מבוא ביתר צור הדסה

„˘
∂
≥∏
≥∏∂∂
ÔÈ‚· ß„˘
∂∞
·ÓÂÏ
Ô‚†
È¢Î˙‰†˙ÂÈÁ‰
˘È
··
ÈÚ
„ÂÓ
ÔÂÈ˜
‰ÁÏÓ
‰ÁÏÓ†˙Á˙
¯ÚÈ
·„ÈÓÚ
Ô¯·
È˙
‫עמינדב‬
≥∏
ÌÈÈÁ†Í¯„
∂
Á†Í¯
„
‚
≥μ
Ì Ú¯
· ‰˘
ÓÍ
¯„
˜¯‡Ù
≥∞∞∞
‫רמת‬
‫רחל‬
6.2015
˙Óˆ
‡¯ÂÈ‚†¯·
‰ÏÈ‚
ÔÈ‚·†˜¯‡Ù
˙È·
‰Ï‡ß‚
‫בית�לחם‬
Ô‡ÒÂÁ
‫ יש להתעדכן בשינויי המסלולים ולוחות הזמנים‬, ‫הנתונים תקפים ליום ההוצאה של עלון זה‬
‫ביתר�עילית‬
˙Óˆ
¯„‡ßÁχ†
∂∞
‫תחנת מוצא‬
‫ תחנה‬/ ‫קו‬
‫כיוון נסיעה‬
‫חלופה‬
˘È
≥∏
∂∂
˙Óˆ
‰Ò„‰†¯Âˆ
≥∑μ
‰·¯Ú‰
‫מבוא‬
‫ביתר‬
ÔÂ
‫צור‬
‫הדסה‬
‰„‰Ȇ
ȯ‰†ß„˘
¯
ÔÂÓÏ˘
‫צור‬
‫הדסה‬
˙
μ
≥∑
ß„˘
 Ó‰
 ¯‰
ÌÈ
ÒÎ
·Î
ÌÂÒÁÓ
ÔÂÓÏ˘
Ô¯˙
ÌÈ
ÒÎ
¯
μ
≥∑
‰„Â‰È È¯‰
‫מטע‬
¯‰
‰ÏÈ‚
¯È˙·
‰·¯Ú‰
‰
‫מבוא‬
‫ביתר‬
¯˙
ί
˙Óˆ
‰Ò„‰†¯Âˆ
∂∞
≥∏∂
‰
184
‫בר‬
‫גיורא‬
ί
˙¯ÂÓ˘
·Ï„†ÏÁ
¯„‡ßÁχ
·Ï ¯· ÌÈÈÁ
ß„˘
χ ˜
ÊÁ È
‰·
¯‰
ß
¯
‚ˆ
ÛÏÁÓ†
È΄¯Ó†˙Ú·‚
ÛÒÂȆ·„
˙¯ÂÓ˘
‡¯ÂÈ‚†¯‰
„
Ô‰Ë
˙Óˆ
‰¯Â‡
∑∑
‫נס�הרים‬
¯
‰ÊÚ Í
˙Ù
È„˜†„Ȇ†
Ô¢·Ó¯
Ô‡ÈÊÂÓ
χ¯˘È
‚¯Âß‚ ÍÏÓ‰
¯‰
ß
ψ
‰˜Ë‰
‰
ÔÈÈÚÓ
„
χÒ
˙ȯ˜
Ï·ÂÈ
˘
‡ÂÓ
¯ÙΉ
È„·˘‰
‰Ï
≥π
∂μ

‡È·
ȇÂÙ¯†ÊίÓ
˜„ˆ†È¯Ú˘
‚
ÂÏÂ
192
È·ˆ Ô·
̯Ά††ÔÈÚ
‫אורה‬
˙¯ÂÓ˘
ÌÈ„ÚÒ†ßÁ
˙ÒÎ
χ¯˘È
¯„
≥πμ
̯ΠÔÈÚ
 ÙÈ
·Ó
∂
Ó
¯È‡
≥
‫הר‬
Ì˘Â†„È‫הרצל‬
≥∏∂
̯ Î
ÔÓϘ
≥∏∂
192 184
‫הנשיא�השישי‬
Í
¯
ȇÂÙ¯†ÊίÓ
‰Ò„‰††
‫אבן‬
‫ספיר‬
‫ירושלים‬
ÔÈÙ
ͯ„
˜¯Â˘†ÏÁ†††˙¯ÂÓ˘
˙Óˆ
̯Î
∏∂
ÈÈÈ· ÒÙ ÂÙÈ
‰Ó‡‰ ȯ‚‡
Ó˘
χÂ
ÔÈÚ
ÛËÒ
ÔÂÎÓ
¯Â‰ÈË
¯ÚÈ
ÌÈÏ˘Â¯È
ÔÈÚ
¯„
¯Âʇ
‰ÈÈ˘Ú˙
μ
‫השישי‬
‫ הנשיא‬- ‫ירושלים‬
˙˯„‡
ÌÈÏÙÂ‰†¯ÚÈ
ÌÈÒÈÈˉ
‫נסהר�איתן‬
‫ לבנה‬/ ‫ דרך חלמית‬- ‫הרים‬
‰ÈÓ¯È
¯
˙Óˆ
ÛËÒ
¢
˜¯
˘Í
˜¯Â
‰È¯„‰Ò
ÛÏÁÓ
χ˘†˙Ú·‚
Ìȯ˘ ÈÙÎ
‫בית‬
‫זית‬
≥π
‫�����הר‬
‫הטייסים‬
