מאגר השאלות התיאורטיות לבחינות אינטרודקטורי 2

‫שאלות למבחן אינטרודקטורי ‪II‬‬
‫חלק ‪ :1‬פילוסופיה ותיאוריה‬
‫‪ .1‬מה מקור המילה "יוגה"?‬
‫‪ .2‬רשמו שתי הגדרות ליוגה‪.‬‬
‫‪ .3‬תארו בקצרה מה ההבדל לדעתכ בי אסנות לתרגילי התעמלות‪.‬‬
‫‪ .4‬מהם ארבעת הנתיבים המסורתיים לשחרור )‪ ?(moksha margas‬תארו בקצרה כל אחד מהם‪.‬‬
‫מה הייחוד של נתיב היוגה?‬
‫‪ .5‬מה פירוש המילה "סדהנה" )‪ ?(sadhana‬אילו סוגי סדהנה קיימי? )חיצונית‪ ,‬פנימית‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫‪ .6‬הסבירו את המונחי דהרמה ומוקשה )‪ ,/(Dharma, moksha‬מהו המתח שקיי‬
‫בהגשמת שתי המטרות האלה?‬
‫‪ .7‬מה חמשת התנודות )וריטיס ‪ (vrttis‬של הצ'יטה?‬
‫‪ .8‬מהי הדר( להגיע לצ'יטה נירודהה? )הדר( להגיע לצ'יטה נירודהה היא שילוב של שני‬
‫מרכיבי‪ ,‬מה?(‬
‫‪ .9‬רשמו כמה מהמכשולי שעשויי להופיע בדרכו של מתרגל היוגה?‬
‫‪ .10‬מהי קריה יוגה‪ ,‬מה שלושת מרכיביה?‬
‫‪ .11‬הסבירו מה קלשות )‪ ?(kleshas‬מנו את חמשת הקלשות‪.‬‬
‫‪ .12‬תארו בקצרה את שני העקרונות הקיומיי הבסיסיי שבה מכירה היוגה )פורושה‬
‫ופרקריטי(?‬
‫‪ .13‬פרטו בקצרה את שמונת האיברי של האשטנגה יוגה )שמות בסנסקריט והסבר קצר(‪.‬‬
‫‪ .14‬פרטו את היאמות והניאמות‪ .‬התבססות מוחלטת בכל יאמה וניאמה מביאה לתוצאה‬
‫מיוחדת‪ ,‬רשמו כמה מהתוצאות הללו‪.‬‬
‫‪ .15‬כיצד פטאנג'לי מגדיר אסנה? מתי אסנה נחשבת מושלמת?‬
‫‪ .16‬מהי פראנאיאמה? איזה טכניקות של תרגול פראנאיאמה קיימות? כמה סוגי‬
‫‪ kumbhaka‬מונה פטאנג'לי?‬
‫‪ .17‬מהם שלושת הגופים )‪ (shariras‬המרכיבים את הישות האנושית?‬
‫‪ .18‬מהם חמשת המעטפות )‪ (koshas‬של האטמאן?‬
‫‪ .19‬מהן הצ'קרות?‬
‫‪ .20‬מה חמשת האלמנטי הגסי וחמשת ההיבטי המעודני )‪(subtle aspects‬‬
‫המתאימי?‬
‫הניאנהאנדריאס‬
‫ומה‬
‫)‪(karmaendriyas‬‬
‫הקארמהאנדריאס‬
‫‪ .21‬מה‬
‫)‪?(jnanendriyas‬‬
‫‪ .22‬מהן שלושת הגונות ומה הקשר שלהן להתפתחות הפראקריטי?‬
‫‪ .23‬מכמה פרקי מורכבת הבהגוודגיטה?‬
‫‪ .24‬תארו בקצרה את השינויי המנטאליי שעובר ארג'ונה במהל( פרקי הבהגוודגיטה‪,‬‬
‫החל מפרק ‪ 1‬ועד לסיו היצירה?‬
‫‪ .25‬רשמו דילמה עיקרית שמציגה הבהגוודגיטה ומה התשובה המובאת בה לדילמה זו?‬
‫‪ .26‬מהם המאפיינים שמייחדים את "איינגאר יוגה" ביחס לשיטות יוגה אחרות הקיימות כיום?‬
‫‪ .27‬רשמו נקודות ציון עיקריות בביוגרפיה של ב‪.‬ק‪.‬ס‪ .‬איינגאר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חלק ‪ :2‬פרקטיקה‬
‫א‪ .‬אסנות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫מה תנוחות העמידה העיקריות שיש ללמד בשנה הראשונה? רשמו את סדר ההוראה של‬
‫התנוחות ואת סדר התרגול המומל‪ ,,‬אחרי שלומדי את התנוחות‪.‬‬
‫מה שלושת תנוחות העמידה העיקריות שבה עומדי ב ‪ Tadasana -‬ומותחי את‬
