משנה לשנה- שאלות חזרה לסדר נזיקין

‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫שאלות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫פרק ראשון‬
‫משנה א‬
‫‪ .1‬באיזה סוג של הוראה של בית דין עוסקת המשנה?‬
‫‪ .2‬מתי פטור אדם מקרבן חטאת ומתי חייב?‬
‫‪ .3‬משנתנו היא כרבי יהודה אך מה סוברים חכמים?‬
‫משנה ב‬
‫‪ .4‬במה נחלקו רבי אליעזר ורבי שמעון?‬
‫‪.5‬מה הדין שבית הדין חזרו בהם מהוראתם‪ ,‬אלא שהוא לא שמע על כך מכיון שהוא היה עסוק בהכנות לקראת יציאתו לדרך‬
‫למדינת הים – האם הוא חייב חטאת?‬
‫משנה ג‬
‫‪ .6‬האם חייבים בית הדין בפר העלם דבר במקרה שהורו שאין איסור עבודה זרה בתורה? נמק!‬
‫‪ .7‬בית הדין חייבים בפר העלם דבר בדבר “שאין הצדוקים מודים בו” – מה הכוונה?‬
‫משנה ד‬
‫‪ .8‬האם מביאים בית הדין פר העלם דבר במקרה שאחד מהדיינים היה זקן שאין לו בנים? נמק!‬
‫‪ .9‬מיהו ה”נתין”? ומדוע הוא פסול לשמש בסנהדרין?‬
‫משנה ה‬
‫‪ .10‬מי מביא את פר העלם דבר?‬
‫‪.11‬האם ייתכן שרק חלק קטן מהעם יעשו בשוגג על פי הוראת בית הדין‪ ,‬ובכל זאת יביאו פר העלם דבר? נמק!‬
‫‪ .12‬באיזה סוג של בית דין מביאים פר העלם דבר?‬
‫פרק שני‬
‫משנה א‬
‫‪ .1‬מתי מביא הכהן המשיח פר חטאת?‬
‫‪ .2‬מה ההבדל בין הוראת כהן משיח לעצמו‪ ,‬להוראת בית דין לציבור?‬
‫משנה ב‬
‫‪ .3‬הוכח ממשנתנו שיש הבדל בין הוראת הכהן המשיח שהורה לבדו‪ ,‬לבין אם הוא הורה עם הסנהדרין‪.‬‬
‫משנה ג‬
‫‪ .4‬מה מיוחד בקרבן פסח ובברית מילה? האם שייך לגביהם פר העלם דבר?‬
‫‪ .5‬בית דין הורו בשוגג שמותר לחבק עבודה זרה‪ ,‬ורוב הקהל עשה בשוגג על פיהם – האם יביאו פר העלם דבר? נמק!‬
‫‪1‬‬
‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫שאלות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫משנה ד‬
‫‪ .6‬מתי מביאים אשם תלוי?‬
‫‪ .7‬מה הכוונה “מצוות לא תעשה שבנדה”? והאם שייך במקרה זה פר העלם דבר?‬
‫משנה ה‬
‫‪ .8‬מה המשותף לאדם שהשביעו אותו להעיד והוא לא העיד בשוגג‪ ,‬ולאדם שנכנס לבית המקדש בטומאה בשוגג?‬
‫‪ .9‬מדוע מודה רבי עקיבא שנשיא לא צריך להביא קרבן אם השביעו אותו להעיד ולא העיד?‬
‫משנה ו‬
‫‪ .10‬איזו בהמה צריכים להביא לחטאת?‬
‫‪ .11‬מה ההבדל בין כהן משיח לבית הדין במקרה של שגגת עבודה זרה?‬
‫משנה ז‬
‫‪ .12‬איזו בהמה צריכים להביא בית הדין במקרה שהורו בשוגג על דבר שחייבים עליו אשם תלוי?‬
‫‪ .13‬האם כהן גדול חייב בקרבן במקרה שנכנס בשוגג בטומאה לבית המקדש?‬
‫פרק שלישי‬
‫משנה א‬
‫‪ .1‬הוכח ממשנתנו שסוג הקרבן נקבע לפי מצבו של החוטא בשעה שעבר על החטא‪ ,‬ולא לפי זמן הבאת הקרבן‪.‬‬
‫משנה ב‬
‫‪ .2‬מה דינו של מלך שלאחר שירד מגדולתו הוא עבר עבירה שעל שגגתה חייבים חטאת?‬
