חוקי התחרות : - IPC TOUR

‫הרשמה וכניסה לטורניר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫חוקי התחרות‪:‬‬
‫הכניסה לטורניר מוגבלת לשחקני מגיל ‪.18‬‬
‫הכניסה לטורניר כפופה לתשלו מלא של דמי הכניסה וקבלת כרטיס כניסה‪.‬‬
‫בתשלו דמי הכניסה‪ ,‬מתחייב השחק להכיר ולעמוד בכללי ההתנהגות הנדרשי‬
‫בטורניר המפורטי בתקנו זה‪ ,‬ומסכי השחק לקבל עליו כל סנקציה שתוחלט על ידי‬
‫מנהל הטורניר ובהתא לחוקי שנקבעו בתקנו‪.‬‬
‫בתשלו דמי הכניסה ‪ ,‬מסכי השחק לסיקור התקשורתי של האירוע‪ ,‬לרבות צילו‬
‫ווידאו‪ ,‬ומצהיר כי אי לו התנגדות לכ!‪.‬‬
‫ההשתתפות אסורה על מארגני הטורניר ומנהליו‪.‬‬
‫הרשמה מאוחרת )‪ (Late Registration‬אפשרית עפ"י המוגדר ספציפית בכל טורניר ובכל‬
‫מקרה‪ ,‬לא לשחק אשר כבר הודח מהטורניר‪ .‬שחק הנכנס לטורניר בהרשמה מאוחרת‪,‬‬
‫ייכנס ע ערימת צ'יפי מלאה‪.‬‬
‫כניסה מחודשת )‪ (Re-Entry‬אפשרית )על בסיס מקו פנוי( עפ"י המוגדר ספציפית בכל‬
‫טורניר והיא מחייבת תשלו מלא של דמי הכניסה‪.‬‬
‫חלוקת הפרסי למשתתפי תהיה ע יציאת מהטורניר‪ .‬למע הסדר הטוב‪ ,‬כל שחק‬
‫אשר יזכה בפרס יאשר בחתימתו האישית את קבלת הפרס‪.‬‬
‫בחדרי פוקר מסויימי )בלגראד‪ ,‬מלטה( חוקי הבית מחייבי ניכוי של ‪ 3%‬מקופת פרסי‬
‫של כל טורניר שמתקיי להוצאות עובדי‪.‬‬
‫הושבה ופרסי‪:‬‬
‫‪ .10‬מושבי הטורניר יוקצו באופ רנדומלי‪ .‬שחק שהחל את הטורניר במיקו הלא נכו יועבר‬
‫למיקו הנכו‪.‬‬
‫‪ 12% .11‬מס! המשתתפי הסופי יזכו בפרס כספי ע"ב מיקומ הסופי בטורניר‪.‬‬
‫‪ .12‬שחקני יכולי לבחור לדו בהסדר חדש לחלוקת כספי הפרס‪ .‬ההסכ חייב להתקבל‬
‫בפה אחד‪ .‬א הושגה עסקה‪ ,‬על השחקני ליידע את מנהל הטורניר באופ מיידי‪ .‬בכל‬
‫עסקה שהיא‪ ,‬לא נית לחלק את הגביע ו‪ 10%,‬מס! הפרס הראשו‪ .‬הטורניר ימשי!‬
‫והמנצח יקבל בנוס‪ -‬לכספי העסקה את הגביע והס! הנותר‪.‬‬
‫חוקי המשחק‪:‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫כל שחק יקבל כמות התחלתית זהה של צ'יפי ובהתא למבנה שנקבע לטורניר ‪.‬‬
‫מבנה הימורי חובה )‪ (BLINDS‬וזמ לשלב מפורס באתר ‪.‬‬
‫המנצח במשחק הוא השחק שצבר את ס! כל הצ'יפי שיחולקו‪ .‬רשימת חלוקת הפרסי‬
‫לשחקני שיתברגו במקומות המזכי בפרס כספי תפורס לאחר סיו ההרשמה‪.‬‬
‫חוקי הפוקר מבוססי על חוקי ה‪ . TDA,‬חוק שאי לו התייחסות בתקנו זה‪ ,‬ייפסק עפ"י‬
‫חוקי ה‪.TDA,‬‬
