סלון ספרותי 36

‫טליתא קומי ‪ /‬נתן זך )‪(*1930‬‬
‫מתוך‪" :‬שירים שונים"‪1960 ,‬‬
‫קוּמי‪ ,‬אֲ נִ י ְמבַ ֵקּשׁ‪,‬‬
‫יתא ִ‬
‫טַ לִּ ָ‬
‫קוּמי‪.‬‬
‫אָדם ִאינְ טֶ לִ יגֶנְ ִטי‪ִ ,‬‬
‫אַ ְתּ ָ‬
‫יתי‪.‬‬
‫יתי‪ .‬וַ ַדּאי לִ י ֶשׁ א ָר ִא ִ‬
‫אוּלַי טָ ִע ִ‬
‫קוּמי‬
‫זְ מַ ן ַרב עָ בַ ר מֵ אָז‪ִ .‬‬
‫נְתּי‪ ,‬כֵּן‪ ,‬אוּלַי‪,‬‬
‫א לְ ָכ נִ ְתכַּוַּ ִ‬
‫קוּמי‪,‬‬
‫אֲ נִ י מוֹדֶ ה‪ ,‬אֲ בָ ל ִ‬
‫קוּמי‪.‬‬
‫יתא ִ‬
‫טַ לִּ ָ‬
‫אֵ לִ י‪ ,‬לָמָּ ה ְשׁבַ ְק ְָתּנִ י‪ֶ ,‬שׁפֵּ רוּשׁ ֹו‬
‫לָמָּ ה עֲ זַבְ ָתּנִ י‪ .‬אֵ לִ י‪ ,‬לָמָּ ה‬
‫ית לִ י ָכּזֹאת‪ֶ ,‬שׁפֵּ רוּשׁ ֹו מַ דּוּעַ ‪.‬‬
‫עָ ִשׂ ָ‬
‫מַ דּוּעַ א מָ נ ְַע ָתּ בַּ עֲ ִדי‪ֶ ,‬שׁפֵּ רוּשׁ ֹו‬
‫רוּשׁם רוּחַ ‪.‬‬
‫מַ יִם ֶשׁפֵ ָ‬
‫יתי ֶשׁ ִהיא ְמחַ ֶיּכֶת‪.‬‬
‫ִה ְתכַּוַּ נְ ִתּי אַ לְ טוֹב‪ָ .‬ר ִא ִ‬
‫חָ ַשׁבְ ִתּי ֶשׁעוֹד אַהֲ בָ ה א תּו ִֹסיף‬
‫לְ חֶ ְשׁבּ ֹונָה יו ֵֹתר ִמ ֶשּׁ ִהיא מו ִֹסיפָ ה‬
‫לְ חֶ שׁבּוֹנִ י‪ .‬א י ַָד ְע ִתּי עַ ד כַּמָּ ה ִה ְט ַר ְד ִתּי‬
‫או ְֹת בִּ ְדבָ ִרים בְּ טֵ לִ ים‪ ,‬קוֹנִ י‪ .‬בַּ טֵּ ל או ִֹתי‪ ,‬אֲ דוֹנִ י‪ .‬א‬
‫י ַָד ְע ִתּי עַ ד כַּמָּ ה אַ ָתּה ְמבַ טֵּ ל או ִֹתי‪ ,‬אֲ דוֹנִ י‪,‬‬
‫קוּמי‪.‬‬
‫יתא ִ‬
‫בְּ ַרעֲ בוֹנִ י‪ .‬טַ לִּ ָ‬
‫אליהו ובן האלמנה‪:‬‬
‫"וַ י ְִהי‪ ,‬אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה‪ ,‬חָ לָה‪ ,‬בֶּ ן‪-‬הָ ִא ָשּׁה בַּ עֲ לַת הַ בָּ יִת; וַ י ְִהי חָ לְ י ֹו חָ זָק ְמאֹד‪ ,‬עַ ד אֲ ֶשׁר‬
‫את אֵ לַי לְ הַ זְ כִּ יר אֶ ת‪-‬‬
‫א‪-‬נו ְֹת ָרה‪-‬בּ ֹו נְ ָשׁמָ ה‪ .‬וַ תֹּאמֶ ר‪ ,‬אֶ ל‪-‬אֵ לִ יָּהוּ‪ַ ,‬מה‪-‬לִּ י וָ ָל ‪ִ ,‬אישׁ הָ אֱ ִהים‪ .‬בָּ ָ‬
‫יקהּ‪ ,‬וַ יַּעֲ לֵהוּ אֶ ל‪-‬הָ עֲ לִ יָּה‬
‫עֲ וֹנִ י‪ ,‬וּלְ הָ ִמית אֶ ת‪-‬בְּ נִ י‪ .‬וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ ‪ְ ,‬תּנִ י‪-‬לִ י אֶ ת‪-‬בְּ ֵנ ; וַ יּ ִָקּחֵ הוּ מֵ חֵ ָ‬
