תנאים מיוחדים חלק "מ נת 2 1- 61439 5 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך

‫תנאים מיוחדים‬
‫לפיקוח על יצרנים‬
‫‪1‬‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1- 61439‬חלק ‪2‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫עניינים כלליים‬
‫‪1.1‬‬
‫תחום *‬
‫מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שיצרן‪-‬מרכיב (ראו הגדרה)‪ ,‬המייצר לוחות מיתוג‬
‫ובקרה למתח נמוך (להלן "הלוחות") והמעוניין לקבל היתר לסמן את הלוחות בתו תקן‪ ,‬חייב‬
‫לעמוד בהם‪ .‬לנת"מ זה מצורף נספח‪:‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות ממערכת איכות של מפעלים המייצרים לוחות חשמל במתח נמוך‬
‫* רשימת הלוחות שמסמך זה חל עליהם תפורסם על ידי הועדה המקצועית מעת לעת‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ 1.4.1‬לוח חשמל )‪( (ASSEMBLY‬להלן לוח) צרופים של אבזרי מיתוג למתח נמוך‪ ,‬אחד או‬
‫יותר‪ ,‬יחד עם ציוד תואם לבקרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬איתות‪ ,‬הגנה‪ ,‬וויסות‪ ,‬עם כל החיבורים‬
‫)‪ (interconnections‬הפנימיים – חשמליים ומכאניים – וחלקים מבניים‪.‬‬
‫‪( ASSEMBLY SYSTEM 1.4.4‬מערכת לוחות חשמל) (להלן ‪ – (SYSTEM‬מכלול שלם של‬
‫אבזרים מכאניים וחשמליים (מעטפות‪ ,‬פסי חלוקה‪ ,‬יחידות פונקציונאליות וכיו"ב)‪ ,‬כפי‬
‫שהוגדרו על‪-‬ידי יצרן מקורי‪ ,‬הניתנים להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי‪ ,‬לשם ייצור‬
‫לוחות שונים‪.‬‬
‫‪ 1.4.2‬יצרן מקורי – מי שעסק בתכן המקורי של ‪ , ASSEMBLY‬תיעד אותו‬
‫בשרטוטים‪ ,‬חישובים‪ ,‬קטלוגים ובמסמכים דומים וביצע את הוידואים הדרושים‬
‫בהתאם לתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יצרן מקורי יכול שלא לייצר כלל או להיות גם יצרן‪-‬מרכיב‬
‫‪ 1.4.2‬יצרן‪-‬מרכיב – מי שמרכיב לוחות מתאימים לתקן מ‪ SYSTEMS-‬שפותחו על‬
‫ידי יצרן מקורי ‪ /‬יצרנים מקוריים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬יצרן‪-‬מרכיב יכול להיות גם יצרן מקורי‬
‫‪ 1.4.0‬התקן – התקן הישראלי ת"י ‪ – 61436‬לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך חלקים ‪ 1‬ו ‪ , 2‬או‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫תנאים מיוחדים‬
‫לפיקוח על יצרנים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1- 61439‬חלק ‪2‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫כל תקן אחר שייקבע תחתיו המכון‪.‬‬
‫‪ 1.4.1‬ת"ת ‪– 1‬נוהל שפורסם על ידי המכון בשם "תנאים כלליים להענקת היתר לסמן מוצרים‬
‫בתו תקן"‪.‬‬
‫‪ 1.4.2‬תל"מ – תוכנית לברורים מוקדמים‪ .‬מסמך המגדיר את תוכנית הבירורים המוקדמים‬
‫לאישור יצרן מקורי ולקבלת היתר ליצרן לסמן מוצר בתו תקן‪.‬‬