‫חוקי הבית )הקזינו המארח( גוברי על חוקי ה‪ TDA,‬והיכ שקיי מקרה כזה‪ ,‬יינת לו‬
‫הדגש בתדרי! הפתיחה בטורניר‪.‬‬
‫הגינות וספורטיביות יהיו בראש סדר העדיפויות של תהלי! קבלת ההחלטות של מנהלי‬
‫הרצפה‪.‬‬
‫‪ .19‬אנגלית היא השפה הרשמית בטורנירי בינלאומיי‪ .‬שחקני מחוייבי לדבר א! ורק‬
‫באנגלית כל עוד ישנ קלפי חיי ביד ) ג א עבור היד הסתיימה(‪.‬‬
‫‪ .20‬יש להשתמש במונחי פוקר רשמיי בלבד כגו‪,all in ,check ,fold ,call ,raise ,bet :‬‬
‫‪) pot‬בפוט לימיט בלבד(‪ .‬השימוש בשפה לא תקנית תיעשה באחריות השחק בלבד‬
‫ועלולה לגרו לפעולה מנוגדת ממה שהשחק התכוו לעשות‪.‬‬
‫‪ .21‬שחקני אינ רשאי לדבר בטלפו בזמ משחק הפוקר‪ .‬כללי הבית יחולו על סוגי‬
‫מכשירי אלקטרוניי אחרי‪.‬‬
‫‪ .22‬שחק חייב להיות ישוב במקומו בזמ חלוקת הקל‪ -‬הראשו לשולח או שידו תוכרז‬
‫"מתה"‪ .‬שחקני חייבי להיות ישובי במקומותיה על‪,‬מנת לבקש ספירת זמ‪.‬‬
‫שחקני חייבי להישאר ליד השולח א יש לה עדיי יד "חיה"‪ .‬א שחק עוזב את‬
‫השולח לפני שהוא פעל ביד‪ ,‬נית יהיה לאכו‪ -‬עליו עונש כאשר יחזור לשולח כאילו פעל‬
‫שלא בתורו‪.‬‬
‫‪ .23‬שחקני חייבי לשמור על הקלפי שלה גלויי לעי ועל השולח כל הזמ‪ .‬השחק לא‬
‫יכסה לחלוטי את הקלפי ע ידיו או ע מג קלפי‪.‬‬
‫‪ .24‬חובת השמירה על הקלפי מוטלת על השחק‪ .‬נית להניח על הקלפי ידיי‪ ,‬ציפ' או כל‬
‫אובייקט אחר‪ .‬במקרה של אי שמירה על הקלפי‪ ,‬ושריפת על ידי הדילר‪ ,‬היד תוכרז‬
‫כמתה והקלפי לא יוחזרו ‪.‬‬
‫‪ .25‬הצ'יפי של השחקני חייבי להיות גלויי לעי כל הזמ‪ .‬צ'יפי בערכי גבוהי יותר‬
‫חייבי להיות מקדימה‪ .‬הצ'יפי צריכי להישמר בערימות כ! שנית לספור אות‬
‫ובכפולות של ‪ 10‬או ‪ 20‬צ'יפי זהי‪ .‬מנהלי טורניר ישלטו בכמות הצ'יפי במשחק כדי‬
‫לשמור על קצב המשחק ויוציאו מהמשחק צ'יפי שכבר לא רלוונטיי לאותו השלב‪.‬‬
‫‪ .26‬אי לשי חפצי זרי על השולח פרט למג קלפי אחד לכל שחק‪ .‬אי להניח מכשירי‬
‫אלקטרוניי על השולח‪.‬‬
‫‪ .27‬פעולה משמעותית )‪ (Substantial Action‬מוגדרת כאחד מהשתיי‪:‬‬
‫• כל שתי פעולות בתור‪ ,‬שלפחות באחת מה מוכנסי צ'יפי לקופה )כלומר כל שתי‬
‫פעולות למעט ‪ Check‬או ‪.(Fold‬‬
‫• כל שלוש פעולות בתור )‪ Bet ,Check ,Fold ,Call‬או ‪.(Raise‬‬
‫‪ .28‬מצבי חלוקה מוטעית )‪ (Misdeals‬כוללי )א! לא בהכרח מוגבלי ל(‪:‬‬
‫‪ .1‬הקל‪ -‬הראשו חולק למושב הלא נכו‪.‬‬
‫‪ .2‬קלפי חולקו לכסא שלא זכאי לקלפי‪.‬‬
‫‪ .3‬לא חולקו קלפי לכסא שזכאי לקלפי‪.‬‬
