אליעזר

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע״י חיים תשס״ט‬
‫דמשק‬
‫ח״ב־שלירד‬
‫ד‬
‫אליעזר‬
‫ליקו נון דיסטאז׳ה און פונטי די טאנייר ני דומיין ני דיכאן לורמיראטולוסלוסב׳יזיטםקי אנסי טומי סי׳‬
‫מילדאדור אירמוזו אבירי טוס אוז׳וס אי מירה צוקי דיש׳ירון אין גמרא די סוטהלמ״ח רב הונא סיטינסייו‬
‫סוברי סוסיב׳דאד אי באלדו לוס כאנייריס אי לוס קאנטאריסאי ביינו ארטורה גראנדי ‪ 100‬פאטוס פור‬
‫און דוקאדו אי ‪ 650‬אוקו די טריגו פור און דוקאדו אי נון אב׳ייה קין קי מירקי ב׳ינו רב חסלא לוס דיש׳י קי‬
‫אייגה טאנייריס ביינו אנברירה קי סי בוש׳קו און פאטו כור און דוקאדו אי נון סי טופאב׳ה‪ :‬סי אינבחה די‬
‫אקי קי דיטוס טאנייריס איסקורוס טראיין מוע׳ו מאל אי מונג׳ה אנברירה אל מונדו גואי די מוזוטריס אי‬
‫גואיי די מואיסטראס אלמאס נון אבאסטה קי נון דיפ׳ינדימוס אין אייוס כאלב׳ו אדרבא קוןדאר בואינוס‬
‫דוקאדוס טראיימוס טאנייריס אין קאזה קין דה ‪ 5‬דוקאדוס קין דה ‪ 10‬פארה קי איסטי לה חופה אינטירה‬
‫טאניינדו די דייאה אי דיל נוג׳י נון דורמין ני אדורמיסין אי סי אלגון ח״ח אה איל סי׳ חחן טומו אדיזיר‬
‫אלנו די דרשה התעיף עיניך בם ואינס קי לוגו טודוס סי דורמין אינפירו פארה טאנייר אי קאנטאר איסטאן‬
‫מאס ריזייוס כהמן מירה קואנטו איס לה פ׳ואירכה דיל מאל יצה״ר איל שי״ת קי מוס איסקאפה אכי״ר ‪:‬‬
‫אי סי בתוך די לה חופה ב׳ייני אלגון פרוב׳י אריקוז׳יר צדקה לידאן און אספריקו או און סורטוקיטו אי‬
‫קואנדו לוס ייאמאן אבלייאר ב׳אן איג׳אנדו לוס ביש׳ליקיס קומו לאס פיידראס באקש׳יש חלוס טאניידוריס‬
‫אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה קי ריכפונדירה דילאנטרי דיל שי״ת קואנדו לידירה פארה מיס‬
‫פרוב׳יס קירידוס נון טוב׳ יטיס מאס קי סורטוקיכוס אי פארה לוס טאניידוריס ייאה טוב׳יטיס בואינוס‬
‫בש׳ליקיטוס גואיי די אקיל ריז׳יסטו גואיי די אקייה ב׳ירגואינסה טאנבין פינסי איל בן אדם לוקי דיש׳ירון‬
‫חכמים ז״ל קי אין קאדה מידייה נול׳ י סי דיספירטאן אלף אלפים ורבי רבבות די מלאכים קון ייורו אי‬
‫איסקלאמאםייון גראנד פור איל גלות די ישראל אי פור איל חרבן בית המקדש אסיגון לו דיזימום אין איל‬
‫תיקון חצות קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מואיסטרה מאדרי קירידה ייורה פור סוס איז׳וס קי־‬
‫רידוס קי איי טאנטוס מאלוס אנייוס קי איסטאמוס אין טאנטאס אנגוסטייאס אי אין טאנטוס אפריטוס‬
‫בעו״ה וה׳ ממרום שאג ממעון קדשו יתן קולו פור איל מרבן בהמ״ק קי איסטה דיסטרויידו אי גויס ושועלים‬
‫מרקדים בהיכלו אין דיטה אורה די חצות איס לוקי איסטה איסקריטו ויקרא ס לבכי‬
‫ולמספד אי קומו מוזוטרוס אין איסטה אורה דיל ייודו אי אינדיג׳ה גראנדי קי איסטאן אזיינדו בשמים‬
‫ממעל איכוטאמום אליגראנדו אי טאניינדו בואין קיימאן אי מאין פאנדיריקו אי בואין דאאוליקו אי באלייאנדו‬
‫אונבריס קון מוז׳ ירים איאזיינדו כל תועבות אשר ה׳ שנא ודאי קי לה שכינה ייורה אי איסקלאמה קלני‬
‫מראשי קלני מזרועי בניס גדלתי ורוממתי והס פבעו בי אי בודאי הגמור קי דיטה אליגרייה סי ליס אבול*‬
‫טארה פור אנסייה או אין איסטי עולם או אל עוה״ב ב״מ אי סי מאלו אי אמארגו איל אזיר איסטו אפי׳‬
‫אין חוצה לאיז כ״ש אי קל וחומר דיינטרו די ירושלם תובב״א קי איסטאמוס מיראנדו קון מואיסטרוס‬
‫אוז׳וס כמאיסטרה טיירה סאנטה קי איסטה דיסטרויידה אי ישראל קי איסטאן אין אייה עניים דווים סחופים‬
‫אי לום גויים איסאטאן גוזאנדו אין אייה אי איל אומו דיל בהמ״ק לו טינימום די&אנטרי די לזס אוז׳וס קי‬
‫ליקי מום ריםטו די זכרון די מואיסטרה קאזה סאנטה איס איל כותל מערבי קי אין אורה די מואיסטראס‬
‫אנגיסעייאס אי אפריטוס ייוראמוס אי איסקלאמאמוס אי דאמוס מואיסטרה קאב׳יסה פור דיטה פאריד אי‬
‫ב׳ירטימוס מואיסטראס לאגרימאס קומו לאס פ׳ואינעיס אי קון טודו טן סומוס ריספונדידוס ב״מ ודאי כי‬
‫צדיק הוא ה׳ כי פיהו מרינו קי סי מיריכייאמוס אי טיניאמוס מואיסטרה קאזה סאגעה איראמוס לוגו‬
‫ריספונדידוס ר\ן מואיסטראס תפילות אי ליספואיס לי עולו איסטו קי איסטאמוס מיראנדו קון מואיסטרוס‬
‫אוז׳וס מוס קוגב׳ייני אס ישראל איסטאס אליגרייאס אי איסטוס טאניירים אי איסטוס באצייס סי אונבריס‬
‫סי‬
‫‪,‬‬
‫דמשק‬
‫חיב‬
‫ירד‬
‫אליעזר‬
‫ס* י מ ו ד י ע י אוי‪-‬לעיניס׳שכך תאותואויילאזניס שכך שומעות ואוי לו לדור שכך עלה• כימיו אי כיו מי פי'‬
‫מ־לדאדו אירמוזו רישיביי קחשטיגרייו די בוקה די מואיסגירוש סי׳ חכמיס ז״ל אי גו; דישיס חזיר ליטאס‬
‫אליגרייאס ני ליטוס־&אנייריפ דיינטרו די טו קאזה סיעדו פאסאס פור בל יראה ובל ימצא וכשיפרהרס‬
‫קולך לומר בסודס אליתבאיכפכי מןהלם אל תחד כבודי אי קואנדו מוכ אלימונייארימוס פור ירוכלם מי‬
‫ריסירימוס אי ב'ירימוס־בנחמת ציון ובבנין בית קדשנו ותפארתינו שיבנה במהרה בימינו אי הי אס׳ירמארה‬
‫אין מוזוכירוס איל פסוק־שישו אחה־משוש בל המתאבלים עליה ודי בזה למי שיש לו לב טוב ודעת למבין נקל‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫•‪:‬־••־׳‬
‫•‬
‫גוכה לי נ י כ ה פארה מזוגות ‪ .‬אי שארה כיינו ‪ .‬אי פארה פירונואס זי ארן ישראל‪:‬‬
‫בינדיג׳ן‬
‫'^‪nwffr/•-‬‬
‫•לירה‬
‫טו אדוני מואיסטרו דייו ריי דיל מונדו‪:‬‬
‫אי; פ׳רוטאס לי אלץ ישראל לירה ‪:‬‬
‫אין ביינו לירה ;‬
‫סוב׳רי איל ארב׳ול אי הוב׳רי‬
‫סיב׳רי לה בייל אי סוב׳רי‬
‫היב׳רי לה ביב׳יינ־ה הי הוב׳רי‬
‫פירוטה די לה ב׳ יד‪:‬‬
‫פ׳ רועה די איל ארב׳ול‪:‬‬
‫סו גוב׳ ימו ‪:‬‬‫אי סוב׳רי רימואיב׳ו דיל קאנפו חיי סולרי טיירה די קוב׳דיהייה טחינה חי אננ׳ה קי אינב׳ילמטאנטיס אי‬
‫אירידאטיס אמואיסטרוס פאדריס פור קומיר די סו פ׳רוטו אי פור ארטארמוס די הו ביין חפייחדה אדוני‬
‫מוקיסערו דייו סוג׳רי נוס אי סוב׳רי עודו ישראל טו פוחיב׳לו הי סובירי ידיכליס ניו סיב׳דאד אי סוב׳רי‬
‫מונטי ליי ציון מוראדה די טו אונרה חי סוב׳רי טו פהלאהייו אי סוב׳ר׳ ניו חרה אי פ׳ראגואה ימשליס‬
‫סיב׳דאדדילה סאנטידאד אין פריסה חין מואיהטרוס דייאס אי אזמום סוב׳יר אין אייה א'אליגראמוק‬
‫אין אייה אי טיבינדיזירימוס סוב׳ריאייה קון סאנעידאדאי קון לינפייזה )אץ ש « לירה אי אינגיילונעא״‬
‫מוס אין היל שבה איל איסמי()אין פ נ ח = « » כונית ל״״ ליר‪ :‬מימכראמוס פארה ביין חין חג הפסח()אין‬
‫השבועוח( )אין חג ההוכוה( )אין ראש חודש( חיל חיסטי קי כיו אדוני בוהינו חי חבוניטאן אעודוס‬
‫אי לוארימוש חטי סוב׳רי לה טיירה‬
‫ח ג‬
‫‪r‬‬
‫אין מזונות דירה ‪:‬‬
‫אין פירומאס די אר; ישראל דירה‪:‬‬
‫אי; כיינו ד ד ה ‪:‬‬
‫אי סוב׳רי סו ביב׳יינדה אי סוברי‬
‫סו גוב׳יר?ו בינדיג׳ו טו אדוני‬
‫סוב׳רי לה טיירה אי •סוב׳רי סו‬
‫^ביביייכדה‪. :‬‬
‫אי כוי׳רי סוס פ׳רוטאס ‪.‬‬
‫ביכדיג׳ו טו אדוני הובילי לה‬
‫טיירה אי סוב׳רי סוס‬
‫פ׳רוטאס‪:‬‬
‫אי כוב׳רי פ׳רועו די לה נייד‬
‫יינדיג׳ו פו אדוני סובירי לה‬
‫טיירה אי הוב׳רי פירוטו די לה‬
‫ב׳יד ‪:‬‬
‫טןףן מודו די פ׳רוטה קי קליסי אין איל ארב׳ול דירה ‪ .‬בינדיג׳ו טו אדוני מוהיסטרו דייו ריי די איל‬
‫י מונדו קריאן פירוטו דיל ארב׳ול‪ :‬סי קריסי אין לה טיירה דירה ‪ .‬קריאן פ׳רוטו די לה טיירה ‪:‬‬
‫סי נון איסני דיל ארביול ני די לה טיירה אי חין לה אגואה דירה ‪ .‬קי לו טודו פ׳ואי קון סו קומאנדו‪ :‬אץ‬
‫עודו מולו די קוזה קי נון סאב׳י קי ברכה סי דיזי דירה‪ .‬שהכל‪ :‬רוזחס קי קריסין אין איל ארב׳ול דירה‪.‬‬
‫•בינדג׳ו ניו אדוני •־מוחיסטרו דייו ריי די איל מונדו קריחן חרב׳וליפדי איספיסייאס‪ :‬אי סיקריסין אין לס‬
‫סיירה לירה‪ .‬קריאן יירב׳אס די איספיסייחס ‪ :‬אין טודו מידו די גואיזמו קי נון סאב׳י קי ברכה איס דירס‬
‫••־•׳‪ .-‬קריאן מודוס די איספיסייאס)דמיני הוי כשהכל(‪:‬‬
‫מודה פ׳רוטה קי ־קומייוי‪ 9‬לר׳ סי איס די לאס פ׳רוטאס לי א ק ישראל לירה לה ברכה לי לישימיס‪.‬‬
‫אי סי נון איס די חרז יפראל דירה‪ .‬בינדיג׳ו כוו אדוני מואיסטרו לייו ריי לי איל מונלו לןיאן &מאס‬
‫מוג׳אס‬
‫דמשק‬
‫ח״בישלייד‬
‫אליעזר‬
‫ה‬
‫מוג׳אס אי שוס מינגואש כוב׳רי טוזו לוקי קרייסטיס פור אביליגואר קון אייאש אלמה וי טומ בילו‪.‬‬
‫בינליג׳ו ביביי לי לוס מונירוס ‪ :‬טולו מולו לי ביב׳ראז׳י סי ביב׳ייו ‪ 27‬לר׳ סין נינגון ליסטאז׳ז סיאים ביינו‬
‫לירה להברכה לי על הגפן‪ .‬אי אץ ריסטו לי ביב׳ראשיס לירה בורא נפשות ‪:‬‬
‫ריב׳ י? קי אזין לוס לימינסטיריס בין גלולי׳ בין קטנים לירה בינליג׳ו מו אלוני מואיסטרו דייו ריי ליל מונלו‬
‫קי קירייו אה איל אונברי קון סינסייה אי קרייו אץ איל בוראקוס טראקוס ב׳אזיאוס ב׳אזיאוס‬
‫דיסקוב׳יירכו אי ־סאב׳ ידו דילאנטרי לי לה סייה לי טו אונרה קי סי סיסירה אונו לי אייוס או סי סיאב׳רי‬
‫אונו די אייוס נון סיפואידי סוסטיניר אפילו אורה אונה‪ .‬בינליג׳ו טו אלוני מיליזינאן טולה קרייאלורה‬
‫אי מאראב׳ייאן פור אזיר ‪:‬‬
‫^צההיינו בינדיג׳ו טו אדוני מואיסטרו דייו ריי דיל מונדו קי מוס אבידוגואו אי מוס סוסטוב׳ו אי‬
‫אי מוס אייגו אה איל טיינפו איל איסטי‪:‬‬
‫ףןלןן לירה בינדיי׳ו עו אדוני מואיסטרו דייו ריי דיל מונח קי מוס סאנטיפ׳יקו קון סוס אינקומינדאגסאס‬
‫אי מוס אינקומינדו פור אפארטאר תרומה חלה‪) :‬ועיץ בסה׳׳קמשק ביתי בדי<יחלהע״ש(‪:‬‬
‫נטילה בינדיג׳ו טו אדוני מואישטרו דייו ריידי אילמונדו קי מוס סאנטיפ׳יקו קון סוס אינקומיגדאנ״‬
‫םאס אי מוס אינקומינדו פור לאב׳אר לאס מאנוס‪:‬‬
‫המוציא בינדיג׳ו טו אדוני מואיסערו דייו ריי די איל מונדו איל סאקאן פאן די לה טיירה‪:‬‬
‫מואנח״ אינסיינדי קאנדילהדישבת דירה ‪ .‬בינדיג׳ו טו אדוני מואיסטרו דייו ריי דיל מונדוקימוס‬
‫סאנטיפ׳יקו קון סוס אינקומינדאנסאס אי מוס איגקומינדו פור אינםינדיר לה קאנדילה די‬
‫י‬
‫בבת‪ :‬אי סיינדו ב׳יד קי סי מוג׳יגוארון לוס יימס אין לאס ברכות קי דיזין לאס מוז׳יריס משל אץ דיטה‬
‫ברכהדיזין אסרקידיסנו במסותיו וסיונו להדליגגרסל סבת פוראיסטו דישימיז׳וראיס קי דיגאן טודאס‬
‫לאס ברכות אין לאדינו אי טירנאן פריסייו בואינו אין איסטי מונדואיאלב׳ינידירו‪:‬‬
‫איי ביין אפי ינטוראדאם לאס מוז׳יריס קי סאב׳ ין מילדאר אין לאדינו סי טומאראן דיטו ליב׳מ אי ליס‬
‫אנביזאראן לאס ברכות אי ריסטו די דינים קי סון דימיניסטירחוס אלאם מוז׳יריס‪ ,‬קי מן סאב׳ ין‬
‫מילדאר קי לה פאגה די לה מוז׳יר קי איס מזכה אה אוטראס מוז׳יריס קי דיגאן ברכה אי קי אפ׳ירמין סוס‬
‫אוב׳ליגוס קי סין אוב׳ליגאדאס ביין אב׳ינטוראדה אייה אי ביין אב׳ינטוראדה סו פאל־מי סי אין איסטי‬
‫מינדו סי אל מונדו איל ב׳יגידירו שכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו ואין קץ לשכרו לעוה״ב‪:‬‬
‫תפלה מנחה ערבית פארה לאס מוז׳ ירים אי אפילו פארה אונבריס אץ אורה די אפריטו סול‬
‫קאמינו או חאזינו דיראן דיטה עמידה אין קורטו ‪:‬‬
‫מיס לאב׳ייוס אב׳ריראם אי מי ביקה ריקונטארה טו לואור‪ :‬בינדיגיו טו אדוני מואיסמרו דייו אי‬
‫אד^י‬
‫דייו די מואיסטרוס פאדריס דייו די אברהם דייו די יצחק דייו די יעקב איל דייו איל גראנדי איל‬
‫באראגאן אי איל טימירוזו דייו אלטו גואלארדונאן מירסיליס בואינאס קיריאן לו טודו אי מימבראן מירםידיס‬
‫די פאדריס אי טראיין ריחמידור אה איז׳וס די סוס איז׳וס פור סו גומברי קון אמור ריי אייודאן אי מאכ״‬
‫פאראן בינליג׳ו טו אדוני מאנפאה די אברהס‪ :‬טו באראגאן פארה סיינפרי אדוני אבידיגואן מואירטוס‬
‫טו גראנדי פור םאלצ׳אר)אינב׳ יראנו אזיין ליסינליר איל רוסייו( )אין אינב׳יימו אסופלאן איל איירי אי‬
‫ליסינליין לה לוב׳ייה( גוג׳ירנאן ביב׳וס קון מירסיד אבידיגואן מואירטוס קץ פייאלאליס מוג׳אס אסופ׳ריין‬
‫קאאידוס אי מיליזינאן האזינוס אי סולטאן אינקארסילאדוס אי אס׳ירמאן סו ב׳ירדאד אה לורמילוס לי‬
‫סולב׳ו‬
‫ו•‬
‫זך׳משק‬
‫ח״ב‬
‫יי׳י‬
‫אליעזר‬
‫פולי׳ו קין קו»ז• טי סאטרון‪ ,‬די באראגאנייאס אי קין אשינייזיה אפי ריי מאכיאן אי אבידיגוחן חי אירמויי־‬
‫היין כאלב׳אסיייון אי פ׳יאיל טו פיר אבידיגואר מואירפוס בינדיג׳ו טו אדוני אבידיגואן לוס מואירטיס ‪:‬‬
‫טי שחנטו חי טי נומכריסאנטו אי כאנטוס חין קאדה דייה טי חלאב׳אראן סיינפרי בינליג׳ו טו אדוני איל‬
‫דייו איל סאנטו)אין דייז דייחס די תפונה דירה‪ .‬איל דיי איל סאנטו(‪:‬‬
‫א?‪0‬וס אינטינדיר אדוני מואיסטרו דייו פור שהנייר אה טוס קאמינוס אי סירקוניס אה מואיסטרו‬
‫‪ .‬קוראסון פור טימיר די טי פירדונאן פי אמוזוטרוס פור סיאיר ריממידום אלישאמיס די דולור‬
‫אי אינב׳ישייאמיש קין אירמוזורה דיעו טיירה)הינב׳יירנו אי דה רושייו אי לוכ׳ייה פור בינדיסייון( אי אליס‬
‫חיזפארזידוש די קואטרו אפאנייה הי ליס קי הי יירא; הין פו ליי ג׳וזיה אי סוב׳רי לוס מאלוס מיסי עו‬
‫מאני אי • סי אליגרין לוס צדיקיס קין פ׳רחיוחה די טו סיב׳דאד חי קין אלוביאמיינטו די פו פאלאסייו אי‬
‫קו; חירמואיסימיינכו די קורונה אה דוד כויסידי׳ו חי אורלינאמיינטו די קאנדילה אה איז׳ודי יפי טו‬
‫אינטאדו אנטיס קי ייאמימוס חטי פו ריכפינדימוס קי טו ריספונדיין אין אורה די אעיסטייה אי ריממיין‬
‫אי היסקאפאן די טודה אנגוסכייה חי הפריטו הי אויין אוראסייון די טודה נוקה ביגדיג׳י טי אדוני אויין‬
‫אוראסייון חינב׳ילונטס •אדוני מואיככנ־ו דייו הין גיו פואיב׳לו ישראל אי אה סוס חוראסייוניסריסיב׳י אי‬
‫חזי גיורנאר איל שירב׳ימיינגיו ההכאלהשייו דיניו קאזה אי אופ׳רינדאס די ישראל אי סיס אולאכייונייש‬
‫די פריכה קון המור רישיב׳י | ; ב׳ילונטאל אי סילון פור ג׳ילונטאל לי קונטינו סירנ׳ימיינטו לי ישראל פו‬
‫פוחיב׳לו )אי מימבראמוס כחדה ביין אין רחש הדש חיל איסטי( אי טו קון טוס פייאדהדיס לאס מוג׳אש‬
‫אינב׳ילונטה אין נום אי אינב׳ילונפחמוס אי ב׳ יראן מוא־םטרוס חוז׳וס הין טו טורנאר אה ציון קון פייאדאדיס‬
‫בינלע׳ו פו אדוני איל אזיין טורנחרסו שכינה אה ציון ‪ .‬הטורגאמוס נוס אה טי קיטו אדוני מוהיסטרו‬
‫דייו אי דייו די מואיסטרוס פאדריס פארה סיינפרי אי סיינפרי מואיסטרו פ׳ואירטי פ׳ואירטי די מואיסטראס‬
‫ב׳ידאס אי מחנפארו די מואיהטרה שאלב׳חסייון טו איל אהג׳ירינאנםייו אי נ׳ירינאנסייו לוארימוס חטי אי‬
‫קונטארימוס טו לואור פור מואיסטראס ב׳ידאס לאס חינפריגאדאס אין פו מחנו אי פור מואיסערחס אלמאס‬
‫לאש סיקוטאלאס אטי אי פור טוס מינאגריס קי אין ראדה דייה רון נוס חי פור טוס מארהב׳יהס חי טוש‬
‫בונדאדיס קי אין קאדה אורה טאדרי אי מאנייאנה הי כייס‪ :‬הס איל בואינו קי נו; סי אטימאדון טיס פייא־־‬
‫דאדיס היל פייאדוזו קי נון סי אטימארון טוס מירסידיס קי זיסיינפרי איכפיראמוס ח ט י ‪ .‬אי סוב׳רי‬
‫פוליס חייאים סייה בינדיג׳ו אי‪.‬סייה אינאלעיסידו הי סייה אינשאלשאדו דיקונטינו פו נומברי מואיסטרו‬
‫ריי פארה סיינפריאי סיינפרי איטויוס לוס ביב׳יס טי לואראןסיינפרי‪:‬‬
‫אי אלאב׳אראן חי בינדיזיראן אה טו נומברי איל גראנדי קון ב׳ירדאד פארה סיינפרי קי בואינו איל דייו די‬
‫מוחיסטרה סאלב׳אסייון‪ .‬אי מואיסטרה אייודה סיינפריאיל דייו היל בואינובינדיג׳ו פז אדוני איל ביאינו‬
‫טונומברי איאטיקונב׳ייני פור ליאור‪ ..‬פוןפאס ביי; איבינדיסייון ב׳ידאס גראסייה חי מירסיד צדקה אי‬
‫פייאלאליס סוב׳רי נוס אי סוב׳רי‪-‬טודו ישראל פו פואיב׳לו הי בינדיזימוס מואיסטרו פהדרי פוליס טס קומו‬
‫אונהקיקוןלח די טוספ׳הסיס דאסטיס אנוס הדוט מואיסטרו דייו לייאיב׳ידאס אמור אי מירסיד צדקה‬
‫אי פייאדאדיס בינדיסייון חי כלום אי בואינו חין טוס חיז׳ופפור בינדיזירמוס איפור בינדיזיר אה פודו‬
‫טו פואיבילו ישראל קון מוגיידימברי די פ׳וארטאליזה הי כלום בינדג׳ו פו אדוני איל בינדיזייון אה סו פואיב׳לו‬
‫ישראל קין שלום אמן סיחן פור ביילונטהד דיג׳חס די מי בוקס אי פינסאמיינטוס בואינוס לי מי קוראפין‬
‫די דילהנטרי די טי אדוני מי פיואירטי אי מי ריחמידור ‪:‬‬
‫כיסח‬
‫דמשק‬
‫ח״ייעלייד‬
‫אליעזר‬
‫י‬
‫נוסח לי ברכת המזון פארה מוז׳יריה אי אפי׳ פארה אוגבריס בשעת הלחק לוקא ‪:‬‬
‫בינדיג׳ו איל קרייאלור מואיסטרו סינייוד ריי ליל מונלו פאטרון לי איסעי פאן לוארימוס אפי אלוני‬
‫מואיסטרו לייו פורקי אירידאטיס אה מואיסערוס פאדריס טיירה לי קוב׳ליסייה כואינה אי‬
‫אנג׳ה אי לאטיס אנוס )אונבריס דיראן פי׳רמאמיינעו אי ליי( פאן פור ארטאר בינליג׳ו טו אלוני סוב׳רי‬
‫לה טיירה אי סולרי איל מאנטינימיינטו אפייאדה אלוני מואיסטרו לייו סוב׳רי נוס אי סולרי הולו ישראל‬
‫ציו טאיללו אי סולרי ירושלים טו סילדאד אי סולרי ריינו איז׳ו לי לול טו אונטאלו )אינבילונטא׳י‬
‫מוס אין לייה די שבח( אי מימבראמוס פארה ביין אין חג הפסח אין חג הסוכות אין חג השבועות אק‬
‫ראש חולש איל איסטי( אי פ׳ראגוה ירושלים סיב׳לאל לי לה סאנטילאל אין פריסה אין מואיםמרוס לייאס‬
‫לינדילו טו אלוני‪ .‬פ׳ראגואן ירושלים אמן‪ :‬בינלי׳גו טו ארוני מואיסטרו לייו ד י ליל מונלואיל לייו‬
‫מואימטרו פאדרי מואיסטרו ריי איל ריי איל בואינו איל אבוניגואן אטולוס • איל אבוניגואו איל אבוגיגואה איל‬
‫אבינגוארה איל מוס גואלארדונו איל מוס גואלחרדינה איל מוס גואלארדונארה פארה סיינפרי גראסייה‬
‫חי מירסיד חי פייאדאדיס הי עודו בואינו איל מוס מיריסקה אה דייאס דיל משיח אמן‪ :‬י‬
‫אשך אין ליב׳רו דמשק אליעזר די א״ח אין דיניה די בית הכנסת ייאה איסקרילי מוסר גראנלי‬
‫ד‬
‫פארה לוס אונברים קי אב׳לאן אין קהל ר‪,‬י נון טיינין פארטי קון'איל דייו די ישראל איל‬
‫בי״ה קי מוס איסקאפי אמן לך גא שם וקח מוסר לנפשי־ אינפירו אגורה ייאה ביינו לה אורה די אב׳לאר‬
‫פור לאס מוז׳ ירים קי דאן גרושים אי מירקאן לוגאר אין עזרה נשים פאיה ב׳יניר אי אוייר לה דרשה אי נון‬
‫באסטה קי אייאס נון אוייאין סאללו קי נון דישאן ני אלוש אונבריס קי אוייגאן די לה אללאטינה די‬
‫אייחס אי די סוס פלייטום קי פילייאן פור לוס לוגאריס תצלנה אזניס משמוע איסטי פריצות בתוך קהל‬
‫מלא פה לפה די רבנים אי חכמים אי בעלי בתים קי ליינין אה אוייר פארה קי דאן גרוש׳יס פארה מירקאר‬
‫לוגאר מונג׳ו מיזיור ליסאיס קי נון ליניאן כלל מי ביקש זאת מידם אי כפי קי אוייאי איס קי טריס מיגים‬
‫די אללאס אללאן דיטאס מוז׳יריס פרימה איס קי לי דימאנדה רחל אה לאה קי טאל בו׳ס קידו איל חמין‬
‫ריספונדי לאה קומו לה איסטרייה ניגרה קאלדודו ריספונדי רחל אה סי בילאש קי ל ו ס קירו מאנדאר‬
‫אגוסטאר די מי חמין קי איס מעדני מלכים וכדומה דברים ‪ :‬דיספואיס לי ב׳יאי לאה אה רחל קי ייב׳ה‬
‫ין׳יסייאן מואילוליגו להבינדיזי קון סאלוד קילו ייליש איסטי אי מוגג׳וס קי ל ו ס קורטיש לוגו רחל לי‬
‫טורנה סוס סאלודוס אה לאה אסיגון לה ריגולהד;לאס מוזיריס ריספונדי לאה אה רחל לה לירדאדאיס‬
‫קי איסטה אירמוזו ג׳יט לוגו סי איסטרימיסי רחל חרדה גדולה די אדיר קי דישו קי אים ג׳יט ריספונדי‬
‫אי לי דיזי נון איס ג׳יט קי איס רופה די סידה אמי מארידו נון לי פאסה קון מי אה מירקאר ליטייו קירו‬
‫רופה בואינה לה ניומה לאה אין לה מאט ליאיקי איס הפה בואינה לי לימאגדה די קין לפמירקאטיש‬
‫ריספונדי די ראובן דיזי לאה קון בוז אמארגה נון איס איסטה רופה קומו לה רופה קי מי מירקו אמי די‬
‫שמעון קומו לה איסטרייה ניגרה קי ייאה סי איזו און פ׳ריגון אי סו קולור קומו לה קולור דיל לינדידור‬
‫הבהמה והכלים כרגלי הבעלים לי דיזי רחל אי פורקיםוס בוב׳ה פורקי טיקונטינטאס קון ג׳יטפורקי נון‬
‫אנביזאס די מי‪ :‬דיסיירטו פיקאדואקארייהפיקאדונון אבאסטה קי אללארון אין אל ק ה ל ס א ל ל ו ק י ס י‬
‫אנביזארון חונה אלה אוסרה פארה קי פיליי קון סו מארידו אי קי קירה רופה די סידה גואיי פור'אי«אס‬
‫‪ .‬קי אלי ואלו כשרפץ בבית הדשן עאנציו גייה רחל קי לי אנביזו אה טייה לאה קי נון ־הייה בולה אי קי‬
‫סיפה פילייאר גיאנייו טייה לאה קי להאפילייארסילאן אקימאראין גהינסםיינדו קאב׳זאן אסוס מארימס‬
‫אמוע׳וס פיקאלוס פארה טיאיירליס אה אייאס סוס דימאנלאס‪ :‬טריסירה אללהאיס קי סי דימאנדאן אונה‬
‫אה‬
‫דמשק‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב של ירי‬
‫אה לה אוטרה דרך נשים סי איסעה בואינה או נון‪ :‬בעונות הרבים אין לוגאר יי איסטאר אטינאנדו מויי‬
‫י ן לאס ברטת דיל חזן • פארה אריספונדיר אמן אי; קאדה ברכה אי ברכה אייאה סי מיעין אה אב׳לאל‬
‫איל ר״ת דיל אט״ן ‪ -‬קי איס ״אכילה ״מלבוש"נדה ‪ :‬נשים באננוח שמען קולי סי נון סוסיטיש סי נון אוייטיש‬
‫קי לה שכינה מואיסטרה מאדרי איסטה אין איל קהל אי אב׳לאר דיטאס אכ׳לאס איס דיזונראה אלה שכינה‬
‫סיינדו דיטאס אב׳לאס'קוב׳יינין אה אב׳לארסין אין לה ב׳יז׳יטה אי נון חין איל קהל לוגאר סאנטו אי‬
‫בינדג׳ו קי סיפאן קי לאס קי אב׳לאן אין איל קהנ מונג׳ו מיז׳ור איס קי נון ב׳יננא; כלל סורקי סאב׳ריש‬
‫סי׳ קי לה מוו׳יר קי טן ב׳ייכי אל קהל ייאה טייני פחרטי קון איל דייו די לוס ג׳ידייוס אינפירו לה הי‬
‫ב׳ייני אי טומםאה אב׳לארנון טייני פארטי קון איל דייו די לוס ג׳ידייוס אסיגין דישירון אין איל זוה״ק‬
‫סר׳ תרומה דק‪1‬״א‪»-‬יב ‪ .‬אי בודאי כי לכל העס בפנגה סיינדו לאס מוז׳ירים נון סאב׳ין קי איס טאן‬
‫גראנדי פיקאדו איל אב׳לאר אין איל קהל אינפירו אין סאב׳יינדו בודאי קי סי אקאב׳ידאדאן מאס מוג׳ו קי‬
‫לוס <*נבריס סיינדו לאס סי׳ מוז׳ ירים סין ליסטאס אין לאס מצות מאס קי לוס אונבריש אי קיאנדו ב׳יראן‬
‫מח׳יר קי אב׳לה אין איל קהל סי איסטרימיסיראן חרדה גדולה אי לי איראן אסו לאח אי לי דיראן מירה‬
‫מי אירמאנה מיקירידה קי לה מוז׳יר קי אב׳לה אין איל קהל נון טייני פארטי קין איל דייו די ליס ג׳ידייוש‬
‫אסטה קי סי אוזאראן אי איסטאראן טודאס קול דממה דקה ואשריהם ואשרי חלקם שיבא פכמ״ה‪:‬‬
‫יי‬
‫אזורית קירי דחיר ליטרה די מרובע איי אין אייה קדושה מויי גרא?די פור איסטו איס אסור די איס*‬
‫קריב׳יר דברים די אזנידאדיס או קאנטיגאס די אמורים או קאנטיגאס די גויס או טרוקי*‬
‫סיקאס אין ליטרה מריכע ‪) .‬מורס הה״י לפ״ל הללנ״ז ניבכות סי' מ״ה זוה״ק ח״; לע׳׳ג אוי‪ .‬היא לעולם ח״א סין־ הספל ‪.‬‬
‫ונקראת אשורית והיא הניא שני היןנ״ה את התורה והוא המאושר שמתינות לפי שאינו משתנה ולא יפול נו למיון לעולם לשי שאותיותיו‬
‫נלתי מתלמות‪ .‬שם וכ״;( ע ״ נ ‪:‬‬
‫איגרת קואנדואיסקריב׳יקארטה איס בואינו קי סי אקאב׳ידין די נון איסקריכ׳יר שלום מלא סיינדו‬
‫שלוס איס איל נומברי דיל שי״ת אי לאס קארטאס לאס איג׳אן פור לאס קאייס פור איסטי סי‬
‫איסקריב׳יר שלום מלא ‪ .‬זא״ת א׳׳נ גם מלת אמת לא יפתנו שק הקנייה נקרא אמת ‪ .‬ולפיכך אני אומר נמה‬
‫אקאב׳ידין די‬
‫שיש ליזהר שלא לפתונ שלום מלא היינו בזמן שאלת שלום לנאותה שעה מתכוונין לתת שלום לחנירי מאת נעל השלום כמ״ש נועז ה׳ עמכם אי<‬
‫אם רוצם לכתוב שיש ‪ ) :‬י ם כעולם אי נין פלוני לפ׳ וכיוצא שהיא ספור לכריש ואינו מ ע י ו ‪ :‬א ל ת שלום כותי אותו ‪:‬לוס ולינא קפילא שהרי אינו‬
‫איגרת‬
‫‪.‬‬
‫מניין ל‪:‬ם ולא חייל עליה קדושה)הרלב״ו כראשונות סי׳ ר״נ( ‪:‬‬
‫גלומים קי איסקריב׳י אסו חבר פוי‪£‬ידי איסקריב׳יר אלגון פסוק פור צחות סין ריגלאס ‪.‬‬
‫)מק סי׳ רפ״ב וי״א דאפי׳ בכה״ג אסור ודוקא בכתב אשורית אסור ‪ .‬באה״כי‬
‫ועיין בעי חיי סי׳ ר״ל( ‪:‬‬
‫)ייע ע ז ‪ 6‬סיא ‪ »)0‬ולמר ומעה ושונדון ואיפר וסימניו ‪ TD‬מפ״א ד״ו בב״ףן סלע ארכע ד נ י י ם ‪ .‬ד נ י ‪K‬‬
‫איסך‬
‫‪9‬ימן‬
‫איפה‬
‫נימן לידע נמה הוא אישה וסאה וקנ ולזג וסימניו‬
‫מ ע י ן ‪ .‬מעה שני פונדונין ‪ .‬שונליון ‪:‬ני איסיי! ‪ .‬איסר שמונה פרוטות ‪:‬‬
‫אסלן״ל ג ו ד ד‬
‫אישה ג׳ שאין ‪ .‬סאה שש קבין‬
‫‪ .‬קנ ארנע )וגין‬
‫‪.‬‬
‫לוג אלנע רנעיות ‪:‬‬
‫דינים אק קי אופן איס מותר די קודר פאן אין איל אותו דיל גוי‪* .‬‬
‫א אפייה אורכו קי לו אינסידייו א;ל גוי אי קוזייו אין איל איל ג׳ידייו‪ .‬או קי לו אינסינלייו איל‬
‫ג׳ידייו אי קוזייו אין איל איל גוי‪ .‬או קי לו איגסידייו איל גוי אי קוזייו איל גוי אי ביינו‬
‫איל ג׳ ידיו אי איסקארב׳ו לה לונגריאון פוקו דיסיירטו איסעי פאן איסמותר אי אפי׳ סי מן איג׳י איל‬
‫ג׳ילייו סאלכ׳ו און פאליקו דיינטרו דיל אורני סי איס מתיר עודו איל פאן קי סי קוזייו אין איל אותו‪) .‬פאין‬
‫הדבר‬
‫‪putoH‬‬
‫ח״בירד אות א אפייה‬
‫ז‬
‫אליעזר‬
‫הדבר אלא להיוח היכר שהפה שלהן אסולה(‪ .‬אי סי אסופלו איל לילימלס לוכברי אים קומי קי"איש•־‬
‫קארב׳ו אי איס מותר )ש״ע סי׳ קי׳׳ב ס״ט(‪ .‬איי קין זיזי קי סי פ׳ואירון מכשיר איל *רני אונה ליז אי נון‬
‫סי דיטוכ׳ו איל אורכו ‪ 24‬אוראס סין אינסיגליר אפי׳ קי קוזיירון אין איסטי אומו קואנטום דייאם ‪r m‬‬
‫איס מותר קון איל הכשר פרימירו)ויש לסמוך על זה מורם שם(‪:‬‬
‫ביין אב׳ינטוראלה לה פריסונה קי סירה מזכה לרבים אהאילאר פאליקו אין לוס אורכום לי לוס גויס‬
‫׳ סיינמ איס קוזה קולאיי קי קון אונה ליז קי אילה באסטה קי ניז סידיטוב׳ו איל אורלי ‪24‬‬
‫אוראם סין אינםינדיר לי אפרוב׳יג׳ה דיטו הכשר אפי׳ פארה ‪ 100‬לייאס ובפרט אין לוס אורנוס די לוס‬
‫גויםקילוסארדין קאדה דייאה סיינדו נון טיינין יום אידם אסרולילה פארה סיינפרי)בהשלפאיקיסם‬
‫שרי אפי׳ פת של בעלי בתיס הרשב״א וכ״כ האחרונים שיו״ג סי׳ קי״ב אותא״י(‪ :‬י ״ י " י י "‬
‫א י ן לויאריס קי סיטופאן גוזאנוס אין לאס אגואס איי פארה סיר אוסר איל מאן די לוס גוי& פוי אינטימ‬
‫י אץנוןטיינין רימדייופארה יומיר דיטו פאן די לוס גייה סאללי קאלי קי אייגה און לייייו כשר‬
‫אין איל אודנו דיליז קי אמאסהפאןאה קולארלה אגואהמוייביין קינון אינערופיסין לה אומהישיאלייו‬
‫אין איסור דיל גוזאנו קי אים מויי פיזגאדו אסיגון סי אב׳יזארה בדיני תולעים לין א ׳ ‪ :‬אי איסטי הכשר‬
‫ליאפרולילה טאנטופארה קוזירפאן טאנטופארה קוזינאר טודומודו די קוזינאדו אין דיטו אומו‪ :‬אי‬
‫איי קין דיזי קי אפי׳ קי נון אילו פאליקואיל ג׳ידייו ני איםקארב׳ו לה לונברי סאללוקי אילגויאיגסינדייו‬
‫איל אורנו די לה לונברי דיל לידייו איס מותר ^מורם סי׳ קי״ג ס״ז ופר״ח ועיין משולי גויס דין ד ׳ ( ‪:‬‬
‫הרא׳ך‪ ,‬כ׳ להתיר הפת שלנו בתנוג• הנמשה נשכר אף כלא השלכת קיםם כיון לנשכל אושין לפל הנא אין פו « ם ימ״ויו מ‪ 1‬שיאירו‬
‫‪ /‬״ש ‪/ j‬‬
‫פת שלמר מנועם זה‪ .‬ועיין נ״י םס״י קי״נ מ׳׳ש ע ״ ז ‪ .‬ואע״גלמק נ״י כ׳ ימס שלא נהג‪) ,‬‬
‫לםהוך ע״ז אלא מזעמא קא יהע למה לא נהגו לסמון מ״ז אבל נמקים לנהגי י י מלן דאין לממות נידם וכ״‪ 5‬מםדין״ש ‪0‬י קי״נ ח״ל וי«‬
‫מתירין כל שאופה נשכר להוי כפלטל ואין נו משום מתנות וכמקום שנהגו כל אין מוחין נידם ועיין נשוית םפגה‪ /‬סי קנ״ג שםתיר אפילו‬
‫כשת שנצים שוחות מלפניו לכיון ל מ י ד לרננן הוא נקפינן לקולא ולפי לנריו מצאתי םמן למם שאינם »םרי‪ 0‬נםשלמקיסס ייש להקל נעיד‬
‫סמןן‬
‫מ‬
‫זנז‬
‫פ‬
‫ה‬
‫‪ ft‬כ‬
‫מ ל ן‬
‫ז א י ן‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ללננן ‪ .‬זכר נתן חייל למיע ‪:‬‬
‫א י ר ן בואינו קי סי אקאב׳ידין די נון קוזיר קאמי כשרה קון קארני טריפה דיינטרו לי און אומו‪ .‬אי אנסי‬
‫די נון קוזיר קארני קין קיזו דיינטרו די און אומו אי סי פאםו אי קודיו איס מותר )דדחא לאו‬
‫מילתא היא ‪ .‬ש״ע רס״י ק״ח(‪ :‬איס בואינו קי *יאקאלידי ד נון מימיי איל ג״ידייו סו מיעייד‬
‫לי קארני כשר ליםטאפאלו אבוייר סירקה ליל טינג׳ירי ליל גיי קי איסטה ליססאפאדו טאנביין אפי קי‬
‫איסטה איל ג׳ידיין אייאי‪ .‬אין לוקי בולטה סו קאלה ליפואילי טורקאר להקאמי כשר ‪ .‬סי טאנטין סימלו‬
‫איסטאן ליםטאפאלוס סאלטאן פימאס די לוס בוייוריס יי און טינלירי אלאוטיו )טרי חואיסקצו״ד‬
‫ופר״ח סקל״ח וש״ך( ‪ .‬אי בדיעבד איס מותר)ש״ע סי׳ קי״מסי״א(‪ .‬אי אנסי סי אקאלילי לי טן יישאר‬
‫לוס טינליריס די קארני בויינדו קון לאס מאסאראס גויות קואניו טן איסטה איל לייייו אין קאזם‬
‫סיינדו פואידין אזיר אלגון טרפות אי סי אקונטיסייו אלגון טרפות נון לידי לה קאמי אלם מאסארה טורקי‬
‫נון סי אוזי אה אזיר אוטרה לח)שם סי״ב(‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫אות ב‬
‫בהמה טחדןן‬
‫‪1‬‬
‫קיקריאואלגוןחפ& קון ספר יצירה דיטה בהמה נוןסיקייישחיטם ני איי אין אייה‬
‫איסור די סיב׳ו ני איסור די סאנגרי‪ .‬אי און סי׳ חכם קריאו <*ן איסקצאלו‬
‫קח‬
‫ד‬
‫• דמשק‬
‫ח״ב של ירי‬
‫אליעזר‬
‫קו; כפר יצירה אי לו סירבייו ‪ 40‬אנייוס )כזה האיז י׳יל הי׳ חי(‪:‬‬
‫דינים קי קוזאס סק אסורים פור בשולי גוים ‪.‬‬
‫א בשולי ן^ןיבן גולו מולו די קוזה קי נון היקומי קרולה אי טאנביין איס קחה איסטימאלה קי סוכ׳י‬
‫סולרי לה‪,‬מיזה לי לוס רייס פארה קונלוג׳ייאר קו; איל מה איל פאן סי לו קוזינו איל גוי‬
‫אפי׳ אין איל טינג׳יירי דיל ג׳ידייו אי אין לה קאזה דיל ג׳ידייו איס חסור פור בבולי גייס ‪ .‬סי מיסרלו‬
‫קוזס קי סיקומי קרודה משל פיראם מאנסאנאס קון קוזה קי נון סיקומי קרודה אי לי קוזיני איל גוי סי‬
‫איס לו מאם מוג׳ ו די קוזאס קי נון סיקומין קרודאס איי פור בשולי גויס א' איס אסיר אי סי לו מאם‬
‫י מוג׳ו אים די קויזאס קי ייאה סיקומין קרודאס נון איי פור בכולי גויס אי איס מותר)ש״ע רס״י קי״ג(‪:‬‬
‫‪ DJfttfl‬ללנר הנאנל חי אין נו משוס נ‪:‬י״ג לעיקר הגזירה מבוס מתנות ו ל נ ר ‪ :‬א י נ ו ח‪:‬ינ אי; אדה מימין חנירי עליו ‪ :‬ננהיג אות‬
‫ה ׳ ‪ :‬נשו״ג אין להתיר מ נ ו ס אינה ‪ : .‬ס אות נ' ‪:‬‬
‫‪ HID‬מולי לי פ׳רוטהק• סיקומי קדידה אפי׳ קי לה קוזינו איל גוי אי סידיזאיזו אי סיאיזו קוזינאדו‬
‫ב‬
‫י איס מותר אי פור איסטו קומין איל בישמיל )אלמיש׳אדה( קי אזין ליס טיס די פרונאס ‪:‬‬
‫)מורם(‪ .‬אי אנסי קימין דולסיס קי אזין לוס גויס די מאנסאנאס די פרונאס די בוריניצאש וכדו!‬
‫אפ׳ואירה קי דולסידי סיריזאס אי די ויש׳נאס קי נון קומי; פור ראזון קי סיטופאן מוג׳וס גוזאנוס אי א;^‬
‫דולסי קי אזין די קונג׳ה קי לו ייאמאן צוקר רוזאדו נין קומי; סיינדו נון שיקומי קרולי אי סול י א‪7‬ן‬
‫מיזה די לוס רייס איי פור בישולי גויס‪:‬‬
‫‪ DTSvS 3‬די גוי איסבואינו קיסיאקאכ׳ידי אטוסטארלוס אוטרהב׳חאיל ג׳ידייי סייגלי איידי‪,‬‬
‫דיזי קי איי פור בישולי גויס )שו״ג פס סק״ו(‪:‬‬
‫י‬
‫‪13‬אסטאנ יאס טוסטאדאס די גוי איס מוהר לי קומיר אי נון איי פור בישולי גויס‬
‫)שססק׳יז( ‪:‬‬
‫י‬
‫פאסטיל סי לה קארני ליינטרו איסטה קרולה איי פור בישולי גויס אינפירו סי ״אה איסטה בויידה‬
‫נון איי פור ניהולי גויס)דאין בישול אחר בישול‪ .‬כנהי׳ג בהגה״ט סס״י קי״ג(‪:‬‬
‫זילינאס באניצאס קי סי אזין קין קיזו או ריקוטה או ליג׳י אי גואיב׳יס נו; איי פור בישולי גויס‬
‫)כיון‪.‬דהוי דבר שנאכל כמות שהוא חי וגס שהגבינה והריקוכה והחלב הם עיקר נגד הבצים‬
‫" י י ואזלינן פתר העיקר כמ״ש לעיל לין א ׳ ‪:‬‬
‫גואיביוס איי אין אייוס פור בישולי'עכו״ס ‪) .‬ואפי׳ שראוי לנומעה חיה אסורה משוס לאין נאכלין אלא‬
‫‪ .‬ע״י הלחק‪ .‬ש״ע שס סי״ל ובאה״ט ‪ :‬וי״א לאין בה משוס בישו״ג וחיכא מאן לפסק הכי‬
‫לבן יש להקל ומה גם במילי רעיקרס לרבנן‪ .‬פרי תואר(‪:‬‬
‫ך לןי‪ £‬קיטיינין מאסאראס גויות סי לאס מירקו אה אייאסקון מונילה סיינדו קיאיסטהאקאלילאלו י‬
‫סולרי אייאס קי אולגין אין שבת איי קין ליזי קי נון טיינין לין די גויות אי;ון איי פור בישולי גויס ״‬
‫אינפירו סי איסטאן ארקילאלאס אלה אורה איי פור בישולי גויס אי קאלי קי סי אקאלידי איל ג׳ידייי די מיטיר‬
‫איל טינגייריאין לה לונברי אי קי סי סיאינפיסיאקוזינאראוקי אינסיינלה לה לונברי או קי לה איסקארב׳י‬
‫או קי להאסופלי)וי״א לאפי׳ לא חיתה ישראל ולא השליך שס קיסם רק כהגויה הלליקה האש מאש של ישראל‬
‫שרי(‪ .‬אי טאנביין סיקירין מויי ביין ביקלייאראס קי נון אגאן אלגון טרפות)מורס שם ס״ז וכנה״ג בהגב״י י‬
‫אורז ח׳ וע״ש לי״א לבביתו של ישראל ליכא משום בשו״ג לאין לחוש לאלשמא יאכלנו לבר טמא ולא למתנות( ד ‪1‬‬
‫‪T‬‬
‫וטיין‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫דמע‪6‬ק‬
‫ומיי?‬
‫חיב ירד אות ב׳ בישולי גרים‬
‫אליעזר‬
‫ח‬
‫הללב״ז כחדשות פי׳ ג ׳ ‪ :‬כ ׳ משם הפלנו בהשלכת עץ פגי בבישולי גויס ולא חילק נין פת לתבשיל וכתנ עליו ואין אנו סומכים עליו‬
‫נזה ולא התירו אלא נפת ונדומק משום היכירא נעלמא שפת של גדם אשור אבל נישולי גויס כ״ע ידעי לאשור הלכך לא סגי בעץ‬
‫לנד אלא שיםייע ננישול ע״ש ‪:‬‬
‫י‬
‫ה ‪&$ £‬אחמ גייקוס טאנטו קי לוס סאלו איל ג׳ילייו טאנטו קי ‪ D i‬סאלו איל גוי סימלו קי ייאה‬
‫סיקומין קרולוס נון איי פור בישולי גויס‪ .‬אמפירי פישקאלוס גראנליס קי נון‬
‫י‬
‫סיקומין קרוזוס סאלב׳ו קון מוג׳ו אפריכו איי קין ליזי קי איי פור בישולי גויס אי איי קיןליזי קי נון‬
‫איי )ש״עשםסי״כ(‪ .‬איאיסטו לירא קי נון איסטה ביין סאלאלז אינפירו פישי סאלאלו קי •לו ‪-‬ייאמא}‬
‫גאראטו אי אנסי רינגאס וכדומה קי איל עיקר לי סו קומילה איס קרולוס ולאי קי נון איי פור ־בישולי גויס‬
‫)שו״ג שם סקכ״ח(‪ .‬אי אנסי קארני סיקה קי סייאמה פאםטרומה אי אגסי טאבאמייה )סארסיג׳ה( סיינלו‬
‫סיקומין קרולוס נון איי פור כישולי גויס )שם סקכ״ז(‪ .‬אי אנסי קיזו ריקוטה מאגטיקה ליג׳י נון איי פול‬
‫‪:‬ישולי גויס סיינלו סיקומין קרולוס)כגה״ג שם בהגהב״י אוח כ״ז(‪:‬‬
‫לי לוס רייס נון איי פור בישולי גויס )שם אות י״ב( ‪:‬‬
‫לר^״י‬
‫סובר דנעינן עולה עש״מ ללפת נו אח הפת וכל שאינו עולה ללפת בו את הפת אעשיי שעולה נגוזנא אחרינא עש״מ כגון שנאכלים‬
‫נתירת מאכל ולא בתורת לישתן אינו עולה עב״מ מיקרי )פס אות פ ׳ ( ‪.‬‬
‫האור)נאה״ט שם רס׳׳י( ‪.‬‬
‫וי״א לאין אסור משום נשו״ג אלא כשנשתנה מברייתו ע״י‬
‫ועכשיו מנהג פכוט כזרמנ״ן דהכאכל חי אשי׳ שעולה עש״מ אין נו משום נשו״ג ואם אינו נאכל חי‬
‫אפי׳ שאינו‬
‫עולה עש״מ אשור ואולי תפסו כן משוס ללא •לעינן מה עול‪ :‬ומה אינו עולה ולכן תפסו מילתא פסיקתא הנאכל חי מותר ושאינו נאכל חי אסור‬
‫)שש אות י״נ(‬
‫ז אט‪1‬אינדוס קי קוזינו אין אייוס איל גוי קוזאס קי איי אין אייאםפור בישולי גויס סיקירין אישי‬
‫קאללאלוס אי איי קין ליזי קי נון סיקירין ‪ .‬אי אפילי לוס קי ליזין קי סיקירין אישי‬
‫קאללאלוס סי איס אטואינלו לי כארו לו איסקאללה ‪ 3‬ב׳יזיס אי לי אבאסטה)ש״ע סס״י קי״ג(‪:‬‬
‫האזינו אפי׳ קי נון איי אין איל סכנה איס מותר לי קומיר קוזינאלו קי לו קוזינו גוי אין שבת אי נון‬
‫איי פור בישולי גוים)ואם נשאר למ׳׳ש עיין מורס שם ובסה׳׳ק משק ביתי בליני חולה ‪ p‬ל׳(‪:‬‬
‫ףןץך• קי אזין לוס גויס קון אריגה לי מיז׳ו טן איי פור בישולי מים איסו ברכה איס^ שהכל‪.‬‬
‫)שו״גסי׳קי״לסק״ל(‪:‬‬
‫‪*£‬נייאס אסאלאס אי בויילאס קי לאס אסו או לאס בוייו גוי קון אגואה אי איסקולאן לה אגואה אי‬
‫קומין לאס פינייאס גון איי פור בישולי גויס אי םון מותרים)ז״ל ח״א ע׳ בשו״ג(‪ • :‬־ •‬
‫‪£‬אלי‪ £‬קי אזין לוס גויס קון צוקר אי קלאוו אי זגגיב׳יל נון איי פור בישולי גויס אי איס מותר סיינלו‬
‫לה מייל אי איל צוקר איס איל עיקר)ז׳׳ל ח״ג ע׳ בש״ג מירה בליני תערובת לין הי(‪:‬‬
‫האךאאיה קי אזין לוס גויס להייגו קי טומאן מאסה בלאגלה אי לה ב׳אזייאן פוראק כלי בוראקאדו‬
‫סולרי און סיני לי קולרי קי איסטה אין לה לונברי אי סי קחי• אי סי אזי אה פ׳ילוס‬
‫״‬
‫לילגאלוס אי לוס קי מירקאן ליטו קאראאיף טורנאן לו בויין קון אזייטי אי איג׳אן מייל ליטו קאלאאין* איי‬
‫פור בישולי גויס אי אפי׳ סי איל לילייו מיזמי לאזייה ליטה מאסה אין איל סיגי •קי אלה אורה נון איי פור‬
‫בישולי גויס אפי׳ הכי איס אסור םיינלו ליטו סיני סיקירי קימאלו פור רא*ון קי לו אוגטאן קון יפילו ‪t‬‬
‫; קון חוט השדרה לי נבילות אי טרפות ‪) .‬ואפילו אם עכשיו מושחין אותו בשמןימ״מ* כבר הסיני בלוע‬
‫מעיקרא‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬יל‬
‫‪ptSttn‬‬
‫חי׳ביו״ד א ו ת ב בישולעויס‬
‫אליעזר‬
‫מעיקרא ?}איסור‪-‬ומי הוא‪.‬היודע גס עכשיו אש לפעמים אמו מיבח אוחו בחוט השדרה ולזו דלדעח מרן‬
‫ני״ר סי׳ קי״ג סע״ז כלים שכשל כהש נש״; צריכים הכשר ע״ש כאוש; דכ״ז שאין הישראל מכשילו כדינו אינו‬
‫מועיל אשי׳ אש ירצה למרותו הוא כעצמו וכ״ש אס הנוי עושהו לאשור לקח ממנו משים בש״ג חס״ל י״ל סי׳ ח׳‪:‬‬
‫־•־ בצים דינים די גואיב׳וס די פיש׳קאדו‪.‬‬
‫א ^‪" OV^^JS‬זי פיש׳קאדו ייאה אוזארון אמירקאר אפי׳ לילוס גויס טאנטו קי איסטאן אינטירוס‬
‫׳טאנטו קי איסטאן ליזאיג׳וס אך בתנאי קי סייאן קורילאלוס סיינלו אין קורילאלוס נוי‬
‫א י י ק ו ן חשש לי אינקונאלו‪ :‬אינפירו לוס פריטוס נו; לום קומי; כלל‪) .‬ש״ע סי׳ פ״ג ס״ח גוי קי קומייו‬
‫אין ילה קאזה‪.‬ליל ג׳ילייו גואינ׳וסלי פיש׳י אינקונאלו קי סייאמה חאכ׳ייאר אי איש שאלאלו אי לו קורטו‬
‫קון איל קוג׳ייו ליל ג׳ילייו ליינטרו לי פלאטו לי בארוקיסייאמה ג׳יני אי קורטארון טאנביין לימ״ מוי‬
‫קון ליטו קוג׳ייו אין לוקי איסטאב׳ה אינקאנייאלו ליל חאב׳ייאר אי איג׳ארון איל לימון ליינטלוליל חאב׳־־‬
‫ייאר אי סי לו קומייו איל גוי קון פירון ליל ג׳ילייו ליטו קוג׳׳ייו שי איי אין איל פ׳ואיקאש מיקירי קימאלו‬
‫אי סי נון איי אין איל פ׳ואיקאס סיקירי איסקאללאדו חי אנסי איל שירון סיקירי אישקאללאלו אי איל‬
‫פלאטו לי בארו שיקירי רונפידו)חס״ל סי׳ ל״א(‪:‬‬
‫‪.3‬גואיב׳ו קי סיטופו ליינטרו טילו קלארה אי נו; איי יימה כלל נון שיפואילי קומיר )פל״ח בי״ל שי׳‬
‫י פ״ו ומחב״ר שס כ׳ לכשיש לישראל לול תרנגולים בנית ונמצאת ביצה כזו יש להתירה אמנש‬
‫צריך שתהיה קטנה ביותר וכשהגוי מוכר ביצים אין לסמוך עליו(‪:‬‬
‫‪f‬‬
‫שיסניש קואלוס גואינ׳וס סון די עוף טהור אי קואלוס סין די עוף טמא‪.‬‬
‫‪ DV2*W3 3‬קי טיינין לה אונה פונטה רילונלה אי לה אוטרה פונטה אי טייני לה קלארה לי אפ׳ו‪#‬‬
‫אירה אי לס יימה לי אריינטרו אישטו איש סימן קי איס די מון* טהור‪ :‬אינפירו סי טייני‬
‫טודאש ‪ 2‬פונטאש רירונךאס או טודאס ‪ 2‬פונטודאס או קי טייני לה יימה לי אפ׳ואירה אי להקלארהרי‬
‫‪.‬‬‫־‬
‫אליינטרו איס סימן קי איש די שןו טמא)ש״ע רש״י פ״י(‪:‬‬
‫‪ J‬איןאון גוי קי גירושו גיאיב׳וס אב׳ינדיר אי איסטאב׳חן און פוקו פריטוש אי פינטאדוס אינפירו‪1#}JO‬‬
‫‪- .‬לוס סימנים לי גואיב׳וס די טון* טהור ייאס לוס טינייאה טודוס אי קון טודו לוס פ׳יאירון‬
‫אוסר מחב״ר שם אות ג ׳ ‪:‬‬
‫־ ‪..‬׳•‪:• :‬׳‪.‬׳‪• -‬יד ‪,-‬־‬
‫קי סי קופארון דיינטרו די לה גאאינהאי אנסי גאאינהקי איג׳ו גואיב׳ו פ׳ארפ׳ארו‪.‬‬
‫ל‬
‫מירהאין ליניס לי מליחה לין ע ׳ ‪ .‬גואיב׳יש קי לוש מיפיירון ליינטרו דיל חמין אי סי*‬
‫מופו סאגגרי‪ .‬מירה אין ליניס לי לס לין א ׳ ‪:‬‬
‫‪ H‬ג ‪ 1‬א י ג י ו די אג׳י אינקמאלה קיפיקוזינו קןן אוכנרוס סי איסטה קוןלהקאשקה טן איש אושרת ‪.‬‬
‫• ׳ ‪ -‬א» פי איסטה סין לה קאבקה איש אוסרת איקאליקיאייגה ‪ 61‬גואיב׳ו ליהיתרפארס‬
‫נאלדארלו‪ .‬אי א מ י גואיג׳ו די נגלה או לי טריפה קי שי קווינו קין אוטליש איש אישטישו לין)ש״ע ן‪6‬ם‬
‫פה״ו‪ .‬וסטעס שהוסיפו אחד עיין בליני תערובות לין ג׳(‪:‬‬
‫י ‪,‬־ • •‬
‫‪ D * D ^ V • J‬די אלילינפייה קי סיאיגפיסו איל פוייקו אה קרייארםי אין אייוש אי שי לו קומי״ו לו‬
‫פ׳יירין אה איל מנח מרדות אי סי איי אין איל סאערי איס חייב מלקות מן התורה פורקי‬
‫קומייו סאנגרי)ש״ע שס ס׳׳ח ובאה״ט(‪:‬‬
‫גואיביו‬
‫‪pSh‬‬
‫ת ב ירד א ו ת ב בצים‬
‫אליעזר‬
‫ט‪21‬‬
‫ך ו י א י ד י י פ׳ארפ׳ארו קי איגיו לס גאאינה מנח קי לה פיירייו איל גאייי אק סו קולה איס מותרת אך‬
‫כתנאי קי נון אייגה כינגונה לינה אין איסטי מאילו)ואין נה משוס אמ״ה ‪ .‬ז ו ע פס ס״ד‬
‫וטיק בדיני מלימה דק ט י ( ‪:‬‬
‫דינים ד ב ש ר ב ח ל ב‬
‫א בשר בחלב איס איסור די קוזינאר קארניאי קחו קי אנסי דישו איל פסוק ‪ 16‬תבעל גד• בח*ב‬
‫אמו‪ .‬אי איסטיפסוק איסטה ד ל ו ‪ 3‬ב׳יזיס אק לה ליי איל אוט קי&יםאסור די‬
‫קוזינאראסיגון דיבימוס‪ .‬איל סיגונדו קי איס אסור די‪.‬קומיר קאמי לון לוי‪...‬אילי מריקים קיאיס‬
‫אסור די אפרוב׳יג׳ארסו‪ .‬אי לה יאזין קי דישו איל פסוק איל איסור דיל קומיי אי איל איסור דיל אפרול*‬
‫ג׳אר אין לשון די בישול פארה ליחיד קי גון פ׳ ואי אוסר לס ליי די קומיר קארני קון קיזו אי די אפרולילארסי‬
‫סאלנ׳ו קואנדו סיקוזיגארון אינג׳ונטו אי ריסיליירק סאב׳ור איםטי די איסטי קון קוזיגאמיינטו ליקא‪,.‬‬
‫אינפירו אפרוליג׳ארסי די אייוס או קומירלוס אינלונטו אין יילאדו טן איס אסור די לס ליי סאללו‬
‫חכמים לו פ׳ואירון אוסר)לבוש סי פ׳׳ז(‪ :‬אי לוקי דישו לה ליי קאלריטו נון איס דוקא קאב׳ריטו סאללו‬
‫אי מאיי אי קארנירו אי קאב׳רה איס אסור‪ .‬אי אקי דישו קון לילי ידי סו מאדרי טאנביין טן איס דוקא‬
‫קון לילי די סו מאדרי סאללו טאנטו קון ליג׳י די סו מאדרי טאנטו קון אוטרה לילי איס אסור )אלא שדבר‬
‫הכתוב בהווה‪ .‬לבוש שס(‪:‬‬
‫ד ^ י ^ י סימדו קי נון סייאמה קארני איס מותר די קומירלו קון קיזו מה איס בואיגו קיםיאקאלידן‬
‫די נון קומיר פישי קון לילי פור סכנה קי ליפואידי ליניר צרטת‪ .‬אינפימ פישי קון מאנטיקה‬
‫~‬
‫או קון קאיימאק נון איי סכנה אי מויי ביין פיאידי יןימיר ״‪ .‬וכל סאמיונים תפסוהו )מין נ״י שכ׳ ידגים נמלג יש‬
‫»‪ w‬יש ששילשו ינדהסויש שנ׳ שט״ס נפל נינרוזנמחנ״י שם אזת לי׳ הניא מ״ש השכנה‪ /‬ילא ישי נעמיוופ' זייתי נראה יט״ש נפל‬
‫ע״ש‪ .‬והרב ק״ס לקע״ס ע*ג כ׳ משם הלנ נל״י לדגים בחלב ממש הוא סכנה אנל נחמאז ושומן שעולם על יולנ פגוש אין נהם םכנס‬
‫עכ״י • יה »»א י לע׳י די אלמינדראס טאנטו קאלגי די בהמה טאנטו קארני די אלי איס מוחר די קוזינאנ*‬
‫לה קון דיטה לילי קון תנאי קי אייגה סירקה די לה לילי אצמיגדראס סוריו גח סיירק לה לינטי קי איס‬
‫לילי די בהמה)ש״ט שם ס״ג ובאה״ט(‪ .‬לוס קי אוזאן אקומיר ייאסראקיס יימס יןק קאמי אי לילי די‬
‫אלמינדראס אי אגסי לוס קי קומק דיספואיס קי קומיימן קארניארח קוזיגאדו קח לילי די אלמינדראס‬
‫איס מותר אפי׳ קי גון איי אלמינדראס א י י א י ) מ ח ק ט ‪ : O f * °‬א ל י דימוזייל איס אסוי ייקחינאר קון‬
‫ןור‬
‫‪1‬ור‬
‫‪,‬‬
‫מ‬
‫‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫קי״איס לילי די בהמה)לבוש שס ס״ג( ־•'גואיב׳ום קי םיטופאן דייינטיו די לאס אבי׳ס סייאיםטאן אינטירוס‬
‫קוץ קלארה אי קון יימה אפילו קי איינדה גון טייגין קאשקה אי איי אין אייוס ליגאס מורילאדאס סה‬
‫מותרים דיקומירלוס קין קחו אינפירו סיגוןטיינק סאללו לה יימה סק אסזדם ךי ל ו י ג ח ר ל ו ס ^ ן ' ^‬
‫סייגלו סין קומו קארני מה מן סון קומו קארגי ממש קי סי קומייו איסטוס גואילוס איס מותר ך קומיר‬
‫לוגו קחו אן לילי אי מן ׳סיקירי ני איגשאגואר לה בוקה)שהרי מ ר מין* טצמו אינו אלא מדרגק לקיחק‬
‫ק ץ קיקומייו קאמיאפי' די חיה או די אלי נון‬
‫להחמיר פ״כ בבציס אסלו לא׳גנמרו ‪: .‬לבוש ש‪: (0‬‬
‫סואידי קומיר דיספואיס קחו אסטה קי נ‪1‬ן פאסה ‪ 6‬אויאס אי אפי׳ קי־ייאה פאסאלזן ‪ b&«& 6‬ס* גריני‬
‫קארגי אינטרי לוס דיינטיס קאלי קי לה סאקי )ש״טסי׳ פ״ט( ‪ .‬אי אגסי איס מנהג ד לוס ספרדים‬
‫ה‬
‫יי‬
‫אליעזר‬
‫^‪S-S‬‬
‫לי א ס פ י ר א ^ א ו ל ^ ס ‪ ^ -‬׳ ג ^ ^ ^ ד ט א מ § אןראס‪-‬קאלי׳ אםפיראר טאנטו אין‪ -‬איל אינב׳יראמ־‪:‬צנאנפו‬
‫אין איצאעכוייריגוי^יףב^‪< :‬ץן^י קומייריקיןי‪,‬איש מותר לי קימייליטראש קארני לוגו קין תנאי קי סי‬
‫אליכשיימויילבייןיסו״ש מכניסי קי נון אייכה‪ .‬קיץ ‪-‬אפןגאלו;אין •אייאש אי טאנכיין סיאל׳ינפיי סו נוקה קון‬
‫קומיר סאן או אוטרה קוזה אי ליספואיע‪.‬פו‪.‬אישא;ואי» בוקה׳קון ביינו ראקי או אטאה )ש״עשם ס״ב(‪.‬‬
‫אי איי קין קי איזה קואכדו אי^ קי‪/‬ו אי‪£‬טה 'לולי קיייאנ פאשו ‪ p‬מיזיס לי אםפיראד & אורא© קומו‬
‫‪ .‬א‪:‬ל‪.‬רב הא־״י יל •אין‪ .‬איל רייאה קי קומייה קארני נון קומיים‬
‫איל *ין <‪&$ W%‬ני‪ .‬ק א ר ^‬
‫קיזדאיאנסי‪/‬יאי? לייאה קיקתייה‪£‬י‪1‬ו נו;‪ ,‬קומינה קארני ‪h ,‬׳\ לאיי לגמל»־־ « * ! מ * ד ת לאכיצ מלב יאלו״נ ב « ־ ‪.‬‬
‫‪ #‬י י ׳ ^ ^ ' " ‪ £‬י ‪ ^ 2‬קימייו קיזו א; קדי קומיר קארני סאקארה טילו איל פאן קי קימיירון קוו קחו • אי‬
‫לויס״א^ר"^ קומיר קיזז שוב׳רי‪ .‬איל פאנייו לי מיזה קי קומיירון אין איליקארני אי אנסי אין איל קי‬
‫קומיירוןיקאויני נון סויאיליקומיידקיזו)‪:‬״צ סי׳ פ״ט ם״ל(‪ .‬אי סי נון טייני לי טרוקאר לו אבולמארס לי לה‬
‫א ו ע מ צ‪) .SWff‬הרלב״ז לו*ב סי׳ תשפ״א( • קיזו איס אשוכילי קורטאר אפי׳ יילאלו קין קיג׳ייי קי קורמאן‬
‫קקיאילקארניאראפיילו איל מפא; קי קומין קון קיזו נון שיפיאילי‪ .‬קירטאר קין קוג׳ייוקי קורטאןקארכי ‪.‬‬
‫אי אנשי ‪':4‬ביל‪1‬י׳‪5‬טה טאנביין'איש אשור אי סי נין‪.‬עייני אוטרו קונ׳ייו לו אינס׳ינקארה ‪ 10‬ג׳יזיס אין טיירס‬
‫דורה‪:‬אי קיייטארה )ש״ע שם ובהה״ט שס״י( ‪ :‬צןוג׳יאופ אוזאן אטיניר לוש אי אוזאן אמיטיר שינייאל אין‬
‫" א י ל לי לף‪)1‬ושימניך חריצי חלב־‪ ..‬לבוש( ‪:‬‬
‫" י‬
‫״ ־ ה ••י׳‬
‫‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ J‬מאגךילאיין‪,-,‬קג מישקלארגן לוש •גויס •סיביו קין מאנטיקהאיש אסור אליס גיידייום׳לי־אפרוגיי*‬
‫‪,..‬ג ארשין‪. .‬לי לה‪.‬לת ליאישטאס קאנדילאש שיינמ שין אשורי; בהנאה )מחב״ר סי׳‬
‫‪ . :‬״ ‪ .‬י ל ‪, .‬־‬
‫י י ש ‪ « .‬ז אס מידט גזמאז ומלצי* לזתיר גהועם ס׳׳ס סש־ןאם יש ואת״ל שיש ספק א ‪ :‬גתגטל גש׳ ״ ־ ‪,‬‬
‫פ׳׳ז אותט״ו(‬
‫ל‬
‫‪ W‬־ ‪ \:d!fy7‬קנא‪ 8‬י(נ< );י״‪^,‬ה ‪ fij‬י?}‪ :‬אותם ‪1‬י& ו‪1‬ולהפי‪,‬ג׳‪-‬ז^ו«ד‪-.‬זז<נ* נ»״ן לאי<ו אסור גמאה א ל א מ ד ד » ן ) י י ש ף א ו מ ז ס י ׳ פ ״ ג (‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫קיזו קי איסטוב'ו‪.‬כייגטרו‪,‬ןיל‪^-‬ואימ‪•.‬ליי‪.‬לה‪ -‬ג׳אנלה *י לה קארני שי אקאב׳ילאן איל פואיב׳לו לי נק‬
‫^!טלקייטראייזיקק־סולימישדמקיאירו די לה ב׳ אצלה לי להקארני‬
‫קומיר‬
‫‪ ^ :‬׳ ^ ‪ f‬איל ^ ׳ ל ^ י ר ו ש ל י ש קי קומין איל אזייטי קיב׳ייני קון טולומיס לי להב׳אנלה‬
‫מימי‬
‫פ ש ״ י & ׳ ן ( ‪ * ^ ^ .‬י ׳ב׳ינו •מר יקי• מראיין ליס ג׳ילייוע אין טולומיש לי גויס ׳קי סין‬
‫לילהקאכט‬
‫לי'נבלה‪^.‬יס>»וסר׳‪$‬מומ ב*‪ :‬׳•^ ‪ v ( r p‬־ ' מ ש י ‪10‬מ}ג־גיין׳ זוי‪-‬ל‪6‬ג'סו‪6‬ר}ו);‪ r‬ז י ז * ׳ ‪ » .‬״ ‪ ( : .‬זלא פ־ירשד ז י י ^ ב ־ ‪eft‬‬
‫ש ג ג י ג ^ ^ נ צ נ ^ ח נ י ם י ^ ל ^ ו ל ה כ ׳ י ח ל י • שתם דש<יזס שוי‪)«• ?(3 5‬תי תשוני‪ :‬שס סק״ז( •‪:‬‬
‫' ^‪K&sh^l/J??-‬‬
‫פ י מ ם י ל ^ ^ י ^ נ ^ לו‪-‬בפ?הו^לי^א?ורהקי^מיג^‪-‬לי<׳י טאנטולי־בהמה קינון איש־אליגיא•‬
‫ל י ד ה ^ י ג ^ ‪ < ^ : ; ^ .‬א י » ‪ 1‬ו * « ^ ש ^ מ י ‪ £‬׳ * י א ו ‪ -‬א י ן • פאן •אפי* שילום סין קארני אי צו; קירי‬
‫׳י‪-‬קן‪?^1^-‬נ&;כי‪1‬צ ;‪9‬קו‪ 4‬קסרגי אינג׳ומןו פיינזיו דיינערו לי ליש פיג׳וש שימושה לעיי פור אישעו‬
‫טן‪< ,‬ות‪^.‬וצילי‪<.‬וי‪- 11‬בצ‪1‬ו‪^~5‬נפן‪ -,‬סא‪5‬ב‪/‬י‪ jp^ -‬סיאייי‪.‬א<שאי־ אין ‪:‬לה לונברי קין תנאי קי אנטיש די‬
‫‪. a‬קגרטאלוראש שתי יערב פארה קי שאלכה לה לינ׳י אי ליספואיש לוס אשס‬
‫א ק א נ י ל ^ ק ^ י לוש‬
‫אין‪.‬ליזלוילגמ^וס‪/‬פ^יס"פוליס אי^כו^׳לוס‪-‬אסי‪:‬ב׳וגטיקין קאמי ‪ .-‬אי‪-‬אישטוס פיג׳וש שיינק לין ‪n‬‬
‫קאיע ין; § ‪#‬ייגחומ‪.‬יכ דעפואי;ש^«ו'קאליקי־אשפרי^‪-‬אוראס אפיגוןאכ׳יזימיש אין וין ‪3‬׳ )לבוש שי׳ ‪*S‬‬
‫ועיין ‪ ' ( i " $‬׳ ‪ n w J‬ליל קמזז׳ו לישפואיש‪-‬קי‪-‬ייאה סאקארון להליב׳י דייכטרו אי לו‪ -‬אינשאגוארון טייגי ‪p‬‬
‫די"^;י‪$$‬ו&ידי&אלאולנ‪1‬קון קאר‪:‬י‪.‬אי אפילי בויירלו )ואין לו דק כמל צלל‪ .-‬מורס שם••&ש״י׳‬
‫^ ם א ר ^ י ‪£‬י‪.‬קי‪1‬ו‪..‬קי טנקא־ון אונו• קו^ אומרו אין• יילאחסון‪-‬מותרים׳ קי;סי*נלו איס אין יילאיי‬
‫גון‬
‫•‬
‫י‬
‫י‪ .‬י ‪ 1 $7‬י‬
‫‪, f e‬‬
‫א י ש‬
‫‪,‬‬
‫גר מז‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫ד‬
‫י‬
‫דיג‬
‫;‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫נון אונגלוטין אוטלילאוטרו ‪ .‬םאלב׳ו קי סיקירי אימאג<אר איןאיללוגאר׳רןי^קארוןזאוע׳ולטו‪ :‬אייאישטו‬
‫לוקא קואנלו איל אונו לי אימה אישטה פ׳רישקו אינפירו שי אישטאן ־מוייס •מס שיקיש משלקארני שיקה‬
‫‪.‬פאשטרומה םארסיג׳ה קי טוקו קון קיזו שיקו ‪-‬קאשקאב׳אל נון ס״קימ ני איגשאגזאלו*)ש״ע רש״י צ״א‬
‫וכאס״ט( ‪-‬י קארני פ׳ריסקה סי אקאב׳ילי קי נון טוקי קון פאן•אפי קי אישטאן‪.‬םולוש לוש יילאל&ס~‪.‬‬
‫אי סי מיקו איסטי פאן נון לופואידי קומיר קין קיזו אי אנשי סי טוקו קתו־ פיריסקר קון ‪-‬איל פאן נזן‬
‫לופואילי קומיר קןן קארני‪.‬סאלכ׳ו קאלי קי סאקי ליל פאן טולו איל לוגאר קי‪-‬מוקו')לכוש שם׳ ס״ג‪..‬וע?ין‬
‫נאה״ט סק״ל(‪ .‬פאן קי סי קוזייו ליינטרו לי און אודנו קי קוזיירון אין ליטו אורני מאנביין ־קארני‪ -‬סי‬
‫משטה ליטו פאן סי נון סי סיינטי סאכ׳ור לי קאדני אין איל• איס מותי ד קומירלו קון״יקיזו־ ‪ *ft‬׳ייי<וא‪ :‬לאו‬
‫מולתאהיא ומר‪:‬ו‪,‬נתנזריש שלנו גלולים דש אויר מ י ו נ ז אין לחוש לליחא‪ .‬אי אנסי סי מיטיייון פאשסיל אין לילה ליל‬
‫פאן אי נון סאב׳ין אין קואל פאן טוקו איש מותר ליטו פאן לי קומירלו קין קיזו כיין ‪£‬אין מפידן אותו ם»פ‬
‫‪7‬‬
‫שהונח עליו הפשפילא כל הפת מותר לאפי׳ את״ל להוי הפת לנר שנמנין כיי! לאין איסורי מ ו פ ו נעיל חינתיי)ז״א־ מ״נ ס י י נ ״ י ו ( ‪:‬‬
‫ד ‪& -‬ארני אי לינ׳י בזיינלו קי סימיסקלארון אי קאיירון איסטי ליינטרו לי איסטי או אפי קארני יילאלה‬
‫דיינטרו די ליג׳י בויינדו או ליג׳י יילאדה דיינטרו די קארני בויינדו טידו איס אסוראייםמה‬
‫י‬
‫קי אייגה ‪ 60-‬טאנטום אינפ׳רינטי די לוקי קאייו ‪ .‬רקיי^לתתאה גבר התחתון שהוא יזם הוא גובר על העליון ומנליעו ומפליטו‬
‫ובולע ממנו כאלו נתבשל בתינו ואוסר ע י ש׳ כ ד ן נתנשל נשל כחלנ ‪ .‬אינפירו ליגיי בויינמ קי קאייר״סולרי• קארצי‬
‫יילאלה אוקארני מיינדוקי קאייו דיינטרו• די ללי יילאדה נין איש אישר דתתאה שהוא ׳צונן גובר‪ .‬אינפירו‬
‫לה יארני קאלי י;י סאהי ‪-‬י חייה כדי קליפה קירי דיזיר קאדאי־ די לה קאשקה לי להיסיג׳וייה קאלי קי סאקי‬
‫לי טולה לה קאר;י אי ריהטו די לה קארני איס מותי אי לה ל ל י אינטידה איס מותר ‪ .‬א י ר ן א י י ו‬
‫קארנידיינטרו די ל ל י אוליג׳י •ליינטרו די קאמי איטודוס דוס יילאדוס יאינשאנואה לה קאמי״אי־יאיצ‬
‫מותר אי‪-‬לי^ קארני אי לה ל ל י )לביש שם( ‪ :‬י״א‪ .‬ללא אמרינן ‪5‬ז;״נ אלא בנשר וחלב ייקא ים״נו משוס׳שכל ‪ £‬ח ל ‪ 5‬מ ו מיותל‬
‫‪,‬‬
‫ובסיבות נאסרו הוי כמו נליה‪.‬מרשה שנוצרה נאיסור והוי כננילה אנל נשאר א״םולים• כ מ ן ^ ש ל םנלוע מ י מ »הלב‪:‬ו)אי י‪$‬י?ז*ו ס׳ילצפלו‬
‫ונאסרה ואח״ב בשלה עם חתיכות אחרות אין צריך ס׳ אלא בנגל‪ .‬הכזית חלב שבו ואז ‪-‬אפי׳‪ .‬אותה‪ .‬ימיכם ע*מ‪wnpjw'mmnfvsyrtm• 0‬‬
‫נחלי״השו^ים אכל אכו נוהגין בכל איסורים שבתולה שחנ״נ מררננן שגזרו בשאר איסורי! ת ש ו ^ נ ב ״ ‪ .‬ס ^ ט ^ ס ^ ‪< (M‬״‪.‬אנצ&כנה״ג‪1*»<.‬‬
‫צ ‪ $‬ר * ש ל ו ככלי‬
‫שש אות »׳ כ׳ לאני נוהגין כפםין מרן לאין חנ״נ אלא בנ״ח אלא שהאשכנזים תפשו כמ׳׳ל שחנ״נ אפי׳ נשאי איסיכים‪;.‬‬
‫ש ל ל ובעודי על האש נזכרו הבשר מותר כיו! ללאהיתה םקדרם ג ״ י א ן צריו תכף לסליןדמן־האש ל נ פ ל < א ס ו ר לכתחילה 'וינבלו'נשר ‪1‬ם־‬
‫קייקוזיגאית אין אילקאמי‬
‫‪5‬קלרה‪0‬ל בשר ואיכה נאסרת קדרה זו השנית אלא נשארה בהיתירא )קול אליהו סי' יו^ל(‪:‬‬
‫ח‬
‫‪5‬‬
‫טיגג׳יי‬
‫נון סישואיד קוז־ינאר אין איל קיזו אי אנשי סי קוזינארון אין איל קחו נון סיפואידקוזינאר אלן איל קאמי‬
‫אי סיקוזינו סיפ׳ואי ליינטרו לי ‪ 24‬אוראס איל קוזינאדו אים אסור שפתם כלי אין במה שבלוללוס׳‪-‬כע<<ם?)י‬
‫ואנן כנגל־ כל הכלי נעינן דלא ידעינן כמה ב ל ע ‪ .‬אי איל כלי סי איס ד קולרי סיקייי איסקאלל&לו אי ‪6‬י איס‬
‫די בארו סיקירי רונפירו‪ .‬אינפירו סי קוזינו לישפואיש לי ‪ 24‬אוראס‪ .‬א‪:‬ל קיזילאדי‪ .‬איס מותר )להו׳׳ל‬
‫כט״ל(‪ .‬אי איל כלי שיקירי אישקאללאלו שי איה לי קובירי פארה פוליר קוזינאר אין איל קארני או קיזו אי‬
‫פראים לי בארו ל קארני ני קיזו נון פואילי קוזינאר אין איל אינפימ פישקאלו אי ב׳ירלוךאש אי שימי‪'/‬א‪$‬נ‪9‬י‬
‫רך נין איש ני קארני ני קיזי איש מותר לי קוזינאר אין איל)שאין הכלי חתיכה לאיקוראכיון‪,‬שאינו כן^ממי•‬
‫לבושסיי׳־צ״ג(‪ :‬טיב׳םין לי קיזו קי קוזיירון אין אילפאשטיל או אין טיביסין לי‪.‬קארני קודילון זיילייצה‬
‫‪.‬יי;קיזו איש אישטישי םי דין קומו לישימויש אין איל טינג׳ירי‪ .‬אס עירו נשי ל כלי של ח ל & י ‪ p‬יזמו וזאי‬
‫ז‬
‫ע‬
‫כ‬
‫מ‬
‫•י‪$9‬שיל מותר והכלי שהוא כלי שני יש מיןילי׳ לכלי שני אינו מבליע ומשליע ונהדחה בעלמא שגי)נדב לב ח*א שי׳ קי״ז(‪ :‬טינג׳יריקיאיסטה‬
‫ז‪5‬׳‬
‫־‬
‫בויינלו‬
‫ח״בירד אות ב גישר בחלב‬
‫אליעזר‬
‫גויינלו אין״לס‪ .‬לונגלייגןון קארני אי לו פאפארון קון כלי דיי קיזו או קי איל טינג׳ירי אישנוה כויינלו קוץ‬
‫קחואי‪-‬לומאפארוןקין כלילי קאמיאיססי לין אסיגון לישימום שי איש ליינטרי לי ‪ 24‬אוראש שיקירי‬
‫קי א מ ה ליינטלו לל‪.‬עינג׳ירי ‪ 60‬טאנטום אינפ׳רינטי ליל טאפון אי סי איס ליספיאים לי ‪ 24‬אוראש סי‬
‫איש איל טאפון די קונ׳רי סיקירי איסקאללאלו אי סי איס לי בארו ני טינג׳רי לי קארני ני לי קתו נון‬
‫סיואידי עאשאייקון איל שאלב׳ו קוזאס קינון סון ני קארני ני קיזו פואילי טאפאר )לבוש שס( ‪:‬‬
‫מדגג׳ירי די קארניגןי איסטש בויינדו אין לה לונברי אי איסטה טאפאדו אי שאקו אישטי טאפין אי טאפו איל‬
‫‪,‬טיע׳יד‪ .‬די קחו קי איסטה בויינדו או קי סאקו איל כאפון דיל טינגיירי די קיזו קי איסטה בויינדו אי טאפו‬
‫איל‪..‬טינג‪/‬ירי לי קאמי בוייגלו איס איסגייהו לין קי סי איי דיינכ־רו דיל טיינג׳ירי ‪ 6 0‬טאנטוס אינפ׳רינטי‬
‫דלל מא‪8‬ון איל קוזיכאלו איש מותר אי אילטאפון אי איל טינג׳ירי קאלי קי ליס אנה סו ה מ ר אסיגון לישימוס‬
‫א*| לין לי ‪ .‬וה?ה אם הפישוי צונן והקדרה ממה ו‪.‬״פ בגיהס אסורים אס התחיל להזיע תחת הכיסוי והכיסוי נן יזמי יתתאה גכר‬
‫ואס יאיסוי י ם והקלילה צוננת הכל מיהי )לנו‪ : :‬ם ( ‪ :‬והיאור משעדן כיעוד מוי׳ הכלי ולוםניו ‪ .‬ממלאים כלי ג ח ל מים מלא על כל‬
‫י‬
‫‪vmi‬‬
‫מותני! גתינו אותו כלי כאישור‬
‫‪ mi‬ואז המים היוצאים ־‪.‬ס ‪:‬׳עור דיש;׳ הקדירו׳ וישער בזתיר כגגל אותם המיס)לכוש שי׳ צ״ח ס״ל(‪:‬‬
‫‪& 11‬וג׳ארה לי קיזו קי קוז־נארון קון אייה קיזו אי אין אקיל לייאה טומאתן אישטה קונ׳ארה אי‬
‫קווינארון קין אייה קארני או קוג׳ארה לי קארני אי קוזיצארון אין אקיל לייאה קון‬
‫^‬
‫אישטה קוג׳ארה קיזו‪ .‬קאלי מיראר אהטה איל לוגאר קי אינטרו איהטה קוצ׳ארה אין איל טיע׳ירי אי סי‬
‫איי אין אישטהקוג׳ארה משל ‪ 4‬לר׳ קאלי חיאייגה אין איל קוזינאלו ‪ 240‬לר׳ שי איי אישטי שיטור איל‬
‫טינג׳ירי אי איל קוזינאדו איס מותר אי לה קוג׳ארה פיקירי קימאדה אי סי נון איי אישטי שיטור טולו איס‬
‫אסור בהנאה אפי׳ איל טינג׳ירי סי איס לי קוב׳רי סיקירי איםראללאלו אסיגון ליכימיס אין לין ד׳ ‪.‬‬
‫אי שי איש איסטס קוג׳ארה קינון קחינאיון קין אייאה אין אקיל לייאה איל טינג׳ירי אי איל קוזינאלו סון‬
‫מותרים אפי׳ קי נין איי ‪ 60‬טאנטיס אי לה קוג׳ארה סיקירי קימאדה)לבוש סי׳ צי׳ל והטטם להקי אשורה‬
‫ע״ש( ‪-‬י קוג׳ארה לי קיזו קי טן קוזינארון קוןאייאה אין אקיל ליאה אי קון ליטה יןוג׳ארה סאקארק‬
‫מאנטיקה יילאלה לי לה בוטה אי קון ליטהקוג׳ארה קי איכטאב׳ה לימאנטיקה מינייארון קק אייה לה‬
‫קאל־ני קי אישטאב׳ה ביייכלי לה קאל־ני איש מיתר ‪ .‬לא״צ פ׳ נגיה כיון ו ט ע ם היוצא ממג? אינה אלא לפגם וא‪ r‬ל מ י ס׳ ‪p‬‬
‫ע ד ה»אז‪:‬הימי? דבוקה נ ס ווה סשיסא ד ש כ׳ ע ז מעמ חמאה הזנוק נס ואם היה ה מ ה היה רואה אותה)חס״ל יוים ‪ on‬כד׳ ז׳( ‪:‬‬
‫קוג׳ייןר^ קולטארון קתו ‪ pp‬איל אי אין אישטי לייאה קי קורטארון קיזו קורטארון קון אישטי קוג׳ייו קארני‬
‫ייימ־י סי־נון איי ‪ 60‬סאנטוס אץ לה קאמי אינפ׳רינטי ליל קורטי ליל קוג׳ייו להקארני איש אשירה אי‬
‫א ל קיג^ייו זשייךרי איהקאלדאדו‪ .‬אינפירושי אילקוג׳ייו נון קורטאלק קיזו קון איל אין אקיל לייאה אלה‬
‫אורה סאקאלהיליילהקארניאיןפיקו אין איללוגאר קי קורטארון קון איל קוג׳ייו אי לו איג׳ארה לאבחן אי‬
‫י י ש ט י ד » קאמי איש מיהי )ש״ע שש ש״ז( ‪ .‬וכל ז ה מ ש ל י ו ח ח בכלי ראשון ואז*ם הסכין נן יומו ואץ ס׳ מ ש ל * ו‬
‫הסכין הנל אסול ‪1‬אן> הסכין ציץ מ ע ל ה אכל אס היא כלי שני הנשל צריך קליפה והסכין נעיצה כקרקע וכן נוהגק)מורס ‪ :‬ס ( ‪ :‬כלים קי קיזי״‬
‫נארון אין אייוס קאיני אין אקיל לייאס קי לוש לאב׳ארין קין אגיאה נו׳יינלוג׳ינטו קין כלים קי קוזינארק‬
‫אין אייוס קיזו אין אקיל לייאה‪ .‬שי איג׳ארון פיניזה אין לה אגואה אשיגון שי אוזה אה איג׳אר קי לה ייאמאן‬
‫לישייה ; טיליס לים כליס ‪ pD‬מיתרין אעפ״י שהשומן לנוק מ ס ז ס ״ ל נט׳׳ל היינו לומל לעי• המים הפגומים הללו נפגם *»<ו*‬
‫‪3‬‬
‫נכלים ואעפ״י שהם ג״י יש לכס לין נליס ‪:‬אינן נ״י מהמת לפגם מ ל ו ע נהם והיינו יוקא כשהיו המי אפר לוחמים והדיחו הכלים נעול » ״ •‬
‫‪ *•/*to‬לעיי הרתייזה ננלעי־ המים פגומיס בתוכי ופוגמים את הכלי לאלו למה שנוהגות נשי לילן להלתימ כלי מלא מיס‬
‫מעיב ? ‪ r f‬ואח״כ מדחי! באותן ]המים אגירות‬
‫ואפל‬
‫ומסלקיז איתי‬
‫וכפות אחר ‪:‬אי! היי מ ל י ת נ ו לא אנרה אלם מפולס שננלעו המיס מ ו ן הכלים וזה »‪ptt‬‬
‫מאל‬
‫דמ^ק‬
‫ח״ב ירד *‪ m‬ב בישר בחלב‬
‫^י^ף‬
‫מאל)קול‪.‬אליהו מ״א סי׳ ' ״ א ( ‪ .‬והרנ נעי חיי סי׳ ןל״ל כ׳ כששניהם־ כני ממן אעש״י שנתנו אמר‬
‫כאותם הכלים לכתחילה איל התבשיל פנתנשלנהם‬
‫נליעבל מותר ל‪6‬יפל‪ 1‬פא‪1‬תה‬
‫‪,‬‬
‫^י "‬
‫ע { מ ם א‬
‫יא‬
‫נמים"'‪<6‬י'מזנעז‪^1‬י'להז‪5‬זת‬
‫הימר לכשל‬
‫שילום‬
‫‪5‬‬
‫י ^ * י ^ " י ^ ״"אי"‬
‫כלים‬
‫‪,‬‬
‫נו]קוזינארון אין א י ץ אין אקיל דייאה אפי׳ קי נון אופיו סיניזה אין לה אגואהיסוך מוארים)ש״ע סי‬
‫צ״ה• ס״ג( • איל כלל אים קי טודו מולו די כלים קי פאסארון ‪ 24‬אוראש די לה פרימה ב׳יז קי קוזינארון‬
‫אלה סיגונדהיליז סייאמאן איסטוס כלים שאינן בני יומן אי איס נותן טפס לפנס אי"איס״מותר ‪ .‬אי שי‬
‫נון פאשאיון ‪ 24‬אוראס סייאמאן איםטוס כלים בני יומן אי סיקירי ‪ 60‬טאנטוס די התיר)מירה אין דינים‬
‫די תערובת‪.‬דין ו ׳ ( ‪ :‬מאסה איש אסור די אמאסאד ניננוכה מאהה קון ליגיי קיסאש שילאקומיראן קון קארני‬
‫אי אגסי איש אסור די אמאסאר קון גורדורה קיסאס סילאקומיראן קון קיזו ‪ .‬אין איסטו קאלי קי סיאקא׳‬
‫ב׳ידין לאם מוז׳יריס קואנדו אזין רוסקאס או בוייוס קין מאנטיקה קי אגאן ‪ 2‬קורטאדוראס לסינון סי‬
‫אזי אין לוס קוג׳ייום אי אין לאס קוג׳אראס די קיזו פארה קי נון סיירין אקומירלוס קון קארני )ש׳׳נג רס״י‬
‫צ״ז(‪ :‬מאנטיקה קילה דיריטיירוןאין לה לונכלי אי לה סאקארון די לה לונברי אי סאלטו און פוייקו‬
‫דיינטרו אי לו סאקארון לוגו ביב׳ו אי ליאינפיסארון אקאייר לאם פלומאסאי פאסאנדו ‪ S . 2‬אוראס סי״‬
‫מורייו איס מותר דיקומיר דיטה מאנטיקה אפי׳ סי איסטולו קאיינטי קאראר קי סי איסקאלדאלה לה‬
‫מאנו סיינדו קי סאלייו בילו דיזימוסקינון דייו נינגונה סאלור להקארני אין לה מאנטיקה‪,‬אי איס^מגסר‬
‫)יזס״לי״דסי׳ ל״ד(‪. :‬אזייטי קי לובויירון אין טינג׳רי די לזו אי לו איג׳ארון דיינטיו דיל טינגירי לי‬
‫קארני איס מותר די קומיר דיטה קארני כי נותן טעם בר נותן טעם נבשר בחלב מותר לכתמילה וכניד איכא‪.‬שני טעמים של‬
‫ס‬
‫היתר החלנ נתן טעם נכלי והכלי בשמן הרי ניט נר נ״ט של היתר הילכו מותר לאכול התנשיל לכתחילה שונ נתנרר שהכלי לא היה נן יזמו‬
‫ונותן טעם לפגם הוא ומותר ומ״מ אעפ״י שהיה הכלי בן יומו לעתי להקל מטעם הנזיל )הרינ״ז נישנות סי׳ ש״א קכ״ח( ‪:‬‬
‫ארוז או ריסטו די קונדוג׳וס די מאסה קי לוס בויירון אין טינג׳ירי די קארני אי לוס אלארון דינטרו דיל‬
‫טינג׳רי די קיזו סי דיטו טינג׳רי די קארני קי בויירון אין איל דיטוס קונידוג׳וס יייאה פאשו‬
‫אםיגון אליזימוס ארילהדין ו׳ איסמותרדיקוזינאר דיטוס קונדוג׳וס אפי׳ לכתתיל&קוןקיזוקוןריקוטה‬
‫קון מאנטיקה איגפירו סי דיטו טינג׳ירי נון פאסאיון ‪ 24‬אי סיירארון אי בויירון אין איל דיטוסקונדוג׳וס‬
‫סיינמ ל ואי פור יירו סי לוס פואידיקומיר קין קיזו‪ .‬ובפרט אם היה מריח אנ נמיןזס שנוהגים שלא לאכול'נשר׳ שהולכים‬
‫‪24‬אוראס‬
‫לאיבוד־ ליש לשמו! למתירין אפי׳ אס הכלי בן יומו וכן הנוהגים לחמס מים בכלי נשר כלי ללוש פת והפת אוללין עם גבינה איכא למבעי‬
‫אם יש להתיר לכתחילה עיי שיזהרו שלא תהא הקללה נן יומא להוי נותן טעם לפגם לאע״ג דנפל״פ אסור ביכ לממשלה מ ' » נ&טי»ת'‬
‫שניהם להוי נותן טעם בר נותן טעש הבשר ככלי והכלי נמים וגם נטיל יהא מותר לכתחילה ‪ .‬שוכ ראיתי למוהליק״ש ש ל ל כ י מ י ה י אין לו‬
‫לנשל נבלי• חלב דבר שרוצה לאכול עם גשרוצ״ע נהצטרף עול שאינה ניי אבל אין לגלותו שמא יטעו ע״כ ם י י ‪ .‬ש ל מ ו ׳‬
‫*‪Jt*ft!wrt<• .5‬‬
‫נסצנורפות שניהם להתיר לנשל לכתחילה ומ״ש אין לגלותו שמא יטעואיכא למימרשלא לאה ל נ ד מורם שלא ששש לשמא‪.‬יפ»וו‪.‬כ״ש‪.‬אילי לאם‬
‫ונלי בלק הבית שמתיר אף בב״י שלא היה חושש לזה)בית לול סי׳ »״‪: C‬‬
‫‪5‬‬
‫ד ב ש‬
‫‪ .‬רחל לצתה לעשות לולסי מ מ ש עם ו ו ר ד * ןנתינם הלבש‬
