נתנאל אחיטוב

‫ֶ‬
‫ּ‬
‫ב‬
‫ִ‬
‫נ‬
‫י ַ ּב ּג ' ּו ְנ ֶּג ל‬
‫ֶּבנִ י ַּב ּג'ּונְ ּ ֶגל‬
‫כתיבה‪ :‬עקיבא ביגמן‬
‫איור‪ :‬נתנאל אחיטוב‬
‫כתיבה‪ :‬עקיבא ביגמן‬
‫איור‪ :‬נתנאל אחיטוב‬
‫עריכה‪ :‬רן ברץ‬
‫ניקוד‪ :‬הלל גרשוני‬
‫עיצוב גרפי‪ :‬יהודית זולוטרבסקי‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫ֶּבנִ י‬
‫ַּב ּג'ּונְ ּ ֶגל‬
‫זֶ הּו ֶּבנִ י‪.‬‬
‫ֶּבנִ י ּגָ ר ְּב ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַער‪ְּ ,‬בתֹוְך ּג'ּונְ ּגֶ ל יָ רֹק‪.‬‬
‫ע‪ ‬הּג'ּונְ ּגֶ ל‪,‬‬
‫וְ ָׁשׁם‪ְּ ,‬ב ֶא ְמ ַצ ַ‬
‫ָּבנָ ה לֹו ֶּבנִ י ַּביִ ת ָק ָטן וְ ָח ִביב‪.‬‬
‫ִּב ְׁש ִביל ֶּבנִ י זֹו ָהיְ ָתה וִ ילָ ה ֶׁשל ַמ ָּמׁש‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫אֹוהב ֶט ַבע‪,‬‬
‫ֶּבנִ י ָהיָ ה‪ ‬נְ ִעים ֲהלִ יכֹות וְ ֵ‬
‫ַאְך ַהּג'ּונְ ּגֶ ל ֶׁש ְּס ִביבֹו ֹלא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך נֶ ְח ָמד‪.‬‬
‫ּכָ ל ַהּזְ ַמן ָּבאּו ַחּיֹות ֶּפ ֶרא ָּופ ְרצּו לַ ּוִ ילָ ה ֶׁשל ֶּבנִ י‪.‬‬
‫ַּפ ַעם ּגָ נְ בּו לֹו ֵמ ַה ְּמ ָק ֵרר‪,‬‬
‫ַּפ ַעם ָׁש ְברּו ֶאת ַה ַחּלֹונֹות‪,‬‬
‫ְּוב ִהזְ ַּד ְּמנּות ַא ַחת נִ ּסּו ֲא ִפּלּו לִ ְדחֹף אֹותֹו ַעד לַ ּיָ ם‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫לְ ֶבנִ י ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ֵר ָרה‪ָ ,‬אז הּוא ּגִ ּלֵ ף לְ ַע ְצמֹו ַמ ֵּקל‪.‬‬
‫ַמ ֵּקל ּגָ דֹול וְ כָ ֵבד‪,‬‬
‫קֹוצים ַח ִּדים ַּב ָּק ֶצה‪ ‬וְ יָ ִדית ֲא ִחיזָ ה‪.‬‬
‫ִעם ִ‬
‫נֹופף‬
‫ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָּבאּו ַה ַחּיֹות הּוא ָהיָ ה ְמ ֵ‬
‫ַּב ַּמ ֵּקל ַהּגָ דֹול‪,‬‬
‫י‪ׁ ‬שּיִ לְ ְמדּו לֶ ַקח‪:‬‬
‫ַּומּכֶ ה טֹוב טֹוב‪ּ ‬כְ ֵד ֶ‬
‫‪-8-‬‬
‫ַּפ ַעם ִהּכָ ה ַּב ַּתּנִ ים‪,‬‬
‫ַּפ ַעם ִהּכָ ה ַּבּנְ ָח ִׁשים‪,‬‬
‫ּגֹורילֹות ַה ַּמ ְפ ִחידֹות‪.‬‬
‫ַּופ ַעם ַּב ִ‬
‫ת‪ּ ,‬באּו ּכֻ ּלָ ם ְּביַ ַחד‪.‬‬
‫ַעד ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַח ָ‬
‫ְך‪ ‬עד ֶׁשהּוא ִהּכָ ה ָחזָ ק ְמאֹד‪,‬‬
‫ֶּבנִ י ָּפ ַחד‪ּ ‬כָ ל‪ּ-‬כָ ַ‬
‫וְ ֵה ִעיף ֶאת ַה ַחּיֹות ָה ָרעֹות ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק‬
‫ֶאל ּתֹוְך ַהּג'ּונְ ּגֶ ל‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫ֵמ ָאז ַחּיֹות ַה ֶּפ ֶרא ִה ְפ ִסיקּו לְ ַהּגִ ַיע‪.‬‬
‫ֶּובנִ י‬
‫נֶ ֱהנָ ה‬
‫ֵמ ַה ֶּׁש ֶקט‬
‫וְ ַה ֶּׁש ֶקט‬
‫נֶ ֱהנָ ה‬
‫ִמ ֶּבנִ י‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫בּובים‪.‬‬
‫ַעד ֶׁש ָּבאּו ַהּזְ ִ‬
‫בּובים ִה ִּציקּו‪ ,‬זִ ְמזְ מּו‪ ,‬וְ ִע ְק ְצצּו‪.‬‬
‫ַוהּזְ ִ‬