‫‪ .4‬אחד משני הקלפי הראשוני נחשפו או ‪ 2‬ויותר קלפי נחשפו בחלוקה‪.‬‬
‫א הוכרזה חלוקה מוטעית‪ ,‬החלוקה החדשה היא העתק של החלוקה הקודמת ולא נית‬
‫להוסי‪ -‬שחקני חדשי לשולח‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫יד אשר משוחקת תבוטל א במהל! היד מתגלה כי בחפיסה ישנ‪:‬‬
‫‪ .1‬מעט מדי או יותר מדי קלפי‪.‬‬
‫‪ .2‬קלפי מחפיסות שונות‪.‬‬
‫‪ .3‬כמה קלפי זהי )אותו מספר ואותה צורה(‪.‬‬
‫שינוי חפיסת קלפי יהיה לפי בקשת הדילר או בהתא לחוקי הבית‪ .‬שחקני רשאי‬
‫לבקש החלפת חפיסה רק א ישנ קלפי מסומני‪.‬‬
‫שחק שעובר משולח ש"נשבר" לשולח חדש‪ ,‬מקבל על עצמו את הזכויות והחובות של‬
‫המיקו החדש שלו‪ .‬הוא עשוי לקבל את הביג בליינד‪ ,‬הסמול בליינד‪ ,‬או את הכפתור‪.‬‬
‫שחקני שבכוונה מתחמקי מתשלו בליינדי בעת מעבר משולח שנסגר ישאו בעונש‪.‬‬
‫‪ .33‬כאשר נגמר סיבוב בליינדי והוכרז סיבוב חדש‪ ,‬הרמה החדשה תחול על היד הבאה‪ .‬יד‬
‫מתחילה ע תחילת פעולת ערבוב הקלפי‪.‬‬
‫‪ .34‬היה ושחק ביצע פעולה שלא בזמ תורו‪ ,‬בי א מילולית או פיזית‪ ,‬פעולתו תהיה‬
‫מחייבת א הפעולה עד לשחק לא השתנתה‪ call ,Check .‬או ‪ Fold‬אינ נחשבי לשינוי‬
‫פעולה‪ .‬א שחק פעל שלא בתורו והיה שינוי של הפעולה‪ ,‬השחק שפעל שלא בתורו יכול‬
‫לשנות את פעולתו ע"י ‪ Raise ,Call ,Check‬או ‪ Fold‬ויוכל לקבל את הצ'יפי שלו בחזרה‪.‬‬
‫אסור לשחקני לפעול שלא בתור מתו! כוונה להשפיע על השחקני שפועלי אחריה‪.‬‬
‫קיפול שלא בזמ התור הוא מחייב‪.‬‬
‫‪ .35‬יוצא דופ הוא המקרה בו ישנ רק ‪ 2‬שחקני ביד )הדס אפ(‪ ,‬ואז ההימור של השחק‬
‫שהימר מחו‪ /‬לתור "על תנאי"‪ ,‬זכות הדיבור תחזור לשחק שתורו להמר – והשחק‬
‫שהימר מחו‪ /‬לתור יהיה מחוייב לכל פעולה שהשחק שתורו להימר – ביצע‪ .‬במידה‬
‫והשחק שתורו להמר הימר בס! הגבוה מההימור מחו‪ /‬לתור – לשחק שהימר מחו‪/‬‬
‫לתור תינת האופציה להשלי את ס! ההימור או לעשות פולד – א! ההימור מחו‪ /‬לתור‬
‫יישאר בקופה‪.‬‬
‫הימור והעלאה‪:‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫נית להכריז על הימור באופ מילולי או על ידי הכנסת צ'יפי‪ .‬במקרה ושחק מבצע את‬
‫שתי הפעולות‪ ,‬הפעולה שנעשתה קוד היא המחייבת ‪ .‬מקרה בו צ'יפי הועברו קדימה‬
‫בתנועה משמעותית‪ ,‬בי א נגעו בשולח וא לאו‪ ,‬ייחשב כהימור‪.‬‬
‫במשחקי של נו לימיט או פוט לימיט‪ ,‬העלאה חייבת להתבצע על ידי‪:‬‬