‫ניןרה של בשר להרתיחו ובעול שהלבש ניורה מרתחת נא נעל אחל וקרא אותה לחון היא יוצאת והשפחה ראתה שכנר הרתיחה יםס ליןימ םיורה־עם‬
‫קינש והריקה אותה על כלי אחל להשליכה בסולר לשננה וקראה לגבירתה שתבוא לםננה ובבוא רחל לשננה ראתה ־כי הכלי שםריקה לתוכו הלבש‬
‫פיס כלי חולנ ופשק לאס לא היה היל סוללת בו לא נאסר ואפי׳ היה היל סוללת בוי‬
‫כשמירה שסק הקילוח שרי ואםםיהםיד סוללת נ ו ועיים‬
‫ו‪^"$‬פםק הקילוח אם הכלים לא היו כני יומן המאכל שרי והכלים אפורים שכן הלין כל נותן טעם לפגם הכלי‪ .‬אסור והתבשיל שכנר נתבשל ממור‬
‫פמיש ניידםי׳ קכ״נ ואס היו נני יומן ללפת הב״י וסיעתו נין •שים שמנונית כעין כין לא היה שמנונית כעין הכל מותר אם היהשמנוניפ&מו*‬
‫י&מנונימ‪-‬מ׳נש נטל״פ הוא ואם אין שמנונית בעין נלאו הכי שרי משוס להוי נינו נל נ״ט להתילא ולרעת מהרי״ל נין הכי ונין יאי אםיי‬
‫ו*<‬
‫אין ל<י‬
‫אלא כלנרי הלנ ב״י ומיהו אם אין הפסל מדונה נעל נפש יחוש לעצמו)נעי חיי סי׳ קל״ג( ‪:‬‬
‫מחבת‬
‫שפגנו נה מאכלי‪.‬יולנ‬
‫ו ש מ ו וסיננו נה מאכלי נסר ‪0‬רנ פר״ח סי׳ תנ״א כא״ח וני״ל סי׳ קכ׳יא סק״ח כ׳ לצריכה לינון והרפו״ג א״ח סי׳ תנ״א חלק עליו וכתנ‬
‫נהגעלה‬
‫יד‬
‫ת ׳ לו״ח י״ר סי׳ קכ״א אות ג׳ והרנחתס סופר נ י י ל ס י ׳ ר‪,‬״י כ׳ כשמכשירין הכלים לצורך יו״נו• של פסח אני נוהג להתיר להחליף‬
‫*‬
‫הכלים‬
‫‪£#$3‬‬
‫‪s‬‬
‫מנשל‬
‫ח״ב ירד * ו ת כ ב ש ו ־ בחלב‬
‫׳*ולייזר‬
‫‪ » * 1 c‬׳ < ״ » ־ ‪ :‬זלינה די קחי קי אמאסארו; לס מאסה קין מאנטיקה אי אזייטי אי‬
‫צי׳לנ יק‬
‫ראייארזןדעס מאסס קין ראייאדור קי ראייארון די אנטיס פאסטיל די גורלורה אי אב׳ייס גורחרה אין איל רא*‬
‫ייאדיר סיקירי קי אייגה ‪ 60‬טאנטום אינפ׳רינטי די לה גודרורה דיל ראייאדור)אהל יצחק חסיד י״ד פוס לי״‪:(9‬‬
‫אות ג‬
‫ייאה איס סיאב׳ידו קואנטי אים סו פיזגאדייה אסטה קי דישירון חכמים ז״ל קי אין איל דיר‬
‫א‬
‫המבול דיספואים קי פיקארון פיקאדוס מויי גראנדיס גון סי םייו םיב׳רי אייוס איל גזר דין‬
‫סאלב׳ו סובירי איל גזל לה פריסונה קי איי גזל אין סו מאנו טן סו חפלה איס אויידה אי לילאן אקימיר אל‬
‫פוה׳׳ב־בראזאש די ריהאמה אי דינונסייארי אלוס סי׳ מעכה מאראב׳ייוזו קי אר^נטיסייי אין לייאס ליל רב‬
‫בטיל שם טוב דל אין און גוי ריקו קו טינייה מוג׳חס בהמות אי בכלל טיניאה און סמייקו קי ליאזייה מלאכה‬
‫מוג׳ה קון טולה סו פ׳ואירסה‪ .‬אי איל גוי לו קיריאה מונ׳ו אל דיטו חמוריקו און דייה אינטרי איל רב איי‬
‫לה קאזס לי איסטי גוי לו ב׳ילו קי טיניאה שטרות דילאנטרי בכלל לילו און שטר לי און ג׳ילייו קי לי‬
‫ליב׳יאה"אל גוי מוטלה אי דיטו ג׳ידייו ייאה סי אב׳ יאה מידידו לי לישו איל רב אל גוי טירוני קי מי אינ‪#‬‬
‫סריזינטיס אמיאיסטי שטר אי ליב׳יסטה סי לו אינפריזינטו אי לוגו לו אראזגו אי אסיגון ראזמ ליטו פטל‬
‫לי ב׳יניירון אליזיראל מי קי אפונטו סי מורייו ליטו לזמוריקו אי לישקוב׳רייו איל רב קי ליפו ג׳ילייו מי‬
‫ליליב׳יאה ליטהמונילהאל גוי בייט סו אלמה אין;לגול לי איסטי חמוריקו אילי אזייה מלאכהקון טולה‬
‫סו פ׳ואירסה פור פאגארלי סו מונילה הראיה קי לוגו אסיגון ראזגו איל שטר לוגו סי מורייו‪ .‬אי בטו״ה הי‬
‫איי מוג׳זפ נמנים די גזל סי דיפיזאר מאבקו סי אג׳ידייוס סי אלוסגוים אי גון סאב׳ין אי נון איגטיינ*‬
‫לין קי אילג?ל ליל •גגי איס מאס פיזגאדו דל גזל דיל ג׳ידייו סיינדו איי חילול ה* קי דחין איסטואיס‬
‫ליקי אישטה איסקריטו סור ב׳וזוטרוש שארית ישראל לא יעשו עולה סי לי אזירלו ייראר אל גוי קי לי‬
‫טומה ‪ 100‬טאיב׳יש לי ליזי קי נח איי מאס לי ‪ 80‬וכלימה טרמות אי תחבולות קי איי איגעו״ה קי אדרבה‬
‫לו טיינין פור שלימות אל קי סאב׳י אזיר ערמות אי תחכילות חי לו אלאלאן קי איס בואין מאנסיב׳ו קי‪-‬איס‬
‫בילו אי טן־איס ביב׳ ו ‪ .‬ונזה אמרתי נוגת הנתיב מה יתאיצן א י ס חי כאשל האזנתי נוס נחלק א״ח גייני בול ו נ פ ו ע אם איכ)‬
‫מעות יהימים ‪ MiisJfo.‬יעימ שעל׳הסאמלהנ׳עושה עושר ולאנמשפש בחצי ימיו יעזבני לח״ל ‪ .‬אנל דורשי ה׳ לא ימסלו נל ם ו נ וה׳ צא‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫‪u‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 3‬גב נה‬
‫*‬
‫י‬
‫ימנע נוונ לסוצטס נממיס ‪:‬‬
‫סיפואילי קואז׳אר קיזו קון קאז׳ו לי נבילות אי טריפות לפילפא נעלמא מא)נ״י סי׳‬
‫־ וסי״ס״א ס״ו יכנה״ג סי׳ קט״ו נאד״נו אות יו״ל ושו״ג שם סקייו וז״א חי״י ס" כ י ה ( ‪ .‬אם העמיד‬
‫פ״ו‪4‬ש״עשםס»*‬
‫גבינפ נעיי‬
‫קינה‬
‫נשוה אם ׳ ‪ » t‬נועם מ י אשורה ואס לאו מושרת אנל סמעמיל נעול 'קינת נבילה וסריםה ונהמה םמאם אוסר נכל שהוא וחילוק נזם לעזר‬
‫קיניו כשום הוא מותו נ פ ט עצמי יצית ט ס איסור אלא משים חבורי בגבינה כל אימת ללא יהינ נועמא לאו ננ״ח הוא אלא כל חי באפי קאי א נ )‬
‫עור נטלם וכיוצא נו שאסור מעצמי כיין שהיאמעעיי א ט י י א י ן כאלוסאסול נעין)ש״ע סס״י פ״זינאה״מ(‪ :‬גבינה קיזום קי ל‪1‬ס‬
‫איזו איל ג׳ילייו לי לה ליג׳י קי לה מונג׳ו איל גוי אי נון לה ב׳ילו איל נ׳ילייו מונג׳יר לוק לוגאריס קי ‪1‬‬
‫אוזארון אישור די קומיר להליג׳י דיל גוי סין כ׳ירלה מ ו ע י ד אסיגון אב׳יזארימיס אין דינים די ליג׳י דץ '‬
‫א׳‪,‬נון פואידין קומיר ליגיו קיזו איכפירו לוס לונאריס קי אוזארון אקומיר לה לילי די גויס סיינדו קי ‪jp‬‬
‫אמלילי אי;קונא‪7‬ה‪-‬אין אקייוס לוגאריש פואיליןקומיר דיפוס קיזוס)ז״א מיפ סי׳ ל״א(‪ .‬י ה מ ולמ אנרסס‬
‫!‬
‫יוגצ׳ז סי‪.‬׳ כ״ה ג׳ על הגבינה אשר סולנים היאיייס לעשותה וחקרו ומצאו כי א״א להם לעמול נעת החצינה והלונ נעשה מחלנ ש‪«60‬‬
‫גוי ואין‬
‫ישיא) ח א ? ו וא״א לתקן הדגל נשום אופן ופסק דהתלנ והליקועה והחלב החמין שומר נפשי ירחק מהם אבל הגנינם מצא נועם נעיקל * א י י ו משינ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫׳‬
‫‪k‬‬
‫גורל‬
‫•!‪pfi^tS‬‬
‫ח״ב י ו ד אות ג מ ד ל‬
‫אליעזר‬
‫יי‬
‫ג גןיךי‪-‬ל קין•קייץרי אזיר אלגונה קוזה אי איסטה אין ספק סי לו אזי או נון טומארה‪. .‬און;חומש או ארבע‬
‫ועשרים אילואכ׳רירה אי ב׳ירהאיןפריסיפייו דילהאוזיה קי פסוק מופה אי‪ .‬כפי קי דימיס־‬
‫טרה אקיל פסוק אנסי ארה אי סי טופה קי סי אקונסיז׳ה ‪ p p‬לה ליי‪ .‬וכגון זה שרי ואין זה נכלל משתמש נ ח י י ה ‪.‬‬
‫וז״ש כילקוט משלי סי׳ רי״ט אם נקשת ליטול עצה מן התורה הוי נוטל)שיו״נ ני״י סי׳ קעיגו אות ו׳ וחיים שאל ח״נ סי׳ ל״ח אות מ ״ א ‪:‬‬
‫ד גניזה‬
‫נון םיפואידי קימארסאלב׳ו סיקירי אינטיראדה אינפירו סי איס אופן קי נון סיפואילי אינטי״‬
‫ראר כלל אי איי מוג׳ה אי ב׳ייני לידי בזיון אי איי ספק סכנה די פיואיגו ב״מ אלה אורה לה‬
‫פואידין קימאר אי גוארדאן דיטה םיניזה אי לה אינטין־אן‪ .‬שנות יעקנ ח״ג סי׳ יי״י םניא מ ד ה מ נאר שנע סי׳‬
‫‪.‬מ״ג שצווח ככלוכיא על ששורפים כתני הקיש שהוא איסור גמור וטעונים גניזם וע״ז כ׳ הרנ ל מ ר י הרנ נ״ש נאמנו מאי כשאםשר לגונזם‬
‫אבל נשא״א לגונזם יש להתיר לשורפם ‪ .‬ונשי׳ י*א חלק עליו הגאון מהל׳׳ר יחזקאל ז״ל ונסי׳ י״נ נמר ה מ לחזק ינריו וה״י ס מ יוסף אומן‬
‫סי׳ ל^ז אות ה׳ ועיין זיא הי*ד סי׳ קל״ג שגם הוא הניא דנרי השנו״י ו מ ר י הרנ כנפח יחזקאל ומסיק דאין לשרוף כתני הקויש שבלו ולא‬
‫י לקבור אותם מפוזרין"שלא כראוי אלא יקבור אותם בתוך תינת עץ או נתון שקים קטנים ובתנאי שיהיו קנורים בעומק טפח וא״צ‬
‫עומק‬
‫ג׳ טשחיס אנל ס״ת דקלושתו חמורה צריו קנורה ככלי חרם עשיב ‪:‬‬
‫ה גדיים‬
‫‪,‬‬
‫לוקי אוזאן אקומיר קאלריטיקוס ג׳יקוס אפי קי נון סאב׳ין סי סק די ‪ 8‬דייאס או נק ‪.‬‬
‫סי אסופרין סולרי איל כלל קי ט׳׳ינין קי באסטה קי טייני דיינטיס איס סאב׳ידו קי ייאה‬
‫טייני ‪ 8‬דייאס אי סי לוס טיס דאן עדוח םוב׳רי איסטי כלל קי באסטה קי נון טייני ‪ 8‬דייאס נון טייני‬
‫דיינטיס לוס קריימוס אלום גויס סוב׳רי איסטו‪ .‬לנמילתא לענייא לאגלויי לא משקרי )הרינ״ז באישות סי׳ תשכיו( •‬
‫דינים אין קי קוזאס א׳יס נאמן איל גוי אי אין קי קוזאס נ ק ‪.‬‬
‫ן ןץי קי לידישי אל ל י ד י ו נון קומאפ די איסמי טינלירי קי ייו איניי סילו אין איל נון לו קריימוס‬
‫אה איל אי איס מותרת סיינדו איל טי נון איס נאמן נון פארה איסור אי נון פארה היתר )באה״ט‬
‫סי׳ קי*ח סקכ״ד( ״• גרס סתם כלים די גויס איסטאן אין חזקה קי נון קוזיכו איל גוי אין אקיל דייאה אי‬
‫סי פאםי איל לידיו אי קוזינו אין לוס כלים דיל גוי סין איסקאלדארלוס אקילקוזינאדו איס מותרסיינדו‬
‫איס מתן טעם לפגם ‪ .‬אי איי קין דיזי קי אפי׳ סי דיזי איל גוי קי ייאה קיזיכו אין איסטוס כלים אין׳ אקיל‬
‫דייאה מן לו קריימום אה איל סינון דוקאקואנדולו דישו איל טי די סוייו סין קי לי דמאנדי נינטנו או‬
‫קי אילטי ייאה איס נאמן אלה אורה לו קריימום אי סומוס אוסר איל קוזינאדו)ש״ע סי' קכ״כ ס״ו ובאה״ט(‪.‬‬
‫אי לה ראזון קי דיזימוס סתם כלים די‪ ,‬לוס טיס קי נון םק בני יומן איס פויקי איי ספק סהקא ספק סי‬
‫סירבייז קון אייוס איל גוי אויי ספק נון סיסירבייו אי דימאנדארלי אל גוי נון פואילי סיינדו נון •איס־‪-‬יינאילן‬
‫גי פארה איסור ני פארה היתר אי אפיי סידירימוס קי ייאה סי סירכייו אין אקיל דייאה קיסאססיסירגי‪-‬יי‬
‫קון קוזה קי אים נותן טעם לפגם אי סייכדו איס ספקספיקא לאמוס לקולא אפילו אין איסור דאורייתא‬
‫)לטש שם( ‪ :‬אפילו קי דישימוס סי קוזיגו אין לוס כלים דיל גוי איל לידייו בדיעבד ק• איס מותר איל‬
‫קוזיגאדו איגפירו דיזירלי אל טי קוזינאמי איסעאס לירדוראס אין טיס כלים איס אסור אי אנסי נון לידי״‬
‫& ‪£‬ל טי אזמי פארה מי דולסי ‪ .‬ואפשר שע״י הרקחיס או שאר אומנים מותר שיק• כל האומנים מיחדס להם כלים מךיים'‬
‫פרי י י פ ג מ ו אומנותם ונעל נפש יחוש)שיעשם ס״ו( ‪ :‬ט י קי איסטה אסינטאדי אין לה מחה אי איסטה קומיינלו‬
‫טריפות סי אקאלידי איל ג׳ידייו די נון קומיר אין דיטה מיזה קון איל גוי םיינדו ליפואידי ערוקאר לס‬
‫קאמי פשר דיל לידייו אסיטן אקונטיסייו ממשהאק אברבנאל ז״ל קי אירהמויי אמיט דיל ד י און דייאה‬
‫למזגו איל ייי קי קירי קומיר אינלונמו ריספונדמ איל רב ייו סו לידיו אי נון פואידו קומיר די לואיסטראס‬
‫קומידאס‬
‫׳‬
‫‪pttfel‬‬
‫א^זר‬
‫דוב ירד אות גינוי ״‬
‫קומידאפ^לישו איל‪.‬די טראייטיטוטו קארגי יכשר אי ‪' bib‬גליי© אי און ג׳יליירקי להגידאיןמיקאזה‬
‫ליריבו איל רב ני איסטו נון פואילי סיר פורקי םי איל" ג׳ידייייו׳"׳ל^ן־פ‪ 1‬צפו ימאלייו אפ׳ואירה ליטה קארני נון‬
‫סיפואידי מאס קומירסיינדוסיאינקוב׳רייו דיל אוז׳ו איפואילי סיריקי' טרוקארוץ לה קארני לוס גויס ‪.‬‬
‫ריספונדייו איל ריי טו אזטי לה קומילה אין טו קאזה אי לוס ג׳ידיוצו ר‪,‬י טי לה טראייגאן אין מי מיזה אי‬
‫טו קומיראס די טו קומילה כשר אי ייו קומירי די לה מיאה דשו איל רב אין איסטי אופן ייאהיטיאיסקוג׳ו‬
‫אי לוגו איגקומינדו' איל רב אסו קאזה קי לי אגאן אונה קומידה אי קי סי לה מאנדין אלה מייייו דייאה‬
‫אונדיאיל ריי אי ליאינקומינדו אלמוסו קי נון סאקיסו אוז׳ו יי לה קומידה קואנדו לייני דילאנטדידיל‬
‫ריי אסטה קי נון לימיטי לה קומידה דילאנטרי די חיל אי איל ריי איןקומינדו אסוס מוסס קי לי אגאן אונה‬
‫קומידס איסטיסה קומו לה דיל רב אי לוס סאניס קי סייאן ביראביר טאנביין אינקומינדו איל ריי קילי^גאן‬
‫אונס מיזה קי סי ארודיאי קומו לה פיידרה דיל מוליכו אי אין אורה די לה סעודה לי טרושירון אה אל רב סו‬
‫קומידה אי לוס מוסוס דיל ריי ל׳יירון לה קומידה דיל רכ אי איל סאן אי איזיירון איסטיסה לה קומידה דיל‬
‫רייאי טרושירון לה מיזה קי סיארודייהאי איל מוסו דילרבליטרושו סו קומידה דילאנטד‪.‬אי •אינפיסארון‬
‫אקומיל אי אילריי קיריאה בולטאר לה מיזה אי טרוקאר לאס קומילאס אינפירו אל‪.‬־רב גון סאקאב׳ה סו‬
‫אוז׳ו לי סו״קומילה קי איזו אילליילירישואלרב מירה אין איסטה ב׳ינטאנה לוקי איי• אי סי ייו איג׳ו‬
‫אונה סאייטה אלקאנסו אין טאל לוגאר אי אין איל פונטו קי איל רב אליב׳אנטו סוס אוז׳ום אלה ב׳ינטאנה‬
‫אבייל לוקי לילישו איל ריי בולטו לה מיזה אי טרושו לה קומילה ליל ריי לילאנטרי ליל רב •אי לה דל רב סיטרושו‬
‫רילאנטרי לי איל לישו אילריי בורייום קומאמום לישו איל רב ייאה מי ארטי לישו איל ריי ליםיילטו איינדה‬
‫איסטהלה קומילה אינטירה אי סי אראב׳ייואיל ריימוג׳ו ליזיינלו טו טי איזיטיס טו קומילה אי אגודל‪-‬‬
‫פורקינון קיריס קומיר לישו׳איל רב סימימאטאס ייו נון קומו סיינלו אנסומי‪-‬אינקומינלו מי ליי קי‬
‫קארני קי סי אינקוב׳רייו דיל אוזו נון פודימוס קומיר סיינדו פואידי סיר קי סי טריקו פור קארכי לי נבלס‬
‫אין אקייה אורה ריספונלייואיל רייאי לידישוביין אוינטוראדו טו אי ביין אוינטוראלה טי ליי קי ב׳יס‬
‫אקאב׳ירו םובירי איסטו קי אנסי מירה ליקי טי איזי לוקא פור פריב׳ארטי סי ביקלייאס טו ליי איליאקיל‬
‫ליאה לי אינייאלייו אמיםטאל מויי גראנלי סיינלו גוארלו סו ליי ולא נא בפיו כשר פגול ולא המ_יר כבולוישל‬
‫הקב״ה בשביל כבול מלך ב״ו • )שבט יאורה שו״ג הלכות טריפות סי' ס״ג איה ו׳ מעשה אברהם אי׳״ג״ל(‪ .‬אי‬
‫אנסי סי אל‪%‬ג׳ילי‪4‬לי נון קומיראין אונה מיזה אונו קארניאי אונו ר יזו סין קי אייגה ליסטאז׳*׳ אינטרי‬
‫איייס • ייי) יאק‪,‬אימי‪ ,‬ט ל ‪ .‬בחלב איסור עולמית אלא לזמן הקצוב ישוב חוזר להתירו הראשון יש לחוש ו ג ה האיכל נשר משתל*‬
‫(‬
‫‪:‬‬
‫ואכיל ולכן שומר נששו ירחק )מעשה אברהם שם( ‪:‬‬
‫י‬
‫‪. .‬‬
‫א‬
‫זיה;‬
‫אות י‬
‫דינים קואלה סאנגרי איס אסורה אי קואלה איס מותרת ‪.‬‬
‫גואילו קי סיטופו אין איל סאערי טאנטו קי סיטופו אין לה קלאדה טאנטו קי סיטופו אין לה'‬
‫יימה אי‪ 0‬אסיר דיטי מאילו לי קימירלו ‪ .‬מורס סי' ס״ו ס»ג וסברת מרן לכל שאינו ה י ס על החלמון‬
‫את הדס ׳ואוכל הניצה וננ״ו‪ -‬סמנו כמה רבנים שהניא נש׳ ממגיר שם להסיר הדס ע״י צמר גפן לאד אס הוסר הוברר ה מ ר שאיני‬
‫»‪>jv‬‬
‫״ י גואיב׳וס קי לוס פארטייואי לוס איג׳ו ליינטרו ליל טינג׳ירי אי׳איןלוקי־זאי&פי*‬
‫יי?״׳ *׳ י‬
‫אמאכייארלוס סופו סאנגריטאנטו קי סיפופו אין לה קלארה האנטי אין לה יימס סי אקאלילילוגודיסאקאר‬
‫איםטי‬
‫החלמון אלא שנשמד מהחלנון לחלמון דפסקו כפ׳ מרן דאזיזורק את הדס ואוכל הניצה )נוהרת המים ע׳ לס אות מ י נ‬
‫‪5‬‬
‫ם ‪w f t‬ט‬
‫( ‪:‬‬
‫עמינ וממרי‬
‫‪pEtol‬‬
‫ח״ב ירד אות ד דם‬
‫אליעזר‬
‫יג‬
‫איסטי גואילו סייניו איס אסור אי ליםטו די לוס גואילוס סון מוחיים־)דרכי משה שם וז״א ח״ב סי׳‬
‫ליא(‪ :‬גואיב׳ו קי לומיטיירון דיינטרודיל חמין איםיטופו סאנגרי דיינטרו‪ .‬איל גואיב׳יאיס אסור‪ .‬איל‬
‫חמין איס מוחר)ש״ע שסי ס״ו ומזמור לדוד( ‪ .‬אי איס מוחר די קומיר גואילום אינחאמינאדוס אפי׳ קי‬
‫נון סיפואילץ באטקאר סי איי סאנגרי או נון)ש״ט שם ס׳יח( ‪ .‬סיינדו ב׳אמוס דיטראס די איל רוב קי י‬
‫אין רוב די לוס גואיב׳וס נון סיטופה סאנגרי אין אייוס מה ייאה אוזארון קי עודו מודי די קומידה קי סי‬
‫קרן גואיביוס קי לוס מיראן סי איי אין אייוס סאנגרי)מורם(‪ :‬סאנגרי די פישי איס מותר ד קומיר־־‬
‫לה‪ .‬מה סי להליקוז׳ו אין אטואינדו אים אסור מפני מראית טין‪ .‬אינפירו סי ייאה סיקונוסי קי ‪6‬ים סאנגרי‬
‫די פישי קומו דיזיר קי איי דיינטרו איסקאמאס איס מותר )שם ס״ט( *• סאנגרי די בן אדם סי סי‬
‫אפארטו ד איל איס אסור משום מראית עין‪ .‬פור טאנטו סי מורדיו איל פאן או מאנסאנה פירה וכדומה‬
‫אי סאלייו סאנגרי די סוס דיינטיס אין איל פאן או אין לה מאגסאנה קאלי קי לה אראספי אי דיספואים‬
‫סי לו קומי אינפירו לה סאנגרי קי אין סוס דיינטיס סי לה פואידי ג׳ופאר)שם ם״י( י םאנגרי ד בן אדם‬
‫אי םאנגרי די פישקאדו קוץ קואל קיר קוזה קי סימיסקלו נון סי איס אוסר)הואיל ומדינא שרי‪ .‬מורם שם םס״י(‪:‬‬
‫סאנגרי די בהמה חיה אי אב׳י טאנטו אינקונאדאש עא;טו לינפייאס איס אסור אי נון איי איסור כרתיסאללו‬
‫אין להסאנגרי קי לה אלמה סאלייו קוןאייה ‪ .‬אינפירו סאנגריקיסי אפארטודי לוסמיינכרוס איםאלייו‬
‫אפ׳ואירה או קי סיקואז׳ו אין לוס מיינברוס או קי סיאפארטו די סולוגאר פארה םאליר אי סיאינגלוטייו‬
‫איןאוערו לוגאר נון איי ־םאלב׳ו לא תעשה‪ .‬אינפירו סי נון סיאפארטו סאלב׳ו איםטה דיינטרו די לוס‬
‫מיינצרוםאים מותר פור איסטו איסמותר דיקומירקארני קרודה סין סאלאר סולו קי להלאב׳יפורקי נון‬
‫אייגה םאנגרי סולרי אייה‪ .‬אי טאנביין קון תנאי קי נון איינה אין אייה בינאס די סאערי)ש״ע רס״י ס״ז(‪:‬‬
‫םאנט‪-‬י או לינו קי איג׳אן לוס גויס אין לה סאל קואנדו לה כויין פארה קי סי אנה בלאנקה אי אנסי סי‬
‫אילארון אין לה מינטה אים מותר ‪ .‬להז״ל נותן פעם לשכם ‪ .‬וכלאם דה״ה נלייו אפי׳ היה גו ולא• יין נסך אינו אלא לפגם‬
‫א ז י‬
‫ושלי )מולם ‪0‬ס״י קל״ל( ‪:‬‬
‫ד ס )ילקופ לאונני יג״ן ע״נ( סול תנוך אזן ונסן יי ו מ ל וסול סימן שמסר ימקג ללחל למ כי יש ג׳ שלים‬
‫גלולים מסטרא דשמאלא והם מעוללים את האלם לרדוף אחד תאות גופנית א׳ מושכו על מ ט ן אזן ימין וא׳ על נ ק ילו הימנית וא׳ מל‬
‫בהן רגלן הימנית ו‪5‬ליך ליתן מדםהתלנגול הנשמנו כעיוה״כ לכפלה על המקומות מ ז ׳ ו נ ז ם מסתלקין מעליו כל השלים המעולליםאותו לללוף‬
‫אמ• מאמן גופנים • אינכיזאמוס די אקי קי איס בואיט •אה אונטאר די לה סאנגרי ד לה כפרה קי דיגוייאן‬
‫אין ערב כיפור אין מידייו די לה אוריז׳ה אי אין איל גודל די לה מאנו דירילה אין איל גודל דיל פיי דירילו‪:‬‬
‫ב דגים‬
‫סיפואידי קומיר קון מאנטיקה אי קאיימאק אינפירו גון קון לילי)מירה בדיני כשר בחלב דין ל ( ‪:‬‬
‫ת י ם סי אקאלידי די נון קומיר קארני אי פישקאדו אינלונטו פורקי איס פ׳ואירטי קי לי&ייימ‬
‫ליפרה‪ .‬סי לאלי סוס מאנוס די קארני אה פישקאדו אי סי אינשאגואי לה בוקה)ש״ע רס״י קי״ו(‪ .‬וי״א לאין‬
‫לחוש לזה לק כשמנשלס יחל ואכלן אכל לאכלן זה אחל זה אין לחוש )אולם ש ם ( ‪.‬‬
‫מלאה לאין להחמיל נכשל עוף כיון לסתם בשל ככל‬
‫מקום הוא טל נשר נהמה ועול כיון למחלוקת היא נעיקר הרחיצה ליינו שנחמיר ננשר נהמה והפעם כיון לעופות מראו מן הרקק קרובים‬
‫‪»»»5‬ס לדגים ועול ליש להם קשקשת נלגליהם כ ל ג י פ ) נ י ת יאודה ח״א סי׳ כ״ל( אבל אם נפל נשל עוף עם לגיס עופות ונהמות סוים לענין‬
‫א י » ל סכנה)שנויי ח״נ סי׳ ידי(‪ :‬קארני קי קאייו דיינטרודיל טינלירי די פישקאדו סי באלדה קק ‪60‬״יא«‬
‫נשפכה םיורס של דגיש ואין ידוע אש יש ס׳ אזלינן לחומלא )כית יאויהח״א סי׳ כ״ה וחת״סחי״ל סי׳ ק״כ( י דגים מעשה אין‬
‫אונו קי מירקו פישחאדוס אי קואנדו לום טרושו אין קאזה ב׳ידו קי איי אין אייוס און פישקאדו קי אינטרו‬
‫אין ספק קי סירה אינקונאדו אי סי אוללידו אי נון לו סאקו ני סי לו דישו אסו מוז׳יר אי סו מח׳יר לוס‬
‫סאלו טודזם אינלונטו אי לוס פ׳ריירון אל אומו קאדה פישי אין דיספארטי אי איסטי דיל ספק טאנביין‬
‫אין‬
‫ן‬
‫\‪i'JV}fT‬‬
‫אליעזר‬
‫ח׳׳ב ירד אות ד דגים‬
‫אין דיספאדטי אי ב׳יני איל מאריה אי שי איקודרו אי טופו דיש פישקאדו דיל םסין אינקונאדו קי סי איסטה‬
‫פ׳ריינחי‪.‬א ‪4‬לה לונברי סיינדו ליסיסאלארון מודוס אינג׳ונעי סין טי מ ס אסורין ‪ .‬ואין להתיל מטעם ס״ש‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫דמעילךא הדג היה ספק ואת״ל שהיה גומא אפשל שלא היתה המליחה באושן בחיכי נאכל מחמת מלתו ישרי כמ״ש בי״י סי׳ צ״א יהי ספק‬
‫אחד נגיפו יספק אחד נתערונת דאי! לומר נכה״ג ס״ס כמ׳׳ש נסי׳ ק*• ומה שהגיד גוי אחד מסל״ת שה•"ל קבקשיס לדג זה כמז רבוותא‬
‫‪6‬נר• דאפי׳ בדרבנן אינו נאמן וכ״ן דעת מרן כמ״ש הפר״ח סי׳ ס״גי כק״מ איל מאורייתא ודא• לא מהימן)חייס ‪:‬אל ח׳׳א סי׳ ע״ד אות מ״א(•‬
‫דגים פישקאדוס קי טרושירון לוס גויס די ב׳אנדה לישוס אי פארה קי נין סי פ׳יידאן לוס סאלאהן אי‬
‫לוס טרישירון אלה סיב׳דאד אב׳ינדיר דיינטרו די און סיסטו אי דיספואיס קי לוס מירקי איל ג׳ידייו ב׳י‪7‬ו‬
‫סי סאלארול‬
‫קי אלייה דיינטרו דיל סיסטו פישים אינקונאדוס אי לינפייוס סיינדו קי נון סאב׳ימוס‬
‫אינלונטו סיפואידי מירקאר די דיטיס פישקאמס ‪ .‬כ; היא דנת מדן כי׳ פ״ג ס׳׳ה למותר לק;ית מהם אפי׳ אש ממחיש‬
‫ס י‬
‫בחנית ואפי׳ אס כהישיס שם כל ‪:‬לא שהו מעל״ע יהינו ביון לציר דגים הוא לרב‪ ;:‬כשיקא דרבנן לקולא ותלינן דשמא לא ‪.‬׳‪vpn! *k‬״‬
‫יחד אלא אמר שפלטי צירם עירנם יחד אלא דמורם נ ׳ דיש אוסרים אס מונתיס יחד נהנית ‪51‬׳ דהה נהגי שלא לקנותם לכתחילה ‪j. M‬׳‪P‬‬
‫הא<םרי« כ׳ ה«״ן םיןיר‪ ,‬דטון דמונחיס עס הטמאים אמרינן דמשתמא גמלהו מתחילה בירוד אלא דנדיענד ‪:‬ככר קגאם אן! למודם ;לי ‪, 5‬‬
‫כ״ז היא היכא ללא'•לעינן שנמרחו מעיקרא יחד אי שנשרו מעל״ע אכל ה־‪:‬א דנמלתו יחד או אפי׳ דלא נמלחו בתהילה יחד אלא דנשרו א״»_‬
‫מעליע אפי׳ אחל שפלטי צירם אפורים לכ״ע‪ .‬ולכן מוכרי דגיס שממלאים חניית גדולות במי מלח חזק יכל הניצוד מהדגים גחלי׳ ו‪-‬י‪^..,‬‬
‫משליכי; באותם החניית הטמא והטהור יחדיו ומשהין אותם ‪ :‬ס יותר מך' יום ואח״כ מוכרים אותה אהוד לקנות מהם )חש״ל '״י ='׳ ג״ל( ‪T‬‬
‫‪V‬‬
‫‪B‬‬
‫דגים פישקא־יס ג׳יקוס קי סי קוזינארון קין אוטרו קוזינאדו חי דיספואיס סי סופו קי אוניו אין אייוס אוכויאן‬
‫דוס אינקונאדויס אי אגירה קי ‪ "0‬קיזינארון נון סי קונוסי; ליס איניונאדוס קאלי קי חייגה ‪ 200‬טאנטוס איכס׳*‬
‫רינטי די ליס אינקןנאדום אי סי נון איי ‪ 200‬טאנטיס סון אסייי׳ מודוס ליס פיפקאדוס אי אפי׳ איל מיע׳ילי‪,‬‬
‫ואש יש נו מאתים י‪-‬יי אץ כאן טעם לאסור ואין שאר הדגים אסורים אלא מפני שאי; נ ד ה נטלה ואיני מכיר את האיסור ולפיכן ‪v‬‬
‫הדגים אסירים איל התבשיל והקדירה מותליס שהרי אין נהס טעם האסור ואין צריך ליזהר שלא יהיו חתיכות דגיס ‪::‬מותו נתין הת‪:‬שי<‬
‫?‬
‫אין לאס קישאדאס סיטופאן גיזאניס )כך ראיהי בעירי שאראיי ינג״א(‪ .‬אי אנשי איי פישיס סאלאדיס קי‬
‫דיינטרו די לה נוקה סימופה גוזאנים‪ .‬איסטי אולליגו איסג־ה ס ו ל ד לאס מוז׳יריס אמיראר מויי ביק אין‬
‫דיטיס גיזאנוס די ליס פישקאלוס ‪ .‬תולעים הנמצאים בשדרה של ד; כבתו־ הבשר דמי ושרו ‪ .‬ומה שנהגי להשיל אותם ה ת ו ל ‪,‬‬
‫ע‬
‫‪0‬‬
‫דקים למיס סארוכיס שנמצאים ג‪:‬לרה של דג הנקרא קייפ״ל בלעז תרה בנ מעיים סמיך לטינורו היינו משוס מיאוס או משוס דלאו כ״ע‬
‫‪,,.,.‬״יינא גמירי דשרי לאותן לא נכנסו דרך פיו ולא דרך חוטמו מפני שהס שם ג׳ כרוכים זה בזה )שו״גשם( ‪:‬‬
‫דבש מייל יקי איי אין אייה ביזבאס‪ .‬מירה בדיני חולעיס דין ק׳ ‪:‬‬
‫^‬
‫ףץ ועצומים כל הרוגיה‪ .‬איסטי איס ה׳יח קי ייאה סאב׳ י אמוסטראר דיניס אי נון אמיסטרה מה‬
‫ף‬
‫סי סאב׳ י איל דיין קי נון סוס פאלאלראס סין איהקיג׳אדאס איס מוהר אה איל די חפארמארסי‬
‫די נין גייזגארליס ‪ .‬כן יש ללמוד מעונלא למר עוקבא ריש דכ׳׳ט דסנהדרין ססילנא לכו לדינא משוס דלא צייתיתו דינא ‪ .‬אי סי‬
‫אקאלידי די נון אמוסטראר נינגון דין סין מיראר ליב׳רו אפי׳ דין פשוט די ש״ע לו מילדי פיר ש״ע אי נין‬
‫לו דעה די קאליפה קי דישירון חז״ל קון קי אמוסטרה די; אי נון אבירי איל ליל רו איס ייאמאח מורה‬
‫הלכהגמקוס רצו)יוסף חומץ סי׳ מ״ז אות די(‪ .‬אי אנסי סי אקאלידי איל חכס די נון סיר מתיר קוזה קי‬
‫אי!ס מאראנ׳ייוזה אליס מיג׳וס ‪ .‬והגס שהש״ך כ׳ ני״ר סי׳ רמ״נ סקי״ז ד‪:‬״ד אס התיר בסתם אבל אס נתן טעם ללנליי שלי‬
‫‪.‬מ׳׳מ אןי׳ יחן כועס לדבריו יצאי תקלה ומכשול כאשר שמעני וכן ראינו ‪:‬יצא תקלה נפסק הרננודע ביהודה שהתיר ה ג ל ו ח נ ח ו ק ^ מ ם גל‪0‬‬
‫‪,‬‬
‫מעי״ט ע״י פועל שאין לי מה יאכל )שם ס ׳ ‪:('1‬‬
‫החרה‬
‫דט‪#‬ק‬
‫ו ז ב ירד א ו ת ה התרה‬
‫אליעזר‬
‫‪T‬‬
‫אות ה‬
‫א‬
‫התרה גון פואידי טומאר פור נינגון נדר אסטה קי נון פוזה איל נדר דכתיב ‪ bn>~vh‬דברו'ולחייל כל‬
‫כמה באינו אלא ליכול כעלמא שעדיין לא חל לא יחלל אשי׳ ע״י התרה ‪ .‬מה איסטי איס דוקא קי איינדה‬
‫נון סחו'איל‪:‬דד כלל מכל גיומונדר די אזיר תעניםג׳ואיליס קאלהקי ב׳יננה דייאה די לואיליס פארה״‬
‫קי פואידה טומאר התרה אינפירו קין קי אוזו אה אזיר חעניח לוניס אי ג׳ואיכ׳יס או משמרה או שובבים‬
‫‪:‬אסטה קי אונה ב׳יז ייחה איזו ייאה הייאמה קי ייאה אפוזו איל נדר אי מויי כיין פואידי טומאר ההרה אין‬
‫מידייו דיל אניץ אי נון קאלי קי אספירי אסטה קי ב׳יננהלה משמרה או לוס שובבים )ז״אח׳יבסי׳ צ״ג( ‪:‬‬
‫ה ת ר ה קין קי טומו נדי אין אודה די צדה די אזיר העניה אין קאדה משמרה דיר״ח פואידי טומאר החרה‬
‫פור קי טייני אלגון חילי או אלגון אונס ‪ .‬ואעפ״י דהמתיריסלא נתכוונו להתירו אלא כשעת חול״ ו אמרינן להניר גטל כולו‬
‫דמה לנו וללעתם של המתירים שלא כיווני להתיר אלא כזמן חולייי הלא ולאי הלנר תלוי בלעתו ולא כדעתם ולכ״ע פיון‬
‫הותר כ ו ל ו ‪.‬‬
‫אינפידו פארה איר אה סעודה די מצוה נון פואידי טומארהתרה ‪.‬‬
‫שהותר מקצתו‬
‫דאע״ג למתירים לנויל געת צמ גשניל‬
‫לנל מצוי מ״מ לא מצינו שיקרא לבל מצוה לענין זה אלא כגון נמתנטל מלימודו נשכיל התענית או כפכיל לשחוע ולנזוק ולהודות )»״א‬
‫שם סי׳ צ״ו(‪ :‬התרה קין קי מומו נדר אנטיס די ‪:‬בועות די נק קומיר אין און דייאה אי אין אונה סעודה‬
‫קארני דיספואיס די ריזו אי נון אסיטגואו טיינפו די קואנדו ב׳ה אנפיסאר איל נדר אי אין שבועות אירה סו‬
‫מ נ מ די קומיר לילי אי דיספיאיס קארני וטעס למנהג מפני שהוא יום שניתנה תורה והתור׳ נמשל׳ נהם שנ׳ לנש ו ח ל נ ת י מ לשונך‬
‫לו מיז׳ור איס קי טומי התרה פור איל נדר אי קי קומה אין שבועות קארני דיספואיס די קיזו אסיגון סו‬
‫מנהג אי אפי׳ סי ייאה אוזו איסטי מנהג די נון קומיר קארני דיספואיס די קיזו לי אפרולילה התרה כל‬
‫שכן אקי קי איינדה נון אינפיםו אין איל נדי קי קומי אין שבועות אסיגון סו מנהג אי דיספואיס די‬
‫שבוטות אינפיסארה אין איל נדר)מעשה אברהם חי״ד סי׳ ד״ל‪ .‬מידה בדיני בשר בחלב דין כי( ״• ה ת ר ה קין‬
‫קי אוזו אה קומיר אין פסח מצה די טריגו מונדאדו אי לינו טיינפו קי טן פואידי אוזאר איסטי מנהג פואידי‬
‫טומאר התרה <‪ p‬עשו ה ל ״ מ ) ל ב ל » ש ה ח״א חי״לסי׳ ל ״ כ ( ‪ .‬אי אנסי קין קי איזו אקומיר מצה די טריגו שמורה‬
‫משעת קצירה אי אגורה קירי קומיר מנה די טריגו קי גון איסטה גוארדאדו משעת קצירה פואידי טומאר‬
‫החדה)כמ״ש בסה״ק אפ״י זוטרי בדיני התרה כרש(‪ :‬התרה קין קי אוזו די נון אראפארסי די פסח אסטה‬
‫שבועות אי אגורה סיקירי אדיפינטיר סיינדו עייני מולו צער די לוס קאכ׳יאוס‪.‬פואידי טומאר התרה‪ .‬אי‬
‫א י קץ קי אוזו די נון קומיד קאדני קון נפיחה אי אגורה קירי קומיר קארני קון נפיחה סאידי טומאר‬
‫התרה)דבר משה לזי׳א חי״ד סי׳ ל״ג ול״ד ולב שמח חי״ד סי׳ ל ברוך אנג׳יל סי׳ ו׳ מש״כ( י• ה ת ל ה קין קי‬
‫סיפ׳ואי אה קאמינו אי יילו מוג׳ו מאל אי ריסילייז סולרי סי נזירות שמשון די גון סאליר מאס מ ר <ןא*‬
‫מינו אי ביינו טיינפו קי איס מוכרח די סאליר אקאמינוקי סי נון סילה אמוריר די אנברי פואידי א ל *נדי‪.‬איל‬
‫חכם אי דימאנדארהתרה פור סו נדר )בעי חיי סי רט״ו(‪ :‬ה ת ר ה קין קי סיפילייוקון סו מוז׳יר אי‬
‫קון לה ראלייהסי מיטייו אין חרס סי אין איסטי עולם סי אל עוה״ב סי קומירה די לוקי קוזינארה סו‬
‫‪.‬מוז׳יר נונקה אי סי אדיפינטייו סיינדו קאליקי סולעי אסו מוז׳יר ריקוז׳ירה ‪ 10‬פריסונאס אי לי דאראן‬
‫ההרה אה איל )בעי חיי סי׳ רי״ו( ‪ :‬ה ה ר ה קין קי איסטה חאזינו אפ׳ואירה די לה סיב׳דאד אי מייני‬
‫אלבין נדר או אלבין מנהג אי היכביאו קארטה אלה סילדאד קי קירי קי' לידין התרה ליפואידין צןיר• מתיר‬
‫איל נדר אפי׳ קי סן איםגיה אין לה סילדאד)ז״א ח״ג סי׳ קכ׳׳ה(‪ :‬התרה קין קי נון פואידי אזיד תענית‬
‫אין אלכוכי די לוס ‪ 4‬תעניות מחמת קי טן איסעה סאט נין סיקירי התרה לבמקום חולי לא גז ‪,‬מ״ל)»״א ח״א סי׳ ע ״ ה ( ‪.‬‬
‫אינפירו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫‪,‬‬
‫ח‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב ירד אות ה התרה‬
‫‪p&ftl‬‬
‫אינפימ סי אינפיסו אה אזיר חמנית אי שיליזמאייו אי איש מוכרח זי קומיר סיקירי ההרה )מולח שמואל‬
‫ליב סי׳ פ״א(‪ :‬התרה לה ראזון קי אין ערב ר״ה אי ערב יוהכ״פ סקירי קיאייגה ‪ 10‬פריסונאס סיינלו‬
‫ב׳אמוסאבלראר לאס קליפות קי סיקרייארון ליי טיפוח לי קרי אי זרע לבטלה אי ב׳אמוס אג׳ונטאר אלה‬
‫• שכינה פארה מטירליס אין חרס פור איסטו סיקירי ‪) 10‬פו״ג רס״י חרי״ט(‪ .‬א״‪ :‬משוס ליש גליים ו»ו»‪1‬ת נין‬
‫נהקין נץ בחלום צריך פשלה כמ״שני״י םי׳ ר״י )ז׳׳א ח״א םי׳ זי( ‪:‬‬
‫אות‬
‫ו‬
‫ולך מעשה אין אונה קרייטורה קי נאסייו אי נון מאמו ליג׳י אי ב׳ינו און מ ליקו אי לילימאנלו‬
‫א‬
‫אלה מאלרי סי אין לייאס לי סו פרינייז ליזייו אלגונה קומילה אי נון קומייו לי אייה לילישו די‬
‫‪.‬ס׳ולאנה קומילה ליזייאי אי לוגו טרישירון ליטה קומירה אי אונטארון איל לילו אי סי לו מיטיירון ליינטרו‬
‫די סי בוקפ‪.‬דילםקרייאטורה אי גיופו איל לילו אי לוגו אינפיסו אה מאמאר לה קרייאטורה ליג׳י)ס׳‬
‫הבריח מאמר טו״ב טהרח המיס ערך ולד אוח ט ׳ ( ‪:‬‬
‫אות‬
‫ז‬
‫יא זר*ן לבטלה‪ .‬לוקי דישירון מזיל קי סארהאיסטו פיקאדו נון איי חשובה איסטו איס ליקא קי טורנה‬
‫•אין חשובה סולו די איסטי פיקאדו אינפירו סי טורנה אין תשובה די טודוס סוס פיקאדוס מויי‬
‫‬‫ביק ליאפרוב׳יג׳ה סו חשיבה דעל נל חטא משאי עבירות אס עשה תשונה היאוי לאותו עין יכופר לו אף אס לא עשה תשונה על‬
‫כל שאר חטאתייו‪ .‬אשר עפה אן עץ ש״ז לא יכופר לי אלא אס יעשה תשוב? על פל חטאתיי כולם )ם׳ הניית מאמר י״ו ממשמעות הזה׳׳ק‬
‫פ׳ ויקהל ליי״ל ע ״ נ ‪ .‬טהרת המיס ערן זיין אות י״ג( ‪:‬‬
‫ב זמן סאקארליס קאב׳יאיס די להבארב׳ה קין דרוגה קי סי אונטאן או קון מאסה איס מאס מיז׳ור‬
‫״ ״ קי קין טיז׳יראם קי קין סס או קין מאסה נון איי נינגין פקפוק )ועל דרך האמח לא חגע בו‬
‫יד כלל'חיים שאל ח״א סי׳ נ״ב( פור לוס קי סי אראפאן לה בארב׳ה מידה אין דמש״א חלק א״ח קואנטאס‬
‫פינאס סין אפארת׳אדאס אפאסאר סוב׳רי סו אלמה דיל קין סי אראפה לה בארב׳ה אי איי אי ייאה איסקריב׳י‬
‫איל ממשה די לאס ב׳אקאס אי איל מעשה לי)ר׳ יאודה החסיד לך שם וקח מוסר גדול לנפשך חסמר שער‬
‫אנוש( די ב׳ייקואנטו מאל גראנדי קאב׳זאן פארה סוס אלמאס לוס קי סי אראפאן להבארב׳סרח״לאמן‪:‬‬
‫ג זרוע‬
‫ולחיים והקיבה אגורה אוזאן אין מוג׳אס םיב׳דאדיס קי נין דאן איסטאס מחנות אלוס כמים‬
‫• אעיג שאין נסם משים מציה‬
‫התלויה בארץ דילפינן גתיגה גסיגה מתרומה מה תרומה‬
‫נארן אץ בחו״ל )א אן« מתנות‬
‫יאיץ אץ בח״ל לא )לנוש סש״י ס״א( והפלתי שס אות י׳ נ׳ משוס שאין לני נהנים מיוחסים רק כהני חזקות ע״ש אלא דלפי טעם זהאינא‬
‫׳אקשייי א״כ נא״י נמי לא נינהיג אלא ייקא נח״ל ש ס מ י מפוקפק נידינו מפני המחלוקת די״א שאין‬
‫ג ו מ ו ת נח״ל וכן נהנו כמ״ש סנוור‬
‫'י‪-‬־ייו סי׳ ס״א סכ״א מהניא לן‪ .‬הנ׳ טענה דאין כאן מנורר אנל לא נא״י ילכ״ע נוהגות ימי שריצה להפריש אן> נח״ל םנא עליי נרכם‬
‫י א י‬
‫י יא! גל *וטור מן ה מ ר יעושהי נקרא הדיוט אבל לא ראיתי נומנינו זה מי שהפריש ונתן לכסן מתנות נמ״ל ונעל נפש יקח כהנת‬
‫מנויי מן המתנות כמ׳׳ש מ ת שם ש״יוכעי חיי סי׳ ציד ומ״ש נת כה; לישראל אין זיווגן עולה יפה ע י ץ נ ע ״ ת שעל לים תיקון היריד‬
‫שכ׳ דהטעס דא״נ לאי״י‪ ,‬נכ״ל הם אחדים עשריות מאות יא״נו נ״ח ג״ז ד״ו‬
‫הס אחדים וכל אחד מאלו הס עשרה •״ן נ״ף ל״ע מ״ססם‬
‫משיריות וכל אחד מאה ק״ן ר׳׳פ ש״ן ת״ס הס מאות וכל אחד הם אלף דהן׳ פשוטה אחר אית ת׳ היא ת״ק יס»• סתומה מ״ר ין׳ פשוטם‬
‫תיש יס׳ פשיטה הוא ת״תיז׳ פשיטה הוא תת״ק נשארו אותיות הנ״ך שאין להם זווג והם סול כהן לז׳יא הנושא נת כהן יכו׳ והקשס * ‪9‬‬
‫אמת ליעקב עיא אות ק״ס לה״כ וסין יש להם זויג ואותיות נ״ך הוא לאין להם זווג וכהן אינו נכתב כאותיות אלי ולשי ס ע ס ז ס גם כ ק‬
‫»ה נ ת ישראל או כהן עם כהנת אין להם זווג ובגמרא לא אמרו אלא בת‬
‫כ‬
‫ק להלאליצ״י יעיין נםסי ש״ש ג‬
‫‪.‬‬
‫ןאשראן‬
‫ו‬
‫‪#‬כן‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב י ר ד אות ז זאפראן‬
‫טו‬
‫ד זאפלאל איי‪.‬אין איל ‪ 3‬איסורין ‪ 1‬קי לואונטאן קון סילו די חזיר ‪ 2‬קי אילאן אין איל יין‬
‫מ ך ‪ 3. .‬קי‪ .‬מיסקלאן אין איצ קארני די קאלאייו אי־אין‪.‬פסח‪:‬איי ‪ 4‬איסורין לוי‬
‫מיסקלא; אדינה ‪ .‬ן מחני בא״ת סי׳ •תס״ז אוח ז׳ ועיין באה״ט כי״ד סכףי קי״ד( •איל רפ שרג בי״ד פס‬
‫איםקרילייוקי איי דוס מיניה'ידי זאפ׳ראן איי קי איסטה אפ׳ילוסאפ׳ילוסיאיספארמידוס איאייקיאיםטה‬
‫אמאסאדו אי קומין אילקיאיסטה אלילים דוקאאינפירו נון קומין איל קי איסטה אמאסאדו סיינדו לוי‪.‬‬
‫אמאסא‪ ,‬קין יין נסך אי איי קין קי נון קומין ני איסטי ני איסטי אי איי קין קי קומין אי איסטי אי איסטי)ע״ש(‪:‬‬
‫ךן ץייךן^יין איה מוהר הל ג׳ידייו די אזיריסי מידייאנירו פארה קי סיקאזין איל גוי קין גויה לצצמזו ‪6‬ומ«ת‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫א ה ד מדום לעונה מעשה ניליס לכת לו חיים לכתיב דאז חייה אשר אהבת זו אומנות אכל לזווג זיווגים אינו'אלא‬
‫גרמא ומז גס לגוים ‪:‬לנו יז־נפ״י שמזכידין ‪ :‬ס ע״ז כוונתם לשמים אלא שמשתפים למטעס זה יש מתילין לעשות עמהם שותפיה ‪,‬כמ״ש‬
‫מולם ‪66‬׳‪:‬י ? ״ ו‬
‫‪ .‬איכפירו יכדאל מומר איס אסור אל ג׳ידייו די אזירסי מידייאנירו פארה‬
‫להוא נכלל אונס שאהוד להצילם למולילין ולא מעלין )ז״א ח״ג שי׳ ק ל ל ( ‪:‬‬
‫קאזארלו ל^זא קי״ל‬
‫• ; ‪,‬־‪:‬‬
‫אות ח‬
‫א חולה חאזינו קי נון איי אין איל סכנה איס מוחר די דיזירלי אל גוי קי מיסקלי קוזה אמארגה קין‬
‫קאלדו דיקולילרו פארה קי בילה איל חאזינו‪.‬‬
‫א י ש ‪ .‬ל ‪ :‬ת י ר ^ ‪ ^ - 0‬י * ר א ל ^ ׳ א ח ״ ב סי׳ מ״‪ . 0‬אי אנסי איס מותר די דאראה דיטו חאזינו‪,‬מיליזינה קי איי‬
‫מיסקלאדו‪- -‬אין אייה גואיסו די מואירטו מאז׳אדי אי יןימאדו אשי׳ למ״ל לאף מת גוי אסור בהנאה מושל משום לקי״)‬
‫לזה וזה גורם מותר )שם סי׳ מ ״ א ‪ .‬אי אנסי חאזיני קינון איי אין איל סכנהקילידישירוןלוס מידיקוס קי בילה‬
‫ליפו פ׳ואירטיי‪-‬אי כין סיניופה כשר פואידי ביליר סתם יינם די גויס)שס סי׳ מ״ט(‪ :‬האזינו קיטייני חולי‬
‫די סכנה קי סייאמה חולי הדקה טיקיאה אי דישירון לוס מידיקוס קי נון טייני רימדייו אוטרו קי מאמי לילי‬
‫די פילוס די ‪5‬ייז׳^ איינין סי מופו מיז׳יר אליג׳אדירה סאללו מוז׳יר קאזאדה איספאנדיראן אונה סחלאנה‬
‫קי נון ליאה־אל‪ $‬מוזייר גלל אי אראן און בוראקיטו אין לה סאב׳אנה איפור דיטו בוראקיטו סאקארה‬
‫לה מוז׳ יד אי^פיצ? איימאמארה ‪ .‬ואם אששל שלא ילע מי היא יותר כזוב לגמירי שאין יצהיר שולם אלא בתר שעיניו רואות‬
‫ואס זם התעריית לנל מל‪.‬יהיה‪ .‬צלי!־ ׳ומועיל ללפואם‬
‫ע‬
‫ז‬
‫קחיינטי‪,‬‬
‫זאי^ נ ז פ נ י ת •מיחוש ובפרט להוי במקום חולי פשיטאזלכ״ע שלי להו למשתי )זלעאנלהס חי״ל ס י ׳ י כ ״ י ( ‪:‬‬
‫לוס מידייץס קי בילה סורוטקה דילהליג׳יקאדה מאנייאנה פואידי בילירלה‬
‫‪,‬‬
‫במורות לף ו׳ ע״ב חלב לבהמה טהורה מכלן י נ ל י ל כ איץ זנת חלנולנש ואי לא לשרי‬
‫האזינו "אי לגיי‪/‬יייש^יוך‬
‫ילית נהמשום־יאנר‪^-‬׳םמי‬
‫» *‬
‫י‬
‫משתנח לן קרא במיל• ללא חזי ו&לב ועי שלג‬
‫שלהן מותר וה״ה למימי חלנ שלהן ויש מי שאוסר במימי חלב שי׳ המיס הראשינים הנשאלים אחל שהעמילו את החלב והוציאו המאכל ממנם‬
‫‪ w‬הנקראים מיוני דחליא ומותרים לכ״ע כמו החלנ עצמו ואותה הנסיוני מנשלים אותה אחי׳כ ואז מתקבץ יתר המאכל יוצף למעלה ולמטפ <‬
‫נשארים כמו מיס צלולים והס הנקראים מימי חלב וה׳יל לזיעה זו לאפור משוש אמ״ה ואע״ג כשהוא עס האוכל מותר מ״מ הכי'אשכחן נלם ה‪$‬דם י‬
‫‪ .‬מ ע ו ז ו מובלע בנשר מותר אפ־׳ לכתחילה וכשפירש אסור ה״נל״ששלא התירה י התורה אלא החלב ומה שנולפנה' בעבצה‪.‬בעולה‪ ,‬מלב ולא » « י‬
‫חלב המתפרשים ממנה )שיע ס•׳ פ״א ס״ה ולכוש ובעי חיי סי׳ קכ״נ( ‪ s‬־‬
‫‪. :‬‬
‫‪:3‬‬
‫דינים די לילי קי לה מונגיו איל גוי‪.‬‬
‫״ *־‬
‫‪...‬‬
‫‪*V‬‬
‫‪:‬‬
‫י ‪*~ -‬־־״‬
‫;‬
‫חלב‪ .‬לילי קילה מונג׳ו איל גוי אי טן לידו איל לידייו קואנמ לה מונלויאיס אצוורה ‪ffrb‬‬
‫פואידי‪.‬סיר קי מיסקלו לילי די קאלאייה אי די חזירה אי אפי׳ מוג׳אליקו אי מולאלה קי‬
‫עיינין‬
‫ח ‪,‬‬
‫‪.pBBft ,‬‬
‫ח״ב יוד אות ח חלב‬
‫אליעזר'‬
‫סי*נק"‪ 9‬אני‪'#‬סי'לי‪'54‬ייריןי מונג׳יר אפרוב׳יג׳ה)מרן ימירם וכאה׳׳ט סי׳ קט׳׳ו( ‪.‬‬
‫‪1‬הפ‪,‬י םק״זהאוין‪0‬הונ׳‬
‫מ‬
‫ל)) המילה מ ע י ל שלא נמצא ‪ 68‬חלנ טמא או שהייא‪-‬ניוקל מחלנטהור מותר ליןננת מגייחלנשחלנו כלא לאיית ׳שלאל כלל ונן המנהג פשים‬
‫<אמשטוים־‪-‬יכך«גיוי אני'**כ ‪ .‬ועיין נידחי לנ מ״ס ע״ז מסי׳ ל״ו עז סי׳ מ״ד ‪ .‬ובהשר הזכחנותאוסר אש ׳ איו בכל העיר נלה ו נ י‬
‫טמא שכ' זלאו&ו&יונממלב־טמאלנד אסרו אלא גם כדי להרחיק ישיאל ממאכליהם כשם שאסרו שתן ושמנן ינישוליהס אשי׳ נענינו ובצלים‬
‫‪8‬לנו אלא שנחלנ הקלו»ל שישראל יואהו נלנד )נית דוד סי׳ נ ״ ג ( ‪ .‬וקשה דננ‪5‬יס א׳לינן נתר רונא וקונין אותן מגייס אע״ג דלא אמר של‬
‫עוף פלוני היא וטהור הוא לש•‪ .‬שריב נצים שבינינו הן מעושות טהורים ולמה לא נקנה חלב מן הגויס מטעם זה והדני ידוע שיונ החלנ שמוכרים‬
‫עתם הגוים נשוק מנהמה טהורה היא יצ״ע)אור זרוע ס י ׳ ן ׳ ‪ .‬זכר נ ח ; חי״ד מערכת א׳ אות ג״ל וע״ש שהניא סייעתא לס׳ הסי״ח הנז״ל(‪.‬‬
‫מאיימות חיים כ״י כ׳ נחוסשתא ניזק איס נעדרי של גוי אס אין שם נימה טמאה אוכל»ן החלנ וע״ז סמכו לאכול חלנ שחלבו גוי ואין‬
‫ישיאל יואהי כיון דידעינ! לאין נהמה טמאה נעדרו עכ״ל ועיין נשיו״נ יו״ד סי׳ קט״ו שהביא ג״כ סמן למרי השי״ח ‪ :‬קיזוס לי לוס‬
‫‪,‬‬
‫גויס סין אסורים אי אפי׳ קי נון לוס קואז׳ארון קין איל קואירי ליל קיאז׳י םאלי׳ו לוס קואז׳ארון קין יירב׳אס‬
‫סון אסורים ׳)גזירה מסוס פמעמילין אותו כ מ ר האסור‪ .‬ב״ע פס ס״כ ובאה״ט( • מאנטיקה לי גייס לוס‬
‫קי אוזארון אקומירלה נון ליפ׳ינלין אין אייוס)ש׳׳ע שם ס״ג(‪ .‬והרב שרי חוא־ ־ס פי״ח כ׳ דיש שעושין חמאה מחלנ של‬
‫גמלים ־ומ״ש זיל־ לחלב טמא אינו נקפא היינו דאינו נעשה קשה‬
‫וכ״כ הרי ת־יס שאל ה״א סי׳ מ״י‪ .‬וביוסף אומן סי׳ ס״ד ע״ש ג‬
‫מאנטיקהקי איסטה אי; טולוס לי לה לאנדה לילקאכ׳ייו לה קומץ אמפירי םיאיסטה לי לה ב׳אנלה‬
‫לי להקארכי אי איל קאכ׳ייו סיב׳יאי לי אפ׳ואירה נון לה קומין)הלק״ט ח״א סי׳ א׳‪ .‬מירה אין לינים לי‬
‫כשר בחלב לין לי(‪ .‬והינ שמן המשחה ס י ׳ נ ״ ד ד ק נ ״ ד כ׳ דאן> אס החמאה בנוי ל‪5‬ד הבשר נדיענד כשל וכן המנהג נקושטא‪ .‬וכ״כ‬
‫ה י נ ו״ל ח״א ע' נאי משם השו״ג שאס אייע לישראל שנתןנדיענד חמא‪ :‬נצי הנשר ואיכאהש״מ שמפסיד שתות כשמוניי לגיי מיתילאיכלו‬
‫אי למוכרו לישראל ע״ש ינראז ז^״ה אס כגר קנה מן הגוי בחושבו דשרי ושוב נודע לו דאסיר דאס משסיד שתית לשלי לדבריו ז״ל עיין שם( ‪:‬‬
‫ייאגורטי לי גגים איל מנהג איס לי לאללוליינטרו לי און טראפו לי ג׳יטין אי קי איםקולי מויי ביין‬
‫טולה לס אגיאס ואח״ן מדיחים איתה היטנ שעם ופעמים » י שילנו צחצוחי סחלב שנו)שוית פרח מ״א ח״נ סי׳ ג״ל(‪ :‬קאיימאק ייא*‬
‫גילטי לי גייס אין איזמיר איס איל מנהג קי סין מחילים ‪) .‬פאת הים ע׳ ק׳ דקי״ח ודלא כהלנ חני״ף שרצה)אסיר‪ .‬ז כ ‪,‬‬
‫נתן ןןי״ו ע׳ א׳ םוף אות ו י ( ‪ ,‬והרינ״ז בישנות ש״א לצ״א נ ת נ כל ימי יגורתי להורות היתל על היגולתי דניון שאסיל קודם רחיצה‬
‫אין אפשל להתיר אחר הרחיצה ‪:‬‬
‫‪%‬יניפ קואלח ליג׳י די שדיר איס אסורה אי‪.‬קואלה איס מ ו ת ר ת ‪.‬‬
‫יי ‪ rVff‬איש מוחר אי לוקא קי סי אסארטו קומו ליזיר קי מונג׳ו ריינטלו לי כלי או ליינטלו לי‬
‫‪*ft‬‬
‫‪^.‬להמאנו‪ ,‬אינפירוגראנלי קי מאמה לי סיג׳וס לי לה מוז׳יר איס קומו סי מאמארה ליל שרץ אי‬
‫אפי׳‪.‬מו^׳יולי ‪.‬דיימומ לי סו ביקה רילגראנלי נון סיפואילי אי לו פ׳יירין אה איל מכת מרלוח סיינלו‬
‫ייב׳ילייו אין פאלאצ׳לאס לי חכמים קי לישירון קי איס אסור)ש״ע סי׳ פ״א ס״ז(‪ .‬אי אין סאנגרי לי בן‬
‫אלם איס איל יין אלה ריבית לי אקי‪ ,‬מילה בליני לס לין ה' • קרייאטורה קי איסטה שאנה לו פואילי‬
‫אליג׳אראסטה אלקאב׳י לי ‪ 4‬אנייוס אי סי איסטה פ׳לאקו לו פואילי אליג׳אר ‪ 5‬אנייוס סינון סיאפארטו‬
‫אימייו סי צןי אפארטו קי לו ייסטיטארון ‪ 3‬לייאס לי אורה אה אורה ליספואיס לי ‪ 24‬מחיים מאס נין‬
‫לופואילין טורנאר אה קי מאמי אי איסטו איס קואנלו סי אפאלטו מתוך לי סאנילאל אינפירו סי נון סי‬
‫אסארטו סאלב׳ו מתוך די חאזינורה קי נון פולו מאמאר חי סי אפארטו אלה אורה ייאה לופואילין טורנאר‬
‫אי סי איי‪.‬סכנה ליפואילין טורנאר אפי׳ ליספואיס לי קואנטוס לייאס איבחוךדי ‪ 24‬מיזיס אפי׳ קי סי‬
‫אפארטו מתוך ליסאנילאלאון מיז או מאס איס מוחר לי טורנאר אמאמאר אסטה אלקאנ׳י לי ‪ 24‬מיזיס‬
‫)ש״ע שם(‪ :‬לע׳י לי גויה איס קומי ל ל י זי ג׳ולייה‪ .‬אינפירו נון מאמיג׳ילייו לי לה גויה סי ליפואילי‬
‫סיר קין ג׳ולייה סיינלו לה ליג׳י זי לה גויה לי סירה סו קיראסו; אי סי לי אזי סו טבע ניגרו‪ .‬אי אנסי‬
‫סי‬
‫דמ^לן‬
‫אליעזר‬
‫חיב ירד אות ח חלב‬
‫טז‬
‫סי לה לולייה אלילאלירה איסטולו מאזינה אי פזר מיליזינה לידיהן איזמיר קוזאפ אסורים טן אלילי‬
‫מאס אסו‪,‬קרייאטורה סאללו טומי אוטרה אלילאלירה ל ו ד י ה אי אנסי אלה קרייאטורה מחמה נון לו‬
‫לישין קומיר קוזאס אסורים סיינלו לי אזי ט נ ע ניגרו)מורם שם ובאה״ט(‪:‬‬
‫חלב קאנלילה לי ס י ל ו קי איסטה אילה קומו לה איגטורלה לי צירה אי גוטייו אונה גופם לי ס י ל ו‬
‫ג‬
‫ס ו ל ר י אלגון כלי נון םיקירי איסקאללאלו סאללו לו אראספה מויי ביק םייגלו דיכוי ס י ל ו‬
‫לי לה קאנלילה ארליינלו נון איסטה מויי קאיינטי‪ .‬אינפירו ס י ל ו קי םילריטייו אץ לה לונברי אי אין‬
‫ליקי איסטאלה קאיינטי גוטייו ס ו ל ר י אלגון כלי סיקירי איסקאללאלו)לבוש סס״י ‪5‬״ב( ‪ .‬אי אגסי סי‬
‫קאייו לה האנדילה ארליינדו ליינטד ליל כלי אי סיאמאטו אייאי נון םיקירי איסקאללאלו סאלב׳ו לי אבאס•‬
‫טה קון אראספארלו מויי כיין ‪ .‬משום לבגרות שלנו החלנ מומי ימי‪ 6‬רצים ומוםיח הוי כזמן ס ע ס לםגס ויש להקל)כימי ‪06‬‬
‫ומיין ט*ז וכנה״ג שם סס״י(‪ :‬ק א נ ד י ל א ס קימיסקלארון איןאייאסמאנטיקהנון ס י פ ו א י ד ן א ס ר ו ל י ל א ר ד מ‬
‫לוז ‪ .‬מירה אין לינים לי בשר כחלכ דין ל ‪ :‬סיב׳ו קי סילרט״יו בויינלו אין איל קרקע אי מיטיירק אין‬
‫ר י ל ה לי איל טיכג׳ירי קאיינטי איל טינלירי סיקירי איסקאללאלו אי איל קחינאלו איס מ י ח ד ‪ .‬אי סי איל‬
‫טינלירי או איל סאן איסטאלה בויינלו קי לו סאקארון לי לה לונברי אילומיטיירון אין ד ל ה ד ס י ל ו‬
‫אפי׳ יילאדו איס אסור אפי׳ איל קוזינאלו סי נון איי ‪ 60‬אינפ׳רינטיידל ס י ל ו )מורם סי׳ ‪5‬״ב ס״ז‬
‫ויאה״ט( ‪ .‬אי אין אלגונום לוגאריס קי טולו לוקי ארלין איס קין סיביו קואנטו קאלי קי סיאקאלילין‬
‫קואנלו מראיין לה קומילה לי לה לונברי לי נון מיטירלה אינרילה לי ס י ל ו אי אגסי איל איבריק לי ק א ל י‬
‫לי מיראר מויי ביין אין איל לוגאר קי לו מימי קי נון אייגה ניגגזן ס י ל ו ‪:‬‬
‫ף ףןןןן סגולה קי סי אקאלילי איל חחן אמיטיי איל סייאי לייילו ס ו ל ד איל פייאי איסטיירלו לי לה‬
‫נולייה אין לה אורה קי ליזין ז׳ גרכוח אי איס סגולה קי פוליסטארה סיינפרי ס ו ל ד ס ו‬
‫מח׳יראי סיי;פרי איסטארה אוביליסיינטי אסו קומאנלו אי ס י לה נזלייה לי מיטי ס ו פייאי איסטיירלו‬
‫סוב׳רי איל פייאי לירילו ליל נוב׳ייו פוליסטארה אייה ס ו ל ר י איל וסוא יהיה משועמ לם ‪ .‬ואם הכלם»פעת‬
‫הזזוג הראשון תשאל מהחתן קיתון של מים עי״ז מתנטל םגולת השמת לגל החתן על לגל הכלם ותשלוט םיא עליז כל ימי *•ם )ק״ש יקל״כ ע״ג‬
‫משם הלב ן«ט מ ו ס ל ( ‪ :‬ח ת ן איל קי אמה אל חחן או אה אוטרה פריסונה איל רשע קי אזי אי׳ססו נון טייני‬
‫כפרהנונקה אי נון טייני חלק לפוה״ב כלאיתא כתרגום ירושלמי ע״פ לא ימנול רחיםויכנ לא מיאון * • י י * ‪ p‬ופליז אלום‬
‫בל יענל אילין כפר כחיי עלמא י א ת י ‪ :‬מ ע ‪ #‬ה אין און אונבד קי אטו אה און ל י ד י ו אי סי מודיו אין אמיל‬
‫אנייו קי ליטו רשע לו לישו אין אורם לי סו מואירטי סאלריש קי ייו אטי אפ׳ולאט אי * ד ם אה איל‬
‫אייה טייני אל מלאך המוח אינפירינטי אי לי איםטה ליזיינלו קי פור איםטי פיקאדי קי איזו סי קאלזו לה‬
‫מואירטי אי ליליזי איל מלאך המוח קי נון טייני חלק לעוה״ב אי לוגו סימורייו)ק״ס לקל״ג ע״ב משם הרב ‪J(Vw5‬‬
‫ח ת ן אוזאן לי נון טומאר מוז׳יר םאללו אין מילוי הלבנה קירי ליזיר אין טיינסו די לןריסימיינמו ד צה‬
‫לבנה אי נון אין ס ו מינגואמיינטו)מרן בי״ל סי׳ קע״ט ס״ב ומורם באה״ע ס י ס״ל ס ״ ג ( ‪ .‬אואלמוןעםאלמנם‬
‫מצי לקלש והוא לעיקר מנהג זה איני אלאלסימנא טנא כלי שתמשך הנשיאין לעל לעולם משא״כ כאלמון ואלמנה אין נושנים כן מאמר‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫לכנר עשו כן נזווג ראשון ועכ״זלא עלתה נילסשהלי זה האיש החתן אף שקלש אח כלתו במילוי הלננס עפ״ו מזלו גרם שמתה אשתו ראםונם‬
‫וגם זאת האשה אף שקבלה הקלישין בנשואים לאשוניס מיל תחנה אעפ״כ מזלה כלמה לה למת ‪ pelho J J‬וכיון שק כנשואים שניי© * ‪I‬‬
‫‪P‬‬
‫נוהגים‬
‫לקיש נמלוי הלבנה )מעשה אנלהס‬
‫קאמיני אה מירקאנסייה‬
‫אה*»‬
‫סי׳‬
‫ה‬
‫׳ ( •י‬
‫‪p‬‬
‫חתן אין איל פרימיר אניין קי קאץ סואילי סאליד אם‬
‫ללאו ללא יצא נצנא ועשה לנקי יהיה לניתו שנה אחת לא איילי אלא שלא יצא במלחמה ולא יספיק ציל׳כי‬
‫המלממה להחתן פטור‪,‬מכל זה ‪ ,‬איל שלא יצא בסחורתו לתועלתו ולהנאתו אין זה נכלל וכי אש אין לי אומנות אלא ‪r‬ס ימות ברעב * ישאל‬
‫פל הפתחים י לאי לא יתחלק נין עניים לעשיליק‪ .‬והמחמירים נזה הטעה אותם לשון םלמנ״ס שכ׳ נמצות ל״ת ס י שי״א ח״ל‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫יע פי םמיזן‬
‫‪4‬‬
‫‪p&Ql‬‬
‫ח״ביו״דאותדוחתן‬
‫אליעזר‬
‫עצמו מוזהר• מלצאת מביתו בסחורה כל שנתו ע׳׳נ ‪ .‬ושיבוש הוא ‪;:‬של נספרים א‪::‬ר מן המעתיק בלבון עלבי אויממעתיק הספר וע״ש שהעתיק‬
‫לשון ערצי והטונה־ כי המתן מוזהר שלא לצאת לדרך ר״ל כ‪/‬ודל• לניס אכל לצורך עצמו למה לא •יא להרויח ולכמת את אשתו ‪:‬אה א״ לי מה‬
‫יאכל‪ .‬אין לך עצב גדיל מזה )הרד‪:‬״! בחדשות סי׳ רל״חדב״מ אה״עשי׳כ׳יח דברי מריכי א־״עסי׳ ג׳(‪:‬‬
‫ה חשוד גיודוס לוס ג׳ייייוס איסגיאן אין ׳חזקה די נכרים אי קואנזו דיזין איששה קוזה איס כשד‬
‫‪.‬לו‪.,‬קריימוס אה איל אינפירו ג׳יזייו קי איסשה סוסשיי׳אזו קי קומי קוזאס זי איסור טאננ־ו‬
‫קי סייאה‪-‬קוזאס די איסור די לה לייטאנעויקיסייאה קוזאס די איסור די רזכמיס נון חיה נאמן אי; חיס־‬
‫טאס קוזאס׳איסיפ׳ואי אסו קאזה נון פוחידי קומירדי לאס קוזאש קי איסטה השוד אי אפי׳ סילידיזי א ה‬
‫איל ככר איס נון איס נאמן)ש״ע סי׳ קי״ט( ‪:‬‬
‫‪...‬‬
‫־‬
‫דינים די קוזאס קי סימאנדאן פור מא‪:‬ו די גוי קי סיקירי םייארו‪.‬‬
‫ו חותם כיינו‪ .‬קארני‪ .‬פידאשוס די פישקאלו קי נול איי אי; אייוס סימן ק• מיטייז אין פקדון או אינ־־‬
‫ביאו פור מאט די נוי סיקיריי ‪ 2‬סייוס ‪ .‬סיינדו סו; קוזאס קי סו; הסורים מדאורייתא נון‬
‫לי אבאשייה קין און סיאו‪ .‬איצפירו קיזאס קי סון אכורי; מדרבנן מכל ביינו קוזיכאדו או קי מיסקלי מייל‬
‫אי ראקי אי ב׳ינאגרי קי בויייאי חין לה טיירה קי נון חיי פור יין‪:‬ס־ אי ליג׳י חי קיזו כיי; דאיכא למימי ש מ א )‬
‫העמידה אלא בעשבים ואש״ה אסורה משוט שמא העמיד יעוד נכלה הוי ששיר מדרננ! אכאסטה קון אין סיאי י• אי איי קין דיןז‪-‬‬
‫קי אפי׳ אין קוזאס קי סו; אשורי; די לה ליי קי לאס מאנדו פור מאני די גוי לי אבאסכיה קין אין סיאו אי‬
‫בדיעבד איי פור אסופ׳ריד אין איסטה סכרה )מר! ומורם רס׳׳י קי״ה ופאה׳׳ט(‪ :‬אי עודו איסטי איס אין‬
‫קחאסקי איי די הוספ׳יג׳אר קי לוכירוקו אי עייני פרוכ׳ינ׳ו היל נוי קון איסעי טרוקאמיינגיו אינפירו י‬
‫ב׳יאי לה קוזה קי אינביאי קי איסטה בואינה אסיגון לה אינביאו אי נון טייני נינגון פרוב׳יג׳ו איל גוי סי ל‬
‫טרוקה אלה יאודה טןיסוספ׳יג׳אמוס אפי׳ קי איל סיאי איששה בוזייאדי)מורס סס( י• אונה ליערה‬
‫קונטה קומו און סיאו דום ליעראס סיקונעאן קומו דוסשיאוס איל ממירי קי איסטה קאב׳אקאדו אי; איל‬
‫אניאו אפי׳ קי איי אין איל מוג׳אס ליטראס נון סיקונעא; סאלביו קומו און שיאו‪ .‬סי איששה סיראדו מוי‬
‫ייאב׳י אי איי און סיאיסיקונעה דוססיאוס ‪ .‬אינפירו קוזהקי לי אנאסגיה קי; און שיאי אי איסעוב׳ו‬
‫םיראדו קין ייאב׳י נון סיקונפה שיאו סיינדו איס קולאיי די אכ׳דירלו‪ .‬חי אנסי שי אינביאו אלגונה קוזה‬
‫יייגנדי״לי סאקואי סיאו איל סאקו נון סיקונעה ני פוי און סיאוסיינרו איש מויי קולאיי לי אב׳רירלו ‪.‬‬
‫אישיאבולעולאסקושעוראס דיל שאקו פאדהאדיינעדו אילו סיאוסיקונגיה סיאו סיינדו איסטאן ל א‬
‫קוסטודאש פארה אעייכטרו איס פ׳ואירעי פוראב׳רירלו‪ .‬אי סי שיאו לה קוזה קי אינביאו אי עאנבייןיסיאו‬
‫חיל פגאקו םיקונע? דוס שיאוש )מרן ומורם שם‪ :‬ס׳׳ג( ־• סי מאכלו פור מאנו די גויפיירנה סין נינטן סיאו‬
‫שי‪,‬אישטה קורעאדה קומו להריגלהדי לאס •שיימאס קי איסעאן פורגאדאס איס כשרה • אי אנסי סולו‬
‫מולו לי קארני קי ייאה שיקונושי קי אישטה קורטאלה אשיגון לס קורעאן לוש ג׳ילייוש איש כשרה אפי׳ קי‬
‫טן איי שיאו)פס ס״ה(‪ :.‬סי מאנדו פור מאט די גוי נהמה או אב׳י דיגוייאדוס סין נינגון שיאו סון אשורים •‬
‫שייגלו לה שחינה נון איש ניעי; סימן סיינדו ייאה סאג׳י אי איל גוי דיגוייאר‪ .‬סאלב׳ו יקי סי איס אישכיי י‬
‫לוגאר קי פחסאן הוגיה ג׳ינגיי אלה אורה איש מותר פירקי שי אישפאנעה די טרוקארקי נון לוב׳יאה אלגון‬
‫ג׳ילייו או גוי אי לו קונטס ‪ .‬אי לכתחילה נון מאנדי פוי מאט די גוי סין סיאו)פס ס״ו(‪:‬‬
‫‪t‬‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ס‬
‫אות‬
‫'"א‬
‫טבילת כלי‪£‬‬
‫ט‬
‫קין קי מירקו משל ‪ 3‬ב׳אזוס איגואליס א< אלוס ‪ 2‬ליס דייו מנילה אי איל אונו‬
‫ט!‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫ח״ב ירד אות ט ט ב ל ת כלים‬
‫ץ‬
‫אליעזר‬
‫נון לילייו טבילה אי סי מיסקלארון אי נון סי קונוסיין טורנה אי ליס לה טבילה אטולים ‪. 3‬‬
‫כתרי נע<ל אכל נלנר שיב בי‪ :‬לו מתירין וכלי הפסל לא אמרינן בטיל נרונ )רוח חיים י״ד סי קכ״נ( ‪ .‬אי ייסטו לי ליטיס‬
‫דינים ייאה איסטאן ביין ליקלאראלוס אין'חלק א״ה בליני פסח ע״ש ‪:‬‬
‫יאע״נ יקי׳׳ל חד‬
‫‪JTlfi^JD 2‬‬
‫מעשה כשאלוניקי שאחז השמיטה נמצאו ‪-‬מים כתוך ראש בנש אחל והבשר היה מעולכ הכל ניחל והולם אלם גלול‬
‫לפתוח חוט השלרה של נל הכבשים והחוט שימצא נו ריעותא הוא החוט של אותו הנבש הנמצא מים נראשו ונמשך‬
‫הריעותא מהרא‪ :‬לכל השררה ואותו הכבש‪ ,‬טרף והשאר כשל )מטה יוסף י״ל הי׳ ן' ‪:‬‬
‫אות י‬
‫דינים די יין נסןז אי סתם יינם‪.‬‬
‫א ב ׳ ע ן י קי טינפילארון לוס גויס פארה לה ט״ז איס אסור בהנאה אסיגון דישו איל פסוק ואטד אי‬
‫אלהיטו צור חסיו בו אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם איטאלו איל פסוק איל ביינו‬
‫אל קרבן די לה ע״ז קומו איל קרבן די לה ע״ז איס אסור בהנאה אנסי א<ב׳ינו די לה ע״ז איס אסור בהנאה‬
‫מדאורייתא ‪ .‬אי חכמים ז״ל פ׳ואירון אוסר סתם יינם די לוס גויס אי אפי׳ סי טוקו איל טי אין איל ביינו‬
‫דיל ג׳ ידיו איס אסור די ביב׳רלו ‪ .‬משוס יחול בנותיהם שלא יכואו ליחל ע מ ק ע״י השתיה ויבואו לזנות או להתחתן עמהם ‪.‬‬
‫אינפירו איס מוהר די אפרוב׳ג׳ארסי די איל סיינדו קי אגורה לוס גויס נון טינפלאן אלהע״ז נון איס אסור‬
‫בהנאה פור איסטואיס מותר די קוב׳ראר די לוס גויס סתם יינם פור קוב׳ראר סו דיב׳דה קי לידיב׳י‬
‫גוי אינפירו מירקאר אי ב׳ יגדיר סתם יינם פארה גאנאר איסאסור )ויש מקילין גם בזה לבוש סי׳ קכ״ג( •‬
‫ביינו בויידו דיל ג׳ידייו קי טוקו אין איל איל גוי איס מותר די ביב׳ירלו אי טאכביין פואידי ביב׳יר איננ׳ונטו‬
‫קון איל גוי)ש״ע שם ס״ג ובאה״ט(‪ .‬אי אגסי ב׳ינו קי מיסקלארון אין איל מייל או פימיינטה וכדומה אי סי‬
‫»*ןו סו סאב׳ור אילו טוקואיל גוי איסמותר די ביב׳ירלו )שס(‪ :‬בינאגרי די ביינו קי אב׳יאה דוס‬
‫כלים אי לוס אליב׳אנטו איל גוי אי לוס מיטייו אין אוטרו לוגאר באופן שהיה הגגסס ושכשוך איס מותר דיניו ב׳ינאגרי‬
‫אםי׳ נלא הפסל מלונה רק נהפסל קצת ואף שאנו מחמילין בחומץ ב״ז שאינו מנענע על האלן היינו משוס לכל זמן שאינו מנעגע אין אנו‬
‫בקיאים אם סיא חומץ או לא ועכ״פמילי ששק חי»ז לא נפיק וישעכ״פ להקל נלא נוגע ממש לק הגנהה ושכשוך שלא להחמיר בסשיהא)נוי״י‬
‫״‬
‫ה ל א תניינא ה י ׳ ם ״ פ ( ‪ :‬ב׳ינאנרי די ג׳ילייו קי איספ׳ואירטו קארארקי כוייאיאין לה טיירססי לו מומו‬
‫איל גוי איה מותר אינפירו סי נון איסטה איסטי קאראר די סייאירטי אים אסור )ש״ע שם ס ״ ‪ . 0‬וש״ג כתנ ששיפור‬
‫החומץ שאינו מנסך הוא כל ‪:‬אין שהין אותו כיין וזו קולא ;לולה )כנה״ג גםנ״י אות ‪1‬׳( ‪ •:‬ב׳ינאגרי די מ י אפי קי איס‬
‫פ׳ואירטי קי בוייאי אין לה טיירה סיינפרי איס אסור סיינדו קי סו פריסיפייו פ׳יאי כ׳ימ ייאה סי פ׳ואי‬
‫אוסר אי ליקידה סו איסור פארה סיינפרי)לבוש שם(‪ .‬סיינדו אנסי פיפינוס טרושיס קין ב׳ינאגרי לי לוס‬
‫טיס סון אסורים )שיג שה מ ׳ י״ח(‪ .‬וזר• בעי חייהי׳קס״ט כ׳ אני ראיתי בקושטא שלקחין מן הגרם כלוב וקש&ין ככושים‬
‫במים כיון ל ה מ ר י ד ו ע ‪ :‬א י ! מערכין יזי«ז או בושי‪ :‬בינו די אוב׳אס קי נון סי אמאדורארון אי איינדה איסטאן‬
‫אגראס אילב׳ינו הי סאלי די אייאס סייאמה ב׳יט אי סי לוטוקו איל טי נון סיפואידי ביב׳יר ‪ .‬אי אנסי‬
‫ב׳ינוקי איי אין איל אגואה אי אנסי ביב׳אנדה עולו עיינפי י ו אין איל סאב׳ור די ביינו סילוטוקואיל‬
‫גוי נון סיפואידי ביב׳יר)מרן ומורם שם ס״ח ימי(‪ :‬ב י נ ו •די פאםאס קירי דיזיר קי איג׳ו אגואה אין לאס‬
‫פאסאס אי אפ׳ירארון סאב׳ור די לאס פאסאס טייני דין די כיינו אי סי לוטוקו איל גוי נון סיפואידי ביב׳יר‬
‫)מורם שס סי״א(‪ :‬בוטה די אוביאם פיזאדאס או סין פיזאר קי איסטוב׳ו אין לה קאזה דיל גוי איס אסורה‬
‫שמא המשיך ממנה ואפי׳ בהעלמת עין שהעלים הישראל עיניו ממנו אסור ליקח ממנה )ש״ע שם סי״נן ובאה״ט( ‪ .‬פור איםטי נון מירקי‬
‫מ‬
‫י ו‬
‫‪,‬‬
‫י א י י‬
‫‪E‬‬
‫דיל‬
‫‪ptifel‬‬
‫ח״ב יריד א ו ת י יץ‬
‫אליעזר‬
‫נסך•‬
‫דיל גוי נינגונה אוב׳ה סיזאלה טאנטו קי איסטה אין בוטה כיאכטו קי איסטה אין גאב׳יטה)באה׳׳ט פס ס״ק‬
‫ל ׳ ט ( ‪ .‬אי איי קין דתי קי איס מוהר אי אנסי אוזאן אין שאלוניקי אי אין אינדימי קי מירקאן אוב׳אס‬
‫סיזאלאס דיל גוי)שו״ג שם מ' ס״א( י• ב ו ט ה קי איי אין אייה קאניאה או ג׳יבי קי סאקאן איל ב׳יני פול‬
‫אייאי נון הואילי סיזאר אוב׳ה אין אייה איל גוי אינפילו סי נון איי קאניאה ני ג׳יבי פואילי פיזאר איל גוי אק‬
‫אייה ‪ .‬וה״מ פיון שיש שסיצמשפה ק{ת שמנענע קצת הנוזא ויו‪5‬א יין צלול אנ) ככלי ‪5‬אין נו ג ח א כלל אין שם פיס איסיי )גא ז״» ‪06‬‬
‫ממ‪ : 1‬ראקי לי לוס גויס קי סאקאן לי ביינו אי^אסור קומו איל ב׳ינו)ש״עשם סכ״ל(‪ .‬יי! נסך ב י ס ו ס ו‬
‫והוציאו ממנו שפי ואח״פ מיל גירשוהו פ״א לשפר הנו׳ מיג אדמ״ק מ״נ סי׳ י״ג‬
‫נ»‬
‫ושוי והרנ מראית העין דע׳׳ו‬
‫חלק !!ליו •‬
‫או־ו&י קי אזין לוס גויס לי ביינו קי לו בויין אין לה קאללירה אסטה קי סי אזי קומו מייל איס אסור אי אין‬
‫לוגאריס קי סיטופה ליטו ארופי איס אסור לי קומיר חאלב׳ה לי ליס גויס םיינלו מיסקלאן ליטו ארופי קון‬
‫מייל לי ביזבאם)שו״ג שם סס״י וללא כלבוש(‪ :‬ב׳ינו לי לוס ישמעאלים אפי׳ קי נון סיירב׳ין ס״ז איס‬
‫אםול לי ביב׳ירלו)משוס בנותיהם(‪ .‬אי סי פוקארון אין איל ביינו מואיסטרו טאנביין איס אסול לי ביב׳יר׳‬
‫לו)לבוש סי' קכ״ל ם״י( ־• אגורת קי לוס גויס נון טינסלאן ב׳ינו אלה ע״ז אסיגון לישימוס אין לין א׳ טאנטו‬
‫טרל טאנטו ישמעאל קי טוקו אין מואיסטרו ביינו סין כוונה משל קי איל גוי םיקירי אסינטאל אי סאקו ל‬
‫רידומהלי‪,‬אקיל לוגאל או קי לילישו איל ג׳ילייו לאמי איסטה רילומה לי לאקי אי סי לה ליייו אי סי טוסו רן‬
‫איס ב׳ינויבאסטס קי ס׳ואי סין טונה איס מוחל איל ביינו אפי׳• לי ביב׳ירלו)לבוש שם ס״ז אהל יצחק יי׳ך‬
‫סי׳ י״ב וזרע יעקב סי׳ ס״ו( דפל »ה שאסיר נשתיה מן הדין לדידן מוה׳׳ו הגוים לאי עע״ז הן שרי אשי׳ כשמיה)נאס״נו יש״י קפ״ס(‪:‬‬
‫ג׳ידיץ קי טריקו לה ליי אפי׳ קי איסטה איג׳ו מילה סי עוקו אין מואיסטרו ביינו נון סיפואילי ביב׳יר)ש״ע‬
‫פס ס״ח(‪ :‬ב׳יגו קי לוטוקו איל גוי פארה קי סייאה אםור;לי ביב׳ירלו סיקירי ‪ 3‬תנאיס ‪ 1‬קי טינגה כוונה‬
‫די טוקאר לאפיקי קרייאטורה קי נין סאב׳י לוקי איס טונה ‪ 2‬קי סיסה קי איס ביינו ‪ 3‬קי נון סי אינע*‬
‫רימיטה אין אוטרה קיזה משל קי קירי סאקאראלגונה קוזה קיליקאייו ליינטרי לילב׳ינו )ש״ע שס פ ׳ י ( ‪.‬‬
‫אי אנסי סי אינטרו סו מאני ליינטרו לי לס טטה קי ליפאריסייו קי איס אזייטי אי סיטופו ביינו איס מיתר‬
‫גוים שהניאו עגלה אחת של עננים לנית ישיאל גיופ שנת ונשני החנית והתחיל היין )ישפך מנולי הגוים כלי א׳‬
‫)‪(3 & •3‬‬
‫ס‬
‫‪,‬״‬
‫‪:‬‬
‫והניחו ת י ח יזיין מלא ילד לאינול ונמלו םגוים המנכים שנחניח והזריקו אותן לחנית של ישיאל ואח״כ נעל הגוי אותו הכלי שנתמלא מיין‬
‫וה‪6‬לץ אוחו למין החנית ‪8‬ל מנכים והיין הים גלול הפל שוי פיוז והמשכה זי סימה שלא ככוונה וכמ״ש מין סי׳ קכ״ג »ו״י חס״) י״ל‬
‫*׳ יי״י יי גוי קי טוקו אין אינ כוייור ליל ביינו איס קומו סי טוקארה אין איל ב׳יט מיזמו)מולם שם( ‪:‬‬
‫גוי קי מינייו לה בוטה או לה רדומה באסטה קי נון להיאליב׳אנטו אין אלטו נון קירי ליזיר נאלה אי איס‬
‫מיחד די ביב׳יר איל כיינו‪ .‬אי אנסי סי אליב׳אנטו לה ריחמה אי נון לה מאנייו אי נון טוקו אין איל ביינו‬
‫איס מוסר אי כל שק קי סי טוקו סולו לה לירומה קי איס מוחר‪ .‬אינפילו סי כיומו לה לידומה אי לה אלי״‬
‫ב׳אנטו אי גיאזייו איל •ביינו אפי׳ קי נון לו מינייו איס אסור לי ביב׳ירלו)מורם ומרן שם סי״לו(‪ :‬ב ו ט ה די‬
‫כ׳יכי קי סירונפיירון סוס אוברוג׳יס סיפואילין מיטיר סור מאיו לי גוי)ש״ע שס סכ״ב ובאה״ט(‪ :‬גוי קי טוקו‬
‫אין איל ביינו דיל ג׳ילייו בכוונה מכזונח פארה סירלו אוסר איס מותר לי ביב׳ירסי איסטי נ׳ינו רילאננרי‬
‫דיל גוי פארה קי נון סי אוזי אה אזיד אוטרה ב׳יז אנסי קי אין איסגיי אוק נון ס׳ואירון אוסר חכמים‬
‫)מורס שם סס׳י(‪ :‬גוי קי איג׳ו אגואה דיינטרו די לה יילומה או ליינטלו ליל ב׳אז׳ו לי ביינו סי נון‬
‫טו‪3‬׳ו טונה פור טינפלארלוקי נון סופו קיאיס ב״נו איס מוחר לי ביב׳ירלו אי סיטוב׳ו כוונה פור טינ״‬
‫פלאללו נין סי פיאילי ציכייל )ש״ע סי׳ קכ״‪D 0‬״‪ . )f‬לגזרי כי שאס יניח סישואל לגוי למזוג יינו יהא רגיל אצלו כששוםם יין‬
‫'ואתי למעע כ י ם ) ל ג י ‪ : ( :‬ב ו ט ה לי כ׳ינו קי איסטוב׳ו אין מאנו לי גוי מויי ביין סיראלה אי איי חשש קי אין איל‬
‫טאפון איזו און בוראקיטו אי ביב׳ייו קין אונה קאנייה או טראב׳ו קון איל טראב׳ארור איס מוחל איסמי‬
‫ביינו‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב ירד אות י יין נםןי‬
‫ל י נ ו ל י ביליילו‬
‫יח‬
‫להוי מגע גוי ע״י זכר אחר לנאה״ט סי׳ קנ״י םקמ״ה משם מהרי״ל הל״לל(‪ .‬והמם׳׳ל י״י סי׳ כ״ז כ׳ לאין)התירו‬
‫כשתיה אלא כמקום הפ״מ ולא כמקום הפסל מומס ‪ .‬ואס שתה מפי נקב הכחא כפיו או ע״י קנה חלול היין שמשי הנרזא ו)מנוה יש )התירו‬
‫נשתיה נהפ״מ נין גגו* עע״ז נין בישמעאל ונהפםל מועט אין להתירו אף בישמעאל‬
‫וכ״ש בגוי עע״ו אנל היין שמפי הנקב ולמעלה אין‬
‫להתירו נשתיה אפי׳ נהש״מ ואפי' בישמעאל אלא לנגוי עע״ן שלי נהנאה במקום הפסל ונישמעאל אף שלא כמקום הפסל אנל בשתיה אםור נין‬
‫« ו י עע״ז נין כישמעאל אפי׳ איכא הםסל מרונה )חס״ל שם( ‪ :‬ט י קי פאסו טולום די ביינו די ליגאל אה לוגאי אי לה‬
‫נ ו ק ה דיל שלום אין ס ו מאני טאנטו קי איסטה יינו טאנטו קי גון איסטה יינו איה מ ו ח י די ביב׳ירלו אפי׳‬
‫קי לו מינייו איל גוי אי אפי׳ סי לה בוקה דיל טולום איסטולו אליייטה א*ס מוחר סיינדז קי לו איםטה‬
‫יילאנלו נון איי חשש קי טוקו סיינדו לה בוקה דיל טולוס איס איסטריג׳ה)ש״ע סי׳ קכ׳׳ה ס״ט וגאה״ט(‪:‬‬
‫ק ו א נ ד ו מאנדאן רידומה די כ׳יט פור‪.‬מאנו די גוי סיאקאב׳ידין קיאיסטי יינה אי טאפאדה אי לו ביק׳‬
‫לייאי אילג׳ידייו קינון טוקי אין איל ביינו אי אפי׳ סיאיסטוב׳ו אכ׳יירטה באסטה קי איל ג׳ידייו איס*‬
‫ט ו ל ו אסי לאלי איס מוחרפודקי םיאיספאנטה איל גוי די טוקאר אין איל ביינו סייגדו לו ל י א י איל‬
‫גיידייו )שס ס״י( י גויס או טילים קייליינין אונדילוס ג׳ידייוס אביליר ביינו אי ריסטו ביינו אין לוס‬
‫ל א ז ו ס דיספואיס קי כיב׳יייוןסי לוס ייאינג׳ו די לה יידומה מ א ס טן פואידין ב י ל י י די איסטה יידומה‬
‫לוס ג׳ידיייס‪ .‬סיינדו איל ג׳זדו אג׳ונטה איל ביינו דיל ג׳איו קי אים אסור קון איל ל י נ ו די לה יידומה אי‬
‫סי איס אוסיטודו )ש״טיס״י קכ״ו( ‪ .‬וי״א לנזה״ז ואינו אסול אלא בשתים לא שייך נ ו ניצוק ) נ א ה ״ ע ‪ .‬ועיין ג״י ו כ נ ה ״ ג ( ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫והחהי׳ל בי״ז סי׳ כ״ח כ לנישמעאל לא אמלינן ניצוק חינור אכל אם הוא גוי עע״ז אי ליכא הפסל אפול נשתיה ומומר נםנאס ואי איכא‬