‫‪ 1.4.3‬בחינה משולבת‪ -‬שילוב של בחינת לוח בתהליך ייצור או בשלב סופי‪ ,‬יחד עם בחינת‬
‫תהליך‪.‬‬
‫אישור יצרן מקורי ויצרן‪-‬מרכיב‬
‫‪4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫הליכי אישור יצרן מקורי ויצרן‪-‬מרכיב מפורטים בתל"מ‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫על היצרן‪-‬המרכיב לעשות את כל הסידורים הדרושים כדי להבטיח שיתוף פעולה מלא מצד‬
‫היצרן המקורי‪ ,‬שאיתו הוא קשור בקשר חוזי‪.‬‬
‫דרישות‬
‫‪2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫התאמה לתקן‬
‫היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח‪ ,‬שהלוחות המיוצרים על ידיו יתאימו‬
‫לכל דרישות התקן‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫תנאים כלליים למתן היתר‬
‫נוסף לתנאים מיוחדים אלה‪ ,‬על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר‪ ,‬המפורטים‬
‫במסמך ת"ת ‪.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הבטחת איכות‬
‫היצרן‪-‬המרכיב יקים ויקיים מערכת איכות המתאימה לדרישות המפורטות בתקן ישראלי ת"י‬
‫‪ ISO 9001-2008‬ובנספח א' של מסמך זה‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫תנאים מיוחדים‬
‫לפיקוח על יצרנים‬
‫‪2‬‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1- 61439‬חלק ‪2‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫פעולות הפיקוח השוטף‬
‫הפיקוח השוטף יכלול את הפיקוח על היצרן המקורי והפיקוח על היצרן‪-‬המרכיב‪ ,‬כמפורט‬
‫להלן בסעיפים ‪ 4.1‬ו‪:4.2 -‬‬
‫‪2.1‬‬
‫הפיקוח על היצרן המקורי‬
‫‪2.1.1‬‬
‫‪2.1.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הפיקוח על היצרן המקורי יכלול‪:‬‬
‫‪2.1.1.1‬‬
‫עריכת מבדקים;‬
‫‪2.1.1.4‬‬
‫אישור חוזר של ה‪;SYSTEM -‬‬
‫‪2.1.1.2‬‬
‫בדיקת הסעיפים הרלוונטיים מתוך נספח א'‪.‬‬
‫הפעולות שבסעיף ‪ 4.1.1‬ייערכו במקרים אלה‪:‬‬
‫‪2.1.4.1‬‬
‫אחת ל‪ 4 -‬שנים;‬
‫‪2.1.4.4‬‬
‫במקרים של שינוי טכנולוגי ב‪;SYSTEM -‬‬
‫‪2.1.4.2‬‬
‫במקרים של שינויים באתר הייצור‪.‬‬
‫הפיקוח על היצרן‪-‬המרכיב‬
‫‪2.4.1‬‬
‫בכל שנה יבוצעו ‪ 4‬פעולות פיקוח משולבות‪ ,‬שתכלולנה בחינות תהליך ובדיקות‬
‫לוח ככל שקיים במפעל‪.‬‬
‫‪2.4.4‬‬
‫ליצרן בעל היתר ליותר משני סיסטמים תבוצענה בדיקות משולבות נוספות‬
‫בהתאם לטבלה ‪ ,1‬וע"פ דרישות שנקבעו לעריכת בחינת תהליך ונספח א' למסמך‬
‫זה‪.‬‬
‫‪2.4.2‬‬
‫‪2.4.2‬‬
‫הבדיקות תבוצענה על לוחות לפי בחירת נציג המכון‪ .‬הלוחות ייבחרו מהמפעל או‬
‫מהשטח לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במהלך הבדיקה המשולבת‪ ,‬יערכו גם הפעולות האלה‪:‬‬
‫ בחינת התאמת הלוחות ל‪ SYSTEM -‬של היצרן המקורי;‬‫ בחינת התיעוד‪ ,‬כל החישובים והאקסטרפולציות שנעשו;‬‫‪ -‬בחינת תהליך הייצור;‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫תנאים מיוחדים‬