‫‪ .1‬הצבת מלוא הסכו בקופה בתנועה אחת‪ ,‬או‬
‫‪ .2‬הכרזה מילולית על הסכו לפני ההצבה בקופה‪ ,‬או‬
‫‪ .3‬הכרזת ‪ Raise‬לפני הכנסת הסכו הנדרש להשוואה ואז השלמת הפעולה ע‬
‫תנועה נוספת אחת‪.‬‬
‫‪ .4‬אחריות השחק לבצע פעולות ברורות‪.‬‬
‫אי הגבלה על מספר ההעלאות במשחקי של נו לימיט או פוט לימיט‪.‬‬
‫הכנסת צ'יפ אחד בער! גבוה )‪ (oversize chip‬כתגובה להימור או בליינד תחשב כהשוואה‬
‫א לא הוכרז ‪ Raise‬לפני הכנסת הצ'יפ‪.‬‬
‫כאשר עומדי בפני הימור‪ ,‬הכנסת כמה צ'יפי בעלי אותו ער! )אשר סה"כ עובר את‬
‫הסכו הנדרש( תחשב כ‪ Call,‬א לא הייתה הכרזת ‪ Raise‬א הסרת צ'יפ אחד משאירה‬
‫פחות מהסכו הנדרש‪.‬‬
‫במקרה של הכנסת צ'יפי לקופה בתנועות מרובות‪ ,‬ללא הצהרה מילולית מראש‪ ,‬יילקחו‬
‫בחשבו רק הצ'יפי שהוכנסו לקופה בתנועה הראשונית‪.‬‬
‫‪ Raise‬חייב להיות לפחות בגודל של ה‪ Bet,‬או ה‪ Raise,‬הקוד‪ .‬א שחק מכניס כמות‬
‫צ'יפי של ‪ 150%‬או יותר מההימור הקוד‪ ,‬הוא יידרש לבצע ‪ Raise‬מלא‪.‬‬
‫הימור ‪ All-in‬של פחות מ‪ Raise,‬חוקי אינו פותח מחדש את את סיבוב ההימורי לשחק‬
‫שכבר פעל באותו סיבוב הימורי‪ .‬שחקני שעדיי לא פעלו יכולי לבצע ‪ Raise‬נוס‪.-‬‬
‫שחק שמשתמש במונחי פוקר לא רשמיי‪ ,‬לוקח סיכו שאלו ייתפרשו במוב אחר מזה‬
‫שהשחק התכוו לו‪ .‬בנוס‪ ,-‬בכל פע שהכרזה על גודל של הימור עשויה לקבל מספר‬
‫משמעויות‪ ,‬ההימור ייחשב בער! הנמו! יותר‪) .‬לדוגמא‪ ,‬שחק שמכריז "‪ Bet‬חמש"‬
‫ההימור ייחשב כ‪ 500,‬ולא ‪.(5,000‬‬
‫שחקני יכולי לבקש ספירה של הקופה רק במשחקי פוט לימיט‪ .‬במשחקי נו‪,‬לימיט‪,‬‬
‫שחקני יכולי לבקש מהדילר שיפזר את הצ'יפי בקופה כ! שיוכלו לראותה בצורה‬
‫ברורה‪.‬‬
‫שחקני אשר מבצעי ‪ All-in‬חייבי להכריז על כ! בצורה ברורה או להכניס בצורה‬
‫ברורה את כל הצ'יפי שלה קדימה‪ .‬הימור ‪ All-in‬מחייב את כל הצ'יפי של השחק ג‬
‫א חלק מה התגלו לאחר מכ‪.‬‬
‫חשיפת קלפי לקביעת המנצח‪:‬‬
‫‪ ,LAST MAN STANDING .47‬השחק האחרו שמחזיק קלפי חיי – הוא הזוכה‬
‫בקופה‪ .‬אי חובה על שחק זה לחשו‪ -‬את קלפיו במקרה בו כל שאר הקלפי של‬
‫השחקני האחרי נשרפו – אול לכל שחק בשולח יש את הזכות לדרוש כי מנהל‬
‫טורניר יראה את הקלפי ויוודא כי לא בוצעה "העברת צ'יפי )‪." (COLLUSION‬‬
‫שחק רשאי לשרו‪ -‬את קלפיו בלי חשיפת‪ ,‬א! הדבר מחייב אותו לפולד‪.‬‬
‫‪ .48‬בסופו של סיבוב ההימורי האחרו ומבלי שא‪ -‬אחד מהשחקני נמצא ב‪, All-in,‬‬
