חידון על פרשת מקץ

‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק מא‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על פרשת מקץ‬
‫כמה זמן היה יוסף בבית הסוהר לאחר חלומות שרי פרעה?‬
‫‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫‪ 30‬יום‪.‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫לא מפורש בתורה‪.‬‬
‫על מה חלם פרעה בחלומו הראשון ועל מה בחלומו השני?‬
‫בראשון על פָׂרות‪ ,‬בשני על שיבולים‪.‬‬
‫בראשון על שָׂ בָׂע‪ ,‬בשני על רעב‪.‬‬
‫בראשון על שנות השָׂ בָׂע ושנות הרעב‪ ,‬ובשני על הפתרון לצבור בָׂר‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר‪" :‬אֶ ת חֲ טָ ַאי אֲ נ ִי מַ זְכִיר הַ ּיֹום"?‬
‫יוסף‪.‬‬
‫שר האופים‪.‬‬
‫שר המשקים‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫כיצד מכנה שר המשקים את יוסף?‬
‫צפנת פענח‪.‬‬
‫נער עברי‪.‬‬
‫יהודי‪.‬‬
‫יוסף הצדיק‪.‬‬
‫בלְעָ דָ י‪ ,‬אֱֹלהִ ים י ַעֲ נ ֶה אֶ ת שְ לֹום פ ְַרעֹה"!‬
‫לְמָ ה מתכוון יוסף‪ִ " :‬‬
‫היכולת שלי לפתור חלומות היא מאת ה'‪.‬‬
‫רק אני יכול לפתור את החלומות של פרעה‪ ,‬בעזרת ה'‪.‬‬
‫אין בלעדי מישהו בכל מצרים שיוכל לפתור את חלומות פרעה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫כיצד פתר יוסף את חלומות פרעה?‬
‫הפָׂרות והשיבולים‪ ,‬הטובות והרעות‪ ,‬מרמזות לשנות שובע ורעב‪.‬‬
‫הפָׂרות מרמזות לשבע שני שָׂ בָׂע‪ ,‬והשיבולים לשבע שני רעב‪.‬‬
‫החלומות מרמזים שיוולדו לפרעה ‪ 7‬בנות‪ ,‬שימותו בגיל צעיר‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫בנ ָה"?‬
‫לְמָ ה מרמז הפסוק‪ " :‬ו ְֹלא נֹודַ ע כִי בָאּו אֶ ל קִ ְר ֶ‬
‫האֱֹלהִים לַעֲשֹתֹו‪.‬‬
‫מהֵר ָׂ‬
‫מ ַ‬
‫האֱֹלהִים ּו ְ‬
‫מעִם ָׂ‬
‫כִי נ ָׂכֹון הַדָׂ בָׂר ֵ‬
‫מצ ְָׂרי ִם‪.‬‬
‫בא ֶֶׂׂרץ ִ‬
‫וְנ ִׁשְ כַח כָׂל הַשָׂ בָׂע ְ‬
‫מצ ְַרי ִם‪.‬‬
‫חמֵׁש אֶׂת א ֶֶׂׂרץ ִ‬
‫ָָׂארץ ו ְ ִ‬
‫פקִדִ ים עַל ה ֶׂ‬
‫יַעֲשֶׂ ה פ ְַרעֹה ו ְיַפְקֵ ד ְ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מדוע נכפל מראה החלום לפרעה?‬
‫רמז לכך שהרעב יהיה כל כך חזק שלא יזכרו בכלל את שני השָׂ בָׂע‪.‬‬
‫לרמוז שהחלום הולך להתגשם במהרה‪.‬‬
‫להפחיד את פרעה ואת כל חרטומיו‪.‬‬
‫לרמוז לפרעה שאם הוא יחזור בתשובה‪ ,‬אולי ה' לא יביא את הרעב‪.‬‬
‫מה מייעץ יוסף לפרעה?‬
‫למנות איש חכם שינסה למצוא פתרון לרעב שעומד לבוא‪.‬‬
‫לצבור הרבה אוכל בשני השבע כדי שיהיה מה לאכול בשני הרעב‪.‬‬
‫להפסיק להקשיב לחרטומים שלו‪ ,‬שלא מבינים כלום בחלומות‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫כיצד מגיב פרעה לעצתו של יוסף?‬
‫חוצפן! עכשיו יצאת מבית הסוהר ואתה מעיז לתת עצות למלך?!‬