‫לפיקוח על יצרנים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1- 61439‬חלק ‪2‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫ בחינת תוקפו של ההסכם בין היצרן המקורי לבין היצרן‪-‬המרכיב‪.‬‬‫‪2.4.0‬‬
‫מבדקי איכות ‪ -‬מבדקי מערכת האיכות‪ ,‬יערכו לפי תקן ישראלי ת"י‬
‫‪ ISO 9001-2008‬ונספח א' של מסמך זה‪ ,‬ויערכו כל ‪ 6‬חודשים (ראה טבלה ‪.)1‬‬
‫טבלה ‪ 5 1‬פיקוח שנתי על יצרן‪ -‬מרכיב‬
‫הזרם בהיתר‬
‫עד ‪ 405‬אמפר‬
‫עד ‪ 1405‬אמפר‬
‫מעל ‪ 1405‬אמפר‬
‫(עד ‪ 4‬סיסטמים)‬
‫(עד ‪ 4‬סיסטמים)‬
‫(עד ‪ 4‬סיסטמים)‬
‫מבדקים ובדיקות‬
‫בדיקה משולבת‬
‫כל ‪ 3‬חודשים‬
‫תוספת לכל סיסטם‬
‫‪------‬‬‫(החל מסיסטם שלישי)‬
‫מבדקי איכות‬
‫‪2.2‬‬
‫כל ‪ 6‬חודשים‬
‫כל ‪ 3‬חודשים‬
‫כל ‪ 3‬חודשים‬
‫בחינה משולבת‬
‫כל ‪ 12‬חודשים‬
‫בחינה משולבת‬
‫כל ‪ 12‬חודשים‬
‫כל ‪ 6‬חודשים‬
‫כל ‪ 6‬חודשים‬
‫בדיקות ומבדקים נוספים‬
‫חלו שינויים בלוח‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 6‬של ת"ת ‪ ,1‬נתגלו ליקויים בלוח‪ ,‬הוכנסו שינויים בתכן הלוח‬
‫או נתגלו חריגות מהתנאים למתן ההיתר‪ ,‬יטופל לפי הנדרש בנוהל ‪ " -007‬כללים להפעלת‬
‫מערכת תו תקן"‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪0‬‬
‫הקלות‪ -‬לא ישים‬
‫סימון בתו תקן‬
‫סימון הלוח בתו תקן ייעשה בתווית ממוספרת שייספק המכון בגודל ‪ 10*10‬ס"מ‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫נספח א'‬
‫דרישות נוספות ממערכת איכות של מפעלים המייצרים לוחות חשמל במתח נמוך‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫תחום‪5‬‬
‫‪ 1.1‬מסמך זה מגדיר את הדרישות המיוחדות הנוספות המתייחסות למערכות איכות במפעלים‬
‫המייצרים לוחות חשמל‪:‬‬
‫תיעוד‬
‫‪ 4.1‬לכל לוח יפתח תיק מסודר וממוספר לפי מספרו הסידורי של המתקן‪ ,‬התיק יכיל את כל‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.2‬‬
‫התיעוד המתייחס לנושאים אלו‪:‬‬
‫א‪ .‬כל השרטוטים המתייחסים ללוח החשמל‪.‬‬
‫ב‪ .‬ממצאי בדיקות של לוח החשמל לפי תקנות החשמל ולפי התקן הישראלי ת"י ‪61436‬‬
‫חלק ‪.2‬‬
‫ג‪ .‬כל הדרישות שמסוכמות בין הלקוח והקבלן‪.‬‬
‫לכל לוח חשמל ייתן היצרן המרכיב מספר סידורי‪ .‬שיטת שמירת המסמכים הקשורים לאותו‬
‫מתקן חשמלי תתבסס על מספר זה (ראה סעיף ‪.)2.1‬‬
‫כל עותק של השרטוטים והמפרטים‪ ,‬המועברים לביצוע לוח החשמל יחתמו ע"י מי שהוסמך‬
‫בארגון לאישור התיעוד על מנת לאשר את תקפותם באותו מועד‪ ,‬אפילו אם מדובר בשרטוטים‬
‫ששימשו לבניית מתקנים אחרים בעבר‪.‬‬
‫‪ 4.2‬בארגון ימצא תיק מוצר מאושר ע"י הועדה המקצועית לאישור יצרני לוחות חשמל למתח‬
