לצפיה במכרז המלא - החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום‬
‫חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫אוגוסט ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬מסמך ‪ - 1‬הזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬מסמך ‪ – 2‬הצעת המחיר‪.‬‬
‫נספחי הצעת המחיר‪:‬‬
‫נספח א'‪:‬‬
‫נספח ב'‪:‬‬
‫נספח ג'‪:‬‬
‫נספח ד'‪:‬‬
‫נספח ה'‪:‬‬
‫נספח ו'‬
‫נספח ז'‪:‬‬
‫נספח ח'‪:‬‬
‫מפרט השירותים לרבות מפרטים טכניים של השלטים ‪ +‬מפת מיקום בילבורדים‬
‫קיימים‪.‬‬
‫נוסח של ערבות בנקאית – ערבות המכרז‪.‬‬
‫חוות דעת רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף‪.‬‬
‫תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף ובדבר עובדים זרים‪ ,‬שכר מינימום‪,‬‬
‫היעדר הרשעה פלילית והעסקת נוער‪.‬‬
‫תצהיר פרוט נסיונו של המציע‪.‬‬
‫אישור עו"ד בדבר פרטי המציע‪.‬‬
‫הצהרות והתחייבויות המציע‪.‬‬
‫רשימת הבילבורדים הקיימים וכתובותיהם‪.‬‬
‫‪ .3‬מסמך ‪ - 3‬הסכם בין החברה לבין הספק (להלן‪" :‬ההסכם")‬
‫נספחי ההסכם‪:‬‬
‫נספח א'‪:‬‬
‫נספח ב'‪:‬‬
‫נספח ג'‪:‬‬
‫נספח ד'‪:‬‬
‫הזמנה להגשת הצעות ותנאי המכרז וכן טופס ההצעה‪ ,‬על כל נספחיהם‪.‬‬
‫נוסח כתב ערבות לקיום תנאי ההסכם‪.‬‬
‫אישור בדבר ביטוחי הזוכה‪.‬‬
‫הוראות הרשות לעבודות חשמל‪.‬‬
‫‪2‬‬
3
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫מסמך ‪ – 1‬הזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (להלן‪" :‬החברה") הינה חברה עירונית המצויה בבעלות‬
‫עיריית כפר סבא אשר ניתנה לה הזכות מהעירייה לנהל ולהפעיל מתקני פרסום חוצות בעיר כפר‬
‫סבא (בילבורדים)‪ .‬מכוח הסמכתה מעיריית כפר סבא‪ ,‬מזמינה החברה בזאת הגשת הצעות למתן‬
‫שירותי אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) במרחב הציבורי‬
‫בתחומי העיר כפר סבא‪ ,‬הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן‪" :‬השירותים"‬
‫או "העבודות")‪.‬‬
‫הספק‪/‬ים שייבחר‪/‬ו כזוכה‪/‬ים במכרז (להלן‪" :‬הזוכה‪/‬ים" או "הספק‪/‬ים") יידרש‪/‬ו‪ ,‬במשך‬
‫תקופת ההתקשרות‪ ,‬כפי שתוגדר להלן‪ ,‬לבצע את השירותים בהיקף ובמועדים כמפורט במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות‬
‫הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה‪ .‬המציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל‬
‫שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו והגשתה בלבד‪ ,‬ועליו להחזירם לחברה עד למועד‬
‫הנזכר בסעיף ‪ 9‬דלהלן; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה‬
‫אחרת‪ .‬כמו כן אינו רשאי לבצע בהם שינויים לרבות תוספות או השמטות‪.‬‬
‫‪ .1.3‬פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז (להלן‪" :‬חוברת המכרז") אותה ניתן לרכוש מן‬
‫החברה תמורת ‪ ₪ 3,000‬בתוספת מע"מ (אשר לא יוחזרו)‪ ,‬במשרדי החברה ברחוב‬
‫התע"ש ‪ 11‬בכפר סבא‪ ,‬קומה שניה (להלן‪" :‬משרדי החברה")‪ ,‬בימים א'‪-‬ה' בין השעות‪:‬‬
‫‪ 09:00-16:00‬מיום‪ .02/09/2015 :‬ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום‪ ,‬לפני רכישתה‪,‬‬
‫במשרדי החברה או באתר האינטרנט שלה בכתובת ‪.www.ksaba-com.co.il‬‬
‫‪ .1.4‬בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע‪ ,‬כתובתו‪ ,‬מספרי הטלפון‬
‫והפקסימיליה שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע במכרז זה‪.‬‬
‫‪ .1.5‬כל האמור במסמכי המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד אף אם ננקטה לשון זכר‪.‬‬
‫‪ .1.6‬לא תותר הגשת הצעות במשותף‪.‬‬
‫‪ .2‬תיאור השירותים ועיקרי ההתקשרות‬
‫‪ .2.1‬המכרז מיועד לבחירת ספק (להלן‪" :‬הספק" או "הזוכה") אשר יספק את השירותים‬
‫ביחס למתקני פרסום חוצות (להלן גם‪" :‬מתקנים" או "בילבורדים") מוארים‬
‫המפורטים בנספח ח' למכרז זה‪.‬‬
‫‪ .2.2‬השירותים יכללו את אספקתם והתקנתם של בילבורדים חדשים‪ ,‬כמו גם את אחזקתם‬
‫ותחזוקתם של בילבורדים קיימים בעיר‪ ,‬הכל בהתאם למפרט השירותים – נספח א'‬
‫ולהסכם – מסמך ‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2.3‬למען הסר ספק‪ ,‬מודגש כי בכל הנוגע לאספקת והתקנת בילבורדים‪ ,‬המפרט הטכני‬
‫המצורף למפרט השירותים הינו מפרט מינימום‪ .‬הבילבורדים המוצעים יהיו זהים‬
‫לקיימים ויעמדו‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬בדרישות המפרט הטכני‪ .‬הצעות לבילבורדים בעלי מפרט‬
‫נמוך ממפרט המינימום לא תיבחנה‪.‬‬
‫‪ .2.4‬ביקש המציע הזוכה להתקין בילבורד בעל מפרט שווה ערך (לא זהה למבוקש במכרז)‬
‫לזה שבמפרט השירותים או גבוה ממנו (להלן‪" :‬בילבורד חלופי")‪ ,‬ייבחן הבילבורד‬
‫החלופי על ידי הגורמים המוסמכים מטעם החברה אשר יחליטו אם לאשרו‪ ,‬לשיקול‬
‫דעתם הבלעדי והמוחלט‪ .‬הכרעתם של הגורמים‪ ,‬כאמור‪ ,‬תהיה סופית ובלתי ניתנת‬
‫לערעור‪ .‬בין השיקולים שיילקחו בחשבון‪ :‬אחידות מראה ביחס לבילבורדים קיימים‪,‬‬
‫אטרקטיביות הבילבורד החלופי ואיכות החומרים‪ .‬בכפוף לקבלת האישור האמור‬
‫מראש ובכתב‪ ,‬יהיה הספק רשאי להתקין את הבילבורד החלופי‪.‬‬
‫‪ .2.5‬כמפורט ברשימה – נספח ח'‪ ,‬צידם האחד של חלק מן הבילבורדים הקיימים‪ ,‬ישמש‬
‫לשם העלאת מסרים עירוניים‪ ,‬עפ"י דרישות שיועברו לספק מעת לעת ע"י העירייה או מי‬
‫מטעמה (להלן‪" :‬שלטים עירוניים")‪ ,‬וצידם השני יועמד לרשות הזוכה לצורך פרסומת‬
‫מסחרית (להלן‪" :‬שלטי פרסום")‪.‬‬
‫‪ .2.6‬הזוכה יהיה רשאי לגבות תשלומים מאת המפרסמים עימם יתקשר עבור שלטי הפרסום‪.‬‬
‫השלטים העירוניים יתוכננו‪ ,‬יעוצבו גראפית ויופקו ע"י הזוכה לפי מידע שיימסר ע"י‬
‫העירייה ו‪/‬או מי מטעמה‪ .‬השלטים העירוניים יעודכנו‪ ,‬במידת הצורך ולפי דרישת‬
‫העירייה ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬ע"י הזוכה‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬אין הזוכה זכאי לכל תשלום‬
‫שהוא עבור פרסום השלטים העירוניים או הפקתם או כל שירות הניתן ביחס אליהם‪.‬‬
‫‪ .2.7‬זכות השימוש בבילבורדים לצורך פרסום שלטי פרסום תינתן לזוכה כנגד תשלום לחברה‬
‫של דמי שימוש שנתיים‪ ,‬לבילבורד‪ ,‬בסך הנקוב בהצעתו למכרז זה (להלן‪" :‬דמי‬
‫השימוש")‪ ,‬אשר ישולמו לחברה בהתאם להוראות מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .2.8‬למען הסר ספק‪ ,‬מלבד דמי השימוש‪ ,‬הזוכה ישלם לעירייה את מלוא אגרות השילוט‬
‫כמתחייב מחוק העזר לכפר סבא (מודעות ושלטים)‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬וכל מסים ו‪/‬או‬
‫היטלים ו‪/‬או אגרות לכל רשות מוסמכת אחר על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .2.9‬הזוכה יספק את השירותים‪ ,‬בהתאם להוראות מפרט השירותים שבנספח א' ובתוך‬
‫המועד הקבוע שם והכל‪ ,‬בכפוף להנחיות החברה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .2.10‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬במסגרת השירותים‪ ,‬הספק מתחייב לחבר את כל‬
‫הבילבורדים‪ ,‬הקיימים והחדשים‪ ,‬כאחד‪ ,‬לחשמל (ככל שאינם מחוברים) ולבצע‪ ,‬על‬
‫חשבונו‪ ,‬את כל העבודות הנדרשות לשם כך לרבות קידוחים אופקיים מתחת לצירי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪ .2.11‬השירותים יבוצעו אך ורק באמצעות מי שמורשה ומוסמך לביצועם‪ ,‬ככל שנדרשת‬
‫הרשאה‪ /‬הסמכה כאמור ולשם ביצועם ייעזר הספק במומחים לתחום‪.‬‬
‫‪ .2.12‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬המציע יעסיק‪ ,‬לצורך מתן השירותים‪ ,‬מנהל עבודה‬
‫אחד לפחות‪ ,‬שבידו תעודה של חשמלאי ראשי לפחות ויש לו רשיון ממשרד העבודה לפי‬
‫חוק החשמל‪ ,‬תשי"ד ‪, 1954 -‬לחבר מתקנים למערכת החשמל‪ .‬יעסיק לעניין סעיף זה‪,‬‬
‫פירושו‪ ,‬הן כמעביד והן כמזמין שירותים‪ ,‬על פי הסכם חתום ומחייב‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף‬
‫למכרז רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות‪:‬‬
‫‪ .3.1‬המציע הינו אישיות משפטית אחת‪ ,‬תאגיד רשום כדין‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .3.2‬המציע הינו בעל נסיון מוכח בארץ‪ ,‬ב– ‪ 5‬השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪,‬‬
‫ברציפות‪ ,‬באספקה‪ ,‬התקנה ותחזוקה‪ ,‬של מתקני פרסום חוצות המחוברים לחשמל‪ ,‬תוך‬
‫שיווקם לפרסום מסחרי (להלן‪( :‬להלן‪" :‬תקופת הניסיון")‪.‬‬
‫'מתקני פרסום חוצות' ‪ -‬כל מתקנים המחוברים לחשמל והמשמשים להצגת מסרים‬
‫פרסומיים מתחלפים בחוצות‪ ,‬המותקנים ומופעלים על ידי משווק פרסום‪ ,‬בהסכמת‬
‫הרשות המקומית אשר בתחומה הם מותקנים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬המציע סיפק שירותי אספקה‪,‬‬
‫התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום חוצות המחוברים לחשמל ומשווקים לפרסום‬
‫מסחרי ל ‪ 2 -‬רשויות מקומיות‪ ,‬לפחות‪ ,‬בהיקף של ‪ 15‬מתקני פרסום חוצות המחוברים‬
‫לחשמל בכל רשות ובמשך תקופה רצופה של לא פחות מ ‪ 12-‬חודשים‪ ,‬בכל רשות‪.‬‬
‫לעניין תנאי זה;‬
‫'רשויות מקומיות' לרבות תאגידים בשליטתן‪.‬‬
‫‪ .3.4‬המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים ‪ ,2013-2014‬הנובע מפעילותו בתחום מתקני‬
‫פרסום חוצות‪ ,‬עומד על ‪ 2‬מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות‪.‬‬
‫די שבעל השליטה במציע יעמוד בתנאי שבסעיף ‪ 3.4‬דלעיל על מנת שהמציע ייחשב כמי‬
‫שעומד בו‪ ,‬ובלבד שמחזור בעל השליטה מתייחס לפעילות נשוא דרישת הניסיון‪.‬‬
‫"בעל שליטה"‪ ,‬לעניין זה‪ :‬המחזיק‪ ,‬לבדו ובעצמו‪ ,‬מעל ‪ 50%‬מהון המניות המונפק‬
‫והנפרע של המציע ובזכות למנות את רוב הדירקטורים של המציע‪.‬‬
‫‪ .4‬תקופת ההתקשרות‬
‫‪ .4.1‬תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה בת ‪ 36‬חודשים ממועד חתימת ההסכם עמו (להלן ‪:‬‬
‫"תקופת ההסכם")‪.‬‬
‫‪ .4.2‬לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫ל – ‪ 2‬תקופות נוספות בנות ‪ 12‬ו – ‪ 11‬חודשים כל אחת‪ ,‬ובלבד שסך תקופת ההתקשרות‪,‬‬
‫היינו תקופת ההסכם ותקופות ההארכה‪ ,‬ככל שיהיו‪ ,‬לא תעלה על ‪ 59‬חודשים‪( .‬כל אחת‬
‫מהתקופות תיקרא להלן‪" :‬תקופת ההארכה")‪ .‬בתקופות ההארכה ימשיכו לחול תנאי‬
‫ההסכם בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .4.3‬למרות האמור לעיל תהיה החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה‬
‫מוקדמת לזוכה‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם מסמך ‪ 3‬להלן‪.‬‬
‫‪ .4.4‬למרות האמור לעיל‪ ,‬אם הספק לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר‪ ,‬וללא הודעה מראש‬
‫לספק‪ .‬יובהר‪ ,‬כי לחברה שמורה הזכות‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להקציב לספק זמן‬
‫מוגדר לתיקון ההפרה‪ ,‬טרם הפסקת ההתקשרות‪ ,‬כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן הבהרות למסמכי המכרז‬
‫‪ .5.1‬לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למשרדי החברה בכתב‪ ,‬בפקס‪.‬‬
‫מס' ‪ 09-7674616‬עד לא יאוחר מיום ‪ 13/10/15‬עד השעה ‪.12:00‬‬
‫‪ .5.2‬תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ .‬התשובות‬
‫ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז‪ .‬רק להבהרות שתינתנה במסמך‬
‫כאמור יהיה תוקף מחייב‪ .‬איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע‬
‫בהארכת המועד להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .6‬מפגש מציעים‬
‫מפגש מציעים נקבע ליום ה' ‪ 08/10/2015‬בשעה ‪ .12:00‬מקום מפגש‪ :‬משרדי החברה‬
‫הכלכלית‪ ,‬רח' התע"ש ‪ 11‬כפר‪-‬סבא‪ .‬המציע מוותר על כל טענה ו‪/‬או דרישה בקשר עם מפגש‬
‫המציעים‪.‬‬
‫‪ .7‬הנחיות לענין הגשת הצעת המחיר‬
‫‪ .7.1‬את הצעת המחיר יש להגיש על גבי טופס הצעת המחיר – מסמך ‪( 2‬להלן‪" :‬טופס‬
‫ההצעה")‪ ,‬כשכל פרטיו מולאו וכשהוא חתום ע"י המציע ‪.‬‬
‫‪ .7.2‬בטופס ההצעה ינקוב המציע בדמי השימוש השנתיים שהוא מציע לשלם לחברה עבור‬
‫זכות השימוש לפרסום מסחרי בבילבורד בודד‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז וההסכם‪,‬‬
‫בהתייחס למתקן בודד (להלן‪" :‬דמי השימוש")‪.‬‬
‫‪ .7.3‬דמי השימוש יהיו אחידים לכל הבילבורדים‪ ,‬קיימים או חדשים‪ ,‬בעלי צד אחד לפרסום‬
‫מסחרי או בעלי שני צדדים‪.‬‬
‫‪ .7.4‬דמי השימוש לא יפחתו מ – ‪ ₪ 35,000‬לבילבורד‪ ,‬לשנה (להלן‪" :‬דמי השימוש‬
‫המינימאליים")‪ .‬למען הסר ספק דמי השימוש לבילבורד יהיו אחידים גם במידה ויש בו‬
‫שלט פרסום אחד בלבד‪ .‬כמו למען הספר ספק‪ ,‬הצעת מחיר הנמוכה מדמי השימוש‬
‫המינימאליים‪ ,‬לא תיבחן‪.‬‬
‫‪ .7.5‬על אף האמור לעיל;‬
‫‪ .7.5.1‬הזוכה לא ישלם דמי שימוש עבור בילבורדים בהם אין צד לפרסום מסחרי‪ ,‬אלא‬
‫אם הוסף להם צד לפרסום מסחרי והחל ממועד ההוספה;‬
‫‪ .7.5.2‬עבור ‪ 7‬הבילבורדים הקיימים על הקיר האקוסטי בתחומי תוכנית מתאר‬
‫כס‪ 1/60/‬ישלם הזוכה רק מחצית מדמי השימוש (כולל בילבורד אחד מתוך ה‪7-‬‬
‫הנ"ל אשר בו פרסום עירוני)‪.‬‬
‫‪ .7.5.3‬עבור מתקנים מסוג ‪ BOX‬תלת מימדי‪ ,‬שזוכה יידרש (במידה ויידרש) על ידי‬
‫החברה להקימם במיקומים שונים בעיר במהלך תקופת ההסכם‪ ,‬ישלם הזוכה‬
‫דמי שימוש בשיעור של ‪ 150%‬מדמי השימוש‪.‬‬
‫דמי השימוש בפועל יחושבו וישולמו לחברה כמכפלת דמי השימוש המוצעים לבילבורד‬
‫בודד‪ ,‬במספר הבילבורדים הקיימים ואלה שיוצבו על ידו בפועל‪ ,‬החל ממועד הצבתם‪,‬‬
‫על פי התחייבויות המציע על פי מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .7.6‬דמי שימוש יינקבו בש"ח ואינם כוללים מע"מ‪ .‬על דמי השימוש יוסיף הספק וישלם‬
‫מע"מ‪ ,‬כשיעורו בדין במועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ .7.7‬לדמי השימוש יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן‪" :‬המדד") בשיעור‬
‫עליית המדד הידוע ביום ביצועו של כל תשלום על פי ההסכם – מסמך ‪ ,3‬לעומת מדד‬
‫הבסיס‪ ,‬כהגדרתו בהסכם‪.‬‬
‫‪ .7.8‬דמי השימוש ישולמו בתשלומים‪ ,‬כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .7.9‬המחירים המוצעים יכללו ביצוע מושלם ומלא של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע‬
‫עפ"י המכרז‪ ,‬לרבות עלויות התכנון‪ ,‬היצור‪ ,‬ההובלה‪ ,‬ההנגשה‪ ,‬הפירוק וההתקנה באתר‪,‬‬
‫לפי המפרטים ונהלי החברה וכן את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע בקשר‬
‫עם ביצוע השירותים לרבות מסים‪ ,‬אגרות והיטלים מכל סוג‪ ,‬כוח אדם‪ ,‬ביטוחים‪,‬‬
‫עלויות הנגשה והתאמה לדרישות כל דין ואח'‪ .‬עליות מחירים ו‪/‬או עליות בשיעור‬
‫המיסים ו‪/‬או ההיטלים ו‪/‬או האגרות ו‪/‬או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים‪ ,‬לא‬
‫יהיה בהם כדי לשנות את המחירים המוצעים‪.‬‬
‫‪ .7.10‬הצעת המחיר תיחתם כדין על ידי המציע בכל עמוד ותמולא בכל המקומות המיועדים‬
‫למילוי‪.‬‬
‫‪ .8‬המציע יצרף להצעת המחיר את כל המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .8.1‬כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע בשולי כל דף‪.‬‬
‫‪ .8.2‬נספח א'‪ -‬מפרט השירותים בצירוף המפרט הטכני‪ ,‬כשהוא מלא ומפורט כנדרש‬
‫וכשהוא חתום ע"י המציע בשולי כל דף ובצירוף כל המסמכים הנדרשים על פיו‪.‬‬
‫‪ .8.3‬נספח ב' ‪ -‬ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית שהוצאה לבקשת המציע ולטובת‬
‫החברה‪ ,‬להבטחת עמידת המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו למכרז (להלן‪:‬‬
‫"הערבות")‪.‬‬
‫הערבות תהיה בסכום של ‪ ₪ 50,000‬בנוסח המצורף כנספח ב' ‪.‬‬
‫אי המצאתה של הערבות יגרור פסילה של ההצעה‪ .‬כל סטייה מנוסח הערבות שבנספח‬
‫ב' להזמנה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .8.4‬נספח ג' – חוות דעת רו"ח של המציע בדבר עמידת המציע בתנאי הסף‪ ,‬כשהיא מלאה‬
‫וחתומה ע"י רואה החשבון ‪.‬‬
‫‪ .8.5‬נספח ד' ‪ -‬הצהרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף ולעניין העסקת עובדים זרים‪ ,‬שכר‬
‫מינימום‪ ,‬העדר הרשעה פלילית והעסקת נוער כשהיא חתומה ע"י המציע בפני עו"ד‬
‫ומלאה‪ ,‬כנדרש בה‪.‬‬
‫‪ .8.6‬נספח ה' ‪ -‬פרטי הניסיון המקצועי ימולאו כל הפרטים החסרים והמסמך ייחתם ע"י‬
‫המציע בשולי כל עמוד ועמוד בצירוף חתימת אישור של עו"ד‪ .‬בנוסף‪ ,‬יצורפו המלצות‬
‫של לקוחות כנדרש בגוף הנספח‪.‬‬
‫‪ .8.7‬נספח ו' ‪ -‬אישור בר תוקף ומעודכן של עורך דין‪ ,‬בדבר פרטי המציע‪.‬‬
‫‪ .8.8‬נספח ז'‪ -‬הצהרות והתחייבויות המציע‪ ,‬חתומות ע"י המציע ‪.‬‬
‫‪ .8.9‬נספח ח' – רשימת הבילבורדים הקיימים וכתובותיהם‪ ,‬חתומה על ידי המציע‪.‬‬
‫‪ .8.10‬פרופיל המציע‪.‬‬
‫‪ .8.11‬אישור תקף של רשויות מס ההכנסה לעניין שיעור הניכוי במקור החל על המציע;‬
‫‪ .8.12‬כל האישורים הנדרשים על דבר ניהול פנקסים ודיווח כדין‪ ,‬כנדרש בחוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – ‪.1976‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .8.13‬אישור תקף של רו"ח‪/‬רשות מוסמכת על דבר היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל‬
‫רשויות מע"מ;‬
‫‪ .8.14‬מסמך ‪ –3‬נוסח ההסכם‪ .‬ההסכם יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בשולי כל עמוד ועמוד‬
‫לרבות בכל נספחיו‪.‬‬
‫‪ .9‬המועד והמקום להגשת ההצעה‬
‫‪ .9.1‬את ההצעה יש להגיש לחברה במעטפה סגורה‪ ,‬עליה יצוין‪" :‬מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא"‪.‬‬
‫‪ .9.2‬את ההצעה יש להניח בתיבת ההצעות הנמצאת במשרדי החברה‪.‬‬
‫‪ .9.3‬יובהר‪ ,‬כי ההצעות תוגשנה לתיבת ההצעות בלבד כאמור לעיל‪ .‬החברה אינה אחראית‬
‫להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור והבאתן של‬
‫הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד‪.‬‬
‫‪ .9.4‬מועד הגשת ההצעות הינו יום ג'‪ 20.10.15 ,‬עד השעה ‪ .15:00‬לא תתקבלנה הצעות לאחר‬
‫שעה זו‪.‬‬
‫‪ .9.5‬כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו‪ ,‬יחולו‬
‫על המציע בלבד וישולמו על‪-‬ידו‪.‬‬
‫‪ .10‬תוקף ההצעה‬
‫כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 120‬יום מהמועד להגשת ההצעות‬
‫למכרז‪ .‬לפי דרישת החברה יאריך המציע את תוקף ההצעה והערבות ‪ -‬נספח ב' ‪ -‬לתקופה‬
‫נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכים במכרז‪ .‬הוראות סעיף זה יחולו גם על‬
‫ההצעה והערבות המוארכות‪.‬‬
‫‪ .11‬אופן בחינת ההצעות למכרז‬
‫‪.11.1‬‬
‫תחילה תיבחן תקינותה של הערבות הבנקאית‪ .‬לא נמצאה ערבות בנקאית ‪ -‬תיפסל‬