‫‪10‬‬
‫ביקשתי ממך לפתור את החלומות שלי‪ ,‬לא לתת לי עצות!‬
‫קיבל את עצתו‪ ,‬וגם מינה אותו כמשנה למלך‪.‬‬
‫קיבל את עצתו‪ ,‬ומינה את שר המשקים כמשנה למלך‪.‬‬
‫באר‪ַ " :‬רק הַ כִסֵּ א אֶ גְדַ ל מִ מֶ ך ָ"!‬
‫פרעה אומר ליוסף‪ ,‬שהכסא שלו תמיד יהיה יותר גדול משל יוסף‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫יוסף מוכן להיות משנה למלך‪ ,‬רק אם כסאו יהיה גדול משל פרעה‪.‬‬
‫פרעה מינה את יוסף כמשנה למלך‪ ,‬ורק את המלוכה השאיר בידו‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה נתן פרעה ליוסף?‬
‫את הטבעת שלו‪ ,‬והלביש אותו בגדים מיוחדים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות‪ ,‬על העצה הטובה שהוא נתן לו‪.‬‬
‫את בתו לאשה‪.‬‬
‫מרכבה עשויה מזהב‪.‬‬
‫מה הכינוי שנתן פרעה ליוסף?‬
‫נער עברי‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫צפנת פענח‪.‬‬
‫אברך‪.‬‬
‫עבד לשר הטבחים‪.‬‬
‫מי היתה אשתו של יוסף?‬
‫בתו של פרעה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫בתו של שר המשקים‪.‬‬
‫בתו של פוטי פרע כהן און‪.‬‬
‫בתו של שר האופים‪.‬‬
‫בן כמה היה יוסף כשהשתחרר מבית הסוהר?‬
‫‪24 = 7 + 17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪19‬‬
‫לא מפורש בתורה‪.‬‬
‫כמה תבואה צבר יוסף בשנות השָ בָע?‬
‫‪ 20‬טון‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 200‬אוצרות‪.‬‬
‫כעפר הארץ‪.‬‬
‫כחול הים‪.‬‬
‫מה עשה יוסף בתבואה שאסף בשני השָ בָע?‬
‫חילק לתושבי ארץ מצרים בשנות הרעב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מכר לכל מי שצריך בשנות הרעב‪.‬‬
‫חילק לעניים בחינם‪ ,‬ולעשירים מכר בכסף מלא‪.‬‬
‫מכר אך ורק לתושבי ארץ מצרים‪ ,‬אבל לא למי שגר בארצות אחרות‪.‬‬
‫פרק מב‬
‫את מי שלח יעקב לקנות אוכל במצרים?‬
‫את ראובן כי הוא הבכור‪ ,‬ואת יהודה כי הוא נמשל לגור אריה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫את בני השפחות בלבד‪.‬‬
‫את כל ילדיו‪ ,‬חוץ מיוסף שיעקב לא ידע היכן הוא‪.‬‬
‫את כל האחים חוץ מבנימין‪.‬‬
‫מדוע לא שלח יעקב את בנימין עם האחים לקנות אוכל במצרים?‬
‫כי בנימין היה עדיין קטן מללכת מרחקים כאלה גדולים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫כי האחים קינאו גם בו ולא רצו שהוא יבוא איתם‪.‬‬
‫יעקב חשש שמא יקרה לו אסון כמו שקרה ליוסף אחיו‪.‬‬
‫בנימין פחד וביקש לא לרדת למצרים עם אחיו הגדולים‪.‬‬
‫האם התקיימו חלומותיו של יוסף?‬
‫דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין ‪ -‬הכל הבל!‬
‫‪20‬‬
‫התקיימו במלואן‪ ,‬חלום הוא אחד חלקי ששים מנבואה!‬
‫החלום השני התקיים‪ ,‬אבל הראשון לא‪.‬‬
‫החלום הראשון התקיים‪ ,‬אבל השני לא‪.‬‬
