מכרז 6/15 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות לתקשורת

‫מכרז ‪6/15‬‬
‫הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות‬
‫לתקשורת זרה בתחום התיירות‬
‫‪ .1‬הרשות לפיתוח ירושלים )״הרשות״(‪ ,‬מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות לתקשורת‬
‫זרה בתחום התיירות‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתן לעיין )בתאום מראש( במסמכי ההזמנה על נספחיה‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬במשרדי הרשות‪ :‬כיכר ספרא ‪2‬‬
‫ירושלים‪ ,‬או לעיין ולהוריד את מסמך ההזמנה בלבד מאתר האינטרנט של הרשות בכתובת‪:‬‬
‫‪.www.jda.gov.il‬‬
‫‪ .3‬דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך ‪ 500‬ש״ח כולל מע״מ )אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא(‪ ,‬אותם ניתן‬
‫לשלם לא יאוחר מיום ‪ 23‬במרס ‪ 2015‬שעה ‪ .14:00‬תשלום דמי ההשתתפות הינו חובה והוא מהווה תנאי‬
‫סף להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬שאלות הבהרה )על‪-‬ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות( ניתן להגיש לגב׳ דקלה נהוראי‪ ,‬בדוא״ל‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬לא יאוחר מיום ‪ 26‬במרס ‪.2015‬‬
‫‪ .5‬תנאי‪-‬הסף לכשירות‪ ,‬השיקולים לבחירת מציעים כשירים ו‪/‬או מועדפים‪ ,‬וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס‬
‫למכרז ולהשתתפות בו‪ ,‬מפורטים במסמך ההזמנה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬תנאי‪-‬הסף לכשירות כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬רישום כדין בישראל; ניסיון בתחום מתן‬
‫שירות יחסי ציבור לתקשורת זרה בארץ ובחו״ל במהלך חמש שנים; מתן שירותי יחסי ציבור לשני גופים‬
‫ציבוריים‪ ,‬במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות; מתן שירותי יחסי ציבור לשני גורמי תיירות‪,‬‬
‫במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות; העמדת ערבות מכרז בסך ‪ 10,000‬ש״ח ועוד‪ ,‬הכל‬
‫כפי שנקבע במסמך ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .6‬את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה‪ ,‬במעטפה חתומה לתיבת המכרזים‬
‫במשרדי הרשות‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪ 21‬באפריל ‪ 2015‬בשעה ‪.14:00‬‬
‫‪ .7‬הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהתנאי המכרז‪ ,‬הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה מכוח‬
‫כל דין וכפי שנקבע במסמך ההזמנה‪ .‬שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז‪ ,‬לרבות שינוי באחד מהמועדים‬
‫המפורטים לעיל‪ ,‬יפורסם באתר האינטרנט ‪ .www.jda.gov.il‬באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף‬
‫את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט‪ ,‬ככל שתהיינה‪.‬‬
‫‪ .8‬הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫‪ .9‬הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא‪-‬ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף‪,‬‬
‫הכל כמפורט במסמך ההזמנה‪.‬‬
‫‪ .10‬המכרז כולל הליך בחינה דו שלבית‪.‬‬
‫‪ .11‬האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית‪ ,‬ובכל מקרה‪ ,‬הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את הרשות‪.‬‬
‫‪ 565893‬הרשות לפיתוח ירושלים טובה ‪“6.5*125‬‬