‫הפסל שלי הכל נשתיה זכ״ז הוא ליין העליון אנל אם יש יין נכזם אין היין שנקנקן מצפלף לנטלו אלא צריך שיהא ס׳ בכוס עצמו ע ד האיסור‬
‫ואז לינו כיין העליון אנל אי ליכא ס׳ ככוס עצמו אפול אותו היין שנכוס לשתיה נין נגוי עע״ז נין בישממאל‪ :‬םתס יינם או יין נסך‬
‫קי איג׳איון אין לה טינטה או אין לה שאל איס מ ו ת י ) מ י ד ה אין דינים די דם בסופו(‪; :‬׳ידיו קי טיניאה‬
‫און מאגאזין קון ‪ 3‬בוטאס די ל י נ ו אי איל מאגאזין סייאדו אי פאסאיון אסקיי אי יונפיייץ לה פואייטה‬
‫אי ביליייון די לה כוטה קי איסטאלה אה לאלו ן י לה פואייטה דיטה נוטה קי ייאה סילידז קי ביליייון‬
‫די אייה איס אסויה אי לאס אוטיאס דוס אפי׳ קי איסטוליייון אליייטאס סייגדו לאם טופו יינאס אסיגון‬
‫איםטאלאן סון מוחיות די ב י ל י י דיטו ביינו אפי׳ שלא נמקים הפשל בין אס נאמר לישמעאל הואזעאל נ י ן א ם נ א מ ל‬
‫עע״ז הוא זעא< ככל מוני היין שרי פשתים)חס״ל סי׳ י״נ( ‪ :‬ב ו ט ה קי איסטאלה יינה די א ו ל ה אי ביינו מיסקלאמ‬
‫אי ביינו און גוי אי טומו און כלי אי אינטיו דיינטיו די לה בוטה אי לו אינג׳ו ד ביינו אי ס י לו ביב׳ייו אי‬
‫דיטו ל י נ ו קיסאקו גון איסטוב׳ו קלאיו ס א ל ל ו א ל י י ה גיאניקום איפילישיקוס אי נון ליייון ס י קואנדו‬
‫אינטיו לה מאנו איל גוי סי טוקו אין איל לינו־או נון אי אנסי גוי קי אבוקו אונם בוטחיקה קי אב׳ייה אין‬
‫אייה לינו אי א ו ל ה מיסקלאלו אי ביב׳ייו לי אייה אי ליספואיס לימה כוסיזיקה לה מיסקלאיון ליינטיו די‬
‫לה בוטה גיאנלי ליטו ביינו קי ביב׳ייו לי איל איל ט י אי אנסי איל ביינו לי איסטה בוטה קי מיסקלאמן אין‬
‫אייה ליטה כוטיזיקה קי כילייו לי אייה איל גוי טילו איסטי ביינו אים מוחי לי ביבייילו)חס״ל ס י ל״ה(‪:‬‬
‫מ י א נ א נ י י קי מייקאיון די איל ‪ 3‬בוטאס לי ביינו אי ליטאס ‪ 3‬כוטאס איסטאב׳אן מאגקאה אי ביינו לה‬
‫מוזייי ליל מיאנאג׳י אי ייאינג׳ו ליטאס בוטאס לי אונה בוטה קי לה מייקו איל מיאנאג׳י ליל גוי אי לה‬
‫מוזייינון סופו קי אים ב׳ינו לי גוי סי אין ליטאס בוטאס קי סימישקלו ליטו ביינו ד ל טי איי אין איל‬
‫פלליטה אפי׳ קי נון איס פיליטה מוג׳ה סי באללה איל ביינו ליל מ י קין ‪ 60‬אי איס מותי אפי׳ ך בילייצו‬
‫מ‬
‫ף‬
‫‪,‬‬
‫בוטהג׳ייייי‬
‫‪,‬‬
‫המבואר נש״ו ס י קכ״ה םק״נ לגס נםפסל מועט סמנינן לגייס נזה״ז לאו עע״ז נינהו)נוכיי מהלורא תניינא םי׳ ם ״ ח ( ‪:‬‬
‫קי גואילו ס ו ל י ט לייגטלו ליל מאגאזין ליל גוי קי טינייאה א‪ ,‬א ל‬
‫י‬
‫ג ן י‬
‫‪V‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ #‬אייאי אי איל ׳ילייו סיאו‬
‫‪V‬‬
‫ג‬
‫ס ו ס בוטאס קין לוס סיאוס אי ליל בוייוי ליל ביינו םאליייון לום טאפוניס ד לאס בוטאם אי סי בוזייאיון‬
‫לוס‬
‫דמשק‬
‫ח״ביו״דאותי יין נסןי‬
‫יי׳‬
‫ג‬
‫אליעזר‬
‫־׳•׳ ‪-‬י י י ! ‪ .‬י‬
‫•‬
‫לוססיאוסאי ביינו איל גוי אדיזירסילואל ג׳ילייו ליטוב׳ינו איס אסור )פנים־ מאירות ח״נ סי׳מ״ו( ‪:‬‬
‫בוטהג׳‪>:‬ד?יו־קי׳ארקילו גויס פארה קי לי סאקין איל ביינו דיל מאגאזין אילו מיטאן ליינטכו דיל קארי‬
‫אי אין' לוקייאיסטאב׳ה ייב׳אנלואיל גוי לה בוטה סי אבולטו איל־טאפון‪,‬לי לה בוטה פארה לה טיירה אי‬
‫קאייו־ איל •טאפון אישי אינפיסואה ב׳ירטיראיכ ביינו אי לוגו איל גוי גגיעייו לה מאט אי‪ .‬סילו לה בוטה‬
‫איצ׳יניירון לוס אוטדום גויס אי לי אייודארון אי אליב׳אנטארון לה ‪,‬נוטס ‪:‬איל טאפון פארה אריב׳ה ליטו‬
‫ביינו איס מיתר אפי׳ לייביפיירילי דל^אמריגן •לנסן י‪,‬א מפוין אלא אמרמ; דהנכרי‪ .‬לדגאת שכרו או למצוא מן י‪,‬א מניין להציל‬
‫ג‬
‫תיין והלייהוא טדזד נמלאכהו •ולדידן‪. .‬דככרים‪<' .‬או »ע״‪1‬הם מותר ה־‪,‬ין אשי׳ כשתי־‪ :‬ואשי׳ א‪ 5‬הכגיש יוו לםתום )ש״מ ח׳׳ג' כי׳ ין״ן( ‪.‬‬
‫איסקלאב׳ה גויה קי איספרימפייו אוב׳ה פארה אזיר‪,‬ארופי אי אינטרו סו מאנויליינטרו ליל כיינו פארה‬
‫סאקאר לוס גראניקוס אי סי מיסקלו דיטו נ׳ינו קין סוטרו איסמותר דיטו ביינו אפי׳ קי מן איי פשיס ‪.‬‬
‫רידוטה די ב׳ינו קי איספאב׳ה אין קאזה אי ביינו איל גיי פארה‬
‫)אהל יצחק י״ד סי׳ י״א דף י״ד ע״ד(‪:‬‬
‫באריר לה קאזה אי קיטו דיטו כלי פארה באדיר חין אקיל לונחר איס מותר דיטו ביינו אשי׳ די ביב׳ירלו ‪.‬‬
‫)‪ cs‬דט״ו ע״ד( ‪:‬‬
‫־ • ־ ‪ • .‬־‬
‫ב יולדת מוז׳יר קי איסטה פרייאדה דירה דימה תפלה‪ .‬פ^טרון די אילמונדו אלאב׳ו ייו דילאנטרי ד‪,‬‬
‫טי פורקי מי אגראסייטיס אי דאטיס אפו סיירב׳ה פרייס סיאה נומנרי די אדוני בינדע׳ן‬
‫לי אגולה אי אסלה סיינפלי סיאה ב׳ילונטאד דילאנטרי די טי אדוני מואיסטרו דייו אי דייו לימיאיסטרופן‬
‫סאלריס קי אפייאליס סוב׳רי טולאס לאס פרייאלאס לי עו פואיב׳לי ישראל אי אליב׳ייאניס לי אייאס איל‬
‫צטר לי סו פריים אי לאם איסקאפיס קי נון מוב׳אן סוס קרייאטוראס אי לאס מוז׳ימס י ליי טו פואיב׳לן‬
‫ישראל קי איסטאן פאריינלו קון טוס סייאלאליס לאס מוג׳אס איסקאפאלאס‪ .‬ליטולומאל אי‪ .‬פאראןפאר‬
‫י ב׳ילאס בואינאס אי בכלל סי קונרושאן אגורה טוס פייאדאליס סוב׳רי טו סיירב׳ה)©׳ולאנה איז׳ה לי פ׳ולאנה(‬
‫חי אליב׳ייאניס לי סוב׳רימי איל צער לי מי פריים אי &ין קונפליריסין מיס לייחס שארה פאריר פארה מוי‬
‫ליג׳ייאניזה איסאלגהלה קרייאטורהאל מונח אין אורה בואינה אי איןמזלנואינו פארה מוזיטרוס אי‬
‫פארה לה קרייאטורה אי נון אקונטיסקה נינגונה חאזינורהאי נינגונה מאקולה נון• אמי אי נון אלה קרייא*‬
‫טורה אי סיאה לה קרייאטורה קונסלידו קו; טודוס סוס מיימנרוס סאנוס אי סי טיגסייה כוב׳רי'איל‬
‫סיטינסייאס כואינאס אימי אליגרי קון אייוס אין איסטי מונח אי אל מונח איל ב׳ינידירו קיאיןטו נימברי‬
‫איל גראנדמיאינפ׳יאוזייו לייו יינו לי פייאלאליס אינג׳יטי לי פייאלאליס סוב׳רי מי אי יינ‪0-‬לי נדר ייתינ׳ו‬
‫סיב׳רי מייל'נין׳ סאליר פור לאס קאייס וכפרט דילאנטרי‪-‬די אונבליס ביין ב׳יסטילה אי"»י‪4‬מיע׳וייאד‬
‫פ ו ר ק י ׳ נ ק ' ' ׳ ' א נ ד ק א ר קון מי אי קון איסטו סירהלה בוקה דיל שטן אי נון אב׳לי נינגון מאל פור מי‬
‫אין אורהדייימ‪/‬־‪-‬פאריר אי טוחס לוס קי סי אליב׳אנטאן םוי׳רי נוס פארה מאל קאייגה סוב׳רי איייסמיילו‬
‫אי פאב׳ור קון'נראנדיזה די גיו בראשו סי אקאליין קומו לה פיידרה‪ .‬פאערון די לאס פייאדאדיס גיאטי‪.‬קון‬
‫מי קון מ^דה די לה מיירכזייל איקון מילה די לאס פיאלאליס אי מי אינטריס אמי אדיינטרו ‪-‬די לס רעלה‬
‫דיל לין אז קון מי'?לקה אי מירסיל פור צ!ו נומברי איל גראנלי אי לה אמוזוטרוס ב׳ילאס לארגאס פארה טו‬
‫סידב׳ימייכפו אי״מיריסקאס אמי אי אה מי מארידו קי מוסאגאמיס ב׳ייז׳וס אינג׳ונטו אין לה טיירה סאנטה‬
‫קין גיו סירב׳ימיינגיו אי מוכואליגר'ימוס‪.‬קוןמ‪1‬איסטרוסאין׳סאיקון מואיסטראסאיז׳אסאימיריסקאמוס י‬
‫אקמפליר תיקון לי מואיסטרו נפש אי מואיסטרו רוח אי מואיסטרה גשמה אין גלגול איסעי אז פור טוס פייא־־‬
‫די^יסלאס מוג׳יאס איפור זטה לי מואיסצדוספאדריסלוסםאנטום אברהםיצ&ק אי יעקבסיאןפור‪-‬ב׳ילונ* ‪l‬‬
‫טאד דיג׳אם די מי בוקה אי פינםאיויינטוס בואיצוס די מי קוראסון‪-‬אחני מגפ׳ואירטי אי מי ריחמיחר‪• :‬‬
‫פארילה‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ו‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫ח״ב‪-‬ירדאות״ולחז‬
‫אליעןר‬
‫יט‬
‫פאלידה סגולות פאיהצה קי איססהפאיייגמימייהבדיניסגזליזח־ו ‪ :‬מ א ד י ר ה ‪ rfr‬אויהז*‪ :‬סי‬
‫ד אז״ר <‪ vb'rv‬פארה לאס‬
‫פאריר איס מאינו קי ריסילה די אויר אלמנה מציה קומו‬
‫קהלוח ארטורסר לאנה פארה אזירציציוח <‪ f‬לאלאר לוס מליחות דיל קהל קי׳‪:‬גון׳א»סמין סומייו^קן»‬
‫דקל״וע״נמשםהיב שבט מושר(‪ .‬אי ייו דגו קי מיזיור ד סודו איס קיאדיסיל‪:$‬מו*׳ד מי ך‪-‬מן‬
‫סאליר פוי לאס קאייס ביין־ ליסטידהאי ביץ אפ׳ייסאדה אידי נון באלייאד דלאנגןלי ד אונבריס פארה‬
‫קינון לינגאן אפיקאר קון אייה אי קוןאיסטי זכוח איל שי״ח להאיסקאשארס מפל צ‪5‬״ה יצוקה זמלד״*י()‬
‫לחיים סוגים ולשלום‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫אות כ‬
‫״קין קי סיפ׳ואי אה אועיס סיב׳דאדאי ייסטו סו כחונה' אין סו סילדאד גון עייני די״‬
‫א‬
‫‪' .‬מיניסטיר דיאיסקריליר אוטיה כחובה פיינדו קי לה כחובה ייאה איסטק״קיים איגפייו‬
‫סי סיקימו אי• סי&ירדיי קאלי קי איסקייג׳ה אוטיה כחובה ונמליגות שאין מנרשין נעל פמןש ש) אשה משוס ח‪.‬־ם לניט‬
‫‪ .‬נלשון אין צריך לפתונ נתונה אנל אין המגי* כן ואין לשגות)מזרם אה״ע‬
‫סיז ס״ג ו ל נ ד יומ> סי' מ״נ( ‪ :‬י י‬
‫בלב קי אזי‪.‬יאנייוס אי שיקומי לאס קומידאסאפי' קי נון מיידי‪.‬ליפואידי דאי קם המוח" אי נק‬
‫ב‬
‫פאכמ פור צמר בטלי חיים אך בחנאי קי נון לידי אגוז׳ה דיינטיו דיל פאן סיינדו פואידי סא‪5‬יר‬
‫‪. ~.‬‬
‫לוקו אי אייםכגחנפסוח )יש״ל באה״טסס״י קי׳׳ו(‪ .‬אינפייו לוס קי אחארלאן אלוס פדיס‪:‬אי'אלוס‬
‫גאטוס מכה טריה פויקי ליס איזיירון אלגו; דאנייו טן אזין ביין אי אפי׳ איסיי איי כמ״ש־הרב סלל‪ •/‬י ו ק ע׳‬
‫יחמנוח‪ .‬אי קאלי קי פינסי איל ין אים קי איל פסוק דישו ורחמיו על כל מעשיו‪ .‬דישייון חז׳׳ל סולרי איל‬
‫פסוק לבני עויב אשי יהראו קי איל עורב וגדאשה[ קואנדו פארי סאלין לוס איז׳יקויש׳בלאניןמ׳^ א ל‬
‫זכי אלה נקבה ייו פייטו טו פריטה לוס איז׳יקוס סאליידון בלאנקו© יאיס קי גמ׳ ‪' pfc‬מיאיסטיוס אי לוס‬
‫אבוייסין אי מן לים דאן ־"קומיי פאיהקי סי‪.‬מואייאן אי ב׳אן איסקלאמאנדו די ־לה אמריי׳יךיאז* אילש*ת‬
‫ליס קיייאה די לה צואה די אייוס קי סי אזי פודו גוזאגיקוס אי צןי ל‪#‬׳קו»ין א י ד איספיכד מאנטיינק‬
‫'אסטה קי ליס אינפיסהאקייסיי לאספלומאס פייטאס אי א^םטינסיסליס סיאיץ׳אקומידאיצ פאמ־י‬
‫אי לה מאדיי לין אי מידה קואנטו איס סו פייאדאדיד איל שי׳יח סייה בינד*'ו ישו נומגייאיאנ&י ס‪1‬פא??וש‬
‫קי איל שי״ח אחו חסד קון לוס כלבים סיינדו נינגון אופ׳יסייו כיייכק *איה מ א ^ י י ^ ק &י נק כ ד י נ י ן ^ ה‬
‫מייקאיפאן ס׳ייאדו נון ליס דה נינגונו קי איזו אילשי״ח ליס דמייני לה קומידהיאין*‬
‫דייאס איסיינדוקי אילשי׳׳ח אפייאמ סולייאייום בודאי קיאיס נק הראוי‪.‬א‪ :‬קי ע ו ו ו ט ר מ ן ש ^ ^‬
‫םייאדאד סוליי אייום אפי׳ קי דישימוס קי מן הדן ייאכ לופואילימאעאר איגפיתאילנןאדם ^ ל ל ^ י‬
‫אגס לפנים משויח הדן ומה י ק ומה יוסין« קי לוס ל ה אחארלאר פורק* לי ‪ $ j r ? W‬קומידה וכן; לי‬
‫לאן אדאי לה קומידה אטיאס או לי ב׳אן אפאגאי לאס סר׳ ודאי קי נק ‪ .‬אי‪.‬־אוייאי ד און *ןן קי&יייס‬
‫מ י י נ ו שאיאיי יע״א קי און דיה ביינו אין קאזה מופו אלה מוז׳יר ייימנןץ אי^יםקלאמאנדו קי א ל שמי‬
‫לי^מייו^זקארני לי דימאנדה אלה מוז׳ ד לי דתי נד קרידה זפי׳שולה־מי להקומייו לה ‪npjfifpfV‬‬
‫פורקי נידלידאעיש און פאן קי סי לה קומיירהקון פאן אי דיליסמה פ׳ואי אלה קאייאי‪-‬אי‪.‬לי‬
‫קינון סי‬
‫קאמיי מגל על דאבדן ‪-‬קיאגורה מידה נון סון עופאדוססיסיז׳אמדג׳ימף חמימיםקי‬
‫‪£‬אן קי טן סי‬
‫‪:‬אראב׳ייוכלל וסללי דמו זקן סא!לו קי אדרבה איזו סימןמןלסמו*׳*‪:‬פורקי ^ לידיו‬
‫קומיירה‬
‫‪%‬‬
‫י‬
‫״‬
‫ץ‬
‫ו‬
‫‪pBJH5‬‬
‫ודביירדאווכ‬
‫כלב‬
‫«ל*עזר*‬
‫‪:‬‬
‫קומי** & ‪ ftMJnfr&itp‬יצאולאיי&ה יךמו©־‪0»>0‬י?‪.‬דיטז־מ&סם אמחוטחס‪,‬בי?ן או!*טוראלה ׳יי‪ .‬לם‬
‫מחייר^ייי*ז אוייאי ד ש ו מ א ד י ז י ע ו מ צ ‪ 1‬ל ו « ? ‪ « 1‬ת י צ נ י ה מ ן מ פ י מ ה א ח ח ‪ .‬י א * ס ^ א י ‪ ^ 0‬א נ ל ו סירה איל‬
‫מארילו׳'«אמר*מ^רשיאיל)‪:‬אל^ן^ארי^י‪:‬ייאס עומ^איל פאלי‪-‬אי׳ייאה לה‪-‬ב־אמעוכם•»א‪-0‬די ליקי‬
‫מירישימן מזמ*באנ«האיל לאנייו‪-‬קי ג מ ס ‪ -‬א ק ו ג ט י ס י י ‪ 1‬א״ןלה מונילי; סאלבייקי דאנייאמוכ; אמואיס״‬
‫‪4‬‬
‫•‪ a..‬גד‪-‬״‪.‬ז • ‪-‬י‪ :‬־שמיויאלמהי^אילמאל^לי^ראב׳ייה רה״ל ילישזפינן אפיץ ‪:‬‬
‫ג ‪:CTjfcfS‬א׳‪#‬ולזי\ק‪3‬אוי^!& מט׳יליסאל־׳‪3‬וא*י‪$‬י פארה לוסד&לים• אי ליס־ז׳יגוייאן‪-‬גאאינאס־אי ליס‬
‫י י טינפלאן מייל אי אגיאה קון סא‪$‬׳או‪:‬לימ‪:‬סאר^‪-‬מאילוס פאיה לוס שליס אי ליס לייין איסייו‬
‫קי סייאה אביוזוטריס פור קרבן אי ליס אורלינאןמיזה קון קאנדילאס אי מולוס לי איספיסייאסאי סי‬
‫אינקורב׳אן אי סי אמלילייאן אלוס שלים אי ני‪:3‬אינ^לן‪ #‬איל נומברי ליל פי״ח גון לאס קי אזין איל‬
‫‪ £ PJf$‬סימי״‬
‫י‬
‫אעלילגקו אי גי^לנפ סא‪/‬ימס‪..‬א‪:‬ס־ אגראסייאן אלנס שדים קי מיליי‪-‬יני! איל‬
‫לאגעי די אןנילאליס ןיי מוז׳יריס ר י אזין בודאי הגמור קי איספו איס איסור גמור אי איס י ח « * כאללאג•‬
‫דיליו אינלולוקו נל יראי! ובל יימצא ולא תהיה כזאת ־צישראל')כמישהי בזה‪ .‬מוהר׳׳ח ׳סאלאג׳י ז״ל נ ס פ מ‬
‫משא חיים‪.‬מנגרכס‪.‬כ׳‪-‬אוג!‪.‬ס״ב(׳‪..‬אינסירו'סימן אזין בינגו; דיגוייאמיינטו אי נינגין"סאימרייויניחור^‬
‫‪.‬נאן *יעונה משט סאלב׳ו‪..‬קי‪.‬כיומאן‪/‬מומייא אי צוקך אי לו איספארזין פור אי! קאזה או פור א־ל‪-‬לוגאר קי‬
‫&י‪-.‬ק<‪/‬ייוא‪."$ 3‬סי איםפאנטו אי יאזין תפילה‪.‬אל שי״ח אי״ל מיליזינאן חאזימש קילו מילייזיניגאל״יחאזינו‬
‫די סו האןימרה אימוו איס‪.‬מותר‪).‬מוהר״י הזן יל'בספרו ישרי לנ ‪ f f w w‬א& ‪4‬לן‪ .‬מן»׳‪ £‬א־י הצע‪,.‬‬
‫‪ }r^fgnfttli‬מיל? זיין ג ‪ /‬זשריקאגמיעיעושין 'למילז שיןייין איתי איהשא?<וו לי לז מייל‪-‬י<»וכ<י'»»י‪0‬לו»י"»‪« 5‬י‪5‬את* »צ*י י‪-‬ן‬
‫» ׳ ‪ w p‬אשי הי‪&1‬רן זא;י ליאיס נעי<י<י ‪:‬מועיל ו‪:£‬וא צדיימ׳וזאי כמותר לע‪:‬תז אפי׳ ‪rsw‬־‪*k‬״‪ jr‬מדן שי׳ ‪":‬א י‪6‬י׳ כ״יכללתן‬
‫מולד לענותו מנת ינ״כ שו׳׳ת מזהר׳׳ס »ר »ייו• ‪0‬י׳ <׳׳» ‪5-‬‬
‫ל ‪ B * W f i‬־איסטה אי&קריטו אין שרשת קדושים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליו‪.‬אי מן •סייאיגה‬
‫•־*אנייו די ‪ -‬פלאים ־סאלכ׳ו לאנה א^לינו קי אנסי איסטכ איסקריטו‪.‬אין פרכח כי תצא‬
‫‪.‬׳ ‪•:‬‬
‫‪ vi^ft‬עטנו ׳‪0¥‬ו* ו‪^9‬ןזחיס יחדיו ‪-‬אי נין סייאמה אין‪.‬ל‪:‬ון הקודש לאנה סתם סאללו לאנה די אוב׳יז׳אס‬
‫‪10‬‬
‫אי לאנה ל^‪.‬קא»ייו«איופי«׳לא«‪:‬די גאמיאוס אי לאנס זי ארנבת אי פילוס די קאב׳רה •אי אלגורון‪?..‬ון‬
‫סייאמסגל^‪<-‬״‪-‬מלנת^}ןיי;א»י^»»מןמ^^מ‪.‬ס^ )לנמ^שי׳‪ :(jto .‬מן‪..‬איל פאג‪1 .‬ו‪.‬די כלאים אייס‬
‫אמורדי־^ל^סאלב׳וס?‪-‬מיסיןלו'לאנה‪ .‬אי‪-‬לינו• א י ג ג ^ מ ט ו ' צ י ' ו ‪ 2‬פ ^ י מ ! ו א י ע ׳ ‪ .‬ן נ ע ו ‪ : .‬ק ק ‪ .‬א י ס ט ו‬
‫שייאמה^‪ ^ >1‬י י & פ י א ^ ן & ס ^ ל ו &‪.‬לגק• ט‪.‬י‪5‬י‪,‬אי‪.‬גג׳וגפ‪ 1‬ל & ס ט ג ס י י א מ ה ג מ ‪ .‬וי‪*:-$‬י‪.‬רכי »יז~»^ת‬
‫ז‬
‫י‬
‫;‬
‫ג‬
‫מ א ל‬
‫‪n‬‬
‫‪ ,‬ל ו ס‬
‫‪4‬‬
‫י י ‪" .‬‬
‫י‬
‫י י־‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫ז‬
‫‪! . . - . -‬‬
‫‪^ r j ^ p r r s‬‬
‫;‬
‫‪.‬א<‪.‬ק;‪ ,&$‬גןוע?'קנ] א‪ 1}:‬דלי‪ jb pfp‬קנ‪5‬וס או קי קוז'ייו פאלייו דילאצה קין אילו דיי ג׳יטיין או‪.‬פאטיו‬
‫איסכלאיצ‪f^*>65‬ליי״וילפיקיזה'!מדא?סריך מהוגי ל^תיר נל^סגציצי״‬
‫‪^^T^XW^M^^V‬‬‫ס«ן א‪,‬‬
‫גלמ ־מנלזשידנור נו״שלא נמקו© &יה א‪:‬יר מן'ההייירה <י\'ש‪F6‬י!‪3‬שרחו»י <<•‬
‫־מןיימ איקייאלא תוןו^שורין‬
‫‪ &«<-w‬ימן «י*ז«‪:‬ריהי ?׳ד־ ל א נ ה די‪-‬גאלדאוסאי״לאנהיליאולי‪1‬ןאם‪.‬יקי'לאס לץס*‬
‫'‪Vwjhi‬‬
‫׳^^י‪5‬גיולעו' • י לאש *פז*לו אינג^שיאיש־‪-‬איל ריב לאנה ד • אוב׳יזיאס‪-‬או־־אפי׳־^אד‪.:‬אי ‪-‬מיטאד‬
‫ז י אוכ׳^אס׳איראיה־אסוניזקקןנ׳יעין^‪-‬פי‪-‬איפיאי^י^ל^לאנה־^‬
‫ללו^צטה קימו^פ׳ואיל©‬
‫‪' DHWW‬ל^א<הזי^מי^אכ!^שי ג א ל ז ה י ' ־ ^ ק ‪ 0‬ז ^ ל י ן ל א נ ה י ד ^ « ^ א י ה מ ו ס י ק י ן ^ ־ ^ א פ י ׳‬
‫^מף‪«7‬שזמןלפ‪«91‬סמ‪6‬מו^ס‪.‬‬
‫לאמ^ו^ה־מימקלאדזל!‬
‫‪ ^ f‬׳ ^ ־‬
‫שאין‬
‫* ‪-‬‬
‫‪:‬״*״•*׳ף‬
‫י‬
‫‪..‬חעי^ד׳אוחבב^אים‬
‫כ‬
‫‪"WP^H.‬‬
‫שאין איסור מן גפורם אלא שעכוכ! ושמישו שהיא עלה מורכבת נט;׳ שינוח שהם שוע ע ו ר מוז‬
‫פור איסטו• גןואימפ‪-‬די‪-‬ק^דממס‬
‫קי אזין לי אייוס כ׳יסטידום איש מוחל ד קוזירלוס קון אילו לי ג׳ימין‬
‫ואין ו«שי‪4‬לנימין‪-‬של *מי&נס‪6»*4‬״י‪*,‬כצלי)‬
‫מ ל ל החוטיפשתן שתפרו נו שהרי בנולי! נמיעיטן וכן היין בססתים וקנבוס שעירנן נימל אם הריב קנבוס‪.‬מיתר עם ‪ J$n#£‬סרוג‪(pa.‬‬
‫או אפי׳ מחצה על מחצה אפור מם צמר'הלנו מי שנתערנ לו צמר עם פשתים אסור לטייתו כיצד ־יעשה מניא מיין א * ‪.‬ומעלגו פ מ & ימנשל‬
‫אחד מהם ואין כאן משום אין מנמלים‪,‬איסור לכתחי׳ שעדיין אינו איסור קל זמן שלא נעשה החועין נגר לפיכך לא שיין נסו נימול אלא קיי׳ שנמשו נ כ י‬
‫או חוטין אבל לאחר שנעשו נגל או חוטין נאסרו ונעשה נולי גוף אחי של איסור ולא שייך נהו ניפול דלא שיין ניטול גרוב אלא‪.‬איסור שנתערב גהיתר‬
‫אנלהיתר שנתערנ נהיתל־וע״י'תערוכת זה נאשר לא שיץניה ניטול שאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור)לנוש כי׳ רצ״מ( ‪ .‬ומותר לחבר‬
‫עורות החפורות נפשתן תחת נגדי צמר ואעש״י‪:‬אסשר שיכנים חופ הקננוס שתופר נם ומחנר העור עש ה נ נ י נתון חוט של תפירת עור שהוא‬
‫פשק והריהו* »אנר החוט של פ‪:‬תן לנגי של צמר מותר‬
‫כיון שאין ז? איסור לאורייתא אלא ירננן נהגו )הקל ולרמנ״ם הוי כלאים‬
‫‪ WJ*T‬ואכן‬
‫נאומן שעיבר חוט הפשתן על מקום חתוכי העול שאס כן ניגע * י " ו * י ( י לאנה איש מוחר־לי לאילה דיגטרו" ל*ל‬
‫•קאב׳יםאל או אלמאלראק לי ג׳יטין אי קוזי לוס דירילוריש סיינלו קי לה לאנה קין איל קאלישאל טן איש״‬
‫טאןאג׳ונטאחס קון קוסטורהאפי׳ קי אגורה קי איסטה קוזילו איל לירילור גון פואיד םאקאר לה לאנה‪.‬‬
‫אינפלו סיינלו סי איי אלגון פ׳וראקו • ייאה פואילי שאקאר לה לאנה סין דישקוזיר איל דרילור איש מוחל אי‬
‫מן איי איסור לי כלאים אי אפי סי אינקאשו לה קוסטורהליינפרו לילה לאנה מיזמה )אסיגון איס איל‬
‫מנהג־קיימיטין פוליס אין איל־אמאלראק אי ליטוס פולים איסטאן קק איספאגו קי איס די ליכי( איס ‪$(#‬זר‬
‫‪,‬‬
‫קי״ל למותר)לנוש סי׳ ש׳ ס״ה הרינ״ז נחישות שי קפ״נו ועיין‬
‫‪5‬‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ג‬
‫נית ל ו י פי׳ קנ׳׳א שכ׳ שצדן ליזהר פלא ימסרו םעורות‬
‫מ‬
‫‪,‬‬
‫ש*ד ינוליליקח הצמר משם נלא התלת התפילה אכל ככלאי נגלים של צמר שנתן לשם אסור לתחזנ התפירה בהם שהד איאפשיליקמ משש‬
‫סבגמ& נלא התרת םתפירם )לכוס סי׳ ש׳ וכ״כ העהי״ט סי׳ ל״נאות י״א(לכרים וכסתות הממולאים ניז* צער ותפורים • מ ס ^ נ ו ג ם כ א ן צ ע‬
‫יש תפירות רנות לחברן וחוט התפירה עונר מענר לענר הניא לנרי הטול ומולם םי׳ש׳ ס״ג ונשא ונתן נ י נ ד ה פ ומצא ם י « נ פ פ ן פ < ? ס י ל‬
‫כמורם 'והרנ שרח שושן לחה הוראת הרנ גו״ר שפ׳ שיש בהן כלאים לאילייתא לליתא לכיון שאין חופן שזול אין נ ק איסור אפי׳ ררנק י«״«‬
‫)שתחילה אין להקל ע״ש ודברכ״י שי׳ ש׳ אות ה׳ כ׳ על לנרי ‪-‬מורם הנז׳ לאם יש תפירות נאמצע כאופן שאיני יכול ליקח הצפי פשיטא‬
‫‪ySn‬‬
‫והוי חינור לכ״ע ועיין נאז״ט סי׳ ש׳ סק״י‪ :‬גאדיר לי כלאים איס מוחר לי אסינטארסי ליבא‪8‬ו די׳ ‪6‬יל •סורקי‬
‫לי מאמסארי ד ל ה ל ו ב ׳ י י ה א ו ד א י ל סול סיינלו איל כלאים גוןאיסאסיר כהצאה אךכחןאי יקי נון טוקי‬
‫איל ג׳אליר קוןסו קוא״רפו)מורם רס״י ש״א וכרג״י(‪ .‬אי אנסי קושינישקי־אימטאן קוזיהמ *‪ ft‬כלאים אי‬
‫איסטאן אין לאש שייאש אי אין לוס קארוס אי אישטאןידטוס קושינים איגקלאב׳אלוס קין קלא‪'5‬יס־אל‬
‫לירילור אים מוחר לי אסינטארסי סוב׳ריאייוס סי נון טזקה סו קאמי אין אדום * ‪» u w w o‬דס‬
‫‪'*fee‬יא•'׳ונכפף ע) ציד אלם לומיא ימינח על התנן שאים נשקע בתוכי אפור )פנים מאייות ש״כסי׳ידצ(ז ל‪51‬ך אוזאן אלגוניס ‪.‬‬
‫אהבאלקאר איל אילו קילו אינסיינלין אין להלוננרי סי סיאמאטה סריסטו זיין קי איס‪-‬ג׳יטיןיאו׳^י‬
‫נקי סיסיאמאטה לחין קי אים קנטס נון אים איסטו טעון סימן קי לילי מוגיאש ב׳יזימ׳קי איל^י&דן‬
‫אללי קומו איל קנבוס יכן אין )םמין על סימן אחר שהקנניס חיטים אלופים נמשכ* ממנו וכיוצא)ש‪1‬״ת ‪ #‬י ׳ י ם » * מיג״יעי* &״פ‬
‫יעיין מירס( ‪ :‬קודג׳ה קי איי ריינטרו לאנה פואילי קוזיר אץ ד ט ה קולגיה שאכ׳אגה־ד *׳*ין״אי׳שי‬
‫אקאב׳ילי אקוזיר ליטה סאכיאנה ק ו ן אילי לי סילה לעל כאן לא אסרו הפימךס לחברי ג ג י <‪ jptt‬־יהצמר"יחי‪itoi ft*-‬‬
‫סצמל עם׳ נ ג ד פשתן משא״כיננ״ל לאינאהפסק הבגל של נוגאסנין הגיזי צמר והסאג׳אנהשל פשתן נלאה‬
‫מ ד ומם ג ^ נ נ ״ ו ז א י נ ו א ג א‬
‫•*מי י*י*ו טווי זארוג לאין איסורו אלא מילבנן ביון למסם‪-‬ין מילי ביני כיני נלאה למותר)שם חיש ח ״ ג י פ ״ י ‪ .‬אי ליס קי אזין לימה‬
‫קולג׳ה קון לאנה סי אקאב׳ילין לי פונטיארלה קון אילו לי שילה או ד ק נ ג ו ס א י טן קון אילו לי ג׳ימין‪:‬‬
‫כלאי זרעיס מה שניסגיס היתר ננטיעת ענפי אהל ושושנים יכרימהע״ישעושיןםלקפשזלימ^מםואומומנין גו לאום מינועים ‪pto‬‬
‫י‪.‬‬
‫וע״י הסטה משרישים הענפים בקרקע נלע*י ילאשייך שרכנה אלא כשני המינים מ ע ו ל ו * למע)ה‪».‬םקלקע‪6.‬ו'לכל י מ ‪ 6‬מ‬
‫כפ‬
‫שמתווים * ' ל ע ל ו ^ מ ה ק ר ק ע משאיכ הנא שהמנופ מ א ת םנתשנס נסלקי הענף כלה ונלה נארן ואינם מתירס ללאום פני תנל ‪« p‬רמת « « מ‬
‫•<מממ_נאר;‬
‫לא מקרי‪ .‬ס ר מ ס אילן גירק ימימ‪.‬ללינא איני אומר לא היתר ול^איםיר והמחמיר‪• .‬םע״ג )‪«1‬״ם‪-‬י״י‪&.‬י׳‬
‫*‬
‫אינכיזאמוס‬
‫‪: (m‬‬
‫י ‪pftfcPf‬‬
‫‪-‬ח״ביויד־־אות כ כלאים‬
‫אליעזר‬
‫אינביזאמוצולי״ארץקי לוס קי אוזאן אטומאר ראייה די רחאס אי מורטאןלה פדייה יי לה ראמה אי מיניין‬
‫גראגוס דיניייגו פארסיקי קרי&קהליטא ראמה איל קי אפיזגה די צין' חזיר איסטויפויר'איסור די כלאי׳ תבא עליו‬
‫גרכה‪'.‬״נלאים״מה נאכגו רבים יכן ?לימים עי‪,‬זני» כרמיפמהגויס ובתוכם אי<;ות ננוועיס שקלים ואפרבקיס מ נ ן מורמים ימקיימיש‬
‫איתן והוא מ נ ו ‪ /‬׳ ^ י ״ ז כי׳‪ .‬ר}*ה כלאי איל! ‪ j r y‬נארןיגמי״ל ונסו;* ס׳׳‪1‬‬
‫מבואי• באסור לקיישוושכק ולדעת‬
‫התוספות מותר לקיים בלי‬
‫»‪; t?rv‬אלא שריאהי^ ואיימו עוקרי אשי׳ נא*י‪.‬ולומנ״‪ 0‬מ ר נ נ ת אילןנמו״ל טיהת שרי ומ׳׳ו סמנו שעולם אעפ*י שמפשטות לשין שימצא משמע‬
‫)זי|ל _‪5‬נן־ ‪ .‬מימי‪? .‬מיני זנות »ל העבד ואמנם לכתמלה עונ ישטתת‪ 9‬גוי‪.‬כפירות נאוש; ‪ ft}-‬יגימ הגי׳ שיעקור ישראל ששירית וממילא שריא ה‪6‬יל‪1‬ת‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫'‬
‫'‬
‫״‬
‫‪.‬‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫׳‬
‫'‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫אלדג‪)..‬ימ*ש'יי״ו‪'t .‬רש״יו ‪1‬ע״ן זנר״וסך• אירגאש סי' כ״ל( ‪:‬‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫ס י‬
‫סאב׳ י‬
‫•כלאי ב ה ט ח ג׳ילייו קי טייני ‪-‬קאב׳אייו' אי סי לידה אלמי אין חברה פ א י י! איי קין איל‬
‫קי איל גוי ביס איאר קו? דימוי תאב׳אייו ג׳ונטו ס ן סו בואיי איס אסור )ברכ״י אות יז״‪7‬‬
‫גית׳יאולידחיא מיי צ״ה( ‪ .‬אינסירו סי׳ לו פואידי איצפריסטאר או דארסילז אקירה אל גוי אפי׳ תי סאב׳ י ‪,‬‬
‫׳ביה אה אראל אי לו'ב ה אטאל אל יארו קין כ‪$‬אי‪ .6‬״ ‪£« J‬י ‪ 6‬י ן הגוי עושה עפ״׳ *־וויו של ישראל אין מקיש י י " ד מ ה ״ *‬
‫ד‬
‫י‬
‫‪.'(tW‬‬
‫ייי׳' לאזיז יללא אין נא! לא אמיייה לגוי ולא משום לפגי עור ‪K‬׳‪ .j‬אלו איכור׳ הגאה שיהיה אשיר להשתלר נהם )׳׳׳א מ״נםי׳‬
‫ק א ר ו ׳ מ י ד מ ם ה דילג*דייויאי סיפ׳ונלייו׳ אין׳ איל־ לולו‪ .‬אי לום‪ .‬קאב׳אייוס נוז סואידיז׳ סאלאילוס‬
‫&י‪.1‬לוס‪-‬י{אכ'איייס־ליל‪.‬גר‪.‬איס מוהר לי ליזירלי אל גוי קי טוליי יואייס פאיה הי •אייודיי אלים יןאכ'אי׳ז‬
‫^ארםמאקאר איל קאדר קין־ מ א י הי«ז כריבוי איל־ג׳ידייואלאס בהמות ‪ .‬אי סי מ ן ׳לוס י*אנ'אייוסיד«ל‬
‫‪:‬׳ג׳ ידיו יאים •יאסור די ליזירלי אלי גוי ק י טוייי בואיים סאלב׳ו ארהילי גויס פארה הי לו סאיוין אישי איל‬
‫;׳גיי^^״^ללוי־סיוייו איס מותך איגפירו ליזיי־לי א ל גוי הי אטי לוס מאיים קון לוס האי׳אייוס פארה‬
‫י קאקין^יןארו אפי׳ קי סייפי לאגייואילג׳ידייו אפי׳ כ י נ ׳ ה אלי־איכאר אזיר אלגונה מ‪5‬וה מכל קי י׳^;‬
‫אדתירקפילה בצבור או רך ביה אהטל^• פבה ‪ !vp‬גיידייו© אים אסור \ ‪ f‬שמיס מקילים א?וירה לגד אפי׳ מלאכה ^ ן‬
‫כמקים מ?וה מזיו עפ* ‪1‬ו&ר עיון ?•‪ r‬יגיקח *ששכיר*וילהי‪5‬יא הקרין והשישים‪ .‬סי ל ה בהמה פרופייה סי פ׳יגיייו יייכטרו‬
‫י ^ לילי ־אי גוךםואיליסאליר סי‪?:‬ון להאטאן קון קואידראסקון בואייס אלה אורה איס מוחי די דיזיר^י‬
‫ס י‬
‫ס‬
‫ד י‬
‫ג‬
‫י‬
‫י ל‬
‫י‬
‫י אל‬
‫‪i‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ wtt‬מ»ר'ג*יו לאוייימא לומה ‪£‬נ‪1‬ת אמירה לגוי ופשוט ו א ס יכול להשכיר גוי להוציא הםיש נ י נאושן ז ז ני!יל גם צואמימ <‬
‫ג י י‬
‫מ״ז אית ׳*א וי״נ(‪-:‬־ אי סיאיסטאב׳ם אילג׳ילייי אםיכטאלו לייגטלי ליל קארי אםיגיז אכיא‪.‬‬
‫&‪w‬‬
‫חן ליס מאיים קאלי קישיםאלנס‪-‬ייל קארו‪-‬פור איסור ד כלאים)י׳אח״ג סי׳ קמ״ז{‪^:‬גאמיא»יו״או(א‬
‫לוס ציים אה אטאר און חמור אין סריסיפייו לי ליס גאמיאום אי לו אטאן אה ריטו &מור קין‪ .‬איל גאמיאו‬‫• פירמיריאי‪,‬זמייעילוםגאמיא« האמיצאן לשראס‪-‬לייאיל סי טולים איסטאןלאטאלוס קיז אייה קיאידדה‬
‫נין‪-‬סיאמייייאיליגיידייז^ואטריגו^אץנינגמו די לוס נאמיאוס אי ס י מ ן •איסטאן אטאדוס מודוס קץ אומן‬
‫‪:‬יקו&**<ז׳תי‪ $‬אסודדי קיאטריגואר‪:‬אין איל <אמ או פירמיח אי אין איל סיגוגדו י»; כי־לוה כי! נחי־ לחמור ?י‬
‫כחי היא׳ככיתי איגפירי דיל גאמיאו םיגוגדו איי אדילאצטרי כןי ‪p‬‬
‫׳ ־ ל ^ י ז • ^ *׳אעיג־וגמל;^ ‪4<[&9‬ז » מ •‬
‫‪.:‬־איי משש־‪-‬קי־גריטארה אלאם בהמות פארה קי קאמינין קומו דיזיר קי לאס בהמות ייאה אימטאן ליש׳וס קי‬
‫ינון ליאוייןסו בוז איס מותר די קואטריגוארסיבירי איל ‪ 3‬גיאמיאו אי אדילאנטרי אינפיירו עודו טיינפו קי‬
‫קימל ילי די סו גריטו ה׳אן אקאמינאר לוס כלאים אלה אורה איס אסור די קואטריגאר אין‬
‫׳איי‬
‫נינגונו לי אייוס)שלו* הארז סי׳י״ט(י‪ .‬איל מגהג ליל עולםאיםקיאסינטאן אב׳יליכפייהסיב׳ריגואיב׳וס‬
‫'ר אצ׳י ליצפייי! אפיי׳ קיילון אים לי &י מין‪ :‬וליכא משום ‪$‬נ*מ)נרכ״י רםי׳ ר«*ז( והרי שו״ג שם כקי״ו כ׳ ממישינין תי״יליו ‪)9‬‬
‫י‬
‫ן(‬
‫י‬
‫י ז ז א‬
‫'ני‪5‬י‬
‫אוחין שיודע•] לשונו ־עי״ס־המיס שקוראין איתן פאטונים יש‬
‫לאמם‬
‫‪W‬‬
‫מ כ י ס ם נליהיוסימלכיס למיס והיא אינה‪ .‬יכולה לילו‬
‫‪:‬‬
‫ישאיימ'יילעת לשונו' וזהו ה ן ע ו שלה ‪ .‬ומ״ש הי‪ 5‬שמעתי שצוואת' ר*י הימ'יל איתא להעישה לן מסתנן מששו ליתא לצוואת סיז‬
‫')איייושינ אום'תרנגולת‬
‫‪:‬‬
‫על• <‪5‬י‪ 6‬לגללי אפרומים ולא כ׳‬
‫שיש ‪"ws‬‬
‫סכנה ומה‬
‫ש‪1:‬מע שיש םנגהייהיה‬
‫‪ ¥‬מ ע פ ה שאיימ‬
‫‪pets‬‬
‫ל׳ ‪TT‬״‪J‬‬
‫כזמן סאר*י‬
‫‪y,‬‬
‫‪ptttol‬‬
‫ח״ב י ר ד * ח כ כ ל י ס‬
‫אליעזר‬
‫כא‬
‫נ**»»<* ‪» i w a‬י• ‪»* )9‬י * ‪ )D ID) m w i p M n t t‬ל»למנגמל* אמו & ו א « נלא מ « ©ו‪5‬י‪6‬ה ‪ p m fee‬נמ״‪6‬נשה״ין‬
‫ח }׳וין ו‬
‫מפק ניתימיני‬
‫ד ג י פ די כ ל י ם קי מ י ר ^ ‪1‬יי ג ד קומו ס י » ן ם נ ^ ז י ר ‪.‬‬
‫ה כלים‬
‫לייזיוס קי מירחו דל גוי סי סיסירניייו איל טי קון אייוס אין יילאח קומו ליזיר דלומאס‬
‫לאזוס וכדומה לוס לאבירה קון אגואה מיי כיח אי ליס לארה טבילה אי סון מוסרים ‪ ,‬סי‬
‫מירקו כלים קי סישירב׳ייו קק אייוס איל גוי אין קאיינמי סאגיס טינגייריס וכדומה אינפרימירי לוס אים•‬
‫קאלדארה אי ליםפואיס ליס דארה טבילה‪ .‬סי מירקו טינ׳סיניסליל גוי נון לי אבאסטהקין איסקאללארלו‬
‫סאלב׳ו סיקירי קימאלו לוקא )ש״ע ‪ D‬קכ״א( ‪ .‬דש מתיר• ‪ »< etatt‬שפתגמי ‪ew‬״‪••* p‬ז ממד גדנ׳ ממנת ‪j‬‬
‫םי טיףקו כלים לי בארו פלאטוס טיגג׳יריס וכדומה סי סיסירכ׳ייו קון אייום אין קאיינטי גון איירימילייו‬
‫סאלה אייוס סאלב׳ו סיקירי רונפיחס‪ .‬אי סי סיסילב״ייו קון איייס אין יילאלו לוס לאביה מרי ביין אי לוש‬
‫גשפמ *ליהםחמין‬
‫איםקאלדה ‪ .‬סי מירקו קאשאס או מיזאס לאס איסקאללארה ‪ p p‬איג׳אר אטאה גויינח‬
‫סי מירקן יץגיייוס אי סיקירי סייכייי ק י ן אייוס אין‬
‫ומקא לכתידלש אנל נ י י ע נ י אין לי״יפ) א‬
‫קאיינטי םיקירין קימאלוס אי סי נון סיפואילין קימאר סיינח סיבחייה איל מאכל לוס אגוזארה מויי ביין‬
‫קי נוןריסטין פ׳וייקאסאיליספואיסלוסאיסקאללארס )פס סס״י( י כלים לה פדיסונה קי לילייי איל‬
‫שי״ת קי טייני בואין סיני בואינה פאלייה בואינה אלמיליז וכלימה כלים מכלים שונים ‪ W‬איסטי סי אס לי‬
‫אלאב׳אר לי אינפריסטארלוס אטויי איל יךן לוס לימאנלה נון ליגה נון בשום אופן אי סי אפ׳ירמארה אץ‬
‫\ איל איל עסוק חון ועושר נביתו וצדקתו עוםדת לעד ‪ .‬אי אלרנה מייקי כלים מאקסום פארה אימריס״‬
‫« טארלוש אל קין נון טייני אי בעוי׳ה קי איי אלגונאס מח׳יריסקי םון כנשים המצריות העבריות אי ‪w‬‬
‫קמצניות קי קואנלו לילימאנלה לה ל י מ ה או אלגונה מוז׳יר סמלי קי לי אינפריסטי לה פאלייה פארה‬
‫לאב׳אר איל לאלאח אי סיינרו סי אב׳ירגואינסה לי ליזיר קי נון מייני פאלייה קי אי ד!י קי לה מייני‬
‫מטה קי סי ליקורי אי איס כלי כליו רעים ‪ .‬לילימאנראן איל מוליכו פארה מיליד קאב׳י ליי סי סי לי בחייו‬
‫אי לולייו אלוביאר‪ .‬לילימאנלאן איל פיניללה לימים פארה אינקאלאר לה קאזה ליד הי טן טייני הי‬
‫איינרס נון לימירקו‪ .‬כקיצור איסקי איי פלים קי ליי קי נין מייני אי לופ‪,‬קי ייאה מייני יחי הי איסטאו‬
‫ממיס פארה קי נינגונו נון סי ארילונברי לי סו קאנזילם איי־ קין ליילאד קי איס ליסרה גל‪#‬לי וכי א‪£‬‬
‫גית החיים סיב׳ה אייב׳אר לוס כלים קי טןלוס קיד אינפריסמאר אי פורקי מן פינסה סי סימואירי בימ‬
‫איל מארימ אנטיס קי ליפאסי איל מין ייאה סי קא*ה אי מומה אה טייה רמל יפת תואר ויפת מראהיזאו‬
‫בתולה או אלמנה או גרושה אימופהלהתאוה יינה לי כלים מכלים שונים טיחס מיאיליס סיינלדמיליס‬
‫קיז׳ו אינפריסמאר אהנינגונו אי סי פ׳ואי לאייה לי טיח בואיני ד איסמי מונח איסטונסיש *אס‬
‫לדה מאיי לי מי קי איד קי נק איזי גמילות הסלים קח ניגגוט אי לישי מי״קאזה יינה ד טולו בואיכו פארה‬
‫קי ביינגה טייס מול אי קי סי לוגוזי בולאי קי ייורארס אי איסקלאמארה אי פמג׳יגיו נון טירנה ‪ .‬אילפ*ז‬
‫לממוזייר מיאיס בואינה *?זחיחות ה' חי* תתהלל אה אויר גמילות חסליםמאנמו קון סו קואירפו משל‬
‫קי באטי אלגונו אלה פואירטה איי סי קולי אי לי אללי אין לן גמילות חםליסגלולבמה וכממה כמה לברים‬
‫מאנטי קון סו מובילם לי א״נסריסטאר אמולי איל קי מייני לי מיניסטיר אי סיר ס ל ו ה ת׳ תגן דל אי אנסי‬
‫לי אינפריסטאר טילו מולו ד כלים קי לילימאנלאן נון נון ליגה בשום ‪ pti‬אי קון איסטו סי איםפארטירה‬
‫ח איסטי מונח יינה ד מצות אי ד ממשים מובים אלה אורה טן איסטה אין קירייאח פור םו‪.‬מארילו‬
‫סי‬
‫‪h‬‬
‫מויה‬
‫יא‬
‫דטשצןי‬
‫^ ח < ג ״ י « ־ * מ ־ ב בלים״י‬
‫אליעזר‬
‫סי מימי אה־םייהרמל או'מומו אה נ‪1‬י<)‪6‬י‪&.1‬יימז אייה סי־איפטארהיאינפ׳יפייאנדו אין גן פדן קין פיס‬
‫מצות קי אחו ‪ .‬אי אנסי לישילון חכמים‪,‬אירמוזה אי‪ 6‬אורה אונה די ב׳יסייוס דיל עוה״ב מאס קי גיולאס‬
‫ל^סכיילאסלי איסט‪/‬מו^וו^יי׳^יןיר‪$‬־»ץי<א<ן^ולו^למ^יו״^^^י‪^..‬ןנו לעשותל^ונו ונזכה‬
‫וכיקב' טיכס' וברכה לחיי^העוה׳יב"אכי״ר‪:‬‬
‫‪~.‬‬
‫י‬
‫• ־ דיגיפ‪ -‬ך!י‪ .‬סתם‪ .‬כלים אי כליט־ א&ורים •‪ • • - .‬י‬
‫‪:‬‬
‫דיזימומ איך לוס כצי©‪:‬דיליס‪.-‬גוים מתם כלים־נון סין חי קחינו אין אקיל לייאה אסיגיז אבייזימוס‬
‫׳כדיני גיי־לץ ׳ו׳־איסטיסו‪:‬דיזימוס אין‪ .‬מיאיסטרופ כלים סי‪ .‬נדנימיס ספק סי סירב׳יירין•‪.‬קון‬
‫איייס אייי או גון זיזימוס סתם •כלים אינן פני‪ .‬יומן)ש״ט סי׳ י קכ״בפ״ז(‪ :.‬בלי קי סיס׳ואי אוסר קי‬
‫אימלוטייז איסור אי פי מיסקלואיסטו‪..‬כלי‪ .‬קון אוטלוס אי גון פי קוניסיסי באללה קון רוב אי סון טיליס‬
‫לוס כלים נשיים סין איפקאלדאר •)כ׳׳ט שם ה״ח(‪ :‬כלים דיל ג׳ידייו פי אקאכ׳ילי די נון לישארלוס אין‬
‫להקאזה לילי&נוי«סיינדו פיסידב׳וראןיקחאייוס אי סין אסירים )שסס״ט( • אי איסטו קי סיסשי״‬
‫ג׳אמוס קיסאס סייסימ׳ירהזידאיייסאיסזוקאקואש־ו לוס לישי אין לה קאזה דיל גוי אינסירוסי ליס‬
‫לישי אין לה־בו&^קה דל‪ :‬גוי נון איי איפננס חששאאי פור איפטו ליכאמיפ ליס כלים אין לה בוטקה דיל‬
‫א?סעאנ״אליי ‪ : 4‬ז י י ^ ג ‪ A‬נון סומוש משש קי סי‪ .‬פירב׳ייי די אייוס ‪).‬הרב״ד חא״ח סי׳ ר״‪(,‬‬
‫כליפ קי ׳מאנח איל ג^ילייז קון קומידפאלה קאזה ליל גוי אי• סיליפוב׳יילון אק לה קאזה ליל גוי סי סיקוניסי‬
‫לה קומיד׳ס *‪ V‬ג׳יזייו ליינטרו לי ליס ל י ם פון מותרים אי סי נין סון אפורים‪ .‬סי אוזאן לוס גויס אה איי*‬
‫נאגואדלוס כלים קון ^ואה קאיינטי קי סוספיג׳אמיס קי ליס אינשאגב׳ו גיונטו קת סיס כלים אי פיס׳ו‪,‬‬
‫אדון אוסר שיי איסטי סיקירין איפקאללאליפ )ש״ט שם םס״י(‪ :‬כיייט לי בארו או קוג׳ייוס אי סימיז׳אנ‪#‬‬
‫נוי קי לוס עייני איל ^וי אי דחי קי פון מואיב׳ופ אי ייאס פיב׳יאין קי איפ כ׳ילרה ס*נלו גון סי קוניסי‬
‫קי סיסירגייו דייאייוס &יסח»ותייזי מירקארלוס)שססי״א( ויש»ממילי‪ 0‬ויוימיי‪ 6‬ש‪6‬יג‪ 1‬נ א מ ן ) ‪ 8‬י י ‪ 8‬כ ה ( ‪ .‬ן‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪r‬‬
‫־ ; • ' ׳ ‪-‬‬
‫;‬
‫"י־‬
‫•‬
‫‪-‬‬
‫״‬
‫י‬
‫‪o ' m f‬‬
‫י י‬
‫־׳"•‪/‬־‬
‫״ י‬
‫י י ‪:‬‬
‫^ ׳ י ד י ן ק ו א נ ד ו ^ ן א ה ס א ל א ד ל ח קנייני‪. .‬‬
‫^‪..^,,‬סי^‪/‬יימיניס^ירךיאינשאגואר לה״יקאמיאי רימוז׳ארליזמויי ביין אגטישדיסאלאללה‬
‫?איה קיפ{י_אבלאנלילה קארני איקי »‪$‬הילהשאגגלי קוןלה״סאל• \ ס י ליספואיסקי‬
‫"ייאס רימוזיו לה‪...‬ק^ני קורטו קאדה סידאהי אין ‪ 2‬אי‪:‬אי‪ 3£‬איפ קוצגרפי נון ^ רימח׳ו כלל אי קאלי קי‬
‫מומי לה דמיז׳אילה)‪9.‬״ע סי׳^ט(‪^.‬ר^יסטו ק‪6‬ל; קי^יאקאב׳ ילק"די י קורטארילה"קארני אסילאסוס איני י‬
‫‪,‬‬
‫שיימירו אי לי‪$‬פיא ‪ 5‬קי לה יימיז׳ין ‪ .‬יהנז»‪ 6‬משים ליאגג ילו'חיןאץם‪5‬ינ^מפלי}ו לם וסמלמ איני מפליט דס כמין•)נאה״מ סק״ג( י‪:‬‬
‫‪0‬י &אלי לה קאיני סין לאב׳ארלה‪ .‬לי אינטים קאלי קי לה לאב׳י‪.‬אי יקי מורני אה סאלארלה פיגינלה ב׳יז‪.‬‬
‫י‬
‫‪f‬‬
‫‪-‬ויי* א ו ס י ץ מ י ה ו כמקום הפ*» יש להתיר)מדן ומורם סי״ס׳׳ס סיג( ‪ .‬הפסל מ‪»1‬ו סיא נ נ ל של תרנגול ושל י יינה וייתר מוסהויי י « ״ מ ) ש ו ‪/‬‬
‫‪ Kw‬םיםאלו א*ן פידאסו‪,‬דייקאמי סיןלאצ׳אר קיןרי&טו דיפידאסומי‪-‬יךייאה איסטוב׳יירון לאב׳אדוס‬
‫ויטו סידאםו קי פי סאלו היןלאינ׳אר איפלאפודאיי ריסטו די •פיידאסוס‪!'.‬סין מותרים ]מורס שס ס״ב( ‪:‬‬
‫סוארטוס די קאמירו־אי לי קודריריראיי^יקאצ׳רהפאיטירה‪-‬ליפגואיםוס פוראין‪-.‬מידימ •אי אנסי סאל*‬
‫טירה אייל ביאסי אין׳ דוס אי דיספואיפ״לופ סאלארה‪).‬ש״ע יהי׳‪ -‬ס״ה ס״ל(‪ ;..‬אי סי‪-‬לום פאלו‪ -‬סין סארטיר‬
‫^'קירי לחיל נאליז‪ g* ,‬ן ה י מ ז כ ^ ד ן ! ן ‪ < 1‬א ‪ 1‬ן י \ ^ ) ס ו ר * «ל‪5-‬שמותנ!‪1‬ה‪.‬יו»ן'ה‪1‬רו» ‪.‬צנהוג ‪3‬וכ איט‪*-‬ו וליוי«ולא»שר‬
‫;‬
‫‪OT‬‬
‫מל‬
‫י‬
‫דמשק‬
‫אל״עיל*‬
‫ח״בידדאותמטליחמ‬
‫כא‬
‫זלא ה ע צ ם ) ש * ש ם ( ‪ .‬אי אנסי לאם אלאס ד לאש אבייש קי לאש פארטין אנסיס לייסאלארלאס סו לאעסאלל*‬
‫מ ן שין פארטיר מן קירי ליזיר נאלם )שרג שם( וה״ס ש^עצם הוא שעוג•• ויש לו »»ני• לקים!»״< •וצא פלס‬
‫‪5‬מו י י ו ‪) k‬פס סי׳ מ״א ם ק ״ נ ( ‪ :‬קארגי ליספואיםקי ייאה לה רימוז׳ו אסיגון לישימוס לה לישארסקי‬
‫שי איסקורה מויי ביין לה אגואה אנטיס לי סאלארלה פור ראזון קי סי איסטה לה קארני מוז׳אלה סיליריטי‪-‬‬
‫לה סאל לי לה אגואה אי נון סאקה אלה סאנגרי‪ .‬אחאן אטיניר טינגיירי או גאשיניקה שאפ׳יקו לי שאלי‬
‫אפדופייאלו פארהרימוז׳אר אין איל לה קארני אי נון שי שיירב׳ין קון איסטוש אטואינלוש פארה אוטראש‬
‫ייזאס )מולם(‪ .‬והמקילין לשרית כשל ככלי כפל לאויין לגמלה )ב״ח(‪ .‬ובייעני אס נשתמש נו אפי׳ לותח מותר אם הדחו ק ו ר ם ) ש ‪. ( /‬‬
‫»»זמ‬
‫מ‬
‫הע‬
‫יהשו״ג סי׳ ש״נו סק*ז ל ללענין מעשה כן נהגי שלא להשתמש ככלי ש מ ד ן כו מ ש ל ולוקא מתולת מנהג אן* לא מיייא לאין מ ד ן שם אלא‬
‫לפי שעה קמג? ולא מקלי כפוש ולפ״ז לפזיז על המזה הכיח שכתנ ללאייין לגעלפ יככל השיגי»״' ״ " ״ יי גיידייו קי בייט‬
‫פ‬
‫‪, w‬‬
‫‪6‬‬
‫אין קאזה לי גוי אי נון טייני כלי כשר פארה רימוז׳אר לה קארני פואילי לימוז׳ארלה אין איל כלי לי גוי‪.‬‬
‫)זכר כחן ע׳ מליחה אוח ב ׳ ‪ .‬מעשה אברהם הי״ל סי׳ ל״א( ‪ :‬קארגי לי מאיי פואילין האלאר קון קארני‬
‫לי האב׳דיניוש אי לי קולרירוש אי אפי׳ קון אבייש מוג׳וש פילאשוש אונים אין ליב׳ה לי אוטרוס‪ .‬שא״אלהם‬
‫לגמיי בל פליטת צירן על שיגמול כפל שוללפליש את ימו )ש״» יס״י »'( ‪ :‬קארגי קי שיילו ליל פ׳לייי אי סי• אי« בוז‬
‫איש אסור לי שאלארלה אשטה קי שיליזאגה איל בוז פור אינטירו‪ .‬אי סי שייני פדשהפור שאלארלה פואילי‬
‫מי‪.‬טיר ליעה קארני יילאלה ליינטרו לי און טינג׳ירי לי אגואה קאיינטי פארה קי שי ליזאגה איל בוז מה קין‬
‫חנאיקי נון איכניי איל טינג׳ירי אין ריב׳ה ד לה לונברי‪ .‬יאפי׳ היל סוללת נו מיתל אם א״א ליזהר <»ולם ‪ H‬ס״ח‬
‫פי״א ינא‪:‬״ט יצייר הכמ> סי׳ ג ׳ ( ‪ :‬קארני קי לה סאלו אי שי איזו בוז אנטיס קי שיליטינגה איל טיינ« קי קאלי‬
‫קי אישטי קון לה שאל‪ .‬שי שיליזאיזו ליספואיסאיל בוז ‪ .‬לו מיזיור איסלישאלארלה אומר‪ 6‬ב׳יזאילץ‬
‫אישטי שו שיעור קין לה שאל‪ .‬אי סי נון לה שאלו אומרה ב׳יז אי סיליטוב׳ו סי שיעיר קון לה שאל לישפו״‬
‫איש קי שיליזאיזו איל מז אי ייאה שי קיזימ איש מוחל בליעבל)באה״טשי׳ ש״ט םק״א‪ .‬אי קואנטי^איס‬
‫הב‪#‬ף לאחל ששהה ־במצחו כשיעור ‪*k‬־\ זהילח‬
‫סי שיעור קיקאלי קי אישטיקון לה שאל ‪ .‬מילה ‪ p ft‬ל •‬
‫א ץ ‪ 5‬י ץ לשוס אותה כמים רותחים כ ד לחלוש ולצמותמותלהרם שנשאר כתוכו שלא יצא ח י י ל םימ>‪ 3‬י פ ה ש כ ד מ ) י » מ » ר י י & נלזמי‪7‬ש״ע‬
‫& סי'**(‪ tfrd .‬םד״ף והימב״ם )‪ p‬סוא י מ ת הגאונים צ ד ן )השליו שכשר אמר פמליימ נמים מתמים‪ :‬יה* ש ק י ‪ » < $‬מ ו ר מליש; ‪p H‬‬
‫אנושעודדדש נשישול מ)י‪5‬מ שעם אין אנו מהגין )שיות זהילין נהשלפשהנ*‪.‬׳ למי* א מ » י ן * ״ מ *שמת ס ו מ ן ל » נ ג ‪6‬ןמ"נצ»ידצומוי‪8‬‬
‫־‪:‬‬
‫שמקילין בשיעור מליחז צריו )השליו הבשר צלותחין גתחצת הכישו) )זכר ניע ד ש יינימליימ(‬
‫ב מאלני‬
‫י‬
‫קי סאלאן לוס קאמינאנטיס אי לה אינברוזיאן אין לה ריזה או ‪-‬אין מלא* קי ‪ jftwa‬קי יאזין‬
‫איסור אי אפיי בליעבל איש אסור מלאי סנקביש םתומיש אם ל א שיהיה‪-‬המי איי״ שימח * ק ב י ם ׳ומש*‬
‫)א שלוג נ״ל וכשד ס מ ר לבעל המנהג מ ‪ :‬ומלבי חשש איסור»ה יש עוז חשששנחקנח הלחלוחית ושמלח מסבשי ש״י ם כ י י מ ס ־ ז ל כ ^ ל ש ת ל מ צ מ‬
‫‪,‬‬
‫קצת הפשתן ולתלות אותב מל העגלה כלי שיפפפפו סיפבאו יששפנקנ בפשתן‪ .‬עכ״לשצת למנחפ‪.‬ש<ס״ס מנימ יעק* ע ל ^ צ י‪-‬״א דן‪ ,‬ב ‪.‬‬
‫זכר נתן ד נ י מליחה לין י ׳ ‪:‬‬
‫אפ^ו־‬
‫‪,‬‬
‫לכשל כמ־פ בלא מליחהונלא מציעה כגון בחמי שבדם פי‬
‫ה‬
‫חזור ונבלע )פחי יצחק ע׳ גשר אפשל לפשל ‪ 66‬יי! '( ‪:‬‬
‫סלם'יוצא נתון המים ונו!‪4‬ש ואינו‬
‫מ ל ח הנאכל במקוששטמנידגאותי מ ס נבלה בזמן‪ .‬שאין גמלם מענדי אלא‬
‫כוא אסיר בצו ספק‪.‬לאכול המלח בעיניה כמו למבול נו צנון אז ביצה וכן המלח שנותנין על ארוחת י ק הנאכל כעין כמות שהוא חי אסור‬
‫אך לערב אותו מלח בכל מיני תבשיל מותר לכתחילה בשעת הרחק אעפ״י שהמלח פשר ליתן נועס )ואש מותר למלזח מ ל ח כוו צפר)א נתבאר‬
‫כיבריז אנל גלע״י לפי הטעמים שכ׳ שמותר למלוח בי( אבל אם יש נמלח לבר אחר עם הים מהייע גסעמלם םוה )יה זה ווה גורש ומותר‬
‫אפי׳ ל א ב ו ל ־ ל י ; י ה )שו״ת הרמ״עמפאנישי׳ כ ״ ז ש ם י ץ ׳׳( ‪ :‬קאו־ני קילה טימאן אין' זינביל אי אץ שינןמה יי‬
‫פאלוס די ערכה קאלי קי סי אקאבי‪-‬ילין לי נון טומאר קון ליטו זינביל ני קון דימם'בוססה גימונםפ״גזסה‬
‫ני נינגונה פיירלורה סאלביו קי איסטין אפרופייאלום לוקח פארה קארגי מפני שהים נפק• נהם ואמלים הםידת והירקות‬
‫המ‬
‫‪5‬‬
‫מ ; י ח‬
‫‪,‬‬
‫ם‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ש‬
‫נ ע‬
‫כ‬
‫‪$‬‬
‫‪JJ‬‬
‫‪WJ5‬‬
‫א י‪,‬י‬
‫ס‬
‫ח ו‬
‫א‬
‫י ‪W‬‬
‫‪,‬‬
‫‪N‬‬
‫‪P‬‬
‫ש‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ץ‬
‫ד‬
‫ם‬
‫כ ה ש‬
‫א י נ י‬
‫^‬
‫ז‬
‫ס‬
‫ר‬
‫מ‬
‫‪.‬‬
‫ד‬
‫<‬
‫‪^-‬‬
‫^‬
‫‪R‬‬
‫‪T‬‬
‫^ י מ ה ומגיש לשי׳‬
‫ח ע ירד אות מ מליחה‬
‫« )»י״» י ׳ » ״ י »!י״י(‪ :‬ק * ע י קי לה סאלארון ליינטלו לי סיסמה לי פאלוש די ערבה אסיגון איל מנהג‬
‫סי מיטיירון ליבאשו ד לס סיסטה אלבין בלי פארה קי אריסיב׳ה לה האנגלי סי איס לי סייירו * לי קוב׳רי‬
‫קאלי איסקאלדאלו אי סי איס לי באלו קאלי רונסילו פור איסטו קאלי קי סי אקאב׳ילין לי מיטיר איל ליגק‬
‫לןי ייאה איס טריפה ‪ .‬נשר וגבינה שנעלו זה מון־ וה צוננין}זין להדיח מקיש נגיעתו ומותר ‪ .‬נל״א שלא נמלחו ‪6‬נל נמלחי ינעודן‬
‫גמלחן נשלו וה גוה אהורין דמלימ כרותח ולא כולו כדי! גיש״יל אלא נכרי קליםז וזא למלית חשונ כרותח הייני ייקא כשאינו נאכל מחמת‬
‫פלחי והוא כעין‪. .‬מליחות שלנו שאני מילחין לקדירה ישהה נדי מליח לקדירה כל זמן שלא •‪:‬דחו מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו שאינו »‪B‬‬
‫אלא כמליחה‬
‫לאטל מ ח מ ת ז ז נ מלח שנו עד שמדיח ודינו כרותח לאסיר נדי קלישה יקודם ששהז נדי מליחה אי שהה דאינז ל י "‬
‫שמילמין לצלי שהוא נאכל מחמת מליחתו אינו צריך אלא הדחה נעלמא מיהו הציר הנוטף ממני היי כרותח לסציר מיהא אינו נאכל מחמל!‬
‫מלחו היא שאף ע״ש שמלח מועט אין גו פח להרתיח הנשר עד שינליע נאחר מ*מ ‪ wp‬המלח הוא אפי׳ הוא »‪ w‬למשוך דם ו ל ה ס ל י ם‬
‫ואותו שפולמ הוא ציר ריתח ואוסר מה שנועל עליי יאס נפל על כלי צריך הגעלה יאם היא כלי חרם צריך שנירה )לנוש סי׳ י‪.‬״א כ״ז( ‪.‬‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫״‬
‫גןארני קי גון להסאלארון אי לה רימח׳ארון אין לה אגיאה ‪ 24‬איראס ליטה קארני איס קומי קי סיקוזיג‬
‫נארה קין לה סאנגרי א י נון סיפיאילי קומיל ליטה קאמי אפי׳ אסאדה‪ .‬יש אוסרים לאוכלו מנושל משום פעל י ‪,‬‬
‫י‬
‫ע‬
‫־ ‪J ,‬‬
‫‪a‬‬
‫מ‬
‫י‬
‫‪J‬‬
‫ו ז‬
‫‪B‬‬
‫״ ‪p , , J‬‬
‫‪J‬‬
‫מ י י { י‬
‫מ‬
‫א‬
‫מ‬
‫־‬
‫‪s‬‬
‫^ * » יי« *ושריי‬
‫יי‬
‫^ "** ' ' י י * *‬
‫" ל י‬
‫סשליי‪-‬ה יצא הדם ש»תיכי יי״י י " ל יי יל*‬
‫אפי׳ ל<לי ואם יש ס׳ נמים שנשלה נהן נגד הח־ויפה אע&״י שחור הדם ימלע ני כ נ ר נ ת נ נ ו ל הדם שיצא נשר״ה ימי״י **'׳ »ל ייי <י‪8‬ול‬
‫)לני‪ 6‬סי׳ ס*»ו ‪0‬ם״ו( ‪ .‬ומורם שם רםי׳ נ׳ אם צשתזא הנשר נשרייתו מעל״ע הנשר וגס הכל• אסורין דננוש סי• כמנושל אנל פמית מ ע ל ^‬
‫איויו״ייא‪ :‬מאריגי קילה סאלארון ליינטלו לי כלי קי נון איסטה בוראקארו איל כלי קאלי איסקאללאדו‬
‫סיינלו איעליטייו לי לה סאנגלי אי טולה לה קארני איס אסורה אי נון לה פואילי קומיר אפי׳ א ס א ד‬
‫ה‬
‫;‬
‫ז מ מ ל מ ננלי שא נו מנוקנ סדם סילש ממקום למקום ושונ אינו יוצא לא »*י מליחה ילא ע״י צלייה)ש״ע סי׳ ס״ט םט״ז יי״ח ונאה״ע סקס״א(‪.‬‬
‫ג מאלגי‬
‫נון שיאילי סאלאר קין סאל מויי מינולה קומו לה ארינה אי נון קין סאל מ י י י גילרה סןך‬
‫לאזון קי קאייאי לי לה קאמי)ש״ע שם ס״ג( ‪ .‬אי סי נון טייני אומדה סאל ייאה פיאיל‪,‬‬
‫י‬
‫סאלאו איקון איסטאס)ז״ל שס(‪ .‬אי איג׳י סאל פול טולה לה קאלני קי נין ריהטי ליגאל סין סאל א‪,‬‬
‫איג׳י סאל אין קאלה סילאסו לי קאלני יי לה אונה ג׳אגלה אי לי לה אוטלה אי אגסי לאס אב׳יס סי אקא*‬
‫« ל * <«לימ * ל א מ צ ‪,‬‬
‫ג׳ייי אה סאלאללאס לי‪ .‬אליינסלו אי די אש׳ואילם י א ס ל * »לי« * ל * » ׳ * י » » ״ ז י ו‬
‫» מ ז » י ו י ר ‪ 6‬אי*•• ) ‪ B‬״ » ‪ M 9‬״ ד ( ‪ .‬ומצהג מ ו ל ם שאי! מיקיקים שלא •שאר מקים מכלי מלח )נאה״»»!»״׳( ‪ J‬קאתיאילשיעון•‬
‫קי קאליקי איםטיקון לה סאל נון שואיזי סיר מינוס לי ‪ 18‬מינוטוס אי איל מנהג איס די אספילאר‬
‫י צ ת נ ‪ ) : w u‬או א ו י ׳ ) כ ח מ י ל ם ) מ י י אותוים אי)צורן ‪ we‬יש לשמ‪.,‬‬
‫שיעור מיל‬
‫‪ »5m‬אמר‬
‫וצויעגו וסייגו‬
‫‪M‬‬
‫‪B ,‬‬
‫?‬
‫‪6‬‬
‫‪w‬‬
‫‪06‬‬
‫»<‬
‫‪w*s‬‬
‫‪) H‬מ ‪6‬״ו(‪ .‬גמליו ממלח <»)״» גימ׳ מי״ל)מחנ״ר אות י»״ל(‪ .‬ופר״ח הניא מילקים וכפ• סניתס היא נ״י יאידקא^)'״) ‪(96‬‬
‫חיי קין דזי קי קמלני קי סי סאלו איס אסור די דישארלה קח לה סאל מאס לי ‪ 12‬אולאס אי איי קץ ‪m‬‬
‫איס מחיל ד דשארלס קון לה סאל אפי׳ קואנטיס ליאס אי לכתחילה איי ד סוספיג׳אל לי מן דשאללה מ א ס‬
‫י י ‪ 2J‬אולאס אי בדינגבל איס מוחל אשי׳ מאס יי ‪ 12‬אילאם)ש״ט סי׳ ע׳ס׳*!( ‪ .‬אם לא ‪^ »w ew‬‬
‫»)»ם ‪ « vt»l‬ו א ייג « ח )המג״א ומעת לעת )קצת מפרשים ושכמה ימים למינו חס הא ודאי אסירא דלאיוו ש & ל « ס מ ו ז י ו נ ו ל » ) » ס ‪/‬‬
‫* ׳ ״ ׳ מ נ ״ י ( ! קארני סי בתוך לי איסטי שיעול קי איסטאב׳ה לה קאלני קין לה שאל קולטו קון איל •‬
‫קיג׳ייי אצגון שילאפו לי קארנ׳ קאלי קי לאב׳י קין אגואה מויי ביין אין איסטי לוגאל קיקילטו אי קי מ י מ י‬
‫‪fpo)5‬קארני ליססיאיס קי ייאש‬
‫א ל א ל סאל אין איסטי ליגאל ‪ .‬משוס דם שיצא נעין על הנשי)נאה״נו שפ‬
‫איסמוכ׳ו קח לה סאל סי שיעול קי לישימוס לה אליפ׳אנטאלהקון לה מאני אין איל אויל אי להסאקילירם‬
‫קי קאייגה לה סאל אי לה לאב׳אלה קון אגואה ליספואיס לה אינטרארה דיינטלו לי און מינג׳ילי לי אנואה‬
‫אי להאינשאצואיה מויי ביין אי לה אליכ׳אגטארה קון לה מאני אי לה לאב׳ארה אי ב׳אזייארה לה אניאם לי‬
‫אילטיעייד אילו לאב׳ארה אי לו אינג׳ילה סיגונלה ב׳יז לי אגואה אי אינשאגוארה סיגינלה פ׳יז להקאלני‬
‫אי‬
‫‪ptttoH‬‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב ירד אות מ מליחה‬
‫כג‬
‫אי לה אליב׳אנטארה אין איל אויר אי לה לאב׳ארה)ש״ע שם ס״ז(‪.‬‬
‫נפ״א עז שיצאו המיס זכים ז״ל ‪-‬ם אם מותר להליח הבשר במי שירות כמחלוקת כנוי יש‬
‫וכ״ז למצו? מן המוכתר ימליגא א״צ א]א פיך‪9‬גי־יסה‬
‫מתייין ויש אוםרין‪ .‬מחכ״ר סי׳‪C.‬״‪ n.6‬ו ת י ן נ‬
‫ומעשה אירהם חי״ז סי׳ ל״י !יעי חיי כי׳ ק״י מן האיפרין בין נהרתה א׳ בין בשניה‪ :‬קארני קי נון לה לאב׳אמן‪.‬אי לה‬
‫קוזינארון קון לה האל קאלי קי אייגה ‪ 60‬טאנטוס אינפ׳רינטי די לה האל מנל סי איי ‪ 10‬דר׳• די סאל קאלי‬
‫קי אייגה ‪ 600‬דר׳ די קארני פארה קי םייאה מוחר אי דיטה קארני קי סי קוזינו קון לה סאל אי ריססו ידי‬
‫קארני קי איי דיינגירו דיל טינג׳ירי עודו סי אג׳ונטה אין חשכו! די לאס ‪ 600‬דר׳ אי איס מוחר מודה‪.‬לה‬
‫קאדני‪ .‬אי סי נון איי ‪ 60‬טאנטום כידה לה קארני איס טריפה)ש״ע שם ס״ט( י• סאל קי ייאה סאלארון‬
‫קון אייה אונה כ׳יז קארני;ו; פואידי סאלאר קו ן איסטה סאליסיגוניה ב׳יז אי נון סיקירי דיניו קי טן סיפואידי‬
‫קומירלה האל דספיאיס ק י סאלארון קון אייה )מורם שם ס״ט(‪ .‬ובליעבל אם מלח ונתבשל כבר מותר ואס עריין לא‬
‫בשלז ידיחנו ייתיול וי לת‪) :‬יאה״טסקל׳׳ל י‪:‬יי׳‪ : 0‬גורדורה די בהמה גורדורה די אב׳יס גורדורה די פאטום קי‬
‫איםטוב׳ו ‪ 3‬דייאס סין מוז׳אר נון לה פיאידי קוזינאר סאלביו קאלי אסאלה‪ .‬וללא פהרנ שמ״י ח׳׳א סי׳ ח״ן שהתיר‬
‫מ‬
‫ז‬
‫כ‪:‬ו ן אווזות ושארי ליה‪ .‬מאריה שהתיר א־‪ ,‬האשור וכל מריו בתבונה זו ש;יאזת המה );זב״י ח״א חי״ל סי׳ כ״ד( ‪ .‬והרב ז״א ח׳׳ג אחל‬
‫שהאריך בזה כ׳ וראישי להמחי״ר כי״י כי׳ ס״ט אות ל״ב שהביא לנרי הנונ״י לחולק בזה וגם הלב ג״כ נטה אחריו ואפר אפי׳ בהפס״ןז אך‬
‫לעד״‪,‬־ להתיר בהפסד מלונה עש״ב בהי׳ פ״י •‬
‫מ‬
‫ד מ א ל נ י קי סידיגריו מכל דייאה די אלחד אלה אונה אי איסטוב׳י אסטה דייאה די מיירקוליס‬
‫אלה אינה סין סאלאר ייאה סי סיקו סו םאנגרי דיינטרו אי נון סאלי מאס קון סאלארלה אי‬
‫׳‬
‫נון פואידי קוזינאר איסטהיארני סאלב׳וקאלי קי לה אסיאין לה ליכברי‪ .‬ואחר שצלאו לאיבשלנו ואם נישלו מ ו ת ר ‪.‬‬
‫ועיין בעהי״נן י״ל כי׳ ז׳ אות ל׳ די‪ :‬מתירים לי‪:‬ל נהפ״מ ויש אוגרים אפי׳ בהפ״מ‪ .‬והרדב״ז בחדשות סי׳ קל״ח הוא מן המתירים ואסור‬
‫למלאות כרכשית מבשר»ה ולאוכלן צלויות )מתכ״ר ‪:‬סאות ל״ב( ‪ :‬חי סי מוז׳איון איסטה קארני קון אגואה בתוךדיאיסטיס‬
‫‪ 3‬דייאס אלה אורה פיאילי דיטיניר איסטה קארני סין סאלאילה איטרים‪ 3.‬דייאס מאנקו מידיה‪, ,‬אורה‪.,‬‬
‫)ש״ע שם סי״ב וי״ג וכן פעמים רכוח כנה״ג אוח ר״מ(‪ .‬אי סי בייט איל ‪ . 3‬דייאה אין שבח ליפיאידי דיזיר‬
‫אל גוי קי לה מוז׳יאי סי נון איי גוי לה פואידי מוז׳אר אי איל ג׳ידייו‪) .‬מירס בסה׳׳ק משק ביחי‪ .‬בדיני‬
‫אמירה לגיי דין הי( ‪ .‬ואם עכר מהג״י אפי׳ חצי שפז אשורה )שמש צרקה שי׳ ל״ז( וללא כמי שרצה להחיל ״ סארניקילה‬
‫מיטיירון דיינטרו די להייב׳יפארה קי טורי מוג׳יס דייאס איפאסו‪.‬מאסדי ‪ 3‬דייאם נון םישיא‪:‬די'קומיר‬
‫ליטה מאמי קיזינאלה סאלכ׳י קאלי אסאדה ‪ .‬לנ״ש סי׳ שע״ג כ׳ ל‪:‬גמ״נ יש לאסור לאי הקרח אינו כמיס הרי 'נתייבש ימו‬
‫״ ״ א ^ " ״ ‪ :‬קארני קי סי‬
‫״ י‬
‫ואם הוי כמיס אפ שהה מעת לעת הוי בכלל ככו‪ :‬וכו׳ ‪ .‬וכ״כ ה מ י ז נ ״ י‬
‫יילו דיל פ׳רייו אי לה מוז׳ו בהוך די ‪ 3‬דייאם נון לי אפרוב׳יג׳ה נאדה ליקי לה מיז׳י אי נון לה פוחילי קוזינאר‬
‫סאלב׳ו קאלי אסאלה)מחפ״ר סי׳ ס״ט אוח ל״ו( ‪ :‬קארגי קואנדו לה סאלאן קאלי קי סי אקאב׳ילין אה‬
‫סאלארלה דיינטרו די אטואינדו קי איסטי בוראקאלו אי סי לה סאלה אינריב׳ה די טאב׳לה סי אקאי׳ילי קי‬
‫איסטי לה טמיילה אינפינאיה אי נון דיריג׳ה )כס סט״ז(‪ .‬סי סאלארון לה קארני ליינטרו ל י אטואינלו‬
‫קי נין איסטה בוראקאלו אי איסטוב׳ו שיעור די מיטיר אגואה אין לה לונברי אי אינפיסי אבוייר איס אסיר •‬
‫לי קימיר איסטה קארניאפי׳ אסאדה משוס י‪:‬וי כבי‪ :‬כמבושל)‪:‬ססח״י( • אין איסטו קאלי מוג׳ו אקחכ׳ילאר‬
‫אלאס מוז׳יריס קי נון סאלין לה קארני דיינעלו די נינגון אטואינלו קי גון איסטה בוראקאלו סיינלי סיאיס‬
‫אוסר לה קארני‪ .‬אי לאס מוז׳יריס קי נון טיינין סיסטה פארה סאלאר לה קארני אי לה סאלאן אין ריב׳ה לי‬
‫טאכ׳לה קאלי קי סי אקאי׳ידין קי איסטי לה מאיילה אינפינאדה פארה קי סי איסקירה לה סאצגרי‪:‬‬
‫קין־ קי נין טייני סאל פוחילי סאלאר לה קארני קין צוקאר)עהד״ט חא״ח סי׳ י״ד אוח ל״ז וחח״ס סי׳ כ״ב‪.‬‬
‫ומעשה אברהם סי׳ ל׳ ועיין רוח חיים י״ל סי׳ ס״ט ובהשמטוח שם( • או אסארה לה קארני אסטה קי סאלגה‬
‫טולה‬
‫ע ש‬
‫‪:‬ש‬
‫א י תל‬
‫ה‬
‫מיתר‬
‫ב צ ל י ע‬
‫ש ״‬
‫‪6‬‬
‫פ‬
‫ג ‪:‬‬
‫ח‬
‫*‪r‬‬
‫ן‬
‫‪p&Bft‬‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב י ר ד א ו ת מ מ ל י ח ה‬
‫עולה‪.‬לה סאלצרי איידיםפואיס להפיאידי ביאיר)ש״ננ סס״י ס״גי(‪ .‬וז‪:‬ו״י‪cr .‬‬
‫אנלג׳ שאשור למוסרו לעמי האדן ומתנ״ר היי נ‪1‬׳׳נאיתי*יעש״נ ‪ :‬קארני ק׳ לאסאלא־ו; סין פי־גאר לה פימארה‬
‫ליםפוא‪:‬ס קי לה סאלארו; חי סי קומירה לה קארני אי איסטי די; איס לוקח קואנלו לה כאלארו; לד קאדני‬
‫‪.‬קי! לאס ב׳ינאס או קין קארני קי קאלי פורגאדה אי •יון איל גיד הנכהאינפירו ס י אוב׳ו סיביו אין דיגיס;‬
‫קאיני‪ .‬אלה ״ אורה סיקיטהאיל סיביו אי סיפיזה סיאוב׳ו מכל ‪ 1 0‬לד׳ די היי׳ו קהלי קיאייגה ‪ 6 0 0‬דלי[‬
‫ל‪/‬קארני פארה קי סייה מוחר לה קארגי)פ״ע סי' ס״ד ס״ך וסי׳ ק״ה ס״ט(‪ :‬קארגי קי לה קוזינארון סין‪:‬‬
‫‪.‬סאלאר סי איי‪ 60.‬טאנטום אינס׳רינטי די דיגיה הא־ני טולה לה קארני איס מוהר ‪ .‬וי‪?! :‬וכריס איתה יהיגה‬
‫ל׳ מ‪:‬כ מאמיס ד= תיקה ע ״ י י מ י מ‬
‫אפי׳ נלאיכא ‪ '0‬נגל המתינה וזכי‬
‫‪ m‬אס לאלןירן כגון לניוד ‪ :‬נ ת ח ו למיל אי־דס דאז י‪ :‬לה‪!:‬י־ למ־ןילין )מרן ומורם סי׳ ‪0‬׳׳‪p‬‬
‫*•״א י»• י׳יי פי׳ קייא(‪ :‬קארני קי לימאנ־ארו; די חוברה סיב׳דאד אי טייני ספק סי לה סאלארון או נון‬
‫סיינדו נין לי אב׳יזארון יי ייאה לה סאלארון נו; פואידי קומיר זיכה יארני אסטה קי נין דימאנדה פור אייה‬
‫סי לה סאלארון‪ .‬אי סי איס איל לוגאד ליבוב? טירנה אי לה האלה פור ספק ונד‪.‬״‪ :‬מורס רכ״י ע׳ לתתיכה סמלי!‬
‫אותה נ׳ שעמים מותרת‪ .‬אי סי קוזינו דיטה קאדניפארה כבה אי אי; בבה אינכדי אין ספי סי להסאלאדול!‬
‫או נין‪ .‬נון פואידי קומירלה הסטה קי נון לאי׳ י פור סיירכיי קי ייאה לה סאלארון)נמב״ד סי׳ ס״ט אות י״ז(‪| :‬‬
‫אין איסטיקאלי קי סי אקאצ׳ידיןלוס סי׳ בעלי גהיס קואנדו מאנדאן הארנידיאון ליגאר אה אוטרו קו‬
‫ליס אב׳יזין סי לה סאלארון או נון ‪ :‬קארניקי סי קוזינו אי סי אולב׳ידארון סי לאסאלארון די אנטיס או‬
‫! י יי ׳א )כנה״‬
‫‪ P‬א ס מיתר‪.‬דיטה קארני להוי סשיקא לרננן לניון לזוא מנהל לשנינו כלומר וכל דם מנובל הוי איםייי‬
‫מ י ר מ‬
‫י‬
‫ל‬
‫‪1‬‬
‫סי׳ ס״טנה״ט אות ל׳׳א ופי״חניס םיןמ״ל ושו״י‪: .‬ס מחוז‪ :‬וי( והמחנ׳׳ר שם אות י״ל כ״ דדוקא נהש״מיש להכשיר ‪:‬‬
‫ג‬
‫*‬
‫‪ \ /‬דיניט די ס א ל א ר ל ה קאבייסה אי מיאוייוס אי לוס פיים ‪.‬‬
‫‪5t$P‬‬
‫‪H‬‬
‫ב׳אנדה די אדיינטרו אי די לה ב׳אנדה די אפ׳ואירה א־ חכי' כי איסטה קון איל קואירי‬
‫‪..,.', . ,‬־‬
‫י נון אינבאראשה אי אנסי ארה אין לום פייס די לה יהמה פארגיירה לאס אונייאס אי זיכפואים לאס ס א ל א‬
‫)ש״ט‪.1#.‬י ט״א('ואס לא חתן ראש! לא נאסרו)כססי׳ס״חנ״ת ישי״י‪ :(.‬אי א י ס י י י ין ליכימיס קי פיאידי סאלאר לד‬
‫קאבייסהאי לוס־פייס קון אילקואידו איס דוקא ייאבדו נון איי לאנה אינפירו סי איי לאנה אין להקאכ׳יסה‬
‫•י אואי‪4‬לוסיפייס קורטארה אינפירמירו לה לאנה אי דיספואיס לה סאלא־ה )בו״ג רס״י ע״א(‪:‬‬
‫־קאב׳יסד! קילהסאלארין סיןפהרטירלה‪ .‬לוס מיאוייוס אי אקיל פיליז׳ו גודריקי איסטה אפיגאדו קו• לו­‬
‫קאב׳יסה סין אסורים אי ריהטו די לה קאב׳יסה איס מוחר אי נו; קירי דע׳ ו קי לה יןאיני קי‬
‫; ‪-‬‬
‫סי סאלו אינג׳ונטו קוןאיסטה קאכ׳יסה קי איס מוהר‪ .‬אי איסכיסו די! איס אי; לה קאבייסה די לאס אב׳יס‬
‫)מורס סס״י ע״א ובאה״ט ומהב״ר(‪ :‬סי דיטה קאב׳יסה קי לד סאלארון סין פארטיר לה קוזינארון טאנביין‬
‫״סין פאדטיר סי איי ‪ 6 0‬טאנטוסאין איל קוזינאדו אינפ׳רינטי די לוס מיאוייוסאי דיל פיליז׳ו ‪ raw‬א י‬
‫מיתר• אי סי‪.‬נו; איי ‪ 6 0‬טאנכיס לוס מיאוייוס סו; אסורים אי לה קאג׳יסה אי פודה לה קאייי איס‬
‫מוחר‪) .‬מחב״ר ון״ל כס וז״א מ״ג הי׳ צ׳(‪ :‬מיאוייום רואנדו לוה נ׳האםאלאד סי אקאב׳ידי אקורכאר אקיל‬
‫‪.‬פיללו קי איסטהאין ריב׳ה די ליס מיאוייוס אי אנסי אקילפיליזיו קי איסטה איןריב׳ה לי ליס גיאיב׳וס‬
‫‪.‬ייקארניה סיקירי קולטאלי אנגייס לי סאלאלליש אי סאקארלו ‪ .‬ואס לא הסירו קרומי הנ‪5‬יס אלא חתכס ומלתם מותרים‬
‫׳‬
‫דה‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫ס‬
‫לקרירה ואשי׳ אס)א יותכס אלא מלהס ונ‪:‬לס כך נראה למותר מ י ו ן בחותכין הניצה מנוף הנהמה לרך אותו חתך זכ הדס )שו״ג סס״י ע״ל(; •ו‬
‫‪ sb‬קי מיכיין לוס פייס לי לה בהמה אין לה לונברי פארה קיטאר לאס אינייאס אי פארה ג׳אמיסקאר איל‬
‫קאביייו סין סאלארלאס אינסירמירו איס מוהר‪ .‬אי לו מיז׳וי איס הי לאס האלי אעפידמירו אי דיספואיס‬
‫קי‬
‫ד^טק‬
‫ח״ב ירד אות מ מליחה‬
‫אליעזד‬
‫כד‬
‫קי לאס לאמושקי אין להלונברי)ש״ט סי' ס״ח ס״ז(‪ .‬וכ״כ השו״ג שם סק״ח מנהגינו למלוח םל‪0‬ש והרגום‬
‫מולכים אותם ומהכזכיס אותם זולת כעופות שמהנהכיס אותם קודם מליחה לפי שהוא ינר מועט משיירי מ ו צ ת ואין היש מתבשל בכך ‪.‬‬
‫אכל הרא‪ :‬והרגלים כיון שיש נהם שערות הרנה משהה להו הרנה ע״ג האש זאתי לבשולי הדם ילכו *יין למלוח תחולה )שם סק*״ז ועיין‬
‫חחילהיואחר לך‬
‫נאה״ט‪:‬ם סקי״א(‪ .‬קואי‪.‬דו ב׳אן אסאלאי לוס פייס סי אקאלידין אקורניאר לאס אונייאס אי סי לאס סאלארון‬
‫סין קזרטאר לאס אוכייאס קורעאה לאס אוגייאס אי לאס אילה לאבדון אי איל ריסטו די לוס פייס פון‬
‫מותיים )ש״ני בס כ׳׳ח( ‪ .‬מלים ‪:•:‬לגום כמיס רותחים אחר המליחה ושוי מלחים שעם שגית עם כשר אמר שלא נמלח להאומריס לנשר‬
‫ו‬
‫שנמלח יפלט ‪-‬ל ל‪!-‬י בנתכי עם כהר ש‪:‬מ ח קייס שליטתו ים לשרי ע״י מליחה שנית ה״ה והוא הטעם ימהגי לרגלים אלי מליחה שגית)חס״ל‬
‫י ״ ‪1‬י י״א( ‪ .‬אהה שמלחה רגלים וקילס ‪:‬חתכה היאפים מלכן כמיס חמי; יחתוך העלפים וינשלם ומי שהורה שאין להם תקנה מאני ממונם‬
‫לכ‬
‫‪ :‬ל ישראל)כיל־ חיי סי׳ ק ״ח(‪ :‬א י ׳ י ס קואנדו לאס לאמושקאן סי אקאלידין די לאב׳ארלאם מויי ביין ובפרט לה‬
‫גארגאנטה קי איי אין אייה סאנגדי אי טאנביין סיאקאלידין די לאמושקארלאס קין פאז׳האו קון פאפילים קי‬
‫נון איי אין אייוס מולו קאיינטור פור קואשאדסי לה סאנגרי אי אפי׳ קואנדו לאסג׳אמושקה אסיגון דישימיס‬
‫סי אקהלידין די גון דיטיניר לה אלי אין אין לוגאר סאלב׳ו קילה מאנייאי פור לה פ׳לאמה פורקי נון סי‬
‫קואז׳י לה סאנגרי)מורס סי׳ ס״לז ה״ב(‪ .‬א י לו מיז׳ור איס קי לאס םאלי איגפירמירו אי דיםפואיס קי לאס‬
‫לאמושקי קומו קירי קי גוסטה קי סיינדו ייאהלה שאלו מן קאלי קי סי אקאלידי אין דיטוס אקאלידאמ*‬
‫יינטוס קי דישימוס ‪:‬‬
‫דינים די ס א ל א ר איל קוראסון אי לה ר י א ה ‪.‬‬
‫‪ 1‬מוראסח קאלי אב׳רידלו אי סאקאר לה סאנידי אי סאלאדלו אי דיספואיש איס מותר לי קוזינארלו‬
‫קומו טודו מודו די קארגי‪ .‬סי לו סאלו סין אכ׳רירלו לו אב׳רי דיספואיס קי לו סאלו אי‬
‫י‬
‫סאקה לה סאגגריאי איס מותר‪ .‬אי אגסי סי לו אסו סין אלרירלו לו אלרי דיספואיס קי סי אסו אי‬
‫סאקה לה‪.‬סאנגרי אי איסמויזר‪ .‬אינפירו סי לו קוזינו סין אב׳רירלו איס אסור מודה לה 'קארני אסטה‬
‫קי אייגה ‪ 60‬טאנטום אינפ׳רינטי דילקוראסון )ש״עסי׳ ע״ב( ‪ .‬וכשאיכא ס׳ אם סלנעצמו אסנל‪.‬או‪«1.‬תר יש אוסרים‬
‫‪1‬‬
‫ויש מתירי;‪ .‬יהשו״ג שם כ׳ לאנן נקטינן כמין יקבלנו הוראותיו ־איסור והית־ וכל שיש ס׳ כנגי הלנ אז גס הלב מ‪5‬מי מוחל כמ״ש רטנו‬
‫״ י ‪ :‬אוזאן אקורטאר לה פונטהדילקוראשון אילו איג׳אןלאבדון אי איל סימן איס ונםלתהאית עילת‬
‫לבבכם)מורס שם ם״ב ובאה״ט( ‪ .‬אי איס בואינו קי סיאקאג׳ידין די נון קומיר נון קוראסון די גהמלן' נון‬
‫קוראשון די אלי סיינלי איס פ׳ואירטי פארה אולב׳ידו ‪ .‬והאר׳׳י ז״ל כ' שהלב היא מושנ לנפש ושמא איזה גםשאלס נתגלגל‬
‫כ נ‬
‫בבהמה ׳ו או בעוף הזז והאוכל אותו לב יכול אופו הנפש שנתגלגל באותה בהמה להתגלגל באדם האוכל את הלב ולס כל יולע־י ספר נוםלין‬
‫לא לאכול שוס לי)‪r‬׳‪ y‬ש ם ( ‪ :‬אב׳ י קילה בויירון קון איל קוראסון סיראדו דיינגירו׳ סי לה ׳אלי‪.‬יי‪6‬״סיץלו‬
‫אינטירה אפי׳ קי נון איסטולו קון לה קאב׳יסה אי קון לוס פייס די אבאכו אשינון סי אוזה ‪6‬קיטאר לוס‬
‫פייס איה מוהר סיינדו באסטה קי לה אלי ייאה איסטולו אינטירה ייאה איי ‪ 60‬טאנטוס אינפ׳רינטי דיל‬
‫קוראסון ‪ .‬ויש מתירי; גם כשהוא בלא כנשים דגלים )מורס‪:‬ס ויאה״ט סקי״א( שזלבר בהר שאין סלם שכשוך הלב אחל מס׳ בכל‪. :‬העוף‬
‫פ‬
‫אלא שעשו את הלב כאלו הוא התיכה לאיהורא הילכך לא החמירו כולי האי הילכך זורק את הלב ואוכל •אח הפאר‪.‬ואין הרנרים א<*ןריסאלא‬
‫שנתבשל בלא מרק כעין צל• קדירה אבל אש נתבשל ע״׳ מרק משערן עם המרק ואפי׳ אין העוף סלם משעריןנמרק ובתבלין ינשל העוף‪.‬אס יש‬
‫בין הכלם׳ לבטל הלב מותר וזזו במבושל אבל בצלי אפי׳ צלה חצי העוף ונמצא בו הלב מותר לאס אין הרם יוצא מחללי אלא נקרש במקומו‬
‫משלי‪ ,‬הלב ואוכל השאר ואש הלם יוצא ממקומו כמו שהאש שואב לס שבוירלין שואב את רם הלב )הרזב״ו כישניות ש״א' שכ״ט( ‪:‬‬
‫ריאה אוזאן אה אלריר לוס קאניס גראגדיס קי איי אין אייה אי דיםפואים לה ־סאלאן אי איס מנהג‬
‫אירמוזי די אזיראנסי )ש״ע סש״יט״ב(‪ .‬אי סי בדיטבד סאלארון לה ריאה אינטירה סין אלרירלה איש‬
‫'מוחר )ופשוט הוא פר״ח(‪ .‬ובארץ מולדהי שאראיי יע״א סיינדו סי גיופאן גוזאנום סי אין איל איגאדי סי אין‬
‫לה‬
‫‪01‬שקי‬
‫ח״ב ירד אות מ מליחה‬
‫אליעזר‬
‫לס ריאה ייאה סון אולליגאדוס די אב׳ריר סי לה ריאה סי איל אינאדו פור בארקארלוס פור טזאנוס סיינדו‬
‫דימום גוזאגום די לה ריאה אי די איל איצאדו ב׳יינין קואנדו סי דורמי לה בהמה ליאינטראן גוזאכוססור‬
‫ס ו )אריז אי סי ליינין אלה ריאה אי אלאיגאדו אי סו; אסורים פור ‪ p :‬הארץ ממש )לביש סי׳ פ״ד ס״׳ז(‬
‫וניושלו •ומולד ועז י־^הרנידי ל ה • סי טופו כולו‬
‫יכ״נ המו"; סי' מ״א מ׳ נ' דב‪:‬נאליכיי י נמצאיס תולעים קטנים נכפל בל יהמה‬
‫און גוזאנו או דיוק איין" לה ריאה או אין חיל איגאדו אים ליוה־ אינפירו סי י י א ה טופי ‪ 3‬מזאנוס ׳יאה איס‬
‫חזקה קי ייאהאיי מוג׳יס גוזאנוס אי נון סיפואידי קומיר ‪ .‬י ־״א י ‪:‬א יא‪:‬ייי‪ ::‬יט•׳ יייא * ק ! ־!ייני מל־יא לאתא‬
‫‪:‬י‬
‫(‬
‫מגושיייזו אכל איאחיא מעלמא לא אפי׳ נירקות‪:‬אין ל ד ם נ ד ק ‪ :‬הו‪ :‬מכעליס דאיכא חששת וניס ‪ .‬ודע דבדידאד זו שלרש״ל שדולה דל״א‬
‫״ י ש׳׳ק נ׳׳ך גמגם נזד ושלנו נוקפו אחר שלא הוזכר‬
‫י ‪ P‬אלא ניוולנניס‪ ,‬למיניה דנו א;ל נמלתא דאתי ממלמא לא ‪ .‬דד‪ :‬של׳׳י‪ .‬ני״י‬
‫נסשר; הראשוניים וה״ד הדנ נהר שלוס נדף קלי׳ד ע״ל לל׳ שגי׳‪ :‬ט ו ר ו מולו די קארני ק י לל ביה אסאי קי אקאב׳ידי‬
‫פ‬
‫אלאכ׳ארלה‪,‬די״אנטיס)מורם סי׳ ע״וופוסקים ואורחיה ייבר דרי״ט(‪ .‬אי איי אלמנאס מיז׳יריס קי דיזין‬
‫קי״קאמי קי״ייאהסיימוז׳ו נון סיפואידי אסאר אי אדרבה אים אלה רילז קי סיקירי לאלאדה משוס ד‬
‫ס‬
‫י‬
‫נ»יו יאייי ־י׳א אשי׳ י‪-‬״י ‪ •"•1‬כילק‪ ;!:‬לר״י ע״י נאז׳׳נו ס־' פ׳׳ר‪.‬כקי״ד ‪:‬‬