‫ הנשיאכסלון‬- ‫רמת ירושלים‬
‫השישי‬
‫רזיאל‬
‫ הזית‬- ‫מושב מטע‬
ÛÂ†¯‰
·
ËÈÈ
˙˯„‡
˘‡‰†˙ÏÈ‚Ó
‫מוצא‬
ÊÂÚÓ ‫עילית‬
ÔÂȈ
‫צובה‬
ÌÈ˙ȇ
ÈÂÏ ß„˘
˘‡
ÏÂÎ ¥±∑
‫מוצא‬
μ
≥π
≥πμ
‡Ù¯‰†ÔÂÚÓ
‰·ÂˆÙȘ
˙È˙Á˙†ÌÈ˙ȇ
±
ÔÈ·
192
ÌÈ˘Â„˜‰†¯ÚÈ
Á¯ÊÓ
ÛÏÁÓ† ‰„Ï
¯È‡Ó†‰„Ï‚ ‚ ß„˘
ß„˘
‫® עין‬‰Ï·†‰Â˜‡©
‫נקובא עין‬
‫ראפה‬
‫גבעת‬
‫יערים‬
184
ÈÓ‡φԂ
ÏËÒ˜‰
‫מבשרת�ציון‬
ÔÂÈ˜ ԯ‡
χ¯‰
±
Ô·
ÈÓ‡φԂ
„ÓÁ†ÔÈÚ
‫שואבה‬
≥πμμ
‰„‰Ȇȯ‰†ÈÓ‡φ†Ô‚
ÛÏÁÓ
„ÓÁ††
ÔȄȆχ‚È
ÌÂÏ˘‰
‚
ÔÂȯ
˙¯ÂÓ˘
˜¯ÒÓ‰
ÛÏÁÓ
χ¯‰
¯
ÛÏÁÓ
˘¯Â˘
‫שורש‬
¢˘¯Â˘¢
˘
χ
‫בית‬
‫מאיר‬
±
‫בית‬
‫נקופה‬
∑μ
ÈÓ‡φԂ
‰„‰Ȇȯ‰
‫אבו‬
‫גוש‬ÔÓÁ
≥π
‫קריית‬
‫יערים‬
˙Óˆ
ÌȯÚȆ˙ȯ˜
χ¯
‰
‫אילן‬
‫עוד‬
‫פרטי‬
‫התקשרות‬
‫שיפורים‬
‫עוד קוים עוד נסיעות עוד אוטובוסים‬
‫‪192 184‬‬
‫‪184‬‬
‫מוצא‪ :‬ירושלים הנשיא השישי‬
‫‪192‬‬
‫מוצא‪ :‬ירושלים הנשיא השישי‬
‫מוצא‪ :‬הזית ‪ /‬מושב מטע‬
‫מוצא‪ :‬נס הרים לבונה‪/‬מעלה הקטלב‬
‫מטע‬
‫ירושלים‬
‫כביש ‪/60‬הרוזמרין‬
‫צומת נס הרים‬
‫צור הדסה‬
‫צור הדסה‬
‫רכסים‪/‬האלה‬
‫רכסים ‪ /‬דולב‬
‫שלמון‪/‬נטפים‬
‫שלמון‪/‬הרי יהודה‬
‫הגפן‪/‬הרימון‬
‫הערבה‪/‬דפנה‬
‫הגפן‪/‬התמר‬
‫בר גיורא‬
‫התמר‪/‬הקטלב‬
‫הדקל‪/‬התמר‬
‫הגפן‪/‬הרימון‬
‫צור הדסה‬
‫קדרון‪/‬שד‪.‬הרי יהודה‬
‫הרוזמרין‪/‬כביש המנהרות‬
‫דרך חלמית‪/‬לבנה‬
‫ירושלים‬
‫נס הרים‬
‫לבנה‪/‬מעלה הקטלב‬
‫רוזמרין‪/‬דרך המרווה‬
‫מטע‬
‫ימים א'‪-‬ה'‬
‫‪6:00‬‬
‫‪6:40‬‬
‫‪7:20‬‬
‫‪10:40‬‬
‫‪11:40‬‬
‫‪12:40‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪22:00‬‬
‫אצטדיון טדי‪/‬א”ס ביתר‬
‫מורד הרוזמרין‪/‬מבוא היערה‬
‫מבוא היערה‪/‬דרך חלמית‬
‫חניון הלאום‬
