להורדת המסמך לחץ/י כאן

‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫בפני כב' השופט שמאי בקר‬
‫המאשימה‬
‫מדינת ישראל‬
‫נגד‬
‫הנאשמי‬
‫‪ .1‬יוס יחיא‬
‫‪ .2‬חנה ביניאשוילי‬
‫‪1‬‬
‫>‪<#1#‬‬
‫נוכחי ‪:‬‬
‫ב"כ המאשימה עו"ד זמנסקי‬
‫ב"כ הנאשמת ‪ 2‬עו"ד ברגמ‬
‫הנאשמת ‪ 2‬בעצמה‬
‫פרוטוקול‬
‫>‪<#2#‬‬
‫טיעוני לעונש‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ב"כ הנאשמת ‪:2‬‬
‫אני אטע כי יש לזכות את הנאשמת בשלב זה מכוח טענה של אי להשיב לאשמה‪ .‬ס' ‪ 158‬לחסד)‬
‫הקובע כי הסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה אשמה א‪ +‬לכאורה יזכה בית המשפט את הנאש)‪.‬‬
‫אנ מבקש להורות על פסילת הראיה שנתפסה במסגרת תיק זה‪ ,‬ולאחר מכ הרי שאי ראיה ואי‬
‫הרשעה‪.‬‬
‫מדובר בצו חיפוש שהוצע על ידי כבוד השופט אבינור‪ ,‬כאשר בצו עצמו ובהתא) להוראות החוק‪,‬‬
‫הרי שיש לבצע חיפוש בפני שני עדי)‪ .‬כאשר על דוח החיפוש יש רובריקה המאפשרת לשוטרי) לציי‬
‫מדוע החיפוש לא נער‪ -‬בפני שני עדי) ומה היתה הסיבה‪ .‬נית לבקש לוותר על נוכחות שני העדי)‬
‫וזה צרי‪ -‬להיות הסכמה מדעת‪ .‬במקרה שלנו לא הגענו לשלב זה‪ ,‬בתיקי) אחרי) מבקשי) את‬
‫ההסכמה והרובריקה נשארה מיותמת‪ .‬במקרה שלנו לא ביקשו את הסכמה‪ .‬השוטרי) נכנסי)‬
‫לדירה‪ ,‬הנאשמת בדירה‪ ,‬כאשר אי שני עדי) בהתא) להוראות הצו והחוק וא) נניח שהנאשמת‬
‫תפקדה כעדה עדיי מדובר בעדה אחת ולא בשני עדי)‪ ,‬ברגע שהיא הופכת למושא חיפוש אנו‬
‫נשארי) ע) אפס עדי)‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫אני הצגתי פסיקה בדיו הקוד) ואציג אותה שוב‪ ,‬כאשר מופרת על ידי המשטרה הוראה של שופט‬
‫והוראה של החוק‪ ,‬החיפוש צרי‪ -‬להיות פסול א) לא נער‪ -‬בהתא) לדי מאחר ולא קוימו הוראות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫החוק‪.‬‬
‫כל שאר הדברי) זה בהסתמ‪ -‬על ב חיי) וישכרוב‪ .‬בעיני זה כבר מצדיק את זיכוי הנאשמת אבל‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫העבודה של ההגנה היא קלה יותר‪ .‬כי המחדל ממשי‪ .-‬לפי דוח הפעולה של השוטר חדד הנאשמת‬
‫נראתה לו לחוצה ורוצה כל הזמ ללכת לשירותי)‪ .‬השוטר אומר לה שמגיעה לדירה שוטרת וא) יש‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫עליה דבר מה שתוציא לבד‪ .‬ואז היא מתחילה להזיע‪ .‬מכניסה יד לחזה שלה ומוציאה את הס)‪ .‬אי‬
‫הבדל א) הנאשמת עשתה את אקט החיפוש בעצמה או שהשוטרת היתה עושה את זה‪ ,‬ברגע‬
‫שהשוטר אומר לה לבחור והיא בוחרת בעצמה זה לא משנה‪ ,‬זה היינו ה‪.-‬‬
‫מה החשד הסביר שהצדיק את אותו חיפוש? לא מדובר בחיפוש וזה למעלה מ הצור‪ -‬לא מדובר‬
‫בחיפוש בתיק שלה‪ ,‬בכיס של המעיל שלה‪ ,‬וג) אז יש ערימות של פסיקה שזכתה על זה‪ ,‬מדובר‬
‫בחיפוש בגו‪ +‬שלה של אישה מבוגרת‪ ,‬באבריה האניטימיי)‪ ,‬החיפוש צרי‪ -‬להיות חוקי ומתכתב ע)‬
‫הוראות הדי לאחר חשד סביר ולא נקי מספקות‪ .‬כל מה שהנאשמת עשתה שהיא נראתה לחוצה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ורצתה לכת לשירותי)‪ ,‬ברור שאד) ללא עבר פלילי שנכנסי) אליו הביתה שזה בכלל היה על ש)‬
‫הב זוג שלה מסתובבי) שוטרי) ברור שהיא תהיה לחוצה‪.‬‬
‫חברי יטע שעצ) הצו החיפוש מכשיר את החיפוש על הגו‪ +‬של הנאשמת‪ .‬לפי מה שהפניתי בדברי)‬
‫הקודמי) אני מפנה לס' ‪ 29‬לפקודת סדר הדי הפלילי‪) .‬מצטט(‪ .‬המחוקק עצמו מבדיל בי חיפוש‬
‫במקו) לבי חיפוש בבית‪ ,‬האבחנה ברורה והגיונית‪ ,‬המחוקק אומר במצב שאתה מחפש במקו)‬
‫מסוי) כדי לחפש על גופו של אד) שהפגיעה בפרטיות היא גבוהה אתה צרי‪ -‬יסוד סביר לחשוד‬
‫שהוא מסתיר משהו‪ .‬כא זה לא היה‪ .‬חברי עוק‪ +‬את השוטר‪ .‬לפעמי) צרי‪ -‬להסתכל על המחשבה‬
‫של השוטר באותו רגע‪ .‬הוא לא אומר יש לי צו חיפוש‪ ,‬תתחילי להוציא דברי)‪ .‬הוא בעצמו אומר‬
‫שהיא נראתה לחוצה ורצתה ללכת לשירותי)‪ ,‬הוא בעצמו מבי שזה לא מספיק‪ .‬הצו חיפוש הוא‬
‫לבית ולגבי הנאש) ‪ ,1‬היה צרי‪ -‬להיות חשד סביר לחפש על הנאשמת‪.‬‬
