להורדה (PDF, Unknown)

‫שמיטה‬
‫‪ /‬שי דותן‬
‫ִב ְּכ ִת ַיבת ִׁש ִירים‬
‫בֹודת ֲא ָד ָמה‪.‬‬
‫ְּכמֹו ַּב ֲע ַ‬
‫ֵעת ִל ְׁשּבֹת‬
‫הּפרֹות‬
‫ְל ַה ְפ ִקיר ֶאת ֵ‬
‫בּואה‪.‬‬
‫ִלנְ טֹש ֶאת ַה ְּת ָ‬
‫ַל ֲחדֹל ִמ ִלזְ מֹר‬
‫ֶאת הגפנים‪.‬‬
‫ְל ַהּנִ ַיח ְל ַפ ַחד ְִ(ו ִל ַא ֲה ָבה)‬
‫ְליַ ֵּלל‬
‫כחּיַ ת ַה ָּׂש ֶדה‪.‬‬
‫ַ‬
‫שמיטה‬
‫‪ /‬תמר דובדבני‬
‫אפקיר עצמי‬
‫לכל ִדכפין‬
‫שיבוא‬
‫וְ יפסח‬
‫וְ יקח‬
‫וְ יִ שמח‬
‫וְ יׂשּבע‬
‫וְ יֹותיר‬
‫יתב ַּרְך‬
‫וְ ָ‬
‫מדרש יונתי‬
‫‪ /‬מאיר אריאל‬
‫שאלוה לשלומה ‪-‬‬
‫אבנים בלב ירושלים‬
‫כיכר השוק הומה‪.‬‬
‫בשקרים ועוול מתעטפת‬
‫לרגל מלאכת החומה‬
‫אך מבעד לצעיף נשקפת‬
‫עירנו עירומה‪.‬‬
‫שלא רודפת צדק צדק‬
‫לא רוצה שלום‬
‫כי אין שלום בלי צדק‬
‫ רק למה באנו הלום?‬‫ החלמנו חלום?‬‫ הניקץ היום?‬‫יונתי שוב בחגווי הסלע‬
‫מרטט הנץ מעל ‪-‬‬
‫ובסתר מדרגה לבלע‬
‫נפער פי הנפתל‬
‫זה ‪ -‬ארצות הים מאחורינו‬
‫אנחנו תשוקתם‪.‬‬
‫זה ‪ -‬הארצות שמסביבנו‬
‫אנחנו זימרתם‪.‬‬
‫זו ‪ -‬אותה השיירה בדרך‬
‫הפונה לים‪.‬‬
‫דולק בעקבותיה מלך‬
‫מרוח בדם‪,‬‬
‫מידבר‪ ,‬חייתו ‪ -‬גם‪,‬‬
‫עלינו הם כולם‪.‬‬
‫איך ירושלים מתיפייפת‬
‫ורוקדת ברבים ‪-‬‬
‫משתתפת בטח משתפשפת‬
‫עוטיה על עדרים‪.‬‬
‫שאלו בפילפולי שריה‬
‫לא שיעור ולא קומה‬
‫רק גפרור חסר בין חצריה‬
‫וכל חצר הומה‪.‬‬
‫וכבר היינו בתנור‪,‬‬
‫עכשיו על המחבת‪.‬‬
‫מתפמפמים כבוד שכור‪,‬‬
‫ מתפצפצים מעט‪,‬‬‫ נשרפים כמעט‪,‬‬‫ נצרפים לאט‪.‬‬‫מה לך כל כך נמרץ שלוח‬
‫להתגרד על הסכין?‬
‫די כבר תן גם לסכין לנוח ‪-‬‬
‫כן‪ ,‬רד מהסכין‪.‬‬
‫ושמיטה כהלכה אתה כבר יודע לעשות‬
‫שאתה רץ לקחת עוד ועוד אדמות?‬
‫בספק מרמה‪ ,‬בחשד גזל‪ ,‬בחסות חשיכה‬
‫בחסינות מושל? הזו גאולה? הזה כבודה?‬