‫כיצד קיבל יוסף את אחיו כשבאו אליו למצרים?‬
‫בסבר פנים יפות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫לא גילה להם שהוא יוסף‪ ,‬והעליל עליהם שהם מרגלים‪.‬‬
‫דיבר איתם קשות‪ :‬מדוע מכרתם אותי לעבד?! מה עשיתי לכם?‬
‫התנכר אליהם ואמר לאשר על ביתו למכור להם תבואה ולגרש אותם‪.‬‬
‫מה אמר יוסף לאחיו כשבאו לפניו בפעם הראשונה למצרים?‬
‫העֹוד ָאבִי חָׂי?‬
‫ַ‬
‫‪22‬‬
‫ט אּו בַיֶׂל ֶׂד!‬
‫ח ְ‬
‫אל ֵיכֶׂם ל ֵאמֹר ַאל תֶׂ ֶׂ‬
‫תי ֲ‬
‫הלֹוא ָאמ ְַר ִ‬
‫ֲ‬
‫ת ם!‬
‫כל ְ ֶׂ‬
‫תי ׁשִ ַ‬
‫אֹ ִ‬
‫תם!‬
‫א ֶׂ‬
‫מ ְַרגְל ִים ַ‬
‫בנ ֵּי אִיש אֶ חָ ד נ ָחְ נּו"?‬
‫כלָנּו ְ‬
‫מדוע אמרו אחי יוסף ליוסף‪ֻּ " :‬‬
‫הוא שאל אותם מי אבא של כל אחד מהם‪ ,‬אז הם ענו לו‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫לשכנע אותו שהם לא מרגלים‪.‬‬
‫להוכיח לו שהם אחים אוהבים‪ ,‬ולא יסכימו שיקח אחד מהם לכלא‪.‬‬
‫להסביר לו שהם כבר חזרו בתשובה ומתחרטים על מכירת יוסף‪.‬‬
‫"ו ַּיֹאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם יֹוסֵּ ף‪ ...‬בְזֹאת תִ בָחֵּ נּו‪ ,"...‬במה?‬
‫אם תשלמו על התבואה שאתם קונים‪ ,‬זה יוכיח שאתם לא מרגלים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אם תביאו אלי את אחיכם הקטן‪ ,‬אשתכנע שאתם לא מרגלים‪.‬‬
‫אם תביאו אלי את אחיכם הקטן‪ ,‬אשתכנע שאתם בני איש אחד‪.‬‬
‫אם תביאו את בנימין ותתנהגו אליו יפה‪ ,‬זה יוכיח שחזרתם בתשובה‪.‬‬
‫כיצד הגיבו האחים לדרישה של יוסף להביא אליו את בנימין?‬
‫בסדר‪ ,‬נביא אותו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫השתגעת?! אין סיכוי שאבא שלנו יסכים שנביא אותו איתנו‪.‬‬
‫עבָׂדִ ים?!‬
‫תנּו ל ַ ֲ‬
‫קחַת א ֹ ָׂ‬
‫על ֵינּו וְל ָׂ ַ‬
‫תנַפֵל ָׂ‬
‫ה ְ‬
‫על ֵינּו ּול ְ ִ‬
‫התְגֹל ֵל ָׂ‬
‫נבוא איתו‪ ,‬כדי ל ְ ִ‬
‫הרגישו אשמים‪ ,‬והאמינו שכל מה שקורה להם זה בגלל מכירת יוסף‪.‬‬
‫מה חשבו אחי יוסף כששמעו שהם מוזמנים לסעודה אצל יוסף?‬
‫אולי סוף סוף היחס שלו אלינו ישתנה לטובה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫הרגישו חשובים ‪ -‬לא כל אחד זוכה לאכול יחד עם המשנה למלך‪.‬‬
‫פחדו מאוד‪ ,‬וחששו שיוסף יעניש אותם על הכסף שנמצא בשקיהם‪.‬‬
‫שאלו את עצמם‪ ,‬מעניין למה הוא מזמין דוקא אותנו?‬
‫מי אמר למי‪ַ" :‬אל תֶ חֶ טְ אּו בַּיֶלֶד"?‬
‫יעקב לבניו‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ראובן לאחיו‪.‬‬
‫יהודה לאביו‪.‬‬
‫יוסף לשמעון ולוי‪.‬‬
‫כיצד הגיב הממונה על בית יוסף על הכסף שנשאר ביד האחים?‬
‫נַחֵׁש יְנַחֵׁש אִיׁש אֲׁשֶׂ ר כָׂמֹנ ִי‪ ,‬ידעתי שאתם לקחתם את הכסף!‬
‫‪39‬‬
‫היום גנבתם כסף‪ ,‬מה תגנבו מחר ‪ -‬אולי את הגביע של יוסף?!‬