‫ההצעה‪ .‬כל סטייה מנוסח ערבות ההצעה עלולה להביא לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫נמצאה הערבות הבנקאית תקינה‪ ,‬תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 3‬דלעיל‪ .‬הצעה שלא תעמוד באחד או יותר מתנאי הסף תהיה רשאית החברה‬
‫לפסול אותה‪.‬‬
‫‪.11.3‬‬
‫החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים המתחייבים‬
‫מתנאים אלה לעיל‪ .‬מבלי לגרוע מזכותה כאמור‪ ,‬החברה תהיה רשאית – לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה ‪ -‬לדרוש מכל אחד מהמציעים‪ ,‬לאחר‬
‫הגשת ההצעות למכרז‪ ,‬בפעם אחת או במספר פעמים‪ ,‬להשלים מידע חסר ו‪/‬או‬
‫המלצות ו‪/‬או אישורים דקלרטיביים לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע‬
‫וזאת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לצורך הוכחת עמידתו של המציע ו‪/‬או ההצעה בתנאי סף שפורטו‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪.11.4‬‬
‫בכל מקרה שבו תהיה אי התאמה בין הצעת המחיר לבין מסמך אחר ו‪/‬או בהצעת‬
‫המחיר עצמה‪ ,‬תהיה החברה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לפעול כך‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .11.4.1‬לתקן כל טעות אריתמטית‪ .‬לעניין זה‪ ,‬התיקון וכל חישוב שיידרש עקב אי‬
‫התאמה‪ ,‬ייעשו על בסיס הצעת המחיר למיתקן בודד‪.‬‬
‫‪ .11.4.2‬לכלול במחיר המוצע את כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.11.5‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לפסול הצעה חסרה או בלתי וודאית‬
‫על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.11.6‬‬
‫בכפוף לעמידת המציעים בתנאי הסף ובדרישות המכרז ותנאיו ובכפוף להתאמת‬
‫ההצעה לדרישות המפרט וצרכי החברה‪ ,‬כפי שתוכרע על ידי הגורמים המוסמכים‬
‫מטעם החברה‪ ,‬ייבחנו ההצעות על פי אמת מידה של מחיר‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪.11.7‬‬
‫החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪.11.8‬‬
‫אין ברשות המוענקת מכוח מכרז זה משום זכות שימוש בלעדית או כל בלעדיות‬
‫שהיא‪ .‬החברה רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להתקשר עם כל ספק שתימצא לנכון‪ ,‬לצורך ביצוע‬
‫שירותים זהים ו‪/‬או דומים‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא ייפגעו בשל כך‬
‫זכויות הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.11.9‬‬
‫החברה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל מחירה‪,‬‬
‫תנאיה‪ ,‬הנחות הבסיס עליהן הושתתה או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף‬
‫מסעיפי ההזמנה ונספחיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה‬
‫שלא במבנה הדרוש וזאת‪ ,‬אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת‬
‫ההצעה כראוי‪.‬‬
‫‪ .11.10‬החברה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון ו‪/‬או‬
‫לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון‪ ,‬בכל הקשור לחוסנו הכלכלי‪ ,‬איתנותו‬
‫הפיננסית‪ ,‬מצבו המשפטי‪ ,‬ולניסיונו המקצועי של המציע או כל בדיקה אחרת בקשר‬
‫להצעה זו‪ .‬לשם כך תהיה החברה רשאית לדרוש מהמציע להמציא לעיונה כל אישור‬
‫ו‪/‬או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו‪ ,‬לפנות לממליצים של המציע ו‪/‬או‬
‫ללקוחותיו כמפורט בהצעתו‪ ,‬וכן להיעזר בעבודות של מומחים בכל אחד מהתחומים‬
‫הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו‪.‬‬
‫‪ .11.11‬בכל מקרה של שינוי ו‪/‬או השמטה ו‪/‬או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז‬
‫ו‪/‬או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן‪" :‬הסתייגויות") רשאית החברה‬
‫לנהוג באחת מן הדרכים הבאות‪ :‬לפסול את הצעת המציע למכרז; לראות‬
‫בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו‬
‫מהוות פגם טכני בלבד; בכל מקרה‪ ,‬ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫‪ .11.12‬החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל‬
‫המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז‪ ,‬המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו‬
‫על ידי המציע ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה ובכלל זה‪ ,‬איכות ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬אמינותו של המציע‪ ,‬כישוריו‪ ,‬נסיונו המקצועי‪ ,‬מומחיותו‪ ,‬המלצות אודות‬
‫המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו‪ ,‬הן של אחרים‬
‫והן של החברה ו‪/‬או העירייה‪ .‬לנסיון העבר של החברה ו‪/‬או עיריית כפר סבא עם‬
‫המציע לרבות באשר לטיב העבודות‪ ,‬עמידה בהתחייבויות‪ ,‬מיומנות‪ ,‬מהימנות‪ ,‬דרכי‬
‫התנהלות‪ ,‬אמינות וכיו"ב תיתן החברה משקל מכריע‪.‬‬
‫‪ .11.13‬לחברה שמורה הזכות להעניק משקל שונה לכל אחד מרכיבי הבחינה ובכלל זה‪ ,‬לכל‬
‫אחד מרכיבי הצעת המחיר‪ .‬כמו כן‪ ,‬שמורה לחברה הזכות שלא להעניק משקל‬
‫כלשהו לרכיבים מסוימים בהצעת המחיר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .12‬ביטול המכרז ו‪/‬או שינויים בו‬
‫‪.12.1‬‬
‫החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף‬
‫הצעה מתאימה ו‪/‬או לא נותרה לדיון כל הצעה מתאימה או מסיבות תקציביות‪,‬‬
‫ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬בוטל המכרז כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬החברה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים וגם‪/‬או חלקם וגם‪/‬או עם כל‬
‫גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם‪/‬או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לדין‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫החברה רשאית‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לצמצם את היקף השירותים וגם‪/‬או לעכב‬
‫איזה חלק ממנו‪ ,‬או אף לבטלו לחלוטין‪ ,‬לפני תחילת ביצועו בפועל ‪ -‬ולמציע לא‬
‫תהיה כל זכות תביעה וגם‪/‬או טענה בגין כך‪ .‬החברה רשאית לפצל את השירותים‬
‫נשוא מכרז זה בין מספר מציעים‪.‬‬
‫‪.12.3‬‬
‫החברה לא תשא בכל אחריות לכל הוצאה ו‪/‬או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת‬
‫ו‪/‬או הגשת הצעתו למכרז‪ ,‬ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬לנזקים ו‪/‬או‬
‫הוצאות שנגרמו עקב אי‪-‬קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו‪/‬או צמצום ו‪/‬או ביטול‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.12.4‬‬
‫החברה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים במכרז זה‪ ,‬ובכלל זה לדחות‬
‫את המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי‬
‫שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג החברה‪.‬‬
‫‪ .13‬הודעה לזוכה‪/‬ים ולמציעים שלא זכו‬
‫‪.13.1‬‬
‫החברה תודיע לזוכה‪/‬ים על זכייתו‪/‬ם בהודעה בכתב שתשלח לו‪/‬להם (להלן‪" :‬הודעת‬
‫הזכיה")‪.‬‬
‫‪.13.2‬‬
‫החברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף‬
‫ערבות המכרז המוחזרת‪.‬‬
‫‪.13.3‬‬
‫החברה תהיה רשאית לבטל זכייתו של מציע במכרז אם וככל שלאחר הזכייה ארע‬
‫ארוע שיש בו כדי לעורר חשש שהזוכה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז‪.‬‬
‫‪.13.4‬‬
‫החברה תהיה רשאית לבטל זכייתו של מציע במכרז אם וככל שלאחר מתן הודעת‬
‫הזכייה ארע ארוע שיש בו כדי לעורר חשש שהזוכה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו‬
‫על פי המכרז‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .14‬התחייבויות והצהרות של הזוכה‬
‫‪.14.1‬‬
‫הזוכה‪/‬ים מתחייב‪/‬ים כי תוך ‪ 7‬ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור‪,‬‬
‫יחתום‪/‬מו עם החברה על ההסכם בנוסח מסמך ‪ 3‬וימציא‪/‬ו לה את כל האישורים‬
‫הנדרשים על פי ההסכם בהתאם להוראותיו‪ ,‬לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת‬
‫ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות‬
‫ביצוע כמפורט בגוף ההסכם‪ .‬ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם‪ ,‬בכפוף‬
‫להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה‪/‬ים‪.‬‬
‫‪.14.2‬‬
‫באם הזוכה‪/‬ים ימנע‪/‬ו מלחתום על ההסכם עם החברה ו‪/‬או לא ימציאו את אישור‬
‫הביטוח‪ ,‬כאמור ו‪/‬או את ערבות הביצוע‪ ,‬הכל עד לא יאוחר מתום ‪ 7‬ימים מיום‬
‫שנדרש‪/‬ו לעשות כן ע"י החברה ‪ -‬תהא החברה רשאית לבטל זכייתו‪/‬ם ולחתום על‬
‫ההסכם עם כל מציע אחר‪ ,‬או לבטל את המכרז‪ ,‬והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫החברה וגם‪/‬או לחלט את ערבות ההצעה‪ ,‬זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת‬
‫שתעמוד לחברה כלפי הזוכה‪/‬ים‪ ,‬במקרה כזה‪ ,‬עפ"י כל דין‪.‬‬
‫‪.14.3‬‬
‫הזוכה‪/‬ים מתחייב‪/‬ים להזמין ולקבל – על חשבונו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיו‬
‫כלפי החברה – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש וככל שיידרש לצורך ביצוע‬
‫העבודות בשלביהן השונים על פי כל דין ו‪/‬או על ידי הרשויות המוסמכות ו‪/‬או על פי‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪.14.4‬‬
‫הזוכה‪/‬ים לא יהיה‪/‬ו רשאי‪/‬ם להסב ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להעביר את זכייתו‪/‬ם‬
‫לאחר‪/‬ים אלא בכפוף לקבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה‪.‬‬
‫‪.14.5‬‬
‫הזכייה במכרז זה איננה מקנה לספק הזוכה בלעדיות כלשהי בביצוע השירותים‪.‬‬
‫‪ .15‬כללי‬
‫‪.15.1‬‬
‫תכנם של מסמכי המכרז והפניות וכל מידע שהגיע לרשות המציעים והזוכים‪,‬‬
‫במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬עקב השתתפותם במכרז ו‪/‬או עקב ביצוע השירותים נשוא‬
‫המכרז‪ ,‬יהיה חסוי וסודי‪ .‬המציעים והזוכים במכרז וכל הבא מטעמם‪ ,‬מתחייבים‬
‫בזאת לשמור על סודיות המידע והמסמכים הנ"ל ולא למסור אותו‪ ,‬באופן כלשהו‪,‬‬
‫לצד ג' כלשהו‪.‬‬
‫‪.15.2‬‬
‫ההתקשרות עם הזוכה‪/‬ים במכרז כפופה לאישור כל רשות מוסמכת‪ ,‬ככל שיידרשו‬
‫אישורים כאמור‪.‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫‪12‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫מסמך ‪ - 2‬טופס הצעת המחיר – התחייבויות והצהרות המציע‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫רח' התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫טופס ההצעה בענין מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא (להלן‪" :‬המכרז")‬
‫‪ .1‬בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי אני‪/‬ו הח"מ ________________________‬
‫מצהיר‪/‬ים בזאת כי לאחר שבחנתי‪/‬נו בזהירות והבנתי את כל התנאים למכרז‪ ,‬ההסכם‪,‬‬
‫המפרט‪/‬ים הטכני‪/‬ים וכלל מסמכי המכרז‪ ,‬בחוברת המכרז והמצורפים אליה‪ ,‬ולאחר‬
‫שביקרתי‪/‬נו במקומות הפרויקט שנועדו לביצוע העבודות בפרויקט נשוא המכרז‪,‬‬
‫ובדיקותיהם‪/‬נו אותו‪/‬ם‪ ,‬ולאחר שנודעו לי‪/‬נו‪ ,‬בעקבות בירורים שערכתי‪/‬נו‪ ,‬כל הפרטים‬
‫הנוגעים לביצוען של העבודות בפרויקט נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען ‪ -‬הנני‪/‬ו מציע‪/‬ים‬
‫בזאת לבצע את העבודות שבפרויקט נשוא המכרז לפי המחירים המפורטים להלן בטופס זה‪.‬‬
‫‪ .2‬קראתי‪/‬נו והבנתי‪/‬נ ו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי‪/‬נו הצעתי‪/‬נו זו על סמך‬
‫בדיקתי‪/‬נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי‪/‬נו ואהיה‪/‬נהיה מנוע‪/‬ים מלהציג כל תביעות‬
‫ו‪/‬או דרישות שתתבססנה על אי‪ -‬ידיעה ו‪/‬או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק‬
‫מהם ואני‪/‬נו מוותר‪/‬ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני‪/‬ו מקבל‪/‬ים על‬
‫עצמי‪/‬נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות‪.‬‬
‫‪ .3‬מוצהר ומוסכם בזאת‪ ,‬כי אני‪/‬ו ביססתי‪/‬נו את הצעתי‪/‬נו זאת על סמך בדיקותי‪/‬נו כאמור‬
‫בסעיף ‪ 1‬דלעיל ועל כן אהיה‪/‬נהיה מנוע‪/‬ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל‬
‫טענות של אי ידיעה וגם‪/‬או אי‪-‬הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני‪/‬ו‬
‫מוותר‪/‬ים מראש על כל טענות כאלה‪.‬‬
‫‪ .4‬אני‪/‬ו מצהיר‪/‬ים כי ברשותי‪/‬נו המומחיות‪ ,‬הידע‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬האישורים‪ ,‬כוח האדם והניסיון‬
‫הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות‪,‬‬
‫הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים‬
‫המוסמכים במציע‪.‬‬
‫‪ .5‬אני‪/‬ו מצהיר‪/‬ים ומאשר‪/‬ים כי העבודות יבוצעו על ידי‪/‬נו אך ורק באמצעות מי שמורשה‬
‫לבצען על פי כל דין‪ ,‬מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי‪/‬נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות‪,‬‬
‫ההיתרים לרבות היתרי בניה ככל שיידרשו והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי‪/‬נו ‪.‬‬
‫‪ .6‬אני‪/‬ו מצהיר‪/‬ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה‪ ,‬קשירת קשר או חבירה‬
‫בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז‪.‬‬
‫‪ .7‬ידוע לי‪/‬נו ואני‪/‬ו מסכים‪/‬מים כי המפרט הטכני המצורף למפרט השרותים הינו מפרט‬
‫מינימום‪ .‬הבילבורדים המוצעים על ידי עומדים בדרישות המפרט ותואמים את התשריט‬
‫המצורף למפרט השירותים‪ .‬ביל בורדים שהינם בעלי מפרט נמוך ממפרט המינימום‪ ,‬לא‬
‫ייבחנו‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .8‬עוד ידוע לי‪/‬נו‪ ,‬כי אם וככל שאבקש‪/‬נבקש‪ ,‬לאחר זכייתי‪/‬נו‪ ,‬להתקין בילבורד בעל מפרט שווה‬
‫ערך (לא זהה) למפרט הטכני או גבוה ממנו (להלן‪" :‬בילבורד חלופי")‪ ,‬ייבחן הבילבורד החלופי‬
‫על ידי הגורמים המוסמכים על ידכם אשר יחליטו אם לאשרו‪ ,‬לשיקול דעתם הבלעדי‬
‫והמוחלט‪ .‬הכרעתם של הגורמים‪ ,‬כאמור‪ ,‬תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪ .‬בין השיקולים‬
‫שיילקחו בחשבון‪ :‬אחידות מראה ביחס לבילבורדים קיימים‪ ,‬אטרקטיביות הבילבורד‬
‫החלופי ואיכות החומרים‪ .‬הספק יהיה רשאי להתקין את הבילבורד החלופי רק בכפוף‬
‫לקבלת האישור האמור מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .9‬אם הצעה זאת תתקבל‪ ,‬אני‪/‬ו מתחייב‪/‬ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה ימים מיום‬
‫קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .10‬הנני‪/‬ו מצהיר‪/‬ים כי כל האמור בהצעתי‪/‬נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני‪/‬ו עומד‪/‬ים בתנאים‬
‫הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז‪.‬‬
‫‪ .11‬הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של ‪ 120‬יום‬
‫מהמועד להגשת ההצעות למכרז‪ .‬לפי דרישת החברה אאריך‪/‬נאריך את תוקף ההצעה לתקופה‬
‫נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם בחירת הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .12‬הנני‪/‬ו מסכים‪/‬מים לכך שהחברה תדרוש ממני‪/‬ו‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬כל הוכחה‬
‫שתראה לנכון‪ ,‬בדבר כושרי‪/‬נו‪ ,‬נסיוני‪/‬נו ורמתי‪/‬נו המקצועית‪ ,‬ו‪/‬או בדבר היכולת הכספית‬
‫שלי‪/‬נו‪ ,‬אמינותי‪/‬נו ותפנה ללקוחותיי‪/‬נו ולכל אדם אחר‪ ,‬לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר‬
‫לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי‪/‬נו שהוא רלוונטי להצעתי‪/‬נו ולמכרז‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .13‬היה והצעתי תזכה – אמלא‪/‬נמלא אחר כל התחייבויותי‪/‬נו כזוכה בהתאם לאמור במסמכי‬
‫ההזמנה וההצעה‪ ,‬לרבות חתימה על ההסכם שבמסמך ‪ 3‬בחוברת המכרז והמצאת הערבות‬
‫הבנקאית להבטחת ביצוע ההסכם‪.‬‬
‫‪ .14‬היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד‪/‬נעמוד באיזו מהתחייבויותיי‪/‬נו‪ ,‬כאמור‪ ,‬אני‪/‬ו מסכים‪/‬מים כי‬
‫הערבות הבנקאית המצורפת להצעה תחולט ע"י החברה ללא צורך בהודעה מוקדמת וזאת‪,‬‬
‫כפיצוי מוסכם ומוערך מראש‪.‬‬
‫‪ .15‬הצעתי‪/‬נו היא לבצע את כל העבודות בפרויקט נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז‪ ,‬לשלם‬
‫לכם – עבור זכות השימוש לפרסום מסחרי בכל אחד מן המתקנים הבאים‪ ,‬בהתאם לתנאי‬
‫המכרז וההסכם‪ ,‬דמי שימוש שנתיים (להלן‪" :‬דמי שימוש") כדלקמן‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סוג המתקן‬
‫דמי שימוש שנתיים בש"ח למתקן בודד‬
‫בילבורד בכל מידה שהיא‪ ,‬בעל צד אחד‪,‬‬
‫לפחות‪ ,‬המיועד לפרסום מסחרי‬
‫________________ ‪₪‬‬
‫למתקן בודד‬
‫הערות כלליות להצעת המחיר‪:‬‬
‫‪ .16‬ידוע לי‪/‬נו ואני‪/‬ו מסכים‪/‬מים כי על הצעה זו יחולו הוראות תנאי המכרז – מסמך א' ומבלי‬
‫לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬גם הוראות אלה‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .16.1‬דמי השימוש ישולמו לחברה על ידי המציע‪ ,‬בין אם בוצע פרסום מסחרי בפועל ובין אם‬
‫לאו‪.‬‬
‫‪ .16.2‬דמי השימוש יחושבו כמכפלת דמי השימוש למתקן (כנקוב בעמודה ‪ 2‬לטבלה) במספר‬
‫מתקני הפרסום (הבילבורדים) שעל הספק יהיה להקים ו‪/‬או לתחזק בפועל ובלבד‬
‫שהמתקנים מאפשרים בצדם האחד‪ ,‬לפחות‪ ,‬שימוש לצרכי פרסום (להלן‪" :‬דמי‬
‫השימוש")‪.‬‬
‫‪ .16.3‬דמי השימוש אינם כוללים מע"מ‪ .‬באם על פי דין דמי השימוש מחויבים במע"מ‪,‬‬
‫אשא‪/‬נשא בהם ואשלמו‪/‬נשלמו בנוסף‪ ,‬כשיעורו בעת התשלום בפועל‪ .‬דמי השימוש‬
‫יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי של הממשלה (להלן‪" :‬המדד")‪ ,‬כאשר הבסיס לחישוב‬
‫ההצמדה הוא המדד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז לעומת המדד הידוע ביום‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ .16.4‬על דמי השימוש יחולו הוראות סעיף "התמורה" בהסכם‪.‬‬
‫‪ .16.5‬למען הסר ספק‪ ,‬לא ישולמו דמי שימוש עבור מתקנים שאינם כוללים פן המיועד‬
‫לפרסום מסחרי‪ ,‬אלא אם יוסף‪/‬ו להם פן‪/‬נים לפרסום ומאותו מועד‪.‬‬
‫‪ .16.6‬לדמי השימוש יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (להלן‪" :‬המדד") בשיעור‬
‫עליית המדד הידוע ביום ביצועו של כל תשלום על פי ההסכם – מסמך ‪ ,3‬לעומת מדד‬
‫הבסיס‪ ,‬כהגדרתו בהסכם‪.‬‬
‫פרטי המציע‪:‬‬
