איחס להיות יונאים נשאת אותו בהם כי היו הטבעות רחבים‬
‫ויאריכו הבלים בהם כרצונם ובלבד שלא יסורו ממנו‪:‬‬
‫******( ו ה ט ע ם כשממיסים את הכלי לתוך נרתיקו כמו שפירש למעלה ופרשו עליו בגד פלוני ונסו אותו נמכשהםלוניובנוע‬
‫שלו זהו כסויר והיא דעת אנקלוש שמדנם כד מנםן יש מני קורישא • ורבותינו זיל אמרו במסכת סנהדרין‬
‫שזו אזהרה לגונב כלי שרת ש׳־וייב מיתה נידו שמים והקנאין פזגעין בו ויקרא הגנבה כן מלשון חיל בלע ויקיאנו והוצאתי‬
‫את בלעי מסיו‪:‬‬
‫נ ג‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫יא!‬
‫ובשמות‬
‫•מ ד ב ר ‪ .‬נ פ‬
‫מ ז‬
‫‪,‬‬
‫ש‬
‫‪1‬‬
‫אסיפה וקבוץ בפירוש שמואל סימן כ ‪ ( ) :‬לעכד אמן אמן• הכפל־ לחזק א כ ל רזיל דרשו זה ‪S w n‬‬
‫לצורך ואמרו אמן מאיש זה אמן מאיש א ח ר ‪:‬‬
‫עבדת עברה • פירוש השיר ש ה ו א עבודת הקרבן יי( ‪:‬‬
‫ה ) > ת ש ל ח ו ם ‪ .‬ענין הגירוש ו ה ו א קרוב ז^ענין ן ‪ ( 0‬כ י י פ ל י א * ענין ה פ ר ש ה ‪ :‬נ ד ר נ ד ר להויר•‬
‫ענין הפרישות וכן יויר ופירושו יזיר עצמו‬
‫שלוח‪ (0 :‬והתורו' לשון הוידוי‬
‫‪,‬ןדוע‪ :‬וחטישיתו• כנוח בין הט״ם והשי״ן חטורח הדגש כי גס הוא פועל יוצא כמו להזיר וכל אשר ה ם מזרת‬
‫אשר ב ח מ ש ת והוא‪ ,‬מורדת על חלק א ח ד טחטשר־־‪ : ,‬השרש בפרשה הזאת כ ל ם ה ם ענין הפרישות זולת כי‬
‫) ( להשיב האשם אליו• וכן האשם המושב שניהבש נזר אלהיו שפירושו עטרה‪ 0) :‬ושכר יויר י יין המשבר‬
‫פירוש כללם על גזל הגר כי על גזל הגר הכתוב מדבר ו ה ו א החי כמו שאמרו רז״ל רבי אליעזר הקפד אומר‬
‫כמו שאמר ואם אין לאיש מאל ו ה ו א הגר שאין לו יין זה טזונ ושכר זה חי או אינו אלא יין זה החי ושכר‬
‫גואלים א ס אין לו בגים וכולל אשם הקרן וההומש ולא מזוג ח״ל ונסכו רביעירת ההין לכבש חי א ת ה מגםך‬
‫הקרכן כמו שאמר מלבר איל הכפרים כי הקרן והחומש ואין א ח ה מנסך מזוג ה א אין על־־ייך לומר כלשון‬
‫אחרון א י א כלשון הראשון יין זה טווג ש כ ר וה חי‪:‬‬
‫׳בעון ו ב א ש ם ה ם הקר; שגזל והחופש שגשבע לשקר‪:‬‬
‫‪ ( 0‬קרשיו• בקמץ הטף**(‪ 0 0 :‬כי השטה אשתו* וכל משרת•ענבים• ידוע טרברי רבותינו ז״ל אין שורין‬
‫ענין נסיך‪ .‬וחיגזט ויט אליה וסטה לוחה וכן וארת כי דיו וסממנים וכן ולא במי מ ש ר ה ‪ :‬לחים * פ ת ח ומשפטו‬
‫שטיח‪) :‬טי( מ ן ‪ .‬ר ה טון ״ שם ב ת ו ס פ ת ם״ם ב פ ‪ S‬ס להיוח קמוץ צ״ג‪) :‬י( מחרצנים ״ מהגרעינים הפנימיים‪:‬‬
‫אבנים)מלכים ב׳ י״ז( ״ ויתכן שיהיה ועד זג • קטץ והוא קליפה ה ע נ ב י ם שמחוץ‪) :‬ס( גדל‬
‫"‬
‫מרצפות‬
‫מהפועל־ הנוסף זולתי שט כלומר המנחר־ז פרע• עגין גליי פירושו כי כשיגדל־ שערו ה נ ה ה ו א‬
‫היחד‪ .‬מזכרת עונה אם היה ל ה ‪ :‬ופרע‪-‬אח ר א ש ה א ש ה • מגילה ת ח ת הטעגפת‪ 00 :‬כ פ ת ע פתאם* כ ל א מ ג ה ‪:‬‬
‫כייומר יגלה שער ראשה ה נ ס ח ר ח ה ת הצעיף‪) :‬יח( מי פ ת א ם • שרשו פ ת ה זהאל״ף תמורת ה י א למיד הפועל‬
‫והוא כשקל ישליש• ו ה ו א עגין מהירורת ופתע‬
‫המרים * כפו מים ה מ ר י ם כי בר רבה מ ק ו מ ו ת י ב א‬
‫א ד ם כו עד ׳^יהיה ו ה ו א‬
‫דםטוך מקים המוכרח*״*(‪' ( ) :‬שכבתו• הנפרד ודבר שלא ירגיש‬
‫‪ #‬כ ו ב ת בפי; ס כןטוךת‪) :‬נא( ו א ת י י י בטנך צבא * טענין פתי וםעקרו כי הפתי עושד־ן דבריו בםהירורת‬
‫האר י‬
‫לנקבה‪ ( » ) :‬ל צ ב ו ת בטן* כמיש ועצת נפתלים נמהרד־ז )איוב הי( ולנחץ הדבר‬
‫משפטו ל ה צ ב ו ת ו ה ו א מקור מהפעל־ י‬
‫כמו יותר גכפל עט פתע‪ :‬וטמא ראש נזרו• כלומר שער ראש‬
‫ל ג ה ה ם ‪ :‬ולנפיל• בא המקו הזר• שלם פ״א הפועל גזרו וטענעו חבין חסרונו‪ 0 0 :‬כי טמא נזרו• פ ו ע ‪S‬‬
‫וחסר ה" א ר״בגין משפטו עם ההיא ולהנפיל• ע ב ר ‪ u») :‬יביא א ו ת ו עצמו וזה אחר משלש אחין שהיה‬
‫רבי‬
‫ג‬
‫ח‬
‫‪v‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫‪r‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫לקט שכחה‬
‫***‬
‫‪ .‬ו ב ש מ ו ת מפקדו את כלי משמרת משאם • העעם שיפקד"ניד כל איש יא ש במספר שמות לנלנלומם את כלי משאם‬
‫יאמר איש כלוני ישא מן הקרשים כך במספר ופלוני מן הנריחיס או העמודים כך נמספרלא שיצוה ננימררי‬
‫ננללס ישאו הקר&יס והאדנים והעמודים וב ה כל איש ואיש ישמור פקודת משאו ולא יננס האחד נעמדת חגרו והזכיר‬
‫זה נגני מררי ‪3‬ע‪5‬ור כובד משתם אולי יקל כל אחד ממשאו ויטיל על חברו ולוא הדין גם בבני קהת וגרשון• ונן‬
‫אמרו רבותינו ז״ל אין בן לוי רשי״י לע‪:‬ות נמלאנת חגרו ולא לסייעו בה וכבר בלש רבי יהושע בן‪.‬חנניה לסייע את‬
‫רבי יוחנן בן גודגזא בהגפת ממות אמר לו חזיר לאחוריך שכ‪3‬ר אתה מתחייב מיתה באני מן השוערים ואתה תן המשוררים‪:‬‬
‫קרשיו לו יהיו* הטעם שהמתנות שלא יהיו מצירפים לקרבן נתו תרומה גדולה וחלה והדומים להם הסלבעלםלתחם‬
‫למי שירצה מן הנהנים * ימדרש אנדה ואיש את יךשיו לו יהיו מי שמעכב המעשרות ואינו נותנן י לו יהיו‬
‫המעשרות סוף שחין שדהו עושה אלח אחד מעשרה ואיש אבר ימן לכהן מחטת הראויות לי* לו יהיה ממון הרבה‪:‬‬
‫ונקראו מרים על שם סופם שמארריס חת הגיף ומערערין את העון י ורב־תעו זיל אמרו שהנהן היה נותן נמים‬
‫לבר מר * והנה אין בכל משפטי התורה דבר מלוי בנס נמו הענין הזה שהוא פלא ק‪3‬וע שיעשה בישראל‬
‫בהיות רובם עושים רצונו של מקום ני חפץ למען צדקו ליסר הנשים שלא תעשינה כזאת ולנקות ישראל מןהממזרמ‬
‫שיהיו ראויס להשרות שכינה בתוכם ולפיכך פסק הענין הזה מגעה שילןרלקלו ‪3‬ע‪3‬י)\מ נמו שאמרו רבותינו ז״ל‬
‫משרבו הנואפים פסקו מי סוטה שנאמר לא אפקוד על בנותיכם ני תזנינה ועל כלותיכם ני מטזפנה כי הם עס הזונות‬
‫יפילו ועם הקדשות יזבחו ועס גא יבין יליט־ ואי? הנתיב אומר שתהיינה הנשים הנואפות פטורות מ? העין בעבור‬
‫שבעליהן נואפים יק שלא יעשה גהן ׳הנס הגליל הזה שהוא נעשה לישראל לנבודס ולהיותם טס קלוש והס לא יבינו‬
‫נטובה הזאת ולא יחפצו'בה• ז ק אמרו רבותינו זיל ונקה האיש מ ע ן בזמן שהאיש מנוקה מעון המיס בודקין אתאשחי‬
‫ו ן אין המיס בידקין את אשתו וכנר הזכירו רבותינו ז״ל ‪3‬עניז הנם הנדול הזה מעשה שהיה נמתי‬
‫יק‬
‫אין ה‬
‫אחיות שהיו דומות זו לזו הא״פ נשואה ובקש בעלה להשקותה מים המרים אחר אשר קנא לה ואחותה נבשה את נגדיה‬
‫והלנה תחתיה ושתתה את החים ונמנאת טהורה ובשובה לביתה יצא? אחותה שזנתה לקראתה והחזיקה בה ונשקה •י‬
‫וכיון שנשקו זו לזו הרימה נמים המרים ומיד מתה לקיים מה שנאמר ולא ימלט רשע את נעליו‪:‬‬
‫א י ש‬
‫מ ג‬
‫ה‬
‫מ ע‬
‫‪5‬‬
‫״ וטעמו‬
‫מ ד ב ר‬
‫נ פ ש‬
‫‪ b‬ה ע ל ח ך‬
‫מג­‬
‫׳ •רני ישמ^יאל דורש בלשון עצמם או פירושו הכהן יביא מעשה‪ ,‬המגרדת‪ (0 :‬ויזטהחי• עבר מבנץהחפעל‪-‬י‬
‫דה״א ה י ח ר ז ראויר־ז‬
‫* יחי ז )יי( וכבשה אחת* ב פ ח ח הכ״ף‪<) :‬יי> וסל מצות• והסגול בקום פ ח ח כי‬
‫וסל־ אחד מצורה ומענינו חכין הסרונו וזה הסטיבורת להדגש לולא שהיא גרונית והטי״ח בפתח כסי ש ב א‬
‫ש ס ו מ כ י ם הכלי אל מ ה שיש בו הוא ר ר ב ה בלשון‪.‬״ בצווי ו ה ט ה ר ו והחליפו ש ס ל ח י כ ם וכשגקמצרה הה׳יא‬
‫ה ה פ ס ק שמו הסגול ח ח ת הטי״ח מקום‬
‫) « ( ‪.‬ויחנך • אמרו כי כן סגהג הלשון להוסיף־נו״ן ספני י‬
‫באחרוגה עד שיבליעוהבדגש בכ״ף הכגוי כשיבא ב ה פ ס ק ‪ :‬פ ח ח לחקון הקריאה‪) :‬יז( ביום הכחי כל ככור • פירוש‬
‫בעח כי יאמר יו• על העת**״(‪:‬‬
‫‪ ( ) t‬כלח משה• עגין השלמה״(‪ >< :‬שש עגלורת‬
‫צב י העגל גקראח כן לפי שהיא עגולה‪ :‬ט ‪ CO‬הפסדן• בן שלש נקודוח ובא ב ק מ ץ כ ט ר ח א ‪:‬‬
‫) ‪ 0‬לבלחי י הקריב* שלא להקריב*״**(‪:‬‬
‫צב * כלים מ ח ו ב ר י ם שנושאים בגי א ד ם בהם על גב‬
‫הבהמה וכן דעח המתרג׳ בהם שהם ענלוח מכוסורת ‪ 0 0‬ולפי העלות• ולשעור‪ 0 ) :‬ויש אשר יהיה• עגץ‬
‫שאמר שית עגלן כד כ׳הםיין ועגלוח סמוך עגלות של הטלה הזאת בבל מקום הוא ענץ דבר הנמצא • ) מ ( על‬
‫פי יי • אמר פה על הדבר והמאמר‪:‬‬
‫מ כ ס ה ותרגם ירושלמי שית עגלן טזוגן כלומר שכל עגלה‬
‫היה לה זוג בקר המושכין אותה‪) :‬ס( כפי עברתו'‬
‫כשיעור‪ :‬מזרק אחד* בא ב פ ח ת מבלי הסמיכות ובספר י ‪ to‬ולמסע י בה השם שהוא בתוספת ס״ס בתחלה‬
‫ירושלמי מזרק קמץ‪) :‬יל( כף אחת״ ה ו א ה ב ז ר ו ג ק ר א‬
‫כעניז המקור כאלו אמר ולהסיע א ת‬
‫בן לפי שהיא כפופה קוגא״ר בלע״ו וכן כפורת ז ה ב ‪ :‬הסחנורת ובסימן קיו ו ב א ב פ ת ח בסוכררה והראוי‬
‫)פי( מורקי כ ס ף * שם הכלים שוורקין מ ה ב ‪) :‬פט( מדבר בקמץ‪) :‬נ*( והקימו א ת הםשכן עד באם * אינו אומר‬
‫־אליו* משפטו םתרבר **( ‪:‬‬
‫והקימו על הקהתיפ הסמוך אלא על בני גרשון ובני‬
‫מרדי אשר זכר למעלה והוא הפוך ובן רבים אב?‪ -‬עד‬
‫בואם אומר על בני ק ה ה ‪ 0 » ) :‬חתן משה * שב לחובב‬
‫פרשח כהעלחך‬
‫לא אל רעואל כאשר פירש רבי יזנה כי הלא אמר לו‬
‫ח ) ( א ח הנרוח * הפחילה הרולקח חקרא נר והכלי כי על בן ירע ח חנתנו במדבר והיית לנו לעינים ויחרו‬
‫שדולקת בו חקרא גם כן גר וכן ואתנרתיה הוא שהיה עמהם במדבר כמו שאמרו וישמע יתרו כהן‬
‫והכלי שמשימין עליו את הגר גקרא על שמו מגרה וזה מדין וגומר אבל הנכון כי חובב הוא יתרו ורעיאל אבי‬
‫יתרו‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ft‬‬
‫ג‬
‫‪,‬‬
‫ג‬
‫לקט שכחה‬
‫***‬
‫****‬
‫וטעמן כדברי רבותינו ז״ל שאמרו מלמד שכל שנעת ימי המלואיס היה משה מקים את המשכן ומפרקי ובאותו היום‬
‫הקימו ולא פרקו לכך נאמר ביום גלות משה להקים את המשגן אומו היום כלו הקמותיו וראש סדש‬
‫ניסן היה‪:‬‬
‫ד א ר י ך הנתונ נקרבנות הנשיאים ונמנ קרנן נל נשיא ונשיא להורות שכלם היו שויס לרצון להם לפני ה׳ ולרמוז‬
‫י שכל אחד מהם התעורר מעצמו לזאת הנדבה״ וכן אמרו ג מדרש ני ננל אחד מהגשיאים עלה במחשבה‬
‫להביא מנוכה •למזבח ושתהיה בזה הבעור בלי ידיעת חברו אבל נחשון משב בניעור הזה טעם אחד וזולתו כל אחד‬
‫מהנשיאים חסב ‪3‬ו טעם מיוחד ולכן ננמ‪ 3‬קרנן כל •חחל בפני עצמו כאלו לא הוזכר האחר ואחר נך נללס כאחד לרמוז‬
‫כי בעת <{חד עלה במחשבתם להקרינ ינוכה ולא קיט אחד לחברו בממשבה ונא בהנחה לפני המשנן ושלנל אחד היד‬
‫כונה מיוחדת בנדבה נאגו היו קרבנות שינים זה מזה‪:‬‬
‫ר י ן ס המשח אותו• ביום שנמשמ הקריבו והיה זה אחרי שנמשח מחלה ואחר ‪ p‬הקריבו‪:‬‬
‫מ^ן‪.‬ממש ועשרים שנה י הטעם שיבא להקהל בנקהלים בעיולת אהל מועד לראות עבודתם נדי שילמד הלכות עבודה‬
‫• ולומד תמש שנים ובן שלשים עולל נמרי לבותינו ז״ל מנאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים‬
‫שוב אינו רואה‪:‬‬
‫ר ן יהיה יתמיד • נמו ככה יעשה איונ נל הימים והטעם שממיל היה כן כמו שהיה ביום שהוקם המשנן שביום‬
‫י הענן מכסהו ומראה אש לילה‪ :‬ע ץ ס מכפר • זמן מועט וכן ואני מתי מכפר על הכך ני חדל נספור ני חין מספר‬
‫ובשבמ ישראל הנמונ מדבר ני בהאריך הענן על המשנן ימים רבים והמקום רע לא היו ישררל רצים בישיבתם שמה‬
‫ולא היו נוצרים במשה להוליכם משם אבל היו שומרים את משמרת ה' ונא יסעו וכשהיה הענן על המשנן ימים מספר‬
‫כשניס או שלשה ימים ‪0‬ף על פי שהיו ל‪ :‬ס מי מ;ומות ונמל* עלן וענה בדרך נחס לא היו מבקשים ממשה לשנת שם‬
‫יותר זמ? י ק על גי ה׳ ימנו ועל פי ה׳ יכעו ונמו כלא היו חוששים לרצונם כנה לא היו חוששים לגי ר תם ועמלם כי‬
‫בעמים היה קירה שהיה כענן שונן על המשנן בערב ומתמיד פס עד הבקר ומיד בלשנמי היה נעלההענןועכנל זה‬
‫היו נוסעים והוא טורח גלול כי היו העם בנולים שיעמלו שם ופריו העגלות וינימו משאם כמנהג הנאים נזןהררך‬
‫ולא היו אומרים הן עמה באנו מן ה‪7‬רך ולמה נשוב אליו מיד ועליהם אי‪.‬ר הנביא זכרתי לך חסד נעוריך אהבת‬
‫כלולותיך לניך אחרי בחזבר• ןימנן שמיוע לכם נמכעותשעשונכסוכר בכאן ולא נענין אמר ני עמל הענן מערב‬
‫עד ני>ר ויומם ו^ילה ויומיס ומדש‪ .‬ושנה‪:‬‬
‫~ ‪:‬־ & ד‬
‫י‬
‫ב•‬
‫‪cn‬‬
‫ך‬
‫ה ‪ to‬ע ל ח‬
‫יתדו וטה ש א מ י א ל רעוא־ אביהן היא אבי‪ -‬אביהן כי החורב והיובש והוא הלחלוחית ובשיש שרדכתביונווב‬
‫כן דרך הלשון ל ק ר ו א לאבי אכיו אביו ו ^ ב ו בגו היא שיהיה מזר‪ .‬השורש ־־ויהיה מענין ושד מלכים תינקי‬
‫בגו*(‪) :‬לא( והיירת לגו לעיגים ״ כלומר שתורר־ז )ישעיה סי( שהוא עניו לחות ודשנוח‪) :‬י( ובעיני מ ש ה‬
‫לגו הדרך הטוב כמו ה ע י ג י ם ש מ ו ר י ם ל א ד ם דרכו ר ע • פיעל ע ב ר ‪) :‬יי( ילדתיהוי תירק ה ל מ י ר ם ק ו ם‬
‫ופירוש א ח ד בשרש עין**(‪;. :‬לס( בגםע הארן• פועל־־ פ ח ח ‪ :‬ש א ת ו • בא בכנויהשי״ןבקטץ והאל״ף בצרי כמו‬
‫שלם נ ש א ה ו ‪ :‬שאהו בחקיך •ימה ש מ ע י ^‬
‫עומד‪ ) :‬י( ‪.‬שובה יי • ענין השקטה והגהה* והריק״ם שהיה \‬
‫ה ב ג ד י ם י ק ר א ח י ק ויש‬
‫פירש אוחו עגין השכרת כתרגומו ועיין בש־־שו ״**( ‪ :‬החגורות רתוך י ״‬
‫רבכורת • שם בעגין החשבון והוא החשבון הגדול שהוא מ פ ר ש י ם אותו בית הזרוע וכן פירש ד ב סעדירת וזה‬
‫ע ש י ת א ל פ י ם ‪ :‬רכבות• לבאר שתי אותיות הרומורת בארץ ישמעאל שבתי זרועותיהם רחבים וגזשאים ב ח פ‬
‫אף על פי שקדמה להן תנועה קטגה ישימו‪.‬מאריך עם כ ל ד ב ר אמד־ בארץ אדום בתי הזרוע ש ל ה ם צ י י ם‬
‫התנזעה הקטנה ובאורת הראשונה מן הדומורת ש ו א וחוגרים בםתגיהם על לבושיהם ומה שמעד‪ -‬החגורדת‬
‫תוך ה ב ג ד י ם יקרא חיק ופירוש שאהו בחקיך כי כן‬
‫ופתח מיג‪:‬‬
‫מנהג האומן לשאחהיוגק על חיקי וסומך אוחובזרעוחיו‪:‬‬
‫יא )*‪ C‬כ מ ה א נ נ י ם * ענין שקר וי״מ ענץ א ד ואבל האומן• המגדל‪ O ) :‬ואם כ כ ה • שרשו כך ו ה ה י א‬
‫ובמכלל זהכ״ף לאשתת הדבר‪ :‬גוספרת כמו א נ ה וכן כ ת ב רבי יעקב בן אלעזד ונכון‬
‫־‪-‬‬
‫‪ ( 0‬ותשקע ״ לשון עומק ומצולה ותרגום צללו כעופדרת • הוא ועור כי רבותינו גשחמשו ה ר ב ה בלשון כך בלא‬
‫א ש ת ק ע ו כ א ב ר א ׳ )י> ו ה א ס פ ס ף • ש ם ו ה א ל ״ ף ג ח ה ה״א ח ט ה כי כן השרש והעקר ורוב המלה הזאת ענינה‬
‫זהכפ^לחזקהעגץ רוצה לומר העם הדר שגאםפו אליהם כמו ב ז ‪ :‬א ת • סימן הוכר ה נ מ צ א והוסיפו ה׳׳א ברוב‬
‫י וכן כחוב וגם ערב רב עלה אתםזששוח ייב(‪ (*) :‬החציר * ו ב מ כ ל ‪ S‬הכלל־ א ח ה ׳לזכר ולנקברת א ת ובא כן לזכר‬
‫כתרגומו והוא שקורין לו פואירו״ש בלע״ז‪) :‬י( אין כל י בשלשר־ז מקומות וזה א ח ד מהם*י**(‪) :‬טי( א ס פ ת *‬
‫אפילו אחד מהכל‪ (0 :‬ועינוי מראיתו כמראית ה ב ד ל ח ‪ ,‬צווי בתוספת ה״א ד צ א מדרך חבריו כי ה ו א‬
‫ואמר ועיניו כעי״ן הבדלח להודיע כי ‪#‬ין סמיכותו אל מגוררת פעול א ס ו ף א ת ה ע ם ובא בסגול ש ה ו א כמו‬
‫לגזרת ם_על ב פ ת ח ומשפטו בקמץ‬
‫הגד כעבור עינו כי א ם לתכונתו בשרש גד‪ :‬הבדלח י החידק‬
‫שלםים והוא שלשים‬
‫עיין בראשירה י ‪) :‬יי( שטו* כענין ת ר ו ‪ :‬או רבו ח ט ף ‪ ( » :‬חדש י מ י ם • יי‬
‫כמדכה* ענינו כחשו במכתש והדיכד־ז אינה כך ד ק ה יוסנ‪-‬לזרא• שרשו זור ב פ ל ס צרה רעה והאליף מ ק ו ם‬
‫כמו השחיקה וכן בדברי ר ר ל שהפרישו ביניהם באמרם ה״א עגין התגברות וזרות ולהריק״מ פירוש א ח ר בשרש‬
‫במחוסרין דיכה כולי עלמא לא פליני דאםור כי פליגי זהה׳׳*״״*(‪) :‬ניז( רגלי• כלומר שהיו הולכים ברגליהם *‬
‫בסחוסרין שחיקה הנה לךבריהם שהשחיקה יוחר דקה ) ״ ( וסצא ל ה ם י פירוש וגםצא להם או יהיה פירוש ויספיק‬
‫מהדיכה‪ :‬בפרור* הוא ה י ו ר ה ש מ ב ש ל י ם בו‪ :‬לשד להםופי׳ א ח ר להריק״ם בשרשו•**״*‪ (»X :(*.‬היד יי״‬
‫השמן• פירש הראביע שהלמ״ר שרשירת וענינו‪.‬הפך פירוש כ ח ו ויכלהו‪< :‬כס‪ 1‬ויאצל• בגזח האל־ף טעגין‬
‫אצל‬
‫י יי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ל‬
‫ז‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫כ‬
‫לקט שכחה‬
‫כ י על כןידעת* נמו ני על כן לא נתחיה לשלה בגי והנוחם הואיל וידעת חנותינו במיבו שיךעת המקום שזנינישם‪:‬‬
‫י(‬
‫ו כ ש ר ש עי? אז׳ פירושו שתהיה לנו לעיניס ונראה א תך תמיד ונוכל לגמלך טונה׳ ודש״י ;ת‪ 3‬תהיה חביב עלינו‬
‫נגלגל עונינו׳ ואנקלושיתרגמו לשון עבר וגבירן דאיתעבידא לנח הזיתא בעינך‪:‬‬
‫*** ( ו כ ש ר ש שוב פירש בשם הרק״ם ט א תן שלשה ימים שהלך האיון לפניהם נא‪:‬ר הוציאוהו מן המחנה חמד מ‪?!:‬‬
‫קומה ה׳ ויפוצו א־יבך ובסוף שלשה ימים שחזר למקומו בתוך ה גחנה ני שם היה נוסע תמיד כמו ש‪:‬זמר‬
‫ונסע א‪:‬ל מועד נתיך המחנות ממ־ בשובו שונה הי׳ רבבות אלפי ישראל כלומר עם רבנות אלפיישרחל שינה ונךעתהם‬
‫נחשר נתלזלה* ורלנ״ג כתב שהטעם שוב‪ :‬ה' רבבות אלפי ישראל אל האיץ אשר נש געת לאגותם ואמר שובה בעבור‬
‫האמת שישבו נ ה י או הוא תפלה אל השם שישיב אל זי ישראל לרבבות כשיוםיף עליהם נ ה ם עשר פעמים׳ ואנק‪,‬וס‬
‫מרגם תוב ה׳ שרי ביקרך בגו רבנן אלפיא דישראל ונכין הוא‪:‬‬
‫והנכון שהוא נמו מה יתאונן אדס חי גנר על חטאיו שהוא לשון כואב ומצטער וטעם הנתוב כי כאשר נתרחקו מהר‬
‫סיני שהיה קיוב לישוב ובאי נזוך המדבר הגדול והנורא במשע הראשון היו מצטערים בעצמם לחמי מם‬
‫נאכל ומה נשתה ואיך נסבול העמל והגנוי ומתי נצא ממנו והיה רע נעיני ה׳ שה<ה להם ללכת אמריו בשמחה ובעוג‬
‫‪.,‬‬
‫*‬
‫לבב מרוב כל טובה אשד נתן להם והם היו מתאוננים ומתרעמים על עניינם‪:‬‬
‫***י( ךאל אראה בדעת״ י הטעם גרעה שאני בה להיות כל משא העם ‪ ; .‬עלי• •ורבותינו ז״ל אמרו שהוא כנוי שיה‬
‫לקלל את ישראל וטעמו כמו ברעתם‪:‬‬
‫**״*'(וכשרש זרה פירש שדתו מע;יץ זרה הלא‪ :‬נמו שאמיעד^שרייצא מאפ‪5‬ם שיזדו אותו מפיהם ומאפיהם ‪ ,‬׳ ״‬
‫נו‬
‫הי‬
‫יי '?* ישראל‬
‫******( ו כ ש ר ש מצא בש‪,‬ם הריקים כי כאשד התאוו תאוה היה להם צאן ובקר הרנה אשר הוציאו ממצרים י‬
‫^ ר ‪ 3‬ז לי•'‬
‫ממנו עד שיניחוהו ‪,‬אל פתח אהל מועד נעבור זריקת הדם והי^י ^‬
‫‪5‬י‪ ,‬״‬
‫א‪:‬־ ישחט שור או כשב או ‪ o‬נמתנה או אשר ישחע ‪ po‬למחנה •ואלי ׳פתיו אהל מועד ל מי׳יי ^‬
‫‪4‬‬
‫?‬
‫‪r‬‬
‫‪:‬‬
‫ל‬
‫א‬
‫‪3‬‬
‫י‬
‫ם נ‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ש נ ת ו ג‬
‫א ז‬
‫ל א‬
‫א י ש‬
‫מ‬
‫ג ! י י ג‬
‫מ ״ ד ב יד י ב ל ה ע ל ח ך ׳‬
‫םד‬
‫אצל הטובח ‪:‬׳ולא יספו* פירושו ולא יספו עוד להתנבאות יריעורת ארץ מדין לחבקוק גי(‪,‬ודברו ר ע על משה על‬
‫כמו שאמרו ד ל שלא החנבאו אלא אותו היום בלבד״ ‪ ,‬שלקח אשה ממדנים והוא משתרר עליהם ואם משתרר‬
‫ו ה מ ת ר ג ם ׳ הוציאו‪ .‬לענין א ח ר ש ה ד ג ם ולא פ ס ק ן ‪ :‬על ומבואר‪ .‬הלא גם בנו דבר**(‪ :‬ותדברי כשיהיה וכר‬
‫)ניז( םבהריו•• שם לא יתאר כמו בנעוריו‪ :‬כלאם י ענץ ונקבה כאחד יפול הלשון על הקודם א ם וכר אם גקבה‪:‬‬
‫מגיעה ועצירה‪ 1 ) :‬המקנא א ח ה לי• פירושובעבורי‪ 0) :‬אך*‪-‬למעט ועגיגו אלא וגחחבר עם ר ק למעט יותר‪j‬‬
‫ל • י ן עוף )ג( עגו• הוי״ו תמוררת ה״א ‪.‬לם״ד הפועל‪ :‬על פגי‬
‫•לא( ויגז״ ענין ה ס ר ת ה ד ב ר מ מ ק ו מ ו ‪:‬‬
‫והוא שמן מאד ואומרים שהוא שקורץ לובלע״וקולי״א‪ :‬האדמה* בא כענין ארץ‪ :‬פ ת א ם • עיין כמדבר וי״ו‪:‬‬
‫ויטש• ענינו ויפשוט וחוא פועל עומד‪ :‬כה* ענינו כמו ו״( ומראה־ ח ד ס ר הבי״ת ובמראה ג ותמנת יי• המלה‬
‫ה נ ה * ( ‪< :‬ל<( ה מ ח ר ת ׳ בתוספת •תי״ו והוא היום ש י ב א ר ו א ת כאן נופלת על צורת השכל שלא יובן כאהד מן‬
‫א ח ד ה י ו ם ש ה ו א בו והרי״ש קסוצר־ז מפני ה ה פ ס ק ‪ :‬החושים כי אם בשכל‪) :‬יא( אשר נואלנו* ענין טפשורת‬
‫יב ) ( ה א ש ה הכשית• לפי שהיתר‪ .‬מדינית קראה וסכלות‪ 0 ) :‬כ מ ת י היא המצורע‪) :‬עי( עד ה א ס ף‬
‫כן והיא צפורה זםדיגים הם ישמעאלים מ ר י ם • עגיגו כי המצורע מגהגו לשבו־ז חוץ לסחגד־ז‬
‫כמו שאמר והנדה אזרחח י ש מ ע א ל י ם ואחר כך אמר או לעיר נפרד טבגי א ד ם ובהחרפאו יאסף א ל י ה ם‬
‫ויכנס בתוכם‪:‬‬
‫והמדנים מכרן אותו והם דרים באהלים וכן כתוב ירגזון‬
‫ויתת‬
‫י ־ ־ ־ ־ «׳ ‪- -‬‬
‫י‬
‫־‪ .‬י־ ״‬
‫י ט‬
‫ש‬
‫ן י ם‬
‫ם‬
‫א‬
‫לקט שכחה‬
‫לפני משנן ה׳ דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכית כאיש כהוא מקינ עמו למען אנר יניאו בני ישראל וגו׳ והביאום‬
‫לה׳ אל פתח אהל מועד וזבחו זבחי שלמים לה׳ אותם וגי׳ על כן אמר משה ‪ ot‬צאן ובקר ישהט להס שאכלו לשחוט בכל מקום‬
‫ומצא להם באמת יםפיק להם וכן אס אמ כל דני הים ירכןי להם יספיק להס אבל חס זה לא יהיה אי־ יאכלו בשר שיספיק‬
‫להם נמו שאמרת ואכלו קדש ימים ענהו הקניה היד ה׳ ח‪ :‬צר עסה תראה היקרך לבדי כי חני מהן להם בשר שיספיק להס‬
‫בשר ביםפיוז לים זולת צאן ובקר ודגים* והנה הפירוש הזה יפה עד מאד ונכון מכל מה שנאמר בגיעס הפסיקים האלה‬
‫ובי מתישבים קושיות גלולות הנופלות בזה הענין והנה ישראל הוציאו ממצרים כאן ‪.‬ובקר מק;ה כבד מאד ככתוב אבל לא‬
‫דיו ינולין לאכול מהם עד שיביאום פמתאהל מועד לעשות אותם זבחי שנמים ולא היו רק שלשה כהנים אהרן ושני‬
‫&‪ v‬ולא יוכלו להכין לפני כל העם הגזול ההוא וזה טעם מאחר רבותינו ז״ל‪,‬זכרנו את הדגה רש־ נאכל במצרים ת;ם‬
‫חנם מן המצות כי הדגים אמס צריכים לנו המצוד‪ ,‬זר‪-‬קה דם שחיכ־ה וה‪:‬טרתלביס ולפיכך נתן נהה ה׳ את השלו שהוא‬
‫פטור גיכ מן המצות ועל זה ה מ ך יהיה הצאן ובקר <נ מש נהה בניחותיז • ואס תרצה לכיש אוהו ברמי־ כך כירושי הצאן‬
‫וי־קר ישחט להם איך יםפיק להם זה להסיר חלולוחס מאמר שאינם שואלים בשר אנא לתיאבון והיום שואלים בבר ומתר‬
‫יבקשו דבר אחד כי המותר אין לו גבינ וטעם היד ה׳ תי‪,‬צר כי לא מקצר ירו מלמצא דרך שימאסו כל מאכל תאוס נאמרו‬
‫‪.‬‬
‫י‬
‫״ ו ‪1‬‬
‫י‬
‫ע־ אשר יצא מאפ‪:‬ס‪:‬‬
‫ו ר ־ מ ד בכתובים' ימרו רבותינו ז״ל שמשה ניי שייא ל‪:‬טיל קנאה בין השבטים לקח ששה זקנים מכל שבט ושבט ו;יו‬
‫י עיניה לעי ‪ 3‬מה עשה נעל עיב פהקין ונמנ על שבעיה זקן ועל שנים חלק וכל אחד נטל פתקי מי שעלה‬
‫בי־ז זקן נתידש ואלדד ומ־דד היו מן ככמוביה ונדי כלא לבייש רת ד‪3‬יי־‪.‬ם נש^רו במחנה מרוב ענוה ונתן ה' שכרם‬
‫ונח‪ .‬עליהם הרוח ויתנבאו במחנה• ורבותינו ז״ל אמרו שהיו מתנבאים משה מת יהושע מכניס אח ישראל לאון‬
‫והכתוב ירמוז זה במלת מתנבאים מת נניאם׳ וגס ננייוגלחמת גוגומגוג כמפורש ביברי יחזקאנ כמתה הוא אשר דברתי‬
‫בייניס קדמונים ביל עילי נביאי ישראל הנביאים בימים ההם ‪.‬םניס להניח אותך עליהם רמז ללוד המדבר שהיו הימים‬
‫שנים ‪3‬עוץ המרגלים ני נן נתוב ‪3‬מס‪3‬ר הימים אבר •מרמם את הןורן מובעים יום יום לשנה יום לשנס תשאו את‬
‫‪ .‬י ‪. ,,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,.‬‬
‫‪,‬‬
‫עעותיכס אר‪$‬עיםשנה‪:‬‬
‫יי־*י\ץתימ על פני הארז • מחוזק דחיית כרוה אותם היו אמר על אחד נחמתים על פני כאוץ׳ ובספרי אמרו רבותינו‬
‫>‬
‫״ל בלא כיו פורמים על הארץ יוחד גבוה משתי אמות כדי שיהא ני ל לאסוף אותם וננון הוא‪:‬‬
‫ור־ורימ בקראה כן ליפיה נגן נקרא שאול כוש בן ימיני מצד יפיו ני המנהג לחאר הדבר בהפכו כמו שנקרא העיור‬
‫יסגי נמר וטעם הכתוב בדברי רבותינו ז״נ שפירש משה מן החשה מפני שהיה!‪: 3‬ל עת מוכן אל הנבואה ואמרה‬
‫מרים לארי? מ־״ אך במשה לבר ה׳ לשיהיה קיום ממנו הלא גס בנו יבר וכן תרגם אנק׳׳וס על עיסק אתת שפירחא יי‬‫דנסיב אריי מתתא שפיותא מ ס י ג י״יק‪ :‬נ ב י א כ ם י ה׳ • מושן עצמו ואמר עמו ו ק ל ו א נביאכם נביח הי כי לא‬
‫יבא סמוך עםיהמוי לעולם וכמוהו ראשיכם פנ;ינם ראשינס ראשי שבטיכם׳ ואנקלוס תרגם אם יהון לנון נביאיןינא‬
‫‪ L‬י ‪1‬‬
‫‪L‬‬
‫•י‬
‫י \ ביתייו א א ממגלי ליה‪:‬‬
‫א ש ר בצאתו מרחם אמו ־ הטעם אל נא מהי מרים מפל המת נאשר יצא מבטן אמו שנאכל מצי בשרו ק בשר המדרע ־‬
‫***(‬
‫או פירושי אל נא מהי נמת היא המצורע מאחר שיצא מרחם אמו קל אדני הנזכר הוא גאלו נאכל חצי בשרו ני אחותי‬
‫בשרו היא וכן תרגם אנילוס ארי אהמנא היא• וי״מ אשד ‪$3‬אמו מרחכ אמו שהכנוי שי א; משה ודרך רמז מפני כבודו‬
‫אמר אליו כיזכור היםד אשר עשתה מרים עמו כשנולד ויצא מבטן המר ני כן כתוב וממצב אחותו מרחוק ללעה מה‬
‫יעה‪ :‬לו וגס אמר אליו שהוא ין־ע הוע והצמר אשר אחותו בה ני כבד נקי‪ -‬ונאכל קצת בשרו גצועת בנאמר והנה‬
‫ידו מצורעת כשלג ועל כן ראוי שיתפלל עליהויממול על מטהתה׳ ורבי עובדיה הפורנו פורש אל גא תהיה אתה כעובר‬
‫‪t‬‬
‫ז‬
‫י‬
‫ומ‬
‫ערשה שלח לך‬
‫״‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ש‬
‫ר‬
‫י‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫י ג ‪ W‬ויתרו * ענין חקירר־ן וחפיש וכן אשר חדו‬
‫אותה יי אנשים • פעמים תבא מלו־־*‬
‫אנשים בסתם ולא יתפרש באיזה ענין הם אבל לפי ענין‬
‫הפסוק יתפרש כסו זה לא ידענו מי הם אם הם נחלים אז‬
‫פחותים כשפירש לנו לםיף ראשי בני ישראל המה ידענו‬
‫כ״ ח צ ה לומר אנשים גדולים*(‪ 0 ) :‬ראשי• בכנוי‬
‫הרבים ישוב‪.‬החולמ לקמץ ולפי שהראש מבחר הגוף כנה‬
‫בו מבחר האנשים וקציגם‪) :‬י‪ 0‬עלו זה• ח ס ר בי״רת‬
‫השירורת ופירושי עלו בזה הדרך בגגב ובלע״ז פור אקי‬
‫)ובל ׳א דאהעד(‪ 00 :‬הכםחנים* הה״א בגעיא ו ה י א‬
‫׳ ל ש א ל ה ובא בפתח םפגי השוא‪) :‬נ( אם רזה* תארענין‬
‫כחש והסרון ואבוד * י ( ‪ ( » ) :‬בסזט • בד עץ **י(‪:‬‬
‫)נח( אפם* בא במקום בלתי‪ 0) :‬ויחס* פועל־ הכבד‬
‫הנוסף העובר כלומר השתיק העם ״ ״ שישמעו אל־‬
‫משה ומשפטו ויחסה ויכול היי־תז מן הקל אבל־ היותו‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ל‬
‫ח‬
‫י‬
‫ל‬
‫ך \‬
‫‪1‬‬
‫מבנין ה פ ע י ל י יותר!קרוב בעבורי כי ה ו א עובר א ד‬
‫א ח ר ‪) :‬ל‪ 0‬רבת הארץ״ ענינו דבור אך הפרש יש בין‬
‫מוציא דכה ומביא רבה כי מביא רכה הוא אמת כמו יוסף‬
‫שאסר ויבא יוסף את ר ב ת ם רעה בי אשת שהיו שונאים‬
‫אותו וטרברים עליו אך מוציא ר ב ה ה ו א שקר ודבר‬
‫מגונה וזד• יוכיח‪ :‬אנשי מ ח ת ״ פירושו מדורת נחלות•*•‪.‬‬
‫‪.,. .‬‬
‫‪.‬‬
‫יד ‪ CO‬וילבו • ענין תרעוםורת מבניו נ פ ע ל * * ״ ( ‪:‬‬
‫)יי( נראה א ח ה • הכלל שהבינוני לזבד‬
‫בסגול ולגקבה בקמץ ובא זה בקמץ לזכר ויתכן לומר כ ;‬
‫הוא פועל עבר ולא ביגוגי ואם בעבור גראה א ת ה ה‬
‫נראה הוא גסתר והוא רמז אל הכבוד ופירושו א ח ה ה'‬
‫‪0 :‬״( מבלתי* מאין‪ :‬יכילת• מקור ובא ש ל ם‬
‫עם התי״ו הנוספת אף על פי שבחוכה היו״ר שלא כדרך‬
‫חבריו ואפשר ש ה ו א שם ונוספה בו החי״ו אף על פי‬
‫שהיו״ר בתוכה מה שלא נוספה כן בשאר נחי ‪ 1‬הפי*״־*‬
‫אלא אם כן תעדר היו״ד **'**(‪(") :‬רות• פירושו הרצון‬
‫והחפץ‬
‫נ ר א ד י‬
‫לקט שכחה‬
‫שבצאתו מדחס אמו נאכל תצי נשרו כן אתה היוצא מן המלצר ונכנס לארץ אל נא תהי כאיתו המת שתניח חצי בשרך‬
‫במדבר וקרוב לזה הפירוש מצאתי ‪3‬תרגים ירושלמי‪:‬‬
‫ואביה ירק ירק ‪:3‬ניה• הטעם ואלו אניה כעש עליה וירק נפניה הלא תכלס לראית פניו שנעת ימים קל וזומר‬
‫לשנינה על כן תסגר שנעת ימים כנזופה לפני המתים ואחר תאשף ומנות שהמתינה א ; החיו שעה אתת‬
‫שנאמר ותתצנ אחותו מרחוק לדעה מה‪ .‬יעשה לו המתינו אלי; ישראל שבעה ימים והעם ל ז נסע עד האםף מרים‬
‫כמו שאזרו רבותינו ז״ל‪:‬‬
‫כ ל נשיא בהם• מלת אחד מושכת אחרת עמז והטעם כל אחד נשיא נ ה ם ‪ :‬ראנקלוס תרגם כל רנא מהון ואם נ?‬
‫*(‬
‫יחםר שיין השמוש שהוא נמ־ןום אשר כמו וכל יש לו‪:‬‬
‫ויבא עד חברון אמרו רבותינו ז״ל ני טעה ויבא על כלב שהלך ונשתטח ב־ןנרי אי‪.‬ות להתפלל שלא יהיה ניםת‬
‫**(‬
‫נמנריו להיות נעצתם וכן נאמר ולו אתן את האח אשר לרך בה וכתיב ויתנו לכלב את חברון‪:‬‬
‫וחברון שבע שנים נבנתה׳ להודיע שב״ ארן ישראל כי כשנפוצו ביני המגדל על פני כל האח ופרו ודנו עליה בל•‬
‫ספק כשהיו בונים עיר היו בונים נמקים יותר תפוג ונא‪£‬ר היה נר להם המקום היו בונים ‪3‬מקו‪ 0‬תחר‬
‫למטה מן הראשון בחשיבות ולא נבנתה חברו? קודם צוען מנרים אלא מפני היותה טונה ממנה׳ ויש אומרים שהטעם‬
‫שבנאה ארבע לבניו שבע שנים לפני הבנות צוען מצרים שהיתה קדתונית להגיד ה‪:‬לגת חיי האנשים האלה ני נאשר‬
‫היו מופלגים בקומתם נן ימיהם ברונים מכל האדם כי להם נבנתה זימן לפני נוען מצריס שנקצנו ‪ : :3‬מ ‪ :‬דורות עד‬
‫היום ההיא ובזה הודיע גם כן שבח האין ני עס היות חנרון קד‪;:‬ונית מאוד עדין עושה נידות שמנים ונדונים נאשר‬
‫הגיד באשכול וכל שכן האיץ החדשה שהיא יותר שמני?‪:‬‬
‫ק ר א י הקורא וכן ויגד ליעקב המגיד ורבים ככה‪:‬‬
‫***(‬
‫****־( כ י לחמנו הסי נאנלם כלחם וכן אוכלי עמי אכלי לחם* וטעם סר צלם מעליהם ני הגנור אם איןיןלו מגן שיג? עניו‬
‫ויהיה צל לו לבו ירא • או ירמה לשרי מעלה שאין חומה נופלת על שנופל השר שלה תחלה כענק שכתוב יפי‪,‬וי ה‬
‫על צבא המרום בממס ואתר כך ועל מלכי האימה בזדמה ו‪:‬טעם כבר סר מהם הנח אשר נצלו יחיו יהשם המשפיל‬
‫אותם אתנו על ק אנ תיראום ונן אמרו במדרש שיר השירים ונסו הצללים אלי שרי האומות והמלאכים שלהם ני הם‬
‫הצל על האומות• ויש מפרשים ני לחמנו הם שהם נמו הזן נאשי סר הצל מעליו וחם השמש ונמם נן יהיו יושני‬
‫הארץ שכאשר י מ עליהם יד ה' שהוא שמש ומגן אשר אתנו יפוצו אויביו וימסו ויהיו כאין נמ‪ /‬בבא עליו השמש‬
‫לפינך אל תיראום‪:‬‬
‫*****(חי אני׳ לרך שבועה ופירושו אני נשנע שנמו שהוא א גת שאני חי ושימלא כבולי אמ כל הארץ כן יהיה אמת ני כל‬
‫האנשים הרואים את כבודי אס ידאו את הארץ שלא יראו את האק וכן מי ה׳ אם יומת י או הטעס ס‪:‬מתי כדניו‬
‫שאאריך להם אפי ולא אמית אותם כאיש אשד כי איני כמלך בשר ודם שממהר להנקם נשעת נעםו אם מיראתו שימי*‬
‫? *?)*‪5‬‬
‫ולא יהיה לו זמן ל‪:‬לס נמול לאוניו ואם מיראה שאולי ינרחו החוטאים מ » ל י ^‬
‫למקם מהם שמה ואולם חני חי ולא אמומ ני אני תי ונצחי לעד וימלא נמלי את נל הארץ ני מלכותו בכל משלה ונז״‪-‬‬
‫^‪.‬״‪-‬‬
‫מפני יברח החוטא הגה בכל מחום הוא תחת ממשלתי‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫מ‬
‫כ ת‬
‫ע‬
‫ם‬
‫א ‪ :‬ז ר‬
‫< ה י ה‬
‫וטעם‬
‫ש ל ח ל‬
‫מ ד ב ר‬
‫ו ה ח פ‬
‫ץ ( > וזרעו יורישנה ״ ענין ירוש׳ ופירושו ולזרעו‬
‫יורישנה‪ >»?<:‬מ ל י נ י ם • פ״א הפועל ברגש ח מ ו ר ח ה ג ח ‪:‬‬
‫ענינו חי־עוםרת והוא פועל יוצז־י*‬
‫י»י‪ 1‬הליגוחם ‪:‬‬
‫לשני‪) :‬לא( והביאתי׳ בא מלאבעי״ן ה פ ו ע ל ) ל ‪ 0‬ו פ ג ר י כ ם‬
‫אתם״ אמר אתם לבאר כי א ם אמר פגריכם לבדו יובן‬
‫ממנו פגרי בניהם לפיכך אמר א ת ם והפגר הוא הגוף בלא‬
‫ה ר ו ח ‪ C») :‬רועים י ענין מרעה‪ :‬זנוהיכם ״ הקבוץ ב א‬
‫בסימן רבוי הזכרים ל ב ד ‪) :‬לי( את חגואיתי * עגינו שבר‬
‫הדברים והמחשבות ו ב ט ו ל ס ) י( וילינו עליו י פועל־‬
‫תמו־רת הגח‬
‫יוצא לשלישי עגיןהרעומח והרגש ״*‬
‫המפל בי ליגו להפריש ביגווביןעגין ליגה‪< :‬לז( מוציאי‬
‫' ' הארץ• עגיגו דבור ר ע ״ * ( ‪) :‬״( הגנו‬
‫דבת‬
‫ועלינו• בדגש שתי הגוגי׳׳ן ובסגול הראשוגה ובמסורת‬
‫שלשה דגושים וזה אחד • מ ה ם ‪) :‬מי׳( והיא לא תצלח •‬
‫אין בכתוב זכר לגקבה אבל בא בחסרון הליכה והיא לא‬
‫תצלח ההליכהומעגיגו חבין חסרוגו״*״(‪) :‬מל( ויעפילו•‬
‫פירושו הגביהו לב וחזקוהו לעלות ובלע'ו אי איגגריי״רוגשי‪:‬‬
‫ל א משו* פועל עומד ע ג י ן ה ס ר ה ‪ («<J :‬ו י כ ת ו ם • ענינו‬
‫יכתוהגכון‬
‫הרציצה והשבר ולרעת רבי יונה שרשו"‬
‫ב ו וייכתום מהדגוש וכן א ט ־ רבי יהודה שאינו משרש‬
‫כתת ולפי דעתי שהנכון בסלה רזאת לשומרת‬
‫‪,‬משרש ב ח ח על חברותיה וכתותי מפניו)תחלים פ״ט(‬
‫ואבות אוחו טחון )דברים ט ( ומעוך ובחוח )ויקרא כ״ב‪1‬‬