‫השחק שביצע את הפעולה האגרסיבית האחרונה בסיבוב ההימורי האחרו חייב‬
‫להראות את הקלפי ראשו‪ .‬א לא היה הימור בסיבוב האחרו‪ ,‬השחק שנמצא‬
‫משמאל לכפתור יראה את הקלפי ראשו‪.‬‬
‫‪ .49‬כאשר אחד או יותר מהשחקני נמצא ב‪ All-in,‬וכל השחקני סיימו לפעול‪ ,‬הדילר ינחה‬
‫את כל השחקני הנמצאי ביד לפתוח את קלפיה‪.‬‬
‫‪ .50‬שחק חייב להראות את כל קלפיו בעת שהוא משחק את הלוח כדי לקבל חלק מהקופה‪.‬‬
‫‪ .51‬דילרי אינ יכולי להרוג יד מנצחת שהוצגה על השולח‪ .‬השחקני חייבי להעיר‬
‫לדילר במידה ובוצעה טעות בהחלטה על היד המנצחת‪.‬‬
‫‪ .52‬שחקני לא יכולי לבקש משחק להראות יד א הוא לא נדרש לכ!‪ .‬בקשה לראות יד‬
‫היא זכות של מנהל הטורניר על מנת להג על ההגינות של המשחק )חשד ליד לא חוקית‪,‬‬
‫שיתו‪ -‬פעולה‪ ,‬וכו'(‪.‬‬
‫‪ .53‬במקרה של קופה צדדית‪ ,‬השחקני שמעורבי בקופה הצדדית יחשפו ראשוני את‬
‫קלפיה על פי סדר הפעולה ביניה‪.‬‬
‫‪ .54‬במצב של ‪) All-in‬כאשר אי יותר סיבוב הימורי(‪ ,‬כל קלפי השחקני ייחשפו לפני‬
‫שהדילר ממשי! לפתוח קלפי או לפני מסירת הקופה למנצח‪.‬‬
‫‪ .55‬כל הידיי המפסידות יישרפו על ידי הדילר לפני הענקת הקופה למנצח‪.‬‬
‫‪ .56‬א שחק הראה את קלפיו לשחק אחד בשולח‪ ,‬הוא מחויב להראות את קלפיו לכל‬
‫השחקני )‪. (show one show all‬‬
‫שוויו‪:‬‬
‫‪ .57‬במקרה של שוויו בידיי )‪ ,(Split‬הקופה תחולק בי השחקני‪ .‬א נותר צ'יפ שלא נית‬
‫לחלקו‪ ,‬הוא יימסר לשחק שאחרי הכפתור‪.‬‬
‫איזו וצמצו שולחנות‪:‬‬
‫‪ .58‬איזו בי שולחנות יבוצע כאשר בשולח ישנ שני שחקני יותר משולח אחר‪ .‬מנהל‬
‫הטורניר יעביר את השחק שאמור להיות "ביג בליינד" ביד הבאה‪.‬‬
‫‪ .59‬בשולח החדש‪ ,‬יתיישב השחק שהועבר בעמדה הגרועה ביותר – משמע‪ ,‬בכיסא הפנוי‬
‫שהכי קרוב ל"ביג בליינד הבא ‪.‬‬
‫‪ .60‬כאשר סוגרי שולח – קביעת השולח אליו עובר כל שחק תהא בהגרלה‪ .‬יכול לקרות‬
‫מצב בו שחק שהיה ביג בליינד בשולח שנסגר יהיה שוב ביג בליינד בשולח החדש‪.‬‬
‫שונות‪:‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪.63‬‬
‫‪.64‬‬
‫‪.65‬‬
‫‪.66‬‬
‫‪.67‬‬
‫‪.68‬‬
‫בטורניר שנמש! מספר ימי‪ ,‬השעו ייעצר ‪ 10‬דקות לפני תו הרמה הסופית של היו‬
‫ובמקו זאת יוכרזו ‪ 3,5‬ידיי אחרונות )ייקבע בהגרלה(‪.‬‬
‫מיקו הישיבה בשולח הגמר ייקבע באופ אקראי‪.‬‬
‫מיקו כפתור הדילר בתחילת הטורניר ייקבע בהגרלה‪.‬‬