‫אני חוזר לסיפור העדי) – נניח שטענת חברי אומרת שהיא חלק מהבית‪ .‬אז בית המשפט צרי‪-‬‬
‫לחזור מהסיפור של העדי)‪ ,‬ה) צריכי) להחליט איפה הפג) יותר חמור‪ .‬היו לנו כא אפס עדי)‬
‫שהפגיעה הולכת ומתעצמת‪ .‬יש כא שתי פגיעות מהותיות‪ ,‬בניגוד לחוק החיפוש נעשה שלא כדי ‪,‬‬
‫והחיפוש עליה הי בניגוד להוראות הדי ‪ ,‬באיבר מאוד פולשני בגו‪ +‬שלה‪ ,‬ולכ בית המשפט בהתא)‬
‫לפסיקה של ישכרוב וב חיי) ולעוד עשרות צרי‪ -‬להורות על זיכוי הנאשמת‪.‬‬
‫חברי מתכוו לטעו שא) בית המשפט יפסול את הסמי) אז יש את ההודעה שלה‪ .‬בהתא)‬
‫לפסיקה‪ ,‬אני אגיש פסיקה‪ ,‬בית המשפט קיבל את הטענה שא) פוסלי) את המוצג עצמו אז אי‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫טע) בהודעה שלה או בלא הודעה שלה‪ .‬אי‪ -‬נדע שמדובר בסמי)? אני מציג ת‪.‬פ‪20481206213 .‬‬
‫לעניינו של אסייג‪ ,‬ש) כבוד השופט יובל ליבדרו‪ ,‬מנתח את העני הזה‪ ,‬הוא מפה לב חיי) הנשיאה‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪18‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫ביניש אמרה שהמדינה אפילו לא טענה שא) ההודעות יפסלו יש להשתמש בראיות‪ .‬נפגעה זכות‬
‫ההיוועצות שלה‪ ,‬השוטר מתחיל לנהל איתה דיו בבית‪ ,‬כאשר הוא היה צרי‪ -‬להעמיד אותה על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הזכויות שלה‪ .‬כשהיא מגיעה למשטרה שואלי) אותה א) היא רוצה להתייע‪ 3‬בעו"ד ואומרת שלא‪.‬‬
‫כבוד השופט בבאר שבע מנתח את העני והוא טוע שצרי‪ -‬להגיד לה שיש לה זכות להוועצות בעו"ד‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מהסנגוריה הציבורית‪ ,‬ולמעלה מ הצור‪ -‬בי יתר הנימוקי) שא) הוא פוסל את הראיות הוא פוסל‬
‫את ההודעה ומורה על זיכוי‪ ,‬כמו שאני מבקש כא ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ב"כ המאשימה‪:‬‬
‫אני מבקש לדחות טענת חברי על הס‪ .+‬בקשתו של חברי לאי להשיב לאשמה‪ ,‬לא עומדת‬
‫בקריטריוני) של הפסיקה‪ ,‬התביעה הביעה ראיות למכביר לצור‪ -‬כ‪ -‬שבית המשפט יעבור לשלב של‬
‫פרשת הגנה‪ ,‬ויבקש מהנאשמת כ להשיב לאשמה‪ ,‬שא) תסרב להעיד להמשי‪ -‬ההלי‪.-‬‬
‫מה שאני אומר‪ ,‬שהראיות שהתביעה הביאה מת‪ 21/‬ת‪ 12/‬יש ראיות שהתביעה הרימה את הנטל כפי‬
‫שהיא מחויבת בפסיקה‪ ,‬ואתחיל מזה שב ‪ 19.3.14‬הגיעה הנאשמת לבית המשפט עמוד ‪ 6‬שורות ‪102‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ ,13‬חזרו ש) על הטענה שהחיפוש בתיק לא עומד בסטנדרטי) של הלכת ב חיי) וחברי אמר שהוא‬
‫זקוק רק לעד התביעה ‪ .1‬הפנה לס' ‪ 29‬לחסדפ לחיפוש על גופו של אד)‪ .‬אני מעיי בסעי‪ +‬ומזמי את‬
‫ביהמ"ש לעיי כי אגע בו ביחס לסעי‪ +‬אחר‪ .‬מה שאומר החוק בס' ‪ 29‬לחסדפ שכאשר ב אד) נמצא‬
‫בבית על השוטר שרשאי לחפש בו‪ ,‬צרי‪ -‬להיות יסוד סביר לחשוב שהוא מסתיר אצלו חפ‪3‬‬
‫שמחפשי)‪.‬‬
‫בהמש‪ -‬לכפירה שכפרה הנאשמת בכתב האישו)‪ ,‬בתארי‪ ,7.12.14 -‬אמר חברי שהנאשמת מודה‬
‫בהחזקת החומר‪ .‬אנו לא צריכי) ראיות התביעה‪ ,‬הנאשמת אמרה שהיא מודה‪ .‬ללא כל הסתייגות‪.‬‬
‫מתי זה קרה? הטענה היחידה היתה לגבי חיפוש‪ .‬זה קרה כאשר התביעה ביקשה מביהמ"ש להוסי‪+‬‬
‫עד תביעה נוס‪ +‬ושבית המשפט יעמוד על חקר האמת ושכל התמונה של התיק הזה תהיה בפני‬
‫ביהמ"ש‪ .‬בקשנו להוסי‪ +‬את הנאש) ‪ ,1‬אדו יחיא‪ ,‬ב זוגה של הנאשמת ושבית המשפט יראה מה‬
‫גרסתו‪ ,‬ואי‪ -‬היא תואמת במאה אחוז לגרסת הנאשמת‪ .‬חברי אמר בנחרצות ובתגובתו בכתב‬
‫לבקשתי להוסי‪ +‬אותו‪ ,‬הוא לא רצה שהתמונה המלאה תהיה בפני בית המשפט וזה אומר דרשני‪.‬‬
‫כנראה חברי לא רוצה את חקר האמת‪ .‬אני בקשתי שהתמונה תפרס וחברי התנגד נחרצות‪ .‬אדוני לא‬
‫נת לי אפשרות לתק כתב האישו) ואני מתמודד ע) התמונה החלקית שיש לי ביד ואני טוע‬
‫שהראיות שהגשנו לכתב האישו) לכאורה מספיקי) להרשעתה‪.‬‬
‫לא מספיק שהנאשמת הודתה בהחזקת החומר‪ ,‬בהמש‪ -‬כאשר התביעה ביקשה להגיש חוו"ד סמי)‬