‫איש הקשר למכרז‪ _____________________ :‬תפקיד_____________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫_____________________________________________________‬
‫מס' הטלפון (‪+‬טלפון נייד)‪__________________ ,______________________ :‬‬
‫מס' הפקס‪_________________________ :‬‬
‫תאריך ‪_________________ :‬‬
‫חתימת המציע‪__________________ :‬‬
‫‪15‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫נספח א' ‪ -‬מפרט שירותים‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬התחייבויות הספק כאמור במפרט זה אינן גורעות מהתחייבויות הספק על פי‬
‫ההסכם – מסמך ‪ 3‬למסמכי המכרז‪ ,‬אלא רק מוסיפות עליהן‪.‬‬
‫התחייבויות הספק בקשר עם כל מתקני הבילבורדים (להלן‪" :‬בילבורדים" או "מתקנים")‪:‬‬
‫הספק מתחייב לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬הוספת בילבורדים חדשים‬
‫‪ 1.1‬הספק מתחייב להוסיף‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל שנה מתקופת ההסכם (להלן‪" :‬שנת‬
‫הרשאה")‪ ,‬עד ‪ 2‬בילבורדים נוספים לפי דרישת המנהל‪ ,‬כהגדרתו בהסכם‪ ,‬ובמקומות‬
‫שייקבעו על ידו (להלן‪" :‬מכסת הבילבורדים החדשים")‪ .‬הבילבורדים יהיו אך ורק‬
‫מן הדגם שהוצע על ידי הספק ואושר על ידי הגורמים המוסמכים כאמור בתנאי‬
‫המכרז ‪.‬‬
‫‪ 1.2‬למען הסר ספק יובהר כי באם לא תנוצל על ידי החברה‪ ,‬מכל סיבה‪ ,‬שהיא מכסת‬
‫הבילבורדים החדשים לכל שנת הרשאה – המכסה תיצבר לחברה לשנת ההרשאה‬
‫הבאה לאחר מכן‪ .‬בכל מקרה אי עמידה בהתחייבויות כאמור מצד הספק‪ ,‬לאחר‬
‫קבלת התראה בכתב מאת החברה‪ ,‬תהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪ 1.3‬בכפוף לאמור בסעיפים ‪ 2.3-2.4‬לתנאי המכרז מסמך ‪ ,1‬הבילבורדים החדשים יהיו‬
‫תואמים לבילבורדים הקיימים‪ ,‬על מפרטיהם‪.‬‬
‫‪ 1.4‬כל הבילבורדים החדשים שיותקנו‪ ,‬יחוברו ע"י הספק לרשת החשמל העירונית‬
‫ויוארו‪ ,‬כנדרש על פי הוראות מכרז זה‪ .‬הספק מתחייב לבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את חיבור‬
‫המתקנים לרשת החשמל‪ ,‬על כל הכרוך בכך לרבות חציות כבישים וקידוחים‬
‫אופקיים‪ ,‬אם יידרשו לדעת הגורמים המוסמכים בעירייה‪ .‬כל עבודות החשמל יבוצעו‬
‫ע"י הספק באמצעות חשמלאי מוסמך מטעמו‪ ,‬בהתאם להוראות כל דין ובהתאם‬
‫לדרישות מנהל מח' החשמל בעיריית כפר‪-‬סבא (ראה נספח ‪ 4‬להסכם)‪.‬‬
‫‪ 1.5‬כל ההתקנות שיבוצעו במסגרת הצבת בילבורדים חדשים יתואמו מראש עם אגף‬
‫ההנדסה‪ ,‬מח' החשמל‪ ,‬מח' גנים ונוף ומח' המים בעירייה וכן עם הוט‪ ,‬בזק‪ ,‬סלקום‪,‬‬
‫מקורות וכל גורם אחר שיידרש‪ .‬לצורך התיאום יגיש הספק בקשה להיתר חפירה‬
‫("טופס ירוק")‪ .‬התקנת בילבורדים חדשים תבוצע אך ורק לאחר קבלת היתר‬
‫החפירה מאת העירייה‪ .‬אין באמור לעיל כדי להטיל התחייבות כלשהי על החברה‬
‫ו‪/‬או העירייה להגדיל את מס' הבילבורדים הקיימים‪ .‬השגת אישורים ו‪/‬או היתרים‬
‫לצורך התקנת ביל בורדים חדשים תהיה באחריות הספק ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ 1.6‬התקנת בילבורדים חדשים תיעשה באופן שימנע כל מפגע למשתמשים בדרך לרבות‪,‬‬
‫במדרכה‪ ,‬בכביש או ברחוב‪.‬‬
‫‪ 1.7‬בגמר העבודה ידאג הספק לנקות את השטח ע"י סילוק פסולת‪ ,‬שיירים ויתר חומרים‬
‫שהשתמש בהם לעבודתו או שנשארו כתוצאה מעבודותיו או מכל מקור אחר‪ ,‬והכל‬
‫לשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫‪ 1.8‬על כל ‪ 4‬בילבורדים חדשים שהספק יקים‪ ,‬יעניק לעירייה צד אחד לצורך פרסום‬
‫עירוני‪ ,‬לפי בחירת העירייה‪ .‬על הפרסום העירוני יחולו תנאי המכרז והוראות המפרט‬
‫הנוגעים לשלטים עירוניים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫מתקנים תלת מימדיים‬
‫‪1.9‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברה תהא רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לדרוש מן הספק להקים עד ‪ 5‬מתקנים מסוג‬
‫‪ BOX‬תלת מימדי‪ ,‬במיקומים שונים בעיר במהלך תקופת ההסכם‪.‬‬
‫שלטים עירוניים‬
‫‪ 2.1‬כאמור‪ ,‬צידם האחד של חלק מן הבילבורדים הקיימים‪ ,‬כמפורט ברשימה – נספח ח'‬
‫להצעה ‪ -‬ישמש לשלטים עירוניים‪ ,‬כהגדרתם בתנאי המכרז)‪ .‬הספק מתחייב לספק‬
‫ולהתקין את השלטים העירוניים עפ"י הוראות העירייה‪ -‬ולהחליפן כולן או חלקן‬
‫(לבחירת העירייה) עד ‪ 14‬פעמים בשנה ועפ"י הוראות שיקבל מהחברה או מהעירייה‪.‬‬
‫מודגש כי השלטים העירוניים יכול שיכללו גם פרסומת של פעילות ציבורית בחסות‬
‫העירייה‪ ,‬הודעה בדבר אירועים שניתנה להם חסות של גורמים מסחריים‪ ,‬הודעה‬
‫בדבר חסות ו‪/‬או כל מסר אחר שהעירייה מבקשת להעביר לציבור‪ .‬הספק מתחייב‬
‫להסיר את השלטים העירוניים ולהחליפם תוך ‪ 5‬ימים מיום קבלת דרישה מאת‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ 2.2‬במידה והחברה תזדקק לפרסומים עירוניים נוספים מעבר לכמות הפרסומים‬
‫המפורטת בסעיף ‪ 2.1‬לעיל‪ ,‬החברה תשלם עבור כל פרסום סך של ‪ + ₪ 600‬מע"מ‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 2.3‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬השלטים העירוניים יופקו גראפית‪ ,‬יודפסו וייתלו‬
‫על‪-‬ידי הספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לפי מידע שיימסר ע"י המנהל ויעודכנו על‪-‬ידו מעת לעת‪,‬‬
‫לפי דרישת המנהל‪ ,‬לשיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫‪ 2.4‬סעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהתחייבויות הספק בקשר עם השלטים‬
‫העירוניים‪ ,‬כפי שמפורטות בתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פרסום על גבי הבילבורדים‬
‫‪ 3.1‬הספק יהיה רשאי לעשות שימוש בבילבורדים קיימים‪ ,‬בצד‪/‬בצדדים (לפי העניין)‬
‫המיועד‪/‬ים לשלטי פרסום (כמפורט בנספח ח')‪ ,‬במשך כל תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 3.2‬כל ההכנסות הנובעות מניצולם המסחרי של הבילבורדים לצרכי פרסום תהיינה‬
‫שייכות לספק‪.‬‬
‫‪ 3.3‬כל הבילבורדים – הן אלו הקיימים והן אלו שיותקנו בעתיד ע"י הספק – הינם‬
‫בבעלות עיריית כפר סבא מרגע התקנתם‪.‬‬
‫‪ 3.4‬הספק לא יבצע פרסומים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו‪/‬או בעלי תוכן שאינו‬
‫הולם ארגונים ציבוריים‪ .‬כל פרסום הנוגע למשקאות משכרים או מוצרי טבק‬
‫וניקוטין יאושר מראש על ידי החברה‪ .‬החברה תהיה רשאית להורות על הסרת‬
‫פרסום‪ ,‬אם לדעתה הפרסום פוגע ברגשות הצבור‪ .‬הספק יהיה רשאי לערער על‬
‫החלטת המנהל בפני מנכ"ל העירייה‪ ,‬אולם יסיר את הפרסום עד לקבלת החלטתו‪.‬‬
‫החלטת מנכ"ל העירייה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪ 3.5‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬לא תותר הצגת פרסומים פוליטיים ללא אישור החברה‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪ 3.6‬ידוע לספק כי העירייה לרבות באמצעות החברה‪ ,‬רשאית בכל עת ליתן הרשאה‬
‫לאחרים לפרסום במתקני פרסום אחרים בעיר‪ ,‬שאינם כלולים בהסכם זה‪ ,‬וכן‬
‫להקמת מתקני פרסום נוספים‪ .‬לספק לא תהא כל טענה או תביעה כתוצאה מהצבת‬
‫בילבורדים ו‪/‬או פרסומים בדרך אחרת ע"י אחרים כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.4‬‬
‫עבודות אחזקת בילבורדים ולוח זמנים לביצוען‬
‫‪ 4.1‬במשך כל תקופת ההסכם יהיה הספק אחראי לשלמותם ותקינותם של הבילבורדים‬
‫(הבילבורדים לעניין זה‪ ,‬משמע קיימים וחדשים כאחד)‪.‬‬
‫‪ 4.2‬הספק מתחייב לתחזק את הבילבורדים על חשבונו‪ ,‬לרבות ביצוע עבודות תיקון‪,‬‬
‫שמירה על ניקיון וכיוצ"ב‪ ,‬וכן ניקוי ופינוי פסולת‪ ,‬חומרי בניה וכל ציוד אחר לאחר‬
‫ביצוע עבודות שיפוץ ו‪/‬או תיקון ו‪/‬או אחזקה‪ ,‬הכל כמפורט להלן‪ .‬לצורך כך יקיים‬
‫הספק פיקוח קבוע ומתמיד על הבילבורדים ויעמיד כוח אדם זמין ומיומן לביצוע‬
‫עבודות האחזקה ברציפות וביעילות‪.‬‬
‫‪ 4.3‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הספק מתחייב לערוך לכל הפחות אחת לשבוע‬
‫סיור מקיף בכל הבילבורדים‪ .‬הסיור יכלול בדיקת תקינות טכנית ותקינות מצב‬
‫חיצוני של כל הבילבורדים‪.‬‬
‫‪ 4.4‬הספק ידווח לחברה בכתב אחת לחודש לחברה על מצב תקינותם של המתקנים‪.‬‬
‫‪ 4.5‬הספק יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש בבילבורדים‪ ,‬זאת תוך ‪ 3‬ימים מעת שנדרש‬
‫לכך מאת המנהל מטעם החברה בכתב למעט שבתות וחגים‪ .‬אולם‪ ,‬פינוי מפגעים‬
‫וניקוי השטח באזור הפגיעה וכן תיקון ליקויים בטיחותיים דחופים לשיקול דעת‬
‫המנהל‪ ,‬יבוצעו על ידו לכל היותר בתוך ‪ 6‬שעות מרגע קבלת ההודעה בדבר המפגע‬
‫ו‪/‬או הליקוי מאת החברה ו‪/‬או העירייה‪ .‬אם לא יפנה הספק את המפגע או לא יבצע‬
‫התיקון הדחוף תוך הזמן האמור‪ ,‬רשאית החברה לפנות את המפגע ולחייב אותו‬
‫בהוצאותיה‪.‬‬
‫‪ 4.6‬אי תיקון בילבורד שניזוק או נתקלקל במשך ‪ 3‬ימים כאמור לעיל‪ ,‬יחייב את הספק‬
‫לשלם לחברה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך ‪ 2,500‬ש"ח לכל יום החל מהיום‬
‫הרביעי מקבלת הדרישה‪ .‬הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן‪ ,‬החל מיום‬
‫חתימת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 4.7‬למען הסר ספק מוצהר בזאת כי התיקון יבוצע בין אם הפגיעה נובעת מרשלנות ובין‬
‫אם לאו‪ ,‬לרבות פגיעות שמקורן בכוח עליון ו‪/‬או שיטפון ו‪/‬או חבטה ו‪/‬או בשל סיבה‬
‫אחרת‪ ,‬שאינה בשליטתו של הספק לרבות פגיעות ונדליזם מכוונות‪.‬‬
‫‪ 4.8‬הספק מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו את כל ציוד העזר הנדרש לצורך ביצוע‬
‫התחייבויותיו לרבות רמפת דריכה‪ ,‬סולמות‪ ,‬ופנסי תאורה וכן לספק ולהתקין על‬
‫חשבונו חלפים של ציוד‪ ,‬שניזוק או התקלקל לרבות ציוד שנשבר או חובל‪.‬‬
‫‪ 4.9‬הספק מתחייב לנקות את הבילבורדים בחומרים המתאימים אחת לשבעה ימים או‬
‫לחלופין בהתאם להוראות המנהל ‪ ,‬והכל לשביעות רצונו המלאה של המנהל ולצורך‬
‫זה להחזיק צוות מתאים ולהודיע למנהל על המועדים שבהם יעסוק הצוות בניקוי‬
‫בילבורדים‪.‬‬
‫‪ 4.10‬אחת לכל שנה משנות ההרשאה במועד שיתואם מראש עם החברה ישפץ הספק שיפוץ‬
‫כללי את הבילבורדים‪ ,‬כולל חידוש צבע והכל לשביעות רצונו של המנהל‪ .‬הספק‬
‫יודיע לחברה לפחות ‪ 3‬ימים מראש את המועד שבו ישופצו ויתוקנו הבילבורדים‬
‫בשיפוץ כללי‪ .‬עם תום השיפוץ ימסור הספק הודעה לחברה והחברה תבצע בדיקת‬
‫טיב ואיכות השיפוץ‪ .‬היה ויידרשו‪ ,‬לדעת החברה‪ ,‬תיקונים ו‪/‬או עבודות שיפוץ‬
‫נוספות‪ ,‬תודיע על כך לספק והספק מתחייב לבצעם תוך ‪ 7‬ימים מיום מתן הודעת‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫"תיקון"‪ ,‬לעניין הוראות סעיף זה לעיל ‪ -‬לרבות צביעת המתקן‪ ,‬או הסרת צבע‬
‫ממתקן שהושחת‪ ,‬תיקון ומסגרות שניזוקו ו‪/‬או נשברו‪ ,‬תיקון תאורה‪ ,‬וכיוצ"ב כל‬
‫פעולות הנדרשות לאבטחת מראם ותקינותם המלאה של בילבורדים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פירוק‪/‬העתקת בילבורדים‬
‫‪ 5.1‬הספק יפרק ו‪/‬או יעתיק בילבורדים‪ ,‬אם יורה לו המנהל על כך בכתב‪ .‬הפירוק יבוצע‬
‫בהתאם לדרישות המנהל ובכפוף לאמור בסעיף ‪ ,5.4‬ללא כל תמורה לספק‪.‬‬
‫‪ 5.2‬בילבורדים שיפורקו ע"י הספק‪ ,‬יפונו על ידו למחסן העירייה לפי הוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ 5.3‬למען הסר ספק יובהר‪ ,‬כי פירוק כאמור כולל את פירוק בילבורדים הקיימים על כל‬
‫מרכיביהם‪ ,‬לרבות סתימת החורים‪ ,‬סילוק פסולת חפירה‪ ,‬תיקון מדרכות והחזרת‬
‫מצב הרחוב ו‪/‬או המדרכה לקדמותם‪ ,‬עובר להתקנת בילבורדים שפורקו‪.‬‬
‫‪ 5.4‬הפירוק של עד ‪ 5‬בילבורדים יעשה על חשבון הספק‪ .‬לא הוצבו הבילבורדים‬
‫המפורקים מחדש יוחזר לספק החלק היחסי של דמי השימוש ששילם עבור השימוש‬
‫בהם‪ ,‬בהתחשב במועד הפרוק ביחס לתקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫‪ 6.1‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל הספק מתחייב שכל עבודות חשמל יבוצעו בפיקוח‬
‫מהנדס חשמל‪ ,‬שיועסק על חשבונו‪ ,‬ואך ורק באמצעות מי שמורשה לעבודות אלה‪,‬‬
‫אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין‪ ,‬מיומנים ומהימנים‪ ,‬בעלי נסיון‪ ,‬יכולת וכושר‬
‫לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬הספק‬
‫יעסיק‪ ,‬לצורך ביצוע השירותים ובמשך כל תקופת ההסכם‪ ,‬ספק חשמל בסיווג ‪270‬‬
‫א' לביצוע עבודות בתחום תאורת הרחוב‪ .‬עבודות החשמל יבוצעו ע"י הספק בהתאם‬
‫לנספח ‪ 4‬להסכם – חוברת סטנדרטים לביצוע עבודות חשמל בכפר‪-‬סבא ובהתאם‬
‫להנחיות אגף הנדסה‪ ,‬מחלקת חשמל בעירייה וכל גורם מוסמך אחר‪.‬‬
‫‪ 6.2‬לשיקול דעת הספק אם להתחבר לרשת המאור העירונית או לשירותי החשמל של‬
‫חברת החשמל‪ ,‬לצורכי תפעול המתקנים המוארים‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי באם יתחבר‬
‫הספק לרשת המאור העירונית‪ ,‬לא יחולו עליו ההוצאות בגין השימוש בחשמל‪.‬‬
‫‪ 6.3‬הספק מצהיר כי ידוע לו כי התאורה במתקנים המוארים תופעל ותופסק יחד עם‬
‫התאורה העירונית ברחובות העיר‪ .‬שעות התאורה יהיו בהתאם להחלטת אגף‬
‫החשמל בעירייה‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫‪ 6.4‬החברה ו‪/‬או העירייה לא תישאנה ולא תהיינה אחראיות לכל נזק שייגרם לספק בגין‬
‫ניתוקים ו‪/‬או תקלות ברשת התאורה העירונית ו‪/‬או הפסקת חשמל מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ 6.5‬הספק מתחייב כי במידה ויחליט לחבר מתקנים קיימים ו‪/‬או נוספים לרשת התאורה‬
‫העירונית‪ ,‬יחברם הספק בכפוף ובהתאם לאפשרויות תנאי השטח ועל פי הנחיות‬
‫העירייה‪ ,‬כפי שפורט לעיל לרבות קבלת אישורם מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ 6.6‬יצוין ויודגש כי אין החברה ו‪/‬או העירייה מתחייבים לאשר ביצוע חיבור המתקנים‬
‫לרשת התאורה העירונית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בשל תנאי שטח מגבילים‪.‬‬
‫‪ 6.7‬הספק מתחייב כי ימציא למפקח ולאגף החשמל אישורי בודק מוסמך לגבי כל מתקן‬
‫המחובר לרשת התאורה העירונית שנעשה בו שינוי יסודי ו‪/‬או בעת ביצוע כל בדיקה‬
‫אחרת ‪.‬‬
‫‪ 6.8‬מבלי לגרוע מהוראות נספח ‪ ,4‬הספק מתחייב לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי‬
‫הזהירות למניעת תאונות ומפגעים‪ ,‬וכן כי ידאג‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להסרת מכשולים‪ ,‬הצבת‬
‫מחסומים‪ ,‬שלטי אזהרה‪ ,‬תמרורים‪ ,‬סרטי סימון וכן התקנת תאורה מהבהבת‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 6.9‬הספק יסדיר על חשבונו‪ ,‬העסקת שוטר שיפקח ויכוון את תנועת כלי הרכב ולמניעת‬
‫מעבר הולכי רגל במקום בו מבוצעות העבודות‪ ,‬אם וככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ 6.10‬ספק מתחייב כי בנוסף לכל הוראות הסכם זה והדין‪ ,‬יבוצע הטיפול במתקנים‬
‫המוארים בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד ‪ 1954 -‬וכל התקנות והצווים אשר‬
‫הוצאו מכוחו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסרת השלטים בתום תקופת ההסכם ופיצויים מוסכמים‬
‫‪ 7.1‬בתום תקופת ההסכם או עם סיומה בדרך אחרת יסיר הספק את השלטים מן‬
‫הבילבורדים וידאג לנקיון הבילבורדים מכל שאריות של הפרסומות למעט שלטים‬
‫עירוניים שיישארו על כנם‪ .‬הספק ידאג לשלמותם ותקינותם של כל הבילבורדים‬
‫לרבות תקינות העברתן לחזקת העירייה‪.‬‬
‫‪ 7.2‬למען הסר ספק‪ ,‬הבילבורדים יהיו רכוש העירייה ממועד התקנתם ובהסרתם‪ ,‬יישארו‬
‫רכושה הבלעדי של העירייה‪.‬‬
‫‪ 7.3‬ביום סיום תקופת ההסכם ייפגש הספק עם נציג החברה ויוודא כי הסרת השלטים‬
‫נעשתה לשביעות רצון החברה‪ .‬הצדדים יערכו פרוטוקול גמר תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 7.4‬באם יפר הספק את איזה מהתחייבויותיו שלעיל‪ ,‬ישלם לחברה פיצוי מוסכם ומוערך‬
‫מראש בסך ‪ 8,000‬ש"ח לכל יום של פיגור בנקיון ו‪/‬או הסרת השלטים מן הביל‬
‫בורדים ו‪/‬או תיקון כל פגם שבהם‪ ,‬זאת בנוסף ומבלי לגרוע מחובתו לתשלום דמי‬
‫שימוש נוספים בעבור החזקתו בהם‪ .‬לאחר שבוע של פיגור‪ ,‬תהיה החברה רשאית‬
‫לבצע את הנקיון ו‪/‬או הסרת השלטים ו‪/‬או התיקונים בעצמה ו‪/‬או ע"י מי מטעמה‬
‫והספק מתחייב לשלם ההוצאות שיגרמו לחברה עקב כך כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫נספח ב' – ערבות המכרז‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫רח' התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית‬
‫על פי בקשת ____________ ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪( ____________.‬להלן ‪" -‬המבקש") אנו ערבים בזאת‬
‫כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ‪ 50,000‬ש"ח (חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן ‪" -‬סכום‬
‫הערבות") וזאת‪ ,‬בקשר עם השתתפותו של המבקש במכרז פומבי מס' ‪ 6/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה‬
‫ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא (להלן‪" :‬המכרז")‪ ,‬לרבות לשם הבטחת‬
‫מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו‪/‬או ההצעה של המבקש ו‪/‬או על‬
‫פי ההסכם שייחתם בעקבותיו – אם ייחתם – ביניכם לבין המבקש‪.‬‬
‫אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו‬
‫וחלף ערבות זו‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו‪/‬או לנמק ו‪/‬או להוכיח את דרישתכם באופן‬
‫כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש‪.‬‬
‫אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת‬
‫או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם‪ ,‬ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על‬
‫סכום הערבות‪.‬‬
‫התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול‪.‬‬
‫התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו‪/‬או להסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ‪ 20‬לחודש פברואר שנת ‪ 2016‬ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה למימוש הערבות שתגיע בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תנאי הערבות ולא תיענה‪.‬‬
‫דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת‪_______________:‬‬
‫בנק‪______________:‬‬
‫תאריך‪_____________:‬‬
‫חשוב‪ :‬הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות‪ ,‬ללא השמטות וללא שינויים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא"‬