‫‪ .3‬מה דינו של כהן גדול שלאחר שירד מכהונתנו הגדולה‪ ,‬עבר עבירה שחייבים על שגגתה חטאת?‬
‫משנה ג‬
‫‪ .4‬במה נחלקו רבי שמעון ות”ק?‬
‫‪ .5‬מיהו הנשיא? ומה ההוכחה לכך?‬
‫משנה ד‬
‫‪ .6‬האם כהן גדול בימי בית שני מביא פר לחטאת? נמק!‬
‫‪ .7‬מיהו “כהן שעבר”? ומיהו “כהן משמש”? ומה ההבדל ביניהם בנוגע לעבודת המקדש?‬
‫משנה ה‬
‫‪ .8‬מהי “פרימה”? ומה מיוחד בפרימה שעושה הכהן הגדול?‬
‫‪ .9‬מנין לנו שהכהן הגדול לא אוכל מהקדשים בשעה שהוא אונן?‬
‫‪2‬‬
‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫שאלות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫משנה ו‬
‫‪ .9‬מה המקור לכלל “תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם”?‬
‫‪ .10‬מי קודם למי ‪ -‬פר כהן משיח או פר העלם דבר? נמק!‬
‫‪ .11‬מדוע מקדימים את הכהן לזימון ולעליה לתורה?‬
‫משנה ז‬
‫‪ .12‬מי יותר מקודש ‪ -‬איש או אשה? ומדוע?‬
‫‪ .13‬איש ואשה זקוקים לבגד להתכסות בו ‪ -‬מי קודם ומדוע?‬
‫משנה ח‬
‫‪ .14‬שני יהודים טובעים בנהר‪ ,‬האחד גר והשני עבד משוחרר ‪ -‬את מי מצילים קודם ומדוע?‬
‫‪ .15‬הוכח ממשנתנו שהייחוס הגדול ביותר לאדם הוא התורה שהוא למד!‬
‫‪3‬‬
‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫תשובות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫פרק ראשון‬
‫משנה א‬
‫‪ .1‬המשנה עוסקת במקרה שבית הדין התירו דבר שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת‪.‬‬
‫‪.2‬אם היחיד הסתמך על הוראת בית הדין ושגג על פי הם‪ ,‬פטור הוא מחטאת‪ .‬אבל אם הוא ידע שבית הדין הדין טעו‪ ,‬אבל‬
‫בכל זאת עשה כהוראתם‪ ,‬מתוך מחשבה מוטעת שחובה לציית להוראתם‪ ,‬הרי שחייב חטאת‪.‬‬
‫‪.3‬לדעת חכמים‪ ,‬היחידים תמיד מביאים חטאת‪ ,‬גם אם תלו בהוראת בית הדין‪ .‬לשיטתם לא מביאים חטאת אא”כ רוב‬
‫הקהל עשו בשוגג על פי הוראת בית הדין‪.‬‬
‫משנה ב‬
‫‪.4‬במקרה שבית הדין עמדו על טעותם‪ ,‬אך הוא לא ידע על כך – האם פוטרים אותו מחטאת כרבי שמעון‪ ,‬או שמביא אשם‬
‫תלוי מספק כרבי אליעזר‪.‬‬
‫‪ .5‬ר”ע פוטר אותו מחטאת‪ ,‬ובן עזאי מחייב‪.‬‬
‫משנה ג‬
‫‪ .6‬הם פטורים‪ ,‬היות ואין הוראתם נחשבת כהוראה‪ ,‬שהרי כולם יודעים שיש איסור ע”ז בתורה‪.‬‬
‫‪.7‬בית דין חייבים בפר העלם דבר רק על דין שלא ידוע לכולן מכיון שהוא לא כתוב במפורש בתורה‪ ,‬ולכן הצדוקים שכופרים‬
‫בתורה שבע”פ לא מודים בו‪.‬‬
‫משנה ד‬
‫‪.8‬דיין שהוא זקן ואין לו בנים לא יכול לדון דיני נפשות‪ ,‬מכיון שהוא אכזרי‪ ,‬ולכן אין דיניהם דין‪ ,‬וממילא לא חייבים בפר העלם‬
‫דבר‪.‬‬
