Document

‫שמות לחצנים ופונקציות‬
‫‪ 4.8‬שמות לחצנים ופונקציות‬
‫■ ■אפשרויות הבחירה במסך ה‪LCD -‬‬
‫ התרשים הבא מציג את כל אפשרויות החיווי והתצוגה‪ .‬בפועל‪ ,‬בזמן הפעלה‪ ,‬התצוגה מעט שונה‪.‬‬
‫כיוון טמפרטורה‬
‫בקרת הגבלה (עמוד‬
‫‪)30‬‬
‫קוד אזעקה‬
‫כיבוי חירום (עמוד ‪)30‬‬
‫(עמוד ‪)25,26‬‬
‫טיימר (עמוד ‪)29‬‬
‫מהירות מאוורר‬
‫(עמוד ‪)25,26‬‬
‫מהירות מאוורר (עמוד‬
‫‪)25,26‬‬
‫(עמוד ‪)30‬‬
‫“‪Remote Control Switch‬‬
‫‪”Not Available‬‬
‫(שלט רחוק לא זמין)‬
‫מצבי הפעלה (עמוד ‪)25‬‬
‫"‪"NO FUNCTION‬‬
‫"‪ "AUTO‬מוצג רק כאשר‬
‫פונקציה "‪Auto COOL/‬‬
‫‪"HEAT‬‬
‫הפעלת איזור‪ /‬קבוצה (עמודים ‪)24 ,25 ,27‬‬
‫(עמוד ‪)29‬‬
‫מוגדרת‪.‬‬
‫"‪( "CHECK‬עמוד ‪)26‬‬
‫זווית הטיית אוויר‬
‫(עמוד ‪)26‬‬
‫"‪( "ALARM‬עמוד ‪)30‬‬
‫חיווי הפעלה (נורית אדומה)‬
‫(עמוד ‪)25‬‬
‫"‪( "FILTER‬עמוד ‪)30‬‬
‫לחצן הפעלה‪ /‬כיבוי‬
‫לחצן בחירת קבוצה (עמוד ‪)24‬‬
‫(עמוד ‪)27‬‬
‫לחצן כיוון מהירות (עמוד‬
‫‪)26‬‬
‫לחצן איפוס מסנן "‪"FILTER‬‬
‫(עמוד ‪)30‬‬
‫לחצן ‪( Check‬בדיקה)‬
‫לחצן כיוון מצב הפעלה (עמוד‬
‫‪)25‬‬
‫(עמוד ‪)26‬‬
‫לא לגעת‪.‬‬
‫לחצן זה עבור שירות בלבד‪.‬‬
‫לחצן בחירת איזור (עמוד‬
‫‪)24‬‬
‫לחצן כיוון טיימר (עמוד ‪)29‬‬
‫לחצן כיוון טמפרטורה‬
‫(עמוד ‪)26‬‬
‫■ ■אזור ההפעלה‬
‫ התרשים מעלה מראה את בקרת הטיימר עם מכסה פתוח‪.‬‬
‫לפתיחת המכסה‪ ,‬משוך אותו עם כיוון החץ‪.‬‬
‫לחצן כיוון הטיית‬
‫אוויר אוטומטית‬
‫(עמוד ‪)27‬‬
‫לחצן "‪Remote Control‬‬
‫‪"Switch no available‬‬
‫(שלט רחוק לא פעיל)‬
‫(עמוד ‪)28‬‬
‫■ ■אודות איזור וקבוצה‬
‫הפיקוד המרכזי שולט ביחידות הפנים הרבות כיחידה אחת (ניתן להפעיל גם עם יחידה פנימית אחת)‪.‬‬
‫יחידת הפעולה;‬
‫יחידת תפעול מינימאלית לתחנה מרכזית‬
‫קבוצה (‪:)GROUP‬‬
‫אזור (‪:)ZONE‬‬
‫קבוצת שלט רחוק‬
‫•‬
‫קבוצת שלט רחוק אחת נחשבת לקבוצה אחת תחת אותו פיקוד‪.‬‬
‫*‬
‫שלט‪-‬רחוק זה יכול לשמש לשליטה ב‪-‬‏‪ 64‬קווים‪ 4( ,‬אזורים ו‪-‬‏‪ 16‬קבוצות)‪.‬‬
‫יחידת תפעול כוללת מספר מרובה של קבוצות‪ .‬ניתן להגדיר עד ‪ 16‬קבוצות לכל‬
‫איזור‪.‬‬
‫הפיקוד המרכזי יכול לשלוט בעד ‪ 4‬איזורים‪.‬‬
‫יחידת תפעול כוללת מספר מרובה של יחידות פנים המחוברות בקו תקשורת לשלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫בקבוצת השלט רחוק‪ ,‬יחידות הפנים תחת אותן הגדרות פיקוד‪.‬‬
‫הגדרת קבוצה אחת‬
‫‪Ref.1 – Nº 1 I.U.‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫‪Ref.1 – Nº 2 I.U.‬‬
‫‪Ref.2 – Nº 1 I.U.‬‬
‫איזור ‪1‬‬
