טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא

‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.1.4.1‬התחייבות לרישום משכנתא במשבצת‬
‫‪ 3.5.1.4.2‬התחייבות לרישום משכנתא בנחלה‬
‫‪ 3.5.1.4.3‬התחייבות לרישום משכנתא במשק עזר‬
‫טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא‬
‫והוראה בלתי חוזרת – למשבצת ונחלה ‪ /‬משק עזר‬
‫באגודה חקלאית‬
‫*שדה חובה‬
‫א‪ * .‬פרטי המבקש ( יש למלא את פרטי בעלי הזכויות שעל שמם תירשם המשכנתא ‪ ,‬במקרה של תאגיד או אגודה יש למלא‬
‫את פרטי התאגיד‪ /‬אגודה ופרטי ‪ 2‬מורשי חתימה מטעמה)‪:‬‬
‫אגודה‬
‫תאגיד‬
‫פרטי‬
‫*מספר ח‪.‬פ‪.‬‬
‫*שם‬
‫התאגיד‪/‬האגודה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫ברמ"י‬
‫*מספר תיק ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אחר‪:‬‬
‫דרכון‬
‫תפקיד בתאגיד‪ /‬אגודה‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫‪Social Security‬‬
‫אזרח ישראל‪ :‬מספר ת‪.‬ז‬
‫ת‪.‬ז‬
‫ארץ‪:‬‬
‫מספר ‪:‬‬
‫אחר‪:‬‬
‫דרכון‬
‫תפקיד בתאגיד‪ /‬אגודה‬
‫רשיון נהיגה‬
‫תוקף‪:‬‬
‫‪Social Security‬‬
‫* פרטי התקשרות עם המבקש ‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫טלפון‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫לא‬
‫כן‬
‫ב‪ * .‬האם מיוצג על ידי בא כח?‬
‫פרטי בא‪ -‬כח (אם מיוצג חובה למלא חלק זה‪ ,‬אם אינו מיוצג דלג לחלק ג')‪:‬‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫או‬
‫מספר ת‪.‬ז‬
‫פרטי התקשרות עם בא הכוח‪:‬‬
‫כתובת למשלוח דואר (מכתבים מטעם רשות מקרקעי ישראל יישלחו לכתובת זו)‪:‬‬
‫דירה‬
‫*מספר‬
‫*רחוב‬
‫* ישוב‬
‫טלפון‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫מספר רשיון (לעו"ד)‬
‫*מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫פקס‬
‫אני מסכים לקבל הודעות בדבר מצב הטיפול בפנייתי בדוא"ל ו‪/‬או במסרון‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.1.4.1‬התחייבות לרישום משכנתא במשבצת‬
‫‪ 3.5.1.4.2‬התחייבות לרישום משכנתא בנחלה‬
‫‪ 3.5.1.4.3‬התחייבות לרישום משכנתא במשק עזר‬
‫ג‪ .‬מטרת הבקשה ‪ -‬אנו מבקשים לקבל התחייבות לרישום משכנתא עבור‪:‬‬
‫משבצת אגודה חקלאית‬
‫נחלה או משק עזר באגודה חקלאית‬
‫ד‪ * .‬פרטי המקרקעין נשוא הבקשה – להלן "המקרקעין" (יש לפרט ככל הניתן את המקרקעין עליהן תירשם המשכנתא)‪:‬‬
‫* כתובת (לכל המטרות למעט משבצת)‬
‫* ישוב (לכל המטרות)‬
‫*מספר משק (לנחלה או משק עזר באגודה חקלאית בלבד)‬
‫*מספר תוכנית‬
‫מספר מגרש‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫*גודל השטח (מ"ר)‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫ה‪* .‬פרטי המלווה‬
‫שם המלווה‪ /‬בנק‬
‫כתובת‬
‫סניף‬
‫טלפון‬
‫איש קשר‬
‫כתובת דוא"ל‬
‫הצהרות וחתימות –‬