‫בתיק‪ ,‬הנאשמת אמרה אני מודה שמדובר בסמי)‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫מה שאני רואה פה כתמונה‪ ,‬הודיית הנאשמת בהחזקת סמי)‪ .‬חברי טוע שהחיפוש נער‪ -‬שלא כדי ‪.‬‬
‫טענה זו לא עומדת על בסיס הראיות שהתביעה הביאה לביהמ"ש‪ .‬העיד השוטר שלומי‪ ,‬התיחס‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪19‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫לראיות למסמכי) שהגיש‪ ,‬ת‪.,4/‬ת‪ ,5/‬ת‪ ,6/‬סיפר על השתלשלות הענייני) ‪ .‬כשהאירוע החל לא‬
‫מחיפוש בבית אלא ממעצרו של הנאש) ‪.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ביד) של השוטרי) כבר אז‪ ,‬ע) מעצרו של הנאש) ‪ 1‬ליד עיריית אור יהודה‪ ,‬כבר אז היה צו חיפוש‬
‫בביתו‪ .‬החשד הזה של התנהלות הנאש) ‪ 1‬עלה יותר למרות הצו וביחד ע) הצו השוטרי) מאוד רצו‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫להגיע לביתו ולחפש ש)‪ ,‬בהתא) לצו ביהמ"ש )ת‪ .(1/‬נכו ‪ ,‬הצו מחייב את השוטרי) להביא ‪ 2‬עדי)‪,‬‬
‫השוטרי) לא ידעו מי בדירה‪ ,‬ה) התחילו לדפוק בדלת ואני מפנה לעדותה של הנאשמת וג) לדוחות‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫פעולה של השוטר חדד שהעיד‪ ,‬רק אז הסתבר לה) שהנאשמת בבית‪ ,‬היא לא פתחה דלת עד‬
‫שהשוטרי) או היא התקשרו למוקד ‪ ,100‬הוברר לה בטלפו שה) באמת שוטרי)‪ ,‬ה) הציגו לה‬
‫תעודות ורק אז היא פתחה את הדלת‪ .‬השוטרי) מצייני) בדוחות שלה) שג) הנאש) והנאשמת היו‬
‫בדירה בזמ החיפוש‪ ,‬ה) ביצעו בנוהל את המחויבות שלה) להביא ‪ 2‬עדי)‪.‬‬
‫אני מפנה לת‪ ,1/‬להחלטת ביהמ"ש לערו‪ -‬חיפוש בנוכחות ‪ 2‬עדי)‪ .‬לא מדובר ש) ששני העדי) הללו‬
‫לא יהיה הנאש) או ב זוגו‪/‬זוגה‪ .‬הנאש) יכול לטעו טענות ספציפיות‪ ,‬א) נגיד שוטר עושה משהו‬
‫לא בסדר‪ ,‬אז הנאש) יטע ‪ .‬זה לא משנה א) יהיו או לא יהיו שכני)‪ .‬הנאש) הוא בעל הבית ויודע‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫כל מה שקורה‪ ,‬עוקב אחרי מהל‪ -‬החיפוש והוא האד) המרכזי שאמור להיות נוכח בחיפוש‪ ,‬אז הוא‬
‫כ עד‪ .‬לכ ‪ ,‬אני חושב שהקונסטרוקציה של ביהמ"ש‪ ,‬שלא היו ‪ 2‬עדי)‪ ,‬אני אומר שהיא לא עומדת‪.‬‬
‫היו ‪ 2‬עדי) – הנאש)‪ ,‬הנאשמת וזה מפורט בדוחות הפעולה של השוטרי) ואני מפנה לדוחות‬
‫הפעולה של השוטר ברונשטיי ‪ ,‬של השוטר חדד ושל השוטר ב ינאי‪.‬‬
‫חברי יכול היה להזמי את השוטר ינאי והוא לא הזמי אותו לעדות‪ ,‬הוא אמר שחשב שכל מה‬
‫שהשוטר ינאי כותב בדוח הפעולה הוא אמת‪ ,‬אבל בדוח הפעולה של אותו ינאי נאמר שבמהל‪-‬‬
‫החיפוש שני אנשי) היו בבית‪ ,‬הנאש) והנאשמת‪ .‬אני מפנה לת‪.7/‬‬
‫ג) השוטרי) חדד ובראונשטיי שהעידו סיפרו את השתלשלות הענייני) ובנוס‪ ,+‬ג) סיפרו לגבי‬
‫החשד שעלה מהתנהגות הנאשמת‪.‬‬
‫השוטר חדד כותב בדוח הפעולה וג) סיפר על כ‪ -‬בביהמ"ש )ת‪ (11/‬וזה דוח פעולה של)‪ ,‬מפורט ואני‬
‫מפנה לשורות הראשונות‪ .‬הוא אומר שכאשר נכנסו לדירה עפ"י צו חיפוש‪ ,‬הבחינו שיש בחורה‬
‫בדירה‪ ,‬בת זוגתו של העצור בש) חנה והיא נראית לחוצה ורוצה כל הזמ ללכת לשירותי)‪ ,‬הוא‬
‫הזמי לדירה שוטרת והסביר כי מגיע לדירה שוטרת לערו‪ -‬עליה חיפוש‪ ,‬א) יש עליה דבר מה‬
‫שתוציא לבד‪ .‬אז היא התחילה להזיע‪ ,‬אמרה "טוב"‪ ,‬הכניסה את ידה לחזה‪ ,‬הוציאה מש) חומר‬
‫החשוד כחשיש עטו‪ +‬בניילו וזה נתפס‪ .‬ז"א‪ ,‬השוטר לא אמר לה שהוא עכשיו עור‪ -‬עליה חיפוש‬
‫ועכשיו היא מתפשטת ועכשיו הוא נוגע באיברי) מוצנעי) שלה‪ ,‬לא‪ .‬למה חברי אומר שהיה חיפוש‬
‫על הגו‪ +‬ובאיברי) אינטימיי)? לא היה שו) חיפוש ושו) איברי)‪ .‬השוטר לא פנה אליה בכלל‪ ,‬כי‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫מיוזמתה‪ ,‬כאשר הבינה שהמצב שלה על הקרשי)‪ ,‬הבינה שכדאי לה לשת‪ +‬פעולה ע) המשטרה וזו‬
‫לא פע) ראשונה‪ .‬אי אפשר להתעל) מכ‪ -‬שלפעמי) אד) טועה והנאשמת טעתה‪ .‬זה לא תיק יחיד‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫שהנאש) פתאו) מתחיל להזיע ולהבי שהוא נתפס על ח) והוא מתחיל לשת‪ +‬פעולה‪ .‬זה לא עבריי‬