‫ּכֹואב‪ֲ ,‬א ָבל ּגַ ם ֹלא ָהיָ ה נָ ִעים‪.‬‬
‫זֶ ה אּולַ י ֹלא ָהיָ ה ֵ‬
‫ּולְ ֶבנִ י נִ ְמ ַאס‪.‬‬
‫הּוא ִה ְת ַעּיֵ ף ִמּלְ נַ ֵּצ ַח וְ ָר ָצה ֶׁש ֶקט‪.‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫ָאז ֶּבנִ י לָ ַקח ֶאת ַה ַּמ ֵּקל‬
‫וְ ֵהנִ יף אֹותֹו לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה ָרגִ יל‪...‬‬
‫חֹורי ָהאֹזֶ ן‪.‬‬
‫בּובים ִצ ְח ְקקּו וְ ִדגְ ְּדגּו אֹותֹו ֵמ ֲא ֵ‬
‫ֲא ָבל ַהּזְ ִ‬
‫הּוא ִהּכָ ה ְׂשמֹאלָ ה‪ ,‬וְ ֵהם ָּב ְרחּו לָ ַאף‪.‬‬
‫ִהּכָ ה יָ ִמינָ ה‪ ,‬וְ ֵהם ָק ְפצּו לַ ֶּמ ַצח‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫ֶּבנִ י ַה ֻּמ ָּתׁש יָ ַׁשב וְ ָח ַׁשב‪:‬‬
‫יֹותר‪,‬‬
‫"ה ַּתּנִ ים ּכְ ָבר ֹלא ָּב ִאים ֵ‬
‫ַ‬
‫ּגֹורילֹות יֵ ׁש ַמ ְׁש ֵּבר ּכַ לְ ּכָ לִ י"‪.‬‬
‫ַהּנְ ָח ִׁשים ְמ ַפ ֲח ִדים ִמ ֶּמּנִ י‪ ,‬וְ לַ ִ‬
‫"אנִ י ּכְ ָבר ֹלא ָצ ִריְך ֶאת ַה ַּמ ֵּקל ַהּגָ דֹול וְ ַה ְּמ ֻס ְר ָּבל ַהּזֶ ה"‪.‬‬
‫ֲ‬
‫יָ ַׁשב ֶּבנִ י וְ גִ ּלֵ ף ֶאת ַה ַּמ ֵּקל‪.‬‬
‫וְ גִ ּלֵ ף‪ .‬וְ גִ ּלֵ ף‪ .‬וְ גִ ּלֵ ף‪.‬‬
‫ַעד ֶׁש ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה‪:‬‬
‫ַמ ְח ֵּבט ַקל וְ גָ ִמיׁש‪,‬‬
‫נ ַֹח לַ ֲא ִחיזָ ה ָּומ ִהיר לְ ַה ְצלִ יף‪.‬‬
‫ַמ ְח ֵּבט ָק ָטן וְ ָחכָ ם!‬
‫‪- 18 -‬‬
‫בּובים לְ ֹלא ַר ֵחם‪,‬‬
‫ֶּבנִ י ִהּכָ ה ַּבּזְ ִ‬
‫כֹואבֹות‪.‬‬
‫ַמּכֹות ְמ ֻמ ָּקדֹות וְ ֲ‬
‫בּובים‪.‬‬
‫ַעד ֶׁש ָּמ ַחץ ֶאת ּכָ ל ַהּזְ ִ‬
‫‪- 20 -‬‬
‫ַה ֶּׁש ֶקט ָחזַ ר לַ ּוִ ילָ ה‪.‬‬
‫ֶּבנִ י‪ ‬‬
‫נֶ ֱהנָ ה‬
‫ֵמ ַה ֶּׁש ֶקט‪,‬‬
‫וְ ַה ֶּׁש ֶקט‬
‫נֶ ֱהנָ ה‬
‫ִמ ֶּבנִ י‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫ַעד ֶׁשּיֹום ֶא ָחד‬
‫ָׁש ַמע ֶּבנִ י ְּד ִפ ָיקה ַּב ֶּדלֶ ת‪.‬‬
‫הּוא ָקם ֵמ ָה ַע ְר ָסל‪,‬‬
‫נָ ַעל ֶאת ּכַ ְפּכָ ַפיו‪,‬‬
‫נִ ּגַ ׁש לַ ֶּדלֶ ת‬
‫אֹותּה‬
‫ָּופ ַתח ָ‬
‫‪- 24 -‬‬
‫[חּיֹות ִמ ָּס ִביב לַ ַּביִ ת]‬
‫‪ַ .12‬‬
‫ִּופ ְתאֹם ֶבּנִ י‬
‫ִה ְתגַּ ְעּגֵ ַע לַ ַמּ ֵקּל‪.‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫תודות‪:‬‬
‫לבונה עולם‪ ,‬על התמיכה הטכנית‪.‬‬
‫לממונה על האינטרנט‪ ,‬על כך שאין תפקיד כזה‪.‬‬
‫ולמר א‪ .‬אקרובט‪ ,‬שאת עדכוניו אנו קוראים תדיר‪.‬‬
‫וכמובן‪ ,‬למשה ("בוגי") יעלון ולבנימין ("בני") גנץ‪:‬‬
‫אתם מהווים מקור השראה לכולנו‪.‬‬
‫עריכה מדעית‪ :‬פרופ' אלימלך זורקין‬
‫ייעוץ זואולוגי‪ :‬א‪.‬ר‪ .‬בורואוז‬
‫סיוע משפטי‪ :‬ג‪ .‬דניאלס‬
‫ניהול חשבונות‪ :‬צ'ארלס פונזי ושות'‬
‫איפור‪ ,‬סטיילינג‪ :‬מ‪ .‬א‪ .‬דורא‬
‫בדיקה הומניטרית‪' :‬האגודה לזכויות העז רך'‪' ,‬מכון פאן‪-‬דיר'‪' ,‬שוורים שתיקה'‬