‫אֲ ֶשׁר‪-‬הוּא י ֵֹשׁב ָשׁם‪ ,‬וַ יּ ְַשׁכִּ בֵ הוּ‪ ,‬עַ ל‪ִ -‬מטָּ ת ֹו‪ .‬וַ יּ ְִק ָרא אֶ ל‪ְ -‬י ָי‪ ,‬וַ יֹּאמַ ר‪ְ :‬י ָי אֱ הָ י‪ ,‬הֲ גַם עַ ל‪-‬הָ אַלְ מָ נָה‬
‫אֲ ֶשׁר‪-‬אֲ נִ י ִמ ְתגּו ֵֹרר ִעמָּ הּ הֲ ֵרעו ָֹת‪ ,‬לְ הָ ִמית אֶ ת‪-‬בְּ נָהּ? וַ יּ ְִתמֹ דֵ ד עַ ל‪-‬הַ ֶיּלֶד ָשׁ שׁ פְּ עָ ִמים‪ ,‬וַ יּ ְִק ָרא‬
‫אֶ ל‪ְ -‬י ָי וַ יֹּאמַ ר‪ְ :‬י ָי אֱ הָ י‪ָ ,‬תּ ָשׁב נָא נֶפֶ שׁ‪-‬הַ ֶיּלֶד הַ זֶּה עַ ל‪ִ -‬ק ְרבּ ֹו‪ .‬וַ יּ ְִשׁמַ ע ְי ָי‪ְ ,‬בּקוֹל אֵ לִ יָּהוּ; וַ ָתּ ָשׁב‬
‫נֶפֶ שׁ‪-‬הַ ֶיּלֶד עַ ל‪ִ -‬ק ְרבּ ֹו‪ ,‬וַ יּ ִֶחי‪ .‬וַ יּ ִַקּח אֵ לִ יָּהוּ אֶ ת‪-‬הַ ֶיּלֶד‪ ,‬וַ יּ ִֹרדֵ הוּ ִמן‪-‬הָ עֲ לִ יָּה הַ בַּ י ְָתה‪ ,‬וַ יּ ְִתּנֵהוּ‪ ,‬לְ ִאמּ ֹו;‬
‫וַ יֹּאמֶ ר‪ ,‬אֵ לִ יָּהוּ‪ְ ,‬ר ִאי‪ ,‬חַ י בְּ ֵנ "‪) .‬מלכים א י"ז‪(17-23 :‬‬
‫ישוע וטליתא קומי‪:‬‬
‫ֹאמרוּ בִּ ְתּ מֵ ָתה לָמָּ ה ַת ְט ִריחַ ‪-‬עוֹד‬
‫"עוֹדֶ נּוּ ְמ ַדבֵּ ר וְ ִהנֵּה אֲ נ ִָשׁים בָּ ִאים ִמבֵּ ית‪-‬רֹאשׁ הַ כְּ נֵסֶ ת וַ יּ ְ‬
‫אֶ ת הַ מּו ֶֹרה‪ .‬וְ כִ ְשׁמֹ עַ יֵשׁוּעַ אֶ ת‪-‬הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ רוּ וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל‪-‬רֹאשׁ הַ כְּ נֵסֶ ת‪ :‬אַל‪ִ -‬תּ ָירא ַרק‬
‫הַ אֲ ִמינָה‪ .‬וְ א נ ַָתן ִאישׁ ָל ֶלכֶת ִאתּ ֹו זוּל ִָתי פֶ ְטרוֹס וְ יַעֲ קֹב וְ יוֹחָ נָן אֲ ִחי יַעֲ קֹב‪ .‬וַ ָיּבֹא בֵּ ית‪-‬רֹאשׁ‬
‫הַ כְּ נֵסֶ ת וַ יּ ְַרא ְמהוּמַ ת הַ בֹּכִ ים וְ הַ ְמ ַילֲלִ ים בְּ קוֹל גָּדוֹל‪ .‬וַ ָיּבֹא וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם‪ :‬מַ ה‪ֶ -‬תּהֱ מוּ וְ ִתבְ כּוּ?‬
‫ְשׁנָה ִהיא‪ .‬וַ יּ ְִשׂחֲ קוּ ל ֹו‪ ,‬וְ הוּא הו ִֹציא אֶ ת‪ֻ -‬כּלָּם‪ ,‬וַ יּ ִַקּח אֶ ת‪-‬אֲ בִ י הַ נַּעֲ ָרה‬
‫הַ נַּעֲ ָרה א מֵ ָתה‪ַ ,‬א ‪-‬י ֵ‬
‫שׁ ֶכבֶ ת הַ נַּעֲ ָרה‪ .‬וַ יֹּאחֶ ז ְבּיַד הַ נַּעֲ ָרה‬
‫וְ אֶ ת‪ִ -‬אמָּ הּ וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו‪ ,‬וַ ָיּבֹא אֶ ל‪-‬הַ חֶ דֶ ר אֲ ֶשׁר‪ָ -‬שׁם ֹ‬
