פקס - מועצה מקומית ערערה עארה

‫مجلس عرعرة المحلي‬
‫تلفون‪073-2407100 :‬‬
‫فاكس ‪04-6352595 :‬‬
‫منطقة ‪30026‬‬
‫המועצה המקומית ערערה‬
‫טל‪073-2407100 .‬‬
‫פקס ‪04-6352595‬‬
‫מיקוד ‪30026‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪13/2015‬‬
‫למתן שירותי הסעות תלמידים וחניכים‬
‫למוסדות חינוך רגיל ומיוחד‬
‫ולהסעות אקראיות ומיוחדות‬
‫מועצה מקומית ערערה (להלן‪" :‬המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי הסעות‬
‫תלמידים וחניכים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות‪ ,‬הכל בהתאם‬
‫לתנאים המפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫את ממסמכי ההשתתפות והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה במכרז‬
‫לחתום‪ ,‬ניתן לרכוש‪ ,‬תמורת תשלום של ‪( ₪ 500‬חמש מאות ‪) )₪‬התשלום לא יוחזר) במחלקת‬
‫הגביה בימים ובשעות‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי המועצה‪ ,‬או באתר האינטרנט‬
‫של הרשות ‪www.arara-ara.muni.il‬‬
‫את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז‪ ,‬כשהם מהודקים‪ ,‬ממולאים וחתומים בידי המציע‪ ,‬ב‪-‬‬
‫‪ 2‬עותקים ובהתאם לדרישות המכרז‪ ,‬יש למסור במסירה אישית בלבד במעטפה סגורה עליה מצוין‬
‫שם ומספר המכרז‪ .‬יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרדי המועצה לא יאוחר מיום א'‬
‫‪ 23/08/2015‬שעה ‪.14:00‬‬
‫מפגש מציעים לצורכי הבהרות לא יתקיים‪ .‬שאלות והבהרות ניתן לשלוח במייל לגב' רוואידא‬
‫יונס ‪ [email protected]‬תשובות יועברו עד יום ד' ‪.19/08/2015‬‬
‫המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו‪ ,‬עוסק מורשה‪/‬תאגיד‪ ,‬מנהל ספרי חשבונות כחוק‪,‬‬
‫וכי יש לו הניסיון והיכולות הכל כמפורט בתנאי המכרז ולהמציא ערבות בנקאית בהתאם לאמור‬
‫בסעיף ‪ 2.6‬עמוד ‪ 5‬למסמכי המכרז‪ ,‬בנוסח המצורף למסמכי המכרז‪.‬‬
‫הרשות תבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין‬
‫ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית‪.‬‬
‫הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים‪ ,‬הכל כראות עיניה‬
‫וללא צורך במתן נימוקים כלשהם‪.‬‬
‫אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא‪.‬‬
‫לפרטים ניתן לפנות אל גב' רוואידא יונס באימייל‪[email protected] -‬‬
‫ערערה ‪30026‬‬
‫טלפון‪073-2407100:‬‬
‫פקס‪04-6352595 :‬‬