‫< ‪... . . .‬‬
‫דינים די א פ א ר א י ל א ע א ד ו ‪.‬‬
‫י‬
‫א גאדו‬
‫אפי׳ די לאס אב׳יס סיינדו איי אין חיל מיג׳ה סאנירי נון טיינ׳ רימידייו די קוזיגארלו קון‬
‫‪T‬‬
‫סאלארלו סאלב׳ו סימירי קורטאדו פור אין מידייו א׳ אסאדו חי; לה לונירי חי דיספואייס‬
‫לופואידי קוזינאר)ש״ע רס״י ע״ג וחס״ל ייד סי׳ י״א(‪ .‬אי אוזאן אלאב׳אר טודו מידו זי איגאזו דיםפיאיס יין‬
‫•סי אסו פארה מידרי לה סאנגרי קי איםטה אפיגאדו אי; איל מה סי נון לו לאפיו אי לו קוזינו או סי לי קומיייו‬
‫"אסאלו ^ קירי ליזיל־באדה )מורם שם ס״ה( ‪ .‬והלנשו׳יי‪ .‬כ׳ דלא נהגי לדליח אלא כשסק הש״ע סי׳ ע״ו ה״נ דאי; לחו­‬
‫• ליס• שעל סמל» ונ״כ השר״ח םקי״ו ה ר נ ז״ל סי׳ ע״ו סקי״ב ונדיענד מיתי אס נתבשל לכזו כחדירה נלא ‪$‬לייד או נלי מליחה איל‬
‫אסירה יי^ננז‪.‬מותרת מפני ששולעת ואינה נולעת )שי׳ע שם ושו״ג( ‪ .‬ואס נתנשל עם נשר ויש ‪5‬׳ בכפל ע'‪!;,‬ו י‪ :‬להחמיר דדכ‪:‬ז‬
‫השםי « « )!״אמ׳׳ג ם״‬
‫ה־ ‪1 ,‬‬
‫ר‬
‫ד‬
‫אינו א^‪/‬‬
‫פ״ע(‪ :‬א י ו א ה קורילאזה קי סאלי די לה קארני אי די איל אינאדו זיםפיחיס קי לו‬
‫אסארון קארארקי ייאה איס ראוי קי ייאהלו קומי; איל ריב די לה ג׳ינטי איסגיה קאדני אי איסכ־י איגאדו‬
‫מ י י ט י»*י‪5.‬גייש‪ 4‬שא! זג כל ימי איס מוהר די חונכ־אד איל פא; אץ איםטה איואה עודו טיינפו קי איי קארני או‬
‫איכאדוידיינטרו ליל פלאטו אינפירוסי ייאה סי קומייו להקאמי או אילאיגאדו אי ריסטו םולה להאגואה‬
‫קורילאזה מן ‪,‬פיאילי ניאונעאר איל פאן ני סי להשואילי גיב״יר משנימלאיתדעי; שלא יאמרו ש מ א ל ם ) ש י ׳ ‪ /‬סי׳ ״‬
‫םקכ״ג(‪ .‬איייו ליגי קי איסטו סירה לה ראזין קיאוזא; לחם מוז׳יריס אהמיגיירלה קארני אםאדה אי איל‬
‫איג^יוקואנדו לו טראייאין אלה מיזם אין ריב׳ה דיל סאן אי נו; ליינטרו פורקי נון ב׳ינגאן אד ביב׳ירסין‬
‫דיטה־אגזאה דיספואיםקי ייאהסי קומיירוןלה קארני אי נון הי פואילי אםיגו;• דיכימום ויא כמי׳ש משים‬
‫‪ :‬א י ג א ד ו טאכפוו קי לו סאלארוןסולו מאנטו קי לו סאלארון גיונכו קון‬
‫מעם‬
‫‪ .‬דאשזל‪» :‬ה‪9‬ימו»‪1‬ן‪*».‬‬
‫קארניאפי' ק י א י ס ט ו ל ו אין ריב׳ה די לה קארני‪.‬טודואיס מוהר‪ .‬אי איסטיםו דיןאים ‪-‬סי סאלארון ל?‬
‫א ל י ק ו ן איל איגאדו דיינטרו קיאיסמוהר)מורם סי׳ פ״ג ס״ה ומחי״ר הם״י(‪ .‬אי אנסי סי אסארו; לה‬
‫אכ׳י קו; איל איגאדו דייננדו איס מוהר‪ .‬אינפירו סי קחינארון לה אלי קון חיל איגאדו דיינטרו קאלי קי‬
‫!אייגס ‪ 60‬טאכטוס אינפ׳רינטי דיל איגאדו אי איסטונסיס‪.‬איש מוהר אפי׳ איל איגאזו)פרי׳ח ז״ל שס‬
‫•סס"י(‪..‬אפי׳ איל איגאדו די לה אב׳י קואנדו ליקירי אםאר סיקירי קורגיאדו פור אין מידייו חי דיספואיס‬
‫אסארלי)חס״ל י״ל סי׳ י״א(‪ .‬וי״א דמטילת מקום המרד דיי ז״ל שס וע״ש מנהג שאלמיקי ע״ו ועיי; מורס ‪ :‬ס ״ י «< ונאה״נו‬
‫» ו מ שסס׳גוגאה׳׳נו‪ :‬א י ג א ד ו קיאיסטוב׳ו ‪ 3‬לייחס סין מוז׳אר סי לו קומירה אסאדו אי איי קין ליזי קי‬
‫ייאה‬
‫ע‬
‫רס‬
‫י‬
‫ע‬
‫‪1‬‬
‫דמעזק‬
‫ח״בירדאותמטלי׳^‬
‫כה‬
‫אליעזר‬
‫ייאה לופואידי אי קוזינאר דישפואיס קי ייאה לו אסו)מחכ״ר שם אוח ט׳ וז״א ח״ב סי' כ״ג(י• איגאמ קארכי‬
‫איש אסוי די אינברישאילה מן פאפילאי לי אסארלה‪.‬מש‪1‬ס זיהוי הנישול‪ .‬נגאה״ע‪ .‬הי׳ ס״ש מהלב ע‪14‬ל(‪1‬ז‪.‬לצ ‪K£‬״‪ J‬מ ס מ י‬
‫וכן אשי הרנ תשובה מאהנה פי׳ פ״ל ומלמה הנייר לכלי שאינו מנוקב והפגיש עמו הגאון הרב נוב* ואפי׳ האוםלים‬
‫כלא* שהעושה‬
‫מייל‬
‫נקבים ע״ימחט מותי ‪ 0‬נ ל נתן סוף דיני מליח•( •י איגאן־ץ קואנדו לואסאן אין לה בראזולה ג׳וכטו קין קאמי סי‬
‫אקאב׳ידין קי נון טוקי איל איגאלו קין לה קארני פור ראזון קי לה סאנגרי קי סאלי דיל איגאדו סי אינגליטי‬
‫אין לה קארני‪.-‬׳ ואם צולמו בשפוד והששוי שוכב תמיל נשוה שאין מולו שצשפול למעל־^ מז;ע ולא זנבו למעלה מתנלו אפי׳ למסילה‬
‫מותל לצלות כבל עס נשל ללא שייך בהם י כבי עילוי נשראלתמיל הס מונחים נשוה לאולפן ואע״ג‬
‫למולם כ׳ בסי׳ ע״ו ס״נ שלא )הפוך‬
‫השתוי יכו׳ כנר כ׳ שם לשלי אף לכתחילה )שו״ג כי׳ ע״ג הקי״ל( ‪ :‬אי אנסי קואנדי אסאן קארט אי[ לה בראזולה‬
‫ג׳ונטו קון שילוייאס או קון מדינג׳ינאס סי אקאב׳ידין קי נון טוקילהקארני קין לאש סיב׳וייאש ני קון לאס‬
‫מירינג׳ינאם פורקי נון ליננאן אה אינגלוטיר דילהישאנגרי דילה קארני‪ .‬וי״א יאף לכתחילה שרי ולכן‪ .‬כמקום שנהגי‬
‫היי‪ .‬אין למחול‪ .‬ב י י ם ) ב ע י ח״ םי׳ קמ״י י ״ ״ י ״ *י״׳ י ׳ ״ י ׳ א י ( ‪ :‬לוס קי סילאן אפאשייאר אי צדן טיינין‬
‫כראזולה ני ש׳יש׳ די פ׳יירו •פארה אשאר לה קאמי אי איל איגאדו קי אזין‪ .‬טימאן און פאלי דילגאדו אי‬
‫אינפ׳ינקאןלה קארניאין איל אי להאשאן אין לה לונברי‪ .‬שי לה קארני ייאהלה סאלארון די אנטיס‬
‫פואידין אשאר קון אישטי פאלי ייולאש ב׳יזיס‪ .‬אינשימ סי נון סאלארון לה קארני די אנטיס ‪ .‬פרימה לין‬
‫קי חשו קון איסטי פאלו לוגו סיקירי איל פאלו קימאדו פארה קי נון לינגאן אה אסאי קין אישטי פאלו‬
‫סיגינדהליז משום שהעץ שואנ הלסכלדך שהאור כואב ינייעבי אם נצלה פעם שניח נשפיי של עז מותר נ בראזולה או שייש‬
‫קי א א ‪-‬ון קין איל קארני טריפה ‪ .‬אפי׳ בדיעבד סי אשארין קין אישטה בראזולה או קנן איהנד שייש איס‬
‫אשירה לה קאמי ללוקא באיסור ים יש להקל מנועם לכבכ״פ משים ללם עשלק שליק אבל שאל איסולין מפתלכין וןל;קין‪5‬יותר־זלאאמרינן‬
‫פ‬
‫ח‬
‫ס פ‬
‫ע‬
‫ז‬
‫ש‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ש‬
‫;‬
‫כבכ׳׳ש)שם מחולש ג׳ ל׳( ‪:‬‬
‫דינים די סאלאר לאס טריפאס אי לוס גואיברם די לאס אביים*‬
‫<‬
‫ח ט ל י פ א י ס קיאנדי לאש סאלאן אי לה טאכאחייהנון לאש םאלאן די לה ג׳אנדה די אדיינטרו‪ .‬פור‬
‫אונדי פאהה להקומידהסאלב׳ו לה סאלאראן פור לה לאנדהדי אפיואירה קי אייאי‬
‫איסטה לה גורדורה אפיגאדה ‪ .‬אי סיסאלו לה טאבאחייה די לה לאנדה דיאדיינטרי אייטןדילהצ׳אנדה‬
‫לי אפ׳יאילה איש קומו שינון שי שאלארה כלל אי שי סיקוזינו אנסי קאלי קי אייגה ‪ 60‬טאמווס אינפ־׳רינטי‬
‫די לה נורדורה או די לאס כ׳ינאס אי טאנביין לאס טריפאש שי אגיונעאן פיארה שיר מאיר‪ .‬א> סי נון ©י‬
‫קוזינו איינדה טורנה אי לאס האלה די לה ביאנדה די אפ׳ואירה אי סין מוסרים )מרן ומורס׳ םי׳‪-‬מ״ה(‪..‬‬
‫וז״ל שם כ׳ זבסעולחמצוה ובהפ״מ יש להקל אעם״י שלא יהיה נהםש׳ ע״ש וכ״כהשי״ג‪.‬שש * ? * א ‪ :‬מריפאם יןיאציי' לאס‬
‫סאלאן סיאקאב׳ידין דיטן שאלארלאסקון קארני אינלונטי שאלביו לאש‪:‬סאלארלה אפארעי )מורם שם(׳‪.‬‬
‫והשו״גשם כ׳ לגס אנחנו נזהרין נזה לכתחילה שלא צמילהם עם בשר‪ :‬גואיב׳וסקי סיטופארין דיינטרו דילהגאאיצהטאנמי‬
‫לוס קי איסטאן סולו לה ייאמה טאנטולוס קי איסטאןקון לה קלארהטאנפיין‪.‬איאפיילוסקיאיםטאן‬
‫קין לה קאשקה דורה אסיגון סיב׳ינדין אין להקאייאי סיקילין םאלארלוס אך כתנאי קי סי אקאליידין דמון‬
‫י סאלארלוס קין קאדני איננ׳ונטו)מורס שס וכנה״ג כהכ״י אוח ל׳ וז״ל שם( י‪ .‬גואיב׳וס גאאינה קי סאלליו‬
‫טריפה מחמת קי נון טונ׳ו פ׳ייל או די אוטרו טרפוה לוס גואיב׳וס קי אילו דיטה גאאינה אנטיס קי לה‬
‫דיגויין סון מותריםאינפירו לום גואיכ׳וס קי סי טופארון דיינטרו די דיטה נאאיכה׳אפי‪ -‬קי איסטאןקין לה‬
‫קאשקה דירה ‪ pP‬אסוריס ‪ .‬וטעמח הוא משום ימה שהטילה קוים שחיטה תלינן יאחר שהטילה הניצה גטרפש וליו איי« נ*‪1‬‬
‫כיין גינינות שנעשו •מחלב בהמה ואח״ן נמצאת טרפה כמ׳׳ש מ־;‬
‫רש״י פ״א אבל הנמצאים תוך‬
‫התרנגולת והיא נמצאו! נןר»ה נמצא נגמר‬
‫למשק‬
‫אליעזר‬
‫דדב ירד אות מ מליחה‬
‫אמני שמומם ציי אמש״• ‪6‬צו& נ ק ל י פ * *!שם מ׳״מ <)דין‪5‬ייו ‪ « p‬גמי והיא מנשה ב י צ י א ת י לאדי העולם )נית‬
‫& גואיב׳ום‬
‫ל״‪:#‬‬
‫חי מי״י ‪0‬י'‬
‫קי איג׳ו לה גאאינה קון יןלארה אי זןון יימה אי לה קאשקה כלאנלה נון סי אזי דימי•‬
‫נישטיר האלאיאיסצווש גיאיליס ומעה מישהויה י ן י י נ ה מליחה )יענ״ז מחנ״י שם ששיי( ‪ .‬יעיין מעשה‬
‫אניםם ני״ו שיי *‪ ¥‬מל תומילת שהמילה נ י « שלא נגמים קליפתה שקויין פ׳איפ׳איו שאכי אותה משום פשק אגי מ! המי ‪.‬‬
‫י ׳ **״ ?*י׳ •־ מארגי אי אינאלי קי איס״‬
‫מיא״לי נםי׳ פ״ו אות'ס׳ משם מיהי״י מייאש ד נ ן נימין נאיג׳יל יפית‬
‫סולו ‪ 24‬אודאש דימוז׳אלואין לה אגואה ליטהקאמי איליטו איגאלו גון ליס פואילי טייר םאלצ׳ו קאלי‬
‫*‪/‬יהי לה יקימה‪,‬אסיאלה אסיגון אכ׳יזימוס אלילה לין ז׳ איסטיסי דין איס אי אמי מה איסטי דין איס דוקא‬
‫קי אישטוליירון טולאס ‪ 24‬מוראס ליינעלו לי לה אגואס אינפילו סי‪ ,‬בחון לי לאס ‪ 24‬נ׳ירטייי דיטאס‬
‫אנוא& אי לוגי איג׳ו אוטראס אגיאסי‪.‬אלה אורה איסמוחר לי טיירלה ליטה קארני)מחנ״ר שיי ע״נאוח‬
‫י׳י״י יל''=יל אסיי ואמ״י‬
‫' ' ' י יי״" י ^ י י ' ׳ ' י* 'י‬
‫• יי" י י י *י" י " ' י‬
‫יכ״נ ס מ‬
‫‪0‬‬
‫מ ‪6‬‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ע‬
‫‪s‬‬
‫‪m‬‬
‫ג מ‬
‫‪A s‬‬
‫‪f t 8‬‬
‫‪J‬‬
‫י ע‬
‫ת‬
‫‪,‬‬
‫‪ft6‬‬
‫מ‬
‫‪J s J‬‬
‫ז ״ ל י‬
‫־ יאפי)נישול מיתי י מ ס סי׳ ס״נו סמ״ו שסק יל‪5‬לי מיתי ומודם שסק לאשי* אשי׳ לצלי והכבד קילמן הנשי יקי׳׳ל י ה נ נ י שולטת י א ' » בולעת‬
‫׳דשאיםייפ אשי׳ לגלי ועי״ז ל׳ הממנ״ל פי׳ ע׳׳ג שיו״י דיני החיילי! י ? נ*ל עייןי ע״כ»״א ת׳׳נ סי׳ נ*נ ‪ :‬ליטו כלי ק י רימןץ‪^/‬ךןן‬
‫־למטרו די איל לה קאלני או איל איגאדו ‪ 24‬איראס סי נין איי ‪ 60‬טאנטוס לי אגואה אינפ׳רינטי לי לה‬
‫קארני או די איל איגאדו דיטו כלי סיקירי איסקאלדאדו)מחב״ר סי׳ ט׳׳ג‪.‬אוח ז׳(‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫דינים די סאלאר לאס א ב י ס ‪.‬‬
‫י‬
‫אבייס‬
‫*!•&ש שאלארון אי דיספיאיס טופאמן קי סאלארון אונה אלי סיראדה קי טן סאיןאיון איל‬
‫קויאסון אי איל איגאדואי לאס טריסאס‪ .‬לאס אב׳יס אליירטאס קי סי סאלארון ג׳ינעו ‪. .‬‬
‫איסטה סיראדה נין איי אין אייאס נינגין ׳חשש די איםיר כלל‪ .‬אינפירי לה אנ׳י קי איסטונ׳ו סיראלה י |‬
‫ס סוי‬
‫* ל ‪1‬‬
‫י‬
‫נין איי לאגייו אין ל& יןחה &י לי* !ימייי‬
‫» ו ל יי שבח אי סור •מול די‪-‬מיסאפ׳יריס קי איס אילה לי אפריטו איס מוחר לי קוזינארלה מה ן־ כתנאי‬
‫קי לה א ל י ה אי טורני אסאלארפשיגונלה ב׳יז אי דיספואיס קי לה קוזיני• אי איסטיסולין איס הארד‬
‫‪:‬לוסמיימרושקי סיטוסאלון לייגטרי לי איסטה אנ׳י סיראלה איל קוראסוןאיל איגארו לה מוללה לאס‬
‫טריסאש לוס גואילוס סיטן איי לאנייו לוס אילה לאנלון אי סי איי דאנייו לאס טריפאס סילו איג׳ארה‬
‫לאפיון אי איל'איגאלו לו אסארס קומו סי לין אי איל קוראסון לו אג׳רירה אי לו סאלארה איטרה ל י‬
‫אנסי׳יימיידי^ליס מיינברוס ליש סאלארלה אוטרה ליז אי ליםפואירי קוזינאר)לכ״מ ח״א סי׳ ז׳ומחכ״ל‬
‫ל י״ל שי׳ ל ( ‪ .‬הינ תורת חסי ני׳ מ׳ ששק שגוף העוף מיתי אשי׳ נלי ״ < ‪ , ,‬״‬
‫‪J‬״‪ * #P *DD‬י מ ס י ׳‬
‫» ‪#* » #‬־ י א ב י קי לס שאלארון אליירטס מה נון סאקארון אילאיגאלו ני איל קוראסון ני נינגון מיינבמ‬
‫שאלב׳וריסטאיוןאסיגאלוסקון״להגאאינה‪ .‬איש מוחר די קוזינאר טיח אפי׳ קי נון איי נינגון לאניייסי‬
‫לה אכ«אך גתנאי קי לאס טריסאס לאס אילי לאבדון אי איל איגאח לו אסארה אי איל קוראסין לו אב׳רירס‬
‫נא לפני נאחד שקנה ממנייו נשי אווז אמד‬
‫‪n‬‬
‫^‬
‫‪J‬‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪w f t o f t‬‬
‫א י‬
‫ס י‬
‫א י י ד א נ י י‬
‫ד י‬
‫א ס א ר ל ה‬
‫‪9‬‬
‫ע כ‬
‫ס י א י‬
‫א‬
‫ז‬
‫ל ל‬
‫»‬
‫א י‬
‫‪,‬‬
‫)‬
‫ןא)‪pft,‬‬
‫י‬
‫א‬
‫או‪ &,.‬ונמושנו שנמלי* עייני עם נשי אוו»וס אתיות שלי יעשה מכולם מולייתות עם מלח ם י מ וק‪$‬ת שלמליו נ נ ה ע א ן‬
‫אמו םמוןי שע‪£‬ס םמוליימומ מ ו ע לו מ ג י האייז שקנה ממגייו לא נמלי( וכסיות שהים ספ״מ החיתי לו לםתוו סמילייתות ילהייח‬
‫»‪,c‬‬
‫יפס יפס ו‪$‬י״יי ז ל מ ו ל » כ ד ן ו מ ל כ ם ‪ fft‬א״נ סי׳ כ״ד מ״ש ט ע מ י ‪ :‬א ב י קי סי טוסי סץ ס׳ייל אי אנטיס קי גוסטץ‬
‫איל ^אזיו״שייאיססה אמאמו סיפירלייו איל איגאדו איי' פארה ־פיר מתיר משני מעמיס אחי שיש כאן סיס ם׳ אם‬
‫* י ם ם » ד » ן או לא סיס מ ו ‪j!m‬׳‪ y‬לח היה מר דלמאהלנתא נמ״י דחםי מרה ?ברה ולא אמרו כמדי‪ ,‬אלו מישות ק ‪ -‬צ ז ס נ םמיה אגל‬
‫»מל כשר דומיא יטמול ומעמא ימלתא שהד מיינו שיש מיני עומית שיין להם מרה » ן ן מזיין ונצי יינה ‪.‬‬
‫הטעם םנ׳ יח׳לינן נ ת ר‬
‫\‪p0GF‬‬
‫אליעזר‬
‫ח״ב ירד אות מ מליחה‬
‫כו‬
‫‪,‬‬
‫‪ ppe ft‬ק ‪ .‬ל ם ל כ ה‬
‫רופא ו ח ג עופות יש להש מיה ואחי רונ םעופומ אגו הולכין פי שנלע שאין לו ‪ .‬פית לוי םי' ו נעי מיי ‪0‬י'‬
‫ועיש שי״‪ £‬כשכלי סכני לפגינו של© ולא נמצ* נ ו מלם‪-‬ונאני קוים שגמק אם היה נ ו קעס מ י עייפה כיון‪ ji&fa .‬איסורי אכל <אני‬
‫קוים שראינו שלא היה כו מרה לכ״ע כשרה ולא‪.‬מתפירינן לומר שמא‪ .‬לא הים לו מלם ‪ .‬ו ע ‪ #‬מ ו ן צגי‪ .‬מ * פ״ג י א ם ‪ .‬ל | פעה־ עמם ער‬
‫יצלנו כגחלים ייפעום אם יש נו טעם מר כשרה וכי׳ כ׳ הרכ מעיל שמואל סס״י ‪ 'r‬דהיינו לפעום ולפלומ ולא לנלוע חלילם משא״נ גשאר‬
‫איסייין יאפי׳ לטעום ולשלוט אםיר יכאן מוחי משום יאזלינן נחר דוכא שיש להם מים אכל לפעום ולנלוע ויאי יאסור יאי‪-‬לא יוימא הכי‬
‫למה להי כריקה כלל ליזלי נתר רינא שיש להם מרה ויתירו כלא כ ד ק ה כלל יעה לי לנלוע י נ ר מומס מם לי מל ממכם מ א לא <‪0‬נו וח״ל‬
‫לנריהם לשיעידן אלא ודאי ילסליט התייו י ל א ל ע נ י ן א כ י ל ם ‪ :‬מ י ל ס ה מייני לק קומו טודיו מידו זי קארניאי סיפואילי‬
‫בוייר קון לה קארני אינג׳ונטו)ש״ע סי ע׳׳ל(‪ .‬ובאק מוללתי סאראיי יע״א נון קימק להמיל׳שם סוניראמן‬
‫קי נון סאביין קיטאר לוס ‪ 8‬גילים קי קאלי קיטאר )כמ״ש מ ק סי' ס״ל ס״א(‪ .‬מעשם שים נעתיל שגיצלה כלא ניקוי‬
‫והתיליםו ישיערוהו יהנוחיל יש נו ס׳ גני חלנ האיםור )שו״ג רס״י ט״י ועיין מ ח נ * שם( כליות קירי ליוד טצייקיס‬
‫מואיסטרו מנהג אים לי בויירלוס קומו טולו מילי לי קארני)מחב׳׳ר סס״י ע״ל(‪ .‬אי אנסי לוס גיאיליס די‬
‫קארנירו מנהגינו באח מולדתי שאראיי יט״א איס לי כויירלוס ״• קארני קי לה סאלארון קומו סו לין אי לה‬
‫ג׳ינטי די קאזה אינטינדיידון קי נון איסטולו אין סאל אי לה סאלארון אוטרה נייז קון קארכי קי טן־סי שאלו‬
‫כלל אי דיספואיס סי אקולרארון קי דיטה קארני ייאה לה סאלארון אונה ל ח קאל? קי טומין אי יך סאלין‬
‫ליטה קארני טריסירה ג׳יז כיי שישלוט י ם שכלע)ש״ע סי׳ ע׳ ס״י ומעי) שמיאל סי׳ ז י ( ‪ .‬סי ד מ ה קארניקי די״‬
‫שימוס קי קאלי סאלארלה ‪ 3‬ליז פארה קי גומיטילה סאנגרי קי אינגלוטייו סי נון לה סאלארון ‪ 3‬ל*זיס‬
‫סאללו דיספואים קי לה סאלארון להסיגונלה ליז לה קוזינארון קון ריסטז לי קארני קאלי קי אייגה ‪6a‬‬
‫טאנטוס אינס׳רינטי די איסמה קארני פארה קי סייאה מותר כ ד ן נשר שכיוגשל כלא מליסם שגליו סי מי״ל ליין לי‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫)שם סי׳ ח ׳ ( ‪:‬‬
‫א מילןי!‬
‫מוזייר קי פארייו איז׳ו אי ליניירון עלים אי ליירזן עלית אין לה מימיימי קי לימה מח*יר‬
‫איזו זנות אי סאלייו סו ג׳וזגו קי לה קימין אי אה אייה אי אל איז׳ו ליפואידין אזיל לם מי&ה אה‬
‫ככל מצות‬
‫איסטי איז׳ו אפי׳ אין ש ב ת ו ל א א פ ד צ ן פלהעומי לפייו כפלזףזמי ואין יחלל עליו את‪9pob‬אלא פ״ו שםוא ח« ‪ m‬׳ ‪» 9‬‬
‫האמורות נתורס ומנינה מצום נשעמם )שנויי ‪0‬׳‪ y‬שי׳ מ״‪t (1‬‬
‫א‬
‫‪.‬‬
‫ו‬
‫ל‬
‫ליינטי אי ק י טן סי לוקיטין‬
‫י‬
‫ע‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ן‬
‫י‬
‫‪,‬‬
‫^‬
‫ייכול לכיא לילי תקלםליםנותממגז‪ .‬ומם שכ למם״לגו לסניהמצה‬
‫‪ P4 .‬איסמי‬
‫‪V$‬‬
‫קינ‪*.‬ל‪7‬מי‬
‫אין שםמילס על עצמית שאני משתמשים נכלים של עצמות ואין כו חשש איסיי אומיאים יאין נעצמות כנותו עעס וכמ״ש נ י ד ם משצם־ ו‬
‫‪,‬‬
‫‪Mtrfo‬‬
‫עצמות חמול טהורים )פ״מ ח״ג הי׳ ל״ג( ‪ :‬ם א י ר ט ו ראובן קי סי לימוריירון' ‪ *2‬מואירטיס׳ ‪ft‬‬
‫איזאן אין מואיסטרה סיללאל קי ליגוייאן אונה אלי פארה אג׳וסטאר ‪ 3‬אלמאס אי אינטיר&ן' ל‪6‬־קא§׳‪5£‬ה‬
‫אי לוס פייס אי ריםטו לילה אלילה לאןאלגוןפרולי)אורחות יושר לקצ״ח ע״ב אי אי‪$‬רב פהרא המים‬
‫ע׳ סכנה אות נ״ז( טרושו ליטאס אללאס אי לישו קי לי איסמאס אללאס סי איספאנל** ‪• Wb %‬אין‬
‫מואיסטרה םיללאל קי אפי׳ און קורטיזיו גראנלי קי איי מולאס קאמאריטאס אי מוראן מיליס בטליבחים‬
‫אוזאןקי סי בתוך לי און מיז סי מידיהן ‪ 2‬מואירטוס אין אקיל קורטיזיו קי ליגןייאן איצה אלייפ&יה‬
‫אג׳וסטאר טריס אלמאסא ‪ .‬מה נענה ומה נאמר קי אגורה אוזאן קי אפי׳ ב ך ךי ‪ $‬ל אנייו סי סימיאי״‬
‫רון ‪ 2‬מואירטוס אין און קולטיז׳ו אפי׳ קי איי ‪ 100‬כעלי בתים ליגוייאןיאלי פארה אג׳וסטאך |‪.‬אלמאס‬
‫תו‬
‫וגורמי! כמה טורח צינור ער פמוצאין תרנגול או ע י שינא השוחט ואין יורש ואין מנקש שיכא ז»ן שיתםשס שציין כפרס פלומןלשלאמנרו‬
‫ג׳ שנים ^ל חזקם פיון שהשמש ניחא ליה שהתרנגול שלו שהוא קולס לכל א י ס והשוחט מיצי לאו נמ״שאחי שםים ממי מצום‬
‫מן הלילה והיה־זה כימות החורף ולקח נשליק אחל כלי לשחוע הכפלס ‪ .‬והמשכיל ימן מיעחו פ ע ם לאלו‬
‫ה מ ח נ י ק‪Tf>tintorn‬‬
‫<הם כאלי הם הלכה למשם משיני ו ד למכין ‪:‬‬
‫ממזר‬
‫אמי ו*י‬
‫ממזיקים‬
‫‪Jfttfpn ,‬‬
‫ריב ירד אות מ ממזר‬
‫אליעזר‬
‫ג ‪ ^ ' * f r O D‬קיאיכג*ינגיר‪1‬אוןאיז׳ו»מזרנזז‪-‬אפ׳ימיהלס• מציה זי פריה ורביה •סיינדו איש יייצוה‬
‫ץ_^הצאה ןלפבי^}ימןיאומזסי׳• צ׳׳ר(‪. ••.‬־המור מו^יר ק!ינין י איסטוב׳י סו מארידו אי; לל־‬
‫ס י כ י ן ^ מ א ס ^ י ‪3‬נ‪.‬מאיפן אייפארייו ריספואיסלי‪ 12‬מיז!ס‪-,‬ליטה‪.‬קרייאטורה איס ספק ממזר סיינדו י‬
‫לה קרייאטורה־ ‪£‬ןעו^ילי'איסט'אר אין‪ :‬לס טריפה מאס לי ‪ 12‬מיזיס‪)-‬אבן העזר ‪0‬י׳ ל׳ סי׳׳ד( ‪ .‬והלב המאיוי‬
‫;‬
‫ש׳ ימפשה היה‪ ,‬וימימה י ?ולי‪ .‬ט״ו הלציולא היה « ‪ 6‬מפד וילדה גן• כשערו‪-‬ו‪1‬שוי;יו גדולים והוא שלא לני‪,‬טינן ‪-‬י‪/‬יכז משתהה אלא *״< חדש‬
‫• ‪ • - -‬׳ ׳ • * ! « לענק » ל » » ‪ 5‬שנשתהה«שי‪,-‬מי*ב מיש ה‪1‬י‪60-.‬ק ממזר כמ״ש מד; יוסף אומן הי׳ ‪$‬״י אות ג׳ ‪:‬‬
‫דימ^שד׳^‬
‫קי טייניפאדרי פרופיי‪-‬אי־איל א ל ו נין פואילי‪.‬מאנטינירלו אי קיעה איל אלו מטסר‬
‫" ״ ־ •י יי ־ לי סו ממילה נוןאיס ליסינסייאדיידי לאל זיל מעשר אנינגון פלונ׳י אסטה קי סימאנטינגה‬
‫; ^ס‪1‬םא?*י‪-‬ד״ל»ע‪$‬ר‪ # .‬ד י סי‪.‬אבאסטיסימי*נטי זי מחסורו אשר יחסר לו)חת״ס י״ר סי׳ רכ״ט(‪:‬‬
‫‪j?b:‬׳‪ l|5‬קי‪ 1‬קי׳קיטה מטשר די ליקי‪-‬גאנה ׳אי אין ‪-‬אונה מירקאנסייה פירלייו אי אק אונה גאנו פואילי‬
‫"י ‪-‬י' אג׳וסטאר דילהי‪-‬צאנאנסייה‪ .‬לה־ פרריטה קי׳פרלייו חי ליקי לי יישמה לי גאנאנסייה ליספואיס קי‬
‫אניוסמילה פיילדטה סאקאיהמעשר אי איסטו לוקא קי פ׳ואי לה פיירליטה אילה גאנאנסייה פולו אין‬
‫אין אני״ו אינשייו־ סי סיואי אין לוס אנייוש אלה אורה נון פואילי אג׳וסטאל לה פיירליטה לי לה גאנאנ•‬
‫סייה )נופ״ימהלוראחניינא סי׳ קצ״ח(‪) .‬והרנ שבו״י ח״כ סי ס״ו כ׳ ״״ל ההיזק ממקוס אחר לא י טלה על‬
‫יטיזי כלל לנפותייהריוח נגדההחקאסלא במשא‪.‬ומחן אחל שקנה גפעם אחת הרנה להוי עסקא חלאולאי‬
‫דלהדדי מסתעבד־משא״פ מקניה לקניה אחרה כי מיל שעלה לו ריוח מחוינ במעשר פני כפי מה שהנהי; אח‬
‫ע‪$‬מו ־ואם הפסיד כמקום יאחר אין למלאות חסרונו ממיןוס אחל( י• מע^זר טודנ מידו די מ‪5‬וה קי לי פ׳ייכי‬
‫אה מ מאנוקותו דחיר שיר סנדק או אינטראר אל חתן אי לה כלה אלה חופה אי אנסי מירקאר ליב׳ריס‬
‫י?*ז *ייאאל־ קין ׳אייוס אי איצפריסטארלוס אה איטרוס פארה קי מילדין קיךאיייסיסי נון טייני פידיל־‬
‫‪:‬ץ סו מאט אי נון איב׳ה אה אזיל דיטאש מצות• פואידי גאסטאר דיל מעשר־‪ .‬אי אנסי'פואידי דאר זיל‬
‫•מעשר אהסונזאלוש גראנדיס קינון איסחייב די מאנטינירלוס אי פארה מירקאר־מצויז אין איל קהלידי‬
‫פר׳ די מעשר סי לה אורה קי מירקו לה מציה פ׳ואי סו דטת די פאגארלה זיל מעשר לה פאגארה ליל‬
‫מפשר איי סי לה אויה יקי לה מירקו ‪ -‬נון ס׳ואי' סו דעת פור פאגארלה דיל מעפר נון לה סוחיד פאגאר ‪#7‬‬
‫‪ ,‬ייעשר‪.‬ןנאל׳מ‪015‬״ילמ״טני׳׳ד וכןפסקהרבשנו״י ח״בסי׳‪.‬פ׳יה(‪ :‬מע‪#‬ר קין קי ק י ט ^ פ ר אי־טייני‬
‫סי טי*צויי‪£‬ן«יאיצקייג׳ לוי־‪ *,‬גאנה אי ליקי דה די צדקה אי אלאש‪.‬ב׳חיס אקונאנטה אדאר צד‪$‬ןהמאשי‪-‬דיל‪.‬‬
‫ממטי »&י‪1‬ו״ימ&ס‪-‬זי לס‪.‬גאנאנסייה ‪ 100‬גרו׳ •אי‪ .‬ליספואיס צאנו‪ .‬לוש ‪ 100‬גרו׳ פואידי‪-‬־טומאיס»ילו‬
‫‪ 100‬גרו׳ ^יייאהדמוידי־צלקס‪ .‬וכמ״טמורס סי׳‪,‬מ״ז ס״הימי במפריש ממעשרותיו והלוה לעני משלו מפריש‬
‫מעשר מלו־ ומחש‪3‬ט׳!ז‪ -‬שהלוה' לעני‪.‬׳ ומעכב‪'.‬לעצמו מה שהפריש )נוב״י ח״א חי״ד סי׳ ע״ג( ־• פורים מויהר״י‬
‫סלל צ**אין•אזש יו&י׳׳מ מתנות לאביונים •במה שטחן להם' ממעות מעשר כיון דחקנתא דרבנן הוא היי‬
‫יב‪&$‬באינה ונמצא‪ .‬זה‪.‬םורטםוט בשל מעשר ולאנפיק אלא מדדיה עכ״ד ומדתנן בפ״ק דחגיגה ישראל יוצאין‬
‫י״ח »‪1‬ריס ונמות ומלטשלבהמס‪-‬ופו' דהיינו מה שהיה חייב בשאר ימות השנה מנדרים ונדבות בהס עצמ© ן‬
‫ייןאיס‪> -‬׳׳א מגיגה•ומילין לו לכאן׳ילכאן‪! .‬מכאן״תפובה למהר״י םג״ל שפ׳ במעות מעשר דאינו עולה לו משוס‬
‫‪ ".‬יי‪:.‬מתנגח‪ .‬פגייפונופא וגוחן בדברימהר״יסג׳ ל‪.‬והגיח דנריו‪'3.‬צ״ע)סמא דחיי י׳׳ד סי׳ ט׳ ע״ש( ‪:‬‬
‫לךי)‪»-‬יימונפ קיקי&ה‪-‬מעפרסו׳מעלהאיס מויי גראניי אסטהיקי דישירון חכמים יל קי אין טודו מודו‬
‫י י •ד קחה איש אסור זיי סריב׳אר אילשי״ת אס׳ואירה דיל מעשר קי אנשי דישי איל פסוק הביאי את‬
‫הטעער אל נית האוצר ובחנוני גא בזאת אם לא אפתח לכם ארובות השמים וחריקותי לכם נדנה עד בלי ד י ‪.‬‬
‫‪i‬‬
‫אי‬
‫‪3‬‬
‫ס‬
‫;‬
‫ירדח״ב אותממע^טר‬
‫אי דישירון חכמים קי ליזי אל שי״ח ביום לארי אלוזוטרוס ברכה אסטה קין סי קאנסאראן לזאיסערום‬
‫לאב׳ייוס לי ליזיר ייאה אכאסטה לי מוג׳ה ברכה קי מוס לארה איל שי״ת אי אין ריסטו לי מצות קי‪.‬נו;‪.‬‬
‫סאגה איל שי״ת לה פאגה אין איסטיעולה אסיגון ליכירון חז״לשכר מצות בהא* נןלמא ליכאמום ליזי מי)‬
‫יצהי׳רפארה קי לאס אפ׳ירמאר איסטה מצוה סיינדו קי נון ב׳אם חטומאר לה סאגהפישין ה^ללו איס‬
‫פ׳ייאדו אסטה איל עוה״ב איגפירו בעו׳׳ה קי סי מאייורגו מוג׳ו איל יצה״ר קיאפי׳‪/‬אין לס מציה־דל‪:‬מעשר קי‬
‫לוגו אריסילי סופאגה מוס סונבאיי איליגה״ד קי נון לה אפ׳ירמימוסאייאפי<קי ־ אשריהם ישראל איי‬
‫מוג׳וס קי גאסטאן אין צדקות אי מצות אי מעסיס טוניס מאס ך איל מעשר אי־נפירו לה־מצוה ליל מעשי‬
‫איס קי לוקיטי קון חשבון דוקא ‪ 10‬פור ‪ 100‬אי קי לואפארעיאין אונהנולסיקה אי קוןאיסטו גאנה‬
‫קי גאסטהאין גאסטיס די מצוה בעין יפה אי לירימוס קי איל בן אדם דה סו מונילה אה ריוח אה ‪ 8‬פור‬
‫‪ 100‬אי למרבה אה ‪ 10‬פור ‪ 100‬ובפרט סי איס לוגאר בטוח קי איס עשיר מו פן!ג לי רונה אי לי ביזה פייס‬
‫אי מאנוס קי לי טומי סו מונילה משל טייני ‪ 100‬ליריקאס ייאה חיסטה בטוח קי קאדה חנייו ל ה אטו•‬
‫מאר סוס ‪ 10‬ליריקאס אי לימוס קון מואיסטרוס אוז׳וס קי סי איסטה אפ׳ירמאנדו לוקי דישו איל פסוק‬
‫אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה קי אין סופיטו קיב׳רה אי ריסעה סין קרן אי סין ריוח‬
‫מיראנדו אל סיילו קי טיינפ׳ אזי אי פורקי נון איי קין לי אינפריסעי אל שי״ח אה ‪ 1000‬פור ‪ 100‬אי סולרי‬
‫טודו קי נון סיקירי קי לירוגי אל שי״ת קי לי טומי סו מונידה אה ריוח סאללו איל שי״ח ישתבח שמו לי‬
‫לימאנדה קי לי די לה מונידה אה ריוח אי לידיזי הביאו את הטעשר והריקותי לכם ברבה‪ .‬אי ייאהסאלימוס‬
‫קי אים לוגאר מויי בטוח‪.‬קי איס חי וקיים לעד ולעולמי עולמים אי לישו איל פסוק לי הכסף ולי הזהב אפו­‬
‫ה׳ צבאות נון איס אוטרוקיאיל מאל יצה״ר מוסטאפה לוס אוז׳וס בעו״ה אפי׳ אין איסטה מציה קי מתן‬
‫שכרה בצדה אי אין לה פריסמה קי איסטה טראטאנדו סיקירי קולה טיפ׳טיר פארה נוטאר אין טאלה מפה‬
‫גאכי ‪ 100‬גרו׳ אי חין טאלה ‪0‬׳‪ 15‬סיקירי מלאכה אינפירו לוס די חוצה לחי[ קי סי ליינין אה ארן ישראל‬
‫אי טן איי אין אייוס ניגגון טראטו גי באראטי סאללו אקאלה אונו אי אוט ליקי איל שי״ת לי טאקסי ייאה‬
‫טייניסו אנייאדה קי ליל ייני די אנייו אה אנייו איסמויי קואלאיי דיאפיירמאר דיטה מצוי* קין ריסילייו‬
‫‪ !00‬ליריקאס לוט אפארטי לאס ‪ 10‬אי לאס גאסטי לבטח אין מצות אי מעשים טובים בשמחה ובטוב לבב‬
‫קין ריסילייו ‪ 50‬לאס ‪ 5‬קיןריסיביייו ‪ 20‬לאס ‪ 2‬קין ריסיניייו ‪ 10‬לה ‪ . 1‬והן אמת ‪9‬י כפי איל ריבוי‬
‫לי עניים קי איי היום •אין ארץ ישראל קאלייה אפ׳ירמאר לוקי דישו מואיסטרו סי׳ פאדרי יעקנ וכל אער תתן‬
‫לי עשר אעשרנו לך כולי האי ואולי קי סאלנה די חונה סיינדו אין חוצה לאק לי פורים אה‪ -‬סורים לוקא חיס‪,‬‬
‫לוקי סאלין לוס עניים פור לאס קחזאס אריקוז׳יר צדקה‪ .‬איגפירו אקי אין ירושלם עינימוס‪-‬קאלה לייחס'‬
‫פורים קי סיאמארגה לה אלמה דיל בן אדם די ליר קואנעו ריבוי די עניים אוגרים מוז׳יריה ב׳ייז׳ו‪£‬‬
‫מאנסילוסקושוס סייגוס ספרדים אשכנזים קון סוס ליסטימס אראזגוגיס אה ראזגוניס אסטה קי סי ליס‬
‫ב׳יאין לאס קארניס ארודייאנדו די קאזה אין קאזה ריקוז׳ינדו אה און חספריקו אי אם‪:‬און סורטוקיטו‬
‫מזאירעוס די אנברי אי פייור די סיד אוי לעיניה שכך רואות ואוי לדור שכך עלה נימי! ‪ : .‬מ א ת העיר‬
‫שיאמרו כלילת יופי סשוש לכל ה א ח שלא אמר אדם מעולם צר לי המקום שאלין במושלם ־‪. ..‬אי אגמים‬
‫בעו׳׳ה קואנטוס אנגוסטייאס אי קואנטוס אפריעוס סי טופאן חין ירושלס מינים• ממינים ׳ש«<ם י ק מ ל‬
‫מקום שיש ישראלים כמה שמדות וכמה עלילות ב‪5‬־שע וכמה הריגות סובלים ישראל ואעפיוכ בגליתםיבשפלותם‬
‫ובללותס שומרים המצות והתורה בכלליה וכפרטיה ודקדוקיה ואפי׳ ריקנין שבישראל מלאים מ‪$‬וח כרמק‬
‫יאפי׳ שיש מי שחוטא מה יעשה אותו הבן ולא יחטא העניות מעבירין אוהו על דעתו ועל לעתיץנו אבל לא‬
‫להכעיס‬
‫{‬
‫;‬
‫יד‬
‫דץ־משק‬
‫‪,‬‬
‫אות מ מליצות טובות ע ל י ע ר א ל‬
‫אלמןזר‬
‫להכעיס ח׳׳ו מתכוין כי אס בבלי דעה וחסרון ידיעתו במושכלות מעניני ג״ע וגיהנם דין גדמא 'להם ולא‬
‫להכעיס ח׳׳ו •וגם דין סיפור‪.‬זיין שוטה עליו שנשתטה מרו•‪ :‬הצרות ‪ .‬הכלל העולה שהאומה הקדושה אין בה‬
‫שוס מום והקב״ה מעיד עליה כולך יפה רעיתי יטוס אין בך ‪ .‬אשר ע״כ האזינו השטים ואיברה ותשמע‬
‫‪..‬האדן אסרי פי ייבואו׳ ויגידו׳' צדקת ישראל לפני בוראם ובי בא איזה חודפ שנא הלבנה ולא ברכו ישראל‬
‫''עליה בשמחה ובטוב ילבב•" וכי האיר איזה יו‪ :‬ולא הניחו ישראל כליה והפלי; ולא ירכו ישראל בכחריה‬
‫על המאור הגדול יוצר איל ‪ .‬וכי בא איזה יום כי ינפו צללי ערב ולא התפללו ישראל מנחה • וכי החשיך‬
‫השמש איזה לילה ולא ברכו ישראל ומסדר את הכוכבים ‪ .‬וכי יש בית בישראל שלא יש בה מזוזה • ו כ י יש‬
‫לי‪0‬דה מישראל שחורשים בכלאים או שזורעין בה כלאים ‪ .‬וכי הולט דרכים ומדברות אינם משיחיה ומברכיס‬
‫י לשי״ת כשבאים לישוב‪ .‬והי החולים כשהגיעו לשערי מות ונתרפאו אינם משבחים ומברכים לשי״ת כל ימי‬
‫‪.‬חייהם ‪ .‬ובי יש איזה מין כזה שאוצלים ישראל ואינם מברכים ברכהו הראויה להם • וכי יכ איזה מין פרי‬
‫שאוכלים ישראל מן האדמה או מן העץ ואינם מברכים ברכהו הראויה להם ‪ .‬וכי יש איזה מין משקה ככותינן‬
‫•'ואינס מברכים ברכתו הראויה להם ‪ .‬וכי יש איזה מין ריח שמריחים ישראל ואינם מביכים ברכתו‬
‫הראויה להם • ובי יש איזה יציאה כיוצאים ישראל מגופם ואינם מברכים ומשבחים לפיי׳ת באימים כאם‬
‫יסתם או יפתח ‪ .‬בהמות השדה תבואו ותעידו וכי אי; חתם נשחטים בהכשר כחיטה בסכין הד חלק‬
‫ובהזכרת ש״ש'עליכם דהיינו הברכה ובלקיחת עורויזיכם לכתו‪ :-‬עליכם ספרים הפלין ומזוזות ולעשות רצועות ‪.‬‬
‫עוף כל כ;* וכי אין אתם ג״כ נשחטים בהכשר שחיטה ומברכים עליכם בהי ברכות על השחיטה ועל כ י י‬
‫דם ‪ .‬עצי היער וכי לא לקחי ישראל מכם ארבע מינים שבלולב להלל לפני בוראם ‪ .‬היס הגדיל ובי לא לקר‪.‬‬
‫ממך ישראל מלח שלא להשביח ברית מלח מעל הבשר ‪ .‬דגי הים וכי לא לקחו מכםישיאל אפי׳ ביוקר גדו<י‬
‫לאכילת מצות שבחיתויו״ט ‪-.‬שקצים ורמשים ותולעים וכי אוכלים מכם ישראל הרי מסננים המים ובודקים‬
‫הירקות הדק‪ .‬היטב • א ^ ר ע ׳ ׳ כ כל אלו העדים ‪-‬נאמנים יבואו ויגידו צדקות ישראל לפני בוראם' איך בגליתס‬
‫ובעונייס ושפלותם לאיבטלו מרמפל אשר ציוה ה׳ אלדינ״ו עלינו‪ .‬ואדרבה הס מוסיפים מיום ליום ומחדש‬
‫לחלש גדר על גדר ושייג־על סייג ‪ .‬הנמצא כזה מזה בן מזה תחת כל הנמים אומה נבחרת וקדושה כזאת‬
‫אחר כמה פנים רבים ורעים ומרי© ברוחק גלותם וצרת מצוקם זו אהד זו בלי מנוח ומרגוע מקרינים ומפריציש‬
‫שם אלדיו ארבעה פ׳^ביוס קדיש קדוש קדוש ימיחליס שמו הגריל ג״פ ביום שמע י‪£‬ראל ס׳ אלד״ינ״ו‪-‬ה׳ אמד‬
‫ומוסריסנר״]'ג^קדישת שמך הגדול באחד ומוסרים נפשם ולומדים תורה־ הקדישה ומקיימי* אותה מעוני‪':‬‬
‫לב^"^ '‪?.‬לר‪1‬כ״י;שהיה לו בן יחיד סורר ומילה איננו ־שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא‬
‫‪/‬ישמפ־אליהס עד שכעס המלך עליווגרכו מפלטרין כלו וגאו כבאים ישבו אוחו וכשראה עצמו‬
‫במצור ובמצות פ ך שריצה למוח מריב הצרות שלח להביו כתב אחר כתב להודיע לו מצערי הגדול בבכיות‬
‫גדולות וכתב לי שעכשיו הוא מתחרט חרטה ;דגלה ע״כ מה שהרע בעיניו עשה ומנא; והילך לא יצא מדברו‬
‫הלי‪$‬ה״וכיזצא לבריס המרים הממרים לבו כל אדם ודאי כטבע היא באנוש שהאב מרחם כרחם אב על‬
‫בניס אעש״יעהוא ב״ו אדס להבל דמה אומרים עליו שהוא רחמן והוא אכזרי‪ .‬אתה שאתה ממ׳׳ה בעל‬
‫מ מ י ס י ה ס ל י ח ו ח כאין קן וגבול לרחמיך וחסדיך המרובים‪ .‬עד מתי יהיה אבל ובכי ומספד בכל חציח‬
‫לי^ה שרחל מבכה פל מיה מאנה להלחם ‪ .‬עד מהי הראה אה בניך בני ידידיך אברהם יצחק ויעקב מאחר‬
‫^ןרחין‪-‬אוחס בני בכורי ישראל ילד ?ןעשועים‪.‬ואיך עכשיו הס סובלים יסורין קשין המות כמה סימק יש‬
‫צי&ימל״וכמה״מהס שנפל טיפה עליהם שקורין )גועהדאמלה( וכמההגרין שנפלו‪ .‬ונשברו רגליהם ונשארים׳‬
‫צ^מייחייהס כלואים בנית כאינם יכולים לצאת לבוק ולראות פני בני אדם ואפי׳ אוהביו וקרוביו מתרחקים‬
‫ה ו‬
‫י‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫מ ן‬
‫ממנו‬
‫כה‬
‫ממנו ואינם הולכים לבקר אותם מפני שאינם יכולים לסבול לראות עוניים וצערם ואשי׳ לאנשי ביתם איכס‬
‫מתקבלים כמ״ש אויבי איש אנשי ביתו ועם כל אלו הישרים שלהם קשים ומרים איעפ׳׳נ• הס מתפללים בכל‬
‫יום שמי׳ע ומתוודים על חטאתם לפניך ואומרים ואתה צדיק על כל הבא ־עלינו'אמרו י במדרש בשעה שישראל‬
‫ים להם יסורין וכשמתוודיס ואומרים ואתה צדיקוכו׳ הקב״ה כונס לפמליא של מעלה וא״ל תראו כמה בנים‬
‫חשוכים יש לי בעולמי אחר כל היסירין קנים ומרים שהבאתי עליהם אינם בועעים‪,‬גי‪ .‬אלא עושים עצמם‬
‫רשעים ואותי עושים צדיק ואומדים ואתה צדיק באותה שעה משבחים ומפארים אותו״על' אומה קדושה שיש‬
‫לו בעולמו‪ :‬רביש״ע עד מתי לא תנחם את בניך הנאהבים והנעימים עמיסים מבטן כאשר חז״ל מידו והובא‬
‫כילקוט שבביאת הגואל בב״א שולה הקב״ה לנביאים ואייל לכו ופייסו לישראל שכבר הגיע שעת הנחמה שלהם‬
‫הולכים הנביאים לפייסם ואינם מקבלים פיוסשנ׳ עניהסוערה לא נוהםה חוזרים הנביאים ‪.‬ואומרים‪ ,‬לפני‬
‫הקב״הבניך הם מרינפשמכח ההרינות והשמדות ומכמה הדפתקי דעדו עלייהו ואינם רוצים‪-‬לקבל שוס‬
‫פיוס עד שאומר הקב״ה אין ראוי לילך אלא אני בעצמי לפי שעברתי על מ״ש בתורה לא השנא‪ .‬את אחיך‬
‫וקראתי אותם אחים ורעים ואנכי שנאתים‪ .‬כתבתי בתורה לא תסגיר עבד אל אדוניו ואנכי מסיתים בידי‬
‫ההומות כמה שנים מרים ורעים מיד כביכול הולך הוא יתברך בכבודו ובעצמו וגם כל הנביאים עמו ואומר‬
‫חטאתי וישר העותי ומיד מקבלים פיוס ונושאים קולם בבכי גדול הה״ד בבכי יבואו ובתחנונים אובילם ‪.‬‬
‫)ועיין במרחמ״י בדקע״ח בחיוב פיוס את חנידו מוסר גדול בזה ע״ש וקח מוסר לנפשך( ‪:‬‬
‫מ ף י ן ף ‪ /‬י תהיה ב״ק מנהמת כיונה ג״ס בכל יום וחומרת אוי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי‬
‫והגלתי את בני לבין האומות ‪ .‬עד מתי תהיה מנענע את ראשך בכל פעם שאנחנו עונים‬
‫^‬
‫איש״ד ואומרת אשרי המלך שמקלסין אותו כך ומה לו לאב שהנלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל‬
‫שלחן אביהם ‪ .‬רבש״ע עד מתי תשכח בניך בני בחוניך אי״ו עבדיך עד מתי לא תרחם את ירושלם תקום‬
‫תרחם ציון ותבנה חומות ירישלם ומי יבוא בסוד ה׳ בודאי הגמור בי בל דרכיו סשפט אל אטונה ואין עול‬
‫צדיק וישר ד«א ואנחנו מאמינים בני מאמינים‪ .‬כי כל לעבדין מן שמיא לטב ואין לפר רע יורד מן השמים‪.‬‬
‫ומה שהאריך כ״כ יאפשר כדי להצילנו בזה מחבלי משיח ולהביא הגואל פלי שום צער ופגם לישראל כי מה‬
‫שלקחו מהעימיס כסלים על החטאים נצנס זה תמורת זה כי ראההשי״ת שיוסר טוב שיסבלו בכלותם הגזירות‬
‫המשונות מעט מ ה ומעט הנה ויזרקקו ויצרפו בזה ולבסון* ינוחו מהרעות ולא יכנסו בנסלזנות מאחר שעבמ‬
‫כמה שנים בגלות המר והנמהר ועל דרך שנותן יסוריס לצדיקים על לאעון כלי להרבית שכרם׳לשה״ב כן‬
‫רוצה השי״ח להרבות שכרינו לימותהמשיח‪ .‬אבל מאריה דאברהם תמהנו מריעות ותשש"כחי'נ‪^/1‬ו‪5‬ז‬
‫ראה כזאת מי שמע כאלה אדם כשנולד לו בן כמה שמח שמחה רנה וכשמליםיאותו* עושה׳‪,‬ממסה‪• -‬גחל‬
‫ושמחים אביו ואמו שייר אח״כ כמה יסורים וכמה חולאים רעים שברים על ראשו על‪^.‬מגדלים 'אותו‬
‫ובהגיעו לבן ח״י לחופה לוקחים אותו לאצשי חיל כמה מן הצער מגיע לאכיו ולאמו להסרל גגו״ילי^ננ^נגים‬
‫מעל שולחן אביו על שנשארים ביגון ואנחה האכילה שלהם אינה אכילה ‪1‬השינה שלהם אינה \ שזנה" שמיד‬
‫יושבים ובוכים מה יארע לבנו אם יהיה לו איזה חולי או אם ימות במלחמה ־ולא‪:‬יזכה‪'..‬לק‪'9‬רו‪.‬ויהיה‪,‬מגע‬
‫מאכללעון! השמים או ישרפו אותו באש כמו שעושים במלחמה ועיקר צערם ;הוא‪ .‬פל־לאישמרו ‪5 p n‬‬
‫יאכלו נבילות וטריפות ושלא יחללו •שבתות ׳ויתערבו בנויש וילמדו מעשיהם• מגלי לא וראי‪jHfefoffp.‬‬
‫יאות למבכי ולן יאות למספד שלא יאבד אפיי נפש אחת מישראל ח׳׳ו א״כ צרות כאלה כהגה וכהנה שמגלים‬
‫ישראל כבר הס מחולים מכל חטא ועין ופשע א״כ העוד לכם פה המקטרגים לישראל ולדבר פליסם הועה שוט‬
‫י א אשר‬
‫מדרכיכם כי מעותדייס אתם ליתן דין וחשבון ולקבל עונשים מיד בעל הגמול כי מי הוא זה ואי‬
‫מלאו‬
‫ז ה ה‬
‫\‪</ptiMf‬‬
‫אות מ מליצות טובות‪ ,‬על י ‪ %‬א ל‬
‫אלייעזל‬
‫מלאי לגו ‪$‬מי< טל‪,‬כן‪ -‬ה*ןלר ובסרט בפני המלך אפי׳ כשיש מקום לקגירג ל׳כ וק״ו אחר שנן המלך קיבל‬
‫בכפל על עונותיו בשפטים גדולים שהמקטרג עליו אין לו חקומהעולמיס ועונשו לעד ולנצח נצחיס ולמה לא‬
‫ילבשו קנאה שרעים ואופנים וחיות הקדש וכל כתות המלאכים שבכל רקיע ורקיע לבקש מהירת ישועה ישראל‬
‫שהיא ישו‪$‬ת שטנת עוזו יתברך מה קטרוג יוכל לעכב על ידם ומי יכול לעמוד בפניהם יאפי׳ המקטרג‬
‫מלול אק' לו סהילהשיב נגד ישראל כי לא נשארו לו פנים לקטרג ממה שעברו על ישראל מהצרות על ידו‬
‫‪.‬מלאכי לום וכל צבא השמים עליכם מועל החיו•‪ :‬לקר•‪ :‬ישועת ישראל כרוב תחינתכם ובקשתכם לפני בורא‬
‫‪..‬נןולסה׳ וקיימא‪ ,.‬לן דחו^פא כלפי שמיא מהניא אעפ״י שהשואל אינו ראוי לדבר המבוקש כ״ש וק׳׳ו בן בנו של‬
‫?־^;לבקש יבוטח ישראל שהיא‪.‬יכועת השכינה ובלם ראויים לה מרוב מצות ומעש׳׳ט שביד אבותיהם‬
‫וביגם‪ .‬נסמב־־יסוליס‪.‬ועוני וגזירות ובמדות יגרובין וגילטולים ומיהות משונות ומרית שעברי עליהם ועל‬
‫‪ .‬אגי‪.‬חיהס‪\.‬למה‪ .‬אתם שותקים ולמה אתם מאתרים בדבר וכבר ישראל עזרתכם מלמטה שבכל יום מבקשים‬
‫‪ .‬וצ;תסנגים‪',‬על גלות הככיגה להוציאה מן הגלות באומרה כמה פעמים ביום יתגדל ייתקדש ייקרב משיחיה ‪.‬‬
‫‪.‬י‪5‬ראל"‪.‬מלמטה ואתם מלמעלה חובו ואל תאחרו כי כבר מ דה הדין כבע כי רוחה חרבי מדם הלל ושביה כמה‬
‫‪ .‬בנים• על'ישראל במיתות ובגערות חבר לא בהוב בספר ההורה‪ .‬אנא ה׳ אלדינ״ו חוס ורחם עלינו כי כעל‬
‫י הרחמים ובעל החסדים אתה איה חסדיך ורחמיך וחנוניך • ואם ישראל חטאו לך אנו ב״ו חומר עכור יבצרת‬
‫המציק היצר הצורר בהמסת ‪3‬ט חטאנו לפניך אנו ענינו כי־ומר ואהה עבה כאלוה כי הל גדול אתה בורא‬
‫‪ .‬יוצר ועושה'אין זולתך מלכנו כי אתה אלהי ההלהים ואדוני האדונים מי יאמר לך מה תעבה ומי יאמר לך‬
‫מה תפעל‪ -‬כי‪.‬גני‪.‬יפצה פה לפניך באומרך כך עלה במחשבתי‪ .‬עשה למען ישראל העניים והדווים והסחוסים‬
‫והדלים והמרים מרי נפש‪ .‬עשה למען יתומים ואלמנות המרות והמעונות ‪ .‬עשה למען תורת־ דאחר כמה‬
‫הרפתקי דעדו על ראשן אפי׳ הכי לומדין אותה ישראל ומקיימים אותה נסובלי •חולאים ‪.‬עשה למען שכינתך‬
‫הושיעה נא ימינך קובה ה׳ ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך ספגיך והישע עמך יבראל כי• כבר נשבעו בגלותם‬
‫בבזיונוח וחירופין וגלופין עד שלא עצרו כח כשעו ידיהם כאיש הנטבע בלב יס שכראותו שהם כחי לשו‬
‫פושט ידיו וסוער סיר‪ .‬שיכנסו בו המיס לקבל המיתה עליו ולמהרה עליו כך ישראל עס קדושיך אינם יכולים‬
‫עול לסגול ©שטו ידיהם‪ .‬מקוים מוח יאין‪ .‬היש מכאוב כזה היוכל כסא כבודך לסבול ענד לראות בניו גמצב‬
‫ממל •©ס ‪ .‬ממס למען שמך הגליל ורלזמיט בלי שום עכוב ובלי שוס צער כי ישועתך כהרף עין כי כעל‬
‫‪-.‬ל>כולח אחה‪.‬אין כמוך מועיט ואין מנלעליך שומע תפלת כל פ ה ‪ .‬ברוך גומע תפלה;‬
‫‪ EJ^fiTH‬שמ‪$‬י‪.‬אלו‪ .‬המליצות בדיני מעבר הוא מפני שאמרו במדרש אין לך שעה שבאים ישראל בזרוע‬
‫‪ .‬׳לסני^קב״ה&א בשעה שמפרישים ישראל מעשרותיהם כראוי ועושים צדקות זה עם זה שגדולה‬
‫צדקה שמהפכת מדם״ל למדת הרחמים שנאמר• השקיפה סטעק קדשך סן השטים וברך אח עסך את‬
‫ישראל וכוי כיר״א ‪:‬‬
‫‪....‬‬
‫לוס קיאיסטאן אין לאזאריטי אפיי קיאיסעאןאייאימאס די ‪ 30‬ליאס סון פטורים לי מזיזה‬
‫‪flfllO.H‬‬
‫‪ .: , .‬׳ • • • ‪• .‬סיינדי קי איל‪-‬גראנלי די לאזאריטי ליס קיטה די אונה קאזה אה אוטרה או לוס טרורף• די‬
‫אץ לאואייש אס‪ -‬איטרי )חיים כאל ח״ב סי׳ כ״ב( אכל צריכים לערב מיריבי מצלות ‪ 0:‬יכמ״= גשה״ין מ ‪ :‬ק נית• ‪5‬ס דין ה׳‪.‬‬
‫רי‪.‬א?ןיאיל המך פארה מואיסנירו מנהג קי אוזא; קומנדו סיב׳א; אלהליג׳ה או אלה קיסילה קירי דיזיר‬
‫אמצי‪ :‬אגואה •קי איס מכלשל אי ל(יסעאן מאס' לי ‪ 30‬דיאס אי נין מיגיין מזוזה סיינדו איל פאטרון ליל חאן‬
‫ק&גס לי כיייגק אלגינה ג׳ינטי גראנלי לוס קיעה די מונה קאזה אה אוגדה‪1 .‬א‪ 0‬י־‪.‬יה האופן דאינו יכול ל־וצ־א‪1‬‬
‫ע‬
‫אי}״קי? דמיי; נ מ ו ה ‪:‬‬
‫י ־' י‬
‫וההולכי© בכסריפ מלכד באו«< ׳‪:‬ל)‪,‬־ אין לברן ע י שיענו! צ׳ יוס לכמא גו״ו יארע ‪ w :‬מלי נשנ‪1‬נ‪ 8‬ועייגימ‬
‫אותס‬
‫‪ptfEft‬‬
‫ירד ח״ב אות מ מוחה‬
‫*‬
‫כ ט‬
‫אלי^ווי״‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫אותם הניח והולכים לניח אחר וככיצא שמניפים)כסלה א « ״ י שמעיקרא לעתו היה ללוד שם יותר מל׳ יום )זכר נתן י'‪9‬י ש«לו‪£ . '5‬ות! בני‬
‫אלם שי*‪.‬לכם חדרים וככל השגה הס מקייים ומשתמשים נ ז ם ‪ .‬ונסיכות משירים הקירוי ומסבכים ‪3‬ם ומקיימת‬
‫מוזלין הקירוי למקומה מה לינושל המזוזה הנשארת שם קבועה מימות השנז אם צרץ‬
‫‪rtfjr‬‬
‫מ צ ה ‪1‬אחר סוכות‬
‫לחזוי זלקומג? מחדש אמו ‪ 0‬י ‪ 0‬ת »״* זאין^צרין־‬
‫לחזול ולקונעה וי״א בצריו לחזור ולקובעה אכל נלא נרכז)שס סוף ד נ י ס י נ י " ( ‪ :‬מ ח ה סיקיריליגולאלסטודמש לאס ריגצאה‬
‫אי סי ריכלו סילו לה רעלה פדמירה אי ריסטו לי לאס ריגלאס נון ריגלו איס פסולה אי מטשה שיטוסו׳ קי‬
‫אין אונה סיב׳ לאל אוב׳ו מונ׳אס מזוזות קי סולו לה ריגלה פרימירה איסטוב׳ו‪,‬ריגלאלה אי איל רץסור סק‬
‫ריגלאס אי פ׳ו־אירון פוסל ליטאס מזוזות)יושן‪ 5‬אומץ סי׳ צ״א( י מזוזה מ״ש מרן לס״י רמ״ח דנכחלת‪ :‬ישייר כ ד לגיל‬
‫אוחה והסופרים אץ מגיחין כלי לגול ‪ .‬הרנ שנו״י ח״נ כי׳ ק*ח נתן ס*ן למנהגם ריש לחוש שיכסי שם שלי ואי ינקב‪ .‬הגויל יהיה גנאי‬
‫לבן מ ואלתעשה מליף ופיק חזי מאי עמא ל נ י ‪ :‬מזוזה קין קי מומיו קאזה אקירי או אינפריסטאלו אין חוצה לאדן‬
‫אסטה‪-‬קי נון פאסאן ‪ 30‬דיאס איס פטור די מזוזה סיינלו מינוס לי ‪ 30‬ליאס סייאמה מולאלה לי פולייו‬
‫)‪5‬״ע סס׳׳י ר&״׳ו( ‪ ,‬והקונע מזוזה נחיל תוך ל׳ לא ע ר ן )יוסף אומן שם וז״ל וללא כהרנ זכות אבות דל״ה שני לברך זנ״פ *ממצים‬
‫י» י״ל פלא לגיד‪ .‬אינפירו סי טומו לה קחזה אקירי פור אנייו אי איסקריב׳ייו איסקריטה קי סייאמהקונטראט‬
‫אלה חורה איס חייב לוגו לי מיטיר מזוזה אי דיזיר ברכה לשוכר כאמלו יפמיל טל שלשים הייני נשוכל יום יום לימים‬
‫כ‬
‫ראיט מבורר שישסה ‪ :‬ס אבל סוכר לזמן ושטרו נילו לשנז או לשנים אז חיינ לאלתר)יוסף אומן סי׳ ל ׳ ד כ ׳ ^ ע״ל( ונ״כ ‪0‬לנ ראפ משכיל‬
‫סי׳ ך׳ דהבוכר בית מחנילו לזמן ל נ יותר מל׳ יום צוין לקכוע מזוזה וכן מי ש נ נ ז נ ת י ס לייר שסתייב תכף ומיי שפגש לקיים מצות קונו‬
‫להניח מזוזתו נכרכה לכ״ע וכן הקונים נחים בתורת משכנתא נראה פשוט לצריו לקנוע מזוזה מיי לאפי׳ נשונר נית יותר על׳ יום צלין‬
‫לקבוע מזוזה מיל כ׳*ש הנא ומי‪ ,‬גס להכא כיתך קלען ביה כיון לזמנהג לעושה לו המיכל שטל מכילה גמירה נהסלט יאחר עכור איזה ימים‬
‫עובד לו שטר ההטבה ‪:‬הטיב לו חסרו הקונה למוכר להמזיל לו הנית אחל זמן‬
‫מוגנל נדסו שנתן לו ופנים חלפות באו לכאן א*כ הוי‬
‫ניחו ממ‪ :‬וחייג לקגוע מזחה־נניכה הנף ומיד נכניסתו ע״ש‪ :‬מזוזה סיקירי לוקא אינקלאב׳אדה או אקאלאקה איל‬
‫איל מאדימ או לה פאריד אי אינטירה לה מזוזה אדיינטרו אינפירו סי לה אינקולגו קון פאליקו או קון קלאביי*‬
‫קו באםגיה קי סימאנייאה לה מזוזה איס פסילה ‪ .‬וללא כהלנ לרכי נועם הי׳ י״ו שכ׳ לתלייה לא פסלה נ י י ע נ י )נית‬
‫יאודה ח״א סי׳• ו׳(‪ :‬מזוזה קין קי אסיטיגואו מזוזה אסו חבר או קי לי איזו מילה אסו איזיו או קי איזו מעקה‬
‫חסו חבר איס יאוב׳ליגאדו איל קין איזו לה מצוה די דיזיר ברכה אי נון איל פאטרון די לה קוזה יכ״פ לאין לכלו‬
‫על מצוד שענש<הנר״»ד־י=נאצ כגזן שהטניל כליו או מכה לו מעקה ואין לבדך על מעשה שעש‪ :‬הגוי ולכן אין לדםניל כלים אולפשית‬
‫‪«.‬י‪ -‬כי<ן‪.‬י^‬
‫ל‬
‫י נ י ל‬
‫י‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫יי‬
‫ע‬
‫״‬
‫י‬
‫מ‬
‫ע‬
‫ש‬
‫ז‬
‫ג‬
‫מ‬
‫;‬
‫י)״!״ל ״ *״י‬
‫ס י ׳‬
‫ס ׳ ( •י‬
‫‪ ,TBD1‬השוכר או שואל נית מ מ נ י ‪ » » 1‬ו י נו‬
‫כ״ןן יום ויצא ממנו וחזר ונא נ ת ו נ ‪ :‬יש להסתפק אי חיינ כמזוזה מיי כיוס ראשון של כניסה שגיס אי אערינן ימצמ?‪$*9‬הי‪5‬זי‪ 0‬מ י א פ ו ן ע‬
‫והז״ל ־ל׳ יזם או ללמא אינו מצטרף ופטור על שלבים מיום‬
‫כניסה שניה ופסק יזה חלוי כשני תירוצים שכ׳ התיש׳ בפרק התכלת למיד‬
‫י י י ז ל י ס ''‪*WXtoifiP‬‬
‫לתייוצא קמא חיינ מיל ביום הכניסה שניה שהרי לד נה ל׳ ואעפ״י שאינם רציפים ילתייייצא‬
‫‪• •&Mh‬איני ץןיינ במזוזה עלל׳ יום לטאה ש נ י ה ל ת ייי ם י ‪ %‬י ( ‪ :‬מזוזה קי איל שס ש ד ״ י ״ א י ס ט ה י מ ^ ^‬
‫פואיל*‪-‬י‪$‬אסארלה מינטה סולרי איל סאלב׳ו לו דישהאסיגון איסטהאינבאראלו איילה מזוזה טךאיס פסולה‬
‫אפי> קיאילשס שליאיסטה אינבאראלו אי סיקירי איסקריב׳ס אוטרו שלי לי לה לאנלה ד י ' ^ ו ח י ר ה‬
‫אינפ׳רינטי לי לו ב׳אזיאוקיאיי לי אונה פרשה אה אוטרה ‪ .‬אינפירי אין איל שס שלי לא ת ג ע ^ ץ ; כלל‪...‬‬
‫ג‬
‫ת‬
‫י‬
‫א‬
‫פ ט‬
‫מ צ נ ו‬
‫א י‬
‫פ‬
‫י ‪/‬‬
‫י‬
‫י‬
‫;‬
‫‪:‬י‬
‫‪:‬‬
‫ליש חשש איסור מחיקה בהעברת הקולמוס ‪ .‬אכל מכ״פ הסופרים הנוהגים )העניל סקולמוכ על אותיות ז מ ו ש ס ס מ ״ י פ ל ־ ש מ ו ן ז ו ^ ^ א ץ י‬
‫ת נ י ל ס ליש להם על מה שיסמיכי‪ .‬אכל להעביר הקולמוס על אותיות מטושטשות אפי׳ כא״נ! מן * ש • כ ש ן » ו ר &‬
‫‪8‬‬
‫‪eroth‬יש‬
‫גסית‬
‫אי כיי שיעול ל׳ »עיזת בכל דף ודף בזה לכ״ע פסול הס״ת משום מנומל יכ״ז הוא דזקא נתיבות שלימומ* *י״‪.‬יכל(וי‪ tot) 1‬י‪»^58‬די*וי‬
‫אם גילי וכיתכ או מעביר קולמוס מחזי כמנומר אכל נגלילה או העבלת קולמוס בחצי אות לאמשינ מנומל וםרי א ן י ' כ י פ המה סעיוס נ&*ין> •‬
‫ודף יצריכין המפרים ליזהל גזה)חש״ל י*י סי׳ פ*י‬
‫ע ב‬
‫נ‬
‫״ ( י ‪ , - ! T O -‬הגאין' כמיהר״ע ‪#‬יגר משוגותיו‪ .‬םי׳ ג״ח נ ׳ ‪6‬אין ל מ ‪ $‬פ ‪ .‬י ז & ‪ 6‬ו ו *‬
‫מקוובש״ם ונאמת שלאיש מן הגמרא לע״ז לי״א שום רמז שהחיוב להניח היל על המווזס‬
‫כוא לעשות עגין שה© •»ךלו ליכד עןנו‬
‫והמין עם מניחים יליהם פל המזוזה ונישקים אתיליהם וכן כשמראים להם הס״ת מרחוק ואומרים וזאת התורה וכר ניכקיםאח ידיה* חם‬
‫י ל * מ ‪ * 9‬גולות ושפית וכי פלחה הקדושה מהס״תאו מהמזוזה עד שיעשו יליהם קלושים לנשוק אותסםמצוה צכשוק הס^ן ^ מ מ ז ו ז ה געצןן‬
‫מ‬
‫ירד ח״כ אות ™‬
‫‪,jp&JXl‬‬
‫•אליעזד‬
‫‪,‬‬
‫)א הילים וכ! מציגו מלולי החכמים היו מנשקים המכל ] ‪ !cu‬לא הידם אבו נגעו בי‪.‬שלין כמנואו נב״ע סס׳׳י כ״ח)ונו ני‪.‬ן ע׳‬
‫‪ztm‬‬
‫לקל״״( * מז^ה ‪-‬קי קאייו או קי לה סאקו פארה כאדקארלה סי איסטה כשדה חפי׳ קי סיטופו פסולה אי‬
‫כיה אמיטיר איטרה מזוזה איי קלן דיזי קי נון דירה ניכה ‪ .‬אם נטלה אדעתא להי״יד? הליא נ«ל«תא המ»‪ :6‬נא״יוסי׳נז׳‬
‫סי״ל ונםי׳;<*ס * * כ ן < ‪ $‬אפד‪1‬יו־?‪?8‬גס •חייל סי׳ מ׳ ג ׳ לאשי'אס נמצאת שטיילה וקוכע אמית לאין לנין כיי! ליוליא נמחלוקח י « י » ך '‬
‫ולנסיף ל ‪ .‬ו ל נ י ‪ 0 .‬ה מ ‪ -‬נ « זאןאם‪-‬ניין •יאוילה בכך מ׳׳מ אין יחול הגונה בדבר באינו כ ע ו ל ם ‪ :‬ה ד נ ר ק ח המייי־ג א'» אלא נל ג' ‪:B‬׳‪C‬‬
‫) " י " ‪ . ! » 1‬מ ז ו ז ה ' ק י ן קי עייני אונס קאמאריטיקה ג׳ י ק ה קי נון איי א י ן א י י ה ‪ 4‬פיקוס סוכ׳רי ‪4‬‬
‫פיקיס אי פור איסטיה קאמאריטיקה אינטרס אלאס קאמאריעאס גיאנדיס דיטה קאמאדיטיקה ג׳יקה איס‬
‫חייכת אי; דיס‪ ,‬מזוזות אונס מזוזה אין לה פוחירטה קי איכסה אב׳יירעה הארה לה קאזה גראנדי אי אונס‬
‫מזושיאיןלה‪.‬פואירטסקי איסטם אכ׳יירטה פארה איל קורטיז׳ו )והלכה מוחין דספיקא דאורייתא לחומרא‬
‫יוה^״מימ! ‪,‬סי׳ ט״ו( ׳< מזוזה קאזהקי איי אין אייה ‪ 2‬פואירטאס אי לה אונהפוהירטה איסטה אב׳יירטה‬
‫ס&רה‪-‬לה קחינהאי אין דיטה קוזינה איי אומדה פיחירטה אפ׳ואירה די איסטה פוא־רטה די לה קאזה ב׳אמיס‬
‫זיטראסדילהקאזה סיינדו להקאזה איס איל עיקר קי אין אייה קומי אי מרמי אינפירי לה קוזינה לה‬
‫אורה״ דימיניסטיר די קוזיר אי קוזינאר איס ליקי איסטה אין אייה קי מנסי לה מזויה סיקירי ןניעידה די לה‬
‫ב׳אנדה דירייג׳ה די קואנדו סי אינערה די לה קוזינה פארה אין קאזה סיינדו קי איל עיקר איס לה קאזה אי‬
‫אפי׳ סי דיטה קוזינה נון טייני איטדה פואירטה אוטרו קי איסטה אפי׳ אנסי מיטירה לה מזוזה די לה‬
‫ב׳אנדה דיריג׳ס די קואנדו סי אינטרה די לה קוזינה פארה אין קאזה סיינדו סיינפרי לה קאזה איס איל‬
‫עיקר די סו‪.‬סירביימיינטו דיל נן אדס אי טאנטו קי לוס מאדירוס קי סימיטי לה מזוזה איסטא; די לה ב׳א;ד‬
‫די לה קאזה טאנעו‪ .‬קי איםטא; די לה ב׳אנדה־ די לה קוזינה קון כידו לה מזוזה סיינפרי קאלי מיכייל)‪-‬‬
‫אסיגון דישימוס )חס״ל י״ד סי׳ י״ו ועיין ז״א ח״נ סי׳ קל״ד(‪ :‬מזוזה קואנדו ס* סאלי ד י קאזה נון סא‪-‬י־^‬
‫לה מזוזה איסיקירי לאס פר׳ איל קי ביה אמוראר קאלי קי ס י לה פאגי קי איל קין סאי‪,‬ה לה מזוזה קואנלן‬
‫סי סאלי די קא»ה איס סכנה קי סי לימאירין סיס איז׳וס ב״מ וידאה לאש הוא נמקים בא־ני מוצא ־!״׳ה לניי‪,‬‬
‫רוצה עתם ללוי נ ו והיא לחוקם ממט בתנא לילו נלא׳ הס הגאונים לסמוך עליהם נבעת הלמק)נלכ״י הי' רצ״א(‪ .‬א א פ י י סי )‪yf‬‬
‫קי סי שאלי ד קאזה סאקהלה מזוזה אי איל קי ביה אמוראי לוגו אין סופונטו כ׳האמיטיר לה מזוזה אחון‬
‫קון טודו אנסי טן לה סאקי)ברכ״י( אי סי טומו אקירי לה קאזה די גוי או קי לה דייו לה קאזם אליי אל‬
‫‪ W‬אבו?‬
‫גוי אלה אירה פואידי סאקאר לה מזיזה כלי בלא ינהוג נה מנהג מיון וגוי שגיקש ‪:‬יחנו לו מזוזה וווצז לקי '׳‬
‫לימי <י‪ .‬יג״ל זמ׳׳ט נ מ ק ו • לאינא למיחשמבום איבה וכייע ליביאל מבוס זה בלי )מולם ‪ :‬ס ( ‪ :‬מזיזה פ׳אלקיניס קירי דיזי~'‬
‫ג׳ארדאלךס *ף קאקאן פארה לה קאייאי קין ס׳ייריס אי נין איי אין אייוס טיג׳ו אי איי פואירעה די לה‬
‫קאזה אוןזי׳ל^ואיאמ^לזפאדה איסטי ג׳ארדאק אין איסטה פואירטה מיטירה מזוזה מה נו; דירה ברכה‪.‬‬
‫ ־ )טהרח המיס ע׳ מזוזה אוח ע״ו(‪:‬‬‫•־ ר״ד‬
‫}‬
‫‪:‬‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪71‬‬
‫;‬
‫‪.::.‬׳'׳'‬
‫א‬
‫‪...‬‬
‫ד‬
‫אות‬
‫נ‬
‫גיךןיייממומם קי פ׳ואירדן״מתק‪ -‬קי חיל רב די לה סיב׳דאד נון עייני ליסינסייה דיסיר‪.‬מנדהאמגו;ה‬
‫• •‪ :‬׳ " ל ר י ס ו נ ה סאלב׳ו קין קינסינטימיינעו די ליס ממיניה סו; חייבים די באלדאר איסטה הסכמה‬
‫סייןוו‪-‬נו־ן איי ‪5‬ז*ון התירה מאס גראגדי די איסטו ק• איל רנ נין עינגה פ׳ואירסה די מיטיר אין נידוי אי! זס כי‬
‫אסין^רושנג* ‪ fa‬צאו ז*סהןי<‪ 1‬הה ‪6‬מינא פהיוו ידגיס לגלות למי שמאייר‪ ,‬ןהםנמה זו ואן•׳ אס הת׳׳ח סיס מומל על כנוה אין‬
‫»‪w‬״‪1 4»».‬מ^יהונ״‪0‬ל‪c.rfjv 1‬״‪ r‬אנלתיממזםואמ » ו » ד א א ס ד לי למחול על ‪:‬יודו ואם מחל נענש שזה נזיין חולם )מיי‬
‫‪ r f i ' w j 9‬נ י ד ו י קין קי פיואי מבזה אל ת׳׳ה אין שבה מייי ביין לופואידי מיטיראין(•‪.$b&1wn‬‬
‫גילוי‬
‫׳‬
‫י‬
‫נ‬
‫‪:‬‬
‫(‪V‬‬
‫‪v‬‬
‫י‬
‫דט‪#‬ק‬
‫גילוי אין ״כת‬
‫ירד דדב אות נ נידוי‬
‫ל‬
‫אליעזר‬
‫מע‬
‫ל ‪ 1‬כל העם ישמעו וייראו ‪ .‬י ומ*ש סרמפ״ם שרק כ*י הלכות שנת אץ עזנשק נשכת יזזא מ ז • מ ^ י פ ז ז ג ה שי‪, :‬‬
‫ני מעשה• אכל ל;ליזז ‪:‬אץ נו אלא ליגור נעלמא מותר )מרי יינות סי׳ ש״ח( ‪ ,‬וי״א ייוקא לשמלל שגת שרי ולאילכגמ׳ו לד״אםפ״יכ״‪::‬‬
‫ב‬
‫‪ 4‬א ף מייל אי אזייטי קי ב׳יינין אין טולומיס אפי׳ די לה ב׳אנדה די לה קארני פון מותרים‪ .‬י מידה‬
‫בדיני כשר כחלב דין ג ׳ ‪ .‬אי אנסי מאנטיקה קי ב׳ייני אין טילים מירה בדני'חלב דין ב' ‪:‬‬
‫נ‪£‬ל מוז׳יר קי קידו פרינייאדס איי איסטה קריייאנדו אי איי סכנה פור לה קרייאטורה• ?ואידי ־'ביב׳ל‬
‫דרוגאס פארה איג׳חר אלהקרייאטורה)בית יאודה ח״אסי^י׳׳ד(‪.‬״‬
‫‪L‬‬
‫ג‬
‫י‬
‫‪ , ' .‬י ‪ .‬״ ‪' . .‬‬
‫‪*1‬‬
‫^‪ft^f‬‬
‫י ‪• . ' ,‬‬
‫‪ .‬י ‪.‬‬
‫מ ע « נאחל‪:‬חלה בחילי האנןינכיםו והרופאים'חתכו ־כללכם נעשק' רפואה נמנה כזו ולא'עלתה לו'תלוע?‪,‬ומת^יןשאלו‬
‫‪ • - ,‬חכמי העיר אש מותר לחתוך נגיף המת נמקים הוה כרי'לראות שולש• המנה הזאתכזילזתלמייימזהמנאןייולהנל( ‪ eft‬יקרה‬
‫כיוו‪$‬כזיון‬
‫מקדה כז‪:5‬שיזעי ‪-‬אין יתנהגו נענין המיתון ושלא להרבות נחחוך כלי^ למעפ כסכנת החיתון אם יש נזה‪ .‬איסור מ*י• י ^ ת‬
‫להמת הוה או‪ .‬אס מותר משום לאתי מיניה הצלת נפשית להנא להיות מזסר זהיר ג מ ל א « וו על תשלימו יפשק דמ״ש יאפי׳ ‪ TpW‬נפשות‬
‫דוחה שבת כמ״כ ניומא יפ״גכל זה כיש ספק נפשות לפנינו כגין מולה אי נפילת גל אכל גנ״ר אי} כאן שום מולה הצריו ל»פ רידשסצים‬
‫ללמוד חכמה זז אולי יזדמן חולה שצריך לזה ודאי ללא רחינן משוס חששא קלה זו שוס איסור תורם או אפי׳ אישיר‪,‬ררגנן כאם‪-‬אתם‬
‫קורא לחששא זי ספק נפשות א״כ יהיו כל מלאכת הרפואות שחיקת ונישול פממניס והכנת כלי איזמל להקזה מותר גשגת שמא‪ ,‬יזדמן היום‬
‫מולה שיהיה צורן ל»ה וחלילה להתיר לנר זה ואפי׳ רופאים האומות אינן עישין גשיין‬
‫כחכמת הניתוח ע״׳ שים מת כי אס נהרוגים עש״י‬
‫משפנו או נמי שמכל עצמו‪ .‬כחייו לכך ואם אני ח״ו מקילים נלנל זה א״כ •נתחי יכל המתים כיי ללמול סידור אצרים הפגימיים ומהותן כרי‬
‫שילעו לעשות רפואות להחיים ואין נזה שום צל להתיר ושגגה יצאה מלפניו שהקל נזה )נונ״י מהלורא תניינא סי' י ״ י ( ‪ :‬אינביזאמוס‬
‫די איי קי לוס מדיקום גון פואידין אב׳ריר נינגון מואירטופור אינביזארסין איל מאל קי טינייה סיינדו איי‬
‫בזיון אל מואירטו אי איס אסור ‪:‬‬
‫ף‪^ ,‬ךף‪ ,‬שמעתי קי אגורה בעו״ה איי מוג׳וס בחוריה קי נון סי אקאב׳ידאן אי סי דאן די מאגו אה מא‪:‬ו‬
‫סיינדו דיזין קי סי אביירגואינשאן די לה ג׳ינטי קי לו סיפאן טודוס קי איסטה אפארטי די סו‬
‫מוז׳ירחי קון ב׳ירדאד קיאיס לוקורהגראנדי סיינדו קי ח׳סטה ג׳יגעי סי אב׳ייגואינסאן די אמוסטראר‬
‫קי סון ג׳ידיייס אפי׳ דילאנטרי די לוס ג׳ידייוס •כל שכן קי קואנדו איסטאן אין איל ב׳אפור או פור קאמינו‬
‫קי נון'מיטין גילית ני תשילין‪ ..‬איכפירו דוד המלך דישו ־ואיברה בעדותיך נגד םלביס ולא אבוש‪ .‬אי איל‬
‫בן אדסאיס אוב׳ליגאדו די אזיראסיגון דישו איל תנא סויינמ כנמר וקל כנשר ‪ p‬כצבי ונטר כארי למשות‬
‫רצון אביך שבשמים אי פארה אזיר לאס מצות דילשי״ת טן סי אב׳ירגואינסי די גינגונו סאלב׳ו דסקוב׳רה‬
‫סובךאסו אי מיטה חפילין אי אפ׳ירמי לוקי דישו איל פסוק ויאו כל עסי ה א ח כי שס די׳ ?־א זגלוך יראו‪•-‬‬
‫ממך"אי כל שק אי ק״ו קואנדו איסטה קון ג׳ידייוס קי לו ב׳יאן טודוס קי איס בואין לידיו קי א&׳ירזןלנן^&י׳‬
‫אקחב׳ילאמיינטוס קי מוס אקאב׳ידארון חכמים ז״ל קואנדו טייני חסו מוז׳ירנלה איליסטימ׳ס^אויוס^ר‬
‫‪ (1‬איס קי נו פואידין דאר ני טומאר די מאנו אה מאמ)ש״ע י״ד סי׳ קצ׳׳ה(‪ .‬איל סימן איש נידה‪.‬‬
‫קירי דיזיר ניידה ני טומה‪ (2 :‬נון סי פואידין ארונג׳אר די מאני אה מאנו)מורם שם ועיין י י‬
‫בז״ל ח״ג דצ״א ע״ד(‪ (3 :‬גון פואידין אזיר שחוק אי קלות ראש)ש״ט שם( י• ‪ (4‬סי אקאביילץ ד נון אללאר‬
‫‪ I‬מונג׳ו סאלי׳ו לוקי איס הכרח דוקא איל סימן קיס ״נאלמתי ״דומיה ״החששידאשימי‪5‬ומ‪.‬נדה‪).‬י״ח‪:‬דר^|״ י*‬
‫‪ (5‬סי אקאב׳ידין די נון קומירדי אוןפלאטו סאלב׳ו קאדה או;ו‪.‬קומירה‪,‬אפארטי ‪ * , P / b $‬פואילי •סירי־ ^‬
‫י מ ^ א < ‪ .‬ו נ ט ‪ ^ • 1‬איל < ‪ c ^ t‬יי‬
‫די קימיי אפארטי חלו מינוס סי אקאב׳ידין‪ .‬די נו; מיטירטודוש דוס‬
‫)שרג וכן מנהגנו בטורקייאה(‪ (6 :‬סי‪.‬א?אנ'י‪1‬י‪.‬ד טןקומירד ל ס ‪ -‬ק ן » י ־ ^ י ^ ^ י ־ ^ \ ^ ־ '‬
‫נון ביב׳ירדי איל ב׳אזו קי ביב׳ייו אייה )מורס ומרן(‪ .‬אנסי סי אקאציילי־‪-‬ד נק• ביבייר אנוא^דל׳עאעו‪:‬׳‬
‫קי ביצ׳ייי אייט־ איגפירולה •מוז׳יר איס מותר די ביב׳יר די איל גיאזז לי סו מארידו )מול^ןז ‪(7‬פד‬
‫ג‬
‫‪0‬‬
‫ד‬
‫‪,‬‬
‫אקאב׳יד‬
‫‪, pfcftTl‬‬
‫ירד ח״ב א ו ה נ נדה‬
‫‪ .‬אליעזר‬
‫אקאג׳ידי ךייגוןאסגנטארשי אין לה קאמה לי סו מוז׳יר גלה ‪ .‬אי גון קירי דיג׳ו קי גון סיפואידי איג׳אר‬
‫אדורמילנון אילמאדידואין להקאמה לי לה‪.‬מוז׳ יל אי נון להמוז׳יר אין לה קאמה דיל מארילו )גאה״ט‬
‫שם ועיין שייירי ‪5‬׳ •איה ^׳י(‪ (8 :‬איס אסיר דיאסירקארלאס קאמאס קיטוקי; אינה קין אוטרה )מורס(‪:‬‬
‫‪ (9‬סי אקאב׳ילק אגון אסיננזארסין אין אונה קארוצה או אין אונה נאב׳י קואנדו סיב׳אן אפאסייאר‪ .‬איני‬
‫פירו ס• סיב׳אן‪ -‬אקאמיט איס מוחר אך בתנאי קי סי אקאב׳ילין קינון סי טוקין ליס ג׳יסעילוס י אונו קין‬
‫אומרו)מולם( י‪5 (10 .‬י אקאב׳ילי לי נון מיראר אין סו מוז׳יר וכן אייה נו; מירי אין סו מארילו‪ .‬אי איי‬
‫קין‪.‬קי לחי קיייאה סואיד׳ מיראר אין סו קארה )מורש(‪ (11 :‬סי אקאב׳ידילהמוז׳יר אטיניר ב׳יסטילו‬
‫אפלץפייאדוס פארה סוטלוח ‪ .‬אינטאל קי סי אקודרין טי דוס דוס קי איסטה גדה)מרן(‪(12 :‬טודאס‬
‫•לאס מלמפ«‪:‬קיי‪.‬לס מוז׳יר לי אזי מסו מארידו לה נדה לי אזי מסו מארידו‪ .‬אס׳ואירה לי טימפלארלי ב׳אזו‬
‫די ביינו אי ראקי אי־טודי מידי די קוזה קי אינבודאגיה קי איס אסור‪ .‬אינפירו אנואה אי ריכטו די ביב׳״‬
‫דא»>ימיאי‪ ^ $‬ז ד ) ק ״ ס דקל״דע״ד(‪ (13 :‬סיאקאב׳ידי לה מוז׳יר די נון אזירלי להיקאמה דילאנטרי די‬
‫איל)ש״עיפ״ש('׳‪ (14 .‬איס אסור אלה מוז׳יר די א־ג׳ארלי אגואה אסו מארידו פארה קי סי לאבי סו קארה‬
‫סוס מאנוסי אי כוס פייס‪ .‬אפי׳ קי נו; גיוקה אין איל כלל‪ .‬אי אפי׳ הגואה יילאלה יאיס אסור )ש״ע(‪:‬‬
‫‪.( 15‬קומי קי לה מיז׳יר איס אסור די טימפלארלי אילב׳אזו אה סומהרידו‪ .‬אנסי איל מארידו איס אסור‬
‫לי• טימפלאר חיל ב׳אזו אה כומוז׳יר )כ׳׳צ!( ‪ (16 :‬סי ארהב׳ידי לי ני; אסופלחר איל פולב׳ו או לאס‬
‫פלומאס די• איל ב׳יכעידו די כומוז׳יר נ‪7‬ה)ז״לח׳׳ג דנ׳׳אעיג(‪ (17 :‬סי לה מוז׳יר טייני חין סו מאני‬
‫אלגונהקאנדילה ‪ .‬סי אקאב׳ידי דינו; אינסינדירדי סו מחנו סו מהרידו)שס צ׳׳ב ע׳יג(‪(18 :‬מוז׳ירגד‬
‫) ‪ ( c r‬טידומאיסגייש‬
‫‪:‬‬
‫ביב׳ייי מידייאה פיפה די טחבאקו פואידיכו מארילו ביב׳יר לוקי ר י ‪ 5‬כ ו ) ‪1 9‬‬
‫אקאנ׳ידאמיינטוס קאלי קי סי אקאב׳ידי טאנעו חין לוס דיאסקי ב׳יאי האנגלי ‪ .‬עאנכואיןלוס דיאס ‪,‬‬
‫לה ספירה‪'.‬טאנטו קי ב׳ידו סאנגרי כיאנטו קי ב׳ידו כתם)מאנג׳ה()ש״ע(‪ (20 :‬סי איל מאריזי איסני‬
‫חאזיני אי נין איי אה איל'קין קי לי סיירב׳ה אוטרו קי סוימוז׳יר‪ .‬איס מוהר הלה מוזייר די הירב׳יר אסו‬
‫מאריח אפי׳ קי איסטה נלה‪ .‬אך בחנאי קי סי אקאב׳ידי די נון לחב׳ארלי חסו מארילו סו קחרה אי סיס‬
‫מאנוס אי סוס פייס אי די נון אדוב׳ארלי סו קאמה דילאנערי די איל )ב׳׳ע י״ד סי׳ קצ״ה סע״י( י‪ .‬סי איל‬
‫מאיייו איסטה האזינו או אכל או ב׳ייז׳ו אי נון סו יצר סי מאייורגה סוב׳רי איל ליפואידי סו מודר עינפלאר‬
‫אה אילג'אז‪ 1‬אפי׳ קיאיסטהנדה )עצנה״ג(‪ :‬מוז׳יר נדה אייאיסכה חאזינה איס אסור אסו מארידי די‬
‫טוקאראין א*אה^־ אי דוקא קואנלו איל מאלילו איספה חאזינו אי אייאה סאנה איס מותר די סירב׳ירלו‬
‫סודראזון קי־&ייניו־יאיל מארילו איסטה האזינו נון סו יצר סי מאייורגה סוב׳רי איל סיינלו איסטה פ׳לאקה‬
‫סוס׳ואירסה ‪'.‬אינפילדקואנלולה מוז׳יר איסטה האזינה חי איל איסטה סאנו איידיסוספיג׳חרקיסאםסי‬
‫סי מאייומארה סוב׳רי איל איל יצר כרע אי ב׳ירנה אקוזה לי פיקאלו ח״ו פור איסעו איס אסור)ש״ע שס וק״ס‬
‫דקל״ס(‪ :‬אק ‪b‬״;‪ rc‬קי סו מוז׳יר איספה נרה אי מאזינה אי נון עייני קין קי לה סיירב׳ה לו אוב׳ליגאמוס‬
‫אה סו מארילו קי לי מומי אינה מוז׳יר פארה קי לה סיירב׳ה ‪ .‬אינפירי סי נין טיפה מוז׳יר או קי חיסעס‬
‫אין סיכ׳לאיקיןון איעיידייוס‪ .‬אלה אורה איס מוהר אסי מארירי פארה סירב׳ירלה אפי׳ קי איס מאזינירה‬
‫קי נון איי סכנה אימילו הי אקאב׳ילי לי נון לאלארלי כוקארה אי סוס מאניס אי סוס פייס סיינלו הון‬
‫‪$‬זאש די חיבה )שכנה״ג(‪ :‬מודיר קי איסכה נלה אי איסעה האזינה לי חאזינורה קי איי סכנה אלה אורה‬
‫‪: p i‬מומו אסו‪».‬או*דו‪-‬לי‪,.‬אזירליטודומודולי קוזה)שם(‪ (21 :‬אי; איל זוהר הקלוש לישירון קי נין‬
‫איי טומא« סיואירעי אין איל מונדו קומו לה טומאה דילה נדה קי לוגו קי סי אסירקה אסו לאדו לי אינקונה‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ה‬
‫סו‬
‫דע^טק‬
‫‪4‬‬
‫ירד דוב אות נ נדה‬
‫לא‬
‫אליעזל׳‬
‫סו קואירפו אי סו אלמה ח״ו‪ (22 :‬לוקי^ינטיינלין איל עולם קי איל איסור לי;לה איש&ולי י ח ס ו ^ י ד‬
‫איסטאן פמיי ייראחש‪ .‬פור לאוון קי קון סו מוז׳יר אפילו'חיס מאן פיזגאלו • כל שכן ‪ vfafp‬לי סו חבר‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫א ל ו ב זילאסמוז׳יריםטיינין טיינפו טאקםאלו קי ליאין סאנגריאיי מוז׳יייש ‪ f‬־ג'יאין ^‪ 20‬לייאס‬
‫‪ MVbobWffl‬לייאס‬
‫אה ‪ 20‬לייאס איי קי ליאין יי ‪ 25‬אה ‪ 25‬אי איי קי בייאין לי‬
‫אי איל רוב לי לאס מוז׳יריש איס קי בייאין לי ‪ 30‬לייאש אה ‪ 30‬לייאש‪ W&) :‬ר&י׳י־ קפ"*{ ־‬
‫‪ ! T A D‬מוז׳יר קי ל י ט סו טיינפו לי ליאיר סאנגרי סו מארידו סי אפארט׳ארה לי אייה ‪ 12‬אוראס‬
‫דהיינו סי‪ .‬לי אוזהיאליניר לה סאנגרי די לייאה סי אפארטארה‪'.‬טולז אקיל לייייאה ‪.‬אי‪ .‬סי‬
‫ליאוזה אליניר דינונ׳י סי אפארטחרה עורה לה נוגיי)שם ס״כ( א ^ ה שהגיע)יל « י ל י « ציום יציאת ‪r-iVthi‬‬
‫ב‬
‫י‬
‫והוא כעונה הפמון לוסתה אס נאמר שנצירוף כ׳ מצור‪ .‬עונה דהיינו ליל נובילה ויום יציאה לדרך י צא גחוש ‪ »r‬למצות פ ר י ש מ ^ מ הממון‬
‫• ־־‬
‫לוסתה ואשר נפשיעות דאין להקל כתשמיש כעונה הםמון לוסתה )חת״ס חי״י סי׳ ק״ע ‪:‬‬
‫ג איל טגיין לי איסטה סאנגרי קי ליש לייני אלאש מוז׳יריש איש קי איל שי״ת לילו קון &ו רממה־לה‬
‫גראכדי קי איל טבע ליל בן אלס איס לי סיאיר קרייאלו לי לה סאננרי פור איסטו קרייו איל שי״ת‬
‫ליינטרו לי סו קואירפו לי להמח׳יר אוןלוגארקי מאנה סחנגרי ליאיסטילוגאר קומו איל קאיינאק לי‬
‫אגזאה אי נאסי איסטה סאנגרי אפזקו אפוקו קומו לאס אמאס אין איל קאיינאק אי קומו איל אללול־ לי‬
‫פ׳רוטה איי אין אילמולוס פ׳ריסקוריס קי די איל סאלין לאס אוז׳אס אי לאס פ׳לוריסאי קאייאץ לילארלול‬
‫אי דיספואיס סאקה פ׳רוטו אנסי איי אין לה מוזיר מולאה סאנגריס קי טן איס ראוי פארה קי סי קרייאי‬
‫קרייאטורה לי אייה אי קומו לאס פ׳רוטאס ליל ארלול קואנלו ייאה סי אמאדוראן קאייאין דיל ארלול אנסי‬
‫איס איל טבע די איסטה סאצויי קואנדו ייאה לינו סו טיינפו קי ייאה סי' אמאדורו לי סאלי לי סו‬
‫קואירפו אי איי מוז׳יריס קי סי לי אמאדורה מאס פריסטו אין ‪ 20‬דייאס איי קין אין ‪ 25‬איי קין אין ‪30‬‬
‫איאיסטו סייאמה וקח‪) .‬לכיש רס״י קפ״ט( מודיר קייטייני לינה די אורה קי ליל ייני סאנגרי מפי הטבעת‬
‫אי לי ריש׳ו און מיליקו קי כיאנביין לה סאנגרי קי לילייני אה איסטה מוז׳יר פור איל לוגאר לי לה ערוה איס‬
‫לי לה לינה לי אורו סן לוקריימוסאלמיליקו אי ליטהמוז׳יר איש אינקזנאלה‪ .‬ה נ ה עורק זהנ צ » ו ד שנכרכשתא‬