‫קבוצה ‪16‬‬
‫כל היחידות‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫איזור ‪2‬‬
‫קבוצה ‪16‬‬
‫איזור ‪4‬‬
‫■ ■יעד מוגדר‬
‫האיזור והקבוצה הכפופים להגדרות ולניטור מכונים יעד מוגדר‪ .‬הפיקוד המרכזי מציג את היעד המוגדר כדלהלן‪:‬‬
‫דוגמה ‪:1‬‬
‫דוגמא זו ממחישה מצב בו הבקר שולט על קבוצה‪ .‬הגדרות הקבוצה‬
‫הנבחרת מופיעות על פי הסדר‪.‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של איזור ‪ 1‬וקבוצה ‪)2‬‬
‫דוגמה ‪:2‬‬
‫דוגמא זו ממחישה מצב בו הבקר שולט על איזור‪.‬‬
‫הגדרות כל הקבוצות באיזור‪ ,‬מופיעות על פי הסדר‪.‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של כל הקבוצה באיזור ‪)1‬‬
‫דוגמה ‪:3‬‬
‫דוגמא זו ממחישה מצב בו הבקר שולט יחידות הפנים‪.‬‬
‫הגדרות כל היחידות (כל הקבוצות)‪ ,‬מופיעות על פי הסדר‪.‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של כל יחידות הפנים)‬
‫‪ . 9‬נוהל הפעלה‬
‫‪. 9.1‬‬
‫בחירת יעד שליטה וניטור סטאטוס פעולה‬
‫הבקר המרכזי יכול לשלוט בעד ‪ 64‬קבוצות לפי קבוצות ואיזורים בנפרד ובו זמנית‪( .‬יעד השליטה הנבחר ניתן להפעלה וניתן לנטר את סטאטוס היחידה המופעלת)‪.‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫כאשר משנים את מספר האיזור על ידי לחיצה על לחצן "‪( "ZONE‬איזור)‪ ,‬אותו איזור אשר אינו מוגדר כקבוצה‪ ,‬לא יופיע בתצוגה‪.‬‬
‫ניתן לשנות את מספר הקבוצה על ידי לחיצה על לחצן "‪( "GROUP‬קבוצה)‪ .‬הקבוצה ללא הגדרות אינה מוצגת‪.‬‬
‫שלב ‪ 1‬בהכנות‬
‫ספק חשמל ליחידה‪.‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫א‪ .‬יש לספק חשמל ליחידה לפחות ‪ 6‬שעות לפני ההפעלה להגנה על המדחס‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין לנתק את אספקת החשמל בזמן הפעלת המזגן‬
‫שלב ‪ 2‬בהכנות‬
‫לאחר השלמת הכנות המזגן‪ ,‬הפעל את אספקת החשמל ביחידה המרכזית‪.‬‬
‫מספר האיזור והקבוצות הנשלטות מופיעים על גבי‬
‫המסך‪.‬‬
‫רק מספר איזור אשר הוגדר מופיע במסך‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצן "‪."ZONE‬‬
‫מספר האיזור משתנה‪.‬‬
‫עם כל לחיצה על לחצן "‪ ,"ZONE‬מספר האיזור והקבוצה מתקדם על פי הסדר הבא‪:‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של כל הקבוצה באיזור ‪)3‬‬
‫עם שינוי האיזור‪ ,‬ערך הקבוצה משתנה קודם כל ל‪( AA -‬כל הקבוצות)‪ .‬לדוגמא‪ ,‬לחיצה על‬
‫לחצן "‪ "ZONE‬כאשר הערך הוא ‪ ,1-02‬התצוגה תתחלף ל‪2-AA -‬‬
‫‪.‬רק מספר איזור אשר הוגדר מופיע במסך‬
‫‪ . 2‬לחץ על לחצן "‪."ZONE‬‬
‫מספר הקבוצה משתנה‪.‬‬