‫ולא יהיה ערי‪ .‬י בזה השרש ואל יקשר־־• בעיגיר שהוסב‬
‫ד‪.‬רגש בפיא הפועל כי כן קרה למלת ה ז י מ ה )איכר־!‬
‫בכי אבל‬
‫א י ( ש ה י א משרש זלל וכן‪.‬ויתמו יםי י‬
‫כאבן )שמורת ט״ו(‬
‫משר״‪) .‬דברים ל״ב( ידמו‬
‫שרשם חמם דמם והרי״קם כתב כי שרשו נכח מבגין הפעיל‬
‫ומשפטו היה מ כ י ת ו ם כסו‪.‬ויךבקו גם המה )שמואל ייר(‬
‫ורבי יוגה הביא אזהה‬
‫"״ י ‪ .‬י ו ך ב י ק ו ** י י‬
‫שמשפטו‬
‫גם כן בו "י י בשרש נכת‪:‬וכשרש כ ת ת ‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ל‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫ד‬
‫‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫ר‬
‫ח‬
‫לה‬
‫ששה ביצים והיא מ ד ת ה ל ח ‪ :‬ני( או ל א ל ת ע ש ה מ נ ח ת *‬
‫ל ד ע ת רבי יוגה מקים וי״ו העטף כמו ולאיל ולרעת רד״פ‬
‫כחביריו ופירושו או אם הקרבן יהיה איל תהיה מנחתו‬
‫שני עשרונים ונסכו שלישית ההין‪ 0°) :‬הקהל ־ ה ה ' ‪#‬‬
‫היא הקריאר־ז כה״א האמיר בירת יעקב )מיכה ב י ( ‪:‬‬
‫)ג( עריסותיכם • פירושו בצק‪ ( ) :‬לחמש • כא ח ס ר‬
‫אל״ף־‪ (»») :‬ב ח ט א ה * ה״א הבנוי נחה ותיתה ראוירת‬
‫עו^ה כ ת ‪) :‬ל‪ 0‬מקשש עצים ״‬
‫במפיק וכן ״ י‬
‫דק קש ה ו א‬
‫י‬
‫פועל מרובע מן הכפולים'‬
‫התבן הדק או העצים הדקים ונמר ממנו מקושש כלומר‬
‫לקיטרת ה ד ב ר י ם הדקים תבן או עצים‪ ) :‬יי( ציצת •‬
‫ענף הבגד מה שגשאר מן הא דוג שהוא נתלה בו יקרא‬
‫ציצית ולפיכך ק ר א החומץ שצורת הכתוב לתלות בכנף‬
‫הבגד ציצית וגקרא ציצית על שם הענף הנתלה גי כי‬
‫רוב חוטי הציצית הן עגף כמו שאמרו רז״ל שליש גריל‬
‫ושגי שלישי ענף ובן אמרו אין ציצת אלא עגף וכן הוא‬
‫אומר ויקחני בציצת ראשי )יחזקאל ח׳(•־ הכנף• קצת‬
‫הבגד מלמטה יקרא כנף‪ :‬פתיל• חוט כפנל ושזו״ וכן‬
‫א מ י ו״ רבותינו ז״ל פתיל־־ ש י ר א טווי ושזור‪ :‬חכלרת*‬
‫הוא העין שקורין לו בלע" ז כל״ב והוא צבוע ברם חלזון‬
‫עם סממני• ירזעים‪) :‬ל ( ולא תחורו • ענין הקירג־ת‬
‫ותפוש‪:‬‬
‫כל‬
‫‪v‬‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫ע‬
‫פרשת קרח‬
‫טז ‪ (0‬ויקה ק ר ח י לקח עצמו עס הייריו והתיעצו‬
‫בזה הדבר זבספר ש ו פ ט י ם בסיסן י״ר‬
‫פירש כשלשים מ ר ע י ם דשמשין ויקחו כמו זיקה קרח‬
‫כלומר בל א ח ד לקח הברו ונתקבצו*״**(‪ (»< :‬קראי‬
‫מועד" כשהיו נועדים הנדולים על איזה דבי־ שיהיה היו‬
‫ה ם ק ר ו א י ם כי היו א נ ש י ם נ ד ו ל י ם ‪ ( ) :‬ומדוע ״‬
‫המלה הזאת עגיגה כמו למה׳ ויש אומרים כי היא שתי‬
‫עגץהפרשה‪) :‬ל( ההין‪ •.‬מרה שהיתר‪ ,‬מלות מה רע מן ירע כלומר מה רע זה הדבר מה ענינו‪:‬‬
‫אצלם ש ה י א שגיס עשר לוג והלוג רב לכם י כלומר די‪) :‬יי( שמעו נא כני לוי י לא אשר‬
‫שמע‬
‫‪1‬‬
‫מן ‪ CO‬ל פ ל א '‬
‫ג‬
‫להט שכחה‬
‫ו ט ע ס רוח אחרת כנגד המרגלים או פירושו שלא היה בו רוח נבואיי כמו ביהושע שנאמר עליו קיז את יהושע איש‬
‫אשר רוח בו ועם כל זה וימלא אחרי מחסייותו ושלמותו לנ? והניאומיו אל הארז אשר בא שמק היא חידון‬
‫שיזכה ‪3‬ה לנחלתו וזרעו יורישנה‪ :‬ורבותינו ז״ל אמרו שהיה רוח אחרת עמו ממה שכלאה לחביריו כי היו סבורים שגם‬
‫הוא יוציא לבה על הארץ על כן ו ה ס כלב את העם וכן כתוב ואשינ אותם לנר נאשר עם לבבי‪ :‬וימלא• פועל מצא‬
‫והטעם וימלא לנו אחרי ומענינו תבין חסרונו‪:‬‬
‫ב מ ג ג ‪ 6‬ה לפני ס׳• פירוש מתו כלם יחד באופן שכל העם הנידו שנהשגחת ה הימ‪ *.‬מיתתם• ורבותינו ז ל אמרו‬
‫שמתו נמיתה הראויה להם מאת ה׳ מלה נגגל מלה הס חטאו בלשונם ונמשכה לשונם עד טבורם ומונעים‬
‫‪., ,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪. .‬‬
‫יוצאים מלשונם ונאים תוך טבורם‪:‬‬
‫*** כ י על כן שנתם׳ הואיל ושבתם מאתרי ה' נמו כי על נ? לא ותתיה לשלה בני ני על כן באו בצל קורתי • או יחסר‬
‫בנלס שיין השמוש שהוא נמו אשל ופירושו ני על נן ששבתם מאחרי ה' לא יהיה הי עמכם ויהיו ןי״ו ולאכו יו‬
‫י וישא אברהם את עיניו‪:‬‬
‫י ה ר א ב י ע • נתנ ויחש קרח אנשים לרך קצרה נמו ממור לתם• ואחרים אמרו ני וי׳ ו ודתן נוסף נמו ואצה בני‬
‫צבעו? ואיה וענה ושעורו ויקמ קרח דמן ואבירם י ויש אומרים ני נשיאי הס פעולים למלת זייקח נמנו‬
‫נתו‪ 3‬ויקחקרח ודת? ואבירם ואון נשיאי העדה לדבר אליהם י והנה און לא נזכר עוד ני נפרד מחברתם אמר שדבר משה‬
‫עמהס • ורבותינו זיל אמרו שאשתו הצינמו‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪M y‬‬
‫״‪Michlal Iofi^Tom. I‬‬
‫&‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ק ר ח‬
‫ר‬
‫"שמע נא קרה לגנותו כמו שמע נא בן אחי טוב)שמואל כ״א( על מ ל ת א ם ש ה ו א גם יכן ענין ש א ל ה והיה יי באחר*‬
‫וכן שמעו נא כיח דוד )ישעיה ז׳(‪) :‬יא( ואהרן מה הוא״ מהן ובמכלל־־* ב א ה ה י א התםר־ז ע ל מ ל ה שהיא סוררת‬
‫בא לגדעון הדבר ולחסרונו כלומר שחלונותיכם על לתמיד‪ .‬והיא מ ל ת א ס לרוב ה ת מ י ה ה ‪ :‬ת מ נ ו ״ הגוין‬
‫משפטו‬
‫גדול ממגו שעל ה׳ הם אבל אה־ן מה הוא כי חליגו והוי״ו למדברים ב ע ד ם והוא קל והיד־ן‬
‫עליו*(‪ ) :‬י( לא חמור אהד מהם'נשאתי • פועל מצא להדגש והיה משפטו כמו בזיני לגו)דברים גי(‪ :‬ובמכלל‬
‫בעדם מ ן ה כ פ ו ל י ם ^באו‬
‫לשלישי כלומר לא נחחי עליו משא‪ ( « ) :‬האיש אחד ב א בדרך זר כי המרבדים"‬
‫יחטא• הה״א ה״א הידיעה ובאה בקמץ מפני האורת לגורת פעול כמו כי‪.‬דלוגו מ א ד בזונו לגו)תהלים עיט(‪:‬‬
‫־הגרון • <כט( ופקדת כל האדם יפקד• ענין זכירה והשגחה‬
‫על הדבר‪) :‬ל( ואם בריאה• כאמת או תהיה לחנאי‬
‫יח < ו ל מ ב י ת לפרוכרת • נ כ נ ס ה ה ל מ י ד ע ם מ ״ ם‬
‫ויהיה סעטו דבק עם וידעתם כי נאצו ויהיה וי׳יו וידעתם‬
‫השמיש כעגין ב ע ב ו ר ‪) :‬יי( ל ס ש ה ה •‬
‫כפיא ר פ ה כלשון ישמעאל כלומר ואם יהיה זה ש ת פ ת ח‬
‫כלומר בעבור שאתר־ז ס ש י ח וכהן נ ה ת י ם ל ך ולבניר‪:‬‬
‫הארץ את פיה ו ת ב ל ע ם תדעו כי נאצו האגשי׳ וגו׳‪:‬‬
‫)ט( ולכל א ש מ ם א ש ר ישיבו לי ״ פירוש ה ה ש ב ה בעגין‬
‫בריאה יברא• ענין נורה והנכון שיהיה עגין יצירה כי‬
‫ה א ש ם כי ה ח ־ ט א בהביאו הקרבן ה ו א כבעל־ חוב‬
‫כל דבר חרשייק^יא בריאה‪) :‬יי( ואח כל הרכוש •‬
‫שמשיב חובו לבעליו‪ 0 0 :‬כל חלב יצהר• במו ש ה ח ל ב‬
‫השם הזה כולל כל מסיו האדם מקנה הבהמה וכסף וזהב‬
‫מבחר ־ הבשר קראו לסבהר כר־ דבר חלב ע ‪ S‬ררך‬
‫וכל סטלטלין‪:‬‬
‫ה ה ש א ל ה ‪ :‬יצהר ״ גקרא השמן כן בעת חרישו א ח ר‬
‫ה ד ר י כ ה ו ג ק ר א השמן בלשון מאור לרוב זכותו ר ו צ ו ת‬
‫יז )‪ 0‬ר ל ‪ ,‬ע י • שם ענין שטיח‪ :‬פ ח י ם ' פירושו טסים ל ו מ י ש ה ו א מעגין צהר ו צ ה ר י ם כמו ש ג ק ר א ב מ ק ו ם‬
‫י‬
‫לגדיש בלע״ז ונקראו כי שהם פרושים‪ -‬א ח ר זהב המריקים מעליהם הזהב )זכריה ד׳( ר ו צ ה‬
‫כמו הפח**(‪ (0 :‬הרסו״ כהב ר ב י יהודה שהיא מנחי לומר ה ש ט ן הזך ו ה נ ק י ‪ 0 0 :‬בכורי כל א ש ר ב א ר צ ם *‬
‫העי״י נראה שכינתו להיוחו התרוממו מבנין החפעל‪ -‬ה א ר לפרי ה מ מ כ ר פריםירו״ש בלע״ז‪) :‬יל( כל ח ר ם *‬
‫זהנכו‪ :‬בו היותו מפעלי הכפל או מבנין נפעל אז סבנץ עניו ה ש ח ת ה ואף על פי שאין ה ד ב ר מ ש ח ר ת ו כ ל ה‬
‫התפעל כי אין דרך האזת המרובעת בנהי העי'! להיותה אצי־־ ה מ ח ר י ם אותו הוא כאלו מ ש ח ת ש ל י א יהנד־ז‬
‫נופלת ס״‪ ( 0 :.‬קח אח המחתה״ בלי לחתות בו ה א ש ‪ :‬מ מ נ ו ‪ O ) :‬ברית ס ל ח • פירוש נגזר ש ל א ת פ ס ק ׳׳**( ‪:‬‬
‫^ ת ן עליה אש ״ הראוי בצרי זאע״פי שהוא במקף לפי ) ( אני ח ל ק ד ‪ :‬עיין ב מ ה ש כ ת ב סימן ל ‪ (») :‬וגחשב‬
‫שאינז ססזך למ־יה זעירא או למלה מלעיל אבל־ ל כ ם ״ ע נ י ן ח ש י ב ו ח ‪ :‬כדנן״ ש ם א ח ד מ ח מ ש ח המיגין‬
‫ה מ ס י ת על תן לדם כפע^ס )חהלים כ״ח( לית כותית א ח ר ש נ מ ר ח י י ו כ מ ל א ה • היין נ ק ר א כן כי אין‬
‫סגול־ וחד י‬
‫וחן ע ל י ה א ש ‪ :‬מ ה ר ה ״ ש ם ‪ :‬־הענבים נדרכים ביקב •עד גמר ב י ש ו ל ם ‪ ) :‬״ ( א ח‬
‫) י ( והמגפה נעצרה״ ענין המניעה‪) :‬נ( והשבתי״ עגין מקדישו * ש ם ו ה ר א ו י מ ק ך ‪ 1 #‬כ מ ו ב ק ע מ<‪16‬קלו ״‬
‫ב א כן * י‬
‫^ ג ש ת ג ה •אונ־יי י‬
‫ה נ ה ה ‪ v») :‬ויצא פ ר ח י אמר כן על יציאת העליןחחלה י י י‬
‫זאה״כ הנץ וזה הפך הטבע כעץ השקד והיה זה להגריל ־ ל ה פ ר י ש ביגו ובין ־ומלןך׳עי ת י ר א ו כי זהו ש ם ל מ ק ו ם‬
‫ל־־יקדש ‪) :‬ל ( חד־־יף‬
‫ה ג ס ‪ :‬ויגמול שקדי• ״ בא כן להשלמת כשיל ה פ י ח ח ‪ :‬ה מ ק ד ש וזה ש ם‬
‫<כל( הםטת ״ נקי־א כן לפי שהאדם ע ן עליו‪ ( » ) :‬ותבל־‬
‫עבדתכם • חרגים ת ח ת ח ל ף ‪:‬‬
‫ענין כליון והשחתה‪) :‬נ״( ה א ם • באה היא השאלה‬
‫ע‬
‫ז(‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫א‬
‫ז י‬
‫נ ש‬
‫על‬
‫לקט שכחה‬
‫ג ם השתרר * הטעם שררות רנות י או פירוש גם נטעם אפילו רכן אין גם חחי גם לרעהו ישנא רש ואמרו המעט‬
‫* ני עשית עמנו הרעל הגלולה להמית ו נמרנרכי סשתיר עלינו הפילו שררה מועטת לשלוח לנו לעלות לפניך‬
‫כל שכן שתמלוך ותתנשא עלינר‪:‬‬
‫& לא אל אין זנת מל‪ 3‬ודנש הביאומנו ולא נתת לנו נחלת שיה‬
‫ז‬
‫'־‬
‫'‬
‫יחחז‬
‫ וכרם‪ .‬וטעם העיני האנשים ה ז ם תנקר התרצה לנקר עיני האנשים ההם הייצחים כאלו ממצרים אמר תרצה לנקר את‬‫^ נ ם <שגא מיאנה ני זה שעשית לנו נראה הוא לעיניה‪ :‬ורשיי כתנ נאלם התולה קללחו בחברו ופירושו אפילו אמה‬
‫סולח בקר את עמינו אס לא נעלה אליך לא נעלה ופיהם הכשילם ני לא עלו אך ירדו סייס שאולה‪• :‬‬
‫כאשי־ לנר ס ‪3‬יד משה לו ‪ -‬הטעם לאלעזר כי ה׳ לבר לי ‪3‬יד משה שיקח את המחמוית ויעשה אותם צפוי למזנמ‬
‫ושעיי הנמונ ויקה אלעזד הכהן את מחתות הנחשת וירקעום צפוי למזבת נאשר לנר ה׳ •מד משה לו זנרון לגני ישראל‬
‫יינומעי‪ 1:‬ל אמרו שרמז לחולקים על הכהינה שליקין ‪3‬צרעמ נמו שלקה משה בילו שנאמר והנה ילו מצורעת‬
‫וגי‬
‫‪.‬‬
‫שלקה עיזיה בצרעת• )דברי הימים ‪ '3‬נ״ו( כשנננ ‪ ,‬ל ' ל ה ק ט י ר ק ע ר ת ‪:‬‬
‫נ * ^ ן‬
‫‪ /‬הודית מל קיום ז׳‪.‬י ה‪3‬יית אמר שהוא ברית מלח כ י ב י נ ו נפסד גס שומר מההפסד הדברים שימלתו בו ום«ד *י‬
‫קיים נטעם‬
‫ל‬
‫‪,‬‬
‫עולם להורות על הנצחיות וטעם לפני ה׳ שיתקמ‬
‫•יהי שמו נעולם לפני שמש ולפני ירח דור דוריס •‬
‫ל ) י‬
‫‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫(‬
‫מ ל ת‬
‫ל א‬
‫מ‬
‫ש ב ת‬
‫‪ 6‬מ ר ת‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ו כ‬
‫ה ו א‬
‫ס‬
‫ס‬
‫ז ה‬
‫‪3‬ה‬
‫נ‬
‫ה ‪ 3‬ר י מ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫מ מ מ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫‪0‬‬
‫י ת ‪ 3‬ר ך‬
‫ה י ן מ‬
‫‪! .‬והוציא‬
‫כו ד־ כ־־ ר*‪ •tv‬לו ‪n‬‬
‫כ‬
‫^ &דשח ח ק ח‬
‫י © <*‪ C‬ע ל פרשה • הוא הובל שבכרם'הגהמה ״ ( ‪:‬‬
‫)א( לכל נפש א ר ס י עיין ויקרא כ״א;‬
‫י י ‪ 0‬הוא יחחט*>‪ 5‬בו״ בלומד יסיר חטאו בהזאתו‪ :‬כי‬
‫מי נדה״ שם עניו רחוק ולפי שהיו המים לצורך הרחוק‬
‫י והוא הטמא נקראו כן״?(‪) :‬טי( צמיר״ ת א ר פירוש‬
‫שאין התיבות בגד דבוקה עליו לסתימו כי כלי הרעו‬
‫מטמ^ז מתוכו ולא מגבו‪ :‬פתיל • פירושו חתיכרת בגד‬
‫קטנה ורומה לו ברברי המשנה פתילרת הבגד שקפלר־ז‬
‫ולא הבהבה‪) :‬יי( מעפר ה א פ ר נקרא כן ) י*( ומזה מי הגדה׳‬
‫במכלל־־י ביגוגי ובססוך בצרי״ ובשרשיבמ אמרו רבוחיגו‬
‫זכרוגם לברכה כי המזה טהור אלא על הגושא הוא אומר‬
‫שהוא טמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו מה שאין‬
‫כן בנוגע שהגוגע איגד טעון כבוס בגרים שנאמר והגיגע‬
‫במי הנדה יטמ^‪ :‬עד הערב ומה שהוציאו בלשון מורת‬
‫לומר שאינו טמא עד שיהיז־ז בהם כרי הריה ולור־ז‬
‫הפירוש יהיה מ ו ת שם כמו מטה* ופירוש הפסוק ס י ‪.‬‬
‫שמשא הזאה מי הגדה יכבס בגדיו וענין ההזאר־ז ידוע‬
‫‬‫כעגין הטפטוף ***( ‪.:‬‬
‫‪:‬‬
‫נ‬
‫פר‬
‫‪ V‬ב ן \ ע • מקןיי כ פ י ס ׳ פ‪#‬כב*א*צ‪-‬י המייך )מלכים‬
‫‪ £‬־ ה ' ט ״ ס הרבים ו כ א ל ו י " ב מ ק ו מ ה‬
‫י‬
‫שגםהיא סי׳ הרבים‪ c< :‬המן ה ס ל ע הזה״ הה״א מ « ו *‬
‫ולתםה אבל היא לאמתה‬
‫ופתח ואינה לשאלר־ז‬
‫הדבר כן כתב הרי״קס בשם המפרשים אבל הוא פירשו‬
‫לתסיה וקל לפרש ב״ו* ורריק כתב כי זאת הה״א באה‬
‫במ^‬
‫לתחלת ה ד ב ר י ט ואעפ״י שירוע וכן ה מ נ‬
‫השאלר־ז גם כן כמו אי הכל אחיך מה לך פה אליהו‬
‫)מלבים ייט( והדומים להם*״*״(‪ 0 ) :‬וישלחמלאך״‬
‫הוא משרה והנביא גקרא מלאך לפי שהוא שליח ה ש ם ‪:‬‬
‫)יי ( פן בחרב אצא* ענינו ש מ א ‪< :‬יט( ונתתי מכרם י‬
‫עגין קגץ‪ ) :‬״ ( למי מריבה ״ הלםירבמקום בי״ח *״*י*(‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫ה ג‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫כ א ) ( ד ר ך האתרים״ לדעת הסתרגם מענין א ש ד‬
‫תרו א ת ה והאל״ף נוספת ענין ה נ ך ר ת‬
‫וחפוש ״*****(‪ :‬וישב ממנו שבי״ בפסק ואס כן אינו‬
‫נקשר עס ממנו שאם היה נקשר לא היה בו פ ס ק אלא‬
‫נקרא בעצ^ו בשני ה ש ו א י ם נחים כמו שהם בבל מלת‬
‫ה ה פ ס ק גחים‪ ( ) :‬הקלוקל י בא בהכפל ח פ ״ * זהו*‪*-‬‬
‫ענין‬
‫‪1‬‬
‫(‬
‫‪p‬‬
‫לקבו שכחדז‬
‫והוציא אותה ‪ -‬המוציא־ כמר ויגד ליעק‪ 2‬המגיד וכן ושח‪ v‬מותה והעד לפניו‪:‬‬
‫*(‬
‫והוא נמו מנדנס י או הנועם למי הזאה מצשון וידו אצן ‪3‬י גירות את קינות הגויה שזית לסרן זריקה וכן תרגם•‬
‫אנקלוס למי חליותא ותרגם ומזה מי הנדה ודידי מי אדיותא‪:‬‬
‫וזה הפירוש שקנלו רנותינו זי׳ל הוא האמת ני אי א‪!:‬שד שיהיה התזה טמא שהרי ביארה התורה שהלזאה תהיה על‬
‫***(‬
‫ידי איש טהור וכתוב והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שס ואם היה המזה טמא הנה אזר אשר‬
‫הזה על האהל לא יוכל להזות על השאר‪:‬‬
‫****( ויש מפרשים אותו לתמיה והטעם המן הסלע הזה יש לנו נח להוציא לכם מיס ממנו• ורנותינו זיל אמרו שהיו‬
‫י ישראל אומרים יודע משה חק הסלע ומקום המיס אם הוא מ‪3‬קש יהי‪:‬ז לנו מזו נשם ש‪:‬וא רוצה להוציא מסלע‬
‫אחר ועל זה אמר להם משה שמעו נא המורים המן הסלע הזה שלא נצטוינו עניו נוציא לכם מיס ‪:‬‬
‫ה נ ה ‪3‬ענץ חטא מי מרינה אשר עניו נגזר על משה ואהרן שלא ינזו אל הארץ דנו הדעות ונדרך קנדה אזנרם•‬
‫יש אומרים שחנוא מתה גמה שכעס על ישראלנחנםי ויש א־מרים שהיה החטא אמרם נוציא לכם מים והי‪:‬רחוי‬
‫שיאמרו יוציא ס'לכם מים נמו שזמר בתת ה' לכם נערב בשר לאנל• ואחרים חמיו על שהקנו ‪3‬כ‪3‬ורס שלישראל‬
‫ואמרו להם שמעו נא^ המורים• או שהיה חטאם לפי שהם מעצמם לא ד‪3‬רו אל הסלע שיתן מימיו ני נהיות הנ‪3‬יא‬
‫נשם ה׳ גוזר על ד‪3‬רים הטנעים שישמנו ויגזור אומר מקם לו יתגדל ויתקדש שם האלהיס נמו שעשה אליהו נאמרו חי‬
‫ה' אס יהיה השנים החלה טל ומטר כי אם לפי דברי וזה היה חטאו של משה שלא• מלאו ילבו לקדש שם שמים בפרהסיא‬
‫והוא שנתונ יען לח האמנמס בו להקדישני לעמי גני ישראלי ויש מי שנת‪ 3‬שישראל אמרו שיוציאו מים מש‪:‬ע אתר‬
‫ומשי‬
‫ביל‬
‫‪,‬‬
‫והם‬
‫מקיים דגרו של הקדוש ברוך הוא קל ושומר אנחנו‪:‬‬
‫*'***( ן ל א נשתה מי באר • הטעם לא נשמה מי ה‪3‬ארות שלהם אלא מן הנהרות ואחרי כן שלזו לאמר להם שאם ישתו‬
‫מימי סנהרות בדרנים ימנו דמיהם על כן אמר רק אין רלר שאין נזה הפסד שום לנר• ו‪3‬מדרש לא נשתה מי‬
‫נאד ל אלא נקח מנם בדמים להנאתכם‪:‬‬
‫******(מלך ערד• מצאנו ‪»3‬וש» יהושע מלך ערל אחר ונספר שופטים ו‪3‬ני קני חותן משה עלו מעיר התמרים את ‪3‬ני‬
‫•הודה מדנר יהודה אשד בנגב נגרר ושם כתו‪ 3‬וילך יהודה חת שמעון אחיו ויכו את הכנעני יושג צפת ויחרימו‬
‫אותו ויקרמ ‪0‬ת שם העיר מרמה• ופירוש הענין ני מלך ערל היושב בנגב מע‪3‬ר לירדן בגבול בני יהודה סמוךלחנרון‬
‫שמע מרחוק נבא בני י ‪ x‬א ל ו‪3‬א לערבות מואב להלחם בסם וישב ממנו שבי ונדרו בני ישראל נדר לה׳ םבהננסס לחק‬
‫אס יתן ה אותם בידם שיפרימו בל אשר להם ונן עשו ני החרימו אתהס ואת עריהם אחרי גואס אל ארן כנען לקיים‬
‫חת נלרם ויקראו שם המקום חרמה והוא מה שנאמר בספר שופעים־ ונמ‪ 3‬משה זה בדרך נבואה כמו שהוא נתבויעג‬
‫משה‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫ש‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫נ ו‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ב׳‪,‬ר‬
‫ענין קלות ופירשו ‪ V‬ל כ ע מ ר שהיה המן גבלע באיברים‬
‫קראוהו כן‪ (0 :‬השרפים ״ נקראו כן לפי שהם שורפים‬
‫בהבל פיהם יכן עשה לך שרף‪ (»* :‬נחש גחשת״ כתב‬
‫הרי״קם אמרו חכמי ה ר פ ו א ו ת ‪ -‬י אדם אשר ישכנו הנחש‬
‫ויראה הגחשח מיד מת לפיכך אמר הקדוש ברןך ה י א‬
‫למשה עשה לך נחש נחשח והיה כל הנשוך וראה אוחו‬
‫ז חי בהפך טבע העולם להגדיל ^הנס וכן דבלח ח א נ י ם‬
‫)ישעיה ל״ח( לחזקיהו וכן ויורהו ה׳ עץ כי אמרו כי עץ‬
‫בעיי העברים״ חרגמ אנקלוס במניזר־ן‬
‫מר היה‪:‬‬
‫עבראי ויוגתן ה ת ם עד המעכרורה עד ם ג ‪ :‬ת א ' ( ‪:‬‬
‫)יל( א ת והב״ שם מקום כתב רר״ק כתבתי המלה הזאת‬
‫* י " בשרש וי״ו כי דעת ה מ פ ר ש י ם כי ו ה‬
‫לבדו מלה אחת א ב ‪ S‬אגי םצאתיו בספרים מדוייקים‬
‫א ת ו ה ב מלה אחרת החייו גקורד־ז כשיא‪ < :‬י( ואשד‬
‫הגחלים״ משפך ו ה ו א מדרון ה נ ח ל י ם לפי‬
‫שהמים היורדים שם גשפכים למטה דרך המדרון ורומה‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ק‬
‫ח‬
‫ת‬
‫לי בלשון ארמית שםתייגם שפך דם האדם דישוד‪:‬‬
‫לשברת ער ״ הראוי הלמ״ד בקמץ ובא ב ש ו א להסמן*‬
‫העגין‪< :‬י‪ 0‬ענו לה״ ענינו ה ג ב ה ו ת הקול‪ -‬בשיר ‪:‬‬
‫במחקק ״ בינוני מן המרובע מן ה כ פ ו ל י ם ;‬
‫מ ת נ ת ״ הראוי מ נ ח נ ה כ פ ל ם מ מ ל כ ה ‪) :‬כ( ונשקפה י‬
‫והצצה ונשחםשי‬
‫השגחה י‬
‫ענינו י‬
‫י י‬
‫בו בלשון נפעל־ לפי שהעומד במקום נכוה ומביט הזא‬
‫גשקף לםביטים אליו‪ :‬על פני הישיסןי ענץ שממה‪:‬‬
‫) מ ( מידו״ םרשוחו‪) :‬ני( המשלים״ ענין משל והו*^‬
‫דמות ר ב ד ‪ .‬א ל דברי*(‪) :‬נח( ער מואב״ שמ מקונם‬
‫מצאנוהו סמוך במקומות מעטים ויש לפרשו כמו עיר‪:‬‬
‫)נט( אוי לך מואבי ה י א מלרת קריאות הצער והאבל‬
‫כמו ש ה י א בלשון הקדש בך דרך בלשון לע״ז לומר‬
‫כן ער־ הצער ‪ :‬פ ל ט י ם ־ בצרי פי שהיו ב ו ר ח י ם‬
‫ל ה ם ^ ט א ם יוכלו‪) :‬ל( ו ג י ר ם ' שרשו ירה והגו״ן‬
‫לסרברים ב ע ד ם ופירושו גירה אותם וגלחם עמם עד‬
‫שאבר‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫משה ויייח רם מ־זה ושאר הדברים העתידים וכן בני ישדאל אכלו אמ המן על וואם אל קצה ‪ pb‬כנען שהוא לאחד‬
‫מ חתו בל משה ממחרת הפםת ‪3‬ער‪3‬ות ידיחו כי להיותו נותב הדבריס העתידים מפי השם היו כלס כמו המיס ועומדים‬
‫ל‪:‬׳‪.‬יו י ו‪:‬יו־ ר נכין שהם שני מקומות ורניס נמקרא כמוהם חה היה מע‪3‬ר לירדן מזרחה וישראל החרימו אתהם ואת‬
‫עדיהם על כן לא עתן משה מת ארצם לאחד משבטי ישראל • ררבותיכר ז״ל אמרו שהיה מעמלק שנאמר עמלק יום?‬
‫‪3‬ארן הננ‪ 3‬ושינה את לשונו לדנד נלשון כנען כדי שיהיו ישראל מתפללים להקלוש נרוך הוא לתת כנענים בידם ראו‬
‫ישריל לנושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשין ננעץ אמרו נתפלל סתם שנאמר חס נתן תתן את העם הזהנירי‪:‬‬
‫ב ס פ ר מלחמת הי׳ כתב הדאב״עספר היה גפני עצמו ושם כתוב מלחמות ה׳ געבור יריאיו ויתכן שהיה מימות‬
‫אברה© ני םפדיס רבים אבדו ואינם נמצאים אצלני כדניי נתן ועדו ודברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמה‬
‫ומשליו* ואס נן הכתוב מביא עדות מתנו על גבול מואנ שלש עברו יו ישראל מפני מצית השם׳ וטעם את והב בסופה‬
‫שעיר ו‪ 3:‬היתה נסיפה שהוא הסוף הגדל סמוך לנהרות וארנון היס את הגחלים וכן ‪.‬היה מגבול מואנ שפך הגמלים‬
‫שהיה נוטה בתנועתו לשנת ער• או פירושו שכאשר ל־‪,‬ח סיחון את ערי מואב כתבו המושלים בספר המלחמות את והב‬
‫בסופה הנה למר שעיר והב היתה בסופה ובסערה וכן הלנו בסופה הנחלים אשר בארנון ואת הנחלים אשר נטה למושב‬
‫ער שהיה ממ־אב ונשען האשד לנבול מואב הגל השמיד ה' בסופה ובסערה ני בא עליהם םיחון פתאום פרסות סוסיו‬
‫נצר נחשבו לו וגלגליו כסופה• והנכון *עיני ני ספר מלחמות ה' הוא ספר התורה אשר בי יאמר ותנר גבורות אל‬
‫ומלחמותיו • ורבותינו ז״ל פירשו את והב בסופה עלין נתינה בלשון ארמית וסופר על יה סוף ונן תרגם אנקלוס‬
‫קרבין ד‪2‬גבד ה׳ על ימא דסף יגבדרן לעל נחלי ארנון ומה הם הנסים של נחלי ארנון אמדו ז״ל שהיו הרים גבוהים‬
‫םמוניס זה לזה והנחל עמוק באמצע והדרך עובר בתוך הנחל ונתקבצו האמוריים בתוך המערות ואמרו כשיעבור‬
‫ישראל בזה הדרך נצא מן המערות בהרים שלמעלה מ ה מ ס בחצים וסבניס וביון שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של‬
‫ארץ ישראל ונתקרב לצד הר של מואב ומתו האמורייס אשר היו נחבאים במערות וזהו אשר נטה לשבת עד שההר נטה‬
‫ממקומו ונתקרב לצד מואב ונדבק בו וזהו ונשען לגבול מרזב ומשם בארה משם בא האשד אל הבאר כיצד אמר הקב״ה‬
‫מי מיליי׳ג לבני הנסים הללו לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירד לתוך הנחל והעלה משם דם ההרוגים הרועות‬
‫‪1‬רה שמעבר ארנון‬
‫מריס וטעם עלי‬
‫‪,‬״״•ך צמי שיתעמל בחפירתו אבל‬
‫‪ ....‬״״‪,‬‬
‫״‬
‫• ‪-‬‬
‫‪— .‬‬‫ל » ל וממלנר נסעו ובאו אל‬
‫;שרים ונדיבי העם נמה וחפרוה במשענותם כמו הממיקק שיכתוב ‪3‬עט ה‬
‫ייתנה וממתנה לנחליאל יגו׳כלם שמות מקומות ולהם שמות אתרים בפרשת מסעי • וח״ל אתרו שהיא בארה שלמדים ולרשו‬
‫הכתובים בעגין אמר וכן תרנם אנקלוס וממדגרא איתיהינת להון ומדאיתיבת להוז נחתא עמהון לנחליא'ומנחליא ס‪,‬קמ‬
‫י‬
‫עמהון לרמתא‪:‬‬
‫ס ן פ ר‬
‫‪ 3‬ז ו‬
‫ת‬
‫ע‬
‫ח ש‬
‫י‬
‫עי^׳!‪ yawi 0‬ני תשננ? ‪ win‬״יכונן עיר סיחון• וכתב הרחב ע שהמוחבים‬
‫׳!״י!‬
‫על מלכם ושנחו לאמורים לאמר באו חשבון שיתנו להם מקום ליכנס ותבנה יותר ממה שהיא ותכונן להיותה‬
‫ני אש יצאה מחשבון ד»נז לאנשים שקשרו על מלנה‪:‬‬
‫ע‬
‫י‬
‫י‬
‫יתוז‬
‫י‬
‫ס‬
‫ויש‬
‫מ‪,‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ח‬
‫‪ p‬ת ‪-‬נ ל מ‬
‫שאבד חשבי! ״ ( ‪ :‬ונשים • ש ר * י ישם והוא ענין שממה בזה המקום‪ ( « ) :‬במשעול ה כ י ס י ם • שבילוגקדאכן‬
‫והני״ן ל מ ד ב ר י ם בעדם מריהמעיל ובמכל?־ סימן פ״ב לפי שהוא דרך צר אין בו רחב אלא שעור שיהלוראדס‬
‫כ ח כ כי הוא מן הכפולימ והפ״א בחירק ר״ל כי חבריו מענין מי סדר בשעלו סים )ישעיה טי( שפירושו אגרוף‪:‬‬
‫באו בצרי ואם בצע בי ת ת ס דרכיך )איוב כ״ה(‪ :‬ויסב )נס‪ (.‬ו ת ל ח ץ * עגין דוחק וכן ית^סץ‪ ) :‬יי( שלש רגלים •‬
‫) » ( התעללת בי •‬
‫״‬
‫פעמים ‪:‬‬
‫י‬
‫אלהימ • ולרעת ר׳ יהודה שרשו אשם ומשפטו ונאשים‪ :‬פי׳‬
‫עד מידבא״ באבעגין ע ל ‪) :‬ל*( ער בלחיי ער שלא ‪ -‬עשיח בי מעשה ח ע ח ו ע י ם ובויון וצחקת בי והוא עגין‬
‫פועל ו מ ע ל ל י ם ובא התפעל בעגין הזה בעגין פועל לפי‬
‫שהוא מורה רוב הפעולדת ומגהג הלשון כרוב הפעולר־ן‬
‫^ ב ע ר כ ו ת מואב• ענינו מדבר‪:‬‬
‫ככ‬
‫שישיבו הגפעל וההתפעל־ פועלים ואם הם ב ע צ מ ם‬
‫פעולים כמו הגדבדיס בך )יחזקאל ל״ג( מתדפקים על‬
‫פרשת בלק‬
‫הדלת )שופטים י״ט(‪ 0) :‬מעורך ״ עגיגו מקודם זמן‬
‫)י( א ר ה לי״ רבי יהודר־־ז כי ה ו א מהדגוש ומשפטו רוצה לומר מזמן היותך• רוכב ואגי ראויה לרכיבדת‬
‫א ד ר ה לי ויתכן להיותו מ ן ‪ .‬ה ק ל והיה מבלי ההסכן הסכנתי ״ פירושו ההרגכ־־ ה ר ג ז ת י ״״״״(‪:‬‬
‫הה״א א‪1‬ר‪ .‬ב פ ל ס ס ב וכשתוסף ה״א )לג( ו ת ר א נ י האתון״ בא פתת גדול‪ -‬תחרת קמץ קטן‬
‫תוספרת‬
‫והראוי ו ת ר א נ י ‪ :‬אולי נטתה מפני״ ענינו‬
‫על ס ב ‪ .‬ת א מ ר ס ב ה בחטף ומפגי שלא היתד‪ .‬הרי״ש‬
‫עגין שמא ופירושו לפי‬
‫הרחיבו תגוערת האליף והוסברה על הדבר הםסופק י י‬
‫יאויר־ז להדגש‬
‫לקמץ ר ח ב ח ח ח חטף קמץ ״*( ‪) :‬ז( וקסםים בידם י פירוש שאסר ותט לפני שפירושו ותט מן הדרך ותעסוד לפני‬
‫ודמי קסמים או פירושו סיגי קסמים או מה שצריכין אליו אמר אם נטתה מפני והלכה לה בדרך גם א ת כ ה הרגתי •‬
‫סעגייגי הקסמים והלשין הזה כולל מלאכה שעושים אוחה והמפרשים שפירשוהו כסו לולא לא ארע למה ועור כי‬
‫לרעתהעתידות״״״(‪ ( 0 :‬קבה לי״ מהקל ושרשו קבב מפגי הפך לפני כי המ״ס מורה על הריחוק‪.‬והלס״ר‬
‫" * ‪ -‬מ ו ר ה י ‪ .‬הקירוב״*״**(‪ :‬ואומה החיתי*‪..‬פי׳‬
‫וכשהפילו הדגש אף על פי שהבי״ח א־ננדת גרוגירת‬
‫הרחיבי הקמץ והיה הגת תמורת הדגש כי משפטו ק ב ה ‪ ,‬ה ע ם ד ת י ה ‪ .‬ב ח י י ם וכן ואושר‪'.‬יחיו ה ח י י ת ם כל נקבה‪:‬‬
‫בדגש ובחטף‪) :‬ייי( מלא ביחו! ש ם ; לעשות קטנה או נלס(‪.‬ואפס• בא במקום בלתי י' )ל‪ 0‬בברך״ הכיף ר פ ה ‪:‬‬
‫גדולה• אין בכתוב זבר לגקבה אבל בא ברפיון אמירה )לי*( מאומה ״ שרש המלה הזאת מאס וההיא נוספת‬
‫לפי שהמלה מלעיל ועגיגה כלום‪:‬‬
‫ה״ל אמיררת קטגה או ג ד ו ל ה ומעגיגו תבין חסרוגו‪:‬‬
‫)יט( שבו גא בזה ״‬
‫ודבר‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ז ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫‪ T‬ז‬
‫א‬
‫לקט שכחה ‪-‬‬
‫ויש מפרשים ונירם מענין מלכות נמו למען היות ניר לדוד• •ענד* ואם כן הוא שם י וכן תרגם אכקלוס ומלנופסקת‬
‫מתשבקעדא שןלטן מ‪7‬י‪3‬ון‪:‬‬
‫נ כ ה ‪3‬ו ״ שם הפועל • או הוא פועל עתיד והגיעם ננה ‪3‬ו אני ועמי או ‪-‬אני במלחמה •ואתה בקללה‪• :‬י‬
‫ו ה ר א ב ״ ע פירש שהיו קוסמים כמוהו • ורבותינו ז״נ התוו קסם זה נטל ‪3‬ידם זקני מדין אמדו חס י׳‪3‬א עמנו נפעם‬
‫הזאת יש ‪3‬ו ממש וחם ידחה אותנו אין נו תועלת לפיכך כשאמר להם נינו פה הלילה אמרו אין ‪3‬ו חקוה‬
‫הניחוהו והלכו להם שנאמר וישנו שרי מוא‪ 3‬עם בלעם ח‪3‬נ זקני מדין הלט להם י ויש אומרים שלא הזכיר שרי מדין‬
‫כי בלק מלך מוא‪ 3‬הוא השולח אליו • והרמנ״ן נתב ‪-‬כי ויבאר אל ‪3‬לעס ש‪ 3‬אל זקני מוא‪ 3‬לנד שעליהם אמר וישלח‬
‫מלאכים לא לזקני מדין וטעם וינכו זקני מואג הקני מדין שהלכו כלס מנפני בלק עד מדין ני משם היה דרכם אל עיר‬
‫• ־‬
‫‪/‬‬
‫בלעם וזקני מדין נשארו בעירם והלכו שרי כואנ לבלם אל בלעם שסם־השלוחים‪•:‬‬
‫ל ת ח י י בא סימן הפועל ביו׳׳ד לבל והראוי למתני כמו הלהרגני וכמוהו לא חבה׳ יבמי• ורבי יונה"המדקדק אמר כי‬
‫הירד נוסף והראשון עיקר‪:‬‬
‫**״*( י ר ט • נשרש ירט בשם הרי״קס פירושו שטה ופירוש הפסוק נן אמר המלאך הנה אנכי יצאתי לשטן כי אמרתי האיש‬
‫הזה ירט הדרך ו‪3‬ל‪3‬ו לקלל ואינו׳ הולך לרך ישרה ומלת לנגדי לפגי׳ ויש מפרשים לנגדי כנגד רצוני והראנ״ע‬
‫כתב כי שרשו רטה ורבי עתיים ס פ ו מ ו פירש לשון מרדה ושרשו רטט מן ורטט החזיקה אמר הנה יצאתי לשטן וענין‬
‫ההשמנה היה כי יחריל הדרך כל מה שכנגדי כענין לא ראו את המראה אבל מרדה גדולה נבלה עליהם וכל זה אל‬
‫י‬
‫־־‬
‫הספיח להחריד אותך ני סכבלת לנך‪:‬‬
‫*****( ו א נ ק ל ו ס תרג ם אילופון לא סטת והוא כמו לולי ונן פירשו נל המפרשים ואין טענה־ מן ותני לפני ־ כענין אחד‬
‫וטעמו ותע מן הדרך בהיותה לכני נמו ני סר לדקות סר ממקומו לראות ונטתה מפגי המלאך• ונתב‬
‫הרצב״ע כי מלח גם לעד שממה האמון אחר שדברה כמו שאמרו רז״ל• וטעם נם פתיחת פי האתון להודיע אל בלעם‬
‫ני מה׳ מענה לשון ויחן אל לבו כי פיו ולשונו ניד השם למנעו מן הקללה ולחייבו לברך נתפצו כאשר ?נשה לאמון בלמי‬
‫מדברת וגס הודיע ה' נזה שנמו האתון אמר לא הימה מוכנת כפי טבעה לדבר ודברה על דרך הפלא כן היה בלעם‬
‫כי עם היותו בלמי מונן הימה עליו רוח אלהים ועלה למדרגת כנבואה בהיותו קוסם וזה עשה הש׳׳ית נדי שיעיד אומי‬
‫רשע חבמן של ישראל לפני המקום למען דעת נל עמי הארץ מפי נבואתו הצלחת ישראל וטובתם המיועד להם מאת ה'‬
‫י‬
‫פז היוה ההוא עד אחרית הימים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ואנהליפ‬
‫׳ מ ד י ב ר״ ב ‪p h‬‬
‫י‬
‫ו ד ב ף ‪ h b‬״ סמוך למלת מ ה ‪ :‬שפי״ ענינו וברך ולא אשיבני! ״ פו>‪ £‬עלר כ' פיויוישו וגרף הש*י־‬
‫כג‬
‫גבורת״ ודי י ה ו ד ה הביאו עם ושפו אותם ולא אשיב הברכה מ ה ם ‪ ) j‬כ נ ( כתועפת ״ ענין‬
‫* ק ‪ ( » ; :‬נחש י שם בן שש נקודות ונפתח כלו פ ת ח‬
‫עצמחיו )איוב ליג( כלומר גשבר ברוח גשברה׳י(‪:‬‬
‫‪ , ^ U‬ך| ״ן ‪,‬ןןןץ‪ J - j , ^ ^,‬״•***> ‪) J‬נל( ער‬
‫י״ג(‪3:‬‬
‫)»( וישא משלו ״ נשא בפיו זה המשל )גחמיה^ ‪,‬‬
‫זעמה• הזיין בחולם מקום הקמץ ?זכייה• לי אלהילטובה יאבל‪ -‬טרף ״ ענינו הל־^קיחיה בחטיפרת וההכאדת‬
‫להאריך על העי״ן עגין מ א י ס ה '‬
‫וכעס וכז ומה בבריחה'״י״*״(‪) :‬נח( הנשקף• עגין השגהה והצצדת‬
‫אזעם לא זעם ה ׳ • )ח( מיה אקב* ‪#‬נין קללה וכן לא ונש תמשו בו בלשון נפעל לפי שהעומד במקום גבורת‬
‫קבה וההיא מקיום וי״ו הכגוי וכן וקבגו לי והגר ן מ ק ו ם ומביט ה ו א נשקף למביטים אליו‪ :‬הישיםן• ש ם ענין‬
‫אות הכפל וכןוקבתו לי‪) :‬״( לא יתחשב״ לפי שהמספר‬
‫שממה‪:‬‬
‫תלוי במחשבה אמרז כן בענין ה מ ס פ ר * ״ ( ‪) :‬י( וםספר״‬
‫) ג (‬
‫שתום* בשבלת ופירושו פתוח העי׳׳ן וכדברי‬
‫בא השם שהוא בתוספת ם״ם בתחלה כענין ולספור כי כ ד‬
‫הענין מורה עליו ש ה ו א מקור ועוד מ ל ת א ת ראיה‬
‫רז״ל כדי ש י ש ת ו ם ו י ס ח ו ם ויגיב‪:‬‬
‫שהוא סקור ואינו שם סמוך א ל רובע ועוד ראיה כי הוא ) ( מה ‪ * « b‬פועל עכר לגזרת פ ע ו ל ‪ :‬ט ( גטיו *‬
‫עי״ן ה פ ע ל ‪:‬‬
‫קמץ כי אלו היה סמוך היה פ ת ח אף על פי שיצאו עגין פשיטה וםחיחה ובא שלם ע ם‬
‫מעטים קמוצים ס מ ו כ י ם א ם כן הנכין בו שיהיה שם כ א ה ל י ם ״ לרערת הגאון מלשון א ה ל כמי פ & ה ל י ט‬
‫ב מ ק ו ם מקור כמו ולמסע א ת הםחנורת‪ :‬רבע * ש ם‬
‫ויטע‪.‬‬
‫ואמר בו לשון גטיעה כמו‬
‫לחלק כ^זלק הארבעה״**(‪ ( 0 :‬לך נא אתי• שדשו אהלי אפדגו )רגיאי‪ 4‬י״ב( ולרעח רד״ק הוא ה נ ק ר א‬
‫ילך והוא אחד משלשה מקומורת שנכתב לשון ה ל י כ ה בלשון ערבי צגרל ובלע״ז שאגדלו״ש *• ) ‪ 0‬יזל מ י ם *‬
‫כ ל א היא על סי הממרה‪ :‬וכ;בנר לי* מלה זרה ודכי א ף על פ י ש מ י ם הוא לשון רבים א מ ר יזל לשון יחיד‬
‫יהודה כחב ששרשו קבן ואין‪ .‬״ י זה נכון א ח ר ש ל * על העגין ״ ועגין יזל מים עגין ההגרר־ז ו ה ו א פועי^‬
‫פ^אנו זה השרש ויותר נכון שתהיה הנו״ן נוםפרת או עומד‪ :‬מדליו* קבלגו קריאתו בקמץ ר ח ב ול* ראיגו‬
‫שתהיה הנוין ב מ ק ו ם אות הכפל כמו לשמיר מעןניד־ז בו מ ח ל ו ק ה גראה שאין נדל״ת שום ט ע ם ‪ :‬מךלןו״‬
‫) י ש ע י ה כ״ג( כי לא תמנו )איכה ג׳( גם יתכן לומר מעגין כ מ ר מדלי )ישעיה מי( א ל א ש ה ו א‬
‫שהני״ן והוייו כנוי הפעול־ כמי ש ה ו א באיתן ישמרנו• משקד־ אחר והם הכלים ששואבים בהם והיה משפטו‬
‫יזכרנו וכן הוא בצווי‪-‬זהיה משפטו ברנש ק‪3‬נו* ו ה ו ק ל ה בקמץ חטן? על משקל־־" חפניו אוניו ובא בקמץ רחב‬
‫המלה ונפל הדגש מן הכפל־־ ומן הנו״ן‬
‫ב ( ואפשר‬
‫ו ב א כמו כחוך ה ך ב ר ו )מיכה‬
‫י מעגין בצל דליותיו תשבגה )יחזקא‪-‬‬
‫ב ח ו ל ם כמו עונותיו ילכדנו א ת הרשע )משלי ה׳( וכן שיהידת‬
‫ישנו עם א ח ד ) א ס ת ר ב ׳ ( ‪"< :‬י( ושסע* הוי״ו מועמדת י״ז( כלומר מ ת ח ת ע ג פ י ו יולד מיס״****״(‪ :‬עת( יגרם״‬
‫בנעיא יהשי״ן בשוא ופתח לחפאררת המלה‪ :‬ה א ז י נ ה ישבר ה ג ר מ י ם ‪ :‬וחציו ימחץ &ידושו ובךוציו ימחץ‪:‬‬
‫ערי״ פירושו דברי ורבי יונה פירשו בענין׳אל׳כלומר )י( א ף בלק א ל ב ל ע ם * כפו בבלעם‪ :‬ויספק א ת כ*יו*‬
