החברה הממשלתית לתיירות החברה הממשלתית לתיירות

‫יום ד'–ה' | כ"ד–כ"ה באייר תשע"ה | ‪ 14–13‬במאי ‪ 2015‬גלובס‬
‫‪13‬‬
‫מכרזים‬
‫לשכת נשיא המדינה‬
‫מכרז פומבי מספר ‪02/2015‬‬
‫למתן שירותי ממונה בטיחות ללשכת נשיא המדינה‬
‫לשכת נשיא המדינה מבקשת לרכוש את שירותיו של ממונה בטיחות אשר יספק שירותי ייעוץ במכלול‬
‫היבטי הבטיחות עפ"י דרישתה של לשכת נשיא המדינה‪ .‬השירותים יתמקדו בעיקרם‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬במבנה‬
‫המשמש את משכן נשיא המדינה בירושלים‪ ,‬על כל הפעילויות המתקיימות בו‪ .‬השירותים יכללו‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬מתן שירותי ייעוץ במכלול היבטי הבטיחות‪ ,‬פיקוח וליווי‪ ,‬וכן מתן אישורים בתחום הבטיחות‬
‫לקיום אירועים בהתאם למפרט השירותים כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .1‬תקופת ההתקשרות‬
‫א‪ .‬תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה מיום החתימה על הסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לבית הנשיא שמורה זכות הברירה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬להאריך את תקופת‬
‫ההתקשרות עם הזוכה ב‪ 4-‬שנים נוספות‪ ,‬שנה או חלק ממנה בכל פעם )להלן‪" :‬תקופת‬
‫האופציה"(‪ .‬בתקופה זו ימשיכו לחול כל הוראות ההסכם‪ ,‬לרבות הצעת המחיר של הזוכה‬
‫לאספקת השירותים השונים‪.‬‬
‫‪ .2‬דרישות סף מוקדמות‬
‫דרישות הסף המפורטות להלן הינן מצטברות ויש לראותן כמשלימות זו את זו‪.‬‬
‫מציע ו‪/‬או הצעה שלא יעמדו בכל דרישות הסף להשתתפות במכרז יפסלו‪.‬‬
‫רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הוא יחיד תושב ישראל‪ ,‬שותפות רשומה בישראל כדין‪ ,‬או תאגיד רשום בישראל כדין‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬ובכלל זה ניהול ספרים‬
‫כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪,‬‬
‫התשנ"א‪ ,1991-‬או לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז‪ ,1987-‬ומילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים‬
‫בגין זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬אם הוא יחיד‪ ,‬המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף‪ ,‬התשל"ו‪.1975-‬‬
‫ד‪ .‬המציע‪ ,‬אם אינו יחיד שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי דין‪,‬‬
‫כגון רשם החברות‪ ,‬רשם השותפויות וכיו"ב‪ ,‬עד למועד הגשת ההצעה‪ .‬אם הוא חברה‪ ,‬המציע‬
‫אינו רשום ברשם החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק‪.‬‬
‫ה‪ .‬המציע ככל שבכוונתו לספק את השירותים בפועל בעצמו‪ ,‬או המועמד מטעמו‪ ,‬לא הורשעו‬
‫בעבירה בתחום עיסוקם נשוא מכרז זה‪ ,‬וכן לא מתנהל נגדם הליך חקירה בתחום‪.‬‬
‫ו‪ .‬על המציע‪ ,‬ככל שבכוונתו לספק את השירותים בפועל בעצמו‪ ,‬או על המועמד מטעמו לעמוד בכל‬
‫הדרישות המפורטות להלן )דרישות מצטברות(‪:‬‬
‫)‪ (1‬בעל אישור כשירות בתוקף לשמש ממונה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה ‪ -‬אגף הפיקוח‬
‫על העבודה‪ ,‬בטיחות‪ ,‬בריאות וגהות בעבודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬עבר הכשרה ‪/‬השתלמות בנושא אירועים המוניים ע"י גורם המאושר לכך על ידי מפקח עבודה‬