‫וּמיָּד ָקמָ ה הַ יַּלְ ָדּה וַ ִתּ ְתהַ ֵלּ‬
‫קוּמי נָא‪ִ .‬‬
‫ִ‬
‫קוּמי‪ ,‬פֵּ רוּשׁ ֹו‪ ,‬יַלְ ָדּה אֲ נִ י אֹמֵ ר ָל‬
‫וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ ‪ :‬טַ לְ י ְָתא ִ‬
‫וְ ִהיא בַּ ת‪ְ -‬שׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁ ָנה וַ ָיּשֹׁמּוּ ַשׁמָּ ה גְ ד ֹולָה"‪) .‬מרקוס ה'‪(35-42 :‬‬
‫זעקת ישוע על הצלב‪:‬‬
‫יעית‪,‬‬
‫יעית‪ .‬וּכְ עֵ ת הַ ָשׁעָ ה הַ ְתּ ִשׁ ִ‬
‫אָרץ ִמן הַ ָשׁעָ ה הַ ִשׁ ִשׁית עַ ד הַ ָשׁעָ ה הַ ְתּ ִשׁ ִ‬
‫ֹשׁ עַ ל‪-‬כָּל‪-‬הָ ֶ‬
‫"וַ י ְִהי ח ֶ‬
‫וַ יִּזְ עַ ק יֵשׁוּעַ בְּ קוֹל גָּדוֹל‪ :‬אֵ לִ י אֵ לִ י לְ מָ ה ְשׁבַ ְק ָתּנִ י‪ ,‬וְ הוּא‪ ,‬אֵ לִ י אֵ לִ י לָמָ ה עֲ זַבְ ָתּנִ י‪ .‬וַ יּ ְִשׁ ְמעוּ‬
‫ֹאמרוּ‪ :‬הוּא קו ֵֹרא אֶ ל־אֵ לִ יָּהוּ"‪) .‬מתי כ"ז‪(45-47 :‬‬
‫אֲ נ ִָשׁים ִמן‪-‬הָ ע ְֹמ ִדים ָשׁם וַ יּ ְ‬
‫"אֵ לִ י אֵ לִ י לָמָ ה עֲ זַבְ ָתּנִ י‪ָ ,‬רחוֹק ִמישׁוּעָ ִתי ִדּבְ ֵרי ַשׁאֲ ג ִָתי"‪) .‬תהלים כ"ב ‪(2‬‬
‫מתוך‪:‬‬
‫פרנץ קפקא‪" ,‬רופא כפרי" )ת"א‪ :‬עם עובד‪ ,‬תרגמה אילנה המרמן‪(2000 ,‬‬
‫קובץ חידון ציטוטים‬
‫מבחר‪ :‬עומר שכטר‬
‫קובץ זה כולל ט"ו ציטוטים מפתיחות של ספרים מספרות העולם‪ .‬הפתיחות נבחרו בשל יופיין )לדעת המבחר(‬
‫ולפי רמת הקושי )שוב‪ ,‬לדעת המבחר( שבזיהויין‪ .‬חלק מן הפתיחות הוקראו כמות שהן ועל הנוכחים היה לזהות‬
‫איזו יצירה הן פתחו‪ ,‬ובחלק אחר של המקרים ניתן שם היצירה והנוכחים היו צריכים לדקלם את הפתיחה‬
‫המצויינת‪.‬‬
‫”‪) “April is the cruelest month‬ארץ הישימון מאת ט‪ .‬ס‪ .‬אליוט(‪.‬‬
‫"אישה? זה פשוט מאוד‪ ,‬אומרים חובבי הנוסחאות הפשוטות‪ :‬אישה היא רחם ושחלות" )המין השני מאת סימון‬
‫דה־בובאר‪ ,‬תרגום‪ :‬שרון פרמינגר(‪.‬‬
‫"זו הייתה אהבה ממבט ראשון" )מלכוד ‪ 22‬מאת ג'וזף הלר‪ ,‬תרגום‪ :‬בני לנדאו ובני הדר(‪.‬‬
‫"היה זה יום אפריל קריר והשעון הקיש ‪ 1984) "13‬מאת ג'ורג' אורוול‪ ,‬תרגום‪ :‬ג‪ .‬אריוך(‪.‬‬