‫האזינה אלי* ופ״א בשרש עד״״*״(‪ ) :‬מ ( ה נ ה ב ר ך עגיגו הכורת כף א ל כף או על עגין א ח ר ‪) :‬יא( ברה‬
‫לקחתי • בלומר לברך אותם ויש אומרים שהוא שם ‪ x‬לך ״ כתב הרי״קם כי פירושו מהר ללכת ני אין בריחה‬
‫ממש‪.‬‬
‫) ג (‬
‫ח ו‬
‫עי‬
‫‪1‬‬
‫‪T , T‬‬
‫‪p‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫לקט שכחב‬
‫ו א נ ק ל ו ם תרגם ואזל יחידי ובתרגום ירושלמי ‪.‬ואזל בנעם בלב שפי י‬
‫*(‬
‫**‪ C‬ו ה ט ע ם ש‪-‬שראל נבדל משאר האומות וקדוש‪ .‬מהם ולזה לא יתחשב בגוים ואזןר זה על צר ההפלגה להורות שאין יחם‬
‫בין ישראל ובין שאר האומות• וחית האעמא בלחודיהון עתידין דיחסנון עלמאובעעמיא לא ימדנון גמירא‪:‬‬
‫***( והוא‪ .‬הדגל שבכל דוח שהיו‪ .‬בו שלשה שיטיס ואמר שירבו‪ .‬ולח ימעטו ייהיי תמיד הס לבדם זרע יעקב כחול הים אשד‬
‫לא ימד ולא יספרדההו דעת אנקלוס׳ גם נכון‪.‬הו)ז שיהיה כמו ארחי ורבעי זרית מן לרבעה אותה והטעם‬
‫זרע ישראלי ואמר תמית נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו להורות שיש להם ש‪-‬זרית ותקום נפשיית אחד המות‬
‫לזנות לחיי העולם הבא בהיותם ישרים בשינירת מצות תורת ה׳‪:‬‬
‫^‬
‫****( ו כ ש ר ש עד נתנ ויתק שהוא מלשון עדיו לבלום שפירושו פיו ולפינך יקראו הדנדים נן ואפשר שהם משרשאזר‪:‬‬
‫״**״*(כעת׳ נעת הזאת והטעם בנצ עת יאמר להם בני לעתנסוש מה יפעל אל וזה י א * לישראל בדרך נבואה שהיאהאמפ‪:‬‬
‫ישנבעדיאנל טרף׳ הטעם ^א ישכון בארצו על שיהרונ אויניו ויירש ננסיהם וכן תרגם אנקנום׳ ורנותינוז״ל‬
‫***״״*(‬
‫דד&ולא ישכב נגתשאין משה מת עד שיפיל מלכי מדין חללים ונן כתוב אמר מאםן> אל עמך‪:‬‬
‫ישראל שתנ‬
‫זני נשא־ ממלכתו‪:‬‬
‫איעצך‬
‫•ע‬
‫ד‬
‫נ‬
‫\ יינ‪.‬ל‬
‫ק‬
‫פ י ב‬
‫ח‬
‫‪m‬‬
‫ם‬
‫ממש אלא על ס כ נ ת גםש*( ‪ ( $‬אשורנו״ ענין הבטה‬
‫ועיון‪ :‬דרך״ ענינו הלר מלשון ד י ר והוא עבר במקום‬
‫עתיר‪ :‬כובב״ דמה המלך לרוב גדולתו ומעלתו הרמד־ז‬
‫לכוכב‪ :‬פאתי מואב״ קצה כל רכר וסופו יקרא פארת‪:‬‬
‫ו ק ר ^ מהדגוש ושרשו קיר ו ב א כפל הפ״א והלמ״ר‬
‫ופ״א ה^ועל־ פתוחה ומשפטה בחירק אבל התנועירת‬
‫׳‬
‫משתנות בהרבה סקוטות ועגיגו הריסוח הקיר כמו ש‬
‫מ ש י ־ ‪ #‬מסיר השרש ‪ p‬וקרקר ־הורם *הקיר‪ :‬כל‪:‬בגי‬
‫שת* יש מ פ ר ש י ם טעגץ כי השתות )תהליבש‬
‫י״א( למי שפירש אותו יסודות בלומר שיהרוס המדינות ״‬
‫או יהיה בגי שת כמו בגי אדם כי ממגי גתקיים העולם *י(‪:‬‬
‫)'יי( ירשה״ ת א ר וכן והיה ירשה ופירושו יהיה ירושה‬
‫שעיר לאויביו‪ :‬עשה חיל״ עגיגו חוזק ואומץ או ממון‬
‫ורכוש‪ :‬ןנ( וירד מיעקב' עגין הממשלה‪ :‬ראשית גדם‬
‫עמלק! פירושו בתרגומו ‪-‬ורבי יוגה פירש הגדול שבהם‬
‫והחשוב ‪ :‬עדי א ב ד • בתוספת יו״ר ולדעח רבי יעקב בן‬
‫פ ר ש ח פינחס‬
‫שם ב פ ל ס וארה ה י ו ת ר החרמגו‬
‫אלעזר ה ו א‬
‫ושים‬
‫<שמואלמ'ו(***(‪):‬נ*(איתן״שם‪1‬התאר‪:‬‬
‫בסלע״ כגר‪ ,‬המבצר הגבוה לסלע לפי שרובם נ ב נ י ם )י*( ולא כליתי אח בני ישראל״ בחירקהלמ־״ר*״**‪:1‬‬
‫‪ 0 0‬כהנת עולם * עגיגו עגין עבורה בגדולה כי הבהגימ‬
‫על סלע וכן דעת התרגום ושוי בכרך תקיף מדורך‪:‬‬
‫)»( כי א ם יהיה* ענינו באמרת כלומר כי באמת יהירה תיו עובדי השם וראשי ה ע ם ‪ :‬לאלהיו״ ‪.‬בעבוראלהיו‪:‬‬
‫לבער קין לרבי יונה החסיד בשערי חשובה כבאור בת )טי( ראש א מ ו ת ׳ משפחות‪) :‬יי‪ 0‬בגכליהםאשר גבלו*‬
‫עגעו‬
‫י•‬
‫—‬
‫‪1‬‬
‫ה ו א‬
‫ליצנים‪ :‬לבער ק י ר עגין ה כ ר ת ה ו ה ס ר ה ‪ 0 :‬ל ( וצים״‬
‫שרשו ציר־ז והנפרד צי והראוי בקבוץ צ י י ם ״ ‪.‬‬
‫שנרפה‬
‫בהראורת היו״ד כ מ י ‪ .‬ע י י ם ציים א ל א ״‬
‫)שמואל י״ג( והיי״ד‬
‫במו ה פ צ י ר ה סיכם‬
‫יו״ד הרבים־ ויו״ד תשרש גפלועגיגי ספיגות‪:‬‬
‫•י‬
‫‪ 3‬ה מ* ו י צ מ ף י •עגץ חבור ודבוק יכו ה נ צ מ ד י ם ‪x‬‬
‫)ל( והוקע א ו ת " ענין התלייה על העץ‪:‬‬
‫)יי( א ל ה ק ב ה ׳ כ מ ו א ל ת א ה ל ‪ :‬א ל ק ב ת ה ״ כ ס ו א ל א ה ל ה‬
‫ובא ברפיון הבי״ח או יהיה מעגץ הזרוע והלחיים והקבת‬
‫כתרגומו במעהא עניגם הכיס^שבמעי הבהמת שבו כגוס‬
‫חלב היוגק וקדוש בו וגובר באשה על דרך ההשאלה״‬
‫או הוא כן במעי האדם וךבותיגוז״ל פירשו קבתה מקום‬
‫הערוד־; באשרת ואם חרצו־־! לעמוד על שרשו עיץ‬
‫בשרשקבב‪:‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*‪ * t‬איעצך הניעם אגיד לך העצה אשר ימן האלהיס שיעשה העם הזה לעמך באחרית הימים גענין זאת העצה היעוצה‬
‫עלנל הארץ שמעי עצת ה' אזר יעץ על אירס ואמר איעצך כי השימע עצה יקרא מ ע ך גזו פירושו לכ> אמצך‬
‫שלא‪-‬׳הגור מישיאל לפי שמה שיעשה העם הזה לעמך יהיה נאחדיח הימים׳ ורנותינו זיל אמרו שרמז לעצת שליחות‬
‫הנשים יהנשיילם ‪3‬זנות ובע״ו של פעור וכן כתו‪3‬הן הנה היולנני ישראל ‪3‬דנר‪3‬לעםלמסרמעל בה׳ ואם כן הוא מקרא קצר‬
‫לנה איעכך מה תעשה ואודיעך חת א‪1‬ר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים‪:‬‬
‫ה ג ה לח היה מיעקב מ י ‪ :‬ה ר ס ורמש כל ההומות או המדינות ש‪3‬עולם עד היום ולזה יחויינ שנודה שעל המלך‬
‫**‪C‬‬
‫המשיח אשר אנתנו מק־ים ביאתו נאמרה זאת הנביאה‪:‬‬
‫***( הקני • משפחת יתרו שנאמר וחגר הקני נפרד מקין מ‪3‬ני ‪-‬חובב חותן משה וטעם איתן מושבך שתסור ומרד מתוך‬
‫עמלק פן חספה עמו ומשיס בסלע איתן מושבך עס ישראל כי אס יהיה לבער קין כלומר אל תפחד בבואך‬
‫י‬
‫בישראל כי חם תהיה לבער עמהס כי כאשי־ יגלו אמ ישראל יבערו את הארן מיושב עד מתי א&רו תשנך לא ישבה אותך לעולם כי‬
‫תגאל עם ישראל ואם היית יושב במוך‪.‬עמלק הימה אחריתך עדי אוב?־ עמו וכן עד מה ה׳ תאנף לנצח עד מה כבודי לכלימה‬
‫נמו עד מתי • או הוא כמו ואהק מה הוא ונחנו מה כלומר זגד מה יעלה •ויגדל השבי אשר אשור תשבך איננו נחשב‬
‫לך כלים ני לא מאבד ;אשר היית אובד בעמלק‪ :‬והרדי״א פירש שהקגי הוא יאמר מעשרה עממין שנתן הק‪3‬״ה לאנדהם‬
‫מאותם שלשה שלא כבשו ישראל את הקני ואת הקניזי ואת הקדמוני וכן תרגם אנקלוס נקני הנזכר באברהם •וגמקום‬
‫הזה בשניהם נשוה שלמאה ואנןרו רבותינו ז״ל באלו השלש‪,‬עממין שהם עמון ומואב ואדום ונלעס זכר בנבואתו זאת‬
‫מדום ומוסב והקני •הוא עמון ופירש איתן מושבך האם תחשוב שתנצל במקומות החזקים אשר גהס מושבך כאשר ת‪*3‬‬
‫עליך הגזרה האלהימ ויהיה לבער קין מן האדן עד נמה זמן תחשוב שיצטרך אשור להולינך בשבי בחמת בימים מועטים‬
‫‪.‬‬
‫‪. .‬‬
‫‪, .‬‬
‫יגלך ויש‪3‬ך מארצך‪:‬‬
‫****( א ח בריתי םלוס • מושך עצמו ואחר עמו זנן הוא את בריתי ברית שלום והטעם שנא יירא מקרובי זמרי שיעמדו עליו‬
‫ויהרגוהו ני ברית ה׳ אתו החיים והשלום סביבו לשמרו ולחלצו י ויש מפרשים ברית שלום ממלאך המות נענין‬
‫עושה שלום במרומיו ני ההפסד לא יקרה אלא בסבת התנגדות ההפכים וזה נתקיים בפינחס שהאריך ימים‪ ,‬הרגה מאד‬
‫מכל שאר אנשי דורו עד שהיה הוא משמש במשכן שילה בזמן פלנש וגבעה שהיה אחרי מות יהושע ושאר הזקנים אשר‬
‫האריכו ימים אחרי יהושע ונל שנן לדברי האומד שפינחס הוא אליהו והוא עדין מי וקיים • וטעם ושמוה נו ולזרעו‬
‫אחריו ‪3‬רית כהנת עולם שישאר זרעו תמיד ויהיו נהנים לה׳ על הפך בני עלי י או פיכןשו שלא נחשוב שיהיה פינחס‬
‫פסול לעבודה מפנ» םהוג אח הנפש כי לא בלבד לא נחשב לו זה כשפיכות דמים כי אם לקרבן משה ריח ניחוח לה׳‬
‫החת אשר קנא לאלהיו ויכפר פל בני ישראל * וים מפרשים שיהיה כהן גדול תחת אביו וזרעו אחריו יהיו נהנים גדולים‪:‬‬
‫והנכון מה שאמרו רבותינו זיל שלא נתנה כהונה אלא לאהרן ולבניו אשר נמשחו אמו ולתולמתיהס אשר יולידו אחר‬
‫המשמתן‬
‫‪1‬‬
‫‪v‬‬
‫(‬
‫י‬
‫ד ־ ב•ר׳ &‬
‫‪b‬‬
‫י״נ‬
‫עניגז המחשבה‪-‬הרעה הצפונה בלב ויהיה ממנה המעשר‪.‬‬
‫בערמה ותרגום להרגו בערמה בנכילו‪ 0») :‬יחלק א ת‬
‫הארץ י מנגין גפעל ומלת את היא לתוספת ביאור סימן‬
‫פ*א ובסימן קכ״א כשהגםעה־־ לבדו לאי הוצרכו למלרת‬
‫אד‪ .‬אלא ש פ ע מ י ם אט־ ז כן עם הפעול לבדו לתוםפרת‬
‫ביאור והקדימו הפועל לפעול*(‪:‬‬
‫כן )‪ p 0‬ב נ ו ה י צ ל פ ח ד ד ב ר ה * נכון ואמת*״("‪:‬‬
‫י ) ‪ 0‬כאשר נ א ס ף * נפעל עבר והוא פתוח‬
‫ענין ה ת כ נ ס ‪) :‬עז( יפקד יי • ענין מנוי וגזברות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫כ ח ‪ W‬א ה קיבני לחמי י בא עי־ הבשר לבדו‪:‬‬
‫)ל( א ח הכבש אחד* בידיעח המתואר‬
‫וחסרון היא הידיעה מן ה ח א ר ‪ 0 ) :‬הסך נסך * ענינם‬
‫־ענין יציקה‪ ( ) :‬נסך שכר* פירושו נסך יין המשכר‬
‫ו ה י א החי כמו שאמרו בספרי ונסכו רביעית ההין חי‬
‫אתה מגסך ואי אחד‪ .‬מגסך אח המזוג‪) :‬י( בשבתו*‬
‫בא שבח בלשון זכר כמו חדש בחדשו )ישעיה ס׳׳ו( יום‬
‫כיימו )יחזקאל כ״א(‪ 0 0 :‬בישבעתיבם׳ לא ג ש ח ג ה‬
‫ובין ‪ #‬ב ע י‬
‫בקמץ וככטי להפריד מגו י ׳' י ‪/‬‬
‫'טבעות שהוא עגין א ח ר ‪:‬‬
‫יה‪ :‬ס ים ט ו ־ח‬
‫יחל דברו־ מעגין חלול ומשרשו והוא ‪ nV.cn‬הקרושד־ז‬
‫ופירושו לא ישים דברו•*־ חולין אלא יהיה ך ב ת ק י י ט‬
‫כמו א ם אשר קדש ובאה היו״ד פ ח ו ח ד ז לפי ש ה ו א‬
‫מהדגושים נראה לי כמו ויסב א ל ה י ם א ת ה ע מ ‪ :‬ואם‬
‫בצע כי ת ח ם דרכיך )איוב כיב(* או להפריד העגין בא•‬
‫בפתח צריך לומר כי אשר יחל )שופטים י״ג( והוא יחל׳‬
‫)שם( שהם קמוצים הם מענין ח ח ל ה וזה מענין חלול־‬
‫ובסימן צ״ג כתב היו״ר פתוחה ומשפטה להיות קמוצה‬
‫‪ (0‬ואס הניא ״ ענינו שבר הדברים ובטולם‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ח‬
‫‪T‬‬
‫^ עצרת* נקרא החג עצרת לפי ש נ ע צ ר י ם‬
‫כט‬
‫ונמנעים בו מעשוח מלאכה ושמיני‬
‫של סבות הוא הנקרא עצרת מיוחד לפי שלא היה מ ד ב ר‬
‫לכנות אותו כסי חג המצות וחג השבועות וחג הסכורת‬
‫או לפיכך גקרא כן לפי שהיו געצרים בו עולי הרגל א ח ר‬
‫השלימם חג הסכות לעשות אוחו היום קדש‪:‬‬
‫פרשה מטות‬
‫ל‬
‫)‪0‬‬
‫השבע‬
‫שבעה״ בא המקור במקום עתיד כמו‬
‫ישבע שבועה כס״ש כי ירר גדר־ן^לא‬
‫^ ה ח ל צ ך י אינו י ו צ א כאשר כ ת ב רבי יונרת‬
‫לא‬
‫• אבל הוא כאלו א מ ר החלצו מקצתכם‬
‫ג‬
‫האנשים והנמרים בבס ויהיו על מדין ״ )ל( אלף למטה ״‬
‫השבט נ ק ר א מטה כי עגין שבט ומטה אחד הם ענין‬
‫משען‪ C ) :‬וימסרו* עניגו ענין הנתינה בכל• לב בגוף‬
‫ה א ד ם עצמו כמוסר עצמו למיתר־! תרגום ויתנהו ה ׳‬
‫אלהיגו ו מ ס ר י ה ״ ' * ( ‪) :‬י( בידו• ברשותו‪) :‬י‪ 0‬ע ‪S‬‬
‫ח ל ל י ה ם ״ כמו עם בפירזש יהושע‪ 0<) :‬א ת השבי *‬
‫וגו׳ אמר השבי על ה א ד ם ואת המלקוח על הבהמורת‬
‫ואת השלל על הבגדים ועל הכלים וכן יתפרשו כשהם‬
‫כ א ח ד ‪ 0») :‬החייחם כל גקבה' א ם העמדתם א ו ת ם‬
‫בחיים‪ ( ) :‬ל מ ס ר מעל ביי• עגיגו ה ג ת י ג ה ב כ ל ל ב‬
‫ו ה ת ש ו מ ה ברשות אחר הן כדבר מ ה ד ב ר י ם הן בגוף‬
‫האדם עצמו תרגום אשר סגן צריך ד ם ס ר שגאך***״(‪:‬‬
‫‪ 0<0‬חחחטאו״ תסירו חטאיכם בהזאה‪ ( 0 :‬תתחטאו*‬
‫איגו יוצא כאשר חשבו רבים אלא הוא עומד כמשפט‬
‫כל החפעל ולפי שאמר למעלה ת ת ח ט א ו א ח ם ושביכם‬
‫אמר ועם כל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים‪.‬וכל כלי‬
‫עץ תתחטאו כי לא תהיה טהרחכם שלמה עד שיטהרו‬
‫עמכם גם כל־־ ה ב ג ד י ם ו כ ל י ם ‪ (») :‬אך א ח ה ז ה כ‬
‫פירושו‬
‫ז‬
‫‪c‬‬
‫טז‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫המשחתן אנל פינמס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא היה כהן אלא לוי ועתה נתן ה׳ לו ולזיעו אתריו ברית כהנת עולם‬
‫וכן שנינו נזנחים לא נתכהן פינחס עי שהרגו לזמרי‪:‬‬
‫ויהיו לנס • רוצה לימד שהיו לאות ולזכדון לבני ישראל להזכירם שלא יקד‪ 3‬איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא לענידת‬
‫המ־ןדש ־ ונועם ובני קרח לא מתו ני הס היו במקום עצמו שהיה נו קרמ נשפתחה הארץ את פיה ונתנצר ונתחזק‬
‫המקום אשר תחת כפות יגליהם כמו שאמיו רבותינו זיל ולא בלעה האדן אותם‪:‬‬
‫ו ש ם בת אשר סרת י כתב רש״י לפי שהיתה בחייה מנאה כאן‪ :‬והרדי״א אמר שנזכרה להיותה אשה גדולה כמו‬
‫שנזכרה מריס לגד לתה י ויתכן שהיי לה בניס הרבה ונקראו משפחותיהם על שמה • ואנקלוס תרגם ושום בת‬
‫מתת אשר סרמ לפי גירסת הרמב״ןנמכון בזה לומד ני היתה בת יורשת כי בנים זכרים היו לאשר אבל היתה בת אשמו‬
‫מאיש אחר לא הי‪ :‬לו בן והיתה נחלתו לבתו ולכן הזכירה הכתוב כאן כאשר הזכיר בנות צלפחר ומכנס ב;לל לאלה‬
‫™<‪ P‬״ ‪ P‬ואלו היעה בת אשר עצמו לא פיתה יורשת נחלה ני בנים זכרים הין לו ויהיה טעם וסרח אחותם ני‬
‫היתה אחות מיו לא בתו ולכן אמר ושם בת אשר ולא אמר ובת אשר לומר ני היה שמה גת אשר ונקראת סרח‬
‫ונכון הומ‪:‬‬
‫(‬
‫?‬
‫**(׳‬
‫(‬
‫(‬
‫כי בחטאו מת; הטעם ני בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אתרים בעדת קרח• ורבי יהודה הלוי אמר ני הואלבק‬
‫עם ובנים לא היו לו רוצה לומר שמטאו היה סבה שמת בלא בניס‪:‬‬
‫וכלי כקדש * אמיו רבותינו זיל זה הארון והצק שהיה בלעם עמהם ומפרימ מלכי מדין נכפפים והוא עצמו פורה‬
‫עללהם היא* להם את הצק שהשם הקוק בו והם נופלים לכך נאמר על חלליהם שהיו נופלים על החללים‬
‫באויד• ורכב נ כתב ני וייו וחצוצרת נוסף נוי״ו ואיה וענה והצעה וכלי הקדש שהם חצוצרות התרועה היו בידי•‬
‫יודעת איש״ נל הראויה לימל אף עלפי שלא ננעלה מ ו שאמרו רבותינו ז״ל נסיפרי ולפני הצת העבירום והראייה‬
‫לינעל פניה עוויתות‪:‬‬
‫והלאה‬
‫מ‬
‫ד‬
‫פ ר‬
‫מ ט ו־ ת‬
‫פירושו אבל וענינו אין זה הדבר לבר כי נ ס וה ובן אך‬
‫במי נרה י ת ח ט א ‪ 0 0 :‬וחצית א ח המלקוח ״ נאמר על‬
‫האדם ועל ה ב ה מ ה בין חופשי המלחמתי בא על דרך‬
‫ה ה ר ח ב ה ‪ (*0 :‬א ח ד נפש * בא בלשון זכר רצה לדבר‬
‫מ על הגוף ובמכלל הפוך כמו גפש א ח ד כי החאר יבא‬
‫א ח ר המתואר ב ר ו ב )לי( הבז ״ קמוץ בוקף והמסורת‬
‫לית כותית קמץ וכל בז דטשלי כותיה קמץ‪; :‬ל?( וגפש‬
‫א ד ם ״ ל ג ש י ם בלבד קראו כן כ ש ם ארם‪) :‬ל‪ 0‬ויהי‬
‫ה מ כ ס ״ עגין מגין ונקרא ה מ כ ס על שם םגין לפי שדרך‬
‫לוקחי ה מ כ ס לקהת במנין מן העובר עליה׳ חמשית או ששית‬
‫אי עשיריח לפי החוק והמנהג ושרשו כ ס ס ‪) :‬יי( ששה‬
‫עשר אלף• שם לא זיפים רבים כמו •שור איש גפן‪:‬‬
‫<מ<‪ 0‬אשר בידנו ־ ברש‪-‬־תיגו‪ :‬ולא נפקד ״ עגין חסרון ׳‬
‫‪ (0‬אצעדה ״ הוא מחליי הורוע כמו שאמר ואצעדה על‬
‫זרועו )שמואל ב׳ א ( ויונתן חרגם הפארים והצעדות‬
‫)ישעיה ג ( ושירי רגליא ירמה שהוא כלי אחר יש שהוא‬
‫עשוי לזרוע ויש ש ה ו א עשוי לרגל ואשר עשוי לרגל־־‬
‫נקרא צערה על התכונה לשון צעד ואשר עשוי לורוע‬
‫לפי שהוא עשוי על תכוגת אותו של רגל גקרא גם כן‬
‫אצעדה‪ :‬וצמיד׳ גקרא כן החלי שעל היד לפי ש ה ו א‬
‫מחובר בה תמיד ‪ :‬עגיל ״ חלי האזגים וכן אמר ועגילים‬
‫על אזגיך )יחזקאל ייז(‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫א‬
‫לב ) (‬
‫ועסקו‪:‬‬
‫ל פ ע י‬
‫‪a‬‬
‫‪u‬‬
‫‪ ( 0‬כה עשו• אף על פי שנכתבה ו א ת ־ ת מ ל ר ת ב ה ׳ י א‬
‫קריאתה בוי״ו‪ 0 0 :‬בלתי כלב״ כמו זולתי‪ :‬כ י מ ל א ו • ׳‬
‫קל הלמ״ר ופירושו השלימו רצון הבורא ‪.‬ללכת א ח ר י ו ‪.‬‬
‫)יל( ת ר מ ת ‪ -‬ש ם ע נ י ן ה ג ד ו ל ל ס פ ו ת ע ו ד • ענץתוספת י•‬
‫) ״ ( גדרת צאן' עניןגררוהס הסתימות שעושים למרבץ י‬
‫הצאן והוא הגאטר ברברי רז״ל ריר באמרם גכגסודה‬
‫לריר להתעשר קראלי״ש בלע״ז‪< :‬י‪ 0‬נחלץ• חגוריבם‬
‫כלי מלחשה בחלצים‪ :‬השים״ עגין מהירות*(‪) :‬נא( ^‬
‫חלוץ ״ חגור כלי מלחמה ב ח ל צ י ם ‪?)» :‬ל( ו ג ד ר ו ת מן‬
‫ג ד ר כמו מן ה צ ר ח צ ר ו ת ואפשר שהקבוץ‬
‫מן וישבי ג ט ע י ם ו ג ד ר ו ת‬
‫״ י"‬
‫• הזר־ז‬
‫)דברי הימים די(‪ :‬ל צ ג א ב ם ״ ההיא שבמלת‬
‫צגה ו א ל פ י • כלם )חילים חי( גהפכה לאל״ף גראית ‪:‬‬
‫)ל( וגאחזג ״ הראוי ונאתוו ובא בחרפות האל׳׳ף להקל **(‪:‬‬
‫יאיר* בתמורת היי"ד בוי״ו‬
‫)מ (חות'"'‬
‫קביץ הבתים ביחד כמו פרו וכיוצא בו שאינו מוקף ולא‬
‫יכלו לבגותו בעיר יכגו אותו לקבוץ ה ב ת י ם לבד חיה‬
‫וכן פירש רבי יוגה ואמר כי כן ק •־*או בלשון ערב לקבוץ‬
‫הכתים ביחד אלח׳׳י‪ ( ) :‬ואתבנותיה״ הכפרים גקראו‬
‫בנות לפי שהם כבנות לעיר והעיר להם כאם‪ :‬ו י ק ר א‬
‫לה׳ ה״א •הכנוי גהה והיתה ראויה להדגש‪:‬‬
‫ומהנה רב ״ הבהמות הגסות והרקות יקראו‬
‫מקנה לפי שהם קיץ האדם וכספו ל ג‬
‫)‪ 0‬הניאון י ענינו שבר המחשבות ובטולם‪:‬‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫כ‬
‫‪T‬‬
‫‪T < :‬‬
‫א‬
‫ז‬
‫מג‬
‫פי־ישח מסעי‬
‫‪W‬‬
‫א ל ה מסעי י ב א קל וכן ל מ ס ע י ה ם ***( ‪:‬‬
‫)ג( םטחרתי בתוספת תי״ו ונפתחה הרייש‬
‫מפני‬
‫להט שכחה‬
‫ו ה ל א ה נמצא על הזמן ועל המקים והגיעם ולמעלה‪:‬‬
‫*(‬
‫ויאיר ‪3‬ןמ‪.‬שה י מש‪3‬ט יהודה היה כי כן נתו‪ 3‬ואחר נא מצחן אל ‪3‬ית מניד ותלד לו את שגונ ושגוב הוליד )׳‪.‬מיאיר‬
‫ויהי לו עשרים ושלש עדיס נערי הגלעד ונקרא על שם משפחה אמו מפני שלקח אחוזת נחלה עמהס‪:‬‬
‫* * * מסעי הנה הרג הגדול בםפ' מורה כבוכיס נתנ ני הצורך להזכיר המסעות גדול מחד ני הנסים והאותות אשר עשה‬
‫ה׳ לישראל היו אמיתיות לכל רואיהם אך‪5.‬עתיד יהיו ל‪3‬רים בשמועה וינ;‪3‬ם השומע ומאור»ות התורה ונפלאותיה‬
‫העצומות עמידת ישראל‪3 ,‬מד‪3‬ך ארבעים שנה ומציאת המן בכל יום והם מקומות ריזו׳זות מן הי״וב ואינן טבעיות לבני‬
‫אדם לא מקום זלע ותאנה וגפן ורמון ואמרה סתורה לחם נא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם וכל אלה אותות במעשה נם‬
‫נראות לעין וכאשר »‪7‬ע הבורא כי יעבור על א״ה המותומ מה שיעבור על דברי הימים לא• *(מינו בהם השומעים >‬
‫ויחשבו כי עבודתם במדבר הזה היה קרוב אל הישוב מקום אשר בכי אדם סם כמו המדברות א^ד ישנו שם ‪3‬נ< ערבי‬
‫היום או מקומות אשר יהיה שם חריש וקציר או עשבים וצמחים למאכל בני לדם ושיהיה בתק־מות ההם בורות מים על‬
‫כן הרחיק מלבות ‪3‬ני אלם המחשבות האלה וחזק היזומות כלם עוון המסעות נדי שיראו אותם הדורות הבאים‬
‫וידעו האותות הגיולות איך עמדו בני אדם במקומות ההם ארבעים שנה י ורש״י ׳‪,‬״ל אמר שנכתנו המסעות להודיע קסדיו‬
‫של הקב״ה עם ישראל שאף על פי שגזר לטלטלם במדבר לא הין נעים ומטולטלים כל היום עמקים למקום תמיד מבלי‬
‫מנוחה כי בכל הזמן ההוא לא עשו אלא מ״ב מסעות ומתמנה אותם תמצז כי כל שמנה ושלשים שנה שהיו במדבר אחרי‬
‫שליחות המרגלים ממדבר פארן לא הלנו רק שמנה ועשרים מסעות • והרלי״ח כתב שאלה המסעות לישראל במדבר היו‬
‫רמז לעתיד כי כן כתוב נימי צאתך מארן מצרים אראנו נפלאות וכמו שביציאתם ממצרים הלכו במדבר כן בגא לה העתידה‬
‫ביציחתס מהנלות ניבא יחזקאל שיביאם ה' אל‪ .‬מדבר העמיס ויחנם שם י ואפשר לומד שעל הדמוי הזה אמר הכתוב‬
‫נח? ואלה מסעיהס למוצאיהם רוצה לומר מלגלות האחרון הזה• או אמר למוצאיהם על הבנים היוצאים מחלצי אבותיהם‪:‬‬
‫והיה נאשר דמיתי לעשות להם מעשה לכם׳ אין הנינה בזה שיכלה ישראל נמו שדמה לנלות הגוים ההם ני נבר אמר‬
‫‪53‬דשת בחקותי שיזכור להם ברית האבות ובעבור זה לא יכלם אך הרצון שיגלם מעל אדמתם נמו שדמה לעשות‬
‫גאלו המים כ׳ אם היו רוצים לברוח ולהניח להם ארצם לא היו הורגים אותם נאשר עשה הגרגשי שפינה וגרת‬
‫כדברי רז״ל‪:‬‬
‫‪M M & \ I©K Tom. h‬‬
‫יג ‪N‬‬
‫בערבה‬
‫מ ד ב ר‬
‫&‪ yb‬הסמיכות והוא היום שיבא א ח ר היום שהיא בו‪:‬‬
‫) » ( משכיחם״ ענינו ציור וענינו מלשון הבטה בי הדבר‬
‫המצוייר יביט בו האדם יחרגים יצף ה׳ יסר מימרא דה׳‪:‬‬
‫צלמי מ ס כ ו ת • בא כאן על הצוררת המורגשרת וענינו‬
‫כעגין דמות‪) :‬גס( לשבים ‪ -‬שרשי שוך והדגש בו תמורת‬
‫ה נ ח בדגש ופטורי צ צ י ם ) מ ל כ י • ו׳( עניגו קוצ ם ‪:‬‬
‫ולצנינים י ענינו קוץ ופירשו בו משוכת קוצים הסובבת‬
‫לסגור ולכלא אתכם מאין יוצא ומאין בא או יהיה דרך‬
‫משל כמו לשכים בעיגיכם‪:‬‬
‫מ ס ע י‬
‫אך בהסמכם אל מלח א ח ר ת סמיכות ענין חשובנדז‬
‫פ ת ח כמו ים סוף עם ה׳ אך ים כנרח ים המלח הם קמוצים‬
‫א ף על פי שהם סמוכים סמיכות ענין וכן כל ים זולחי ים‬
‫ף ק•״•‪) :‬י‪ 0‬אשר ינחלו לכס ״ הפועל הזה בלשון קל‬
‫יוצא אל פעול א ר ד לבר והוא הנהלה ופירוש ינהלו לכם‬
‫בעבורכם‪:‬‬
‫ס ו‬
‫ל ה )*‪ C‬ו מ ג ל ש לערים• נקראו כן ה פ ח ו ת שהם חוץ‬
‫?־־ עיר לפי שהם כאלו ערשו םן‬
‫העיף‪) :‬ג( ולרכשם ״ השם הזה כילל כל ממון האדם‬
‫מקנה הבהמה וכסף וזהב ובל מטלטליה חיתת* בסימן‬
‫ל״ב מזה ה ס פ ר ‪ 0 0 :‬ו ה ק ר י ח ס פועל הכבר מעני! קריח‬
‫חנהדלד ;ישעיה כ״ט( תרגם עיר קי־יתא*‪ :1‬ערי מקלט•‬
‫שהיו קולטות וקובצות בתזכן הנסים שם ובמשנה כדי‬
‫שיקלוט א ח העין כלומר שיקח הצבע ויקבצנד‪) :‬עז( בכלי‬
‫ברזל* כלי זין• )»( ואםבפחע״ פתאים בלא כונה‪ :‬בלא‬
‫צדיה״ ענין כונה **(‪< :‬ל‪ 0‬ל נ ו ס א ל עיר מסלטו• רש״י‬
‫לפס כלומר למי שהוא‬
‫ז״ל כתב שהוא ח א ר כמו‬
‫ממנו כפר לשוב‬
‫נ ם אל עיר מקלטו ל א חקחו‬
‫לשבח וכחב עליו רד״ק ויפה פירש •ויהיה לנוס ח א ר‬
‫בשקל סוגלב)טשלי י״ר(״ ובספרי מפרש הפסוק הרי‬
‫שהרג הנפש במזיד שומע אני יחן ממון ויגלה ח״ל ו ל א‬
‫תקחו כפר לגום ופ״א בשרשו״"*(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ל ד ‪ W‬ל מ ע ל ה עקרבים״ מקים גתשיס ו ע ק ר ב י ם‬
‫היה אותו הטעלר־־ז‪< :‬ס! גחיין—‪,‬‬
‫מצרים י הה״א מ ס פ ת כי המלה מלעיל‪ ( 0 :‬תתאו לכם‪:‬‬
‫עגין גמל זכןיהתאויתם ומשפט תתאו ראוי להיות תתאוו‬
‫ויהיה טבגין התפעל זטיב היא לשומו מעקר זה כרי שיהיו‬
‫לו חברים בעגין הזה והתא ויחם לכם ע ד תאות גבעות‬
‫עולם אי יהיה משרש ח א ה בפלס חגלו או חוה ויהיה‬
‫יחירי בשרשו על העגין הזה'וקרוב הוא שיהיה שרשו‬
‫חוה מן וההיירת תו כיחזקאל טי( שענינו ק־וב לענין‬
‫גבול ויהיה האל״ף תמורת וי״ו ו ב ש ר ש האד‪ .‬כתב ואמר‬
‫ופירושו תגבילו ואפשר שהאל״ף תמזררת וי״ו כאשר‬
‫כ ת ב רבי יהודה‪) :‬י* ו ה ת א ו י ת ם לכם ״ א ת ם ת ם ב מ‬
‫זהיוחכם נגבלים־ לגבול קדמה םחצר עינן שתול־ישו יושב*‬
‫הארץ עד הגמל כי הבנין הזה הוא עצמז מסבב להיותו‬
‫מקבל המקרה מה שאין כן בשאר הבגיגים‪) :‬יא( ומחה ל ן ‪ W‬ו א ם יהיה היובל* וכאשר ופי׳ ואפי׳ כשיהיה‬
‫היובל־ לבני ישראל־ אע״פ כן חעסוד‬
‫על כחף• בא על דרך ויד שרשיו כלבנון )הושע י״ד(‬
‫ותרגום והכה ומחא״ ים מ ר ח י הכלל כי כל איח קמוצה הנהלה אצלם וננרעד־ז נחלחגו כי אין זה כסו ה מ כ ר ‪:‬‬
‫באחרית המלה ןבצדה אות נ ח ה נראירת ובקטץ היא )ט( כן מטה בני יוסף דוברים ״ נכון ואמת‪0 :‬יז( לבני‬
‫הסוסה לעולם חוץ מים כנרח ים המלח וכן העם הזה‬
‫דדיהן• אחי אביהן‪:‬‬
‫וזולתו כי ה ם קמוצים והם במקף ונקראים בקמץ רחב‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫\ ‪> A n V t V \ V « ( V V M ^ \ « / M V « ' V V « V V V \ v V V V > > V V V I / \ l V V l V t l V‬‬
‫ס פ ר‬
‫ד ב ר י ם‬
‫ה‬
‫א‬
‫״ א ) ( ב ע ר ב ה * ענינו מדבר ״*״*(‪ :‬מול סוף• בחולם‬
‫תמורת השורק וענינו גגד ועומת‪:‬‬
‫ה‬
‫י ( הואיל משה* ענינו הרצון והחפץ‪ :‬באר את התורה•‬
‫פועל עבר רוצה לומר פ ר ש ‪) :‬ה( באו ורשו• עגין ירושה‪:‬‬
‫ובין‬
‫לקפ‪ 1‬ש כ ח ה‬
‫‪x‬‬
‫א ן הוא נמו ני הקדה ה' אלהיך לפני לשין הזמנה וכן תרגם אנקלוס ומזמגון‪:‬‬
‫*(‬
‫ע ד מות הנהן הגדול י יש אומרים שהטעם כי אז ימנ •ס גואל הדם על מיתת המת נראותו כי‪ .‬שר וגדול נמו הכהן‬
‫**(‬
‫הגדול מת וסוף אלם למות‪ -‬ורנותינו ז״ל אמרול^י ‪5‬היה לו לכסן הגדול להתעלל שיא תארע תקלה זו נישיאל•‬
‫והננון נעיני ני מיתת הצדיקים מנכרת נמו שדרשו רנותיני ז״ל למה מזכיר מיתתן של בני מהרן ביום הנפורים לועד לך‬
‫מה יום הכפוריס מכפר אף מיתתן של צדיקים מכפרת וכן מיתתו של כהן גדול מכפרת זאת המקלה‪:‬‬
‫***( ו ב ש ל ש נום פירש למי שיש לו לנום נא תקחו נפר ממנו לשוב לשנת נ א ק עד מות הנהן הגדול כלומר לא תקמו‬
‫ממנו כבר לנוס ‪30‬ל ינום אל עיר מקלטו נמשפט שגג ואם נם שם לא תקחו ממנו נפר לשוב לשנת נאת‬
‫עד מות הכהן הגדול‪:‬‬
‫***‪ 0‬ב ח ב הראב״ע כי טעם אלה הדברים דברי מצות הכתובים בזה לספר שכבר אמר משה אותם כאשר היו במדבר גנני *‬
‫ק פ לאנזנרי‬
‫‪,‬־גומר באותם אחד עשר יום שהלכו מסורנ עד קדש ברנע ואמר ני מוהל ן ן‬
‫נפלשת‬
‫י‬
‫‪,3‬‬
‫י‬
‫נ ‪3‬‬
‫ן ד י‬
‫ז ה ‪3‬‬
‫ה‬
‫ם‬
‫מ‬
‫ן מ ו‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ט ז‬
‫י‬
‫ם‬
‫נ‬
‫‪:‬‬
‫לגורתרש • בחסרון היויד פ״א הפועל והראוי בפרתח‬
‫ם?גל ונקמץ מפני ר־זוקף ענץ ירושד־ז וכן חברו ‪:‬‬
‫) יז(חשברני״ מוכר השבר יקר׳׳שובר ופירושו חשביר*‬
‫לי**"(‪) :‬לי( והעיר אשר בנחל י העמק שנגייס מ ה מ י ם‬
‫יק־־א נחל ואף על פרשאין בו מים יקרא גם כן גחל'כי‬
‫המקום הוא הנקרא נחל וכן ברברי רבותינו ו״ל היושבת‬
‫בגחל‪ :‬אשר שגבה״ ענינו הרוממות‪:‬‬
‫י ( וכץ גרו״ פירושו שכנו הגר אצלו‪) :‬נא( עלה רש י‬
‫בחסרון היו״ר פ״א הפועל והרי״ש בצרי ענין ירושד־ז‪:‬‬
‫י• ( וירגלו א ת ה ״ קרוב לענין רגל כענין ויחודו את‬
‫ה א ר ץ ‪ :‬גנז( ותדגנו * הוא מי שהותמדה מלאכת התחיל ‪.‬‬
‫כו לפיכך שב פעול ואם הוא פועל והם האנשים שרעתם‬
‫ו ם ח ש מ ח ם להרע ועסקםבעניןהחלונהוהסכסוךוםראים‬
‫בפיהם מה שאין בלבם וזהו שאמר באהליכם‪ :‬בשגאח״‬
‫מקור או שם סמוך משנאה‪< :‬נת‪ 1‬איה ״ הכלל כל אנה‬
‫ר פ ה ובאו שגים מלרע וזה א ח ד מ ה ם ‪ :‬בשמים ״ נשאל ג ‪ W‬כ נ חבל א ר ג ב גקרא המחוז כן לפי שהנחלה‬
‫חחלק כחבל כמו י שאמר‪ .‬משליך; חבל־‬
‫זה השם לגובה האויר‪) :‬נע( לא חערצון ״ פיעל בורד‬
‫ענינו השבר ו ה ח ת ח ‪) :‬לי( זולתי'היו״ר גוספח‪ :‬אשר בגורל )מיכה ב׳(״***(‪) :‬יז( ערים בצרח״ עגין חמק‬
‫דרך כה ״ עגיגו הלך מלשון ד ר ך ‪ ("«) :‬ותהיגו ״ עגיגו ויתכן לומר שעגיגז קרוב ל־־יענין לא יבצר מ ה ם כי‬
‫ו ח א מ והוא לקוה ממלת הן כלומר שאמרתם הן‪»:‬מי( ותשבו הדבר הגדול והחזק גמגע מהאדם להשיג א ל י ו ‪ :‬ובריחי‬
‫ר״ל בריח נ הושת וכן מפורש במלכים סימן ד'‪) :‬יי ( הלה‬
‫בקרש ״ נתעכבתם י‪:(.‬‬
‫היא ברבת בגי עמון״ בא בהיא במקום אל״ף וגכגס על‬
‫ב )ל( א ל תתגרו בם* עגין התערב הריב ת ר ג ו ם מלת לא ה״א התמה במסוס אם ופירושו לפי שהפליא‬
‫וסכסכתי מ צ ר י ם )ישעיר־ז י״ט( ‪.‬ואיגרי הדבר ואמר הגר־ז ערשו ערש ברול־־ רומר־ז של^יז‬
‫מ צ ר א י ‪) :‬ס*• ער מדרך* רוצה לומר דריסת הרגל־*‪ :‬חסכלהו מטרת עץ והשומעים הדבר יפלא בעיגיהם‬
‫כיירשה״ שם**‪) :1‬י( תכרו״ ענין קנין‪) :‬ע( אלתצר״ לפיכך אמר הלרת הי^יז ברברת בגי עמון כלומר א ם‬
‫ענין מצור או ענין הרחק וכן אל תצרם‪) :‬י( ה א ש י ם * ל>‪ $‬יאמינו השומעים הלןייז ימצאורת ברברת בגי‬
‫נקראו כן ה ע נ ק י ם לפי שתפוד־־ אימה על ר ו א י ה ם עמון שטם היא״****(‪) :‬יז( אשרות הפסגה״ משפך‬
‫) י ( רפאים״ עגיגוגמריהענקים‪ :‬יח‪?/‬בו ענין‪.‬חשיבוח‪ tsvn :‬מדרון הפסגר־ז ונקרא כן לסי שהמים היורדים‬
‫‪ 0v‬יירשום י עגץ ירושר־ז בלומר לקחו י ר ו ש ח ב מ ע ל הפסגר־ז גש&כ־במ למטרה דרך המדרון ורו‪*-‬ר־ז לו‪:‬‬
‫בלשון המתרגם ארמית רמו ישפך דמיה יחשד‪:‬‬
‫‪ W‬קומו״ ענץ ורון‪) :‬יל‪ 1‬סעו״ פועל עומר‪ :‬ה ח ל‬
‫ואתחנן‬
‫‪1‬‬
‫‪75‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫‪J‬‬
‫לקט שכחה‬
‫בפרשת מסעי או נזכרו בשמות אוזרים ומה בכתוב ויהי בארבעים ;וגה דבק עם לנר משה*‪.‬אבל רכ־ותינו ז׳׳ל אוגדו‬
‫נספרי שהם מרי תוכחות ומנה כאן המקימות שהכעיסו לפני המקום והזכירם ברמז מפני כנודם של ישרחל ופירשו‬
‫תופל ולק שהוכיחם על הד‪3‬ריס שתפלו על המן שהיה לבן שאמרו ונפשנו קצה בלתם ה •לוקל ודי זה‪ 3‬על העגל אשר‬
‫עשו מזה‪ 3‬וכן תרגם אנקנום וטעם מחד עשר יום מחורניגם זה מד‪3‬רי המוכחות אמר להם משה לישראל ראו מה‬
‫גרמתם אין ננס דרך קצרה מחורב לקדש ‪3‬רנע כדרך הר שעיר ראן* ה‪,‬׳( מהלך ייא יום ואתם הגנתם חותה נשנשה‬
‫ימים שהרי ‪3‬עשריס באייר נסעו ממור‪ 3‬ונמשעה ועשרים בסידן שינחו המרגלים צא מהם שלשים שעשו ‪3‬ק‪3‬וות התאום‬
‫שאנלו הנשר חדש ימים וםנעה נחצרות להסנר מרים נמ<א נשלשה ימים הלנו כל מותו הדרך כל כך היתה שכינה מתלבטת‬
‫בשביל למהר ביאתנם לארץ ובעבור שקלהלתם הסב אתנם סביבות הר שעיר ארבעים שנה‪:‬‬
‫כ א ש ר תעשנה הדבורים־ פירוש ני מי שינע אל ביתם מיד ירדפו אחריו וינשנוזו• ורש״י נתב מה הדבורה הזאת‬
‫*(‬
‫כשהיא מכה את האדם מיל מתה אף הם כאשד היו נונעים בכם מיד מתים‪:‬‬
‫א ו כ ל תשברו מאתם׳ הטעם אםתסתוו לאכול מפירות ארצם לא תקחו מהם רק ‪3‬כסף מלא לרצונם י ויש אומרים כי‬
‫**(‬
‫המלה בתימה והטעם כי אין לכס צורך ל ‪:‬כל ולמשתה ני ה׳ אלהיכס זן אתכם ‪3‬מד‪3‬ר על כן ני ה׳ אלהיך‬
‫־‬
‫ברכך זה ארבעים שנה לא תסרת דבר‪:‬‬
‫***( כ א ש ר עשו לי בני עשו י מוסב על אוכל בכסף תשבירני שמכרו להם מאכל והן המואבים היושבים גער ומה שכתוב‬
‫על אשר לא קדמו אתכם בלתם ובמים פ רושו שהם לא קדמו את ישראל בירך בנחס ובמיס דרך אהבה ורעות •‬
‫רק ישראל קנו מהם • ודעת הראג״ע שפירושו על עעם בירך בדרך נלך כאשר עשו לי בני משו שסבבי הר שעיר בדרך‬
‫בדרך וכן כתיב אתם עוברים בגבול אתיכם בני עשו היו‪3:‬ים בשעיר רק מלך א‪.‬־ום לא עזבם שיעביו דרך מדינתו כי‬
‫משם היה קרונ מקום מרן כנען • ורלב״ג כתב כי הם דברי ממה ופירושו נמו שעשו לי בני עשו והמואנים שלא נתניני‬
‫לעגור בגבולם עד אשר מעמר את הירדן לא אבה סימון מלך חשבון העבירנו בו ויהיה וי״ו ולא אבה ללא ענין כמי‬
‫ו־יה וענה‪:‬‬
‫**י*( יש אומרים כי ארגוב שם אדם בחלק נחלתו זה החבל׳ ויש אומדים ני האל״ף נוסף והוא מגזרת ורגבים ידובקובדרך‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫רחוקה * ואנקלום תרגם כל בית פלך תרכונא‪:‬‬
‫י* * ‪ v‬ה ה ו א יקרא* ההיא תשמש נייקים אשד ונן וכל ההקדש שמואל הרואה ההושיבו נשים ננר״ומ וטעמו אשר הו*‬
‫יקרא ארץ רפאים‪:‬‬
‫ע‪%‬‬
‫והבי" ח‬
‫ד ב ר י ם‬
‫ו א ת ח נ ן‬
‫למלת א ר ה ‪) :‬לה( מלבדו״ פירושו זולתו‪) :‬לי( ליסרך״‬
‫עדשת ואתחנן‬
‫‪ .‬דתכ״ף בדגש‪)) :‬ז( בפניו״ בחייו כלומר בשבועתו‪:‬‬
‫< (‪.‬ואתחנן ״ •פירושו קרוב ל מ י ן חפלה ובקשה ופירושו ) מ ( א ש ר ייסב ל ד י בא ב מ ק ו ם למען**״(‪ ) :‬מ א ( אז‬
‫בקשתי מלפניו שיחנני‪ ) :‬כ ה ( ‪ .‬ה ז ה • יש טסנו‪:‬על הודעת יבדיל' כחב ראב״ע משפט לשון הקדש לאמר לשוןעחיד‬
‫הנמצא ברהוק כי יאמר •זה על הידיעה; )גי( ויתעכד״ ח ח ת עבד עס מלת אז וכן בלשון ישמעאל‪ :‬מזךיור־ו‬
‫‪,‬ענינו הקצףוהחרון‪ ( » ) :‬הפםנה‪1‬״ כ מ ו נ ב ע ה ‪ :‬ותימנה״ שמש״ הראוי מ ז ד ה ה כמו מ ד ב ר ה מ ח און‬
‫דמשק )מלכים ייט(‬
‫נקראת כן פ א ת הדדזם כי הוא לימין האדם בעח ש י ם )יהזשע י״ח( י " * כדברה‬
‫ונשחנה לשוא מפני הםמיכוח שלא בדרך הבריו כי פ ת ח‬
‫פניו למזרח ובא בתוספת תי״ו‪:‬‬
‫הרי״ש היה מורה על הסמיכות‪») :‬י( וזאת ה ח ז ר ו ת •‬
‫פירושו ענין ה ת מ נ ה ‪:‬‬
‫ד )*( ב ב ע ל פעור״ נקראו הפסילים והעצבים בזה השם‬
‫כ ו ר ם כאדון לעובדיהם *( ‪) :‬יא( ער ל ב‬
‫השמים ״ לפי שהלב מיצוע גוף האדם ועצמו נאמר נם כן ה )י>( ן ל א עליתם כהר לאמר״ ולא עליתם כשירד‬
‫בהר ?־ אמר‪ .‬אנכי ומענינו תבין חסרונו‬
‫למיצוע כל ניף זעוצם שלו ל ב ‪) :‬עי( כל חמונה ״ המלה‬