‫הכסף שנמצא באמתחותיכם ‪ -‬אולי אלהיכם נתן לכם מטמון‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כיצד הגיב יוסף כששמע את אחיו אומרים‪" :‬אֲ בָל אֲ שֵּ מִ ים אֲ נ ַחְ נּו"?‬
‫אמר בליבו‪ :‬עכשיו הם נזכרים שהם אשמים‪...‬‬
‫‪27‬‬
‫בכה‪.‬‬
‫ניחם אותם‪ ,‬ואמר להם שהכל מאת ה'‪.‬‬
‫ריחם עליהם ושחרר אותם לחופשי שיעלו אל אביהם‪.‬‬
‫בנ ִי"?‬
‫מי אמר למי‪" :‬אֱֹלהִ ים י ָחְ נ ְָך ְ‬
‫יוסף לבנימין‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫יעקב ליוסף‪.‬‬
‫יעקב לבנימין‪ ,‬לפני ששלח אותו עם אחיו מצרימה‪.‬‬
‫יהודה על בנימין‪.‬‬
‫מי נשאר בארץ מצרים כשעלו אחי יוסף להביא את בנימין?‬
‫שמעון‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ראובן‪ ,‬כי הוא הבכור‪.‬‬
‫יהודה‪ ,‬כי הוא היה הכי חזק מבין כל האחים‪.‬‬
‫יוסף כלא את שמעון ולוי כי פחד מהם אחרי שהרגו את יושבי שכם‪.‬‬
‫כיצד התיישבו אחי יוסף בסעודה עם יוסף?‬
‫הממונה על בית יוסף הושיב אותם ע"פ בקשת יוסף‪ ,‬לפי הגיל שלהם‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫הם התיישבו לפי סדר הולדתם‪ ,‬כדי לבחון את יוסף אם נַחֵׁש יְנַחֵׁש‪.‬‬
‫הם התחלקו לשולחנות שונים‪ ,‬לפי ‪ 4‬האמהות שלהם‪.‬‬
‫יוסף ישב במרכז‪ ,‬והם ישבו סביבו במעגל‪.‬‬
‫עם מה חזרו אחי יוסף אל אביהם כשהלכו להביא את בנימין?‬
‫עם התבואה שהם קנו בארץ מצרים‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫עם התבואה שהם קנו‪ ,‬וגם צידה לדרך שיוסף דאג שיתנו להם‪.‬‬
‫עם הכסף שהם הביאו איתם לשלם על התבואה‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫איך הראה יוסף את אהבתו המיוחדת לבנימין?‬
‫בנ ִי'‪.‬‬
‫חנ ְָך ְ‬
‫בירך אותו 'אֱֹלהִים י ָׂ ְ‬
‫‪42‬‬
‫נתן לבנימין את גביע הכסף שלו‪.‬‬
‫נתן לבנימין מתנות פי ‪ 5‬ממה שנתן לשאר האחים‪.‬‬
‫חּנ ָׂם אֵין כָׂסֶׂ ף‪.‬‬
‫אמר לבנימין שהוא יקבל תבואה לתת לאביו ‪ִ -‬‬
‫מדוע נאמר על אחי יוסף‪ " :‬ו ַּיֵּצֵּא לִבָם ו ַּי ֶחֶ ְרדּו אִיש אֶ ל ָאחִ יו"?‬
‫כי הכסף שהם היו צריכים לשלם בשביל התבואה‪ ,‬נמצא בשקיהם‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ָָׂארץ בָׂאתֶׂם!"‪.‬‬
‫כי יוסף האשים אותם‪" :‬מ ְַרגְל ִים אַתֶׂ ם ל ְִראֹות אֶׂת ע ְֶׂרו ַת ה ֶׂ‬
‫כי האיש אשר על בית יוסף רדף אחריהם‪.‬‬
‫בחֲנּו דִ ב ְֵריכֶׂם"‪.‬‬
‫תם הֵָאסְ רּו ו ְי ִ ָׂ‬
‫א ֶׂ‬
‫אחָׂד‪ ...‬ו ְ ַ‬
‫מכֶׂם ֶׂ‬
‫כי יוסף אמר להם‪ׁ " :‬שִ ל ְחּו ִ‬
‫פרק מד‬
‫כיצד מנסה ראובן לשכנע את יעקב להוריד את בנימין למצרים?‬
‫אחִיכֶׂם!‬
‫בלְתִי ֲ‬
‫פנ ַי ִ‬
‫האִיׁש ָאמַר‪ֹ ...‬לא ת ְִראּו ָׂ‬
‫ח ֹלא נ ֵֵרד‪ ,‬כִי ָׂ‬
‫אִם אֵינ ְָך מְׁשַ ל ֵ ַ‬
‫‪31‬‬
‫קׁשֶׂ ּנּו‪.‬‬