‫עם כל לחיצה על לחצן "‪ ,"GROUP‬מספר האיזור והקבוצה מתקדם על פי הסדר הבא‪:‬‬
‫הערך "‪ "AA‬מציין כי כל היחידות נשלטות בו זמנית‪.‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של איזור ‪ 3‬וקבוצה ‪)5‬‬
‫רק מספר קבוצה אשר הוגדר מופיע במסך‪.‬‬
‫‪. 3‬‬
‫תנאי ההפעלה של כל קבוצה‬
‫עם בחירת הקבוצה‪ ,‬יופיעו הערכים של כל קבוצה‪.‬‬
‫תוכן ההגדרות מוצג עם הפעלת השלט רחוק‪.‬‬
‫‪Zone‬‬
‫‪-‬‬
‫(לדוגמא‪ :‬במקרה של "‪ "28 C‬ו‪ "HIGH" -‬ו‪)"COOL" -‬‬
‫‪o‬‬
‫מראה את תנאי ההפעלה של כל איזור כדלהלן;‬
‫כבוי ‪ ...‬עצירת כל הקבוצות באיזור‬
‫‪-‬‬
‫דולק ‪ ...‬הפעלה של קבוצה אחת או יותר באיזור‬
‫‪-‬‬
‫מהבהב ‪ ...‬כשל של קבוצה אחת או יותר באיזור‬
‫מראה את תנאי ההפעלה של כל קבוצה כדלהלן;‬
‫‪-‬‬
‫כבוי‪ :‬עצירה‬
‫‪-‬‬
‫דולק‪ :‬הפעלה‬
‫‪-‬‬
‫מהבהב‪ :‬תקלה‬
‫משמעות חיווי ההפעלה (נורית אדומה)‬
‫‪-‬‬
‫כבוי‪ :‬כל יחידות הפנים עצרו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דלוק‪ :‬יותר מקבוצה ‪ 1‬בפעולה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מהבהב‪ :‬יותר מקבוצה ‪ 1‬בתנאי תקלה‪.‬‬
‫תנאי ההפעלה של כל איזור (לדוגמא‪ :‬במקרה ויותר‬
‫)מקבוצה אחת בכל איזור ‪ 1~3‬בפעולה‬
‫הערות‪:‬‬
‫ אם מופיע "‪ "- -‬בהגדרת הטמפרטורה זה אומר שהטמפרטורה לא מוגדרת‪.‬‬‫ כאשר הקבוצה המוגדרת היא "‪( "AA‬כל הקבוצות)‪ ,‬הגדרת מצב ההפעלה‪ ,‬הגדרת הטמפרטורה‪ ,‬מהירות המאוורר‪ ,‬זווית הטיית האוויר והשלט רחוק‬‫אינם זמינים כאשר כל הקבוצות עם אותן הגדרות‪.‬‬
‫ כאשר הקבוצה המוגדרת היא "‪( "A-AA‬כל יחידות הפנים)‪ ,‬מופיע הסימן " " כאשר יש קבוצה אחת או יותר בפעולה בכל איזור‪ ,‬וכן מהבהב כאשר‬‫קיים כשל בקבוצה אחת או יותר בכל איזור‪.‬‬
‫‪. 9.2‬‬
‫הגדרת מצב פעולה‬
‫<פונקציה>‬
‫"‪ "COOL‬קירור‪ :‬לצורך קירור החדר על ידי פיזור אוויר קר‪.‬‬
‫"‪ "HEAT‬חימום‪ :‬לצורך חימום החדר על ידי פיזור אוויר חם‪.‬‬
‫"‪"DRY‬‬
‫אוויר יבש‪ :‬לייבוש לחות יוצר מאשר מהפעלת קירור רגילה‪.‬‬
‫"‪"FAN‬‬
‫אוורור‪ :‬לסחרור האוויר בחדר‪.‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫הטמפרטורה המומלצת לכל מצב פעולה הוא כדלקמן;‬
‫"‪ "COOL‬קירור‪27°C~29 :‬‬
‫"‪ "HEAT‬הפעלת חימום‪18°C~20 :‬‬
‫"‪ "DRY‬הפעלת אוויר יבש‪23°C~25 :‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצני "‪ "ZONE‬ו‪ "GROUP" -‬ובחר ביעד הפיקוד‪.‬‬
‫(ראה סעיף ‪ 9.1‬הגדרת יעד פיקוד וניתור סטאטוס פעולה" בעמוד ‪)24‬‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫‪ . 2‬לחץ על לחצן "‪."MODE‬‬