‫‪.9‬הנתין הוא מהגבעונים‪ ,‬שהתגיירו במרמה בימי יהושע‪ ,‬והם נקראים כך משום שכתוב “ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי‬
‫עצים ושואבי מים”‪ .‬והם פסולים להיות דיינים מכיון שהדיינים צריכים להיות כמו משה רבינו שכתוב “ונשאו אתך במשא‬
‫העם”‪ ,‬ולמדו חכמים “אתך” – בדומים לך‪.‬‬
‫משנה ה‬
‫‪.10‬רבי יהודה סובר ששנים עשר השבטים מביאים שנים עשר פרים‪ ,‬ואילו רבי מאיר אומר שבית הדין מביא את הפר‪ ,‬ורבי‬
‫שמעון סובר שגם בית הדין מביא פר‪ ,‬וגם השבטים מביאים שנים עשר שבטים‪.‬‬
‫‪.11‬מהמשנה עולה‪ ,‬שמביאים פר העלם דבר אפילו במקרה שרובם של השבטים עשו בשוגג על פי הוראת בית הדין‪ ,‬וגם‬
‫אם הם מהווים רק מיעוט של כלל השבטים‪.‬‬
‫‪.12‬לפי חכמים רק בבית הדין הגדול של שבעים ואחד דיינים‪ ,‬אך רבי יהודה סובר שגם בית דין של השבט יכול לחייב את‬
‫השבט בפר העלם דבר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫תשובות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫פרק שני‬
‫משנה א‬
‫‪.1‬אם הורה לעצמו בשוגג‪ ,‬ועשה על פי הוראתו בשוגג‪ ,‬ועבר בכך על איסור שזדונו כרת ושגגתו חטאת‪.‬‬
‫‪.2‬אם הורה בית דין במזיד לציבור‪ ,‬והציבור עשה בשוגג על פי הוראתם‪ ,‬לא מביאים פר העלם דבר של ציבור‪ ,‬אבל כל יחיד‬
‫ויחיד צריך להביא קרבן חטאת‪ .‬ואולם אם הכהן הורה במזיד לעצמו ועשה בשוגג על פי הוראתו‪ ,‬הוא לא מביא קרבן כלל‪.‬‬
‫משנה ב‬
‫‪.3‬אם הוא הורה עם הסנהדרין‪ ,‬ועשה על פי הוראתו יחד עם הציבור‪ ,‬הרי שהוא לא צריך להביא פר לעצמו והוא מתכפר בפר‬
‫העלם דבר של הציבור‪.‬‬
‫משנה ג‬
‫‪.4‬פסח ומילה הן שתי מצוות עשה‪ ,‬אבל מי שמבטל אותם מתחייב בכרת‪ .‬ולמרות שחייבים כרת על ביטולם‪ ,‬לא שייך לגביהן‬
‫פר העלם דבר‪ ,‬מכיון שחייבים חטאת רק על מצוות לא תעשה‪.‬‬
‫‪.5‬לא יביאו פר העלם דבר‪ ,‬היות ולא חייבים חטאת על חיבוק ע”ז‪.‬‬
‫משנה ד‬
‫‪.6‬מביאים אשם תלוי במקרה שיש לאדם ספק אם עבר על איסור‪ ,‬שאם היה עובר אותו בשגגה בוודאות‪ ,‬היה מביא עליו‬
‫חטאת‪ .‬לדוגמא‪ ,‬ספק אם אכל ֵחלב או שומן‪ ,‬הרי שאם היה אוכל ֵחלב בשגגה‪ ,‬היה מתחייב בחטאת‪.‬‬
‫‪.7‬אסור לבוא על נדה שכתוב בתורה “ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב”‪ ,‬ועל ספק עבירה זו מביאים אשם תלוי‪ ,‬ואם הורו‬
‫כך בשוגג‪ ,‬חייבים בפר העלם דבר‪.‬‬
‫משנה ה‬
‫‪ .8‬בשני המקרים צריך להביא קרבן עולה ויורד‪.‬‬
‫‪ .9‬נשיא הוא כינוי למלך‪ ,‬ומלך לא חייב להעיד‪.‬‬
‫משנה ו‬
‫‪.10‬היחידים יכולים להביא או כבשה או שעירה‪ ,‬והנשיא חייב להביא דווקא שעיר‪ ,‬והכהן המשיח ובית הדין מביאים פר‪.‬‬
‫‪ .11‬הכהן המשיח מביא שעירה‪ ,‬ואילו בית הדין מביאים פר לעולה ושעיר לחטאת‪.‬‬
‫משנה ז‬