‫ב ְ‬
‫ת ַ‬
‫אע ְֶׂרבֶּׂנּו מִי ָׂדִ י ְ‬
‫ָאנֹכִי ֶׂ‬
‫חטָׂאתִי ל ְָך כָׂל הַיָׂמִים‪.‬‬
‫פנ ֶׂיָך ו ְ ָׂ‬
‫צגְתִיו ל ְ ָׂ‬
‫ה ַ‬
‫אל ֶׂיָך ו ְ ִ‬
‫תיו ֵ‬
‫הבִיא ֹ ִ‬
‫אִם ֹלא ֲ‬
‫אל ֶׂיָך‪.‬‬
‫אבִיאֶּׂנּו ֵ‬
‫בנ ַי תָׂ מִית אִם ֹלא ֲ‬
‫אֶׂת ׁשְ נ ֵי ָׂ‬
‫כיצד מגיב יעקב לבקשת ראובן לקחת את בנימין?‬
‫הגִיד לָׂאִיׁש הַעֹוד לָׂכֶׂם ָאח?‬
‫לָׂמָׂה ה ֲֵרעֹתֶׂם ל ִי ל ְ ַ‬
‫‪32‬‬
‫אם אין ברירה‪ ,‬קחו את בנימין אבל תקחו איתכם גם מנחה לאיש‪.‬‬
‫נחכה קודם שיגמר האוכל‪ ,‬ואחר כך אחליט אם אשלח את בנימין‪.‬‬
‫מכֶׂם!‬
‫ע ָׂ‬
‫בנ ִי ִ‬
‫ֹלא י ֵֵרד ְ‬
‫פרק מג‬
‫מה ציווה יוסף לפני חזרת אחיו לארץ כנען בפעם השניה?‬
‫להחזיר להם שוב את הכסף‪ ,‬ולהניח בשק של בנימין את גביע הכסף‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫להזמין אותם שוב לאכול איתו ‪ -‬מסיבת פרידה‪.‬‬
‫לתת לכל אחד מהם ‪ 5‬חליפות שמלות‪.‬‬
‫לבקש מהם סליחה על שחשד בהם שהם מרגלים‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬לָמָ ה שִ לַמְ תֶ ם ָרעָ ה תַ חַ ת טֹובָה"?‬
‫יעקב לבניו‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ראובן לאחיו‪.‬‬
‫האיש אשר על בית יוסף לאחי יוסף‪.‬‬
‫יוסף לאחיו‪.‬‬
‫מה הציעו אחי יוסף‪ ,‬למקרה שגביע יוסף ימצא ביד אחד מהם?‬
‫מי שימצא הגביע בכליו ‪ -‬יומת‪ ,‬והשאר יהיו עבדים‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫אם ימצא הגביע ביד אחד מאיתנו‪ ,‬כולנו נהיה לעבדים‪.‬‬
‫מי שימצא הגביע באמתחתו ‪ -‬יומת‪.‬‬
‫מי שימצא הגביע באמתחתו ‪ -‬יהיה עבד עולם‪.‬‬
‫מדוע סיפרו אחי יוסף ליוסף שיש להם עוד אח?‬
‫כי הוא שאל אותם‪ :‬הֲי ֵׁש לָׂכֶׂם ָאח?‬
‫‪33‬‬
‫קטֹן אֶׂת ָאבִינּו"‪.‬‬
‫ה ָׂ‬
‫הם סיפרו שהם ‪ 11‬אחים‪ ,‬אז הם היו חייבים לומר " ַ‬
‫הם רצו לשכנע אותו שהם לא מרגלים לכן סיפרו לו על מכירת יוסף‪.‬‬
‫הוא שאל אותם אם יש להם עוד אחים‪ ,‬והם לא גילו זאת ליעקב‪.‬‬
‫מה הציע הממונה על בית יוסף‪ ,‬אם ימצא הגביע ביד האחים?‬
‫מי שימצא בידו הגביע ‪ -‬חייב מיתה!‬
‫‪46‬‬
‫'כל ישראל ערבים זה לזה'‪ ,‬לכן כולכם תהיו עבדים‪.‬‬
‫אני לא צריך אתכם לעבדים‪ ,‬אבל תחזירו את הגביע שגנבתם‪.‬‬
‫מי שימצא בידו חייב מיתה‪ ,‬אבל אני אוותר ואקח אותו לעבד‪.‬‬
‫כיצד שיכנע יהודה את אביו שיסכים שבנימין ילך איתם למצרים?‬
‫תכֶׂם‪.‬‬
‫א ְ‬
‫אחִיכֶׂם ִ‬
‫בלְתִי ֲ‬
‫פנ ַי ִ‬
‫אל ֵינּו ֹלא ת ְִראּו ָׂ‬
‫האִיׁש ָאמַר ֵ‬
‫ָׂ‬
‫‪34‬‬
‫אל ֶׂיָך‪.‬‬
‫אבִיאֶּׂנּו ֵ‬
‫בנ ַי תָׂ מִית אִם ֹלא ֲ‬
‫אֶׂת ׁשְ נ ֵי ָׂ‬
‫אני ערב להחזיר את בנימין בריא ושלם‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כיצד הגיבו אחי יוסף לאחר שנמצא הגביע באמתחת בנימין?‬
