תקנון מבצע - פעילות קיץ - מתוקן

‫‪1‬‬
‫תוכנית "פעילות קיץ עשר" ("התוכנית")‬
‫התנאים המפורטים בתוכנית זו יחולו על פעילות הקיץ "קיץ עשר"‪ ,‬אשר מקיימת וואלה תקשורת בע"מ מרחוב אבן‬
‫גבירול ‪ ,166‬תל אביב ("החברה") מפעילת אתר וואלה! שכתובתו ‪ walla.co.il‬ואפליקציות וואלה למובייל לרבות‪:‬‬
‫סמארטפונים‪ ,‬טאבלטים‪ ,‬פאבלטים ומכשירי קצה נוספים ("אתרי וואלה")‪.‬‬
‫אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות‬
‫‪.1‬‬
‫רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים‪ ,‬עד לתום תקופת הפעילות יהא זכאי להשתתף בפעילות ולרכוש‬
‫את השוברים ("משתתף")‪:‬‬
‫‪ .1.1‬אדם פרטי‪ ,‬תושב ו‪/‬או אזרח ישראל ו‪/‬או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל‪ ,‬אשר גילו הוא‬
‫אחד מאלה‪:‬‬
‫עולה על ‪ 18‬שנים במועד השתתפותו בפעילות‪.‬‬
‫‪.1.1.1‬‬
‫אינו עולה על ‪ 18‬שנים במועד ההשתתפות בפעילות ("קטין")‪ ,‬ובתנאי שניתן אישור בכתב‬
‫‪.1.1.2‬‬
‫להשתתפות הקטין בפעילות כשהוא חתום על‪-‬ידי אחד מהוריו (או על‪-‬ידי אפוטרופוס אחר)‬
‫("אישור אפוטרופוס")‪ .‬החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופסות לפי שיקול‬
‫דעתה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬גלש באתרי וואלה ואשר הגיע לעמוד הייעודי של הפעילות באפליקציות וואלה במובייל ("עמוד‬
‫הנחיתה");‬
‫‪ .1.3‬הינו גולש רשום באתר וואלה! שופס שכתובתו ‪ http://www.wallashops.co.il‬או נרשם כגולש רשום‬
‫במסגרת הפעילות;‬
‫‪ .1.4‬גלש לעמוד רכישת השוברים ("עמוד הרכישה") והזין בעמוד הרכישה את מלוא הפרטים הנדרשים‪,‬‬
‫ביניהם שמו (פרטי ומשפחה)‪ ,‬מספר טלפון נייד‪ ,‬כתובת דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי ("טופס‬
‫ההשתתפות")‪ .‬חל איסור מוחלט להזין פרט מזהה של צד שלישי אשר אינו המבקש להשתתף‪ ,‬אולם‬
‫יובהר כי במידה ויוזן פרט כאמור‪ ,‬החברה לא תישא בכל אחריות‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬לפרסום או‬
‫לנזקי אותו צד שלישי;‬
‫‪ .1.5‬קרא ואישר את התוכנית ואת תקנון אתר וואלה! שופס וכן אישר כי הינו מסכים ומאשר שהחברה תהא‬
‫רשאית לשמור במאגריה את טופס ההשתתפות‪ ,‬את כל הפרטים שנמסרו על ידו וכל מידע נוסף‬
‫שיצטבר אודותיו‪ ,‬לשם ביצוע‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬פעולות כגון‪ ,‬יצירת קשר עימו‪ ,‬שליחת דברי פרסומת לטלפון‬
‫הנייד ו‪/‬או לכתובת הדוא"ל‪ ,‬מתן שירותי דיוור‪ ,‬על ידי החברה ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או גורמים אחרים;‬
‫‪ .1.6‬האחריות הבלעדית על ביצוע פעולות ההשתתפות המפורטות בסעיף ‪ 1‬זה‪ ,‬לרבות שליחת טופס‬
‫ההשתתפות‪ ,‬חלה על המבקש להשתתף‪ .‬החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר‬
‫נכונות ו‪/‬או אי נכונות ו‪/‬או אי דיוק ו‪/‬או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של החברה ו‪/‬או לכל‬
‫נזק‪ ,‬הטעייה‪ ,‬מרמה‪ ,‬חסרון כיס ו‪/‬או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו‪/‬או בנוגע למהימנותם‪ .‬מובהר‬
‫כי רישומי החברה המתקבלים בעמוד הנחיתה ו‪/‬או במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על‬
‫ידי המבקש להשתתף יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו‪/‬או לעצם שליחתם על‪-‬ידי המבקשים להשתתף ולא‬
‫תועלה כל טענה בדבר נכונות ו‪/‬או אי נכונות ו‪/‬או חוסר בפרטים ו‪/‬או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת‬