‫מצב ההפעלה יישתנה על פי הסדר הבא‪:‬‬
‫‪DRY‬‬
‫‪HEAT‬‬
‫‪COOL‬‬
‫‪FAN‬‬
‫התצוגה מצביעה על הגדרת מצב פעולה חימום "‪"HEAT‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫ התצוגה מעלה מצביעה על הגדרת מצב פעולה עבור איזור ‪ 3‬קבוצה ‪ 6‬אותו סדר ההגדרות יבוצע עם קבוצות אחרות‪.‬‬‫ חלק ממצבי הפעולה לא ניתנים לבחירה בהתאם לדגם היחידה‪ .‬צור קשר עם משווק ‪ HITACHI‬לפרטים נוספים‪.‬‬‫‪ -‬ניתן להגדיר מצב פעולה בזמן פעולה או בזמן עצירה‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫הגדרת הטמפרטורה‪ ,‬מהירות מאוורר וכיוון הטיית האוויר‪:‬‬
‫ אין לגעת בלחצן "‪( "CHECK‬בדיקה)‪ .‬לחצן "‪ "CHECK‬מיועד לשירות בלבד‪.‬‬‫ כאשר לחצן "‪ "CHECK‬נלחץ בטעות והיחידה המרכזית עוברת למצב בידקה‪ ,‬לחץ על לחצן "‪ "RESET‬לביטול‪.‬‬‫‪ . 1‬לחץ על לחצני "‪ "ZONE‬ו‪ "GROUP" -‬ובחר ביעד הפיקוד‪.‬‬
‫(ראה סעיף ‪ 9.1‬הגדרת יעד פיקוד וניתור סטאטוס פעולה" בעמוד ‪)24‬‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫<טמפרטורה>‬
‫הגדר את הטמפרטורה על ידי לחיצה על לחצן "‪."TEMP‬‬
‫עם לחיצה על לחצן "‬
‫" הטמפרטורה עולה ב‪ 1oC -‬אחת (מקסימום ‪)30 C‬‬
‫‪o‬‬
‫עם לחיצה על לחצן " " הטמפרטורה יורדת ב‪ 1 C -‬אחת (מינימום ‪ 19 C‬בקירור‪ ,‬אוויר‬
‫יבש ואוורור‪ ,‬ו‪ 17oC -‬במצב חימום)‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫למשך ‪3‬‬
‫למשך ‪ 3‬שניות בטמפרטורה של ‪ ,30oC‬או לחיצה על לחצן‬
‫לחיצה על‬
‫שניות בטמפרטורת המינימום‪ ,‬הטמפרטורה לא תוגדר והמסך יציג "‪ ."- -‬במקרה כזה‪ ,‬לחץ‬
‫או ‪ ,‬הגדרת הטמפרטורה חוזרת לטמפרטורת המינימום או ל‪.30oC -‬‬
‫על לחצן‬
‫התצוגה מצביעה על הגדרת טמפרטורה של ‪22oC‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫הגדרות אלו מציינות את טווח ההגדרות בדגם סטנדרטי‪ .‬טווח הגדרת הטמפרטורה עשוי להשתנות‬
‫בהתאם לדגם היחידה המחוברת‪.‬‬
‫<מהירות המאוורר>‬
‫לחץ על לחצן "‪ "FAN SPEED‬מהירות המאוורר‪.‬‬
‫לחיצה על לחצן "‪ "FAN SPEED‬משנה את הערכים על פי הסדר הבא;‬
‫‪LOW‬‬
‫‪MED‬‬
‫‪HIGH‬‬
‫התצוגה מצביעה על הגדרת מצב מאוורר במהירות גבוהה‬
‫"‪."HIGH‬‬
‫הערות‬
‫ במצב הפעלת אוויר יבש‪ ,‬מהירות המאוורר מוגדרת באופן אוטומטי וקבוע על מהירות נמוכה "‪."LOW‬‬‫ במקרה זה‪ ,‬מהירות המאוורר אינה ניתנת לשינוי (ההגדרות נותרות ללא שינוי)‪.‬‬‫<זווית הטיית אוויר>‬
‫לחץ על לחצן "‪ "AUTO LOUVER‬הטיית אוויר אוטומטית‪.‬‬
‫עם על לחיצה על לחצן "‪ ,"AUTO LOUVER‬תצוגת הטיית האוויר משתנה‪.‬‬
‫לחץ על לחצן "‪ "AUTO LOUVER‬במצב‬
