הסכם להשכרת ציוד עבודה בגובה ו/או כלי הרמה

‫הסכם להשכרת ציוד עבודה בגובה ו‪/‬או כלי הרמה‬
‫שנערך ונחתם בתל‪-‬אביב‪ ,‬ביום ____ לחודש ______ שנת ______‬
‫ב י ן‬
‫מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ‬
‫גני התערוכה‪ ,‬שדרות רוקח ‪ 101‬ת‪.‬ד‪51012 .‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪01510‬‬
‫(להלן‪" :‬המשכיר");‬
‫לבין‬
‫_____________________ ח‪.‬פ‪____________ :.‬‬
‫כתובת ________________________________‬
‫טל‪ _______________:‬פקס'‪______________ :‬‬
‫איש קשר‪______________________________:‬‬
‫נייד‪_________________________________ :‬‬
‫כתובת דוא"ל‪__________________________ :‬‬
‫(להלן‪" :‬השוכר");‬
‫מצד אחד;‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫והמשכיר הנו חוכר לדורות‪ ,‬מקיים ומנהל את גני התערוכה בתל אביב (להלן‪" :‬גני‬
‫התערוכה")‪ ,‬שהנם מקום קבוע לתערוכות‪ ,‬אירועים‪ ,‬כנסים‪ ,‬ירידים‪ ,‬קונגרסים וכיוצ"ב;‬
‫והואיל‬
‫והשוכר מעוניין לשכור מהמשכיר ציוד עבודה בגובה ו‪/‬או כלי הרמה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪4‬‬
‫בהסכם זה (להלן‪" :‬הציוד המושכר") לצרכיו‪ ,‬בשטח גני התערוכה;‬
‫והואיל‬
‫וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את תנאי התקשרותם בקשר עם הציוד המושכר והשימוש‬
‫בו ולהעלותם על הכתב בהסכם זה;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השוכר שוכר בזאת את הציוד המושכר מן המשכיר החל מיום __________ ועד ליום‬
‫_________ ובסה"כ לתקופה של ____ ימים (להלן‪" :‬תקופת השכירות")‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שעת קבלת הציוד המשוערת ________ שעת החזרת הציוד המשוערת ______‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הציוד המושכר אותו מבקש השוכר לשכור מפורט בטופס הזמנת ציוד והתחייבות‬
‫לתשלום המצורף להסכם זה כנספח א'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בעבור השכרת הציוד המושכר ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות בהתאם למחירון‬
‫ולתנאי התשלום המופיעים על גבי נספח א' (להלן‪" :‬דמי השכירות")‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫השוכר מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן‪ ,‬בידיעה כי המשכיר מתקשר עמו בהסכם זה על‬
‫סמך הצהרות והתחייבויות אלה‪:‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫אין כל הגבלה או איסור או מניעה או דרישה לאישור או להסכמה‪ ,‬בין בדין‪ ,‬בין‬
‫בהסכם‪ ,‬ובין בכל דרך אחרת‪ ,‬על או לשם לפי העניין‪ ,‬התקשרות בהסכם זה‬
‫וביצוע כל התחייבויותיו על פיו‪.‬‬
‫‪.0.5‬‬
‫יש בידיו את כל ההיתרים‪ ,‬הרישיונות ושאר האישורים הנדרשים לשם עשיית‬
‫שימוש בציוד המושכר‪.‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫להשתמש בציוד המושכר ולהפעילו רק באמצעות מפעילים אשר קיבלו הדרכה‬