‫נספח ג' ‪ -‬חוות דעת רו"ח על דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫רח' התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫לבקשת ______________________ ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪/.‬מ‪.‬ר‪ ,_______________ .‬המציע במכרז‬
‫פומבי מס' ‪ 06/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫(להלן‪" :‬המציע" ו"המכרז") וכרואה חשבון של המציע‪ ,‬ביקרנו פרטים מסוימים בהצעת המציע‬
‫אשר אושרו על ידו‪ .‬אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהיר המציע (נספח ד'‬
‫בחוברת המכרז שלכם)‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים ‪ ,2013-2014‬ביחד‪ ,‬הנובע מפעילותו בתחום מתקני‬
‫פרסום חוצות‪ ,‬עומד על ‪ 2‬מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות‪.‬‬
‫הצהרתו הנ"ל של המציע (להלן ‪" -‬האישור") הינו באחריות הנהלת המציע‪ .‬אחריותי היא לחוות‬
‫דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי‪.‬‬
‫ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים‪ .‬על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את‬
‫הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באישור הנ"ל הצגה מטעה‬
‫מהותית‪ .‬הביקורת כוללת את בחינת הנתונים שנמסרו ע"י הנהלת המציע וכן בדיקה מדגמית של‬
‫ראיות התומכות בנתונים שבאישור‪ .‬הביקורת כוללת גם בחינת הערכת נאותות ההצגה באישור‪.‬‬
‫אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי‪.‬‬
‫לדעתי‪ ,‬האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים‬
‫אחרים‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המידע הכלול בו‪.‬‬
‫____________________________‬
‫(שם רוה"ח‪ ,‬חתימה‪ ,‬חותמת)‬
‫________‬
‫תאריך‬
‫‪22‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא"‬
‫נספח ד' ‪ -‬תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז לרבות ובדבר עובדים זרים‪ ,‬שכר‬
‫מינימום‪ ,‬היעדר הרשעה פלילית והעסקת נוער‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬בעל‪/‬ת ת‪.‬ז‪ ,_________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזה בכתב‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז – מסמך א' אלא אם נאמר‬
‫מפורשות אחרת‪.‬‬
‫‪ .1‬הנני המציע‪ */‬הנני מוסמך‪/‬כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________‬
‫ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪ ______________./‬המציע במכרז פומבי מס' ‪ 06/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש‬
‫בארגזי פרסום (בילבורדים) בכפר סבא (להלן‪( :‬להלן – "המציע")‪ .‬‬
‫‪ .2‬המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז‪ ,‬כדלקמן‪ :‬‬
‫‪ .2.1‬המציע הינו אישיות משפטית אחת‪ ,‬תאגיד רשום כדין ‪.‬‬
‫‪ .2.2‬המציע הינו בעל ניסיון מוכח בארץ‪ ,‬ב– ‪ 3‬השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪,‬‬
‫ברציפות‪ ,‬באספקה‪ ,‬התקנה ותחזוקה‪ ,‬של מתקני פרסום חוצות המחוברים לחשמל‪ ,‬תוך‬
‫שיווקם לפרסום מסחרי (להלן‪( :‬להלן‪" :‬תקופת הניסיון")‪.‬‬
‫לעניין תנאי זה‪,‬‬
‫'בעל ניסיון מוכח' ‪ -‬בעצמו ו‪/‬או באמצעות קבלני משנה מטעמו‪.‬‬
‫'מתקני פרסום חוצות' ‪ -‬כל מתקנים המחוברים לחשמל והמשמשים להצגת מסרים‬
‫פרסומיים מתחלפים בחוצות‪ ,‬המותקנים ומופעלים על ידי משווק פרסום‪ ,‬בהסכמת‬
‫הרשות המקומית אשר בתחומה הם מותקנים‪.‬‬
‫‪ .2.3‬במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬המציע סיפק שירותי אספקה‪,‬‬
‫התקנה ותחזוקה של מתקני פרסום חוצות המחוברים לחשמל ומשווקים לפרסום‬
‫מסחרי ל ‪ 2 -‬רשויות מקומיות‪ ,‬לפחות‪ ,‬בהיקף של ‪ 15‬מתקני פרסום חוצות המחוברים‬
‫לחשמל בכל רשות ובמשך תקופה רצופה של לא פחות מ ‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬בכל רשות‪.‬‬
‫לעניין תנאי זה;‬
‫'רשויות מקומיות' לרבות תאגידים בשליטתן‪.‬‬
‫'סיפק'‪ ,‬בעצמו ו‪/‬או באמצעות קבלן‪/‬י משנה מטעמו‪.‬‬
‫‪ .2.4‬המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים ‪ ,2013-2014‬ביחד‪ ,‬הנובע מפעילותו בתחום‬
‫מתקני פרסום חוצות‪ ,‬עומד על ‪ 2‬מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות‪.‬‬
‫די שבעל השליטה במציע יעמוד בתנאי שבסעיף ‪ 2.4‬דלעיל על מנת שהמציע ייחשב כמי‬
‫שעומד בו‪ ,‬ובלבד שמחזור בעל השליטה מתייחס לפעילות נשוא דרישת הניסיון‪.‬‬
‫"בעל שליטה"‪ ,‬לעניין זה‪ :‬המחזיק‪ ,‬לבדו ובעצמו‪ ,‬מעל ‪ 50%‬מהון המניות המונפק‬
‫והנפרע של המציע ובזכות למנות את רוב הדירקטורים של המציע‪.‬‬
‫‪ .3‬המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים תשנ"א‪ 1991-‬ו‪/‬או לפי חוק‬
‫שכר מינימום תשמ"ז‪ 1987-‬והתקנות מכוחם‪ ,‬בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬אזי‬
‫ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אזי‬
‫ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .6‬המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער‬
‫התשי"ג ‪( 1953‬להלן – "החוק") וכל תקנות מכוחו‪ .‬ידוע למציע כי הפרה של כל אחת‬
‫מהוראות אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות המציע מכוח המכרז‪.‬‬
‫‪ .7‬המציע ו‪/‬או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת‬
‫מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בעשר (‪ )10‬השנים שקדמו למועד‬
‫האחרון להגשת הצעות למכרז‪ .‬ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור‪,‬‬
‫הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו‪/‬או תביעה בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ .8‬כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו‪/‬או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית‬
‫או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור‪ .‬לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או‬
‫חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו‪/‬או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית‬
‫להלן‪:‬‬
‫כמפורט‬
‫אחרת‬
‫עבירה‬
‫בגין‬
‫או‬
‫כאמור‬
‫________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‪.‬‬
‫ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו‪/‬או חקירה‬
‫ו‪/‬או הגשת כתב אישום‪ ,‬כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו‪/‬או תביעה בקשר לכך‪* .‬מחק‬
‫את המיותר ופרט בהתאם לנדרש‬
‫‪ .9‬זה שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת‪ .‬‬
‫_______________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור ‪‬‬
‫הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני‪ ,‬עו"ד __________________‪ ,‬במשרדי‬
‫שברחוב _______________________‪ ,‬מר‪/‬גב' ___________________‪ ,‬זיהה‪/‬תה עצמו‪/‬ה‬
‫על ידי ת‪.‬ז‪ .‬שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת שאם‬
‫לא כן יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אישר‪/‬ה את נכונות הצהרתו‪/‬ה זו וחתם‪/‬מה‬
‫עליה בפני‪.‬‬
‫___________________‬
‫‪,‬עו"ד‬
‫‪24‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫נספח ה' ‪ -‬תצהיר פרוט ניסיונו של המציע‬
‫הנחיות כלליות‪:‬‬
‫‪ ‬התצהיר יכלול בראש וראשונה‪ ,‬פרוט ניסיונו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף של‬
‫המכרז‪ .‬הואיל והדרישות המפורטות בתנאי הסף הינן דרישות סף מינימאליות‪ ,‬יפרט את כל‬
‫הנתונים הרלוונטיים‪ ,‬אף מעבר לניסיון המינימאלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬בעל‪/‬ת ת‪.‬ז‪ ,_________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזה בכתב‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני המציע*‪ /‬מוסמך‪/‬כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‬
‫_____________ המציע במכרז פומבי מס' ‪ 06/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני‬
‫פרסום חוצות בילבורדים) בכפר סבא (להלן‪" :‬המציע") (*מחק את המיותר) ‪.‬‬
‫‪ .2‬הריני מצהיר‪/‬ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב לגבי ניסיון המציע‪ ,‬פרטי‬
‫חברי הצוות המקצועי שלי וניסיונם המקצועי‪ ,‬ככל שנרכש בעבודתם אצל המציע‪ ,‬נכונים‬
‫ומדויקים‪.‬‬
‫‪ .3‬זה שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת‪.‬‬
‫_________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני‪ ,‬עו"ד __________‪ ,‬במשרדי שברחוב‬
‫___________‪ ,‬מר‪/‬גב' ________‪ ,‬שזיהה‪/‬תה עצמו‪/‬ה על ידי ת‪.‬ז‪ .‬שמספרה ____________‬
‫ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשים‬
‫הקבועים בחוק‪ ,‬אישר‪/‬ה את נכונות הצהרתו‪/‬ה זו וחתם‪/‬מה עליה בפני‪.‬‬
‫___________________‬
‫‪,‬עו"ד‬
‫‪25‬‬
‫א‪ .‬ריכוז הפרטים באשר לניסיונו של המציע‬
‫מס'‬
‫הרשות‬
‫סידורי המזמינה‬
‫תיאור‬
‫היקף (כמותי) של מתקני‬
‫סוג תאור העבודות‬
‫מתקני‬
‫(אספקה‬
‫ו‪/‬או הפרסום שהשירותים‬
‫ו‪/‬או‬
‫הפרסום‪ ,‬תוך התקנה‬
‫ציון‪:‬‬
‫ניתנים לגביהם לרשות‬
‫תחזוקה)‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‪ ,‬בעלי‬
‫לפרסום‬
‫צד‬
‫מסחרי‪ /‬ללא‬
‫פרסום מסחרי*‬
‫את‬
‫(*מחק‬
‫המיותר)‬
‫מינימום היקף של ‪15‬‬
‫מתקני פרסום חוצות‬
‫המחוברים לחשמל בכל‬
‫רשות – ‪ 2‬רשויות לפחות‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫תקופת‬
‫ההתקשרות‬
‫(תאריכים‬
‫מלאים)‬
‫שם איש הקשר‬
‫אצל המזמין ‪+‬‬
‫טלפון‬
‫מינימום תקופה‬
‫רצופה של לא‬
‫‪12‬‬
‫פחות מ ‪-‬‬
‫חודשים בשנתיים‬
‫למועד‬
‫שקדמו‬
‫הגשת ההצעות‬
‫התחלה‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫‪.2‬‬
‫התחלה‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫התחלה‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫התחלה‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫התחלה‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫‪26‬‬
‫שם‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫מוארים‪/‬לא‬
‫מוארים*‬
‫ב‪ .‬להצהרה יצורפו‪ .1:‬פרופיל של המציע ‪ .2‬המלצות לקוחות‬
‫תאריך ‪______________ :‬‬
‫חתימת המציע‪______________ :‬‬
‫‪27‬‬
‫התחלה‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫סיום‪:‬‬
‫טל‪:‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫נספח ו' ‪ -‬אישור עו"ד בדבר פרטי המציע‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫רח התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור‬
‫הנני עורך הדין של __________________________ מ‪.‬ר‪( ______________ .‬להלן ‪-‬‬
‫"המציע") במכרז פומבי מס' ‪ 06/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות‬
‫(בילבורדים) בכפר סבא (להלן ‪" -‬המכרז")‪.‬‬
‫כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל ומספרו _________________‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .2‬מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה‪ :‬‬
‫גב' ‪ /‬מר _________________ ת‪.‬ז‪____________________ .‬ו‪/‬או‬
‫גב' ‪ /‬מר _________________ ת‪.‬ז‪____________________ .‬ו‪/‬או‬
‫גב' ‪ /‬מר _________________ ת‪.‬ז‪____________________ .‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .3‬חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות‪ ,‬לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו‬
‫במסמכי המכרז ובהסכם שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע‬
‫למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי‬
‫החתימה שלו כאמור לעיל‪ .‬להלן דוגמת החתימה‪ :‬‬
‫________________________________________________________________ ‪‬‬
‫‪ .4‬התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז‪ ,‬לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות‬
‫שלו‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫_______________‬
‫שם עוה"ד‪ ,‬מס' רשיון‪,‬‬
‫חתימה וחותמת‬
‫_________‬
‫תאריך‬
‫** מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע‬
‫‪28‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪06/2015‬‬
‫להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות (בילבורדים) בכפר סבא‬
‫נספח ז' ‪ -‬הצהרות והתחייבויות המציע‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫רח' התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫לאחר עיון בכל מסמכי מכרז פומבי מס' ‪ 06/2015‬להתקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש במתקני פרסום חוצות‬
‫(בילבורדים) בכפר סבא (להלן‪" :‬המכרז")‪ ,‬לרבות עיון בתיקונים ו‪/‬או שינויים ו‪/‬או הבהרות‬
‫שנוספו לחוברת המכרז (להלן‪" :‬מסמכי המכרז") הנני המציע‪,‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫ח‪.‬צ‪/.‬ח‪.‬פ‪____________/.‬‬
‫___________________‬
‫באמצעות מורשי החתימה שלי ‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫_________________‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫______________‬
‫שם‪:‬‬
‫_________________‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫______________‬
‫מצהיר‪ ,‬מתחייב ומאשר בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬קראתי והבנתי היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו לרבות ההסכם הכלול ובו והמפרט הטכני‪,‬‬
‫והגשתי הצעתי זו על סמך בדיקתי את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי ולאחר שביקרתי‬
‫באתרים שנועדו לביצוע השירותים נשוא המכרז‪ ,‬ובדקתי אותם‪ ,‬לרבות את הימצאותן של‬
‫מערכות תשתית שונות בסביבתם ולאחר שנודעו לי בעקבות בירורים שערכתי‪ ,‬כל הפרטים‬
‫הנוגעים לביצועם של השירותים נשוא המכרז והאפשרויות לביצועם‪ .‬ידוע לי ואני מסכים כי‬
‫אהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו‪/‬או דרישות שתתבססנה על אי‪ -‬ידיעה ו‪/‬או אי הבנה של תנאי‬
‫המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני מוותר מראש על טענות כאלה;‬
‫‪ .2‬הנני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכלולות במסמכי המכרז ומסכים לכל התנאים‬
‫המפורטים בהם ללא כל הערה או הסתייגות מהאמור בהם;‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר כי יש לי המומחיות‪ ,‬הידע‪ ,‬הציוד המקצועי‪ ,‬הניסיון וכוח האדם הדרושים לשם‬
‫ביצועם המקצועי והיעיל של השירותים נשוא המכרז (להלן‪" :‬השירותים") וכי אני עומד בכל‬
‫התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬הנני מצהיר כי אני רשום בכל מירשם המתנהל על פי דין בקשר עם מתן השירותים‪ ,‬ככל‬
‫שמתנהל רישום כזה ומחזיק ברשיונות הנדרשים על פי דין למתן השירותים‪ ,‬ככל שנדרשים‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה‪ ,‬תכסיסנות או קשירת הסכם עם צד‬
‫שלישי כלשהו‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מתחייב כי אם אזכה במכרז אמלא את כל חובותיי כזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .7‬אם לא אמלא אחר הצעותיי או לא אקיים איזה מהתחייבויותיי כאמור‪ ,‬תהיו רשאים‪ ,‬מבלי‬
‫להזדקק להסכמתי או למתן הודעה מוקדמת‪ ,‬לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי‬
‫וזאת‪ ,‬כפיצוי קבוע ומוערך מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך‪.‬‬
‫‪ .8‬הנני מצהיר כי הצעתי זו הינה בגדר הסמכויות‪ ,‬הכוחות והמטרות שלי על פי מסמכי‬
‫ההתאגדות שלי ועל פי אישור הנהלתי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ .9‬הנני מצהיר כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני עומד בתנאי הסף הנדרשים‬
‫במסמכי המכרז ובשאר התנאים באשר למציעי הצעה למכרז‪.‬‬
‫‪ .10‬הנני מצהיר כי אני מקיים ואקיים‪ ,‬משך כל תקופת ההתקשרות וכל הארכה מכוחה‪ ,‬את כל‬
‫חובותיי בעניין שמירת זכויות עובדים‪ ,‬לפי דיני העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה וההסכמים‬
‫הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים‪ ,‬ככל שחלים ו‪/‬או יחולו עלי‪.‬‬
‫‪ .11‬הנני מצהיר ומתחייב בזה כי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא‬
‫תקפה לתקופה של ‪ 120‬יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז‪ .‬לפי דרישת החברה אאריך את‬
‫תוקף ההצעה והערבות הבנקאית – נספח ב' ‪ -‬לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י החברה לשם‬
‫בחירת הזוכה במכרז‪ .‬הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪ .12‬הנני מסכים לכך שהחברה תפנה ללקוחותיי ולכל אדם אחר‪ ,‬לפי בחירתו‪ ,‬לקבלת מידע בקשר‬
‫ליכולתי המקצועית‪ ,‬לני סיונו עמי‪ ,‬לטיב השירותים המסופקים על ידי‪ ,‬למצבי הכספי ולכל‬
‫מידע אחר עלי שהוא רלוונטי להצעתי ולמכרז והנני מתחייב לסייע לחברה בכך לפי דרישתה‪.‬‬
‫‪ .13‬ידוע לי ואני מסכים כי בכל מקרה הזכייה אינה מקנה לזוכה בלעדיות על ביצוע השירותים‬
‫ואין בה כדי לחייב את החברה בכל אופן שהוא להזמין מן הזוכה שירותים בכמות ו‪/‬או‬
‫בהיקף מינימלי כלשהו‪ .‬החברה‪ .‬כמו כן החברה תהיה זכאית לפצל את השירותים בין זוכים‬
‫שונים באופן שמכל אחד יוזמנו שירותים ביחס למתקנים מקבוצה שונה‪.‬‬
‫אני מוותר מראש על כל טענה ו‪/‬או דרישה בהקשר לזכויות החברה על פי סעיף זה ו‪/‬או‬
‫השימוש בהן‪.‬‬
‫‪ .14‬הנני מסכים לכך שהחברה תדרוש ממני‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬כל הוכחה שתראה‬
‫לנכון‪ ,‬בדבר כושרי‪ ,‬ניסיוני ורמתי המקצועית‪ ,‬אמינותי ומהימנותי ו‪/‬או בדבר היכולת‬
‫הכספית שלי‪ ,‬ואני מתחייב לספק לחברה הוכחה ולסייע לה בכך לפי דרישתה‪.‬‬
‫‪ .15‬הנני מתחייב להזמין ולקבל – על חשבוני‪/‬נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותי כלפי החברה –‬
‫שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע השירותים בשלביהן השונים על פי כל דין‪,‬‬
‫על פי דרישות הרשויות המוסמכות וכנדרש בהסכם ובתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .16‬ידוע לי כי מלבד זכויות הפרסום‪ ,‬כמפורט במכרז‪ ,‬אין לי ולא תהיינה לי כל זכויות באיזה‬
‫מהמתקנים‪ ,‬קיימים וחדשים כאחד‪ ,‬וכי הם רכושה הבלעדי של העירייה‪ .‬לא תהיינה לי‬
‫טענות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי העירייה ו‪/‬או החברה לעניין זה‪.‬‬