‫ראשי בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות התשנ"ו‪.(1996-‬‬
‫)‪ (3‬בעל הסמכה לשמש ממונה על הבטיחות‪ ,‬כמצוין במאגר בעלי תפקידים בתחום הבטיחות‬
‫בעבודה )נותני שירות( ‪ -‬ממונה על הבטיחות‪ ,‬החל מיום ‪ ,1.1.2010 -‬לכל המוקדם‪.‬‬
‫)‪ (4‬בעל ניסיון של ‪ 4‬שנים‪ ,‬לכל הפחות‪ ,‬במהלך השנים ‪) 2010-2014‬לפחות אירוע אחד בכל שנה(‪,‬‬
‫באספקת שירותי ייעוץ בתחום הבטיחות באירועים המוניים‪ ,‬במהלכן סיפק את שירותי‬
‫הייעוץ ל‪ 8-‬אירועים המוניים לפחות‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה "אירועים המוניים" ‪ -‬התכנסות מאורגנת של קהל באתר לשם עינוג ציבורי כהגדרתו‬
‫בסעיף ‪ 3‬לחוק רישוי עסקים שמס' המשתתפים הצפויים בה הוא ‪ 1000‬בני אדם או יותר וזאת‬
‫בין אם הכניסה לאתר היא לשם השתתפות באירוע אחד של עינוג ציבורי ובין אם בכמה אירועים‬
‫המתקיימים באותה עת באתר‪.‬‬
‫‪ .3‬מסמכי המכרז‬
‫מסמכי המכרז מפורסמים באתר לשכת נשיא המדינה בכתובת‪ ,www.president.gov.il :‬תחת‬
‫לשונית "מכרזים ורכש"‪ .‬תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים‪ ,‬ככל שתהיינה‪ ,‬בכל הנוגע‬
‫להליך המכרזי ועד למועד הגשת ההצעות‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט של לשכת נשיא המדינה‪ .‬בכל‬
‫מקרה של סתירה בין נוסח המודעה למסמכי המכרז‪ ,‬הנוסח הקובע יהיה ע"פ מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬כנס ספקים‬
‫כנס הספקים נקבע ליום שני בתאריך ‪ 25.5.2015‬בשעה ‪ 10:30‬בדיוק‪ ,‬במשכן בית הנשיא בכתובת‪:‬‬
‫רח' הנשיא ‪ ,3‬ירושלים‪.‬‬
‫מציעים המעוניינים להגיש הצעה למכרז‪ ,‬יידרשו להשתתף בסיור באתר משכן הנשיא בירושלים‪.‬‬
‫ההשתתפות בסיור הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה במכרז‪ .‬על המציע להשתתף בכל שלביו‬
‫של כנס הספקים‪ ,‬מתחילתו ועד להכרזה על סיומו‪.‬‬
‫יש לבקש אישור כניסה לפני מועד הכנס )עד ליום ‪ 24.5.2015‬בשעה ‪ ,(17:00‬הכולל‪ :‬שם מלא‪ ,‬מספר‬
‫תעודת זהות ומספר טלפון נייד בכתובת המייל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .5‬בירורים ושאלות הבהרה‬
‫א‪ .‬כל מציע רשאי להגיש את שאלתו בכתב‪ ,‬עם ציון שם המכרז ומספר המכרז‪ ,‬לגב' דנה בן‪-‬ראובן‬
‫במייל ‪ [email protected]‬עד ליום ‪.31.5.2015‬‬
‫המציע יידרש לוודא קבלת שאלתו‪ .‬שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה לא יענו‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא יהיה תוקף לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג בית הנשיא בכתב‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל שינוי או תוספת למסמכי המכרז‪ ,‬לפני המועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין ביוזמת בית‬
‫הנשיא ובין בעקבות שאלות הבהרה של מציעים‪ ,‬ייעשה על ידי בית הנשיא ‪ -‬ויחייב את המציעים‪,‬‬
‫בהתאם להודעה שתישלח למציעים בעניין זה‪ .‬אישור פקס' או משלוח מייל מאת נציג בית הנשיא‬
‫יהווה ראיה למסירת התשובות למציעים‪.‬‬
‫ד‪ .‬המזמין רשאי לעדכן ולשנות את מסמכי המכרז‪ ,‬ובכלל זה לשנות את המועדים הקבועים בהם‪.‬‬