‫וממנו שכיל י ס היוצא ירו שי הפנמת ורונ אנשים יש להס<ופ וסת ייוע ולפעמים נסתם השכיל ואינו מוציא י ם וגורס *לאים ומכאוניס‬
‫רכים ולפעמים פורן גררו ונסתם שגילו כמקומו ויוצא י ר ן פ• האמה והיינו מ״שכש״ע מי שיוציא י ם ירן פי האמה סייגו הן ולפעמים עולה‬
‫י ל ו פי צאמתלא כאיש‬
‫ויוצא א י ׳ ילן הפה ונחיריו אבל כמי שלא נסתם השניל ויוצא הים כמקומו ירן עי סנונעת לאשכיי׳ כלל‬
‫פ‬
‫ולא'באפה דין מרותה וננייון שלפנינו א ס י ם מורק הזהב נא כמקומו לפרקים משי םשכמת פשינואילא שכימאכלל׳ישיצא נס־'מ‪5‬פגיס<"{‪#‬‬
‫יי‬
‫אזרח &א‪:‬צזמגו הוא מחולשת המקור שאין נו כח להעציר הים ומזלפו קוים זמנו והיא נומאה נ י ם נלי ספק <ל‬
‫אס‪»'.‬י«'^‪^»5‬ם‬
‫המולק סנה כזכר 'כיוצא בו אם יוציא י ם מהאמס נ י ע שהוא רם עורין זהנ א״נ נאשה מאן מפיס היי אין אנו י י י ? ן ׳ * ‪*!* f i t‬׳וי ו ^ ו‬
‫‪1‬‬
‫ןלמא נשחם לגמרי והאי י ם מקור הוא ולא ידעה כלל שיש לה מכה כאותו מקום נמקום המקול אם צא ש נ ש מ ו ן ^ כ ק י א מ ‪ ^ -‬א ^ ק ל * ^ ?‬
‫לומר שמרגיש שניל נעורק ופנה לו לפניו וכנר כתנתי שאין צהאמיגו על גוף פרנוי ע*כ אין להתיר אשפ כזי)חת״ש י״י כץ־׳^וע׳נ^יי׳קנ‪(2f‬‬
‫‪I‬‬
‫ח י ם יכול לראות י ם אשתו ומ״מ אין לאשה להראות לבעלה שמא יחמיר על עצמו להיות לכו נ ק פ ו ופורש‪.‬ולא יסמוךעצייחכמתו׳א״ן ‪ £‬א‬
‫‪;.‬ר ־‪'.‬׳"‬
‫•׳‪<:‬‬
‫• י ׳••׳‪ • •.‬־ ‪ :‬׳‬
‫תתגנה בפניו)תוססות גלה ד״ןע״נ נית י ו י סי׳ צ״השיו״כ סי׳ ‪fly« p‬‬
‫‪P‬‬
‫‪:‬‬
‫}ןןן׳יף‬
‫קי לילו סאערי או מאנלה אינקונחדה מאנטי קי שי אלונטו׳ קוךמזי^ארילו טאנטוזרץ^ן‬
‫י י‬
‫סי אלונטו אי אפי׳ סי טן איסטה כו מארילו אין לה &יב לאולטןפוא^ אינפיסאר^ןמ^‬
‫לים ל‪.‬לייאש לינפייום אסטה קי נון פאסאן ‪ 5‬לייאש קין איל לייאס קי ־ל‪-‬יז‪& ##‬אערי' ‪S j T n r i d j‬‬
‫שאגגרילייאה לי אלחל קונטה אלחל ‪ 1‬לוניש ‪ 2‬מארטיס ‪ 3‬מיירקוליס ‪4‬צ*&יליז &*אי»אייי ‪£‬‬
‫־ לואילח טומארה און טאב׳אייול או טראפו לי אלגולון בלאנח אי שי לואינטרארה ל מ ח ו ז י אקייטגלד‬
‫מייי‬
‫‪,‬‬
‫־‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫ירד ח״ב אות ג נדה‬
‫מויי ביין‪.‬אןנטראלו‪-‬אי אנטיס לי אקש׳אם לו סאקארה אילו מיראדה סי איסכיוב׳ו לינפייו אינפיסה לי‬
‫ליאה לי ב׳יירניסאקונטאר לוס ‪ 7‬לייאס לינפייוס אי קונטארה ב׳יירניס ‪ 1‬ככת ‪ 2‬אלחד ‪ 3‬לוניס ‪ 4‬מארטיס‬
‫‪ 5‬מיירקוליס ‪ . 6‬ג׳ואיג׳יז ך נונ׳י לי ב׳יירטס קי איס נוג׳י לי ‪ 8‬אה אורה לי אקש׳אס טומארהטכילס‬
‫אי סי אנינפייאר‪,‬פ פארה סו מארילו )מורם סי׳ קצ״ו סי״א( ‪ .‬ןליויש ו־מ״ן כ׳ מ נ ת ה יש להקל הינא ללא שמשה‬
‫למנות מיוס הממרה ' ‪ i t‬מ‪£‬יאת הכתם להא הן ללא ‪:‬מ‪:‬ה גושה גולה רחוק‪ :‬היא הלכך אי; לדחליל אלא ברואה ממש אכצ לא בכתמים לרבנן‬
‫דאולינן בהו לקולא ‪ .‬ומיהו מה ברוצה הב״ח לדקל א‪,‬ז ברואה ממש נ‪:‬אי; נשלה נעיד אי; ייי־ו ‪:‬ירא־ן יפן ?‪!:‬נהג ששוט )נאה״ט שס כקי״ו(‬
‫ויש מי שפסק שאין לנהוג נלל שוס חומרא אשיי ברא־ה כשהוא אתר טבילתה )‪:‬נו״־ ח״•‪ :‬סי׳ ע״ו יעיין לקמן כיי! יי( ‪:‬‬
‫ה‬
‫' ש ז י י ף קי סי כאלקו טאלכי לי כ׳ואיב׳יז אסיגון ליש׳ימוס אי סיניופו לינפייהלוגו סיב׳יסטירה קא־‬
‫מחה לינפייפ אי מכנסיים לינפייוס קי נון אייגה כיכגוכה מאנג׳ה אין אייוס קי סיטופארה אין‬
‫אלגון דייאהדילוס ‪ 7‬לייאם לינסייוס אלגונה מאע׳האפי׳ אין איל לייאה סיטינו טורו לוקיקונטו איש‬
‫נאדה אי‪-‬אין איל לייאה קי עופו לה סאנגרי או לה מאנג׳ה אלה טאלרי סי באלקארה מויי כיק קון טראפו‬
‫ליילנו^יי״לי" אקיל לוגאר אשינו! ליש׳ימוס אי סי סיטופו לינפייה לי איל לייאה לי אמאנייאנה אינפיסארה‬
‫אקונטאר אועריס ‪ 7‬לייאס לינפייוס סיינלו טולוס איסטוס ‪ 7‬לייאס סיקירין לינפייוס סין נינגונה סאנגרי‬
‫אי סיןנעגונה מאנג׳ה‪ .‬קי פול איסטו אין קאלה לייאה לי איסטוס ‪ 7‬לינפייוס קאלי קי סי באלקי אב׳יר‬
‫סי איסטה לינפייה לוס ב׳יזיס קאלה לייאה אונה כ׳יז לה מאנייאנה אי אונה ב׳יז לה עאלרי אי אלו מינוס‬
‫סי כאלקארה אונה כ׳יז קאלה לייאה‪ .‬סי נון סי באלקו אין טולוס לוס ‪ 7‬לייאס סאלכ׳ו אונה ב׳יז עאנטו‬
‫קי סי נאדקו אין איל רייאהפידמירו לי לוס ‪ 7‬טאנטי קי סי נחלקו אין איל לייאה די ‪ 7‬אי אין אלמן‬
‫דייאה די לוס די אין מידייו סיינדו קי ייאה סי באדקו אונה ב׳יז אי ייאה םיטופו לינפייה מויי כיין ליקמ*‬
‫טאן איסטיס ‪ 7‬לייאס אי עומאלה טנילה לה טג׳י די ‪ . 8‬מאתר שנלקה ביים שקולם הו׳ ומצאה טהורה ונלקה נ״‪,‬‬
‫נתון ו׳ נק״ס ולא הרגישה לס אוקמינן לז אתוקת נקיות )ש״עשס =״י(= טודיף קי ליב׳יני סו טיינפי לי כ׳יסטירסי‬
‫פאנייוס אין לייאה לי שבח אי נון סי ב׳יסעייו אסטה לייאה לי אלהל אה מידייו לייאה חי עומו טבילה אל‬
‫אוכורו אלחד אה מידייו דייאה איסטה מוז׳יר קאלי קי מומי אטומאר טבילה דייאה לי אלמד ליספואיס לי‬
‫זמן הזין ציין לטבול לעת ע י נ כדקי״ל ימונה ׳׳ ימיס שלמים יזיז מיום לבישת לגנים נמ״ש ני״ל שי׳ קצ״י ס״ג יאעפ״י שלאשס‬
‫אקש׳אס‬
‫י‪.‬‬
‫הזאת הייל ללטש למיס ביום שנת מ*» כיין שלבשה ביום א׳ אינה מונה אלא‬
‫שגית נאומו יה למת מ י ג יאעפ״י לכי ‪ -‬מין ססי׳ קצ׳׳ז לאס מניה וטבלה ניוס‬
‫זצייפה לטטל שנית״יוטוב• להחמיר הינא יאפשר נמ״ש הש״ןשס סקי״א )לנר משה‬
‫ממש אם אנו חופנים אחי עינית ללילה א״נ לא הפסיקה‬
‫י ' " מיס סמיך‬
‫שגעה נקייםנינ״ימהלויאתנייגא‬
‫־‪.‬־;׳•‪:‬‬
‫ע‬
‫נ‬
‫מיום שלממית ליקא לכן אמרנו לאשה הזאת שתטבול ‪ouc‬‬
‫ז׳ ביום עלתה לה טבילה הרי אינא נמה מסמידם יש״צ‬
‫ח״א יוי״י סי' כ״׳( אם לבשה למיס אחי שהתפללו הקד}‬
‫נטהרה על הלילה ואין יוס המחרת יכיל לעלות למשתי•‬
‫הי׳קל״א‪:‬‬
‫י מלזייף* קי אינפיסו אקונטאר לוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס אי אין אלגון דייאה די איסניוס ‪ 7‬סי טופי אלגוגה‬
‫מאע׳ה או קיב׳ילו סאנגרי‪.‬ממש נין קאלי קי אספרי לוס ‪ 5‬דייאס קידיפ׳ימוס אריב׳ה אין‬
‫לין ד׳ כןאלב׳ו ליגו‪ .‬אינפיסה אקונטאר לוס ‪ 7‬לינפייוס לי מואיב׳ו משל אינסיסו אקונטאר לוס ‪ 7‬לייאס‬
‫לינסייוס לי אלחד אי דייאה לי‪-‬מארטיס סי כיפי קי נון איסטיב׳ו לינפייה אלחר‪.‬אי לונים אי מארטיס נון סי‬
‫קונניאן פיר‪-‬נארה אי גיאלרילי מארפיס סירקה אקש׳אס סיבאלקארה ‪.‬קין טראפו אינטראלו ליינגדו ליי‬
‫אקיל לוגאר אסיגון לישיימוס אין לין ל׳ אי סי סיטופו לינפייה אינפיסארה אקננטאר איטרים ‪ 7‬לייאס לינ׳‬
‫סיייס לי לייאה לי מיירקוליס‪) .‬נאליט שם סייןי״ל( דבל « שצרי־ להמתין ה׳ ימיס א לוקא נשהיא טהורה וראתה ‪DM‬‬
‫ה‪1‬‬
‫* ת ם ‪6‬מאז הלכה לנית מ ג י ל ה וכשבאת קולס היותה ‪ w‬נעלה יאתה כתם אין לס לספור נ״א ז׳ נקיים ייקא לאס היתה רואה‬
‫<‪hf‬‬
‫‪ 'wp‬עגיל? ל* היסה סו»ית נ״א ו׳‪.‬נקיים )מעיל צדקה ס ״ ל י נ נזינ לנ ידיי סי׳ צ״כו ו נ י נ ה י נ שנו״ח״ב סי׳ ע״ז ועיין נוגיימהלורא‬
‫י‬
‫;‬
‫י י‬
‫מניינא‬
‫‪9‬מ‬
‫פי' קי* ״‪2‬עי׳‪:‬‬
‫מנהג‬
‫ירד ח״ב אות נ נדה‬
‫דם‪0‬ק‬
‫לב‬
‫אליעזי‬
‫ז‬
‫מ נ ד ג מאינו איה קי לה מוז׳יר אין איל דייאה קי ייאה סיטופו ליכפייס מכצ דייאהדי אלמד םיאייס״‬
‫קאפארון לוס ‪ 5‬דייאס אי סי באדקו לייאה לי אלחד אלה קאללי אסיגון ליש׳ימוס א־ין דין ד׳ אי‬
‫סיטופו לינפייה קי ייאה ב׳ה אה אינפיסאר אקונטאר לוס ‪ 7‬לייאס לינפייום לי דיאה די לוניס עאדרי די‬
‫אלחאל סיכ׳אן אל כאנייו אי סילאב׳אן אי סיב׳יסטין קאמיזה אי מכנסים לינפיייס ‪ .‬אינפירו סי נון פואידי‬
‫איר אל באנייו סי לאב׳ארה אין קאזה סולו אין אקיל לונאר ייאהלי אבאסטהאי אין אורה לי אפריטו קומו‬
‫ליזירמוז׳יר קי איסעה פור קאמינו ני טייני קאמיזה ני טייני ממסים פארה טרוקארסי מויי כיין פואילי‬
‫קונטאר לוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס סין לאב׳ארסי כלל סאלב׳ו קון באדקארסי סלי אנ׳יר סי איסטה‪ ,‬ליופייה‬
‫אילה קאמיזה אי ליס מכנסיס קי מירי קי איסטין לינפייוס די טודו מודו די סאננליאי ייאהיפואילי סיר‬
‫אי‪.‬סין קי סיטמקי)מודם שם‪ .‬סייג(‪ :‬אישה שיש לה מכה בכותלי כיי‪ ,‬הזמם וזמנה אינה מיציאז י ‪er&fllfctttflC wffl 9‬‬
‫כואב לה מאד מחמת הבדיקה וכזמן ימי ליבונה קשה עליה הכדיקה מרוב הכאב ופסק שתבדוק כהפסקת טהרה כדין וכיו© כר^ש^־ יפץם׳ימ׳‬
‫גי׳כ תבדוק כדין וכשאר ימים שבין ראשון לז׳ לא תבדוק כלל שבכמה מקומות מצינו שבמקום צער לא גזרו ועוז יש לחוש ‪.‬שעל‪-‬ידיי‪ .‬מ ב‬
‫הבדיקות יגרמו שהמכה תגלע ותוציא דה ונצנורך אח״ך להקל כאשר תמצא יס לתלות כמכה ויותר עייף שלא לנא לידי קולא מ' )נוניי‬
‫מהדורא תניינא סי׳ קכ״נו( ‪:‬‬
‫ח אי סאג׳ריש קיטודואיסטו קידישימוסקי סי סיטופו סאנגרי או מאננ׳ה קי טודוילוקי קונטואיס‬
‫נארה אי קאליקי קונטו לי מואיב׳ו איסטו איס לוקאאיןילוס ‪ 7‬לייאסלינפייוס אינפירו אין לוס‬
‫‪ 5‬דייאסיקי דיכימוס אריכ׳ה אין דין ד׳ אפי׳ קי ב׳ידו סאנגרי אין מודוס לוס לייאס באסטה קי אלה טאלרי‬
‫די ‪ 5‬סיטופו לינפייה אלה מאנייאנה אינפיסה לונו אקונטאר לוס ‪ 7‬דייאם ליכפייוס ״‪ .‬אשד‪ ,‬שהיתה חיגרת‬
‫‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫כבגד לב; הניב במנה ונגד זה רפוי‬
‫באופן ‪:‬הרבה פעמים הי‪ :‬יורד למעה מן‬
‫המקור ויום שהפסיקה'נטהרה בדקה עצמה כהלכה ולבשה‬
‫מלוק לבן והציעה לכנים במנותם כדינה רק שכה‪ :‬בגי לין שהיתם חוגרת בו והיה בגד זה עליה עד •וםיז׳‪-‬לסיפירתה וניום ז׳ הרגישה בז‪:‬‬
‫ונדקתו והיה עליו כמ‪ :‬כתמי דש יותר מכגריה יכולה לתלות שדם זה מימי נ ד ת ה ‪ .‬כלל העולה דהיכא לנמצא הכתם נימים אחרונים בסדין‬
‫או כחגור או כחלוק‪:‬אינו שלה ולקחתו ממקום שאינו משתמר ויש לתלות דהשלין או החגור היו הכתמים מגז תה יש להתיר)חיים שאל חיא סי׳ ט״ו(‪:‬‬
‫ט‬
‫כ ח י י ך קימחמחקי ליקאיי להמאלרי פארה אכאכואי קואנלו סי אפריטה קון לה מאט פארה איני‬
‫טרארסי לה מאלרי פארה אריב׳ג; ב׳יאי מאנג׳אס לי סאננרי קאלי קי לימאנלי אל סי‬
‫חכם סיינלו איי מוג׳אס ליפ׳ירינסייאם לי רינים אסינון איסקריביירימוש זאשה זו יש לם מ י ו ן בקשרי האם ויוצאת‬
‫‪,‬‬
‫לחוץ ומידי צאתה תזיע כמו טיפי דמים ואין זה דומה לדין נעקי המקור הנזכר כגמרא וכמור סי׳ קפ״מ משם הר״ש למתיר כנעקר םאם‬
‫להתם ודאי לא אתי מן המקור אבל כאן אינו אלא התששפית האס נרפיון המלקים ויציאתם יייז ממקומה מכלי עשות תנורה ישימני מ א ר‬
‫אינם מונהקים כ״כנעניןזה להורות על מציאות מכה שהרי נוכל לתלית הרגש הכאנ נדבר יותר הווה וטבע שהיא תגיעמ םמקנצותזהגיזלי*‬
‫להחזיר האם למקומה ואפשר דאתי מן המקור יאטי עיניה נחדרי נענה לידע שאין הדם נא מן המקיר ע״נ אני אומר גנ״ל לאסור )ז׳׳א‬
‫ח״ב סי׳ פ׳׳א( ‪.‬־ ועיין להחת״ס חיו״ד פי׳ קמ׳׳ס‬
‫שהניא דנרי הר״‪ :‬הנז״ל וכ׳ דזיל נתל טעמא שטיהר נעקירת םאס‬
‫‪• ft‬ןון < ‪ c m‬׳‬
‫‪M‬‬
‫משום שאין דרכה ליראות ככן אע״ג די״ל היינו כשנעקר לגמרי אנל כשנשתרנב היינו אורחיה זהי דוחק יא״א לאומרו אלא לכ״כנ״ליזלר״שאש‪:‬‬
‫כזו י דמיה טהורים דהיינו אם כ״ז שהמקור בחון תראה דש וכשיחזור למעלה ל‪ 6‬תראה שעי״ז מבואר שהדם נא רק ע״י יחיקת רגלים במקור‪,‬‬
‫ואין‪.‬זה הרגשת הדם אלא דחיקת רגלים גורמים לה ואז טהורה להר״פ ‪ .‬אך מהנעשה שהדמכ״ס ששקילאכםריש עיכ אני אומר ץאם האשה‬
‫מלונשת‪.‬ממש אין להתיר אן אס אין הרגשה שלה אלא זינת דנר לח • זינת דבר לח אינה הרגשה היא לכל ‪ c e r e‬הוא מחמת צער ולאי זיבת‬
‫ד נ י למ נעלמא וא״כ מידי ספיקאלאנשקא ויש לצרף עכ״פ לקולא דהיינו דלינארק אישורא‬
‫ירנג; דהר• לםר״ש והרא״ש וטור ושיטת נעלי‬
‫סש״ננ טהורה לגמרי וגסיעכ״פ ששיקא הגי לכן כשאין לה חזקת טומא‪ :‬דהיינו אחר שפסקה מלראות דם ושתם םרגיל ושסקס ננןהר׳ז׳לער^גם‬
‫בכל יום המארת היתה בטהרה דהיינו גייקת שחרית של יום המחרת ובדיקת ערבית ‪:‬לו דהוי ל י‬
‫ז‬
‫ג‬
‫׳ כליקוי‪.‬שעי״זמתח^‪.,‬עי^ ‪Vss-‬‬
‫הושת אז נראה •להקל פפ״י‪ .‬אלו התנאים א׳אםהאשה הזאת מוצאת אלו הכתמים גם כשהמקו^לכדנלה־ כמקומו אזיאין‬
‫‪:‬‬
‫כשהמקיר נמיןי« לא‪.‬תמצא ננמזאלו רק כשהוא מ ק למקומו אז יש ל ה ת י ר ‪ .‬ב׳ אם תרגיש־' זאשה בראיית אלו ׳הרגשת פ^יח? * ‪ . . .‬ק * ‪ $‬נ ‪- .‬‬
‫או כעקיצת מי רגלים ג״כ אין לי עסק בזה רק כשההרגשהוא רק זיבת דבר לח ומוצאת ככל פעם תלינן להקל ‪ .‬כל זה בין וסת לישת ואןיילו‬
‫נימי נקיים אז יש לטהר אבל ג׳ נדיקות הראשונות שאחר ראיית‬
‫דם וסתה דהיינו נדיקת של השסק טהרה ושל שחרית וערבית שלמחרתו‬
‫<_‬
‫אומן‬
‫דמשק‬
‫אליעזר‬
‫י ו ד ח״ב אות ג נדה‬
‫אותן צרינין להיות נקיים ‪3‬גמרי בינים יקי מנל ט « לס ואויס כלל וסשיט להאשה עצמה נאמנת ע*כ (ה ינללא הוא וספרה לה לעצמה‬
‫כתם מ״ש מורם‬
‫והוא ששוט‪ .‬טש׳׳נ וע׳׳ש שמלק על הרנ נונ״י ולמה כל קושיותיו שהקשה ע׳׳ו ועיין להרנ שני* ״׳"י ' ' ״״= »*• ‪:‬‬
‫נסי' ק״ז ‪0‬״י זתלנוש םאשס נגלי צנעוניס כלי)הצילה מהכתמים ויו לוקא נ נ ג י עליון שעל החלוק אנל ללנוש חלוק צנוע סמיך לגוף ממש‬
‫‪,‬‬
‫ס י‬
‫ע‬
‫ה‬
‫לטהי נתמיס לא שמענו )חתיסיו״ל סי׳ קס״א( ‪:‬‬
‫דינים די נוב׳ייה קי ביה אינטראר אלה חופה ‪.‬‬
‫נוב׳ייה‬
‫קי לידישירון אה אייה סי סיקירי קאזאר א י דישו קי ס י ‪ .‬עאכטו קי סייחה גראכלי טאנטי קי‬
‫יי'‪ 1‬י‬
‫‪ .‬סייאה ג׳יקה קאלי קי גואדרי ‪ 7‬דייאס לינפייוס משל דייאה די אלחד אינטימארין קי ב׳ה אה‬
‫‪.‬‬
‫י'\ אקאזאר דיטה נוכ׳ייה דייאה ד י ב׳יירניס אי אלחד נון סי קונטה נאדה אי אינפיסארה אקינטאר ד י לוניס‪.‬‬
‫לוניס ‪ 1‬מארטיס ‪ 2‬מיירקוליס ‪ 3‬ג׳ואיב׳יס ‪ 4‬ב׳יירניס ‪ 5‬שבח ‪ 6‬אלחד ך נוג׳י די לוניס טומה טבילה‬
‫י אי סי אלינפייה פארה סו נוב׳ייו‪ .‬אי אין איסטוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס קאני קי סי באדק׳ אין קאדה דייאה‬
‫׳ אב׳יר סי איסטוב׳ו לינפייה אסיגון אב׳יזימיס אריב׳ה אין דין ה׳ איסטיסו דין איס אי אקי)ש״ע רס״י קצ״ב(‪.‬‬
‫אי־חפי׳ מוז׳ירב׳ייז׳ה קיאייטאנטוס אנייוס קינון ב׳ילו טעונה סאננרי סי סיב׳ה אקאזאר קאלי קי‬
‫גיארלי דיטיס ‪ 7‬דייאס קי דישימים זאע״ג לחלל להיות לה אורח מ*» יש לחוש ללם חימוי לגס זקנה יצרה אלנשה וחומית ככל‬
‫ה נ ש י ם ‪ .‬אי אנסי מוג׳אג׳ה ד י ‪ 22‬אנייוס קי נון ב׳ידו סאנגרי כלל אי לה באטקארון מוז׳יריס אי ב׳יירון קי‬
‫נון איס איילוניח מאניירהאיסיב׳ה אקאזאר קלולי קי גואדרי דיטוס ‪ 7‬דייאס אי טומארה טבילה אי דירה‬
‫ברכה טאנביין אסיגי; טודו מודו ד י מוז׳יר)חייס שאל חייב סי׳ כ״ו(‪ .‬אשה שנחענלה מאיש והכריחוהו לקחתה ל‪,‬‬
‫<אשה >‪ .-;•%‬למ״ת ׳׳ <ק״ם)יו=ףאומז ס ־ ׳ פ ״ י ( י נוב׳ייה איי מוז׳יריס קי אוזאן קי אפי׳ לה נוב׳ייהנין אינפישה‬
‫אקונטאר לוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס אסטה קי נון פאסה ‪ 5‬דייאס ד י איל דייאה קי ב׳ידו לה סאנגרי אסיגון‬
‫אב׳יזימוסאריב׳ה אין דין ד ׳ • אינפירו אין אורה ד י אפריטו איי ד• סיר מחיר אלה נוב׳ייה קי לוגו אסיגול‬
‫לידיסטאז׳ולה‪.‬סאנגריקיאינפיסיאקונטאר לוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס משל טאדרי ד י אלחד ס י באדקו אי‬
‫סי טוסו לינסייס אינפיסה לוגו ד י לוניס אקונטאר לוס ‪ 7‬דייאס אי טומה טבילה נוג׳י ד י לוניס א ס י ט ן דישימוש‬
‫אריב׳ה אין לין ד ׳ ‪ .‬אי אנסי איס לו מיז׳ור די אזיר אין •טאל קי נון אינטרי לה נוב׳ייה אלה חופה אין לוקי‬
‫חתן ברוצה )שאט ינשש לכנוס את הכלה ואח״• ישמור שנעה ימי חימיל לא‬
‫איסטהנלס )באל׳ט סי׳ קצ״י סקי״ל ‪.‬‬
‫אייו ל » » ז סני)חיים שאל חי* י ׳ זי( ‪ .‬שו׳יילהינ גט מ‪-‬ןושל ננון נל״נ שהתיר לכתחילה להנשא ‪ .‬גס הרנ אלמת קלש ח״נ סי׳ ז׳‬
‫‪a‬‬
‫‪? p‬‬
‫‪,‬‬
‫יתיי ל״אי׳י ללא טנלה לנייתס והיא אםויה עליו איםוי נלה וכני נהגו להנשא נהיותה ניה ומרי טעם הם )ניינ לנ מי״י סי׳ צ״ח( ‪.‬‬
‫קי לייייו גט‬
‫משמרים שהוא ישן נין האנשים וםיא תהים נין הנשים)נית יאויה ת״א אה״ע שי׳ גי( ‪:‬‬
‫וכתנאי ‪8‬ישמיי עצמי‬
‫» מאיייו אי ט ו מ י אטימאילס קאליקי גואייי זיטוס ‪ 7‬לייאשלינ‪6‬ייוס קי יישימוס)ש*ע סש״י קצ״נ ומעשה אנרהס חא‪:‬״ע כי׳ א י ( ‪:‬‬
‫עיי‬
‫‪v‬‬
‫גרויצה‬
‫* ‪ J T l i 1 i‬קי אינטימארון פול אייה לייאה לי אלחל קי ב׳יירניס טייני לי אינטראר אלה חופה אי לה‬
‫סי׳ נוב׳ייה לוגו ד י לייאה לי לוניס אינפיסו אקונטאר לוס ‪ 7‬לייאס לינפייוס אי ליספואיס‬
‫פור אלגונה סיבה סי אינפוכו לה‪.‬חופה קי נון פואידי סיר ב׳יירניס מודוס ליס דייאס קי קונטו לינפייוק‬
‫נון לי אפרוב׳יג׳אן נאדה אי קואנדו טורנאראן אי אינטימאראן לה חופה סיקירי קי קונטי אוטרוס ‪ 7‬דייאש‬
‫ליגפייוס די מואיב׳ו )פ״ט סי׳ קצ״ב ס״ג(‪ :‬א י איסטו קי דישימוס קי סיקירי קי עורכי אקונטאר אוטרו©‬
‫‪ 7‬דייאס לינסייוס איס אין און אופן קי אין לה אורה קי סידישו קי נון פואידי סיר לה חופה ב׳יירניס נח‬
‫אינטימארון אין אקייהאורה קואנדוג׳ה חסיר לה הופה‪ .‬אינפירו סי לוגו אינטימארון אי דישירון קי ב׳ייל*‪,‬‬
‫‪.‬ניס נון פואידי סיר קי סייאה מארטיס או מיירקוליס אלה אורה נין סיקירי קי טורני אקונטאר אופרוס ‪7‬‬
‫דייאס לינפיייס )גאה׳׳ט סק״^‪ .‬ונ״נ מוהייטץ שי׳ סיז ‪ cfc‬הדחוי היה שלשה או אינע שעות כל זמן שלא הים ה ד ת י ‪W‬‬
‫ו‬
‫יוידח״באות נ ג ד ה‬
‫לג‬
‫אליעזר‪,‬‬
‫יום ולא יומים ולא ד׳ ימים ליכא הנפ בזה כלל לטעמא נאמרו בצריכה לחזור ולספוד מכוס דכיון דאידחו הנכואין אינה מדקדקת בבדיקה‬
‫שהיברת כיון דאידחו אילהי יהא לא נייך אלא כננדחו יום או יומיס אבל כנבו ביום חזרו ינתסשלו הרי ליכא למיחניכלל להא הבדיקות‬
‫הם ב׳ פעמים ביים אחת בנוקר ואחת בין הערכים בדיקת בוקר כנר עברה ובדיקת הערב היתה אחר שנתפשרו איכ ליכא למיחש למילי‬
‫אליבא דכ״ע ‪ :‬מיהו אס מתוך הקטטה נתפרדה החבילה ובאותו מעמד הסכימה הכלה לישא אי‪ :‬אחר ונכנסה לחופה מיל באותו היום הדני פשוט‬
‫להו״ל תביעה הלנה ממש ואפי׳ בדקה עצמ‪ :‬ומצא‪ :‬טהורה צריכה לספור ז׳ נקיים מחדש דאיכא כאן חימוד חדש מאיש אחר ואם אתי‬
‫ריצוי עם החתן השני חזר החתן הא׳ ונתרצה עמה צריכה ג*< ז׳ נקיים מחדש כיון לאששקה אחר בינתיים ‪) .‬באה״ט שם סק״ג(‪:‬‬
‫אלמנה אחת דברו בה להנשא לאיש אשר לא ראתה מעולם ונתפייס‪ :‬וקכעיום מועד לננואין וספרה ז׳ ימים לטהרתה טרם בא האינ‬
‫ו‪-‬נכתפקו אס יעלו לה הימים להא‪.‬עיקר הטעס לתנעוה להנבא ונתפייסה שצריכה ליבב ז׳ נקיים הוא •שמא מחמת חימוד‬
‫לאתה לם וא׳׳כ אפשר לעיקר החימור יתעורר לאחר ראותה אותו ואין לחנוב הימים ‪:‬לפני וה ופסק לא‪•:‬ה סמחמדת שתם על חיבת גיא‪:‬‬
‫סתם לא על גוף ידוע ואץ נום הכרח לומר לכשתראה אותו יתהד‪ :‬לה חמדה יתירה ושפיר עולים הז׳ נקיים שהפרה ואינה צריכה למנות‬
‫נקיים אחרים )חת״ס חי״ד סי׳ קפ״ד( ‪.‬‬
‫י ב‬
‫מאנגיד‪.,‬לי‪.‬סאנגרי‪ .‬קי קואנדו פאסארון איל לידו סולרי אייהסאליץ דיטה סאננרי אפי׳ קי שאליייו‬
‫ ‪ ..‬קון‪,‬פאסאראיל ליליאיס אינקונאלה ‪ .‬דאולי יש לומר לאה״ן שהוא לש אלא שהוא לס סמיך ועב וע״כ‬‫עכר נהעברת האצבע עליו לולא׳ אף לם סמיך וענ טמא כמבואר כי״ל סי׳ קפ״ח וע״ש בט״ז סק״א וכ׳ ז״א ח״ב סי׳ מ״ב‪ .‬אי נין סיקירי‬
‫דיג׳ו סי סאלייו דיניה סאננרי מנח קי אראספארון אין אייה קין לה אונייה אה קי לה פ׳ריגארון קון לוס‬
‫לילוס אי סאלייו קי איש טמאה שוב׳רי איסטו קאלי אקאלידאר אלאס מוז׳יריס‪ .‬כלה‪:‬אירע טניליה סמול לישתה‬
‫אש יש להתיר הבעילה וכן ‪:‬אד כל הנשים שאירע ליל טנילתן סמוך לוסתן אס הוא לומה ליוצא ללרך שהתירו התשמיש סמוך לוסתה ונפרט‬
‫בכלה מכתובות לף ל׳ ע׳׳א גבי מת אביו של חתן בועל בעילת מצוה הרי שקורא לבעילה זו הראשונה בעי‪.‬לת מצוה ופסק רלא מציגו היתר‬
‫התשמיש בעונה הסמוך לוסתה רק ביוצא ללרך ‪:‬בזה מצינו לשון חיוכ כמ״ש ביבמות לס״ב ע״נ חייכ אלם לפקול אשתו בשעה שיוצא ללרן‬
‫ואמר רב יוסף לא־נצרכא אלא סמוך לרשתה ועל הראשונים אנו מצטערים שפירשו סקילה זו היא התשמיש ור״ת באמת אוסר ובאו קצת אחרונים‬
‫להתיר גס ליל טבילה באפי׳ אם נולה שמצוה לבעול בליל טבילה אכתי אין ללמזת ליוצא ללרך לניוצא לררך אמרו לנון חיוב שחייב לסקור‬
‫ילבן אצלי הלבד פשונן שאפי׳ הפוסקים הראשונים שהתירו ביוצא ללרן אוסרים בליל טבילה ‪) .‬נינ״י מהלורא חניינא סי׳ קי״ח(‪:‬‬
‫חתן קי איסעוב׳ו קון סו נוג׳ייה אי נון טופודם בחולים קאלי קיסיאפארטי לונו לי אייה קומו איל‬
‫לין קואנלו טופה בחולים כמ״ש בי״ר סי׳ קצ״ג וה׳׳ה בוגרת ומוכח עץ לבועל פעילת מצוה ופורש)ז״א ח״ב שי׳‬
‫פ״ל(‪ :‬נוב׳ייה קיאינטימארון לוס נשואין ליספואיס לי סוכות אי ר״ח אלול ביינו איל פאלרי ליל נוב׳ייו‬
‫אין לה סיב׳דאד די לה נוב׳ייהאי לירוגו לה טב׳ייהקי כ^אה לה בודה אלול אי איל איסחואיגרו ריספונלייו‬
‫קי פור איל ייאה איסטה קונטינטי מה קאלי איר אה קאזה אי דימאנדארה אסו מוז׳יר אי סי קירה מאני‬
‫דארה שליח פור לה נוי׳ייה אי להנוב׳ייה אינפיסו לונוחקואנטאר לום ‪ 7‬דייאס לינפייוס אי אנסי פ׳ואי‬
‫קי אינטימארון די אזיר לוגו לה בודה אלול אי אינביארון שליח פור לה נוב׳ייה איסטה טכ׳ייה מאילי ‪f‬‬
‫אינפיסי אקונטאר לוס ‪ 7‬דייאס לינפייוס דיל דייאה קי בייט איל שליח‪: .‬כל זמן שלאיחזל »ציק ^ ; ' ‪^ ; ^ a .‬‬
‫;‬
‫בספק אצלה ‪ tor.‬לא הסכים אשתו יא״כ בביאת השליח דאז נתברר לה קדימת הנשיאין נתחלש אצלה חימול חלש )נונ״י מהלןרא^תניינא סי׳‬
‫קכו״ו( •־ כלה יש נוהגות ללבוש לבנים ולמנות ז׳ נקיים מהביאה ראשונה מיום ג׳ צשמושה ירן משל אס שמשה בליל יום א׳״‪6‬ז ביום יא׳‬
‫הוי עונה א׳ וליל יוש ב׳ הוי עונה ב׳ ויום ב׳ הוי עונה ג׳ ויום ב׳ לעת ערנ פוסקת בטהרה ומתחיל למנות הזי׳'נקיים דהיינו שיום ג׳‬
‫הוא הראשון ונראה ללוקא בכלה שאינו לס נלה רק לםבתולים הקלו ולא בבאר נשים ללשאל נשים להויילם נדה ׳ ה י ז ^ ׳ ־ ^ מ נ ז פ מ י * הימים‬
‫אם ג״כשאר הנשיס נוהגים הכי אז ודאי הדין דין אמת שדעתן להקל אפי׳ בשאר נשים כיון דהוי סלוגתא מ׳בוותא י ם ^ מ ^ והרמב״ן‬
‫סירי ‪:‬אינה צריכה להמתין למנות עד יום ה׳ אלא תכף לאחר שמונה תתחיל למנות הזי נקיים ועל צד היותר‪-‬טוב החמירו שלו] תתחילו ‪$‬נות‬
‫אלא על יים ג׳ ומיום ג׳ עצמו תתחיל •למכות כנז״ל )צרור הכסף סי׳י״א(‪ :‬נדל‪ ,‬מיז׳יר פארילה קי יקירי סיר שנלקח די סו‬
‫‪1‬‬
‫&יזוי אי איל מנהג איש קי לה סנלקת טומה אלה קרייאטורה אי לו ייב׳ה אין לה קאזה קי סי אזי ילה'מילה‬
‫אישי לולהאין מאנו ליל אבי הבן עומארה^ס פחרידה אלאיז׳ו און‪-‬סוש‪ .,‬מאנוש קין ‪ 2‬קוש׳יניש אי לייני‬
‫איל א‪3‬י מ ן אי טומה אלא^ו קוץ‪.‬איל קדמל‪ .‬קושיין אי איל סיגוכלו !קושיין ריסטה אין מאנו די סו מוזייר‬
‫אי‬
‫וץ‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח׳׳ב אות נ נדה‬
‫דמשק‬
‫אי סי מופה קי נון טוקה אי; סו מוז׳ יר נדה כלל‪.‬‬
‫ו פ ן ! י א ז לזתיי‬
‫טין‬
‫ד ש מא! לשרי‬
‫להושיט מיי‬
‫ליי‬
‫ר ק ‪ :‬ל א יגע‬
‫נישרה והנםיאו״ל ייש ליזהר ננ״ל‬
‫שהוא למצוה וכמו רגע ושעס אחת נימיה ויש שינוי שגזמנין הילל על שתי כסתות ואינו נוגע משרש כלל‬
‫<!' להתיר)יוסף אימן סי׳ ע ״ ‪: ( :‬‬
‫גדה מוז׳יר קי איסטאב׳ה קומיינדו קון סו מארידו די און סלאטו סיינדו איס*‬
‫טאכיה לינסייה אי כתוך ד ל ה קומידה ליב׳ינו איל דם נידות איס מותר די איסקאפארד׳קומיר קון אייה‬
‫סיינלו קי אינפיסו לה סעודי קין היתל לה הואילי איסקאפאל‪ .‬ינתר התחליהיתרא גרירנא וזז נרור)מעשה אנרהם חי״ל ש״מ׳(‪:‬‬
‫דינים אי אקאב׳ידאטיינטוספארה מוזייר נדה קואנדו ביה אה ט ב י ל ה ‪.‬‬
‫ם כ י י ל ה איןלוגאר קי איי אונס קומו ליזיל קי סי איספאנטה לי טומאר טבילה אין להנוג׳ימחמח ליל‬
‫פ׳לייו או דיל מיידי לי לאלרוניס או קי עייני מוג׳וס ב׳יזינוס או קי טייני איז׳וס גראנליס אין‬
‫קאזה אי סי ליב׳ה אסאביירסו טבילה פואילי טומאר טבילה אין איל ליאה לי ‪ 8‬לי טינפראנו לי ליאה אי‬
‫ב־יניר אסו קאזה די טינסרא‪:‬ו די דיאה פאזה קי נון סי ליסיפה קי פ׳ואי אה טבילה מה ליקא אין איל ליאה‬
‫לי ‪ 8‬אינפירו אין ליאה לי ‪ 7‬סיקילי דוקא די כוכיי דיספואיס די אקשאס נאמאזי טומאר טבילה אינסירו‬
‫דיאה לי ‪ 7‬טומאר טבילה לי טינפראנו לי ליאה קי סיפאן קי איס איסור גמור קי אנסי קאלי קי סי אקא״‬
‫ב׳ידין מייי ביין סיינדי איי איסירדיכרת רח׳׳ל‪ .‬ש״ע סש" קציו ונשי אזרן סי׳ ט׳ ע״ש שכ׳ שע נוהגים נירוכלס ש‬
‫מ ר ו כ‬
‫ייקר הנתיס אץ לךחצר שאין נו ל׳ וה׳ שכנים וא״כ אס תנא‪.‬לכיתה בלילה נויאי יתפרסם הינר ע״כ נוהגים לטניל מנע״י ילי׳א‬
‫לניהס‬
‫‪.‬מנע״׳ וביום הו חלילה להתיר אן ניוסהח׳ יש להתיר בכזפי » " נ )יעיין ׳״יי י י ‪ -‬י ' יו'* ( ־־טבילה קי ליב׳יני סי טיינקו‬
‫אין דיאה די כפור נון פואידי עומאר כבילה אין ערב כפור פארה סיאיר אסאריז׳אדה פארה סי מארי‪7‬ו‬
‫פארה }יגיי די מוצאי •יה הכפיריס ‪ .‬לקי״ללאין הטנילה מועלת לס על כלות •מי הספירה למקרא מפורש הוא והסרה )‪j.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪,‬‬
‫׳׳ ‪•!:‬׳ס יאחר תטהר ר״ל אהר ?‪:‬שיר‪ :‬תטבול ותטהר •כ״כ מר! נ״י רש״יקצ״ז קולם ימי ספירתה אשי׳ טנלה ננל מימות שנעולה לא <‪1I, J‬‬
‫‪P‬‬
‫לה טיילה; ‪.‬ל ״ י י ן ‪ :‬ע ד י ן היא צדי‪- :‬י ל‪:‬נו־ ׳מיס נקיים הוי נטויצ ו‪:‬רן נידו וללא כחכם אהל שהתיר‬
‫‪1‬‬
‫אתת ‪:‬צריכת‬
‫‪•:.‬יה לי•‪:‬׳‪::. :‬נ־‬
‫)נית יאולה ח״א סי׳ ל״ג(‪ :‬טבילה עי^‬
‫״׳ו ת לטכזל נמקיה טהורה ינמוירתס נלילה איכא סננד‪ ,‬לרכים ומשו״ה נהגו לטבול כיוס ת' אמנם א‬
‫מל •יש יו׳ י״נ־‪ .‬ע״כ תרה‪ :‬הטנילה ‪1‬ר יו‪ :‬ח׳ ‪.-:‬יא ט' לנשירה ומתנטלת נ׳ עונות וניטול עונה ‪ :‬ל שנת אש י‪ :‬להתיר שתטנלנה ג י‬
‫־׳'־•"י‪,‬‬
‫ש‬
‫ו ס‬
‫שהוא וי לסשירה ולא תנא ליעלה ע ל ‪ :‬ח נ י נ ה וש‪:‬ק ח‪:‬ש אתל עצת חכמה של תורה ללמול לאותן הנשי‪ :‬להשהיק נטהרה נ״פ א׳ ט ו ש‬
‫ד׳ לראייה והשני כייס ה׳ כמנהג כל הנשים ותספור ו׳ נקיים מיון ה׳ ואיל־ וביום הו׳ ליום ה׳ כשמל להיות נעש׳׳ק והרי הוא יום ח׳ לפשיקת‬
‫יום ל׳ תטבול הנה עצה נכונה היא ומשמיה למעלתו אמינא לה נני מירשא והאריך נוה ומשיק כעת נ״ל עצת מעלתו נכונה לכתחילה על ‪<5‬‬
‫שנים שתפסוק נטהרה גס נייס ל׳ סמוך לנה*‪ :‬השונה ליום ה׳ לראיה ומ״מ לא תתחיל לספור אלא מיום‬
‫שנית סמוך לנה״ש השינה ליום שיש׳ לראיה ואו‬
‫י•^"• איל‬
‫טבילה‬
‫שישי ואילו אחר ששיקת‬
‫טה‬
‫חטנול כיוס ו׳ שחל נעש״ק או על כל פנים נ״ל‪:‬תשהה האשם נהליכה ממקוה לניתה‬
‫אי" מועיל מה שתלו לנית חנרתה נאותה העיר ני מה צי נית זה או זה ללא נתנו י מ י ה ם לשיעורים )חת״ס חי״ל‬
‫סי' קצ״‪(1‬‬
‫ר ה‬
‫ד‬
‫ע‬
‫•‬
‫‪:‬אין נה מיש כלל‪ -‬אין להכשיר ע״י שלג ‪ .‬שמע נא לאי; להתיר אלא למלאות ע׳׳י הליס נצריס ננקניס מרווחים כלי שיזזג‪,‬‬
‫המים מהם ולא יתקבצו ג׳ לוגין כשולי הכלי מהפשלת השלג להו״ל ג׳ לוגי! כאוניס שפוהליס המקוה ולאחר שנתמלא המקוה ש)ג‬
‫לא יציק עליו מים ממין כיי! לקייל שלג שלא הופשר אין טובלי© נו נמצא המים חמין השואנים פוסלים המקוה טרם שנפשר מ׳ נאה שלג‬
‫אלא יניחו על המקיה »ס נלזל מלינן וגחליס הרנה ע״געי‪:‬׳וששר השלג ממילא וזולת ז ז אין)התיר נשום אופן)חת״ס ח י ״ י ס י ׳ ר ׳ ועיין‬
‫!יא ח״ג סי׳ קי״כי( ‪ 5‬טבילה די אגואה די לוב׳ייה קי איסטאב׳ה דיינטרו דיל באנייו אי קאדה דיאה מאגקא״‬
‫ל ה די לה אגואה ‪ 3—2‬דידוס איב׳אזייארון להאגואה אי נון טופארין נינגון בוראקו דיטה טבילה איס‬
‫כשרהסיינדו להאגואה קיפ׳אלטהאיס דיל קאיינטור דיל באנייו ומשני זה מימיו מתמעטי! והולנין אף נימות »‪>pv‬‬
‫כליו כל ?מקואות שמתיבשין והולכין בימות החמה וללא כחכם אחל שרצה לפישלו שכיון שמתמעט נ נ ׳ וג׳ אצבעות נכל יום נעשה זוחלי!‬
‫ואין מקוה מטהר נזוחלין אלא נאשנורן)נע׳ מיי סי׳ קצ״ח(‪:‬‬
‫דינים די קוזאס קי סון חציצה פארה טבילה י‬
‫מ ח י י ד ק י כיומו טבילה קין אניאוס סי איסטוב׳יירון אפריטאדוס נון ליאפרוב׳יג׳ה לה טבילה‪ .‬אינסייו‬
‫ס‬
‫ירד חיב אות נ נדה‬
‫‪petal‬‬
‫סי אושטוב׳יירק פילישיס לי אפרוב׳ינ׳ה לה טכילה ‪.‬‬
‫עלתהלם מנילה כמ״ש נש״ע סי׳‬
‫קצ*ח‬
‫אליעזר‬
‫נ׳‬
‫הרכז״א מ״נ סי׳ פ״ז‬
‫לד‬
‫הדגל פשוט דדוקא אם יאומת •הוא רשיי‬
‫סכ״ג אכל אם הוא מהודק ודאי חוצץ ומ״ש מורם נא*ח סי׳ קש״א ס״ג דאפי׳ כרפוי ח״ץלשיבאץ‬
‫אנונקיאין איזה מיקרי רסוי וכאן לא הגיה כלום נלע״ד דה״נו משום דהחס נא״ח מיירי לכתחילה דלכתחילה‬
‫צדן להשיר אפי׳ כרפוי וז״‪:‬‬
‫לעגין מנילה וכ״ש היא איל כאן מיידי כמידי דחוצצין דמשמע גדיענד ומש״ה שפיר כ׳ הש״ע דרפויים אינם חוצצים דהיינו בדיעבד ועי׳;‬
‫לםרנ ראש משניר ת׳א חי״ד סי׳ י״ו שכ׳ אם טכלה אשה מנידתה ושימשה בצילה וניום שלאחריו נודע לה שטבלה נטבעות והטבעית הם קצת‬
‫!‬
‫רפויים נידה דהיינו שמתגלגלות מכאן לכאן ואינם נועלים מאליהם עלתה לה טבילה אכל אם נודע לה קודם שימוש צרין טנילה אחרת‪ .‬וכדברי‬
‫|‬
‫הרנ בית הלל ונדפםקמהיי‪-‬הרבדב״מנחי״ינר כ״ח ובפי׳ ט״ו הדר ביה והניא מה ‪ :‬כ ׳ הרשנ״ז נח״ג סי׳ נ״ח דהטנעות אס הםרפוייפ‬
‫דנכנפיס כהס מים אין חוצצין וה״ה צמידים ואצעדה שהם רפויי! אינן היצצין עכ״ל הרי שכ׳ דלכתחילה יכולה לנוביל נטבעת רסוי דהיינו‬
‫שעינינו המאות שנכנס מים נו א״נ לי לנו להחמיר לכתחילה אבל נליעבל אם טבלה עם הטנעוח והס רפויים שנכנהיס המים נהם ופל שכן‬
‫כשמתגלגלות באצבע ואינם נופלים מאליהם לודאי המים נכנסים נהם דאז אין צריו לטנול שעם אחרת אפי׳ קודם ששמשה וכן הסכימו עמי‬
‫הלכה למעשה לאס טבלה עלתה לה טבילה אשי׳ קולם ששמשה וללא כהרכ כית הלל אלא כדנרי הרב מקום שמואל ע״ש שציין כמה רבנים שהשכימו‬
‫עמי ונשכחה נזמה באזנה לעולם אינה צריכה להטביל טבילה אחרת אפי׳ קודם שימוש אלא דלכתחילה יש להסיר הנזמים קודם שיטבול ואס‬
‫‪I‬‬
‫הוא נזם שיש נו אנן טוב הנק׳ וומנרוט‬
‫שמתקלקלת כמרחץ והיא מהפלת להוציאה קידם שיכנס למרחץ אז ודאי דהוי כדין טנעת שכתבנו‬
‫לעיל להיי מיעים ימקפיל עליז לחוצץנמהולק‪ :‬אינביזאמוש די חקי קיקאלי קי סי אקאב׳ירין מויי ביין לאס מוז׳ דיס‬
‫די נון טומאר טבילה נון קון נינגונוס אניאוס נון קין אוריז׳אליס נון קין מאניאס אי סי טומו טבילה קון חלטנו‬
‫די איסטוס קאלי קי דימאנדי אלגון חכם אי קי לי אמוסטרי אסיגון איסטאן ליטאס ק״אס סי איסטאן‬
‫אפריטאדוס או איסגיאן פ׳לושוס אי איל סי׳ חכס לידירה סי לי אפרישטו לה טבילה או סיקירי אוטרה‬
‫טבילה אי סי מן איי אקין דימחנדאר לו מיז׳ור איס קי סי סאקי לוס אניאום או לאס מאניאס אי לוס‬
‫אוריז׳אליס אי קי טורני אוטרה ב׳יז אטומאר טבילה י חציצה מוז׳יריס קי טיינין דיינטיס די פלאטה או‬
‫די גואיסו נון איס חציצה פארה טבילה‪ .‬אינפייו סי טיינין אלגון דיינטי בוראקאדו אי ביינו איל מידיקו אי‬
‫סי לו טאפו פארה קי נון לי אינטרי איל איירי איס חציצה פארה טבילה )חכמח אדס שון* כלל קי״ט ובינח‬
‫אדס ש׳ י״ב ומיין בס׳ יין הרקח אבר בסו״ס מעכה רוקח ח״ב •ש׳ נ׳ ובס׳ שמלח בנימן ש׳ י״ד וז״א י״ד‬
‫סי׳ ס״ה( *• מודיר קי טינייאה חולי אין סו טריפה אי לי איזיירון לוס מידיקוס סיירטוס פאלוס אי סי לוס‬
‫איננדארון ליינטרו די אותו מקוס אי מן סי ב׳יאי די אפ׳ואירה כלל נון איס חציצה פארה טבילה ‪ .‬אי אנסי‬
‫מוקוס סי איסטאן דיינטרו די לה נאריז קי נון סי ב׳יחין נון איס חציצה ‪ .‬אינפירו סי לוס מוקוס סאליירון‬
‫און סומו פארה אפ׳ואירה קאלי קי סי אקאב׳ידי די סאקארלוס פורקי נון סייאה חציצה אבל בחלל הפנימי פשיטא‬
‫שאיני מעכנ )ז׳׳א שם כי׳ פ׳׳ה פ״ו( יכ״כהחת״ש חי״ל סי׳ קצ״נ יקצ״ג באשה שיש לה חולי ועשו לה הרופאים טבעת בעומק בית הלחם למותרת‬
‫לטבול עם הטבעת שבגופה וכ״כהרנ נולע ניהולה עש״נוכ׳׳כ הרב חיים יחשל שי׳ ליל באשה שהיה לה כאנהראש יהרושאמצל ערפה הגביה‬
‫לה העור מן הבשר ונתן שם רצועת משי אחת בין עור לכשר וראשי הרצועות יוצאים אתת הנה ואחת הנה כלי לנללה כפעם בפעם ופסק ללא‬
‫שיין בה חציצה ‪:‬‬
‫כלות‬
‫שמובלות ושערותיהן ארונות ועתירין לקוץ אחר בעילת מצוה אין כאן כית מיתיש להא לאמלינן כל העומל לקוץ‬
‫כקצזץ למי היינו כשעומל להעשות מיל בלי השסק לבר אחל ביניהם אכל במאי לנהיגי נשים שלא לקוץ השעלות על אחר בעילת מצוה ממש‬
‫ומקפלת שתיוא אל החתן בשערות ארוכות אין השערות עומדות להתגלח בשעת טבילה על אחר נעילת מצוה והנעילה מפסקת בין טבילה לגילוח‬
‫•‬
‫לא שייך עימד לקוץ כקצוץ וא״כאין קפידא בשערות אפי׳ עומל לקצוץ)חת׳׳סחי״י ' י * ( שדיר קי סי אולב׳ידו די ערב‬
‫‪ .‬שנת או די ערב יו״ט די קורטאר לאס אונייאס ליפואידי דיזיר אלה גויה קי ליקורמי לאס אזנייאס קון‬
‫טיז׳ילהלקי״ל כל״ש למלאכה כאיכה צריכה שטור וזהו מלאכה ‪:‬אינה צריכה לגופה)ז״א ‪ :‬ס שי׳ פ״ת( ‪ :‬טבילה סיטומוטביל'‬
‫אי סיקורטו לוס קאב׳ייוסדי להערוה קין עיז׳ירה אי נון סי אונטו דרונה פור סאקאד איל קאב׳יאו פור‬
‫אינטירו אשינון איש איל מנהג די לאס מוז׳יריס איל דין חיש קי סי ייאה סי אג׳ונטו קון סו מארידז נון‬
‫קאלי קי טורט אטומאר טבילה אי שינון שי חנ׳ונטו קון שו מאנ־ידו קאלי קי שי סאקי שו קאב׳יאו קון‬
‫דרמה מכל וכל אשיגון איל מנהג אי הי טומי אי קי טומי טבילה וכמ״ש מורם סי׳ קצ״ח ס״ן דכיון לכבל נהגו ליטול‬
‫סי‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫ה‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫״‬
‫הצפזרנים‬
‫אליעזר‬
‫*י ד ה׳ב אווז נ נדה‬
‫הצשולניס־ אםי^נל‪ :‬ילשאר צלי* *שיי צ»ר‪ ,‬אחי‪ .‬צרינה לנובול פעם אחרת‪-‬״ש״‪,‬־ יהט״ו ג׳ דווקא קודם ש‪:‬ימ‪:‬ה את ב־פס אבל אג‪8‬‬
‫שמשה אין' ל־&יצ‪£‬־‪:‬ועילה‪.‬אמרתריאששר לניר נתענר;ואס נאת‪ :‬להחמיר את‪. :‬מ^»יא לעז על בניה;‪c7‬־ האיז ' ׳ יי(‪ :‬טבילה אשה‬
‫שתלתה ואמרו לה הרושאינו שאין להתקנה אלא א״כ שתעשה לה פעולה שיסמכו שערותיה וא״א צ‪ :‬לעשור‪ .‬אה לא שמשזריס נראשה המיס‬
‫כתושים כמו קמח ועי״ז השערות מסתבכות וכשמליחיס כמיס הסמיה הנז״ל א״א ל־‪-‬שערית להשתין ‪1‬הר‪1.‬לי חוזר וניעור אין תעבה כשתרצה‬
‫לנונול לטהרה לנעלה ושבק לצריכה לישאר רוב שערותיה שלא יהיו נקצעי; ומעורני; לאז הוי מיעוע שאינו מ־שיד ולא ת״צי אלא מדרננ;‬
‫וסמכינן ששיר ארושא מיממה שאומר שיעלה לה רשואה ע״יז א‪:‬ל לעשות לה נצ הראש או רוב שערה ויש כאן סשק דאורייתא אין נילינולהכרי ע‬
‫להתירה לה שתסניצ ע״י רושא ישראל שאומר שרפואה!‪ 1‬בדוקה דילמא לא יעלה בילו כרשואה ותקשיר ואשי׳ נצא הקפדה היכא שכ ה י א ן‬
‫מכונך ונגוךחיצז מדאורייתא דעשו שערות נראש כמו נל הגו;! נאדה ואי; כידינו לשמו־ על הרופא באיסור דאורייתא בדיר שאינו ילוע‬
‫ש‬
‫‪1‬‬
‫‪c‬‬
‫נגי‬
‫‪r‬‬
‫‪5‬‬
‫ייי') *‪ -‬י׳״ =" ?״״י(‪ :‬ט ב י ל ה לה נוב׳ייה סואידייטומאד נובילה אץ א־ל דייאה די ‪ . 8‬אינפירו נון‬
‫^א )י"פ‪1‬ל!אי• טבילה אין דייאה די ‪ 7‬למיש מורס בסי׳ קצ״ז ס״ג הכלות הטובלות קולס החושה יכיל'! לטבול ביום להא לא‬
‫י‬
‫גאין אצל החתן ע י הלילה וכו׳ ר״צליכולין לנזיולניוסח׳ ומשוס להוה אמינא לכיון לכנר גזרו חכמים בבאלנשיס לאינן יכולות לעבול אשי׳‬
‫כיום ח׳ משוס סרח נתה הוה אמינא נמי גני כלה אע״ג ללא' שיין נה מליין סרך נתה מ״מ לא תליג רננן קמ״צ למיתר ביום ח' אבל ניוס‬
‫וי אסורה לסבול כשאר נשים נארות המיס י״ל סי׳ ט׳ והש״ן שס כ' עמ״ש מורם יהכלות יכולות לטנול ניוס זכו׳ כ' ייהי לוקא ללילן שהכלות‬
‫אינן טובלות בז׳ אבל נמקוס שהכלות טובלות נז׳ אינה יכולה לטנול כיום להא ניוס הזי לאו משים סרח נתה לחול מיתסר אלא שמא תראה ותסתור‬
‫כל ימה שצמפרע נמ׳יש הפוסקים עכ״ל ולא זכיתי להנץ מריו להא הטעס שמא תראה ותסתור אינו אצא מחש‪ :‬שמא יבא עליה נעלה‬
‫קילס הלילה יהיא תראה אח״־ ותסתור ונמצא נעל זנה למשרע אנל הכלות שאינן נאות להחת; על הלילה ליכא חשש זה א״נ מותרת לטנול ביופ‬
‫>' ואס תראה אחייך תגיל להחתן ויפריש ממצה ללאו נרשיעי עסקינן ולא ראיתיהימראזו לאנראשוניס וצא באחרונים והמיקצ וסומן ע<‬
‫ששק מורס לא הפשיל )שנים מאירות ח״נ הי׳ ד׳ ועיין ז׳׳א ח״ג סי׳ קי״ז ‪:‬צידד נזל יעי״־( •י ט ב י ל ה לאש מוז'ירים פואיךין‬
‫טימאי טבילה אין לאס ליג׳אס הרשי״ם חי״י שי׳קצ״ח לעתו לפסול חמי טנריה לטבילת כל הגוף והרנ עצי אלמוגים נא״״ מ ״ י ל ״‬
‫'ייסם־'‪:‬קס״ח יל״ל סתר כל מריו ונשוף נ׳ שנעלם ממנו הוגיא ערוכה תענית לי״ג טבילה נחמין מי איכא לא נצרכא אלא לחמי ט י ‪. , -‬‬
‫ו‪ ;:‬הוא המנהג ששוט שהנשים טובלות נחמי טבריה ואין פוצה פה ומצפצף )זכר נתן חי״דע׳ טיילה( ‪.‬ואני הצעיר ראי־‪ '.‬תשוית הנז׳‬
‫כירת ד"א לאי; צטבוצ נחמי טנריה ולנשוף כ׳ מ״מ לעני; הדין כיי; שרבותינו בעלי התוס' מכשירים וגם שארהשיסקיס והסמ״נ כ׳ ‪w ,‬‬
‫הנן כמשכת ׳דיס מיס שנפסלו צ‪:‬־‪.‬׳־‪ .‬יהמה כמו מיס סרותים ותמי טכריה פסולים לנטילת ירים אס שאיו מיש ננל׳ אפס כקרקע טי־ליש'‬
‫~ ~ לטנזל‬
‫לי״!‬
‫«קימם הידיס מק״וימה כלנוכוטונלנהה ידיס לכ״ש הרי שמסכים ללעת התוס׳ ולנשוף מס־'‬
‫י‪-‬יגי־׳י לטנו)‬
‫"‬
‫' ״ " " ו י^ "‬
‫‪ ' 1‬י י ‪T‬‬
‫כמרי ‪::‬ואל החכם המורה צדק נר״ו ז־ו״י ושפר עצי "‬
‫׳‬
‫‪rtl‬‬
‫‪ , i : , , J‬־א י‬
‫נ‬
‫ל י‬
‫ל‬
‫א‬
‫י‪,,‬‬
‫‪ft‬‬
‫ז ‪ :‬י ג‬
‫‪ 1‬ל‬
‫‪ 8‬־ ץ‬
‫;‪:‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫כ‬
‫א‬
‫;‬
‫ה‬
‫‪k :‬‬
‫א ־ י‬
‫־‬
‫י‬
‫; י יי*־י יי*ל ‪ :‬ט ב י ל ה קי פיזארון לה אמחה אי לה כושארון קי מאנקה די סו כיעוד קי איס ‪ 2 5 9‬אוק׳‬
‫אי ‪ 80‬דר׳ לאס מוז׳יייס קי סאביימוס כיירכו קי קואנדו ניומאדו; טבילה ייאה מאנקאב׳א! לאס אמאס קאלי‬
‫קי טורניןיאטומאר ‪ :‬יילל אין מקוה קי היכטה ככר קומו סו דין‪ .‬הינפירו לאס מוז׳יריס קי טינימוס ספק‬
‫כי תאנדו*טומארון י נבילה איכל אביה מחנקו או איסטאב׳הג׳וסטו נון קאלי קי גיירני; אטומאר אופרה ‪ 3‬׳‬
‫‪ %‬ה ; יעצ הנניס ‪:‬אוצי נוצלו מהן לומ־ ח״ו שיהיה נהם חשש אישור כרת )ז״א ר‪.‬״ג שי׳ ק״ך ע״ש טעמו( ‪.‬‬
‫ר לל‬
‫ט ב י ל ה קין קייניומו ג׳אברו או בוטה אי לה אינטרו דיינטרו די לה טיירה אי לה אינג׳ו די הגואה מאנאנעי‬
‫חו ‪ «1‬הגואה די לוב׳ייה נון פואידי עומאר כבילה אין אייה סיינדו קי עוביו נומברי די כלי אנטיש קי לה‬
‫אינטריי&ין לה טיירה‪ .‬אינפימ סי נון טוב׳ו נומברי די כלי אגטיש קי לו אינערי אין לה טיירה קומו דיזיר קי‬
‫כימו דיטו'ג׳אברו או דיסה מטה אי לה אבוראקו איל דיפ או די לוס לאדוס ג׳ונטו אל לאדו דיל דיפ‬
‫שיטור קי נוןייסנייי־דייגטרו נינגק מידו די אגואה‪ .‬אינפירו סי ריסניו אגואה קואל סיקיר קוזה דיינטרו די‬
‫זיפו כלי נקי׳ סיפואיד כיומאר טבילה דיינטרו סיינדו סייהמהאייצדה כלי אי דיטו בוראקי סיקירי קי‬
‫כריאהייראנדי שיפור קיאעגדאן לוס דיס דידוס די לה מאט איל אצבע אי איל אמה בריוח אי דיספיאיס קי‬
‫נומברי‬
‫איל ‪ nun‬י‬
‫קיייאה ‪w‬סי באלדו >\‪j-‬‬
‫סיינדו ;‪.‬י ‪w‬‬
‫כשרה ‪e‬״‪1‬״‪1,‬‬
‫איס?שי‬
‫טבילה‪0‬חיש‬
‫איסטה ‪J3‬׳‪^J‬‬
‫דיסיירטי חיקע?‬
‫טיירהדישיייעי‬
‫דילהטיירה‬
‫דיינטרי דינה‬
‫לה״יאיגטרו דיינטרי‬
‫‪.‬החיגטרו‬
‫די‬
‫ויכל• איטאנבייןקי ייר(ה טן ריסטה דיינמרי נימין מידו די אגואה אי דיספואיס קי ייאהאינטרו דיטו‬
‫כלי‬
‫‪:‬לי בוראקאדו דיינערו די לה עיירה פואידי טאפאר דיניו בוראקו קון קאל אי קין פידריקאסאיאנסיפואידי‬
‫מיטיר‬
‫א ‪:‬‬
‫ה‬
‫‪r‬‬
‫ני‬
‫י‬
‫׳‬
‫יוד וזב אות נ נדה‬
‫דמעק‬
‫לה‬
‫אליעזר‬
‫מיטיל ליינטלו לי ליטי טראקו אונה קאניאה ‪ .‬אכל סתמו כסיד אז ממסית הוא גיכ כמו פיד ולק יומי מפיל הוי‬
‫סתימא מעלייתא וחזל ונחשב כלי ופסול ואס הושיבו ע״ג האין ואפי׳ מ״ג סיד וגששית לא‪.‬תסיג סתימ* י י ו ן שהפיל וגעסית עלהאיז‬
‫הם עומדין כאימא סמיכתא דמיא )לנוש סי׳ ל״א ם״ו יפ״מ זגאה״ס »‪1‬״י( אי שיטור לי אנואה קי קאלי קי אייגה ליינטלו‬
‫לי ליטי כלי איס ‪ 2 5 9‬אוקי אי ‪ 8 0‬לל׳ )כיח ליל סי׳לןיב‪ « $ .‬ל ה נתון גומ* שמובלין נו צריו להעמיד חבית‬
‫גדולה של »ז אשר נתונה יזונו המיס ונתוכה יטבלו והולינז לנקוב החנית כשפופרת הנוד נעולם תלוש לנעלו מהיות כלי קנוצ ואחר כן‬
‫יכולין לסתמו‪ .‬כסיד ובצרורות כמנואר נש״ע אך נשאלתי אס יש חקנה לסתום הנקנ של חניזת אח״כ נהיותו מחונר ננחא פל »ז כי אפשר‬
‫״מיז *מ״כ • ת^טובה משמעות םרא״ש והטור מנואר להתיר גוה משוס‬
‫י' ל‬
‫יל* *‬
‫ע״י סיי לני תגכר תהלוכות‬
‫דכיון לבכול לים מתורת כלי כתלוש מה שנעשה כלי אח״כ נמחונר הו״ל כקנעו ולנשוף חקקו דשרי וכן התיר הש׳ץ להדיא סי׳ ר״א שקכ״א‬
‫א׳׳כ ני״י מה טוב ליקח גיגיח שאינה עשויה מתחילת לקונעה נקרקע וינקננה כדינא זיקנענה בקרקע (אח״כ יסתמנס ננרזא אם ירצה ולא‬
‫שיהיה נעשה מתחילה לשוס ננרזא ויהיה עשויה לכך דא׳׳כ אין הנקב מטהר כיון שכן ד ע תשמישו כמנואר נש״ע א״ח סי׳ קג״מ ס״ם אלא‬
‫ינקננם סחס ויקנענה כקרקע ואס ‪6‬ח״כ יצטרך לסותמו לפעמים ננרזא אין בכן כלום ומ״מ הואיל וסגאון נולן אוסר לא אסעוןי על ונרי על‬
‫שיסכים עמי גאון מורה הוראה)חת״פ חי״ד סי׳ ר״ה ועיין נונ״י מהדוראתניינא סי׳ ק ״כ מש* ( ז טבילה גיגית אחת תלויה נשלשלאות‪.‬‬
‫ומנוקנת כשש״הלחנלה אל המעיין וסותמים הנקנ ננרזא כדי לפתוח נשעה שיורדת לטבול כלי לחנר עם המעיק ברגע מובילה ולמזור ולסואמו‪.‬‬
‫מיל כדי שלא יחקררו המיס חמין שכגיגית והגיגיח נתחזקה כחשוקים ויתדות של נחל ‪ .‬ופסק דעל אודות החשוקים והיתדות של בחל‬
‫הקנועיס נו להחזיקו וכיון שהחשוקים מעמיליס אותו הו״ל לין כלי מתכוח להו׳׳ל המעמיל לנר המקבל טומאה לעל״נ עיקל שסחשוקים והיתלות‬
‫אינם עושים את הכלי כלי מתכות ומקוה כזה בא לילי ופםלתיו מטעם שאינה מחוכלת כקלקע נננין ללע״ל לוקא בנין גקלקע ממש מנטלו‬
‫נהי ללא נעינן שיהיה קנור ושקוע כתוך קרקע ואפי׳ עומל ע״ג קרקע ומלחו כטיט מהני וכמ״ש הש״ך סי׳ ל״א םקכ״ה מ״מ תינה או‬
‫‪ , j ^ j j j j , p‬ן ״ ן ן ^ } ‪^^ ,‬״‪ , , 5‬ן ‪ .‬״ ‪» / . p‬ן( ‪.‬‬
‫גיגית קלוי נשלשלאות איננו אלא נלי גמול העשר לטלטל ע״י שלשלאות•! ן א י‬
‫ה מ י ם‬
‫י ה‬
‫‪ 5‬א פ ש‬
‫? ‪ ,‬ז ם‬
‫‪ 5‬מ י ם‬
‫מ‬
‫מי‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫כ‬
‫פ‬
‫טבילה ראובן קי איסטה קון סו מוז׳יר אין אונה סיב׳לאל אי נון איי מאם נינגון ג׳ילייו קואנלו לה‬
‫מוז׳יר טומה טבילה פואילי איל מארילו ב׳ירלה ליזנולה אי מיראר קומו טומה טבילה קי לה‬
‫טאסין לאס אמאס טורו סו קואירפו אי טיאנביין פואילי סו מארילו אייולארלה קון סוס מאנוס אה איפ*‬
‫טרארלי טולו סו קואירפו אי סו קאב׳יסהקי איסטיןליינטרו לי לה אגואה‪-‬אך בחנאי קי סיאקאבירי לי‬
‫אנטיס אה מוש׳ארסי לאס מאטס פורקי נון סיאה חציצה )נוב״י מהלורא חניינא סי׳ קכ״ב(‪ .‬טבילה קי‬
‫איסטה מויי אונלה אי סי איספאנטאן לאם מוז׳יריס לי אכאש׳אר אק אייה נון פואילין מיטיר סיאה אין לה‬
‫טבילה פארה פארארסין אין ליטה סיאה אין לה אורה קי טומאן טבילה ‪ .‬גוביי מהלולא תניינא סי׳ קל״ח וכ״‪:‬‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ןלע אברהם ח״א חי״זי סי׳ ך׳ נקטנת שטנלה מלס נמלים ע״ג כסא של ארכע רגלים ילכתחילה אין לעשות כן ואמ־כא צליך לגעור‬
‫‪ p‬אבל איה צריכה מכילה פעם שני״‪ .‬טבילה סיפואילי אזיר קון טראייר אטאם לי לוב׳ייה ד לוס טיז׳אלוס‬
‫אולוקיס לי פאלו או לי פ׳יירו או לי טיניג׳י)כמטאר נש״ע סי׳ ר״א סל״ו וסמ״ח( מה קאלי קי סיאין ליטוס אולוקיס‬
‫אסיגון לילימום מקום שהמים נמשכיה מן הגג ע״י צנור של מתכת ומשם למקוס סנה אם הצנור הזם מחובר להחומה או לכוחל בנץ‬
‫קון‬
‫שמחובר כקרקע והצנור תחלתו נ ע « לכך ל»רו נקרקע אין כאן איסור שמעולם לא קיבל הצמר טימאה כלל אבל אפ מתחילם נעשה הצנור‬
‫ש‬
‫הזם נפ״ע שלא ל«»ז*מונר <ל‪*0‬יו״כ נמלכו לקבעו בגג ולחברו שם סרי הוא מקנלטומא? יא יי ל»שיו ירן םצנור מים למקוה וגש״ע‬
‫סי׳ ר*א סמ״חילא ניאר לנר »ם לחלק כין היה עשייתו מתחלה לצורך מחובי אי ל* ״ מ י ן לין אמת שאין שוס היתר רק גאו•! זה‪.‬שנעשה‬
‫מתחלתו לשם כ ך ‪ .‬נונ״י שם והלב חת״ס חי״ל םי׳ קצ״ש •כ׳ שכל העשוי לשמש מל הקרקע אעפ״י שאינו מחובר לקרקע םמ הוא כחרקט עב״כ‬
‫וכן הפ״מ ח*ג ‪ :‬י ׳ ק*ל התיר פשוט בסילמות של מתכות שיולדים מי גשללם למקיה ואפי׳ אס בסוף הסילון נקבע פס ברז!ו של נמשת‬
‫שיכולין לפותחו ונסתמו שרי לטניל באלו המיס ואין לסילון מזכר לין כלי עש״נ‪ .‬טלילה מיז׳יר קי סי אוזלכ׳ידו אי קומייי‬
‫מ‬
‫קאמי אין איל דייאה קי ביה‬
‫מ‬
‫איר אס טפילה פואילי טומאר טכילה אן בתנאי קי סי אקאב׳ילי לי איס‬
‫‪9‬‬
‫קארב׳אלסי סוםלימטיס מויי ביין ‪ .‬כי מה שאין אוכלות נשר ביום הטבילה אינו מלא משום מנהג נמ״ש ״ י * ׳ קצ״מ ח״ל‬
‫ראיתי נשים כשרית שנוהגות שלא לאכול כשר פיוס לכתן לבית הסבילה מפני שנכנס י ן הןיניס ולאו אלעתא ומנהג יפס *<‪ t‬י»פ« נש״ע‬
‫‪ c‬לא נםגה ק‬
‫‪f‬‬
‫‪c‬‬
‫‪u‬‬
‫»‬
‫‪t‬‬
‫‪e‬‬
‫אין צריך לעכב המכילה בשביל זה ובמת יי״ס אוכלות בשר לכתחילה ואס ק מינם שאף בסול ‪6‬ם שכחה ‪ nrn‬ל ^ ‪ • , 5‬י שענקרת ביותר‬
‫ה מ‬
‫ג‬
‫דמשק‬
‫ז‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח״ב אות נ נדה‬
‫)פית ייד ש•׳•*״״ מ״מ‪-‬ג״ י״י( ‪ :‬טבילה מוז׳יר נדה קי נון טייני אמו מארידי אין לה םיב׳דאד איס מציה‬
‫אה אייה קי־ נימי מנילה אק סו טיינפו אפי׳ קי נון איסטה סי מארידי אין לה םיב׳דאד סיינדי איס‬
‫חסיל אלה מחייל יקי ‪£‬י איסטי קין סי'טימאה ‪ .‬ומ״ש שממר׳ הזוה'‪ -‬נראה שאחרשטנלה האשה היאנשננה עי ‪:‬תודזו;‬
‫לנעלה וכ״כ הרצ״שנוי׳י־ ח״נ ים•׳ עיז כ׳ ע״ז אם הלנה נקבל ואם לדין יש תשונה )ו״א ח׳׳נ הי׳ קנ״א( ‪ .‬אי ליקי איזאן אלגינאס‬
‫מוז׳יריס' קי קואנדיי טימאן טבילה אי נון פואידין‪ .‬איסטאר קי; סיס מארידוס קי סי כ׳יסטק אלגון ג׳יסטידו‬
‫די סוס מאדידוס איסגיו איס מנהג די עמי האיצוה)מל״ח סי׳ ח׳ חוה כ״ז(‪ :‬טבילה ליקי אוזאן אלגונאס‬
‫מח׳ידיס פאיה לאב׳אד טודו מולו דיי פאנייו קי איי אין איל סאנניי אי מאנגיה אנטיס די טומאר טבילה‬
‫נין איי די איסקאכיימאל אין איסטי כלל ילמא• ניחוש לה א׳ משוש אותי כתם או מראה אימומית שיראה נעלה אם ילניש אותו‬
‫הנגל מ׳׳מ הא יכולה היא לחת אמתלא לינריה ולומר שאין זה מעתה מתיש מנו ראי נעיין אמרת נשוק של נוניויס עניתי או מ ס ‪5‬שור‬
‫מעסיןתי‪ -‬זנפה״ג נאמנת היפא ימצא גגייה מליכלכיס נדה נימי נוהרתה‪ .‬ואי משוס זילנש אוחו בגי ויראה אוחי נעלה ילפיוית יהא לנו‬
‫נייןסו ושורש לרמז למ״ש מלה יי״נ ונתנא הטורשי׳קע״ל לאין •לה לבדוק לשני תשמיש שלא יהא לנו נוקןו ופורש מ״מ אה״נ ליש ללמוד‬
‫משםילא תלניש איתוהנגי לשתמילה נימי טהרתה איל לנגזיר עליה לירח'‪,‬נו ־‪,‬ולס נונילה גזירה משום לתלנישנו נעחטהרתה ויראה או״״ז‬
‫נעלכ־מהאזלנו ניקשו לא שמענו ולא ראינו גזירה וו ונראה להי׳ גזירה לגזירה ללא מרינןלה )לנר משה י״דסיינ״ה( ‪:‬‬
‫ניוז׳ירייןפארידאס קי אוזאן אה אספילאד ‪ 40‬דייאס קואנדי פאלין איז׳ו אי ‪ 65‬דייאס קואנדי פארי‪:‬‬
‫_ חיז׳ה קי סיפא; יקי איסטא; ייראדאס סאלב׳י באסטה קי ייאה לי קורטו לה סאנגרי קונעה לוס‬
‫דייאס לינפייוס אסיגון אב׳יזימיס אריי׳ה דין ד׳ אי טימה טבילה אי סי אנ׳ונטה קין סו מארידי)ניב״י ח״א‬
‫חי״ל ס ' ל״ן( י;׳ למנהג זה אי; לו ‪:‬ורש יישיר וגויאי מנהג בורות ליא '»״‪ : :‬טבילה קי ליב׳יני סו טיינפו אין ל‬
‫יי•' י־ןי סאלייי השעה באי אעש״י ‪:‬נהנו הנשים שלא לאכול נין הרחי!ה והטבילה ליטה מיז׳יר פואיליביב׳יל י׳איי‬‫קאב׳י אפי׳ יון נואיב׳ו קי לו ייאמאן באעולי; אינפירו קומיר קאליקי אםשירי אסטה דיספואיס די ‪J,v‬‬
‫מיצאי‬
‫" י ‪' 1‬‬
‫כבילה )ז״א חייג‪.‬סי׳ קי״ח( אי דיעה מוז׳יר סי לאבירה אי סיסינייארה ‪1‬‬
‫ט״ב טורנארה אה לאב׳ארסיאי אה פינייחלסי סיגונדה ב׳יז )והפריח לנשים כימנו כך ז״א ח״ח סי׳ פ״א׳ן ‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ה‬
‫‪,‬‬
‫אי‬
‫ע ר ב‬
‫ט‬
‫ב א י‬
‫| י‬
‫נ י נ‬
‫י‬
‫ד י‬
‫‪.‬‬
‫‪ ... .‬אין ‪. .... ._ . _.. .‬‬
‫ב׳יירניס איינדה איסגיה איןאילדייאה די ‪ 6‬די סו אי‪:‬לוח)מירה בסהי׳ק דמש״א בדיני אבליה בדיני נדה אי‬
‫טיפאראס מודוס ־שוס• ליניס קומו קאלי אזיל( ‪ 2‬ט ב י ל ה •קי •לי ביינו‪.‬סו טיינפו אין‪ .‬נוגיי די ב׳יילניס אי‪,‬‬
‫מיג׳אס מוז׳ירים קי ליס פאריסי קי מיזיור איס דישאר לה טבילה ׳אסטה נוג׳י די שבח פור כבוד‬
‫די שבח סי אזי דימיניםטיר די דארלים אסאב׳יר קי איסטאן מויי יירח־אס אי נון‪ .‬אזין מאינו אה דיטארדאד‬
‫לה טבילה סאלב׳וייקי טימין טבילה אין נונ׳י די בייירניס נא וראה־כמה ‪-‬השליגו תזי׳ל נטני‪-‬לת מצי‪ * :‬מ נ ה לאשי׳ נז׳ ימי‬
‫אכילתה התירו ללבו‪ :‬למיס כלי •שלא תאחר״זמ; טנילתה )אורחות •ושי יי״'"( טבילה איי‪.‬מח׳יריס קיקיאנדי ליס ל׳יני‬
‫גייינפו די סו טבילה אין נוג׳י די שבה טומא; טבילה'די עינפראנן אין טאל דיי אלקאנסאראה איר אקאזה‬
‫אי חינהינדיר לה• קאנלילה־ די שבת ודאי קי איס חסידות די לוקורה סחלב׳ו אייה קאלי קי טומי טבילה‬
‫•‬
‫מוז־ יד די לה טבילה אי איי נדה איסטאב׳ה איל סול אי; פונטה די לוס ארב׳וליס אי לידימאנדו אה מהר״ס‬
‫אמארילייו מי לידישו קי קוחנדו‪ .‬איס נוג׳יקאלי י י טורני אוטרהב׳יזאטומאר טבילה )שם(‪:‬‬
‫ימ^ק‬
‫יו״ד ח״ב אות ג ניטים‬
‫‪.‬לו‬
‫אליעזר‬
‫‪ 1‬נשיס השירון חז״ל לאסמח׳יריש קון קי זכות מיריסין איל עולס הבא פור זכוח קי אשפיראן הסוס‬
‫מאריליס אסטה קי ב׳יינין דל ביתהמלרש אי עודה לה ליי קי מילדה סו מאדידו סי איססארטי‪,‬‬
‫אל עוה״ב מיטייל אי מיטאר ביין אכ׳ינטוראלה סו פארטי די להמוז׳יר קי מיריסייו אטיניר מאליה ח״ח‬
‫קי חיסטה מיללאנלו אין לה ליי דיקונטינו די דיאה אי די נוי׳י קואנטו סירה בואינה סו פארטי אי קואנטו‬
‫סירה אירמוזה סו איסחואירטי אל עוה״ב פור איסטו קואנטו קאלי קי סי אקאב׳ידין לאס מוז׳יריס די לוס‬
‫סי׳ חכמים די נון מוג׳ יגואר מוג׳אס דימאנדאם די סוס מארידוס אפי׳ איןענין די לאסקומידאס אי די׳׳‬
‫מיניסטדיס די קאזה קאלי קי סי אקאב׳ידין אה אבאסטיסירסין קון לופוקו)מצטמקים ויפה להן( כ״שאי‬
‫ק״יקינון דימאנדין די שוסמארידוש בואינוס פ׳יסטאניס די שידה אי בואין ייארדאן איבואינה מאנייה‬
‫די אורו אי בואי! ב׳אלייאי קון דיזירלי מירי לה מוז׳יר לי ראובן אי די כמעון קומו ב׳אן קומו אונאש סינייו*‬
‫ראש סו מאיכה מאניאה סו מאין ייארלאן סו מאין פ׳יהטאן לי הילה‪ .‬אי ייו אינפ׳רינעי די אייאס פארישקו‬
‫אונה דייאקייאס קי לימאנלאן לה צלקה נון מאניאס נון ייאדלאן נון און פ׳יסעאןקומו לה ג׳ינטי‪ .‬אי קין‬
‫איסטאש אב׳ לאש לאן צער אשוש מארידוש אי לוס אטורב׳אן קי נון לוש לישאן מיללאר ‪ .‬אשר ע״כ נשים‬
‫שאננות שמען קולי וכי פוקה קוזה ב׳וס פאריסי אב׳וזוטראס לוקי ב׳ אש אטומאר לה מיטאל לי לה ליי קי‬
‫מילדאן ב׳ואישטרוש ‪.‬מחדיהס ודאי קי שי האכ׳יאש אונה לי מיל לי מיליש קואנטו איש סופאנה לי לה ליי‬
‫חל עוה״ב נון אב׳לאב׳אש ליטאש אללאס קי שי אין אישעי עולה פארישיש אונה איסקלאב׳ה אל עוה״ב שיריש‬
‫סינייודה אינסינייוראדה קין ב׳ואישטרה בואינה מאניאה אי ליאיסטרו בואין ייארדאן די לייאמאנטיש אי‬
‫די בירלאנטיס קי ארילונבראראן לי און קאב׳ו לי מונה אסטה איל אוגדו אשיגון דינו איל פשוק יקרה היא‬
‫מפגינים וכל ח פ צ י ם לא ישוו בה אי טולוס סי מאראבייאראן איליראן וכי איסטה איש אקייה רוביסיקה קי‬
‫חילה קון פייסטאניקו די באשמה אי סין אילו די אורו אין שו קואירפו ודאי קי טודוס ריספונדיראן איליראן‬
‫ביין אב׳ינעוראלה דיטה רובישה קי מיריסייו אטאנטי די בואינו אי אטאנטה מעלה אין גן עדן פור איסעו‪.‬‬
‫גואיי לי לה מוז׳יר קי לימאנדהאי אזי פלייטו קין הו מארידו פורקי לי קורטי בואינה ב׳יסטימיינטה אי לי‬
‫טדאייגה מאיכה מאניאה אי מאין ייארלאן אי ליזי איל קי מי אנה אמי בואינה ב׳יסטימיינטה אי בואינה‬
‫גידיה דיספיאיס קי מילדי קי נונקה מיללי נון איסטו אינקולייאלו ‪ .‬גואיי ל• לה מוז׳יר קי נון אבאהטה קי‬
‫נון ליספירטה אשי מארידי פארה קי מילדי אין לה ליישאלב׳ו סי אפי׳ שי מאריה סי אליב׳אנטה אה מילייה‬
‫׳ י לונו אללי הו בוקה אי ליליזי פארה קי סי אייגי אליב׳אנכאר אב׳יר קי ליב׳ינגה אלגון פ׳רייו או‬
‫חלגונה טאדלימה קואנלו שי אעראב׳יהאדה אין קאמה אקין לי ל ה אליניר איל מאל מאס קי אמי איל משפן‬
‫די סו מאדידו קי אוייאי דיטאס אכ׳לאס עודנה שי איג׳ה אדורמיר אי הרמי קומו איל מאיי אסטסמילייה‬
‫תפלה‪ .‬נואיידילה מוז׳יר קי םיקירי אינליסייאר קין בואינאס קומידאס אי טאינוס ליסייוס אי ר‪.‬י‬
‫באללאר אסומארידו די לה ליי אי די סירלימיינטו דיל שי״ה ודאי שהאשה ההיא תשא *ת עונה קי'אין‬
‫ליגאר די טומאר פארטי אין לה ליי די סי מאריה אלרבה סירה אפינאלה אין גהיני נהינס פורקי פ׳ואי קאלזה‬
‫קי באלדו אשו מאדידו קי נון מילדי אין לה ליי וע״ז אמדו ופוצא אני מר ממות אח‪.‬האשה הרחמן יצילנו‬
‫מאשה רעה אי מידה אדיב׳ה בליני חשה סוף לין ל מ״ש על מכנה הפיך בה יכו׳ דהכל‪ .‬תלוי באשה בין הרע‬
‫בין הטוב‪ •..‬ביין אלינעוראלה לה מוז׳יר קי שירה בל כבורה בת מלך פנימה‪.‬מיריהירה קי שירה אל נגיה״ב‬
‫ססשבצית זהב לבושה ‪ .‬ביין אלינטוראלה לה מוז׳יר קי נון מוגיעוארהי‪-‬־^ן *דימאנדאם ל‪/‬׳&ו• מאריה‬
‫פארה קי טיגנה סו לעת קלארו אי• ריפוזאדו פארה מילדאר אין לה ליי לה סאנעהיי ביין אלינטירחדה לה‬
‫מוז׳יר קי הישפירטארה אשו מאריה אה מידייה נוג׳י אי לידידה ‪ ap‬קרא אל אלדי״ך אלילאנטה אי מילדה‬
‫נ ו ג‬
‫אין‬
‫דמש‪£‬‬
‫•‬
‫ירדח״באוהנגעים‬
‫אליעזר‬
‫אין לה ליי קי ייאה ב׳ירנאן לוש ייאש די דורמיר מיג׳ו אי;סירו אגורה איס אורה די מילדאו‪ .‬כיין אכיינטו•‬
‫ראלה להמח׳יר קי שי אליב׳אנטארה אה מידייה נוג׳י פארה אזיר קאנ׳י אסו מארידו פארה קי מילדי אין‬
‫לה ליי‪ .‬כיין אב׳ינטולאלהלהמוז׳יר קיאכוריסירה קומילאש אירמוזאס אי מוראדהאירמוזהאי ב׳יסטימ‪-‬‬
‫יינטאס פארה קי מילדי סו מארידו אין לה ליי‪ .‬ביי; אב׳ינטוראלה לה מוז׳יר קי סי סירה מצטמק ויפה לס‬
‫פארה קי פואידה סו מארידו מילדאר אין לה ליי‪ .‬ביי; אב׳ינטוראלה לה מוז׳יר קי טודה סו אינטיסייין סירה‬
‫פארה אייידאראסו מארידו פארה קי פואידה מילדאר אין לה ליי אי סירב׳יראלשי״ת סין ניעינה טירדה‪.‬‬
‫ונג׳׳ז אמרו ט‪v‬א אשה סצא טוב ואשה יפה אשדי כעלה יסיו כפלים ‪:‬‬
‫אות ס‬
‫א סכנה‬
‫קין עייני קאמאריטה קי איי דיבאפו די דיניה קאמאריטה כיח הכנסת או כיח המדרש סי‬
‫אקאכ׳ילי די נון מוראר אין אייה ‪ .‬הכנה׳׳ג סי׳ קנ״אכ׳ לשומר נפשו ירחין כי »י ‪ os»s‬גית תחתון מייש‬
‫והוא דג• למעלה לא י א ‪ :‬טונ וגם הנו״ז מלה שנענש על שהיה ניתו ונית מדרשו על נהכ״נ והרב ו״ל ששק יאס הנהכ״נ אינו קניע שדי ל ‪ :‬מ‬
‫עיג הישיכה כהלכות נונרין יק שלא יהיה ע״ג ההינל )חיים שאל ח׳׳א סי׳ <״י(‪ :‬סכנה די קומיר קאמי קון סיש׳י קי ליב׳ייני‬
‫לרעת ומין ג״יי כ׳ ‪:‬אין לאכול מ י ם נחלנ משני הסכנה והאחייניש כ׳ שהוא ט״ס ייוקא כנשי הוא םכנה אי איי קין דיזי קי סישי‬
‫קון לינ׳י טאנביין איי סכנה ‪ .‬אינפירו פיש׳י קון מאנטיקה נון איי סכנה )מחב״ר סי׳ פ״ז אות ד׳( ‪:‬‬
‫סכנה איי שיחטין קי סי אקאב׳ידא; קואנדו ליגיייא; פאטוס אין טבת אי שבט קומין די איל איל קוראסון‬
‫אי איל איגאדי אי ליס סייס וכלימה משים שקנלה היא שיש שעה אחת נאות! הישים אם שומע נו אווז ימית השוחט אש לא א )‬
‫;‬
‫ממנה )מורס סי׳ י״א( ‪"•! .‬א שאי! לאכול איוו נח׳ נשננו )נרכ״י שה(‪ .‬והרנ כרתי ושלתי נ ׳ כ• אין להקשיל על כך כי הוא נגדר ד ‪,‬‬
‫י ק‬
‫האמורי ונכלל צא תנחשי ונימי י״י החסיל היי ה מ ה מנחשים ימכששים נאויזוח כ נ ו י ע א נ ל נזה״ז ילא שמענו עני) זה ולאי לאין להקשיל ע ״ ש ‪.‬‬
‫סכנה לי מיטיר לה נוקה אין איל גיורו די לה פ׳ואינטי אי ביב׳יר אגואה אי אנסי אין לה נוג׳י נין ביב׳ן‬
‫אגיאה לי לוס פוזוס סיינדו איי אין לאס אגואסאון טזאניקו ג׳יקו אי סי אשיגה אין לה קארני אי נ׳יפה ל‬
‫סאנגרי אי סי אופ׳להאסטהקי סי אזי קומו אונה בוטה א י סי לי אביפ׳ה סו טריפה)ערל ע׳ ערקא זכלשי; מקלא‬
‫סכנה חיס ביאיני קי סי אקאב׳ילי לי נון לורמיר סילו אין קאזה כמ״שנגית יק;״א עיכהישן‬
‫״וי* »<יי( ‪:‬‬
‫» י פ ימיי• אחותו לילית ע״כ ומילא אמרו הישן •חייי ננית הכינה היא שהניח יחידי ואין סנינ לו נתיס אחרים אכל אין איסור כ ח ד ‪,‬‬
‫**יי' * « ‪ » .‬ו ז ד מ ס ו ע נחירים אחיים וכ! משמע מזה״ק ויקרא ימ״ז ע׳׳א ויש חולקים ע ״ ז ) ז כ ר נתן סיף ייני ייו( ‪ 5‬סכנה לי‬
‫קומיר אזיו שיב׳יייה גואיב׳י ליסקאשקארו קי פחמו סולרי אייוס לה נוג׳י אי אפי׳ קי איסטונ׳יירון טאפא״‬
‫ליס נון אסלזצ׳יג׳ה נאלה )כלה לי״ז( ‪ .‬ואששייכשהוא קלון־ נתערונת אין שם סכנה ומיהו מי יוכל להורות חילוק זה כי‪,,‬‬
‫י ׳ ״׳*( ‪ :‬סכנה די סאקאר לה מזוזה די קאזהמירה בשון{ דיני מזוזה י• סכנה סי‬
‫יימייא א»*)‪8‬יס ׳*ז‬
‫אקאב׳ידי די נק קחיר פאן אי די נון אסאר פישקאדו אין און אורני קין קארני או קון פאסטיל אי סי קוזיירון‬
‫איס אסור די קומירליס קין קחו סיינדו איל גיאיזמו די להקארני לי אינטרה דיינטרו וקי״} נזה ייחאמילתאהיא‬
‫ה‬
‫)לכוש סס*י ‪1‬״׳( ‪9‬׳ הש ‪ f‬ואע״ג ינרישם׳׳ ק״חכ׳אשצלו נשר כשרה עם נשר ננלה בתנור אחל אשי׳ קטן מותר נ ל י ע נ י הנא כייןלאשא•‬
‫לאכלו נ ל א ח ל נ ה ו י כלכמחילם אי איסטי לץ איס דוקא חין אורני ג׳יקו אינפירו אין אורנו גראנדי קי קאב׳י דיינטרו‬
‫‪ 15‬אוקי אימירייה לי פאן)כמבואר בא״ח סי׳ תנ״ו( אי לה בוקס דיל אורני איסטוב׳ו אב׳יירטה איש‬
‫‪ TW‬ואין םילזק נץ מגידים כלסס שפיהם למעלה ונין מנויים כלני שפיהם מן הצי אי סי לה קארני או איל פאסטיל‬
‫אישעוג׳ו מאפאלו איש מוהר אפי׳ אין אורני ג׳ייץ אי לאס סיטיקאס די שבת איס מותר לי קוזירלאש יאק‬
‫אק‪-‬אויט גיונטוקין קאמי אי קין פאסטיל משום ל מ י מיעט הוא ונאכל מהי ואין משסין אותם ע י שישכחו וי‪*5‬ו לאוכלו » «‬
‫י‪1‬לנ יגן( נ י ע זהייין נהם שלא לאוכלן »ם גגינה משוס שיולעים שלין לאשית אותם עם צל׳)לכוש( ‪ :‬סכנה קק קי סי סאלייי‬
‫די‬
‫‪pvhsn‬‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח״ב אות ס סכנה‬
‫לז‬
‫ליאונהקאזהסי אקאכ׳ילילי נון גיורנאראין דגיה קאזהאסטה קי נון פאסה ‪ 7‬אגייוס ‪ .‬א י איל טולס‬
‫אוזאן אלישאר אלנינה קוזה אין דגיה קאזה אי קון אישגיו נון אססיראן ‪ 7‬אנייוש• יסמכו על םי^יין נסלא יף קי״*‬
‫וה״ס הכא דנמה ‪:‬הניח גיל‪: :‬לא הלך לגמרי ודעתו לחזור )יוסף אימן סס׳" ל״ז וכן ראיתי שה ידןשלם תוני׳יא נוהגים לסניח יתד או‬
‫‪:‬‬
‫» י מייל סכנה מנהנ איש די נון ביכ׳יר אנואה אין אורה די לה חקופה )מורם בי״ד שי׳ קי״ו( אינפידו‬
‫אשינו ן פאשה לה הקופה בילין לאש אגיאש ונראז לנקטו מילחא מציעתא דהרכ אכן עזרא כתכ שאלו לרכ האיי גאון למא•‬
‫מ‬
‫גוהגין ישראל שלא לשתות מים בשמח התקיפה והכיכ כי ניחוש בעלמא היא נענור ש‪:‬וא חחילת השנ‪ :‬או רניעית השנה ולא רצו לשתות‬
‫מיס אלא מיני מתיק‪ :‬להיות שנה מתוקה ‪ .‬וזנה היודעים תקושס האמתיתלא א‪.‬־די שתזיק בו אכילה ושתיה־זדבר הניפוח שאמרו הוא שיחת‬
‫זקנות וי‪ :‬שאמלו כי לא נחש ביעקב אלא הקדמונים אמרו אלה הדירים להפחיד כני חלם מ‪::‬י״ת וישוכו כדי שיצילהו השי״ת מי׳ תקופות השנה‬
‫ענ״ל ‪ .‬ויש שח״ו לזה לכן נקנוו מילתא מציעתא שלא לכתות מיס בשעת התקיפ‪ :‬רוקא ואירן רבים שתי מאיתם המים )מחב״ר או״ח סי׳‬
‫חנ״ה יק״ס יין״ע(‪ :‬סבנה ד נון דירוקאר נון אורנו נון• אורנאייה קי קוזין אין אייה פארה שירנ׳ירסי די אישטי‬
‫לוגאר סאלב׳ו אדוב׳ארה אץ דיטו לוגאר אוטרה ב׳יז אורכו אי אורנאייאש ־ יכרב ביח ליל ס י י ‪ .‬נ < ? ׳ * ‪ £ £‬ש ‪4‬‬
‫בית חגשיל ונו תנור וכיליס ורוצים לעשותו נית תלמוד לרבים יפשק הרב לכיון שהוא לת״ת לציר! לביס אין לחיש לשכנה זמיחר לנתיץ והשי״ג‬
‫חי״י סי׳ קי*ו כ׳ וז״ל ימעיד אני שמיש יאלץ יבדידיה הלב״ל היה המעשה הזה ש‪:‬י״ל גן יחיל ח‪:‬ס יםיפר ימלא מכל נווב ושמיד על שילחנו‬
‫ונתץ תנור וכילים שהיה לו בניח ‪-‬תבשיל ובנה לו בית ת״ת שילמול שם עם תלמידם ולא היי ימים מיענויה שמת בנו מיתה פתאומית מחולי‬
‫הנופל הנקראגונוה בלעז ולכן אין לעשות כדולא‪ :‬זו יאין להמיר עליו בזה לעיני ראו מאירע זזרח״ליכ״כ הרב צרור הכסף סי׳ •ו׳ המאורע‬
‫י י •־ סכנה לי טומאר דש‬
‫׳'יי*‬
‫<‬
‫*'‬
‫יי‬
‫ל‬
‫הרע הזה יחלקי י א י‬
‫אירמאניש דיש אילמאנאש שמעון ששידך בתו לחל עם לוי ומקולש ראובן אח׳ לוי הי‪ :‬נשיי עם )אז בתי שמעון ולעת ‪.‬הז»ג‪.‬טיען‬
‫לוי שאינו רוצה לפי ששמע שכ׳ רבינו יאולה החסיל ‪:‬ב׳ אחים הנשואים ב׳ אחיות לא ינליחי ולא יעלה זווגה ישה ומה גס שא״ל שיש סכי‪ .‬ז‬
‫שימות אחל מהם ופנןרו הרנ תורת חשד ללוי מן הקנס ומן השבועה בלי שוס התרה ו‪:‬שר‪ :‬כלל משום חומר הצוואה של ל״י החסיל)צרור הכסף‬
‫ה‬
‫ב ט‬
‫ע‬
‫ה י ר א ה‬
‫י ז נ י א‬
‫ר א י י ת = א‬
‫י‬
‫מ ‪ 5‬י ?‬
‫‪c , f , w‬‬
‫א מ ד י <‬
‫י ז ‪ :‬ן י ד א‬
‫מ א י ה‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫הי׳ י׳( ‪ :‬סכנה קין קיטייני חולי לי הלרוקן אי ייחה ביב׳ייו מונ׳אש מיליזינאש אי נון טופי •לימידייו אי‬
‫ג׳ינו און מיליקו פראטיקו אי לישו קי שי מיליזינה איש קי קומה קארני לי קיליכ׳רו לילאלאן־ אקימיר אה‬