‫הידיי מעלה? )תנו שמות בסנסקריט(‬
‫מה תנוחות הישיבה שיש ללמד בשנה הראשונה?‬
‫איזה עוד סוגי תנוחות יש ללמד בשנה הראשונה?‬
‫באיזה שלב יש להתחיל ללמד תנוחות הפוכות?‬
‫מה השלבי בלימוד ‪?Salamba Sarvangasana‬‬
‫מתי לתלמיד אסור לבצע ‪?Salamba Sarvangasana‬‬
‫מתי יש להתחיל ללמד ‪ ?Salamba Sirsasana‬הא צרי( ללמד תנוחה זו בהתחלה‬
‫בעזרת קיר? רשמו את ההכנות שיש לבצע לתנוחה זו ואת שלבי הלימוד‪.‬‬
‫רשמו לפחות ארבע משפחות של תנוחות )‪ (sthiti‬ובכל משפחה לפחות ארבע נציגי‬
‫מובהקי של אותה משפחה )א אפשר תנו שמות בסנסקריט(‬
‫ב‪ .‬אמנות ההוראה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫רשמו כמה כללי בסיסיי שמורה ליוגה צרי( לכבד? מה ההנחיות בקשר למגע‬
‫בתלמידי )הא מומל‪ ,‬לגעת וא כ‪ ,‬באיזה אופ?(‬
‫כיצד יש לארג את הכיתה כדי לשפר את העברת השיעור?‬
‫מה הפעלי בה מומל‪ ,‬להשתמש )רשמו כמה מה בעברית בלשו ציווי( ובאילו לא‬
‫מומל‪ ,‬להשתמש? כמה מומל‪ ,‬לדבר ובאיזה אופ? אי( להשתמש באנרגיה שהקול של‬
‫המורה מייצר?‬
‫מה הסיבות העיקריות לשימוש בעזרי )‪ ?(props‬מתי רצוי להשתמש בעזרי ומתי אי‬
‫זה רצוי?‬
‫התמודדות ע בעיות – כיצד יש להתייחס למצבי הבאי‪ :‬חולשה‪ ,‬נוקשות ועצלות של‬
‫תלמידי? כיצד לאבח מצבי אלו? מה התנוחות שהיית נותני לתלמידי שמראי‬
‫סימני תשישות או שליליות )‪ ?(negativity‬כיצד להתייחס למקרה של לח‪ ,‬ד גבוה?‬
‫באילו מקרי חובה על מורה מתחיל להתייע‪ ,‬ע מורה בכיר יותר?‬
‫כתבו את שיר ההלל )‪ (invocation‬לפטנג'לי בסנסקריט ואת המשמעות של הבית‬
‫הראשו בעברית‪.‬‬
‫ג‪ .‬יוגה לנשים‬
‫‪ .1‬מה שלושת אבני הדר( בחיי האישה? מה מאפיי כל אחד מה?‬
‫‪ .2‬מהי חשיבות היוגה לגיל הנעורי?‬
‫‪ .3‬מנו כמה מההפרעות לתהלי( המחזור החודשי‪.‬‬
‫‪ .4‬מהי הגישה של איינגאר יוגה לתרגול בזמ מחזור? אילו תנוחות אסורות‪ ,‬אילו לא‬
‫מומלצות ואילו מומלצות לנשי בימי המחזור? מה הסיבות להנחיות אלו?‬
‫‪ .5‬לגבי כל אחת מהתנוחות הבאות סמנו‪ :‬א‪ .‬אסור לבצע במחזור ב‪ .‬מותר לבצע א( יש‬
‫לשנות את התנוחה )ותארו בקצרה את השינוי( ג‪ .‬אפשר לבצע את התנוחה כרגיל‬
‫‪Utthita Trikonasana, Parivarita Trikonasana, Parsvottanasana, Baddhakonasana‬‬
‫‪Salamba Sarvangasana, Paschimuttanasana, Bharadvajasana, Marichyasana III‬‬
‫‪2‬‬
‫ שפת היוגה‬.‫ד‬
:‫תרגמו מסנסקריט לעברית את המילי הבאות‬
baddhanguli
utthita
uttana
hasta
uttana
adhoh
upavistha
salamba
chandra
svana
3
gomukha
parivrtta
prasarita
purva
prasarita
urdvha
sirsa
sarvanga
ekapada
sava
vrksa
parsva
pada
pascima
pada
danda
parvata
supta
dhanura
viparita
‫אנטומיה ופיזיולוגיה‬
‫סורק רשל סרק את התמונות הבאות )מתו( הספר ‪ ,(YGW‬ללא הביאור‪ .‬אנא רשמו ליד כל‬
‫מספר את ש השריר‪ ,‬העצ או חלק עמוד השדרה המתאי‬
‫‪4‬‬