‫"לפני כמה שנים נוכחתי לדעת שעוד בהיותי צעיר לימים קיבלתי כמה דעות כוזבות כאמיתיות" )הגיונות על‬
‫הפילוסופיה הראשונית מאת רנה דקארט‪ ,‬תרגום‪ :‬יוסף אור(‪.‬‬
‫"האמן הוא זה היוצר דברים יפים" )תמונתו של דוריאן גריי מאת אוסקר ויילד‪ ,‬תרגום‪ :‬טלה בר(‪.‬‬
‫"היה זה יום קיץ חם‪ ,‬חם ומחניק‪ ,‬הקיץ בו חישמלו למוות את הרוזנברגים‪ ,‬ואילו אני לא ידעתי מה אני עושה‬
‫בניו־יורק" )פעמון הזכוכית מאת סילביה פלאת'‪ ,‬תרגום‪ :‬יואב הלוי(‪.‬‬
‫"אביו של גולדמן מת באחד באפריל‪ ,‬ואילו גולדמן התאבד באחד בינואר" )זכרון דברים מאת יעקב שבתאי(‪.‬‬
‫"מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן‪ .‬עד סוף האשמורה הראשונה‪ ,‬דברי‬
‫רבי אליעזר" )משנה‪ ,‬מסכת ברכות(‪.‬‬
‫"יום חולף והלילה‪ ,‬כמו יעקב האוחז בעקב עשו‪ ,‬בא‪ .‬גם הלילה חולף‪) ".‬החיים כמשל מאת פנחס שדה(‪.‬‬
‫"בוקר אחד‪ ,‬כשהקיץ סמסא מתוך חלומות טרופים‪ ,‬ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי‪) ".‬הגלגול מאת‬
‫פרנץ קפקא‪ ,‬תרגום‪ :‬ישורון קשת(‪.‬‬
‫"בעיה פילוסופית רצינית באמת יש רק אחת‪ :‬התאבדות" )המיתוס של סיזיפוס מאת אלבר קאמי‪ ,‬תרגום‪ :‬צבי‬
‫ארד(‪.‬‬
‫"לוליטה‪ ,‬הילת ימי‪ ,‬להט לילותי‪ ,‬חטאי‪ ,‬חיי‪ .‬לו‪-‬לי‪-‬טה‪ :‬בדל הלשון מטייל לו טיול אל שתי טפיפות על תקרת הפה‬
‫ונוקש‪ ,‬בשלישית‪ ,‬בשיניים‪ .‬לו‪.‬לי‪.‬טה‪) ".‬לוליטה מאת ולדימיר נבוקוב‪ ,‬תרגום‪ :‬דבורה שטיינהרט(‪.‬‬
‫"אדון וגברת דרסלי‪ ,‬דיירי דרך פריווט מספר ארבע‪ ,‬ידעו לדווח בגאווה שהם נורמלים לגמרי‪-‬ותודה ששאלתם"‬
‫)הארי פוטר ואבן החכמים מאת ג'יי‪.‬קיי רולינג‪ ,‬תרגום‪ :‬גילי בר הלל(‪.‬‬
‫"עד מתי‪ ,‬קאטילינה‪ ,‬עוד תנצל את סבלנותנו? כמה זמן עוד ישטה בנו טירופך שלך?" )נגד קאטילינה מאת קיקרו‪,‬‬
‫תרגום‪ :‬ארנסט דוד קולמן(‪.‬‬
‫שעשועי ציטטות‬
‫ליקט‪ :‬יונתן שאבי‬
‫"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"‬
‫)תלמוד בבלי‪ ,‬חולין קך ע"ב; מגילה טו ע"א; נידה יט ע"ב(‪.‬‬
‫מן התנ"ך‬