‫הזאת כאן נופלת על צורת הדבר ועל־ תבניתו המובן ובסימן ג״ה כתוב‪ .‬לאטד דבק •עם להגיד לכם א ח דבר‬
‫בחושים‪ 00 :‬כל ס מ ל י ענין ד פסילים והאלילים ויתכן ה׳ שזכר והוא הפוך וכן רבים*״*״(‪ ) :‬י ‪ 0‬שמור״ ב א‬
‫להיות עקר המלה צורה מן הצורות או כלל לכל צורורת המקור במקום צווי‪») :‬י( לעשות א ח יום השבח״ לתקנו‬
‫אחר שאמר תמונת כל ס מ ל ‪) :‬י‪ 0‬אשר תעיף ב ש מ י ם ״ ולשמרו‪) :‬י״( ולא תחאוה״ החאוה היא בלב‪) :‬״י( ולז*‬
‫נשאל זה השם לגובה האויר‪:‬־) ( מכור הברזל״ ה ו א יסף״ פירוש ולא יסף עוד קול גדול כמוהו* ו ה מ ת ר ג ם‬
‫הכלי שסתיך בו הצורף ה כ ס ף והזהב זפירלשו כי‪.‬כמו הוציאו לענין אחר שתרגם ולא פ ס ק ‪) :‬כל( ואת תדבר‬
‫שצורפים־הכסף והזהב בכור הן נערפו במצרים בעבודה אלינו״ סימן הזכר הנמצא והוסיפו ה א לרוב* ו ב מ כ ל ‪S‬‬
‫קשה ״ ומה שאמר הברזל והמרים לא יעשי אזחם מברזל הכלל א ת ה לזכר ולנקבה א ח לבא כן לזכר כשלשדת‬
‫א ל א מאדמה אמר מברזל לחוזק הצרוף שנצרפו שם**(‪ :‬מקומות וזה א׳ מ ה ם ‪) :‬נ״( ואחה פ ה עמדי ״ כמו עמי‬
‫) « ( כי תוליד י מלח הטעם במקום ב״ף ושיין השירורת ואפשר שנגזר המלה מענין עמידה ר ו צ ה לומר עמוד‬
‫ופירושו כשתוליד בנים‪) :‬ל‪ 0‬אשר ברא אלהים א ר ם ״ במקום עמדי כלומר במקום שאגי בו ולא מצאגו מלה זו‬
‫בדבר שהוא מבואר טי הוא הפועל והפעול לא הוצרכו‬
‫כי א ם עם המדבר בערו‪:‬‬
‫אשר‬
‫יג‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ה ב י ״ ח תשמש במקום נענור נמו ולענוד יעקב נוחל‪:‬‬
‫*(‬
‫היי• כלנם ׳ היום י הודיע עוצם השגחת ה׳ נישראל שלא מת אמד מהם זילמ אשל מתו על דבר פעור והיה ראוי‬
‫נפי־ המנהג הנונעי נעם גדול כזה ׳שימותו בכל יוס רבים מהם יהיה זה כן כי כנר הנטיחם הםם יתנישזה הדור‬
‫יירשו האון ונמו שהמית במלבר היוד הקודם על מרים כן רצה להשאיר אלו כדי שיירשו כלס את הארן ונזה אמר כי‬
‫לולא עונם לא ליה מת אמד מהם והעד על זה ני האנשים לבד אשר ;נשלו בעין פעור מתו ולא מת זולתם נחמרו‬
‫ואתם הדבקים‪.‬בהי' אלהינם חיים נלנם היום‪:‬‬
‫‪$‬ן תשכח את הדגרים אשר ראו עיניך ״ הנה הזהירנו השם במצות לא תעשה שלא נשכח לנר ממעמד הר סיני ולא‬
‫נסירוה מלבנו לעולם וציני במצות עשה שטדיננ לבנינו מזור לדור בל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה והמועל*!‬
‫בחצוה הזאת גדול מאד שאס היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד ין> על פי שנבואתו נתאמתה באותות ו‪3‬מופתים‬
‫• אס יקום בקרבנו• נביא או חולם חלום ויציגו בהפך מן התורה וימן לכו אות או מופת ינגם ספק בלב האנשים אבל עתה‬
‫שהגיע לנו התורה מפי הנבורה לאזננו ועינינו הרוחות אין שם אמצעי ננחיש נל חולק ונל מספק ונשקר אותו לא‬
‫יועילהו אות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו ני אנחנו יודעים בשקרותו זהו שאמר שם הנה אנכי ‪3‬צ אליך בעב‬
‫הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם כי נשנעתיין הדבר אשר ראו עינינו אמת לבנינו ידעו שהיה הדבר אחת‬
‫בלי ספק נאלו ראוהו נל הדורות ני לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל והם לא יסתפקו כלל בעלותינו‬
‫אשר נעיד להם אבל יאמינו בולאי שראינו בעינינו נל מה שנפפר להם‪:‬‬
‫א ש ר צוך ה׳ רלהיך• בא בענק נאשר והטעם כאשר צרך ה׳ אלהיך כלא תעשה לך פסל‪:‬‬
‫**(‬
‫***( כ״ום הזה ־ הטעם שהוציאן לתנלית שתירש תכף את האדן מיד הג׳ים הגדולים העצומים ההם כמו שראית בעיניך היים‬
‫הזה שירשת א ק שני מלכי האמורי״ והנכון בעיני שאיננו דבק עם גחלה רק הטעם ויוציאך בפניו בנהו הגדול‬
‫ממצרים נ־ום הזה להוריש גויס גדולים וגו׳ להביאך לתת לך את ארצם נחלה והוא נמו הפיך*• כ ל הימים׳ שעור‬
‫הכתוב וגמרת את חקיו ואת מצימיו אשר אנכי מצך היום כל הימים אשר ייטב לך וגוי* והטעם ני המודה הזאת‬
‫הוא נצחית לא תשתנה לעולם ולא תחודש דת מאת האלהים כל הימים‪:‬‬
‫****( ל א את אניתי״ו• הטעם לא• את אבותינו לבדם ני נס אתנו׳ והנכון לא כרת את אבותינו שהיו במצרים ק אתני‬
‫נית י‪;-.‬רית ני רבים היו במחנה שנמעו הברית מ ט ה׳ על נן אמר ני אמנו אנחנו אלה פה היום נלמ חיים‪:‬‬
‫ר‬
‫ארץ‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר י ‪:‬ם ‪.-‬ו א‬
‫יי ^ א ש ר אנכי מצוף •־ הכ״ף רפה וכן כל אשר אצוך‬
‫‪):‬מלבים י״א( *‪) : C‬ס( ובכל מארך׳ ר מ י‬
‫ממונך* •או ׳פירוש רב‪.‬רב אהוב אותו בכל מה שתוכ׳‬
‫ותהיה האהבה גשויה כלב‪.‬ואינו‪,‬יוצא מענין המלה הזאת‬
‫שפירושו ענין הרמי‪) :-‬ז( ושננתמ* עניו הדבור התמידי‪:‬‬
‫)ט( על סזזות ביתך י בא לשון רבים על יהיר כי פירושו‬
‫על א ה ח םהטזוזוח לפי הקבלה ושרשו מו‪) :‬טו( אף יי*‬
‫• לפי שהכעס •הראה בחוטם יקרא א ף ‪) :‬כ( מחר לאפר ״‬
‫•אינו כקרוב א ח ר היום שהוא בו כפירושו ברוב המקומות‬
‫כי אם לאחריזטן ברחוק‪ :‬מוז הערה״ שם כלשון גמבות‬
‫ורנפרד עדה כי אלו היה מקובץ מן ערות הירה לו לומר‬
‫עדיורת‪:‬‬
‫ע ק ב‬
‫ח ‪ rr‬ינ ‪f‬‬
‫נא‬
‫משאר המאכלים לפי שהוא עקר מאכל ה א ד ם ‪ :‬ןד( לא‬
‫בצקה; לא יחפה מבלי מנעל והוא מענין בצק כי בכלור*‬
‫‪v‬׳‪t v‬׳‪ \>~*/ u‬׳‪.‬״> !״ ׳<»• ! י‪WI<»/ 4‬׳‪ U‬שטן כי ישזתיס‬
‫שאיגם עושים שמן וכן תרגם אנקלוס ארע ר ו י ת ה א‬
‫עבדין מ ש ח א ‪ :‬ודבש י התמרים נקראו כן‪) :‬ט( במסכגת ״‬
‫שם תרגום עני מסכן‪) :‬׳<> ירבין* בהראות למ״דהפועל‪:‬‬
‫)טי( נחש שרף * גקרא כן לפי שהוא שורף ברכל פיו •‬
‫מצור החלמיש״ מצור החזק והתקיף״**(‪ 00 .‬עשה לי<‬
‫פירוש אסיפה וקנין‪ :‬אח החיל הזה ״ ענינו חוזק ׳ואומץ‬
‫או ממון ורכוש וכן הגותן לך כח לעשגרת ח י ^ לשני‬
‫הפירושים‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ך )^ ו נ ש ל • פועל יוצא ענין ההסרר־ז והסתירר־ז‪:‬‬
‫היוםהלס״ר מורה על העצם עצמו כמו סלח‬
‫‪ (0‬חשק יי ״ ענינו כעגין חפץ‪ (0 :‬אל ^ ‪(0‬‬
‫א ת ויספיק העגין זולתי־־‪ ( P•) :‬ואןית ״‬
‫פגיו* בחייו‪:‬‬
‫משפסו א כ י ת כ פ ל ם וחנותי את אשר אחון*‬
‫אהוב ולפי‬
‫כמשפטו במשקל מר־*•‬
‫או הוא‬
‫פרשת עקב‬
‫שהוא יוצא לא יתכן אלא מן הקל לאמבנין י נפעל־‬
‫‪ 0 0 .‬והיה עקב תשמעון״ בשכר שחשמעון ואמר ער־ וכשרש נכח כתב ואפשר להיותו מעקר זה וענינו הרציצה‬
‫השכר עקב לפי שהשכר סוף המעשה‪) :‬יג( שגר אלפיך ״ והשבירה‪ :‬טחון״ מקור ולרעתאנקלום הוא שםלםצירה‬
‫ענין שלוח כעגין ישלחו כצאן עויליהם )איוב כ״א( ורז״ל פים שתרגם ושפית •יחיה בשוסיגא והיא נקרארת ליימא‬
‫הרגילו הלשון הוה בענץ שלוח כמו שאמרו שגר אחריו בלע״ז ותהיה בייח השמוש ח ס ר ה והיא כמו ואכות אוחו‬
‫מולח זה ה ר ב ה ‪ :‬ועשחרוח צאנך• אמרו מ ה מ נקבורת בטחון‪ :‬היטב״ מקור כלומר מאד מאד‪ :‬דק״ פתח והוא‬
‫הצאן ואמרו רז״ל למה גקרא שטן עשתרות שסעשרוות עבר מהקל‪ :‬אל קשי* בשוא לבדו וכן במכלל וכתב עור‬
‫ומשפטו בקמץ חטף כמו אל דמי לך )חהלים פ י ג ( ‪:‬‬
‫בעליהן שמוכר א ת הגביגה והצמר והמלאים‪) :‬יי( עקר*‬
‫האיש שאיגו מוליד גקרא כן וראשה שאיגה יולדת נקראת‬
‫עקרה ״ ואפשר שגקראו כן לפי שנעקר בו דבר שאיגו י )יא( ל ך למסע ״ שם בענץ המקור כאייו אמר להסיע‬
‫געקר בה‬
‫האשה‬
‫׳מוציא הורע כמשפט ‪u‬״ וכן‬
‫ן במכלל ובסימן קיר ובא בפתח במוכרות‬
‫כ‬
‫דבר שאינה ו‬
‫‪u‬‬
‫‪w‬‬
‫‪u‬‬
‫יכולה לקבל הזרע במשפט ולפיכך נקראו כן‪) :‬עי( מ י י ! והראוי בקמץ‪ w :‬וארגי הארוגים׳ המסדרת כל לשון‬
‫שם בתוספת ט״ם עגין חולי‪ .‬לא ישימם״ בא קםץגדיי אדמת עם מ כ י ל לא מפיק אל״ף בר מן שבעה ווה אחר‬
‫‪1‬‬
‫י‬
‫י מ ה ‪ " D n‬״ * "‬
‫י‬
‫ה ח ת קמץ קטן והראוי י ׳ ט מ י ם ‪' :‬‬
‫ברוך הו^ז מ ח ן א ו ת ם‬
‫פירוש שהידז הקרוש י‬
‫)‪ nws 0‬כל היקום׳ שם בתוספת יו״ר ורוא ש ם‬
‫•בםמתיו א ם יעמדו ב ר ש ע ס א ם לא ושרשו נ ס ה ‪ :‬הגרלת״‬
‫‪ .‬כלל לכל חי על האדמה‪) :‬ט( תאריכו‬
‫גדולות בפלא‪) :‬ני( חערץ ״ פועל בודד וענינו השבר‬
‫ו ה ח ת ת ‪ ( » ) :‬סהר״ ש ט כמו מ ה ר ה ‪ ( « ) :‬ותמכש* י מ י ם ־פועל עוכר ופירושו תאריכו הזמן שתשבו על‬
‫שרשו הים ומשפטו ה י מ ם והמ״ס האחרו־נד־ז י‬
‫האדמה ימים רכים כי אריכוח הישיבה במקום הוא ביד‬
‫סימן הרבים והאות י * כי ה ס ״ ס הראשונה קמוצד־ז האדם לפיכך נקרא הוא מאריך אבל **ריכזת החיים הוא‬
‫כ ד י ר כל השמות ממשקל פ ע ל ם ואלו היתה שרש היחה ביד הימים כגזרה הבורא לא ביד האדם לפיכך נקראו‬
‫פתוחה כדרך כל פעל י " וענינו כעגין שכר **( ‪:‬‬
‫הימים כאריכיפ‪ (0 :‬הירק״ ת א ר לעשב שהיא מאכל‬
‫א ד ם ‪ 0 0 :‬מרשית ״ בא ה ס ר אליף‪) :‬יי( יורה ״ ענינו‬
‫)‪ 0‬י ז ל הלהם״ ענינו כלל לכל םאכל ווה על הלחם מטר ״ וכשרש לקש בחב היורה הוא המטר הבא ראשון‬
‫ומלקוש הוא המאוחר‪) :‬יי( ועצר• עניןהמניעה‪ :‬י‬
‫לבדו והורגל הלשון הוה על ה ל ח ם יוחד‬
‫אשר‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪V T‬‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫י ט (‬
‫‪015n‬‬
‫י‬
‫א‬
‫;‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪T‬‬
‫י‬
‫ח‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫זנת רלנ ו׳ נש י דנק עם לרשמה ולס הוא דיוק ממנן• צו תמהר ביית השירות נמו הנמצא בית ‪:'0‬‬
‫הכנ משר עליהם׳ ייתכן לפרשו בלי חסרון ופירוש‬
‫ר«ה‪1‬ל וזהנ עניהם • מחסר <;לת אשר זנן הוא לא תממ‪.‬‬
‫י עליהם בעמדם והנועם בישרוף הכסילים נאש ולא יקוול נכף וזי‪ 3.‬שיתוו לו נגויס לקנות אותם ממנו‪:‬‬
‫י ‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ד ב ר ״ מושך עצמו ומחר עמו ו ק הוא במלברהגיולוכנוראמדבר נכש שרף ועקרג‪:‬‬
‫ד‬
‫***׳>‬
‫•»«*(‬
‫ף‬
‫מ‬
‫^ ‪ « %‬״ ^ ? ן ^‬
‫\ ‪- -‬‬
‫'‬
‫ו ע כ ר ח משמרחו זמרותיו ומשפטיי י י י '‬
‫נל הימים י ונןנאמר בפרשת והיה לס שמוע למען ילנו ימינם וגו׳ נימי השמים על כאוץ כי זה יורה שאם‬
‫מ צ‬
‫י י נ ל‬
‫ה י מ י ס ‪,‬‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫י‬
‫ע‬
‫ג‬
‫ח ו י ת י }‬
‫י‬
‫ר ‪ 7 ,‬י‬
‫ה‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫א‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר י‬
‫ר‬
‫ם‬
‫ת‬
‫א‬
‫הבהמת״ חיה בכלל בחמה כי אטד אחריו איל וצבי‬
‫פרשת ראה‬
‫ויח‪1‬ו־ בפירוש ששואל י״ו‪ :‬יצ{ה כשבים' בסמוך בצרי‬
‫ב ה ר א ו ה ?־ ש ר‬
‫)‪ Co‬אשר חשמעו ״ ב מ ק ו ם א ס פירוש א ם ת ש מ ע ו ‪ :‬וכן ו ש ה ערכם ומשפטו‬
‫הפועל־ ע(יה בפל־ים כ ל ת ר ז ה הקטן ‪p‬‬
‫י"‬
‫)לא( ו י ר ש ת ם אתה״ בא הרי״ש בחירק מקום פ ח ח ‪:‬‬
‫) ס ( ויחמור*‬
‫יקיא ש ה ‪:‬‬
‫הכבשים ומן העזים‬
‫י ב ‪ CO‬א ת אלהיהם ״ שב אל אשר עבדו שם הטיס כתב רבי יונה כי כן קודין אותו בלשין ערבי והיא חיה‬
‫והוא הפוך וכן רבים‪) :‬ג( את םזבחותם • דומה לעז גדול‪ :‬ואקו י הוא תיש ה ב ר ‪ :‬ודישן ״ הוזיי*‬
‫בא בסימן ר מ י ה נ ק מ ה לבד‪ :‬ו א ש ר י ה ם ״ כל עץ שם חיה ולדעת אגקלזס הוא ה ר א ם שתרגמו ר י מ א ‪:‬‬
‫שעוברים אותו או גוטעין אוחו לכבוד טי שעובדים אוחו וחאו״ היא שור ה ב ר ‪ :‬וזמר• שם חיה כתב רבי י ו נ ה‬
‫יקרא אשרה‪ CO :‬ל ש כ נ ו ׳ בחירק הוא סקור בשקל־ גקראת כלשון ערבי זוראפת‪ :‬ה ש ס ‪ 1‬ע ה ״ אמרו רז״ל‬
‫העם )גחמיה ח ‪ C‬או ה ו א בריר• בפגי עצמה היא שיש‪ ,‬לה שגי גבין ושגי שרראות‬
‫ו ב פ ת ח ו עמדו כל י י‬
‫ש ם ‪ CO :‬בכל משלח ירכם י עגין ההושטד‪ :,‬ולפיכך גקרארת ש ס ו ע ה ש ה י א כמו ח ל ו ק ה לשתי‬
‫‪ 00‬לא חעשץ וגו׳ איש כל הישר בעיניו• בא בחסרון בהמות‪) :‬׳׳ ‪ C‬כל צפור ט ה ו ר ה • כתלמוד זכי‪-‬ו צפור‬
‫מלח י ק ופירושו רק איש כל הישר בעיגיו יעשר‪ ,‬להקריב בלשון נקבת ואמרו צפרת כרמים• ו מ ה ש א מ ר במקרא‬
‫קרבגותיו בבמתו ולא יצטרך להביאם בבמה ׳גדולה במו צפור טהורה צפור הוא שם כלל ל מ ך העופורת במו‬
‫<"‪"•11‬‬
‫״‬
‫‪ w‬י •‬
‫‪ j‬י—י ו‬
‫״ ‪i i / i m • MJJ« u‬‬
‫׳< ‪- i l I‬‬
‫—"•׳ ן‬
‫•יי•‬
‫־'‬
‫בו ו<ואח ‪.‬הצפוד לא בתר וכלל־ בו התור‬
‫גם כן‬
‫שאסר גם‬
‫ולהקריב שאמר‬
‫לשחוט ולהקריב‬
‫רשות לשחוט‬
‫לגו רשות‬
‫שאין לגו‬
‫עושים שאין‬
‫אנחגז עושים‬
‫שעתה אנחנז‬
‫שעתה‬
‫אטד צפור ששים ודגי הים ) ת ה ל י ם ח (‬
‫אלא באהל מועד על המזבח וזהו שאמר בי לא ב א ת ם והגהל ״ וכן אם‬
‫העופות ומה שאמר צפור טהורה לפי‬
‫עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אל המגוחה זו שילה וכלל־ בו כל ה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫•־‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫נע‬
‫בקמץ ר ח ב ‪ ( < :‬לרשת אותם״ ענין נ י ח ש ושלוח‬
‫והכלל כל שהוא קשור עם מ״ם הוא לשון גירוש ושלוח‬
‫ויתכן לפרשו לשון ירושה ויהיה דבוק עם כי יכריח לא‬
‫עם לרשת ויהיה כל בגין הקל בעגין ירושה ל א יהיה אחד‬
‫מהם לשון גירוש ושלוח‪) :‬ל( פן תגקש״ כמו פן חוקש‬
‫כי גקש ויקש עגין א ח ר ‪:‬‬
‫‪,.‬‬
‫יג ‪ W‬ב ק ר ב ך ׳ בתוכך‪ ( 0 :‬ונעבדם ״ ר ‪ ,‬י‬
‫י המגהג העי״ן והאות הנוספת כ פ ח ח‬
‫ובא העי״ן מפואר בקמץ חטף והאות הנוספת ק ד ‪, -‬‬
‫בקמץ מסגי הקמץ חטף אשר אחריה‪) :‬ל( ה י ש כ ם‬
‫אהבים* בחירק ה י ו ״ ר ‪ 0 ) :‬כי דבר ם ר ה • תאר בפלס‬
‫דברי סרר־ן‬
‫זרחל בתו ב א ה רוצה לומר דבר ״‬
‫והשתנות מ ה ם נ ה נ ‪ :‬ו ב ע ר ה ״ עני ן‬
‫וענינו העוות*‬
‫הברחה והסרה‪ 0) :‬אשת חיקך ״ רוצה לומר השוכבת‬
‫בחיקך‪) :‬יי( בני בליער־־ ׳ אנשי רשע ו ה ו א ש ם * ( ‪:‬‬
‫)טי( נכון הדבר' כלומר נכון מפי העדים כאשרחקי־ח‪:‬‬
‫)עז( לפי חרב ״ חורו של חרב נקרא פ ה ‪ ) :‬״ ( כ ל י ל ‪ -‬״‬
‫כמו כלו וכן אמר התרגומ גמיר‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫יד ) א ( ל א התגדרו״ עגין שריטה בבשר‪ CO :‬כי עם‬
‫קדוש אתה* בא מלרע ו מ ק ף ‪) :‬ל( זאת‬
‫׳‬
‫ר א ו‬
‫נ‬
‫ב פ י‬
‫ןר‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫שמה ראה שרואה ביותר״ וכל השאר מ פ ו ר ש י ם‬
‫ב פ ר ש ה שמיגי‪ ) :‬נ א ( לגר אשר בשעריך תתנגד־״‬
‫ו א כ ל ה ״ הוא הגר הגר בארץ ישראל־ שקבל עליו‬
‫שלא ל ע מ ד ע״ן‪ 0 0 :‬עשר תעשר״ פועל הכבר‬
‫מעשרה רוצה לומר תחן מעשר‪ :‬היוצא השדה״ פירוש‬
‫היוצא מן השדה או הוא פועל כבד ופירושו אשר יוציא‬
‫השדה ובמכלל הה״א ב מ ק ו ם אשר כמו אשר יוצי^יז‬
‫י ‪ ) :‬נ ס ( וצרח ה כ ס ף ׳ עגין גניזת ה כ ס ף בכים‬
‫י‬
‫וכיוצא מ עם הקשירה• ורבותינו ז״ל אסרו רבד ש ש‬
‫לו צורה‪ :‬וביחך״ פירוש בגי מ ת ך ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫טן ) א ( מקץ• חחלח הזמן ואף על פי שענינו סוף‬
‫להשמטת כספים הוא חחלה להשמטת‬
‫קרקע ולשלוח עברים כי הראש והסוף י ק ר א פ צ ה ‪:‬‬
‫ש מ י ט ה ׳ ענין ע ז י ב ה הדבר ו נ ט י ש ה ו וכן כ ל ם ‪:‬‬
‫)נ( מ ש ה ירוי במכלל בינוניובסםזך בצרי ויתכן שהוא‬
‫"״ שם ב פ ל ס מ ט ה ענין חוב‪ :‬ל א י ג ש ״ עניו‬
‫והלוית ‪ :‬לא חעבט* ל *‬
‫לחץ‪ :‬יי( והעבטת״‬
‫תלוה ולפי שההלואר‪ ,‬על המשכון והמשכון גקרא עבוט‬
‫ד יא אליך א ת העבוט נ ק ר א ה‬
‫שגאטר < ‪1‬‬
‫ה ה ל ו א ה כן וכן והעבט תעכיטגו וכן אמר התרגונש‬
‫ואוזפא תוןפיגיה‪ (0 :‬ל א ח ק ב ץ ׳ עגין סתימהומניעה­‬
‫עם‬
‫‪1‬‬
‫ס‬
‫ט ן כ‬
‫ר‬
‫‪1‬‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ט‬
‫ן‬
‫ןצ‬
‫לקט שכחה‬
‫תשמרו מצ־תיו אשר הוא מצה אתכם היום נמו שזנר נזאת הפרשה ירנו ימי ההולכים נדרך זה תמיד נימי השמים‬
‫‪Av ,‬‬
‫על האדן וזה לאות כי כל התורה תתקיים נימי השמים על הארז‪:‬‬
‫כ ת ב הראנ ע שהיא מלה מורכנת ‪3‬ל יעל כגון תפלה שלא יעל ולא עלל ולא ימיה* ורדיק אמר מ ה הרשענןשג*‬
‫יעלה ולא יצליח י ויתכן שיהיה נמו בלי ע ל שפורח מע;ו עול תורה‪:‬‬
‫‪r‬‬
‫*(‬
‫אביו!‬
‫ד ב ר י ם‬
‫א ה ש ו פ ט י ם‬
‫ר‬
‫נב‬
‫י| ) ‪ 0‬ל ע ב ר בריתו• רוצה לומרשיטוש ויעזוב הברית‬
‫ויעבור עליו כאלו אמר מ ע ל בריתו‪:‬‬
‫) י ( היטב״ מקיר כלומר מ א ד מ א ד ‪) :‬י( יוטה המת •‬
‫על שם סופו‪ :‬כיח( משנה התורה י כתוב בצרי רוצה‬
‫לומר שיכתבנה פעם שנירה שיהיו לו שתי ת ו ר ו ה וכן‬
‫למדו רבותינו ז״ל מוה בי המלך צייר שיהיו לו שתי‬
‫חורוח א ח ת שיוצאה ו ג כ ג ס ה עמו ואחת שמונחת לו‬
‫בבית ננויו * ויש מפרשים אוחו ענין שנון מן ו ש נ נ ח מ‬
‫לבניך‪ ( 0 :‬לבלתי רום״ שלא לרום״ ובמכלל הלמ״ד‬
‫תשמש במקום בעבור רוצה לומר בעבור שלא ירום לכב‪:‬‬
‫־ ‪ 0 0‬עם לבבל״ ‪ s o‬ב מ ק ו ם בי׳׳ת בלבבך‪ :‬בליעל״‬
‫ד ב ר רשע והוא ש ם ‪ :‬ורעה ״ פועל עבר מוסב לעתיד‬
‫מפני הוי״ו ובא מלרע של^ז כמנהג‪ (*<.:‬כי בגלל״‬
‫בסבת ( ‪ :‬י׳' * הענק חלניק לו• מענין וענקי‪0‬לגרגרחיך‬
‫;משלי א׳( ר״ל מענהו ושים על צואריו כעגק חרוזורת‬
‫חרווורת מן הדגן והתירוש והיצהר‪ :‬ו י ‪ 0‬ואף לאמתך‬
‫תעשה ‪ *P‬אין ענינו על הרציעה שזכר בסמוך אלא על‬
‫הענקה שזכר קורם והוא הפוך וכן רבימ‪) :‬י ( משנד־ז‬
‫ש כ ר שכיר * הוא ת א ר והראיה שהוא בסגול ואלו היה‬
‫שם היה עגיגו סמוך והיה גקןד צרי אבל לפי ש ה ו א‬
‫הגול אינו סמוך ואם כן הןא ה א ר ר ' ל שכר שכיר שני‬
‫יש לך ל ת ת לו שהרי עברך שש שניט שלמים ב י ו ם יח ‪ 00‬אשי יי״ הבשר מהקרבן אשר היהילכהנים‬
‫ובלילה והשכיר א ם הוא עובר ביום איגו עובר בלילר־ז‬
‫נ ק ר א אשי אחר שקצהו נאכג־־ באש‪:‬‬
‫ואם הוא עובד בלילה איגו ביום‪ 0<0 :‬הזכרחקריש״ ) ‪ 0‬משפט הכהנים ״ ענין החוק והרת והתכונה •״( ‪:‬‬
‫פירוש אע״יפי שמןרושחו מ ר ח ם צייך לומר הרי ה ו א ו ה ק ב ה ״ אפשר שיהיה ממשקל* ס א ה מ א ה אבל למה‬
‫קדוש לבכורה *״( ‪:‬‬
‫המלד־ז‬
‫שנהגו לקרא ב מ ש ג ה‬
‫בסמיכות הקו״ף בצרי קבת הנכרי וכך בכנוי כשרר־ז‬
‫טז ‪ CO‬ל ח ם עגי* שם ענין הכנעה ונקרא כן על שם שיגקה מן הטרפה קבתה אסורה ידמה שהוא מנחי‬
‫שגחענו ב מ צ ר י ם ‪) :‬י( כי אם אל־ העי״ן קי״ב‪) :‬י( ראשית דגנך״ שם החסה או השעורה‬
‫המקום י מלת הטעם למעט • ‪£ 00‬צבעת ״ לא נ ש ת נ ה או א ח ד מ ח מ ש ת ה מ ע י ן אחר ש נ מ ר ח ‪) :‬יי( חלק כ ח ל ק‬
‫<צזבעות להם באלו א מ ר כחלק כחלק בשני כפ״י הדמיון בות העני‪.‬‬
‫בקבוץ להפריד בינו ובין ‪ #‬מ ף י י‬
‫שרשו א ל א ׳שיספיק בכ״ף א ח ת רוצה לומר שיהיה חלק וה‬
‫)יחזקאל כ״א(‪ :‬ל ( מ ס ת ״ " י ״‬
‫כ ח ל ק זה וחלק זה כ ח ל ק ו ה ולא שיהיה ה א ח ד עקר‬
‫מ ס ס תרגום די מחסורו כ מ ס ת חסרוניה‪:‬‬
‫והשני ט פ ל ל ו ‪ :‬לבד ממכריו * פירוש לבד מ מ ה שמכרו‬
‫ה א ב ו ת זה לזה בימי דוד ושלמה שנקבעו המשמרור־ן‬
‫פ ר ש ח שופטים‬
‫ומכרו זה לזה טול א ת ה שבתך ואני שבתי‪ 0) :‬ק ס ם‬
‫‪ 0‬י ‪ 0‬אשרה* בל עץ שעובדין אותו או נוטעין אוחו קסמים ״ הלשון הוה כולל כל מ ל א כ ה שעושין אותה לרעת‬
‫לבבזד מי שעוברין אותו יקרא אשרה ובא עם הה״א ה ע ת י ר ו ת ‪ :‬מ ע ו נ ן בינוני מהמרובע מ ן הכפולים אמרו‬
‫רבותיגו ז״ל מעוגן זה האוחז א ת העינים רבי ע ק י ב א‬
‫בסמיכות‪:‬‬
‫אומר‬
‫‪7‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫ל ק ט שכחה‬
‫אביון ־ מנזרח ולא אנה נפלס עליון חניון שהשוש עלה חנה ונקרא כן העני ני הוא תאנ ומתאוה לכל דנר גענור‬
‫חסרונו‪:‬‬
‫ה ו צ י א ך הי אלהיך ממצרים לילה י אן> על פי שיצאו ‪3‬יוס שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל נלילה נתן ללם‬
‫י פרעה ר‪5‬ות נצמח נ י כן כהונ ויקרא למבה וגיאהרן לילה ויאמר קומו צמו מתיך עמי וגוי‪ :‬והרדי׳׳אכתנ‬
‫כי מלת לילה חוזרת יזביחת הפסח שהיה גלילה ושעור הכתוב ועשית פסמ לה' אלה? לילה ני נחדש המניב הוציאך ה'‬
‫ילהיך רמצויס והוא כפיך ורבים נ ן ‪ :‬והדא‪3‬״ע כתנ ני הרלו ייצאת ‪35‬הר והוא ע ת עלות עמוד השחר שיחל להראות‬
‫אור השמם ‪3‬ע‪3‬ים והנה יש בין תתלת זה הרגע ער עת זרוח ה&מש שעה ישוה ושליס שעט והנה יש לנו ג<‪1‬רוםמ^ך‬
‫גדול נמו ותפכב מרגלותיו עד הבקר ושם כתוב בטרם יכיר איש את רעהו והנה היו מישריןל שיניו ב‪-‬תלזלת עמוד‬
‫השמר ועוונו לילה בדרך התורה עד זרוח השמש ואחרים יצאו ‪3‬ו ביום כי קהל ר‪ 3‬היה יותר מתחנת רעמשס עד סופה‬
‫משמנה פרסאות על כן כחוב יוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה וכתוב אחר היוס אחם יוצחים‪:‬‬
‫צאן ובקר ׳ צאן לקרבן פסח ו‪3‬קר לחגיגה י והרמנ״ן כתב שיחסר וייו השמוש נמו ראובן שמעון שמש ירח ונן הוא‬
‫י וזבחת פיסת לה׳ אלהיך וצאן ובקר והטעם שמלבד הפסח יז‪3‬ח צאן וגקר לחגיגה‪:‬‬
‫ש ו פ ט י ם ושוטרים י שופטים אלו הדיינים י ושוטרים אלא הרודים ‪3‬עס שיש להם מקל ורצועה להביאם לנית דין ולנוף‬
‫חותם להנהיגם על בי המשפט אשר יאמרו השוכטים‪:‬‬
‫ה ז ד מ ז והלחיים והק‪3‬ה י נתב הרב המורה ני הלחיים כיו ‪3‬ע‪3‬ור היותם לאשית הגוף והזרוע ראשית האברים‬
‫המשתרגים והק‪3‬ה ראשימ המעיים ני הראשית בכנס ינמנו למשרתי השם לכבודו׳ והראב״ע אמר שמנשר‬
‫הגיף ומחלק הראש ומהקרבים אלה הס כיותר טובים י והרלב״ג נמ‪ 3‬שמפני שאמר ה׳ הוא נחלתו סמך שיתנו לנהן‬
‫הזרוע והלחיים והקבה להעיד שזה השבט הוא זרוע ישראל ונחם והוא המתפלל עליהם ומישר אותם בלשונם אל דרני‬
‫התורה נאמרו יורו משפטיך ליעקנ ותורתך לישראל והוא המכין מזון להם בזכותו כמו שהקב״ה מכין המזון לכבד וללב י‬
‫ווורשי רשויות אמרו כי זה כיה להם בזכות פינסם כזרוע שנו לקח הרומח שכנה זמרי ונזבי והקנה מ‪5‬ני שדקר את‬
‫האשה‬
‫ד• ב‬
‫ר י‬
‫ם‬
‫פ‬
‫ש ו‬
‫ט י‬
‫‪b‬‬
‫‪1‬‬
‫אזמ* זה המיושב עתים ושעות ואומר היום יפת לצאת לסהליםל״ט( וגזבר במשקל־ השרובעיס‪ :‬ונש^ הברול*‬
‫למהר יפה ליקת‪ :‬ומנחש• פירשו רבותיגו זיל מנחש פועל עומר עגין ׳ההסרהי*‪) :(.‬יל( ל א • ת ס י ג • עגיגו‬
‫זה האומד פתו גפלה מפיו מקלו גפל מידו בגו קורא לו הרבקרי‪ .‬אל הקודם גדחותו ממקומו‪ 0 0 :‬שקר עגה•‬
‫עגין עדות‪:‬‬
‫מאחריו עורב קורא לו צבי הפסיקו גחש מיסיגו שועל־־‬
‫משמאלו אל תתחיל בו שחריח הוא ראש חרש ה ו א‬
‫כ ) ‪ 0‬כ ק ר ב כ ם ״ בא ה ע י ‪ f‬בקמץ חטף והפ״אבקטץ‬
‫מוצאי שבת• ועור אמרו חנו רבנן לא חנחשו בגין אלו‬
‫ר ח ב במו אם היחה העיין גתנית‬
‫ה מ נ ח ש י ם בחולדה ובעופורת ובככבים‪ :‬ומכשף• כ ח כ‬
‫ראביע כי הוא המשנה דבר התולררז למראה העין‪ :‬יען מ א ם ב ש )ישעיה ל‪ X‬והיה משפטו כ ק ך ב כ ב ם כמו‬
‫ה ( או ־‬
‫כתם׳ג‪1‬בם א ת העיר )יהושע‬
‫‪ CO‬וחבר חבר • מעגין חברה כמו שפירשו רבותיגו זיל‬
‫י כמז א כ ל כ ם לבראשית נ׳(•־)ס( ולא‬
‫??ןךבבם‬
‫וחובר חבר אחד חבר גדול ואחד חבר קטן פירוש ח ב‬
‫האבילות בבית חרש‬
‫חנכו ״ התתלת‬
‫י י‬
‫גדול שלוחש ומקבץ כתות של ח־זת גדולות וחבר ק‬
‫יקרא חנוך ומגהג הוא שעושים סעודה ושמחה באכילת‬
‫לוחש ומקבץ כחורת של חיות קטנורת כגון ג י‬
‫ו ע ק ר ב י ם ‪ :‬ושאל אוב• ענינו ידוע ברברי רבותינו ז״ל הראשונה שיאכלו בבית חרש זלפיכך אמר ולא חנבו‪:‬‬
‫שאמרו בעל אוב זה המעלה סכין הפרקים ומבין אצילי )‪ 0‬אשר נטע כרם ״ בא מלרע שלא כמנהנ‪ :‬ולא חללו *‬
‫ידיו‪ :‬וירעגי• עיין ויקרא‪-‬כי‪ 0 0 :‬מוריש אותם• עגיי פירוש שלא עשהו חולין כי קרוש ה ו א ער שיפרנו‪:‬‬
‫‪ 00‬ולא ימם את לבב אהיו• ש־שו מ ס ס ולפי ש ה ו א‬
‫גירושושלוח‪:‬‬
‫י ״ מפגי מלת את גאמר שהוא מבגין הקל על־‬
‫יוצא‬
‫יט ‪ 00‬ו ש ל ש ת א ת גכמ־ ארצך• פירוש שיהין‪ ,-‬דרך ם ־ א ק ב אלא שהוא לגזרת אפעול כחולם וזה לגזרת‬
‫מחחלח‪,‬הגבול עד עיר הראשונה של יפעל־ י י בפתח•* ואפשר שיהיר־ז םכנין גפע<^‬
‫מקלט כשיעור השגייה ומן ‪1‬ד‪,‬שגייה לשלישית כמו כן וכן מן כמשפטו ומלת א ת היא לתוספת ביאור כמו יחלק ארת‬
‫השלישית עד גבול השני של ארץ ישראל‪ 00 :‬בגרזן• הארץ• ובסימן קכ״א כשהגפעל לבדו לא הוצרכו למלת‬
‫נקרא כן לפי שהוא כורח העצים ודעת רד״ק ורערת אח אלא שפעמים אמרו בו עס הפעול לכדו לתוםפרת‬
‫רוב ה מ ד ק ד ק י ם ששרשו גרז מן גגי־זתי מגגד עיגיך ביאור זהקרימו הפועל לפעול‪) :‬׳״( לגדח עליו גרזן ״‬
‫אפשר‬
‫‪1‬‬
‫ר‬
‫ש ן‬
‫ח ש‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫האשה אל קבמ*והלחיים שנש הלשון ני ‪5‬ו התפלל בעבור ישראל שנאמד ויעמוד פינחמ ויפלל• ונמ־רם אמרו שהכהן‬
‫היה שומנו השלמים וכיה הזרוע שכר זרועו בשחיטה ובלחיים שכר הנרנה וזבה שנר הבדיקה‪:‬‬
‫נ ב י א מקרבך מאחיך כמוני• הנועם כמוני שאגי נביא השם לא מעינן חוסם י ואין הכונה שי;י‪ :‬נביא אמד במדרגת‬
‫‪v‬‬
‫משה רבינו ומעלתו כי אם שיהיה נבחר מחת ה׳ נמו שהיה נבחר משה לנבואתו* ולענין הקימה אאר כמוני‬
‫במוך לא למעלת הנבואה* ונטעם נביש מקרבך מאחיך נמיני יקים לך ה׳ אלהיך כמו שהקים אומי ונתר בי לנביא כן‬
‫יקים לנס נביאים שתשמעו דבר ה׳ מפיהם וזה הפסוק דבק אל סקו־מים והמאוחרים ופירוש הענין ני הגוים האלה‬
‫אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו‪ .‬לדעת מהם עתידות אבל חתה לא כן נתן לך ‪0‬׳ אלהיך ני עשה לך מעלה גדולה לתתך‬
‫עליון עלינל גויי האדן שיקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו נאשר שאל‪ /:‬מעה ה׳ &להיך בחורבוגו'׳ ואתה תשמע‬
‫ממנו מה יפעל אל •ולא מצטרך צעתידות אל קיסם ומנחש שיקבלו אותם מן הכננים או מן השפלים בשרי מעלה שזין‬
‫נל דבריהם אמת ולא יודיעו בכל הצריך אבל בנבואה תדע חפן ה׳ ולא יפול דבר מכל דבריו כי אמה חלק ה׳ וסגולתו‬
‫שומע עצתו מפיו* והם חלק המזלות הולכים אחריהם וזהו ואתה לא כן נתן לך ה׳ אלליך נטעם אשי ל־ן ה׳ אלהיך‬
‫אותם לכל העמים ואתכם לקח ה׳ ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים כהיות לו לעם נמלה‪:‬‬
‫ו א ס ירחינ ה׳ אלהיך את גנולך• הפרשה הזאת עתידה כי נתחלה אמר כי יכרית ה׳ אלהיך את המים אשר ה׳ אלהיך‬
‫(‬
‫נותן לו את חרצם על השנעה אשר יזכיר ננל מקום ואתה תראה ני נמצוה הזאת לברה הוסיף בכאן ואם‬
‫ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך ולא אמר באשר דבר לך נמו שאתר בגשר תאוה ני ה׳ לא הבטי‪.‬־ז אומו הדור בשים מקום‬
‫לתת להם רק שבעת הגוים האלה אבל הזכיר כאן האבות ואם‪-‬ירחיב ה׳ אלהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן‬
‫לך את כל ה ז ק אשר דבר לתת לאבותיך הוא א ק הקני והןביזי והקדמוני שנאמרו לאברהם בירית בין הבתרים והתנה‪ .‬נשלשת‬
‫העממין לבדם ני תשמור את נל המצוה הזאת לעשותה אשר אנכי מצרך היום לא‪:‬בה את ה׳ אלהיך וללכת בדרכיו כל‬
‫הימים והטעם בזה ני היה הרצון לפניו יתברך שינחיל אותם השבעה עממין אשר הבטיחם במצרים ובמדבר ני היה גלוי‬
‫לפנל שהגיע זכיתם לכך ולכן חייב אותם בכל המצות בירושת אלו וצוה אותם בשש עיי מקלט והבדילם יהושע אבל‬
‫על השנשה הנשארים התנה ני תשמור את נל המצוה ו‪;.‬י׳ נלומר נאשר תגיע זנותך שתשמור כל המצוה לאהבה אתה'‬
‫אהבה שלמה קיימת לעולם שיהיה גלוי לפניו שלא תחטא לעולם אז ירחיב את גבולך וימן לך נל העמים והוא לימים‬
‫א״ר אמר ומל ה׳ אלהיך את לבבך ואת לבג זרעך יורה על‪.‬בל הימים הנגתיליס לבא ונענין שנאמר ונתתי נהם לב אשי‬
‫ודרך אתד ליר*ה אומי בל הימים לטוב להם וליני‪:‬ם אחריהם וברתי להם בריפ עולם אשר לא אשוב מ־אחריהסלהטי‬
‫מותם ושת יראתי אמן בלבבם לבלתי סור מעלי ואז נזשר ינ־ות להם ברית עילם יבדילו שלש הערים האלה ני לא מצאני‬
‫שהוסיפו ישראל על שש ערי מקלט והוא דבר עתיד נהנרמ אשרי המחנה ויגיע‪:.‬‬
‫ח‬
‫‪3‬‬
‫• ובשרש‬
‫ד‬
‫ר י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫שי ו ‪ .‬פ‬
‫ט‬
‫ם‬
‫ב‬
‫ת צ א‬
‫נג‬
‫אפשר שיהיה לגדה פועל יוצא או יהיה עומד והוא נופל ולא‬
‫יבאיו קריאת שתיהן •אלא יקראו־ שתיהן 'כאחרי‪:‬‬
‫על הגרזן‪ :‬כי האדם עץ ה ש ד ה ‪ /‬כ י חיי האדם עץ השרה בחטיפות‪ :‬כי קללת אלהים תלוי • עגין סללהנ&מו‪-‬‬
‫וםעגיגו תבין חסרוגו• ) ‪ 0‬ער ר ד ת ה • שרשו ירד ענין שקלל א ת השש תלוי ויש לפרשו עני!בדיון בלומר בדוו‬
‫ירידה או כתרגומו והכל נכנס ת ה ת ענין א ח ד ‪:‬‬
‫אלהים הוא התלוי שבשיראה אדם איתי תייר איטר עיי‬
‫שחירף וגרף הוא •תלוי הגה הדבר בזיון אלהים והוא הדין‬
‫בכל הנתלים בארץ ישראל ועיין בשרשו‪:‬‬
‫כ א & והיה העיר• בא לנקבה בלשון זכי־ ולא שיהיה‬
‫לשון זה נופל על זה א ל א יש בג דבר‬
‫נ ס ת ר ט פ ל וסמך הכתוב על המבין בהיות הדבר ה ה י ^ כ ב ‪ 00‬א ח שיו״ הנפרד ש ה ומשקלו פרז ועםהכגוי‬
‫ה ט פ ל מ בן מסגו ובלשון הויה יבא זה ברוב כי רוצה בן‬
‫בצרי‬
‫נראהבו *עי״ןהפועל'‬
‫על הענין‪ :‬יל(‪,‬אל נחל ״ העמק שנגריס בו המים יקרן* השי״ן‪ 0 ) :‬כי יקרא י עיין שטות ד'‪ :‬קן צפור * בסטזר‬
‫נהל ואע״פ שאיין בו מים כי המקום יקרא נחל וזה ה י ה ב פ ת ח ‪ 0) :‬והארכת ימים ״ פועל־־ יוצא ופירושו כאלי‬
‫בו מ י ם כי כן כתוב ירחצו א ת ידיהם‪$>.:‬יחן י תאר אמר על האדמה או והארכת ימים כי בסבחך יאריכו‬
‫ופירושו מקום קשה שאינו נעבד י ובמשנה‬
‫אל נחל ימיר שתשטו׳ המצות‪) :‬יי( מעקה * הוא בנין שעושים‬
‫איתן קשה ואע״פ שאין איתן כשר ומשקלו ביתן ואם *‪ p.‬לגג סיביבותיו בנין גבוה עשרה טפחים או יותר כדי של«‬
‫בצרי וזה בהירק ורעת הרי׳יקם בשרשו ‪: C‬‬
‫וערפו • יפול הגופל מםגו ••( ‪ 00 :‬כלאים י שגי מיגי זרעים עם‬
‫פועל מעורף כלומר שיכרחו ערפה וכן פירשו ו״ל שהיו חרצן‪ :‬פן תקדש • פן ח א ס ר בהנאה כקרש וכן אז״ל־־‬
‫מכין אותה בקופיץ מסול ע ר פ ה ‪ 0) :‬לא שפכה* נכחכ מגין לכלאי הכרם שאסורים בהנאה נאמר להלן ואיש‬
‫בה״א ונקרא בוי״־‪; :‬יי( ונכפר״ רגש הכ ף לחסרון תי״ו כי יק־יש אח ביחו קדש לה׳ וגאםר כאן פן תקדש מ ר ז‬
‫התפעל והגה הוא מורכב משגי טורי׳ מגפעל והתפעל־ להלן אסור כהנאה אף כאן אסור בהנאה‪ :‬ה מ ל א ה •‬
‫וה‪1‬א פועל עם־ והוייו מהפכו לעתיד״‬
‫ה ס ר הנסמך כלומר מלאת הזרע והיא ת ב ו א ה הורע‬
‫כשנתכשל‪ 0 ) :‬גדילים תעשה לך* הצצינת התלויורזז‬
‫בבגד הארוגים יקראו גדילים וענק הפסוק על הציצר־ן‬
‫פ ר ש ת כי הצא‬
‫אשר צרנו במקום אהד • והה שאמר הנה בלשון גריל ושם‬
‫)יא( אשת• בא כך במוכרת‪) :‬י»( ועשתה• תנרל א ו ת ם בלשון צ־צת כי מצית ציצת ל ה י ז ה שליש ׳גריל־־ ושני‬
‫כך פירש ד׳ עקיבה ברי שתתגגה בעיגיו ולא י ק ח נ ה ‪ :‬שלישי ענף‪ :‬על ארבע כגפווז* ק צ ה הבגד מלמטר־ז‬
‫וגלחה אח ראשה ״ כי שער האשה יפיה • ורבי אליעזר נקרא כנף‪) :‬יי( עלילת דברים היא גלגול הדברים בעקיפין‬
‫פירש שתסיר אותסוראיה לדבריו ולא עשה רגליו ולא עשה ורז״ל הרגילו בזה הלשון באמרם לטמא משקין ש ה ם‬
‫שפמו )שמואל ב׳ י״ט(‪0 :‬ל( ושלחתה לגפשה׳ כלומר עלולים לקבל טומאה‪ :‬בתולים״ שם לא י ת פ ר ד ‪ :‬נ י ‪ 0‬ב י ת‬
‫שתהיה לעצמה ולא תהיה ברשות א ח ר ‪ :‬לא תתעמר• אביה • תחסר‪-‬הבי״ת בבית אביה‪):‬נב( כייהיהגער בתולת י‬
‫עגין שם!ש עם הסחורה ופירושו לא תשתמש ותשתעבד בא לגקבה בלשון זכר ולא שיהיה לשון והנופל על זה אלא יש‬
‫בו; א ח ר שבעלתה‪) :‬טי( והאחת שנואה• אינה שנואה בו דבר גסתר נופל וסמך הכתוב על המבין בהיו' ה ר ב ר ה ה ו *‬
‫ממש אלא לפי שאוהב ל א ח ת יותר מהאחרת קורא אותה הגופלסובן ובלשון הזיה יבא זה ברוכבי רוצה בועלהעגין‬
‫ופירושו כי יהיה הדבר הזה של הנערה כתולה‪:‬‬
‫שנואה‪ :‬ל ש ג י א ה ת א ר בפלס ג ב י א ה ‪»} :‬׳( הנהילו•‬
‫פעולים‪ :‬לבכר״‬
‫יוצא ל ש נ י ם י‬
‫פועל־־ י י י‬