‫עבור משבצת יש למלא את חלק ו' בלבד (עמוד ‪)3‬‬
‫עבור נחלה או משק עזר באגודה חקלאית יש למלא את חלק ז' בלבד (עמוד ‪)4‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.1.4.1‬התחייבות לרישום משכנתא במשבצת‬
‫‪ 3.5.1.4.2‬התחייבות לרישום משכנתא בנחלה‬
‫‪ 3.5.1.4.3‬התחייבות לרישום משכנתא במשק עזר‬
‫ו‪ .‬למתן התחייבות לרישום משכנתא במשבצת ‪ -‬הצהרת וחתימת מורשי החתימה מטעם האגודה‪:‬‬
‫בהסכם שכירות של משבצת‬
‫(להלן‬
‫(שם הישוב)‪ ,‬בינינו לביניכם מיום‬
‫– הסכם המשבצת) התחייבתם להעביר על שמנו בכפוף להוראות ההסכם את זכות החכירה‪ /‬שכירות על המקרקעין‪( ,‬להלן‬
‫זכויות החכירה על הנכס)‪.‬‬
‫(להלן – הבנק) הלוואה ו‪/‬או אשראי ו‪/‬או שירותים בנקאיים אחרים‬
‫הננו ו‪/‬או אחרים עומדים לקבל מבנק‬
‫(להלן – ההלוואה) בסכום ללא הגבלה בכפוף לתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬ריבית והוצאות‪ ,‬הכל בהתאם לתנאי שטר המשכנתא‬
‫שייקבעו ע"י הבנק‪ ,‬שתובטח בין השאר ע"י רישום משכנתא בדרגה‬
‫על זכות החכירה‪ /‬הסכם השכירות של המשבצת‪.‬‬
‫הננו‪ ,‬לבקשכם‪ ,‬בזה לתת לבנק כתב התחייבות‪ ,‬לפיו לא תאשרו העברת זכויותינו על פי ההסכם ללא הסכמת הבנק וכן כי זכות‬
‫החכירה על הנכס לא תרשם על שמנו‪ ,‬או על שם מישהו אחר מטעמנו‪ ,‬בלשכת רישום המקרקעין אלא אם באותו מעמד תרשם‬
‫לטובת הבנק משכנתא בדרגה‬
‫על זכות החכירה על הנכס בסכום ההלוואה בהתאם לתנאי הצמדה ולתוספת ריבית‬
‫והוצאות‪ ,‬הכל בהתאם לתנאי שטר המשכנתא בכפוף להוראת ההסכם‪.‬‬
‫אנו מתחייבים בזה כלפיכם כי לא נדרוש מכם ולא נגרום בדרך כלשהי שזכות החכירה על הנכס תרשם על שמנו‪ ,‬או על שם‬
‫בסכום ההלוואה‪ ,‬כפוף לתנאי שטר‬
‫מישהו אחר מטעמנו‪ ,‬אלא אם באותו מעמד תרשם לטובת הבנק משכנתא בדרגה‬
‫המשכנתא שייקבעו ע"י הבנק‪ ,‬והננו אחראים בעד כל תוצאות של רישום זכות החכירה על הנכס הנ"ל בניגוד למכתבנו זה‪.‬‬
‫אנו אחראים כלפיכם בעד כל התוצאות של רישום זכות החכירה על החלקה בניגוד להוראות אלו‪.‬‬
‫הננו מבקשים את הסכמתכם לרישום משכון על זכויותינו על פי הסכם המשבצת‪.‬‬
‫התחייבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי אלא בהסכמת המלווה בכתב‪.‬‬
‫הרינו להצהיר כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים‪.‬‬
‫ידוע לנו כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה‪ ,‬הבקשה תוחזר ללא טיפול ברשות מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫ידוע לנו כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר מוסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדחות‬
‫את הבקשה‪ ,‬לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חותמת האגודה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫* אימות חתימת מורשי החתימה‪:‬‬
‫מ‪.‬ר‬