‫נמוך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רישומי איכות‬
‫הרשומות הבאות תמצאנה ותתוחזקנה במפעל היצרן המרכיב‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2‬‬
‫רשומות הקשורות לעובדים‪5‬‬
‫ רשומות‪ 5‬תעודות‪ ,‬המעידות על עמידה בכישורים שהוגדרו לכל תפקיד ותפקיד בארגון‪.‬‬‫לדוגמה‪ :‬עותקי רישיונות חשמלאים‪.‬‬
‫רשומות הקשורות לביצוע המתקן‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫תוכניות ‪ AS MADE‬של הלוחות במתקן החשמלי‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫דוחות בדיקה של הלוח ע"י הארגון‪.‬‬
‫דוחות בדיקה של הלוח ע"י המתכנן‪ ,‬המפקח‪ ,‬הלקוח‪.‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫דוחות בדיקה אם נדרשו על פי דרישות תחיקתיות‬
‫חשמלאי בודק‪ ,‬בדיקת מכון התקנים (למערכת גילוי אש)‪.‬‬
‫תיקי פרויקט הכוללים‪ :‬אישורים לשינויים בתכנון‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬בציודים וכו'‪.‬‬
‫הדרכת עובדים והסמכתם‬
‫‪ 2.1‬בהגדרת כישורי העובדים יש להתייחס‪5‬‬
‫ למבצעי עבודת חשמל‪ :‬רישיון חשמלאי מתאים בתוקף‪ ,‬בדיקת ראיה והבחנת צבעים‪,‬‬‫קורס עזרה ראשונה‪.‬‬
‫‬‫‪2.4‬‬
‫‪2.2‬‬
‫למבצעי עבודת מנוף‪ ,‬סל הרמה‪ :‬רישיון מנופאי מתאים בתוקף‪.‬‬
‫בהגדרת צורכי הדרכה‪ ,‬הכשרה ורענון יש להתייחס‪5‬‬
‫ חידושים בדרישות תחיקתיות – חוקים ותקנות‪ ,‬מפרטים בין משרדים ותקנים‪.‬‬‫ חידושים בחומרים וציוד‪.‬‬‫יש להכשיר את העובדים כך שיכירו היטב את הוראות העבודה שבתיק נהלי ביצוע‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫‪0‬‬
‫ציוד בדיקה בחינה ומדידה‬
‫בארגון ימצא לפחות ציוד בדיקה כמפורט‪5‬‬
‫‪0.1‬‬
‫ מכשיר לבדיקת חוזק דיאלקטרי ‪ 2000 - 500‬וולט‪.‬‬‫ מכשיר לבדיקת רציפות הארקה ‪ 10‬א'‪.‬‬‫‪ -‬מד מומנט וציוד עזר הנדרש לסגירת ברגים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיק מוצר‪ -‬רשימת נושאים‬
‫כל יצרן המבקש הסמכה כיצרן ללוחות חשמל יחזיק קטלוג מפורט של היצרן המקורי‪ ,‬הוראות‬
‫הרכבה וכולי‪ ,‬שיכילו לכל הפחות נהלים המתייחסים לנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מפרטים ליצור מבנה הלוחות‪5‬‬
‫‪ 1.1.1‬המפרטים יתייחסו לתנאי התקנה הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬התקנה פנימית‪.‬‬
‫ב‪ .‬התקנה חיצונית‪.‬‬
‫ג‪ .‬התקנה בתנאים חריגים‬
‫‪ 1.1.4‬המפרטים יתייחסו לפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬סוג החומר ועובי הפח‪.‬‬
‫ב‪ .‬סוג הצבע‪ ,‬הגוון ועובי הצבע‪.‬‬
‫ג‪ .‬רמת אטימות‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פסי צבירה וחיווט פנימי‬