‫כאשר נשארי ‪ 2‬שחקני בטורניר )‪ ,(Heads-up‬הכפתור הוא הסמול בליינד והוא ויפעל‬
‫ראשו לפני הפלופ ואחרו בסיבובי ההימורי הבאי‪ .‬הקל‪ -‬האחרו מחולק לכפתור‪.‬‬
‫מיקו הכפתור בתחילת משחק ‪ Heads-up‬ייקבע כ! ששחק לא יהיה ביג בליינד פעמיי‬
‫ברציפות‪.‬‬
‫ברגע שעברה כמות סבירה של זמ )מינימו דקה( והייתה קריאה לשעו על ידי שחק‬
‫אשר יושב ליד השולח‪ ,‬לשחק אשר תורו לפעול יינת מקסימו של ‪ 50‬שניות כדי לקבל‬
‫החלטה‪ .‬א לא בוצעה פעולה לפני שת הזמ‪ ,‬תהיה ספירה לאחור של ‪ 10‬שניות‬
‫שאחריה א השחק לא פעל היד מתה‪.‬‬
‫במקרה ששני )או יותר( שחקני הודחו באותה היד בשולחנות שוני‪ ,‬ה יסיימו באותו‬
‫מקו בטורניר וייתחלקו בפרס‪ .‬במידה וה היו באותו השולח‪ ,‬המיקו ייקבע על ידי‬
‫מספר הצ'יפי שלה בתחילת היד שגרמה להדחה‪ :‬השחק שהיה ע יותר צ'יפי‬
‫בתחילת היד מסיי במיקו הגבוה יותר‪ .‬שחקני שהודחו חייבי לפנות את‬
‫כיסאותיה באופ מיידי‪.‬‬
‫'ציד ארנבות' אסור‪ .‬אחרי הענקת הקופה‪ ,‬הדילר לא ייפתח עוד קל‪ -‬כדי לראות מה היה‬
‫קורה‪.‬‬
‫כשטורנירי מתקרבי ל"שלב הכס‪ ,"-‬יישחקו בשיטת יד אחרי יד )‪.(Hand for Hand‬‬
‫הדילרי בכל השולחנות יתחילו את חלוקת היד באותו הזמ ויעצרו בסיומה עד לסיו‬
‫כל הידיי בכל השולחנות‪ .‬במצב של ‪ All-in‬באחד השולחנות‪ ,‬היד תופסק‪ ,‬ותמשי! רק‬
‫לאחר שבכל השולחנות הסתיימה היד הנוכחית‪.‬‬
‫הוגנות הטורניר והתנהגות שחקני‪:‬‬
‫‪ .69‬ההוגנות והספורטיביות של הטורניר ה ער! עיקרי והחלטות השיפוט יילקחו ברוח זו‪.‬‬
‫‪ .70‬על השחקני לדבוק ברוח הטורניר וכלליו אשר אוסרי משחק או פעולה שהיא בלתי‬
‫חוקית‪ ,‬לא אתית או מהווה רמאות או קנוניה )שיתו‪ -‬פעולה בי שחקני(‪.‬‬
‫‪ .1‬רמאות מוגדרת כפעילות שעושה שחק כדי לעבור על חוקי המשחק על מנת‬
‫להשיג יתרו‪ ,‬לדוגמא‪ :‬גניבת צ'יפי‪ ,‬העברת צ'יפי בי טורנירי‪ ,‬שימוש‬
‫בצ'יפי חיצוניי‪ ,‬סימו קלפי‪ ,‬החלפת קלפי או שימוש בכל מתק לרמאות‪.‬‬
‫‪ .2‬קנוניה מוגדרת כהסכ בי שני שחקני או יותר להשתת‪ -‬בפעילות לא חוקית‬
‫או לא אתית כנגד שחקני אחרי‪ ,‬כדוגמת‪ :‬העברת צ'יפי )‪,(Chip Dumping‬‬
‫משחק עדי )‪ ,Soft play‬כהסכ בי שחקני לא להמר או לא להעלות אחד כנגד‬
‫השני(‪.‬‬
‫עונשי מקובלי במקרי כאלו ינועו בי השעייה מסיבוב ועד להרחקה‬
‫מהטורניר ללא החזר כספי‪.‬‬
‫‪ .71‬כל שחק זכאי לצפות להתנהגות תרבותית ומנומסת מהשחקני האחרי‪ .‬כל שחק‬
‫שנתקל בהתנהגות לא תרבותית ומנומסת או פוגענית בכל צורה שהיא מתבקש ליידע‬