‫אני‪ ,‬עו"ד‬
‫מאשר בזאת כי החתומים מעלה חתמו בפני לאחר שזוהו על ידי‪.‬‬
‫חתימה וחותמת‬
‫תאריך‬
‫לתשומת לבך! עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.1.4.1‬התחייבות לרישום משכנתא במשבצת‬
‫‪ 3.5.1.4.2‬התחייבות לרישום משכנתא בנחלה‬
‫‪ 3.5.1.4.3‬התחייבות לרישום משכנתא במשק עזר‬
‫ז‪ .‬לנחלה או משק עזר באגודה חקלאית ‪ -‬הצהרת וחתימת מורשי החתימה מטעם האגודה ‪:‬‬
‫(להלן ‪:‬‬
‫בהתייחס לחוזה שבינינו וביניכם (להלן ‪" :‬החוזה") שעל פיו אנו‪ ,‬אגודה שיתופית‬
‫"האגודה")‪ ,‬מחזיקים במשבצת הקרקעית של יישובנו‪ ,‬אנו מודיעים לכם כי חבר‪/‬חברי אגודתנו (להלן ‪" :‬החברים") ה"ה ‪ :‬מר‪/‬גב'‬
‫המחזיקים‬
‫מס' תעודת זהות‬
‫ומר‪/‬גב'‬
‫מס' תעודת זהות‬
‫‪.‬‬
‫(להלן ‪" :‬המלווה")‬
‫מתוך המשבצת הנ"ל‪ ,‬עומדים לקבל מהגורם המלווה‬
‫מטעמנו במשק מס'‬
‫ש"ח (להלן ‪" :‬ההלוואה")‪ ,‬הכפופה לתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬ריבית והוצאות‪,‬‬
‫אשראי ‪ /‬הלוואה ‪ /‬הלוואות נוספות בסך של‬
‫על זכות‬
‫הכו ל בהתאם לתנאי שטר המשכנתא שייקבעו ע"י המלווה‪ ,‬שתובטח בין היתר ע"י רישום המשכנתא בדרגה‬
‫(ימולא ע"י רמ"י) וגוש מס'‬
‫החכירה שתירשם לטובתנו או לטובת החבר בגין המקרקעין הידועים כחלקה מס'‬
‫(ימולא ע"י רמ"י) אם וכאשר תרשם זכות זו‪.‬‬
‫הננו לבקשכם בזה‪ ,‬לתת למלווה הנ"ל כתב התחייבות‪ ,‬לפיו לא תאשרו העברת זכויותינו או זכויות החבר בחלקה ללא הסכמת‬
‫המלווה וכן כי לא תרשמו על שמנו או על שם החבר‪ ,‬או על שם מישהו אחר מטעמנו‪ ,‬את זכות החכירה על החלקה‪ ,‬אלא אם‬
‫על זכות החכירה שתירשם על החלקה אם וכאשר תירשם‪ ,‬בסכום‬
‫באותו מעמד תרשם לטובת המלווה משכנתא בדרגה‬
‫ההלוואה כפוף לתנאי שטר המשכנתא שייקבעו ע"י המלווה‪ .‬אנו מתחייבים בזה כלפיכם‪ ,‬כי אנו לא נדרוש מכם ולא נגרום בדרך‬
‫כלשהי לרשום בלשכת רישום המקרקעין זכות החכירה על החלקה על שמנו‪ ,‬או על שם החבר‪ ,‬או על שם מישהו אחר מטעמנו‪,‬‬
‫לטובת המלווה‪ ,‬בסכום ההלוואה כפוף לתנאי‬
‫אלא אם באותו מעמד תרשם על זכות החכירה האמורה משכנתא בדרגה‬
‫שטר המשכנתא שייקבעו ע"י המלווה‪.‬‬
‫אנו אחראים כלפיכם בעד כל התוצאות של רישום זכות החכירה על החלקה בניגוד להוראות אלו‪.‬‬
‫הננו מבקשים את הסכמתכם לרישום משכון על זכויותינו‪/‬זכויות החבר על פי החוזה‪.‬‬
‫התחייבות זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי אלא בהסכמת המלווה בכתב‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חותמת האגודה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫(לאימות חתימת מורשי החתימה מטעם האגודה ראה מסמכי החובה)‬
‫הצהרת וחתימת בעלי הזכויות בנחלה‪ /‬משק עזר‪:‬‬
‫אנו מסכימים לכל האמור לעיל בבקשת האגודה ומתחייבים בהתאם לו‪.‬‬
‫הרינו להצהיר כי הפרטים המפורטים במסמך זה מלאים ונכונים‪.‬‬