‫‪ .12‬בית הדין לא מביאים קרבן כלל‪.‬‬
‫‪ .13‬לדעת רבי שמעון הוא פטור‪ ,‬והרמב”ם סובר שחכמים חולקים עליו ומחייבים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פרויקט סדר משנה לשנה‬
‫תשובות חזרה לסדר נזיקין מסכת הוריות‬
‫פרק שלישי‬
‫משנה א‬
‫‪.1‬מלך וכהן גדול מביאים פר העלם דבר‪ ,‬אם בשעת העבירה הם היו בתפקידם כמלך וככהן גדול‪ ,‬ואפילו אם ירדו מגדולתם‬
‫לפני שהספיקו להביא את הקרבן‪.‬‬
‫משנה ב‬
‫‪.2‬דינו של המלך הוא כדינם של היחידים‪ ,‬ולכן הוא מביא שעירה או כבשה‪.‬‬
‫‪.3‬הכהן הגדול עדיין עומד בקדושתו למרות שהוא ירד ממשיחותו‪ ,‬ולכן הוא מביא פר חטאת‪.‬‬
‫משנה ג‬
‫‪.4‬אם חטאו הכהן הגדול או הנשיא לפני שנתמנו‪ ,‬ת”ק סובר שהולכים אחר שעת העבירה‪ ,‬ואילו ר”ש סובר שצריך גם את‬
‫שהחוטא יהיה מודע לכך שהוא חטא לפני שנתמנה‪ ,‬ואם ידע רק לאחר שנתמנה הוא פטור מקרבן‪.‬‬
‫‪.5‬הנשיא הוא המלך‪ ,‬שכתוב “ועשה אחת מכל מצות ה’ אלוקין”‪ ,‬שאין על גביו אף אחד חוץ מהקב”ה‪.‬‬
‫משנה ד‬
‫‪.6‬רק כהן משיח‪ ,‬שנמשח בשמן המשחה מביא פר לחטאת‪ ,‬ושמן המשחה נגנז ע”י יאשיהו בבית ראשון‪.‬‬
‫‪.7‬כהן משמש הוא כהן שארע לו מום‪ ,‬ומינו אחר תחתיו‪ ,‬ולאחר מכן חזר לתפקידו‪ .‬והכהן שעבר הוא הכהן שהחליף זמנית‬
‫את הכהן הראשון‪ .‬ההבדל ביניהם הוא לענין פר יום הכיפורים‪ ,‬ועשירית האיפה‪.‬‬
‫משנה ה‬
‫‪.8‬פרימה היא קריעת הבגד של האבל‪ ,‬כאשר מת לו אחד מקרוביו‪ .‬הכהן הגדול פורם את בגדו בחלק התחתון סמוך לרגליו‪,‬‬
‫בעוד שכהן הדיוט פורם כמו שאר העם את החלק העליון של בגדו‪ ,‬סמוך לצוארו‪.‬‬
‫‪ .9‬אהרון לא אכל מהקדשים לאחר שמתו בניו‪.‬‬
‫משנה ו‬
‫‪.10‬לומדים זאת מקרבן התמיד‪ ,‬שהיה הקרבן הראשון שהיו מקריבים במקדש‪ ,‬והיו מקריבים אותו לפני כל הקרבנות מכיון‬
‫שהוא היה הקרבן התדיר ביותר‪ ,‬שהרי היו מקריבים אותו בכל יום ויום‪.‬‬
‫‪.11‬פר כהן משיח קודם לפר העלם דבר‪ ,‬מכיון שהוא מכפר על עם ישראל‪ ,‬וראוי להקדים את קרבנו של המכפר לקרבנו של המתכפר‬
‫‪.12‬כהן הוא מקודש יותר מישראל ומלוי‪ ,‬שהרי כתוב “וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב”‪ ,‬ויש לנו הכלל “כל המקודש‬
‫מחברו קודם את חברו”‪.‬‬
‫משנה ז‬
‫‪.13‬האיש מקודש יותר ‪ ,‬מאחר והוא חייב ביותר מצוות מאשה (כמו שכהן חייב ביותר מצוות מישראל)‪.‬‬
‫‪.14‬האשה קודמת לאיש‪ ,‬שבושתה מרובה משל האיש‪.‬‬
‫משנה ח‬
‫‪.15‬באופן כללי יש להקדים את הגר‪ ,‬שהעבד המשוחרר היה “ארור” לפני שהשתחרר והפך ליהודי‪ .‬אא”כ הממזר הוא תלמיד‬
‫חכם‪ ,‬והכהן עם הארץ‪.‬‬
‫‪.16‬המשנה אומרת שממזר שלמד הרבה תורה הופך להיות מיוחס יותר מכהן גדול עם הארץ‪ ,‬מכאן שהתורה היא היחוס הטוב ביותר‪.‬‬
‫‪6‬‬