‫מועד‪ ,‬שאפילו א) תתפוס אותו ע) אקדח ביד‪ ,‬הוא יגיד שזה לא שלו‪ .‬זו אישה נורמטיבית‪ ,‬שנקלעה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫למצב שצריכה להסתיר את הס) ששיי‪ -‬לנאש)‪ ,‬לפי ת‪ 10/‬והיא מסתירה אותו וזו טעות שלה שהיא‬
‫הודתה בו‪ ,‬אני מפנה לת‪ .12/‬היא אומרת לשוטר שלא ידעה מה לעשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כאשר אנחנו מסתכלי) על הנאשמת שהיא נורמטיבית‪ ,‬היא נקלעה לסיטואציה לא שגרתית‪ ,‬אז אי‬
‫אפשר עכשיו להשלי‪ -‬את המצב שנוצר על הפעולה כביכול הלא חוקית של השוטרי)‪ .‬הנאשמת‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בשמחה היתה מודה בתיק הזה ומסיימת אותו‪ .‬עכשיו אנחנו נתקלי) בטענות משפטיות שאי לה‬
‫כל בסיס פה והטענה המשפטית שמציע חברי לקבל היא לא מחזיקה מי)‪ ,‬כי צו החיפוש היה לדירה‪,‬‬
‫הפעולה בעקבותיה נתפס הס) לא היה בדירה‪ ,‬אלא על גו‪ +‬של ב אד) ולכ ‪ ,‬לא צרי‪ -‬לבלבל בי צו‬
‫חיפוש לדירה לבי חיפוש על ב אד)‪ .‬חברי מציע לנו את סעי‪ 29 +‬לחסד"פ‪ ,‬שאומר שנמצא במקו)‬
‫אד) וצרי‪ -‬יסוד סביר לחשד – אנו בתיק של סמי) והחסד"פ הוא מכובד‪ ,‬א‪ -‬אנחנו בחוק ספציפי‬
‫שהוא פקודת הסמי)‪ .‬פקודת הסמי)‪ ,‬סעי‪28 +‬א' אומרת שא) השוטר בא לדירה ונמצא ש) אד)‪,‬‬
‫הוא רשאי לחפש באד) הזה א) יש לו יסוד להנחה‪ ,‬הבדל בי יסוד לחשד לבי יסוד להנחה‪ .‬הא)‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫יש הבדל בי שני המונחי) האלה? לדעתי יש הבדל גדול‪ .‬לא סת) כל אד) שנמצא בדירה‪ ,‬שנעשה‬
‫חיפוש לצור‪ -‬הסמי) עליו יש הנחה שהוא יכול להחזיק סמי)‪ .‬א) לשופט יש הנחה כזאת‬
‫ולשוטרי) האלה היתה הנחה כזאת כי יש צו‪ ,‬יש תפיסה של בעל הבית ליד העירייה‪ ,‬אז ה) באי)‪,‬‬
‫התנהגות הנאשמת מצביעה על כ‪ -‬שיש פה משהו אז יש יסוד סביר להנחה‪ ,‬ונראה לי אפילו יותר‬
‫מהנחה וחשד‪ .‬כל זה במצטבר‪ ,‬לשוטר מקצועי יצביע על כ‪ -‬שיש פה סמי) ולכ הוא פונה לנאשמת‬
‫ואומר שהזמי כבר שוטר ושואל א) יש לה משהו עליה? אז שתוציא‪ .‬זה חיפוש? לא‪.‬‬
‫בעניי הסיטואציה לגבי המשפט "תוציא מה שיש ל‪ -‬בכיסי)" או "מה יש עליי‪ -‬לא חוקי?" אני‬
‫מפנה לפס"ד של ביהמ"ש לנוער‪ ,‬כב' השופטת קפל והפירוט בהכרעת הדי ‪ .‬ש) היה אירוע כאשר‬
‫בתחנה המרכזית בת"א מאבטח בא לב אד) ואומר לו "מה יש ל‪ -‬בכיסי)?" הב אד) מוציא סכי‬
‫והסנגור אומר חיפוש לא חוקי‪ .‬השופטת מפרטת ניתוח של הלכת ב חיי) ואני מפנה לעמ' ‪51‬‬
‫והמשפט "מה יש ל‪ -‬בכיסי)" לא נכנס להגדרה של חיפוש‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬ע) המשפט הזה‬
‫וההתנהגות של המאבטח‪ ,‬ביהמ"ש קבע שהחיפוש חוקי‪.‬‬
‫לגבי הודיית הנאשמת – יש מסמ‪ -‬מאוד מעניי והוא עצמו לבד ואפילו א) ביהמ"ש יפסול את‬
‫הראיה ואת הסמי) שנתפסו שאבקש לא לעשות‪ ,‬המסמ‪ -‬הזה עצמו צרי‪ -‬לבסס את הרשעתה של‬
‫הנאשמת בהחזקת ס) שלא לצריכה עצמית יחד ע) הודייתה בפני ביהמ"ש כאשר היא אומרת‬
‫בת‪ ,10/‬שורות ‪ ,13215‬שהיא החביאה את הסמי) של ב זוגה ובשורה ‪ 18‬היא מציינת "יוסי היה יחד‬
‫איתי כשהיה חיפוש"‪ .‬שוב היא חוזרת בשורה ‪" ,34‬יוסי עיש וזה היה אינסטינקט" שהסתירה אותו‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫כאשר אומרי) לה שהיא העלימה ראיות והכשילה שוטר‪ ,‬אז היא מודה )שורה ‪ .(57‬ז"א‪ ,‬א)‬
‫ביהמ"ש פוסל ראיה שאני אומר שלא צרי‪ -‬לעשות כ‪ -‬וביהמ"ש אומר שהסמי) נתפסו בניגוד לחוק‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫לגמרי‪ ,‬אז יש פה הכשלת שוטר‪ ,‬כאשר אד) מסתיר מוצר‪ .‬יש פה ניסיו לשיבוש הליכי משפט ואי‬
‫אפשר להתעל) מזה‪ .‬יש פה ראיות‪ ,‬יש פה מצב להעביר נטל מהתביעה לנאשמת ולכ ‪ ,‬אני חושב‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שהטענה של חברי שאי פה ראיות בכלל‪ ,‬המצב הוא לא כמו שנמצא בתיק‪.‬‬