‫הטייה חוזרת ואוטומטית‪.‬‬
‫‪ ,‬והתצוגה תשתנה ל‪-‬‬
‫לחץ על לחצן "‪ "AUTO LOUVER‬שוב‪ ,‬התצוגה תשתנה ל‪-‬‬
‫אשר מצביע על‬
‫התצוגה מצביעה על הטיית אוויר אוטומטית‪.‬‬
‫הערות‬
‫ התצוגה מעלה מצביעה על הגדרת מצב פעולה עבור איזור ‪ 3‬קבוצה ‪ .6‬אותו סדר ההגדרות יבוצע עם קבוצות אחרות‪.‬‬‫‪ -‬ניתן להגדיר את הטמפרטורה‪ ,‬מהירות המאוורר וזווית הטיית האוויר כאשר המערכת פעילה או בעצירה‪.‬‬
‫בדוגמא של דגם עם ‪ 4‬קסטות ‪( #‬דוגמא)‬
‫תצוגה‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫בערך‬
‫‪60°‬‬
‫‪55°‬‬
‫‪50°‬‬
‫‪40°‬‬
‫‪35°‬‬
‫‪30°‬‬
‫‪25°‬‬
‫זווית הטיית‬
‫אוויר‬
‫טווח זווית ההטייה‬
‫קירור‪ ,‬ייבוש‬
‫טווח זווית ההטייה‬
‫חימום‬
‫זווית מומלצת‬
‫הערות‪:‬‬
‫ קביעת זווית הטיית האוויר המוצגת מעלה‪ ,‬נכונה ליחידת פנים עם ‪ 4‬קסטות‪. .‬‬‫זווית הטיית האוויר הינה שונה בהתאם לדגם היחידה‪ .‬עבור למדריך ההפעלה של כל דגם לפרטים נוספים‪.‬‬
‫ קיים פער בין הזווית המוצגת במסך לבין זו בפועל‪ .‬לפיכך‪ ,‬בעת קביעת זווית ההטיה‪ ,‬קבע את הזווית על פי זו במסך‪.‬‬‫ עם לחיצה על לחצן “‪ ,”AUTO LOUVER‬ייתכן ומדף האוויר לא יעצור באופן אוטומטי‪.‬‬‫•שים לב‪:‬‬
‫זווית הטיית האוויר מכוונת באופן אוטומטי בזמן הפעלת חימום‪.‬‬
‫כאשר טמפרטורת האוויר‬
‫היוצא עולה על ‪ ,30oC‬זווית‬
‫הטיית האוויר חוזרת באופן‬
‫אוטומטי למצב ראשוני‪.‬‬
‫זווית הטיית האוויר‬
‫מכוונת באופן‬
‫אוטומטי‬
‫עם הפעלה במצב חימום‬
‫עם הפעלה במצב אוורור‬
‫כאשר בקר הטמפרטורה‬
‫מופעל‬
‫תצוגת זווית הטיית האוויר נותרת ללא שינוי‪.‬‬
‫הפעלת היחדיה‬
‫‪.9.4‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצני "‪ "ZONE‬ו‪ "GROUP" -‬ובחר ביעד הפיקוד‪.‬‬
‫(עבור לפריט ‪ 2‬בסעיף "א‪ .‬בחירת יעד פיקוד וניטור סטאטוס פעולת יחידה" בעמוד ‪).18‬‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫‪. 2‬‬
‫לחץ על לחצן ‪( RUN/STOP‬הפעלה‪ /‬כיבוי)‬
‫במקרה והקבוצה הנבחרת הינה בפעולה‪ ,‬ניתן לעצור את ההפעלה על ידי לחיצה על לחצן‬
‫הכיבוי וההפעלה‪ .‬במקרה והקבוצה הנבחרת אינה בפעולה‪ ,‬ניתן להפעילה על ידי לחיצה‬
‫על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫כמו כן;‬
‫ כל יחידות הפנים נעצרות (כאשר יותר מקבוצה ‪ 1‬נמצאת בפעולה (נורית חיווי ההפעלה‬‫פעילה))‪.‬‬
‫‪ -‬כל הקבוצות נעצרות (נורית חיווי הפעלה כבויה))‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫ התצוגה מעלה מצביעה על הגדרת מצב פעולה עבור איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬‫אותו סדר ההגדרות יבוצע עם קבוצות אחרות‪ .‬במקרה של הפעלה בו זמנית של כל הקבוצות‪ ,‬בחר במספר הקבוצה "‪."AA‬‬