‫מתאימה לשימוש בציוד המושכר כנדרש על פי הדין לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬תקנות‬
‫הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז‪ .7002-‬מובהר בזאת כי‪ ,‬ככל‬
‫שיעשה שימוש ו‪ /‬או יופעל הציוד המושכר על ידי מפעיל שאינו מוכשר לכך ושלא‬
‫עבר הכשרה רלוונטית יהא השוכר האחראי הבלעדי כלפיי החברה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה ו‪ /‬או כל צד שלישי שהו לכל נזק הנגרם כתוצאה מהפעלת הציוד‬
‫המושכר ו‪/‬או השימוש בו‪.‬‬
‫במקרה שהציוד המושכר הינו ציוד מתנייע‪ ,‬יופעל הציוד המושכר על ידי מי‬
‫שמחזיק ברישיון בר תוקף לרכב ממונע או טרקטור‪.‬‬
‫‪.0.4‬‬
‫באחריותו להשיג ציוד בטיחותי לעבודה בגובה אשר יהיה ברשותו כל זמן שנעשה‬
‫שימוש בציוד המושכר (לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬רתמה וקסדה) וכי הוא מודע לכך‬
‫שללא ציוד זה לא תתאפשר העלייה על במת ההרמה‪.‬‬
‫‪.0.2‬‬
‫לשמור על הציוד המושכר במהלך כל תקופת השכירות ולהשיבם למשכיר‬
‫כשהם במצב טוב ותקין‪ ,‬כפי שקיבלם מאת המשכיר‪ .‬בכל מקרה של אובדן‪ ,‬נזק‪,‬‬
‫פגם‪ ,‬קלקול או ליקוי ידווח השוכר למשכיר ללא דיחוי ויישא בעלויות התיקון או‬
‫הרכישה אשר יועברו אליו ע"י מרכז הירידים‪ ,‬למעט תיקונים של בלאי סביר‬
‫הנובעים משימוש סביר בציוד המושכר על ידי השוכר‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫השוכר הוא האחראי הבלעדי לכל נזק אשר יגרם לגופו ו‪/‬או לרכושו של המשכיר‬
‫ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או השוכר ו‪/‬או מי מעובדיו של השוכר ו‪/‬או צד‬
‫שלישי כלשהו‪ ,‬אשר יגרם בכל דרך שהיא בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬עקב שימוש‬
‫בציוד המושכר ו‪/‬או עקב רשלנות השוכר בשימוש ובהפעלת הציוד המושכר‪,‬‬
‫לרבות בזמן שהציוד המושכר נייח‪ ,‬וזאת למשך כל תקופת השכירות עד למועד‬
‫החזרת הציוד בפועל למשכיר‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫להחזיק בפוליסה לביטוח חבות מעבידים וכן בפוליסה לביטוח אחריות צד שלישי‬
‫וכי הפוליסות הנ" ל תהיינה בתוקף למשך כל תקופת השכירות ועד להחזרת‬
‫הציוד המושכר למשכיר‪ .‬היה ולא יחזיק השוכר פוליסות אלה בניגוד להסכם זה‪,‬‬
‫יהא הוא האחראי הבלעדי כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה לפיצוי כל נזק אשר יגרם‬
‫הפעלתו‪.‬‬
‫ו‪/‬או‬
‫המושכר‬
‫מהציוד‬
‫כתוצאה‬
‫‪.0.6‬‬
‫שלא להוציא ו‪/‬או להעביר את הציוד המושכר מרשותו ומחוץ לשטח גני‬
‫התערוכה‪.‬‬
‫‪.0.6‬‬
‫שלא להעביר את השכירות כולה או מקצתה לאחר ו‪/‬או להשכיר בשכירות משנה‬
‫ו‪/‬או להשאיל את הציוד ו‪/‬או לשעבדו ו‪/‬או למשכנו‪.‬‬
‫‪.0.10‬‬
‫כי ידוע לשוכר שחלק מהציוד המושכר‪ ,‬כמפורט בנספח א'‪ ,‬הינו בבעלות "אמיר‬