‫אני מציג מספר פסקי די באותו נושא של השאלה "מה יש ל‪ -‬בכיסי)"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אני מפנה לאח"ג ‪ 47321207214‬בבימ"ש המחוזי בחיפה‪ ,‬כאשר היתה ש) שאלה מה יש בכיסי)?‬
‫החשוד אומר שיש לו סכי ‪ ,‬אומרי) שזה חיפוש לא חוקי וביהמ"ש המחוזי קובע שהחיפוש כ חוקי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫אני מפנה לפס"ד של ביהמ"ש השלו) ברחובות‪ ,‬אותה שאלה של חיפוש לא חוקי והשופטת פוסלת‬
‫ראיה וקובעת שהחיפוש לא חוקי‪ ,‬א‪ -‬יחד ע) זה מרשיעה הנאשמת בגלל הודייתה‪ .‬א) ביהמ"ש לא‬
‫יקבל את טענת התביעה שלא לפסול את הראיה וכ למסור אותה‪ ,‬אז יש ראיות של הנאשמת על‬
‫סמ‪ -‬הודייתה‪.‬‬
‫אני מציג פס"ד נוס‪ +‬של ביהמ"ש בחיפה‪ ,‬ת"פ ‪ ,16452209212‬כאשר ש) מדובר על אירוע אולי לא‬
‫זהה‪ ,‬אבל ההתייחסות של השופט בפסיקתו לגבי התנהלות השוטרי)‪ ,‬לגבי החשד שמועלה בראשו‬
‫ובמוחו של השוטר המקצועי‪ ,‬התייחסות לפסילה פסיקתית של אות ראיות‪ ,‬התייחסות למידתיות‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫של הפסילה מול חומרת העבירה שמגלה התיק‪ ,‬כל זה מפורט בפס"ד והוא מגיע למסקנה שלא‬
‫לפסול ראיה‪ .‬הוא אומר "בנסיבות אלה‪ ,‬תו‪ -‬יישו) השיקולי) שצוינו לעיל והשיקולי) כפי‬
‫שאמרתי‪ ,‬ספק בעיניי א) היה מקו) לפסול את הראיה החפצית‪ ,‬ג) לו הייתי קובע כי החיפוש לא‬
‫נער‪ -‬כדי "‪ .‬ז"א‪ ,‬יכול להיות מצב שביהמ"ש יקבע שהחיפוש לא נער‪ -‬כדי ‪ .‬אבל לאור הפסילה‬
‫הפסיקתית‪ ,‬לאור פס"ד יששכרוב‪ ,‬לא מדברי) על פרי הע‪ 3‬המורעל‪ ,‬אלא על שיקול דעת ביהמ"ש‬
‫שאומר שהשוטרי) אולי טעו‪ ,‬אולי התרשלו‪ ,‬א‪ -‬לא עשו זאת בזדו ולכ ‪ ,‬עשו דברי) לא נכוני) אבל‬
‫לא נפסלת ראיה בגלל זה‪ .‬הציבור לא אמור לסבול מטעות או התרשמות של השוטר‪.‬‬
‫הנאשמת מודה בהחזקת הסמי) בפני ביהמ"ש‪ ,‬היא הודתה במשטרה )ת‪ (10/‬וא) ביהמ"ש יפסול‬
‫ראיה‪ ,‬יש הודיה של הנאשמת ואפשר להרשיע על סמ‪ -‬הודיה‪ .‬א) ביהמ"ש חושב שצרי‪ -‬לפסול‬
‫ראיה וההודייה של הנאשמת לא עומדת לחובתה ובעבירות סמי) יש עבירה של הכשלת שוטר וא)‬
‫ביהמ"ש יסבור שיש פג) בהתנהגות השוטרי)‪ ,‬אז זה לא אמור לפגוע באינטרס הציבורי במלחמה‬
‫נגד הסמי)‪ ,‬אבקש מביהמ"ש לעשות הבחנה בי חיפוש בדירה לבי חיפוש על גופה של הנאשמת‬
‫שנער‪ -‬כדי לטענת התביעה‪ .‬א) ביהמ"ש יקבע שהיו פגמי) בחיפוש בדירה‪ ,‬אי להשלי‪ -‬מהפגמי)‬
‫האלה על חיפוש שנער‪ -‬בגופה של הנאשמת‪ ,‬כדי ‪ .‬חקר האמת אמור להיות מול העיניי) של‬
‫ביהמ"ש‪ .‬לא הובאה א‪ +‬ראיה לסתור את גרסת השוטרי) ואבקש לדחות את הטענה של חברי‪.‬‬
‫לעניי זכות ההיוועצות – בת‪ 10/‬אמרו לה א) היא רוצה להתייע‪ 3‬ע) סנגור ויש לה זכות לכ‪.-‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪22‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫ב"כ הנאשמת ‪:2‬‬
‫בביהמ"ש בב"ש שופט אומר שצרי‪ -‬להגיד לנאשמת מפורש ולא להגיד לה שיש לה זכות להיווע‪ 3‬ע)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫עו"ד‪ ,‬אלא שיש לה ג) זכות להיווע‪ 3‬ע) עו"ד מהסנ"צ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ב"כ המאשימה‪:‬‬
‫שואלי) אותה א) היא רוצה להיווע‪ 3‬ע) עו"ד והיא אומרת שלא צרי‪ ,-‬שהיא מודה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ב"כ הנאשמת ‪:2‬‬
‫לא שמעתי מחברי שו) התייחסות למחדל העדי)‪ ,‬חו‪ 3‬מזה שהנאש) מושא חיפוש וזו טענה שנוגדת‬
‫את הפסיקה ואי להוסי‪ +‬הרבה מעבר לזה‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬באשר לפסיקה שהוגשה ע"י חברי‪ ,‬של כב' השופטת קפל ‪ ,‬ש) מדובר במאבטח כאשר‬
‫השופטת אומרת שיש לו סמכות לחפש על אנשי) ומפנה לחוק המאבטחי)‪.‬‬
‫בקשר לפס"ד כב' השופטת פינק אותו אני ג) מכיר‪ ,‬אז יש פסיקות אחרות כפי שהצגתי לביהמ"ש‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫השופטת פינק פוסלת את הראיה‪ ,‬א‪ -‬לא את ההודעה‪ .‬יש פסיקות אחרות כאמור ושנית‪ ,‬ש)‬