‫איל‬
‫דכיון לרפואת הנחש היא לפואה ידועה ואין לפנינו רפואות אחרות של היתר לאכל ושת‪ :‬שאר מיני רפואות ולא היעיליהו שפיר שסינן‬
‫<י לפוא?״ נשמש ‪$‬לקה חי״לס׳׳ י״ני( > סכנה פאן קי סי אמאסו קין אונאש אמאס קי אישטוכ׳ידין אין' לה‬
‫קאזה ליל מואירכןו ‪6‬ץ אורה לי יציאת נשמה איש אשור לי קומירלו אינפירו ליפיאילי ליטיניר אונוס לןיאנטוש‬
‫י י א אץ קאזה פארה לארלו אלה נייה אפיקי אפיקו )שס חרש ״ לל' ( י סכנה נוררורה לי פאטו קי‬
‫ן או קוזינארון קון אייה פישקאלוס סי איי ‪ 60‬טאנטוש לי סישקאלוס אינפ׳רינטי לי לה גורלירה‬
‫‪/‬‬
‫איש מיתר )שיו״י חייב סי׳ ק״ל מיג סי׳ מ׳( ‪ .‬מלק שלדגים « י י י ק ו » לחיו כלי ז«מן ולאחל שנצנןנן הפילו ‪ jnW‬שנקרש‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ד‬
‫ס‬
‫‪5‬‬
‫׳א‬
‫ס‬
‫ר י י ר ו‬
‫התירו המרק‪,‬של לגיס והשימן הנקרש •ש לעיין בי אולי אס ישכר חתיכז ‪5‬ומן קרוש ההיא ימצא קצת ממי םמרין כיניאנויפי זאוי^אשיר‬
‫א י אכל אסא״א'לעמוד עליי נלא‪ :‬לאין להחמיר כ״כ)חת'׳שי״י י ׳ ל ׳ ( ‪:‬‬
‫סכנה איש חייכ לי ליסטאז׳אל לה טמילה ואין ללמוד ממעשה החכיי שהניאו בש״פ ולמוח )עסב״רסי׳ק׳׳^‪ -:‬־ • •‬
‫‪5‬‬
‫ג י ז‬
‫א‬
‫סכנה אין לוגאר קי איי שמה‪.‬או• חבש"‪• :‬לי ‪.‬‬
‫סינר‪ ,‬שאפאטוש די מואירטו סי אקאי׳ידין ידי נון מיטיר סאלנ׳ו קי סי לוש נ׳ינלה אס און נמ קי לוש •קירי‬
‫ליטוס סאפאטוס פארה סי אימן ליס ב׳ינדי אל נ׳ילייו)ספר חסידים סי׳ תנ״ד טהרח המים ט׳ ס׳‬
‫אות ס״נ(‪ :‬סכנה לי כיג׳יר אנואה ד לאס ‪ 2‬קאזאס קי חיסכיאן אל לדילול לי לה קאןה ליל מואירטו‬
‫אשינון לו אכ׳יזימוש בסה״ק למש״א בליני אבלות ליני מיס ‪ .‬אינפירי קין קי לו מאטאנזן‪0.‬יינלי נון סימורייו‬
‫•למגת קימו דיזידזן׳‬
‫פור מאט ליל מלחך המות פואיליביכ׳יר להאנואה אי אנסי קין סיס׳ואי מאבל‬
‫ביב׳יייו סם המוח‪ .‬אי סימורייו אין אקיל לייאה או אל אוגדו פיאירי ביב׳יי לה׳אמאי*‪ : .‬א ל ׳ ‪ -‬א מ ^ ^ ר ^ ^ ! ׳ ^‬
‫קיסילהאיג׳ולהמאלריאלה קאמה אילהאאוגו פואילי כיב׳יר לה‪.‬אנואה׳)פיוליטהרס פ ׳ ^ א י י ו ^ ״ א יי‬
‫וטהרת מ מ טי סכנה אות ם״א( וכפי מ״ש שם פהוף דני מיס משס הרב מפמיינ? צי * ח ס ־מנממיס נ*לי אדם מיה פיןדיי‪ -‬׳‬
‫י ס‬
‫יט‬
‫דסשקף‬
‫‪&• IH<) 68‬ולי»«לג‪'6‬גי‪81‬ומ!« *‪Jc 19‬‬
‫לידי ידי מן קומיר ׳כ׳ינאןלי <מ״ש‬
‫י‬
‫יחלח״באחססכנח‬
‫מלאן המייו גלע״י יישלהממיי יי׳מיייו׳‬
‫אלמןזד‬
‫‪:‬‬
‫סבנה קין׳ קי איזו העניה סי אקא״‬
‫ג»«ז מ ״ מ לולא לשינויי ומוגי;׳ לתעניתא ומילופא סכגיוא ושי׳ העיון מזמן יפה להקזה זציל של‬
‫» ' » ^י" טי(‪ :‬סכנה קאזה קי‬
‫דגים יפש )יועןיתא ואעיג משמנו הזמגים והמזגים יאיי למושליני כיש &״ ״« נגייי'‬
‫אינגראנדיס״ן אין אייה תורים וצני יונה או סילימואירו; לוס איז׳יס או נון טירנה זרע )שם אות יו״ד(‪ .‬אי‬
‫איי מוג׳וס קי נון סי אקאכ׳ידאן פורקי נון םאנ׳י; קי איי סכנה אינפירו אץ סאב׳ יינדו ודאי קי סי אקא*‬
‫ב׳ידאראן דממירא סכנתא מחיסורא י• ס ע ד ‪ ,‬ראובן קי טייני איז׳וס אי סי לימורייו אונו סי לו ביזה אה איל‬
‫סילימואירין ט ודום ב״מ )שס אות ירי(‪ :‬סכנה קין איסטה אץ סכנה אי קירי קי איל פי״ת לי אנה נסים‬
‫אפארטארהלול‪,‬י גוסטה די מונידה אי דירה דיסיירטו ייו אפארטו דיטה מונידה פארה קאנדילאם קיארדאן‬
‫אין איל קהל לעילוי נשמת דבי מאיד נעל הנס אלהא דמאיר ענני אלהא דמאיר טכני אלהא דמאיר ענני יהי‬
‫ר‪'#‬מלפןיוה׳ או׳׳א כשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר וטשיח לו נסים ונפלאות כן תטשה עמדי ועם כל‬
‫‪,‬ישראל עמך הצריפים לנסים נסתרים ונגלים כיר׳יא )כתר כס טוכ וילקט יושן{ ע׳ סכנה אות ח׳(‪:‬‬
‫‪ 0‬כ ג ה השותה נשי‪ :‬מיס שאולין ישילינהו קט; ימו ניאשו )פשח־ם יקי״א( ישימנין מש״ין נימי ״מים ' " ‪ : W‬סכנה אינברי‬
‫אימוז׳יר קי איסעאןאין סכנה איל אויברי אקונאנטהאה איסקאפארלו אנטיסדי לה מוז׳יר )ש״ע‬
‫י״ד סי׳ רנ׳׳ג ס״ח( י• סכנה סי אקאב׳ידי די נון מיטיר מונידה דיינטרו די סי בוקה קיסאס אבירה אין‬
‫אייה אלגונה איסקוסינה סיקה די אלגון כארנוזו ‪ .‬אי נון מיטה סו מאני דיבאשו די סי סיב׳אקי קיסאס‬
‫טיקו קין‪.‬סו מאט אין אלגון ליפרוזו ‪ .‬אי נון מיטה פאן דיבאשו דיל סוב׳אקו פארה מידרי לה הידור ‪.‬‬
‫אי נון מיטה גון קומידאס נין ביב׳ראז׳יס דיבאשי די לה קאמה פורקי רוח מאלו פוזה סוב׳רי איייס אסי׳‬
‫קי איסטאן טאסאדום אי נון אינפ׳ינקי קוג׳ייו דיינטרו די אתרוג אי דיינטרו די ראב׳אנו קיסאס ק א י י‬
‫אלגונו סוב׳רי איל קורטי דיל קוג׳ייו אי סי מורידה )ש״ע סי׳ קי״ו ס״ה( י• סכנה אישי מאס פיזגאדו ‪,‬‬
‫איסודפור איסטו איס אסור די קאמינאר פור לוגאר די סכנה קומי דיזיר דיבאכו די פאריד קי איסטה‬
‫פארה קאייר או קאמינאר סולו די נוג׳י ‪ .‬אנסי אים אסור די ביב׳יר אגואה די לוס רייוס די ;וג׳י ‪ .‬או‬
‫מיטיר לה ביקה אץ איל כיירו די לה פ׳ואינטי אי ביב׳יר סיינדו סי ביב׳רה אלגון גוזאנו אי ב׳ירנה לידי סכנה‬
‫אי אנשי איי מארה ס׳וייר די לה סיב׳דאד קי איימורטחלדחד ב״מ אי סיפ׳וייגה לוגו אין איל פריםיפיץ‬
‫לה מירטאללאד אי נון אין סו קאג׳ו אי איס אסור אל אונברי די אסופ׳רירסי סיב׳רי איל מילאגרי או מיטירסי‬
‫אין סכנה אי‪,‬אפי׳ סי דירה אלגיני ייו מיקירו מיטיר אין סכנה קי קיריש ב׳וזוטרוס נון לודישאמוס אה איל‬
‫סאלב׳ו לגיאמומ‪&:‬ה איל מכת מרדות קימו ט ח מוח די איסורין קי פ׳ואירון אוסר חכמים ז״ל)לבישכש(‪:‬‬
‫סכנה אפי׳‪-‬קי״אס היג*ן איי פור סכנה סאלב׳וקיכו אלמה לאס אביריסי סון אסורים פור בל תשקצו‬
‫•«^פעותיכ‪<0‬ומודחילקומידאסאיביב׳ראז׳יס קי סימיסקלו קין אייוס גומיטו או צואה אי סימיז׳אנטי‬
‫סין‪,‬אסירים ‪ .‬אמפירי מי רגלים די ק אדם נון איי פור בל תפקצו אי סי פ׳ ואי משתין אלגונה קרייאטורה‬
‫דיינטרו דיל טינג׳ירי איש מותר די קומירלו איל קוזינאדו אי אנסי איס מותר די ביב׳יר מי רגלים פיר מיליזינה‬
‫הפי׳‪-‬קי׳ איש חולי קי נין איי אין איל שכנה )לטש שם( • סכנה די קורטאר נינגון ארלול קי איג׳ה פ׳רוטה‬
‫חי•סיכומי׳לימירכגייר איל לוצאר דיל ארב׳יל סיינדי לי אינבאראסהאלה פ׳ראגיאה טייני רימידייו לי‬
‫ראב׳אר מויי ביין אל דירידיר דיל ארב׳יל אי סאקארלי קין סיס ראאיזיס אי פלאנטארלו אין אוטרי לינאר‬
‫•ל&יפאוה׳קי נון סישיחי)יעגז ח״א סי* פ׳יו חיים באל ח״א סי׳ כ״ג ז״אח׳׳כ סי׳ ל״ג חת״ס הי״‪7‬־‪5‬י׳‪:‬לא(‪:‬‬
‫יןחיני״ריס רץ טיינין מץ ר &ארנ‪ 0‬קי סימואירץ די איסעו איזיירון איל קהל חרם אי פ׳ואירון א ו ן טילים‬
‫‪V1‬קארנירוס אספה י ן לימגיאז׳ו לה מכה)פאה״ג• פס סס״י(‪ :‬סכנה די קומיר בהמה או אב׳י קיןיויאנדו&‬
‫לה‬
‫״‬
‫‪J f‬‬
‫‪c‬‬
‫י ה‬
‫ר‬
‫ד י‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫סר‬
‫י‬
‫־־‬
‫‪pEfcn‬‬
‫״‬
‫זד ודנ אות ם סכנה‬
‫לח‬
‫אליעזר•׳‬
‫לה אביריירון לה טריפה סאלייו די אייה אמאה אפי׳ קי לאסטריפאס איסטאן סאנאס אי אמיסשרה איל‬
‫קי לה קומי ליפואיד ג׳יניר איסטי מאל ב״מ‪ .‬אי אגסי אב׳יס קי טיינין לוס פייס <*פופ'אדוס דל חולי ד•‬
‫פולאגרה קין קי לה רומי ליפואידי ב׳יניר איסטי מאל)שבו״י ח׳׳כ סי׳ ה״ה ח״א כלל ך׳ אוח כ״א ק״ס לקע״ח ע״ג(‪:‬‬
‫ס כ נ ה לי טומאר אלמנה איי קין ליזי קי איס אפי׳ ליספואיס קי ייאהפאסאלון ‪ 12‬מחיס מפיני נראם כי יש‬
‫ליזהר שלא לישא אלמנה כלל והגם יאמרו דנרי חלומות לא ממלין וכי׳ אגיד לו מה שאירע נזה שהייתי אני‪.‬הצעיר כמדרש סדנ מחסיד מהר״ש‬
‫שימני ז״ל עם רכ אחא• גאון ח״לן מוהלי״מ אלגאזי ונא לפנינו רנ אחד חסיד א‪:‬ר נשא אשם זה שלש שנים והיא היתה אלמנה מרנ חסיד‬
‫קדוש ונתחיל‪ :‬נשאת עם נחור אחד ושהה עמה קצת ומת כמגפה ואח״כ נשאת לזקן אחד ומת ואחר כמה שנים נשאת לרנ קדוש הנז' ואמר‬
‫נשאה הרב הנא לפנינו ההוא אמר שחלם שנאו לו ג׳ כעלי אשחו והזקן לא היה אומר כלום ה ל כ היש מוחל לוי אן הכחול התרים כנגדו‬
‫ואמר שרוצה לדון עמו נ ד נ י שמים ושאל שאל מהחסיד מהר״ש וממנו שנחדים להנחור הנז׳ שלא יתנעמ לדן וענינו לו כ׳ מי הוי( ‪* ?r‬שר יחרים‬
‫לשואל דין כשמים ילא היו ימים מועטים ונפטר הרנ החסיד ונצעערנו מאי על מנין זה ואמרנו כמה גזזציפ דןרי חכמי© )מייש שאל ס״נ‬
‫סי׳ '־״ט יעיין בסה״ק דמש׳יא חי״ד נערך נשואין נוסח התרה לנושא אלמנה וע״ש לי״א דאחר י״ב מוזש לינא שי•‪,‬סכנה‪ .‬כצל ישס״י(‪:‬‬
‫•‪ .:‬סכנה מוז׳יר קי סי קאזו קון ‪ 2‬מארילוס אי סי מוריירון נון סיפואיד קאזאר קון איל טריסימ סיינלואיס•‬
‫טס מוז׳יר איסטה אין חזקה קי סי לימואירין סוס מארילוס אי סי ייאמה קטלנית‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫וי״א דנוםין להוציא לתמירא סכנתא מאיהורא)‪:‬א‪:‬״ט אה״ע סי׳ פ׳ סק״ג(‪ .‬אי איי קין ליזי קי ליקא סי סימוריירון מואירטי‬
‫לי סי מיזמו אינפירו סי איט לי חייוס פ׳ואי מאטאלו או מורייו קון מורטאללאל או קאייו אי סי מורייו טן‬
‫סייאמה קטלנית‪ .‬איאיסטי לין איס לוקא אין לה מוז׳יר‪ .‬אינפירו איל אומברי אפיי קי סי לימוריירון‬
‫מונ׳אס מוז׳יריס מויי ביין סיפואילי קאזאר)ש״ע שס( ‪ .‬מוז׳יר קי סי סולמו לי מונ׳וש מארילוס מויי ביין‬
‫סיפואילי קאזאל ‪ .‬מוי׳אנ׳ס קי סי ליספחו קון לוס נוב׳ייוס אי סי לימיריירון מויי ביין סופואילי ליספוזאר‬
‫)ואין לחוש לזה כלל לכ״ע וכן עיקר יוסןן אומץ סי׳ צ״ה(‪ :‬סכנה בכלל ד לאס צוואת לי לבי יאודה החסיל‬
‫איס קי נון סיאן איל ידנו אי איל איסחואיגרו לי און ממכרי אי אנסי לה איסחואיגרה אי לה נואירה קי טן‬
‫סיאן לי און ממברי ‪ .‬הגס שרבים לא חשו אני הצעיר יאיתי מעשים שלא הצליחו בזיווגם ואחת היתה שאמר א‪:‬יז שאינו חש לזה‬
‫ואס נשאת לא תצא‬
‫ולא היו ימים מועטים שמת החתן נקצרות שנים והכלה א ל א ומדלדלא ושוב נשאתי ונתגרשה ועתה בחוסר כל וזרע אין לם רח״ל‬
‫אומץ סי׳ ל״ז אות נ ׳ ' ו ג ס אני הצעיר אשיי זוטרי יצ״ו ראיתי בעיני כמה מעשיה בארן מולדתי שאראיי יע״א שלא הצלי* לכן שומר‬
‫ילחק‪ .‬מי שנשמח חולייו םכינוי' השם שלו הוא כשם •חמיו אין למוש ו‪ •5‬אם היום יקח א‪-‬ש אשה ולמחר •חלה וישתנה שמו לשם‬
‫היגרשנזהאת אשתו או •חופ כל ימיי ל ם פ מ אץ וז דרכי « ע ם ולא נתיכ שלום אלא ודא• פלא היתה כוונת ‪0‬מםיי‪6‬לא על שם העצם‬
‫‪,‬‬
‫‪09‬‬
‫ה»ייסז יל*‬
‫ע ל‬
‫פירמילה אין כבת‬
‫‪w‬‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ח‬
‫"‬
‫ג י ב‬
‫״' )‬
‫מ ? י י ר א‬
‫ת ג‬
‫"‬
‫נ א‬
‫א ‪:‬‬
‫״‬
‫ע‬
‫‪0‬‬
‫י׳‬
‫נדאיתא נמהרי״ל מעשה נאחד שנשא אלמנה וכא‬
‫)יוסף‬
‫נפ‪:‬ו‬
‫חמיו‬
‫שהוא‬
‫ע ״ * ( ‪ :‬סכנה לי אנ׳ונטארסי קון אלמנה לה ביאה‬
‫עליה כיא‪ :‬ראכונ‪ :‬נ ‪ :‬נ ת ומאותו יום נפל לחיל׳ מד שמת)קש}״ ‪1‬‬
‫דפ״י ע ״ ד ( ‪ .‬והב״ח שפי׳ של״ט כ׳ גשש מהדיל דאיכא פשנהאשיבאעל האלמנה כיאהראשונ‪ :‬בשבת ויו״נז ואפי״היז החופה ל ו ם ל יאבו‪.‬־‬
‫לבא עליה כשבת ביאה א׳)מג׳׳אפי׳ של״פסקי״א והרב שי״ג סי׳תקכ״ד כ׳ דמנהג סאלוניק• כשמקדשין אלמנה ערכ‬
‫מכניהץ החתן לחדר שהכלה שס ומ״חדין שש שעה קטנה ו‪:‬זה נועל נעילת ראשונה לילה ו‪:‬״כ בשפר האח נפשינו‬
‫‪-V Wfx‬לייפות‬
‫‪x1r t*rp‬׳‪%-‬‬
‫הרג פתח הדביר דצדךיחוד הראוי לביא‪ :‬ואס היתה נד‪ :‬או שלא היה לו יחוד גמור עמה גע״ש איני קוכ־ס *ות־ן ואכמי‬
‫שק־׳סשק‬
‫‪ • hi‬ל י ה כשנת‬
‫משים סכנה עוד כ׳ שם מעשה בקושעא שיבם בייבם יבמתו בע״ש ויורו המורי׳ם ש״בעול ‪4‬ותה בו ביום קודם שתמשן דאינו משעין ביסוד‬
‫הראוי לייא‪ :‬כמנהג• נו בנושא גרושה או אלמנה דשנייא היאדא דהתורה אמרה יבמה יב‪ 6‬עליה דל* סגי כיחיד לכד אלא כיאה ממש כי ע״כ‬
‫‪ .‬צריו לעשות טצדקי רלא יהיו נשואין כאלו בעש״ק כי אס ביוש אחר עש״ב ועיין להרב שבות יעקב ח״א סי* ס״ז דשקיל ו פ ד כזה והביא‬
‫כמה ראיות מש״ס דחופה קונה באלמנה כמו כבתול‪ :‬וברכת נכואין תוכיח שבאלמנה וכתולה שוק ל‪:‬תיר לנו את הנשואות לנו ע״י‬
‫וקדושין יפהק‬
‫‪cjhi‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ctw‬‬
‫חופת קונה באלמנה כמו ככתולה ומיתר לבעול האלמנה כתחילהכ‪:‬בת יכ׳ לפשכימוכזה עמו מ ה נדלים כיעקומ־ מ י ה ו‬
‫לי להתגדר ב‪1‬ה ע ש ‪: /‬‬
‫• סגולה‬
‫קרייאטורה קי נאסייו אי סי לימאניאהסיס מאמס אי סו קואירפו ^‪:.‬טאננ^נוןייורס ‪.‬‬
‫איל נומברי קי לו ב׳אן •אייאמחר קוא‪:‬לו לי ב׳אן אלך לה׳מ^לה רן‪.‬לו ייאמין לונו ‪0‬ור אקיל‬
‫נומברי אי למי ייוראל־ה)בדוק ומנוסה טהרת המיס ט׳ ס׳ אות נ״ס{ ‪ :‬סגולה מח׳יר •קי מיכ׳י לאש‬
‫קרייאטוראש‬
‫;‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח׳׳ב אות ס סגולה‬
‫קרייאטורא*סי מיטילה&ןשושקארניססול קושאקאיל קואירו דיל קוליב׳רו קי סי ליזנולאן דיאיייס אין‬
‫קאדה אגייו‪.‬אי מאס נוףמיביילה)שם אות ס״ל( ?• סגולה קין קי סי לימואירין ליס איז׳וס קי ״אמי אל איז׳ו‬
‫‪ 2‬נומבדיס‪ -‬אי סי איסטהחאזינו לו ריחמין‪ .‬דהייכו קי ב׳ייני• ראובן אי ליליזי אל פאדרי אי אלה מאדרי‬
‫טומה איסטאס פר׳ או איסטה קארני או פאן אי ייו ריחמו אב׳ואיסטרו איז׳ו קי סייה מייו אי קי ביכ׳ה •‬
‫)ואין בו משוס ניחוש(‪ .‬או קי ב׳יסטאן אלה קרייאטורה אינטירי לן ג׳יטין בלאנקו נל• ימיזכת « י ממין‪ .‬אמי ‪CJI‬‬
‫•‪.‬׳פלא יהא‪-‬מעורב נו ‪5‬ב»ינין אלא כולו לנן <טהרת המים ע׳ ‪ P‬איי! יי( ‪ :‬סגולה למי שנניה מתים כשתכנס לחי׳ ט׳ למינויה תלך‬
‫ ל מ ק ו ם מקא־ שהנלנתא שס ותעמיי מ ל יזימיגה על נלנ קטן אמי יתאמי ג ׳׳ש קח לך את המת ח ; ל׳ המי ואח״כ תקח האשה אותו‬‫•כלן הקטן ש י י ם ‪ :‬עליה ותניחי‪ :‬נתון חיקה על נשיה ותשים יאשו לצי יממה ומליו לצי שמאלה ותלן האשה עם אותו נלנ קנון לנהי ותתיר‬
‫ל״ ( •י סגולה‬
‫י י י׳‬
‫‪ * • :‬ו י ? ‪ -‬כ י י שישיל הכלצ נעצמו )<מי ותאמר עוי ג ״ ז ק ח לן המת ח ! ל• החי י א «"מ נ י י י‬
‫ה‬
‫}‬
‫־יי‬
‫ו‬
‫ז‬
‫א י ת‬
‫מ‬
‫ז‬
‫יזשאמ־עין הרט •אדיזיריסוצירי לה קאב׳יסה די לה קרייאטורה פסוק אוסרי לגפן עירה ולשודקה כני אתונו‬
‫‪ ' t o‬עיין י &\‪ th» w‬עגביםסוחה ‪) .‬שס ע׳ סגולה אות ט״י( ׳• סגולה למקשה לילד סיפארי אונו סירקה‬
‫'~ד ילה מזוזה אי מילדי לה הפטרה די)שופטים אנכי אנכי( אסטה אלקאב׳ו )ישעיה נ״א( דיספואיס קי מילדי‬
‫ליטוש ימוקיס ‪ nVT*1‬פקד את שרה כאשר אסר רעש ה׳ לשרה באשר דבר ‪ :‬וחדד ותלד שרה לאברהש‬
‫צ א אך^ןיק ‪:‬‬
‫כן לזקוניו י לסועד"־ אשר דבר אותו אלהים אי טינגה כוונה איל שם קיז לי‬
‫־ ‪T‬‬
‫טומאלה‪/‬סימייטה פריטה אי לה מולידה אי סאאומארה דיבאש׳ו ל י א י י ‪ .‬לי ין א ‪ /‬ך ״‬
‫לה השתנה ידי סומארידואון פוקו‪ .‬לידין אין סו מאני און קואירנו די קאנ׳רהאיל דיריגיו איפארירה לוגו‪.‬‬
‫טומארך‪^ ,‬פ׳ייל די גאאינה פריטה אי לי אונעאראן אין סו אונבלימ • טומארה ליג׳י די פירה אי מיסקלי‬
‫קון אגואה' אי לידין אביב׳יר אי לוגו סארלה‪ .‬לה קרייאטורה או ביביי או מואירטו בו״מ• טומארה קיאידו‬
‫די קוליב׳רו א׳ לי מישירה סוברי סו קוראסין • טומארה כיאה די חמור אי לה קימארה אי קי לי אינעלי‬
‫איל אומי אין סו נאריז י מ מ א ר ה צואה די גולובאס אי סאאומארה די באש׳ו די אייה ‪ .‬או טומארה צוא‬
‫די פירי אי שאאומארה די באש׳ו די אייה‪ .‬טו‪£‬ארה ללי די סירה קון מייל אי ביב׳ירה אי לוגו סאלירה ל‬
‫קרייאטורה אפי׳מואירטו‪ .‬טומארה פילייא די אוטרה מוז׳יר אי לה קימחרה אי לי יארה לה סיניסה‬
‫אביב׳ ירקון אגואה בדוק‪ .‬אי אנסי דיטה סיניזה אפרוב׳יג׳ה פארה מיז׳ יי קי לי קידו לה שילייה אין סו טריפה‬
‫כ מ ק ‪ .‬לי דאראן אביב׳ד קלארה די גואיב׳ו קרודו קין ליג׳י די מוז׳יר בחון‪ .‬סודנה איטרה מוז׳יר סו מ א ט‬
‫סיב׳רי להצוריסהדילהקי איסטה פאריינדואי דינה לה קיאיסטה פאריינדי קין איסטה מוז׳יר‪ 7‬ב׳יזיס‬
‫א־ל פסיק והוא כחתן יוצא סתופתו ישיש כגבור ל ר ו ץ אורח ‪ :‬ת‪£‬ח צואת דוב ותעש! איתה יאש•׳ מת יצא ה ו ל י ‪ .‬א‪,‬‬
‫* תעשן גחייל ‪. .‬ואש תיצה שתשיל חשתהחלנ נלנחא נמיסודנש)שיויי טהיהע׳ סגולה אוח נ״׳( י ס ט ל ה מוז׳ יד‬
‫י ' י‬
‫קי פארייי אי סידיטוב׳ו‪-‬דיפארירטומהסישקאדוקי סי גיוסו דיינטרו די אוטרו פישקאדו א י טומה קואז׳ו‬
‫די ארנבת יאי אסאלוס אינניונפו אסטה קי סי סיקין אי דיספוחיס מואילילוס קון מרינה אי מיסקלה‪ .‬טודוס‬
‫אינג׳ונטי קין א;ואהאייביב׳יינלו דיפהאגואה לוגו קידה פרייאדה )שם ע׳ עיבור אות ט״ז(‪ :‬סגולה קין‬
‫יכן סגולה‬
‫לו מורדייו אלאקראן מיטיראן אין' לה מורלידורה ברית מילה ל י אין נ׳יקו קי איינדה נון ב׳ידי קרי‬
‫‪.‬לתינוק הכילי שלא יהיה נכשה כל ימיו ישימו נשיו נרית טהור שגו; יקטן מ ז ׳ )שיייי ט ‪ :‬ר ‪ :‬ע׳ שגולה אוח ח״!(‪ :‬סגולה למקשה‬
‫לילל פארה ליזיר ״מזמור ״להילה קי ד׳תאיס מייל אינפ׳רינטי די לאס ‪ 70‬בוזיס קי איסקלאמה לה מוז׳יר‬
‫אין אילה לי סו פאריר ו י ‪ :‬נ ו קה׳יח אותיות קס׳׳ח היא ח נ י נא׳׳ת נ״ש שע׳׳י החסר הולכח ההולרה מקל ויש נ ו מ״נ תינות כי‬
‫‪:‬‬
‫;‬
‫ס‬
‫‪7‬‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ס ו נ ע ו ס‬
‫‪ 3‬י כ‬
‫י ר‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ת ע ש‬
‫‪J‬‬
‫‪1‬‬
‫‪J‬‬
‫‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫קישוי הלידה הוא‪-‬ע׳׳י שיש• קלי*‪6 :‬חת‪.‬שהיא אומרת גזירו גש לי גס לן לא יהיה כ׳ א־‪:‬ו רוצה שיצא לאויי העולם וכנגד זה לנטל איתש‬
‫״ ן‪-‬״״ןן )ליקוטי מוהר״! וילקט יושן‪ .‬ע׳ כגילה יאית '״&( ‪ :‬סגולות לכשרה מהשד צפורן שמיר םי׳ •י״ד‬
‫^ י‬
‫ל‪.‬‬‫כ ל השומר שנת כהלכתו‬
‫מ * העולה איש״ל ננל כהו)שי׳ נ נ ל כמהו ותנועת אנריו הפנימ״ש( אפי׳ היה נו שמ! מינות מויזליו לי •‬
‫אשיי‬
‫י• י‬
‫‪v‬י‬
‫ה‬
‫״‬
‫ת‬
‫נ ו ת‬
‫כ‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫אליעזר‬
‫ירד ודב אות ס מ ו ל ה‬
‫לט‬
‫אשי׳ עעיז כאנוש מיחליז לי•־ כל המעביר על מלותיו מעבירין לו ע״כ פשעיו • כל השומע אגדז ממי הדורש ועוגה איש‪ •f‬מכפרין לו‬
‫עונותיו • כל כאומר שירת הים" בשממה ובעצמו משער כאילו הוא ניצול מהים ושרעה וחילו הם נטבעיס מכפריפ לו עונותיו • כל המתפלל‬
‫כל המקנל היסורין מאהבה ממרקין עונותיו ויראה זרע‬
‫בע״ש ואומר יינילי כני מלאכי השרת אומרים לו ונר עינך זחעאתן תכופר •‬
‫כל העוסי‪ ,‬במורה לשמה עונותיו מתכפרים ‪.‬‬
‫כל העושק בסדר הקורבנות כאילו הקרינם ימוחלי; לו כל עונותיו‪.‬‬
‫•‬
‫• ייא‪ :‬ו‬
‫כ ל המתעטף בציצית ומניח תפילין וקורא ק״ש ומתפלל מוחלין לו כל עונותיו ‪ .‬כל המצטער ובוכה ניוה״כ כשקורין פ׳ אחרי מות על‬
‫אנודהון לצליקייא קנ״ה אכריז עליה יהל עינך וכי׳‪ .‬כל מי שנעשה לו נם ואומל שילה בילוע שנמחלו עונותיו ‪:‬‬
‫י מ י ס‬
‫י‬
‫‪ JTD 3‬אין אורהקיאוב׳ו שרפה ב״מ איסיקימאדון מונ׳וס ס״ת אי מונ׳וס תפלין נון איס חייכ די‬
‫אזירסי קריעה איל קי לילו קיאכדי סי קימארין ליה ‪ ' P‬׳ ‪ p‬דאינו חייב לקרוע אלא הרואה סי׳ת שנשרף בכח כמעשה‬
‫יהויקיס אכל כשרף באונה או שמע ולא ראה אינו קורע ‪ .‬ומ״ש על ס״ת שנשרף בזרוע יש ב׳ פירושים אחל כשמאנלו ביליס ‪:‬ני כששרפו‬
‫להכעיס להקב״ה )‪:‬בו״י ח״א סי׳ פ״ד וכ״כ הרב חכם ציי שי׳ י״׳( ‪ :‬ס״ת לו קי אוזאן איל מולם אה אפונעאר קין איל‬
‫לילו קואנלו אזין מבסס אל ס״ת איי סמך אל מנהג ממ״ש גמ״ל ולגלועל• אהבה כל מי שמראה איקונין ש; מלן כאצכענהרג‬
‫ותשב׳׳ר הולכין לביח הספר ומורים האזכרה באצבע ואומר הקב״ה ומלו עלי אהבה אל תקרי ולגלו אלא וגזלגו עלי אהבה וע״ז סמכו להלאות‬
‫)לברי מרלכי חא״ח שי׳ ט ועיין בדני מזוזה שכ׳ דאין להנחת יל כמזוזה מקור " ל מ ו ל ( ‪ :‬ס ״ ת קי סי איסקרילייו קומי סו‬
‫‪,‬‬
‫לין אי פאסאנלו טיינפו סי פ׳וייו לה מינטה לי לאס ליטראס ליל בס אי סי קוניסין לה סינייאל לי לאס‬
‫ליטראס ליל שכ פואילי פאסאר לה מינטה פור לאס ליטראס ליל שס פארה קי נון סי אינכארין מאס ואין צירו‬
‫לומר בשעת העברת הקולמוס שכותבן לשמן )בעי חיי סי׳ רל״א ועיין לעיל בליני מזוזה ‪:‬כ׳ לבשם שלי לא תגע נו יד( ‪:‬‬
‫ס״ך;‬
‫קי‬
‫איסטהפסול נון לופואילי לישאר ליינטרו ליל היכל סיינלו פואידי כ׳יניר מכשול קי פואידין מיללאר קון איל‬
‫י‬
‫וכמ״ש מרן רשי׳ רע״ט ששפר תורה שאינו מוגה אשור להשהותו יותר מל׳ יום אלא יתקן או יגנז )נונ״י ת״א חא״חםי׳ ־י'( ל ס ״ ת מ ה‬
‫שנהגו הסופרים למוח עפר לכן על העור אס חשוב אותו אבק לבן חציצה לפסול ‪:‬כתי שאיני על הקלף‪ .‬והשבתי לכיון לז‪ :‬הצנע הוא ליפות‬
‫הכתב גמל לגבי הקלף כמ׳׳ש בסוכה לל״ז ע״א גבי אגל של הלולב כל לנאיתו אינו חיצן וכ״פ הרב פנים מאירות ח״ג סי׳ ל״נ ז״א ח״ג‬
‫שי׳ קל״ס(‪ .‬אינכיזאמוס לי אקי קי לוס קואירוס לי נימצייאה קי לוס אונטאן קון סיירטו פולכ׳ו בלאנקו‬
‫סיפואיריאיסקריכ׳יראין אייוסאי נון איי איסור פור חציצה‪ .‬אינפירוכפילי לוס קואירוס קי אזין אגורה‬
‫קי נון לוס סאב׳ין טראכאז׳אר בואינו קי לי כ׳יסטה קאייאי ליטו פולכ׳ו אי סי ליזאזין טולאס לאס ליטראכן‬
‫ייו ריגו קי איס איסור גמור לי איסקריב׳יר אין ליטוס קואירוס נון ס״ת נון תפילין נון מזוזות אסיגון מי‬
‫פאסו אמי קי לי לה ישיבה לינונ׳י לי מארטיס אפ׳ירמימוס ליטה מצוה לי לאר ס״ת אל קהל אי סי י׳יב׳ו‬
‫איל ש״ת כשמחה רבה כנהוג לילה קאזה ליל שי׳ רפאל כ׳ יאודה הלוי אל קהל חלש חלילה קי איי ‪ 20‬פיקוס‬
‫או ‪ 25‬למרבה אי איל ס״ת סי אפ׳ייטו קון ש עטרה אי סוס רימונים כנהוג אי מהמת ליל פוקו לי‪.‬פיזנו‬
‫קי אוב׳ואיל עמול ליל ס״ת קי סימיטייו לה מאנו אין אין פארה ייכ׳ארלו ליטו קאמינו קורעו קאייו לה‬
‫קאלאי ריסטו איל קואירוערוס מכל סין רובם לי לאס ליטראס ‪ .‬אי אנסי קואנטוס תפילין י אי מזוזות‬
‫ב׳יניירוןאה מי מאנו אסיגון אבירי לוס לוכליס לילקואירו או נרי קירי קי אוב׳ו חבלי ג׳אכןלייולהקאל אי‬
‫סיקורטארון לאס ליטראס אי סיפ׳ואירון פוסל לוס תפילין אי לאס מזוזות לק שומר נפשו ירחק מיפוי הרע‬
‫הזה י• ס״ת קי לאס יולין לימוסטראן למל ג׳יקה קאלי ייאמאר קרייאטורה קי נון סייה ני הכס ני טפש סי‬
‫לה מיללה למל איס פסול אי סי לה מילדה ייל איס כשל לצורת האותיות אינן שוות בכל המרינות הרבה משונה כתנ‬
‫ארצנו מכתב האדן הזאת ואין פושל בזה השינוי רק שלא יעשה ההין חתין ‪ .‬ביתין כפין ‪ .‬וכן יש חלוקים גין כתכ םשרלי לכתיבה תמה‬
‫וכמ״ש הרב זכרזן יוסף בחי״ד סי׳ ח״י ‪ .‬ואני אומר דנכגון דאצריך להראות אלי היזדין לתינוק דלא חכים יל״ט אם קן‪:‬א אותן ליוו " י‬
‫ח‬
‫ג ש י ׳‬
‫}‬
‫‪0‬״א ״ י׳ ״‪ :0‬ס״ת אנורה אין איסטי טיינפו סון פטוריס ע ו מ ס ליל ןין די איסקריכ׳יר ס׳׳ת סיינרו קי‬
‫אגורה נון סיעופה ס״ת כשר קומו סו דין)שאגת אריה סי׳ ל״ו(‪ .‬ימטעם זה כ׳ בס‪:‬׳׳? משק ביתי נדני ס״ת^דיןג׳‬
‫ז מ ן מ ר‬
‫‪D‬״‪n‬‬
‫<‬
‫מ ו כ י ו‬
‫‪3‬‬
‫י‬
‫י‬
‫״‬
‫מ ט ע ם‬
‫ל כ ז מ ן‬
‫ה ן ה‬
‫א י ן‬
‫נ מ צ א‬
‫ס‬
‫*‬
‫ת‬
‫כ ‪ :‬י‬
‫י מ צ א‬
‫ב ו‬
‫ד ‪ 3‬ל‬
‫ס ש ו ס ל‬
‫מ כ מ ‪5‬‬
‫נ ן ע‬
‫י‬
‫ת‬
‫ש‬
‫י‬
‫‪£‬‬
‫ב ו‬
‫ח * או יחיר ע״ש‪:‬‬
‫הרב ׳קן אהלן שי׳ צ״נן הניא הלי׳מ מכמה רבנים כשיוצאים ככשרים שמביאים חומש בשבתות וקוראים ז׳ נברכה לפניה ילאחדי ש‬
‫דמ^לן‬
‫אליעזר‬
‫יוידח״באותסיס״ת‬
‫ומגהג ותיקים ס י א ‪ .‬אבל הרנ לל*‪ 6‬סי' יז' אות כ*ט כ' לאין לסמוך על המתיר ין לברך כחומש כלל ‪:‬‬
‫‪ prQ‬להדפיסו נלי השמות מל סמך‬
‫שאח״ך יכתונ‪-‬הסושר השמות ישתקע הלנו שלא יש שוס הרושם להרשים שית )מוהר״ש קלוגיי זכר נחןני״ד נליני ס ״ מ א ו ח ל ׳ ( ‪:‬‬
‫ס״תקין‬
‫קי לי קאייו איל ס״ח די סו מאני איס איב׳לינאדי די אזיר תענית ‪ .‬איגפירו לוס קי ב׳יירון קאייר אל ס״ת‬
‫נין סין חייניס די אזיר תענית ‪ .‬אי איי קין קי איזה אה אזיר תענית אפי׳ קואנדי לי קאיירון לוס הפילק י‬
‫אלא שנתפילין גראה להקל כיון והפרשיות מחושי! עור ושם שד• הרשום נרצועוח אינו כתג גמור אנל נש״ת אשי׳ שהם״ת שנייינו אינם כ י כ‬
‫כשרים ומה גס דאס ינדקו נס״ת זה שנפל אפשר שימצאו נו פיסול מ״מ לעני! תענית אין להקל כלל אשי׳ בס״ת פשול )ח״ס שאל ח״א סי׳‬
‫י ״ נ ( ‪D:‬״‪fi‬שנפל על פניו נתון הארון א״צ להתענות )ז״א ח״ג סי׳ כמ׳יג( ‪ :‬ס׳׳ת קיאיסטאנ׳א! מילדאנדי אין איל אי סי‬
‫טופארון רוב די לוס תגין קי נון איסטאן טוקאנדו קין לאס ליגיראס קאלי קי סאקין איטרו ס״ח מ י ו ן להחזן‬
‫רואה נפרשה זו דהתגין אינם נוגעים איתרע חזקתיה לוואי רונ התנין של הס״ת על ירל זה שאינם נוגעים )יוסף אומז סי׳ מ״א(‪:‬‬
‫‪D‬׳‪y‬״‪J‬‬
‫שאלשץ של שם אללי״ס ואלנ׳יי‬
‫ניתי נייני ס*ת משם הז״א מ*נ סי׳ קין וכ״כ החתיס חי״ז סי׳ ים״ז אלא שכ׳ יהא יסגי נ ג ד י ת תיו״י‬
‫שהיוד העליונה לנוקה לגמרי לגג שתחתיה מותר לגררם ולחזור ולנתזנ מיולי! כמיש נסה״ק משק‬
‫נלא גרירת הקו האמצעי‬
‫היינו פזיך' שכותבים י יוב הסופרים שעושי; בתחילה הקו האמצע• ואח״נ מחניים נ ו היודן מלמעלה ומלמטה ונמצא שהקו האמצעי נעשס‬
‫נהכשי ינשמיחק עתה היו״י ונשארת הוי׳׳ו האמצעי הרי הוא כתחילת נתינה שקימה הוי׳׳ו להיו״י ולא הוה יוק תוכית נשחוזי ומושך עליו‬
‫יי׳׳י נהכשר אמנם אני ראיתי סופריס המקימיס יו״י‬
‫העליונה ואח״כ מושכים תחתיה הקו האמצעי נמצא אס נדנקה הקו אל הייל הרי הקו‬
‫נעשה בפיסול א״נ צריו למחיק מהקי ההיא כל מה שהוא מ! היוד ולהלן למטה הימנו שהיי כללא כיילו שכל מה שגעשה בפיהיל צליך למחיק‬
‫ע־‬
‫‪5‬‬
‫״ ‪ :‬ס״ת קי סי דיזקוזיירון איל רוב די לאס קוסטוראס די אלגונה יריטה משל קי איי אין לה יריעה ‪10‬‬
‫קוסטוראס אי סי דיזקוזיירון לאס ‪ 6‬קי איס איל רוב קאלי סאקאר אוסרו ס״ת )כיון דלא מקרי תורת ה׳‬
‫תמימה חת״ס חי״ד סי׳ רט״ה( י• ס״ת קי סי טופארין אין איל ‪ 2‬יריעות די אונה אוז׳ה איס כשר ד י‬
‫ס״ת אי פיאידי מילדאר אין איל אי דיזיר ברכה ופשוט וכמ״ש הט״ז הי׳ ער״נ דלא אמור רנג; לעשית היריעה נ ח <' ישי! אלא‬
‫ע ן‬
‫למציה א‪:‬ל לא לעכנ והוכיח הדנר מהרמנ״ס שלא מגאה נכלל הדנריס הפוסלים את ס״ת ומיש הט״ז דאם לא נכתנ רק שני דפי! בידיע‪-‬‬
‫כשי נייענד לאי דוקא דאפי׳ דף אחד מיריעה אחי נשי נדיעני עש״נ )ראש משניי ח׳׳א חי״י‬
‫פי׳‬
‫'״»‪ f‬י ‪JYD‬‬
‫השם נטעות והידיעה היא נת ג׳ ישי! ונמצא הטעות נון־ הגי איני יכיל לחתיך דף הג׳ ולגנוז אותה יישאר היריעה‬
‫שנכחנ‬
‫ניריעה א ‪) ,‬‬
‫ח‬
‫» י׳ י י ! וטג״‬
‫נדף הי׳ נשם יכול לחתוך דף הי׳)שנו״׳ ח״א סי׳ ס״*(‪ :‬ס״ת קי ליס פייס די לאס קיפין איסטאן חפיגאלוס קין ליס‬
‫טיז׳אליקוס די אריב׳ה איס פסול איל ס״ח עולו טיינפו קי נון לו אדוניה ‪ .‬יסדר התיקון צייו למחוק יאש מ <‬
‫הקיף הסמיך לגג ע י שישאר קצר כמו וא״ו וראשו רחיק מהגג שהרי נשתנה צורה האית ויחזור ייתקן האית נקולמוס ויאריך הרגל ע י סמוך‬
‫לגג ע י שיהיה צירתה רי״ש נו״ן יאס לא עשה כך אלא שגור ע י שהפרייה מהגג לא עשה כלים יהוי חק‬
‫תיכות ואע״ג ילגני דעוק‬
‫האותיות סג׳ נגדיות הוניק שאני התם שהאית נעשית נתקנה יצירתה יזה ווקא לענין ס׳׳ת אנל תפילין ימזיזית צריך לגרור כל מה שנכת‪3‬‬
‫אחריה משוס דהוי שלא כהדרן )הרדנ״ז נחדשות סי׳ שס״ג( והטעם למה נסית דאית ניה קדושה טשי לא נעי פסורן ומכשרינן ניה התלייס‬
‫והגרירה י״ל יאל״כ לא תמצא ס״ת כשי לעולם איל תו״מ איידי דזיטר כותנ אחריני וזה ברור)שם סי׳ ש׳׳י( ‪ .‬אי אנסי לאס ההי׳׳ן‬
‫קי איסטאן טוקאנדו אילסיי קון איל טיז׳אדיקו סיקירין אראספאדו קי נון טוקיןאי אפי׳ לאס ההי״ןדיל‬
‫שם לאס פואידי אדינ׳אר דאע״ג דקי״ל דאשיר למחיק השם ה״מ ירך השחתה אנל דרך תיקין מיתר ותי כיין שנכתנה כאות‬
‫בטעות לא נתקדשה האות בקדושת השם יהדי היא כשאר ההי״ן שכתורה ויגרור רגלי ההי״ן ויחזיר ויכתונ אותם נקדושת השם ויניח ריוח‬
‫) י׳ *׳יי(‪ :‬ס״ת קי סי אראזגו לה יריעה אי אינטרו לה אראזגאדורה בתוך די ‪4‬‬
‫ל ״ י א ׳׳יי לני!‬
‫ריגלאס אי פאסו לה אראזגאדורה פור אינמידייו די לאס ליטראס נון טייני רימידייי סאלב׳ו די טריקאר לס‬
‫יריעה לשתי סיבות אחת ‪:‬לא התירו הדנק אלא במקום כיכול לתפור אבל קרע שנכנס לתוך ארבע שיטות שאין כשי ע״י תשירס אימ‬
‫‪5‬‬
‫ה ג ג‬
‫‪ :‬ס‬
‫ס‬
‫כשר ע״י דבק ועוד שלא התירו הדבק אלא כשנכנש הקרע נין תיבה לתיבה או נין אית לאית שלא שינה הקרע צורת האות אבל כשספשיק‬
‫הקרע את האותיות הרי הפסיד צורת האות יחלק אותה לשמים ואעפ׳יי בע״י הטלאי והדבק תחזור האות לצורתה מ״מ הרי היא פסוקה)םרלב״‪1‬‬
‫בישנות שיא ונ״ח( ‪ .‬והרב ש»״י ח״א כי׳ פ׳ ששק דש׳׳ת שנקרע יותר מג׳ פיט׳! יי‪ 6‬לסלק הידמה ואין אומרים לינק טוב ו א ן י ל נ א י ר ה‬
‫נראה שצריך להחליף ג׳ ידיעות וכפםק הש״ע סס״י ר״ש מ״מ נ*ל בהא סמכיק מ״מ שםסק שוית שאדת •וסף יכל שלא גלה הסית משני‬
‫שנת״‪ ):‬מאל י י אס החליף יריעה אחת וכ׳ ככן המנהג עש״ב‬
‫ועי׳ מיי‬
‫יוסף סי׳ מ׳ מ״ש »״ז ‪:‬‬
‫ם״ת קי אסינייאלארין אין‬
‫איל‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫אליעזר‬
‫ירדודבאוחסס״ת‬
‫מ‬
‫איל טעמים סי סאקארון לוס טעמיס איס כשר איל ס״ח אי סי נון איס פסול)ביה דוד סי׳ קל״ו(‪:‬‬
‫ד ספלים לילריס קי לום טייני דיינטרו די לה אלליקירה או דיינערו ד ל פיג׳ו איס מותר די אינטראר‬
‫קין אייוס אל בית הכסא סיינדו ייאה איסטאן קוליירטוס ילסי ההלכה אפי׳ כתיבין אשורית אבל‬
‫לממשה כזמן שהפ כתוניס פרובינצל או ומעאלק )הללב״ז ח*ג סי׳ תקי״ג ופירוש סל־וביגצל הוא מה שאנו קורין אותיות רש׳׳י ומעאלק הוא‬
‫כתיכת חצי קולמוס שקורין מידיים לימרה ברכיי בי״ד סי׳ רפי׳נ אות'׳( ‪ :‬ספרים מן הדין איס מותר די אסינטארסי אינ*‬
‫ריביה לי קאמה או נאנקו קי איי דיינטרו ליב׳רוס די תלמוד או פוסקים אי סימיז׳אנטי‪ .‬אינפירו איס‬
‫בואינו די אפיזגאר)לתת כבוד והלר לתורחינו הקדושה שיהיה נבוה טפח ‪ .‬הרלב״ז שם סי׳ חקט״ו ועיין‬
‫שו״ת מורס סי׳ ל״ז וברכ״י שם אות ט׳ מה שציין ע״ז(‪:‬‬
‫ריגיס די קוזאס קי סק מותרים דיאזיר מירקאנסייה אי קוזאסקי סון אסורים‪.‬‬
‫ה ס ח ו ל ך ן פוולו מולו די קוזה קי איס אסור די לה ליי די קומירלו אפי׳ קי איס מותר בהנאה סי איס‬
‫קוזה קי איס ראוי פארה קומירלו איס אסור די אזיר קון אייוס מירקאנסייה קיםאס ב׳ירנה‬
‫אקימיר די אייוס )ע״ע סי׳ קי״ז( ‪ .‬א״נ לשמא יכא לאכול לא חיישינן דאנוו בלשיעי עסקינן דלא מזדהרי למיכל איסור אלא הכועס‬
‫הוא משום להרואה שסוחר בדבר האשור לצורך אכילה יחשוב שכשפ ששוחרי ן לצורך אכילה כך הוא אוכל מהן )ש״ך ס ק ״ נ ( ‪ .‬קומו דיזיר‬
‫נבלות אי טרפות אינפירו נאמיאוס קאב׳אייוס חמורים איס מותר די אזיר מירקאנסייה קין אייוש סיינדו נון‬
‫סון פארה קומיר ס א ל א פארה אזיר מלאכה‪ .‬אי אנסי קון סיביו די בהמה טהורה אפי׳ קי איס פארה קומיר‬
‫פואידי אזיר מירקאנסייה סיינדו דישו איל פסוק יעשה לכל מלאכה והש״ך כ׳ לוקא חלב של בהמה טהורה אכל ח ל ב ‪ :‬ל‬
‫בהמה טמאה אסור ועיין ב פ ר ״ ח ‪ .‬אי איסטו קי דישימוס קינון פואידי אזיר מירקאנסייה קון נבלות אי טרפות איס‬
‫דוקא קי סימוריייון או קי לאס דינוייו נ ו י ‪ .‬אינפירו בהמות ביב׳אס קי לאס דינוייו אי סאליירון נבלות או‬
‫טרפות אזין מירקאנסייהאינאנאןקון אייאס )וכן נהנו כל העולם ופוק חזי וכי׳ חס״ל י״לסי׳ט׳( ‪ .‬אי‬
‫איסטו דוקא קי לאסדיגוייו איל שוחט ‪ .‬אינפירו קין קי נון סאב׳י לוס דינים די שחיטה אי קירי דינוייאד‬
‫קון איסור אי ב׳ינדיר לה קארני אלוס גויס איסטו ודאי קי איס אסור שמתחלה עושה נבלה נשכיל מכירתה לחול ולא‬
‫משום לבר היתר )באה״ט שס סק״ג( והלב״ל כי׳ נ׳׳פ כ׳ להוא איסול לאורייתא ע״ש חזיר אי סי‪5‬׳ו די חזיר איס אסור די‬
‫אזיר מירקאנסייה קון איל )לבוש( *• ‪#‬אבון קי לו איזיירון קון סיביו די חזיר איס מותר די אזיר מירקאנסייה‬
‫קןן איל אי אנסי אים מותר די לאלאר קון דיטו שאלון ‪ .‬לכל מה שאסרו הוא לוקא בחלב שהוא בעין לחזי לאכילה משא׳ינ‬
‫•י‬
‫מ ז ר‬
‫‪,‬‬
‫ת‬
‫^‬
‫ר‬
‫ןלא חזי לאכילה נזה כ״ע מולו לאין שייך ל;זור שחורה אנזו אכילה ועוד כיון להבורית אינו עומל לאכילה אלא כולו משו׳‬
‫לתשמיש הר כמו חמור וגמל)כרם כלמה הי׳ ט׳׳ז מש״ל כ ס ( ‪ :‬פ׳תטאס גוזאנייאדאס איס מיתר לי אזיר מירקאנסייה‬
‫קון אייאס)מחב״ר סי׳ פ״ל אות ל״א(‪ :‬מומיא איס מותר לי אזיר טירקאנסייה קין אייה אי אנסי איס‬
‫מולזר לי קומירלה פור מיליזינה אפי׳ חאזינו קי נון איס לי סכנה )הרלב״ז ח״ג סי׳ תקע״ח שבט יאולה סי׳‬
‫שמ״ט חס״לשס(‪ :‬פיישקאדו קי לו ייאמאןמורונא אי אנסי סוס גואיב׳וס קי לוס ייאמאן חאלייראפי׳‬
‫קי סון אסורים לי קומירלוס איסמותר לי אזיר מירקאנסייה קון אייוס )כנה״ג שם בהגה״ע אות יו״ר(‪:‬‬
‫בינו אי לינאגרי לי ערלים קי סיירב׳ין ע״ז סיינלו איס אסור בהנאה איס אסור אי לי אזיר מירקאנסייה‬
‫אינפייו סתם יינם לי ישמעאלים איס מותר לי אזיר מירקאגסייה כיי; לאינו אסיר בהנאה הי״ל כשאר איסורים‪.‬של‬
‫לכליהם יפיי בסחולה וגס ליתא לע״ו ליכא כיין של ישמעאלים לשם האישור הוא מניס בנותיה; ליל משא׳׳כ בייגס של ערלים )חם״לשם(‪:‬‬
‫ר^אית ליל קואשו לי נבילות אי טריפות איס אסור לי חזיר מייקאנסייה קון אייוס‬
‫כיון‬
‫שהגוי אוכלים עול זה‬
‫ם‬
‫כמו פאר בשר יש איפור משוס משתחל באישורי תורה ‪.‬לנבילה איפורה מן התורה )ח‪:‬׳׳ל שם( ונפי מ״ש לעיל לנהגו העולם להסתמר בנבילות‬
‫וסריפות שנשחטו בהכשר ‪-‬פ״הידפותר להספחדבעור הקינה דמאי שנא העור מהנשר ו א נ ו אסור אלא כששי* הישראצ&יםור או בעור הקיי‪:‬‬
‫ירד ח״ב אור‪ ,‬ס סחורה‬
‫‪5‬ל נבילות ועמממ־של ג ר ס ל‪6‬היה להם שמת היתל כלל ‪ :‬ג׳יחין גון' סיאידי טיגיי אין קאמ אמבח קי לי ייאמאן‬
‫טאאוטאן פארה קיליפאדה או פארה ב׳ינלירלה אי גאנאר קון אייה אינסירו לאסאב׳יס קי אב׳לאן קי סייא־־‬
‫מאן פאפה גאייו איש מיוחל לי טינירלאם אין קאזה אי גאנאר קין אייאס‪ .‬ואס המיס אינם רוצים למכור עור הארנבת‬
‫ש‬
‫לחוד אלא עש הנשר והיהודי קונה העור עס הגשר ומוכרים לגוי ו מ ו י מפשיטו ומחזיר העור ליהולי ומשלם הבשר צילד להתיר והעלים עין‬
‫מהם והנח להס לישראל נוב״י מהדורא תניינא סי׳ ס ״ נ ‪ .‬קואירוס די קיזאס אינקונאלאס איס מוהר לי אזיל מירקאנ*‬
‫סייה אי אנסי איס איל מנהג קי אזין מירקאנסייה קין סאמאראס לי חיוח אעקונאדאם)שו״ג(• טודאס איס״‬
‫טאס קוזאס קי ליש׳ימוס קי נון סיפואילי טראגיאד קין אייאס נין סיקירי ליג׳י קי איל ג׳ילייו נין סואילי‬
‫טראטאר סאלב׳ו אפי׳ ג׳ידייו קי טייני חבר גוי קי לילייו פר׳ פארה קי טראטי אי ליקי גאנאראן סירה בחברה‬
‫אאלי קי לי אקאב׳ילי אסו חבר גוי קי נון טראטי קין נינגונה קוזה קי איס אסור אל ג׳ילייו לי טראטאר אי אנ־‬
‫סי ג׳ידיו קצב נון סיסואידי ארקילאר אונלי און קצב גוי קי איל רוב לי סו טראטי איס קין נבילות אי טריפות‬
‫פארה׳ אי&קירג׳אר לאס בהמות אי ב׳ינלירלאס אפי׳ קי איל ג׳ילייו נון טייני נינגונה פארטי אין לאס בהמית‬
‫סאלב׳ו קי טומה סו פאיה פור סו לאזרה קון טילי נין סיפואילי ארקילאר )חש״ל שם והרב ז״א ח״ג שי׳ צ״ד ל דיש‬
‫מתירים לתת מעות לינרי נתירת עיסקא ‪ rfri‬ולתת בנבילות וטריפות ולחלק הריוח עמו כיו; שאין הישראל נעפל עם מ ו י כלל וא״כ לינא‬
‫למיחש דילמא אתי למיכל מיניה והרב מנתם לדוד י״ד סי' י״ד התיר למי שאומנותו בפך להיותי מ־סור להתעסק גם נ מ ר י ם עמאיס‬
‫טודאס איסטאס קוזאס קי ליש׳ימיסקי סין אסורים לי טראטארקין אייאסאיס קוזאס קיסון אסורים לי‬
‫לה ליי אינפירו קוזאס קי סין אסורים לי חכמים קומו ליזיר ליג׳י קי לה מונג׳ו איל גוי אי קיזיס לי גוי אי‬
‫מאנטיקה אי סימיז׳אנטי קוזאס קי סון לי חכמים איס מותר לי אזיר מירקאנסייה אפ׳ואירה לי יין נסך אפילו‬
‫סתם יינם אפיי קי איס לי גזירה לי חכמים איס אסור לי חזיר מירקאנסייה קון איל‪) .‬לבוש שם סכ״י והרב בית‬
‫ה ל ל‬
‫‪5‬‬
‫י ' פ״י םק״נ( כ׳ דיש נוהגים אישור לעשות סחורה נדנר מאכל האסור אפיי מדרננן כגון גבעות של גויס ושמעתי שעונשים על מי ש ע ו ן ‪-‬‬
‫סתורה נזה וכמדומה לי שהוא תקנת מיינם ענ״ל ‪ .‬נבילות אי טריפות קי לאס ליגיייו איל גוי קין איסור ייאה לישיימיס‬
‫קי איס אסיר לי אזיר מירקאנסייה קין אייאס אינפירו סי ליליב׳י איל גוי אל ג׳ירייו ליפואידי טימאר נבילוח א‪,‬‬
‫טרפות פור סו ליב׳ילה אינפירו מירקארלילגוי נבילות אי טרפות אי ב׳ינליר איל ג׳ידייו איס איסיר גמור‬
‫)נליב לב חי״ל סי׳ ט״ה טש״ב( אי קומו איס אסור די חזיר מירקאנשייה אנסי חיס אסור לי מירקאר נבלית‬
‫אי טרפות אי לארלאס מתנה אל גוי ימתנה כמכר דמי דאי לאו דקניל הנאה מיניה לא יהיג ליה מיי׳ )פרי תואר משם הב״י(‪.‬‬
‫חזירים נין סיפיאילי אזיר מירקאנסייה קון אייוס אי אפי׳ סי טייני חבר גוי נון פואילי טומאר לה גאכאכ־־‬
‫סייה די ליס חזירים סאלב׳ו דיטה גאנאנסייה די לוס חזירים קי סייה דיל גוי אי איל ג׳ידייו קי טומי גאכא;־־‬
‫סייה די איטרו ליגאר או שהגוי לנדו יתעסק נהםדכיון שאין לישראל עשק עמהם לא ש״ךשינא לאכול מהם דזא זהו טעמו של א י‬
‫־ ו ר‬
‫הזה ז״א ח״ב סי׳ ל״ז יחת״ש חי׳׳ד סי׳ ק״ה המציא היתר אחת על אופ; זה שהישראל ילוה מעותיו לגוי והוא יקנה לעצמו חזירים ‪1‬ינמרס‪1‬אח״ע‬
‫יקנה הישראל ממנו הגשי בעד חובו שהיא חייב לו ולא ימשוך ולא יתעסק הישראל כלל יהגו׳ ׳מכיר הבשר‬
‫ייתן הקרן והדיח לישראל ילכמל‬
‫פוסקים אין ישראל קונה מגוי בכסף בלי משיכה וא״נ קינה הו״ל כגונה בחובו דמותי דהו״ל כמציל מידם עש׳׳נ •־ חזירים קי ריסי ־‬
‫ב׳ייו דיל גוי פור סו דיב׳ידה אי סי ליס ביעדי לוגו טייני פיירדיטה לוס פואידי דיטינירלוס אסטה קי טיפה‬
‫ביאין קימפלאליר)פנים חדשות( וכ; מותר למוכר; על •ד על יל נמ״ש בח״מ שי׳ ת״ט דמי שנפלו לו חזירים בירושה אין מח״גין אותו‬
‫למוכרן ביחד אלא מיכרן מעט י ‪ : • -‬סחורה נוים קי גייינין קרבן בארייאם קי דעוייאן קארנירוס נון פיאידי איל‬
‫ג׳ידיייו מירקאר קארנירוס אי ב׳ינדירלוס אלוס גוים פארה קי לוס דיגויין פור קרבן)נדיב לב חי״ד סי׳ צ״ג(‪.‬‬
‫אי אנסי י׳ידייו קי מירקה בהמות אי לאס דגוייה קין סכין פגוס או לאס דיגוייה סור מאנו די גוי אי לאס ב׳ינדי‬
‫אליס גויס איס אסור דהו• איסירא דאורייתא איסור ‪:‬־‪,‬ירה נינריס האשורים נלא ;וימנו לי ליעתהרנה מהפוסקים )בית יאודה ח״א‬
‫י ׳ ט״י'• סחורה איה אסור חל ג׳ ידיו די ארקילארכי אונדי איל גוי פארה אזירלי קומידאס סור ראזון קי לוס‬
‫ירם‬
‫‪8‬‬
‫מ ע‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח״ב אות ס סחורה‬
‫מא‬
‫גויס קוזינאן בשר בחלב אי איל נ׳ילייו איס אסור לי קוזינאר בשר בחלב סי טאנביין קי סיסואילי אולב׳ידאר‬
‫אי פואירי גוסכיארלי סוסקומיראס אי סי טאנביין קי אזי מירקאנםייה קון יץזאםקי סון אסורים )קול‬
‫אליהו ח״א חי״ל סי׳ כ״ז(‪' :‬שתי וערב קי איי אין לוס ג׳יב׳אייריס איס מותר לי אזיר מירקאנסייה קין‬
‫אייוס )זחלי ולאי עושים לנוי בעלמא(‪ .‬אינפירו שתי וערב לי פלאטה או לי סוג׳ איל מנהג איס לי נון‬
‫אזיר מירקאנסייה קון אייוס דהן אמיז דמפשנו ינרי מורם בי״ל רסי׳ קמ״א שכ׳ צורת ש״י שמשתחוים לו זינו כ ד ; צלם ואסור‬
‫בלא ניטיל אכל ש״ו שהזלין נצואר לא מקרי צלם ומותר ע״נ נראה מזה דשרי אלא שמדברי הש״ן אין נראה כן ואנו נוהגים לאשור עפ״י‬
‫דברי הש״ןי איל במקום שיש מנהג להתיר אין בידט כת לאשור כיח דיש קצי‪ .‬םמך להיתר די״ל דמסתמא לא נעשו אלא לזכרון בעלמא )ז״א‬
‫ח׳׳ב היי מ״ה(‪ :‬סאנגרי איס מותר לי אזיר מירקאנסייה קון אייה סיינלו קי סי איגיאלו אלאס אגואס אסיגון‬
‫לישו איל פסוק אין לה סאנגרי לא תאנלנו על הארץ תשפכנו כמים אי קומו קין לה אגואה פואילי אזיר‬
‫ונוב״י מהחרא תניינא סי׳ ס״ב חי״ל(‪:‬‬
‫מירקאנסייה אנסי טאילי אי קו ן לה סאנגרי)פדי תואר סי׳‬
‫ק צ ב קי טייני סוס בהמות אי לאס לייוייה אי סייצלו נון איי קין קי סיפה פורגאר לאס פיירנאם קאלי קי‬
‫לאס ב׳ינלהבאראטו אלוסגויס איפיירלי ליל קאפיטאל נון פואילי אזירליטאס פיירנאס נון פאס*‬
‫טרימה נון סארנ׳ינ׳ה פארה לינלירלה אלוסיגויס אף כי איםור סחורה ביכר האיסור הוא איסור תורה כמ״ש הםר״ח סי׳‬
‫קי׳׳ז מ׳ימ היינו דוקא היכא דמעיקרא קנה דבר אישור כדי להרייח בו איל היכא דבהיתר בא לידו כגון צייד שצד עופות טמאים בלי מתכוין‬
‫או ‪:‬צד עופות טהורות עם טמאות יחד ודאי פשיטא דמותר למוכרן ולהרויח כהן כמ״ש מרן בש״ע שם ונ״ד הו״ל כנזדמנו לו דהרי דעתו‬
‫מעיקרא הוא משני בשר הצלעות דאין בו ניקור ופסק דאף דמן הדין מותר אמנס יש לחוש להברת האוסרים )שדה הארץ פי׳ ב ( ‪:‬‬
‫׳‬
‫סחירה קאב׳אייוס גאמיאוס קומאלריז׳אס נאטוס מאיימונאס איס מותר לי אזיר מירקאנסייה קון איייס ‪.‬‬
‫איל כלל איס קי קוזה קי איס ראוי פארה קומיר איס אסור לי אזיר מירקאנסייה ‪ .‬אינפירו קוזה‬
‫סחורה מי שנזדמנו לו‬
‫קינון איסאסורלי קומיראיס מותרליאזיר מירקאנסייה )יכין ובועז סי' כ״ה( י‪.‬‬
‫נבילות וטריפות ואינו בר הכי למוכרן יכול לעשות שליח לישראל אחר שהוא בר הכי למוכרן בשבילו ולתת לו שכר טורחו )ז״א ח״ג סי׳ צ״י( ‪:‬‬
‫ס ח ו ר ה יהודי שנשתתף עם הנוי בחנות והגוי מוכר שארשיג׳יאה מבשר טריפה לגויס אם ידע היהודי שהמוכר יש לו בשר עריפה ונשתתך‪.‬‬
‫עמו הא ודאי עבד איסורא ואסור ליהנות מן הריוח אבל אס לא ידע שמוכר טריפה אלא אחר שעשה שותפות יכול ליהנות והיינו דוקא בי‪:‬ר‬
‫בנמצא בעת השותפות אמנם כיון שגוי זה עוסק בבשר טריפה ככל חודש הא ודאי אינו יכול ליהנות ואס היהודי אינו יושב מס הגוי בחנות אלא‬
‫יי( קצבים קי ליגוייאן לאס בהמו׳‬
‫"׳״י‬
‫)‬
‫י "י‬
‫~‬
‫״* י‬
‫נותן לי‬
‫אייוס פדופייוס קון קוגיייו פנוס פארה ב׳ינלירלאס אלום גרם פארה נון פאגאר לה גאבילה אזין איסור אי‬
‫איס אוי לי מיטירלוס אין כדרי אי אין שמתא )כנה״ג(‪ .‬אי איסטו איס לוקא קואנלו ליגוייאן קין סכין פגום‬
‫הינפירו סי טוייאן איל קוג׳ייו ליל שוחט אי לה ליגוייאן איס מותר וכן נוהגים נשאלוניקי ואינדימי כשיש להם בהמה‬
‫מ ע ו ש‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫ז י א‬
‫‪c , n‬‬
‫ע מ‬
‫א‬
‫ש י כ י ל‬
‫ל י ? ‪ :‬י ת‬
‫א ‪ :‬מ ת‬
‫ה ‪ 6‬ש ג ה‬
‫‪:‬‬
‫ס י ׳‬
‫ר‬
‫כתושה שאינו יכול למוכרה בערן שמינה והוצאות הגאבילה מרובה שממין אותה בסכין כשר להוציאה מדין ננלה ואינם נידקין הריאה ומוכרים‬
‫אותה לגויס ושפיר עבדי )שו״ג( ‪:‬‬
‫ו‬
‫סעודה‬
‫*‬
‫סי אקאי׳ילי לי נון קומיר גיונטו קון ערל קי סיירב׳י ע״ז דהאיכל עמו ?אלי אוכל נשר שקן והמזמניעל‬
‫בולחנו ומ‪:‬מח עמו כאלו גורס גלות לבניו )הר״ם מרוטניורג סי׳ פקע״א בשם פרקי דר׳ אליעזר )זכר נחן חי״ד ע׳‬
‫אכילה אות ל ׳ ( ‪ :‬סי איס סעודה לי בולה או לי ברית טאנטו קי איס גוי קי סיירב׳י מ״׳ז טאנטו קי איס‬
‫ישמעאל נון סיקירי דגיו קי איס אסור לי איר אסו קאזה אי קומיר ליל גוי סאלב׳ו אפי׳ קי נון קומי קין‬
‫גויס אין אונה מיזה סאלב׳ו אין מיזה אפרופייאלה לי ג׳ילייוס אי אפי קי קומין לוסג׳ילייוסלילוסוייו‬
‫אי אפי׳ קי סירקוז׳ין לוס ג׳ידייוס פור סו דיג׳ו דיל גוי אין לה קאזה דיל ג׳ידיין אי אפי׳ קי קומק לי לו סוייו‬
‫איס אסיר‪ .‬אינפירו סי לה סעודה נון איס ני‪ ,‬חופה ני די מילה סאלניו אמיגוס קי קומין אי ניב׳ין איני‬
‫נ׳ונטו א* קאדה אונו פאגה שו גאסעי סי סון רוב י׳ילייוס איס מותר די איר אפי׳ אלה קאזה דל גוי אי‬
‫קומיר אי ביב׳יר נ׳ונט אין אונה מיזה אפי׳ קי איל נוי גאסטה טולץ ‪ .‬אינפירו סי לוס גיילייוס סק מאס‬
‫פוקוס‬
‫י•^‬
‫‪,‬‬
‫דמשק‬
‫י‬
‫יוידח״באותססעודה‬
‫אליעזר‬
‫פוקוס קי לוס גויס אי אפי׳ מינואר אי מיטאד איס אסור די אסינגיארסין אין אונה מיזה קון לוס גויס אי‬
‫אפי׳ סי גון איס אין לה קאזה דיל גוי ני איל גאסטי איס דיל גוי איס אסור אי אפי׳ סי איל ג׳ידייו קונבידו‬
‫אל גוי אין סו קאזה אי איל ג׳ידייו גאסטה באסטה קי קומין אין אונה מיזה אי נון איי רוב ג׳ידייוס איס אסור‬
‫וליכא חילוק בין עע״ז לישמעאל דעיקר האיסור משום חחנוח וכ״ז אינו אלא ביושבים בשולחן א' אבל כשאינם‬
‫מסובים בשלחן א׳ ליפא כוס איסור דאז אפי׳ הישראל הס המיעוט לא איכפת לן ואפי׳ אם מזמינם הגוי לביתו‬
‫כל שאינם יושבים בשולחן א׳ מותר )חס״לחי״ד סי׳ כ״י( ‪ :‬סעודה רביעית נסה״ק מ ו נ י ת י נליני סעודה לין י׳ כ׳‬
‫‪:‬זמנה עד ארנע שעות כמ״ש מר חמ״י והרנ מחב״ר וניד‪ ,‬מנות‪ :‬וראיתי נחש״ל סי׳ ש׳ ‪ :‬כ ׳ לכל הלילה ומנה ולא ילענא מהיכן עכ׳״ל והן עיזה‬
‫ראיתי נשער הנינות בדף ס׳ ע״נ בכי לנמ״ש קרובת שנת נמ‪:‬נת כל הלילה ההיא וראיה לזה עני! סעודה ד׳ ענ״ד והרי מציני‪:.‬הרנ'״ל סונר‬
‫שזמנה נל הלילה‪:‬‬
‫ן נדיקת הסכין שאמרו שצדן שתהא אכישרא יאטיפרא ואתלת רוחתא נדי שירגיש אנישרא ‪5‬רין שיחתוך הצסיין ע י עקריילא יניח‬
‫י מהצפיק הגדל י כלים אלא הלבן שעל הנשר נדיקא ויחתוך הנשר סנינו אותו הנשר הגדל שאס יחתכו אוחו לא יורגש נ ה כ א נ‬
‫•חתין אותו עד שיגיע למק‪1‬ס‪.‬כאנ ואז ירגיש ננשר‪ .‬ואני הכותנ נשית׳ ובחנתי זה ועלה נידי להרגיש עי״ז אשי׳ פגימה קטנה)מעה יוסף ׳*ד סשי׳ו׳(‪:‬‬
‫‪t‬‬
‫אות ע‬
‫א ‪ rflfijW‬קי טיינין איל ניקו אנג׳ו קי לוס ייאמאן פאטוס אי לוס אינגורדאן קון מילסאס די נבילות‬
‫אי טריפוה קין קירי קומירלוס לוס אינגורדיסקה אין סו קאזה קין קומידאס די היתר אי סי‬
‫לאס מירקו דיל גוי קאלי קי אספירי ‪ 24‬אוראס די לה אורה קי לאס מירקו קי סי ליפאיידה לה קומידה די‬
‫איסור קי קימייי אי דיםפואיס קי לה דייוייאי והניא‪:‬ס מעשה נשעודת נ ד ת מילה שהיו סיעת גלולה של ת״ח ושופריס יהניא‪,‬‬
‫כסעודה העוף מ ז י ואמרו משמי שהייתי אוסרה וכולם משכו ידיהס וסלקו את העוף מעל השולחן מנלי גגיעה וכ׳ דהמנהג הזה להאכי)‬
‫טחול׳ נהמה מקרונ נא שמקודם לכן היו מסטמין אותם נשונין ונשאר מאכלים שמפטמין לתרנגולים וכיון שכן אין לתמוה למה לא א ש ‪-‬‬
‫הראשונים ולבסוף משיק דהנפש היפה ניראת ה׳ שקן ׳שקצם אפי׳ עכרו נ״ד שעות שלא אכלו דנר האיסור )נע׳ ח״ סי' צ׳( ‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫רו‬
‫עוף קי לה איסקודייארון דיינטרו די אטואינדו די בארו אינב׳ידרייאדו אי דיספואיס סיטופו לה אג׳י טרפה‬
‫דיטו אטואינדו די בארו נון פואידין מאס קוזינאר אין איל יאשי׳ לרשי״ס יהונר יעירוי הוא ככלי‪:‬ני היינו יוקא‬
‫לענין נישול שאינו מנשל אבל לעני! נליעה הוי ככלי ראשון )בעי חיי סי׳ ק״ט(‪ :‬עוף קין קיסיקומייו לה אב׳ י אי דיספואיס‬
‫קי ייאה סי לה קומייו סיטופו קי פ׳ואי טרפה נון טייני נינגון איסור אי נון סיקירי כפרה ולא ימי למ״ש בנזיר י כ ‪/‬‬
‫ילא ' י ע יאשם ונשא עונו ומה מי שנתכוון לעלות נירו נשר טלה ועלה נירו נשר חזיר כגון חתיכה ספק של שומן םפק של חלב אמר קרא‬
‫יי׳כא אח עוני וכי׳ מ״מ נלאה ללוקא התם שנולי הספק קולס שאכל אכל אס לא גולל הספק על שאנל הוי אונס ואניס רחמנא פטדה ולא‬
‫צריו כפרה)פנים מאירית ח״נ ס״ מ״אוח״ג שי׳ י ׳ ט ( ‪ :‬עוף קי סיטופו דיינטרו די לאס טריפאס אונה בוג׳יגיה ייגה‬
‫די מאטירייה קין פלימאס גראנדיס אי ג׳יקאס איס טריפה דיטה אב׳י ולא נמו שכ׳האחלוניס הט״ז בששי׳ נ״א נשס‬
‫הנ״ח שהדעת מכרעת מתוך שנתרנה שומנס לא היה נח נטבע האויזא להוציא גידול הנוצות לחין וגדלו נפנים ודבל זה בדוי מלב ואין הדעת‬
‫הובלתי ונשתקע הלנר ולא נאמר ואיפכא מסתירא שבלעו הנוצות ונשוף הנוצות חדים כמו קון וניקנו בכי מעיס ויצאו לחון לתוך חלל הגוף‬
‫יש״׳ הליחה נקרם עליהס עור למעלה ולינסכלין קין הנמצא בחלל הגוף אלא אס נמצאו מונחיה בתוך המעיס ללא יצאי לחון לחלל הגוף גו­‬
‫י‪ :‬להכשיר אבל אס נמצאי בחלל הגיף נזה יש להטריף )פנים מאירית חייג סי׳ ׳״ג( ‪:‬‬
‫נ‪:‬י»ק לל!‪:‬׳'א א״ח כ׳ משש הרב גור אריה שכ' לאין לענות קלושה אחר ערבית ע״ש ‪ .‬והן עתה ראיתי בשיורי טהרס‬
‫^‬
‫הנד״מ דצ״ט ע״י שכ׳ וז׳׳ל יהן עתה ראיתי שפר דמש״א הנל״מ מקיצורי לינים שהניא פוסק אחל‪:‬לא נראה בעליל‬
‫י‬
‫אצ)י‪:‬י ‪ : :‬׳ לאין לענית קדושה אחר ערנית וזה דלא כמ״‪ :‬נסשר׳ מעט מיס דשס הרב עשה פשק דשפיר י ל לענות קדושה אחר ערנית‬
‫ישם ה ״ המגיה אש׳ין שמו כ׳ בסוף זה הפסק וזה דלא כהדמש״א ולא ידענא למה עלה עשניו עלי לומר ודלא כהדמש״א וכי פסק אני‬
‫עניני ‪:‬כ׳ וללא וכי' אני כ׳ סברת הנו"‪ :‬וגס ‪ :‬׳ ולא ראיתי נזהרין נזה ושהדי נמרומיס שגס אני בעצמי אחר שאנחנו מתפללין ערבית‬
‫מיע״י הייתי עונה אתל ערנית כמה קדישית א״כ לא שיין• ליטר ודלא יכו׳ יי״ל‪:‬‬
‫נו‬
‫עכבר‬
‫‪p&21‬‬
‫ג עכבר‬
‫ירד ח״ב אות ע עכבר‬
‫מב‬
‫אליעזר‬
‫קי קאייו ליינטרו דיל קוזינאלו אי לו סאקארון אי לייו טעם אין איל קוזינאלו סי טן סי‬
‫אסקייה סיפואילי קומיר איל קוזינאלו כלא אמרו בנותן טעם אלא כנותן ישעם לשבח אבל סתם עננר נותן טעם‬
‫לפגם היא וכל ניתן טעם לפגם מותר וחי בתרי במיל ואי מכוס ינריה לא בטלה ה״מ היא גופה אבל פליטחה בטלה היא מ א ר איכורין ‪.‬‬
‫ושמור עיקר זה שאס פליטת האיסור הוא מנוהגי טעם ל‪:‬נח מכערין ליה נס׳ ואם הוא מנותני טעם לפגם חז בתרי בטיל ומכאן חדי; לכל‬
‫האימרין)הללב״ז בחלשות פי׳ תש ״׳(‪ :‬עכברים נון סי קומין לוס ליסטילוס סאלנ׳ו פורקי טיינין סיל‪ .‬אינפירו‬
‫סי ליס מיטי אגואה קי ביב׳אן נון אזין לאנייו אלוס ב׳יסטילוס)שיורי טהרה ע׳ עין אות נ׳(‪:‬‬
‫ד ערלה ארלוליס לי ערלה לי לימונים לי גאראנג׳אס לי אתרוגים טולו טיינפו קי איינלה נון‬
‫קריסייו איל פירוטי סאללו סולו לאס פ׳לוריס פואילי גואיזמיר אין אייאס ‪ .‬אינפירו סי‬
‫*‬
‫ייאה קריסייו איל פ׳רוטו נון פואילי נוזמיר אין איל סיינלו לה ערלה איס אסור בהנאה לק צריך ללקלק שלא יריח בפרי‬
‫‪,‬‬
‫עצמו אעפ״י שהיא בוסר אלא בעולו המלל שכך שנו םעלין והלולביו ומי גפנים והפמלר מותר בערלה ונרבעי הלכך מותר להליח בפרחים‬
‫של האילנות של ערלה אעפ״י שיש בהם עקל הפלי לפי שעליין היא כמלר יכיין שמיתר לאכיל כ*פ שמותר להליח גו אבל אם גלל הפרי קצת‬
‫אסול להליח בו וכ״ש לאוכלו ולענין הולל מותר להליח כו ולאוכלו ללעניןערלה עץ מאכל אמר רחמנא זאעש״י שעישין ממנו מרקחת ואוכלים‬
‫אותו אין אוכלים אותו למזון כשאר פילות הלכך אין זה עץ מאכל כללאלמלתא אין לן לבר של ערלה שיהיה אסול להליח בו אלא אילן הנטוע‬
‫'לשירות מאכל ומריח כפירות עצמן אפי׳ בעוזם בוסר ולא בעוזם המזר)הריב״ז בחזנות סי׳ מ״י(‪ .‬וכן מותר)ברך ברכת האילנות בפרחי ערלה‬
‫כמ״ש בהה״ק אפ״י זוטרי בזיני ניסן ע״ש ‪ .‬והרב בית זוז סי׳ קמי־ו פסק מחוצה לאי; מותרים ואין בהם יין ערלה אבל בא״י ראוי להחמיר ע ״ נ ‪:‬‬
‫אות פ‬
‫א ‪ £‬ף { פאן די בעל הבית גוי איס אסור די קומיר )משוםחתנות(‪ .‬אי נון אים אסור סאללופאן די‬
‫‪ 5‬מינים קי שרן טריגו סילאדה טסמין שבולת שועל ושיפון ‪ .‬אינפירופאן די ארוז די מיז׳ו די‬
‫קוקורוז נראן מרקו איס מותר)כ״ע רסי׳ קי״ב( ‪ .‬אי נון סייאמה פאן די בעל הבית קי דישימוס קי איס‬
‫אסור סאלב׳ו קואנלו לו איזו פארה סו קאזה‪ .‬אינפיה סי לו איזו פאדה לינדיר איס מותר)מורס( יי‪ :‬מקומית‬
‫נ » ו היתר אפי׳ גפת בעלי בתים)פר״חסק׳׳ח(‪ :‬איןלוגאריס קי נון איי איקמיג׳י פאנאלירו ג׳ילייו מירקאן פאן דיל‬
‫פאנאלירו גוי אי איס מותר )שס ס״ב( ‪ .‬אין לוגאריס קי אוזארון התיר אקומיר פאן ליל פאנאלידו גוי‬
‫אפי׳ סי איספאן קי איסטהאמאסאלו קון גואילוס או קי איסטהאונטאדו קון גואיביו איס מותר ׳)‪:‬ט‬
‫׳ ץ ( ‪ .‬אי איי קין דיזי קי סי איסטה אונטאדו קין מאילו קי איס אסור)מורס(‪ .‬י ה ע כנ‪:‬״ג כ׳ אני מחמיר ״י‬
‫ש‬
‫ס‬
‫עצמי כסברת האוסרים ומיקל לאחרים זכזאי רבינו לסמוך עליו וכבר בא מעשה ליזי שלא היה להם לחם לכובע והתרתי בפומבי ‪:‬‬
‫לוססינייוריסקי לאן פאן איןקאלה לייאה אלום מוסוס איאלוס מידיקוס לילייוס איס מותר קומו איל‬
‫פאן דיל פאנאדירו)פר״ח שם סקי״א( ‪ .‬אי סאלריש סי׳ קי טודוס לוס קי הון מתירים פאן די גויס איה‬
‫אין לאס סילדאדיס קי איי מיס חיים קי גון איי חששא די גוזאנוס‪ .‬אינפימ אין לוגאריס קי נון איי מיס‬
‫הייס קומו פה ירושלס תובב״א סאללובילימוס טומס מי בורות אי סיטופאן אין דיטאס אנואס גוזאנוס‬
‫לאלפים ולרבבות אי סיקירי לה אנואה מויי ביין קולאדה נון איי קין קי סיאה מתיר פאן די גויס אסיגון אלי‬
‫זימוס ארילה בדיני אפייה דין א׳ אי נון סיקירי דיג׳ו קאלי אי שירביגי אי סאליפ אי אגואה דולסי קי‬
‫לינלי? לאס גויס קי איש איסור גמור ושנ״י'• פאן איספונג׳את ויש ‪:‬יןורין אותו פאן זי ריי ובארוס קורין אותו םאשטא‬
‫‪5‬‬
‫ריאל ובטירקייה קורץ אותו ביכקוטינה שי‪ :‬בו ריבוי ביצים וצוקר ומעט קמח אי שרי באכילה אם יש נו משום בשו״ג או ד־למא הו״ל כפת‬
‫סלטר במקום שנהגו בו היתר‪ .‬והשיב להמר פשוט זתשור לאוכלו מזינא והמיקל בזה אינו אלא מן המתמיהין שהרי הרע״ש סי׳ כ״ח נכא}‬
‫על מיני מתיקז שעושין הגויס מסלת וזב‪ :‬כ׳ אי קמחא עיקר אסירי מטעם להי״ל בשו״ג ללוקח נפת התירו משוס חיי נפש עש׳׳ב א ‪.‬מא‬
‫היכא די־‪,‬מחא ' י י אסירי משוס נשו״י ואין לנו להתירו משוס לתא זפת זהא חין בזה משום חיי נפש וכפי מ״ש ליחה הפאן איספונג׳ ארז‬
‫קממא היא עיקרומברכין עליו במ׳׳מואיתימא מציה עיקר כ״ש ק״ו לאיתניה משוס נשו״גאלא לאפי׳ אס נאמר לקמייא י ק י א‪£‬״‪ :‬אבו‪.‬־‬
‫משוש‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ע‬
‫דמשק‬
‫ירד חיב אות פ פ ת‬
‫אליעזר‬
‫משים גשו״ג ‪ .‬וראיתי צהפריח ינריס תמוהים נוה לנשיי קינ סקייז הניא לנרי סריב״ש המי והעלה למיני מתיקה הנשאל עליהם הרינ״ש ז״ל‬
‫כיון דראזי לברן עליהם נמ״מ קמחא עיקר ולא הלנש ויש נהם משום נשו״ג ‪ .‬ואילו נאותו סי׳ סקי׳׳א נ׳ שנשאל על סאשטא ריאל של גויס‬
‫אי שרי נאפילה והעלה לקמחא עיקר והו״ל נפה של פלטר‪ .‬והאמת מלנל שלנריו הס השן לנרי הריג״ש הנו׳ עול נה שהם הפן לנרי עצמו‬
‫)קול אליהיח״גחי״יסי׳ נ׳ ע״ש(‪ :‬אינכיזאמיס דיאקיקי נון סיפואידי קומיר דיניו פאן איספוגג׳אדו די לוס גויס‬
‫סיינדו איי פור בשולי גויס אי אנסי לה דולסורא קי אזין לוס גויס קון ארינה קי לה ייאמאן נישיסטין אי‬
‫דיטה דולסורא לה ייאמאן ראטי לוקוס אי איס קוזה בלאנדה )שדעת זקנים נוחה ממנה( סי איס איל רוכ‬
‫ארינה נון סיפואידי קומיר אינסירו סי איס איל רוב צוקר סיפואידי קומיר יהציקי הו׳׳ל דני הנאכל נמות שהיא חי ואין‬
‫נו משוס נ ש ו ״ ג ‪ :‬פאסטיל קי לו איזיירון קון מיאוייוס אי לו קוזיירון קון אזייטי אין טיב׳סין ג׳ונטו קון‬
‫איטרוס פאסטיליס אי דיספואיס קי סי קוזיירון סי אקורדארו; קי לוס מיאוייוס נון לוס סאלארון סי נון איי‬
‫אין דיטוס פאסטיליס קי סיקחיירון דיינטרו דיל טיב׳ סין ‪ 60‬טאנטוס אינפ׳רינטי די טודוס ליס מיאוייוס‬
‫טודוס לוס פאסטיליס סין אסורין אי איל טיב׳סין קאלי איסקאלדאדו וילא כמי שהויה שתשליך הפםםייא שט המימ‬
‫ישאר השאשטיליס מיתרים כאכילה )נעי מיי סי׳ ק״ה עש״נ( יכן הרנ תורת חהי סי׳ ח׳ מלק על מי שכ׳ שאותו הפאסטיל אשוי והשאי‬
‫מיתרים יפסק יאסור הכל אס לא •שיש ס׳ כיין שיש מרק ניניהם מחמת שינון השמן ‪:‬‬
‫פסח לוקי איי אין אלגונוס ליב׳רוס די הגדה קי איסטה לה ברכה די אשר גאלנו אין לשון הקדש אי‬
‫ב‬
‫אין לאדינו אי איי מוג׳וס קי לו דיזין דוס ב׳יזיס אין לשון הקדש אי אי; לאדינו אי איס ברכה‬
‫לבטלה סאלב׳ו קי לה דיגא; סולו אין לאדינו ייאה חבאסטה אי ס* לה קירי דיזיר אין לשון הקדש אי אין‬
‫לאדינו סי אקאב׳ידי אדיזירלה שין שם אי מלטה‪ .‬בינדיג׳ו איל קי מוס ריחמייו וכו׳ אי איסקאפארה בינדיג׳ו‬
‫איל ריהמיין אה ישראל )שיורי טהרה ע׳ פסח אות י״ד(‪:‬‬
‫פד?] הבן כהן קי אין איל דיאה דיל יאר צייט די סו פאדרי או די סו מאדרי לידיירון און איז׳ו ר ‪,‬‬
‫ג‬
‫ריחמה קאלי קי אגה תענית ואס רוייס שהכה! יהיה על סעודת מיוה יעשו הפדיון סמיך למנחה י ‪. - ; :‬‬
‫־‬
‫קיאכדי‬
‫‪I1‬‬
‫ישליס תעניתו וינא על הסעודה כלילה )פ״מ ח״נ סי׳ צ״ח( ־ פדיון בכיר קי סימירייי י‬
‫נאסייו אפי׳ קי נון פאסארון לוס ‪ 30‬דייאס די אורה אה אורה איס חייג איל פאדרי פור רחמיי אסי איז׳ו‪.‬‬
‫(‬
‫י‬
‫|י‬
‫נ ו ג ׳ י‬
‫ד י‬
‫‪3‬‬
‫ד י‬
‫וכ״ש אס ענדו דאז חיינ בשדיו; אלינא דכ״ע נמ״ש נייד סי׳ ש״‪ :‬ם״׳ב מת הנן כתוך ל׳ יום יאפי׳ נ־וס ל׳ יכו׳ אינו ח״נ נפדיו; ע׳׳•'‬
‫י*" לי! " י ״ יתיכף אחר שענר יום ל' אפי׳ מת נתחילת ליל ל״א ח־ינ לפדיתו ילא עוד אלא שחייב לברן• על הפדיון כמ״ש מורס וז״‪1‬‬
‫מת לאיי ל׳ יוינ לפדותו‪ .‬ולברך על הפדיון אבל לא יברך שהחיינו ע״כ והיא משנה פשיטה נפ״ח דככירות משנה ו' וז״ל מת הנן בתוך)י‬
‫ייס אעש״י שנתן לכהן יחזיר לאחר ל׳ ייס אעש״י‪:‬לא נתן יתן מת ביוס ל׳ ניוס שלפניו רע״א אש‪:‬ת! לא יטיל ואס לא גת! לא'י־ין הרי‬
‫יע״כ לא םליג׳ אלא נמת ביום ל׳ אס הוי כלפניו אי כלאחריי הא אש מת אחר שעיר י ש ל׳ אשי׳ שעה אחת ח־ינ בפדיון)!״א ח״ג הי׳ ק׳׳ן(‪.‬‬
‫נ‬
‫ן‬
‫פדיון בכור חאזינו קי נון סי איזו מילה אי ביינו טיינפו דיל פדיון חי איינדה איסכיה חאזיכו קי ט; ליפואידין‬
‫אזיר לה מילה אראן איל פדיון אי; סו טיינפו אי קואנדו סי סאנארה לי אראן לה מילה אי סי איסטה‬
‫קרייאטורה סי מיליזינו אין דיאה די ‪ 31‬איייחה איס ראוי די אזירלילה מילה חינפירמירו לי אראן לה מילה‬
‫אי דיספואיס לו ריחמיראן)חיים שאלח״א סי׳ ל״א פני אהרן סי׳ י״כי ז״א ח״ג סי׳ קמ״ט חת״ס י״ד סי׳ ש׳(‪:‬‬
‫פדיון מוז׳יר קימוב׳ייו דיספואיס די ‪ 7‬סימאנאס און פידאסי דיקארניסין נינגון קונוסימייגטו דייקרייא־‬
‫גיורה כלל אי דיספואיס די טיינפו פארייו און איז׳ו בואינו איס חייב איסטי אייו אין פדיון אי דיזי ברכה‬
‫טאנניין אסיגון איס איל מנהג וכן נהגי בתוכני ירישלם עה״ק יכל שלא יש היכר בחתיכת בשר שהפילה לל עישיס פדיון ומברכים‬
‫כ‬
‫פמ״ש מוהריק׳יו ומורס שיי ש״ה סכ״ג חיים שאל ח״נ סי׳ י׳׳ז וכ״נ הרב ראש משייר שי׳ כ״א באשה אחת שהפילה בתוך ס' כחתיכת בשר‬
‫בלי שוס ריקוס וצורה ובלי שוס עצם וגיייס אלא חתיכת בשר לבד ונעשה מעשה בשאלוניקי בהסכמת כל סרגגיס דפיה יפרה נברכה עיש ‪:‬‬
‫פדיון היב׳דא־ קי נון איי כ ק פואידי איל כהן די אוטרה סיב׳דאד אזיר מורשה אה הון ישראל קי ריסיב׳ס‬
‫דיל אבי הבן לוס ‪ 5‬סלעים פור איל כהן אי אסיגוןלוס ריסיב׳ייו איל ישראל פור חיל כהן אילאיז׳ו איסטה‬
‫ריחמידו‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫ירד דוב‬
‫‪m‬‬
‫אליעזר ‪.‬‬
‫פ פריק‬
‫מג‬
‫?״ל שלותו של ארס כמותו דהייכו שכותב הפהן לשמעון שכותן לו ארבע אמות קרקע בחצירו ואגבן מרשהו וממנהו‬
‫‪ .‬ייחמילי ל‬
‫סלעים לסזיון בצו מכור יע׳׳י קנלתו יהיה הבן פדוי כאילו באו לילו ולא עוז אלא דנלע*ז זאף בלא שליחות‬
‫^ יי‬
‫ל‬
‫ו לזקנות הה׳ םלפים לכהן ע״י •בראל וזבן שזו׳ ז‪:‬א הרי זה זכות לכהן ו*זוע זזכין לאזם שלא בשניו)ז״א ח״ב סי׳‬
‫יז‬
‫קל״ו( ‪ .‬והרב חת׳׳ס חי״ז סי׳ רצ״בורצ״ג מסיק זאע״ג זמזינא יכול לפזות ע״י שליח מ״מ אין מילין לעבות שליח ע״ש טעמו וכן אין‬
‫לקטן כהן כח להוציא הבכור מחיובו ע״ס ‪ .‬והשליח ׳ברי ב׳ הברכות על שזיון הבן ושהחיינו ומהיות טוב אם יש פרי חזש יניח לפניו ומ״מ‬
‫י ב כ‬
‫י ח‬
‫ש‬
‫ה ‪5‬‬
‫ה ת ו ר ה‬
‫י ע‬
‫י כ י ל‬
‫א כ י‬
‫מ ל י י‬
‫ה ז ׳‬
‫ז י‬
‫העיקר נ׳׳ל לכר־ שהחיינו)י״״ס־י׳ יצ״יי(‪ :‬פדיון אכי הכן קילילייו לוס ‪ 5‬סלעים אל כהן מהנה גמורה קוץ חנאי‬
‫קי סי לאטורני ‪.‬אגיראס פשוט קי סאלי לי חובה בלי שום פקפוק כיון שעכ״פ נעה אחת היתה שלו ממש בקטן עולם‬
‫ופמ״ש בקזובין דף י ע׳׳ב למתנה ע״מ להחזיר שמה מתנה בין בפז־ון בין בחלומה )חת״ס מי״י הי׳ לצ״א( ‪ .‬והרב אגורה באהלך זכ״ט‬
‫האריך בזה ומסיק זיזתל טוב ונכון המר לומר לאני הבן ביתן נמתנה ;מורה ע״מ לזתזיר ע״ש‪ .‬והמ יענ! ח״א סי׳ קנ״הכ׳ רמה שנהגו‬
‫‪.‬‬
‫‪,,‬‬
‫ק ל ‪ -‬א אי ן ‪,‬א‪,‬ן ‪v‬‬
‫הכהנים להחזיר הפזיין ט ע וישר לנהוג כן תמיז וכמעט זמדינא צריכין להחזיר ל י‬
‫ס‬
‫ו ב‬
‫מ ש ש‬
‫גז‬
‫נו‬
‫מ‬
‫‪c r‬‬
‫כ ‪:‬‬
‫י ן ן ש‬
‫‪c c‬‬
‫פדיון ליקי אוזחן אטשקאר נהנים ריקוס פארה פליון היינלו ליטורנה אטראס לאס ‪ 5‬סלעים ביין אזין ‪.‬‬
‫םיינלו איל אבי הבן ייאה סי לוס לה לוס ‪ 5‬סלעים מחנה גמורה‪ .‬אי בושקו כהן ריקו א•‪:‬׳ יד‬
‫קיסאס סי אפייאלארה אי סילום טורנארה אטראס )וכיון לברצון הכהן תלוי כפיר למי‪ .‬חח״ס חי״ל סי׳‬
‫פדיק פאדרי קי נון קירי רחמיר אסו איז׳ו לו אופרימין קי לו ריחמה)כו״ח חכם ציי ׳ ״ ( ‪.‬‬
‫רצ״א( י‬
‫פריק איל פאלדי פואילי ריחמיר אסו איז׳ו אין ליאה לי ‪ 31‬קי נאסייו אפי׳ קי איל איז׳ו איסטה אין אוטרה‬
‫סייידאל ליכיס לי סופאללי ולא חיישינן כי אולי מת הבן כביתו כי כל זמן שלא עבדו ל׳ יום אין לו חזקת חייס כי‬
‫ר‬
‫ס י‬
‫ה‬
‫אולי נפל הוא אי‪:‬א אמדען חי הוא מנועם חזקה זאתי מכח רובא זרובא אינם נפל וכ; עבה הלכה למעשה מאון חסיז בבכהונה שקיבל ־׳‬
‫סלעים בפזיון בכור מאת אביו ביום ל״א והבכור היה אצל אמו נעיר אחרת והיה במסיבה כמה מופל;י תורה ולא רפרף אדה בזל תאמת‬
‫הוא לסמכינן אחזקה דאתי מכח רובא זרו‪ :‬נניס בני קיימא יולזות וכן פסק מורס בהזיא בסי׳ ‪ :‬״ ‪ :‬ס״י זהאי פוזה אפי׳ כשאינו עם‬
‫הבן )חת״ס י״ד סי׳ רצ״ד( ‪ .‬ועיי; מעשה אברהם חי״ז שי׳ נ״א ‪:‬סתר הוראת חכה אחד שהורה ‪:‬האב יפדם את גנו בעיר אחרת אעפ׳׳י‬
‫‪:‬אין המילדת ואשתו והבן הבכור ‪:‬ם ופסק ללא ברי לפזות הא‪ :‬את בנו בעיר אחרת כמקום ‪:‬אין האס והבכור שם ממה ‪ :‬כ ׳ השכנה״; סי׳‬
‫ש״ה נהגב״י אות י״א שכ׳ שישאל הכה; לאבי הבכור זה כנך הבכור ויאמר הן ואת״כ ישאל לא‪:‬ה זה בנך בכור ‪:‬פתח דלתי בטנך או ‪;::‬א‬
‫לן‬
‫קי‬