‫מיידית את מנהלי הטורניר‪ .‬שחקני המפרי חוק זה‪ ,‬צפויי לעונשי‪.‬‬
‫‪ .72‬שחקני מחויבי להג על שחקני אחרי בטורניר כל הזמ‪ .‬לפיכ!‪ ,‬ג א שחק ביד‬
‫וג א לא‪ ,‬אסור עליו‪:‬‬
‫‪ .1‬לחשו‪ -‬תוכנ של ידיי חיות או מקופלות‪.‬‬
‫‪ .2‬לייע‪ /‬או לבקר צורת משחק של שחק אחר‪.‬‬
‫‪ .3‬לקרוא יד שלא נחשפה על השולח‪.‬‬
‫‪.73‬‬
‫‪.74‬‬
‫‪.75‬‬
‫‪.76‬‬
‫‪.77‬‬
‫שחק שחוש‪ -‬את קלפיו כאשר יש עוד שחק אחריו שצרי! לפעול‪ ,‬ידו לא תישר‪ -‬א! הוא‬
‫ייענש‪ ,‬והעונש יחל בסו‪ -‬היד‪.‬‬
‫משפטי תנאי המתייחסי לפעולה עתידית )"א תהמר אני אדחו‪ -‬אול אי"( אינ‬
‫מתקבלי בברכה וה עשויי להיות מחייבי או לגרור עונש על פי שיקול דעתו של‬
‫מנהל הטורניר‪.‬‬
‫א בסיבוב ההימורי האחרו השחק האחרו לפעול מבצע ‪ Check‬או ‪ Call‬ע היד‬
‫הטובה ביותר האפשרית ביחס ללוח‪ ,‬זה ייחשב כקנוניה ויגרור עונש‪.‬‬
‫עונש עלול להיות מופעל א שחק חוש‪ -‬קל‪ -‬כאשר יש עוד פעילות אחריו‪ ,‬זורק קל‪-‬‬
‫מהשולח‪ ,‬מפר את חוק "שחק אחד ליד" או דומה לכ!‪ .‬עונש יופעל בוודאות על "משחק‬
‫ר!"‪ ,‬העלבה‪ ,‬התנהגות מפריעה או רמאות‪ .‬העונשי העומדי לרשות מנהל הטורניר‬
‫כוללי אזהרות מילוליות‪ ,‬עונשי החמצת יד או החמצת סיבוב ופסילות‪ .‬בעונש של‬
‫החמצת סיבוב‪ ,‬השחק שנענש יחמי‪ /‬מספר ידיי על פי מספר השחקני בשולח )כולל‬
‫אותו( כפול מספר הסיבובי שנקבעו בעונש‪ .‬בתקופת העונש‪ ,‬השחק הנענש יישאר רחוק‬
‫מהשולח א! ימשיכו לחלק לו ידיי‪.‬‬
‫מנהל הטורניר עשוי‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬להעניש‪ ,‬להשעות או לפסול משתת‪-‬‬
‫אשר פועל באחת הדרכי הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬פועל שלא בתורו במכוו או באופ חוזר‪.‬‬
‫‪ .2‬עוזב את השולח לפני שהגיע תורו לפעול‪.‬‬
‫‪ .3‬חוש‪ -‬את קלפיו לפני שנגמר סיבוב ההימורי‪.‬‬
‫‪ .4‬כל צורה של "משחק ר!"‪.‬‬
‫‪ .5‬זורק קלפי מהשולח‪ ,‬על הדילר או על שחק אחר בצורה פוגענית‪.‬‬
‫‪ .6‬מתנה בצורה פוגענית וטורדנית‪ ,‬כולל חגיגות מוגזמות‪.‬‬
‫‪ .7‬לובש בגדי שנושאי מסרי מעליבי‪ ,‬פוגעניי‪ ,‬גזעניי‪ ,‬בלתי חוקיי או‬
‫תוקפניי‪.‬‬
‫‪ .8‬תוק‪ -‬באופ מילולי או פיזי מתחרי אחרי‪ ,‬חברי צוות הטורניר או צופי‬
‫באירוע‪.‬‬
‫‪ .9‬מציג סימני של שכרות או שימוש בחומרי אחרי המסכני את הניהול‬
‫התקי של הטורניר או גור לחוסר כבוד למתחרי אחרי‪ ,‬לצוות או לצופי‪.‬‬