‫ה‪ .‬תשובות‪ ,‬הבהרות והודעות שינוי שיישלחו למציעים‪ ,‬אם יישלחו‪ ,‬יצורפו על ידם להצעתם‪ ,‬כשהן‬
‫חתומות על ידם וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם‪ ,‬הובנו‪ ,‬ונלקחו בחשבון בעת הכנת‬
‫ההצעות‪ .‬תשובות‪ ,‬הבהרות והודעות שינוי יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע‪.‬‬
‫‪ .6‬ביטוחים וערבות בגין הגשת הצעה‬
‫על המציע שהצעתו תתקבל להמציא אישור על קיום הביטוחים המפורטים בהסכם וכן ערבות‬
‫בנקאית לביצוע ההסכם בגובה ‪ ,₪ 13,000‬בהתאם לנוסח מסמכי המכרז‪ ,‬שתוקפה יהא ל‪ 90-‬יום‬
‫לאחר תום תקופת ההתקשרות‪ ,‬וזאת בתוך ‪ 14‬ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז‪ .‬אם יבחר‬
‫המזמין לממש את זכותו ולהתקשר עם הזוכה במכרז גם בתקופת האופציה‪ ,‬ייתן הזוכה במכרז‬
‫לבית הנשיא ערבות בנקאית בגובה ‪ ₪ 13,000‬שתוקפה יהיה ל‪ 90-‬יום לאחר תום תקופת האופציה‪.‬‬
‫‪ .7‬מקום ומועד אחרון להגשת הצעות‬
‫א‪ .‬את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים‪ ,‬יש להגיש בשני עותקים זהים שיסומנו כמקור‬
‫והעתק במעטפה סגורה‪ ,‬שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם‪ ,‬שעליה ייכתב "מכרז פומבי מס'‬
‫‪ 2/15‬לרכישת שירותי ממונה בטיחות עבור לשכת נשיא המדינה"‪.‬‬
‫ב‪ .‬את המעטפות יש להפקיד בתיבת המכרזים המוצבת בכניסה לבית הנשיא )בביטחון(‪ ,‬רח' הנשיא‬
‫‪ 3‬ירושלים‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪ 9.6.2015‬עד השעה ‪ 12:00‬בדיוק‪.‬‬
‫הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון‪.‬‬
‫אין לשלוח הצעות בדואר או בדרך אחרת‪ .‬הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני ‪ -‬תיפסל על‬
‫הסף‪.‬‬
‫מכרזים ממשלתיים מתפרסמים בימי ראשון ורביעי‬
‫החברה הממשלתית לתיירות‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2/15‬‬
‫לביצוע עבודות תשתית ופיתוח במבואת הכניסה בפארק תמנע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מבוא‬
‫‪ .1.1‬החברה הממשלתית לתיירות )"החברה"(‪ ,‬פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע עבודות תשתית ופיתוח‬
‫במבואת הכניסה בפארק תמנע‪ ,‬הכוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬פיתוח‪ ,‬קירות‪ ,‬ריצופים‪ ,‬אספלטים‬
‫וכיוצ"ב‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.2‬החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך הליך תחרותי נוסף‪ ,‬בהתאם ובכפוף לקבוע בתנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.3‬תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של ארבעה )‪ (4‬חודשים מיום קבלת "צו התחלת‬
‫עבודה" ועד להשלמת העבודות‪ ,‬מסירתן בפועל לחברה ואישורן על ידי החברה‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בעצמו‪ ,‬במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בכל התנאים‬
‫המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .2.1‬המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‪,‬‬