‫ההודיה היתה בלי קשר לחיפוש והחיפוש עוד לא התחיל‪ .‬בבית הוא ג) הוביל אותה למקומות‪ ,‬זה‬
‫לא כמו המקרה שלנו‪.‬‬
‫באשר לטענה א) הוא מבי נכו ‪ ,‬להרשיע את הנאשמת בעבירות של הכשלת שוטר ושיבוש הליכי‬
‫משפט – הנאשמת טוענת טענה של אי להשיב לאשמה‪ ,‬פרשת התביעה נסתיימה ואז לתפוס משהו‬
‫א) לא יעבדו העבירות האחרות‪ ,‬מייחסי) לה עוד משהו‪ .‬זו התנהלות הוגנת וראויה? כל חומר‬
‫הראיות היה לפני התביעה‪ ,‬לא הפתענו‪ .‬עכשיו לייחס לה עבירות שלא יוחסו לה מלכתחילה? אבקש‬
‫לדחות את הטענה‪.‬‬
‫ביהמ"ש שאל אותי כמה פעמי) א) יש ג) טענה מעבר לטענת החוקיות‪ ,‬של ב חיי) והתפיסה וכו'‪,‬‬
‫ואז הסברתי לביהמ"ש את המצב הראייתי‪ .‬אז עכשיו לייחס את זה לחובתה בבימ"ש?‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫אני מודיע על זיכוי הנאשמת מהעבירות המיוחסות לה בכתב האישו)‪ ,‬הכל כמפורט להל ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫>‪<#3#‬‬
‫הכרעת די‪) #‬נאשמת ‪(2‬‬
‫הואיל ומדובר בתיק המתייחס לעבירה משנת ‪ ,2012‬מצאתי לתת את הכרעת הדי כבר עתה‪ ,‬באול)‪,‬‬
‫ועל כ תהיה הכרעת הדי קצרה ותמציתית‪ ,‬וע) חובבי הדיסרטציות – הסליחה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫על‪2‬פי כתב האישו)‪ ,‬הרי שבדצמבר ‪ 2012‬החזיק הנאש) ‪ 1‬בס) מסוג חשיש במשקל של כ‪ 24 2‬גר)‪,‬‬
‫שלא כדי ‪ .‬הנאש) נעצר‪ .‬בהמש‪ -‬הגיעו השוטרי)‪ ,‬יחד ע) הנאש) ‪ ,1‬אל דירתו‪ ,‬שבקרית אונו‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כשביד) צו חיפוש כדת וכדי )ת‪ ,(1/‬אשר נית ביד) ע"י בית‪2‬משפט נכבד זה )כב' השופט ד"ר‬
‫אבינור(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫על‪2‬פי כתב האישו)‪ ,‬או ליתר דיוק מהראיות שנשמעו ג) בהמש‪ ,-‬נמצאה בדירה הנאשמת ‪ ,2‬כאשר‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחזייתה ס) מסוכ מסוג חשיש במשקל של כ‪ 60 2‬גר) נטו‪ ,‬שלא לצריכה עצמית‪.‬‬
‫הנאשמת כפרה באשמה‪ ,‬אמנ) הודתה בהחזקת הסמי)‪ ,‬א‪ -‬טענה לאי חוקיות החיפוש‪.‬‬
‫נשמעה פרשת התביעה‪ ,‬ובתומה הודיע הסנגור המלומד כי יש בדעתו לטעו כי "אי להשיב‬
‫לאשמה"‪ ,‬וכ‪ -‬היה‪ ,‬בדיו היו)‪.‬‬
‫אציי ‪ ,‬כי קיימת מחלוקת בי הצדדי) ביחס לקונסטרוקציה המשפטית הנכונה‪ ,‬א) יכולה בכלל‬
‫להישמע טענת חיפוש בלתי חוקי על השלכותיה במסגרת טענת "אי להשיב לאשמה"‪ ,‬כאשר‬
‫התביעה הצביעה על כ‪ -‬כי בהחלט הביאה ראיות‪ ,‬הרבה יותר מ"ראיות דלות"‪ ,‬כפי דרישת הפסיקה‬
‫לשלב זה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫דווקא בעניי החיפוש שערכו השוטרי) על הנאשמת או כלפיה‪ ,‬אני סבור כי הדי ע) התביעה‪.‬‬
‫פשיטא בעיניי‪ ,‬כי כאשר מגיע שוטר לדירה שעל‪2‬פי מודיעי יש בה סמי)‪ ,‬ובדירה פלוני או פלונית‪,‬‬
‫וה) מבקשי) בכל מאוד) לרו‪ 3‬לשירותי)‪ ,‬הרי שכל שוטר סביר – בהכירו את מערכת הביוב הבלתי‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫הפיכה – חייב לדעת כי עליו לשאול את המתפנה שאלות ביחס לסמי) שייקח עימו אל בית הכיסא‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫לדעתי‪ ,‬מדובר בויכוח תיאורטי בי הצדדי)‪ .‬נכו כי בתו) פרשת התביעה צריכה האחרונה להציג‬
‫רק ראיות דלות שא) יינת בה אמו מוחלט אזי יש בה כדי להרשיע לכאורה את הנאש)‪ ,‬אול)‬
‫מאיד‪ -‬גיסא – א) על‪2‬פי ראיות התביעה מדובר אכ בחיפוש בלתי חוקי‪ ,‬מה הועילו חכמי) ותביעה‬
‫באות ראיות‪ ,‬דלות או מעובות‪ ,‬א) נפל בה פג) בלתי חוקי ועלולה ראיה מרכזית להיפסל? ראוי‬
‫אפוא‪ ,‬לדו בטענה עתה‪ ,‬ואי נפקא מינה א) נקרא לדיו "אי להשיב לאשמה"‪ ,‬או טענת "הגנה מ‬
‫הצדק"‪ ,‬הנשמעת בתו) פרשת התביעה‪.‬‬
‫לגופו של עניי ‪ ,‬אתחיל דווקא באופ לא כרונולוגי‪ ,‬לעניי ניתוח הפרשה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫מדובר לדעתי בעניי פשוט‪ ,‬סביר‪ ,‬א‪ +‬מתחייב‪ ,‬ושוטר שלא יעצור פלוני בדירה בה לכאורה יש סמי)‬