‫כגנב במחתרת יהודה?‬
‫ולמי תמכור את "שדך" בשנת שמיטה‬
‫או אולי תתאסלם או תתנצר לשנה?‬
‫ולפני מי תיתמם שביעית אחר שביעית‬
‫בעוד האדמה אשר תחתיך כשפחה נשבית?‬
‫בעיני מי זה מוצא חן? אדמה אתה לוקח ‪-‬‬
‫גאולה לא נותן‪ .‬או אולי אצבעותיך‬
‫הדוקות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ‪-‬‬
‫מאומנות להרפות? מיומנות לשחרר?‬
‫מתורגלות לשמוט?‬
‫הוא מאמא מאמא אדמה‬
‫הו מאמא אדמה‪.‬‬
‫הוא מאמא מאמא אדמה‪,‬‬
‫ אדמה אדמתי!‬‫ עד מותי!‬‫עד מה אדמ‪ -‬תי‪.‬‬
‫אל תעוררו ואל תעירו‬
‫שנאה שלא תחפץ‪.‬‬
‫רק תצא אותה כבר לא יחזירו‬
‫לא רב לא שר לא שץ‪.‬‬
‫מישהו עוד יתעורר עלינו‬
‫כמקיץ מחלומו‪:‬‬
‫נימחה אנחנו ושללינו‬
‫נשקע בתהומו‪.‬‬
‫לו רק הראיני את מראיך‪,‬‬
‫השמיעני קולך‪.‬‬
‫אמת וצדק בשעריך‪,‬‬
‫ זה נאווה מראך!‬‫ זה ערב קולך!‬‫‪ -‬חן בעיני דודך!‬
‫ש‬
‫מ‬
‫י‬
‫פ‬
‫ט‬
‫ו‬
‫אטי ה‬
‫ת‬
‫שמיטה‬
‫‪ /‬סיוון הר שפי‬
‫ׁמ ָטּה‬
‫ַה ַה ְת ָח ָלה ִּת ְהיֶ ה ְש ִ‬
‫נַ ְר ֶּפה וְ נֻ ְפ ַקר ַלזְ ָּר ִמים‬
‫ׁנַ ּיִ ם ַל ְת ָּל ִמים‬
‫ֹלא ְב ֵּחרּוק ִש‬
‫נִ ֵּתן ָלּה ְל ַק ְל ֵקל ֶאת ַהּׁשּורֹות‬
‫נּוחה‬
‫ַב ַּה ְת ָח ָלה נִ ֵּתן ָלּה ְמ ָ‬
‫ׁנִ ים‬
‫ַא ַחר ָכְּך נַ ֲעבֹד ָבּּה ָש‬
‫ְכּיָ ִמים ֲא ָח ִדים‬
‫ׂב יַ ֲע ֶלה ֶּפ ֶרא‬
‫ָה ֵע ֶש‬
‫ַה ַחיָ ּה ִּת ְר ֶּבה‬
‫ׁתּגְ ּעּו ַּומ ְעיָ ן‬
‫ַה ַמּיִ ם יִ ְש ַ‬
‫יִ ְפרֹץ ַב ַּבּיִ ת‬
‫ַב ָּסּלֹון‪ְ ,‬ל ֵעינֵ י ּכֹל‪.‬‬
‫ּתֹורים‪ ,‬יַ ֲעלּו ְפ ָּר ִחים‬
‫יִ ְפּלּו ַכ ְּפ ִ‬
‫בּוכה‬
‫ְלֹלא ְמ ָ‬
‫אֹותנּו ִמ ְד ַּבׁש ֶה ָח ָלב‪.‬‬
‫ִהיא ֵּתינִ יק ָ‬
‫ׁמ ָטּה‬
‫ַה ַה ְת ָח ָלה ִּת ְהיֶ ה ְש ִ‬
‫ׁכ ָחה‬
‫ׁנַ ת ִש ְ‬
‫ְכ ִּב ְש‬
‫ֵמ ִכין ֶאת ַע ְצמֹו ָ ּבע ֶֹמק‬
‫ּּפּוחין‪.‬‬
‫ֲח ַקל ַת ִ‬
‫מיטה‬
