לקריאה לחץ כאן

‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫תאריך‪16.7.2015 :‬‬
‫הנדון‪:‬‬
‫דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להלן‪" :‬החברה"( מודיעה בזה על כינוס אסיפה מיוחדת‬
‫)להלן‪" :‬האסיפה הכללית"( שתתקיים ביום ה' ה‪ 20 -‬באוגוסט ‪ 2015‬בשעה ‪,12:00‬‬
‫במשרדי החברה בדרך החורש ‪ ,4‬יהוד‪.‬‬
‫‪ .1‬על סדר יומה של האסיפה‬
‫‪ 1.1‬מינויו מחדש של מר גיורא עופר כדירקטור חיצוני‬
‫נוסח ההחלטה המוצעת‪:‬‬
‫לאשר את מינויו מחדש של מר גיורא עופר לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים )שנייה‬
‫במספר( כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬החל מיום ‪.18.8.2015‬‬
‫לפרטים בדבר מר גיורא עופר‪ ,‬הנדרשים על פי תקנה ‪ ,26‬ראו פרק "פרטים נוספים על‬
‫החברה" לדוח התקופתי של החברה לשנת ‪ ,2014‬שפרסמה החברה ביום ‪30.3.2015‬‬
‫)אסמכתא‪) (2015-01-065629 :‬להלן‪" :‬הדוח התקופתי" ו‪" -‬תקנה ‪ ,"26‬בהתאמה(‪.‬‬
‫אזכור זה מהווה הכללה על דרך הפנייה של המידע הנכלל בעניין זה בדוח התקופתי‬
‫האמור‪ .‬לא חלו שינויים בפרטים שדווחו לעניין מר עופר בדוח התקופתי האמור‪ ,‬למעט‬
‫השינויים כמפורט להלן‪:‬‬
‫תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור‪ :‬יו"ר עמותת הזנק לעתיד‪ ,‬יו"ר עמותת "בעצמי"‪,‬‬
‫יו"ר המסלול הירוק מיחזור בע"מ‪ ,‬העוגנפלסט בע"מ‪ ,‬וי פיננסי טכנולוגיות בע"מ‪.‬‬
‫עם מינויו מחדש )ככל ויאושר(‪ ,‬יהיה מר גיורא עופר זכאי לגמול דירקטורים בהתאם‬
‫להחלטת החברה מיום ‪ ,30.12.2010‬כמפורט בדוח המיידי של החברה שפורסם ביום‬
‫‪) 2.1.2011‬מס' אסמכתא‪) (2011-01-001494 :‬להלן‪" :‬דוח הגמול"(‪ .‬המידע הנכלל‬
‫בדוח המיידי האמור מובא בזאת על דרך ההפניה‪.‬‬
‫מר עופר מסר לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו מחדש‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בהתאם להוראות סעיפים ‪224‬ב ו‪ 241 -‬לחוק החברות‬
‫התשנ"ט – ‪) 1999‬להלן‪" :‬חוק החברות"(‪ .‬ההצהרה כאמור עומדת לעיון במשרדי‬
‫החברה‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש‪ ,‬והעתק ממנה מצורף לדוח‬
‫זה‪.‬‬
‫חברות בוועדות הדירקטוריון‪ :‬ועדת ביקורת‪ ,‬ועדת תגמול והועדה לבחינת דוחות כספיים‪.‬‬
‫תקופת כהונתו הראשונה של מר גיורא עופר כדירקטור חיצוני בחברה החלה ביום‬
‫‪.19.8.2012‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪ 1.2‬מינוי של גב' נעמי ביליץ' בן עמי כדירקטורית חיצונית‬
‫נוסח ההחלטה המוצעת‪:‬‬
‫לאשר את מינויה של גב' נעמי בן עמי לתקופת כהונה של שלוש שנים כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪ ,‬החל ממועד אישור האסיפה הכללית‪.‬‬
‫להלן פרטים בהתאם לתקנה ‪ ,26‬לגבי גב' ביליץ' בן עמי‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫שם‪ :‬נעמי ביליץ' בן עמי‬
‫)‪(2‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪016391500 :‬‬
‫)‪(3‬‬
‫תאריך תחילת הכהונה הצפוי‪ 20 :‬באוגוסט ‪2015‬‬
‫)‪(4‬‬
‫תאריך לידה‪10.6.1960 :‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מענה‪ :‬רחוב הבושם ‪ ,10/2‬מבשרת ציון‬
‫)‪(6‬‬
‫חברותה בוועדות דירקטוריון‪ :‬עם מינויה )ככל ויאושר( תכהן גב' בן עמי בוועדת‬
‫ביקורת‪ ,‬בוועדה לבחינת דוחות כספיים ובוועדת תגמול‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫דירקטורית חיצונית‪/‬בלתי תלויה‪ :‬דירקטורית חיצונית‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫האם היא בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ‪ /‬כשירות מקצועית‪ :‬בעלת כשירות‬
‫מקצועית‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫האם היא עובדת החברה‪ ,‬חברה בת‪ ,‬חברה קשורה או של בעל ענין‪ :‬לא‬
‫)‪(10‬‬
‫השכלתה‪ :‬בעלת תואר בוגר ביחסים בינלאומיים ולימודים רוסיים וסלאוויים‬
‫באוניברסיטה העברית בי‪-‬ם‪.‬‬
‫)‪(11‬‬
‫התעסקות בחמש השנים האחרונות‪ :‬משנת ‪ 2007‬ועד כיום – ראש ארגון "נתיב‬
‫– לשכת הקשר"‪ ,‬במשרד ראש הממשלה‪.‬‬
‫)‪(12‬‬
‫מכהנת כדירקטורית בחברות הבאות‪ :‬אין‪.‬‬
‫)‪(13‬‬
‫האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בחברה‪ :‬לא‪.‬‬
‫גב' בן עמי מסרה לחברה הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬בהתאם להוראות סעיפים ‪224‬ב ו‪ 241 -‬לחוק החברות‪.‬‬
‫ההצהרה כאמור עומדת לעיון במשרדי החברה‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות ולאחר‬
‫תיאום מראש‪ ,‬והעתק ממנה מצורף לדוח זה‪.‬‬