‫‪ .17‬להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב להצעה ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .18‬אם לא אמלא אחר הצעתי או לא אקיים איזה מהתחייבויותיי על פי תנאי המכרז‪ ,‬אאבד את‬
‫זכותי לקבלת הזכות נשוא המכרז ותהיו רשאים‪ ,‬מבלי להזדקק להסכמתי או למתן הודעה‬
‫מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו‪/‬או על פי כל דין‪,‬‬
‫לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי וזאת‪ ,‬כפיצויים קבועים ומוערכים מראש‬
‫לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך‪ .‬כמו כן תהיו רשאית להתקשר עם כל ספק‬
‫אחר לביצוע השירותים נשוא המכרז לרבות בעל ההצעה המדורגת לאחר הצעתי במכרז‪.‬‬
‫חתימה‪ +‬חותמת המציע‬
‫תאריך‬
‫‪30‬‬
‫להצעתי המקצועית מצורפים כל המסמכים המפורטים בסעיף ‪ 8‬לתנאי המכרז ומפורטים‬
‫ברשימת מסמכים דלהלן‪:‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הסעיף בתנאי נוסח מחייב הוגש‬
‫המסמך‬
‫המכרז‬
‫יש‬
‫כל מסמכי המכרז‪,‬לרבות ‪8.1‬‬
‫מסמך ‪ -1‬תנאי המכרז ומסמך‬
‫‪ - 2‬ההסכם חתומים בחתימה‬
‫וחותמת בשולי כל דף‬
‫אם ישלח‬
‫‪8.1‬‬
‫מסמך הבהרות‬
‫‪3‬‬
‫נספח א – מפרט השירותים‬
‫‪8.2‬‬
‫יש‬
‫‪4‬‬
‫נספח ב– ערבות בנקאית‬
‫‪8.3‬‬
‫יש‬
‫‪5‬‬
‫נספח ג – חוו"ד רו"ח‬
‫‪8.4‬‬
‫יש‬
‫‪6‬‬
‫נספח ד' – תצהיר המציע‬
‫‪8.5‬‬
‫יש‬
‫‪7‬‬
‫נספח ה' – פרטי ניסיון מקצועי‬
‫‪8.6‬‬
‫יש‬
‫‪8‬‬
‫נספח ו' – אישור עו"ד‬
‫‪8.7‬‬
‫יש‬
‫‪9‬‬
‫הצהרות ‪8.8‬‬
‫‪10‬‬
‫–‬
‫ז'‬
‫נספח‬
‫והתחייבויות המציע‬
‫נספח ח' ‪ -‬רשימת מתקנים ‪8.9‬‬
‫וכתובות‬
‫‪8.10‬‬
‫פרופיל המציע‬
‫יש‬
‫‪13‬‬
‫אישור על ניכוי במקור‬
‫‪8.11‬‬
‫עפ"י דין‬
‫‪14‬‬
‫אישור על ניהול פנקסים‬
‫‪8.12‬‬
‫עפ"י דין‬
‫‪15‬‬
‫אישור על עוסק מורשה‬
‫‪8.13‬‬
‫עפ"י דין‬
‫‪11‬‬
‫יש‬
‫אין‬
‫פרטי המציע‪:‬‬
‫איש הקשר למכרז‪ _____________________ :‬תפקיד‪_____________________:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫______________________________________________________‬
‫מס' הטלפון (‪+‬טלפון נייד)‪___________________________ :‬‬
‫מס' הפקס‪______________________________________ :‬‬
‫‪31‬‬
‫נספח ח'‬
‫רשימת הבילבורדים הקיימים‬
‫הרשימה המפורטת למסמך זה הינה רשימת הבילבורדים הקיימים במועד פרסום המכרז‪ .‬החברה שומרת‬
‫לעצמה את הזכות לבצע שינויים בכמות הבילבודים בכל עת בהתאם לצרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫מספר‬
‫בילבורד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫מספר שלט‬
‫שם אתר‬
‫‪2226‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫‪2227‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫‪2228‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫‪2242‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫‪2222‬‬
‫שד' ויצמן‬
‫‪2223‬‬
‫‪2224‬‬
‫‪2225‬‬
‫שד' ויצמן‬
‫שד' ויצמן‬
‫שד' ויצמן‬
‫‪2240‬‬
‫שד' ויצמן‬
‫‪2241‬‬
‫שד' ויצמן‬
‫‪2215‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2217‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2218‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2219‬‬
‫‪2231‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2232‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2233‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2234‬‬
‫‪2235‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2236‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2239‬‬
‫רח' בן יהודה‬
‫‪2220‬‬
‫דרך הפועל‬
‫‪2221‬‬
‫דרך הפועל‬
‫‪2207‬‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫‪2208‬‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫‪2209‬‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫‪2210‬‬
‫‪2213‬‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫מיקום מדוייק‬
‫שד' טשרניחובסקי פינת משה סנה ליד ביה'ח‬
‫מאיר‬
‫שד' טשרניחובסקי פינת דרך השרון לנכנסים‬
‫מצומת רעננה‬
‫שד' טשרניחובסקי פינת דרך השרון ליוצאים‬
‫לצומת רעננה‬
‫שד' טשרניחובסקי פינת משה סנה ליד ביה'ח‬
‫מאיר‬
‫שד' ויצמן פינת דרך הפועל ליוצאים מהעיר‬
‫מכביש ‪55‬‬
‫שד' ויצמן פינת דרך הפועל לנכנסים לעיר‬
‫מכביש ‪55‬‬
‫שד' ויצמן ליוצאים מהעיר לכביש ‪55‬‬
‫שד' ויצמן לנכנסים לעיר מכביש ‪55‬‬
‫שד' ויצמן פינת התע"ש לנכנסים לעיר מכביש‬
‫‪55‬‬
‫שד' ויצמן פינת התע"ש לבאים לאזוה"ת‬
‫וליוצאים לכביש ‪55‬‬
‫רח' בן יהודה פינת טשרניחובסקי לנוסעים‬
‫לכיוון מזרח‬
‫רח' בן יהודה ליד הקאנטרי לנוסעים לכיוון‬
‫מזרח‬
‫רח' בן יהודה ליד הקאנטרי לנוסעים לכיוון‬
‫מערב‬
‫רח' בן יהודה פינת דרך הפועל לנוסעים לכיוון‬
‫מזרח‬
‫רח' בן יהודה לנוסעים ממערב למזרח‬
‫רח' בן יהודה ליוצאים מהעיר לכיוון צומת‬
‫רכ'ס צפון‬
‫רח' בן יהודה פינת החי"ש לנוסעים ממערב‬
‫למזרח‬
‫רח' בן יהודה פינת החי"ש לנוסעים ממזרח‬
‫למערב‬
‫רח' בן יהודה לנוסעים לכיוון הקאנטרי‬
‫רח' בן יהודה לנוסעים מכיוון הקאנטרי לרח'‬
‫טשרניחובסקי‬
‫רח' בן יהודה פינת דרך הפועל לנוסעים לכיוון‬
‫מזרח‬
‫דרך הפועל‪,‬ליד האיצטדיון לנוסעים מצפון‬
‫לדרום‬
‫דרך הפועל‪ ,‬ליד האיצטדיון לנוסעים מדרום‬
‫לצפון‬
‫שד' מנחם בגין (מגרש עליה) לנכנסים מכיוון‬
‫צומת רכ'ס צפון‬
‫שד' מנחם בגין (מגרש עליה) ליוצאים לכיוון‬
‫צומת רכ'ס צפון‬
‫שד' מנחם בגין ליוצאים מהעיר לכיוון צומת‬
‫רכ'ס צפון‬
‫שד' מנחם בגין לנכנסים לעיר מכיוון צומת‬
‫רכ'ס צפון‬
‫שד' מנחם בגין פינת משה סנה ליוצאים מהעיר‬
‫‪32‬‬
‫סטטוס‬
‫שלט‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2214‬‬
‫שד' מנחם בגין‬
‫‪2205‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫‪2206‬‬
‫שד' טשרניחובסקי‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫מנחם בגין גדר‬
‫אקוסטית‬
‫‪2251‬‬
‫‪2252‬‬
‫‪2253‬‬
‫‪2254‬‬
‫‪2255‬‬
‫‪2256‬‬
‫‪2257‬‬
‫שד' מנחם בגין פינת משה סנה לנכנסים לעיר‬
‫רח' טשרניחובסקי לנכנסים לעיר מכיוון גן‬
‫חיים‬
‫שד' טשרניחובסקי ליוצאים מהעיר לכיוון גן‬
‫חיים‬
‫שד' מנחם בגין בכניסה הראשית לעיר מצומת‬
‫רעננה‪-‬כפר סבא צפון‬
‫שד' מנחם בגין בכניסה הראשית לעיר מצומת‬
‫רעננה‪-‬כפר סבא צפון‬
‫שד' מנחם בגין לנכנסים לעיר מצומת רעננה‪-‬‬
‫כפר סבא צפון‬
‫שד' מנחם בגין לנכנסים לעיר מצומת רעננה‪-‬‬
‫כפר סבא צפון‬
‫שד' מנחם בגין לנוסעים מצומת רעננה‪-‬כפר‬
‫סבא צפון לכיוון טשרניחובסקי‬
‫שד' מנחם בגין לנוסעים מצומת רעננה‪-‬כפר‬
‫סבא צפון לכיוון טשרניחובסקי‬
‫שד' מנחם בגין כניסה ראשית ליד פרוייקט‬
‫כפר סבא הירוקה‬
‫‪33‬‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫צד עירייה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫מסמך ‪3‬‬
‫הסכם‬
‫שנערך ונחתם בכפר סבא ביום _____ לחודש ______ בשנת ‪2015‬‬
‫בין‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫מרח' התע"ש ‪ ,11‬כפר סבא‬
‫(להלן‪" -‬החברה")‬
‫מצד אחד‬
‫ובין‬
‫_______________________‬
‫ח‪.‬פ‪ /.‬ח‪.‬צ‪_________________ /.‬‬
‫באמצעות המורשים לחתום בשמה‪:‬‬
‫____________________ ת‪.‬ז‪_____________ .‬‬
‫____________________ ת‪.‬ז‪_____________ .‬‬
‫מרח' _____________________‬
‫טל'‪______________________:‬‬
‫פקס‪_____________________:‬‬
‫(להלן – "הספק")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‬
‫ומכוח הסמכתה על ידי עיריית כפר סבא (להלן‪" :‬העירייה")‪ ,‬החברה‬
‫מעוניינת לקבל עבור העירייה‪ ,‬שירותי התקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש בארגזי‬
‫פרסום (בילבורדים) בכפר סבא‪ ,‬כמפורט להלן בהסכם זה (להלן‪:‬‬
‫"השירותים" ו"מתקנים" או "בילבורדים");‬
‫והואיל‬
‫והחברה פרסמה מכרז מס' ‪ ,2015/06‬שהעתק ממנו מצורף להסכם זה‬
‫כנספח א' (להלן‪" :‬המכרז") ובו הזמינה הגשת הצעות לביצוע השירותים‬
‫(להלן‪" :‬ההזמנה");‬
‫והואיל‬
‫והספק עוסק ומתמחה בתחום השירותים;‬
‫והואיל‬
‫והספק הגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה כהצעה זוכה בו (להלן‪:‬‬
‫"הצעת הספק");‬
‫והואיל‬
‫והספק מצהיר כי הוא בעל ידע‪ ,‬ניסיון‪ ,‬מיומנות‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלים‪ ,‬כישרון‬
‫וצוות עובדים מיומנים הדרושים לביצוע השירותים;‬
‫והואיל‬
‫והספק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא יקבל על עצמו‬
‫לבצע את ההתחייבויות נשוא הסכם זה‪ ,‬הן מבחינת התקשרויותיו‬
‫הקודמות או הקיימות כיום‪ ,‬והן מבחינת העדר ניגודי עניינים בין‬
‫עיסוקיו האחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן שירותיו לחברה לפי‬
‫הסכם זה;‬
‫והואיל‬
‫וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם‪ ,‬הכל כמפורט להלן‬
‫בהסכם זה;‬
‫לפיכך הוסכם‪ ,‬הותנה והוצהר בזה בין הצדדים לאמור‪:‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ .1‬המבוא והנספחים‪:‬‬
‫‪ 1.1‬המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪ ,‬בין שהם מצורפים לו ובין‬
‫שלא וייקראו כולם יחד לשם הקיצור ‪" -‬ההסכם"‪.‬‬
‫‪ 1.2‬ואלה הנספחים המצורפים להסכם זה‪:‬‬
‫נספח ‪ :1‬מסמכי המכרז לרבות הצעת הספק ומפרט השירותים‪.‬‬
‫נספח ‪ :2‬נוסח כתב ערבות לקיום תנאי ההסכם‪.‬‬
‫נספח ‪ :3‬אישור בדבר ביטוחי הספק‪.‬‬
‫נספח ‪ : 4‬הוראות הרשות לעבודות חשמל‬
‫‪ 1.3‬כותרות הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם הקלת ההתמצאות ונוחיות הקריאה בלבד ואין‬
‫ליחס להן משקל כלשהו לצורך פרשנות ההסכם‪.‬‬
‫‪ 1.4‬כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד‪ ,‬אף בלשון רבים משמע וכן להיפך‪ ,‬והיא כשאין כוונה‬
‫אחרת משתמעת מן ההקשר‪.‬‬
‫‪ 1.5‬הספק מתחייב לבדוק מיד עם קבלת כל מסמכים מן החברה את תכולתם‪ .‬בכל מקרה של‬
‫אי התאמה או סתירה בין המסמכים השונים (לרבות מפרט שירותים‪ ,‬הסכם‪ ,‬רשימת‬
‫אתרים) יודיע הספק על כך מיד למנהל‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬אשר יחליט על פי איזה מסמך‬
‫תבוצע העבודה‪ .‬החלטת המנהל בנדון תהיה סופית‪ .‬לא תתקבלנה כל תביעות מצד הספק‬
‫על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ואי ההתאמות הנ"ל‪ .‬לא הובא הדבר על ידי הספק‬
‫בפני המנהל‪ ,‬להכרעתו‪ ,‬לא יהיו לספק כל טענות ו‪/‬או דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי החברה‬
‫ו‪/‬או העירייה בקשר לאי התאמות כאמור ולכל השלכה שתהיה להם על השירותים והוא‬
‫יפעל אך ורק על פי הוראות המנהל‪.‬‬
‫‪" 1.6‬המנהל"‪ ,‬בהסכם זה‪ ,‬מי שימונה על ידי החברה לצורך ניהול השירותים ופיקוח על‬
‫הספק‪.‬‬
‫‪ .2‬מהות ההתקשרות‬
‫‪ 2.1‬החברה מוסרת בזה לספק‪ ,‬והספק מקבל בזאת על עצמו‪ ,‬לספק לחברה את השירותים‪-‬‬
‫לפי השיטה‪ ,‬הכמויות‪ ,‬הפרטים‪ ,‬הנהלים והמועדים הקבועים בהסכם זה על נספחיו‪,‬‬
‫ובפרט על פי מפרט השירותים– נספח א' להזמנה להגיש הצעות (הכלולה בנספח א'‬
‫להסכם זה (להלן‪" :‬מפרט השירותים") בכפוף לשינויים שייקבעו מדי פעם על פי דרישות‬
‫החברה‪ ,‬לגבי כל אחד מהשירותים‪ ,‬וזאת במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .2.2‬להסרת ספק מובהר בזה כי הספק יהיה מנוע מלעורר טענות כלשהן בדבר פגמים ו‪/‬או‬
‫טעות ו‪/‬או אי הבנה לגבי השירותים הנדרשים ושום טענה כזו לא תשחרר אותו‬
‫מהתחייבות למתן השירותים באופן המפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬מובהר ומוסכם במפורש כי‪ ,‬אין במתן הרשות לספק לה את השירותים‪ ,‬משום הקניית‬
‫זכות קניין כלשהי במתקנים ו‪/‬או במקרקעין שעליהם מוצבים ו‪/‬או יוצבו המתקנים ו‪/‬או‬
‫כל זכות אחרת‪ ,‬מלבד הרשות האמורה בהסכם זה‪ ,‬וממילא אין בתשלום דמי השימוש‬
‫ו‪/‬או בהקמת מתקנים כלשהם ו‪/‬או בהצבת אמצעי פרסום על גביהם על ידי הספק ועל‬
‫חשבונו מכוח ההרשאה נשוא הסכם זה‪ ,‬משום תשלום דמי מפתח ו‪/‬או תשלום כלשהו‬
‫היכול להקנות לו זכות קניינית כלשהי לרבות לדיירות מוגנת על פי חוקי הגנת הדייר‪.‬‬
‫‪ .2.4‬הרשות הניתנת לספק‪ ,‬ניתנת לו אישית‪ ,‬והוא ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או מי מטעמו‪ ,‬רשאים‬
‫לעשות בה שימוש אלא לצורך ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .3‬תקופת ההסכם‬
‫‪ 3.1‬הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום חתימת ההסכם ולתקופה ‪ 36‬חודשים מאותו מועד‬
‫(להלן‪" :‬תקופת ההסכם")‪ .‬מובהר בזאת כי איחור‪ ,‬מסיבה כל שהיא‪ ,‬בביצוע השירותים‬
‫על ידי הספק לא יהיה בו כדי להאריך את תקופת ההסכם‪.‬‬
‫‪ 3.2‬על אף האמור לעיל לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב – ‪ 2‬תקופות‬
‫נוספות בנות ‪ 12‬ו – ‪ 11‬חודשים‪ ,‬כל אחת (בהתאמה) (להלן‪" :‬תקופת‪/‬ות ההארכה"‪ ,‬לפי‬
‫העניין)‪ .‬בתקופות ההארכה ימשיכו לחול תנאי ההסכם בשינויים המחוייבים‪.‬‬
‫‪ 3.3‬מימוש האופציה‪ ,‬כאמור‪ ,‬נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ ,‬בהתאם לצרכיה‬
‫המשתנים ויהיה בהודעה בכתב לספק שתימסר לו עד לא יאוחר מ‪ 30 -‬יום לפני תום‬
‫התקופה שבתוקף אותה עת (להלן‪" :‬הודעת המימוש")‪.‬‬
‫‪ 3.4‬טרם החלטת החברה באם לממש את זכותה להארכת תקופת ההסכם תשקול החברה‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬את השיקולים הבאים‪ :‬עמידת הספק בתנאי הסכם זה ובביצוע ההתחייבויות‬
‫מכוחו‪ ,‬מהירות הקמת מתקני הפרסום השונים על ידי הספק‪ ,‬מידת היוזמה של הספק‬
‫בהקמה ו‪/‬או ביצוע פעולות נוספות בקשר עם המכרז‪ ,‬צרכיה של החברה ו‪/‬או העירייה‬
‫וכיוצ"ב שיקולים אחרים לרבות כאלה שאינם בקשר עם הספק‪.‬‬
‫‪ 3.4‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכות להאריך את תקופת ההסכם הינה של החברה‬
‫בלבד ולספק לא יהיו כל טענות ו‪/‬או תביעות ו‪/‬או דרישות כלפי החברה באם לא תוארך‪,‬‬
‫אף אם עמד בכל התנאים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪ 3.5‬בתום תקופת ההסכם ו‪/‬או בתום תקופת ההארכה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬יעביר הספק לחברה את‬
‫החזקה במתקנים‪ ,‬על כל המחובר אליהם‪ ,‬כשכל אלו פנויים‪ ,‬שלמים ובמצב תקין‪.‬‬
‫‪ 3.3‬למרות האמור לעיל‪ ,‬אם הספק לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה‪,‬‬
‫תהא החברה רשאית להפסיק את תקופת ההסכם ו‪/‬או תקופת ההארכה לאלתר‪ ,‬וללא‬
‫הודעה מראש לספק‪ ,‬וזאת מבלי שביטול ההתקשרות יקנה לספק עילה לתביעת פיצויים‬
‫כלשהם או לתביעה אחרת כלשהי נגד החברה ומבלי לפגוע בזכות החברה לכל סעד נוסף‬
‫ו‪/‬או אחר על פי כל דין בגין הפרת ההתחייבויות‪ .‬יובהר‪ ,‬כי לחברה שמורה הזכות‪ ,‬לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬להקציב לספק זמן מוגדר לתיקון ההפרה‪ ,‬טרם הפסקת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרות והתחייבות הספק‬
‫‪ .4.1‬השירותים יתבצעו במהלך תקופת ההסכם וכל הארכה שלה‪ ,‬במועדים ובתדירות‪,‬‬
‫בהתאם להחלטת החברה‪ ,‬לשיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז ולמפרט‬
‫השירותים‪ ,‬בפרט‪ .‬ידוע לספק והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לשנות מזמן לזמן‬
‫את מתכונת השירותים‪ .‬על כל שינוי כאמור יהיה על החברה למסור לספק הודעה בכתב‪.‬‬
‫הספק מתחייב למלא אחר כל הודעה כאמור‪ ,‬כאילו הייתה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .4.2‬הספק מצהיר ומתחייב לבצע את השירותים כמפורט בהסכם זה ונספחיו בנאמנות‪,‬‬
‫בדייקנות‪ ,‬בחריצות‪ ,‬ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר לשביעות‬
‫רצונה המלאה של החברה‪ ,‬והוא אחראי כלפי החברה לטיב השירותים שיבוצעו על ידו‪.‬‬
‫‪ .4.3‬מלבד זכויות הפרסום‪ ,‬כמפורט בהסכם‪ ,‬אין לספק ולא תהיינה לו כל זכויות באיזה‬
‫ממתקני הפרסום והם‪ ,‬גם אלה הקיימים וגם אלה שיוקמו על ידו במסגרת ההסכם‪,‬‬
‫מהווים רכושה הבלעדי של העירייה מרגע הקמתם‪ .‬לספק לא תהיינה טענות ו‪/‬או‬
‫דרישות ו‪/‬או תביעות כלפי העירייה ו‪/‬או החברה לעניין זה‪ .‬אין באמור לעיל כדי לגרוע‬
‫מהתחייבות הספק לתחזק את מתקני הפרסום כמפורט בהסכם זה ולשאת בכל‬
‫העלויות הכרוכות בכך‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .4.4‬הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם וכל תקופת הארכה מכוחו‪ ,‬כהגדרתן להלן‪,‬‬
‫יחזיק בידו את כל המשאבים והאמצעים לצורך ביצוע השירותים בהתאם לתנאי הסכם‬
‫זה והוראות החברה‪.‬‬
‫‪ .4.5‬הספק יבצע את השירותים בהתאם לכל דין‪ ,‬לרבות חוקים‪ ,‬פקודות‪ ,‬תקנות‪ ,‬הוראות‬
‫והנהלים הנוגעים לעניין לרבות לעניין בטיחות‪ ,‬נגישות וביטוח ומתחייב להשיג‪,‬‬
‫באחריותו ועל חשבונו‪ ,‬לפני תחילת ביצוען‪ ,‬ולהחזיק בידיו‪ ,‬משך כל תקופת ההסכם וכל‬
‫תקופת הארכה מכוחו‪ ,‬את כל הרשיונות‪ ,‬ההיתרים‪ ,‬לרבות היתרי בניה ככל שיידרשו‪,‬‬
‫הביטוחים ו‪/‬או האישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוען‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות‬
‫התחייבותו‪ ,‬הספק מתחייב בזה להשיג ולקבל את כל האישורים ההיתרים והרשיונות‬
‫מכל מין וסוג ומכל רשות מוסמכת‪ ,‬הדרושים לתחזוקת מתקני הפרסום ולקיים את כל‬
‫הוראות חוקי העזר לכפר סבא‪.‬‬
‫‪ .4.6‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות חוק עזר‬
‫לכפר סבא (מודעות ושלטים)‪ ,‬תשל"ד ‪-1974‬על כל תיקוניו ותוספותיו כפי שיעודכן מעת‬
‫לעת (להלן‪" :‬חוק העזר")‪ .‬הספק מצהיר כי בדק את הוראות חוק העזר וכי הוראותיו‬
‫ברורות לו‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי לספק לא תהינה כל טענות ו‪/‬או דרישות‬
‫כלשהן כלפי החברה ו‪/‬או העירייה במידה ויחול שינוי בהוראות כל חוק אשר יכול וישפיע‬
‫על אופן ו‪/‬או היקף פעילותו‪.‬‬
‫‪ .4.7‬הספק יהיה אחראי בלעדית ויישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים לרבות‬
‫אחריותו להשגת כל הרשיונות‪ ,‬ההיתרים‪ ,‬ו‪/‬או האישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע‬
‫השירותים והשגתם תהיה תנאי מוקדם לביצוע השירותים‪ .‬אי השגת האישורים במועד‪,‬‬
‫לא יהווה גורם המצדיק הארכת המועדים הקבועים בהסכם זה ויהווה הפרה יסודית של‬
‫התחייבויות הספק‪ .‬בכלל זה‪ ,‬הספק מתחייב לקבל אישורים מראש לביצוע כל עבודה‬
‫שבמסגרת השירותים מאת הרשויות המוסמכות ולבצע את עבודתו בהתאם להוראות‬