‫א‪ .‬שטח חתך מוליכים ‪ -‬בטבלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬נעלי כבלים ‪ -‬בטבלה‪ .‬מרחקי התקנה מינימאליים בין נעלי כבל‪ ,‬סוג נעלי הכבל וציון‬
‫התקן הרלוונטי‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫ג‪ .‬שטח חתך פסי צבירה קשיחים (בודד‪ ,‬כפול) ‪ -‬בטבלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שטח חתך פסי צבירה קשיחים ‪ -‬בטבלה‪.‬‬
‫ה‪ .‬שטח חתך פסי צבירה גמישים ‪ -‬בטבלה‪.‬‬
‫ו‪ .‬תיאור של מוליכים ייחודיים של ה‪ SYSTEM-‬והוראות הרכבה‪.‬‬
‫ז‪ .‬תיאור של פסי צבירה קשיחים ייחודיים ל‪ SYSTEM-‬והוראות הרכבה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫חיבור פסי צבירה קשיחים או גמישים‬
‫א‪ .‬באמצעות ברגים‪ ,‬אומים ודסקיות‪.‬‬
‫יוגדרו קוטר קדיחה ובורג מתאים‪ ,‬סיבולת‪ .‬חוזק מכני והגנה מפני שיתוך‪.‬‬
‫מומנט סגירה בהתייחס לזרם‪ ,‬גודל בורג וסוג דסקית ‪ -‬טבלה‪.‬‬
‫מרחק בין חורים בחיבור פסים בעלי רוחב זהה או שונה (ירידות)‪.‬‬
‫ב‪ .‬באמצעות מחברים‪.‬‬
‫בהתאם להוראות יצרן המחבר ובהתאם להוראות יצרן המקור‪.‬‬
‫מחברים יתאימו לדרישות התקן החלות עליהם‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫חלוקת הציוד בתוך הלוח ומניעת התחממות יתר‪.‬‬
‫כאשר לא מבוצעת בדיקת ‪ Type Test‬תחושב עלית הטמפרטורה ע"י אחת השיטות‬
‫המפורטות בתקן‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫עמידות בזרמי קצר‬
‫סידור פסי צבירה – היצרן ישתמש במערכת ‪ SYSTEM‬בדוקה‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הוראות התקנה ואחזקה של הלוח‪.‬‬
‫א‪ .‬העמסה‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסנה‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫ב‪ .‬חיזוק ברגים (טבלת מומנטים)‪.‬‬
‫ג‪ .‬טבלת טיפולים תקופתיים‪.‬‬
‫כללי‪ 5‬כל הטבלאות שבתיק המוצר תהיינה בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ותקנים ישראליים‪.‬‬
‫בהעדר תקנים ישראלים יתאימו לתקנים זרים מתאימים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנחיות ייחודיות ליצרני לוחות חשמל למתח נמוך‬
‫‪2.1‬‬
‫סימון מקדם העמסה ‪ -‬מקדם העמסה של הלוח כולו ו‪/‬או של שדה ‪ Sub-Section‬שלו‪ ,‬ירשם‬
‫בתוכניות ‪( .AS MADE‬ציון מקדם העמסה נדרש לצורך חישוב או ביצוע בדיקת עליית‬
‫הטמפרטורה של הלוח)‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫סימון מעגלים ראשיים ומעגלי פיקוד ‪ -‬מעגלים ראשיים יסומנו בכל מיקרה בסימון ‪L1, L2,‬‬
‫‪ L3‬ומוליכים בקצוות ובמיוחד כאשר סדר הפאזות חיוני לצרכן המחובר לאותו מעגל‬
‫(מנועים משאבות וכו')‪ .‬כן יסומנו מעגלי פיקוד בהתאם לתרשימים של הלוח ובהתאם‬