‫ש אטית‬
‫פו‬
‫שמיטה שניה‬
‫‪ /‬סיוון הר שפי‬
‫שש שנים נחרשת‬
‫במיני כלים נחפרת‬
‫עשביה השוטים ינקשו‬
‫רגביה יגרפו יישרו‬
‫לא תדע מנוח‬
‫פניה תלטף הרוח‪.‬‬
‫"ובשנה השביעית שבת שבתון"‬
‫ישבתו מעדר מכוש וקלשון‬
‫ישב האיכר בצל התאנה‬
‫ילמד יחכים דברי חוכמה‬
‫כל עצמותיו תאמרנה שירה‬
‫על פניו זיו שכינה‪.‬‬
‫"לה' הארץ ומלואה"‬
‫לכל בריה ידאג מחסורה‬
‫"כי לא ייטוש ה' עמו"‬
‫כאהבת אב את בנו‬
‫הבוטחים בחסדי אלוקים‬
‫לבטח בארצם יושבים‪.‬‬
‫שמיטה‬
‫‪ /‬זלמן שז"ר‬
‫"טוב לאדם היות פעם בדד‬
‫לא ספר‪ ,‬לא רע‪ ,‬לא ציבור ולא פרט‪,‬‬
‫רק הוא עם לבו‪ ,‬עם הלב רק בלבד‪,‬‬
‫טוב לאדם היות פעם בדד‪.‬‬
‫וטוב כי יצא פעם ריק מנכסיו‪,‬‬
‫לא בית‪ ,‬לא שדה‪ ,‬לא נדרש‪ ,‬לא חייב‪,‬‬
‫רק יקשיב אל ליבו ויחריש חרש רב‬
‫טוב כי יצא האדם מנכסיו‪.‬‬
‫כי יקשיב אל ליבו ויבין לחייו‬
‫וידע אשר יש ויחוש מה חייב"‪.‬‬
‫© אהובה קליין מתוך "ציורי תנ"ך"‬
‫ַא ַחת ְל ֶׁש ַבע ֲאנַ ְחנּו ּנִ ְד ָר ִׁשים‬
‫ִל ְׁש ִמ ָּטה‪.‬‬
‫הֹופ ֶכת ִמּיָ ִדי יֹום ַא ְד ָמ ֵתנּו‬
‫יָ ִדי ַה ֶ‬
‫ֲעיֵ ָפה צֹונַ ַחת‪.‬‬
‫נָ ַט ְל ִּתי יָ ִדי ִמ ָּׂש ֶדה זֶ ה‪.‬‬
‫ֵאין ִלי ַה ָּׂשגֹות ְּבָך‬
‫תּולה‬
‫וְ גַ ם ֲאנִ י‪ֲ :‬א ָד ָמה ְּב ָ‬
‫אֹותָך ִּב ְל ַבד‪.‬‬
‫ֶא ָּלא ִל ְר ְ‬
‫ּגַ ם ַהּיְ ָל ִדים‪ֲ ,‬אנִ י נִ זְ ֶּכ ֶרת‪ֵ ,‬אינָ ם ֶׁש ֵּלנּו‪.‬‬
‫ַאְך ֵמ ֵה ָיכן ַה ַחּיֹות ֶׁשל יַ ַער ַה ְּת ָמ ִרים‬
‫ֶׁשּנֵ ָעזֵ ב?‬
‫שמיטה‬
‫‪ /‬אהובה קליין‬
‫שמיטה‬
‫‪ /‬הלל מלוא‬
‫אל תחכו יובלות‬
‫כדי לשמוט‬
‫עמידת מוצא לשמיטה‬
‫ידיים שמוטות לצידי הגוף‬
‫כפות ידיים פתוחות ורפויות‬
‫ושומטות‬
‫שנאה‬
‫קנאה‬
‫מתח‬
‫עלבון‬
‫מלחמה‬
‫אטימות‬
‫אשמה‬
‫הנה שבע שמיטות‬
‫פעם ביובל יכולה הנפש לנוח‬
‫מלשמוט‬