‫מללכת אל השירותי) – מתרשל הוא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אי המדובר רק בהנחה של ניסיו חיי)‪ ,‬אלא שג) סעי‪)28 +‬ב()‪ (2‬לפקודת הסמי) המסוכני) נות‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בידי שוטר סמכות לבצע על גופו של אד) חיפוש‪ ,‬א) יש לו יסוד סביר להניח שאותו אד) נושא עמו‬
‫שלא כדי ס) מסוכ ‪ .‬אני שב וחוזר‪ :‬מי שנמצא בדירה שיש בה לכאורה סמי)‪ ,‬כ‪ -‬על פי החשד‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫והוא ממהר מאוד לשירותי)‪ ,‬מ הראוי לערו‪ -‬עליו חיפוש‪ ,‬ואי נפקא מינה בעיניי א) הוא מזיע או‬
‫לא מזיע‪ ,‬מגמג) או לאו‪ ,‬שהרי ברור שכל אד)‪ ,‬נורמטיבי או לא‪ ,‬הזוכה לביקור פתע של שוטר‪ ,‬אי‬
‫הוא חש בנוח‪ ,‬לשו המעטה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫על‪2‬פי צו החיפוש‪ ,‬על כ‪ -‬אי מחלוקת‪ ,‬היה על השוטרי) לבצע את החיפוש בפני שני עדי) שאינ)‬
‫שוטרי)‪ ,‬כאשר הצו מפנה ג) להוראת סעי‪ 26 +‬לפקודת סדר הדי הפלילי )מעצר וחיפוש(‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫דווקא משו) שאני סבור כי הצדק ע) התביעה בעניי החיפוש על הנאשמת‪ ,‬הרי שעוד יותר בולט‬
‫לעי הפג) בביצוע צו החיפוש‪ ,‬עמו באו השוטרי) אל הדירה בה נמצאה הנאשמת‪.‬‬
‫צו של שופט – מ הראוי לכבד‪.‬‬
‫צו של שופט – קל וחומר שראוי כי המשטרה‪ ,‬מי א) לא היא? – מ הראוי לכבד‪.‬‬
‫צו של שופט‪ ,‬אשר נית במעמד צד אחד‪ ,‬בידי המשטרה‪ ,‬כאשר לא נשמע הצד השני‪ ,‬מטבע הדברי)‪,‬‬
‫יש לגביו חשיבות כפולה ומכופלת‪ ,‬כי ימולא ויבוצע כדת וכדי ‪ ,‬בבחינת קל וחומר ב בנו של קל‬
‫וחומר‪.‬‬
‫כ‪ -‬לא נעשה ביחס לצו החיפוש שהוציא מלפניו כב' השופט ד"ר אבינור‪.‬‬
‫בית‪2‬המשפט הורה על קיו) חיפוש בדירתו של הנאש) ‪ ,1‬בנוכחות שני עדי)‪ ,‬ודומה‪ ,‬ואני אומר את‬
‫הדברי) בזהירות‪ ,‬כי התנאי הנ"ל לא שיחק בכלל תפקיד בעיני השוטרי)‪ ,‬בכל הכבוד‪.‬‬
‫אני מרשה לעצמי לומר את הדברי)‪ ,‬שכ השוטר המחפש‪ ,‬בראונשטיי ‪ ,‬עוד בחקירתו הנגדית נשאל‬
‫"נניח שאני מסכי) לזה )שהיה עד אחד – ש‪.‬ב( בית‪2‬המשפט הורה לכ) שניי)‪ .‬איפה עוד אחד?‬
‫ת‪ .‬לא זוכר‪ ,‬זה לא משהו שהתייחסתי אליו"‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫לא משהו שהתייחס אליו? המדובר בתשובה שהיא בהחלט כנה מאוד‪ ,‬אול) בית‪2‬המשפט לא יכול‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לחיות עמה בשלווה‪ .‬מה זאת אומרת "לא התייחסתי אליו"?‬
‫הא) צו בית‪2‬המשפט אינו שווה התייחסות?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אי המדובר בהחלקת לשו או בטעות שנובעת מהתרגשות השוטר העומד על דוכ העדי)‪ .‬עיו‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בעדותו של השוטר מלמד כי לא ממש ניתנה הדעת לשאלת וידוא המצאות) של שני עדי) בעת‬
‫החיפוש‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫אסביר‪ :‬סעי‪ 26 +‬לפקודת סדר הדי הפלילי מתייחס לשאלת העדי) בעת ביצוע חיפוש ומהוראתו‬
‫נית ללמוד בפירוש כי מי שהוא החשוד עצמו‪ ,‬אינו יכול לשמש חשוד )ראו סעי‪ ,(3)26 +‬הקובע כי‬
‫תופס הבית הוא המקו) שבו נער‪ -‬החיפוש‪ ,‬או אחד מבני ביתו הנוכחי) ש) – יכול לבקש לערכו‬
‫שלא בפני עדי)‪ .‬ללמד‪ ,-‬כ‪ -‬להבנתי – כי תופס הבית או מי מבני ביתו הוא לא עד(‪ .‬הדבר ג) עולה‬
‫בקנה אחד ע) השכל הישר‪ :‬הדרישה להמצאותו של עד במקו) חיפוש נובעת מהצור‪ -‬בעד‬
‫אובייקטיבי‪ ,‬שג) יבטיח חיפוש כדת וכדי ‪ ,‬וג) יוכל בדיעבד למסור די וחשבו אודות אותו חיפוש‪,‬‬
‫הנער‪ -‬בדלת אמותיו של הזולת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫כתבתי לעיל‪ ,‬ולא לחינ)‪ ,‬כי דווקא העובדה כי העדה הפוטנציאלית בדירה‪ ,‬הלא היא הנאשמת‬
‫שלפניי‪ ,‬הפכה מהר מאוד להיות חשודה )על כ‪ -‬אי מחלוקת( – פוסלת אותה‪ ,‬מני וביה‪ ,‬מלשמש‬
‫כעדה לחיפוש‪ .‬אגב‪ ,‬ג) השוטר טע כ‪ -‬במסגרת עדותו לפניי‪ ,‬עניי שנאמר א‪ -‬מעל הצור‪.-‬‬