‫‪‬‬
‫"נִ ְחבָּ א אֶ ל הַ ֵכּלִ ים" )שמואל א' י‪:‬כ(‪ ,‬יי לשמואל על שאול המלך‪-‬לעתיד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"לָמָּ ה ִה ְרגַּזְ ַתּנִי לְ הַ עֲ לוֹת א ִֹתי" )שמואל א' כח‪:‬טו(‪ ,‬שמואל אל שאול המלך בהעלותו באוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"אַל‪-‬י ְִתהַ לֵּל ֹחגֵר כִּ ְמפַ ֵתּחַ " )מלכים א' כ‪:‬יא(‪ ,‬אחאב אל בן‪-‬הדד מלך ארם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"וָ אֶ ֱעבֹר עָ ַל ִי וָ אֶ ְראֵ ‪ִ ,‬מ ְתבּוֹסֶ סֶ ת בְּ ָדמָ ִי ; וָ אֹמַ ר ָל בְּ ָדמַ ִי חֲ יִי‪ ,‬וָ אֹמַ ר ָל בְּ ָדמַ ִי חֲ יִי‪ְ .‬רבָ בָ ה‪ ,‬כְּ צֶ מַ ח הַ ָשּׂדֶ ה‬
‫וּשׂעָ ֵר ִצמֵּ חַ ‪ ,‬וְ אַ ְתּ עֵ רֹם וְ עֶ ְריָה" )יחזקאל טז‪:‬ו‪-‬ז(‪ ,‬חזון‬
‫נְ ַת ִתּי ‪ ,‬וַ ִתּ ְרבִּ י וַ ִתּגְ ְדּלִ י‪ ,‬וַ ָתּב ִֹאי בַּ עֲ ִדי עֲ ָדיִים‪ָ :‬שׁ ַדיִם ָנכֹנוּ ְ‬
‫הנביא על ירושלים‪.‬‬
‫אחרים‬
‫‪‬‬
‫"באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה אמר להן הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם‬
‫אומרים שירה לפני" )בבלי סנהדרין לט ע"ב; מגילה י ע"ב(‪ ,‬על המצרים בים סוף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫" ָשׁמַ יִם‪ ,‬בַּ ְקּשׁוּ ַרחֲ ִמים עָ לָי!"‪" ,‬וְ ִאם יֶשׁ‪-‬צֶ דֶ ק – יוֹפַ ע ִמיָּד!" )ח"נ ביאליק‪ ,‬על השחיטה(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יתיכֶם שׁוּב בְּ ֹקצֶ ר י ְֶדכֶם וּלְ בָ בִ י סַ ף ִדּ ְמעָ ה" )ח"נ ביאליק‪ ,‬ראיתיכם שוב בקוצר ידכם(‪.‬‬
‫" ְר ִא ִ‬
‫‪‬‬
‫" ְר ִאי‪ ,‬אֲ ָדמָ ה‪ ,‬כִּ י הָ יִינוּ בַּ זְ בְּ זָנִ ים עַ ד ְמאֹד!" )שאול טשרניחובסקי‪ ,‬ראי אדמה(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"לקום בבוקר חי זה כל‪-‬כך נעים‪ / ,‬הולכים לעבודה ‪ /‬עובדים‪ ,‬עובדים‪ ,‬עובדים‪ / .‬עובדים עד שגומרים ‪ /‬זה‬
‫נקרא חיים‪ / .‬לקום בבוקר חי זה כל כך נעים" )חנוך לוין‪ ,‬פנטסיה על נושא רומנטי(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת‪ .‬סימן לדבר התענוג הבא מן החושים" )אריסטו‪ ,‬מטפיסיקה א‪,1:‬‬