‫ל ח ח לו משפט הבכורה‪) :‬י»( פי שגים • שיעור שני חלקים‪ :‬כ ג ‪ >9‬פצך^ ד כ א • ענינו בקוע ילוסר מכה שמוציאה‬
‫אגו• עגין ב ה ‪0 :‬י‪ 0‬בן סורר* עגיגו ה ע ו ו ה ו ה ש ת ג ו ה‬
‫דם גפריא בלע׳׳ו ותיגים ירושלמי ויבקע־‬
‫מהמנהג • ומורה • מעגין שמעו גא הטורים עגין שגורת עצי עולה ופצע קיסין לעלתא ופירוש פצוע דכא שנבקעו‬
‫וחלוף הדבר והמצור‪ :,‬נ( זולל ״ נקרא כן המרבה באכילת ביציו ואפילו אחת מהן ‪ :‬דכאי• שם או ת א ר לרעת דז״ל‪:‬‬
‫בשר וכן כחיב טללי בשר לטו)משלי כ״ג(‪ :‬וסבא • המרבה וברות שפכה״ פירוש שנברח הגיר ושוב אינו יורה כחץ קלות‬
‫ושותת ואינו מוליד * ובשרש שפך כתב‬
‫ת‬
‫בשתיית היין‪ ( » ) :‬קללת• כאשר נכתבו ב ת י ב ה שתי הזרע אלא שופך‬
‫אותיות הדומות ותקדם להן תנועה קטנה יבליעו ה א ה ה הוא שם והןא שגבר הגיד שלווגקרא הגיר שפכה לפי שהו׳^‬
‫שזפך‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪r‬‬
‫לקט ש כ ח ת‬
‫ו כ ש ר ש אית נשם הרייקם אל נחל אימן מקום דשן ושמן ופירוש אשר לא יעיל נו ולא יזרע מכאן ולהבא ולפיכך‬
‫יהיו‪.‬זהרים ונשמרים במחוזות גבולם שלא ימצא שם חלל נדי שלא יאגד מהם מקום מבחר אמוזמם וינערו‬
‫אנשי דמים וכן דעת רבותינו ז״ל ני לא יעבד גו ולא יזרע להבא ואמרו במשנה ומקומה אשר מלזרוע ומלעבוד ומותר‪.‬‬
‫לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים י פירוש דברים שאינם עבודה בגופה של קרקע‪:‬‬
‫תפשיע ־ "‬
‫כי יפיל הנופל• כקרא על שם סופו וכן יומת המת ובגדי ערומים ־ ־‬
‫** (‬
‫ויתרוצצו־ הבנים ומלות רבות לאין מספר נקראו‬
‫על שס סופס ורבותינו רל אמרו ראוי זה ליפוכ ואף על ני כן לא תתגלגל מיתתו על ילך שמגלגלין זנות על ידי‬
‫זכאי וחובה על ידי חייב‪:‬‬
‫ויש‬
‫יד ‪0‬‬
‫‪Michlal lofi T o m . I .‬‬
‫י‬
‫כ י‬
‫‪.‬ד‪ .‬ב ר י ם‬
‫ח צ א‬
‫שופך השתן‪) :‬ג( ממזר״ ידוע בדברי רז׳׳ל שהוא רב‪4‬ין‬
‫כחייבי כריחזח ומחייבי מיתות כיח דין והנה הוא זר ולפי‬
‫זח שרשז זר ושני המטי״מ נוספות וכן דומה דעה יונתן‬
‫בוישב ממזר באשדוד )זכריה טי( מענין זר ש ת ר ג ם‬
‫ויתםן בני ישראל־־ באשדוד דהוו ב י ה בנוכראין‪:‬‬
‫) ( לקללך' ה ל ף בדגש‪) :‬״ ( מ ק ר ה דגש הקו״ף‬
‫לתפארת מפגי השוא ויחכן שהמ״ם לשמוש ור^ש הקו״ף‬
‫לחסרון גו״ן מ ן ‪ ) :‬י ‪ 0‬ויד תהיה לך ״ כמו שהיד מ ו כ נ ה‬
‫לאדם לכל צרכיו כן גקרא המקום הסוכן יד‪) :‬יי(אז"נך•‬
‫מן כלי זין בלשון רבותינו‪^:‬ערוה דבר״ שום ערור־ז‬
‫בעולם‪ :‬לא ת ס ג י ר עגין גתיגה ומסירה‪) :‬״ח( קדשה•‬
‫עגיגוהמזומגת למשכב וטן ולא‪:‬היה קדש המזומן למשכב‪:‬‬
‫)יט( אחגז זונה* שרשו חנה בתוספת אל״ף ונו״ן עגין‬
‫ח נ א י ״ ( ‪ :‬ומחיר כלב״ דמי הכלב וערכו פריםי״ו בלע״ז‬
‫)בל״א פדייז(‪ 0 ) :‬לא חעדך* לפי שהרכיח הוא כאלו‬
‫נושך האדם גקרא נשך ול>יז חשיך עובר לשלישי כי‬
‫המלוה הוא םשיך והכסף או האוכל נושך כמו שאמר‬
‫כל רבד אשר ישך זהלוה נשוךורז״ל אמרו שהוא אזהרה‬
‫ללוד‪ ) ;.‬״ ( שבעך ״ ש ם ‪ :‬כליך ״ משתמשים במלה הזאת‬
‫בכל מיני תשמיש‪) :‬ני( מלילת ענין הסלילה ידוע ברברי‬
‫ח י ל מוללין מלילוח וםפרכין קטניח ביום טוב‪ :‬וחרמש י‬
‫פירושו מ נ ל‬
‫‪1‬‬
‫‪p‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ft‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫א‬
‫כ ד ) ( ו ב ע ל ה ״ הבעילה היא האישות‪ :‬כריתת״‬
‫ש ם ‪) :‬י( אחרי אשר ה ט מ א ה‬
‫הראוי ה ת ט מ א ה זהגומורכב מן הפעל והתפעל״ זפרשו‬
‫ה ר י ״ ק ם לשון מ נ י ע ה כלומר‪ .‬אחרי‬
‫״י' ״‬
‫שנמנעה ממנו של^יז יכול לקחתה בעורה אשח האחרון‬
‫וכן יבא זה הפירוש לדעת רזיל שקבלו שאפילו נ ח א ר ס ה‬
‫לאחר אף על פי שלא נבעלה לו אסורה לבעלה הראשון‬
‫דכתיב והיתר• לאיש א ח ר כיון שהיחה בה הויה ו א ם‬
‫זנתה מותרת לחוור לראשון כיון שלא היחה בה הויהאם‬
‫כן ה ט מ א ה רוצה לומר מנעה ל א מלשון טומאה שאין‬
‫הדבר חלוי ב ב ע י ל ה ‪) :‬ס( אשר‪ ,‬ה ד ש ה ״‬
‫״‬
‫שחהיה הדשה אצלו פרט למחזיר א ת גרושתו אבל־‬
‫אלמגה וגרושח א ח ד במשמע‪) :‬י( לא יחבל ״ בשו^‪1‬‬
‫ופתח החיזת ורפה ה ב י י ח ז ר ה י ם ״ לפי שהן שחי אבנים‬
‫יקראו בלשון שתים והתחתונה לבדה תקרא רחימ לפי‬
‫שהיא עקר מלאכת השתיםוהיא הנרולה והעליונה תקרא‬
‫ר כ ב לפיכך א מ ר לא יחבל רחים ורכב ופירוש א ח ר‬
‫כשרש ריח**(‪ (0 :‬כי נ פ ש היי נפש ומענינו הבין‬
‫ה ס ח נ ו ‪ :‬והתעמר בו י ענין שמוש ע ם ה ס ח ו ר ה כמו‬
‫‪,‬‬
‫‪8‬‬
‫‪K‬‬
‫‪T T‬‬
‫‪T T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫ה ב א‬
‫כ י‬
‫שאזיל רגונב נפש מישראל אינו חייב עד שיכניכזו לביתו‬
‫וישתמש בו וימכרנו שנאמר והתעמר בו ומכרו שישתסש‬
‫בו‪) :‬י( כי תשה ברעך ״ ענין הוב‪ :‬משאת * שם‪ :‬לעבט‬
‫ע ב ט ו הוא המשכון דבר שהוא תפוש ומעוכב ביד האדם‬
‫וזהו לעבט עבטו לתפוש משכונו‪) :‬י‪ 0‬ולא חחבל‬
‫בשי^ז לבדו החי״ח ורגשהב־״ת‪) :‬יט( עטר ב ש ד ה ״‬
‫היא אנורח השבלים‪) :‬נ( ל א ת פ א ר * פועל כבר טענין‬
‫מ ס ע ף פ א ר ה )ישעיה יי( ״ ״ שענינו סעיף והוא‬
‫פ ח ח להבדיל הענין כלומר" שלא חטול־‬
‫יי‬
‫מר• שנשאר כפארוח • ורו״ל פירשו לשון פאר שאמרו‬
‫שלא תטול תפארחו ממנו‪• :‬‬
‫‪,‬‬
‫;‬
‫‪1‬‬
‫כ ה )‪ 0‬א ם בן ה מ ת * בא בן במקום איש א פ איש‬
‫ה מ ת ובא בחירק תסורת הסגול כמו‬
‫יהושע בן נון‪ 0 ) :‬אי־בעים יכנו ארבעים ח ס ר אחת‬
‫כאשר ״ קבלו רז״ל ואף על פי שאסר ארבעים מנהג‬
‫הלשון הוא בםקוטוח שלא יפהוח חשבון הכולל בעבור‬
‫א ח ח כמו כל הנפש הבאה מצרימה שבעים וכן שבעים‬
‫איש דנדעון)שופטים טי(‪) :‬ל( לא ח ח ס ם ״ המחסום‬
‫הוא הדבר שישימו כפי הבהמה שלא תאכל ולא ח ש ך ‪:‬‬
‫בדשו״ מקור מהנוסף ענין ד י ש ה משפטו בהדישו‪:‬‬
‫)״( יבמה* מי שלוקח יבטחו שהיא אשת אחיו הו^י*‬
‫נקרא מיבם והוא נק~^י* יבם והיא יבמה לו לא אבה‬
‫יבמי וגגשד• יבמתו אליו‪ 10 :‬י ב מ ת ו י הנפרד יבמח ל*י‪1‬‬
‫מן יכסה כי א ם מן‬
‫יבמה ובמכלל אינו נגזר י י‬
‫יבמת ואם לא נמצא יאמר על משקל ךבלת כי הה״א‬
‫חהפך לחייו ר פ ה לא ל ר ג ו ש ה ‪ :‬י " השערה י‬
‫ההיא נ ו ם פ ה לפי שהמלה מלעיל־ ובסימן צ״ר בחב‬
‫ב ח ו ס פ ה הה״א והפ״א בפתח והעי״ן בשוא ומלעיל ־ ‪:‬‬
‫) ( וחלצה נ ע ל ו ח ש א ף נעלו וחסירהו‪ :‬א ש ר לא‬
‫י׳כנה* פועל מבנים‪) :‬יא( במבשיו״ ה ם ביעיו ע ו ז ם‬
‫מקים ח ב ש ת ‪ :‬עיג( אבן ואבן י לפי שעושין ה ס ש ק ל ו ה‬
‫מאבן קראו למשקל אבןובלע״ופיש״ה‪) :‬בל׳׳א נעוויכס(‪:‬‬
‫)»י( אבן שלמה• פירוש שלמה במשקל‪ ( ) :‬אשר‬
‫קרך• ענין מקרה‪ :‬ויזנב ב ך פועל מן ולא לזנב‪ :‬כל‬
‫הנחשלים״ כלומר שהרג האחרונים שהם זנב ה מ ח נ ה‬
‫והנחשלים הפוך מן ויחלש יהושע ורומה לו בלשון ארמי‬
‫מהדק וחשל )דניאל ב׳(‪ :‬ירא ״ פועל עבר‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫ע‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫יח‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫פ ר ש ת כי ח ב א‬
‫ם‬
‫ג‬
‫) ‪ 0‬ב ט נ א * עניגו ס ל כתרגוםו‪ ( ) :‬הנדתי היום*‬
‫בלומר א ס פ ר ו א ק י א הדברים לפניו‬
‫ואתן‬
‫לקט שכחה‬
‫ויש אומרים נ» שדשו גת? והוא ענק ממנה כלומר מה שלקתה הזונה מן הזונים אחריה וכן תרגם אנקלוס אגרזניתא‬
‫ואמרו רגותינו זיל נתן לה טלה נאמננה אסור לקרנן‪:‬‬
‫ו כ ש ר ש ריח ויתנן עוד לפרש נ י רחים היא מל השתים לא על התחתונה לנד ני התחתונה לנד חקרא שננ נמו‬
‫שנקראת העליונה מ נ נמו שאמרו נמשנה מרחיקים את הרסיס שלשה מן השננ שהם ארנעה מן הרנ?‬
‫ופירוש הפסוק לא יחנול רחים והם השנים ואפילו הרננ לנדו לא יחנול אותו ני לא תהיה המלאנה זולתי שתיהן ניחד‬
‫וזכר העליונה לנדה ולא זנר התחתונה נ י העליונה נקלה לקיחתה מהחחתונה ני מזחתונהקנועה‪:‬‬
‫הסכת‬
‫ד ב ר י ם ׳‬
‫כ‬
‫ח־ ב א‬
‫י‬
‫נד‬
‫ז‬
‫ואתן לפניו הודאה כי באתי אל המקום אשר הבטיח הוי״ו הנראית לס״ר הפועל חמורת הה״א וההיא לנקבה‬
‫א ת אבותינו לתת לנו‪) :‬י‪ 0‬וענית* ת ח ל ה הדבור‪ :‬ארמי וענינו כענין וועה ענין ח ר ר ה ‪ :‬לכי( ולבהמת הארץ * כמו‬
‫אבר* העגין הזה בודד כשהוא מן הקל ופירוש פסוק ולחית הארץ לפי שהוא נאמר על החיות האוכלות בשד ־‬
‫זה כן יעקב אבי היה אבר וק‪-‬או ארמי לפי שגר בארס כי ההיור־ן אוכלורת בשר לא חבהמורת וחיה בכלד־‬
‫ושם היה אובד כ־ בצער גדול היה שם עשרים שגה בהמה בפירוש שמואל י״ו‪ ) :‬נ ( ובטחרים• הוא חורי‬
‫כמו שהחרעם על לבו ואמר הייחי ביום אכלגי חרב התחתוניות‪ :‬ובגרבי מחלאי החכוך הלח‪ :‬ובחרס״ הוא‬
‫וקרח בלילה‪) :‬י( וירעו אתנו י בא אח במקום למ״ר הגרב היבש ונקרא כן לפי שמחבכין אותו ב ח ר ס כמו‬
‫השמוש כמו לנו‪) :‬יג> כי חבלה׳ ענין השלמה‪ :‬לעשר• שאמר ויקח לו ח ר ס להתגרד בו)איוב בי(‪) :‬לי( לעס‬
‫פועל הנוסף סן עשרה רוצה לומר לתת המעשר ומשפט אחר ״ פ ח ח שהוא בסמוך‪ :‬וכלוח אליהם י תאר ענין‬
‫המלה להעשר‪ ( ) :‬בערתי י ענין הכרתה והסרה וכן כליון‪ :‬לאל ירך״ כה ותלמיד נוספרת ושרשו א י ל ‪:‬‬
‫ול>ה בערתי ממגו כטס***‪) :‬יל( באני • ענין א ב ר ־ ‪) :‬ליז( להרפא • שרשו ר פ א ובא כבעלי הה״א‪ :‬מכף רגלר ־‬
‫)טי( השקיפה * עגץ השגהה והצצה וגשתמשו בו בלשון כמו שנקרא תוך היד כף כן גקרא תחתיות הרגל כ ף ‪:‬‬
‫נפער^ כמו וצדק משמידם גשקף ) ח ה ל י ם פיה( בעד )«( ולשגיגר־ז׳ עגין הדבור התמידי‪) :‬ל^ כי יחהלנו״‬
‫אשנבי גשקפתי)משלי זי( נשקפה ותיבב )שיפטים הי( יכרתנו ויכלנו ומזה אמרו לכלות הדבר והשלמתי ת ס ל ת‬
‫וחבריו לפי שהעומר ב מ ק ו ם גבוה ומביט הוא נשקף ס ד ר פלוגי או מסכת פלוני‪) :‬ליי( ולא תאגור י עגין‬
‫למביטים אליו לפיכך אמר השקיפר־ז בי הקרוש ברוך אסיפה‪ 00 :‬ושמן לא תסוך ״ פירוש ובשמן ל׳־ן תםיך‬
‫׳הוא משקיף ואיגו גשקף‪ 00 :‬האמרח׳' עגין רוממורת בשרך ושערך‪ :‬כי ישל * פועל עומד והוא עגין ה ה ס ר ה‬
‫וכן האמירך כלומר רומםרת והגרלרת אוחו י ויתכן והסתירה‪) :‬מי( יירש* עגין גירוש ושלוח הצלצל*‬
‫ל פ ר ש ם עגין אמירה כלומר סבכת שיאמר להיות לו פ ח ח בסוף פסוק ותרגם אנקלוס סקאה והוא סין ארבה‬
‫לעס והוא סבב שתאמר להיות לך ל א ל ה י ם יללכרת ואומרים כי הוא עולה כאילגות ובעלים ומוצץ ל ח ו ת ם ‪:‬‬
‫בדרכיו‪:‬‬
‫)»ג( מ ע ל ה מעלה י הה״א גוספח וה *א השרש גגרע לפיכך‬
‫מלעיל ובן מ ט ה ואף על פי שהוא מלעיל‬
‫המלה *"‬
‫׳שמה י ם ה כי משפטו‬
‫בז )‪ 0‬א ב נ י ם שלמוות ״ חמימירת ש ל ^ נ פ ס ל ו ‪ :‬לא גקםץ כמו למרת ״ י‬
‫מחסרי הפ״א‬
‫מ נ ט ה כי הו><‪1‬‬
‫)״( בארי מקור ופירושו פרש *( ‪:‬‬
‫ואם היה שלם היחה המיס פתוחה אם מפגי‬
‫)טי( אמן • אמת יהיה זה שיהיה ארור טי שיעבור על " י יי'‬
‫א ח ת מאלה והוא גאמר על ד י ך תפלה או הוא על דרך נח נראה שאחריו במ״ם מ ע ל ה כן עתה גם כן המיס‬
‫והיר־ז מ ל ע י ^ מפני‬
‫קבלה שקבלו יעל עצמן הקללר־ז א ם יעברו‪ :‬ב ס ת ר • פתיחה א ם לא ב ה פ ס ק י‬
‫ס ת ר לא ישחנה ב ה פ ס ק ונשתנו שלשה והשנים בפרשה ש ה י ^ נוספת בה״א שההיא נוספת כה*א מעלה וכן‬
‫ה ז א ת ‪0 :‬י‪ 0‬מ ק ל ה ׳ עגין בזיון‪ 0 0 :‬מסיג״ עגינו ל י ל ה ‪ 0<0 :‬תחת אשר לא עבדת״ בעבור י י * כך‬
‫י וכך או מקום כך וכך כלומר שהיה הדבר ההוא‬
‫הדבקה אל הקודם ודחוהו ממקומו*׳(‪:‬‬
‫תשלום הדבר שעבר‪) :‬מיז( ובעירום * שם ונכתב בו‬
‫כ ח י ( ו מ ש א ר ח ך י היא העריבר־ז ש ^ ש י ן ברת הנח אשר אחר הצרי‪) :‬י״י( כאשר יראה״ יעוף‪ :‬לא‬
‫העיסר־ז‪ ( ) :‬באסמיך ״ תשמע י שמועת הבנה‪ 0 0 :‬והצר לך • ענין מצור‬
‫ה ם אוצרורת התבואר־ז‪0 :‬י‪ 0‬שגר אל־^פיך* עגין מענין ובנית מצור וכן במצור ובמצוק‪ :‬בכל שעריך ״‬
‫שלוח כעגין ישלחו כצאן עויליהם )איוב כ"*•*( ‪ :‬גקראת כל הארץ כן על שם כניסת׳ שהיא שער הארץ ולפי‬
‫)»( בשחפת ״ פירשו רבי יוגה בלשון ערבי םחאף והוא שהארץ החזקה והבצורה *חזקה היא בכגיסתה שיש‬
‫סביבותיה הרים או ימים וכיון שנכנסו האויבים ועברו אותם‬
‫החולי שהגוף מחגוגהבו‪ :‬ובדלקת• שם חולי השורף‬
‫ה ש ע ר י ם הרי כל הארץ נכבשות לפניהם לפיכך אמר‬
‫מדוב חמימותו‪ :‬ובחרחר* הוא חולי השורף םרוב‬
‫והצר לך בבל שעריך ‪ :‬עד ר ד ח ' שרשו ירד עגץ ירידה‬
‫חםימורת ‪ :‬ו ב ח ר ח ר * משקלו פעפול כי שרשו חרר מן‬
‫או כתרנוםו והכל נכגם ח ח ת ענין א ח ר ‪) :‬יל( הרך בך ״‬
‫במדבר )ירמיה ייז(‪ :‬ונחרב* שם‬
‫״‬
‫ושבן הררים‬
‫בעל התענוגים יקרא רך וכן הרכה בך כי לפי• התענוג‬
‫וענינו יובש וחמימות‪ ( » ) :‬נחשדת*‪.‬הוא שקורין לו‬
‫יהיה הרוך והחולשה ב א י כ ר י ם כי אנשי העמל והיגיע׳‬
‫בלעיז אזי״רו וכן פי׳ כל נחשת ונחשד‪ .‬שבמקרא שמדבר‬
‫שאין להם חעגוג וםאבליהם גסים יהיו קשים וחזקים‬
‫עליו לענץ חוזק• )נס( ננף• קמוץ והוא בינוני‪.‬״ לזעוה״‬
‫ויסבלו‬
‫‪1‬‬
‫ן‬
‫יג‬
‫‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫;‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ז י‬
‫י‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪r , T‬‬
‫ס‬
‫‪1‬‬
‫ת‬
‫לקט שכהה‬
‫ה ס כ ת ושמע• נמו האזן ושמע ונן תרגם א‪:‬קלוס ופירושו לפי מקומו ואין לו ריע׳ ודני יונה פירשו לשון קבל‪f‬‬
‫והביא נזה כענין את סכות מלננם כלומר קיבול עבודת מלנכס י ודני עובדים ספודנו פירש אותם ענין ציור‬
‫והטעם צייר בתחשנתך והתבונן‪:‬‬
‫א ר ו ר אשי לא יקים׳ הנועם א‪1‬ר לא יאמין בכל מצות התורה ויקנל על עצמו שהס לנרי אלהים סיים כלי לעשותם‬
‫כאשר יבאו לידו על דרך קיימו וקללו כיהודים עליהם ועל זרעם‪:‬‬
‫יד‬
‫‪2‬‬
‫ובשרש‬
‫ד ב ד י ם כ י ח כ א ג‬
‫ומזבלו העמל והטורח‪ :‬והענונ* תאר ובן והעננה ענץ‬
‫זזהשחעשעוה והנעימות •בהנאת הנפש‪ l < :‬ל א ח ד‬
‫מ ה ם י בא פ ח ח כלו גס בלא סמיכות כי אין על המים‬
‫סמיכות‪ C O :‬ובשליחה ״ שרשו שלה וביברי רבותינו‬
‫ז״ל השוחט בהמה )נמצא בה שליא הנפש היפה תאכלנה‬
‫והוא הכיס שעומר בו‪.‬הולד במעי אמו׳ ואפשר שרצד־ז‬
‫בו״ הכתוב באםרז ובשליחת הבנים הקטנים כאלו ה ם‬
‫בשליא ער*ין \כ\ אמר התרגום ובזעיר בנה*־•?‪ :‬היוצת ״‬
‫בא ח ס ר אל״ף‪ :‬מבין רגליה׳ פירוש מזרעה כן כתב‬
‫ב ש ר ש ח ק ק ‪ ( » ) .‬והפלא׳ שרשו פייה ונכחב באל״ף‬
‫ובמכללול שישו פלא סענין פ ל א כרתיב באל־י״ף‬
‫ואפש־ שיהיו אלר־ז‬
‫י‬
‫ו ג ק ר א כ כ ע ‪ S‬י הד\>י‪1‬‬
‫ענין אחר ו ש ר ש ם פ ל ה בה״א כלומר יפריש מכותיך‬
‫זיברילם ממכורת אחרורת שיהיו גדזלוה וגאמגו^ן‬
‫םזויתם‪ :‬את מכתך• בא בסימן הגקמת לבר על גבון‬
‫אבל לא על המגהג כי רוב כגויי שמות הגקכות גכתבו‬
‫בשני סימני רמי בוי״ו ותי״ו שהוא רבוי הנקבות וביו״ר‬
‫ש ה ו א ר מ י ה ז כ ר י ם ‪ :‬ונאמנורת• חזקות וקיימות וכן‬
‫ונאמנים‪ :‬לסא> בספר התורה׳ עגין כתיבה‪ :‬לחג( כן‬
‫ישיש יי י פועל עומד ואם הוא מן הכבד וכן כלם ודעת‬
‫רבותינו ז״ל להיות הפועל הכבד פועל יוצא שאמרו‬
‫ישיש ה׳ עליכם הוא אינו שש אכל אחרים משיש דיקא‬
‫נסי דקתני ישוש ולא בחב ישיש‪ :‬ונסחחם ״ ענין ה ר ם‬
‫‪.‬זנתיצה‪ :‬ל‪°‬ס( לא תרגיע״ ענין ה מ נ ו ח ה וההשקט‪:‬‬
‫ודאבון גפש שם ועניגו העצבון והדאגה‪ ) :‬י( תלאים י‬
‫‪.‬שרשו ה ל ה וגכתב ונקרא כבעלי הה״א ובא באל״ף‬
‫המורת היא למיד הפועל‪) :‬ס״( והישיגף• סנול הוי״ו‬
‫ו ה צ י ל ך על בנך״ כפתח‪"'"':‬‬
‫‪w‬‬
‫‪f‬‬
‫‪k‬‬
‫ס‬
‫כ ט )יי( למען תשכילו * עניו הצלחה וכל אשר הם‬
‫ח ח ת השרש הזה הס ענין אחד שהיא‬
‫‪.‬השכר־ • והכינה ולשון שכל קרוב לעגין ה ש ג ח ה ועיין‬
‫שנשחםשז בזה רכותיגו ז״ל כאםרס הסתכל ב ש ל ש ה‬
‫דברים כלומר הבט ועיין ולפי שהאיש רמצליח יבאו בל‬
‫דבריו ב ת ב ו נ ה כאלו יעשו בשכלו ובדעתו אף על פי‬
‫שמזדמנים אצלו זולת דעתו ושכלו יקרא משכיל‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫צ ב י פ‬
‫פ ר ש ת נצבים‬
‫)ע( ראשיכם״ בכגוי הרבים ישוכ החולם לקמץ ולפי‬
‫שהראש מבחר הגוף כנה בו מבחר האנשים וקצינים‪:‬‬
‫לי( עהיטבעציך״ עגין כריחה‪ :‬ליי*( לעברך בבריח י לפי‬
‫שדרך הברירת הוא לעבוד בין בתרי הבהמה או העוף‬
‫השהומ כי לכך יבחרו ויעבדו בעלי הברית בין הבתרים‬
‫וכן אמר כבריח אברהם אבינו עם הקדוש ב ת ך הוא‬
‫אשר עבר בין המרים האלה וכן ויעברו כיןכחריו)ירמיה‬
‫ליד( לפיכך א מ י לעביר •בכיית‪) :‬יי( ישגו פת י עגין‬
‫המלה הזאת בכל שקים היא עגין דבר הגמצא‪) :‬י‪ 0‬פורה‬
‫ראש ״ ענינו א ר ה טוישקו בלע״ז ואומרים כי בראש הפתן‬
‫הוא ה א ר ס לפיכך נקראת ר א ש ‪ :‬ולענה י ידוע כ י הוא‬
‫כמו ראש במרירות אבל הם שני הרנין ״ ויש מ פ ר ש י ם‬
‫ש ה ו א העשב הנק• א בלע״ז אשינצ״ו‪0 :‬״( והתברך‬
‫בלבבו״ רוצה לומר שהוא יסכב הברכה לעצמו ויאשר‬
‫שלום יהיה ליי כי זה המין הזא עצמו מסבב להיותו מקבל‬
‫המקי־וז ומראה שהוא מקבל המקי־ה ואינו כי הוא אינו‬
‫ב מ ך כי בשרירות לבי* עניני הבטת לכי ומחשבותיי‬
‫ויש ספי׳שימ בחוזק טעגין שריר וקים בדברי רבותינו ז״ל‪:‬‬
‫למען ספות״ ענין חוספת ויתרון״ ופירושו הרשע חושב‬
‫בלבו להלוך בשרירות לבו לטען ח ח יתי־ון ותותםחלנפש‬
‫הרוה והיא הםתאוה על הצמאה והיא הנפש השכלירת‬
‫ידמה בעיגיו כי הדרך הישר להרוות הגפש ה ס ת א ו ה‬
‫לאכול ולהתעגג ואפילו ב ר ב ר י ם ה א ס ו ר י ם ״ ובשרש‬
‫ס פ ה שגי פירושים אחרים*( ; ט״( יעשן אף יי• לפי‬
‫שהאף והחרון חיא החמימות וכן כנהו כאש כי אש קדחה‬
‫כאפי כנהו נ ס כ ן כעשן‪ :‬ל?( ככל ^ ל ו ת הברית* הראוי‬
‫נשתנה בסמיכות‬
‫כשוא כמו מן ש נ ה ׳&גות זלא‬
‫)ג*( ואח חחלאיר־*‪,‬״ ש ם‬
‫מפני ה^ל״ף;‬
‫ושרשו חלה והאליף חטורח ה׳׳א למיד הפועל ובא על‬
‫וייך בעלי האל״ף‪ ( » ) :‬שרפה כל ארצה י תאר ופי׳‬
‫בגפריח ומלח תהיה שרפה כל ארצה‪ :‬כמהפכת ס ד ם *‬
‫שם סמוך א ל הפעור־ ‪ :‬ולא תצמיח״ פועל־ עובר‪:‬‬
‫)מ( ויתשםיי‪ :‬עגיגוהעקירהי*(‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪r r‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ושפ‬
‫לקט שכחה‬
‫״(‬
‫מ ש ר ש סבה זים מפרשים כרוה הנמש השמית והיא רמז לצדיקים והצמאה נ‪9‬ש הממאוה והיא רמז לרשעים ני‬
‫היא צמאה למאות העולם ממי־ ולא תגבע ונפש השולית היא רוה שתפפיח נמה םיגיענה מן הע לס נענין‬
‫שנאמ׳ צדיק אוכל לשונענפשו וןטן רשעים תחסר• ופירוש הפסוק יי הרשע חבוש נלנו כי הצדיקים ר^ס ננגדיונזנותס‬
‫אנצל זלא יגיעני העונש הזה והלך בשרירות לני י והחכם רני יונה פירש למען ספות הרוה לשון כריתה כלומר למען‬
‫שיראה הרשע נלית הצדיק עם הרשע ואין יתרון הצדיק על הרשע במות אומד ני אין גמול ואין עונש ואומר שלום‬
‫יהיה לי וזו היא דעת נעלי הקדמות אשר מינם מאמיגיס נגמול ונעוגש וקלל הנניא בעל הדעת הזאת>נמו שאמר לא‬
‫יחנה ה׳ סלות לו־ ואנקלוס תרגם נדיל לאוספה ליה חנזאי שלותא על זדנומא‪:‬‬
‫ךלא חלק להם י הטעם שלא חלק השם אותם להם שלא ;תן אותם שרים על ישראל נאשר שמס מל האומות נטעם‬
‫אשך חלק ה׳ אלהיד אותם לכל העמיס ואתכם לקח ה׳ כי ישראל הס חלק ל ונחלתו אקשר ומזל עליהם ׳ואנקלום‬
‫תרגכ ולא אוטיב להין כלומר שאותו אלוה סנלזדו להם לא <זלק להם שום נחלה וחל»ן‪:‬‬
‫והיה ני יבאר עליך נל הדנרים האלה׳ הנה כפרשה הזאת עתידה בלי ספק ני עד היום לא נתקיים ענינה ו מ י י‬
‫בה שאסר שיבאו נל אלה הדברים הברכה תילה ואח״נ הגללה משוב אל לבנך ננל המקומות אשר אתה גיל*‬
‫בהם לשוב עז ה׳ אלהיך ולשמוע נקולו כגל המצוה אשר אנני מצוך היום ואז ישיב ה׳ את שנותך ורחמך וש‪ 3‬וחב‪-‬ך‬
‫נה‬
‫ט ו י לי• ף"‪ .‬ה א ז י נ ו‬
‫ב־ צ ב ליי ם‬
‫ם ׳י ב‬
‫ו ־ ד בב רר י ם‬
‫ו ש ב יי אלהוךיי עניו השקטה והנחה כאשר \ קך'אח ״ הומיה היא הנקבה בחייו והונחה האל״ף ובא‬
‫ל‬
‫במשקל־י ו^שת את התבואה‪ 0 ) :‬י ח ^ ם ״ מקור‬
‫כ ת ב ר׳ יהודה שיחידה כל הפוער׳ הקל‬
‫בשורק‪:‬‬
‫םעגין השבה פעלים עומדים ואין א ח ד מהם יוצא ועיין‬
‫כשרש שוב‪ :‬א ח שכוחך י עגין שביה‪) :‬ל(( ‪.‬נרהף•‬
‫ת א ר ובמכלל ההי״ח היחה ראויה להדגש כמו י ״ י‬
‫פ ר ש ח האזינו;‬
‫ג ^ י י מים )משלי\״ח( להקל כ ל נבבךי>אר־ץ)ישעיה‬
‫כ ״ג( ואפשר שזה מהם לפיכר ״ ״ ״ ה ו א פתח‪ :‬ל ב ‪ W‬האזינו השמים׳ פירושי המו און‪ :‬השטים״‬
‫ההיא היא הקריאה • ‪ w‬יעיף י פי׳‬
‫בקצה ה ש מ י ם * גשאל‪ -‬וה ה ש ם לריחוק הקצוורה‪:‬‬
‫יול‪ :‬לקחי״ ענינוםדע‪ :‬בשערים״ יקרא כן הגשם הדק‬
‫)נ( ולרבקה בו * מקור‪:‬‬
‫וכרביבים׳ הוא המטר החזק‪ 1 0 :‬הצור' לחוזק הצורים‬
‫כנה האל בצור כי אין לרמוחו אלא למעשיו והוא דרך‬
‫פ ר ש ה וילך‬
‫ופתלתל׳ ת א ר ב ה כ פ ל העי״ןוהלמ״ר;‬
‫העברה**(‪:‬‬
‫) י (‬
‫ב מ ו ע ד שנת השמטה •בזמן‪) :‬ט‪ 0‬נ כ ר הארץ״ )י( ךךליה‪1‬ה״ זאת המלה נשתנו תגועוחיה בפתההה״א‬
‫לא‬
‫והלמ״ר בשוא גת והאל״ף נקיאת בשוא‬
‫עניו ההכחשד־ז "״ והזרוית‬
‫שם‬
‫‪V‬‬
‫זהוא הפך ההכרה ־ ובמכלל הנפרד ‪5‬כד בשחי נקודות נע והיה משפט המלה ההיא בשוא ופתח כמשפט של‬
‫י בסמוכות נ כ ר היא התמה והלמ״ד בפתח והאל״ף נחה כפי כללהמסרת‬
‫ובקמץ כמו ל ל ב ‪ #‬ע ר וישחנרת‬
‫כל לשון אדנות עם בוכ״ל ל א מפיק אל׳׳ף ובאת המלה‬
‫שמצאנו זה שלא נשתנה‬
‫ואע״פי‬
‫בסמיכות אולי הנסמר ח ס ר או בא מלעיל להורות על כן לעגין מורה על סודה ולעגין זה יש בתיבה הוארת‬
‫הסמיכות או כפחת להורות על הסמיכות ״(‪ 0 0 :‬ביום שגוי א ח ר שלא גמצא בזולתה שההיא גכתבה יחידה סוף‬
‫ההוא ״ פי' כ ע ת כי יאםר יום על ׳העת‪ 0 ) :‬ודישן י סי' כ י ב ‪ :‬אביך קנך׳ יש קגץ שאין שם מכירות ולא‬
‫דשים כמו זה והרומים לו‪ 0 0 :‬כהגחל • פועל יוצ»<‬
‫״‬
‫פועל עכר לגורח פ ע ל ‪ ) :‬נ ‪ 0‬א ת םי־יך״ בםנול‬
‫ערפך ה ק ש ו ת ׳ בא על דרך לשגים פעולים ***( ‪ :‬יצב* כמו יציב והיא עתיד במקום‬
‫ף מ ״ ם ‪ :‬וארת "‬
‫כאלה ניבלת עלה )ישעיה בי( וערפך הוא מ ת שאחרי עבר״ ולרער־ז רבי יהודה הוא מהוד מן הדגוש ענץ‬
‫הפנים וכן אמדו ויל עורף דלהדי פגים ופירושו ש ל א העמדה‪ 0 ) :‬ילל ״ קרא שם יללה למרבד לפי שהמקום‬
‫יפנו אל הקור*י* אותם‪ :‬הן בעורני* עגין ההחמדר־ז החרב והשמם ישמעו בו קול הרוחות הנושבוח בו בקול‬
‫והומו ההוה ^ ! ‪ S V p‬ג א בנו״ן ויו״ד המדבר בדגש שלא יללה״***(‪ :‬ישיטן* שם םענין שממה‪ :‬כאישון עינו•‬
‫כמנוע ובסימן פיט ו י כ א כנוי המדבר פ ע מ י ם בניין פירוש בת עינו וקראה כן מפני שנראי׳ בה צורח איש‬
‫ויו״ר ודגש שבגו״ן בעודגי ר־׳יתפאהרת המלד־ז‪ :‬וכתב הרייקס כי אמר אישון להקטין לפי שצורה נראית‬
‫) » ‪ 0‬חשחיחון * פירוש חשחיתון ד ר כ כ ם ו מ ע ש י כ ם ‪ :‬בעין קטנה כסו שבתון וכן האםיגון או נקראת כן מפגי‬
‫שהיא‬
‫״‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T:‬‬
‫‪T‬‬
‫לקט שכחה‬
‫מ?ל העמיס אשר ההיצך ה' אלהיך שמה וגוי וזה יורה על קנון גלות עשרת הסנטים ונלותינו כי‬
‫‪3‬נימ שני לא נתקבצו נל ישראל מנל העמים אנל נשארו רונם תחמ שאר מלניות ואז ימול ה׳ את ליבנו לא‪3:‬ה‬
‫אותי ונן נתוב ונתחי לכס לנ חדש ורוח חלמה אתן נקרנכם ונו׳ ונכלל הנה אמה נשתשונ אל ה' אלהיך ושמעת גקולו‬
‫לעשות נל מצותיו אשר אנכי מצוך היום אז תנא לך הנרפה נגנים ונקנינים נאשר נאה לאבותיך ואס יהיה נדחך נקצה‬
‫השמים משם יקנצך ה׳ אלהיך ןמשס <קמך והביאך אל הארץ אשר ירשו אמתין וירשתה והטינך והרנן מהבתיך והנה‬
‫ביאר ננל זה תכלית הביאור כי נםיקייתו המצומ שהוא נותן היום והם הכתובות בספר התורה הזמת יהיה להם כן‬
‫וזאת ראיה שזאת התורה לא תומר ולא תשתנה לעולם והוא עקר גדול מעקרי המורה‪:‬‬
‫א ש ר הוא נא שמה בקרנו׳ ש‪ 3‬אל הארץ כי נמצא לשון זנר נמו ולא נשא איתם הארץ נעתם ארך או שב א‪ :‬נכר‬
‫כאלו אמר וזנה אחרי אלהי עם נכר שהם אלהי כארך והנטן בעיני שחוזר אל העם הזה והטעם וקס הע©‬
‫הזה וזנה אחרי אלהי ‪3‬נר הארץ אשר הוא נא שמה אשר בקרבו‪:‬‬
‫ש ח ת לו י כמו להם והטעם לנפשה ואף על פי שהוא לסרן יחיד ני כן מגהג הלשון נמו זכור ימומ עולם בינו שנות‬
‫דור ודור ופירש הכתוב ני ישראל בפשעיהם והס לא בניו ני אינם שומרים מצות אביהם מומם שחת להם כי‬
‫הס דור עקש ופתלתול• וזננון בעיני שמלת לו ש‪ 3‬אל השם ופירושו ני מומם לא שמת לו ני אם לבכיר שהם דורעקש‬
‫ופתלמול וכן תרגם אנקלוס מגילו להון לו ליה;‬
‫״‬
‫( כהנחל‬
‫מ ס פ ר ‪— _.‬‬
‫בני ישראל שהיו מתי‬
‫גבולות כעמים למספר מ י ישראל שנעים נפש שיתו למצרים וכן שנעים אומות ועליהם שבעים שרים המנהיגים אותם‬
‫ומשפיעים עליהם ולקח לחלקו את ישראל ני הוא לבדו ינחנו ואין עמו אל נכר לא עשה כן לכל גוי‪:‬‬
‫**‪ (**.‬ו ה ר א ב י ע פירש מרום יללת חיות נמנים וגנות יענה שישום השומעמקולס‪:‬‬
‫ה א ז י נ ו‬
‫ד ב ר י ם‬
‫שהיא שחורה כמו באישון לילה ואפלה )משלי ז׳( שפי ותלהט * ענין שרפה •* )»( א ס פ ת י ענין כליה ופירוש‬
‫בשחרות הלילה*(‪) :‬יי( קט* ר״ל אפרוחי קנו‪ :‬ירחף* א ס פ ת עלימו רעורת רוצה לומר כל הרעות ש ב ע ו ל ם‬
‫ענין נדנוד והנוער•‪ 0 0 :‬בדר* אינו ה א ר אבל ה ו א אכלה בם שלא אגיח רעה בעולם שלא אביאגה עליהם‪:‬‬
‫שם היחידות ויבא כענין בטח כי השוכן בטח הוא יושב )נד( מזי רעב * ענינו שרופי אש ובן בארסיות אמר‬
‫יחידי אין צריך להרבות אגשים לעזר שיהיו עטו לפיכך לםזא לאתונא )דניאל א׳(״״**(‪ :‬ולחמי רשף* פירוש‬
‫אמר‪ ,‬בדד ינחנו ‪) .‬׳<( ירכיבהו׳ על דרך מ ש ל • * ( ‪ :‬אכולי רשף וכשרש רשף כתב ענינו נ ח ל י ט ופירושו‬
‫סחלמיש צור‪ .‬סמיך רוצה לנמר מחזק הצורים‪ 0 :‬ל ( ע ם אכולי חולי החמימות שהוא ברשף‪ :‬וקטב* ענין כריתה‬
‫קראו למבחר כל דבר והוא החלי הבא פ ת א ם לאדם וממיתו וחדגזם ירושלמי‬
‫חלב* כסו שהחלב מבחר הבשר קראו‬
‫חלב על דרך ההשאלה‪ :‬כליות חטה״ על דרך השאלה לחטוב עצים למקטב קיםין‪ :‬מרירי • ה א ר ‪ :‬זחלי עפר ״‬
‫כי גרגרי החטה דזסות לכליות‪ :‬חמר * תדגים יין חמרא ה ם השרצי' הנגרים ומתנועעים על הארץ על גחוגכם‬
‫ורמה אוחו לדם לרוב חשיבות זארמימוה היין ממנו ורומרת לו כדברי רבותינו ויל שאמרו על־־ המשקץ‬
‫ואדום בלשון ערבי א ח מ ‪ #‬ר ‪0 :‬״( ויבעט* דרך הבעיטה הגגרימ ווחלים‪) :‬ני( א פ א י ה ם * פוער־* כבד םעגין‬
‫בבהמה שמבעטת ברגליה לאחור ואמר על דרך המשל ס א ה ופי׳ אפזרם בכל פאר‪***,‬״‪ 0 0 :0‬לולי• עגיגו‬
‫ל א ‪ :‬א מ ר • עגין מגור• ו ה מ ת ר ג ם ת ר ג ם אותו‬
‫כן והוא דרך בזיון‪ :‬כשית • עניגז כמו בסמ״ך כלומד א ם‬
‫מעגין אגרר־ז בקציר מאכלו־־• )משלי ז׳( פן יגברו *‬
‫‪,‬‬
‫בסית לבבך מרוב השומן ער אשר לא תבין‪ :‬וינבל*‬
‫עגין ירידה כלומר הורידו מגרולחו לפי מחשבתו ולפי עגין ההכחשה והורות והוא הפך ה ה כ ר ה ‪) :‬כט( אבר‬
‫מעשיו‪ 0 ) :‬יקגיאהז * פועל־ יוצא לשלישי וכן ואגי עצות * כמו אבד בצרי ובמכל?־־ באה ה מ ל ה‬
‫אע״פי ש א י ן ה ‪ S‬מ ״ ר מ א ו ת י ו ה‬
‫אקגיאם‪) :‬״‪ 1‬לא שערום * טעגין בסופה ובשערה דרכו הזאת ב פ ת ח‬
‫ופירושו לא שערו מהם כלומר שלא יראו ס ה ם ו ל א הגרון‪< ,:‬ל‪ 0‬ומשרשוה • כמו ג פ ג י ם ‪ :‬עגבי* דגש‬
‫עבדזם*״״(‪9 :‬י‪ 0‬השי• היו״ר ב מ ק ו ם היא למיד הגוין ל ת פ א ר ת מפגי השו^‪ :‬ת ש * כתזיב בוי״ו ועגיגו‬
‫הפועל־ ומשפטו ת ^ ה ועקרו תג׳&ה בפל^ם ת מ ח י • א ר ס שושיקו בלע״ז׳ ואומרים כ בראש הפתן ־ ה ו א‬
‫ה א ד ם לפיכך ג ק ר ^ ראש‪ :‬אשכלוח• האל״ף בפתת‬
‫רוב‬
‫ולרעת י י *‬
‫*‬
‫) י ר מ י ה י׳׳ח(‬
‫המרקרקי׳ הוא םן הקל והסמל־ מקום צרי כמו ת מ ת י ה ג ר ג ר י ם יקראו ע נ ב י ם ואי^ר כו ה ג ר ג ר י ם י ק ־ א‬
‫אשכול־ ‪ :‬מ ר ו ח ה למו״ מעגין מר ל׳י מר ) י ש ע י ה‬
‫זגכון הוא לפי שאיגו פועל יוצא לשלישי כסו כי‬
‫השה אלוה חכמה )איוב ל״ט( ענין ש כ ח ה ‪ :‬א ל מ ח ל ל ך ל״ת> •״ ויש מ פ ר ש י ם מעגין מ ד ו ר ה פתגים )איוב כ׳(‬
‫ענין יצירה‪ (-< :‬לא אמן בם ״ שמ על משקל אטון שהוא כים המרה‪) :‬ל‪ 0‬וראש פ ת ג י ם י כתוב ב א ל י ף ‪:‬‬
‫)לל( כסס* פירושו עוז‪) :‬לה( ו ש ל כ ם • ש ם כ פ ל ם‬
‫מצרים )משלי זי( * ' י והוא מעגין אמת כלומר‬
‫^‪Sw‬‬
‫עגין‬
‫בגים ‪.‬שאיגם מאמיגים או פירושו בגים שאין בהם אמת וכשוכב בראש חבל עסשליכ״ג(' י י‬
‫וחש* עגין מ ח י ר י ה ‪ :‬ע ח י ד ו ה‬
‫והרי״קם פירשו מעגין כאשר י ש א האומן א ת היוגק ו ה פ ר ע ו ן ‪:‬‬
‫כלומר אין בהם תרבות כי דור תהפוכות המה כי כאשר למו• מה שמווםן להם לבא טן הפורענות‪ 0 0 :‬יתנחם *‬
‫איטיב להם יעשו רעות כמו שאמר וישמן ישרזן ויבעט‪ .:‬עגין ח ר ט ה ‪ :‬א ז ל ה יד * התי״ו תורה על הגקבה כמו‬
‫קנאזני• פועל־־ י ו צ א לשלישי ו ה ו ^ קל המין ז ה ה ״ א וענינו הלכר־ז כתרגומו‪ :‬עצור ועזוב* כ ת ב‬
‫) » ( קדחת• פועל עומד‪ :‬תחתית* חאר ביו״ר ה י ח ס ‪ :‬הרי״קם עצור העושר שהוא עצור כבתים ועווב הסקגה‬
‫שהוא‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫כ‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ה ט ע ם ששמר ה׳ אותם נמו ששמר עינו של אדם כשיצרו שסמ את העין ננתנות עור השומרות אומו והעפעפים‬
‫*(‬
‫להיות לו למחסה י או פירושו שנצר אותם כמו שישמור האדם אישון עינוי והנכון בעיני שהוא דרך משל‬
‫לדבר כלשון בני תלם שישראל הם כ‪6‬ישו? עינו נענין שכתוב ני הנוגע בכם גוגע בבבת עינו‪:‬‬
‫( ת נ ו ב ו ת ־ עניןיציא׳ הפירות והעשנים וגידולם ושדי כמו שדה ונהפכה ההיא ליו״ל‪.‬נראית על משקל ולבי דוי‪:‬‬
‫( ורבותינו ז״ל אמרו בספרי לא עמדה שערמם‪ ,‬מפניהם לרך שערות האדם לעמוד מחמת יראה • ויש מפרשים‬
‫מענין ושעירים ירקדו שם י והנכון בעייני שהוא כנועם כי כמו שער בנפשו ענין שעור ואומר על כן אלהים‬
‫לא ידעום חדשים מקרוב באו‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫*** ( ו ר ל ב ״ ג כת‪ 3‬שהוא כמו משי נחלוף סמ״ך בזיין שהם ממוצא אז־ ויאחר מן מסה מסי כלו מן פני ומן שנה שני‬
‫וענינו כי בסבת הרעב יתך הגוף וימס ־ והרדייא פירש אותו מענק ויז נצחם על בגדי שמתוך הרענ יזלו‬
‫לחותיהס מן החום המתלהב נ ם ׳ ואנקלוס תרגם נפיחי כפן‪:‬‬
‫**"*( ויש מפרשים אשיתם נפאה אחת נדי שאשניתה מאנוש זכרם לולי שאז יהיה נעם אויב אגור ומקובץ ויוכל לכלותם‬
‫נחמתו נמו שחשב אזשורום לאנל את כל היהולים אשר נתלטתו ביום אחד אבל נהיותס מפחדים אם ינעם‬
‫עליהם מלך אחד ״סמול עליהם מלך אחר וכן ראינו ננסיון ״ ואנקלוס תרגם אמרות יחול רוגזי עליהון ואשיציגון ומעמי‬
‫אנריתם באפי‪:‬‬
‫״‬
‫והראב״ע‬
‫ה א ז י נ ו‬
‫ד ב ר י ם‬
‫ה ב ר כ ה‬
‫ו ז א ת‬
‫נו‬
‫ע ד י א עזוב ב ש ד ה * ( ‪) :‬ל‪ 0‬ה ס י ן • בא בקמץ בלא ו ‪ #‬פ ו עצמוחיו )איוב ל״ב( וענינו לפי מקומו נתחברו‬
‫היו״ר ״ ובסי׳ ^ והלכו לרגליך‪ :‬ישא מרברתיר ״ סירוש םדברוחיר שצמח‬
‫ד‪ ;.‬כ ד ת כ ע ם להקל טל קריאת *‬
‫ס״ח בחב מצאנוהו שלם ואמרו אוחו ב מ ש ק ^ פעלו לו ישא תמיד בפיו ואומר ‪ m m‬צוה לנו םשר־ז‪:‬‬
‫מדבר‪1‬תיף• האחד ד ב ר ה ב פ ל ס ‪ 3‬ל ה ה )ישעיה י״ו(‬
‫י ע׳ א ־‬
‫״‬
‫ל ל‬
‫בפלסבלהוח‬
‫לברות‬
‫והקבוץ‬
‫־‬
‫שלם להודיע כי כן המשפט בבלם רוצה לומר בכל נחי‬
‫ד ב ר ו ת על‬
‫_‬
‫־ הלם״ר ה״א‪ :‬ללח( נםיכם • עגין יצקה‪ m :‬א ם ענותי י ) י ח ז ק א ל כ״ו( ובםמיר‬
‫א ל א שהוקל‬
‫‪) :‬מי( תאכל בשר ״ אכילרת משקל ב ל ה ו ת צלמות )איוב כ ד (‬
‫קריאתי מלרע ע‬
‫הבנוי דברוחיו‪,‬רברוחיר‪ :‬מורשה״ שם‬