‫הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן‪.‬‬
‫‪ .4.8‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי אם יחולו עיכובים כלשהם שלא ייגרמו על ידי החברה‪,‬‬
‫שיהא בהם כדי למנוע מהחברה לאשר לספק את הצבת איזה מהמתקנים במועד‪ ,‬על פי‬
‫הוראות ההסכם‪ ,‬או שתחילת הצבת המתקנים תידחה או תופסק מכוח צו של בית‬
‫משפט מוסמך או של רשות מוסמכת ‪ -‬הספק יהיה מנוע מלהגיש כל תביעה ו‪/‬או דרישה‬
‫ו‪/‬או טענה לעניין זה כלפי החברה‪ ,‬ולא יהיה זכאי לפיצויים מכל סוג שהוא‪ ,‬זאת מבלי‬
‫לגרוע מהאמור בסעיף ‪ 3.1‬לעיל ‪.‬‬
‫‪ .4.9‬הספק יקפיד לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם ו‪/‬או כפי שיידרשו על ידי החברה‬
‫ויבצע את השירותים לשביעות רצונה המלאה של החברה‪ .‬ידוע לספק כי עמידה בלוחות‬
‫זמנים היא מעיקרי ההסכם והפרתן היא בגדר הפרה יסודית שלו‪.‬‬
‫‪ .4.10‬הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בדין ויפעיל את כל אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשים בנסיבות ביצוע השירותים‪ ,‬לדעת החברה והעירייה ולשביעות רצונן‪,‬‬
‫בין שאמצעים אלה נזכרו בהסכם ובין אם לאו ובלבד שמטרתם למנוע פגיעה או נזק‬
‫לחברה ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או כל צד שלישי‪ .‬הספק יישמע להוראות העירייה‪ ,‬החברה וכל‬
‫רשות מוסמכת בדין‪.‬‬
‫‪ .4.11‬הספק מצהיר כי הוא וכל העובדים מטעמו הינם מומחים בתחום השירותים נשוא הסכם‬
‫זה והינם בעלי ידע‪ ,‬ניסיון והרשאה כדין לביצוען‪.‬‬
‫‪ .4.12‬הספק מתחייב לגמישות מלאה וזמינות מירבית במתן השירותים נשוא הסכם זה‪ .‬הספק‬
‫מתחייב כי הוא ו‪/‬או איש הקשר מטעמו‪ ,‬יהיו זמינים במשרדיהם‪ ,‬לפחות ‪ 5‬ימים בשבוע‬
‫בין השעות ‪ .18:00 – 09:00‬במקרה הצורך‪ ,‬תהא לחברה אפשרות לפנות לספק ולאיש‬
‫הקשר‪ ,‬בקשר לשירותים נשוא הסכם זה‪ ,‬גם בשעות שלא צוינו לעיל באמצעות טלפון‬
‫נייד בזמינות של ‪ 24‬שעות ביממה‪.‬‬
‫‪ .4.13‬הספק מצהיר בזאת‪ ,‬כי ידוע לו‪ ,‬שאין בהסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות כלשהי‪,‬‬
‫ושהעירייה ו‪/‬או החברה תהיינה רשאיות להזמין‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬עבודות מסוג השירותים‬
‫מכל גורם אחר‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ .4.14‬הספק מתחייב לבצע את הנחיות ודרישות החברה והעירייה לרבות באמצעות המנהל‪.‬‬
‫‪ .4.15‬הספק מתחייב למסור לחברה מסמכים‪ ,‬הסברים וכל מידע אשר בקשר עם השירותים‪,‬‬
‫בכל עת ובכל אופן שיידרש‪.‬‬
‫‪ .4.16‬הספק יספק על חשבונו את כל העובדים‪ ,‬היועצים‪ ,‬הציוד‪ ,‬והחומרים האחרים הדרושים‬
‫לביצוע השירותים על פי כל דין‪ ,‬על פי הרשויות המוסמכות ובהתאם להסכם‪.‬‬
‫‪ .4.17‬הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם ותקופת ההארכה‪ ,‬ככל שתהיה‪ ,‬הוא יעסיק‬
‫בביצוע השירותים עובדים מיומנים ומקצועיים‪ ,‬במספר הנחוץ לצורך ביצוע כל חיוביו‬
‫על פי הסכם זה ויהיו בידיו כל האישורים‪ ,‬הרשיונות ו‪/‬או ההיתרים הדרושים למתן‬
‫השירותים ‪ ,‬ככל שנדרשים‪.‬‬
‫‪ .4.18‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מתחייב הספק לפעול כמתחייב מהוראות חוק עבודת‬
‫נוער‪ ,‬התשי"ג‪( 1953-‬להלן‪" :‬החוק") וכל תקנות מכוחו והפרה של כל אחת מהוראות‬
‫אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .4.19‬הספק מצהיר כי ההוראות דלהלן של החוק ידועות לו וכי בפעולתו בכל הקשור בהסכם‬
‫זה לא יעבור על איזה מהן‪:‬‬
‫"המעביד נער באחד מאלה ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בניגוד להוראות סעיפים ‪2 ,2‬א או ‪ ,4‬או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;‬
‫(‪ )2‬במקום ששר העבודה והרווחה קבע‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪ ,5‬כי עבודה של נער בו‬
‫עלולה לסכנו;‬
‫(‪ ) 3‬בעבודות‪ ,‬בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל‬
‫העבדת נער בהם‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪;6‬‬
‫(‪ )4‬בעבודה‪ ,‬שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף ‪ 7‬אין להעבידו בה בגילו;‬
‫(‪ )5‬בניגוד להוראות סעיף ‪.14‬‬
‫דינו ‪ -‬מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף ‪(61‬א)(‪ )2‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז ‪( 1977 -‬להלן ‪ -‬חוק העונשין)‪.‬‬
‫המעביד נער באחד מאלה ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בניגוד להוראות סעיפים ‪ 11‬או ‪ 12‬או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף ‪11‬א‪,‬‬
‫שענינן בדיקות רפואיות;‬
‫(‪ )2‬בניגוד להוראות סעיפים ‪ 22 ,21 ,20‬ו‪ ,24 -‬או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף‬
‫‪ ,25‬שענינן שעות עבודה ומנוחה;‬
‫(‪ )3‬בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים ‪2 ,2‬א‪ ,‬או ‪ ,4‬לרבות‬
‫הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה‪ ,‬מנוחה שבועית‪ ,‬הפסקות בעבודה או‬
‫עבודה בלילה‪.‬‬
‫דינו ‪ -‬מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )2‬לחוק העונשין‪".‬‬
‫‪ .4.20‬הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה‪ ,‬או בכל הודעה שתינתן על‬
‫פיו‪ ,‬כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רשיון‪ ,‬היתר או רשות או מן הצורך לשלם‬
‫מס‪ ,‬היטל‪ ,‬אגרה‪ ,‬תשלומי חובה וכיו"ב‪ ,‬לרבות אגרות שילוט על פי חוק העזר‪ ,‬המוטלים‬
‫עליו ו‪/‬או על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באמצעות העירייה ו‪/‬או החברה ו‪/‬או‬
‫כל גורם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .4.21‬הספק מצהיר בזאת כי הוא בקיא בכל הוראות כל דין לרבות כל מגבלות כל הדין‪ ,‬בנוגע‬
‫לפרסום ומתחייב להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו‪/‬או תיקון בדין הקשור אליהם‪.‬‬
‫‪ .4.22‬הספק מצהיר כי ביקר בצירי הרחובות ו‪/‬או בכל מקום אחר שבהם קיימים מתקנים‬
‫בדק ובחן באופן יסודי אותם‪ ,‬את מצבם‪ ,‬את מיקומם‪ ,‬את תקינותם‪ ,‬את סביבתם ודרכי‬
‫הגישה אליהם‪ .‬הספק מצהיר כי ידוע לו כי הסכם זה מתייחס למתקנים הקיימים‬
‫במצבם כפי שהם היום (‪ )AS IS‬ולספק לא תהיה והוא מוותר בזאת על כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה לגבי מצב המתקנים הקיימים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .4.23‬הספק מצהיר כי יש לו את מלוא הידע‪ ,‬הניסיון‪ ,‬האמצעים‪ ,‬לרבות הכספיים‪ ,‬והכישורים‬
‫להקמה‪ ,‬הצבה ואחזקה של המתקנים‪ ,‬ולביצוע של הפעלת הפרסום על גביהם ברמה‬
‫מקצועית גבוהה ועל פי כל תנאי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .4.24‬הספק אינו רשאי להחליף את סוג המתקנים‪ ,‬טיבם‪ ,‬מידותיהם‪ ,‬גודלם‪ ,‬כולם או חלקם‪,‬‬
‫לקבוע את שינוי צורתם ו‪/‬או אופיים‪ ,‬אלא אם כן ניתן אישור החברה לכך מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .4.25‬ידוע לספק והוא מסכים כי כל הצהרותיו והתחייבויותיו כלפי החברה בהסכם זה יחולו‬
‫ויחייבו אותו גם כלפי העירייה‪ .‬כל זכויות החברה כלפי הספק על פי הסכם זה יחולו גם‬
‫על העירייה‪.‬‬
‫‪ .5‬השירותים‬
‫הספק יספק לחברה את כל השירותים המפורטים בהסכם זה לרבות מפרט השירותים‪ ,‬באופן‬
‫ועל פי לוחות הזמנים הקבועים במפרט השירותים‪ -‬נספח א' להזמנה ותנאי המכרז (נספח א'‬
‫להסכם זה)‪.‬‬
‫‪ .6‬אופן ביצוע השירותים‬
‫מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬לצורך ובעת ביצוע השירותים על פי הסכם זה ידאג הספק לבצע‬
‫את הפעולות המפורטות להלן על חשבונו‪:‬‬
‫‪ .6.1‬לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לכל דין ובהתאם לדרישות העירייה ולבצע כל‬
‫עבודה אך ורק ע"י אנשים המורשים לכך לפי כל דין‪.‬‬
‫‪ .6.2‬לשמור על הבטיחות‪ ,‬להשתמש בגדרות בטיחות‪ ,‬שילוט‪ ,‬תמרור הכוונת תנועה‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם לשביעות רצון המנהל‪ ,‬הנחיות המשטרה ואישורה‪.‬‬
‫‪ .6.3‬לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש עפ"י כל דין‪.‬‬
‫‪ .6.4‬לסדר גישה למקום העבודה‪ .‬להימנע ככל האפשר מלפגוע במדרכה ו‪/‬או בחשמל ו‪/‬או‬
‫בגינון ו‪/‬או בכל מתקן או חפץ הנמצאים במקום‪ ,‬ובגמר העבודה לתקן את המדרכה‪,‬‬
‫כולל ניקוי המקום וסילוק כל פסולת‪ ,‬חמרי בניה וכל חומר אחר וכל פגמים שנגרמו‬
‫במהלך עבודתו באתרים שלידם ביצע עבודותיו וידאג להחזירם למצבם שלפני תחילת‬
‫ביצוע עבודתו‪.‬‬
‫‪ .6.5‬לוודא כי כל השירותים לרבות הבאת חומרים וציוד‪ ,‬פריקת החומרים‪ ,‬הקמה והתקנת‬
‫מתקני הפרסום תבוצענה באופן כזה שלא תפרענה לזרימת התנועה ו‪/‬או לבטיחות‬
‫הולכי הרגל‪.‬‬
‫‪ .6.6‬לקבל אישורים מראש מכל הגורמים המוסמכים‪ ,‬לרבות הגורמים הבאים‪:‬‬
‫‪ o‬חברת החשמל‪.‬‬
‫‪ o‬בזק‪.‬‬
‫‪ o‬משטרה‪.‬‬
‫‪ o‬אגף הנדסה‪ ,‬מח' חשמל‪ ,‬גנים‪ ,‬מים בעירייה‬
‫‪ o‬כל גורם אחר המתחייב עפ"י כל דין לרבות לעניין נגישות תחנות אוטובוס‪.‬‬
‫‪ o‬הספק מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם להוראות הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן‪.‬‬
‫‪ .6.7‬מצא המנהל כי העבודה בוצעה בתנאים בטיחותיים גרועים ו‪/‬או בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬יתן‬
‫לספק התראה ואפשרות לתיקון המעוות‪ .‬לא פעל הספק בהתאם להוראות המנהל תוך‬
‫‪ 24‬שעות מיום ההתראה‪ ,‬יהא המנהל רשאי להפסיק את עבודת הספק‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ .6.8‬בגמר ביצוע עבודות‪ ,‬הספק מתחייב לנקות את השטח ע"י סילוק פסולת‪ ,‬שיירים ויתר‬
‫חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או שנשארו כתוצאה מעבודותיו או מכל מקור אחר‪,‬‬
‫והכל לשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫‪ .6.9‬הספק יפעיל‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את כל המערך הטכני שיידרש לשם מילוי כל התחייבויותיו על‬
‫פי הסכם זה לרבות תחזוקת מתקני הפרסום וניקיונם כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .6.10‬הספק יבצע את כל השירותים באמצעות בעלי מקצוע מורשים‪ ,‬מיומנים ומנוסים ותוך‬
‫שימוש בחומרים מעולים‪.‬‬
‫‪ .6.11‬הספק ימסור לחברה כל מידע ו‪/‬או מסמך הקשורים לשירותים‪ ,‬יאפשר לחברה לבדקם‪,‬‬
‫וימלא אחר כל הנחיות החברה בכל הקשור אליהם‪ .‬אין באמור לעיל‪ ,‬כדי להטיל חובה‬
‫כלשהי על החברה בקשר עם השירותים ‪.‬‬
‫‪ .6.12‬למען הסר ספק יובהר כי החברה ו‪/‬או העירייה לא תהיינה אחראיות לכל פעולה שהיא‬
‫שתינקט כנגד הספק ו‪/‬או אחר‪ ,‬אם לא יקבל הספק אישורים אלה‪.‬‬
‫‪ .6.13‬הספק ידאג לכלול בכל התקשרויותיו עם המפרסמים ו‪/‬או מזמיני הפרסום‪ ,‬תנאי כי‬
‫התקשרותם תהא כפופה לאמור בהסכם זה וכי ידוע להם כי אין החברה ו‪/‬או העירייה‬
‫נושאות בכל אחריות שהיא כלפיהם ו‪/‬או הנובעת מהתקשרותם עם הספק‪ ,‬בנוגע‬
‫לפרסום‪.‬‬
‫‪ .6.14‬הספק מתחייב לבצע כל פעולה אחרת אשר תידרש ביחס למתקנים‪ ,‬בין ביוזמת החברה‬
‫ובין ביוזמת הספק‪ ,‬בכפוף להוראות ההסכם‪ ,‬ובהתאם להנחיות המנהל מטעם החברה‬
‫ובכפוף לתשלום דמי שימוש ושאר תשלומים (במידת הצורך)‪.‬‬
‫‪ .7‬בטיחות בעבודה‬
‫‪ 7.1‬מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לעניין זה‪ ,‬הספק מתחייב‪ ,‬כי הוא‪ ,‬עובדיו והציוד‬
‫שברשותו יעבדו עפ"י חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה‪ ,‬ובכלל זה הספק ייתן הדרכה‬
‫לעובדים‪ ,‬יספק ציוד מגן אישי‪ ,‬יבצע בדיקות תקופתיות לציוד וכל דבר אחר כאמור‬
‫בחוקי הבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫‪ 7.2‬הספק מתחייב‪ ,‬כי לפני תחילת ביצוע העבודה‪ ,‬יקבל תדרוך בטיחותי מן הממונה על‬
‫הבטיחות בעבודה בעירייה‪.‬‬
‫‪ .8‬טיב ואיכות חומרים‬
‫החומרים והציוד בהם ישתמש הספק בקשר עם ביצוע השירותים יהיו על פי התקן הישראלי‬
‫לגבי אותם פריטים בהם קיים תקן ישראלי ובכל מקרה כל הפריטים יעמדו בסטנדרטים‬
‫הנהוגים בישראל‪.‬‬
‫‪ .9‬זכויות הפרסום‬
‫‪ 9.1‬בתמורה לביצוע השירותים‪ ,‬יהיה הספק רשאי להשתמש לצרכי פרסום מסחרי בשני צידי‬
‫מתקן הפרסום‪ ,‬למעט מתקנים בהם שמורה זכות הפרסום לעירייה‪ ,‬כמפורט הכל‬
‫כמפורט במפרט השירותים (נספח א') ורשימת המתקנים (נספח ח') ובכפוף להוראות‬
‫דלהלן‪.‬‬
‫‪ .9.2‬הספק יהיה רשאי להתקשר עם מפרסמים לשם כך ולגבות מהם תשלום‪ ,‬והכל בכפוף‬
‫למילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .9.3‬הספק ישלם לעירייה אגרת פרסום עבור הפרסום במתקנים בהתאם לחוק העזר כפי‬
‫שייקבע בחוק העזר מעת לעת;‬
‫‪40‬‬
‫‪ .9.4‬הספק יישא בכל מס‪ ,‬אגרה או תשלומים אחרים שיוטלו בגין פרסומת על ידי רשות‬
‫ממשלתית כלשהי‪.‬‬
‫‪ .9.5‬כל ההכנסות הנובעות מפרסום‪ ,‬כאמור‪ ,‬תהיינה שייכות לספק‪.‬‬
‫‪ .9.6‬זכויות הפרסום שיוקנו לספק יהיו אלה המפורטות במפרט השירותים‪ ,‬בלבד‪ .‬יתרת‬
‫זכויות הפרסום במתקנים תהיה שייכת לעירייה ומיועדת לפרסומי העירייה‪ ,‬כהגדרתם‬
‫בתנאי המכרז – נספח ‪ 1‬להסכם‪.‬‬
‫‪ .9.7‬הפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .9.7.1‬הפרסום יהיה בהתאם לכל דין לרבות הוראות חוק העזר ולא יסית לעבירה על‬
‫הוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .9.7.2‬הפרסום ייעשה רק על גבי אותם מתקנים בהם הדבר אפשרי‪ ,‬על פי מפרט‬
‫השירותים;‬
‫‪ .9.7.3‬הפרסום לא יהיה נוגד כללי אתיקה בפרסום‪ ,‬כפי שיפורסמו מעת לעת‪ ,‬ובכללם‬
‫פרסומת אסורה לפי כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומות‬
‫בטלוויזיה וברדיו)‪ ,‬התשנ"ד – ‪ ,1994‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪ .9.7.4‬הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור‪ ,‬לרבות מלל הפרסום‪ ,‬באינטרס‬
‫כלשהו של החברה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או תאגיד מתאגידיה‪ ,‬כולל תדמיתן בפני‬
‫הציבור‪.‬‬
‫‪ .9.7.5‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬לא תותר הצגתם של פרסומים פוליטיים‪.‬‬
‫‪.9.7.6‬הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו‪/‬או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי העירייה‬
‫ו‪/‬או תאגיד מתאגידיהם ו‪/‬או כל צד שלישי שהוא‪.‬‬
‫‪ .9.7.7‬החלפת הפרסום תיעשה באופן שלא יפריע לזרימת התנועה או לבטיחות הציבור‬
‫ובהתאם לכל כללי הבטיחות הדרושים‪ ,‬הספק לא ישאיר חומרים ואביזרים‬
‫כלשהם במקום וידאג לניקיון המקום בו בוצעה העבודה‪.‬‬
‫‪ .9.8‬הספק יהא חייב להסיר על חשבונו‪ ,‬מעל גבי מתקני הפרסום‪ ,‬כל פרסום שאינו ממלא‪ ,‬על‬
‫פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ ,‬אחר איזה מהתנאים המפורטים בסעיף ‪ 9.6‬לעיל‪,‬‬
‫כולו‪ ,‬מיד עם התגלותו ולא יאוחר מ‪ 8 -‬שעות מרגע שהספק יקבל על כך את הודעת‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .9.9‬החליטה החברה כאמור‪ ,‬תודיע על כך בכתב לספק והספק יפעל על פי דרישות החברה‬
‫וזאת מבלי להעניק לספק כל זכות ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה כנגד החברה ו‪/‬או העירייה‪.‬‬
‫הספק יהיה רשאי לערער על החלטת המנהל בפני מנכ"ל העירייה‪ ,‬אולם בכל מקרה‬
‫יסיר את השילוט עד קבלת החלטת מנכל העירייה‪ .‬החלטת מנכל העירייה תהיה סופית‬
‫ובלתי ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪ .9.10‬מובהר בזאת כי אם הספק לא יסיר את הפרסום תוך ‪ 8‬שעות מקבלת דרישת החברה‬
‫ו‪/‬או העירייה תהא רשאית החברה להסיר את הפרסום על חשבון הספק‪ .‬למען הסר‬
‫ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי החברה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או המנהל ו‪/‬או מי מטעמם לא ישאו‬
‫באחריות כלשהי לפגיעה‪ ,‬הפסד ונזק שייגרמו לפרסום ו‪/‬או למתקנים ו‪/‬או לספק ו‪/‬או‬
‫לכל אדם אחר‪ ,‬כתוצאה מהסרת הפרסום‪.‬‬
‫‪ .9.11‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות לפסול פרסום‬
‫שבוצע על גבי מתקני הפרסום או להתנות את המשך הפרסום בתנאים‪ ,‬לרבות בדבר‬
‫עריכת שינויים בו‪ ,‬או להטיל מגבלות על הצגת הפרסום או לדרוש מהספק שלא להציג‬
‫פרסום‪ ,‬או לחדול מהצגת פרסום ו‪/‬או להסיר פרסום‪ ,‬בכל עת במהלך תקופת הפרסום‪,‬‬
‫והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .9.12‬למען הסר ספק‪ ,‬פעולותיה של החברה ו‪/‬או של המנהל לא יטילו על החברה ו‪/‬או על‬
‫העירייה ו‪/‬או על מי מטעמן‪ ,‬אחריות כלשהי לגבי הפרסום‪ ,‬תצוגתו ותוכנו‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .9.13‬הספק מתחייב בזה כי הוא ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מי מטעמו‪ ,‬יבצעו את עבודות הפרסום‪,‬‬
‫באופן כזה שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו‪/‬או לזרימתה ו‪/‬או לבטיחות הולכי רגל‪.‬‬
‫‪ .9.14‬הפרסום יהיה מותר רק בהתאם לקבוע בהוראות המפרטים הטכניים של כל מתקן‬
‫מהמתקנים ולא יחרוג מהגודל המותר לפרסום מכוח הוראות אלו‪.‬‬
‫‪ .9.15‬הספק ישלם את התמורה בגין המתקנים במלואם‪ ,‬אף אם פני הפרסום‪ ,‬כולם או‬
‫חלקם‪ ,‬יהיו ללא פרסום בפועל‪.‬‬
‫‪ .9.16‬בכפוף לאמור בהסכם זה ו‪/‬או בדין‪ ,‬יבצע הספק פרסום לכל מפרסם שיהיה מעוניין‬
‫בכך‪ ,‬ללא כל הפלייה‪ .‬כל תלונה שיגיש מפרסם לעניין סירוב הספק כאמור‪ ,‬ידון בה‬
‫המנהל‪ .‬לאחר שמיעת טענות המפרסם והספק‪ ,‬ייתן המנהל את החלטתו שתחייב את‬
‫הספק‪.‬‬
‫‪ .9.17‬מוסכם בזה כי שמורה לחברה הזכות לדרוש מהספק להקצות על גבי המתקנים‬
‫השונים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬שטחים לטובת פרסום של מסרים עירוניים‪ ,‬על פי הנחיות‬
‫המנהל וכמפורט בסעיף זה‪ ,‬על כל תתי סעיפיו‪.‬‬
‫‪ .10‬פרסום עירוני‪/‬מסרים עירוניים‪/‬פרסומי עירייה‪:‬‬
‫‪ 10.1‬הספק יפעל בכל הקשור לפרסום עירוני‪/‬מסרים עירוניים‪/‬פרסומי עירייה בהתאם‬
‫למפרט השירותים‪.‬‬
‫‪ .10.2‬מבלי לגרוע מן האמור במפרט השירותים וביחס לכלל המתקנים‪ ,‬כל הפרסומים‪,‬‬
‫הפקתם‪ ,‬ייצורם‪ ,‬הדפסתם והתקנתם יבוצעו על ידי הספק והוא לא יהא זכאי לתמורה‬
‫כלשהי בגין כך‪ .‬כל פרסום של מסרים עירוניים שיינזק‪ ,‬מסיבה כלשהי‪ ,‬הספק יחליפו‬
‫על חשבונו בפרסום חדש‪ ,‬בהקדם האפשרי‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 7-‬ימים מהיוודע לו דבר הנזק‬
‫ו‪/‬או על פי דרישת המנהל‪ ,‬על פי המוקדם מביניהם‪.‬‬