‫כאמור‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי רק טפסי השתתפות אשר נקלטו בפועל אצל החברה באופן‬
‫מלא‪ ,‬נכון ומדויק‪ ,‬ישתתפו במבצע‪.‬‬
‫‪ .1.7‬למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק‬
‫יהא זכאי להשתתף בפעילות‪.‬‬
‫תקופת הפעילות‬
‫‪.2‬‬
‫המבצע יחל ביום ‪ 02.08.2015‬וייגמר ביום ‪"( 24.08.2015‬תקופת הפעילות")‪ .‬החברה שומרת לעצמה את‬
‫הזכות לשנות‪ ,‬להפסיק או להאריך את תקופת הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫הפעילות‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3.1‬במהלך תקופת הפעילות תציע החברה למשתתפים לרכוש שוברי הטבה לפעילויות ומוצרים שונים‬
‫בסכום של ‪ 10‬ש"ח (עשרה שקלים חדשים) או לרכוש מוצר או שירות מסוימים ולקבל במסגרת הרכישה‬
‫שוברי הטבה לפעילויות ומוצרים שונים ("השוברים")‪ .‬השוברים יהיו מיועדים למימוש בבתי עסק שונים‬
‫בהתאם לתנאי המימוש המפורטים בתקנון זה ובהתאם לתנאי המימוש המפורטים על גבי כל אחד‬
‫מהשוברים‪.‬‬
‫רכישת השוברים תהיה באמצעות כרטיס אשראי בלבד‪.‬‬
‫תנאי המימוש של כל שובר יפורטו בעמוד הרכישה‪ ,‬ובכלל זה תקופת מימוש השובר ומגבלות אשר‬
‫יחולו (אם יחולו) על מועדי מימוש השובר‪ .‬בנוסף‪ ,‬בעמוד הרכישה יפורט המספר המירבי של שוברים‬
‫אותם רשאי משתתף יחיד לרכוש‪.‬‬
‫‪ .3.2‬החברה תפרסם את השוברים במהלך תקופת הפעילות בימים א‪-‬ה בשעות ‪,12:00 ,11:00 ,10:00‬‬
‫‪ 15:00 ,14:00 ,13:00‬ו‪( 16:00 -‬סך הכל ‪ 7‬פעמים בכל יום)‪ ,‬כך שבכל שעה מהשעות הנקובות לעיל‬
‫‪-2-‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תחל מכירתו של שובר ומכירתו של אותו שובר תסתיים לאחר ‪ 59‬דקות או במקרה שמלאי השוברים‬
‫המיועד למכירה יסתיים‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫בכל שעה יועמד למכירה מלאי של לפחות ‪ 200‬שוברים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬ביצוע הרכישה יבוצע באמצעות וואלה! שופס והוראות תקנון וואלה! שופס יחולו על רכישת השוברים‪.‬‬
‫‪ .3.4‬לאחר השלמת הרכישה יישלח השובר למשתתף באמצעות דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫אחריות‬
‫‪ .4.1‬האחריות הבלעדית לאספקת‪ ,‬לטיב‪ ,‬ולמימוש השוברים‪ ,‬תחול על נותן השירות של השירות נשוא‬
‫השובר ו‪/‬או על המשווק ו‪/‬או הספק ו‪/‬או היצרן ו‪/‬או היבואן של כל מוצר נשוא השוברים בהתאם לכל דין‬
‫ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬החברה לא תהא אחראית בצורה כלשהי ולא‬
‫תישא בשום אחריות לטיב השירות או המוצר נשוא השוברים‪ ,‬לאספקתם ולאיכותם‪ .‬מבלי לגרוע‬
‫מהאמור‪ ,‬למשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין השוברים‪.‬‬
‫‪ .4.2‬החברה רשאית בכל עת‪ ,‬עקב תקלה טכנית ו‪/‬או אירוע בלתי צפוי‪ ,‬לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות‬
‫המפורטים בתוכנית זו‪ ,‬לרבות תקופת הפעילות‪ ,‬כמות השוברים העומדים למכירה ו‪/‬או מהותם‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫לנקוט בכל פעולה אחרת‪ ,‬הכול כפי שתמצא לנכון‪ .‬כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב‬
‫כל משתתף‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪ .5.1‬עצם השתתפות המשתתף בפעילות מהווה אישור מצידו‪ ,‬כי ידוע לו שהשתתפותו בפעילות הינה בכפוף‬
‫לכל תנאי ו‪/‬או סייג המצוי בתוכנית וכי נעשתה בהסכמתו המלאה‪.‬‬
‫‪ .5.2‬תוכנית זו חלה בנוסף לתנאי השימוש של וואלה! שופס‪.‬‬
‫‪ .5.3‬כל משתתף מסכים בעצם השתתפותו לכך שהחברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שנקלט‬