‫ידוע לנו כי ללא מילוי כל פרטי החובה וללא המצאת כל מסמכי החובה‪ ,‬הבקשה תוחזר ללא טיפול ברשות מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫ידוע לנו כי אישור הבקשה מותנה באישור הגורמים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר מוסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לדחות את‬
‫הבקשה‪ ,‬לאשרה בתנאים או להתנות את הדיון בה בתנאים‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫* אימות חתימת בעלי הזכויות בנחלה‪ /‬משק עזר ‪:‬‬
‫מ‪.‬ר‬
‫אני‪ ,‬עו"ד‪ /‬נציג רמ"י‬
‫מאשר בזאת כי החתומים מעלה חתמו בפני לאחר שזוהו על ידי‪.‬‬
‫חתימה וחותמת‬
‫תאריך‬
‫לתשומת לבך! עליך להמציא ולמלא כנדרש את המסמכים המפורטים בעמוד הבא ולצרפם לטופס הבקשה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫קוד מפת"ח‬
‫‪ 3.5.1.4.1‬התחייבות לרישום משכנתא במשבצת‬
‫‪ 3.5.1.4.2‬התחייבות לרישום משכנתא בנחלה‬
‫‪ 3.5.1.4.3‬התחייבות לרישום משכנתא במשק עזר‬
‫מסמכי חובה להגשת הבקשה‬
‫‪‬‬
‫מקור‪ /‬העתק‬
‫כמות‬
‫המסמך‬
‫טופס בקשה מלא וחתום‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫במידה והמבקש מיוצג על ידי בא כח – ייפוי כח מטעם המבקש למיופה הכח‪,‬‬
‫אם מיופה הכח אינו עו"ד – יפוי כח נוטריוני‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫"ברית פיקוח" בתוקף או אישור עו"ד כי החותמים מטעם האגודה הם מורשי חתימה‬
‫מטעמה‬
‫מקור או העתק נאמן‬
‫למקור‬
‫‪1‬‬
‫לאגודה ‪ -‬פרוטוקול מטעם האגודה לצורך ביצוע הפעולה‬
‫מקור או העתק נאמן‬
‫למקור‬
‫‪1‬‬
‫הפניה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא מטעם הגורם המלווה (לדוגמא ‪:‬‬
‫בנק‪ ,‬חברת ביטוח)‪ ,‬הכוללת זהות בעלי הזכויות‪ ,‬גוש ‪ /‬חלקה‪ ,‬כתובת‪ ,‬סכום‬
‫התחייבות ודרגת המשכנתא‪ ,‬מופנה לרשות מקרקעי ישראל בלבד‪.‬‬
‫אם קיים עיקול – אישור לסילוק העיקול מהגורם המעקל‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫אם קיים פסק דין משקם – אישור משקם‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫אם קיימת התחייבות לרישום משכנתא על הנכס ‪ -‬מכתב הסכמה למתן‬
‫התחייבות נוספת מהגורם המלווה שלטובתו קיימת ההתחייבות‪ ,‬המאשר את דרגת‬
‫המשכנתא המבוקשת‬
‫ביישוב בעל חוזה משבצת תלת צדדי (חוזה בין האגודה‪ ,‬סוכנות יהודית ורשות‬
‫מקרקעי ישראל) – אישור הסוכנות היהודית לרישום המשכנתא‪ ,‬בו יצויין שם הבנק‬
‫וסכום המשכנתא‬
‫בישובים ברמת הגולן – אישור ההסתדרות הציונית לרישום המשכנתא‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫מקור‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫‪www.land.gov.il‬‬
‫|‬
‫מוקד טלפוני‪*5575 / 03-9533333 :‬‬
‫|‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