‫‪ .10.3‬כל פעולה בקשר לביצוע פרסום המסרים העירוניים לרבות תוכנם‪ ,‬תיעשה אך ורק מול‬
‫נציג החברה‪ ,‬עליו תימסר הודעה לספק‪ .‬החברה תהא רשאית להחליף את הנציג‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה‪ ,‬ותודיע בכתב על כל החלפה כנ"ל לספק‪.‬‬
‫‪ .10.4‬נציג החברה ימסור לספק הודעה המציינת את פרטי הפרסום הדרוש והודעה זו תועבר‬
‫לספק לכל הפחות ‪ 7‬ימים‪ ,‬לפני המועד הדרוש לביצוע פרסומם‪ .‬להודעה זו יצורף תוכן‬
‫המסר העירוני באמצעות דואר אלקטרוני ו‪/‬או קובץ על גבי דיסקט והספק מתחייב‬
‫לבצע על חשבונו את הפקת המסר העירוני‪ ,‬לרבות הדפסתו‪ ,‬חיתוכו והתקנתו על גבי‬
‫המתקנים והכל על פי הוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ .11‬אחזקת מתקני הפרסום‬
‫‪ .11.2‬מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי מפרט השירותים‪ ,‬במשך כל תקופת ההסכם וכל‬
‫הארכה מכוחו יהיה הספק אחראי לשלמות מתקני הפרסום בהם ניתנה לו זכות‬
‫פרסום‪ ,‬לאחזקתם‪ ,‬לתיקונם‪ ,‬לשמירה על נקיונם ולסילוק כל פסולת ו‪/‬או כל מפגעים‬
‫מסביבתם‪ ,‬בתום ביצוע עבודה כלשהיא בקשר עמם על ידו כמפורט במפרט השירותים‪.‬‬
‫‪ .11.3‬בכל מקרה‪ ,‬מודגש‪ ,‬כי הספק יערוך סיורים בתדירות של אחת לשבוע לבדיקת תקינות‬
‫ושלמות מתקני הפרסום ולדאוג לכל תיקון נדרש‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .11.4‬הספק יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש מכל סיבה שהיא‪ ,‬לרבות וונדליזם וכוח עליון‪,‬‬
‫תוך ‪ 3‬ימים מן המועד שנדרש לכך על ידי המנהל‪ .‬ואולם פינוי מפגעים וביצוע כל תיקון‬
‫שיימצא דחוף על ידי המנהל יבוצע תוך ‪ 6‬שעות ממועד קבלת דרישת המנהל‪ .‬לא עשה‬
‫כן הספק‪ ,‬תהיה החברה רשאית לבצע את התיקון באמצעות מי שתבחר על חשבון‬
‫הספק ובנוסף לחברה תהא הזכות לחייב את הספק בתשלום פיצוי כספי מוסכם בסך של‬
‫‪.₪ 2,500‬‬
‫‪ .11.5‬אי תיקון בילבורד שניזוק או נתקלקל במשך ‪ 3‬ימים כאמור לעיל‪ ,‬יחייב את הספק‬
‫לשלם לחברה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך ‪ 2,500‬ש"ח לכל יום החל מהיום הרביעי‬
‫מקבלת הדרישה‪ .‬הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן‪ ,‬החל מיום חתימת‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪ .11.6‬הספק מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו את כל ציוד העזר הנדרש וכן לספק ולהתקין‬
‫על חשבונו חלפים של ציוד שניזוק או התקלקל לרבות ציוד שחובל או נשבר‪.‬‬
‫‪ .11.7‬הספק מתחייב לנקות את מתקני הפרסום בחומרים המתאימים‪ ,‬בתדירות כפי‬
‫שתיקבע על ידי המנהל אך לא עולה על אחת לשבעה ימים‪ ,‬הכל לשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫לצורך כך‪ ,‬יחזיק הספק צוות מתאים ויתאם עם המנהל את המועדים לניקוי מתקני‬
‫הפרסום‪.‬‬
‫‪ .11.8‬בכל אחת משנות ההסכם‪ ,‬כולל תקופות ההארכה‪ ,‬ככל שתהיינה‪ ,‬מתחייב הספק‬
‫לערוך סיור מקיף בכל האתרים בהם מתוחזקים על ידו מתקני הפרסום‪ .‬הסיור יכלול‬
‫בדיקת תקינות טכניות ותקינות מצב חיצוני‪ .‬הספק יבצע באותה תדירות שיפוץ כללי‬
‫של מתקני הפרסום כולל חידוש צבע והכל לשביעות רצונו של המנהל‪ .‬הספק יודיע‬
‫למנהל על מועד השיפוץ‪ ,‬כאמור‪ ,‬לכל הפחות ‪ 3‬ימים מראש‪.‬‬
‫‪ .11.9‬הספק ימציא אחת לרבעון‪ ,‬לא יאוחר מה‪ 5 -‬לחודש קלנדרי‪ ,‬דו"ח המרכז את פעילותו‬
‫בתחום במהלך הרבעון האחרון‪ ,‬ודו"ח תקינות כל מתקני הפרסום‪.‬‬
‫‪ .12‬קבלני משנה מורשים‬
‫‪ .12.2‬הספק מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם‬
‫קבלנים מוסמכים ומורשים לביצוע המטלות המיועדות להם‪.‬‬
‫‪ .12.3‬הספק יעביר לאישורו מראש של המנהל רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע‬
‫מלאכה מסוימת כקבלני משנה‪.‬‬
‫‪ .12.4‬המנהל יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה‪ ,‬או את כולם‪,‬‬
‫מביצוע עבודות בפרויקט כקבלני משנה‪ .‬המנהל יהיה רשאי להתנות את אישורו‬
‫להעסקתו של כל ספק כספק משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו ספק על‬
‫ביצוע העבודות שאותו ספק משנה יבצע בפרויקט‪.‬‬
‫‪ .12.5‬פסל המנהל על פי סמכותו לעיל‪ ,‬את כל הקבלנים שברשימה שהוצגה לו‪ ,‬יעביר הספק‬
‫לאישור המנהל רשימה חדשה וחוזר חלילה עד לקבלת אישור המנהל‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ .13‬דמי השימוש‬
‫‪ .13.1‬הספק ישלם לחברה דמי שימוש עבור השימוש לצרכי פרסום במתקני הפרסום‪ ,‬ביחס‬
‫לכל מתקן ממתקני הפרסום‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סוג המתקן‬
‫דמי שימוש שנתיים בש"ח למתקן בודד‬
‫בילבורד בכל מידה שהיא‪ ,‬בעל צד אחד‪,‬‬
‫לפחות‪ ,‬המיועד לפרסום מסחרי‬
‫________________ ‪₪‬‬
‫למתקן בודד‬
‫‪ .13.2‬דמי השימוש‪ ,‬ביחס לכל מתקן בו ניתנה לספק זכות פירסום (צד אחד‪ /‬שני צדדים)‪,‬‬
‫ישולמו לחברה‪ ,‬בין אם בוצע פירסום מסחרי בפועל ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .13.3‬דמי השימוש יחושבו כמכפלת דמי השימוש למתקן (כנקוב בעמודה ‪ 2‬לטבלה) במספר‬
‫מתקני הפרסום שעל הספק יהיה להקים ו‪/‬או לתחזק בפועל ובלבד שהמתקנים‬
‫מאפשרים שימוש לצרכי פרסום (להלן‪" :‬דמי השימוש")‪.‬‬
‫‪ .13.4‬דמי השימוש אינם כוללים מע"מ‪ .‬באם על פי דין דמי השימוש מחוייבים במע"מ או כל‬
‫מס אחר שיבוא במקומו ו‪/‬או שיתווסף לו‪ ,‬ישא בהם הספק וישלמו בנוסף‪ ,‬כשיעורו‬
‫בעת התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ .13.5‬דמי השימוש יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי של הממשלה (להלן‪" :‬המדד")‪ ,‬כאשר הבסיס לחישוב‬
‫ההצמדה הוא המדד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז לעומת המדד הידוע ביום‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ .13.6‬על אף האמור לעיל;‬
‫‪ .13.6.1‬הספק לא ישלם דמי שימוש עבור בילבורדים בהם אין צד לפרסום מסחרי‪ ,‬אלא‬
‫אם הוסף להם צד לפרסום מסחרי והחל ממועד ההוספה;‬
‫‪ .13.6.2‬עבור הבילבורדים הקיימים על הקיר האקוסטי בתחומי תוכנית מתאר כס‪1/60/‬‬
‫ישלם הספק רק מחצית מדמי השימוש‪.‬‬
‫‪ .13.6.3‬עבור מתקנים מסוג ‪ BOX‬תלת מימדי‪ ,‬שספק יידרש‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬על ידי החברה‬
‫להקימם במיקומים שונים בעיר במהלך תקופת ההסכם‪ ,‬ישלם הספק דמי‬
‫שימוש בשיעור של ‪ 150%‬מדמי השימוש‪.‬‬
‫‪ .13.7‬דמי השימוש לתקופת ההסכם ישולמו על בסיס תשלום רבעוני‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .13.7.1‬במעמד חתימת ההסכם ימסור הספק במשרדי החברה ‪ 8‬שיקים עבור ‪ 24‬חודשי‬
‫הסכם הראשונים‪ .‬כל שיק יתוארך ליום הראשון בחודש הראשון לכל רבעון‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ .13.7.2‬בתום ‪ 24‬חודשי ההסכם‪ ,‬ימסור הספק בידי החברה ‪ 4‬שיקים רבעוניים מראש‬
‫בכל תחילת שנת התקשרות ובגינה‪ .‬כל שיק יתוארך ליום הראשון בחודש‬
‫הראשון לכל רבעון‪.‬‬
‫‪ .13.8‬בתום כל שנה משנות תקופת ההסכם תיערך התחשבנות בין הצדדים בהתאם‬
‫להוראות דלעיל וכל יתרת זכות שתיזקף בעקבותיה לטובת החברה תשולם לה על ידי‬
‫הספק תוך ‪ 14‬ימים ממועד ביצוע ההתחשבנות‪ .‬אי תשלום היתרה‪ ,‬כאמור‪ ,‬במועדה‬
‫תהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪ .13.9‬בנוסף לדמי השימוש‪ ,‬הספק ישלם לעירייה מלוא האגרות בהתאם להוראות חוק העזר‬
‫או כל חוק עזר אחר שיבוא במקומו וכן כל תשלום ו‪/‬או אגרה ו‪/‬או מס אחר המתחייב‬
‫על ידי הרשויות המוסמכות לרבות בגין ההכנסות מהפרסום‪ .‬ערבות הביצוע תשמש‬
‫כבטוחה גם לתשלום אגרות השילוט ע"י הספק‪ ,‬בהתאם להוראות החוק ותחולט‬
‫במידה ואלו לא ישולמו על‪-‬ידו‪.‬‬
‫‪ .13.10‬סכום מן הסכומים או חוב של הספק שישולם באיחור יישא ריבית בשיעור שיהיה‬
‫קבוע במועד הפיגור בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי סכומים בלתי מאושרים בחריגת‬
‫יתר בחשבון עו"ש‪.‬‬
‫‪ .13.11‬כל פיגור העולה על ‪ 14‬ימים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ויזכה את החברה‬
‫בפיצוי חד פעמי קבוע ומוסכם מראש מאת הספק בסכום השווה ל – ‪ 5,000‬דולר‬
‫(ארה"ב) לפי שערו היציג הידוע ביום התשלום‪ ,‬זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת‬
‫העומדת לה במקרה של הפרה יסודית על פי ההסכם ו‪/‬או בדין לרבות חילוט הערבות‬
‫הבנקאית‪.‬‬
‫‪ .13.12‬מובהר בזאת‪ ,‬כי כל הוספה של מתקן מהמתקנים‪ ,‬תגדיל את דמי השימוש בסך השווה‬
‫לתמורה אותה נקב הספק בהצעת המחיר מטעמו בהתאם למתקן הבודד‪ ,‬על פי טבלת‬
‫הצעת המחיר‪ .‬החישוב יעשה במועד שייקבע על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .14‬אי קיום יחסי עובד ומעביד‬
‫‪ .14.1‬הספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי וכי עליו‬
‫בלבד תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה‪ ,‬פציעה‪ ,‬נכות‪,‬‬
‫מוות‪ ,‬נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לספק עצמו ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או לצד שלישי תוך כדי‬
‫או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .14.2‬הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מישהו‬
‫מטעמו לבין החברה ו‪/‬או העירייה יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם‬
‫הספק ל צורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא‬
‫יהיו בינם ובין החברה ו‪/‬או העירייה כל יחסי עובד מעביד‪ .‬כן מצהיר הספק כי האמור‬
‫לעיל יחול גם על הגורמים אשר אינם עובדי הספק ואשר מספקים לו שירותים לצורך‬
‫ביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .14.3‬אם יקבע מסיבה כלשהי‪ ,‬במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה‪ ,‬כי למרות כוונת‬
‫הצדדים‪ ,‬שבאה לידי ביטוי בהסכם זה‪ ,‬רואים מי מהמועסקים על ידי הספק כעובד‬
‫החברה ו‪/‬או העירייה‪ ,‬וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד‪,‬‬
‫הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי הספק ישפה את החברה ו‪/‬או העירייה‪ ,‬מיד‬
‫עם דרישה‪ ,‬בגין כל חבות שתוטל על מי מהן עקב הקביעה כאמור‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .15‬אחריות וביטוח‬
‫‪ .15.1‬הספק מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב ואופן ביצוע‬
‫השירותים‪ .‬מוסכם כי הסכמתו ו‪/‬או אישורו ו‪/‬או הוראותיו של המנהל ו‪/‬או של החברה‬
‫– בקשר לעניינים הקשורים לביצוע השירותים אינם משחררים את הספק מאחריות‬
‫בלעדית לטיב השירותים ואופן ביצוען‪.‬‬
‫‪ .15.2‬מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי הסכם זה ומכל אחריות המוטלת עליו על פיו‪,‬‬
‫הספק יהיה אחראי לכך שהעבודה תבוצע ברמה מקצועית מעולה‪.‬‬
‫‪ .15.3‬הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק‪ ,‬איזה שהוא‪ ,‬בלי יוצא מן‬
‫הכלל‪ ,‬שייגרם לחברה ו‪/‬או לעירייה ו‪/‬או לעובדיהן ו‪/‬או שלוחיהן ו‪/‬או למי שבא מטעמן‬
‫ו‪/‬או לאדם אחר כלשהו‪ ,‬לגוף או לרכוש‪ ,‬בשל מעשה ו‪/‬או מחדל של הספק ו‪/‬או עובדיו‬
‫ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬מביצוע‬
‫התחייבויות הספק על פי הסכם זה ובקשר עם ביצוע פעולות ו‪/‬או מחדלים בקשר עם‬
‫השירותים‪ .‬הספק יפצה את החברה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או את הניזוק‪/‬ים‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בכל‬
‫דמי הנזק שיגיעו לה‪/‬ם‪ .‬הספק משחרר לחלוטין ומראש את החברה והעירייה ו‪/‬או‬
‫עובדיהן‪ ,‬שלוחיהן ואת מי שבא מטעמן מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק כאמור‬
‫לעיל שארע לכל אדם‪ ,‬לגוף ו‪/‬או לרכוש‪ ,‬בכל עילה שהיא‪ .‬מבלי לפגוע מכלליות האמור‬
‫בסעיף זה‪ ,‬וכדי להסיר כל ספק‪ ,‬מוצהר בזה כי "נזק" לצורך סעיף זה כולל גם עבודות‬
‫נוספות שהצורך לספקם נבע מביצוע לקוי של השירותים נשוא הסכם זה ו‪/‬או כל סכום‬
‫יתר שהחברה ו‪/‬או העירייה שילמו או התחייבו לשלמו לכל אדם כתוצאה מרשלנות או‬
‫טעות של הספק‪.‬‬
‫‪ .15.4‬הספק אחראי כלפי כל צד שלישי‪ ,‬לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותו‪,‬‬
‫במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודות הנזיקין (נוסח חדש)‪ ,‬או לפי כל דין אחר‪,‬‬
‫לנזקים שייגרמו ממעשה ו‪/‬או מחדל של הספק ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או מחדל של‬
‫הספק ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או שלוחיו ו‪/‬או מי שבא מטעמו והקשורים‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫בביצוע התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה‪ .‬אם ייתבעו החברה ו‪/‬או העירייה ו‪/‬או‬
‫עובדיהן ו‪/‬או של וחיהן ו‪/‬או מי שבא מטעמן‪ ,‬בכל עילה שהיא‪ ,‬על נזק שנגרם כתוצאה‬
‫מהאמור לעיל לכל אדם‪ ,‬לגוף ו‪/‬או לרכוש‪ ,‬יהא על הספק לסלק את התביעה כנגדן או‬
‫לשלם כל סכום שייפסק לחובתן ו‪/‬או לחובת מי מהן על ידי בית המשפט בפסק דין סופי‬
‫ולפצותן ולשפותן בשלמות בגין תביעה‪/‬ות‪ ,‬כאמור לרבות בגין ההוצאות המשפטיות‬
‫שייגרמו להן‪.‬‬
‫‪ .15.5‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל הספק יהיה אחראי לכל עבירה שתיגרם בקשר עם מתקני‬
‫הפרסום וכן בגין כל מעשה או מחדל שיבוצעו על ידו או על ידי שליחים והבאים מכוחו‪.‬‬
‫‪ .15.6‬מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין‪ ,‬על הספק לערוך ולקיים‪,‬‬
‫על חשבון הספק‪ ,‬למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית‪ ,‬למשך ‪12‬‬
‫חודשים נוספים נוספות)‪ ,‬את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף‬
‫להסכם זה כנספח ‪ ,3‬והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן‪" :‬ביטוחי הספק" ו"אישור‬
‫עריכת הביטוח"‪ ,‬לפי העניין)‪ ,‬אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין‪.‬‬
‫‪ .15.7‬על אף האמור לעיל‪ ,‬לספק הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש המפורט באישור עריכת‬
‫הביטוח‪ ,‬במלואו או בחלקו‪ ,‬אך הפטור המפורט בסעיף ‪ 12.11‬יחול כאילו נערך הביטוח‬
‫בגינו במלואו‪.‬‬
‫‪ .15.8‬ללא צורך בכל דרישה מצד החברה‪ ,‬על הספק להמציא לידי החברה‪ ,‬לפני תחילת מתן‬
‫השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון‬
‫התמורה‪ ,‬את אישור עריכת הביטוח‪ ,‬כשהוא חתום בידי מבטחיו‪ .‬כמו כן‪ ,‬מיד בתום‬
‫תקופת הביטוח‪ ,‬על הספק להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש‬
‫‪46‬‬
‫תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת‪ ,‬ומידי תקופת ביטוח‪ ,‬כל עוד הסכם זה‬
‫בתוקף ו‪/‬או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף ‪ 15.6‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .15.9‬מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת‬
‫הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק‪ ,‬שאין בה כדי לגרוע מכל‬
‫התחייבות של הספק לפי ההסכם ו‪/‬או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק‬
‫ממלוא החבות על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי דין‪ ,‬ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או‬
‫מי מטעם החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור‪.‬‬
‫‪ .15.10‬לחברה תהא הזכות‪ ,‬אך לא החובה‪ ,‬לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי‬
‫הספק כאמור לעיל‪ ,‬ועל הספק לבצע כל שינוי‪ ,‬תיקון‪ ,‬התאמה או הרחבה שיידרשו על‬
‫מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .15.11‬מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל‬
‫אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי‬
‫הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים‪ ,‬טיבם‪ ,‬היקפם‪ ,‬ותוקפם‪ ,‬או לגבי העדרם‪ ,‬ואין‬
‫בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין‪,‬‬
‫וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו‪ ,‬בין אם בדקו את אישור‬
‫עריכת הביטוחים ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .15.12‬הספק פוטר את החברה ו‪/‬או את העירייה ואת הבאים מטעמן מאחריות לכל אובדן או‬
‫נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה ו‪/‬או‬
‫העירייה או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים‪ ,‬ולא תהיה לספק כל טענה‪,‬‬
‫דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו‪/‬או נזק כאמור‪ .‬פטור כאמור לא יחול‬
‫כלפי מי שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪ .15.13‬בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור‬
‫המבטחים על זכות התחלוף כלפי החברה ו‪/‬או העירייה וכלפי הבאים מטעמן; הוויתור‬
‫על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫‪ .15.14‬מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם‪ ,‬ובמקרה בו‬
‫השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק‪ ,‬על‬
‫הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף‬
‫ההתקשרות‪ .‬לחלופין‪ ,‬לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח‬
‫במסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק‪.‬‬
‫‪ .15.15‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס‬
‫לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה‬
‫ועל הספק תחול האחריות לשפות את החברה בגין כל אובדן או נזק שייגרם‪ ,‬במישרין או‬
‫בעקיפין‪ ,‬עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה‪ ,‬אם ייגרם‪,‬‬
‫בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו‬
‫‪ .15.16‬הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .16‬הפרה וביטול ההסכם‬
‫‪ .16.1‬החברה תהא רשאית‪ ,‬בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪,‬‬
‫להביא הסכם זה לקיצו לאלתר וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .16.1.1‬הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית או הפר איזה מהתחייבויותיו על פי‬
‫ההסכם ולא תיקן את ההפרה תוך ‪ 7‬ימים מיום משלוח התראה בכתב ע"י‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ .16.1.2‬הספק לא תיקן את הליקויים וגם‪/‬או המחדלים שנמצאו במתקנים תוך המועד‬
‫שנקבע לכך ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪ .16.1.3‬הספק הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין‪ ,‬הספק הוא חברה‬