‫א‪ -‬לאחרונה עמדה חברתי‪ ,‬כב' השופטת דניאלי‪ ,‬מבית‪2‬משפט השלו) בפתח תקוה‪ ,‬על כ‪ -‬כי אי‬
‫קיו) צו בית‪2‬משפט ביחס לשני עדי) במקו) – עלול בהחלט לפסול את הראיה שנתפסה‪ ,‬במקרה‬
‫דנא – סמי) )ת"פ ‪.(6763201214‬‬
‫אני הול‪ -‬באותה דר‪ -‬שקבעה כב' השופטת דניאלי‪ ,‬ואני סבור כי המקרה כא צרי‪ -‬להביא לאותה‬
‫תוצאה‪ ,‬וביתר תוק‪ ,+‬נוכח הראיות מה אתה למד כי המשטרה כלל לא נתנה דעתה לצו בית‪2‬‬
‫המשפט‪ ,‬שנית בידה במעמד צד אחד‪ ,‬באשר לכללי החיפוש הנאותי)‪ .‬המשטרה פשוט התעלמה‬
‫מכ‪ .-‬כב' השופטת דניאלי עמדה על כ‪ ,-‬בפסיקתה לעיל‪ ,‬כי חיפוש בביתו של הזולת‪ ,‬של האזרח‪,‬‬
‫איננו עניי של מה בכ‪ ,-‬שהרי מדובר בכניסה למבצרו ופרטיותו של אד)‪ ,‬ואי צור‪ -‬להרחיב בנושא‪.‬‬
‫ראוי כי המשטרה תקפיד – בוודאי לא תתעל) – על קיו) צווי) כגו דא‪ ,‬קלה כחמורה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫התביעה עותרת לעשות שימוש בהודעתה של הנאשמת‪ ,‬אשר "חו‪ 3‬מהס) עצמו שנתפס"‪ ,‬ממילא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫יכולה להוות בסיס להרשעה‪ .‬אינני יכול לקבל עמדה זו‪ ,‬שכ ברי לכל‪ ,‬כי ההודעה במשטרה ניתנה‬
‫לאחר שנתפסו הסמי)‪ ,‬וברור שמנסיבות אלו נגזרת תוכ ההודעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫יתרה מזו‪ ,‬לו אסכי) לקבל את ההודעה כראיה‪ ,‬אזי לא נמצאתי "מרתיע" את המשטרה די הצור‪,-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫לקיי) את צווי בית‪2‬המשפט כדת וכדי ‪ ,‬שממילא תוכל להשתמש בריקושטי) ובפירות עקיפי) של‬
‫ביצוע צו החיפוש שלא כדי ‪.‬‬
‫רק מעבר לצור‪ -‬אציי ‪ ,‬ועל כ‪ -‬אי מחלוקת – כי המשטרה לא כתבה כלל על גבי טופס החיפוש מדוע‬
‫לא נעשה החיפוש שלא בנוכחות שני עדי)‪ ,‬ולמעשה‪ ,‬כאמור‪ ,‬הנחייתו המחייבת של ביהמ"ש בעניי‬
‫זה – לא ממש הרשימה את השוטרי) הנכבדי)‪.‬‬
‫מתחייבת כא אפוא‪ ,‬לדעתי‪ ,‬פסיקה שתבהיר למשטרה כי בית‪2‬המשפט מתכוו ‪ ,‬באמת ובתמי)‪,‬‬
‫למה שהוא קובע‪ ,‬כאמור – קל וחומר כאשר מדובר בעניי של פגיעה בפרטיות‪ ,‬המשקל במעמד צד‬
‫אחד בלבד‪ ,‬עניי הדורש תשומת לב מיוחדת וביצוע בחרדת קודש של ממש‪.‬‬
‫התביעה הפנתה לכ‪ -‬כי החיפוש שבמסגרתו נמצא הס) נעשה על הנאשמת‪ ,‬ולכאורה כדי ‪ ,‬וזאת‬
‫כטענה חלופית‪ ,‬א) חלילה ימצא בית‪2‬המשפט כי החיפוש בדירה ללא עדי) – נפל בו פג)‪.‬‬
‫המדובר בטענה "נקודתית"‪ ,‬המבקשת להבחי בי החיפוש שנער‪ -‬על המתלוננת בתו‪ -‬אותה דירה‪,‬‬
‫לבי החיפוש הבלתי חוקי – בעטיו של החסר בעדי) – בדירה‪ .‬אינני יכול לקבל את הטענה של‬
‫התביעה‪ ,‬שכ מדובר במבט מלאכותי על הקורות את הנאשמי) בכתב האישו)‪ ,‬והפרדה זו לא‬
‫יכולה לעמוד‪ .‬הצו נית ביחס לדירה‪ ,‬ש) נמצאה הנאשמת‪ ,‬ואת הצו יש לקיי) – ע) קשר לנאשמת‬
‫ובלי קשר לנאשמת‪ ,‬ובית‪2‬המשפט צרי‪ -‬לומר את דברו באופ חד וחלק‪ ,‬מבלי שהוא מבצע ניתוח‬
‫מיקרוסקופי‪ ,‬ע) סכי מנתחי) חדה‪ ,‬על‪2‬מנת להכשיר את פירות אסורי)‪ ,‬הכל כמוסבר לעיל‪.‬‬
‫סו‪ +‬דבר אפוא‪ ,‬שאני מקבל את בקשתה של ההגנה‪ ,‬פוסל את הראיה המרכזית בתיק‪ ,‬הלא ה)‬
‫הסמי)‪ ,‬כמוב ג) את הודעת הנאשמת בהחזקתה באות) סמי)‪ ,‬שלא היתה נולדת לולא החיפוש‬
‫הבלתי חוקי ונוכח כל אלה אני מורה על זיכוי הנאשמת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫הסמי) – יושמדו‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫בית משפט השלום בתל אביב ‪ -‬יפו‬
‫‪ 22‬ינואר ‪2015‬‬
‫ת"פ ‪ 50516 05 13‬מדינת ישראל נ'‬
‫יחיא ואח'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫זכות ערעור לבית‪2‬המשפט המחוזי בתל‪2‬אביב‪ ,‬תו‪ 45 -‬ימי)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫>‪<#4#‬‬
‫ניתנה והודעה היו ב' שבט תשע"ה‪ 22/01/2015 ,‬במעמד הנוכחי ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שמאי בקר ‪ ,‬שופט‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫הוקלד על ידי הגר בוקשיש‬
‫‪28‬‬