‫ממש דרך משל כמו שאמר אשכיר הצי מדם והחייו ו ע ם‬
‫לגקבה‪ :‬פרעת אויבי גקטות הארב תרגום! גקום גקסת ו ח ס ר למ״ר בקהלת‪) :‬י( ^ויהי מתיו מספר״ מלת ואל‬
‫^ ‪ ™ i * h‬״ ‪C‬‬
‫הדגעוגיויםעםוי‪»0‬‬
‫ב ג י ' י ש ר א ל א ת פ ר ע פירעגית‪) :‬‬
‫ה‬
‫ב‬
‫א‬
‫ך‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ק‬
‫ה ק‬
‫מ ן‬
‫ק‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫ח‬
‫ה י ן‬
‫ד‬
‫ן ב ס‬
‫ט ן‬
‫ב‬
‫ד ‪ 1‬ד ו ר‬
‫הים ״ ויש מ פ ר ש י ם ־ הרנינו הכריזו כמו ועבור הרנו־ז‬
‫שיהיוו ע ם יי הכריוו‬
‫™‪,‬״ ״ י ה י‬
‫ופייושו "‬
‫ב״כ( ‪ ,‬״ ‪, ° .‬‬
‫‪rj‬מלכים״ ״ ‪° -‬‬
‫?‪,°‬‬
‫בכל‪ s‬מקום‬
‫עליהם כי רם עבריו יקום״*(‪ ( 0 :‬ומת בהרי כמו תמות‬
‫צווי במקום עתיר‪:‬‬
‫‪ TWnb‬מאח ה ב ר כ ה‬
‫מ ז ב ח ף ״ מפגי ה ה פ ס ק הבי ת בשיא כי החי ת בסגור‪-‬‬
‫)מלכים ח׳( הבי״ח‬
‫אבל ובא אלה לפני מ ב ח ף‬
‫־‬
‫)‪u j ^njuj7‬‬
‫בפתח מפגי ש ו א ההי״ת י י ש ל א יפגשו שגי‬
‫שואים געיס כ א ח ת ‪) :‬יא( מן יקוסון״ פי׳ אשר יקימון‬
‫עליהם‪ 0 0 :‬ידיד יי״ אהוב‪ :‬ח פ ף עליו״ מ ס ת י ר ומכסה‬
‫עליו״*•*י״(‪) :‬יג( מ מ ג ד המלה הזאת כוללת הדבר‬
‫המשובח והמעול' בכל דבר ״ ופירוש ממגד שמים מטל‬
‫כי הטל הוא המשובח מן המטר שיועיל ולא יזיק* ופי'*‬
‫ממגר תבואת שמש וממגד גרש י ר ח י ם וממגד גבעורת‬
‫עולם הוא הדבר המשובח והמעולה כפירות הןהמתבשלות‬
‫מהשמש או מהירח או היוצא מן הגבעות‪) :‬יי( ירחים ״‬
‫הלבנה נקרארה כן ולפי שהירח מתחדש פעמים רכירת‬
‫קראו‬
‫‪,‬‬
‫ל ג )*(־מסיני ב א • במו בסיגי ואפשר לפרשו כמשמעו‬
‫כי פירוש מסיגי רוצה לומר ססיגי‬
‫י‬
‫נגלר־ז כבודו ו ב א ל י ש ר א ל ־ ‪ :‬הופיע״ עגין ווהר‬
‫ופירושו נגלה בזוהרו ובכבודו ״**(‪ 0< :‬א ף חובב עמים י‬
‫עגין א ה ב ה וחבה ****(‪ :‬והם ת כ ו * שרשו ת כ ה ב פ ל ס‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ל ק ט שכחה‬
‫ו ה ר א ב ״ ע נת‪ 3‬כאשר יהיו העשנים דנים ילקמו מהם ויעזנו מהם ועתה כמעט יאגד הכל • ורלב״ג פורש שיתיא‬
‫*(‬
‫עצור מה שאין דרנו להיות נעזנ והם הערים הנצורות ועזוניערי הפרזי• ויש מפרשים עצור מגזרת זה‬
‫יעצור בעמי ועזוב לשון עזר כמו עזונ תעזוב עמו‪:‬‬
‫**( וכג‪£‬ר אדמתו עמו* יש אומרים שהוא מסר וי׳׳ו והנועם וכפר אדמהו ועמו * והראב״ע פירמ שהעם יכפר על האדמה‬
‫ני נן מצאנו אנניס שחקו מים וענינו שישראל יעשו נקמה נגרים והם יכפרו על את ישראל בעבור הדם ששופץ­‬
‫‪ .‬בה נמו ול‪(5‬רן לא יניפר‪:‬‬
‫***( א ש דת־ כמו הפוך דת אש כמו שכתוב ואת קולו שמענו מתוך האש • או מסר וי״ו נמו ראובן שמעין שמש ירח וכן‬
‫אש דת אש ודת למו שהראה להם האש הגדולה והשמיעם הדמ כענין שנאמר ועל הארץ הראך את משו הגד לה‬
‫ודבריו שמעת מתוך האש‪:‬‬
‫****( ויש מפרשים אף חובב מגזרת לטמון בחובי עוני מענין מלר בחדר להחנא והטעם גם אתה נידך מחביא ומסתיר‬
‫עמים כל קדושי ישראל כי כל העדה כלס קזושים והשם יסהירם נידו‪.‬כטעם ובצל ידי נסיתיך וטעם מונו נמו‬
‫הונו נאשר בא תרגלתי לאפרים במקום הרגלתי כלומר שהם מונים בכל מכה במרבר ללנמ אחריך בכל אשר מלך ולא‬
‫יחושו לרעב ולצמא רק יצאו לרגליך ואחריך ירוצו• ורלב״ג פירש מונומענין תוך והבונה כי ימין ה׳ המביא את ישראל‬
‫מפני פחד האש הגדולה ני אז נתחגאו נלם ואמרו אל משה דבר אמה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהיס פן נמות‬
‫ועם זה נשארו נל וןדושיו בידיך לשמוע ולקבל דבריך והם אחר שנכנסו מוך אהליהם הסכימו כי הוא אשר לרגליך והוא‬
‫משה שעלה על ראם ההר ישא אליהם מדברותיך ויגילס להם׳ והראנ״ע פירש נל קדושיו בני לוי בידיך סביבות הארון‬
‫והם סוכר לרגליך ילכו על דונך ישא מדברותיך שהם ילמלו את המורה גם ני הם נושאי האלון• ויש מפרשים אף על‬
‫מי שאתה חובב את כאומות לא מפני זה ישרמל סרו מאחריך אב‪ '/‬נל קדושיו בידיך נקדישלזס והם מוכים לקדושת שמך‬
‫וסובלים מנות וצרות ונל אחד ישא על שפתיו מדברותיך תורה צוה לנו משה כי תמיד לא תמוש המורה מפיהם על דרך‬
‫כל זאת נאתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו נברימך‪:‬‬
‫*****( ו י ש מפרשים מספר נמו נמספר וימסר ניימ השמוש כמו ירחצו מים י לזנות בית אניה ודנים ק והטעם שיכנס‬
‫במספר השנעים נטעם וישמע ישראל ויהיו בגי יעקב שנים עשר* או פירושו שיחיה ראונן נענרם חלוצים‬
‫למלחמה לפני בגי ישראל ואל ימות שלא יפלו מהם במלחמה ויהיו מתיו מספר שיחזרו לנימם נמםפרם לא יפקד מהם‬
‫׳‬
‫איש* ואנקלוס תרגם וימסנון ננוהיאחסנתהון במניינהון‪:‬‬
‫( כ ח ב היאב״ע כי לעס ידיד ה׳ נענור ננימן שהוא יליד ה' ישכון ננימן לנמת על השם ומעם סופף‪.‬עליו עלהנטל‬
‫שהיה די נירושלים נסלק ננימז!ונן ונין נתיפיו שנן נאמצע נחלתו‪:‬‬
‫וטעןש‬
‫ד‬
‫ב ר י‬
‫ם‬
‫ו ז א‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫קראו בלשון רבימ ואף על פי שאינו‪ .,‬א ל א א ח ד • ואמר ונקה‪ 0 0 :‬ומלא״ כלומר והיה מלא או יהיה פועל עבר‬
‫גרש ירחים פירוש כי הירח יבשל חפירות מענין הנני מוסב לעתיד מפני הוי״ו כלומר וימלא ברכת‪ :‬ים • לפי‬
‫גורש מפניך והוא וטן שהפירות מניעים זפורהימ בכה שהים הגדול ל פ א ת מערב ארץ ישראל קראו לפארה‬
‫הירת כאלו הירתםגרש אותם לחוץ‪ 0 :‬״ ( שבגי׳ היו״ר מערב י ם ‪ :‬ירשה• צווי שלמ עגין י ח ש ה ׳ ובמכלל צווי‬
‫מ ס פ ח ‪ :‬ורצון שכני ס נ ה • יש םפרשים אוחו על השם בתוספת ה״א ובא כן ב ה פ ס ק הפ׳׳א בשוא והעי״ןוהלמ״ר‬
‫יחברך כלוםר רצון האל ששכן בסנה ת ב א ח ה לראש קמוצים***(‪ :‬וטבל״ ענין רחיצה‪ ) :‬״ ( םנעלך' כלומר‬
‫יוסף י או פירושו רצון ה א ד ם השוכן ב ס נ ה רוצה לומר מדרך רגליך בהרים יהיה ברזל ונחשח רוצה לומר שיהיו‬
‫במדבר ו ב מ ק ו ם היובש כי הסגה גדל בארץ ציה ומהו בחלקו הרי ברזל ונחשח • ויש מפרשים אוחו סעגין גן‬
‫רצונו המטר ששואל תבאתה לראש יוסף‪ :‬חכאחרת* נעול ש ה ו א עגין םגירר־ז במנעול כלומר שתהיה ארצו‬
‫תכן ה מ ל ה תבא והתייו סימן הנקבה ה נ ס ת ר ת ר ו צ ה חזקה כאלו סמרה בחומורת נ ח ש ה וברזל‪ : -‬דבאך •‬
‫לומר כל כרכה וברכה חבא לראש יוסף והה״א נוספת פירושו לפי ענינו תקפך וכן ת ר ג ם אנקלום וכיומי‬
‫בסוף המלה כה״א ותקרב וחכאה )ישעיה ה׳( והתי״ו עלימיחך חוקפך כלומר שחהיה חוק בימי הזקנה כבימי‬
‫גוספת כחי״ו ג פ ל א ח ה אהבתך לי )שמואל־־ ב׳ א'(* הנערות• והרי״קם פירש דבאך זקנתך הפוך מן דאבון‬
‫ולפי דעתי כי כל כפל תוספת לכפל עגין וכן ח ב א ח ה נ פ ש כי ימי הזקגה ימי רעה ודאבון ועגיגו כסו שפירש‬
‫רוצה לומר תבא וחב** לדוב‪) :‬יי( בכור שורו׳ כמי המחרגט*״״*(‪ 0 0 :‬ס ע ג ה אלתי ק ר ם • פירוש‬
‫למושל־ כמו ש כ נ ה הכתוב ה ש ר י ם הגדולים ב א ל י ם סטעל יהיה לך אלה* קדם מעון וסתרה ומתחת יהיה‬
‫יעתודים ולרוב גדילתו קראו כ ן ‪ :‬וקרני ר א ם • ר ו צ ה לך זרועות עולם לסבול אותך‪0, :‬י‪ 0‬ברר״ אינו שם‬
‫לומר ראמים כי אין לראם א ל א קרן א ח ד זהיא בהמה חאר אבל הוא שם היתירות ויבא בעגין בטח כי השוכן‬
‫מבהםז׳ המדבר חזקה מ א ד ‪ :‬יגגח יחדיו״ עגין ההדיפה בטח הזא יושב יחידי אין צריך ל ה ר מ ה אגשים לעזר‬
‫ו ה מ כ ה בקרן‪ :‬ר ב ב י ה ״ כאשר נכתבו ב ת י ב ה שתי שיהיו עטו לפיכך אמר בטח בדר‪ :‬עין יעקב ״ על דרך‬
‫א ו ת י ו ה ה ד ג ט ו ה ו ת ק ד ם להט תגיעה ק ט ג ה יבליעו ממקור ישראל־־ )תהלימ מ״ח‪ (.‬י ואגקליס ת ר ג ם ״ כ ע ץ‬
‫ה א ח ח ולא יבארו קריאת שתיהן אלא יקראו שתיהן ברכתא דברכיגון כלומר כעגין שכרכם כן גפל חבלבש‬
‫כאחת בחטיפות*(‪ (»v :‬כי שפעי עגיגורבוי‪ :‬ושפגי״ ו ג ו ר ל ם בארץ ושכן כל א ח ר בטח בחלקו שנפל‪ -‬לו‬
‫קרוב לעגין ספון הגזכר למטה והוא כתוב בשי״ן שפוגי ורז״ל הרגילו הרבה בוח הלשון כ א מ י ם מעין ש ם ו ג ה‬
‫כמו טמוגי‪) :‬נ( כלבי^ז י הוז־י־ן הארי‪ :‬וטרף ״ עגין עשרה מעין כל ברכה וביכר‪ ,‬כלומר סעגין כל כ ־ כ ה‬
‫ההכאה בכריתה‪ ) :‬א( מחוקק׳ סופר כחרגומו או מושל וברכה **••״>‪ :‬יעיפו ט ל י פירוש יזלו והוא כמו הפוך‬
‫וגקרא כן לפי שמשים החקים בארצו ופי׳ הפסוק ר א ה ירעפו בפירוש י ש ע י ה מיה‪ ) :‬״ ( אשריך י שם בלשון‬
‫גד ובחר בחחלה לעצמו לקחת הלקו סעבר לירדן כי ר ב י ם בפלס אחלי ארגי ) מ ל כ י ם ב׳ ה ׳ ( ‪ :‬ע ם גושע‬
‫ראה בי שם חלק מלכים ומושלים ובתים ספוגים וטובים ביי׳ פ ח ח כי ה ו א ^ ‪ S v‬עבר‪ :‬ויכחשו• מבגין‬
‫רומז בו לערים שכבשו מעכר לירדן י ופירוש ספון גםע?־ מדברי רכוחיגו ז״ל ה ח מ ה כ ח ו ש ה כלומר‬
‫מקורה וכן פי׳ בשרשספן״״(‪ :‬ניתא* משפטו ויאתר! שיהיו כ ח ז ש י ם ו ד ל י ם ונכגעים לך או י ה י ה עגין‬
‫כפיררה וכזב ופירושו שיכפרו על מה שעשו והרעו‬
‫הפועל‪" ":‬‬
‫והאל״ף בםקום ה״א לס״ד‬
‫יכפרו עתה מרוב מורא ויאמרו שלא עשו‪:‬‬
‫) » ( יזגק״ ידלג ורומה לו בלשון רבוחיט ז״ל דיה א ם‬
‫הראיתיך‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫נ‬
‫‪1‬‬
‫‪iY‬‬
‫‪r‬‬
‫לקט שכחה‬
‫יוטעם רננות אפרים ואלפי מנשה נענין ואולם אחיו הקנוון יגדל ממנו והם הקרנים שנהם ינגח אפסי ארץ יהיו רננות‬
‫*(‬
‫מאפרים ושלבים ממנשה * וח״ל פירשו ש‪:‬מנוגחים הם הרננות שהרג יהושע שנא מאפרים והם אלפי מנשה‬
‫רמז לאלפים שהרג גדעון נמדין‪:‬‬
‫**( ויש מפרשים ראה ליעול חלקו נארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כנוש הארץ כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת קנר מחוקק‬
‫ספון והוא משה וכן מדגם אנקלוס ואתקבל בקדמית־ז דיליה ארי ממן נאחסגתיה משה סערא ר‪3‬א לישראל קניר •‬
‫וטעם ויתא ראשי עם שהלט חלוצים לפני נני ישראל נמוש הארץ ושמרו הבטחתם וזהו צדקת ה׳ עשה ומשפטיו עם‬
‫ישראל* ויש אומרים שחוזר אל הממוקק הוא משה‪:‬‬
‫***( ב ר ו ך מבנים׳ הטעם שיהיה מבורך בבנים רבים שיוליד ומ״ם מבנים כמיס תנורנת ה'ארצו ממנך שמיס מכיל• או‬
‫הטעם שיהיה מבורך מפי כל בני יעקב אניהם ורצוי לכל אח* ני ארצו שמנה ומשם יבאו כל מעדני מלך לכל‬
‫השבטים * וחנקלוס תרנם צריך מברכת בגיא אשר רצה לומר שינאו מכל השנטים לאשר לקנות השמן ויהיו מכליו בחטי‬
‫מ;ית ו נ ע וכל זמרת האת שיביאו וימכרו לו ויהיה מבורך מכל הטוב הנמצא לצל הש‪3‬טים‪:‬‬
‫**״*( ויש מפרשים לנאך כמי זבאך נחלוף זי״ן בללי׳׳ת וכן ימי נזענונמו נלעכו זחלת* ואירא נמו לחלתי והטעם ני נל ימיך‬
‫תהיה ארצך זבת השמן ואתה תהיה נו טובל רגליך‪:‬‬
‫*״***( ו ה ר א ב ״ ע נתב כל מי שיצא ממעין יעקב וכן וממי יהודה יצאו״ או הטעם ששנץ נ ע ז ‪3‬ל‪ 7‬בארן לגן ותירוש שזה‬
‫היה עין יעקב ותאומו להשיגו‪:‬‬
‫עלמות‬
‫ד ב ר י ם‬
‫ה ב ר כ ה‬
‫ל ד יי* ה ר א י ת י ך • ה ה י א בסגול והאל״ף בחירק‪:‬‬
‫י )י( ויקבר‪.‬אוחו• עצמו׳ כי משה‬
‫רבינו עליו השלום הוא קבר א ת עצמו‪ .‬ויש מרבותינו‬
‫שפירשוהו כן • ויש מהם א ו מ ר י ם שהשם קבר אותו‬
‫כלומר שאסר ונפתחה הארץ לפניו ונכנס בה וגועואחר‬
‫כ ך נ ס ח מ ה הארץ ולא נודע קברו נ ‪ (0‬לא כ ה ת ה‬
‫עינוי ענין הקמוט והעצור כי ידוע הו>יז כי ה ז ק נ י ם‬
‫יחקמטו עיניהם ויכנסו בחוריהן לפי שיתקמטו יחרי־העין‬
‫כי יגבר עליו היובש ותחלש הראות‪ :‬ל ח ה • שם ו ה ש ם‬
‫ב ד ע ה י ידוע‬
‫לח ושרשו לוח ב ס ל ס א ת קול העם‬
‫ש י ר‬
‫ה ש\ י ר י ם‬
‫א ‪ CO‬ד ד י ך • אהבוך וידירותיך‪) :‬ג( ת ו ר ק •• איחן מהפעל‬
‫בתוספת חייו‬
‫ואפשר שהוא ת א ר‬
‫ו א ס הוא פתוח טצאגו כמוהו ‪ sb‬הייזל )ישעיה מ״ד(‬
‫כלומר שהו־ק‬
‫ושרשו ריק• ובשרש שמן כ ת ב‬
‫מכלי א ל כלי וריחו נודף ורוצה בו שמן רוקח וכגהו‬
‫בלשזן גקבה• ויתכן לומר שהוא ת א ר בפלט ת ו ‪ #‬כ‬
‫ואם זה כחזלם וזה בשורק הכל אחר יכו כמכלל‬
‫ח צ ר ובא פ ת ח לפי שבא במשקל איתן ״‪ 0 :(V‬נרוצהי‬
‫ב א לשון רבים ליחיד ל ת פ א ר ה וכן נגילה ו ג ש מ ח ה‬
‫בך וכן נזכירה דדיך םיין‪ :‬נזכירה * ענין ריח וקטל־‬
‫הדברברצון‪) :(** :‬ס(ונאוה* עניןיופי‪ ) :‬י ( ש ח ר ח ר ת •‬
‫ת א ר בהכפל־ העי״ן והלם״ד‪ :‬ששופחגי׳ עגץ ר א י ה‬
‫והבטה'• גחרו ביי כשפ״א הפועל אוח ג ר ו ג י ה נו״ן‬
‫גפעל בפתח או בסגול ובא זה בחירק‪ :‬גמרה• עגין‬
‫שטירה תרגום וישמור ונטר‪ (0 :‬איכה תרעה א י כ ה‬
‫הרביץ • ענינו א נ ה תרביץ•‪ :‬ש ל מ ה י בא עם למיד‬
‫שפירושו בעבור ונכנס עליז השי״ן שהוא במקום אשר‬
‫עם הלמ״ר ובמכלל ב א השי״ן ב פ ת ח גדול ח ח ת פתח‬
‫קטן‪ :‬כעטיה׳ ב א לשון הגקבה שלם בהראות למ״ד‬
‫הפועל להודיע כי כן משפט בכלם ופירושו כנוטה ו ס ר ה‬
‫על עדרי חבריך‪) :‬ח( בעקבי הצאן י כלומר ה ל י כ ו ה‬
‫והקו״ף ר פ ה ‪0 :‬י( ל ס ס ת י ׳ נקבת הסוס ת ק ר א ס ו ס ה‬
‫׳ובמכלל אף על פי שחסרו הוי״ו א ח ר שמקומו וי״וחארך‬
‫קריאתו כמו ע ם הוי״ן‪) :‬י( גאוו' עניז יופי ונוי‪:‬‬
‫בחורים• ה ם הפגיגים ה מ ח ו ב ר י ם וסםוררים על ס ד ר‬
‫החכוגה והוא קרוב לפירוש חורה בכל מקום שפירושו‬
‫ת י ו ג ה ‪ :‬בחרוזים* הם אבגים טובות ומרגליות ג ק ו ב ו ה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מ­‬
‫בי הו^ז הפך ר־זיובש ״׳ ובשליש נוס כ ה צ ‪S y‬‬
‫דרך ההשאלה כלומר לא ה ל ך ל ח ו ח ו • והרי״קס פירש‬
‫ולא יבש לחוחר מלשון ערבי יבש ה ל ח ם נ״ש אל כוב״ו•‬
‫ואמר רדייה ויפה פירש כי מ ת טעם לגיסה ובריחד־ז־על‬
‫הלחוח‪) :‬יי( מתמר י מבגץ‪ .‬גפעל י והראוי ויתמו כמו‬
‫ונפל‬
‫מן הארץ)חהלים־ק״יד‪(.‬‬
‫ןתמו חטאים י י‬
‫הקמץ ע״ה ובסימן פ״א הרגש ש ה ו א ב פ ״ ^‬
‫הפועי‪ ^-‬להכרד־ז בי היא לשון ‪ S v s i‬ולכן סמכו על‬
‫המבין והקלו המלדת‪ .‬כ מ ג ה נ ם ו ה ו א ענץ‪ .‬כלידת‬
‫והשלמה‪:‬‬
‫מחוברות בחוט‪) •:‬י»( במסבו • שם ע^ן סבזב ו ה ק פ ה‬
‫הדבר ***( ‪ :‬גרדי • כתב ר׳ יוגה כי נאמר בו כי הו*<ין•‬
‫הורד ויש אומרים כי הוא המוישקו* והראב״ע פירש כי‬
‫הוא בשם דזמה לכרכום‪ ( ) :‬אשכל ה כ פ ר י ה י א‬
‫הגקרא בערבי אלהי״גא י ולהראביע כי ה ו * אשכול‪-‬‬
‫הדקל כי יש לדקל שמוח משתנים כפי שנוי זמנו ויש‬
‫לו וטן הנקרא בלשון ערבי כס״ד ולו ריח טוב‪ :‬בכרמי *‬
‫כמשמעו ויש מפרשים כי אינו אומר על כרם ג פ נ י ם‬
‫אלא על אילגות רבים גטועים יחד‪) :‬עי> עיניך ייגים •־‬
‫פירוש עיגיך בעיגי יונים ‪ ) :‬ט ז ( אף ערשגו* תרגום מטה‬
‫ערשא‪ :‬רעננה י ת א ר בי הוא מלרע וענינו ענץ להות‪:‬‬
‫)יז( רהיטגו י תרגום וירץ ורהט והם בניינים שהולכים‬
‫בהם בבתים הגבוהים מבית לבית קורי״רורימ בלע״ז‬
‫)בל״א לויפער( ורבי יונה פירשמרובים‪ :‬כרותים׳ כסו‬
‫ברושים בושי״ש בלע״ז‪:‬‬
‫מ‬
‫‪,‬‬
‫ב )א( ה ב צ ל ח • היא הנקראת ורד בלשון רבותינו‬
‫ז״ל רו״זה בלע״ז‪ :‬השרון י פירשו‬
‫בו ארץ מישור ו מ ק י ם דשן ושרשו ש ר ה ‪ :‬ש י ש ג ה‬
‫העמקים * יש אומרים שהיא צמח לבן ויש לו ריח טוב‬
‫ויאו״לי בלע״ז והוא לעולם ששה עלץ והמלה נגורח מן‬
‫שש ואם כן יהיה פירוש שפתותיו שושגיס בריח לא‬
‫בעין‪ 0 ) :‬החוחים' הקוץ הנוקב גקרא כן‪) :‬יי( םסכוגי*‬
‫ענינו הקירוב והסבוב‪ :‬באשישוה* מלאות יין ו ה ם‬
‫הלגיגות שישימו בהה היין ובפירוש ו א ש י ש ה א ח ת‬
‫שמואל־־ ו׳ כ ת ב וכן פירשו רבותיגו ז״ל אשישה ג ר ב א‬
‫דחמרא‪ :‬רפרוגי* פירוש סמבוגי או הוקיגי ב ת פ ו ח י ם‬
‫שתציעו‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫**(‬
‫***(‬
‫‪.‬‬
‫‪, .‬‬
‫ע ל מ ו ת ‪ -‬מ נ ר ו מ קטנות‪:‬‬
‫מישרים א‪3:‬וךי נתב הראב״ע כי מישרים הוא תאר היין כמו יתהלך בתישרים ומ״ם מיין ישרת נעבור שנים וענינו‬
‫ממישרים אהנוך• ואחרים אמרו ני המישריס אהבוך כמו ומגיד משרים‪:‬‬
‫והנכון שהוא‬
‫הוא המקום שיש נ ו משיל־!?‪ ,‬לשתות כמו הלילה הזה כלנו מסובין וזה הלשון מורגל הרבה בדברי רבותינו ז״ל;‬
‫‪1‬‬
‫‪Michlal IQE T o m , I .‬‬
‫ס ו ?נ‬
‫ובשרש‬
‫‪.‬יש‪..‬־י‬
‫‪T‬‬
‫‪.‬ד!‬
‫יש‬
‫ד‬
‫ז‬
‫‪r‬‬
‫‪-‬״‬
‫פ‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫בצבאות• שרשו אל'ף צ א נ ה ׳כיםגול׳ו^ל״ף "ץראנזדבצדיין״י־אםו •'׳ ערד *‬
‫״*הציעו‪• :‬לפני •במו רפידתו והב;‬
‫אם ש ל מ ה * וע<^*‬
‫ה מ ל י צ ה על ‪.‬‬
‫יצבה ו ה מ ר ה בויהיו״ר של צבים באל׳!ף שמואל ב׳ ב׳׳‪ :‬דרך‬
‫־אי כאילות׳ דרך משל‪ 0 0 :‬מקפץ׳ כמוםדלנ וממהר דרך המשל שלמה הוא הקדוש יברור הוא זאמו ישראל‬
‫ללכת‪ 0<) :‬לעפר* הוא ילד איל‪ :‬משגיח* ענין הבטה כלומר׳ אומתו מן שכחוהו כל האמים )תהלים ק י ״ ‪: 0‬‬
‫בהתבוננות‪ :‬מציץ* כלומר מגלה עצמו ונראה ונשקף ביום חתגתו* כלומר ביום חופתו •שהוא־ יום ש נ ע ש ה ׳‬
‫חתן ואז יקרא החן מפני הסמיכה אל חותנו‪:‬‬
‫מן דחלוגיתופיאיכשרשו‪0‬י• מן החרכים• מןההלגגות‬
‫׳חרגו׳ בער החלון)בראשיחכיז( מן ח ר כ א ‪ ) :‬י י ‪ 0‬ה ס ח ו *‬
‫) א (‬
‫ש ‪ #‬ך ך כעדר העזים׳ * פירוש כשער עדר‬
‫שרשו סתו והוא זמן החורף ו ח מ ו ם קיץ והדף )צר אשיח ד‬
‫י •העזים שגלשו• רבי יונה פירש השכימו‬
‫די( קיטא זםתוא ‪ :‬ח ל ף ׳ ע ג י ן ע ב ר ‪ 0 0 :‬הגצגים*‬
‫שרשו מץ והדגש בצד״י‪ .‬תמורח הגח והגו״ן גוספח עגיגו לקוח מלשון הערב שקורץ לשחר גו״לש• ויתכן לפרשו‬
‫ענין פ ר ח ‪ :‬הזמיר• שם וענינו שיד ושבח‪ :‬הגיע* אינו מענץ גכח הוא ) ו י ק ר א י׳׳ג( שאמר בו הח־גום גליש‬
‫יוצא אף כי לרק־ת הענין כל הפעיל י ן ‪) :‬יג( הנטה* הוא וכן פירשו הרי״קס שנט־טו וגס־קו בינות עצי היער‬
‫י צ י א ה ה פ י ח ה והראוחן ק ו ר ט נטר בישולן תקרא ויתיפו כאלו נסרקו במסרק ‪ ( ) :‬הקצובוה ־ שווה"‬
‫׳•חנטה‪ :‬פגיה• כשרש פג הם התאנים שלא בשלו כל בקומתן בםרחן כאלו הן ח ח ו ב י ה בשיה והוגים ח ס ר‬
‫צרכן זאפשר כי שרש הטלה פוג או פגג'לפיכןיגדגשה* המתואר רוצה לומר העזים הקצובות‪ :‬מתאימות• בני‬
‫•סמדר• היא הענבים הדקים לאת־ שפ ח מיד שגברים הפעי?־ מ ת א ו מ י ם כלומר ש ב ל ם י ו ל ר ו ה ת א ו מ י ם‬
‫הענבים אכל אינם גמורים עדיין וכשהם גמורים ש ה ם ושכלה* ת א ר בפתח י ״ ן ‪) :‬ג‪ •1‬כחוט• •ידוע ו ת ר ג ו ם‬
‫כפול הלכז קורמ בישולן יקראו ענבים וכן •פחח הסמדר‪ •-‬פתיל חכלח )בפרבר ט״ו( חוטא דתכלהא־‪ :‬ובדברך•‬
‫‪ 0 0‬בהמי הסלעי נהפכד־־‪ ,‬ה ה א לוי״ו ג ר א י ה כמו שם ב ח ו ס פ ה מים ענין דבור‪ :‬כ פ ל ח ' בקע הרמון‬
‫מן שיה שלו הייתי )איוב‪.‬ט״ז( ושלוי עולם )תהליםע׳׳ג( רקחך* הרקה נ ק ר א ה טגפל״א •בלע״ו‪.‬ונקראח ר ק ה‬
‫ופירושו בבקעיהסלעאו הוא מן חוג הארץ ‪ 0‬ש ע י ה מ ‪ 0‬׳ למיעוט הבשר בה כמו רקות בשר )בראשית ט״א‪;(:‬‬
‫ויוגתן ת ר ג ם שכגי בחגוי סלע בשגי כ י פ א ‪ :‬המדרגה' מבער• בא בענין סן יגכנס עליו המים ויש מ פ ר ש י ם‬
‫חרגו^ ולא תעלה במעלת )שמות כ ‪ 0‬לא חיסקבררגין‪ :‬אותו מבפגים‪ :‬לצטחןד׳ שרשו צמם כפלם ‪ 3‬ל ה ע ד \‬
‫ציציוה השער‬
‫) « ‪ 0‬שעלים* אף על פי שחסרוהוי״ו א ח ר שמקומווי״ו ו ה צ מ ה ה י א ' ~‬
‫הארך קריאתו כמו‪ .‬עם הוי״וגראה שאין מ ג ע י א * * ( ‪ :‬שמכינה האשד‪ ,‬על פניה קרי״ן בלע״ז ורבי יונה פירש‬
‫י ‪ ( « 0‬דודי ליי ידידי ואהובי‪ 0 0 :‬עד שיפוח• עגין ביי המסוה‪ 0 ) :‬לתלפיות* בהעדר האל׳יף והיה ראזי‬
‫לתאלפיוח והפילוה להקל ור׳יוגה בחב כי החייו תמורת‬
‫גפיחה‪ :‬על הרי בתר • עגיןחלק‪:‬‬
‫האל ״ף והוא כמי אלפיות ופירושו לשון למוד כלומר כי‬
‫ג ^ ^ ש ל ק ל ם * הגפרד שוק בשורק ובקבוץ ב א המגדל־ גבוה יהיה למוד לעוברי ד ר כ י ם מעגין מלפגו‬
‫בהגעת הוי״ו כמו קבוץ ‪ #‬ו ר שורים מ ב ה מ ה ארץ )איוב ל״ה( בשרש אל״ף וכשרש חלל‬
‫פירשו מלה מורכבת מן תל ופיות פירוש חל שהוא חוק‬
‫י "‬
‫בהגעת הוייו‪ 0 ) :‬שהביאתיו• בא מלא‬
‫‪.‬בעגין הפעל‪.‬״ ‪ «v‬אם תעירו ואם תעוררו' שניהם וגבלה כמו העומדות על תלם )יהושע ייא( שעגיגו ענין‬
‫פועלים יוצאים‪ ( 0 :‬מקטרת* כלומר שבגדיה •םעושגימ חוזק‪ •-‬ופיות פירוש שהיו אבני המגדל גזורים פיות פיות‬
‫בסמים***(‪ :‬אבקת* הסטים השחוקים הרק‪ :‬רובל• כמו שעושים ה י ו ם בבגייגי ה מ ג ד ל י ם • ורבותינו ז״ל‬
‫נאמר על הבשם לבדו מכלל הסוחרים‪ 0 ) :‬אחזי ו ד כ י פירשו ת ל שכל הפיות מתפללים עליו‪ :‬המגן• נקרא‬
‫הפעול בי על דרך חגור כלי מ ל ח מ ה )שופטים י״ח( כן לפי שהוא מגן על נושאו‪ :‬שלטי• ענינו כמומגיגים‪:‬‬
‫לבוש כרים )יחזקאלטי(‪ :‬מלמדיי ענין הלמודוההרגל‪ ( ) :‬עפרים• הוא ילד הצבי חאומי צביר‪ •,‬ש ם ז ה א ל ״ ף‬
‫) ( אפריון י שרשו פרה והאל״ף נוספת והוא מסרת בחולם מן והנד‪ ,‬תאומים )בראשית ל״ח( בפלס רחוקים‬
‫שגישא־ן בה הכלות וכן קראו רבותיגו ז״ל למטה פוריא קרובים‪) :‬ח( תשורי • עגין הבטה ועיון והנכון להיותו‬
‫ופירושו על שם שפרין ורבין עליה‪ :‬ע ‪ 0‬רפידתו• עגין עגין הליכה‪) :‬ט( לבבחיגי׳ פירוש הםירוח את לבביאו‬
‫•הצעה‪ :‬רצוףאהכה׳ טעגיןרצפת בהט ושש )אסתרא׳( מ ח צ ה א ח לבבי בחן עיגיך‪ :‬מצורניך• בשוא הוייו‬
‫ועגיגו עגין הצעת אבגים כקרקע ויש לפרשו טעגין ובידו ו ב ח ו ס פ ה גוין ו נ ח ס ר ה האל״ף ואף על פי שאבר בו‬
‫רצפה )ישעיה זי( שענינו ג ח ל ת ‪ ) :‬י י ‪ 0‬צאנה וך‪«5‬י^חזי המשך ושרשו צור‪ ( 0 :‬מ ה ט מ ! ‪,‬בא להפלגת הדבר‬
‫ולמעלתו ה ג ד ו ל ה ‪ :‬טבו • פועל עבר ל ג ז ר ה פעור־ ‪:‬‬
‫;י*״ן הפעל־־ כשוזייי‪ .‬שלא" כמנהג ובא כן לזוג י‬
‫־הטלות אבל להפריש מעט ביניהם שהם שנים שרשים ‪ 0 0‬נפת* שרשונויףבפלס ב ש ת מן כוש וענינוההזלה‬
‫•והנשיפה‬
‫־ ‪ ' . .‬־ '‬
‫ד‬
‫י‬
‫צ א‬
‫ג‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ה ש‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪T :‬‬
‫ס‬
‫‪:‬‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫'*(‬
‫**(‬
‫י(‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ב ש מ ש צק נתנ ויש מפרשים מצץ מן‪.‬החרכים מענין ויקחני נצצימ דאשי‪.‬כלומר מראה ציציות •ראשו‪::‬‬
‫מ ח ב ל י ם ׳ משחיתים נמו וחנל את מעשה ידיך‪:‬‬
‫כ ת י מ ר ו ת • נמו עמודים נמו וממרות נמנים * ויש אומרים שהם דומות לאילן התמר‪.‬־*‬
‫י־‬
‫‪:‬וכשרש‬
‫ש י ר ה ש‪ -‬י‬
‫ר י‬
‫נח•‬
‫ם‬
‫כע‪-‬וגת־ הבשם־ ״ כשזורעץ‪ .‬הנן ענשץ אוחו‬
‫טר‪1$‬פפען(ובשיבא ‪t ( 0‬‬
‫• שס‬
‫‪.‬והנטיפהחובלע״ו גוםיאדו״רה ) כ ל י א‬
‫• בלי סמיכות בשמים הוא על דרך חםר־ון‪.‬־אלא‪ -‬ש ה ו א ‪.‬־חלמיש תלמים שירות שורות והשורה נ ק ר א ת ע ר ו ג ה‬
‫; מובן ממקום אחרי על חברג ועיין בשרשו;׳ )עי( גןגעול ״ •והלשון ידוע בתר•* רבותינו ויל כאמרמ־־ערונה שהיי<ו‬
‫״ענינו ענין סגירה במנעול‪.:‬גל נעול* המעיל ג ק ו א בן •ששה ‪.‬על ששה‪ :‬םגרלורה• הפרחים שיגדלו בבשמים •‬
‫י ל ס מ כ ו ושרשו גלדי־‪ :‬חתום• פירוש סגור יכסו שאמר •\ב&‪-‬ש ר ק ח בחב׳ ופירוש מגדלות טרקחיס המ״ם בסגול‬
‫־ גל נעול והוא משל •על• בגית ישראל• שגשמרות‪ .‬מהזנות ־ופירושו ב ש מ י ם שיעשו מהים ס ־ ק ח י ם ‪ :‬שפתותיו‬
‫או משל על כל ישייאל כלומר ־שלא יוגו אחרי א ל ה י ם ‪ -‬ש ו ש נ י ם י בדיה‪ .‬לא‪ v‬בעי״ז ועיין• כשושנת ה ע מ ק י ם ‪:‬‬
‫אחרים נ ) ( שלחיך • עניגו התפשטות וגן עצי המאכל ‪) :‬יד( גלילי והב׳* עדן סבוב והסר כ״ף הדמיון‪ :‬בתרשיש ״־‬
‫נקרא כן לפי שמתפשטין הםארות והסעפים הנה והנה ‪ :‬אבן יקרה ועיגה נוטה לעין ה ת כ ל ת ‪ :‬מעיו ״ אומר על‬
‫והוא קרוב לענין הושטה‪ :‬פ ר ד ס • הוא גן עצי ה מ א כ ל ‪ . :‬הבטן •ולפי שהטעים ‪-‬מבפנים לבטן קרא‪ :‬לבטן מ ע י ם‬
‫מגרים * הוא המשובה והמעולה כפירות ‪ :‬כפרים•• היא ־יוכן ת ר ג ו ם בבטנך‪) .‬בראשית כ״ה(בטעה>לן‪ :‬עשת״‬
‫הנקרא כערבי אלהייגא •־ ויש מפרשים בשם א ח ר אינו סוכות השן‪ :‬שן הוא‪.‬שן* הפיל שעושים ממנו מלאכה ‪:‬‬
‫•אלחי״נא‪) :‬יל( גרר* בצרי הגו״ן ופירושו במלח ניידי ‪:‬מעלפרת* עגין העטוף והכסוי‪<) :‬״( מ מ ת ק י ם ־ ש ם ‪.‬‬
‫־־ בתיםפת מ״ם‪:‬‬
‫• גחן ריחו‪ :‬וברבם׳ הוא שקורין בערבי זעפ״ראן‪ :‬קנה •‬
‫הוא הבשם שהוא׳ כרםור־ה‪ .‬ק נ ה ‪ :‬וקגנ״ן *• הוא ה ב ש ם‬
‫הנקרא‪ .‬כלע״ז ליגאל׳״ואיג עצי לבינה* פירוש ה ע צ י ם ו ‪ W‬א נ ה מ ל ע י ל ‪< : -‬״>(• הדהבגי • חזקו חשקי‬
‫ואמצ־גי עי^יו‪) :‬י( הרחצר־־‪ •,‬יאמר‬
‫־היוצאים מהם הלבינרת •כי ה ל ב ו נ ה ־ הוא ש״ף עץ‪:‬‬
‫‪ .‬ה א ח ר ממגי׳ ר ח ץ בפלס נ ע ר נ ע ל ‪) :‬יל( ששים הטה‬
‫)עיי‪ 1‬העיחי י ענין נפילה‪• :‬‬
‫״ לנקכוא‪) :‬י( מרגלות ״>•‬
‫מלכות* בא ״ * במ׳׳ס‬
‫•ה ‪ W‬א ר י ח י ׳ לקטתי‪ :‬גיורי׳ פירש הרמב׳ים ז״ל ת א ר מדגל־ מהנה׳ יהודה‪) :‬יא( באבי הנחל* הרגש‬
‫במעשה הקטרת כי הוא הנקרא טישיקו י לחסרון הבי״ת‪ .‬הכפדלה ושרשו אבב ופירוש!בעאי הנחל‬
‫״בלע׳י־ו ועיין בשרשו‪ :‬יערי׳ היא חלת הדבש ק ־ ר ם י<עיין בראש־רהימ״ט! ‪ -‬זיש מ פ ר ש י ם הפי־י והרגש‬
‫שיןעיאו ממנה ‪.‬הךבש ברי״שקא בלע׳־ונ )»ג• •דופק י ־לחסרון ׳גוין ושרשו אנב מלשון ארמי ואנביד• ש ג י א‬‫•ענינו הדחייה והכות על הדלת ן שראשי* בא הרי יש לדניאל רי( ופן בתרגום בחסל*ון גו״ן תרגום פרי איבא‪:‬‬
‫•בדגש שלא כמנהג‪ :‬קיצותי* ברגש הצדיי וכן קיצוחיו יחצצו י עניגדענין פ ר ח ‪< :‬י‪ 0‬לא ידעתי־* לא הרגשתי‬
‫בעצמי עד ששמתני מרכבות עמי נדיב ג‪. .‬‬
‫תלתלים וך‪,‬ם מחלפות הראש רוצה לומר תלתלי השער‬
‫•י פלו״טאש־ בלע״ז שרשו תלל וכשרש תלתל והוא טענץ‬
‫א‬
‫תל והוא בהתאסף הקיוצוה ב ס ו פ ם ‪ :‬רסיסי לילד־ז• ) ) ( שובי שובי• שניהם מלעיל‪ :‬השולמית• היושבת‬‫בירושלים הנקראת ש ל מ ‪ :‬כ מ ח ל ת ״ עמ‬
‫•ענינו הזילוף הרגום וכרביבים עלי עשב )דברים ל״ב(‬
‫וכרסיסי מ ל ק ז ש א ‪ ( ) :‬א י כ כ ה ־ ש נ י ה ם מלעיל־ ‪ :‬חייו הגקבה ושרשו חלל זבא הגה תמורות י י ' ״ ה ת ש‬
‫א ט נ פ ם * א ל ב ל כ ם ובדברי רב^תינו •ז״ל ב ט ב ו א ו ה כי היה ראוי מ ח י ת בדגש ולהבדיל ביגו ובין ו ב מ ח ל ו ה‬
‫ב׳( בא כן וגקרא כן לפי‬
‫המטונפות‪ (*) :‬נטפו; ענינו ההזלהוההתכה‪ :‬המנעול• עפר)ישעיה י‬‫׳הבלי שסוגרין בו הדלת נקרא כן‪) :‬י( חמק ״ ס ב ב ‪ :‬ששיחקין חיכו בחלילים ואפשר ש י ה י ה מגתי העי״ן *‬
‫חמק עכר • ת ח ס ר הוי״ו כמו ח מ ק ועבד וכן שמש ירח ) ‪ 0‬פעמיך י רגליך‪ :‬הטוקי ירכיך * סבובי ירכיך ואמר זה על‬
‫)חבקוק ג׳( ראובן שמעון )שטוח אי(‪ (0 :‬פצעוני• עוביהירכים‪ :‬חלאי' • מענין זחלי כתם)משלי כ״ה( בתמורת‬
‫ענין בקוע כלומר מכה שמוציאה דם ג ם ״ ר א כלע״ו היג״ר באל״ף* ובמכלל באל״ף תמורת ה״א למ״ד הפועל‪:‬‬
‫ותרגום ירושלמי ויבקע עצי עולה )בראשית כ״ב( ופצע אמן* המופלג במלאכה יקרא אומן חרש וחושב תרגומו‬
‫קיםין ל ע ל ת א ‪ :‬ררידי • הוא כרמית צעיף הגקרא בערבי נגר ואומן‪) :‬ג(‪ .‬שדרך • הוא הטבור ואגן הוא הסורק לפי‬
‫אלר״רא * ויש מפרשים קלעי משי שעושץ הנשים לקשור שתבגיתו עגול בתבנית ה ס ה ר ש ה ו א הירח כתרגומו‪:‬‬
‫ראשון רד״לץ בלע״ן‪0 :‬י( שככה• שרשו כך וה ^* ה ס ה ר * ח ר ג י ם ירח ם י ה ר א ‪ :‬המזג י זה הלשון ידוע‬
‫נוספת כמו אן אנה וכן כתב רבי יעקב בן אלעזר וגכון ברברי רבותיגו זיל יין מזוג פירוש מסיך שמערבים בו‬
‫הוא ועוד כי רבותינו נשתמשו הרבח בלשון כך כ ל א מים‪ :‬סוגה * פירוש נגררת וגגכלת וכן בל^ון המשגרת‬
‫ה י א נראה כי כן השרש והעקר ורוב ה מ ל ה ׳ ה ז א ה ועשו סייג לתורה רוצה לומר גדר וגבול‪0 :‬־( ת א מ י •‬
‫עגינה כמו כן בשרש כה‪ :‬השבעתנו• בא בקמץ התי״ו שם והאל״ףבקםץ חטף על משקל א ח ל י אדים ־ ״‬
‫ומשפטה בחירק לגקבה ויש אומרים כ י מפגי ההפסק )תהליםפ״ג(‪ ( ) :‬ברכות'חריצין ' ' בנויין באבגים‬
‫נ ש ח ג י ה התגיעה‪) :‬י( צח• ח א ר ושרשו צחה ועגעו ובסיר ומכנסיו ש ם מיס‪) :‬י( כ כ י מ ל • הוא עין צבע‬
‫הזכות ו ה ב ה י ר ו ה ‪ :‬דגול* פועל־ מרגל טחגה יהורר־ז ואומרים שהוא עין שני‪ :‬ודלת‪ :‬ענינו קווצות השער‪:‬‬
‫)במדבר ב י ( ‪ ( ) :‬כ ת ם פן• הוא הזהב הטוב וסמך ברהטים• תרגום וירץ ורהט והם בני נים שהולכים ב ה ם‬
‫אוחו לפו ויחסו אליו לחשיבתו כמו זהב טופז )מלכים י׳(‪ :‬בבתים הגבוהים מבית לבית קוךירורי״ש‪ :‬בלע״ו כלומר‬
‫ת ל ת ל י ם • הוא טענין תל והוא בהתאסף הקווצוה׳ המלך ירצה להיות אסור באותן הרהטים שיהיה על‪-‬‬
‫בסופן‪ ( 0 :‬עיניו ביונים י פירוש בעיני יונים‪ :‬מלאת* ביתה תסיר מרוב חשקו כה י ורבי יונה פירשו משל על‬
‫מר ג‬
‫תלו‪/‬לי‬
‫יג‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫יח‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫ש י ר ה ש י ־ר י‬
‫ז‪$1‬ה‪$‬י שערהדמה התלתלים לרהטים ואמר כי המלך אסור‬
‫אהכת אותם התלתלים ומדברי רזילנראה שתם הקו‪-‬־ות‬
‫•הדקות טרטיקי״ש בלע״ז ןעיין בשרשו‪) :‬יז( לאשכלוח •‬
‫חאל״׳ף בפתח‪) :‬ט( בםנסגיו * בסעפיו‪ :‬כאשכלות ״‬
‫תיאל״ף בסגול‪ 0 ) :‬כיין הטיב • היין גסטך אל התיאר‬
‫עצמו כמו מי ה‪!:‬ריס )במדבר ה ( ובמכלל בא ב מ י כ ר ה‬
‫על דרך הססיכזת‪ :‬למישרים• שם כי היין הטוב ישר‬
‫ויערב לארם מאד ‪ :‬דבב• ענינו דכרו‪ 0 0 :‬נלינר־ז‬
‫בכפרים* חרגים העיר ובניחיה וכפינהא והם בתים חוץ‬
‫לעיר לכפרים ולעוברי אדמה‪) :‬ע( פ ת ח הסמדר• מפועל‬
‫בי ספזח בשירק‬
‫והחירק בו תמורת השורק והראוי‬
‫הדגיש‬
‫כן דעה המדקדקים ורעת רר״ק כי הוא מן יי‬
‫בלא תצורה והוא פועל עומד‪ :‬רדי לך * אהבי וידידותי‪:‬‬
‫)יל( הדודאים * )עיין בראשית למ״ר^‬
‫ם‬
‫לנקבד־ז ו ב ת ש ל ו מ י א ח ל ת בפלס מ א י ש ו ת •)שמואל‬
‫חמוה‪:‬‬
‫ד׳( שהוא שם' ליחידה ״ י" וכן‬
‫נ»( טיירה כ ס ף • בשדש טור פירש שו־ה ומערכה כמו‬
‫טור אורם פטרה )שמות כ״ט( ״ יבשר' טיר כ ת ב א ב ‪S‬‬
‫טי־ת כ ס ף אין פירושו ארמץ לפי דעתי אבל פירושו‬
‫כותל כסו שאמר לוח ארו ״ ורבי יונה פירש לעגין ארטץ‬
‫והבדיל טור וטיר ב־עין וכשרש ולפי דעתי כי הוא ענין‬
‫אחד־ושרש א ח ד ‪) :‬י( כמוצאת שלום׳ בהראית ה^ל״ף‬
‫בתנועה‪• 0 0 :‬היושבת ה ה ״ א ה י א הקריאה‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫דרת‬
‫א ^ ב ש ד ה מ ו א ב ״ כמו ב א ר צ ו ה מ ־ א ב ‪:‬‬
‫)י( וישאו להם * ויקחו‪) :‬ת( כאשר‬
‫ע ש י ת ם • מצאנו המלה הזאת להורות על ה נ ק ב ו ה‬
‫׳ח ) ‪ 0‬מיין הרקח* ח ס ר הגסמך מיין יין הרקת או הנמצאות‪) :‬ע( ומצאן׳ נגיעה ה״א ה נ ק ב ה מהמכתב‬
‫־ יהיה הרקה תאר ולא יהיה ח ס ר הגםמך והאל* ף נ ח ה והצד״י בצרי‪ :‬ו ת ש א נ ה • בנות האל׳׳ף‪:‬‬
‫וכשרש רקח כתב הרקח בסגול זהוא ת א ר ליין ר ו צ ה ‪ CO‬ל כ נ ה • גגרע היא הנקבה מהמכתב והלמ״ר בסגול‬
‫לומר מין היקיר־־*‪ :‬מעסיסי הוא ה מ ש ק ה ׳היוצא לפי ' שהיה בתשלומו י ל כ נ ה הלמ״ר בפתח כמו‬
‫•על ידי הסחיטה והכחישה‪ :‬רמני* היו״ד כגזי המרבד {ממענת גשימ )ירמיה טי(‪ :‬י י ויש ספרים מדוייקים‬
‫־לכ^הלמ״ר בצךי ו ה י א על־ העקר כמו ל ד ‪:‬‬
‫י ׳‬
‫או ה ס ר ם״ם הרבים ורבים כמוהו זעוד פירוש אחר‬
‫בא* בנו״ן לוכדים‪ :‬חשברנה * ענינו‬
‫בשרשו ׳ ‪ ( 0 : 0‬מ ת ר פ ק ת ׳ עגיגו לפי מקומו מתגעגעת )י ( הלהן *‬
‫•והרי׳׳קם פירשו מתחברת מלשון הערב שקזרין לחבר התקיה‪ :‬תעגנה* ש־שי עגן מלשון רבוחיגוז״ל שקוראים‬
‫רפא׳׳ק ולחבורה הפאקיה״*(‪) :‬י( שיםגי כחותם ע ה לאשת המעוכבת בבית ויושבת בלא בעל עגונה וחסידה‬
‫לבך • פירוש^כחותם על היד כן שימני על לבך ועל זרועך הנו״ן לפי שהיה כבר על הלשון להיותה גכפלת עם גו״ן‬
‫שלא חסירגי משם כמו הטבעת שחותמים בו ה כ ת ב י ם הרבזיח ולחסרון גו״ן השרש היחה נו״ן הרבות ר א ו י ה‬