‫שקיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס‬
‫נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת והצו‪ ,‬המינוי או ההחלטה‬
‫האמורים לא בוטלו תוך ‪ 45‬יום ממועד קבלתם‪.‬‬
‫‪ .16.1.4‬אם התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת‬
‫הסכם זה אינה נכונה‪ ,‬או שהספק לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר‪ ,‬לדעת‬
‫החברה‪ ,‬היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו‪.‬‬
‫‪ .16.2‬מוסכם בזאת כי בנוסף ומבלי לגרוע באמור בכל דין יחשבו הסעיפים ‪14 ,12 ,4-10‬‬
‫כתנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .16.3‬כל נזק שיגרם לספק ו‪/‬או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה‬
‫יחול על הספק‪.‬‬
‫‪ .16.4‬בוטל ההסכם עקב איזה מהנסיבות הנזכרות בסעיף ‪ 16.1‬לעיל‪ ,‬ישלם הספק לחברה‬
‫פיצוי מוסכם בסך השווה ל‪ .₪ 50,000-‬אין בפיצוי זה לגרוע מכל פיצוי ו‪/‬או סעד ו‪/‬או‬
‫תרופה אחרים להם זכאית החברה עפ"י כל דין בגין הנזקים‪ ,‬ההפסדים וההוצאות‬
‫שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם‪.‬‬
‫‪ .16.5‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות‪ ,‬שניתנה ע"י הספק‬
‫להבטחת ביצוע ההסכם‪ ,‬כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין נזקיה ומבלי לפגוע בכל זכות‬
‫אחרת הנתונה לה עפ"י כל דין והסכם‪.‬‬
‫‪ .16.6‬בוטל ההסכם או נסתיים תוקפו‪ ,‬החברה תהא רשאית להתקשר עם אחר ו‪/‬או להעסיק‬
‫עובדים מטעמה בביצוע השירותים נשוא ההסכם על חשבון הספק אשר יישא בכל עלויות‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪ .17‬הסבת ההסכם‬
‫‪ .17.1‬הספק אינו רשאי להסב לאדם אחר הסכם זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬או להעביר כל זכות‬
‫ו‪/‬או התחייבות על פיו‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬וכן אין הספק רשאי להתקשר לגבי ביצוע‬
‫הסכם זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬עם אדם אחר‪ ,‬בלי הסכמת החברה בכתב ומראש; כל‬
‫העברה ו‪/‬או הסבה‪ ,‬כאמור‪ ,‬תהיה חסרת תוקף‪.‬‬
‫‪ .17.2‬ספק משנה אשר יועסק ע"י הספק חייב באישור מראש ובכתב של החברה‪.‬‬
‫‪ .17.3‬התקשר הספק עם אדם אחר בקשר לביצוע הסכם זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬יהיה הספק‬
‫חייב לבטל את ההתקשרות עם אותו אדם‪ ,‬לפי דרישת החברה לכך‪ ,‬אף אם קודם לכן‬
‫נתנה החברה את הסכמתה להתקשרות זו‪ .‬אם ניתנת הסכמה כאמור‪ ,‬לא תיצור היא‬
‫יחסים חוזיים ישירים בין החברה לבין האדם האחר והספק יהיה תמיד אחראי כלפי‬
‫החברה לביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .17.4‬החברה תהיה רשאית להסב לעירייה את כל או חלק מזכויותיה ו‪/‬או התחייבויותיה‬
‫לפי הסכם זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת‬
‫הספק לכך ובלבד שלא תיפגענה זכויותיו מכוח ועל פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .18‬ערבות‬
‫‪ .18.1‬להבטחת קיום התחייבויות הספק על פי הסכם זה‪ ,‬יפקיד הספק במועד חתימת הסכם‬
‫זה וכתנאי לחתימתו‪ ,‬בידי החברה ולטובת החברה והעירייה גם יחד‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן בסכום של ‪ .₪ 40,000‬הערבות‬
‫תהיה בתוקף עד תום ‪ 60‬ימים לאחר תום תקופת ההסכם לרבות כל תקופת הארכה‪,‬‬
‫ככל שתחול‪ .‬הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם כנספח ‪( 2‬להלן – "ערבות‬
‫הביצוע")‪.‬‬
‫‪ .18.2‬ערבות הביצוע תינתן להבטחת הביצוע של הוראות ההסכם על ידי הספק וכלל‬
‫התחייבויות הספק על פיו‪ ,‬לרבות להבטחת האחריות לטיב העבודה והחומרים‪.‬‬
‫‪ .18.3‬החברה ו‪/‬או העירייה תהינה רשאיות לחלט את ערבות הביצוע‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬בלא‬
‫צורך ליתן על כך התראה מראש לספק בכל מקרה שלפי שיקול דעתה הפר הספק‬
‫הוראה אחת או יותר מהוראות הסכם זה ובלבד שהסכום המחולט לא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה‪.‬‬
‫‪ .18.4‬אם וככל שלא ניתן יהיה להוציא ערבות ביצוע לכל תקופת ההסכם‪ ,‬תוקפה של ערבות‬
‫הביצוע יוארך על ידי הספק לתקופה נוספת או תקופות נוספות באופן שערבות הביצוע‬
‫תהיה בתוקף עד ל‪ 60 -‬יום לאחר תום תקופת ההסכם‪/‬תקופת ההארכה שלו‪ ,‬ככל‬
‫שתהיה‪ .‬חלף הארכת תוקף ערבות הביצוע רשאי הספק להמציא לחברה כתב ערבות‬
‫ביצוע חדש על פי תנאי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .18.5‬הספק ימציא לחברה את כתב ההארכה של ערבות הביצוע או את כתב הערבות החדש‪,‬‬
‫לא יאוחר מאשר ‪ 45‬יום לפני מועד פקיעתו של אותו כתב ערבות‪.‬‬
‫‪ .18.6‬אי חידוש ערבות הביצוע‪ ,‬יהווה הפרה יסודית של ההסכם והחברה תהא רשאית‪,‬‬
‫בנוסף לכל סעד אחר‪ ,‬לחלט עקב כך את ערבות הביצוע‪ ,‬כולה או חלקה‪.‬‬
‫‪ .18.7‬חולטה הערבות על ידי החברה ולא בוטל ההסכם יהיה הספק חייב להפקיד בידי‬
‫החברה ערבות נוספת בשיעורה‪ ,‬בערכה ולתוקפה של הערבות כפי שיהיה בעת החילוט‪.‬‬
‫‪ .18.8‬קבלת ערבות הביצוע ו‪/‬או חילוטה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬לא יפגעו בזכויות האחרות של‬
‫החברה לפי הסכם זה וגם ‪/‬או לפי החוק‪.‬‬
‫‪ .19‬כללי‬
‫‪ .19.1‬הסכם זה כפוף לאישורו של שר הפנים ככל שיידרש אישור כאמור ולאישור כל‬
‫הרשויות המוסמכות בדין‪.‬‬
‫‪ .19.2‬כל שינוי של הסכם זה וכן כל ויתור‪ ,‬ארכה או הנחה מאת איזה מן הצדדים‪ ,‬לא יהיה‬
‫להם תוקף כלשהו אלא אם נעשו במפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם או –‬
‫במקרה של ויתור‪ ,‬הארכה או הנחה – על ידי הצד ממנו נדרש הויתור‪ ,‬הארכה או‬
‫הנחה‪.‬‬
‫‪ .19.3‬שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י הסכם זה‬
‫או עפ"י כל דין‪ ,‬או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא‪,‬‬
‫אלא אם הויתור‪ ,‬ההסכמה‪ ,‬הדחייה‪ ,‬השינוי‪ ,‬הביטול‪ ,‬או התוספת נעשו בכתב‬
‫ובמפורש‪.‬‬
‫‪ .19.4‬הסכם זה מבטא את כל התנאים‪ ,‬ההבטחות והמצגים שהוחלפו בין הצדדים במשא‬
‫ומתן שהתנהל ביניהם לקראת הסכם זה וכל ההבטחות‪ ,‬חילופי הצעות‪ ,‬או דברים‬
‫אחרים שנאמרו או נכתבו בין הצדדים לפני חתימת ההסכם – בטלים ומבוטלים בזה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ .19.5‬החברה תהיה רשאית לקזז כל חוב המגיע לה ו‪/‬א לעירייה מהספק לפי הסכם זה או‬
‫בגין ביצוע עבודות אחרות עבור החברה כנגד כל חוב המגיע לספק מהחברה על פי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .19.6‬הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום שהוא המגיע לו‪ ,‬לטענתו‪ ,‬מאת החברה מדמי‬
‫השימוש ו‪/‬או מכל סכום אחר המגיע לחברה מאת הספק על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .19.7‬כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה‪ ,‬וכל הודעה שתישלח לפי הכתובת הנ"ל‬
‫תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך ‪ 48‬שעות מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום או‬
‫בכל דרך אחרת שניתנת להוכחה‪.‬‬
‫‪ .19.8‬הספק ישא בכל ההוצאות הנדרשות על פי הסכם זה‪ ,‬ובכל ההוצאות הכרוכות במתן‬
‫הערבויות על פיו‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫____________________________‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ‬
‫______________‬
‫הספק‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ________________ עו"ד‪ ,‬מאשר בזה כי ההסכם דלעיל נחתם על ידי מי שמוסמך‬
‫לחייב את הספק עפ"י הדין‪.‬‬
‫היום‪____________________ :‬‬
‫_____________________________‬
‫עורך – דין‬
‫‪50‬‬
‫נספח ‪ –2‬נוסח ערבות ביצוע‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא‬
‫רח' התע"ש ‪11‬‬
‫כפר סבא‬
‫לכבוד‬
‫עיריית כפר סבא‬
‫רח' וייצמן ‪135‬‬
‫כפר סבא‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫על‪-‬פי בקשת _________________ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪(___________ .‬להלן ‪" -‬הספק") אנו ערבים‬
‫בזאת כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך של ‪ 50,000‬ש"ח (חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן ‪-‬‬
‫"סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן‬
‫(להלן ‪" -‬הפרשי הצמדה") וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית לבין הספק‬
‫בעקבות מכרז שלה מס' ‪ 6/2015‬לאספקה‪ ,‬התקנה ותחזוקה של ארגזי פרסום בכפר סבא (להלן ‪-‬‬
‫"ההסכם") ולהבטחת מילוי שלם ומלא‪ ,‬ע"י הספק של כל תנאי ההסכם‪.‬‬
‫אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה‬
‫מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכן הראשונה בכתב‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את‬
‫דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הכספים כאמור‪ ,‬או איזה מהם‪ ,‬תחילה‬
‫מאת הספק‪ ,‬בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת‪ ,‬ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי‬
‫שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן‪.‬‬
‫אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או‬
‫במספר דרישות‪ ,‬שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שסך כל דרישותיכן‬
‫ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫בכתב זה "מדד" ‪ -‬משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן‪ :‬אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של‬
‫כל תשלום בפועל עפ"י כתב זה (להלן ‪" -‬המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין‬
‫חודש ספטמבר ‪ 2015‬שפורסם בחודש אוקטובר ‪( 2015‬להלן ‪" -‬המדד היסודי") יהוו סכום הקרן‬
‫והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול‪.‬‬
‫התחייבותנו זאת תישאר בתוקפה עד ליום ‪ 07‬לחודש ‪ 03‬לשנת ‪ 2019‬ועד בכלל‪.‬‬
‫כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם‪/‬או להסבה‪.‬‬
‫על פי דרישתכם בכתב אנו נאריך את תוקף הערבות מעת לעת ובלבד שהדרישה תגיע אלינו לפני‬
‫תום תקופת הערבות או תום תקופת הארכתה‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬
‫בנק______________‬
‫תאריך‪_____________:‬‬
‫‪51‬‬
‫נספח ‪ - 3‬אישור עריכת ביטוח‬
‫תאריך ___________‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ו‪/‬או חברת האם ו‪/‬או חברות בנות ו‪/‬או חברות שלובות‬
‫ו‪/‬או חברות קשורות ו‪/‬או עיריית כפר סבא ו‪/‬או גופים עירוניים‬
‫(להלן‪ ,‬ביחד ולחוד‪" :‬החברה")‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪"(______________________ :‬הספק")‬
‫הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הספק בקשר‬
‫עם התקנה‪ ,‬אחזקה ושימוש בארגזי פרסום (בילבורדים) בכפר סבא וכן השירותים הנלווים‬
‫(להלן‪" :‬השירותים")‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הספק (להלן‪" :‬ההסכם")‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫לתקופה‬
‫פוליסה מס' __________________‬
‫____________________‬
‫ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לבילבורדים‪ ,‬לפיגומים (ככל‬
‫שישנם) וכן לציוד מכל סוג ו‪/‬או רכוש אחר שיובא על ידי הספק לחצרי החברה במסגרת ו‪/‬או‬
‫לצורך מתן השירותים כנגד נזק עקב אש‪ ,‬עשן‪ ,‬ברק‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬רעידת אדמה‪ ,‬סערה‪ ,‬סופה‪,‬‬
‫שטפון‪ ,‬נזקי נוזלים והתבקעות צינורות‪ ,‬פגיעה תאונתית‪ ,‬פגיעה על ידי כלי רכב פגיעה על ידי כלי‬
‫טיס‪ ,‬התנגשות‪ ,‬שביתות‪ ,‬פרעות‪ ,‬נזקים בזדון‪ ,‬פריצה ושוד‪ .‬הכיסוי חל במפורש גם על עבודות‬
‫התחזוקה‪ .‬הביטוח כאמור כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי החברה והבאים‬
‫מטעמה‪ ,‬ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום‬
‫____________________‬
‫ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק על פי‬
‫פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪/‬או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ ,1980 -‬בגין מוות‬
‫ו‪/‬או נזק גוף ו‪/‬או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים‬
‫בגבול אחריות של ‪( ₪ 20,000,000‬עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת‬
‫הביטוח‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את החברה היה וייקבע‪ ,‬לעניין קרות תאונת עבודה ו‪/‬או מחלה‬
‫מקצועית‪ ,‬כי על החברה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק‪ .‬הכיסוי חל במפורש‬
‫גם על עבודות התחזוקה‪.‬‬
‫פוליסה מס' __________ לתקופה מיום _______ עד ליום _____________‬
‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין‪ ,‬בגין אובדן ו‪/‬או נזק שייגרמו‬
‫לכל אדם ו‪/‬או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של ‪( ₪ 4,000,000‬ארבעה‬
‫מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬רכוש שהמבוטח‬
‫פועל בו ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין‬
‫אחריות שתוטל על החברה למעשי ו‪/‬או מחדלי הספק ו‪/‬או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף‬
‫אחריות צולבת‪ .‬הכיסוי חל במפורש גם על עבודות התחזוקה‪.‬‬
‫פוליסה מס' _______ לתקופה מיום _________ עד ליום ________________‬
‫ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הספק על פי דין בשל השירותים‪ ,‬בגבול אחריות של‬
‫‪( ₪ 1,000,000‬מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח‪ .‬הביטוח כולל תקופת‬
‫גילוי של ‪ 6‬חודשים לאחר תום תוקף הביטוח‪ ,‬בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי‬
‫המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה‪ .‬הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום‬
‫____________‪ .‬הביטוח מורחב לשפות את החברה בגין חבות אשר תוטל על החברה עקב מעשה‬
‫או מחדל של הספק או של מי מהבאים מטעם הספק וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי‬
‫החברה‪.‬‬
‫הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח‪ .‬הביטוח כולל הרחבה‬
‫בדבר אי‪-‬יושר עובדים‪ .‬הביטוח כולל הרחבה בגין חבות בשל הפרת זכויות קניין רוחני והפרה של‬
‫חוק הגנת הפרטיות‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪52‬‬
‫מיום‬
‫____________‬
‫עד‬
‫ליום‬
‫על הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות‬
‫הביטוח המפורטות לעיל‪.‬‬
‫הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי החברה‪ ,‬ואנו מוותרים‬
‫על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה‪.‬‬
‫הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח‬
‫המצוינת בהם‪ ,‬אלא בהודעה מראש של ‪ 30‬יום לחברה‪ ,‬בכתב‪ ,‬בדואר רשום‪.‬‬
‫הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו‬
‫באישור זה‪ ,‬ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות‪.‬‬
‫____________‬
‫(חתימת המבטח)‬
‫____________‬
‫(שם החותם)‬
‫____________‬
‫(חותמת המבטח)‬
‫‪53‬‬
‫___________‬
‫(תפקיד החותם)‬
‫נספח ‪ - 4‬חוברת סטנדרטים לביצוע עבודות חשמל ותאורה בכפר סבא‬
‫להלן כללים לביצוע עבודות חשמל לתאורת רחוב בתחום הרשות כפר סבא‪:‬‬
‫על הספק המבצע להיות בעל רשיון חשמלאי מטעם משרד האנרגיה ו‪/‬או להעסיק חשמלאי‬
‫‪.1‬‬
‫כנ"ל‪ ,‬החשמלאי יוצג בפני מנהל מחלקת החשמל לאישור ומהנדס המתכנן – חשמלאי‬
‫מוסמך סיווג ‪ 270‬א'‪.‬‬
‫הספק החשמלאי יקבל תכניות של האתר כולל פרטי הציוד המאושרים לאתר‪ ,‬יחתום בפני‬
‫‪.2‬‬
‫מנהל מחלקת החשמל כי הבין ויבצע בהתאם‪.‬‬
‫אישורים‪ :‬יקבל החשמלאי אישור לביצוע החפירה על דפי "טופס ירוק" מאושר ע"י ראש‬
‫‪.3‬‬
‫העיר‪/‬מהנדס הרשות‪.‬‬
‫החשמלאי ידאג לקבל אישור ותיאום‪ :‬ח‪ .‬החשמל‪ ,‬בזק וערוצי זהב‪.‬‬
‫ביצוע העבודה‪ :‬בפיקוח נציג העירייה ובאישורו‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫חפירה‪ :‬עומק החפירה יהיה לפחות ‪ 90‬ס"מ וברוחב ‪ 40‬ס"מ לפחות‪ ,‬בתחתית התעלה יונח‬
‫חול דיונות בגובה של ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫על גבי החול הנ"ל יונח שרוול העשוי מצינור תקן בקוטר ‪ 80‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫במקביל לשרוול הנ"ל יונח מוליך נחושת גלוי ‪ 35‬ממ"ר‪ ,‬ישר ומתוח‪.‬‬
‫כיסוי השרוול בחול דיונות ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫החזרת החפיר לגובה מרכז התעלה תוך כדי הידוק בשכבות ובהרטבה‪.‬‬
‫במרכז התעלה יש להניח סרט צהוב בכיתוב "זהירות כבל חשמל" "תקן"‪.‬‬
‫המשך כסוי החפיר בהידוק ובהרטבה בהתאם לדרישות מנהל מחלקת החשמל (להלן‪:‬‬
‫"המנהל")‪.‬‬
‫ביצוע סיום רצוף‪/‬אספל בהתאם להוראות המנהל‪.‬‬
‫כבלים ‪ -‬יושחלו כבלי חשמל תקניים מדגם ‪ XLPE‬בהתאם לדרישות המתכנן‪.‬‬
‫יסודות ‪ -‬היסודות יהיו מבוצעים בהתאם לדרישות היצרן של העמודים כאשר הבטון יהיה ‪B300‬‬
‫ו‪/‬או בהתאם למפרט רצ"ב כל זאת בהתאם לאופי וגודל העמוד המוצע‪ .‬ברגי יסוד מגולוונים‪ ,‬בכל‬
‫בורג יסוד יש לבצע אלקטרודות הארקה כאשר ראש האלקטרודה תהיה בגובה של ‪ 20‬ס"מ מעל‬
‫פני גובה המשטח הסופי‪.‬‬
‫האלקטרודה תהיה מרותכת היטב לבורג היסוד ועשויה מחומר אשר משמש פס השוואה‬
‫פוטנציאליים במבנים‪.‬‬
‫מעברי כביש ‪ -‬במעברי הכביש יש להניח לפחות ‪ 2‬שרוולים קשיחים "‪ 4‬במדרכה יש להניח בריכות‬
‫בעומק ‪ 80‬ס"מ קוטר ‪ 60‬ס"מ מדגם ‪ 8‬טון‪.‬‬
‫מוליך הארקה ‪ -‬מוליך הארקה יונח ברצף לאורך התעלה‪ ,‬כל חיבור יקבל אישור בכתב של‬
‫המנהל‪ ,‬החיבור יהיה שרוול לחץ מתאים ותקני‪.‬‬
‫לצורך עליה לעמוד יש לחבר ע"י מהדק נחושת מתאים ומאושר‪ ,‬את החיבור יש להגן בקופסא‬
‫מלאה בספת חם‪.‬‬
‫מגש ‪ -‬רצ"ב שרטוט כאשר המשתנה יהיה בהתאם לגודל העמוד‪ ,‬מספר הכבלים הנכסים‪ ,‬מספר‬
‫גופי התאורה המוזנים‪.‬‬
‫עמודי תאורה ‪ -‬רצ"ב שרטוט פרטי עמוד תאורה‪ ,‬בכל מקרה העמוד יהיה עשוי מיצרן מוכר ובעל‬
‫"תו תקן" מגלוון‪ ,‬את בסיס העמוד יש להגן בצבע‪.‬‬
‫ציוד חשמלי – בשלטים יותקן הציוד החשמלי הבא‪ :‬תאורת לד ואינדוקציה‪ .‬כל חריגה מהמוגדר‬
‫בסעיף תאושר מראש ובכתב בלבד‪.‬‬
‫בודק מוסמך ‪ -‬בגמר כל עבודה ולפני חיבור לחשמל יש להמציא אישור בודק מוסמך‪.‬‬
‫‪54‬‬