‫חסימת הפעלה על ידי השלט רחוק‬
‫<פונקציה>‬
‫לחסימת הפעלה על ידי השלט רחוק‪.‬‬
‫כאשר פונקציה זו זמינה‪ ,‬תופיע הודעה "‪ "CENTARL‬על צג השלט רחוק וההפעלה על ידי השלט תהיה חסומה‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצני "‪ "ZONE‬ו‪ "GROUP" -‬ובחר ביעד הפיקוד‪.‬‬
‫(עבור לפריט ‪ 2‬בסעיף "א‪ .‬בחירת יעד פיקוד וניטור סטאטוס פעולת יחידה" בעמוד ‪).18‬‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫‪ . 2‬לחץ על לחצן "‪ ."RMT. SW NAVL‬עם כל לחיצה על לחצן זה‪ ,‬יופיע לסירוגין הכיתוב‪:‬‬
‫‪. RMT. SW NAVL‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫המסך מציג כי באיזור ‪ 3‬קבוצה ‪ ,6‬הפעלה על ידי השלט‬
‫רחוק חסומה‪.‬‬
‫שים לב‪:‬‬
‫ התצוגה מעלה מצביעה על הגדרת מצב פעולה עבור קבוצה ‪ .4‬אותו סדר ההגדרות יבוצע עם קבוצות אחרות‪ .‬במקרה של הפעלה בו זמנית של כל‬‫הקבוצות‪ ,‬בחר במספר הקבוצה "‪."AA‬‬
‫ למרות שפונקצית חסימת השלט רחוק מופעל‪ ,‬במקרה של הפעלה על ידי היחידה המרכזית‪ ,‬ניתן לעצור את היחידה באמצעות השלט ואף להפעילה‬‫מחדש‪.‬‬
‫ ביחידה ללא שלט רחוק‪ ,‬פונקציה זו תוגדר באופן קבוע‪.‬‬‫ במקרה של הפעלה עם בקרים נוספים אין להפעיל את פונקצית "‪ ."RMT. SW NAVL‬בנוזף אין להפעיל פונקציה זו על ידי בקר אחר אחרת ייגרם כשל‬‫תפעולי‪.‬‬
‫במקרה של הגדרת הטמפרטורה ("‪ ,)"- -‬ניתן להגדיר את הטמפרטורה באמצעות השלט רחוק בזמן שפונקצית חסימת השלט רחוק פעילה‪.‬‬
‫הפעלה בהשהיה (טיימר)‬
‫<פונקציה>‬
‫להגדרת הטיימר במצב זמין או לא על ידי קבלת אות מבקר הטיימר (‪ ;PSC-A1T‬אופציונלי)‬
‫ניתן להגדיר הפעלה מתוזמנת כשמינה או לא באופן נפרד לכל יחידה בנפרד‪ ,‬יחד עם זאת התזמון זהה בכולן‪.‬‬
‫‪ . 1‬לחץ על לחצני "‪ "ZONE‬ו‪ "GROUP" -‬ובחר ביעד הפיקוד‪.‬‬
‫(עבור לפריט ‪ 2‬בסעיף "א‪ .‬בחירת יעד פיקוד וניטור סטאטוס פעולת יחידה" בעמוד ‪).18‬‬
‫התצוגה מצביעה על בחירת איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫‪ . 2‬לחץ על לחצן "‪ ."TIMER‬עם כל לחיצה על "‪ "TIMER‬יופיע לסירוגין הכיתוב "‪"TIMER‬‬
‫על המסך‪ .‬הקבוצה על הגדרות טיימר פועלת בהתאם להגדרות ולפקודות הנשלחות‬
‫מבקר הטיימר‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫התצוגה מצביעה על הגדרת טיימר באיזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫ התצוגה מעלה מצביעה על הגדרת מצב פעולה עבור איזור ‪ 3‬קבוצה ‪6‬‬‫אותו סדר ההגדרות יבוצע עם קבוצות אחרות‪.‬‬