‫‪980‬א‪ .‬מיוונית‪ :‬ח"י רות(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"נישואים הם חוזה בין שני אנשים בוגרים מן המין הנגדי בנוגע לשימוש הדדי באיברי מינם" )עמנואל‬
‫קאנט‪ ,‬מטאפיסיקה של המידות(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"קודם אוכל‪ ,‬אח"כ מוסר" )ברטולט ברכט‪ ,‬אופרה בגרוש‪" ,‬בלדה על השאלה‪ :‬ממה חי האדם?"(‬
‫‪‬‬
‫"מהו מפתח גנבים לעומת מניה? מהו שוד בנק לעומת ייסוד של בנק? מהו רצח של בן‪-‬אדם לעומת מינוי‬
‫של בן‪-‬אדם?" )שם‪ ,‬ג‪ .9:‬מגרמנית‪ :‬שמעון זנדבנק(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫"חירות עבור הזאבים היא מוות לכבשים" )ישעיה ברלין‪ ,‬מתוך המבוא לקובץ ארבע מסות על חירות‪,‬‬
‫מאנגלית‪ :‬יעקב שרת(‪"Freedom for the wolves has often meant death to the sheep" .‬‬
‫‪‬‬
‫"פילוסופים הם מבוגרים הדבקים בשאילת שאלות ילדותיות" )ישעיה ברלין‪ ,‬מתוך ראיון למגזין הבריטי‬
‫‪"Philosophers are adults who persist in asking childish questions" .(1978 ,The Listener‬‬
‫פתיחות וסיומים‬
‫‪‬‬
‫" ִשׁ ִירי‪ ,‬בַּ ת‪-‬הָ אֱ ִהים‪ ,‬חֲ רוֹן אַף אֲ כִ ילֵס בֶּ ן‪-‬פֵּ לֵס‪ / ,‬אַף הָ אֲ בַ דּוֹן‪ֶ ,‬שׁהֵ ִמיט מַ ְתּלָאוֹת בְּ לִ י‪ֵ -‬קץ עַ ל אֲ ַכיִּים" )הפתיחה‬
‫לאיליאדה‪ ,‬בתרגום טשרניחובסקי‪(1924 ,‬‬
‫‪‬‬
‫המילים הפותחות את בין שתי ערים‪:‬‬
‫"היו אלה הימים הטובים מכל טוב‪ ,‬היו אלה הימים הרעים מכל רע; היה זה דור‪-‬החכמה‪ ,‬היה זה דור‪-‬‬
‫הסיכלות; היה זה תור‪-‬האמונה‪ ,‬היה זה תור‪-‬הכפירה; היה זה עידן‪-‬האור‪ ,‬היה זה עידן‪-‬החושך; היה זה‬
‫אביב‪-‬התוחלת‪ ,‬היה זה חורף הייאוש" )אברהם בירמן‪(1987 ,‬‬
‫"היה זה הטוב בזמנים‪ ,‬היה זה הרע בזמנים; היה זה עידן החוכמה‪ ,‬היה עידן הטפשות; היה זה תור‬
‫האמונה‪ ,‬היה זה תור הספקנות; היו אלה ימים של אור‪ ,‬היו אלה ימים אפלים; היה זה אביב התקווה‪ ,‬היה‬
