אוושא מילתא ו זילותא דשבת בענין "ה תרומה תשס `פ

‫בענין זילותא דשבת ואוושא מילתא‬
‫פ' תרומה תשס"ה‬
‫‪ #1‬מס' שבת יח‪.‬‬
‫אבל אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום‪ .‬מאי טעמא‬
‫אמר רבה מפני שמשמעת קול‪ .‬אמר ליה רב יוסף ולימא מר משום שביתת כלים דתניא‬
‫)שמות כג( ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו לרבות שביתת כלים‪ .‬אלא אמר רב יוסף‪:‬‬
‫משום שביתת כלים‪...‬והשתא דאמר רב אושעיא אמר רב אסי‪ :‬מאן תנא שביתת כלים‬
‫דאורייתא בית שמאי היא ולא בית הלל‬
‫‪ #2‬תוס' שם ד"ה והשתא‬
‫והשתא דאמר רב אושעיא הא מני ב"ש היא ‪ -‬אומר ר"ת דהלכתא כרב יוסף דמוקי‬
‫ברייתא כב"ש דהא רב אושעיא קאי כוותיה ולפ"ז ריחים מותרים דלדידיה לב"ה שרי‬
‫אפי' היכא דקעביד מעשה ולא חייש להשמעת קול ולי נראה דרב אושעיא לא מוקי לה‬
‫כב"ש אלא הש"ס הוא דקאמר הכי הא מני ב"ש היא אליבא דרב יוסף דמוקי לה‬
‫משום שביתת כלים אבל לרב אושעיא מצינן למימר דמוקי לה כב"ה ואית ליה‬
‫השמעת קול כרבה וכן פסק ר"ח דטעמא דריחים משום השמעת קול ואתי כב"ה ועוד‬
‫דסוגיא דלקמן לא מיתוקמא אלא כרבה כדפי' וקי"ל כרב אושעיא דמאן תנא שביתת‬
‫כלים בית שמאי היא ומותר להשאיל כלים לנכרי ואין לחוש במה שיעשה בו הנכרי‬
‫מלאכה אבל בהמתו אסור להשאיל דשביתת בהמתו עליו דאורייתא‪.‬‬
‫‪ #3‬שו"ע או"ח רנב‪:‬ה‬
‫ומותר לפתוח מים לגנה והם נמשכים והולכים בכל השבת; ולהניח קילור )סם של‬
‫רפואה שנותנין על העין( עבה על העין אע"פ שאסור להניחו בשבת; ולתת מוגמר תחת‬
‫הכלים והם מתגמרים מאליהם כל השבת ואפילו מוגמר מונח בכלי‪ ,‬דאין אדם מצווה‬
‫על שביתת כלים; ולתת שעורים בגיגית לשרותן; וטוענין בקורת בית הבד והגת‬
‫מבעוד יום על זיתים וענבים‪ ,‬והשמן והיין היוצא מהם מותר )וע"ל סימן ש"ב סעיף‬
‫ג'(; וכן בוסר ומלילות שריסקן מבעוד יום מותרים המשקים היוצאים מהם; ומותר‬
‫לתת חטים לתוך רחיים של מים‪ ,‬סמוך לחשיכה‪,ìå÷ úòîùäì ïðéùééç àìå :äâä .‬‬
‫‪úòîùäì ùåçì ùéù íå÷î ìëáå íééçøá íéøñåà ùéå .úáùá úåðçåè éðåìô ìù íééçø åøîàéù‬‬
‫÷‪å"éøäî úáåùúå å"ô î"äâäå ú"äñå ÷"îñå â"îñå ,úáùã ÷"ô ù"àøäå úåôñåúå øåè) ìå‬‬
‫‪óåñ ìéòì øàáúðù åîë ì÷äì ùé àãéñô íå÷îá åäéî ,äìçúëì âåäð éëäå (øåâàå ì"÷ ïîéñ‬‬
‫‪ìå÷ òéîùîù ô"òà ,úáù áøòî ø"òâééæ ïéøå÷ù úìå÷ùî éìë ãéîòäì øúåîå .ã"îø ïîéñ‬‬
‫‪ïîéñ ïî÷ì ïééòå ,øåè) ìåîúàî åãéîòäì ïëøãù íéòãåé ìëä éë ,úáùá úåòùä òéãåäì‬‬
‫‪.(ç"ìù‬‬
‫‪ #4‬רש"י שם‬
‫שיטחנו מבעוד יום ‪ -‬מפני שמשמעת את הקול‪ ,‬ואוושא מילתא בשבת‪ ,‬ואיכא זילותא‪.‬‬
‫‪ #5‬טור אורח חיים סימן רנב‬
‫אבל אסור לתת חיטין לתוך ריחיים אלא כדי שיטחנו מבעוד יום כיון דאוושא מילתא‬
‫טפי איכא זילותא דשבתא‬
‫‪ #6‬סמ"ג לא תעשה סה‪:‬כ‬
‫ואין נותנין חיטים בתוך הריחיי' אלא כדי שיטחנו מערב שבת ואמר רבה )שבת יח‪ ,‬א(‬
‫הטעם מפני שמשמעת קול ויאמרו רחיים של פלוני טוחנות בשבת ויסברו דבשבת נתנו‬
‫החיטין‬
‫‪ #7‬ספר אור זרוע ח"ב ‪ -‬הלכות ערב שבת )א ‪ -‬מא( סימן ב‬
‫דתניא אין נותנין חיטי' לתוך הריחיים של מים ]אלא[ כדי שיטחנו מבעוד יום דאתיא‬
‫אפי' לב"ה אע"ג דלית להו שביתת כלים אפ"ה אסור כדאמר מפני שמשמעת את הקול‬
‫ואוושא מילתא ואיכא זילותא דשבת‪ .‬וחשדא נמי איתא‪ .‬שיהו אומרים איש פלוני נותן‬
‫בשבת וה"ה כל היכא דאוושא מילתא כגון לבנות או לתקן השדה או כל דבר דמינכר‬
‫אסור אפי' בקבלנות שיאמר הרואה איש פלוני שוכר לבנות ביתו או ]לתקן[ שדהו בשבת‬
‫אבל אם היא חוץ לתחום היכא דלא שכיחי אינשי ]ולא[ אוושא מילתא או כגון כבוס‬
‫בגדים וכל כיוצא בהן דלא מינכרין דשל ישראל הוא שרי בקבולת הואיל שאינו דבר‬
‫מפורסם‬
‫‪ #8‬ס' הלכות אמירה לעכו"ם )ר' שמחה בונם כהן(‬