‫‪.9.5‬‬
‫חיוויי מערכת נוספים‬
‫חיוויים בתנאים רגילים‬
‫<‪(ׁ >EMERGENCY‬חירום)‬
‫הכיתוב “‪ ”EMERGENCY‬יופיע כאשר נשלח אות הפסקת חירום על ידי היחידה‬
‫החיצונית‬
‫בזמן עצירת החירום‪ ,‬יחידות הפנים נעצרות ולא ניתן לבצע הפעלה באמצעות השלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫צור קשר עם המשווק או עם המפיץ של ‪ HITACHI‬למידע מפורט יותר‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫<‪( >DEMAND‬הגבלה)‬
‫הכיתוב <‪ >DEMAND‬מופיע על המסך כאשר קלט ההגבלה מקבל אות חיצוני‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫כיתוב זה מופיע בקבוצה עם הגדרת הגבלה והוא מהבהב עם קבלת הקלט‪.‬‬
‫צור קשר עם המשווק או עם המפיץ של ‪ HITACHI‬למידע מפורט יותר‪.‬‬
‫במקרה של הגדרות הגבלה‬
‫מהבהב‬
‫במקרה של דרישת הגדרות‬
‫<‪( >FILTER‬מסנן אוויר)‬
‫חסימת מסנן‪:‬‬
‫כאשר מופיע הכיתוב "‪ "FILTER‬ישנה חסימה במסנן אוויר‪ .‬נקה את מסנן האוויר‪ .‬לאחר‬
‫הניקוי לחץ על "‪ "RESET‬והכיתוב "‪ "FILTER‬ירד‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫חיוויים בתנאים חריגים‬
‫<‪( >ABNORMAL‬תקלה)‬
‫א‪ .‬נורית חיווי ההפעלה מהבהבת כאשר ישנה קבוצה עם תקלות‪.‬‬
‫‪I.U Add.‬‬
‫‪Ref. Nº‬‬
‫ב‪ .‬מופיע הכיתוב "‪ "ALARM‬במסך‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסימן ‪ #‬מהבהב ומצביע על הקבוצה עם התקלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬לחץ על "‪ "GROUP‬ובחר בקבוצה עם ההתראה‪ .‬מספר היחידה‪ ,‬קוד הדגם‪ ,‬קוד‬
‫ההתראה והתקלה‪ ,‬יופיעו במחזוריות (קיימת אפשרות שקוד הדגם לא יופיע וזאת בהתאם‬
‫לדגם היחידה)‪.‬‬
‫ה‪ .‬במקרה ומופיעות תקלות במספר יחידות‪ ,‬ההודעות תופענה על פי סדר‪.‬‬
‫בדוק את הודעות המסך וצור קשר עם משווק ‪ HITACH‬לפרטים נוספים‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫מהבהב‬
‫קוד הדגם‬
‫קוד התראה‬
‫<‪( >POWER FAILURE‬תקלה באספקת כוח)‬
‫א‪ .‬כל ההודעות נעלמות‬
‫ב‪ .‬במקרה של עצירת יחידה בגלל כשל באספקת החשמל‪ ,‬היחידה לא תחדש פעילות לאחר חזרת אספקת החשמל‪ .‬יש לחזור אחר שלבי ההפעלה שוב‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה של תקלה באספקת חשמל במהלך ‪ 2‬שניות‪ ,‬המזגן ייחדש פעילות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫<‪( >ELECTRICAL NOISE‬הפרעות חשמל)‬
‫כל ההודעות נעלמות‪ ,‬וייתכן כי היחידה נעצרה באופן מכוון לצורכי הגנה בעקבות הפרעות חשמליות‪ .‬יש לחזור אחר שלבי ההפעלה שוב‪.‬‬