ידיעות אחרונות - מוסר כליות גבוה

‫|‪>-‬‬
‫שישה‬
‫תושבים‬
‫זו הייתההצלת חיים סדרתית‬
‫מהשומרון‬
‫אברהם שפירא ‪32‬‬
‫החליטלתרוםכליהלאדם שלא‬
‫שהחיים אחרי הניתוח נמשכיםכרגיל הלכו‬
‫הכיר‬
‫מיצהר‬
‫מחבריו‪ ,‬שראו‬
‫תרמו‬
‫בעקבותיו‪.‬‬
‫והתחזית‬
‫כמה‬
‫האצילית‬
‫בדרכו‬
‫ירון‬
‫קלנר‬
‫על אישה שזקוקהלתרומתכליה‪ ,‬חשאולי‬
‫עם מצבה‪ ,‬אבל לא‬
‫הזדהות‬
‫מספר שפירא‪ ,‬הוא קרא ‪ ynet2‬כתבה על סבלה‬
‫!‪ arc‬דוגמה אישיתואצילית של תושב השומ‪-‬‬‫קי־‬
‫‪$TS1$‬קיבל‪$TS1$‬‬
‫דיאליזה הזקוקהלתרומתכליה ואז‬
‫שלחולת‬
‫רון‪ ,‬שתרם כליה לאדם שאותו כלל לא‬
‫‪$DN2$‬קיבל‪ $DN2$‬אתהטלטלה‪ .‬״הבנתישלאנשים האלה איןחיים‪,‬‬
‫בל‬
‫הכיר‪,‬הובילהלםחן? אנושי מרגש‪ :‬כמה ממכריו‬
‫מהשומרון ומבנימין‪ ,‬ששמעועל המחווה הבלתי‬
‫ושעם קצת מאמץ אנייכול לתתחיים״‪ .‬הואהודיע‬
‫‪$TS1$‬בעקבותיו‪ $TS1$,‬לרשויות הבריאות עלהחלטתו‪ ,‬וזמן קצר לאחר‬
‫רגילהשלו‪ ,‬בולםבעלי משפחות‪ ,‬הלכו בעקבו־‬
‫מכליותיו‬
‫בבית־החולים ותרם את אחת‬
‫מכן התייצב‬
‫קבותיו‪ $DN2$,‬ויתרו על כליה והצילו גם הם חיים של‬
‫תיו‪,‬‬
‫לגמרי‪.‬‬
‫אנשים זרים‬
‫לגבר בן ‪ 50‬שאותומעולם לא הכיר‪ .‬ברובצניעו־‬
‫‪$TS1$‬צניעותו‪$TS1$‬‬
‫וענוותו לא סיפר שפירא על מעשהו‪ ,‬עד שאביו‬
‫תו‬
‫‪$DN2$‬צניעותו‪$DN2$‬‬
‫הסיפור האנושי המופלא הזה החללפני כשנה‬
‫יילכו‬
‫שיכנע אותו שאם יעשה זאת‪ ,‬ייתכן שאחרים‬
‫וחצי‪ ,‬כאשר אברהם שפירא ‪ 32‬מיצהרקיבלמייל‬
‫שפירא פתחבלוג ובו‬
‫של‬
‫אביו‬
‫חודשים‬
‫סיפר על‬
‫התגשמה‪.‬‬
‫לאחר‬
‫זר בן ‪60‬‬
‫תרומתו‪,‬‬
‫והחסרים‬
‫נמשכו‪.‬לפני‬
‫‪$DN2$‬אברהם‪ $DN2$‬רחמים ‪36‬‬
‫רהם‬
‫מכן הלרבעקבותיו גיסו‪,‬‬
‫יהודהרבינוביץ׳ ‪ 28‬מעמונה‪ .‬הוא‬
‫כליה לגבר‬
‫יותר מכך‪ .‬חודשיים לאחר מכן‪,‬‬
‫כליה‪ -‬לאדם‬
‫והציל‬
‫באיכילוב‬
‫תרם‬
‫את חייו‪ .‬״ראיתי‬
‫זר‬
‫לגמרי‬
‫כחודשיים תרם גם אב־‬
‫‪$TS1$‬אברהם‪$TS1$‬‬
‫בבילינםוןלגבר זר בן‬
‫מיצהרכליה‬
‫‪ 35‬מהצפון‪ .‬״שנים רבות רציתילתרוםכליה‪ ,‬אבל‬
‫פחדתי‪ .‬כשנוכחתי לראות שיש חיים מלאים גם‬
‫קיבלתי את האומץ ואת הפוש האח־‬
‫‪$TS1$‬האחרון״‪$TS1$.‬‬
‫אחרי התרומה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬האחרון״‪ $DN2$.‬הצדיק‬
‫כרגיל״‪ ,‬רון״‪.‬‬
‫ממשיך בחייו‬
‫שאברהם תרםכליה ושהוא‬
‫סיפר‪ .‬״למה תרמתי? פשוט רציתי לתת‪.‬‬
‫הקרובה אומנם הרימו בהתחלה גבה‪ ,‬אבל במרוצת‬
‫״המנטור״ שפירא‪ .‬אחיו של רביבו שמע על מעשהו‬
‫ותרם גם הוא‪ .‬באחרונההגיעו רבים נוס־‬
‫‪$TS1$‬נוספים‪$TS1$‬‬
‫הזמן הבינו את המניעיםשלי״‪.‬רבינוביץ׳ מעיד גם הנאצל‬
‫להתייעץ עם שפירא‪.‬‬
‫‪$DN2$‬נוספים‪$DN2$‬השוקליםלתרום‬
‫פים‬
‫כרגיל‪.‬‬
‫הוא כי לאחר תקופת ההחלמה חזר לתפקד‬
‫ראש מועצת שומרון גרשון מסיקה‪ :‬״אנו גאים‬
‫אחד המושפעיםמהבלוג היה אברהםגולדשמיט‬
‫בתושביםשלנו שהפכו את המעשה הפרטי שלהם‬
‫)‪ ,‬מזכירההתנחלותעלי זהב‪ .‬״נפגשתי עם שפי־‬
‫‪$TS1$‬שפירא‪$TS1$‬‬
‫‪35‬‬
‫למסר מהדהד של אחדות ושלנתינה״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬שפירא‪$DN2$‬והחלטתילתרום״‪ ,‬הוא מספר‪.‬לפני כשלושה‬
‫רא‬
‫לידיעתהמעוניינים לתרוםולהציל חיים‪ :‬מס־‬
‫‪$TS1$‬מספר‪$TS1$‬‬
‫בבילינסוןכליח לבת ‪ 60‬״מאז אני‬
‫חודשים תרם‬
‫פר‬
‫קלישאתי‪ ,‬אבל‬
‫‪$DN2$‬מספר‪ $DN2$‬הממתינים כיוםלתרומתכליה הוא כ־ ‪ 850‬עור‬
‫מאושר״‪ ,‬הוא מספר‪ .‬״זהאולי נשמע‬
‫כ־ ‪310‬חולים ממתיניםלתרומת איברים אחרים‪.‬‬
‫אין לארם הרבה הזדמנויותלהצילחיים״‪.‬‬
‫בסביבתי‬
‫מפדואל‪,‬‬
‫החמישי‬
‫ברשימה הוא גבי רביבו ‪35‬‬
‫שתרם גם הואכליה לאחר שהתייעץ עם‬