‫שלא יחורמן היד שיהא סזומן לחתום בו‪ :‬רשפי' הפיא להדגש ובא הגח חמורתו ולפיכך הגימ״ל נקודה בצרי‬
‫י •דג־ישה וענינו גחלים *‪ .‬שלהבת יה• •סמך אוחי•‪ ,‬למלח יה כמו שהיה א ם היה שלם תעגגנה ואלו היה שרשו ע ג ה‬
‫לרוב השלהבת • וכשרש שלהב כתב שלהבח כמו להבת היחד‪ .‬גקודה ס ג ל כמו שיין ת ע ^ נ ה )ויקרא ד ( ועגיגו‬
‫מר לי* ת א ר ויתכן‬
‫זתרגום פני ל ה ב י ם פגיהם )ישעיה י״ג( אפי שלהובין חחאחרגה וחחעכבגה‪ :.‬כי "‬
‫׳אפיהון ואם היא פלה אחת עגיגה שתי מלית רוצה לומר גם כן כי מד לי פועל עבר לפי שהוא פ ת ח או יהיה שם‬
‫—‬
‫‪1‬‬
‫«־&‪ III1‬ו י*•״• י י י״ ״• ׳ •‬
‫זולתי ה א ר אף על פי שבחארי פעלי הכפל םצאגופחחין‬
‫»‪,..,».‬‬
‫י‬‫—• ‪ --‬־ ‪.‬‬
‫שלהבת גדולה וכן דדך המקרא כש־וצה להגדיל הדבר‬
‫סומך אותה אל השם יחברך וכן מאפליה )ירמיה ב ‪ : 0‬מעטים הם‪ .‬מכם פירוש מצד אהבתכם‪) :‬יל( ״ותע*ני‪7‬״‬
‫‪.‬אחות לגו קטנה ״ שרשו אחר‪ ,‬והוי״ו למ״ר הפועל והתי״ו בהעלם אל ף מן המכתב י ובסכלל חסרה האל׳׳ף‬
‫‪:‬‬
‫‪v‬‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫ג‬
‫‪T T T‬‬
‫‪T v‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ב ש ר ש דמן נתנ או הוא יו״ד הימם מילזס העסיס אל הרמון ולזה הפירוש יהי‪ :‬מעסיס משקל אחד נא המוכרת‬
‫נמשחל הסמוך והוא נשקל גביר‪:‬‬
‫ח ב ל ח ר • לשון הריון נמו סנה יח‪3‬ל און י ויתכן‪.‬שהוא הלידה מענין חבלי יולדה והתי׳״ו ממורת ה״א הנקנה‬
‫י ־ והעעם חנלה ממך חמך נמו בני יצאוני יצאו ממני;‬
‫ןיך״י נימי שפוט השופעים• לפני מלוך מלך נ‪3‬ני ישראל שהיו מתפרנסים על ידי שופטים ונימי א‪3‬צן היה שאמרו‬
‫רבותינו ז״ל אנצן היה שאמרו ר‪3‬ותינו ז״ל א‪3‬צ? זה נועז׳ ויש אומרים כי השם שפט השופטים ־ני על ירם נא‬
‫רעב בארן ישראל • ויש לומדים שחיננו שם הפיעל כי אם שם כמו חרב שפוט )דנדי הימים נ' ל ( והתרגום והוה‬
‫ביומי נגיד ננידיא עשאו כמו &ופט הושפטים • ורבותינו ז״ל דרשו דור‪,‬ששופטים את שופטיו דור ששופטיו צריכים למשפט‬
‫הריין אומר לאדם טול קיסם מ‪3‬ק שיניך והוא אומר לו טול קורה מבין עיניך י והנה ‪-‬אלימלך ומחלון וכליון מגדולי‬
‫הדור היו ונענשו מפני שהלכו מן הארץ‪.‬לחיצה לאין ולא נקשו רחמים על בכי דירם‪:‬‬
‫א פ ר ת י • • בית לתם יהודה נקרא צפרת ני כן נתונ ואתה נית לתם אפרמה ונקרא המקום כן על שם אפרת‬
‫אשת כלב‪:‬‬
‫״‬
‫•ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה י הטעם שלא נשאר מהם‪ ,‬זולתה ני לא היו להם בנים׳ וראיתי מי שפירש ותשאר‬
‫מגזרת שאר נשר וטעמו הפך הדבר על דרך ודשנו את המזנמ‪:‬‬
‫זה‬
‫ר ו ח‬
‫גם מהמכתב ר יבמתו* ועיין ד ב ר י ם ק״ה(‪) :‬יני( ער‬
‫ב א נ ה ״ מקום עמ כנוי הרבוח והיה על מנהגו בואן כמו‬
‫בבואן לשתיית )בראשית לי( ונוספה בוהה״א‬
‫כמנהג במקוימית להיות ה״א מ ס פ ת א ח ר גו״ן הנקבית כמו‬
‫לברנה )שם כי( א ל קרבנה )שם ס״א(‪ :‬ותהום י שרשו‬
‫הים מכנץ נפעל ענין המיה ושאון‪ ( 0 :‬קראן לי• גגרעה‬
‫ה״א הנקבה והאל׳׳ף נהה והרי״ש בצרי וכתב עור ו ב א‬
‫בסימן אהד לבר אלא שגשארה הה״א בטכטא‪ :‬מ ר א •‬
‫בא האל״ף חמורה הה׳׳א‪) :‬כי?( עגה בי• עגין ערות‪:‬‬
‫} א (‬
‫במ‬
‫לה בועו״ הי* מ נ ו י נ ח ה ו ה י ת ה ר א ו י ה כ מ פ י ק ‪:‬‬
‫ויצבט לה • ענינו לפי• מקומו עגין נתינה והושטר־ן ‪:‬‬
‫נת‪$«.‬ר י ב א בפתח אף על פי שאין הלס״ד גרונית כמו‬
‫דיורע)שופטיס חי( ויוכה יב‪-‬־אש‪-‬ת ל״א( ובא‬
‫בהפסק ל פ י שהיה טבלי ה פ ס ק בצרי‪:‬‬
‫בפתח‬
‫< ( וגם שול תש‪-‬ילו׳ קרוב מענין שלל כלומר השמיטו‬
‫לה שבלים מן הצבתים*״(‪ :‬מן הצבתים׳ מן האגרות‬
‫ותרגום מלקתיה גשמות כ״ה( צבתהא לפי שהמלקחימ‬
‫לוקחים הדבר ואוגדים אותו גקראו כן‪) :‬יי( כא\פר־ז‬
‫שעורים‪.‬׳ בא בה״א בסמוך והיא מרה י ד ו ע ה א צ ל ם‬
‫שהיא שלשה סאיס והיא מרת היבש*״*(‪<) .‬י( איפרה‬
‫לקטת• גכתבבה״אעל פי הטסיהוהקבלה‪( ) :‬מגאלגו*‬
‫לפ* שלקרוב משפט ה ג א ו ל ה גק־א גואל‪ ) :‬״ ( כי‬
‫ם צ א י ע ס ג ע ר ת י ו ׳ פירוש כי תצאי לשרה עם גערותיו‪:.‬‬
‫עז‬
‫‪,‬‬
‫ו ל נ ע מ י מודע'לפי שקרוב האדם ואשר היא‬
‫ב‬
‫ממשפחתו יודעו ומכירו גקר י בן המשפחה‬
‫כן‪ :‬ו א ל ק ט ה ״ הקו״ף בקמץ חטף ו כ ן אללןטה גא‪:‬‬
‫יחיד‬
‫מ ק ־ ה ׳ אף על פי שהוא י ׳‬
‫‪'•' w‬־'•‬
‫כי אין בו יו״ד הוא בסגול ועוד שאמר ויקר ואלו היה לרבים‬
‫־ג ‪ 0).‬מורעחנו* ח ס ר מים הקשר ומשפטו מטודעתגו‬
‫^‬
‫היה אומר ס ק י י ה בירר והיה אומר ר ק י י‬
‫כלומר ממשםחתגו וקמץ התי״ו‬
‫־ " י"‬
‫יעל הקוצרים" ממוגה ע ל י ה ם ל ה ו ר ו ת ם מ ה י צ *‬
‫בפירוש שמואר־ י״ט‪ (0 :‬ב ע ט ר י ם י היא א ג ר ה מקוג^צרי ב פ ל ס מ ו ל ד ת נ ו )ירמיה'מ״ו( • ו י ה י ה ש ם‬
‫מודעה בשק^ מולדה‬
‫י‬
‫השבלים *( ‪) :‬יז( הלא שמעת בת» י נכנס על מלח לא ה מ ש פ ח ה‬
‫)ג( ורחצת• יי"'‬
‫היא התמה במקום אם ואינו ה ח ח ל ת הרבדים אך מתחלח ) ו י ק ר א י״ח( ״***(‪:‬‬
‫זה אמר לה מ ע ן שלא תלך ללקוט בשרה אחר ובסוף פירושו ו ר ח צ ה בשרך כי כלם יוצאים מן הקד־ וכן‬
‫הדררים אמר לה הלא שמעת בתי כלומר לא ש מ ע ה וסכת‪ 0) :.‬והבא בל&ט * הוא‪.‬כחוב כאל״ף •ושרשו לוט‬
‫מה שהזהרתיך השמרי שלא תלכי ללקזט בשדה אחר• •כלומר בלזחר‪) :‬יי(‪ .‬וילסת׳ ענין‪.‬הטיה ועוות""*‪(*.‬־‪:‬‬
‫לא חעבורי * בא! שורק ת ח ת ח ו ל ם והוא מלרע כי )יג( ותשכב מרגלותיו‪ *:‬אצל רגליו‪ 0 ) :‬הבי * כלומר‬
‫ה ט ר ח א הוא ברי״ש‪) :‬ט( לבלתי גגעך* פי' להרע ‪ :‬הבי אותה לאחר שיאהו עמך בה לשום ‪-‬בה השעורים‪:‬‬
‫וצמית * שרשו צמא ובא על דרך בעלי הה״א; וצמיח י המטפחת * פירוש צעיף וכן בדברי רבותיגו ז״ל מטי׳חות‬
‫ואם צמית וסעגיגו תבין חסרוגו‪) :‬י( מרוע מצאתי חן •ספרים‪ :‬ואחזי ב ה י בא בסגול האל״ף והחי״ת בקמץ‬
‫בעיניך להכירני* לעשוח לי כל הכבוד הזה וכן לסה וה ח ט ף ‪ :‬שש שעורים* שש מרות שעורים •ומענינו תבין‬
‫א מ צ א חן בעיני אדוגי )בראשית ל״ג( ואנכי נכריה• חסרונוי״****(‪ ( ) :.‬מי א ת בתיי אמר בו רבי י ו נ ה‬
‫כלומר בארץ נכריה ואחרת כי לא היתד‪ .‬ג׳ יה כי ככר שהוא כמו מה ואין‪.‬צורך כי יתכן שלא‪.‬הכירה אוחדה‬
‫נתגיירה כמו שאמרה עטך עמי ואלהיך אלהי בפירוש בראותה אותה כמו שאמר הכתוב בטרם יכיר איש אודו‬
‫) ש מ ו א ל י ״ ( ‪; :‬״>( הרג* מקור‪) :‬י»( ח ח ת כנפיו • בא ‪-‬רעהו או לא ‪ .‬ר א ת ה א ו ת ה עריץ כשפתח׳ לדה‬
‫על דרך ההשאלה כלומר להסתופף בצלו‪) :‬י ( ויאמר להכנס וקצר הכתוב ב מ ע נ ה אגכי ר ו ה שהיה משפם‬
‫המענה‬
‫נ‬
‫ד‬
‫‪T‬‬
‫ד‬
‫ה נ צ כ‬
‫‪:‬‬
‫ש ו‬
‫‪T‬‬
‫‪1‬‬
‫‪V Y‬‬
‫‪1‬‬
‫ט‬
‫נזז‬
‫ב‬
‫‪7‬‬
‫ל ק ט שכחה‬
‫זה שנתה הנימי מהיה להם נשדה להסתופף נצלו וטעם הכחוב ותאמר אלקטה נא ואספתי נעמדים כלומר שתעזיד‬
‫*(‬
‫את הקוצרים באסיפת העמריס נענור שיניסוה ללקוגי ותבא ותעמוד מאז הנקר ועד עמה לאנזוף נעמדים וזה הש‪3.‬ת‬
‫שלה ‪3‬נית ש*ת‪ :‬רו^ה מעט היא שישנה׳ או הטעם של* ישנה ‪33‬יתה ימים רנים לנות מיגיעמ הדרך וזה יורה על‬
‫זריזותה׳ ו‪3‬מדרש לקחטונ כלומר מעט לקטה‪,‬ואותה ששנמה בנית כלומר חמותה שהיא ממתנת אותה מה תאכל מזה‬
‫‪ #‬ו ‪J.‬‬
‫כי מעט היא •‬
‫או הוא מגזרת על השל לשון שגנה והטעם שכח משנתי עשו עצמכם כאלו אמם שונמיס השבלים מן הצנתים‪:‬‬
‫**(‬
‫***( ו ה ח ב ו ט י עגין ההכאה על השגליס ל‪:‬וצים מהם התנואה‪:‬‬
‫****( זורה־ הזריה היא להוציא כ מ ן והקש מן התצוא׳ וכן לא לזרות ו*א להנד‪:‬‬
‫*****(מ? הראשון׳ החסד הראשון מה שעשתה עם נעלה כמר שאמ־ה כעמי יעש ה' עמכם חסד כ^שר עשיתם עם המתים‬
‫ועמדי‪ :‬ורלנ״ג כתב החסד הראשון מה ששמעה בקול נועז לכלתי לכת בשד‪ :‬אתרי או שלא רצתה ל‪:‬פרד מנעמי‪:‬‬
‫א ם יגאלך טוב* הטעם אס יגאלך הגואל שהוא קרוב ממגי טונ הוא לך כי אדם חשוב הו׳ (׳ ויש אומרים שהיה שם‬
‫הגיאל טו‪:3‬‬
‫******( ויאמר אל יודעי כטעם שאמר כן אל לנו ולפיכך שלחה נטרס יכיר איש את רעהו כדי שלא יודע הדבר וכמוהו כי‬
‫אמר פן ימות נס הוא נאמץ • אן אמר כן לנעריו ורבותינו ז״ל אמרו שהוא לרך מפלה יהי רצון שאל יודע‬
‫־ ני נאה האשם הגורן‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫־ורבגחיגו‬
‫ד י ת‬
‫א י כ ה‬
‫המענה כמנהג הכתוב לקצר כמקומות דנים ולסמוך ע ‪ S‬ענין דלות ושפלורת ויש מפרשים אותו כענין אריד‬
‫בשיחי )חהלים כ״ה( והוא ענין הנודרת על החילה אז‬
‫‪1‬‬
‫׳ •‬
‫‪S‬‬
‫המבין ‪T‬‬
‫על הצרה םלניייר בלע״ו ויש לפרשו ענין טלטול‪ :‬על‬
‫ד ‪ m i D . W‬שבה פה‪ :‬לכאורה נראה ׳ ש ה ו א הפך משבחיו־־‪,‬״ שם ענינו הבטלדת‪1-‬ר‪,‬פסק הדבר**"*(;‬
‫ענינו אבל לדקות הענין הזא הוא בעצמו <ה(‪.‬לנידה • שם בה״א הנקבה שדשו גור‪.‬עגין הגור ידוע‪:‬‬
‫כי המים מסתתר עטו ורוצה לומר ס ו ד ה ממקומך ושכר‪. ,‬הוילות י ענין בדון והראוי הזילות ו ב א בדגש כסו‬
‫״ העדה )במרבד‬
‫ויליני עליו א ח כל‬
‫פה״*(‪ :‬פלני' שרשו פלא מן כי *פלא ממך דבר )דברים ״‬
‫ובמכלל נאמר בשרש זול מלה רחוקה‬
‫י״ז( כשרש אלם ״ וכשרש פלא כתב האיש המכוסה שטו •י״ר( *‬
‫אצל הזוכר אותו יאמרו עליו פלוני ואף על פי ש ה ו א סררך הכלל והיא כל מכבדיה הזילוה כי על דרך הכלל‬
‫ידוע אצל הזוכר אותו ואינו ריצדה לקרותו בשמו יאמר הזילוה בפלס הלן‪:‬יוה ה׳שיבףה ולפי שטרם התחבר‬
‫עבש כגוי הגקבר־ז‬
‫״י‬
‫המלה ״‬
‫עליו ׳ זכן רבותיגו ז*ל הרגילו ב ל ש ו נ ם כזה‪ :‬אלמגי •‬
‫‪.‬נקרא בן לפי ש ל א ידובר שמו מן אלם‪) :‬ג( חלקרת היחד‪ ,‬הזילו כמו הקימו השיבי כקיום הנח הטורה על‬
‫וכשחברו המלה הפילו‬
‫הפועל‬
‫השדה• גקראת אחזת השדות כן לפי שז! חלק א ח ד וזו עי״ן‬
‫יחלק א ה ד ‪ (0 :‬שלף איש נעל*• כמו חל<ן וחלצה נעלו הנח מפגי רוב החנועווש בהרבירת המלרת וכהזילוה‬
‫י"‬
‫) ד ב ר י ם כ״ד( ת ר ג ו ם ירושלמי ותשלוף סנדליה***(‪ :‬בה הדגש חמוררת הנח והמלר־ן נכונה על‬
‫)»‪ 0‬אשר אהבתך * התי״י בסגול מפגי שהמלה מלעייה• הלשון שלא נאריך בקריאת הה״א אך נחטוף אותה על‬
‫הזי״ן עם הרגש‪ ( ) :‬פלאים * שם יי )<‪ >P‬זוללה ״ עגיו‬
‫< ( לאסנת׳ בא כהפסק‪ ,‬בלחי קמץ י‬
‫קלוח ובזיון‪) :‬י‪ 0‬אשר עולל לי״ ענין מעשה״ אשר‬
‫עילל לי * עבר מהמרובע מפעלי הכפל שהיא סן עלילות‬
‫איכה‬
‫ד ב ר י ם ומשקלו פועל ובסימן סיר‪ ,‬פועל מרובע‬
‫מנחי העיין‪ .‬בצרי כונן קומש ומשקלם ם ו ע ל ל ומפעלי‬
‫חהרת‬
‫׳"‬
‫ורומס‬
‫א ^ ר ב ת י עם׳ תאר סםיך בתויספת יו״ד ענין דבוי‪. :‬הכפל בפתח עילל‬
‫פועל וכן כאשר‬
‫כאלמנה • הכיף תשמש לאמתת הדבר‪ :‬לשוני )תהלים ס״ו( ומשקלם י ״‬
‫")יג( וירדנה י‬
‫רבתי לגוים״ עגין גדולה ומעלו‪ »,-‬לכ&״ פחח באחנח ‪.‬עוללת לי‪ :‬אשר הוגר‪ ,‬י עגין יגון‪:‬‬
‫פירוש וירררק בה ב ע צ ם והוצרכגו לתקון זה‬
‫מרעהו ח ס ד‬
‫וסוף פסוק להבדיל ביגו ובין ל מ ס‬
‫)איוב וי( ש ה ו א עגין אחד ״ והוא קמץ קי‪-‬״ז ו ב א כ ע מ ר כי רזב העגין קשור• עם ביית וטוב הוא לתקן‬
‫בקמץ הלטיד במלה זעירא‪-‬כסי• בין־ עיניכם ל מ ת ) ר ב ר י ם המעט א ח ר הרוב וכן‪ :‬תרגם המתרגם לא יררגו בפרך‬
‫י״ד( צו לצו קו י קו)ישע ה כ'ח> ״־ או יהיה הקמץ זולתי • ל ו י ק ר א כ״ח( לא ישלוט בית• וטוב הוא ללכת המעט‬
‫שתורה על ה״א היריעה והם כמו ל מ ס ל מ ת לצו ללןי י אחר הרוב בשמוש הלשון‪ :‬דוה״ תאר ופירושו חולה‪:‬‬
‫)״( נשקר• עגיגו לפי מקומו גקשר אן נתחבר ועיין‬
‫כמו שדרך הקמץ לבא מקום השוא‬
‫כמו ושב ורפא לו)ישעיה וי( כי שבע יפול צדיק וקם)משלי בשרשו‪ :‬ישתרגו• כלומר יסתבכו » הכשיל כהי• עניני‬
‫ב ' ד ( ‪ ( ) :‬בין המצרים״ כלומר בין הנדרים גדר מזה שלא גפילת התגבורת ורבוי הכח‪ 0 ) :‬ס ל ה • עגינו נזם^רת‬
‫רוניה‬
‫תוכל לנוס אנה ואנה ושרשו מצר וכן בדברי רבותינו ואף על פי שהם שגי ש ר ש י ם‬
‫ז־״ל אילן הסמוך למצר מצרים הרחיב לו ויתכן ל ה י ו ה לומר דרך ורמס כל אבירי בקרבי י*״***( • י ) ( מ נ י ה *‬
‫שרשו צרר עגין צרה ****( )‪0‬שיממין* בנויןםקוםמ״ם בא לשון הנקבה שלם ובחירק ״ ויש אושרים כי היו״ד‬
‫הרבים והוא תאר והמים בצרי‪ :‬גוגות׳ עגין יגון וכן כי ליחס כיו״ר שערוריה )הזשע וי(‪' :‬ורדה מים ״ פירוש‬
‫•הי הוגה‪ (°) :‬כי יי הוגה* כמפיק היא לגקבה‪ CO :‬ימי יוררה במים והוא ענ־ין ירידה * ויתכן לפרשו כלא חסרון ביית‬
‫עגיה* תחסר הבי״ת כמו בימי עניה ופירוש ומרורירת כי לרוב הזלת הדמעה שתרד מן העינים כנה הירידה לעיגיס‬
‫וע״ר‬
‫‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫ט‬
‫טז‬
‫‪T‬‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ז‬
‫טז‬
‫‪:‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ורבותינו זיל אמרו ששאלה‪ .‬אומה‪ .‬מי את פנויה או נשואה‪:‬‬
‫השעו־׳ מושב הסנהה־־ן נקרא'ק לפי שהיה בשער העיר נמו שהזניח רבותינו דל וכן ועלתה ינימתו'השערה אל‬
‫הזקנים יזה לאות ני בועז היה שופט ני השופטים הם יושנים בשער גם ני זקני העיר היו ננצעים למציתו‪:‬‬
‫***‬
‫‪ C‬ה ת ע ו ד ה ׳ מגזרת עדות ני התורה והמצות הם עדות לישמזל'שקבלו מצותיו עליהם׳ ורש״י נתב וזאת התעודה‬
‫בישראל משפט העדות‪:‬‬
‫‪ 0‬באי מועדי עולי רגלים שהיו באים במ־ועדיס׳ או טעם מועד בית המקדש ונקרא מועד בעבור סיות נל ישראל‬
‫נועדים פס ינ? נקרב מועדיך שתת מועדו י ונוגות מבנין נפעל ונן נוגי ממועד לשון תוגה ויגון‪:‬‬
‫( ו ה ט ע ס שמקו על ‪:‬טונה שנשבת‪.‬ונפסק מהם וכן בתרנוס חיינו על טובהא די פסק מבינהא׳ ורש״י פירש שמחו על‬
‫שביתת משושה חגה חדשה ושבתה ומדרש אגדה שהיו שיבחין בגולה בשבתומ ממיס טונים והיו האומות‬
‫משחקים עליהם ואומרים שוטים בארצכם לא שמרתם א‪:‬תס בגולה תשמרון‪:‬‬
‫******(‪.‬גת דרך ה׳• דרך משל על רוב ההרוגים כי נגר דמם כדם ענב בגת וכן פורה דרכתי לבדי‪• :‬‬
‫הבאת‬
‫א• י‬
‫כ ז ה ‪ -‬ב־ גי־‬
‫ועיר והי והגבעות ־תלכגה־הלב ‪0‬ואל ד׳( < שוממים <ח>*ד‬
‫ובצרי‪) :‬יי( פרשה ציון בידית״׳ בא הלשון הזה בפריסת‬
‫ה י ד י ם והגוף באבל מרוב הצער ו ה ו א כתוב בשי״ן״‬
‫והיי״קם פירש כי המנהג ש ל מנהטין פורשין לחם לאבל‬
‫והיא׳ בעצמה פרשריב־ריה בי אין מנחם לה‪ ( ) :‬כי צר‬
‫לי• עגין הדחק והוא תאר או שם‪ :‬מעי״ יתכן על הלב‬
‫ככר שנאמר נהפך לב* בקרבי ויחכן על הרקין ועל שאר‬
‫ה מ ע י ם כאלו געכרו וישחתו‪ :‬חמדמרו י געכרו ואחר‬
‫אותיות השרש נבפלהעיין והלמ׳יר והוא מבנין פועל*(‪:‬‬
‫) מ ( ועולל לסו ״ עשה ל ה ם הגמול על פשעם כאשר‬
‫י עשית לי והוא‪ -‬צווי מהמרובע מן הכפולים‪:‬‬
‫‪J‬‬
‫ב ^ א י כ ה יעיב ״ בטעם יחש־ך ואמר יעיב ב מ ק ו ם‬
‫יחשיך כי יום ‪.‬המעונן חשך* ויש‪-‬לפי־״ש‬
‫הריםם בהחלה ע ד העבים ובאפו השליכם לארץ ו ו ה‬
‫שאמר אחריו השליך טשמיס ארץ והראשון נכין‪) :‬נ( בלע‬
‫יי לשוןהשחתה‪ :‬ממלכה״ שם ב ת ו ס פ ת ה י א ‪) :‬י( גצב'‬
‫לשזן עמידה לא עגין העמדה‪) :‬ם( וירב״ מכגץ הפעיל‪:‬‬
‫חאגיה ואניה״ ש ר ש ם אגר‪ .‬ודגש היויד לחסרון המשך‬
‫וענינם אבל וצער‪) :‬י( ויחמס כגן שבו • הגכון בו כ ס כ ח‬
‫גן ופירושו כמו שהוא נקל לסתור ולהסיר ס כ ת גן עשה‬
‫הוא בםכו שהוא ציון כי עגין ה ח מ ס בלשון ערבי ה ס ר ת‬
‫הדבר ממקומו‪ :‬שכו ״ נכתב בשי״ן עגון סבוך ל מ ע ל ה ‪:‬‬
‫שהת מ»ןדו• נקרא בית המקדש כועד לפי שהיו נועדים‬
‫שם יכל ישראל‪ 0) :‬ונח‪ :‬עגין!ריחוק‪ :‬נ א ר • בחירק עגין‬
‫הרחקה ו ה ש ל כ ה מן הלב‪) :‬ח( ויאבל* לשון ח ר ב ה‬
‫ושממה ו ה ש ח ח ה ‪ :‬הל״ ענינו חומה* ורבותינו פירשו‬
‫היל החומה הקמנה החיצונה שלפני הח‪-‬יםה הגדולה באמרמ‬
‫מאי חיל והומה אמר דכי חנינא שורא ובר שורא‪) :‬י( חנרו‬
‫שקים ״ השק הוא ל מ ש צמר אי הגיר צמר ילבש א ד ם‬
‫אוחו על בשרו והוא פחות ועבה וקשה כי בעת הצער‬
‫והאבל־ ילבש א ו ם אוחו אויחגור‪< :‬י ( בעטף״ מבנין‬
‫גפעל והאות הטשמשח בציי כמו שהיתה ההיא אם לא‬
‫נ פקדה ובא הלשון הוה בעגין הצרה וודצוקה‪-‬כי האד' בקצתו‬
‫בעח צרחו הוא מדוכה וםעוגה כאלו הוא מתעטף קצתו‬
‫וכן בהחעטפם ו ק העטופים‪ :‬עולל* בצרי והם הקטנים•‪:‬‬
‫) י ג ( מה אעידך <עגין ערות רוצה לומר מה אעיר לך כלומר‬
‫ד ה אומה אתן להעיר לך שאוכל להראותך ולהעירך שלקו‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫ס‬
‫כלילת ׳יופי״' תאר רו‪9‬ה לומר שכ־יי• יופי‪ :‬וי‪ 0‬בצע*‬
‫ענין השלמה‪ :‬אמרתי* בסמל במו בחירק ובמכלל׳‬
‫פי שהנפרד בחירק כי הכל‬
‫בסגול אף על‬
‫שיה ב מ ש ק ל ‪) :‬י > פוגת י נ ס מ כ ה השלה על למ״ד השירות‬
‫כמו השביגי באהלים לשופטי' חי( והיא עגין רפיון והלישות‬
‫חרגום וריחו לא גמר לירמיה ם״ח‪,‬ז לא פג כלומר ש ל א‬
‫נחלש ריח היין‪ ":‬בת עינך• בשרש בגד‪ .‬כ ח ‪ :‬וכן נ ק י א‬
‫האישון בת כי השחור כמו בת לעין ואף על פי שכהבגוהו‬
‫בשרש בבת זהו הנכון אצלי‪ :‬לי?( רני״ ענץ הכרזה‪:‬‬
‫)נ( עוללי טפחים* שם מטפח בלומר עוללים שיטיחו‬
‫אותם בעודם קטנים ויתעסקו בנדולם ואכלום אחרי‬
‫כן**(‪ ) :‬״ ( מגורי* ש ם בשורק ענץ פחד‪ :‬אשר‬
‫מפחחי ״ פועל הכבד מטפח• אמר כן בעגין גדול הגערים‬
‫כי כן עושים לחיגוק ששטפחים אוחו •ומישרים איבריו‬
‫ככל עת כששחתליס אוחו‪ :‬ורביתי* עגין הגדול‪:‬‬
‫ז י ‪ 1‬י‬
‫ס‬
‫א‬
‫ג נ ( ר א ה ץגי» זה המשקל בהפסק כחולם ושמן‬
‫‪.‬וצוךי )יחוקאל כיו( ובלא ה פ ס ק‬
‫י חדי ח י י ובא וה בהפסק־‬
‫בקמץ חטף כסו‬
‫פ ו ת ח מפני‬
‫''‬
‫בקמץ חטף ‪ 0 ) :‬ויולדי '‬
‫ההעמדה‪ (c) :‬ויקף ראש״ פירוש הקיף ראשי ובתלאה‬
‫הקיפו* ויש מ פ ר ש י ם אותו בםו ראש‪ .‬ולענה )דברים‬
‫כ י ם ( ‪ (0 :‬גחשתי״ החיית בשורק ורוא הכבל ונקרא‬
‫בן לפי שעושים אותו מנחשת הוא הנקרא אזי״רו בלע"ו‪:‬‬
‫)״( ש ת ם ״ בשי״ן כסו בסמיך‪ ( ) :‬דרכי סורר־״‬
‫מכנין פועל מרובע והוא עבר וענינו העוות והשתנורת‬
‫מהמנהג והרב רבי יצחק בן גיארת כתבו מן ס י ר י ם‬
‫ס ב כ י ם ל נ ח ו ם א י ( ויפשהני• ענין שסעני ובקעני‬
‫ותרגום וישסף שמואל א ח אגג לשמואל ט״ו( ופשח‪:‬‬
‫שומם ״ ת א ר ‪ 0 0 :‬כמטרא ״ באל״ף מקום היא ואמר‬
‫כן לדבר ש^עיבין בי לירוח שם החצימ ו ה ו א מעגיץ‬
‫שמירה כלומר ששומרין אוחו המקום וםכווג־םנאליו חרגום‬
‫וישמור וגטר‪ ) :‬י ‪ 0‬בגי אשפתו* רחץ גקרא כן על דו ך‬
‫משל‪) :‬יל( לכל עמי״ כמו עמים ונפלה המים ו נ ש א ר ה‬
‫היו״ר‪) :‬ית( ־ויגרס י וישבר‪ :‬בחצץ י נקראו כן האבנים‬
‫הקטנים עד מאד כמו •החול כאלו ה ס מהתיבות נ ח ל ו ת ‪:‬‬
‫הקטגים עד מז‬
‫עטגי עאלגי ואפשר לרמותו לדברי רבותינו‬
‫הכפשני ״ יעט‬
‫הוא מדר במרה כ פ ו ש ה שפירושו מרה‬
‫ד ל שאמרו ה‬
‫ז‬
‫‪T‬‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪:‬‬
‫יא‬
‫‪:‬‬
‫נצחי‬
‫לקט שכחה‬
‫ה ב א ת יום קראת* תחסר מלת לו ופירושו לעתיד לו תביא היום שקראת ביד הנביאי' ויארע להם מד שאירע ני‬
‫ויהיו כמוני ויתכן לפרשו לעבר גלי חסרון והמעה ני אתה עשית ושמתתס נמה שקרבת היו׳ שקראת או<־< ׳‬
‫ובאו במצותך עד שיהיו נמוני נמשלים לי‪:‬‬
‫ורבותינו זיל דרשוהו על דואג בן יוסף שהימס אמי מודדתו בטפחים בבל יוס לתת זהב לבית המקדש לפי מה‬
‫שהיה נדל ולבסוף אנלתוורוח הקדש משיבתם וניכאה לנס שהרגתם את זכריה ־בן יהוידע שיהיה נהי מביא‬
‫במקדם ה' )לברי הימים ‪3‬׳ נ״ד(‪:‬‬
‫וכשרש‬
‫א‬
‫י‬
‫כ‬
‫ה ג זד‬
‫ב פ ל ס חאנתת מי ישיבנה )ירמיה ל ( י־ עניו‬
‫קללה‪:‬‬
‫‪ ("0‬נצחי• שם ופירושו הזק>!־כחי‪ 0») :‬ומדורי• עניו נוספת‬
‫דלות ושפלות־• לענה י עיין )רבדים כ״מ( ) » ( כי ל א‬
‫תמנו׳ הנו״ן במקום אות הכפל כמו תסםו כי למדברים‬
‫בעדם הראוי לוסרתמונו למרת פעול כסו כיידלוני מאד ד ‪ W‬א י כ ה יועם זהב• ענינו ה ה ס ת ר והבסזי‪ :‬ישגא*‬
‫באל״ף ובסגול ענין שנוי ובסכלל שרשו‬
‫יונה ״‬
‫לנו נדברים נ׳( רבי‬
‫)תהלים ע״ט( בזונו ״‬
‫או יהיה פירושו חסדי ה׳ עטנו כי לא תמנו אנחנו והיא קל שנה ונכתב באל״ף אבל נקרא כבעלי ה ה י א ‪ :‬ה כ ת ם‬
‫והי׳ משפטו להדגש והי׳ טשפטויגכמו בזונו לנו‪) :‬ני( ודומם י הטוב״ הוא הזהב הטוב‪ :‬אבני קדש• רוצה לומר הנשיאים‬
‫ויהי׳ רומם ופירוש והגדולים‪ ) :‬׳ ( ‪ .‬ה מ ם ל א י ם ׳ פירוש הנערכים בפז‪ :‬לנבלי‬
‫תאר ענין שתיק׳ ופירושו טוב שיחיל‬
‫אחר בשרש ל ״ ( )»»( כי נשל עליו ״ פירושו נשא תרגום חרש* כד היוצר גקרא גבל‪ ( 0 :‬גם חגין״ היא מין ממיני‬
‫דשא ונטל‪) :‬ל( בחרפה* הבי״ת תשמש כמקים מן ויש הגחשים והרגום חגים ירודין ועיין בשרשו‪ :‬חלצו שד*‬
‫יי( כי לא יזנח ״ פועל י ו צ א ענין הוציאו שדיהן וגלו אוחם להגיק גוריהן‪ :‬כיענים ״ הוא•‬
‫לפרשו כמשמעו‪_ «) :‬‬
‫ריחוק‪) :‬לג( וינה״ ענץ יגון ועקרו_וי‪.‬יגה מהדגוש ובמכלל עוף שוכן במדבר משמיע קול יללה‪ :‬גוריהן• בגי החיות‬
‫וגפלר־ז יו״ר בהיוחם קטגים יקראו ג ו ר י ם ) ל ( עוללים• בקמץ ו ה ם‬
‫עחידמבגין " פיעל־ הדגוש‬
‫השרש והוטלה תנועתה על הירד הנוספת ומשפטן• דיגה ה ק ט נ י ם ‪ :‬פורש אין להם ״ אף על פי שגכתב בשי״ן‬
‫ענינו עניןחחיכה בידים ורומה לו ברברי רבותינו ז״ל הנותן‬
‫ולרעת הרייקס מבנין הפעיל וטשפטו ו י ע ה וכן ״‬
‫״ ם ה יתאוגן ״ פרוסה לעגי‪ t ) :‬האמגים ״ מגודלים‪ :‬עלי תולע ״ הוא‬
‫וירו אבן בי לשגי הפירושים‪) :‬ל (‬
‫ענין שקר״ ויש מפרשים אבל ואיד‪») :‬י‪ 0‬אל־ הכרמ״ו ו ב א מ ת תולעת שני)שמוח כ״ה(כאמרו עין אדום‬
‫כפים • כמשמע מלשון כף ופירוקו נשא לבכינו עם כפינו ובאמרו שגי התולעת )ויקרא י״ד‪ (.‬כאמרו אדום העין כלומר‬
‫על דרך בנשאי ידי אל דביר •קדשך ) ח ה ל י ם כ‪-‬׳ח>* העין היסה והואהכרמיז ומפני שהוא ידוע ומשובח משאר‬
‫ובשרשו שני פירושים אחרים•** (‪ 0 » ) :‬נחנו׳ נגרעד־• הצבעים אמר תולע מבלי זכר ישני וכאלו זוכרו‪ :‬אשפחוח *‬
‫האל״ף‪») :‬י( סכותה בענן״ ענין מחיצה והבדל בין דבר פירוש מדפנזרת והיחידה־‪ .‬י אשפות מאשפות ידים‪,‬‬
‫?רבד ‪ ( 0 :‬ס ח י • שם בפלס שבי ועגיגו גרירת הטיט אביון )שמואל א׳ בי( והיה ראוי הקבוץ אשפותות א ל א‬
‫מן הקרקע יי והדברים י י המאוסים כשמכברין שקל עליהם להמיר הנה ברגש‪ 0):‬ולא חלו בה י ד י ם ״‬
‫הקרקע ההוא‪ 0 ) :‬השאת • שם עגין חרבה ושממה‪ :‬פירוש ולא חגו בה ה מ ח נ ו ה וההיילוה כי כמו רגע‬
‫) ( גגרה׳ מבגין גפעל והזא עגין ההתכה כמשמעו‪ :‬נהפכו־•***(‪ CO :‬צחו מחלב• שרשו צחח והיה ראוי‬
‫ולא תדמה* עג‪-‬ין כריתה וכליון כלומר לא תפסוק ‪ :‬להדגש לוליההי״ת וענינו הזכות והמהירות‪ :‬אדמו עצם*‬
‫) ( עוללה לגפשי• עשתה לגפשי הדאגה והדאבון לפי ש ה ע צ ם חוזק הגוף ומעמידו נקרא הגוף ע צ ם ‪:‬‬
‫מרוב ככיתה מכל בנית עירי‪ 0 0 :‬צמתו ״ עגין כריתה! מפנינים • כלומר שעצסם אדום יוחד ספניגים והם אבגימ‬
‫וירו׳ פירושוישליכו‪ 0 0 :‬לרוחתי ‪ :‬ענין ריזח ידוע יקרות‪ :‬ספיר • יש מפרשים שהיא האבן היקרה שקורין‬
‫שהוא הפך הצוקה ופירושו אל תעלםיאזנךלשועתושאגי לו בלעז צפי״ר ואם כן הוא אין הערך אליו כמראה אלא‬
‫משוע אליך בעבור רוחתי* זהרי״קם פירשו ענין דבור• ביקר וגדולה כמו הטסלאים בפז כי לא יערכו ה א ד ם‬
‫זכן וכרוח שפתיו )ישעיה י״א( רוצה לומר אל ת ע ל ם לשבח במראה אלא באןדם או בלובן )עיין שמות כ׳׳ד(‪:‬‬
‫׳אזנך לדברי ולצעקחי‪. («< :‬עןחתי י שם בפלס ב ל ה ה גזרתם • באלו נחתכו מן הספיר לרוב זכותם‪) :‬יי( משחור ״‬
‫שם והנפרד‬
‫ושרשועות‪) :‬סג( מ ג ג ע ת ם ״‬
‫שםו ופירוש יותר משחור והשחור הוא הפחם וכן ברברי‬
‫״ יי‬
‫מגגיגה‪:‬‬
‫)סס( טגינת לב״ כמו דאבון ״ רבותינו ז"ל בכל כזחבין בשחור ובשיחוד והשחור הוא‪-‬־‬
‫ואפשר שיהיה מעניו ־'»גן יצגה ופירושו כסוי הפהם ושיחור הוא קנקנתוס הנקרא אורופימי״נטי בלע׳יו‬
‫לב על דרך השמן לב ה ע ם הזה ) י ש ע י ה יו״ר(‬
‫א י ‪ .‬ה נ ק ר א וירריאו״לר־ז • ולהרי״קם פירוש א ח ר‬
‫והרי קם פירש כסוי הלב חולי ידוע מ ת ח ל ו א י ה מ ו ה בשרשו ***‪ :0‬ה א ד ם ׳ האל״ף בקמץ חטף כמנהג‪ :‬לא‬
‫ואומרים לו בערבי• גאש״ית אל קליב‪ :‬תאלתר״ התי״ו נכרו־ נ פ ע ל ‪ :‬צפר• ענינו דבק• ‪ 00‬חללי ה‬
‫הרב מחללי *‬
‫שגיהם‬
‫;‬
‫ח ן‬
‫ל‬
‫‪,‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪p‬‬
‫ט‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪p‬‬
‫‪3‬‬
‫מ‬
‫מע‬
‫נ א‬
‫נ‬
‫‪T T‬‬
‫להט שכחה‬
‫ו כ ש ר ש חול ואפשר להיות ויחיל מאד משרש יהל בפלס שריד ויהיה פירוש הפסוק שיהיה האדם ערב ויחיל ודומם‬
‫*(‬
‫לתשועת ה׳‪:‬‬
‫**‪ K‬ו כ ש ר ש כפף חל כפים• עננים• או פירושו נשים לבבנו בכפינו ונשא אותו למשאל! אל אל בשמים י ונמדרש רניתינו‬
‫נשח לבבנו באמת להחדוש ביוך הוא נאדס הדוחן בנקיון נפיו שמשליך עיליו נל טינוף כי מורה־ ועוזבירוחם־‬
‫והמודה ואינו עווב כטונל ושק בידו‪:‬‬
‫***( ו ה מ ה ר ג ם פירשו נשון נבואה נמו היתה עני יל ה׳ שנן תרגם ולא שריאובה ניבאיא־לאתנבאה לאהדרותא בתיונתא‪:‬‬
‫*'**( ו כ ש ר ש שחר בשם הרי״קם חשך משסור מארסמענץ נשחר גנון מוצאו ודגש משחור לתפארת נדגש מקד& ‪0‬׳ והיא־‬
‫שם בפלס מזמור ופירושו זוהר תאדם;‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫<רש״י‬
‫א‬
‫י‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ד ה ק ה ל ת‬
‫‪.‬שניהם הלמיר בשזא לבדו *‪ :C‬שהם יזיבו מ ר ק ‪ -‬י ם ״‬
‫כלומר יזוב דמם והוא על דרך משל שהם מחים ביעב‬
‫פ ת א ם באלו הם מדקרים ופירוש מתניבות שרי מהיסר‬
‫תנובות שרי‪ :‬מתגובות • עניגועניןיציאת הפירותוהעשבים‬
‫וגרולם‪ :‬שדי* כמו שרה ונהפכה ההיא ליו״ר גראירת‪:‬‬
‫)י( רהמגיזת״ חאר עם יו״ר ה־חס‪ :‬לביות• מקור או‬
‫שש מקובץ מן ברה כמו מן אלה אלות עגין האכילות‬
‫המועטת‪0 :‬ל( גגאלו * מורכב מן גפעל ופועל עגין מנוף‬
‫ולכלוך ובמכלל הורכבה זאת המלה משגי טורים מגפעל‬
‫ומפועל ועשו כן כי יתכן לסלה סבת שני הטורים סברת‬
‫בנין גפעל שנגאלו בדם מעצמם מבלתי פועל זולתם וסבת‬
‫בנין פועל שיתכן שגאלו אוחס אויביהם בדם והגה ה ם‬
‫גואלו על ירם‪ :‬בלא יוכלו‪ .‬הבי״ח תשמש במק ם ער‬
‫בלומד כל כך הם מגואלים ברם עד שלא יובל א ד ם‬
‫ליגע בלבושיהם‪<) :‬יי( כי נצו׳ כלומר שהלכו במהרר־ן‬
‫ועפו כאייו היה להם נוצה‪ :‬לט‪ 0‬פגי י״י י לפי שהכעסגראה‬
‫בפגים כגהו בם‪) :‬י‪ 0‬בצפיחגו• שם והגפרר צפיה עגין‬
‫הבטה וכן צפיגו ובבגין הדגוש הואקי־וב לענין תוחלחכי‬
‫הםיחל לאחר מביט לו*״(‪ :‬בשחיחותם״ ש ם שרשי‬
‫שחת והאחד שחיחה והרמת שחיתות והוא כמו רשתם‬
‫זםלברחם‪) :‬נא( שישי ושמחי י הצור הזה איגו על דרך‬
‫מצוה רצוגית כי אם דרך גזום רוצה לומר שישי ושמחי‬
‫ו ת ־ א ה מה יקרך באחריתך‪ :‬ותתערי• עגיןגלוי על דרך‬
‫וישכר ויתגל־ כתוך אהלה )בראשית טי( ופירוש אחר‬
‫בשרשו ***(‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ה ‪ W‬י ה ו מ י ם חייגו״ פירוש אף על פ׳ שאבינו חי‬
‫יתומים הייגו באלו אין לגו אב וזהו‬
‫שאמר אחריו אמותינו באלמנות ולא אמר אלמגות‪:‬‬
‫)ו( מצרים נתנו יר״ בחסרון למיד הפועל ובהבלעבדגש‬
‫כלומר הושטנו ירינו למצרים להחזיק בידינו ולעזרינו‪:‬‬
‫‪ (0‬סבלנו״ ענין כיבד ה מ ש א וטעינתו על־ ה כ ח ף ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ם*‬
‫)א( פרק• ת־גימ רושע לשמות י״ד( ופריק״**״(;‬
‫‪ CO‬עורנו* בקבוץ הזכרים‪ :‬נבצרו״ פירוש נשחרו‪:‬‬
‫ולמפות• ענין בעתה‪) :‬ע( טחון נשאו״ מקור ‪3‬פלס‬
‫כלומר לטעין נשאו‬
‫עמוד פתח האהל)לזופטים די(‬
‫אי יהיה י שם*• ובהנדה טחין שם הריחים ו כ ו אמרו‬
‫אין ריחיפ בבבל והיו ה י שדים נותנים על בחירי ישראל‬
‫הריחים להוליכן לבבל‪ >»»< :‬ד ו ה ׳ תאר וענינו חולה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ק ה ל ת‬
‫‪,‬‬
‫ל ( ה ב ל ה ב ל י ם ״ הוא דבר שאינו כלום וכן קראו‬
‫רבותינו לאיד הייצא מהפה בהבל פיו שי•*‬
‫תינוקוח כי הוא דבר המתבטל והכלה במהרה"״*•*‪:(.‬‬
‫‪ CO‬מה יתרון* שם ענין השבחוהמעלה‪) :‬ל( דורהולך*‬
‫זמן חיי ה א ד ם אש‪1‬־ האדם דר בעולם הוא דור ו ה ו א‬
‫םענין דורי נסעגישעיה ל״ר‪) :0‬ה( שואף׳ עניןההבטה‬
‫והצפוי‪) :‬י( אל דרום אל צפון ״ ב ד ר ו ם ובצפון א ל ‪-‬‬
‫ב מ ק ו ם בי״ח‪ :‬הולך הרוח״ כששמעו* ויש מ פ ר ש י ם‬
‫אוחי ענין פארה ו ה ־ א אומר על השמש שיסיב וילך‬
‫הפאר‪) :‬יי( כל הרבדים יגעים׳ תארם בלשון יגיע לפ*‬
‫שיש עמל־ ויגיעות לכל המתעסק בהם‪) :‬י ( ולחור‬
‫בחכמה ״ ענין חקירה וחפ־ש וכן תרתי כלבי‪ ^ :‬י ן רע ״‬
‫עסק רע‪ :‬לענודת בי״ ל ה ח ע ס ק ב ו • וי־בי יונרת כתב‬
‫שגיהס עגין ההשגחרת ״ והגאון רבי יצחק ן׳ גיאות כתכ‬
‫כי פירוש ענין ולענות מ ה מ ג ה בחפץ והתעסקיתיו בו‪:‬‬
‫‪ 0‬י ( ורעות רוח ״ ענינו הרצון והמחשבה כתרגום רצע‬
‫וכן רעיון רוח וכשרש רעה שלשהפירושיס אתיים **י•״(‪:‬‬
‫‪0‬יי( וחסרון ״ שם ויחכן היוחו תאר בשקל־ א ב ל ן ‪:‬‬
‫דברחי • כלומר חשבתי‪ :‬ת ר ב ה ״ '־'‬
‫‪ C"0‬י יי‬
‫סמיכית‬
‫שם ובמכלל בצרי כלם כי אין בהם " י ״‬
‫והפםרח כל ה ר ב ה בשתי נקודות וכל א ל ב ה בשלשרת‬
‫עצמו ״‬
‫—‬
‫קבוץ ‪:‬‬
‫כי עצמו‬
‫קבוץ כי‬
‫בו קכזץ‬
‫נקודות ואין ״ י ״ בו‬
‫הוללות‬
‫‪4‬‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫ז‬
‫‪v :‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ורש״י פירש הללי רעב היו נפוחים מרית מנו‪3‬וח השדה שהיו האויבים צולים נשר על העשנים חח לתומה והדימ‬
‫נננס לתוך נפוחי הרענ וכריסן ננקעת ופרשם זב והרי זה מיתת כיו ל יותר מהרוגי• חרנ» והנכון בעיני ששב‬
‫לת‪:‬לי חרב והטעם שנשהס מדו־ןריס ‪3‬חר‪ 3‬יז־ני מתנונות ש־־י שהם שנעים ואין כן חללי רע‪ • 3‬וכן תיגס המת־נס;‬
‫ו ה ט ע ם שהיו מקוים שיבאו מצרים לעזרתם • וכן כתוב ומצרים כבל יריק יעזויו שהיו מנטיתיס אותנו לעזרה ולא‬
‫באו כמו שנאמר הנה חיל פרעה היוצא לכם לעזרה שב לארצו מצרימה ואמרו במדרש שהיו באיס לספינות‬
‫ורמז הקיוש ברוך הוא לים והציף לפניהם נודות נפוחים כמין מעי א~ס כנערים נמים אמרו זה לזה הללו הס אביתינו‬
‫שטבעו בים מחמת היהודים ואנחנו יוצאים לעזרתם עמדו וחזרו לאחוריהם;‬
‫ו כ ש ר ש ערה פירש ענין יציקה ושפיכה נמו ותער נדה ני כן דרך השנור להקיא אתר שנשתכר הרבה ‪:‬‬
‫****‪ C‬ב נ פ ש נ ו נביא לחמנו• הטעם כי בתחלה היו ענדינו מביאים לתמנו ועתה אנחנו נעצמנו׳ והנכון שטעמו בהכנת‬
‫נפשנו וכן ני בנפשיהס הניאיס וזהו מפני חרב המדבר;‬
‫*****‪ C‬ה נ ה קהלת הוא שלמה כי לא היה מבני דוד משיח ה׳ מלך בירושלים רק הוא לבלו ונקרא כן על החכמה שנקהלה בו‬
‫או על קנח ו‪ :‬בור חלקי הסומר בדנרי בני האדם ותכלית ענינס אשר ח‪3‬ר ואסף בחקירות וכיר בחשו לננוז‬
‫הספר הזה מפני שמ;או ‪3‬ו דברים נוטים למינות אבל נמנעו מזה לפי שראשו לנרי תירה וסופו'דברי תורה•‬
‫והכלל העולה מדבריו אחרי העיון והחקירה בכל מלקי הסותר הוא תכלית דבריו סוף לנר הכל נשמע את האלהיס ירא‪.‬‬
‫ואמ מצימיו שמור כי זה כל האדם כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע ‪:‬‬
‫ו כ ש ר ש רעה ויש מפרשים ורעיון דוח ורעות רומ על דרך אפרים רועה רות כלומר שלא יועילולז ישנ־ע־ ופירוש‬
‫אחר מענק אל תתרע את נעל אף י ואחרים פירשו אותם ענין שבר נמו ירעוך קדקד‪:‬‬
‫»‬
‫‪Michui‬‬
‫‪xom106‬‬
‫טז ‪Q‬‬
‫״‪2‬ורל^‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫ס‬