‫זה חורפו של ייאוש" )מרים יחיל‪-‬וקס‪(2011 ,‬‬
‫‪‬‬
‫"הוא אהב את האח הגדול"‪) "He loved Big Brother" ,‬המילים החותמות את ‪ ,1984‬בתרגום ג‪ .‬אריוך(‪.‬‬
‫שייקספיר‬
‫‪‬‬
‫"הַ ִה ְתפַּ לַּלְ ְתּ הַ ַלּ ְילָה‪ ,‬דֶ ְסדֵּ מ ֹונָה?" )מאנגלית‪ :‬נתן אלתרמן(‪"Have you pray'd to-night, Desdemona?" .‬‬
‫)‪(Othello, V:2‬‬
‫‪‬‬
‫"חוּשׁ בְּ בָ הֳ נִ י צו ֵֹרב‪ / ,‬כִּ י ָדבָ ר נִ ְר ָשׁע ָק ֵרב"‪) .‬אפרים ברוידא(‬
‫"בֹּהֶ ן ְמ ַדגְ דֵּ ג אוֹמֵ ר‪ / :‬רֹעַ הֵ נָּה ְממַ הֵ ר!" )מאיר ויזלטיר(‬
‫)‪"By the pricking of my thumbs, / Something wicked this way comes" (Macbeth, IV:1, 45-46‬‬
‫‪‬‬
‫"כַּזְ בוּבִ ים לְ נַעַ ר פַּ חַ ז ‪ /‬כֵּן אָנוּ לָאֵ לִ ים; לְ ִשׁ ְעשׁוּעָ ם יְמו ְֹתתוּנוּ"‪) .‬ש‪.‬צ‪ .‬דוידוביץ(‬
‫אָדם בְּ יַד אֵ לִ ים כִּ זְ בוּב בְּ יַד הַ ֶיּלֶד‪ :‬בִּ ְשׂחוֹק יְמו ְֹתתוּנוּ"‪) .‬מאנגלית‪ :‬אברהם שלונסקי(‪.‬‬
‫"הָ ָ‬
‫ָאָתם"‪) .‬אברהם עוז(‪.‬‬
‫"כְּ מ ֹו זְ בוּבִ ים ַל ֶיּלֶד הַ שּׁוֹבָ ב‪ / ,‬אֲ נ ְַחנוּ לָאֵ לִ ים; הו ְֹרגִ ים או ָֹתנוּ לַהֲ נ ָ‬
‫)‪"As flies to wanton boys we are to the gods, / They kill us for their sport" (King Lear, IV:1‬‬
‫‪‬‬
‫" ְשׁמֹ ר נַפְ ְשׁ מֵ אֵ ידֵ י מַ ְרס" )מאנגלית‪ :‬נתן אלתרמן(‬
‫" ִהזָּהֵ ר וְ ִה ָשּׁמֵ ר מֵ אֶ ְמצַ ע מַ ְרס" )מאנגלית‪ :‬מאיר ויזלטיר(‬
‫)‪"Beware the ides of March" (Julius Caesar, I:2‬‬
‫‪‬‬
‫"סוּס‪ ,‬הָ בוּ סוּס! מַ לְ כוּת בִּ ְמ ִחיר ֶשׁל סוּס!" )רפאל אליעז(‬
‫)‪"A horse! A horse! My kingdom for a horse!" (Richard III, V:4‬‬
‫‪‬‬
‫"להיות או לא להיות‪ ,‬זאת השאלה‪) .‬ישראל אפרת(‬
‫"לִ ְהיוֹת א ֹו א לִ ְהיוֹת? ִהנֶּה הַ ְשּׁאֵ ָלה" )שלונסקי(‬
‫"להיות או לא להיות‪ ,‬ז ֹו השאלה‪) .‬ט‪ .‬כרמי(‬
‫)‪"To be or not to be: that is the question" (Hamlet III:1‬‬
‫‪‬‬
‫ְהוּדי עֵ י ַניִם?" )שמעון הלקין(‬
‫"הַ אֵ ין ַליּ ִ‬
‫)‪Hath not a Jew eyes? (Merchant of Venice, III:1, 58‬‬