‫התשכ"ט‪) 1969-‬להלן‪" :‬קבלן רשום"( בענף ‪ ,200‬בסיווג ההולם את הצעתו ושלא יפחת מ‪-‬ג'‪ 1‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2.2‬במהלך התקופה של שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה‪ ,‬ביצע המציע וסיים בעצמו‪ ,‬כקבלן ראשי‬
‫או כקבלן משנה‪ ,‬עבודת פיתוח ותשתית אחת לפחות בעלת אופי דומה לעבודות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬המציע ו‪/‬או נציגו המוסמך השתתף בסיור קבלנים‪ ,‬שייערך ביום ‪ 28.5.2015‬בשעה ‪ .11:00‬מקום‬
‫המפגש הינו בכניסה לפארק תמנע‪.‬‬
‫‪ .2.4‬המציע רכש את חוברת המכרז כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .2.5‬המציע צירף להצעתו ערבות מכרז‪ ,‬אוטונומית ובלתי חוזרת בסך של ‪ ,₪ 100,000‬בתוקף עד ליום‬
‫‪.15.9.2015‬‬
‫‪ .2.6‬המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪.1976-‬‬
‫עיון ורכישת מסמכי המכרז‬
‫‪ .3.1‬ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת )‪ (WWW.IGTC.CO.IL‬ושל חברת‬
‫בנארית )‪ ,(WWW.BENARIT.COM‬וכן במשרדי החברה הממשלתית לתיירות‪ ,‬בנין המגדל ‪ -‬קומה‬
‫‪ ,4‬גן טכנולוגי מלחה‪ ,‬ירושלים )להלן‪" :‬משרדי החברה"(‪ ,‬טל'‪ ,02-6363436 :‬החל מיום ‪13.5.2015‬‬
‫בין השעות ‪ ,16:00 - 9:00‬וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים תמורת סכום של ‪ 1,000‬ש"ח )שלא יוחזר‬
‫בכל מקרה(‪.‬‬
‫‪ .3.2‬התשלום עבור מסמכי המכרז יועבר באמצעות המחאה לפקודת החברה הממשלתית לתיירות או‬
‫בהעברה בנקאית לחשבון מס' ‪ 316598‬סניף ‪ 288‬בבנק יובנק )‪ ,(26‬בפרטי ההעברה יצוין "עבור‬
‫השתתפות במכרז מס' ‪ ."2/15‬על המציע לצרף להצעתו אסמכתא על ביצוע התשלום באחת הדרכים‬
‫המפורטות לעיל‪.‬‬
‫שאלות הבהרה‬
‫שאלות הבהרה יש להגיש בכתב בפקס מספר ‪ 02-6363401‬או בדואר אלקטרוני ‪,[email protected]‬‬
‫למזכיר ועדת המכרזים‪ ,‬עו"ד ירון סדן‪ ,‬עד לא יאוחר מיום ‪ .4.6.2015‬באחריות המציע לוודא עם החברה‬
‫טלפונית או במייל חוזר את קבלת פנייתו‪.‬‬
‫המועד להגשת ההצעה‬
‫את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי המכרז‪ ,‬לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה‬
‫ביום ‪ 15.6.2015‬בין השעות ‪ 09:00‬ועד ‪.13:00‬‬
‫כללי‬
‫‪ .6.1‬החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ .6.2‬בכל מקרה של אי התאמה‪ ,‬יגברו התנאים וההגבלות שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .6.3‬האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית ובכל מקרה‪ ,‬הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את החברה‬
‫והמציעים‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫עידן מועלם‪ ,‬עו"ד‬
‫סמנכ"ל מנהל‪ ,‬משפט ופתוח עסקי‬
‫החברה הממשלתית לתיירות‬
‫החברה הממשלתית לתיירות‬
‫מכרז פומבי מס' ‪3/15‬‬
‫הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי מדידה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪ .1.1‬החברה הממשלתית לתיירות )להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות למתן שירותי‬
‫מדידה בהסכם מסגרת הכל כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.2‬תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ .‬לחברה שמורה הזכות‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת‪.‬‬