‫גברת בן עמי סווגה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום ‪ 15.7.2015‬כבעלת‬
‫כשירות מקצועית‪ ,‬בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל‬
‫מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(‪ ,‬התשס"ו ‪.2005 -‬‬
‫עם תחילת תקופת כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬תהיה גב' בן עמי זכאית לגמול‬
‫דירקטורים בהתאם להחלטת החברה מיום ‪ ,30.12.2010‬כמפורט בדוח הגמול‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ .2‬הרוב הנדרש לאישור ההחלטות‬
‫הרוב הנדרש לאישור כל אחת מההחלטות לעיל‪ ,‬הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות‬
‫הנוכחים באסיפה הכללית‪ ,‬הרשאים להצביע והצביעו בה‪ ,‬מבלי להביא בחשבון את‬
‫קולות הנמנעים‪ ,‬ובלבד שיתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ 2.1‬במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה‬
‫מקשריו עם בעל השליטה‪ ,‬המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות‬
‫האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;‬
‫‪ 2.2‬סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ‪ 2.1‬לעיל לא יעלה על שיעור‬
‫של שני אחוזים )‪ (2%‬מכלל זכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה‬
‫האסיפה הכללית תתכנס ביום ה' ה‪ 20 -‬באוגוסט ‪ ,2015‬בשעה ‪ 12:00‬במשרדי‬
‫החברה‪ ,‬בדרך החורש ‪ ,4‬יהוד‪ .‬מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי‬
‫שלוח‪ ,‬לפחות שני )‪ (2‬בעלי מניות שלהם עשרים אחוזים )‪ (20%‬לפחות מזכויות‬
‫ההצבעה בחברה‪ .‬אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' ה‪ 27 -‬באוגוסט ‪,2015‬‬
‫באותו מקום ובאותה שעה‪ .‬לאסיפה נדחית כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים‪ ,‬בעצמם‬
‫או על ידי שלוח‪ ,‬שני )‪ (2‬בעלי מניות שלהם עשרים אחוזים )‪ (20%‬לפחות מזכויות‬
‫ההצבעה בחברה‪ .‬אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה לא יהיה‬
‫נוכח מנין חוקי‪ ,‬תבוטל האסיפה‪ .‬המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע‬
‫באסיפה הכללית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 182‬לחוק החברות‪ ,‬הינו ביום ב' ה‪ 20 -‬ביולי ‪2015‬‬
‫)להלן‪" :‬המועד הקובע"(‪.‬‬
‫‪ .4‬אופן ההצבעה‬
‫‪ 4.1‬בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית‪ ,‬בעצמו או באמצעות מיופה כח להצבעה‪.‬‬
‫המסמך הממנה שלוח להצבעה )להלן‪" :‬כתב המינוי"( יערך בכתב וייחתם על ידי‬
‫הממנה‪ ,‬ואם הממנה הוא תאגיד‪ ,‬ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד‪ .‬כתב המינוי יופקד‬
‫במשרדי החברה לפחות ‪ 48‬שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית‪ ,‬לפי‬
‫העניין‪ .‬כמו כן‪ ,‬רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית בכל הנוגע להחלטות המנויות‬
‫לעיל‪ ,‬באמצעות כתב הצבעה‪ ,‬כמפורט להלן )להלן‪" :‬כתב הצבעה"(‪.‬‬
‫‪ 4.2‬בנוסף‪ ,‬בעל מניות לא רשום )דהיינו‪ ,‬מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן‬
‫מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים(‬
‫)להלן‪" :‬בעל מניות לא רשום"( זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני‬
‫שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )להלן‪" :‬כתב הצבעה אלקטרוני" ו‪-‬‬
‫"מערכת הצבעה אלקטרונית"‪ ,‬בהתאמה( עד ‪ 6‬שעות לפני מועד האסיפה )לעיל ולהלן‪:‬‬
‫"מועד נעילת המערכת"(‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫בעל מניות לא רשום רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא‬
‫מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת‬
‫האלקטרונית )כפי שנקבעה במועד הקובע(‪ .‬עשה כן‪ ,‬לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו‬
‫בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעת עמדה(‪ ,‬תשס"ו‪ ,2005-‬כל עוד לא‬
‫קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום‪ .‬הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר‬
‫הבורסה לא יאוחר מהשעה ‪ 12:00‬בצהריים של המועד הקובע‪ ,‬וזאת לגבי חשבון ניירות‬
‫הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון‪.‬‬
‫כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון‬
‫)או אחד מבעליו‪ ,‬בחשבון משותף( וקוד גישה‪ ,‬אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר‬
‫הבורסה באמצעותו הוא מחזיק במניות החברה‪.‬‬