‫דרך חלמית‪/‬לבנה‬
‫הנשיא השישי‬
‫הנשיא השישי‬
‫יום ו'‬
‫דרך דוד בנבנישתי‬
‫רבין‪/‬לורך‬
‫יעד‪ :‬נס הרים חלמית‪/‬לבנה‬
‫‪6:40‬‬
‫‪7:20‬‬
‫‪10:40‬‬
‫‪14:30‬‬
‫שלמון‪/‬נטפים‬
‫רכסים ‪ /‬האלה‬
‫לבנה‪/‬דרך חלמית‬
‫מוצ"ש‬
‫שלמון‪/‬הרי יהודה‬
‫רכסים‪/‬דולב‬
‫צומת נס הרים‬
‫‪21:00‬‬
‫‪22:40‬‬
‫התמר‪/‬הקטלב‬
‫הדקל‪/‬התמר‬
‫הערבה‪/‬דפנה‬
‫ממטע‬
‫לירושלים‪-‬שדרות הנשיא השישי‬
‫הגפן‪/‬התמר‬
‫בר גיורא‬
‫‪9:15‬‬
‫‪11:15‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪16:05‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪23:30‬‬
‫‪9:15‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪14:15‬‬
‫נס הרים‬
‫צור הדסה‬
‫ימים א'‪-‬ה'‬
‫יום ו'‬
‫מוצ"ש‬
‫דרך חלמית‪/‬לבנה‬
‫הרי יהודה‪/‬רכסים‬
‫לוח זמנים‬
‫‪21:10‬‬
‫‪23:30‬‬
‫מבוא היערה‪/‬דרך חלמית‬
‫שד‪ .‬הרי יהודה‪/‬יסמין‬
‫יעד‪ :‬ירושלים הנשיא השישי‬
‫מירושלים‪-‬שדרות הנשיא השישי‬
‫למטע‬
‫משרד החוץ‪/‬שד' רבין‬
‫אצטדיון טדי‪/‬א"ס ביתר‬
‫מורד הרוזמרין‪/‬מבוא היערה‬
‫ירושלים‬
‫הזית ב‬
‫יעד‪ :‬הזית ‪ /‬מושב מטע‬
‫ירושלים‬
‫חניון הלאום‪/‬שד' הנשיא השישי‬
‫משרד החוץ‪/‬שד' רבין‬
‫תחנת רכבת יפה נוף‬
‫שדרות הרצל‪/‬הר הרצל‬
‫הנטקה‪/‬שמריהו לוין‬
‫הנטקה‪/‬ניידיץ’‬
‫הנטקה‪/‬שרון‬
‫המפלצת‪/‬הנטקה‬
‫הכפר השוודי‪/‬סולד‬
‫צומת אורה‬
‫כביש ‪/396‬בי"ח הדסה עין כרם‬
‫מכון טיהור שפכים‬
‫מסעף בר גיורא‬
‫צומת צור הדסה‬
‫צרכניה מבוא ביתר‬
‫מבוא ביתר א‬
‫שד‪ .‬הרי יהודה‪/‬יסמין‬
‫הרי יהודה‪/‬רכסים‬
‫רכסים ‪ /‬דולב‬
‫שלמון‪/‬נטפים‬
‫שלמון‪/‬הרי יהודה‬
‫הערבה‪/‬דפנה‬