‫חברה להנדסה וסחר בע"מ" (להלן‪" :‬חברת אמיר") וכי ציוד זה יסופק בכפוף‬
‫לחתימת השוכר על הסכם מול חברת אמיר‪ ,‬המצורף להסכם זה כנספח ב'‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אין בהסכם זה כדי להסיר ו‪/‬או לגרוע מהסכם ההשכרה שיחתם‬
‫בין השוכר לחברת אמיר‪ ,‬לרבות מאחריותה של חברת אמיר על פי דין כלפיי‬
‫השוכר‪ ,‬בכל הקשור לציוד המושכר ולהפעלתו וכי אין בו להטיל על המשכיר‬
‫אחריות לציוד המסופק ע"י חברת אמיר‪.‬‬
‫‪.0.11‬‬
‫כי נתן למשכיר אישור לחיוב חשבונו של השוכר באמצעות פרטי כרטיס האשראי‬
‫שניתנו כמפורט בנספח א'‪ ,‬וזאת לצורך כל תשלום המגיע למשכיר בכפוף‬
‫להסכם זה‪ ,‬לרבות תשלום דמי השכירות ו‪/‬או פיצוי בגין גרימת נזק למשכיר ו‪/‬או‬
‫אובדן ו‪/‬או אי החזרת ציוד ו‪/‬או למי מטעמו ולשוכר לא תהא כל תביעה ו‪/‬או טענה‬
‫ו‪/‬או דרישה כלפיי המשכיר בעניין זה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הארכת תקופת השכירות תעשה בהודעת השוכר מראש ובכתב למשכיר ותהא כפופה‬
‫לאישור בכתב מאת המשכיר ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לא השיב השוכר את הציוד המושכר עד לשעה הנקובה כמועד סיום השכירות‪ ,‬ישלם‬
‫השוכר למשכיר דמי השכירות בעד כל תקופת האחזקה בפועל של הציוד המושכר‪ .‬היה‬
‫ויגרם למשכיר נזק בגין אי החזרת הציוד המושכר בזמן‪ ,‬ישפה השוכר את המשכיר בגין‬
‫נזק זה מיד עם דרישתו הראשונה של המשכיר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביטול הסכם שכירות זה ע"י השוכר בתוך ‪ 54‬שעות לפני מועד תחילת תקופת‬
‫השכירות‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬יחויב בתשלום בשיעור ‪ 12%‬מדמי השכירות וזאת‬
‫מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫הפרת הוראה מהוראות הסכם זה תזכה את המשכיר בפיצוי כספי בגין כל נזק ו‪/‬או‬
‫אבדן ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או פגיעה שתגרם למשכיר ו‪/‬או למי מטעמו‪ ,‬זאת בנוסף לכל סעד‬
‫אחר המגיע למשכיר על פי כל דין‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אין למשכיר כל אחריות ו‪/‬או חבות בגין נזק הנובע ממעשה ו‪/‬או מחדל‬
‫של השוכר בקשר עם הציוד המושכר‪ ,‬הפעלתו והשימוש בו‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫השוכר מצהיר בזאת כי הוא קרא את הסכם זה‪ ,‬הבין את תוכנו ומשמעותו והשלכות‬
‫התחייבויותיו והצהרותיו בו וכי הוא מתחייב לפעול בהתאם להן‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫הסכם זה יכנס לתוקפו המיידי עם חתימת השוכר ואישור המשכיר‪ .‬השוכר מאשר כי‬
‫התקשרותו בהסכם זה אושרה כדין על ידי האורגן המוסמך לאשרו בשמו‪ ,‬וכי הסכם זה‬
‫נחתם כדין על ידי המוסמכים לחייבו בחתימתם‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_______________‬
‫השוכר‬
‫(שם ‪ +‬חתימה)‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫המשכיר‬
‫נספח א'‬
‫טופס הזמנת ציוד והתחייבות תשלום‬
‫פירוט הציוד המושכר המבוקש על ידי השוכר (המחירים הנם בש"ח ואינם‬
‫כוללים מע"מ)‪:‬‬
‫ציוד עבודה‬
‫בגובה‬
‫במת מספריים‬
‫הפעלה‬
‫חשמלית‬
‫‪GS-3246‬‬
‫במת זרוע‬
‫הפעלה‬
‫חשמלית‬
‫‪Z3455‬‬‫סט ציוד‬
‫בטיחותי‬
‫להרמה בגובה‬
‫כמות‬
‫במלאי‬
‫מחיר‬
‫ליום‬
‫[עד‬
‫‪72‬‬
‫שעות]‬
‫מחיר‬
‫ליומיים‬
‫רצופים‬
‫מחיר‬
‫לשלושה‬
‫ימים‬
‫רצופים‬
‫כל יום‬
‫נוסף‬
‫מעבר‬
‫לשלושה‬
‫ימים‬
‫כמות‬
‫תאריכים‬
‫רצויים‬
‫עלות במקרה של‬
‫נזק או אובדן‬
‫‪5‬‬
‫‪₪ 160‬‬
‫‪₪ 1,000‬‬
‫‪₪ 1,120‬‬
‫‪₪ 12‬‬
‫בהתאם להצעת‬
‫מחיר לתיקון הנזק‬
‫אשר תוגש לשוכר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪₪ 660‬‬
‫‪₪ 1,500‬‬
‫‪₪ 1,200‬‬
‫‪₪ 100‬‬
‫בהתאם להצעת‬
‫מחיר לתיקון הנזק‬
‫אשר תוגש לשוכר‪.‬‬
‫קיימות ‪5‬‬
‫מערכות‬
‫במלאי‬
‫‪₪ 120‬‬
‫‪₪ 500‬‬
‫‪₪ 560‬‬
‫‪₪ 112‬‬
‫רתמת בטיחות – ‪210‬‬
‫‪.₪‬‬
‫משכך נפילה ‪5 +‬‬
‫מחברים [שאקלים] –‬
‫‪.₪ 350‬‬
‫קסדה – ‪.₪ 20‬‬
‫הציוד מוזמן עבור אירוע ‪________________________ :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫השכרה או הארכת שכירות לתקופה הקצרה מיום אחד‪ ,‬תחויב בעלות יום מלא‪.‬‬
‫יום השכרה החל משעה ‪ 01.00‬בבוקר ועד ‪ 01.00‬בבוקר למחרת‪.‬‬
‫באחריות השוכר לדאוג לציוד בטיחותי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 0.4‬להסכם‪ .‬ניתן‬
‫להשכיר ציוד בטיחותי כגון רתמה וקסדה ממרכז הירידים‪ .‬במקרה והשוכר מעוניין בכך יש‬
‫לסמן זאת בטבלה מעלה‪.‬‬
‫השוכר מצהיר בזאת‪ ,‬כי נתן למשכיר הרשאה בלתי חוזרת לביצוע תשלומים לפי הסכם זה‬
‫באמצעות כרטיס האשראי שר פרטיו להלן‪ ,‬לרבות תשלום דמי השכירות ו‪/‬או פיצוי בגין‬
‫גרימת נזק למשכיר ו‪ /‬או למי מטעמו ולשוכר לא תהא כל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫כלפיי המשכיר בעניין זה‪.‬‬
‫לתעריפים לעיל יתווסף מע"מ כחוק‪.‬‬
‫הציוד יועמד לרשות השוכר בכפוף לביצוע התשלום‪.‬‬
‫מובהר כי עלות הציוד במקרה של נזק או אובדן עשויה להשתנות בהתאם למחיר בו יחויב‬
‫המשכיר במועד קרות הנזק או האובדן‪.‬‬
‫פרטי כרטיס אשראי (יש לצרף צילום כרטיס אשראי לצורך קבלת השירות)‪:‬‬
‫שם החברה‪ ________________________ :‬מס' ח‪.‬פ‪/.‬ע‪.‬מ‪.__________________________:‬‬
‫שם בעל הכרטיס‪ _____________________ :‬מס' ת‪.‬ז‪._____________________________ :.‬‬
‫מס' נייד של בעל הכרטיס‪_____________________________ :‬‬
‫דוא"ל של בעל הכרטיס‪[email protected]_________________________________:‬‬
‫כתובת למשלוח חשבונית‪.___________________________________________________ :‬‬
‫סוג הכרטיס‪ ____________________ :‬מס' כרטיס‪________________________________ :‬‬
‫תוקף הכרטיס‪.____/_____:‬‬
‫סה"כ לתשלום‪ _____________ :‬ובמילים‪._______________________________________ :‬‬