‫קרעו בגדיהם‪ ,‬חזרו אל יוסף והשתחוו לפניו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫אמרו לממונה על בית יוסף שודאי נפלה טעות ושיקח את הגביע‪.‬‬
‫איימו על האיש שאם הוא לא יקח את הגביע וילך‪ ,‬הם יהרגו אותו‪.‬‬
‫השליכו את הגביע והכסף שנמצא באמתחותיהם‪ ,‬וברחו לארץ כנען‪.‬‬
‫מה הביאו אחי יוסף איתם כשירדו למצרים בפעם השניה?‬
‫כסף וזהב‪ ,‬אבנים טובות ומרגליות‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫מעט צרי‪ ,‬מעט דבש‪ ,‬שקדים ובטנים‪.‬‬
‫את הכסף שהוחזר להם בטעות בפעם הקודמת‪ ,‬ואת בנימין‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ַּיֹאמֶ ר י ְהּודָ ה מַ ה _____ לַאדֹנ ִי מַ ה _____ ּומַ ה _____"!‬
‫נגיד‪ ,‬נאמר‪ ,‬נדבר‬
‫‪48‬‬
‫נאמר‪ ,‬נתגונן‪ ,‬נצטדק‬
‫נאמר‪ ,‬נדבר‪ ,‬נצטדק‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫האם הסכים יעקב לבסוף לשלוח את בנימין עם אחיו למצרים?‬
‫כשנודע לו שהאיש במצרים הוא בעצם יוסף‪ ,‬הוא הסכים בשמחה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫לא‪ ,‬האחים לקחו את בנימין בלי רשותו כי לא היתה ברירה‪.‬‬
‫הוא הסכים אבל בתנאי שהם יחזירו גם את יוסף איתם‪.‬‬
‫תי'‪.‬‬
‫כל ְ ִ‬
‫תי ׁשָׂ ָׂ‬
‫כאֲׁשֶׂ ר ׁשָׂ כֹל ְ ִ‬
‫אנ ִי ַ‬
‫הסכים אע"פ שחשש שיקרה לו משהו ‪ ' -‬ו ַ ֲ‬
‫מה הציעו אחי יוסף ליוסף עצמו לאחר שנמצא הגביע ביד בנימין?‬
‫נחזיר את בנימין לאביו ומיד אח"כ נחזור‪ ,‬וכולנו נהיה עבדים לאדוני‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫כולנו נהיה עבדים לאדוני‪ ,‬כולל בנימין‪.‬‬
‫ראובן ויהודה שהבטיחו להחזיר את בנימין בשלום‪ ,‬יהיו עבדים ליוסף‪.‬‬
‫בני השפחות ישארו אצל יוסף ויהיו לו לעבדים‪.‬‬
‫כיצד הגיב יוסף כשראה את אחיו שבאו עם בנימין?‬
‫שמח בליבו‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫אמר ל'אשר על ביתו' שיכין לו ולהם סעודה יחד‪.‬‬
‫אמר להם‪ :‬עכשיו אני משוכנע שאתם באמת לא מרגלים‪.‬‬
‫תם!‬
‫א ֶׂ‬
‫אמר להם‪ :‬אני עדיין משוכנע כי מ ְַרגְל ִים ַ‬
‫מה אמר יוסף לאחיו לאחר שנמצא הגביע ביד בנימין?‬
‫בנימין בלבד יהיה לי לעבד‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫המִית‪.‬‬
‫חת דָׂ תֹו ל ְ ָׂ‬
‫מי שמעיז לגנוב חפצים מביתי‪ַ ,‬א ַ‬
‫בחֵנּו"‪ ,‬העמיד אותם במבחן נוסף לתת להם עוד הזדמנות‪.‬‬
‫ת ָׂ‬
‫"בְזֹאת ִ‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪15‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪20‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪40‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪45‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪50‬‬