‫לדרישות תקנות החשמל‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫עלון הדרכה ‪ -‬עלון הדרכה יצורף לכל לוח ויכלול את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הנחיות הובלה ושינוע ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנחיות להחסנה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוכנית תחזוקה מומלצת‪.‬‬
‫ד‪ .‬טבלת מומנטים להידוק ברגים‪.‬‬
‫ה‪ .‬ספרות טכנית של ציוד אלקטרו מכני‪ ,‬אלקטרוני‪ ,‬בקרים והגנות המצויות בלוח‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫ו‪ .‬יש להוסיף ללוח תוכניות ‪ AS MADE‬שיכללו הגדרה חד ערכית של הציוד המורכב בלוח‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את הציוד ע"י מספר קטלוגי של יצרן הציוד או על ידי תיאור שיכלול שם‬
‫יצרן‪ ,‬זרם נומינלי‪ ,‬זרם קצר‪ ,‬מתח נומינלי‪ ,‬עקום‪ Class/Type ,‬וכל פרמטר רלוונטי אחר‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫עליית הטמפרטורה‬
‫הוידוא יעשה לפי אחת השיטות המפורטות בתקן‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫רכיבים בתוך הלוח ‪ -‬רכיבים יתאימו לחוק החשמל ותקנותיו ותקנים הישראלים החלים‬
‫עליהם‪ ,‬או בהעדר תקנים ישראליים‪ ,‬לתקני ‪ IEC‬הרלבנטיים‪.‬‬
‫במקרים של לוחות שלא חלה עליהם חובת בדיקה ע"י מכון התקנים במסגרת יבוא‪ ,‬המוצר‬
‫יידרש להתאים לדרישות חוק החשמל ותקנותיו ובנוסף יידרש אישור תקינות המוצר כגון תו‬
‫תקן חו"ל או ישראלי‪ ,‬דו"ח בדיקה ממכון התקנים או ממעבדה מוסמכת בחו"ל‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫חיבורים בתוך הלוח ‪-‬‬
‫א‪ .‬חיבור פסי צבירה קשיחים או גמישים‪5‬‬
‫‪ )1‬באמצעות ברגים‪5‬‬
‫חורים וברגים לחיבור פסי צבירה יתאימו לדרישות התקן ‪ DIN 43673‬חלק ‪ 1‬ו – ‪ 2‬או‬
‫יעשו על פי הנחיות היצרן המקורי שאושרו על ידי הוועדה‪.‬‬
‫‪ )4‬באמצעות מחברים אחרים‪5‬‬
‫יתאימו לתקנים החלים עליהם‪ .‬בכל מיקרה יינתן מידע על כוח סגירתם‬
‫ב‪ Nm -‬בהתאם לגודל הברגים‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬
‫נספח א' ‪ -‬דרישות נוספות‬
‫ממערכת איכות של מפעלים‬
‫לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך‪5‬‬
‫לוחות הספק‬
‫נת"מ ‪ 1-11224‬חלק ‪4‬‬
‫תאריך אישור‪41.50.12 5‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪ 11‬עמודים‬
‫ב‪.‬‬
‫חיבור מוליכים‪ :‬לפי הדרישות בתקן ובהוראות היצרן המקורי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מידות נעלי כבל יתאימו לדרישות תקן ‪ ,DIN 46235‬לחיצות נעלי הכבל יבוצעו בכלי‬
‫לחיצה תקני ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תבוצע בדיקת מומנטים המופעלים על פסי צבירה ובדיקת חוזק תמיכות עליהם‬
‫מותקנים‪.‬‬
‫מחליף נת"מ ‪ 1-1419‬חלק ‪1‬‬
‫מאפריל ‪4512‬‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫נספח ב' להסכם‬