‫עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית‪ ,‬יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים‬
‫שעל סדר יומה של האסיפה‪ .‬לחלופין‪ ,‬בעל מניות יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות‬
‫המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך כמפורט בסעיף ‪ 4.6‬להלן‪ ,‬ללא ציון‬
‫אופן הצבעתו‪ ,‬על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות‪.‬‬
‫‪ 4.3‬כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪ ,‬שבהם‬
‫ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף ‪ 88‬לחוק‬
‫החברות‪,‬‬
‫הינם‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫אתר‬
‫ההפצה‬
‫של‬
‫רשות‬
‫ניירות‬
‫ערך‪:‬‬
‫‪) http://www.magna.isa.gov.il/‬להלן‪" :‬אתר ההפצה"(; אתר הבורסה לניירות ערך‬
‫בתל אביב בע"מ‪ .http://maya.tase.co.il/ :‬בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה‬
‫ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה‪.‬‬
‫‪ 4.4‬חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי‬
‫העמדה‪ ,‬באתר ההפצה‪ ,‬לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר‬
‫מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה‪ ,‬אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי‬
‫אין הוא מעונין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעונין לקבל כתבי הצבעה בדואר‬
‫תמורת דמי משלוח בלבד‪ ,‬ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים‬
‫ובמועד קודם למועד הקובע‪.‬‬
‫‪ 4.5‬בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה‪ ,‬זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר‬
‫הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו‪ ,‬בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל‬
‫מענו תמורת דמי משלוח בלבד‪ ,‬אם ביקש זאת‪ .‬בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון‬
‫ניירות ערך מסוים‪.‬‬
‫‪ 4.6‬בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת‬
‫ההצבעה האלקטרונית‪.‬‬
‫‪ 4.7‬הצבעה בכתב תעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה‪ ,‬המצ"ב לדוח זימון‬
‫אסיפה זה‪ .‬את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו )להלן‪" :‬המסמכים‬
‫‪-5-‬‬
‫המצורפים"(‪ ,‬כמפורט בכתב ההצבעה‪ ,‬יש להמציא למשרדי החברה עד ‪ 4‬שעות לפני‬
‫מועד כינוס האסיפה‪ .‬לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה‬
‫והמסמכים המצורפים‪ ,‬למשרדי החברה‪.‬‬
‫‪ 4.8‬המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה‪ ,‬הינו עד ‪ 10‬ימים לאחר המועד‬
‫הקובעלפני מועד האסיפה‪.‬‬
‫‪ .5‬הוספת נושא לסדר היום‬
‫לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום‪ ,‬לרבות הוספת נושא‪/‬ים לסדר‬
‫היום‪ ,‬עשויות להתפרסם הודעות עמדה‪ ,‬וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות‬
‫עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה‪.‬‬
‫בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות ‪ 1%‬לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה‬
‫הכללית של החברה‪ ,‬רשאי לבקש מהדירקטוריון‪ ,‬עד ‪ 7‬ימים לאחר זימון האסיפה‪ ,‬לכלול‬
‫נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית‪.‬‬
‫מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה‬
‫הכללית‪ ,‬תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן‪ ,‬ככל שיידרש‪ ,‬ותפרסם‬
‫אותם לא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף‬
‫על סדר היום‪ ,‬כאמור לעיל‪ .‬מובהר‪ ,‬כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן‪ ,‬אין‬
‫בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זה‪.‬‬
‫‪ .6‬פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה‬
‫עו"ד לאריסה כהן‪ ,‬מזכירת החברה‪ ,‬טל‪ ,03-5393586 :‬פקס‪ ,03-5393523 :‬עו"ד עופר‬
‫ינקוביץ ועו"ד ערן פודם‪ ,‬וקסלר‪ ,‬ברגמן ושות'‪ ,‬רח' יהודה הלוי ‪ ,23‬מגדל דיסקונט )קומה‬
‫‪ ,(22‬תל אביב‪ ,‬טל‪ ,03-5119393 :‬פקס‪.03-5119394 :‬‬
‫‪ .7‬עיון במסמכים‬
‫ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המנויות לעיל ובהצהרות של גב' בן עמי ומר גיורא‬
‫עופר‪ ,‬במשרדי החברה‪ ,‬בדרך החורש ‪ ,4‬יהוד‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות‪ ,‬עד למועד‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‬
‫נחתם על ידי‪ :‬מנשה שגיב‪ ,‬סמנכ"ל הכספים‬