‫‪ .1.3‬המשתתפים יהיו רשאים להתמודד על זכייה באזור מדידה אחד או יותר‪ ,‬לרבות בכל אזורי המדידה‪.‬‬
‫מציע שיבחר להתמודד על יותר מאזור מדידה אחד יהיה רשאי להגיש הצעה כספית שונה ביחס לכל‬
‫אזור מדידה‪.‬‬
‫תנאי סף‬
‫‪ .2.1‬רשאי להשתתף במכרז זה אך ורק מציע שעומד בעצמו‪ ,‬במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בכל תנאי הסף‬
‫המפורטים להלן )להלן‪" :‬המציע"(‪:‬‬
‫‪ .2.1.1‬המציע הינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף‪ .‬מציע שהינו תאגיד‪ ,‬יכול להוכיח עמידה בתנאי‬
‫סף זה באמצעות מי מעובדיו‪.‬‬
‫‪ .2.1.2‬המציע הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של חמש )‪ (5‬שנים לפחות בשבע )‪ (7‬השנים‬
‫האחרונות בביצוע עבודות מדידה עבור רשויות מקומיות ו‪/‬או תאגידי מים וביוב ו‪/‬או מוסדות‬
‫ממשלתיים ו‪/‬או משרדי תכנון מים וביוב ו‪/‬או חברות תשתית‪.‬‬
‫‪ .2.1.3‬המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך ‪ ₪ 500‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה‪ ,‬וזאת עד ליום‬
‫‪ .28.5.15‬מציע אשר לא ישלם את דמי ההשתתפות עד ליום זה לא יוכל להשתתף במכרז‪.‬‬
‫‪ .2.1.4‬המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית‪ ,‬אוטונומית ותקינה בסך של ‪ ,₪ 110,000‬בנוסח המצ"ב‬
‫כנספח א' למכרז‪.‬‬
‫‪ .2.1.5‬המציע הינו בעל האישורים הדרושים על פי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬
‫התשל"ז‪.1976-‬‬
‫שאלות הבהרה‬
‫שאלות הבהרה יש להגיש בכתב במסירה ביד‪ ,‬פקסימיליה או בדואר אלקטרוני‪ ,‬לראש תחום רכש‬
‫והתקשרויות‪ ,‬עו"ד נגה סלומון )‪ ,([email protected]‬לא יאוחר מיום ‪ 28.5.15‬מובהר כי שאלות הבהרה‬
‫יתקבלו אך ורק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז כאמור לעיל‪.‬‬
‫קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעה‬
‫‪ .4.1‬ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום‪ ,‬באתר האינטרנט של החברה‪:‬‬
‫‪ .www.igtc.co.il‬בנוסף‪ ,‬ניתן לעיין במסמכי המכרז )בתאום מראש( במשרדי החברה‪ :‬בנין המגדל ‪-‬‬
‫קומה ‪ ,4‬הגן הטכנולוגי מלחה‪ ,‬ירושלים )להלן‪" :‬משרדי החברה"(‪.‬‬
‫‪ .4.2‬את ההצעות יש להגיש ב‪ 2-‬מעטפות בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי המכרז‪ ,‬לתיבת המכרזים‬
‫שבמשרדי החברה ביום ‪ 14.6.15‬בין השעות ‪ 9:00‬ל‪.13:00-‬‬
‫כללי‬
‫‪ .5.1‬החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז‪ ,‬הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה‬
‫מכוח כל דין וכפי שנקבע במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5.2‬החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ .5.3‬בכל מקרה של אי התאמה‪ ,‬יגברו התנאים וההגבלות שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5.4‬האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית ובכל מקרה‪ ,‬הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את החברה‪.‬‬
‫עידן מועלם‬
‫סמנכ"ל מנהל‪ ,‬משפט ופיתוח עסקי‬
‫החברה הממשלתית לתיירות‬