‫במחשבי החברה וזאת בכפוף לדין‪.‬‬
‫‪ .5.4‬בהשתתפות בפעילות מסכים‪ ,‬מאשר ומצהיר המשתתף ו‪/‬או המבקש להשתתף כי קרא את התוכנית‬
‫והוא מקבל עליו את הוראותיה וגם אם לא קרא את התוכנית‪ ,‬מסכים המשתתף ו‪/‬או המבקש להשתתף‬
‫כי תוכנית זו תחול עליו ותחייבו לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ .5.5‬בכל מקרה של אי‪-‬התאמה ו‪/‬או סתירה בין הקבוע בתוכנית לבין הנאמר במודעת פרסום ו‪/‬או בכל‬
‫פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים‪ ,‬בין אם על‪-‬ידי החברה ובין אם על‪-‬ידי גורם מוסמך‬
‫מטעמו‪ ,‬יגבר הקבוע בתוכנית זו‪.‬‬
‫‪ .5.6‬עותקים מן התוכנית מצויים במשרדי החברה ובאתרי וואלה‪ .‬עותק מן התוכנית ניתן יהא לקבל בשעות‬
‫העבודה הרגילות במשרדי החברה‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .5.7‬בכל מקום בתוכנית בו נעשה שימוש בלשון זכר‪ ,‬גם בלשון נקבה משמע‪.‬‬
‫‪ .5.8‬המשתתפים ערים לכך‪ ,‬כי עריכת הפעילות תלויה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בתקינות אתרי וואלה‪ ,‬במערכות‬
‫הממוחשבות וגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם‪ .‬לפיכך‪ ,‬תהא החברה רשאית‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתה‪ ,‬להפסיק את הפעילות‪ ,‬באופן מלא או חלקי ומעת לעת‪ ,‬אם יתקיימו גורמים שישבשו ו‪/‬או ימנעו‬
‫את המהלך התקין של הפעילות‪.‬‬
‫‪ .5.9‬כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף בפעילות על כל טענה‬
‫בקשר עם אי קליטת הנתונים ששידר לצורך השתתפות‪ ,‬או מחיקתם ממאגר הנתונים של המשתתפים‪.‬‬
‫‪ .5.10‬החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית‬
‫ו‪/‬או התקשורת ו‪/‬או המחשבים‪ ,‬על כל מרכיביה‪ ,‬ולא תישא באחריות להפסקות ו‪/‬או הפרעות כלשהן‬
‫במתן איזה מהשירותים האמורים ו‪/‬או לנזקים כלשהם‪ ,‬ישירים ו‪/‬או עקיפים‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או‬
‫עקיפות‪ ,‬אשר ייגרמו למשתתף בפעילות בגין שיבושים ו‪/‬או הפרעות כאמור‪.‬‬
‫‪ .5.11‬למען הסר ספק‪ ,‬לאף משתתף כלשהו בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן‬
‫תנקוט החברה עקב תקלה ו‪/‬או טעות כאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או בקשר לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות הוצאות‬
‫ישירות או עקיפות‪ ,‬שייגרמו עקב פעולות כאמור‪ .‬במקרה של תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‪ ,‬תהא החברה‬
‫רשאית‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את הפעילות‪ ,‬ואת מכירת השוברים‪ ,‬או לנקוט בכל‬
‫פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון‪ .‬כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתוכנית ותחייב כל משתתף‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫‪ .5.12‬בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו‪/‬או למשתתף ו‪/‬או לזוכה כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה נגד‬
‫החברה וכל גוף אחר הקשור בפעילות‪ ,‬או מי מטעם‪ ,‬בכל עניין ודבר הקשור‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫‪ .5.13‬למען הסר ספק‪ ,‬רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו‪/‬או לקליטת פרטים במסגרת‬
‫תחרות זו ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו‪/‬או אי‪-‬נכונות ו‪/‬או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור‪.‬‬