‫הםלתקודם זה כסל ואין זה נפזר והיא עונה זה בני בכורי וכבהאב פודה את בני בעיר אחרת באין א‬
‫י א י יעבה שליח דאז האם והבכור זרובא איתיה קמי כהנא וגס השליח זקאי במקום אב ועוד דכשפודה האב את בנו בעיר אחרת לא נמי‬
‫ז ‪v-‬‬
‫״‪ 1‬ל י‬
‫לצרך זחייבינן שמת מבא״כ ע״י שליה זמנרך בפה מלא לכן הדרך הישר לפדותו בעירו במקום שהבכול ‪ ,‬א ^‬
‫כמותןןלא לפזות את בנו בעיר אחרת משוס מצו? בו לזו אינה כתקנה עש״ב ‪ .‬אבל הרג הת״ס שם פסק להפך וז״ל לפע״ז יתז הוא‪-‬לא תמיט‬
‫דע״י עצמו במקום בהוא עדיףמע״י בליח כנלע״ז ברור יכן נוהניס ע״ש ‪ :‬פריק בכור יתום לו ריחמילאן איל בית ילין רול‬
‫מ ז‬
‫‪c c‬‬
‫ח ס ר‬
‫ז ע י‬
‫י‬
‫כ‬
‫י ן ת י‬
‫‪:‬‬
‫ש ם‬
‫ןע‬
‫ש‬
‫ח‬
‫ל ש‬
‫ן ח ן‬
‫א ד ש‬
‫ברכה סין שם ומלכות קוץ לה מונילה ליל יתום או לי סירה מזכה אוטרו לה מונילה אי סי לאלארה אל ע«‬
‫מתנה מ״מ להחזיר אי לי אינקולנאראן אונה טאב׳ליקה לי פלאטה קי איסטה קאב׳אקאלה אין אייה ספק &זי‬
‫אי קואנלו סי ארה גראנלי קי ייאה מרוסו שתי כעדות טורנארה אי סי ריחמירה אסי מיזמו ואםהאגפי‪1‬איני‬
‫י טוב יותר ‪:‬יפלה האב כמקו=‪:‬היא‪:‬ס מאבר יפזני ע״י שליח )חת״סחי״זכי׳ רצ׳׳ה( ‪ .‬יעיין בשה״ק דמש״א חי״ר מהו'‪.‬הנותח'שצ״ל‬
‫היתום ע״‪ :‬וכשפודה אחר יאמר על פז‪-‬ון הבן וכ‪:‬פוזה עצמו יברך על פדיון בכור יכן י‪ :‬כמה גדולים ‪:‬פסקו שיכול האי לפדות ע״י שליח‬
‫נ ע‬
‫י‬
‫ו ק ב״ז‪:‬לא כדעת מורם)בית לוי =" ק‪:‬״כ(‪ :‬פדיון מוז׳יר קי מוייייו קומו נורה לי בהמה או חיה או־אל*<אי‬
‫לה מילייה קארה אסימיז׳ה אה צורה לי בן אלם או קיאיגיו אלמן פילאסו לי קארני קומו צורה ליי ^לל‬
‫או קי איג׳ו לה שליא קירי ליזיר לה בולסהקי איסטה לה קרייאטורה ליינטרו או קי איג׳ושפירקירי׳דזיר‬
‫פילאסולי קארניאי איי אין אייה צורה ליבן אלם אוקי איג׳ו אלה קרייאעורה אה מיינברוסלהרןרייא*‬
‫טורה ק‪/‬נאסי ליספואיס לי איסטוס נון איס בכור‪ .‬אינפירו סי מוב׳ייו און שפיר יינו לי סאנגרי או לי‬
‫חגואה אי קי איגיו קומו צורה לי פישקאלו או לי לאגנוסטה או לי שקצים ורמשים איל איז׳ו קי כאשי‬
‫ליספואיס לי איסטוס איס בכור אי קאלי ריממילו איל כלל איס יקי פולו טיינפו קי טן סיב׳יאין סוס‬
‫מיינירום‬
‫ד•^‬
‫ירד ו ז ב אות פ פדיון‬
‫אליעזר‬
‫מיימברוס לי דיטה קרייאטורה קי מוב׳ייו כין איס פוטר אל קי נאסי ליגיראס די לה בכורה ואשי׳ בזמן הזה‬
‫סומנין ע״ז )ש״ע י»ל סי׳ ש״ס » ״ ג ( וכ״נ הינ חת״ס י״י סי' יצ׳׳ט וז״ל ונ״ל מיקי ללינא שאס הפילה ונדקוה הנשים והציצו נו שאינו‬
‫מריקס חיינ מעיקר הלין נפדיון וכמ״ש מורס ואס ירצה לחוש ללנרי החכם צני משים ספק נרכהיאמל נלי שס ומלכות ואמנם שהחיינו יברך‬
‫הכהן יייציא את אני הנן להרי שלהי פסחים היה ס״ל מעיקרא להנהן יברך הואיל ומטי הנאה ליליה ונהי למסקינן אני הנן מנרך היינו‬
‫משום למברך על המציה עדין• מכהן שאינו אלא ברכת הנהני! וא״כ יברך אני הנ! וייציא את הכהן ננרנתו אנל היכא שלא יכיל אבי הבן‬
‫לברך משוס ספיקא וא״כ עכ״פ יברך הכהן על ההנאת ויוציא את איי הבן בברכתו ע״ש ועיין להרנ שנו״׳ ח״א סי׳ פ״ג מה שהשיג על סברת‬
‫מהרי׳׳ק שהביאי מירס כנז״ל יהעלה לספק ממוגא להקל והמפלת אחר מ׳ שפיר ולא ניכר נו צורת ייקום לאין לפלות כלל הבא אחריו ע״ש‬
‫והרואה ילאה להרנ שבי״י יהרב חכם צבי הס שני נניאיס מתנבאים קרינ לסגני! אחל יכנר הרב חת״ס שם השיג על לירי הרב חכס צבי כאשר‬
‫יראה ה י י א ז ‪ :‬פדיון סיב׳לאל קי טן איי כהן סאלב׳ו איי מוז׳יר כהנה לי לארה אק ליאה לי ‪ 31‬לוס ‪ 5‬סלעים‬
‫אלה כהנת סין‪ .‬ברכה אי ליספואיס קואנלו טופחרה כהן טורנארה אי לו ריחמירה קון ברכה קומו סו לין‪.‬‬
‫!נשנית! לכזנת יהיה מתנה שאינו מתכוין לצאת נה אלא אס צא יזכה למצוא כהן ואס ימצא כהן אח״ך ייחור ויפלה מרכס כי אז לא יצא‬
‫׳׳׳ח למפרע יאס קשה עליי לית; הכוס הפייון שני פעמים יכיל ליה! לכהנת ע״מ להחזיר אשי׳ לכתחילה )חת״ס חי״י סי' ש״א(‪:‬‬
‫פדיון ישראל קי טיינימוז׳יר כהנת נוןפוחידי טומאר פריון הבן פור סומוז׳יר ומה שאיש ״כס נשכיל אשתו כהנת‬
‫הס ראשית הגז ומתנות כהונה אבל פדו! הנן אין ניתן אלא לזכרים יכתיב ויתן משה את כסף הפייוס לא?ת ולבניו וכל הינא‬
‫יכתיב אזרן וגניו אמרינ; כה; ולא כהנת )הרינ״ז בישנות שי׳ יצ״י(‪ :‬ממזר פטר רחם סי סי סאבי ‪ ,‬קין איס סו פאללי‬
‫איס אוב׳ליגאדו לי ריחמירלו קומו ריסטו לי בכור קי איס כשר להא קי׳׳ל נפ״ב ליבמית לנ׳׳נ ימי שיש לובן אפי׳ ממזר‬
‫בנו הוא לכל לנר לפטור מן החליצה ימן הינוש וליורשו ולהטמא לי וכיין לננו היא לכל לנר הרי קרען ניה יכל בכור בכיך תפלה ואס )א‬
‫פלאו אביו חייב לפלות את עצמו דכיון יממזר ת״ב בכל המצות חייב נמי בפייון )מעשה אברהם חח״מ יקע״ה ע״ל( ‪:‬‬
‫חול המועד איי קין ליזי קי נון סיפואידי ריחמיר אל איז׳ו אין חוה״מ אי איי קין ליזי קי איס מוחר יכן‬
‫)מירס סי׳ ש״ה סי״א( מא! דאיסר לפדות הייני מטעס איסור לאין מערכין שנ״ש ילא משים איסור מקח יממכר כמי שאש‪.,‬‬
‫נשנת‪ .‬יהיש מתירי! ס״ל ללא שייך זה אלא נשמחת אירוסין ינשיאין נלנל )נאה׳׳טבס( ‪ .‬ואפי׳ מאן לאסר לפדות במוה׳׳מ הייני מ ש‬
‫לעישי! שעילה ואי! מערבי! שנ״ש נפקא מינה נמקיס שאין ניהגין לעהית סעילה יעיקר עשיית ספליי! בלתי סעויה מיתר אליבא ‪» .‬‬
‫כנלע׳׳ד כעת ממ״ש הלבוש דאין מברכי! בסעודת פדיון שהשמחה במעוני נמצא לעיקר השמחה הוא השעולה וכמ״ש בברכת הלב״ י מ ו‬
‫לכרך בשנת יי״ט וליכא משוס אי! מערבי! שב״ש כמ״ש נ־ה׳׳ק למ־״א א״ח בדיני בה״ל דין י״נ כן בנ״ל כיו; דאין סעודה ליכא משוש א‪,‬‬
‫ן ו ע‬
‫ע‬
‫ד‬
‫ת ד‬
‫מער‪5‬‬
‫• פדיון און סול קי ן אוייאי אי נון אב׳לה אי לי נאסייו און איז׳ו בכור איס פטור לי ריחמי‬
‫יז‬
‫אל איז׳י לחרש כזה לאינו מלבר ואינו שומע שהיא החרש שלנרו נו חכמים ולאי למן התורה פטור מכל המצות )שלה האין ש" כ״ב( ‪.‬‬
‫בכור בהמה סי איזה אין לוס זכרים אי נון אין לאס נקבות קי אנסי דישו איל פסוק כל פטר רחם הזכרי‬
‫אי סי איזה טאנטו אין ארן ישראל טאנטו אין חוצה לארץ להא לאו חיבת קרקע לנפטר רחס תלי רחמנא‬
‫יהינת הגיף הוא נלביש סי׳ =״‪ : 0‬בהמה די חברים איס חייב אין בכורה קי אנסי דישו איל פסוק ובכורות בקרבם‬
‫וצאנכם)דהיינו שלרבים(‪ .‬אינפירו סי טייני איל גוי חברה אין לה בהמה איס פטור די בכורה קי אנסי דישו‬
‫איל פסוק בל פטר רחם בישראל קירי דיזירקאלי קי סייאה אינטירה דיל ג׳ידייופארה קיסייה חייב אין‬
‫בכורה אי סי טייני איל גוי חברה אין לה ב׳אקה או אין איל בכור איס פטור די בכורה סיינדו אנסיג׳ידייו‬
‫קי ריסיב׳ייו בהמות דיל גוי פור ביקלייארלאס אי לוקי פאריראן לאס בהמוס סי איספארטיראן אי אנסי'גוי‬
‫קיריסיב׳ייו דיג׳ידייו בהמות אין איסעי אופן סין פטורים די בכורה ‪ .‬אי אגורה איס מצוה די אזירסי חבר‬
‫קין איל גוי אין לה בהמה אנגייס קי פארה לה בהמה פרימה ב׳יז אין טאל די סירלה פוטר די לה בכורה‪.‬‬
‫רו‬
‫נו‬
‫ר‬
‫‪0‬‬
‫אעפיי ‪:‬מפקיעו מקדושתו הכי עדיך‪ .‬טפי כלי ‪:‬לא לבא ליד־ מכשול ליהנות ממני בגיזה ועבודה ואס יקנה לגוי חלק בעוני אין הקני! חל לפי‬
‫‪:‬הוא דבר ‪:‬לא יא לעולם ל;ך יקנה לו מלק באש עצמה שיוכל לזקנות לי שהיא נעולס או יקנה צו האס כדי להקנות לו חלק בעובר וכיצי‬
‫יקנה צו יקבל פרוטה מהגוי ולפי יאיכאלמ״ד ‪:‬הנוי אינו קונה בהמה נכסף אלא נמשיכה יקנה לגוי בעד הפרוטה נמקוס שהנהמס עומית‬
‫שם שהקרקע נקנית מ כ ף ' ודמקוש יקנה לגוי הא‪ :‬או חלק בה א׳׳נ יקבל פריטה מן הגוי וגם ימשיך הגוי הנהמה לרשותו או לסימטא יאז‬
‫‪:!:‬יכה קינה לועס המעות והשתא יצא ידי כל הדיעית לאיכא למייל גוי קונה נכסף ולא נמשיכה ואינאמ״י כאין קונה אלא נמשיכה לפיכך‬
‫יעשה‬
‫‪pBtOI‬‬
‫י ע ש ה‬
‫‪6 5‬‬
‫אעפ‬
‫ש מ‬
‫יוד ח״ב אות פ פריק‬
‫אליעזר‬
‫מד‬
‫ג ז‬
‫^ " י * י י ו לי הנהמה גולה נעל פרוטה *הוא שוה הלנה אין חוששים נזה משום ניטול מקמ דאהן סהלי שישראל גמל ומקני‬
‫ליס לגוי כלי להפטל מן הכשילה ואם אין לו רשות לגוי מקנה לו הישלאל חלל נניתו והגוי ינעול וישתח לנהכי קני לים הגוי החלר ואח״ך‬
‫ימשוך הנוי הנהמה לאותו חלל )לכוש סי׳ ש״ן(‪:‬‬
‫אות‬
‫צ‬
‫א ‪ JfffCi‬בולטות קי קירין אזיר לוס ג׳ידיייס פור כבוד דיל ריי קי אינריינו נון ליפיאילין דיזיר אל גוי‬
‫‪..‬קי ליס אנה דיטאס צורות אי נון טיינין רימידייו סאלכ׳ו די טומאיאקיריאו אינפריסטאלו דיל‬
‫גוי דיטאס‪.‬צורוח קי ייאה איסטאכ׳אן איג׳אס )וכן נעכה מעכה ז״א ח״ב סי׳ מ״ו( י צורות פרוכת קי איי אין‬
‫אילמונ׳אס צורות די אביים ריקאמאדו קון קלאב׳ידון אי בכלל איי צורה די ליאון גון פואידין מיטיר ליטו‬
‫פרוכת אין איל קהל דילאנסרי איל היכל הקודש )מעשה אברהם חי״ד סי׳ ל״ה(‪ :‬צורה ג׳ילייו קי מירקו און‬
‫אפ׳ייטי די אורו די ערל אי אין מידייו איי צורה די בן אדם אינטירו בולטת א^׳ייטארסי קון איל נון פואידי‬
‫אינפירוגיינירלו אין קאזה איס מותר קין תנאי קי לי סייני איל אוז׳ו די דיטה צורה)בית דוד סי׳ ע׳׳ד עש״ב(‪:‬‬
‫צורה אין שמחת התורה טרושירון דייכערו דיל קהל צורה די בן אדם די פאלו קון קואירפו אי קאב׳יסה‬
‫אי מאנוס אי נריטי אין אייו ס לליינו מה שאנו מקיימים המנורות שיש נהס למות ראש אלם עפ״ימ״ש הלנ׳׳י נש*ע סי׳ קמ״א ס״ז‬
‫שלא אסרו בצורת אדם צורת הראש בלא גוף אף כי מהרימ״ט אוסר והיינו משום לכנר נהגו מזמן קלמון אלא שנתיר גס נגוף שלם עם ראש‬
‫‪:‬פסק מרן ‪ :‬ס ש״ל שצורת אלם אפי׳ לבלו אסור לעשותו אפי׳ לנוי ואם גוי ע‪:‬אם לו אסור להשהותו )בית לול סי׳ ע״ה( ‪:‬‬
‫צורות היכל קי אין לאס פואירטאס די לה ב׳אנדה די אדיינטרו איזיירון צורות די איסטרייאס קיץ בוייאם‬
‫אי ייאלדיז די אורו אי נון איסטאן ני בולטות ני מכוקפוה קאלי קי לאס אייבארי כיון לכל המס משתהויס‬
‫כשפותחים דלתות ההיכל להוציא הס״ת נראה ממ‪ :‬כמכתחויס להם ח׳׳ו ובבהכנ״ס איכא ח‪:‬דא טפי מבשאר מקומות לפיכך צריך למחוק אותם‬
‫ולהכיר המכשול)דברי יוםף כיי ח ׳ ( ‪ :‬צורות אלמינאראס קי איי אין אייאס פ׳יגוראס די בן אדם די בהמה די‬
‫חיה די אב׳יס איי די אייאסאיל קואירפו אינטירו איי די אייאס לה קארה סולה אינטירה קאלי קי מאג׳ וקי‬
‫או קי אראספי לה צירה אלה אורה לאס פיאילי לימיניר ‪ .‬וצורות הללו שהם גדולות לא מהני בפיחוס צורתם כל‪:‬הוא חס לא‬
‫באופן באינו נראה צורה ואפי׳ בצורות בהמות חיות ועופות בפיחוס צורתם ‪:‬רי ונראה דכל שפיחת צורתם נענין שיוכר הסיחוס שרי לקיימן‬
‫לאו היי לא ידבק ב י ל ו ‪ :‬מ ! ע״ז )כעי חיי סי׳ קע״ס( •־ צורות קי לייו אזיר איל ג׳ילייו אל נוי אין לה עטרה דיל‬
‫ס״ת סימיז׳אנסה לי משה אי אהרן לול אי שלמה לי סירמה קין צורה בולטת אי קון קואירפו אינטירו מכף‬
‫רגל־ ועל ראש איס אסור אי קאלי קי לאס קיטי ליטאס צורות פור אינטירו או קי ציס מאג׳וקי לה נאריז די *‬
‫ליטאס צורות ‪ .‬והש״ך כ׳ ונראה לכל צורות לאסרינן אינן אסורים אלא בצורה שלימה ממש כגון צורת אלם גב׳ עיניה וחוטס שלם וכל‬
‫ונ‬
‫הגוף כיוצא גו אבל לא חצי הציור כדרך המציירים צד אחד ‪:‬ל הצורה דזה אינו אכול ע׳׳כ ומ״ש וכל הגיף אשמיעי׳ לביתא לאפי׳ אס יהיה‬
‫כל הגוף בחצי ציור •כמו ‪:‬מציירים במטבעות צד אחד‪:‬ל הצורה אינו אסור ובורכא היא לומר דלא מקרי גוף שלם כשאינו נראה רק הצד‬
‫שלפניו ולא הצד שלאחריו כמו שהבין בעל הדבר בכונת ה‪:‬״ך לזה לא ניתן ליחשב וכ״ש לינתב וכן אותם צורת אדם שצובעים בצבעים וכן‬
‫כרקמה מותרים כיון שאין להם פרצוף אלא הצי פרצוף ז״א ח״ג סי׳ ק״ה‪ .‬ומרן סי׳ קמ׳׳א ס״ז כ׳ י״א שלא אשרו בצורת אדם אלא דוקא שלימה‬
‫בכל אבריה אבל צורת ראש או גוף בלא ראש אין בה שום איסור לא במוצאו ולא בעושה ‪:‬‬
‫ב‬
‫צ י ד ה איס אסור אלג׳ילייו לי איר אקאסאר חיות או עופות קין שישאניס קי ליס איג׳אן קרושומיס‬
‫אי לאס מאטאן דאפי׳ אס איפור תורה ליכא איסורא מיהא איכא שהרי לא הותרה להמית הב״לן אלא לצורך המי!‬
‫האנוכי ולתועלתו ולא להקנות מדת אכזריות שפיכות דמים והריגה דסוף בהמה לשחיטה לןקא ולא להורגו דרחמיו על כל מעשיו כתינ‬
‫)שמש צדקה חי״ד סי׳ נ״ז( ‪:‬‬
‫כל האחרונים ‪:‬קלו ופרו בענין שתייחהקאב׳י אי מברך עליו כרכה אחרונה משום דשוהיס בשתיית לניעית יוחל מכלי אכיש ‪3‬‬
‫צ^ה‬
‫ילעד״ן דלא ילפי׳ דין ברכה מדין ציריף אכילת דבר איסור דשאני הכא לענין ב״א דאין הדבר תלף אלא באס הוא שבע‬
‫י י‬
‫נאותה אכילה אי שתיה יא״כ כל ה ־לא נתעכל המזון במעיו חייב ‪:‬פיר לברכה אחרונה אף אם שהה באכילתו או בשתייתו יותר מנדי אכ״פ‬
‫דאהנאת‬
‫נ מ‬
‫דסשק־‬
‫יוידח״באותצציחף‬
‫"אלמןזר‬
‫יאהנאת מעיו ‪*.‬ן&דינן מסא״כ ל»<ין אכילת איסור י ה י נ י תלוי נהנאי‪ ,‬גיונו ומשיה כל כמה שלא נהנה כיונו נכזית נ כ ד אנ״ס אינה חשוכה‬
‫אכילה )ז׳׳אח׳‪:‬ב שי׳ מי‪ .‬ופגים מאירות ח״נ סי׳ ז״ך וכ״נ הינ מוצל מאש ‪ .‬והינ נמהי״י נ‪1‬ייאש והרנ קו) אליהו ח״נ סי' ח׳ חלק עליהס(‪:‬‬
‫צלי קארני קי לה ב׳ה אאסאר אין לה לונברי נון סיקייי סאלאדה היינדו לה לוננרי ייאה ליסאקה‬
‫ל‬
‫טודהלהםאנגרי‪ .‬סיסאלו להקארני אי לה אסי אי סי לה קירי קומיר סין לאב׳ארלה ייאה סי‬
‫לחפואידי קומיר )ואין לחיש לדם שעל המלח( אי מירה אין דינים די אסאראיל איגאה ־• צלי אורנו קי באר־‬
‫יירון טודה לה לונברי פארה און קאנטון אסיגון איס איל מנהג טודו טיינפו קי דיניו אורנו איסטה קאיינטי‬
‫שיעור קי סי מיטין אין איל און טראפו היקימה איל טראפו פואידין אסאר אין דיטו אודנו קארני אי קאב׳יסה‬
‫די קודרירו או די קארנירו־ סין מיטיר בראזולה סאלב׳ו אין ריב׳ה דיל אורנו ממש יכיון ישוי!־ ה מ י ה״ה ישורף הלם‬
‫דדוקא גני ק״פ גלי רחמנא צלי אש נ״פ ללמדנו דאי! זה צלי אש איל בעלמא אש נמוי הוא זה כיו; יאס תתן נ ג י נשיף‪ .‬לכ״ע אש זה יתנור‬
‫גרוף משאב שאיב הדס וליכא מ<אן דשליג דהיכ! כתיבא נתורה דלצלות נשי נעינן אש ממש כי היכי מילן! מק״ש ובק״פ עצמו אי לאו דגלי‬
‫רחמנא יצל• אב הוה אנרנא לאשי׳ ירשו התנור נמי צלי אש הוא ומה שלא נהגו כן נלארסו משני שסם תנורים של גדם ילאייעי ליזהר אס‬
‫?)‪ I‬חסי'?יצה כדינו' יעוד דגם הגזים צילין שס יי‪ :‬השש החלפה הנה אי; מקום לאשור כיון דיש תקנה כישראל עומד שם לראות חום התנור‬
‫שיהיה כיינו ואס אינו רוצה לעמוד ‪ :‬ס כל זמן הצליה ואיכא חשש איחלופי יש תקנה ע״י סימן מובהק כראוי )בעי חיי סי׳ קי׳׳ז מ ״ מ ח״ג‬
‫חי״ל סי׳ ג ׳ ( ‪. .‬ולעל"! דמה שהתיר הרב ז״ל לצלות בשר נקרקעית התנור הוא ני; אס יהיה הקרקעית מחומר בין אס יהיה הקרקעית מלבנ־ס‬
‫הנקראיש לאירייוס בלעז מותר משוס למנח הרתיחה הוס זב ומתפזר וגס נבלע בחומר ובלבנים ואינו מתקבן הלם נמקוס אחל אכל אס‬
‫נמקים הנ‪:‬ר יש שס גומא נאופן שמתקנן הלם בתוכה לכאורה י״ל להתס לא שייך למימר איילי לטריל למשלט לא בלע משוס והלם הוא‬
‫בעין וכמ״ש מורס ססי׳ ע׳ דלגנ׳ לס כעי; לא אמרינ; איידי ל ט ד י לא בלע ילא כניצעי כן פילטו אנל מיטתם הינ מ י י ילא חילק כץ‬
‫כשאי; גומא דמיתר לכשיש גומא שאהור נראה דכאני גלי; מירס להתס הלם בעי; ע״ג הנשר •יזה לא אמרינן איילי ל ט י ל לא נ<ע ‪,‬לא‬
‫כבולעו כך נולטו איל ננ״ד נראה דאפי' אס יהיה גומא מותר משוה דהדס איני נעין אלא קמא קמא נטיל הדס ונשרף ונבלע מכת א‬
‫יעש״ז נראה לתת סמן למה ששמעתי שיש איזה נכים שאי; להס שפוד לצלות הבשר אלא צילין איתי ע׳׳ג טס של ברזל או‪:‬ל טיניג׳י ‪ 7‬ס ‪, .‬‬
‫דמניחין הטס הנז׳ ע״ג האור וצולין הנשר עציו שהרי מירס כ׳ נהי׳ ס״ט סע ״ז דף חלק נרהטגי שמיס זבין ממנו"אין צריך להניחו נמיר‪-,‬‬
‫וננ״ל הטש הנו׳ ולאי דלא גרע מיף חלק נרהטני כאשר יראה הרואה ימיתר למליח עליי משוס שהדס זב ממנו וכ״ש דמותר לכלות‬
‫ע׳׳ג הטס הנז׳ אי מטעס שהלם זנ ממני אי מטעם שמכח רתיחת האש למא קמא קמא נטיל ושריף ננלע״ל לתת סמך למנהגם והנח להם לישרא}"‪.‬‬
‫‪ D * T C‬ב כ ת ו ב ו ת יס״ז גבי מי עוקנא יבזבז צפלגא רממוניה ופריך נאו‪:‬א התקינו לאל יבזבז ייתר מחומ‪ :‬ומבניה‪: /‬מ״‪'™I‬‬
‫מח״ס איל לאחר מיתה לא ומירר אס ר״ל דיקא כגון מיע שהיה עשיר גדיל או אס ה״ה בכל אלס ומשיק י ה מ ר תלוי‬
‫י‬
‫במחלוקת ולשי רוב הפיהקיס דוקא נעשיר כגין מ״ע מיתר בשעת מיתה עד פלגא א‪:‬ל במי שאינו עשיר גלול אין לנזנז כל כך זלציקה אפילו‬
‫שעת מיתה ינפרט במקום נניס ודאי דאין נכון להניח את נניי דקרא נתיב תחת אנות־ן יהיו בנין ואע״ג דאיכא מ״י ד&ף בש^ר יורשיס‬
‫ה ד י ן ק מ״מיגמיויויאי ק‪:‬ה ה מ ר ביותר )ז״אח״נ ם ׳ ־ ״ ( ‪ :‬צדקה מיז׳ירקי סאי׳יקיסו מאריח איס קמצן' א ‪ ,‬נון‬
‫‪£‬‬
‫ה‬
‫״‬
‫נ ־ ד‬
‫‪1J‬‬
‫ג‬
‫נ‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫דה^צדקהאי‪-‬איהאיסבארעי צדקות אי ייאה סאי׳י קי סו מארידו איסקאטימה נון פואידין אריסיב׳יר נלקט‬
‫דיאיסטה מוז׳יריסייינדו איס גזל גמור )נוב״י מהחרא חניינא סי׳ קלח( ינמ״ש מרן כי׳רמ״ח ם״ד גבאי צדק‪ :‬תי •‬
‫(‬
‫מקבלי; מהנשים ימענדיס ימתניקית אלא מ ר מועט אכל לא דיר גדיל כחזקתו גזיל או גנוב ואס הנעל מוחה אפיי כצ ‪:‬הוא אשיר ‪:‬‬
‫צדקה חכרה קי גייינין ס״ת פסול אי גון גייינין פר׳ פארה אדוב׳ארלו סאלב׳ו טיינין פר׳ קי אוזאב׳חן א?‬
‫איספארגייר אליס עניים סי איס יון קונסעפימיינניו די כודוס לוס חברים פוחידין טומאר די דיניאס"•‬
‫פי' די לוס עניים אי חזוב׳אר איל ס״ה)חייס והכד חי״ד סי׳ גי( ־• צדקה אונה סיב׳דאד קי ב׳יירון אילי‬
‫ריבוי דיל עניות די לכ גיינטי לי סי סיבידאד חזיירו! הסכמה קין נידוי אי חרם אי שמתא קי נינגון מוראדור‬
‫חים ליסינסייאדו־ •לי‪ -‬מאנדאר נינגונס מונידה די צדקה אפ׳ואירה די לה סיב׳דא־ סון חייבים מודוס די לה‬
‫חפ׳ירמחד איאפי׳ימוסאפ׳ירק״״ב׳ינו די אוטרה סיב׳דאד פארה מוראר אין דיטה סיב׳ לאל איס חייב^די‬
‫אפ׳ירמאר דיניה הסכמה‪.‬אי נון פוהידי מאנדהר צדקה אפיי אה עניים די ארץ ישראל שההסכמה היא על נכין'»‪:‬׳‪r‬‬
‫וכדת מצדקה‪ ,‬צנ״ עירו קילמיה ‪£‬ןניי עיר אחרת‪.‬יא;־׳ התירי‪ ,‬עניי העיר היישב בה מקרו עניי עירו יאפי׳ ריצה •לניב לעניי איי עני*‬
‫'ייי־ו קי‪.:‬״׳‪ ;•F: :‬לך מ ד ‪:‬עו־!דנפ‪ •:‬ע‪:‬״ ‪:‬־די ‪:‬י‪:‬־־‪.‬׳ פדו; כבויים ) ‪ :‬מ ‪ :‬צדקה חי״י ס־׳ י״ט( ‪:‬‬
‫ד‬
‫>«ויוית‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫ירד ח״ב‪ .‬אות צ צניעות‬
‫מה‬
‫אליעזר‬
‫ו צניעות לה אוניסעיראד סי אזי דימיניסטיר מוג׳ו פארה איל אונכרי אסיגון ליש׳ו איל פסוק והצנע‬
‫לכת מס אלהיך אי כ״ש אי ק״ו פארה לאס מוז׳יליס קי איס דימיגיסטיר קי סייאן מויי או״‬
‫־ ניסטאס אה נין אב׳לאר קון נינגון אונברי אי ליש אזיר שחוק אי קלוח ראש המרגילין לערוה ג מ אי נון קירי‬
‫דיג׳ו די נון קאמינאר מוג׳ו פור לאס קאייס אי סייאן כל כבודה בת מלך פנימה אי ב׳ירימוס קי איי מוז׳יר קי‬
‫סי אלאב׳ה איריזי קי אייה נון סאלי די קאזה אינפירו נון איי די אלאב׳אר אלה מוז׳יר קי נון סאלי די קאזה‬
‫פורקי נין מייני טודו ג׳וסטו איל פ׳יסטאן קי טייני ייאה נון ריסטו קולור אין איל לאס גאלוג׳אש ייאה סי‬
‫לי קורץ ב׳אלייאי צון טייני אי נון סיקירי דיניו קי נון טייני בואינה מאנייה די אורו אי בואין ייארדאן אי‬
‫קי ארה לה מיסקיניקה קאלי קי סי אין סירי אין סו קאזה אי קי סייאה חסידה בת מלך פנימה על כורחה‬
‫שלאבטובחה אינפירו אלאב׳אר אים די אלאב׳אראלה מוז׳יר קי לידיו איל שי״ח ריקיזה אי מייני פייס׳‬
‫טאניס די סידה אי די קלאב׳ידון סץ חשבון אי בואין ב׳אלייאי די אורו אי די פירלה אי סו רוזה די דייאמאנ•‬
‫טיס אי בואין ייארדאן אי בואינה מאנייה די אורו סי איםטה מוזייר קי טייני בייסטידוס די אורו מנים‬
‫ממנים שונים סי אקאב׳ידה אה נון סאליר פור לאס קאייס אשריה ואשרי חלקה איסטו איס לוקי דיזי איל‬
‫פסוק כל כבודה בת מלך פנימה אי סאב׳יסאה קואלה מוז׳יר איס די אלאב׳אר אקייה קי טייני ממשבצות‬
‫זהב לבושה אי קון טודו נון סאלי די קאזה ירבו כמותה בישראל אי איסטו דיש׳י לה טנה דיל פסוק אם‬
‫חומה היא נבנה עליה טירת כסף קירי דיזיר קי סי לה מוג׳אנ׳ה סי אינסירה דיינטרו די סו קאזה קומו לה‬
‫קאלי קי איססה סיינפרי סיראדה דיזי איל שי״ת נבכה עליה טירת כסף לי דארי ייו אה אייה און נוב׳ייו‬
‫כואינו אי ריקן קי לי פ׳ראנואי פאלאסייוס די פלאטה ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז קירי דיזיר קי סי לה מו*‬
‫נ׳אנ׳ה קירי קאמינאר מוג׳ו אי קירי סאליר אין קאדה דיאה אלאס פואירטאס די לה סיב׳דאד דיזי איל שי״ת‬
‫נצור עליה לוח אח ייולי דארי אה אייה און נוב׳ייו אונהפונטהדי לינייו אין לוגאר די מארידו אוןמאדירו‬
‫אי און טורנייאק קי ייב׳י מאל קון איל הרחמן יצילנו מאדם רע‪:‬‬
‫״‬
‫אות ק‬
‫א &נאה איל סולו איס מדה ניגרה אי אמארנה אסיגון דישו איל תנא איל סילו אי איל ליזייו אזין‬
‫סאקאר אה איל אונברי דיל מונח אי דיקלארארון לוס מפרשים דיטה משנה קין און מ ע ש ה קי‬
‫י‬
‫אקונטיסייו אין און ריי קי טיניאה דוס אמיגוס דילאנטרי און דיאה סיטופו איל ריי קין גוסעו ליס דישו‬
‫אדיטוס אמיגוס דימאנדאד אונו די ב׳וזוטרוס לוקי גוסטאש דיל ריי איייו ליאגו סי דימאנדה אי אסוחבר‬
‫לידו אוטרו און טאנטומשל סי דימאנדארה דיל ריי ‪ 10‬מיל דוק׳ לידארה אל קי דימאנדו לוס ‪ 10‬מיל אי‬
‫אסו חבר לידארה ‪ 20‬מיל אי איסטוס דוס אמיגוס דיל ריי איל אונו טיניאה לה מדה דיל סילו אי איל אומרו‬
‫לה מדה דיל דיזייו איל סילוזו נון קירי דימאנדאר נאדה פינסאנדו קי אסו חבר לי ביה אדאר אומרו און טאנטו‬
‫וכן איל קי טייני לה מדה דיל דיזייי ני איל טן דימאנדה סיינח דיזייאה ליקי ליב׳ה אדאר אסו חבר דובליטי‬
‫לי איל אסטה קי סי אראב׳ייו איל ריי דיזיינדו פורקי נון דימאנדאש אסטה קי ריםפונדייו איל סילוזו‬
‫!״ לילישי אל ריי מי סי׳ ריי ייו עינגו ליתאוז׳וס קירו קי מי קיטיס איל אונו ייאה מי אבאסטה אי אונו‪ .‬לוגי‬
‫ליפי אילריי קי לי סייגין איל און אוז׳ו אי אסו חבר• קי ליסייגין ׳טוליס לוס לסינון אפרומיגיייו איל ריי פור‬
‫אזיר אגורה איסטו איס לוקי לישו איל תנא הקנאה והתאוה מוציאין אח האלם גון לישו מוציאין אותו קירי‬
‫ליזיר קי כין אבאסטה לוקי סי איזו לאנייו אסי סאלב׳ו קי לי איזו אי אסו חכר קי סי קונטינמו קי לי סייגק‬
‫כג‬
‫איז‬
‫‪p&fcl‬‬
‫ירד ח״ב אות ק קנאה‬
‫׳‪-‬׳‬
‫אליעזר‬
‫און אוז׳ו פארה" קי לי םייגיןיאסו חבר לוס אי בעו״ה קי אין איסטאס מידוח אינטרופיסאמוס אי אונבריס אי‬
‫מוז׳יריס אוינבריסאיל מירקאדיר סי אינסילה ליל אוטרו מירקאליר‪ .‬איל סארן! ליל אוטרו סארןן‪ .‬וכן איל‬
‫באקאל וכן אילקונדיוירג׳י אסטה איל אמאל סי אינםילה ליל אוטרו אמאל אי איסטי מאל ה׳ייני בעו״ה לי‬
‫פיקה אמונה אין אילישי׳׳תקילה פריסונה קי קרייאי קי טולום סוס מזונות ייאהלוס כימי טאקסאלוס לי‬
‫ר״ה אי סי סירה איל סולו מירקאליר אין איל מונלו אינטירואיאיל סארף סירה סולו איל וכן מודוס נון'‬
‫פואילי איל בן ארס נאנאר מאס לי לוקי לי טאקסו איל שי״ת וכן סי אב׳רה ‪ 10‬מיל מירקאליריס וכן ‪ 10‬מיל‬
‫סאראפ׳יס נון ליפואיילין מאנקאל לי סו פרנסה קיליטאקסו איל שי״ת אפי׳ קומו איל אילו ליל קאב׳יאואי‬
‫לה פריסונה הי קריירה אין איםטו באמונה שלימה נונקה סי סילארה לי נינצון בן אלס אק איל מונלו אי‬
‫בייב׳ירה ביירחס בואינאס סין אפורארסי סו קואירפו אי סו אלמה‪ .‬אב׳לארימוס אנורה פור לאס מוז׳יריש‬
‫לה מוז׳ירקיטייניאיסטה ניגרה מרה קי סי אינסילה ליטולולוקי ב׳יאי איטולו לידיה סוס ביילאס נק‬
‫םוןב יל‪6‬סטולו'סיב׳ה אפולאנלו איטראנסיינלוקירחל אי לאה טיינין בואינה ב׳יסטימיינטה אי בואינה‬
‫ג׳וייהיאי אייה נון טייני אינונקה מאנקה בראז׳אס אין סו קאזה קי לייאה אי ליגוג׳י אזי פלייטו קוןיסו‬
‫מאריס קי לי אגה אי אה אייה בואינה ב׳יסטימיינה אי בואינה ג׳וייה אי נון סאבין אי נון אינטיינלין קי קואל‬
‫איס איל סייגו קי נון קירי ב׳ירלוז קואל מארילו איס קי נון טייני גוסטו לי ב׳יר אסו מוז׳יר ביין ב׳יסטילה‬
‫אי ביין אינג׳וייאדה מה קי ארה איל מיסקיניקו קואנלו נון טייני פר׳ פארה קין אינפירמירו או מאנטירנה‬
‫לה קאזה או פאנארה איל קירי לי קאזה אי לי בוטיקה או ארה ב׳יסטימיינטאם אי נ׳וייאס אין קאזה קי סי־‬
‫פאן קי לאס מוז׳יריס קי אזין פלייטו פור ליטאס קוזאם קי לישימיס אי לאן צער אסוס מארילוס קי ל י‬
‫אנייארין צער סוב׳רי סוס אנסייאס קי טיינין בולאי קי סון אפריז׳אלאס לי לאר לין אי חשבון אי סי נון‬
‫טולנאראן לי סוס קאמינוס אי סוס מלות לאס ניגראס ס• איראן אה גהיני גהינם ח׳׳ו אי נון סיקירי לי;׳ ו‬
‫לאס מוז׳יריס לי לוס סי׳ חכמים קוא ו קאלי קי סי אקאב׳ידין אה נון דארליס צער קון דימאנדארלי‬
‫מיג׳אס לימאנלאס סיינלו ייאה ליס אבאסטה סו צער קי אייןטוב׳יירק איל ליאה אינניירו קורילוס אי נירא;*‬
‫סילוס פור מיללאר לה ליי סאנטה אי בינדיג׳ה אלו מינוס קואנדוב׳יינין אלהנוג׳י אסוס קאזחס קארני ני‬
‫גאאינאס נון טיינין איל בוקאלו לי קומילה קי ליס ב׳אן אראר אקומיר קי סי לוס לין קו ן אליגרייה אי קון‬
‫קארה ייינטי • סיינלו קי מאס אליגרייה גראנלי פואידין גייניר איניל מונלו ליספואיס קי מיריסיירון אטיניר‬
‫מארילוס חכמיה קי איסטאן ליקונטינו מיללאנדו אין לאס ישיבוח אי נון איסטאן ני אין לאס קאב׳אניס כי‬
‫אין לאס מיאניס מאס אליגרייה קי איסטה איי אין איל מונדו לי ב׳יר אסוס מארידוס קי טולו ב׳אן אקורילוס‬
‫ליטראס לי לו בואיכי סי פארה איסטי מונח סי פארה איל חונירו פור איסניו קומנדו לוס ב׳ יאק קי איסניאן‬
‫סיקלייאלוס או קון מאראקייה לוס קונורעין קון םוס אב׳לאס בואינאס אי לידיגה מי סי׳ מי ריי לי קי‬
‫אישטהסיקלייאדו נון פינסימי סי׳ פור נאדה ייו מיס ב׳יסניימיינניאס אימים ג׳וייאס אי מיסג׳יבאייריש‬
‫סין סוס ליב׳רוס לוס סאנטוס אי סו ליי לה סאנטה ‪ .‬אי סי איסניה סיקלייאדו קי נון פואודי מירקאר‬
‫קארני פארה שבת מירקי און פוקו די פישקאדו גאראגיו או פאלאמידה אי ייו ארי אונאס קואנטאס פ׳יליקאס‬
‫ייחה לה פאסאמוס שבת אי סין קארני אה מי סי׳ איסטי מונדו איס פאסאדירו אי קי קומימוס קארני אי קי‬
‫נון קומימיש מולו איש אונו‪ .‬ציין אב׳יטוראדה סו פארטי די לה מדז׳יר קי אב׳לארה סימיז׳אנט‪ :‬אב׳לאס‬
‫קוןיסו מאדילו קייסיפה ‪. ^5‬ממש איס מחיה המתים סיינדו קי סו מארילו אוייאי סימיז״׳אנמי אבילאס לישו‬
‫מוז׳יר אי קון קארה ריינטי שיירטו קי רישיב׳י קונויניאמיינטוס םוב׳ירי טודוס סוש צעדות קי טייני אי שירה‬
‫אשריה ומשריי חלקה מאס'סי אזי לימיניםטד די לאד אסאב׳יר אלאס שי׳ מוז׳יריש קי איש מוג׳ה מאגקורס‬
‫‪7‬‬
‫ס‬
‫כע‬
‫ס‬
‫דמ^ק‬
‫ירד דדן אות ק קנאה‬
‫אליעזר*‬
‫סו‬
‫לי מיאוייו אה חזיר פליגיו קין סוס מארילום פור ב׳יסטימיינטאס אי ג׳וייאס סיינלו שלום לוס אונבריס מיי‬
‫ביין ייאה סאב׳ימוס לקי מוס אקאב׳ילארוןלוםסי׳ חכמים קי אונרימוס אלאסמוז׳יריס מאכן קי מואיס*‬
‫קואירפי אי אנסי לישירון אונראל אב׳ואיסטראס מוז׳יריס פארה קי ב׳וס אגאש ריקוס אי סיינלו ייאה‬
‫סאב׳ין איסטו נון סי אזי לימיניסטיר אייאס קילימאנלין קואנלו טימאן פר׳ ייאה מראיין סין לימאנלאד‬
‫אי סין פילייאר מאס סי אזי לימיניסטיר לי דקלאראר אלאס מוזייריס סיינלו למתן של נסים קלה נון לו‬
‫אינטיינלין לי לו סוייו קי אנסי קי סיפאן קי קואנלו לימאנלאן פר׳ לי סוס מארידוס ובפרט לי לוס סי׳‬
‫חכמים אי ריםפונלין קי נון טיינין אנורה מינולאס נון איס לה הבנה אסיגון אינטיינלין‪ .‬קי מינולאס נון‬
‫טיינין מה ליראס ייאה טיינין אי לאס ב׳אן אבוזייאר אל סארף איפור איסטו אסיגון ביינו אין קאזה טומא;‬
‫אלימאנלאר סי בוזייו אי סיינרו סיינפרי ליקי סי טופה אין סוס בולסיקאס טולו איס מיטלייאס או ביש״‬
‫ליקיטום או בלאנקיטוס או סורטוקיטוס אי סיינלו אגורה ליזי קי נון טייני מינולאס סו‪ .‬הבנה קירי ריזיר‬
‫ני מינולאס סימלו לה מיסקיניקה לי לה בולסיקה ייאה איסטה ריקם ריקם אי סאב׳יינלו סימיז׳אכטס קוזאס‬
‫סיינפרי אבירה אין אייוס אהבה ואדווה שלום וריעות ויהיה שלום בחילם שלוה בארמנותם ‪ .‬אי מירס אריב׳ה‬
‫בליני נשים קי אלארגי אין איסטי פרט‪:‬‬
‫אות ר‬
‫א ריבית איס מותר לי אינפריסטאר אל גוי‪ .‬קון ריביהאסינון ליש׳ ו איל פסוק וחי אחיך עמך אינפירו‬
‫פור לוס גויס נון איסטאמוס אינקומידאלוס פור אבילינוארלוס )לבוש סי׳ קנ״ט(‪.‬‬
‫קירי דיזיר ג׳ילייו קי טרוקו לה ליי נון פואילין טומאר אינפריסטאלו לי אילקון ריבית סיינלו אפילו‬
‫קי פיקו טייני לין לי נ׳ילייו אי פאסה פור לוקי ליש׳ו איל פסוק כספך לא תתן לו בנשך קואנלו הינ־‬
‫פריסטה אל נ׳ ידיו קין ריבית אי איל ג׳ילייו קי לילה ריבית פאסה פור לא תשיך אי פור ולפני עור לא תתן‬
‫מכשול‪ .‬אי איס בואינו קי סי אקאב׳ילין לי נון אינפריסטאר אל מומר קון ריבית אפי׳ קי מן הלין ייאה איה‬
‫מותר)לבוש שם( • קיז קי אינפריסטה סו מונילה קון ריבית אה ג׳ילייו כאפ׳רה אין יציאת מצרים אי אץ‬
‫דייו לי ישראל אי נון טייני חלק לעוה׳׳ב אי סו קאב׳ו קי סי אינפרוב׳יסי אי אפי׳ לה פ׳ייאנסה אי לוס עליס‬
‫קין קי סי אינטרימיעי פור אייוראר אין ריבית פאסה פור לא תשימון • עליו נשך אי פול לפני עור לא‬
‫א‪,‬‬
‫ן ‪ -‬ל ‪ .‬אי איל איסור לי ריבית איס טאנטו קי אינפריסטה אה פרוב׳י טאנטו אה ריקי • טולו קין קי‬
‫ליד קי סו מונידה איס ליל גוי פארה אינפריסטארלה אל ג׳ילייו קון ריבית איל שי״ת קי סאב׳י לוסקוראסו־‬
‫גיס סיב׳ינגארה די איל‪) .‬לביש סי׳ ק״ס ס״ג(‪ .‬איל עיקר ליל איסור לי ריבית לי לה ליי איס קואנלו איו‬
‫לה אורה קי לי אינפריסטה אזי תנאי קילידי ריבית משל ליאינפריסטה ‪ 100‬גס״י אי לידיזי טייגפו ‪ 2‬מיזיס‬
‫או ‪ 3‬מידאראם ‪ 120‬איסטו איס אסור מן התורה אי חכמים פ׳ואירון אוסר אפי׳ סי נון איזו נינגון תנאי‬
‫אין לה אורה קי ליאינפריסטו סאלב׳ו אין לה אורה דיל פאנאר לידה ‪ 120‬אפי׳ קי נון דתי קי סי לוס דה פור‬
‫ריבית איס אסור‪ .‬אי אפי׳ סיליליזי אין אורה קילילה לוס ‪ 120‬איסטיס ‪6 20‬ס״י לי מאס ייו ייאה טי לוס‬
‫לרך הלואה אבל אס למ מקח וממני‬
‫אינפריזינטו אמי במתנה גמורה נון לוס פואידי רוסיב׳יר‪ .‬ולוקא בנאי לילו‬
‫באי לידו יאת״כ הוסיף לו בחזרת המעות לא אסרוהו להו״ל כחוזר וקונה ממנו)לביש סס סל״‪.: ($‬איי ריבית מוקלמח קיאיס‬
‫אסור קירי ליזר קי ראיבן ייאה טייני טיט לי טומאר אינפריסטאלו ד שמנגו^ו לימאנלה אלגון פיש ״‬
‫קישיקי*'יקי אי ליליזי פורקי מיאינפריסטיס ייו טימאנלואמיאיסטו איס אסוראינפירו סילימאנלה אלגון‬
‫פיש׳קי׳ש גראנלי אפי׳ קי טל ליליזי קי לימאנלה פארה קי ליאינפריסכראיס אסור סיינלו איסטו איס ריבית‬
‫מוקרמת‬
‫‪m‬‬
‫ת ח‬
‫מ פ‬
‫ר‬
‫ה מ ע ו ת‬
‫‪,‬‬
‫דששנן‪•/*1‬‬
‫ירד ח״ב א«‪.‬ר‪%‬גית‬
‫אליעזר‬
‫מוקימיז‪» dbfW".‬אמ»וז‪1‬ר!די דיזיר קי ליססואיס קי לי‪.‬אינפריסטו אי ייאה ליטורנו סו מונידה לימאנדה‬
‫אלנון סייש׳^יקוגיי^ו‪ .‬א?ל*חיקיאיספורקיליאינפרוסטו או״פישקי׳ש גראנדיאיכיז לידיזי קיאיס פורקי‬
‫ליאינפריסצוו •*־אי^אמנןלעןייכמ איסטו איס ריגיח מאוחרת‪ -,‬אינפירו פיש׳קי׳ש ג׳יקויאלה סחם סין דיזיר‬
‫נאדה איס מותר^אפי* קואנלו סידיקלארו סי סאסו אי לו ריסיב׳ייו נון סייאמה ריבית םאלב׳ו אבק ריבית‬
‫ואינו יונ^פזיי־׳יכק׳ןלביע^םש׳׳ו( ‪ .‬איל קי אינפריסטו מונידה אסו חבר סי אקאב׳ילי קי נון סי אפרוב׳יג׳י'‬
‫ליל קיטואו אינפדיסטאמ ‪.‬נינגונה קחה סין סו ליסינסייה‪ .‬אינפירו קון סו ליסינסייה איס מותר אי‬
‫איפ‪1‬טידוקא‪#‬ץ קוזהי׳ק״יאה • םילואזיאה אי סין קי ליאינפריסטי • אפי׳ אינביזארלי ליי אל קין קי ליאיני•‬
‫פריס‪5‬ו א‪*1‬נביז‪6‬רלי אסולאיז׳ו ליבאלליס נון סיפואילי סינון ליקא קי ייאהילי אינביזאב׳ה איידיאנטיס קי‬
‫ליאינפרי&י‪.‬׳‪#‬דפ שם־ס״י( אי אנסי איל קי טומו אינפריסטאלו טן פואירי מירקארלי נינצוגה מצוה אל קי‬
‫ליא*נפייפ‪1‬ט‪) ;5‬ממש ליטקב םי׳ ב׳ אוח ג׳( ראובן קי ליליב׳י אה שממון מונירה קי לי אינפייססו פל ז פ ת חן‬
‫וחצזדיאיש‪5‬ו<‪$‬ון ל ה ־אקאזאראסו אחיו אי קירי טומאר אינפריםטאלו לי ראובן כלים אימטלסלין פארה לס‬
‫בו‪1‬ה ^׳*י'אנטיסקי לי אינפריסטי אה ראובן ייאה לי אינפריסטאב׳ה סיינלו ייאה איראן אמיגוסאי אגורה‬
‫קי ניליב^י^י^אילי ׳אינפריסטאר‪ .‬אינפירו סי לי אנטיס גון ליאיגפריסטאב׳ה גי אגורה נון ליסוחילי איכ״‬
‫פ ל י ^ כ ^ מ ע ש ה אברהם חי״ל סי׳ ט״ל(‪ :‬אפילו אסוס איז׳וס אי אלה ג׳ינטי לי סו קאזה איס אסור ני‬
‫די&ינפל*&‪6‬איליס ני די טומאר לי אייוס אינפריסטאלו קון ריבית פורקי נון סי אוזין אין איסטו׳)ש״עיולבוש‬
‫שס ס^ח ‪".*fflS‬יעיין נית לוז סי׳ ע״ט ל״מ ע״ג שהיי‪ :‬ע״ז לר״ל אעפ״י ‪:‬אינו מקשיל עליהם אס'לא י'»ו'‪1‬יז*יו'»יכית שקצץ‬
‫‪*, *4‬מנה־ ר״ל ‪6‬יתה ההלואה נותנהלהס נמתנה ונתנם שאינו שימך כלל על הרינית עכ״ז אשור כיי שלא להרגילן נ מ ל ‪.‬‬
‫יכייאי‬
‫ראובן קי ליליזי אס שמטון אינפריסטאמי ‪ 100‬דוק׳ פור און מיז אי קואנדו טי ־סיארה דימיניסטיר אי‬
‫אטימונידהאי ייו טי אינפרלסטארי אטי ‪ 100‬דוק׳ פור און מיז איי קין דיזי קל איס אסור אי‬
‫איי קין דיזי קי איס מוחר)מורם שם ס״ט(‪ .‬אינפירו דיזירלי טו אינפריסטאמי ז‪71:00‬וק׳ ־סור און מיז אי‬
‫ייוטי אינפריסטארי ‪ 200‬פור און מיז או קילידיזי טו אינפריסטאמי פור און מיז אי ייו טי אינפריסטארי‬
‫׳סור ‪ 2‬מיזיס אישטו שיגורו איש אסור)שו״ג שם וע״ש מ״ש על הפוליסאס דיש איסור בדבר(‪:‬‬
‫איס אסור אה ראובן די דיזירלי אה שמעון ייו טי אינפריסגיו ‪ 100‬דוק׳ קו; תנאי קי דיז או] דוק' אה‬
‫ה ק מ א ו אהפיולאניקו אי אפי׳ שי איש אקיל פ׳ולאניקוגוי לשי רינית קציצה כיון שבשליחותו היא <י»י־לי היי‬
‫^ ' * ״ ״ ‪ -‬ל ^ ^ צ מ ז ‪ . .‬א י אנסי איש אשור אה ראובן די ליזירלי אה שמעון אינפריזינטאלי טו ‪5‬׳‪-.‬ליק׳ •אה‬
‫א׳‪2£‬פכי׳‪5‬פארי אה לוי ‪ 100‬דוק׳ ‪ .‬א י אנסי נון ליפואידי דיזיר ראובן אה לוי דילי טו אה שמטין‬
‫לד‬
‫קי פי •אמפכי^ינצוי^ דוק׳ אי ייו טי אינפריסטארי חטי ‪ 100‬דוק׳ ‪:‬כיין ‪:‬היא איני רוצה להלוות לו ע ד ש ה נ י‬
‫הנאה נמה שהליה יקנלאיתס החמשה דינרין נמתנה מזה לביש שם סי־ו׳׳י( ‪ :‬ראובן קי איס מפל טירןי‬
‫אי ‪$‬אי‪»1‬־יסססמונילה אס שמעון קון תנאי קיטודו לוקיקירי קוזיר קי סי לודי אה חיל איס אסור ״‬
‫'*נפלו ׳סי־ שמטון• איש טיח? אי ראובן ליאינפריסטה מונידה קון תנאי קי ליקוזה מאס באראטו פשיטא״קי‬
‫א י ס ד ע י ס ק*וצה)ש״עםסי״‪-‬ק״שובאה״ע וכי״ג(‪ :‬ראובן קי מומו אינפריהטאדו מונידה די שמעון קגן‬
‫מ‪5‬לוךאי‪..‬לוליסו לךאיס‪,‬פארה גוי אי קי איל משכין איש ד‪.‬יל גוי אי קואנדו ביינו אטומאר איל משכון ליליסו‬‫עי׳אי?גאניי יךפאל‪$‬מי כיומי‪).‬ה מונידה אי איל משכון איש מייו אי נון־טיקירו פאגאר ריבית איל דין איש‬
‫ליפאנייאי קלן* אי רניח טאנביין‪.‬דמצי למימר ציה ללנריך הראשונים אני מאמין ולא לאגוריניס ואשי׳ ישנע קןמשנון‬
‫^ י קא^‪-‬‬
‫&יני‪*-‬אמ}‪,‬גשנמגס ‪ wyi‬ממני ק ח ירנית ומשני שראיתי רבים'מתמסרים לומר אין יעלה נלממ שיקמ ימ*‪-‬סכאל‬
‫‪J=tt*l‬׳*‪r^5‬‬
‫‪:‬‬
‫ר<‬
‫ז‬
‫ז‬
‫‪; ^ r J M ^ C‬ץנרינז על לא'^‪5‬יך_‪*3‬דך‬
‫ע*כ האיכתי לליתאלנהיתר גמור יוכל לקנמ רנית שיש ו ל ה א מ י ן צדע־יי הראשוניםשסם ל|ין‬
‫י ‪ _ <-‬ו ין‬
‫\‬
‫\‬
‫‪1‬‬
‫דמ‪#‬ק‬
‫ירד ח״ב אות ר רבית‬
‫מז‬
‫אליעזר‬
‫ולא למריו האמרונ* ‪: occ‬ולאמן הלין )שיזנ״ז נהישית ס י ש״»( ‪ :‬מודל » ‪ n‬לי קחהקיליאיכייאלי אל פאגאי מאס‬
‫לי צוקי לילייו טאנש מונילה טאגטו קחה לי קומילה איי איסור לי רניח אפי׳ קי פיואי מאניןן די שיה פרוטה‬
‫לוקי לילייו‪:‬רי מאס‪ .‬סאלב׳ו ק י לה ליפ׳ירינסייה איס קי סי לילייו לי מאס שרקי ליאינפדסש איס אסור‬
‫מלאורייתא • איי׳ סי לידיו לי מאס פורקי ליפ׳יאו אסיגק אוזאןלוםמירקאליריםקואנדו פ׳יאן פור טיינפו‬
‫איס מאס קאדי איס אסור מלרבנן אי סייאמהאבק רינית )ש״ע רסי׳ קהדא וי״א שהיא לאורייתא שו״ג(‪:‬‬
‫אזץ ביין‬
‫םאראפיםקי לאן מאג׳אריס מאנקוס ליל פתו א י סי קוב׳ראן מאג׳אריס ג׳וסטוס אל פיזו‬
‫)ליש משוס אפק ריבית ‪ .‬פאת נגב סי׳ י״ג(‪ :‬ראובן קי ליליב׳י שמעון משל ‪ 1‬דוק׳ אי לידיזי איגפריסטאמי‬
‫‪ 50‬מק׳ אי טי אינפריזינש לה ליב׳לה איס אסור סיינלו איס רבית קצוצה )שו״ג שם מ׳ ו ( ‪ :‬איס אסור‬
‫לי אינפריסטאר‪-‬שיניק לי טריגו פארה קי ליפאגישיניק לי טריגו מאנטו קיטאקםארון גדיש מארס איל‬
‫פאגאמיינטו טאנטו קי נון טאקסארון טיינפו סיינלו פואילי אינקאריסיר איל טריגו אי סיטופס קי לידה אם‬
‫איל מאס ד לוקי ליאינפריסטו אי איס ריבית לרבנן סאלב׳ו קאלי קי לוגיאלומי איל טריגו אין מונילס קי סי‬
‫אינקאריסירה או אינבאראטיסירה קי ליפאני אה איל איסטה סומה די מונילה אי סי מן לו ביאליטז אין‬
‫מונילה אי אינקאריסייו איל טריגו לילה אה איל לה מונילה ק י ב׳אלייה אץ לה אורה קי ליאינפריסש אי‬
‫סי אינבאריטיסייו לירה אה איל טריגו‪ .‬אי איסטיסו דן א י © אין טולו מולו לי קחה משל <*נה אוקה ד‬
‫גורלורה קי מיפאגיס אונה אוקה לי גורלורה נון סיפואירי פור איסטה ראיון קיסאס סירה מאס קארה אין‬
‫לה אורה לל פאגאי• אי איי רבית‪ .‬אי איי קין ליזי קי פאן פור פאן איס מותר לי אינפריסטאר קי סיינלו‬
‫איסקוזהפוקהנוןאיסקאטימאןלה נ׳ינטי)מרן ומורם רסי׳קס״ב( ‪ :‬ראובן קי טומו משל ‪ 100‬מקי ליל‬
‫גוי קון רבית אי סי לאס איב׳ה אלאר אטראס אל גוי לו מופו שמשן לילישו ב׳וס דוגי מן ליליש אטראס‬
‫לוס ‪ !00‬דוק׳ לייאמילוסאמי אי ייו טיפאגרי איל ריוח אסיגק ליפאגאם ש אל גוי פשיטאקי איסש איס‬
‫איסור גמור סיינלו קי ראוכן איס חייב ל י פאגאר איסטה מונילה אל גוי סיקונעה קומו סיפ׳ ואירס סו מונילה‬
‫ק י לה דיו אהיריביח ‪ .‬אי אפי׳ סי לילירה שמעון לאמי אמי לוס ‪ 100‬מק׳ אי ת ליפאגאלי אל גוי איל‬
‫ריוח אםיגון לי פאגאב׳אס טו איס אסור ‪ .‬אי אפי׳ סי ליאסקריב׳ייו שמעון שמר פיר סו ממבראמ אל גוי‬
‫אי לילייו משכון אי טאנביין ליפאגו איל ריבית א ל גוי איס אסור ‪ .‬אי אפי׳ סי ראובן לוייב׳ו אה שמעון לילאנ*‬
‫י ליל י א י לידשו איל נוי אה ראובן ל א ל י לוס ‪ 100‬לוק קי מיליב׳יס אה שמשן אי ש מאס נח מיי‬
‫ליב׳יס א ל א י אי איל נוי איזו תנאי קון שמעון קואנדו ליטייני די פאגאל לוס ‪ 100‬דוק׳ אי איל רביגן‬
‫אי איססו איס אסור‪ .‬אי אפי׳ סי ראובן לידיב׳י אל גוי ‪ 100‬דוק׳ סין רבית נק סי לוס שאילי ואד אה‬
‫שמעון קין רבית אפי׳ קיליפאגה אל גוי אילרבית‪ .‬איל כלל איס באסטה ק• שמעון ריסילי לם‪-‬שנידה ד‬
‫מאפו די ראובן םיינפרי איס אסור)דנראה כמתן הרבית בשליחותו(‪ .‬סאלב׳ו קאלי ראובן ק‪ 1‬לידי לוס ‪100‬‬
‫דוק׳ אין מאנו דיל גוי אי איל גוי ק י סי לוס די אה שמשן א ץ איסטי אופן איס שתר)לטש רסי' קהרח(‪:‬‬
‫גוי קי מומו ‪ 100‬דוק׳ די ראובן קון רבית אי סי לוס איב׳ה אדאר אטראס לו שפו שמשן לידשו <*ל גוי‬
‫לאמילוס אמי אי ייו טיפאגארי אטי רבית אסיגון ליפאגאב׳אס אה ראובן אים מוהר ‪ .‬אי אפיי שילידי* אל‬
‫גוי ייז ליפאגארי אה ראובן אסיגון ליפאגאב׳אס טו איס מותרסיינלו ריסיב׳י* לה שנידה לי מאמ ‪<7‬גיי•‬
‫אי סי" ׳י איל גוי אה שמעון סירקה ראובן חפי׳ קי איל גוי לידייו לה שנ*» אץ מאמ די שמשן&ייסו‬
‫‪ w‬מיןיצין ‪»6‬׳«‪6‬־ מ מ ד י ו ‪i t y‬‬
‫קי ראובן ייאה לו סופו קי ייאה לאם ם ש שמשן איס אסור)ש״ע שם‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫ט‬
‫גו‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫‪3‬‬
‫אכל העיקר כסנרא היאשונה אכל כמקום שנהגו להקלאין לממומ נ י י ם )מויס שם(‪3 :‬ךי • ק י אינסריסש אה גיילייז קק רגית‬
‫קון תנאי קי לילי איל רבית אה אומרו ג׳ילייו איס מותר )שם ס״ל( ‪ :‬גידיו קי לילישו אל גוי שמה פארה‬
‫ש‬
‫כד‬
‫דמשלן‬
‫ירד חיב אות ר ריבית‬
‫אליעזר‬
‫מי אינסריספאדו מוגידה קון רבית דיג׳ידייו אי איסקריב׳י איל שטר אה טו נומברי אי איל גיידייו קי אינ•‬
‫פריסטו נון סוסו קי‪3‬ילגוי טומו איסטה מונירה פארה ג׳ילייו איל ג׳ידייו קי אינפריסטו פואידי טומאר רביס‬
‫ליל גוי אפי׳ קי איל גוי טורנה סיקוב׳רה ליל ג׳ידייו ‪ .‬אי איל ג׳ידייו קי טומו אינפריסטאדו אזי איסור‬
‫סיינדו קי לידישו אל גוי קי ליטומי קין רביה לילג׳ילייו)שב ס״ז( ‪ .‬ויש מדלי‪ :‬מ‪:‬יג לאין הליחות למי ו»ל‬
‫« נ א י לאין להקל לק נמקים שנהגו ל ה ק ל ) מ ו ל ם ‪ :‬ס ( ‪ :‬ג׳ידייו קי לידישו אל גוי טומה אינפדיסטאלו פארה מי קון רבית‬
‫ליל גוי אי פ׳ואי איל גוי אי טומו לי ג׳ידיו איס מוחל אל ג׳ילייי קי אינפריסטו לי טומאר רבית ליל גוי אפי׳‬
‫קי איל גוי סיב׳ה אקוב׳ראר איסטי רבית ליל ג׳ילייו נון קירי ליזיר‪:‬אלה)לבוש שם סייח(‪ :‬ג׳ידייו קי ליאינ־־‬
‫פריסטו סי משכון אל גוי פארה קי מ מ י איל גוי מונירה קון רכית איס מוחר אל ג׳ילייו לי איגפריסטארלי‬
‫אל גוי קין רביח סוב׳רי איסטי משכון אפי׳ קי ייאה סאב׳י קי אים משכון לי ג׳ילייו אי אפי׳ סי סיפ׳ואי איל‬
‫גוי אי ליפאנה איל ג׳ידייו איל פאטרון ליל משכון איל קרן אי איל רבית איס מותר)ש״ע שס סי״א ובאה״ט(‪.‬‬
‫‪.‬ואס הגוי אנס ואינו רוצ‪ :‬לשלות המשכון ולהחזירו לנעליו צריו המלוה לישן המשכון לנפליו להוי הגוי כגזלן שהשכין )מורס בס( ‪:‬‬
‫ראובן קי כיומו אינפייסגיאדו די שמעון פארה גוי אי אינגואלו קון איל גוי אה ‪ 3‬פור ‪ 100‬אי קין איל‬
‫גיידייו אה און פור ‪ 100‬לה גאנאנסייה איס די ראובן ‪ .‬אינפירו סי אינגואלו קון שמעון אה ‪ 3‬סור‬
‫‪ 100‬א איל גוי איס פ׳ואירטי אי נון קיריפאגאר אה ‪ 3‬נון קאלי ראובן קי פאגי די סו בולסה סיינדו קי‬
‫ייאה סילוליכואה שמעון קי כיומו איסטה ממילה פארה איל גוי)כ״ע שם סי״ד( ‪ .‬יי״א לצריך הלוה לפרוע ל‪,‬‬
‫מכיסו אלא אס הזכיר לו שם הגוי תתלה אז שעור מלשלם לו מכיסו )מורס שם( ‪ :‬ח ב ר י ם ראובן אי שמעון פיאילי ראיק טומאר‬
‫מונילה אה ריבית ליל גוי אי פאגאר איל ריבית לי לה חברה אפי׳ קי איל גוי נון לו קוגוסי סהלב׳ו אה ראוק‬
‫קי טומו לה מונילה)קול אליהו ה״א חי״ל סי׳ כ״ט( ־• מירקאדיריס קי ליס ב׳ייני איל טיינפו לי לוס פא־‬
‫גאמיינעוס משל ר׳׳ח ניסן אי דיפאדרארון איל פאגאמיינטו אסטהר״ח אייר איל פאערון די לה מונידה ל‪,‬‬
‫קוב׳רה איל אינטיריסי קירי דיזיר ריוח די לה מונידה איסעו איס רבית קצוצה אי איס איסור גמור קי אנסי אראן‬
‫דיטו רימידייוסיר קיפוד אילאינסורעו די לוקיליסאלייו די אינטיריסיקי לו איה אונה קאמבייאליקהאה‬
‫נומברי די אוטרו אפי׳ קי סיאה אה נומברי די סו איסקריב׳אנו אי איל אוערו קי סי לה ג׳ירי אה איל קי‬
‫קומי ליקי סי אזי דיב׳דזר איס אה אונו קי נון ליריב׳ י נו אינבאראסה אי אפיי קי דיספואיס איל אומרו ס י‬
‫לה גיירה אה איל ייאה איס מידייו מאל ייאה סי אליב׳ייאנה מוג׳ו איל איסור)פלא יועץ הלועז ח״ב ערך משא‬
‫ומתן‪.‬דפ״ת( ׳• ג׳ידיין קי עומו אינפריסטאדו מונידה דיל גוי קון רבית איס אסור אה אוערו ג׳ידייו פארה‬
‫סיאירפ'ייאנסה‪.‬סיחיסאקלוגארקי קוב׳ראן די לה פ׳ייאנסה‪ .‬אינפירו סי איס לוגאר קיקוב׳ראן דיל‬
‫דיבידוד אינפירמירו'יייאה' פואידי סאליר פ׳ייאנסה ‪ .‬אי אנסי גוי קי טומו אינפריסטאדו די גיידייו קון רבית‬
‫סי איס לוגאר קי סי קוב׳ראן די לה פ׳ י יאנסה חים אסור חיל ג׳ידייו קי שאלגה פ׳ייהנסה פור איל גיי אי סי‬
‫איס‪ .‬לוגאר קי נון סיקוב׳ראן די לה פ׳ייאנסה חיס מותר די שאלי־ פ׳ייאנסה פור איל גוי)ש״ע רסי' ק״ע(״‬
‫‪,‬‬
‫וי׳׳א שאינו אשור אלא נערי ‪:‬לוף ליו; פירו‪ :‬ערכ שמנקז את הלוה מלין המלוה נשלוף לון שהות מי! עשנ שמינשין אותו ורוחצין ט את‬
‫לילי‪ :‬להעבירהזוהמא)מורס‪:‬ש(‪ :‬ר א ו ב ן קי ליב׳ינדייו אה במעין קחה קי ב׳מלי ‪ 10‬דוק׳ פור ‪ 12‬פורקיליב׳ה‬
‫אספיראד פור לה מונידה אפיי סי איסקוזה קי אגורה ב׳אלי ‪ 10‬דוק׳ אי איל טיינפו קי ליב׳ה אפאגאר‬
‫לאלי'‪ 12‬מפליב׳ינוראקיקיייאהסי סהב׳י קי אי; תשרי ב׳אלאנאס'באראגיו אי אי; ניסן מאס קארואי‬
‫ז י‪£ :‬אסור אי אפי׳ קי ראובן איסריקו אי דיזי ייי‬
‫ראובן סי לו ב׳ינדיאין תשרי פיר היל י‬
‫ייאה פוחידו אםפירחר פארה ב׳יכדידלו קו; איל פריסתו קארו איכ! אסור סיינלו מוזוטרוס מיראמוס אס‬
‫שמעון סיטינייה ייעדה ייאה פורייה מידקאר באראי'! אי סירקה לי שממון איי אי נש־ אי תרבית אי איס‬
‫אסור‬
‫פ‬
‫ד י נ י ס‬
‫י ס י ץ‬
‫‪v‬‬
‫י‬
‫‪pefcn‬‬
‫ירד ח״ב אות ר ו ב י ת‬
‫אליעזר‬
‫מה‬
‫אסור‪ .‬איאיסטו איסדוקא איןקוזה קי איי פריסייו סאב׳ידו משל ביינו ראקי אינפירו קוזהקי״נון איי‬
‫פריסייו סאב׳ידו ני סו ב׳בלוטה איס סאמ׳ילה משל ב׳יסטידו ב׳אקה איס מוחר לי ביינלירלו קארו פארה‬
‫קי ליפאגי אין מאל טיינפו ‪ .‬אך בתנאי קי נון לירינה ראובן אה שמעון מירה קי סימילאס לונו לה מונילה‬
‫טי לה לו אין ‪ 10‬דוק אי סי איס פור טיינפו איס פור ‪) 12‬לבוש רסי׳ קע״ג( • אסיגק דישימוס קי איס‬
‫אסור ליב׳ינליר מאם קארו סורקי לילה תספיראר שר לה מונילה אנסי איס אסור לי מירקאר באראטו‬
‫פור אספיראמיינטו די לה מונידה מכל ראובן לימירקה די‪:‬מעוך קוזהקיב׳אלי ‪ 12‬דוק׳ פור ‪ 10‬פורקי‬
‫לידה לוגו לה מונידה אי שמעון נון טייני אקייה קוזה אין קאזה סיטופה קי לוקי סילודייו מאס באראטו איס‬
‫פודקי לי אקונאנעו אלאר לה מונידה אי איס ריבית‪ .‬אינפירו סי שמעון ייאה טייני איסטה קוזה אין קאזה‬
‫איס מותר אי דוקא קי סילוב׳ינדי סתס אינפירו סי לי דיקלארה דיזיי־לו סיקיריס קי טי אקונאנטי אלאר לה‬
‫מונילה טידארי ‪ 10‬איסיקירים ‪ 12‬נון עידו אסטה קי מידיס לה מפה אלס אסור אפיי‪ ,‬קי ייאה לה מייני‬
‫י שמעון אין קאזה‪ .‬אי טודו איסטו איס אין קוזה קי סו פריסייו ייאה איס סאב׳ילו אינפירו סי נון איס סו‬
‫פריםייו סאב׳ילו אפי׳ קי נון מייני לה רופה אין קאזה איס מותר ‪ .‬סי סי לה ב׳ינלי סתם אינפירו קי נון‬
‫ליאקלארי אסיגון לישימוס )שם ס״ז(‪ :‬ראובן קי טייני ב׳ינייה איס אסר אה שמעון לימירקארלה אין‬
‫לוקי איסטה אגראס פור ראזון קי לוקי סיב׳ינרי אגורה קיאיסעה איראספור ‪ 10‬דוק׳ אין לה אורה דיל‬
‫קורעאר לאלי ‪ 20‬אי איס יבית)לבוש שם ס״י ע״ש מלסא בטעמא( י• ראובן קי טייני שטר קי לידיב׳י‬
‫כמעון ‪ 100‬חק׳איאיינדה ליקירי‪.‬און מיז פארה איל פאגאמיינטו אי ראובן טוב׳ו דימיניסטיר פר׳ אי לי‬
‫ב׳ינדייו איל שטר אה לוי קי לילי לדגו ‪ 50‬לק׳ אי לוס אוטרוס ‪ 50‬לי אםפירארה ‪ 6‬מיזיס איס מותר אי‬
‫נון איי משוס רבית ‪ .‬אי אנסי סי ליב׳ינדייו דימו שטר פור ‪ 80‬דוק׳ נון איי משום ריבית מה קוץ תנאי‬
‫קי סיאה איל אחריות ליל שטר סולרי אילמירקאלור ‪ .‬וכ״כ הטור סי׳ קע״ז מי שיש לו שנזר חוב על מכירו או מלוהע״פ‬
‫‪,‬‬
‫יכול למוכרה לאחר כסחות ואין נו משום רבית וכליל שיהיה אחריות השטר על הלוקח שאס יעני שמעון אזימות אינו חוזר על ראובן וכיון‬
‫‪:‬הוא לרך מקח וממכר מותר ואין כא; בית מימוש )הרלב״ו בחלשות כי׳ פ״כ( ‪ :‬ר א ו מ קי ליב׳ינלייו סו קאנפייאה שמטן אי‬
‫לידיפו ראובן קואנלו טירני פאל־אס מיטודנאראס איל קאנפו אטראס איס אסור אה שטעון פארה קומיד‬
‫לאס פ׳רוטחס די איסגיי קהנפו סיינדו נון סייאמה ב׳ינדיעה סאלב׳ו אינפריסטאמיינטו סיינדו קי קאלי קי‬
‫סי לוטודני אטראס קואנדו קידה ראובן אי סי קומייו שמעין לאס פ׳רוטאס איס רבית אי קאלי קי לאס פאגי‬
‫אי פי ראוק נון איזו נינגון תנאי אי מנהנ די לה סיב׳לאל ‪ .‬איס קי טורו מורו די פריסונה קי מירקה קואנדו‬
‫‪ .‬ליטראייאילאס פד׳ איל ב׳ינדידוד קאליקיסי ליטורגי אטראס איס אסור אל קי לו מירקו פורקומיר לאס‬
‫פ׳רוטאס ‪ .‬אי סי איל מנהנ נון איס הסינון דיכימוס אי לידישו איל מירקאדור די סו דעת לה אורה קי‬
‫טירנאכ פד׳ ייו טי טורנארי איל קאנפו אעראס נון סייאמה תנאי סאלב׳ו דברים אי לה מירקיעה איס מירי‬
‫קיטה אי פואיליקומיר לאספ׳רועאס איל מירקאלור)ש״ע רסי׳ קע״ל( ‪ .‬יכן אס מכר לו קרקע מעכשיו ״ ״ ה אס‬
‫לא אמר בפירו‪ :‬מענביו אלא שהחזיק או קנה כראוי והזח׳ הוי מלו‪ :‬על פה על הלוקח והמתין לו המעות הלוקח מותר לאכול השירות והמוכר‬
‫אשיי דב‪:‬כר המתנת מעותיו קא אכיל)מורס ‪:‬ה וי׳אז״ט(‪ :‬ראובן קי ליב׳ינלייי סו קאנפו אה שמעון אי אין אקיל‬
‫לייאה לי איזו כמעון כניד דיזיינלו לה אויה קי מי עורנאראס לה מונילה טי טורנארי איל שטר לילה ב׳יכ*‬
‫דימה • סי סיאיזו איסטי תנאי אנטיס די לה ב׳ינליטה או אין לה אורה לי לה ב׳ינליטה נון סייאמהב׳ינץ‬
‫לימה לל אי שמעון איה חייב לי פאגאד טודו ליקי קומייו ליל קאנפו‪ .‬אינפירו סי ייאה סי איזו איל טראטו‬
‫בואינו סין בינגו; תנאי אפי׳ קי לוגו דיספואיס די אונה אורה לי איזו איסטי שטר שמעון קין קנין אי חזוקיס‬
‫להב׳ינדיטה איס בואינה איפואידי קומיר לאספ׳רוטאס שמעון איס קי ליקירי אזיר חסדידיטורנארסילו‬
‫אטראס‬
‫כ‬
‫דמשק‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח״ב אות ר ריבית‬
‫אטראס אי עודו סיימו קי נין ליממה מ ממידה איצ טראטי אים קיים)שם ס״ב( ‪ .‬אי איסטיסו דק‬
‫איס אין לה קאזה סי איזו אלנון תנאי די לוס קי דישימום קאלי קי ליסאגי לה קירי די ליקי מורו קי סי נון‬
‫ליפאגה איס מ י ת ‪ :‬ראובן קי פ׳ואי מוסו די שמעון קואנטוס אנייוס אי כמעון לי ס׳ייאכ׳ה רופה אה‬
‫ראובן ויהי היום סימורייו שמעון אי לוס יורשים די שמעון דימאנדאןדי ראובן לוקי דיניי אי ראובן דחי‬
‫ביירדאד איס קי דיב׳ו מה טו פאדרי מידיב׳י אמי לה פאגה די ליס אניייס קי לו סירב׳ אי סי איזיירון‬
‫ששרה קי איל יורש די שמעון קי לו אספרי אה ראובן משל ‪ 5‬שנים אי פור דיטום ‪ 5‬אנייוס קי לו ב׳ה אס״‬
‫סיראר ראובן קי אינסריזינטי טורו ליקי לו סירב׳ייו אה שמטין‪ .‬דיטה פשרה קי איזיירון איס רבית קצוצה‬
‫אי ראובן סיקונ׳רה דיל יורש די שמעון טילו ליקי סירב׳ייואסו פאדרי )ז׳׳א ח״ג סי׳ נ׳׳סעש״ב( ‪:‬‬
‫ראובן איס סאנאדירו אי קאדה סימאנה לי קוזייה פאן פארה שמעון משל ‪ 20‬אוקי אי שמשן לידאב׳ה‬
‫‪ 20‬אוק׳ די ארינה אי אפי׳ אין טיינפו קי נק ליריסטו ארינה אה שמעון ראובן לידאב׳ה סיס ‪20‬‬
‫* ק ׳ די סאן ויהי היוםאינקאריסייולהארינהדי‪40‬סר׳ אה ‪ 80‬ראובן סי קולרה כפי די לאס אוקי די‬
‫פאן קי לילייו סי קוב׳רה די ארינה די שמעון אי שמעון נון ליפואידי דיזיר ייו טיסאגארי לאס פר׳ כפי דיל‬
‫סריסייו קי ב׳אלייה להארינה אין איל טיינפו קי מי דאטיס איל פאן סאלב׳ו קאלי קי לי פאגי אדינה אי נול‬
‫*"!י׳ שית! לי אי עכשי‪,‬‬
‫יז י‬
‫איי ‪ J W‬איסיי די רניח כיין זלא היה דלן הלואה אלא ז י ן מקיז יממנו דמני לי ראיכל‬
‫אי אמי»»ן ממ״ג לינא איסיי מ י ת ׳*א מיג ס י ׳ » ״ « ‪ :‬מנהג קי אוזאן אה אינפריסטאר מונידה סור חפציס ךי‬
‫אורו או די פלאטה או ג׳יסטידוס קי לוס טימאן בתורת מכירה גמורה‪ .‬קיץ קנין אין טאל די סיר מתיר איל‬
‫איסור די רביח אי איל קי טומו אינפריסטאדי ייאה סאב׳ י קי לוס טורנה אטראס אין פאגאנדו סי ר י‬
‫אסיגון איס איל מנהג קי אק פלאטה ס׳ פאגה ‪ 15‬סור ‪ 100‬אי אין אורו ‪ 12‬סור ‪ 100‬אי אין ב׳יסטיזץק‬
‫אה ‪ 20‬פור ‪ 100‬אי אין פאגאנדו איל ב׳ינדידור סו קרן אי סו ריוח אםיגון דישימוס איל מירקאדור א י‬
‫חייב מתורת מנהג די טורנארלי טודו אטראס סייה ג׳וייאס סייה ב׳יסטידוס סייה קאזאס אי אפי׳ קי קיאנדז‬
‫קריסייו איל קרן איאילריוח מאסדילוקי ב׳אלי איל ייפכון ליפואידי דיזיר איל ב׳ינדידוד אל מירקאדור‬
‫טומאטי טו רופה קי טי ב׳ינדי אי נון קאלי קי ליפאגי ליקי קריסייו מאס די ליקי לאלי איל משכון קון טודו‬
‫איסטו סי איל ב׳ינדידור קירי קי סי לו מורני אטראס אי פאגה סו ריוח איל מנהג איס קי קאלי קי סי לו‬
‫טורגי אטראס אי נון פואידי דיעינירסילו)הרדב״ז בחדשות סי׳ שכ״ב ומעשה אברהם חי״ד סי' ל״ז ע״ש(‬
‫ראובן קי לילי סומה דימוגידה אה גויס אי לו אפרחארון אי לירוגו אה סו אמיגו שמעון קי ליבושקי מו*‬
‫נידה ד גויס אה רבית אי ליס דארה סו משכון אלום גויס אי שמעון לידישו קי ייאה טופו לה סימה‬
‫די מונידה מה מינוס די ‪ 0‬נ פור ‪ 100‬אל מיז נון קירין דאראי ראובן סיינדו סיכיופו אין פריזייון לירונו‬
‫א י א פ י י אה ‪ 20‬איס מוכרח די י‬
‫אס שממק קיפריקורי קואנטו מאנקו פואידי אי סינון קי טומי אה ‪10‬‬
‫טומאר אי דיספואיס סופו ראובן קי שמעון פ׳אלסו קי שמו אה ‪ 5‬פור ‪ 100‬אי לידישואה ‪ 10‬טן איס‬
‫חייב ראובן די סאגאר קי סאללו אסיגון אינגואלו קין לוס גויס כ י ו ן ‪ : :‬מ ע י ! הוא סיניל מלאונן ואס היה ליקח הוא‬
‫איתי המותר נמצא מושה ססורס נמעוחיי של חנירו ללא כהלכתא )לניי ייני•• יי' =ל״א(‪ :‬ראובן קיטומו אינפריםטאמ ‪100‬‬
‫דוק׳ די סמפון די סאגארלוס טיינפי ‪ 6‬מיזיס אי לה אורה קי לוס טומו ב׳אלייה איל דוק׳ ‪ 75‬גס״י אי אק לה‬
‫אורה דיל פאגאר לאלץ אה ‪ 60‬גס׳׳ילי פאגה לוס ‪ 100‬דוק׳ קי לידייי אי אנסי סי לה אורה קי טומו לוס‬
‫חקי לאלק אס ‪ 60‬גס׳יי איקריסיירון אה ‪ 75‬אין לה אורה דיל פאגאר לי פאגה לום ‪ 100‬דוק׳ אי טן‬
‫איי פור רכית ני מ י שהפלוה אמ וגירו מעות והוקיו אס לא היקרי אלא חומש משלם לו ממטנע היוצא נאו»ה שעה ולא חשינ רנית‬
‫‪,‬‬
‫ל ‪ £‬מ ע‬
‫! ש ת‬
‫נ ג ג י‬
‫ו ח‬
‫ס‬
‫;‬
‫אותי מ י מ ש הנוסף ‪ p‬כשהחלו המעית ולא הוזל יותר מחומש לא השיב פחת ומשלם ל! הסן שהלוה לו לנל )לנרי רינות סי' היית מיס‬
‫שאל‬
‫ך‪#$‬ק‬
‫ירד דדב אות ר רבית‬
‫מט‬
‫אליעזל ‪.‬‬
‫‪:‬אל ״•״ל סי׳ א ׳ ( ‪ :‬ראובן קי לידיפ׳י אה שמעון משל ‪ 100‬גרו׳ אי שמעון לו אפריעו אה לאופן קי ליפאגי לה‬
‫ליב׳לה אי ראובן גון פולו פאגאר שייגלו גון עוב׳ו פר׳ לילישו שמעון אה ראובן קי סיפאס' קי סי' גון מי״‬
‫פאגאם לה פרינלה קי עינגו עוייה אין מי מאני לה ביו אמיפיר‪.‬אין מאנו ליל גוי איי פיו אטומאר לוס ‪100‬‬
‫‪ ,‬גרו׳ אה רבית ליל נוי אי סיינלו ראובן סי איספאנעו קי נון לו מימה אין לה פריזייון לילישו אה שמעון קי מימה‬
‫לה פדינלה אין מאנו דיל גוי אי קי מומי לוס ‪ 100‬גרו׳ אה רביח סי איס ב׳ירלאל לה קוזה קי מיעייו לה‬
‫י פרינדה אין מאנו דיל נוי אלה אורהאיס חייב ראובן לי פאנאר איל רבית‪ .‬אילפירו סי ראובן מייני חשש‬
‫קי שמעון סי נוומה איל רביח או קי נון איי טאל קי מיעייו איל משכון אין מאנו דיל גוי לי אינ׳אראן און חרם‬
‫סוב׳רי שמעין פארה קי אטורגי לה ב׳ירלאד אי סי אטורגו קי עומו לה מוגידה דיל גוי סין משכון אלה אורה‬
‫איס אסור אה שמעין קי טומי רביה שהרי הגוי מומך על שמעין ושמעון לוקח הלכית מלאיכ; ואסול כמכואל כסיל י״ל סי׳ קס״ט‬
‫;‬
‫וקרוב הפיני לומר שמא רביר‪ ,‬קציצה ומוציאין המשכון מיל שמעון ואס יאמר ‪:‬משכנו לגוי יהיה מקבל הרנית מראונו ינוחו לגוי"ויקבל ‪ifcr‬׳‬
‫סמם ע״ז הוא נאמן ואין מוציאי! מילו המשכון על ‪:‬יפרע לי יאיס קלן ולבית אז יעזוב המשכון וילך לי )שו״ת מהל׳׳י י»‪6‬סאך סי׳ ל ׳ ( ‪:‬‬
‫ראובן קי טומו אקירי קאזה או בוטיקה לי שמעון אה ‪ 15‬גרו' אל לייאהפור ‪ 2‬אגייוסאיבסוךדי&ס ‪$‬־׳‬
‫אנייוס טוב׳ ו דימיניסעיר שמעון די ראובן קי ליאינפריסטי ‪ 100‬רוק׳ אי לידשו קי לי אבאשארה לה׳‬
‫קירי אה ‪ 10‬אל דייאה אי אנסי פ׳ואיקי די איל דייאה קי לי אינפריסטו לוס ‪ 100‬דוק׳ נק לי פאגו‪-‬יך‬
‫סאלב׳יו ‪ !0‬אל לייאה לה קוזה איס פשוט קי איס רבית גמור אי לי דיבאטירה שמעון די לוס ‪100‬לוק'קי לי איני‬
‫פריסטו ‪ 5‬ג־־ו׳ פור קאלה לייאה אי איל ריסעו ליפאגארה אה ראובן ‪ .‬ואם יחסרו חייכ שמעון לתת לנ החסרון ־ וזה‬
‫• •‬
‫פשוט שהוא לבית קצוצה ויוצאה בדיינים)שו״ח מהר״י באסאן סי׳ ל״ז( ‪:‬‬
‫דינים אי אופנים די רבית‪.‬קי סון מותרים ‪.‬‬
‫איס מותר אה ראובן די דיזירלי אה שמעון טי דארי און דוק׳ אי קי ליאינפריסטיס ‪ 10‬לוק׳ אה לוי מה קון‬
‫תנאי קי נון טורני ראו פן‪.‬אי סי קוב׳רי איסטי דוק׳ די לוי ‪ .‬אינפירו סי לידיזי ראובן אה שמעון טי דו‬
‫טיינפו קי נוןטיפאגהלוי לוס ‪ 10‬לוק׳ ייו טי לארי פור קאלהמיזאון ליק׳ איס איסור גמור)ש״ע סי׳ ק״ס‬
‫סי״ג ובאה״ט(‪ .‬אי עאנביין נון ליפואידי דיזיר לוי אה שמעון אינפריסטאמי ‪ 10‬דוק׳ אי ייו נון טיב׳ו חדאד‬
‫נאלה‪.‬מה ראובן ייאה גיילארה פור מי‪ .‬ואם מפייס לוי לראובן שיתן זח לשמעון בשביל שילוהו כיון למשלו הוא נותן ואין הלוס‬
‫משל לו לא נ ע ‪ : :‬ל ו ח ו ומיתר)‪:‬׳׳ע‪:‬כ יי‪-‬אז״פ(‪ :‬איס מותר אה ראובן לי ליזירלי אה שמעון ייו לי אינפריזינטו ‪0‬‬
‫דוק׳ אה לוי קון תנאי קי טו לי אינפריסטיס אה לוי ‪ 100‬דוק׳ )להוי כאימר לפלוני הילך זוז‪ .‬והלוה‪ .‬עקל‪.‬‬
‫דינרין‪-‬לפ׳ דאמרינן לעיל שמותר( ‪ .‬אי נון קירי דיג׳ו קי איס מותר אה ראובן די דיזירלי אה שמעון‪.‬טידארי‬
‫און דוק׳ אי קי לידיגאס אה פ׳ולאנו קי מי אינפריסטי ‪ 100‬דוק׳ קי איסטו נון איס רבית כלליסאלב׳וסו‬
‫סאגה שרקי סי לודישו אה פ׳ולאנו טומה)ליוש שם סי״ו(‪ :‬י״א שמותר לישראל לומר לחבירו ישראל לן‪.‬וכליה ליממוח‬
‫ש‬
‫ז‬
‫מש׳‪ .‬ישראל גרגיר‪ ,‬ומותר לתת אח״כ הרבית לשליח להביאו לו ללא אשרה תורה אלא לבית הנא מיל לוה למלוס והשליח אינו עושה שוס‬
‫איסור להאי לבית לאו ד ד ה הוא ואי משוס ‪::‬לוחו‪:‬ל אדם כמותו אין ‪:‬ליח לריר עכירה וכן עיקר ‪ .‬והנה *ב״י והלבוש והנן״ז השיגו‬
‫על ‪ 4‬ן זה ‪:‬איסור גמור הוא והרב נה״כ התר כל טענות הע״ז ונ׳ ‪:‬לבד רמ״א נכונים וברורים וכ״פ הב״ח וכ׳ יהכי נקטינן )מורס שם‬
‫הט״ י**‪5‬״ט( ‪r.) .‬״‪ t.‬אס הלוה קבל המעות בעצמו מן המלוז רק ‪::‬ולח לו‪:‬לבית אשיי‪ .‬אבל <‪1‬ם שליח מלוה םצוה ללוה במינו משס‬
‫השטר »״* המלו‪ :‬הזה כאלו הלוה לו המלוה עצמו ואשור אשי עשה השליח בלא דעת משלחו דהשןגי מגיד »יקי להלואה והוא <מכ ע״ש‬
‫המלזש)מורם שם( וה״טדהתירו רנית במעות יתומים או הקד‪ :‬לפי ‪:‬מעות• אלו אין להם בעלים ירושים שהגזבר ואפוטרושוס^אק הממון ‪.‬‬
‫ז‬
‫‪,‬‬
‫שלהם‪.‬ונמצא‪:‬אין רבית זה כאמיל לוה לעלי?‪ :‬לום חכמים סון מותרים לי אינפריסעארסין אונו‪.‬אל אוטרו קוזה לי‬
‫קומידה קון רבית קי סייגדו ייאה סאב׳ ין קי איס אסור סינורו קי ייאה סידאן במתנה גמורה אי איסטו לוקא‬
‫בה‬
‫וז‬
‫י»ל‬
‫דמשק‬
‫ירד ו ז ב אות ר ריבית‬
‫אליעזר‬
‫קוזה פיקה משל ליכיומו איגפריסטאדו ‪ 100‬לר׳ לי גולרורה אי ליפאגה ‪ 120‬איגפירו מאס לי איסגיו נון ‪.‬‬
‫אי איי קין דחי קי סי אפי׳ איזיירון תנאי אין לה אורה קי לי אינפריםגיה קי ליפאגי ‪ 120‬איס מותר )לבוש‬
‫שםיסי״ז ועיין שו״ג מה שנדחק בלשון הגמרא י• ראובן קי לידייו אה שמעון ‪ 100‬דוק׳ במתנה גמירה קון‬
‫תנאי קי לידי ‪ 3‬דוק׳ אל אנייוטודה לה ב׳ידהקי ביי׳ירה ראובן איס מוהר אינפירו סי איזו תנאי קי לידי‬
‫‪ 3‬־יק׳ אל אנייי אסטה קי איי מינדי איס א«ר פיר רבית דב־‪-‬למא התם אשבר שלא יעלה ביר מותן יותר ממה שנת;‬
‫נמתנה זאששר שלא ימיה עשרה שטס אנצ כשהתנה שיתן ג׳ זהובים נשנה כל ימי האין ודאי יעלה נירו יותר ממה ‪:‬נתן יאינא איסור רנית‬
‫רהגע עצמן שאחר נותן לחנירו ‪p‬׳ ‪ m‬נמתנה נתנאי שיתן לו לג׳ שנים ן׳ ווז לשנה יכי מותר ?לא והו הערמה לכהות הרנית כמכסה השמש‬
‫נכנרה אנל כשמתנה עד יום מותו אע*; לאששר שייןח יותר ממעותיו אפשר ג״כ שלא יטיל לח!י ולכלי‪ :‬ואין זה רנית אלא קוביא פעמים נשכר‬
‫פעמים משהיד)ז״אח״נ סי׳ ע ״ י ( ‪ :‬טורו מורו דירביתקי איס אסור די חכמים איס מותר‪.‬אין לה מינידה די‬
‫יתומים אי אין מונידה די הקדש די לוס עניים או די תלמוד תורה או פור דימיניסעיר דיל בית •הכנסת ‪ .‬אי‬
‫איסטי יחוס אפי׳ קי טייני ‪ 13‬אנייוס כל זמן קי נון טייני דעת פור סאב׳יר טראגיאר סי מונידה סייאמה‬
‫יתום פארה איסטי לין)מרן ומורם שס סיי׳ח( ‪ .‬אי לוקא יתום לי פאדרי אינפירו יתום לי מחליי אי אנסי‬
‫לה מונידה די אלמנות נון איסטא; אין איסטי לין)שו״ג שם מ' מ״ז ונ״ב'(‪ :‬ריבית לי חכמיה קירי ליזיר קי‬
‫איל יתום אי איל הקדש טיינין ‪ 100‬דוק׳ א• סי לוס דאן אה ראובן קי טראגיי קין איייס קין חנאי קי טודה‬
‫לה גאנאנסייה סי איספארטיראן אינטרי לוס דוס אי סי אב׳רה פיידריטה קי סייאה אינעירה די ראובן אין‬
‫טאל קי איסטי איל קאב׳דאלדיל יתום אי דיל הקדש סיינפרי קייס פ׳ואירון מתיר אין אי ‪ '-‬יפן אינסירו‬
‫טורו מודו די פריסונה נון פואידי אזיר איסטי תנאי סאלב׳ו אסיגון סי איספארגיי; לה גאנאנסייה אנקי סי‬
‫איספארטין אי לה פיידריטה)שו״ג שם(‪ :‬איי ליגאריס קי דאן איסטאס מונידאס בתורת קנס קירי דין‪.,‬‬
‫משל לידאן ‪ 100‬דוק׳ אה ראובן אה ‪ 10‬פור ‪ 100‬אלאטיו איסקריב׳ין איל שער אין איסגיי אופן דילאנכירי‬
‫מוזוטרוס עדים לוס אפ׳ירמאדוס אבחשו סיר קי ראובן סי אוב׳ליגו פור פאנאל־ אה פ׳ילא־יי ‪ °‬ליין׳ מ ה י‬
‫אסטה דייז דייאס אי סיפאסארה אפי׳ דייאה אונו איסטונסיס די אגורה סי היי׳לינו פול זא־לי אה איל‬
‫דוק׳ בתורת קנס מאס די ליס ‪ 100‬דוק׳ דיל קרן‪ .‬אי חסיגון פחסו דיל אנייו קאלי קי אסקרילה איטרו‬
‫שטר )דאל״כ לא נתחייב הלוה יותר מעפרה אפי׳ יעבור כמה כניס( ‪ .‬אינפירו גיודו מידו די פריסונה נון‬
‫פואידי אזיר אין איסטי אופן)שו״ג כס מ׳ מ״ו(‪ .‬אי אין איסטי חיפן חיס מותר די חזיר ראובן קי טייני דוק׳‬
‫מאנקוס קי ב׳אלין ‪ 58‬גרו׳ אי ביינו שמעון קי סי לוס אינפריסטי פור או; מיז לירייה ראובן ייו טיליס ב׳ינדו‬
‫אה ‪ 58‬טיינפי ‪ 3‬דייאס אי נו; פאגאנדומי אלום ‪ 3‬דייאס עי טומארי ‪ 3‬גרו׳ די קנס פור דוק׳‪ .‬אי סי שמעון‬
‫לוס נאספה אה ‪ 61‬קיב׳ה אפאגחר דיבידה איס מוחר אינפירו םי פיידרי אין אייוס איס אסור )ק אברהס‬
‫בי״ד סי׳ ל ( ‪ :‬קין קי איכפריסמו אסו חבר מבלאון מיג׳ יד די אורו פור ‪ 3‬מיזיס אי אין לה אורה קי‬