‫‪ 0*5‬הוללות מידי ענינו זזשגעון והיציאה מרעת השכל־‬
‫•וטדיר הצדק־יהיושר‪ :‬ושכלות •־ענין טפ־שוח ו ה ט ם ר ה‬
‫יכל ^שין ׳•טפשזתא כתכגסזז״ך כי־ מן חד כתוב בשיזן‬
‫יודעה ׳הוללידת •ושכלות‪ ) :‬י ( ר ב ־ כ ע ס ״ במקף ישוב‬
‫החולם *לקמץ חטף‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ח‬
‫־ )*( טהבק ״ •‪:‬ביניני‪ O ) :‬כ ב ד הוא י ״עלן ׳המלה הוארו‬
‫‪:‬הוא לזמן ׳שעבר יייא ב ע״ז ׳׳ופירושו מה מהיר‪ .‬כבד‬
‫•בימיםהקדמונים עכשירהוא‪ ::‬נ־"( שמת•הי׳שעי ר׳שעי‬
‫* ״‬
‫״‬
‫ילא ישתנה בהפסק ׳ונשתנה זה והו***‬
‫ישם‪) :‬י‪ 0‬ה מ ע ש ה שם* זנם־לים הידוע והוא מ ק ו ם‬
‫־המשפט ליום יהרין ומענינו ׳תבין חסרונו ובשרשו יש‬
‫שם שהוא מראיה על דבר שלא וכרו יווה מירה על‬
‫•אותו יעה שהוא יום המשפט׳‪ :‬יייל( על •דברת ״' עיין רבוד‬
‫ויתכן לפרשו במו ׳לנין•‪' :‬ל‪*£‬יס האלהים* •שרשו ברה‬
‫חטופה והרי״ש דגושה‬
‫והראוי ־לכךם ־הבייה י ״‬
‫י ל ה ם ם )*מותר טי( כי ׳השורק והקמץ‬
‫בפלס‬
‫ובעבור ׳כי הרי״׳ש לא הדגש‬
‫חטף א ח ד י ם *‬
‫גמשך הקמץ והיגעה הבי"ת בקמץ ־רחב ת ה ה ק‪!:‬ץ ׳חטף‬
‫ונתחדש אחריו נח תמורת ׳הדגש כמו שיהיה כ מ ־ י ה‬
‫מ ר י ת )ירמיה בי( או יהיה לברם פוער* עבר ר ז צ ה‬
‫לומר בררם האלהימ משאר ‪:‬הנבראים לרעת •ולהכיר‬
‫׳ואף על פי ׳שאץ ׳המנהג ליבגס א ו ת י ו ה •בכ״לם ש ה ם‬
‫א ו ת י י ה השטוש בפעלים״העוברים הנה מצאנו מ ה ם‬
‫מעטים יכנסו ־•עם ׳יחיא השמוש ויתפרשו בסלןים אשר‬
‫והבי״ת ‪:‬גם •פן יכפו בהכין לו רוד ־)דברי הימים ב׳ א"(‬‫זכל ההקריש ־שמואל )־דברי הימים א׳ כ״ו'( הבסצאו פה‬
‫׳)שם יכ״ט( זכ; יהיה הלס״ד בלכדם במקום א ש ד ו י ה י ה‬
‫ברם מזה השדש ועקרו להדגש או יהיה מגחי הלמ״ד מן‬
‫פרו לכם איש ׳•)שמואל ייז(‪ ) :‬י ‪ 0‬כי מ ק ר ה וגז׳ ״‬
‫בחב הרי״קם כי שלשחן ב ס ג ו ^ והם מוכרחים ואלו‬
‫היו ס מ ו כ י ם היו בצרי כמשפט וכן נ מ צ א ב ס פ ר י ם‬
‫־הטדוייקים ופירושם •־כי בני האדם ׳מקרה ‪1‬הם בעזלם וכן‬
‫הבהמה ומק־ה •אחד ל ה ם במיתתם‪ :‬ומותר* שם ענין‬
‫השבח והפעלה‪ :‬־) <‪ 0‬העולה היא למעלה״ הה״איה״א‬
‫הלדיעה ובאה בקמץ מפני ׳אוחיהגרון‪ :‬׳;»( יבטח שיהיה‬
‫אתריו׳״‪:‬בא הבייית ־בשוא והםגהג כ פ ח ה ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫י י‬
‫ב ‪ W‬אמרתי* ענין״מחשבה‪ :‬לכה נא״ לשון זרוז‬
‫והזמיר‪ .‬ולפי שההליכה זריז והישיבה‬
‫עצלה נאמר הזרוז כלשון *הליכה ‪ r‬אגיזכה• אנסה אותך‬
‫ענין בחינה‪ 0 ) :‬מ ה ז ה • ב ח ז ל ם והיא ל ל ש ן נ ק ב ה‬
‫•והוא בה״א‪ 0:) :‬למשוך ביקיילנהגו ולמשכו‪ :‬״ולבי גרג״‬
‫״כלומר נהג יעצמו בחכמה זהוא יוצא‪) :‬י‪:‬־( ופרדסים*‬
‫^הוא גן עצי המאכל‪) :‬י( ‪.‬׳ברכוה־מיס״ ־מעלן ו ה א מ ה‬
‫־כי ־פירוש ב ר כ ה ימים ־מכונסין •וייא •מעץ והםזחריצין‬
‫נבגדים ב א ב נ י ם נבםיד ׳ומבנסין שם םים‪ :‬י<ר צומח‬
‫‪.‬־עצ־ם* והילכדו שועל עובד מן הקל‪ :‬׳)‪ 0‬יגם •מקנה בקר‬
‫זצאן״־וטקגה כאן איננו‪:‬סמיך ‪-‬כי הוא פ ת ח קטן ו א ח ר‬
‫‪3‬ך‪:‬מסדש‪:‬מהו ד&קנד‪ .‬בקר ׳וצאן *‪)• .‬יי( וסנלת מלכים *‬
‫מענין יחוד והבסף ״והזהב ו ה א ב נ י ם •טזבוה באוצי־‪:‬‬
‫־שד־ס ושרות* ׳שג׳להם כשבוא־ת ענין ישירה‪ :‬שדד־!‬
‫ז ש ד ו ה ״ כלי ״זמר וכן ־אמרו דביחינו ז״ל מאי ש ד ה‬
‫׳ושדות ה כ א תרגלמו ש ר ה ‪:‬ושדתין ־ופירשו בו הנאוגים‬
‫שהוא כלי לגגון הטוסי״קא־היה נמצאכזמן שבית המקדש‬
‫‪:‬קייב‪ (0 :‬לא‪•.‬אצלתי מהם״‪:‬מעגין אצל ׳המזבח •)ויקרא‬
‫א׳( לא הגחתי הז!‪3‬ד אצל מי •שדא! ‪-‬אוחו כלומר לא‬
‫זםנעתי מ ה ם * דש ׳•מי ׳שפירש לא סידיטתי •מהם טי^נין‬
‫‪:‬ואל אצילי בני ־ישי־ אל ־)שמוח כ״ד( והם •הפרושים‪:‬‬
‫) י ‪ 0‬וחוללוהיי הלמ״ר ׳בחולם כ ח ב ר ו ‪ :‬־‪• 00‬כיתרון‬
‫האור מן •החשך׳*‪:‬נחה •היו״ד אף על פי ־שאינה‬
‫זשואיה והטילו ח ג ו ע ח ה על א ו ה השמיש שמשפטו‬
‫ביתרון‪) :‬טי( •כשכבד ־הימים • •עגין זזמלה ^הזאה •הוא‬
‫לזמן שעבר יי״א בלע?ז ׳ופירושו ל א כ > ‪ 4‬ש ר ה י ה‬
‫* ב ר ־ולא בימים הבא ם אין זכרון לחכם עם הכסיל ואף ד ‪ W‬ו ש ב ח ״ הוא ת א ר במקום פועל‪. :‬ערבת ״ משפטו‬
‫הזה וכן‬
‫ער הגה כלומר ער הזמן י•‬
‫על פי שלארך הימים הכל נשכח׳ זיש מפרשים כשכבר‬
‫הימים הבאים במה שהיה כבר ומה שיהיה בימים הבאים ;נדן משפטו עד הן כן פירש בשרש הן'* וכשרש ער פירש‬
‫הורכבה םלת ער ע ם הן ו ה נ ה וגםקדה הה״^‪1‬‬
‫הכל נשכח זברון הכסיל‪ ( ) :‬ליאש א ת •לבי" להרפותו‬
‫ולהעבירו מאלה הדברים שלא יזמר אותס ורמתייגויז״ל זגשארה ועוין והדל״ת בסגול והראוי ע ד הן עד ה נ ה ‪:‬‬
‫הרגילו בזה הלשון באמרם ייאוש ושגוי רשות קגי עגין ׳)י( מלא * שם‪ :‬כף * נקרא יכן תיר היד ״ לפי י י‬
‫יאוש ידוע‪(») :‬וברעיון ילבו* עגיגו הרצון והמחשבה שהיא כפופה ‪ ( ) J‬ועגין דע* רוצה לומר •ענין איש רע‬
‫מתרגום רצץ‪ ^ :‬ה ו א עמל * אין דרך השי״ן להשתמש כי הוא פתוח והוא סמוך והמסורת עליו לית פ ת ח ‪) :‬י( כי‬
‫בשוא ל ע ו ל ם י‬
‫כי ־אם שנים באו מהם ש ל א אם יפלו* בא כגוי ה־בים על אהד מתם *כי פירוש א ם‬
‫כמשפט בשוא על מלה זעיראשהוא עמל 'צןךדםבהמה‪ :‬־יפלו א ס ייפול אהד מהם‪ :‬ואילו* עגיגו אוי והיא ם ל ה‬
‫יחוש״ י יי‬
‫‪ 0 0‬ענץגו׳ עסקו‪•; :‬כס( ומי יי‬
‫עגיגו מורכבת משתי מלוח‪) :‬יא( וחם להס ״ פיריש והם ל ה ם‬
‫בדברי‬
‫מ ה י ר ו ה ״ ויש מ פ ר ש י ם ־אותו מעגין‬
‫* ת ־גיס ‪-‬חזק יחריף וכתב רבי‬
‫‪v‬‬
‫יתקפו‬
‫חוששיו ואם‬
‫‪0‬‬
‫בשרם‪:‬‬
‫רבותינו ז״ל כלומי מי יהיה חושש להתענג ולאמיד־ יוגה כי ר ‪ %‬ו ‪ ,‬נ ו ס פ ה כוי־יובגו‪.‬בעור )בנירבר •כ״ר( ׳ואין‬
‫־צורך לפירושו ר ק •פירושו אם י ת ק ף ה א ת ר אתד מהשנים‬
‫ולשמוח יותד סמני‪ :‬חוץ״ פירוש זולתי‪:‬‬
‫ה ש ג י ם יעמדו גגרו כלומר הוא ^ ב ר ו והנה ה ו א כגוי‬
‫<‪ 0‬ע ת להרג״‪.‬אף על פי שאין לרפא ת מ ז י ח ל ה ר ג היחיד‪. :‬זהחוס המשלש״‪.‬פתיל משלשה חוםץ‪) :‬מ( ילד‬
‫אמר לרפא כי אלן ־להחיוה ה מ ת י ם עת םסבז* תרגוםעניסםכן‪ 0 :‬י ( הסורים* שרשו א ס ר ונחה‬
‫גהיג גמנהג ד‪,‬עו‪ -‬ם כשאר ה ע ת י ם אף על פי ש ה ו א האל״ף ו ח ס ר ה מהסכתב ו ב מ כ ל י וערער• האליף גבן‬
‫בדרך גס ועתיר לה־ות• ויש םפ‪ :‬שים להרג במו למחוץ‪ :.‬׳סהסכחב והוא ב י ה הסיהר שנותגין שם ה א ס ו ר י ם ‪:‬‬
‫‪T t s‬‬
‫‪T‬‬
‫‪v‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫נ‬
‫‪ v‬י‬
‫כ‬
‫‪n‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫ס־׳ ה! לי ח‬
‫‪3D‬‬
‫לעשיית רע • יש־ מ פ ר ש י ם אותו‪.‬ענין‪ .‬תקון פ^ירוש הרבה וחליו חוא הכעס• והקעז*‪:‬־ <׳‪ if‬טז!ב ־*עזי* ישר‪* ,‬‬
‫‪ W‬זה םתדת א ל מ י ם •‬
‫'כי אינם יוךעי׳ם לתקן הרע שעשו‪.‬׳‪-‬בזבח שהם נ ו ת נ י ם מ ק ו ם ׳ ר״ו כשי טוב ויפריד‪:‬‬
‫כי אם **נס חוזרים׳ בתשובה מדת יועיל ה ק ר ב ך ו<ש בהולם היא ללשון נ ק ‪ 2‬ה ונכתב בהיא‪ ::‬נ**‪ (.‬כ י ‪ -‬ל ^‬
‫מ פ ר ש י ם אוחו• כמשמעו ומלרת; יק‪ :‬נסתררת עמו הרבה יזכור את ימו ח־יו * ה י ‪ 2‬ך י ז כ ו ר כי לאי ה ר ב ר ^ *‬
‫ופירושו כי ה ם א י נ ם יודעים • לעשורת רק רע* ויש ה* ו וכן ה י פ ה ‪ :‬ט ע נ ה י לדעדת רבי• יונה ה ו ^ י ע ג ץ‬
‫מפרשים ר ע םעגלןכגת לרעי)חהלים‪-‬קליט( שענינו הרצון ההשגחה וכתכ רר״ק ואפשי להיותו מעניך ער‪.‬־ת ופריכ‬
‫והמחשבה מתרגום רצון כלומר רצון הבורא *( ‪ :‬מעטים * עור כי הוא• ענין השבת הדבור כלומר כי הוא רועד־‪,‬‬
‫בשמחתו ומזומן לו והוא פועל־ יוצא• לשלישי כי האלהיבש‬
‫ת א ר ‪ :‬פרפ• עגין * בעסקים ופגים רכ‪:‬ם‪:‬‬
‫‪ .‬םעגדת והרגן־ והתירוש והכסף והזהב׳ יענוהו׳ למלארת‬
‫ח‪£‬ציר ׳**(ז‬
‫ך )ח( מ ל ך לשרה‪ :‬געבד״ הגו״ן בסמל־ ופ‪-‬״אהפזעד־‬
‫י־ כשוא וסמל והוא עכר ויתכן להיותו ת א ר‬
‫ולמ״ר לשרה פ ס ק ם בעבור ופירושו‪ .‬אפילו המלך אינו ו & א ס יוליד־ א‪1‬ש מאס‪ .‬י ב א ה מ ס פ ר ‪ Hy‬דרך‬
‫‪ .‬גוזמא; להרבות־׳ ולהגדיל ‪ :‬וגם קבורה ל^ז‬
‫נעבר אלא בעבור השדה שממנו יצא לו מה שיתן• ויאכיל‬
‫לחיילותיו‪) :‬ץ( בהמון*‪.‬עגיז רבוי‪ :‬לי • רבי• אבליד־ן* היחה א‪:‬״ פירוש! צ‪-‬כי הקבורה והם התפריכין‪ :‬הגפל*‬
‫יתכן שהוא‪ .‬צווי‪.‬מהדגוש• ושרשו רבה אי הוא עב־־ מהקל הוא> העוכר ש מ פ ל ת האשת ונקרא כן לפי שנופל‪-‬‬
‫ושרשו ר ב ב ומה כשיון׳ שם עגיגו היושר והגכונד־ז‪ :‬מת****(•‪) :‬י( ואלו הזה‪'.‬׳ פירגשו‪ .‬א ס ‪) :‬יי‪ 1‬נגר החיים*‬
‫)יה( מחיקת * האר בשורק‪) :‬י ( יש רעת ח ו ל ת פירוש ת א ד רוצה־ לומר לעשירים בי‪'-‬ה עני חשוב כמת־ כפירוש‬
‫ששואל• כ״ת‪) :‬י( שתקיף‪.‬״ תאר תדגים חזק תקיף•‪:‬‬
‫יחולו‬
‫דבי יוגה כ* הוא‪ .‬תאר• בפלס ט ו ב ה מעגין‬
‫כלומר רעה נופלרת‬
‫‪ .‬עלי ראש יואב‪)1‬שמואל ב' ני(‬
‫‪..‬על בגי אדם ויפה׳ נןירש ‪.) :‬סי( כל עמת שבא״ ב ל א ז )זי( משמן‪ :‬מזב׳ יותר משמן טוב‪) :‬ג׳( סוף• כל‪-‬‬
‫י ה א ד ם ״ • אחדירת ך־׳זרבר ותכליתו‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫לס״ר השירות וקשרו מ ל ת כל עם עמת‪ -‬על• דרךהארמית‬
‫כל קבל רגא )דניאל ג׳(* והנבון מה שכתב בר הגאון ן׳ ‪•,(*).‬הסורים ז‪ .‬עגינו קוצים ‪ *0 3‬כי העשק י שם‪ :‬יהולל‪-‬‬
‫גיארת כי לעמת ל * יב* םבלי־הלש״ד כשו למען! ש ל א חכם•• ענץ שנעון והיציאה‪ :‬מרעת השכד^ ' ומדרך הצדק‬
‫ת ח ס ר ממגוהלמז״זד וכיתבעבו־ ו כ ל ע ט ת ש פ א הכיף כ״ף והיושר‪) ::‬יי( מראשיתו•* פירש הרקי״ם פן טוב אחריר־ן‬
‫‪.‬הדמיון והלמיר סן‪ .‬לעסת והיה ראוי להיות מלה אחרת דבר כשיתבונן אדם םראשיחו מה יהיה אחריתי אז הוא‬
‫‪ .‬כל עמרת ונפרד'במו ח ר ב ה מן ה נ ד ב ק י ם שגפררו כמו טובהאחרירת־כענין שאמרו הרואה ארתהנולד‪ :‬א ר ד‬
‫‪ .‬ולאסורים פקה־קןזיז )לשעיה ה י א ( שהם שתי‪-‬מליח ועניגס תאר וכן מ ג ב ה ‪) :‬ע( א ל חכהל״׳ענין סהירורת ׳‬
‫בריתך* היאיהנפש׳ בעלת הכעס־ השכונה‬
‫מלה‪ ,‬אהרת*״(‪ 0») :‬וכעם• חציו פ ת ח ‪ :‬וחליו״ כתב וחפוון‪:‬‬
‫רבי יוגה‪ .‬כי וייו חליו גיספת כמו וייו‪ .‬בנו בעור ואין צורך בלב‪) :‬יא( ויתר כחב• רבי־ יהודה כי• הוא־ חא ר במשקל‬
‫ר ק פירושו כמש&עו‪ -‬אומד כי הםבר־ והוא מיי שרברת פ ע ל ויתכן ״ לומר שהוא* שםכמו־יחרון‪-‬ואף ע ^ פ י‬
‫דאגתו‪ .‬על ממונו לא יחנה ממגו ולא• יששה־ בו׳ אלא יכעוס‬
‫שרוב השמות במשקל הזח מלעיל בא זה־ מלרע וכן‬
‫ויותר‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫נ‬
‫ז‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪T1‬‬
‫‪,-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ו ר ל ב י ג כת‪ 3‬וקרונ לשמוע היא מקור והרצון בו שראוי שיקרב האדם לשמוע מ!ות הי ולא ימשונ שאין חשש אסינמזא‬
‫כי ינ‪-‬א אמר זה ק־בן על חטאו ני שמוע לדברי ה׳ טוב מזבח ולזה אמר כי ההתקרנ לשמוע יותר ננמר‬
‫מנתינת הנסיליס זבח כי אינם יו־עיס רוצה לומ־ שהס׳ עושים זה לםכלוחס ויחשבוזו עבירה לאל יתנרך ואין העניןנן‬
‫ני לא ירצה הננס ׳!יחטא האלה כדי שינ‪-‬יא לו זבח והנה הנםיליס יחמיהזבח‪.‬לגגשוה •רע רוצה‪-‬לומר כדי״שיעשד־רע‬
‫באלוהיה הזבמ פותת‪ .‬להם הדרך לעשות רע ני חשבו יתוקן מעוותם ועלי זה הס סומגיס נעשייתפ הרע׳ או יהיה‬
‫פירוש לעשות רע על עשיית הרע ־ והנכון בעיני בפירוש הפסוק גי־ הזהיר החנם את האדס שישמור מליד נאשר ילך‬
‫‪6‬ל נית האלהיס ומהד שלא יהיה ט‪.‬מא בנאו שמה ויצטרך ל‪.‬ה‪3.‬יא קרנן וטעת וקמנ־ לשמוע נגומר׳ שיותר־ קל וקרונ‬
‫הוא לשמוע זאת האתהךק‪ -‬מתת הכםיליסזנס• על סכלותם• לפי• שאינם יודעים‪-‬לשמור עצמם ועלשיס׳ רע בפיעל בלכתה‬
‫שמה בליז נקיות ואם היו שומרים רגליהם מלהננס• נמקוס הקיש‪ ,‬לא• הי^עיסיס דע ולא יצטרכו׳ להניא׳ קר*ן‪.‬על שנגתס‪:‬‬
‫ב ח ש ך יאכל‪.‬׳ העעס בחשך הטרדזת^העסקים^באסיפת‪ -‬קקנייניס ויגינו־נמה שיאגד הממוני׳ והדאב״ע פירש נס‬
‫נל'ימיו ‪3‬חשך יאכל לי'לא יאכל" בעוד שהוא אור ני אם בחשך והענק ני מרוב עסקיו ועמלו לקנן ממון לא יאנל‬
‫על נא הלילה‪ ,‬גהוא‪ .‬מלא כ ע ס וחולי הנפש• ש?וא הפחד‪ -‬ויפיז הירגזי‪:‬‬
‫*•( ו י ש מפרשים ^ ן ל&ןן עסק מענין לענות ני והוא פועל יוצא ופירושו כ» האלהים נותן׳ לי עסק ועמן ‪3‬מה‪:‬שיסממ‬
‫י לנו ל^ינך )א כרנה‪ .‬יזגוד א^ ימי ‪<0‬מ שהם• מוגנליס! וישיגהו‪ -‬המוח־ כי סאלהים גפן לו ענין בשמחת לנו כי הוא‬
‫*‬
‫שמח בחמזו והשליטו האלהיס לאכול ממנו* והמתיגס עשאו ענין ענוי‪-‬וםגוף‪:‬‬
‫י***־( ר ת שמש לא ראה* שנ אל כגפל ו^עעס נ< הנפל שלא ראה אוד העולם ולא‪ :‬יד* מאומה נחת היה לו ני לא עמל‬
‫׳ בדברי העולם חפ ‪3‬על לעו^ר ראה‪ ,‬אור ה״עולס וידע ולא‪ .‬היתה‪,‬לו •מנותיו ני אם לעול• ‪3‬לא שנר ול*תענוג ני‬
‫נהנל נא ונמשך ילך ונחשך שמן ינוסה ני נפשו לא שנעה מן הטונה על כן טונ תמנו הנפל‪:‬‬
‫ו ת‬
‫^‬
‫‪*m‬‬
‫וי׳ע‬
‫ק‬
‫ה ל‬
‫ת‬
‫זויותר מהסה עצין השבח והמעלה‪) :‬יד( כי בצל החכמה בעבור שכנה שלמה כשס קהלת לסי שנקהלה בו החכמה‬
‫בצל הכסף״ פירוש יגוח האדם בצל החכמה כשיהיה גם ואמר קהלת שהוא שם לנקבה לפי שנפשו הסשבלרת‬
‫בצל הכסף‪:‬כשיהיה לו די ספקו שיתקבל יותר בעיגיבגי היא המאספת החכמה לפיכך אמר אמרה‪0»< :‬חשבטת‬
‫ארם כשלא יצטרך• להם ויוכל להתעסק בחכמה כשיהיה רבים' דגש השי״ן לתפאררת רוצרת לומר חחבולורה‬
‫לו במה יחיה כמו שאמר בפסוק האחד טובה חכמה ע ם ועגיגיס על מעשה הבורא למה עשה כך ולמה היה כך‬
‫והוא עשה אוחו יער ובל מעשהו באמונה‪:‬‬
‫גחלה אף על פי כן יחיון הרעת ה‪1‬א שהחכמה לבדר־ז‬
‫תחיה בעליה‪ ( ) :‬למה תשומם ״ בחב רכי יהודה שהוא‬
‫א‬
‫מבגין התפעל ורגש השי״ן לחסרון תי״ו התפעל וגמן ח נ ( נושר דבר ״ ענינו פתיון דבר ו ת ־ ג י ם איש‬
‫כפתרון חזיומו )בראשירת מי( כפשרן‬
‫הוא אף על פי מתי״ו התפעל לא תבא על אותיות זיס‬
‫‪ f'vf‬ל פ ג י ה ם כי אם לאחריהם אף על פי כן הרגש ש ש חלמיהובמכלל פשר דבר הוא כענץ לפ־וש להם עלפי‬
‫בש ״ן מורה עליה כי כאן היה מקימן־ז לולי קריאות ד•׳ )ויקרא כיד( אלא שהם הפיכים בחרר אותיותיהם‬
‫האזתיירת ש ל א יתכן כן ג ם יתכן לוט!־ שיהיה נ^נין וכן רכים‪ :‬ישגא יי באל״ף ובסנול ענין שנוי ו ב מ כ ל ‪S‬‬
‫גפעל וכן כתב ראב״ע‪) :‬י‪ 0‬אל ת־שע הרבה * עגין הדרה שרשו שגה וגכרתב כאל״ף ו ג ק ־ א כבעד־ הה״ן־ין‪:‬‬
‫ובלבול בלומר אל חחרד הרכה לעסקי העולם וגם אל־ ) ‪ 0‬אני פי מ ‪ S‬ך שמר״ פירוש אגי מזהייך פי שלך‬
‫תהי סבל שלא תחן דעח לעניגי העולם ולערכי מחיחך שמור; ) ‪ C‬שלטון* שם‪ ( 0 :‬ועת ומשפט ירע ־*ב‬
‫אייא היה םחעסק בדרך האמצעי ולמה תמות בלא עחך חכם״ כלומר שירע החכם זמן כל ה ד ב ר י ם יםשפהן‪:‬‬
‫הזא טעם לשניים כי אם־יחרד הרבה ישים עצמו בסכנה ‪ 00‬ואין משלחת במלחמה* שם עגץ חרב‪ :‬רשעי עגין‬
‫כדי לאסיף ממון וימות בלא עת ובן אם יהיה בטל ולא חררה ובלבול ועיין בשרשו**(‪) :‬י( ובבן* בחבריו וכעבור‬
‫יתעסק ימות ברעב ופירוש בלא עתר ענינז זמן והוא עת זה או פירושו ובאמת‪ :‬אשר כן עשו ״ פירוש המעשרת‬
‫הקצוב לאדם לים׳ חייו ברוב והם שבעים שנה אז שמגנם הישר אשר עשו ופירש הפסוק ובכן ראיתי ר ש ע י ם‬
‫שנר־־‪ ,‬כמו ש^מר ימי שגזתיגו בהם שבעים שגה ו * ם קבורים ובאו כלומר א ס מתו ה ר ש ע י ם »‪*1‬ו א ח ר י ם‬
‫בגבורות ששנים שנה )תהלים צ ( ״ ( ‪ ) :‬ט ( תעו לחכם* ת ח ת י ה ם כמו שאמר ומעפר אחר יצמחו )איוב חי(‬‫גם הוא בורד כחבריו כאשר כתב ר׳ יהודה כלומר תהיה ו מ מ ק ו ם ״ קדוש יהלכו פירוש ואשר הם ממקום קדוש‬
‫ושלטת ורבי יוגה כתב שהוא עובר‪ :‬מ ע ש ר ה כלומר הצדיקים יהלכו ויבריחו אותם של*י‪ 1‬יתראו‬
‫עזה‬
‫‪..‬‬
‫לו עזה‬
‫שליטים )עיין ויקרא כיו(; < ( ועמק עמק* ענגו רב ב פ נ י ה ם מפגי ה ח מ ס שעושים להם וישתכחו בעיר‬
‫״וגדול כי כמו שהעמק הוא רב מ ה א ד ם מהגיע אליו כן אשר כן עשו כלומר אותם אשר עשו האמת והיושר‬
‫וחשבון״ אמרו כן יתעלמו מ פ נ י ה ם ויעשו ע צ מ ם נ ש כ ח י ם ־ ונעלמים‬
‫כל רבד הרב יקרא בלשזן עמק ‪:‬‬
‫במלאכת החשמן וחכמת הפילוספיא זהסכלזח* עגין מפגיהם״״*(‪ ( ') :‬אשר אין געשה פתגם״ בא לשון‬
‫טפשות‪) :‬ני( מצודים• היא הרשת שצדין בה ושרשו נ ק ב ה לזכר כי מפגי מלת אץ ואמר כי געשה ביגוגי‬
‫לגקבה שאלו היה נפעל עבר לוכד היה אוסר לא געשה‬
‫צור‪ :‬וחרסים־״ פירושו רשתות‪ :‬אסורים ידיה״ כלומר‬
‫כי מלח אין לא חפול על העוברים ואין לשון געשה גופל‬
‫הגלכר בידיה כסו הגסגר בבית האסורים‪) :‬נז( אמרה‬
‫על פתגם אבל אשר געשה לשון גקבה על הרעה שזכר‬
‫קהלת ״ בא לשון גקכה לזכר ולא שיהיה לשין זה נופל‬
‫שהיא לשון גקבה‪ ( ) :‬מאת * פירושו מאת י מ י ם או‬
‫על‬
‫יעל זה אלא יש בו דבר נ ס ת ר גופר־ וסטר הכתוב‬
‫מאה שגים ומאריך ל ו ) ( את־השמחה* רוצה לומר‬
‫הטבין בהיות הדבר ההוא הגופל מובן ממנו ופירושו‬
‫ההסתפקית‬
‫עז‬
‫‪1‬י‬
‫‪1‬‬
‫ני‬
‫א‬
‫;‬
‫ינ‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫טו‬
‫ז‬
‫לקש ש כ ח ה‬
‫ר ש מפרשים אומו נמשמעו ענין ר‪:‬ע ואמר החכם ני הדרך הישרה שינוי לו האדם הוא הדרך הממוצעת נמלותיו‬
‫על כן אמר אל תהי צדיק הרנה ני פעמיס אין דמוי לאדם להיות צ־יק נמו אס יק־ס איש עליו לסיגר וימנע‬
‫מלהזיק לו נחושנ ‪[.‬אן ראוי להזיק לא ם נשום צד הנה אין זה צ ק נזדות ני ראוי שישתדל האדם ל‪:‬תלט נפשו מהקם‬
‫עליו גס ננפש ה׳!ס על ו או ‪3‬ס‪0‬ד מאגריו וחל תרשע הונ* רוצה לימר של‪,‬ז תנו־; אל הקצ‪ :‬שהיא הרשע יותר מן הראוי‬
‫נהלו מאמר שלא תזיק לזולתך רק נתקוס הראוי ונמר ו‪?..‬ל תתחנם יותר וה‪:‬נו יאל תהי סכל ני אי? ראוי לאדםלהתתנם‬
‫יותר מן הראוי ולחפש מה יעשה ולא להיות סכל רק ילך אתר הורת אלהינו ולא יסור ממנה ימין ושמאל משמור מצומיו‬
‫אשד יעשה אותם השדם וחי נהס ןיאתוז נציק ולרשע בזמן הראוי ובמקום הר‪.‬זוי נפי תוקי המורה כי ירא אלהים יצא‬
‫את נלס‪:‬‬
‫ןיש‪.‬מפישיס ממון פרונו הוא מקיגץ נרשע נענין לא יועילו אוצרות רשע או הוא הפוך נמו עושר‪:‬‬
‫ורלב״ג פירש יאיתי רשעים אשד נ‪:‬עט מנד זנ־ם ונ‪:‬נמ ו~‪.‬ם באיפ בז‪ :‬המצ אות ויפרו וירבו ויצלייזי ואשר‬
‫הס ממקוס קדוש והם הטובים ראיתי שהם הולכים מזה המציאות וקרונ להשכיז זכרם וישתנחו נעיר‬
‫בעצמה אשר עשו ‪ :3‬הפעולות הטיבות והנה זאת המחשנה היא הבל ני אין ראוי שישובח מפני זה הרשע ויגיגה‬
‫הנ־יק וזה ני בעבור שאין נעשה פתנם מעשה הרעה מהרה על נן מלא לנ בני האדם בהם לעשות רע והשם מאריך‬
‫לו אבל נאמת ידעתי אשר יהיה טוב ליראי האנהיס וערב לא יהיה לרשע וגוי‪:‬‬
‫י ןיבשרש‬
‫ק ה ל ת‬
‫םג‬
‫‪1‬‬
‫ההסתפקות כן בחב רבי יונה וכחכ רד״ק ואץ צורר ואמת ‪ J‬אל ף ו ה ו א עניו רפיון ושרשו• ר פ ה ‪ CO :‬ש * א •‬
‫כי השמח בחלקו הוא המסתפק ב מ ה שיש לו ועגין משפטו שיצאה ולהקל על האל״ף נפלה ההיא והוסלח‬
‫הפסוק שישמח האדם במה שיש לו ויאבל וישתה ויראה •הגיעה האל״ף ע ל הצד״י להותרת עליה‪) :‬י( נח!‬
‫אח נפשו טוב בעמלו‪ :‬והוא ילונו* ענץ הבורודביק‪ :‬ה ס כ ל ' שם ענץ טפשות וכן רעת ה מ ס ר ה ועיין כסימן‬
‫בשל־־ אשר יעמל־־ * השי״ן תשמש ב מ ק ו ם אשר א מזה ה ס פ ר ויש אומרים שהוא עגין שכל בשי״ן וכתב‬
‫ונקשרדת הש־ין עס הלמ״ר והיחה מלה אחת ורבותינו רר־ק ו ה ו א הגנון ובש־ש שכל כתב ומעגין זה השי־ש‬
‫זיל הרגילו זאת המלה בדבריהם באומרם של פלוני הס גתן הסכל ואף על פי שהוא כ ת ב בסש״ך וכבי־כתבנוהו‬
‫של מעשר שגי הם ובי״ת השמוש תשמש אל השי״ן עם הסמ״ך גם בז כי יתפרש זר‪ .‬כזה‪ :‬ועשירים בשפל‬
‫זאל־־י הלמ׳׳ד ועגין המלד־ז באשר ובעבור סימן כיד ישבו״ פירשו רבי יוגה כמו ח כ מ י ם ואין נכון להוציאו‬
‫בשמוש השי״‪:1‬‬
‫מעגין עושר ופירושו לפי שאמר גחן השכל־ במרומים‬
‫רבים רוצה לוסר בעלי השכל והחכמה נחגו במרומים‬
‫ט )י‪ 0‬ו ל ב ו ר » מקיר שרשו ברר ובא בשורק מ ק ו ם על חכמתם אבל העשירים שאין עסקם על החכמה כי‬
‫חולם ענין ברירה‪ :‬ועבדיהם ״ פירוש אם לקבץ ממין בשפל •ישבו‪ :‬בשפל * שם‪) :‬ח• גומץ *‬
‫מעשיהם כתרגום מעשה עוכרא ! )י( והוללות י בחולם גכחב כו הוי״ו עם הדגש ופירושו ל ח פ י ר ה ת ר ג ו ם אל‬
‫•הלם״ד ועיין בםיםן א׳ מזה ה ס פ ר ‪ (0 :‬ושתה בלב טוב ה פ ח ח הגדול׳־ )שמואל ב׳ י״ח( קומצה והקו״ף והגיסיל‬
‫ייגך * א ם תהיה וייו תחלת הטלה ובמאריך אף על פי ממוצא אחד ה ם ‪ :‬ליי( יעצב בהם ״ יחעשל ויחיגע ב ה ם ‪:‬‬
‫שאין נקוד פ ת ח עם השוא אתה קורא השוא כמו שוא יסכן ב ם • כלומר י ת ח מ ם בם בעמלו וכן קורין ‪1‬בע כי‬
‫ו פ ח ח ‪ 00 :‬ושמן על ראשך ״ יחסר המ״ס רוצה לומר לדבר החם אלסכון ויש םפרשיס סעגין סכגה ורבותיגו‬
‫מעל ר א ש ך ‪) :‬ט( כי הוא חלקך״ הוא מרבד על האשה ז״ל גשתמשו הרבה בזה הלשון באמרם במשגה המפרש‬
‫ואמר הוא אבל נאמר כי הוא שב אל חלקך שחלק ו ה י ו צ א ב ש י י ר י והמסוכן״ השוחט את ה מ ס ו כ נ ה‬
‫• לשון זכר ואין כן אני חלקך במדבר י ח( סימן ל' ע״ע‪) :‬י( אם קהה הברזל־ ״ ענינו חולשת הכריתה ב ב ר ו ^ ‪:‬‬
‫‪ ( 0‬ב מ צ ו ד ה רעה* ב ח ו ל ם היא ה ר ש ה שצרין ב ה ‪ :‬קלקל״ כלומר שלא לטשו פגיהברזל; וחיליםי ענינו‬
‫יגקשים ״ ח א ר לנלכריבם‪ :‬יונ; עזים • תאר ל ר ב י ם צבא או חיוק ואונגץ והוי״ו במקום אס והיא מורר־ז‬
‫מפועל שתאשר לתאר היחיד‬
‫י ק‪ #‬בפל־־ים ל ת ש ו ב ה התנאי וסענהו א ס קהה הבו זל־־ ה ח ש י ב ה‬
‫והסנה איננו א^ל )שמות גי( ללןח‬
‫מ א ת ך וחיילים יגבר‪ :‬יגבר ״ פועל הכבר העובי ופיייושו א ס‬
‫ברפיון ש ל ^ ה ק ־ ד ו ם קהה צריך הבוקע בו להוסיף כ ח וחיל־־ ‪:‬‬
‫אבל זה יצא־‬
‫־)מלכים ב׳ ב׳( יי‬
‫כררך חבריו ובא הגח ח מ ו ר ה הרגש ‪) :‬י<‪ 1‬גם זה* הכשר * שם מהפעיל ענינו היושר ו ה ג כ ו ג ה ‪) :‬יא( א ם‬
‫בחולם הוא ללשון נקבה וגכחב בה״א‪ 0 :‬י ( מ צ ו ר י ם ישר* ב ח ו ל ם ‪ :‬בלא לחש״ נ ק י א כן דדכר הנדבד‬
‫גדולים* שרשו מצד ועגיגו מגדלים גביהים‪) :‬טי(ומלט • בחשאי‪»! :‬ג‪ 1‬הוללות רעה ״ המסורת עליו לית כ ו ח ה‬
‫ב פ ת ח ‪0 :‬י‪ 0‬מכלי קרב״ עניגו מלחמה ותרגום מלהטה שורק וענינו בסימן א׳ מזה ה ס פ ר ‪ :‬ל ( עמל הכסיל־־‬
‫חיגענו * בא לשון נקבה לזכר ולא שיהיה זה לשון נופל‬
‫קרבא‬
‫על זה אלא יש כו דבר גסתר גופ?־ וסמך הכתיב על‬
‫י ) ( יבאיש• פועל יוצא‪ :‬יביע שמן רוקח• פירושו המבין בהיות הדבר‪.‬ההוא הטפל מוכן יאמר תיגעגו על‬
‫כי'הזבוב יבאיש שמן רוקח ולא יפסק הענץ כאלו א ס ר יגיעת הכסיל וכל זה לקצר‪) :‬עז( אי •‬
‫הבאוש כי ב כ ל עת יביע הזבוב הבאוש ויוציאו מעגין עגיגו אוי‪ ( ) :‬בן חורים ״ ורבי יוגה פירשו מעגץ חור‬
‫נחל גובע )משלי י״ו‪0‬״ ובשרש נבע שגי פירושיבש כ ר פ ס ) א ס ת ר א ( ואמר כי השרים והגדול ם יכגום‬
‫א ח ר י ם * ( ‪ :‬יקר״ ה א ר ‪) :‬י( ל ב ח כ ס ל י מ י ג ו ׳ כלומר כי בלשון ישמעאל־־ בלשון לובן‪ :‬אשריו״ אשרי ל ע י ל ם‬
‫ה ו א מזומן לו כמו שהימין מזומן לאדם לכל מ ע ש ה ‪ :‬לא יסמך אל הכגוי בלשון יחיד אבל זה אף על פי‬
‫) ‪ 0‬אל חגה״ בא ב פ ת ח ב א ח נ ח ‪ :‬כי מרפא״ שם ו ב א שהקריאה היא בלשון יחיד לשון רביסהוא שילדה בוי‬
‫כחובה‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ג‬
‫‪1‬‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫;ןי‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫ין‬
‫‪1‬‬
‫לקט שכחה‬
‫*(‬
‫ו כ ש ר ש ננע ורני יונס פיישו נענין הזמר כלומר מרוב נאושו כאלו ידנד ויניח על באשו ־נמק ויאעל דיך וישוון‬
‫ימ»‪,‬ו יקרא• והרנ רבי יצחק נןניאמ פירשו מענק אבענועוס ומשרשו ני נתנ ני הואמנ‪.‬ץ הננלמפעלי‬
‫הנפל כי נאשר יבאיש השמן יעש? א‪:‬ע‪3‬ועיח‪:‬‬
‫א ס רוח המושל תעלה עליך טעם הכתונ אם עלית בחכמתך להיות מ ז ל מקימך אל‪-‬תניז נלוצר התעשין נם בחכמה‬
‫ממיר כבתמלה נאלו היית במקומך הראשון ילא על ת למליננ עליונה ו; ע שים התרפית יניחך הרפיון עס חטאים‬
‫נדולים וי‪ 6‬מפרשים אותו נעעין ולשון מכמים מרפא לשון רפואה ופירושו אם רצון המשל ומ‪:‬צי תע^ל על ך גל מר‬
‫שתמצא חן נעיניו לעמון לפניו מ‪.‬ומך אל תנת מהשתיל בכל עח לפקת נעניניו ני מ׳״כא לשון היועץ יניח חטאים‬
‫גדולים שיוכל לעשות המושל ואמה משמור אותו מהם )ויתכן לפ״ז לתרגם הנתב ‪5‬ל*א‪ :‬רען דיאגי־סט דעס הערשערס‬
‫ליל צו טהיילויא רדע‪ /‬זא אינטער‪:‬אסעני‪:‬ט גענרויךפאן ליי״עם פלאצעצומאגע;; לעןלאזסיילזאמע )לימעס ראהטם(‬
‫מירד איהן אפעפאן איבערציילו;ען אנהאלנוען^‪:‬‬
‫ימי‬
‫ק ה ל ה‬
‫כתובה בו‪ :‬ולאכשתי•׳ ה י מ ש ך א פ י ל ר כ ע * שיאפלו‪-‬לבם‬
‫ודעתם־ בנבורד‪ ,‬ולא פשתזיה ד ש םפרשיםז א ו ת ן מעמך או‬
‫בשחי או בערב )ויקר* י׳״ג( כלומדי ל א בבלבול ובעירוב‬
‫כמו חשתי שהואג מעורב עגג הערב כלומר שאין מ ז ת ם‬
‫טבולבל־־ ' במאכל ובחעגוגים‪ :‬אלא; ד ע ת ם זך בגבורה‪:‬‬
‫‪ 0‬י ‪ 0‬בעצלתים• אמר׳ ה מ ל ה בלשון׳ שנים‪-‬לפי ש ע ג י ג ה‬
‫עצלות הידיס וענינה התרשלורת בדבר־ הצודןד והמנע‬
‫מעשותו מפני לאות געש! העצל• מהתעורוד אל ה ד ב ר י ם‬
‫שצריך א ל י ה ם ‪ :‬ימך׳ עגין שפלות‪:‬־ ת מ ק ך ח ״ ש ם לכלל‬
‫ל ‪ ( /‬כלומר‬
‫הקירוי בפלס ו ל מ ב ס ת ‪ .‬ע ת י ק י ) י ש ע י ה‬
‫הד?ל ף‬
‫י י י י הקורות־ ועטו‪ .‬לנפול מפגי ה ד‬
‫שישפל־׳יו‬
‫הטורח עליהם•‪ .:‬ידלף הבית• ט פ ט ו ף ה מ ט ר בבית‪:,‬‬
‫‪ 0‬״ ( לשחוק• עגינוי ש ט ח ה ‪ :‬י ע נ ה א ת ה כ ל ״ באלו כל‬
‫צרכי ת א ד ם ' ישאלו לכסף! ו ה כ ס ף ימלא א ת הכל ו ה ו א‬
‫ענין השבת‪,‬הדבור‪ (*):‬ג ‪ 0‬ב ס ד ע ך ״ פירושו ב מ ח ש ב ת ך ‪:‬‬
‫יגיד דברי* בצרי וב׳יויר המשך‬
‫ימו• ימי הבהרות׳ לבקי*‪ -‬פמו שידמו ימי• הזקגה‪ :‬לערב ו‪$‬ן‬
‫אשר כ‪3‬קר זרע־ את‪ :‬זרעך ולערב אל תגח ידך״•(‪:‬‬
‫יב )*(• ב ח ת ת י ך י שבש ביזו• נעוריך‪ ( 0 :‬ובטלו;״‬
‫פורושו ושבתו‪ :‬הטחנות• השנים‬
‫הג־םורת שחן טוחנות• ה מ א כ ל ‪ :‬כי מ ע מ ו ׳ ה ו א י ו צ א‬
‫כמשפטו ופירושו כי מעטו• הטחינה כלומר ש ל א יופלו‬
‫חשגים ל ש ח ו ק ו ל כ ם ו ס ׳ ה מ א כ ל כי אם מ ע ט ‪ :‬ה ר א י ו ת •‬
‫ה ם העינים‪) :‬י( בשפל ״ שמ או־ מקיר‪ :‬ה ט ח נ ה • ש ם‬
‫פירוש קול ט ח נ ת ה ר ח י ס ‪ :‬וישחו•״ פירושו ישפלו סמפונות‬
‫הריאה שמהם יצא הקולומחולשתו בימי הזקנה לא יוכל‬
‫לשיר ולהגביה קולו•‪ .>*•) :‬וחתחתים•• שס׳ כלומר שברים‬
‫ומורא יבוא להם לזקנים בדרך שלא יוכלו להלוך םרוכ‬
‫תולשת זקנתם‪ :‬וינאץ ה ש ק ר • שרשו• גוץ ו ה א ל ״ ף כ ו‬
‫מקום‪ -‬היו״ד ובא‪ .‬בדרך ההשזאלה ורמז בו על ה ש י ב ה‬
‫לפי ש ה י א ‪ -‬לבנה כ פ ר ת חלבן וענינו ענין פ ר ח וכשרש‬
‫ש ק ד ויש; טפרשומ‪ ,‬השקר• אבר המשגל ויהיה וינאץ על‬
‫'יא ) ‪ P‬מ ק ו ם שיפול׳״׳ לעזלבנ ב א ז ע ל שוין‪ ,‬השמיש זה הפירוש כמו־וינאיץז בזע^ןגפו )איבה‪ .‬ב׳(• רוצ‪.‬ה לומר‬
‫בסמיכות;‪ •:‬יתוא*־ ב א ה הוי^וו נתו* כויןיו ש י מ א ס הטשבב מרזה•‪ .‬חצישיתו• כמו שאמי ותפר‬
‫י‬
‫זהאל״ף׳ חמורו* ה י א ה א ג י ו נ ה ־ ורבותינו ז״ל פירשו ה ש ק ד זו ק ל י ב י ס ח א‬
‫ו י מ ת ח ו וםשפסז־ יתתית־ י‬
‫ה י ה • י " ובמכלל מ ל ה יוצאה‪ ,‬מן הכלל כי ויהיה ‪1‬ינאץ> על‪ :‬זה הפירוש ויתגדל שזה ר»עצס ש ה ו א‬
‫" ״‬
‫מ ש פ ט י יהיו ונפלה עי״ן הפועל מ מ ט כמו שנפלו! ב מ ל ה למעלת‪ ,‬מן העגבות יתגדל• ויראה ב״םי הזקנח מכחישות‬
‫גם א ת תשכרי ת ה י נ ע ל מ ה )נחום גי( ש מ ש פ ט ה ת ה י י ה כ ש ר וסיובש ה ל ח ו ה ‪ :‬ויסתכל ח ח ג כ ״• עגיגו כופר‬
‫ה מ ש א וטעיגתו על הכתף׳״ ופירושו• רוצה לומר שאפילו‬
‫והאל״יף ה כ ת ו ב ת כאל״ף ולא א ב ו א שסועי כירמיה‬
‫זי( ורבי יהודה כ ת ב כי יהוא לשוך יחיד וכסו‪ .‬שאמרו מן ה ח ג כ שהוא עוף קטן‪ ,‬יסתבל עליו אם‪ ,‬יטה׳ עליו ש ל א‬
‫היה בחסרון י ה י כן תאמר מן ה ו ה י ה ו * ש ס ש פ מ ה י ה ^ * ‪ :‬יוכל לסכול אותו ויהיר• עליו ל מ ש א אפילו ה ח ג כ ‪ :‬וו‪/‬פר‬
‫האביוגה • ח ^ ר ושרשוו אבת‪ :‬והיו־״ר• תמורת הת״•* לס‪*:‬ר‬
‫העובר‬
‫רוצה;לומד '‬
‫)«( כעצמים"‬
‫א ש ר בבטן ה ה ר ה ‪ :‬ככה ״ שרשו בך־ והרג'א מ ס פ ת כמו הפועך־ ופירוש* כ ע ל ה ‪ .‬ה ר * ‪ $‬ו ה ו ^ ז ה ו ח י * הגעש‬
‫אן אנה וכן כתב ר ׳ יעקב כן א ל ע ז ד ונכון׳ הוא• ועוד כי ה מ ח א ו ת כלומד ת פ ר ה נ פ ש כ ר י ת ה עס הגיף־‪:‬ויש‪1‬אומריס‬
‫רבותינו נשתששו ה ר ב ה בלשון‪ .‬כוי בלא ה ״ ‪ #‬י ר א ה כי־כן כ* ע י ר ז מ המלה‪ .‬מ ד לאבר ה מ ש ג ל <י‪ 1‬ל א י ר ח ק •‬
‫ה ש ר ש והעקר ורוכ ה ט ל ה ה ז א ת עגינר• כמג כן בשרש מעגין רחקו מ ק י ם )נחים־ ג!( והנפעל בהפך כי הוא ה ת ר ת‬
‫כ ת ‪ :‬כי( יכשר״ עגיגז• היושרוהמכונה‪ (0 :‬ומחוקהאור• ה ד ב ר וכריתתו ובלע״ו ש י א ה ךישקדיגאר״ו )כל״א אויף‬
‫ת א ר ובא ע ל ד ד ך ההשאילת‪ :‬ל ע י נ י ם • כ ם ת מ ה ל ט י ר מגלעזט רץ•(־ ורמז בו לחומי ה ש ד ר ה שהוא‪ ,‬ל ק ג ותרץ‬
‫־ שתזרה על ה ״ א ה י ר ״ ע ה ‪:‬‬
‫כי מ ר ב ת ‪ -‬ש ם ״ ( ‪ :‬גלת הזהב•‪ .‬םעל עומר ושרשו רוץ ואפשר שיהיה שרשו‬
‫י ש ט ה בחור• הצויי• ה ז ת איגד ע ל ד ד ך מציה רצונית כ* א ם רצץ ענין‪ .‬שבר‪ :‬ותשבר כר על המבוע• כ מ ו כ ד ה ק מ ח‬
‫דרך גזום אמר ש מ ח בחור ו ח ד א ה מ ה יקרך באחריתך‪ :‬על דרך ה ה ש א ל ה והוא‪ ,‬רומז בו על ה כ ר ס שתבקע ו«*מר‬
‫בילדותך״ ש ם ליםי הגערות וכן כ י הילדות וחשחרןךת על המבוע רמז• לקבר כמו ש א מ ר וגרץ הגלגל אגי הכור‬
‫םעגין כשחר גבון מצאו )הושע ו׳( והבחרות נקרא כן כי ותצר‪ ..‬לושה כמו• ש ד ר ך הכד׳ למוליך אותו אל• המבוע־ כי‬
‫הוא‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫;‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫לקט שכחה‬
‫ימי המשך • סם י»י הקנר ופי׳ הנסוק לדעמ יזר*‪3‬״ע כי אלו ידע האלם שימיה שנים רנות וישמס נכלם כשיזכור‬
‫ימי כמשך שהם ימי הקבדכ• הרכה יהיו יעדלו האור הנז?ר• וכל מנא לעולם הוא הנל״ ורס״י• פירש נכלם יםעיז‬
‫»ה שממ בסלקו^למ• שיזכזר סס־ יוני׳ סתשך וימזיכ»‪ v«fl‬שינצל מהם והס ימי• מיתת‪ .‬עולם הס ימי הרשעים ני היבם•‬
‫יהיו באותם הימים יותל מימי השייס וכל שינא עליו •ה״ה ה&ומשך וצרות וקרו^למ פילנמ המתרגם• זרלנ״ג כתב‬
‫נ י סס שנים הלנה •שים האד© נכלמ ישעס וממלל נקנין סשלמןמ ויזכור ‪6‬ת ימי־ סתשך כין ה מ ם יהי‪ 1‬וכל מה שנא‬
‫יאחד מותו לנ מהשלמות כ ו צ כבל כ» אמר כמות• ח״ן מעשה וג«‪5‬ון\ והגנוז בעיגי •שהמכמהמיד אמ האלם שיתעסק‬
‫נמצומ ה ובתורתו יסגהנל שמיס אשר הוא־»י על‪ ,‬םאדמין וא^ & פי סיסים י*«ם ה מ ה ‪5‬כל‪ 0‬י‪5‬גלמ שממה של תורה‬
‫וישממ סת ע ש י ני זה תכלית האדם מזמר אמ ימי הקבל כ* הרבה »ה<ו על נן»נין צי»ה לנפגזז! גמגסוק במנרה ובמצות‬
‫נ ג ימי מייו כ* גל מה שיבא לו אמדי מותו מן המעשים שיע‪,‬א קרוביי ע< שמו אע״פי שהם־ שבים גצל מם הם הנל‬
‫נערך אצ מה ^יעמה־ הוא בעצמר בחייו‪:‬‬
‫א ן יהיה השסוומ רמז לשער השתור עענין שמורה אני ונאוה יגן ‪ 9‬י מ ה מ ע י ג ס ‪ WW‬א‪5‬נ»<* ש^ר׳ ה‪:<<3‬‬
‫וכשרש‬
‫הד‬
‫ק ה ל ־ ת ׳ * &ר ח ר‬
‫הוא ־מקומו ־כן«מקום ־ ד א ד ם נ ק פ ד ושם תבקע כרםו נצמב צויי״ו ׳*באל״ף זימה• ‪ r«r‬ה ש ל ם ה ז •זיבמ&אה ••‬
‫וכשרש נבע •כתב •הכד הוא המרה והמבוע •׳הוא •הכבד אמרו זיזמקוד יםורנב משחי‪:‬הלשו