‫הר כתרון‪/‬נרד‬
‫הר כתרון‪/‬דרור‬
‫מסעף צור הדסה‬
‫אלון ‪ /‬האלה‬
‫אלון א‬
‫אלון ב‬
‫הזית א‬
‫הזית א‬
‫האלה‪/‬השיטה‬
‫האלה‪/‬האורן‬
‫האלה‪/‬הדולב‬
‫האלה‪/‬האלון‬
‫צומת מטע‬
‫הר כתרון‪/‬נרד‬
‫הר כתרון‪/‬דרור‬
‫הערבה‪/‬דפנה‬
‫שלמון‪/‬הרי יהודה‬
‫שלמון‪/‬נטפים‬
‫רכסים ‪ /‬האלה‬
‫קדרון‪/‬שד‪ .‬הרי יהודה‬
‫קדרון‪/‬שד‪ .‬הרי יהודה‬
‫צרכניה מבוא ביתר‬
‫מבוא ביתר א‬
‫מסעף בר גיורא‬
‫מכון טיהור שפכים‬
‫מסעף ביה”ח הדסה‬
‫צומת אורה‬
‫הכפר השוודי‪/‬סולד‬
‫המפלצת‪/‬הנטקה‬
‫הנטקה‪/‬שרון‬
‫הנטקה‪/‬ניידיץ‬
‫קרית יובל‪/‬שמריהו לוין‬
‫תחנת רכבת יפה נוף‬
‫בי”ח שערי צדק‪/‬בייט‬
‫רבין‪/‬לורך‬
‫חניון הלאום‬
‫חניון הלאום‪/‬שד' הנשיא השישי‬
‫נס הרים‬
‫הנשיא השישי‬
‫הזית ב‬
‫הנשיא השישי‬
‫לבנה‪/‬מעלה הקטלב‬
‫רוזמרין‪/‬דרך המרווה‬
‫יעד‪ :‬ירושלים הנשיא השישי‬
‫לוח זמנים‬
‫מנס הרים‬
‫מירושלים ‪ -‬שדרות הנשיא השישי‬
‫לירושלים ‪ -‬שדרות הנשיא השישי‬
‫לנס הרים‬
‫ימים א‪-‬ה‬
‫יום שישי‬
‫‪7:00‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪10:15‬‬
‫‪12:15‬‬
‫‪13:45‬‬
‫‪15:20‬‬
‫‪16:45‬‬
‫‪17:30‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪21:15‬‬
‫‪22:45‬‬
‫‪7:00‬‬
‫‪11:15‬‬
‫שבת‬
‫ימים א‪-‬ה‬
‫יום שישי‬
‫‪5:40‬‬
‫‪6:20‬‬
‫‪7:00‬‬
‫‪7:40‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪9:40‬‬
‫‪13:40‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:45‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪21:15‬‬
‫‪7:00‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪12:40‬‬
‫שבת‬