‫ליאינפריסטו לאלייהאילמיג׳יד ‪ 100‬גס״יאיאי; לה אורה דיל פאיאר הינקחריםייו איל מיג׳ יד אי אינבא*‬
‫ריטיסיירון לוס גרו׳ אסטה קי כ׳אלין ‪ 120‬גרו'הון מיג׳יד איל די; איס קי מיראמיס כפי לה אורה קי לי‬
‫אינפריסטו אי איןאקייה אורה לאלייה ‪ 100‬גרו׳ איל מיג׳יד אי אמרה סי ליפחגה ‪ 120‬גרו׳ או לידה און‬
‫מיג׳יד קי ב׳אלי ‪ 120‬איסטו איס רבית דאורייתא קי איי אי נשך אי תרבית ‪ .‬סאלב׳ו נון ליפאנה אה איל‬
‫סאללו ‪ 100‬גלו׳ אפי׳ קי סי איזיירון באראפוס אי סי לידייו ‪ 120‬קאלי קי לידי אטרחס לוס ‪' 20‬אמפירו סי‬
‫ליאינפריספו ‪ 100‬גרו׳ אי ב׳אלייה איל מיג׳יד ‪ 100‬גרו׳ אי אין לה אורה דיל פאגאר אינקאריסיירון לוס גרו׳‬
‫התורה ה*ה מותר ה׳ «ן ויו‬
‫איי ב׳אלין ‪ 80‬גרו׳ פור און מיג׳יד נון ליפאגה סאלב׳ו או ‪ 80‬נדו׳ או און מיג׳יד‬
‫‪3‬‬
‫‪,‬‬
‫א‬
‫ד י‬
‫‪ 0‬ן‬
‫ו ס‬
‫‪1 0‬‬
‫ז מ ן‬
‫י לקת א־ל״אשורמררינ; דאע״ג לל־כא תריית אי‪:‬א ‪ : :‬ן ‪ .‬ו־־א ‪:‬יזמן הזה לוי; זהי‪ -‬נ ז ‪ :‬נ מפני^שהיא י׳יין־ ויוצא כהוצאה נזנינא תרישא‬
‫דם‪#‬ק‬
‫אליעזר‬
‫ירד ח״ב אות ר י ב י ת‬
‫נ‬
‫וכן נזמין ואין למחית )לכוש ישי׳ קס״נ ו‪:‬ו״ג סי׳ ק״ש מ׳ נ״ח( ‪ :‬ראובן קי ליאיגפייסמו אה שמש[ משל ‪ 1000‬גלו׳‬
‫אי שמעון לילייי אין משכון סו קאזה אה ראובן סור ‪ 10‬אכייוס קי מורי אין אייה אי ראובן ליאיסקרינ׳י אה‬
‫שמעון אין פאסאנדו לוס ‪ 10‬אנייוס לה קאזה קי סייה כוייה סין נינגונה מונידה אפי׳ קי לה קאזה ב׳אלי‬
‫סו קירי ‪ 400‬או ‪ 500‬גרו׳ אל אנייו אי שמעון סי לה דייו אה ‪ 100‬אל אנייו איס מוהר אי גון א*‪,‬אין איסעו‬
‫פור רבית)וזהו משכנתא דסורא שבסורא היו‪:‬ומיז כן • ש״ע רסי׳ קע״כ( ‪ .‬אי אנסי ראובן קי לידייו אונה‬
‫חורבה אה שמעון קי לה פ׳ראנואי אי קי מורי אין אייה אסטה קי סי דיבאעירה ליקי גאסעו אפי׳ קי סי לה‬
‫דייו אה ‪ 100‬גרו׳ אל אנייו אי לאלי כו קירי ‪ 300‬או ‪ 400‬איס מוהר)שס סס״י( י ראובן קי טייני פ׳רוטאס‬
‫אי סי לאס קירי ב׳ינדיר אי טומאר לוגו לה מונידה נון לידאן מאס די ‪ 10‬דוק׳ אי סי אספירה קי ליב׳ינגה‬
‫קונפראדור אין קאזה ייאה עומה ‪ 12‬אי לה מונידה לוגו ליפואידי דיזיר אה שמעון סי מידאס לוגו לה מונידה‬
‫טי לה דו אין ‪ 10‬אי שיקדיש פור טיינפואיס ‪ . 12‬אי דיספואיס קי ייאה טראטארון פור ‪ 12‬אי ייאה פ׳ואי‬
‫זוכה איל מירקאדור אין לה מירקאנסייה ליפואידי דיזיר סי מידאס לוגו לה מונידה טי לה דארי פור ‪ 10‬אי נון‬
‫איי פיר לבית‪ ,‬איל אס קייס ‪:‬נגמר המקח א׳־ל כי״כ וא״ל אח״כ אס חתן לי המעות עכשיו אקח יו״י אסור לו אח״כ ליקח ממנו י״נ‬
‫לזמן אחר אס לא ירצה הלוקח ליתן עכשיו)מין ומורם כי׳ קע״ג ס״כ( ‪ :‬ראובן קי טייני שטר חוב קי לידיב׳י שמעון משל ‪20‬‬
‫לוק׳ או קי לידיכ׳י סין סטר פואידי ראובן ב׳ינליר איסטה דיב׳דה אה אוטרו פור ‪ 15‬או פור ‪ 18‬דוק׳ אפילו‬
‫קי אילמירקארור קאלי קי אספירי קואנדו ב׳ירנה סו טיינפו פארה קוב׳רארסי איס מותר אי נון איי פור‬
‫דייה סייכלו לוקי לודייו מאס באראגיו ראובן איס פורקי קירי מונידה ואין זה אנר נטר אך בתנאי קי שיאה איל‬
‫אחריות די‪:‬איסטי שטר סוב׳רי איל מירקאדור קי סי סיאינפלול יסירה שמעון אי נון טירנה די אונדי פאנאר‬
‫קי נון מוריי אקובירארסי די ראובן קי סי ראובן ריסילייו סוב׳רי סי איל אחריות די איסטי שמר נון סייאייה‬
‫‪,‬‬
‫‪/‬‬
‫לינדיטה סאלב׳ו קי איל מידקאדור לי אינפריסגיו איסטה מוטלה א א ן ק‬
‫ו מאס דיי לוקי דייו אי איה‪.‬רבית)איל אחריות שבא מחמת המוכר מון שנמצא פרוע או שטורפו בעל הוי‬
‫מוקדם א״צ שיהיה על הלוקה)לבוש שס ס״ל(‪ :‬ראובן קי עומו די שמעון קאזה או קאנפו אקדי פור מוזה‬
‫אין עאל קי ליאקוכאנעי חלחל פור ‪ 20‬אניייס אי איזיירון תנאי קי ליספואיס לי ‪ 5 4‬אנייוס סי הייה‬
‫אילפחטרון די קחזה פול טולנחלליסו מונידה אעראס קי לי ליבאטירה לוס אנייוס קי מורו אי לי טורנאיה‬
‫| לה קאזה אטראס איה מוהל־)ואפי׳ ביהא ‪:‬ל אח‪-‬יוה הקרקע מנפילה או שריפה על בעל הקרקע שכן דלר‬
‫‪ I‬בכילוה קלקע משח״כ י מבכנתאשהיה דרך הלואה ‪ .‬לביש ססי׳ קע״ל(‪ :‬אין עיינפו קי סאלייו איל פריסייו‬
‫‪ .‬פור‪.‬לה סיב׳דאד משל קי ב אלי לה אדעה הה און נרו׳ אי ראובן לידייו אה שמעון ‪ 1000‬גרו׳ פארה קי לידי‬
‫׳קאדה סימאנה ‪ 20‬אוק׳ די אייכה קה הון נר׳'׳ אפי׳ סי קליסייו אפי׳ אה ‪ 2‬גרו׳ טן איי איסור די רבית אי סי‬
‫שמעון טייני ארינה או טריגו אפי׳ קינון סאלייו איינדה איל פריסייו פור לה סילדאד פואידיאזיראיסעה‬
‫אינגואלה קון‪:‬מעון )לכוש רסי׳ קעי׳ה ע״ש מלתא בגיעמא(‪ :‬ראובן קי טומו די שמעון קאזה או בוטקה‬
‫ליק׳אי לה פ׳ראגוארי אי לס פינטארי מויי‬
‫‪ .‬אקירי פור ‪ 10‬דוק׳ אל אכייי אי ליריבו אה שמעי אי‪:‬פדישמאמי‬
‫‪5‬יי!אי טילאלי ‪ 12‬דוק׳ אל אנייו די קירי איש מו ז י ‪ .‬אינפירי איש אסור די דידרלי‪ .‬איגפריסטאמי ‪ 100‬דוק׳‬
‫אי*‪.‬מראגיאר קון אייוס אין לה בוגייקה אי טידאלי אי קירי ‪ 12‬דוק׳ אל אייו קי איםטו איסימיה ממש ‪.‬‬
‫)ש״נג ס קע״ו ס״ה(‪ :‬ראובן קי דייו קאזה או יוטיקה אה שמעון אקירי אי לידיפו אה איל אנטיס קיםייס‬
‫מחזיק אין אייה סימיפאיאס לה קירי די אגורה קי טיסייה ‪ 10‬דוק' אל אנייו אי סיקיריש פאגאר קאדס מיז‪.‬או‬
‫אלקאלו ליל אנייו איס ‪ 12‬דוק׳ איס מותר וטעמא משוס שאין זה משום רניח‪.‬אלא הוא שוכר לו נשויו ני״ב סלעים לשכה ומן‬
‫ה‬
‫ר‬
‫א י‬
‫ד י ס פ ו א י ס‬
‫‪3‬‬
‫ס‬
‫א ק ו ב‬
‫ד א י‬
‫פ ו ק ה‬
‫‪1‬‬
‫פ‬
‫י‪/‬‬
‫הדין אין שכירות משתלמת אלא לניןף ‪;:‬׳ ‪:::‬יר‪::‬ה י‪:‬נה הלכך כ* שקיל מיניה סלע כחו׳ יעי סלעים לשנה אין זה שכר המתנת המעות‬
‫שהרי‬
‫דמשק‬
‫ירד ח״ב אות ר ר‬
‫י ב י ת‬
‫אלמןזד‬
‫שהרי לא ;תמיינ לשלם השכירות אלא עי סוף השנה ומיש ליה אס תיון עכשיו היי היא לן ניו׳׳ד סלעים א• הזה מקוים ליס היה מחי)‬
‫ליה מדמי השכירות ומוגיר ליה נשחית משוויה ולא רמי למכר דאמרינן דאסיר יהתס מיי כשמושן המקת דיני ליתן המעות וכי איל אס‬
‫מעכשיו פתן יויד הרי לך ניו״י הן הן דמיה וכי מוהיף ליה לזמן שכר המתנת המעות הוא ומוסיף ליה לפיכך אשיי ‪ .‬יכן כשכירות נכה״נ‬
‫»מי משכחת לה דאסור כגון אס השכיר לו חצירו מעכשיו ניו״ד סלעיס והחזיק נה יאח׳׳ן א״ל אס תתן לי נכל חדש סלע אמתי; לך המעות‬
‫הוי כמו מכר דהא אינו שוה יותר מיי״ו סלעים שכנר החזיק נה בכן והוו הנ' דינרים אגר נטר ואשור )לנוש שס ס״ו( ‪:‬‬
‫ראובן קי לידייו די נדוניא אסו איז׳ה ‪ 100‬דוק׳ אי איזו הגאי קו; איל יירנו קי קאדה אכייי קי לידישא־־‬
‫רה ליס ‪ 100‬דוק׳ אין הו מאט לידארה ‪ 10‬דוק'אל אנייו איס מותר שאין זה אלא כמוסיף על מדוניא‬
‫ידיקא שהתנו כן קודם הנשואין שעדיין לא חל המלוה אנל אחין אסור דהוי אגר נטר )מורס שס סש״י ולנו‪:(:‬‬
‫אות ש‬
‫ש ^ קנלה גמורה יש לי מן אחד מ; הגרים שהגיד לי אץ באביו היה משאי ומתנו נמנירת שמן זית ונעצמו הניא השמן‬
‫א‬
‫ממדינת אייטאליא ולא היה ייבול להוליכו למרחקים ני׳ניית פל »ז משוה דמדייתי טונא אם לא שעירנ נחיכו שומן חזיר‬
‫י‬
‫עד שנקפא ונתענה ושונ עמד כתוכו ולא הוציא שוס טיפה והאמת כן שהשמן מפעפע לפלוט לחון •ותר מן שאר משקים וכמ״כ כירושלמי פרי‬
‫לולנ וערבה נקנ שאינו מוציא מיס מוציא יין ושאינו מוציא ״ן מיציא שמן ועש״׳ הינריס הנז״ל הייתי פורש מ! השמן וית נמיינית הללו‬
‫)שי״ח מורס סי׳ נ״ג(‪:‬‬
‫ב‬
‫ש ? ‪ 1‬ל ‪ 1‬ת קואנטו קאלי קי סי אקאב׳ידין לאס מוז׳יריס די נון דישאר די סוס קאב׳ייוס קי סי ב׳יא‪:‬‬
‫אפ׳ואירה סיינדו קאב׳זה עניוח פארה סו מארידו)זוה״ק ש׳ נשא דקכ״ה מ״ב(‪ .‬נשיס שנה״‬
‫‪,‬‬
‫לגלית שערן מחו; לצמתן להתנאות נו ‪:‬כיון שהוא מנהג לגלותו אש?״ ‪:‬כאותו מקוס ‪:‬היו מקווס היו מכשין אות; כיון שהנשים שנמקוס‬
‫הזה מגלות אותן ראוי להניחה כך מגולית ‪ .‬סר״ח חא״ח נמנהג• איסיר אות ט׳׳ז נשם מהר״ס אלשקאר ע״ש יכ״כ נשי אורחות ח״ס ‪, i r‬‬
‫ק״ש אות ל״ו וז״ל ושערה מתון לצמתה שאינו מתכסה אי; חיששין להם מפני שהוא רגיל נ ־ס ע״כ והנה אם מיתה או כחצר שאין רניס נוקעין‬
‫נה יש נה משוס פריעת ראש או לא נפליגתא תליא מלתא ולדעת רש״י ותו׳ נפרק המדיר דע״נ ע״נ ד״‪ :‬איכ מבואר וס*ל ינחצר שאי; ר «‬
‫ניקעיס ני וכ״ש נניתה אי; נה משוס פריעת ראש והרא״ש והראני״; ס״ל כועת הארוך דאשה אפי׳ נחצר אהור בפריעת היא‪ :‬ומ״מ לן״ן‬
‫וונ הפוסקים ומיתה ונחצר שאי; מ י ס נוקעיסנו מותרת בגילוי הראש וננ״ח כ׳ נהוג נכל גנול ׳‪:‬רחל יאסי׳ •כפני א ״ י כיתה אינה ‪ :‬״‬
‫פרועת ראש בלא מטפחת וכפה בראש‪ :‬וזלא כרש" ותו׳ הר״ן שכיל זכר נתן חי״לע׳ גילוי ‪:‬‬
‫גויה שמשכנה משכונות מכסף וזהב ייגויס ללאה ועתה נתפרסם ‪:‬כל המשכונות הם מגויס שנתנו לה למכור ועת­‬
‫מתיירא לאה ס; הנעלים ילכו לערכאות בלהה לתבוע מ‪:‬כי‪:‬ס ‪ :‬י ו י נ ס הוא ‪:‬בכל מקוש ‪:‬מצא הנכסים •היה מה ש י י‬
‫‪/‬‬
‫יזכו הנעלים ותשאר נקי מכל נכסיה ונפשה ל‪:‬אול הגיעה אה י‪ :‬ל‪ :‬לתר שתשבע בפני הערכאות שאץ כירה כליס ויתשונ נלבה‪:‬נידה אץ‬
‫לה אגל כביתה יש לה או שאר מחשבות ־ בנוריס תנ; נוזרין להרנין ולחומי; ולמונה׳; וה״‪ :‬ונשבעים כמו ‪ :‬כ ׳ הפישקיש אמנם כ״ז י ‪£ 1‬‬
‫ווקא היכא וליכא חלול ה׳ כמו ההיאונוורי; להרגין ‪:‬אי; האנס יווע כלוס איל הכא ‪:‬יד הגוי באמצע ‪:‬הגויה יוועת ‪:‬הכל נירה יאיכא;‪-‬‬
‫ח״ה וואי דאין להתיר ישקיל וטרי נזה והביא מ״‪ :‬הש׳׳ן בי״ד סי׳ רל״ב שקל״א שכ׳ נ‪:‬ס רש׳׳ל דאס הוציא בשפתיו בלח‪ :‬שרי מהי דאיכא •־‬
‫ג״כ ח*ה לא מחמירינן מאמר דש לו אונס גוול ומוכרת לכך ולבשי;־• משיק וננוו; ויו; כלא• הוא רש״ל לשמו! עליו)ני־! מ ד סי׳ קי״ן ןעיץ ‪,‬‬
‫;‬
‫נ‬
‫‪P‬‬
‫ש‬
‫‪r‬‬
‫‪ 3‬שבמזך‪,‬‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ל י ‪ n » :‬נקונטריהרוח יעקב כי׳ גי( ‪:‬‬
‫שףי קי אקאב׳אקאן אין פלאטה או חין אודו פחדה לחם קרייאגיוראש אי חיי קין קי לאבירה לאס‪'.,.‬‬
‫ף‬
‫ליטראס די שדי קו; פירלאס סי אין לינאר די איסקריבייר‪:‬די איםקריב׳ייו שרי קון ריש לופואידי‪,.‬‬
‫אינבאראראי סי נון נק ליפואידי אינבאראר וכן ראוי לנהוג לכתיב ‪ :‬ס ‪ :‬י ׳ נתכש־טים א ו מפני שאשור לכתוב לכתחילה שם‪.‬‬
‫קדוש שלא בספר דיוכללגא לידי בזיו! )מזי יישן־ סי׳ »״*( ‪ :‬ש • הוי״ה חברה ־יגמילוח חסדים קי טיינין ב׳אזוס די •‬
‫ב׳ידרו קי גיב׳ין קו; אייום אי אקאב׳אקארון אין אייוס פסוקים אי איל שם הויה ברוך הוא קאליקי טאפי‬
‫איל שם הויה קון םידה אויקון אוטרה קוזה איפיאידין ביב׳יר קון דיניוס ב׳אזוסנלי שום פקשיק דכשוי מהני לאצולי‬
‫‪1‬‬
‫משוס כזיון כמו למהני במזוזה לענין התר תשמיש לכסות השס ה״נ דכוותיה )פנים מאירות ח״נ שי׳ קלינ(‪:‬‬
‫שילוח‬
‫דמעק‬
‫ה ‪#‬לוח ההן לה פריסונה קי אפ׳ירמו לה מצוה די בלוח הקן קאלי קי דיגה כרכה מרקי‬
‫ירדח״באות^לוחהקן‬
‫אליעזר‬
‫נא‬
‫אפ׳ירמו לה‬
‫״ מציה די שלוח הקן אילה פרימהב׳יז קי אפ׳ירמה דיניה מציה קאלי קי דיגהטאנביין‬
‫שהחיינו‬
‫וי״א שצריך לכרך שהחיינו ככל שעש ושעש כמו שמכזכין על מלטשים חלשים שנאים מזמן לזמן)שמא לחיי א״ח סי׳ ג׳( ‪:‬‬
‫אות ת‬
‫דינים די מיםקלימאם איסור קון ה י ת ר ‪.‬‬
‫א ח ערובות עודו מודו די איסור קי סימיסקלו קין התיר טאנטו קי סימישקלו איסור קין היתר‬
‫מין קון סו מין קומו דיזיר סיביו קין נורדורה ניאכגיו קי סימיסקלו מין קי טן קין שי‬
‫י‬
‫מין קומו דיזיר סיב׳ ו קון פ׳יז׳וניס קהלי קי אייגה ‪ 60‬טאנניוס אינפ׳רינטי דיל איסור משל קאייו אונה‬
‫דראמה די סיב׳ן אין איל קוזינאדו סי איי ‪ 60‬דראמאס אין איל קוזינאדו סילופואידי קומיר אילקוזינאדו‬
‫אי סי נון איי ‪ 60‬דר׳ איס אסור אילקוזינאדו סי קאייו ‪ 2‬דר׳ קאלי קייאיינה אין איל קוזינאח ‪120‬‬
‫קאייו ‪ 3‬דר׳ קאלי קי איינה ‪ . 180‬אי איסטאס ‪ 60‬דר׳ קי דישימוס קאליקי סיאן טודאס ‪ 60‬די היתר‬
‫אפ׳ ואירה די איל איסור וה״מ מדרבנן שלא חלקו בשיעירין כלי שלא יבאו למעות וגזרו במינו מסכי שאינו מינו שיהיו כל לאיסורי;‬
‫כרן כה׳ איל מן‪:‬תורה מין כמינו ב»ל כרוב לכתי‪ :‬אחרי רבים להטות איל מין כשאינו מינו אינו בעל ברוב מן התור‪) :‬לביש רסי׳ רצ׳יח(‪:‬‬
‫מ ו ת מידו די איסור קי סיבאלדו קין ‪ 60‬סי' סיקונוסי איל איסור קאליקילו סאקיאפי׳ קיייאהסי־‬
‫באלדו קו ן ‪ 60‬סיינדואנסי סיקאייו סיב׳ו דיינטרו דילקוזינאדו אי סיבאלדו קין ‪ 60‬קאליקיאינ׳י‬
‫אין איל לויאר קי קאייו איל סילו אנואה יילאדה אי איל טבע דיל סילו איס קי סיקואז׳ה אי סוב׳י אינריב׳ה‬
‫די לה אגיאה אי לי סאקה די אייאי למאחר לאפשר להסירו הוי כאלו מכירו וצריך להסירו מכס )מורם שם ס״ר( אבל בפחות‬
‫מש׳ לא מהני חקנה »ו ללא אמרינן הקנה זו אלא לחומיא בזאיכא ס׳ אבל בזלינאם׳ ודאי החתיכה עצמה נעשית נבלה ולא מהניאת״ךביצף‬
‫ל ל ה ) ב א ז ״ * שם( * גואיב׳ו קי איי אין איל פוייקו או סאננרי אי סיקוזינו סין לה קאשקה קון אוטרוס‬
‫גואילוס סיקירי ‪ 61‬נואילו פארה באלדארלו והטעם י״א לפי שיש בבציסיגלוליס וקעניס לפיכך הוסיפו אחל וי״א מפני‪:‬היא‬
‫י י ה עשו גה היכר)ש״ע סי׳ פ״ו ס״ה וכאת״נו( מירה כדיני בצים דין ה׳ ובדיני לס‪ :‬מידו מומ די קוזה די איסור קי קאייו‬
‫דייניה ךלקוזינאדואי ליבוהו סו סאלור דילקוזינאדו משל לינאנרידי לינו די איסור קי קאייודיינטרו‬
‫מע‬
‫נ‬
‫מייל)ש״ע שם ס״ד(‪ .‬סי אינביזה די אקי קי איל סאליפ קי אזין לוס נוים קון מייל או צוקר איס מותר ‪.‬‬
‫)דהוי נע״ל ומה נס דקי״ל סתם כליה אינן בני יומן( אי פור בישולי מים נון איי סיינדי ייאה סיקימין לה‬
‫מי‪ £‬אי איל צוקי• קרודוס אסינון סידיקלארו אין דינים די בשולי גויס • מינג׳ירי קי קוזינארון אין איל‬
‫קחה די איסור אי פאסו ‪ 24‬אורחה די קואנדו רוזינאיון איל איסור אי קוזינאהן אין איסטי טיגג׳ירי קוזי־‬
‫אפארטה ליאייוסאילוס אכוריסי אפי׳ קי סימיסקלארון קין איל קו(ינאדו אי סידיאיזיירון דיינטרו דיל‬
‫כוזינאלו באסטה קי איל היהראיסמאס מונ׳ו קי איל איסור איס מותראיליקוזינאלואי מן סיקילי ‪60‬‬
‫טאנטוס‬
‫דן‬
‫‪pW&i‬‬
‫ירד ח״ב אות ת תערובות‬
‫אליעזר‬
‫טאנטוהסיינדואיס כוחן טעכ לפגס ‪ .‬קי אנסי סי קאייו אלפוני די היכמס דיי‪:‬נירו די ביב׳ראז׳יס או‬
‫דיינטרו די לה גורדורה אי כל פ ק ס י קאייו דיינטמ דילאזייטי או י ביינו ודחי קי ליבוזייה סו סאב׳ור אי‬
‫סון מוחריס לוס ביב׳ראז׳יס חפי׳ קי נון איי ‪ 60‬טאנטוס ‪ .‬סיקאייו אלנונו די איסטוס דיינטרו דילראקי‬
‫או דילב׳ינאגרי איי ספק סי ליבוזייה סוסאב׳ור אומן קי אנסי סי קאייו אלמנו דיינטרו דיל ראקי או‬
‫דיל ב׳ינאנרי חין יילאדו אי לו סאקו אינטירו כי נון איסטוביו דיינגירי ‪ 24‬אוראס איס מותר סיינדו אין‬
‫יילאדו נון איננלוטי נאדה ‪ .‬אינפירו סי איסכוב׳ו איל ראקי או איל ביינאגרי בויינדו או אפי׳ יילאדו מה‬
‫סידיטוב׳ו דיינטיי ‪ 24‬אמ־אס איס אסור דזיי כבוש כמבושל הלכך נין שהסירו שלם כין שנחת־ לחתיכות דקות !יכול לםנכד‬
‫במסננת של בגד בנקביו דקיס בענין שלא י שאר בתוכו כלום ני; שנימות בתוכו לנמר׳ ונעשה כולו משקה ולא נשתייר ממנו שום ממשות‬
‫אשי׳ בכעדשה הרי הוא כשאר א־סורין שניתר ע״׳ שיהא בהיתר ה׳ כנגדו ואס נתחתן לחתיכות דקות והיא בעי׳׳; שאינו יכיל לסננו כגון‬
‫‪::‬תערב השכר או החומן נמאנל ענ הכל אשור ואין שם נישול דח״שיינן שמא ישגע בממשו של אישור ולא ירגיש וממשו בעין אסור ׳בכל‬
‫) = ׳ ׳ ק״י( ‪ :‬מ ו ע ק א ס מופקיטוס אורמיגאס אי סיהיז׳אנטי די קוזאס קי שון אבוריסידאס‬
‫"י‬
‫סוב׳רי איל אונברי קי סיטופארון דיינטרו דיל יוזינאדו לאס סאקה אי סיקומי איל קוזינחדו)פ״ע סי׳ ק״ז ס״ד(‪:‬‬
‫ז ת י ד ז‬
‫‪ ? :‬ו א‬
‫ל נ י ‪:‬‬
‫דינים די באדקאר לוס גיזאגוס ‪,‬‬
‫א‬
‫^ " ? ‪ t p j /‬לוס קי קומין לוס גוזאנוס דיל קיזו איס ראוי די מיטירלוס אין נידוי אי אפארטארלוס‬
‫‪2‬‬
‫די ליס ג׳ידייוס סיינדו איל איסור ייל גוזאנו איס מויי פיזנאדו קי הונ׳יי קאדה‬
‫נוזאנו אי גוזאנו קי קומי סי סיקרייו איל גחאט אין ליקי איסטאביה קריסיינדו אין לה טיירה לה פ ׳‬
‫או קי סיקרייו איל גוזאנו דיספואיס קי ייאה סי ארחנקו קומו דיזיר אי; לוס פיפקאדוס או אין איל קחו פאסה‬
‫פור ‪ 5‬לאוין ‪ (1 .‬סכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאבל ‪ (2 .‬כלי הולך על גחון לכל הערץ‬
‫ר ו ט ה‬
‫איל קי קומי נוזחינוס או אורמיגאס איס חייב פור קאדה גוזאנו חי פו* קאדה תורמיגה ‪ 5‬מלקיות אי סי קומייו‬
‫מושקה או מופקיטו חיס חייב ‪ 6‬מלקיות‪ .‬סיינדו אנסי י־ואכגין ראלי קי סי חקאביידן די צון איננירופיסאר‬
‫אין איסור די גוזאכו סיינדו מוי פיזגאדו)פר״ח סי׳ פייר ״‪:‬״כ׳ ‪ .‬מ• ‪:‬א‪:‬ל פ״ ‪:‬׳‪ :‬בו תולעת ולעסו יפה שד ‪:‬נתרסק‬
‫‪,‬‬
‫אינו נפער מ; המלקות לא• לעיסה ח‪:‬יכ ריסוק ופטור ממלקות היכי משכחת דלילק• תמ‪ :‬משוס ידיה מעולה )משאת משה י״ד שי׳ ; ׳ (‬
‫ועל תולעים הנז״ל הרב כרתי שש סס״י חלק על פר׳׳ת וכ׳ זא־; למחית בייז הניהגיס היתר די‪ :‬להם על מה לשמו־ ‪:‬‬
‫‪m‬‬
‫אי׳‪£1‬ר ט״כ קוב׳דיסייו מי אלמה פור דיקלאראר עידו מידו די קוזה קי סי עופהיוזאנו בעיר מולדתי שאראיי‬
‫יע״א אין לאס סיריזאס איוישנאס סי טופח; מונ׳וס גוזאנוספור איסטו סי אקאב׳ידין ד׳ נון אזיר נון‬
‫חופחף נו; דולסי יי איסטאס פ׳רוטאס סאלביו דוקח יון באדקארלוס מויי ביין אונה פור אונה )כנס׳׳ג‬
‫בהב״י איה פ״ג( ‪ .‬יאי; לאכיל הגידגניית שהוחזקו בתולעים אפי׳ בדקו רובש ולא מצאו)מת‪:‬״ר ש‪ $‬אות כ״ה( ‪ .‬יבשאלוניקי לא נמצא‬
‫מי; זה ‪:‬ל וישנאס כי אסא‪:‬ר מניאים מסביניתיני ריקה מרקיד‪ ,‬ע״י •‪:‬יאל הוא בעני; ‪:‬אין להם בדיקה מאחר ‪£‬כבר נת‪:5‬לי נ ד י ‪ :‬ולא‬
‫נודע אצצינו אס י‪ :‬נהס תולעת או לא נלע״י ימיתר לאכלס מכת ה״ה הפק הלכה כר״ז ידעימיז דה׳׳ל דלית הלכחא כשמואל אלא אפי׳‬
‫תולעים ‪:‬גדלים כמחובר מותרים‪:‬׳'ז ‪:‬לא יצא לאייל העילה וריח‪ :‬ע״ג קרקע הפק הלכה כיה״ג וסיעתיה דפסקו הלכה כ‪:‬מיאל דכל שנתגדל‬
‫התיצעת בשרי במחובר אשור יאת״ל דהלכתא כשמואל זכבה״ג דילמא אי; כא; תולעת ואת״ל ־‪ :‬כאן תולעת דילמא הלכתא כר׳׳ת ודעימיה‬
‫)שו״ג• סי׳ פ״ד( ‪:‬‬
‫ב‬
‫ארוץ‬
‫סיגיופא; אין איל גוזאנוס פור איסעו סי אקאב׳ידי די יאדקארלו מויי ביין אי בפרט אין איל‬
‫איכב׳יראכי י‬
‫דמ‪$‬ק‬
‫ירדדו״ב אות ת תולעים‬
‫אליעזר‬
‫נב‬
‫אינבייראנו שיעופאן לימאזייאלו)מחב״ר שס אוח מ״א(‪ .‬אין לה ריאה אי אילאיגאלו אפי׳ ליקולרידו סי־‬
‫טופאן אין איל נוזאמש‪ .‬אי נון סיקירי ליג׳ו אין קארנירו אי קאב׳ראס אי בוייש אי ב׳אקאס קי סיטופאן אמי*‬
‫ליס ‪ .‬אין לאס אמוראס ליירון עדוה קי איי נוזא־וס קי נון סיפואידין טופאר קון באלקארלאס )פלא יוע׳ן‬
‫ע׳ בריקה( ‪ .‬אין לה נורלורה סון טופאלאס אונאס אינטראנייאספדיטאס אי איסטאן יינאס לי נוזאנוס אי‬
‫סיקירין סאקאדאס גיולאס אנטיס לי דיריטיר לה יורלורה )ועיין כנה״ג שס אוח ק״ה(‪ .‬אזייגיונאשסיקירין‬
‫מויי ביין באלקאלאס סיינדו סיטופאן נוזאנום אי איס מוחל לי אזיר מירקאנסייה קון אייאס )פר״ח שם( ‪.‬‬
‫אין לאס אסורב׳אס עיני ראו קי איי נוזאנוס אי סיקירין מויי ביין באלקאדאס ‪ .‬אי אנסי אין לאס קאסטאנ*‬
‫ייאס סי אין לאס בויידאס סי אין לאם טיסטאדאס סיטופא׳ מוג׳וכ גוזאנוס איי ב׳יזיס קי סיפארעי לה‬
‫קאסטאנייהאין לוסאיפאדיסי בואי;ה אי קואנלו סיפארטילה מידיה סיטופד נוזאנו סיינלו אנסיקואנטו‬
‫ייראן לאס מוז׳יריס קואנלו גיזאן לאס קאסטאנייאס קון קארני לה איסטימה נינרה איס קי איסטין אינטיראס‬
‫קון לוס נוזאנוס דיינטרו אשר ע״כ שומר נפשו ירחק מהם כי סלר נשיס ס׳ נזיקין‪• :‬‬
‫‪.‬‬
‫!* י‬
‫• ט ו ף ן י מולו די פ׳רוטה קי איס סו אוזאגסה פור גוזאנייאדסי אין לוקי איסטה קליסיינלו נון קומה לי אייאס‬
‫כלל אסטה קי לה באדקי מויי ביין פור נוזאנו‪ .‬אי סי סיליטוב׳ו לה פ׳רוטה ליספואיס קי סי‬
‫אראנקו ‪ •12‬מיזיספואידי קולגיראיסטאשפ׳רוטאס שי; באד־ןאדלאס סימלו טולו מולו לי קרייאנסהקי נון‬
‫מייני גיאיסו מן סיסיסטייני ‪ 1 2‬מיזיס )‪£‬״ע סי׳ פ״ל ס״ח( ‪ .‬וכ״כ הרדב״ו נחישות סי׳ תשכ״ג דנן נוהגין בירובלם‬
‫ג‬
‫שאוכלין עד‪:‬׳ס ופולין יאתר שלתש אשי׳ כלא כדיקה ‪ .‬ונמ׳׳ר ר״ש בושטיס אמרו דאינה חיה אלא ששז חדשים וכן אמרו כירושלמי ריש פ״ק‬
‫דכרכות וא״כ ע״ה יא דאמרו כתלמוד זידן דאינו מתקיים ינ״ח היינו ‪:‬חוזר לעפרא ממ‪5‬א לשי זה לאחרי מות התולעת אין נשרו קייס‬
‫ששה חדשים וחוזר לעפר)הרבנית לוד חייד הי׳ ל׳(‪ .‬וכ״כ הרדכ׳׳ז נחד‪:‬ות סי׳ תרצ״כ ‪:‬מה‪:‬ארו״ל דנריה שאין לה עצם אינה מתקיימת י״נ‬
‫הד‪:‬מדלא אמרו אינה חי‪ :‬י״נ הד‪ :‬אין פירושו שאינה מתקיימת ואין לה שים מציאות אחר י״נ חדש אלא פירושו אינה מתקיימת להקראברי‪:‬‬
‫לא הי ולא מש אלא חוזרת להיות עשר אעפ״י שיש לה קצת מציאות שהרי הדירים נראין לעין שכל מיני פירות הנולדים להם תולעים אהד‬
‫י׳׳כ חיש אתה רואה כנקב רובם התולעת ומה שנמצא בתוך הנקכ הוא משונה אלא מאי אית למימר אעש״י שרשןמו ניכר עשרא בעלמא הוא ‪ : } :‬ן‬
‫כל כריה ‪:‬אין לה עצם ‪:‬עכר עליה י״ב חדש כל מקוש ‪:‬תשול אין לחו‪ :‬דעפרא בעלמא הוא ומדת חסייות הוא לכיור אותם או להעבירם‬
‫כמסננת אס אפ‪:‬ר ‪:‬‬
‫י‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫|‬
‫‪1‬‬
‫י גחאנוס קי שיטופאןאיןלה בהמה אין איל מיאוייו לי לה קאב׳יסה או אין לאש טריפאש או אין‬
‫לה קארני חו אינטרי איל יואירו אה לה קארני טודום סון אסורים ‪ .‬לוש נוזאנוש ליל מיי׳‬
‫אוייו אי די לאס טריפאס סין אסורים פורקי קואנדו לה בהמה דורמי סי ליאינטראן לוס גוזאנום פור סו‬
‫פאריז אי סיליי׳אן אל מיאוייו או אל קנה אי אלה ריאה אי אל אינאדו אי סין אסורים פור שק הארץ ממש אי‬
‫לוס־גוזאנוס די לה קארני או לוס די איל קואירו אלה קארכי שון אסורים פור אבר מן החי )ופחיטח הבהמה‬
‫לאאהני להו שהרי יש להם חיות לעצמן לבוס סי׳ פ״ד םי״ז(‪:‬‬
‫י• פיע‪1‬ל(אדום ג׳יקיסאיי קי סיגיופאן נויאניס מינודיס אי קאלי אפריטאר מויי בייןקון לה מסכו‬
‫פארה שאקארלוס די סו בוקה אי אנסי אין לוס סאלמוניס דיינטרו די לה בוקה אין‬
‫׳‬
‫לאש• קישאדאס סיטופאן גוזאנוס אנסי איי פישקאדוס אין מידייו דיל פישי ממש די לה ב׳אנדה די לה איספינה‬
‫אינסרי איל קואירו אלה קהרני הון טופאלוש נוזאנוש קי אנשי סיקידין מויי ביין מיראדוס)כנה״ג שם ומל״ח‬
‫סי' ״ יאות ך ( י• פי^יס סאלאלושקי שייאמאן סאלרינאש איי ליאייוש קי שיטופאן נוזאנוה ליינטרו לי‬
‫סוס ציקאס פור איסטו איס בואיט קי סי אקאב׳ידי לי נון קומיר לה קאב׳יסה )ק״ס למ״ג ע״ג(‪:‬‬
‫אוביה עיני ראו ולא זר גוזאניקוס כחוט השערה מה נון סיטופאן דיינטרו דיל נראנו די לה אוב׳ה סאלב׳ו די‬
‫איכייב׳ה אי לי לוש לאדום אי ס ן די לה מושקאדה)ואדישה( קי איג׳ה לוס גואיב׳וס אין אייה אי סי אזין‬
‫ראקי‬
‫נוזאנוש כילוע •‬
‫‪1‬‬
‫‪I‬‬
‫‪1‬‬
‫‪I‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,‬‬
‫דמשק‬
‫ירד ח״ב אות ת תולעים‬
‫אליעזר‬
‫י ראמי סיפואידיקיגיאר די אוב׳אס קי סי גוזאנייארון או די פדונאס או די איי׳־ה קי סי מזאכייו‪ .‬אי‬
‫׳ אנסייירבה דולסי אנסו קי סי גוזאנייו לו פואידי איג׳אר'דיינגירו די לה קאלדירה די ראקי)מחב׳׳ר‬
‫סי׳ &"ד אית ט״ז( ‪ .‬לעתו היה לאהד מטעם לאי; מיעלין איסוד לכתחילה וחד יומכחשראה הט״זש׳׳ פיל שהתיר נפשיטו׳ נקמח‬
‫שהתליע לע‪:‬ות ממנו ״ן ‪ !p:‬לאין משוס אץ מנטלי; אישור להא לא נתכוון רק להוציא זיעה וכיון ‪:‬הרי מתיר בפומבי ולא מציגו אוסר‬
‫כפירוש כמכת• על הרנ ז״ל להתיר מנא; והלאה )נעי חיי הי׳ קל״ח( יכן התיר נשו״ת מהר״ה ‪ :‬׳ ן סי׳ נ׳ נצמוק•; שהתליעו להוציא מהן שכר ‪:‬‬
‫קומינו כ׳ייזו קי• איי אין איל גוזאנוס לכתחילה נון מייני רימידייו )כיון כהקומינו מלא קמפונים ותולעים‬
‫אין ברירה בהה והרי הוחזקו והו״ל מבטל איסיר לכחחילה( אינפירו סי בדיעבד ייאה לי פיזארון איס מותר‬
‫)שו״חמהר״ם שיך׳ סי׳ א׳( ‪ .‬אי קואנדועומאדה דיעו קומינואין לאס מאנוס אי לוס פ׳רינארה מויי ביין‬
‫טופארה לוס גוזאנוס)פר״ח סי׳ פ״ד סקל״ד ומחב״ר שס סהל׳׳ד‪:‬‬
‫ז‬
‫פיראס מאנסאנאס אי אנסי עודו מורו די פ׳רוטה קי נו; איי אי; אייה קאלדו אי סיטיפו אין אייאס‬
‫גוזאנו איג׳אן אלגוזאנו אי סיקומין לה פרוטה ‪ .‬אינפירו פ׳רוטאס קי איי אין אייאס קאלדו‬
‫משל שיריזאס וישנאם היג׳אן אינטירו איל פ׳רוגיו לאבדון )ולא מדינא דתדינא הפר• מותר שאיין נניעת‬
‫התולעת בפרי'בצונן אוסר את הפרי אלא'מכוס מיאוס )בו״ג סי׳ פ״ד סקכ״ד(‪:‬‬
‫מ י י י ־ די כיזבאס חיסמותר אי אפי׳ קי לוסקואירפוס די לאם ביזבאס איסכיחן־מיסקלאדאס קון לה מיל‬
‫אי"קואנדו קירי; אפארטאר לה מייל די אייאס לה בעין לה מייל קון לאם ביזבאס איס מותר‬
‫ומפיס להיי נט׳׳ל ש״ע סי׳ פ״א ס״ח( ‪ .‬ואן־ ‪:‬רגלי הדבילים ‪::‬ארי! נרי‪ :‬מותר הליש א‪ ?,‬לליכא =׳ ואן כלא סי־ין משים יכי‪.,‬‬
‫ללית נהו נשר אלא עצמות נעלמאנינהו לאו כני אכילה ני‪:‬הו ישלו ‪ .‬סי אקאב׳ידי די נון קימיר מייל סין איסקוריר‬
‫סיינדו סיטו&אן ביזבאס אי אורמיגאס)פר״ח(‪ :‬סאלאטה איספינאקה סיקיי־י ביין מיראר סיינדו סיטו־־‬
‫פאן גוזאנוס)וע״כ נהגתי שלא לאכלס כלל כנה״ג ק״ס דמ״ה(‪ .‬אי אנסי חין לאס אלחארובאם סיטופאן נו*‬
‫זאנוס )ק״ס סס( ‪ :‬קולים סיטופאן אין אייאם יוזחנוס מויי מינודוס קי נון סיסופאן סאלב׳ו אלה לוז ‪,‬‬
‫איל סול‪ .‬ובסאלוניקי פ׳זאירון אוסר אלה קול מכל וכל)כנה״גסי׳ פ״דכהב״י סין« אות סרב ופר״חופו״ג(‪:‬‬
‫סיריזאס ליס קי אוזאן אבאדקאר ‪ 3‬סיריזאם דיל סיסכיו חי סי נו; ניופארין אין דיטאס ‪ 3‬גוזאנוס סי‬
‫לאס קומין איל ריססו סין באדקאר איסטאן מויי ייראדוס קי סי אפי׳ כאדקארון טודאה לאס סירחאס אי‬
‫נון טופארון ני אין גחאנו אי ריסטו אונה סיריזל נול כייואיד׳קויייר דיניה סיריזה סי; באדד‪,‬ארלה )בעי‬
‫חיי סי׳ קכ׳׳ז(‪ :‬כמהים ופטריות איי אי; אייוס יוזהנוס אי איס סו דין קומו ניודו מודו די פ׳רוטס קי‬
‫איי אין אייה גוזאניס )מורס סי׳ פ״ד ס״ו( אי איי קין דיז׳ קי איי סכנה פור זיר דיל קוליב׳רו)פר׳׳ח‬
‫והשו׳׳ג כ׳ באינדירני ראיחי ־אוכלים אותם ולה החזירו אותם לא משוס תילעה ולא מפום סכנה(‪ :‬אריגה קי‬
‫איי אין אייה גוזאנוס סי סו; גראנדיס קי ייאה האלין קין סירנירלה לה סיירני חי איס מותר אי סי סון‬
‫מויי גייקיס קי נו; סאלין קין סירניר איס אסור דיטה אדינה)פר״ח פם סקט״ז ועיי; באה״ט סי' פ״ד סקכ״ט(‪.‬‬
‫ח‬
‫ד‬
‫והנוביי חי״ד סי׳ כ״ז כ׳ לאס הקמח מונח על הארן י‪ :‬למתות ולאסור אכל אס מונח בכלי מי ‪ :‬י א לפאזל יאמר לו ריב הפוסקים מחמירין‬
‫ואש אעפ״כ ירצה השואל להקל לעצמו לא ימתה נידו ועכ׳׳פ ידרו‪: :‬אי; חיוב לירוק מהחלה פלל ‪ :‬פאן קי אזין לום איקמינ׳יס‬
‫גויס אין רוב די לאס סיב׳דחדיס אוזאן אמירקאר פור ראזון קי חיילוגאריס קי נוןסיטופאן גוזאנוסאין‬
‫אין לאס אמאס אי אין לונאריס קי ייאה סיטופאן גיזאניס ייאה איסקולאן לה אגואה‪ .‬ו » ם לאפשר דאין מכנניס‬
‫יפה מ״מ כל ;דם משננים תו׳ י ‪ :‬ק אס נשאר תולעים ואס נשאר ספק אס נימוחו כשעת עריכה ולכן פ‪:‬ט ההיתר ואי; פוצה פה )מחכ״ר סי'‬
‫פ״ל אות ל׳(‪ :‬קאב׳י אין לוגאריס קי סיעופאן גוזאנוס אין לאס אגיאס אי לוס גויס נון חיסקולאן לאס אגואס‬
‫ייל־הן ליס קי ביביי; קאב׳י די גויס‪) .‬ומה פאומרים שהתולעת יורדת למטה הם דברים בטלים ‪ .‬פר״ח‬
‫דמעק‬
‫יידחיבאות‬
‫אליעזר‬
‫התפלה‬
‫נג‬
‫שם סקל״ג(‪ :‬ב׳ינאגרי סיטופה אין איל נוזאנום אה מיליס אי אה מילארייאס אי נון סיפואילין ב׳יר קון‬
‫איל אוזיו אומרו קי קואנדו אלארה איל לינאגרי אין רילה ליל איספיז׳ו לוס לילה קומו סיכ׳אן מינייאנדו‬
‫אי נון טייני רימילייו קי סאלב׳ו לי בויירלו אין לה לונכרי אסטה קי סימואיראן לוס נוזאנוס אי ליספואיס קי‬
‫םיכיייי לן לי איסקולי פור פאנייו ני זרו ואף שהחומץ כולעמעעס התולעים ככר כ׳ מין שסי׳ ק׳׳ד וק״ז דנמלים ויתושים וכיוצא‬
‫י‬
‫שנשכו ‪:‬ל אדם קצה כדם אין טעמם אבי‪.‬־ )שו״ג ‪ :‬ס ( ‪ .‬ועיין מחכ״ר שם אות ח׳ ‪ :‬כ ׳ לסננו כתחילה וכםוף ע״ש ‪ .‬וכמקומינו אין נוהכין‬
‫להננו ב״פ רק מנשלין אוחו כלי שום סינון זאח״ן משננים אותו ואי; לערער על המנהג )חס״ל י״ד סי׳ ו׳ עש״כ( ‪:‬‬
‫אריגה מעשה קי מידקארון הודה לה נ׳ינטי די לה סיג׳דאד ארינה די און לינאר אי אמאסארון פאן פאסטיליס‬
‫אי ךספיאיס טופו אונה מוז׳יר גוזאניקוה קי סייאמאן טראמהמילווין איפ׳ואירון סירקה איל ב׳ינ*‬
‫דידור די לה ארינה אי גיופארין אי אייאי גוזאנירוס אי פ׳ואידון אוסר מ ד ו אפי׳ ליקי ייאה סי אלייה קוזידו‬
‫די אנטיס קי סיטופין לוס נוזאניקוס )ולא חשו להפסד מדוכה וביטול שמחה י״ט מחב״ר סי׳ פ״ד אוח נ״ח(‪:‬‬
‫סאלאטהקי אזין די ג׳ירדורה קרודה סי אקאב׳ידי די נון קומיר לי אייה אפי׳ קי לה כאדקארון מוז׳יריס‬
‫או אונכדיס קי איי די סיספינ׳אר קיריסנץ הלנון נוזאגו‪ .‬אינפירו סי לה ב׳ירדורה ייאה איםטה קוזינאדה‬
‫ייאה סיפואידי אסופיריר סולרי סוס באלקאמיינטוס ד‪ :‬ס״ש סנק נ‪:‬אר לאחר כריקה או לא נבאר ואת״ל _נשאר ילמא‬
‫גמוח וגס לאתר בישול א׳׳א להכיר רחילעת ולהסירו ומדאיריי־א )־־‪.‬א מידי ילאיעיל כרוכא רק מירכנן כריה לא כטלה וא״כ י ‪ :‬להקל‬
‫‪ :‬איל א ס ־ י פארה די אילה יןי לו ייאמאן ייאפראקיס איי‬
‫נזרגנן)כריוישס לקי״‪:‬י משאת משה י״ד כי׳ ז״ ל״־‬
‫אין אייאס ניזא;יי‪,‬יש מויי מינודוס פוראיםטו אייליגאריסקי ני; לוס קומץ כלל‪ .‬אי לונאריס קי ייאה‬
‫לוס קומץ אי איי אין אייאס נוזאנוכ קורטאדר אינפידמידו לוב‪ :‬פאלייוס די לאס אוז׳אס קי איס לוקי איבף‬
‫טה אנ׳ונטאדו רון איל אדלול קי אייאי סיטופא; גוזאנוכ־ אי דיספואיס באדקארה מויי ביין קאדה אוז׳ה פור‬
‫סי אי לה אלייפייאדה קון טראפו אי ליסכואיס לאס פודנה דייננירו די אנואה בויינדו קי לה מאנו סי איס׳‬
‫קאלדה אין אייאס אי קון איסכ־ו לאס פואידי קוזינאר סין ניננון פקפוק ‪ .‬ליש ג׳ ספיקי ספק אס נשאר תולעת א <‬
‫הבדיקה או לאו ואת״ל נשאר אמרינן נמוח ברותחין ואת׳׳ל שלא נמוד‪ .‬ברותחין נמוח הוא בתבשיל )משאת משה שם סי״ל(‪:‬‬
‫טורו מולו די קוזם קי נון סיפואידי באדקאר משל קוזינאדו קיסי קוזינו אין טיננ׳ירי אי לו אינ׳ו אין ‪ 3‬סאניס אי‬
‫סיטופו אין י קאדה סאן און נוזאכו או אין און סאן ‪ 3‬נוזאנוס ייאהאיס חזקה קי איי מונ׳וס נוזאנוס‬
‫אין דיניו קוזמאדו אי נון סיפואידי קומיר ‪ •.‬אינפירו סי איס קוזה קי ייאה סיפואידי באדקאר אפי׳ קי ייאה‬
‫סיטופו ‪ 3‬גוזאמס או מאס לו באדקה מויי ביין אי סאקה לוס נחאמס אי סילוקומי)ש״ע שס ס״י ומחב״ר‬
‫איה כ״ע(‪ :‬םושקאדו )ואדישה( קי איג׳אן לוס נואילוס אין לה קומידה אין איל אינב׳יראנו קאלי מויי‬
‫ביין‪ .‬באלקאלה קי נון ריסטי אפי׳ ני אונו ‪ .‬וי״א לאינם בצי‪ .‬זבובים אלא מרוקם וצואתם מתהויס והראיה שאינם נעשים לאח״ז‬
‫״'(‪1^ :‬רץ קי איסגיה קי*‬
‫זבזליס אלא תולעים וכל עול שלא נעשו תולעים הוא כשירשא בעלמא וצ״ע ושומר * ) "י‬
‫מאלו איס מוחל לי קומירלו פור מיליזינה ‪.‬אינפירו איל סאנו איסאסורלי קומירלו)ואם כבר שרון{ ואין‬
‫כאן מבטל איסור אץ! לברי שרי ‪ .‬מחלל שם אוח מ״ב( י• ב ד י ה טולו מולו לי קוזה קי איס קרייאנסה‬
‫הומו ליזיר אורמינה או אלי אינקונאלה אי ניל הנבה אי אבר מן החי אי גואילו קי איי אין איל פוייקו‬
‫ח'סימיז׳אנטי אפי׳ קוןמיל נון סיבאללה אי פארה קי סייאמי קרייאנסה קאליקי סייאה קוזה קי איי אין‬
‫איל חיות אי קי סייאה קוזה קי איס אסור ליל פריסיפייו לי סו קלייאנסה אי טאנביין קי איסטי אינטירה‬
‫קי סי סיליזאיץ או לימאנקה אלגון מיינברו נון םייאמה בליה אי סיבאללה קון ‪ . 60‬סיינרו אנסי םיקאייו‬
‫דיינכייי ליל קתינאדו אלגונה אורמייה או מושקיטו וכלימה אי סיפדרייו קי נון סיפוח סאקארטולו איל‬
‫קוזינארו איס אסור אינפירו סי לה עופו לה סאקה אי סי קומי איל קוזינאלו)ש״ע סי ק ׳ ( ‪• .‬יעיין בפלתי‪:‬ס‬
‫התיכה לראויה להתכבד דינה כיריה דאפילו באלף לא בטיל)שי׳ ק״א(‪ .‬לבר שיש לו מתירין כגון ביי‪:‬‬
‫השוברים דבריה כעלה באלו•‬
‫ני‬
‫מ‬
‫מחב‬
‫פ ס א ו ת‪J‬‬
‫‪,‬‬
‫‪£‬‬
‫שנולדה‬
‫ירד ח״ב אות ת תולעים‬
‫אלמןזד‬
‫שגולדה כייס׳ בראוייה למחר אש־׳ באלף לא נטיל )הי׳ קיינ( וכ״כ הרדנ״ז נחלשות' םי׳ תקצ״ג זכל נריה שיש נה רוח חיים אינה נטילה‬
‫אפי׳ קטנה כנמלה וכל נריה שאי! נה רוח חיים נטלה אשי׳ גדולה כאנעיח אס לא תהיה מאותם המרים שמנו חכמיה לחשייי ולא בטילי‬
‫כגון אגוזי שיך ייממי ביו ילי׳ ‪ :‬בירחדאס קי םיקוזינארון אי סיטופארון ‪ 3‬גוזאניס סון אסורין דיטאס‬
‫ב׳ירדמ־אס סייידו ייאה סיטופאריון ‪ 3‬גוזאטס ייאה איי חזקה קי ייאה איי מאס גוזאנוס אי סיינדו ייאה‬
‫סיק״ינארון נון סיפואידין באדקאר פור איסטו• סין אסורין‪ .‬אינפירו סי איס קוזינאד־ו קי ייאה סיפואידי‬
‫באדקאר פור גוזאנו אפי׳ קי סיטופארון ‪ 3‬גוזאנוס לו באדקה מויי כיין אי סילוקומי; ומ״ח רוצה להחמיר אפילו‬
‫ננ׳ כיון דלרני הוי «קס כתרי זמני וחילק עליו הט״ז ללא קי״צ כן אלא נספק נפשות אכל נכאר דוכת׳ דיל כרשנ״; לנתלתא זימנ• הוי‬
‫) *״ יי^״יי ס פ י ׳ קי(‪ :‬פאסטיל קי איג׳ארון אמאה ליינטרו אין לה אורה קי לו איזיירון אי נון איסקו*‬
‫‪£‬‬
‫לארון לה אגואה אי באדקארון ליקי ריסטו די ליכיה אנואה קי איג׳ארון אין איל פאסטיל אי טופארון אין‬
‫אייה ‪ 3‬נוזאנוס לה מאסה די דיעו פאסטיל סיפואידי קומיר אינפירו לה קארני נון פיפואידי קומיר)דכיון‬
‫שהוחזקו בהם ג׳ חולטים אסור דהויא חד ספיקא סמן נימוחו ספק לא נימוחו וספיקא דאורייתא לחומרא ‪.‬‬
‫שדה האדן י״ד סי׳ ד׳( ‪ .‬אי אנסי סי אמאסארון קון דיטאס אנואס מאסה איס אסורה דיטה מאסה )שם( ‪ :‬י‬
‫• כל חכמי ישראל ממנו‬
‫‪f‬‬
‫ה‬
‫פ‪.‬מ‬
‫וגמרי כן כמו הי״ח דברים וגנינה וכיוצא ונזה הוא דוקא דאמרינן לצריך מנין אחר להתירו אעש" שניטל הטעם‬
‫לאשוקי כמה נזירית אחרים שלא הושב נ״ד על כן נקיניז כל חכמי ישראל אלא כל נ״ל בעירו היה גוזר לפי הציר!־ ולפי המקום והזמן וכל‬
‫אחל היה פושק בעירו כפי סברתו כמו שמצינו ככמה גזירות מ ו ן ב‪:‬ר עוף בחלב אטו בשר בהמה דפליג׳ בה נרפ״ת דחילין וכיוצא בזד‬
‫לכל אחל היה פוסק בעירו כפי סנ־תו ותקנה לנתק; עפ״י רוב חכמי ישראל מ ר כ ז ה היו ח״ניס כ! ישראל לקבל איל בלא״ה כי‪ .‬גייר בעירו‬
‫היה מירה עפ״י סברתו אבל אינו יכול לנוף כל ישראל להיות הריס אל משמעתו ובכי האי כל היכא לניטל הטעם נטלה התקנה כלא ‪ ,‬ן‬
‫אחר)ז״א ח״ב סי׳ מ״א לל״ל ע׳׳ג( ‪:‬‬
‫^ ^ א ^ מורס באה׳׳ע סי׳ קנ״ז ס״ל כ׳ המקלש אשה ויש לו אח מומר יכול לקלש להתנות בתנאי כפול שאס תפול לפני המון‪-‬‬
‫לי‬
‫ליבום שלא תהא מקולשת ‪ ,‬והנ״י לחה הביא וו וכ׳יללהתנות שלא תהיה זקוקה ליבם נשתקע הלנר ואנ; קבלנו הורא ‪',‬‬
‫של מת גס הרב ביל סי׳ צ״ז נתקשה בהוראה זו לעושה כל בעילותיו בעילת זנות )ת״ס ‪:‬אל ח״י הי׳ חיל ס״ת( וכן נעשה מעשה‬
‫בחתן אחד ש־צה לקד‪ :‬ולהתנות שאם תפול זקוקה לפני אתיו המומר שלא תהא מקודשת ונשקו את הד; ‪:‬שב־ת מרן ‪:‬לא מצי להתנות‬
‫ולקיש וכן ראיתי להתשנ״ן ח׳ינ סי׳ ׳״! כ׳ שאין זה נכון לקרש על תנאי זה ושיועילי התנאי שזה מתנה עמ״ש בתורה וכל המתנה על מ״ש‬
‫כתורה תנאו נטל ע״ש ‪ .‬ומיהו כל זה הוא להתנות דוקא נ‪:‬עת הקידושין אבל א ‪ :‬הוא בכעת מופה וביאה מהני וכן נעשה מעשה יעיין שם‬
‫נוסח השטר שנתנו על זה )מעשה אנרהס אז״ע סי' י י ( תנאי ׳‪:‬מקומות ‪:‬נוהגים ‪:‬אתי החת; נותנים שטר ונותנים נידה שנתקשרו‬
‫בק״ס ונחים קודש החופה לחלין לה נחנס ואף ‪:‬הרנה גאונים כ׳ היכא ‪ : • :‬להכשר חליצה יכתנו נה‪:‬יחלון לה נהנס שכופין אותו ומנדין‬
‫אותו עד שיחלין מ״מ כמה אחיינים הסכימו בלא לכיף יזה לני; הב״ת אעפ״י שנתקשר נק״ש ייחדם קודם החופה לחלון לה בחנם וכשעת‬
‫חליצה אינו ריצה למליץ אלא תבעה להח״ים אי; טפי; אותו לחלון משוס לאס מצית יביס קורס הוי מתנה עמ״‪ :‬בתורה ויכיל לדור נו ולתיוע‬
‫ת נ א לני אליהו י‪ :‬נו ז״פ‪:‬לוס כלי להכביד‬
‫היגוש וכבר כ׳ הב״ש גשסי׳ קה״ה סקי״א טעם מה מהנ׳‪•::‬ר חליצה )ש״מ ת״נ סי' קמ״ז(‪:‬‬
‫ז׳ כנפיו של מלאן־ המית כלי‪:‬לא יקטרג על תפלותינו ולפי! י‪ :‬ליזהר לאומרו אפי׳ בשנת )‪:‬יורי טהרה לקשייו(‪:‬‬
‫מ ‪5‬‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ר ג‬
‫‪:‬‬
‫ה ת ש ע ה קין קי אינטרופיםו קון מוז׳ יד קאזאדהאי ריסיב׳ייו סוי׳רי סי פור תשובה פור אה או*‬
‫גארםי אין לה אגיאה נון עייני דין די מאבד עצמו לדעה סאלב׳ו איסטה אפריז׳אדו פארה‬
‫ב׳ידאס'דיל עולם הבא )כבו״י ה״בסי' קי״א( י• תשובה קין קי אינערופיסו קון מוז׳יר נדה חרה תענית‬
‫‪ 40‬דייאסיפורקאדהיב׳חקי חיסעוב׳ו קון לה נדה אי איי קין דיזי קי אנה תענית ‪ 6 3‬דייאס )גי׳ נדה‬
‫תשובה מ‪:‬רתת א‪6‬ת גתעלפה מפתל פתאום‬
‫עם האותיות והכולל וי״ להחמיר כדבריהם הת״ס בא״ח סי' קע״ג(‪:‬‬
‫וגניריןס נבהלה מאצ־ ושלחה ידה ליקח צלוחית יין שרף לשפוך לתוך שיה לעוררה מלחה ילה לצלוחית פננסריאהצ ונשפכה לתון פיה נשרפה‬
‫הגערה‪-‬כיון שכוונתה היתה להציל נפש ולאי שהיא אנוסה ומימ צריכה קצת ‪.‬שונה כמי שהשכיר שליח ונהרג בירך שצריך קצת תשובה משוס‬
‫טגלגלין זכות ע״י זכאי וחובה עיי ת״כ)חת״ס א״ח סי׳ קע״ז( ‪:‬‬
‫תפלה י‬
‫(‬
‫‪ptJfcn‬‬
‫ירדח״באות‬
‫ת תפלה‬
‫אליעזר‬
‫נד‬
‫‪ 1‬תפלה אילרנ מנחחאהרן כלל י״ז א‪-‬יסקרילייו קי איי אין עלינו לשיח ‪ 54‬שמות ‪ 27‬אין ר״ת אי‬
‫‪ 27‬אין ס״תאי מכח די איסטוס שמות איסקריב׳ייו קי קאלי דיזיר הוא אלהיגו ואין עור‬
‫אחר אפי׳ קי אין איל פסוק איסעה סין וי״ו דירה קון וי״ו פארה נון אינבאראר איל שם קי איספה רמוז אין‬
‫איל ר״ת יעפ״"ז מ׳׳‪ :‬הינ אליהו רנה כשם מ״מ שיאמר א•; עול וכן אפס כלא וי״ו לאס אומרם כוי״י משמע שתי רשויות שהי‪ :.‬אחלששמו‬
‫אין או אפס ע״‪ :‬ועפ״י האמור אין למחוק נעבור ח‪:‬שא זו של השמות ומה גש כמצינו כפיוט אליר וכאוד הלול כלבושו ואין זולתו ושם א״א‬
‫למחוק )שער החצר לקמיץ ע׳׳ד( ‪ .‬וזה ללא כמ״כ נשה״ק מכין ניתי נדני זמירות משם הרב א״ר לצייר למיזי־ ה ז י ן ‪ .‬סי אינ‪3‬יזה די‬
‫אקי קי נון אזין ביין לוס חזנים קי אינייאדין ביירב׳וס אין לה חזרה ואיש הישר בעיניו יעשה קין דיזי רופא‬
‫רחמן חנם קין דיזי והשבר והשמדה ותאבדם כהנה וכהנה די ביירב׳וס קי ב׳אן פושאנדו ובאמת אמרו כל‬
‫המשנה ידו על התחהונה וכל המוסיף גורע ‪:‬‬
‫הפלה ה ת ק נ ת י להתפלל אותה אצל מקום מקדשינו כותל המערבי י‬
‫ת‪£‬לה מואיסטרו דייו אי דייו די מואיסטרוס פאדריסליננה דילאנטרי די טי מואיסטראס תפלות אי נון‬
‫טי אינקוב׳ראס מואיסטרו ריי די מואיסטראס רונאטיב׳אס קי נון םומוס דיסלימונסאדוס‬
‫י"‬
‫די פ׳א^יס פוי דיזיר קיסומוס צדיקים אי נון פיקימיס אינפירו פיקימוס אטורסימוס ריליליימוס סיאה‬
‫לילונטאד דילאנטדי די טי קי טן פיקימוס מאס אי לוקי פיקימוס פירדונאמוס קון טוס פייאדאדיס לאס‬
‫מוג׳ אס אינפדו מן יון יסורין אי חאזינוראס מאלאס סיאן פור ב׳ילונטאד דינ׳אס די מי בוקה אי פינסאמ*‬
‫יינטוס בואינוס די מי קוראסון איוני מי פ׳ואירטי אי מי ריחמידור‪:‬‬
‫פ א ט ל ר דילמונדו סי אדולורייה מואיסטרו קוראסון איסיאנםייה מואיסטרה אלמה קואנדו ב׳ינימוס‬
‫יאה איללייאראיל סאנטואיל איםטי דילאנערי דיל כותל מערבי אי לו ב׳ימוס דיסטרואידו‬
‫~ '‬
‫לוגאד קי איסקמיטיס אין איל אילו םאנטיפ׳יי־אטיס אי שלמה המלך ע״ה אחו חפלה קואנדו פ׳ראנואו‬
‫איסטה קאזד סא‪:‬טה אי דינו קי קואלקיד נ׳ידייו קי ב׳ירנהאין איסטהקאזה אהאזיר תפלה קיריסילאס‬
‫הו הפלה אלוס סיילוס אי ליס דיס אקאדה אונודימאנדאס די סו קוראסון אי לוס איסקאפיס די סוס‬
‫מאליס אי די סוס אנגוסטייאס אי אפי׳ קי אנודה פור מואיסטדוס פיקאדוס איסטה דיסטרואידה אינפירו‬
‫לה קדושה די איסטי לויאר סאנטו איינדה איסטה אין סו ליגאר אי מואיסטרה מאדרי לה שכינה נון סי מיני־•‬
‫אה דיל כותל מערבי סיינדו אנסי פאטדון דיל מונח נון פור מוזוטראס סולו ב׳ינימוס אה אזיר חפלה‬
‫סאנלו פור טודוס מואיסטז־וס יןירמאנוס קידידוס קי איסטאןאין קאטיב׳רייואי איספארזידוספורקואטרו‬
‫פארטים דיל מוכדו קי אפייאדיה סולרי אייוס אי לוס איסקאפיס די טודו מודו די אננוסטייאס אי די אנ*‬
‫סייאס אי די אפריטוס אי לום איסקאפיס די מחנו ד׳ סוס אינימינוס קאייגה סולרי אייום מיידו אי‬
‫פאב׳ור קון גדאנדיזה די גיו בראסו סי אקאליי־ קומו לה פיידדה אי נון טינגאן פ׳ואירסה פור אזיר מאל‬
‫אנינגון איז׳ו די ישראל אי בפרט אלום קיאינפ׳ודטיסי; אין מואיסטרה מחנו אי מוס מאנדאן פאראס פארה‬
‫׳סיז?יר איסטאד אין לה טיירה סאנטה מאנדאליס אה אייוס ברכה אי הצלחה אי פרוספירין אין טודוס סוס‬
‫איג׳וס אי מיריסקאן ריקיזה נראנדיפאדה עו סירלימיינטו אי איסקאפאלוס די טודו מודו די אנגוסטייה‬
‫אי אפריכיואי איסטין סאנוסאי ריזייוס פארה־ טו סירלימיינטו אמן כן יהי רצון‪ .‬אי בפרט סולרי מואיס*‬
‫טרום איז׳יש אי סולרי מואיסטראס איז׳אס קי קולדיסייו מואיסטרה אלמה פארה ליניר אלה טיירה סאנעה‬
‫אי לוסדישימוס אין חוצה לאק אמארנוס אי דיספ׳ילוזוס די פאדריאי די מאדרי טו קין מוס פייאדאדיס‬
‫לאס מולאם קונרמאלוס אי אלינראלוס אי מיריסקאן אטיניר איז׳וס בואינוס טימיינטיס די אדוני אי‬
‫אפ׳ירמאנטיס‬
‫דמשק‬
‫תפלה אצל כותל המערבי‬
‫אליעזר‬
‫אפ׳ירמאנטיס טיס מצית אי מאנלה אה אייוס ברכה אי הצלחה אי מירסקאן ריקחה גראגדי פארה פו סיר״‬
‫ב׳ימיינטו אי מיריסימוס אה אוייר לי אייוס אי די טורו ישראל נשורות בואינאס אי קארטאס אליגריס סיינלו‬
‫קואנדו פיגסאמוס חין אייוס סי איסמוב׳י איל איסהואינייו די מואיסטרוס אוז׳וס קי אגסי ליו קי סוס‬
‫פאדרי די טאירפ׳אנוה אפייאדה סוב׳רי איייס אי גוארדאלוס די טודו מאל אי די טודו אינקואינטרו מאלו‬
‫אי נון ב׳יא; סוס אוז׳וס נינגי; מאל אי נינגונה חנסייה די אגורה אי אסטה סיינפרי אמן כן יהי רצון אי‬
‫אמואיסטרוס אירמאנוס אי א?ואיסטראס אירמאנאס א• אמואיספרום יירנוס אי אטודיס איז׳יס די ישראל‬
‫אפייאדה סולרי אייוס קון טוס פייאדאדיס לאס מוג׳אס סאלכ׳ה אה פו פואיכ׳לו אי בינדיזי אה טו אי•‬
‫רידאד סאלב׳אמוס אדוני מואיסטרו דייו אי אפאנייאמום די לוס גויס פור לואר אה נומכרי די פו סאנטידאד‬
‫נון כור נוס אדוני נון פור ניס קי אטו נומברי דה איכרה פור טו מירסיד אי פור טו ב׳ירדאד סורקי דיראן לוס‬
‫גויס אונדי איסטה איל דייו די ליס ג׳ידיייסאי מואיסטרו דייו אין ליס סיילוס פודו לוקי אינביילונטה אזי‬
‫אי נין איי קין טידיגה אטי קי אזיס אפייאדה סוב׳רי גיו פואיכ׳לו ישראל טוס איסקוז׳ידיס קי מוס איסקוז׳י׳‬
‫טיס די סיטינטה אומות איי די באשו די לוס סייליס אופרה אומה סאנטה קומו ישראל דיספואיס די‬
‫טאננואס אנגוסטייאס אי אסריטוס קי פאסארו; אי איספאן פאסאנדו אאו; קון עידו אייוס אאונאן עו נומברי‬
‫איל גראנדי אי דיזין שמע ישראל ה׳ אלדינ״ו אחד אי אין קאדה דייאה אטורגאן סוס פיקאדוס דילאנפרי די טי‬
‫דיזין אי טו ג׳וסטו סוב׳רי טודו לוקי ב׳ייני סוב׳רי מוזוגדוס קי ב׳ירדאד איזיטיס אי מוזוגימס אינמאליס־*‬
‫אי‬
‫מיס ‪:‬‬
‫פאטלמ דיל מונדו דיסקוב׳יירטו אי סאב׳ידו דילאנטרי די לה היאה די טו אונרה קי ליקי פיקי־‬
‫י מואיסטרה כונה פור אזירעי אראביייאר ח״ו סאלב׳ו איל יצר הרע מוס סונבאייו אי סיינדו‬
‫מוס נין פ׳ואי‬
‫איל איס די ס׳ואיגו אי מוזוטרוס סומוס די קארני אי די סאנגרי נון סומוס קאדיר די ב׳אליר קון איל‬
‫סיינדו אנסי סיאה ב׳ילונטאד די דילאנטרי די טי אדוני מואיםטרו דייו אי דייו די מואיסטרוס פחדריס‬
‫קי אראנקיס אל יצר הרע די מוזוטרוס אי דיס אנוס קוראסו; די קארני פור חזיר פו ב׳ילונפהד אי חפריסו״‬
‫רה פור ריחמירמוס דיל גלות איל אמארגו איל איסטי אי סי נון חיי זטה אין ליוזונירוס אז יוד זכות די כיו‬
‫שכינה מואיסטרה מאדרי סאנפה מוייקירידהאי מויי איספימאדהקי איי פאנפוס מאלוס חנייוס קי איס״‬
‫טה קאטיב׳אדה די סו פאלאסייו אראספאדה פור איל פולב׳ו חי לה סיניזה מיראנדו לאס אנגוספייאס אי לוס‬
‫אפריטוס די סוס איז׳וס קרידיס איממאדוס פריהייאדוס אי איסטימאדוס איסילאמה לה מיסה _א; נק‬
‫סאלב׳אן אה אייה אספה קואנדו סירה פי פ׳ואירפאליזה אין קחפיב׳רייו אי פו אירמוזורה אין מאנו‪-‬ידי‬
‫אנגוסטייאדור אז פור זכות די מואיסטרוס פאדריס לוס סאנטוס אברהס ־יצחק אי יעקב אז פור זכות די משה‬
‫פאסטור פ׳יאיל די ישראל אז פור זכות די אהרן דוד אי בלמה אז פור ירושלס סיב׳דאד די לה סאנטיד‪6‬ד‬
‫אז פור ציון מוראדה די טו אונרה אז פור דיסערויימיינניו די טו קאזה סאנטה אז פור דיסולאמיינטו די טו‬
‫פאלאסייו אז פור זכות די ישראל לוס מיסקינוםאי לוס אפ׳ריטיס אז פור זכות די ישראל לוס פרוב׳יס אי‬
‫לוס אמארגוס אז פור זכוה די ישראל לוס פונאדוס אי; אנמהפייאס אי אין אפריטוס אז פור זכות דיגואיר•‬
‫פ׳אנוס אי ביב׳דאסמויי המארגאס אי מויי אפ׳ריטאס אז פור זכות דימאמאנטיס פיג׳וסאזפורזכיתדי‬
‫דיסטיפאדוס די ליג׳י אז פור‪ .‬זכות די קרייאטוראס די קאזה די סו רבי קי נו; פיקארון אז פארה מורדי‬
‫טי סי נון פארה מורדי נום הז פארה מורדי עי אי סאלב׳אמיס סחלב׳אמיס אי ריספונדימוס אויי אי אין‬
‫קאדה דיאה אי דיהה אין מואיספראס תפלוש קי פו אוייאין חפלה די פודה בוקס אוייאי הין איסטה אורה‬
‫מואיספראס הפלות אי מואיספרהס הורהסייוניס קי הפילו קי די איל דיאה קי סי דיספרוייו מואיסמרה‬
‫קאזה סאנפה סי סירארון לאס פ׳וחירנאס די תפלוח אינפירי פואירטאס די לאגרימאס נון סי סירארון‬
‫ריסיב׳י‬
‫דמ‪£‬ק‬
‫תפלה אצל כותל המערבי‬
‫נה‬
‫אליעזר‬
‫ריסילי מואיסטראש לאנרימאס אי‪ :‬לס אורה לה איסטה אה לייו פייאלוזו ריספונלימוס אה לייופייאלוזו‬
‫איסקאפאמוס לי טילו מידו לי‪: :‬זמוגעייאס אי אפריטוס אה לייו פייאלוזו ריחמימוס אה ד י ו פייאלוזו‬
‫קי ס ו ס יינו לי פייאלאליס אפייאלה סוב׳יי‪ 05.‬אי סולרי טולה ג׳ינטי לי מואיסטראס קאזאם אי ס ו ל ר י‬
‫טולו ישראל מואיסטרוסאירמאנוס״קרילוס‪ .‬אי ד איסקורילאל אה לוז גראנלי סאקאמוס פור זכות לי‬
‫טו נומברי איל גראנלי אה לייו פייאלוזו קומו מוס מיריסטיש אליניר אין איל לוגאר איל סאנטו איל איס*‬
‫טי לילאנטרי ליל כותל מערבי אי ב׳ימוס מו קאזה סאנטה ליסנורויידה אנסי קין מוס פייאלאליס לאס‬
‫מוג׳אס מוסמיריסקאס אלירלהפ׳ראגואלה אי אייגארימוע טוס קורב‪.‬ות אי מוס אליגרארימוס אי מוס‬
‫אגוזארימוסקון אייה אי סיאוייגהאין סילדאדיס די יהודה אי ירושלס בוז די גוזואי בוז לי אליגרייה‬
‫אי אפ׳ ירמה אין נוס איל פסוק קי איםטה איסקריטו איסטונסיס סי אינני ירה דיריזו מואיסטרה מ ק ם אי‬
‫מואיסטרה לואיננס די קאנטאר איסטונסיס ליראן לוס גויס איננראנדיסייו אדוני פור אזיר בייניס‪.‬מוג׳וס‬
‫אלוס ג׳ידייוס אי סירימוס אליגריסאי בואינוסדי קוראסוןסיאן פור ב׳ילונטאל דיג‪/‬אס די מואיסטרה‬
‫בוקה אי פינסאמיינטוס בואיטם דימואיסטרו קורא© ן אדוני מואיסטרו פ׳ואירטי אי מואיסטרו ריחמידור‪:‬‬
‫סי איי אורה דירה אי איסטה תפלה ‪.‬‬
‫ב׳ילונטאל לי דילאנטרי די טי אדוני מואיסטרו דייו אי דייו די מואיסטרוס פאדריש קי קומו‬
‫מוס אביליגואגייס אי מוס אייגאטיש אל טיינפו איל אישטי אנשי מוש אבילינואיס וילאש לאלגאס‬
‫פארה טו שירב׳ימיינטו וידאש בואינאש וידאש קין ברכה וידאש קון פרנשה בואעה וילחש קי אייגה אין‬
‫אייאס טימור לי‪.‬פיקאדו וידאס קי נון אייגה אין אייאס נינגון ריז׳יסטו ני ב׳ירנואינסה וידאש קי נון מוס‬
‫אקונטיסקה אין אייאס ניעון מודו די קוזה מאלה ני דיב׳ידאמיינטו ני אטורלאמיינטו לי טו סירב׳ימ״‬
‫יינטו וידאס קי מוס מיריסקאס אקונפליר קון אייאש איל תיקון די מואיסטרו נפש אי מואיסטרו רוח אי‬
‫מואיסטרה נשמה דייו אבאסטאדו דיז אמואיסטראס אננוסטייאס אבאסטה אי סיאה מאדרי קין לוס איז׳וס‬
‫אליגרי סאקה לי אנגוסטייה מואיסטרה אלמה אלינרה מואיסטרה אלמה קון טו סאלב׳אסייון אי אלינפייה‬
‫מואיסטרו קוראסון פארה סירב׳ירטי קון ב׳ירדאד סיאה אדוני מואיסטרו רייו קון נוס קומו קי פ׳ואי קול‬
‫מואיסטרוש פאדריס נון מוס דישי אי נון מוס דישארה אז פור טושפייאדאדיש לאש מוג׳אס אי פור ז ט ת‬
‫ממו‪-‬איסטרוס פאדריס לוס סאנטוס אברהם יצחק א׳ ישראל טוס סיירב׳וס אי פור זכות די משה אי אהרן‬
‫‪ CJDV‬אי דוד אי פור זכות די טודוס לוס צדיקים אי לוס חסידים ס ו ס זכיות מאנפארין סוב׳רי מוזוטרוסאי‬
‫סוב׳רי טורו ישראל אמן כן יהי רצון‪:‬‬
‫_‬
‫ו‪££‬לד\פארה‪ .‬קואנדו איי אלגון חאזינו — סיאה ב׳ילונעאד די דילאנטרי די טי אדוני מואיסטרו דייו‬
‫אילייולי מואיסטרוס פאדריס קי טי אינג׳אס די פייאדאדיס סוב׳רי טודו טופואיב׳לו ישראל‬
‫אי סוב׳לי עודו קין קי איסטה אין אננוסטייה איאפדיטו אי סוב׳רי טודו קין רן איסטה חאזינו אי בכלל‬
‫מקונרוז׳אן טוס שייאדאדיס סוב׳רי כיו א‪:‬סקלאלו )איסקלאלה( פ׳ולאנו איז׳ו לי פ׳ולאנה )פ׳ולאנה‬
‫אי^ה״די ס׳ולאנה( קי איסטה חאזינו)חאזינה( אינכיאה אה איל די טוס שיילוסמיליזינהקונפלידהמיליזינה‬
‫פארה סו אלמה מיליזינה פארה סו קואירפואי סיאן מילזאלוס לילאנטרי די טי ס ו ס זכיות אי ס ו ס מצות‬
‫אישוכזיצ‪-‬ילאסבואינאסקיאיזו אי קי אדה קי טו מיליזינאן חאזיטס לי טו פואיב׳לו ישראל מיליזינאלור‬
‫לי באללישמיליזינאדודפייאדוזו אי נאמן אי שושיגואין טוש פייאלאריש אה טו ראב׳ייה לי ס ו ל ר י טולוש‬
‫לוס &אזינוס לי פו פואיללו ישראל אי לוס סאנוס די טו פואיללו ישראל גואללאליש שוס שאנילאליש קי נון‬
‫סי אינחאזינין ח ס מ ל ו ס אי סירה לה בוקה ליל שטן קי נון אללי מאל פור אייוס אי אז פאראר מלאכים קי‬
‫סיאה‬
‫דךן‬
‫אללאן‬
‫דמשק‬
‫ת פ ל ה אצל כותל המערבי‬
‫אליעזר‬
‫אב׳ליןכיין שר אייוםפאטרון די לאס פייאדאדיס אי לאס פרדונאנשאס נין דיב׳ידיס גיוס פייאלאזיס אין‬
‫מוס מירסידיס־ ח איסטי חאזינו פ׳ולאכו איז׳ו די פ׳ולאנה אי מ׳ליזינה אל איל בכלל די פודוס לוס חאזינופ‬
‫לי טו פואיב׳לו ישראל‪ -‬מיליזינה קונפלידה די לה אלמה אי דיל קואירפו אי אפ׳ירמה אין‪ .‬מוזוטרוס איל‬
‫פסוק קי איספה איסקריטו קאסטיגאר מי קאסטיגו אדוני אי אלה מואירפי נון מידייו נון מורידי קי בילידי‬
‫אי קונטארי איג׳אס ד אדוני פו ריי אינלילונטא; אין לאס וידהס דה אפודוס חאזימס די טו פואיללו‬
‫ישראל וידאם בואינאס וידאס לארגאס פארה פו פירלימיינכו ריככונדימופ אי; לה אורה לס איסטה קי י‬
‫אין אנגוסטייה גראנדי נום פורטונומברי אדוני אבידיגואמוס קון פו ג׳וכטידאד סאקה די אנגוסטייה^‬
‫מואיסטרה אלמה אי טירה די נוס פ׳ירידה די להמואירעי קי פייאדוזו פו אז פור פוס פייאדאדיס לאס ן‬
‫מונ׳אס אז פור זכות די מואיסטרוס פאדריס וכי׳ הסינון דיכימוס אלילה ‪:‬‬
‫תפלה פארה קין מיריסייו קי איסטה אין ירובלם דירה דיטה תפלה הלי• מינים אונהליז אלה סימאנה ‪.‬‬
‫^אטלה‬
‫[‬
‫דיל מונדו דיסיירטו ייו ב׳ יעו דילאנטרי די טי קין אליגריאה גראנדי םיאליגרה מי יוראסון ‪I‬‬
‫אי סי אגוזה מי אונרה פורקי מי אייודאטיס אי דאפיס אמי פ׳ואירסה אי פודיר אי לילונפאד ‪I‬‬
‫־!‬
‫בואינה פור ליניר אמוראר אין ירושלס לה טיירה סאנפה קי סי ייי אי קי פון מיס וי‪7‬א ק‪,‬‬
‫טיס אי מי טרושיטיס אה איל לוגאר איל סאנטו איל איסטי לוגאר קי משה אי אהרן לו דיזייארון אי נון לו ‪I‬‬
‫אלקאנסארון אי ייו ייאה סי קי נון איי אין מי צדקות אי נון מצות אי נון מטניס טובים סאללו קון‬
‫טוס מירסידיס אי טוס פייאדאדיס לאס מוג׳יאס מי מיריסיטיס אה איל לוגאר איל סאנטו איל איסטי כייי‬
‫אלינטוראדוס מוזוטרוס קואנפו בואינה מואיספרה פארטי אי קואנטו אירמיזה מואיסטרה איסחואירטי סוכ׳רי‬
‫איםטו מוזוטרוס טי אלאלאמוס אי בינדיזימוס אה טו נומברי איל גראנדי סיאה נומברי די אדוני בינדע׳ן‬
‫די אגורה אי אסטה סיינפרי אי סי מואיסטרה בוקס סי איגג׳ירה די קאנטאר קומו לה מאר אי מואיסגירס‬
‫לואינגה די קאכטאר קומו רואידו די סוסאולאסאי מואיסטרוס לאלייוס די חלחל אסייון קומו אנג׳וראס‬
‫די לוס סיילוס אי מואיסטרוס אוזיוס רילונבראנטיס קומו איל סול אי קומו לה לונה אי מוחיסטרחס מאנוס‬
‫איספאנדידאס קומו אגילאס די לוס סיילוס אי מואיסערוס פייס ליז׳ירוס קומו לאס סיירלאס נוןימוזוט־‬
‫רוס אבאסטיסימוס פוראלאלאראטי אדוני מואיסגירו דייו אי פור בינדיזיר אה טו נומברי מואיסטרו‬
‫ריי סולרי אונה די מיל די מילים אי מיג׳ידונברי די מילארייאס די מילארייאס די ליזיס די לום‪<.‬יו<יס‬
‫קי איזיטיס קון מוזוטרוס )ועיין הרד״א שכן צ׳׳ל( סיאה לילונפאז דילאנפרי די פי אדוני מואיסטרו דייו‬
‫אי דייו די מואיסטריס פאדריס קי מוס מיריסקאס הה איספאר קו; כמר אין מואיסטרה טיירה סאנטה‬
‫פארה לארגורה די דיאס אי אנייוס די וידהס אפפה פודים זיאם די מואיסטראס וידאס אי נון טינגא־־‬
‫מוס דימיניסטיר די האליר אה מוצה לארז אי מוס מיריסקאס אה איסטאר הי; אייה קון ריפוזו אי קון‬
‫שלום אי דיס אמוזוטרום פ׳ואירסה אי פהניזחד חי פרנסה בוהינה קו; היתר אי קון ריפוזו אי בריוח‬
‫פארה שדיר אזיר מצות אי צדקות אי מעשים פונים חי מוס מיריסקאס אה טורנאר אין תשובה קונפלידה‬
‫אי אלולאר מולו לוקי פיקימוס דילאנערי די פי א׳ קינפליר היל תיקו; די מואיסטרו נפש הי מואיספרו רוח‬
‫אי מואיסטרה נשמה אי אקי קי סייאה מואיםטרה אוליהנםה קו; הכובה הי מעשיה גיוייס אי מיריסקאמיס‬
‫אי אירידימוס ביין אי בינדיסייון אה וידאס דיל עולם הכה אי דה פ׳ואירסה אין מחנו די ליס קי אינפ׳ור־‬
‫מיסין‪ .‬אמוזוטרוס קי פואידאן חינפ׳ורפיסירמס אי מאנדה אה אייוכ ברכה אי הצלתה אין מודוס •סוס‬
‫איג״וסאי מיאן ארמוס דיילילונטאד אי יינום דיבינדיסייון די אדוני נק סי אריז׳ישעין אין איספי מונדו‬
‫ס‬
‫מ י מ י ל י ש י ״‬
‫אי‬
‫דמ^טק‬
‫תפלה לי^ב ביתיים‬
‫נו‬
‫אליעזר‬
‫אי נון סי אלימואינסין אל עולב הכא אי מירסיקאמוס אה אוייר בשורות בואינחס די קואמרי סארטיס‬
‫די לה טיירה אידי טודוס מואיסטרוס ררידוס אמן‪:‬אימיריסי אטודיס מואיסטרוס קרידוסאי אטודוס‬
‫ליס קי אינפ׳ורטיסין אין מואיסטראס מאנוס‪ .‬קי ב׳ינגאן אמוראר אין לה טיירה סאנטה קוץ אליגרייה אי‬
‫קון טודו מאינו אי מואיסטרוה איספארזימיינטוס אפאנייה די קואטרו פארעיס לי לה טיירה אי אזמוס‬
‫סוב׳ירקון אליגרייה אל מואיסטראס טייראס פ׳ראנואה טו קאזה קומו לה פרימיריאה אי מיריסימוס אב׳יר‬
‫סו פ׳ראנואה אי טורנה טו שכינה דיינטרו די איל אי טורנה לוס נהנים אסו סירב׳ימיינטו אי לוס לוים‬
‫אסוס קאנטאדיס אי טודנה אה ישראל אסוס מוראדאס אז פור טוס פייאדאדיס לאס מוג׳אס אי פור זכוח‬
‫די מואיסטרוס פאדריס ופי׳ אסינון דישימוס אריב׳ה‪:‬‬
‫קין קי איסטה האזינו דירה דיטה תפלה ‪.‬‬
‫פאםחץ די איל מונדו ייאה סי ייו קי קון ג׳ואיזייו אי קין נ׳וסטידאד מי קאםטיגאטיס פור מי ביין‬
‫י אי פור פירדונאר מיס פיקאדוס אי פור איסטו נון ייו מי אקישו קון לוס יסורין חס ושלום‬
‫סאלב׳ו אדרבא ייו מיאליגדו קון לוס יסורין אי לוס ריסיב׳ו קון אליגרייה אי קון בונדאד די קוראסון מה‬
‫ליסיירטו מיננו מוי׳ ו צטר קון לוס יסודין קי איסטו אקורטאנדו טו סירלימיינטו סיינדו נון פואידו מילדאר אין‬
‫לה ליי מ פואידו דיזיר שחריח מנחה אי ערביח יון מנין פור איסטו ייו מיב׳ו אטומאר מיליזינאם פורקי סיאה‬
‫מי קואירפו סאנו אי ריזייו פארה טו סידב׳ימיינטו אי ייו נון מיטו מי פ׳יאוזייה אין איל מידיקו ללו סאלי׳ו‬
‫מיס אוז׳וס איסטאן דיקולגאדוס אין טי סיינדו ייאה סי קי מימיליזינה נון איסטהסאללו אין טומאנו‬
‫פור איסייו ייו רונו דינאנטרי די טי קי מי אפאדיז׳יס אמי אילמידיקו אי לאס מיליזינאס קי מי סי אזין‬
‫דימיניסטיר אין לה אורה לה איסטה אי מי מיליזיניס מיליזינה קומפלידה מיליזינה די לה אלמה אי דיל קואירפו‬
‫בכלל לי טולוס לוס חאזינוס די טופואיללו ישראל קי טו דייו מיליזינאדור פייאדוזו אי פ׳יאילטובינדיג׳ו‬
‫איל מיליזינן חאזינוס לי טו פואיב׳לו ישראל קון פייאלאליס ‪:‬‬
‫דיב׳יס קי ל ה אקימיר אי אכיליר דירה ליסיירטוייו בייננו פארהקומיל אי ביב׳יל פארהקיאיסטי‬
‫מיקואירפו סאנו אי ריזייו פארה פודירסייליר אל שי״ת אי ייי איסעו אפריז׳אלו פאיה‬
‫אנוירמאר לה מציה לי לידר ברכה סולרי טודו ליקי נ״י אקומיר אי אביליר לה פרימירהאילה ברכה‬
‫פרוסטירה אי קואנדו קומירי פאן אפ׳י־מארי לה מציה די לאלאר לאס מאנוס אי ליזיר לה ברכה לי על‬
‫נטילחיליס אי לה ברכה די המוציא אי אינטינייר איל פאן ‪ 3‬ליזיס אין להסאל אי לאלארמי מיס‬
‫אחרדגיס אי דיזיר ברכה המזון קי איס מצוה די לה ליי אי עולי איס פארה אזיר נחת רוח אה מואיםמרו קרייא*‬
‫לור סיאה לילונטאל דילאנטרי די טי אדוני מואיסטרו דייו אי דייו די מואיםטרוס פאדריס קי מוס‬
‫איסקאפיס לי טולו מולו לי איסור ובפרט לי לוס מושקיטוס אי לי לאס אורמיגאש אללי מואיסטרוס‬
‫אוז׳וס פארה לירלוס אי גון אינטדופיסימוס‪ .‬אין איסור לילגוזאנו ח״ו אי מוס איסקאפיס לי מולו מולו‬
‫ליחאזינורה ובפרט לה חאזינורה קי לייני ליל קומיר אי ליל ביליר איאפאריז׳ה אנוס מונילה פארה אזיר‬
‫*יקה אי גמילוח חסדים אי אפ׳ירמאר טולאס טוס מצות אי אפאריז׳ה אטסלינמי בואינה פארה אזיר קון‬
‫איייסצזקה אי מוס איסקאפיס די לוס רמאים אי אפאריז׳ה אנוס פלנסה לי מומאנו לה בואינס אי לה‬
‫א ' קי מו מאנטייניס קון טוס מירסידיסלאס מולאם אטודאס טוס קרייאנסאס קי אוז׳וסדי מודוס‬
‫אטי אששיראן ‪-‬אי סו לאס אה אייוס אה סוס קומילאס אין סו אורה סיאה לילונטאל לילאנטלי די עי‬
‫אדוני מואיסטרו דייו אי דיין די מואיסטרוס פאלריסקיליס אנוסמואיסטרו מאנטינימיינטו קון אע׳ורה‬
‫ע‬
‫ה‬
‫יה‬
‫דמשק‬
‫אליעזר‬
‫תפלה על חמין‬
‫!קוןהיחרקון ריפוזו אי מוס מיריכקאכ פור אלישארמופ די ג ׳ ‪ .‬י וכ‪ .‬די איהכ ‪.:‬ו‪.‬ח אי קומאמיס פור‬
‫ארמורה די מואיסטרס אלמה אי סיאמום בואינוס אי סאניס א ריזייוס פארה טי םירב׳ימיינטו אז פור‬
‫טוספייאדאדיס לאסמוג׳אס אי פור זנוח די מואיהטרוס פאדריס אסיגו; דישימוס אריב׳ה‪:‬‬
‫ד י ב ׳ י ס ק י ב ׳ ה אדורמירדירה‪ .‬דיכקוב׳יירטו אי ^‪.r‬׳ידו ־ילאנטרי די טי קי איל בן אדס נון פואידי‬
‫ביב׳יר פין דורמיר פור איסטו מיב׳ו א‪ :‬ורריר פארה קי היאה מדעה קלארו אי ריפוזאדו‬
‫פארה טו סירכ׳ימיינטו אי ייו מיטו אין פקדו; מי אלמה הין כיו מחנו בירך אפקיד רוחי פדית אותי ה׳‬
‫אל אםת אי סי קירי אליב׳אנטארסי טינפראנו פארה סירי‪.‬׳ יל חל קרייאדוד פיינדו הל פריסיפייו די לה‬
‫מאנייאנה איס אורה קי סי דיספירטאן לאס פייאדאדיס הי; היל מוכרו איכו הפלה אי סוס דימאנדאס קי‬
‫די מאנדה איל כן אדס אין איסטה אורה די פייאדאדיה הו; ריפיב׳ידאם כוס דימאנדחס אי סי סי איס־‬
‫פאנטהקינון ב׳ה אסיר קאדיר די אליב׳אנפארסי אפריפיפייו די אלב׳ורהדאס‪.‬דירה דיסיירטו ייו בלי נדר‬
‫קירו אליב׳אנפארמי אה אורה פ׳ולאנה )אי דירה אלה אורה קי קירי ‪ (8—6‬אנא אב הרחמן עורה בבודי•‬
‫עורה הנבל ומור אעירה שחר‪ .‬שחר אעירה ובמר הגבלי עורה כבירי עורה חנפי דירה סייפי כ׳יזיפ אל‬
‫דיריג׳ו חי אלה ריבייז )אי דינפוחיס דירה( היל אזיין פהסאר איפהואינייו חי אדורמיסימיינעו אז פאסאר‬
‫איסחואינייו די מיס אוז׳וס אי אדורמיהיטיינפו די מיס פהרפחרוס אה אורה פ׳ולאנה הי מי מיריסקאס‬
‫אה מאייורגארמי קומו איל ליאון פארה אזיר פו ב׳ילונטאד אי פאדה פירביירפי קון קוראסין קונפלידו אז‬
‫פור טוספייאדאדים לאס מיגיאש אי פור זכות די מואיפפרוס פאדריס ליס סאנבוס אפינו; דיפימוס אריב׳ה‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫ממוך לחתימה חיובא רמיא עלי להודיע לרביכ הטובה אבר העיב עמנו עם היחידים דמן כאראיי‬
‫י בוסנה יצ״ו הגביר המרומם ירא אלדי״פ ופר ממנ סי׳ ‪ flDT‬הקיןי יצ׳׳ו כנת; לנו בית‬
‫כלימה מעם ה׳ ובכל‬
‫חשובה לבית תלמוד בלא כסף ובלא מחיר יכלם ה׳ פעלו ותהי משכורתי‬
‫זוגהו‬
‫מזל בת מרים‬
‫י"‬
‫׳משכ‪, .‬יפנה ישכיל וכל אכריעכה יצליח לעי׳יש אכי׳׳י •‬
‫שמחהלעי״ש‬
‫מב״תמניס ובני בנים יראיאלהים וסר מרע ולומדים הורחך הקלושה וההיה אה הבנים‬
‫אכי״ר ‪ .‬ובכלל הברכה הוא יברך את בנו הבחור והחניב היי בנימין בכר ייסן‪ :‬הלוי יצ״ו ויגדלהו בתורה‬
‫ובכלל הברכה הוא יברך את בתו‬
‫ובמצות ובמע״ט בחיי אביו ואמו ובחיי כל חחב״י אכי׳יר ‪.‬‬
‫חאנולה מב״ח ה׳ יפמרה ויחייה ובחיק ירא חלדי״ם תנת; בהי׳ אביה ואמה ובהיי כל אחב״י אכי״ר‪.‬‬
‫י י ט ׳ משה ישלאל יצ׳׳ו‬
‫״‬
‫‪.‬וככלל הברכה הוא יברך אתהט״‬
‫יפנה‬
‫מעיר שאראיידמ״ב יע״א ה׳ ישמרהו ויחייהו ומכל צרה ונזק יצילהו ובכל אשר‬
‫ישכיל וכל אשר יעשה ילציח לעיו״ש אכי״ר וישמח ביוצאי חלציו בבנים ובני בניס כולם יראי אלדי״ס וסר מרע‪:‬‬
‫וכנות הייס בחיינו ובחיי כל‬
‫י פילול בת רחל מב״ת תזכה להיות אכ הבניכ כמהה לאורך ימים‬
‫יק‬
‫הצ;רלה יהכברה המכינה‬
‫בכורה די צדיק‪,‬לוי‬
‫ובכלל הברכה הוא יברך את האשל‬
‫אחב״י אכי״ר‪.‬‬
‫מב״ת‪ .‬ואת האשה הצנועה והכפרה אסתר די כלוה מב׳׳ה ‪ .‬ואת החכה הצנועה יהככרה רחליי ליי‬
‫מבית‪ .‬ובכלל הברכה הוא יברך את אחיותי ־ וגיפיי ובנוהיי וחהניי ונכזיי בן ציון ואליעזר ואברהם‬
‫ה׳ ישמרם ויגדלם לתורה ולמצות ולמע׳׳ע בחיי אביהם ואמם ובחיי כל אחב״י אני״ר ‪:‬‬
‫ובכלל הברכה הוא יברך את האשה הככרה והצנועה להל אלמנת רבי צדיק דאנון ז״ל ותהיה אס הבנים שמחה‬
‫ותזכה לראותם מוצלחים במעשיהם ושו״ש וב־יאים לעי״ש אכי״ר‪:‬‬
‫ו ב כ ל ל‬
‫מ‬
‫י י א‬
‫א ל ד‬
‫ס‬
‫כ‬
‫י ס‬
‫ז ו ג ת‬
‫ר ושלב ע‬
‫י׳‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ה י א י < ‪:‬‬
‫סי‬
‫א ת‬