התקנון - Orange

‫תקנון פעילות כרטיסים להופעת דודו אהרון‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ מפעילת ‪ Orange‬בישראל (להלן‪" :‬פרטנר")‪ ,‬מכריזה על פעילות‬
‫"כרטיסים להופעתו של דודו אהרון " נושאת פרסים (להלן‪" :‬הפעילות")‪.‬‬
‫המשתתפים בפעילות‪:‬‬
‫לקוחות פרטנר‪ ,‬מפעילת ‪ Orange‬בישראל‪ ,‬בעלי מנוי סלולרי פעיל‪.‬‬
‫תקופת הפעילות‪:‬‬
‫הפעילות תחל ביום ראשון‪ ,‬ה‪ 09.08.15 -‬בשעה ‪ 13:00‬ותסתיים ביום ראשון ה‪ 16.08.15 -‬בשעה‬
‫‪.13:00‬‬
‫איך משתתפים?‬
‫על מנת להשתתף יש להיכנס לעמוד הפעילות בכתובת‬
‫‪( http://orange.co.il/globalassets/global/dudu-aharon/index.html‬להלן‪" :‬האתר")‪ ,‬בכל תקופת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫‪ .1‬במסגרת הפעילות על המשתתף להוריד ‪( funtone‬צליל המתנה מוזיקלי) של דודו אהרון‬
‫ולהמליץ על אמן אחר איתו היית רוצה שדודו אהרון יבצע דואט‪.‬‬
‫‪ .2‬בעמוד הפעילות באתר‪ ,‬על המשתתף לאשר את תנאי התקנון‪ ,‬ולהשאיר את הפרטים‬
‫הבאים‪ :‬שם מלא ומספר הטלפון עבורו המשתתף הוריד את ה ‪ funtone‬של דודו אהרון‪.‬‬
‫‪ .3‬המשתתף יכול להוסיף רעיונות נוספים לאמנים ללא הגבלה בכל תקופת הפעילות‪.‬‬
‫זכייה בפעילות‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫שלושה משתתפים אשר הציעו את הרעיון המקורי ביותר‪ ,‬כפי שיקבע על ידי ועדת שיפוט‬
‫מטעם פרטנר לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬יזכו בפרס‪.‬‬
‫הפרס הינו כרטיס זוגי למופע של דודו אהרון שיתקיים בתאריך ‪ 1.9.15‬בקיסריה בשעה‬
‫‪ .21:00‬על הזוכים בפרס לאסוף את הכרטיסים בקופת האירוע אשר תיפתח החל משעה‬
‫‪.20:30‬‬
‫תנאי לקבלת הפרס הוא אימות הזכאות ופרטי המשתתפים על ידי פרטנר‪.‬‬
‫שמות הזוכים יפורסמו עד ליום ‪ 30.8.15‬בעמוד הפייסבוק של ‪.Orange‬‬
‫אם פרטנר לא תצליח ליצור קשר עם המועמד לזכייה לאחר ‪ 3‬ניסיונות מיום ההכרזה על‬
‫הזוכים‪ ,‬המועמדות לזכייה תעבור למשתתף המדורג אחריו‪.‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫ההשתתפות בפעילות אינה מיועדת לעובדי פרטנר ובני משפחותיהם‪ ,‬לרבות עובדי קבלן‪.‬‬
‫אם המשתתף הוא קטין‪ ,‬עליו לקבל הסכמת הוריו‪/‬אפוטרופסיו להשתתפותו בפעילות‬
‫ולתנאים אלה‪.‬‬
‫פרטנר רשאית לפסול כל משתתף אשר לדעתה לא השתתף בפעילות בצורה הוגנת‪ ,‬לא עמד‬
‫בתנאי התקנון‪ ,‬או היה מעורב בכל פעולה אחרת שפוגעת בהגינות הפעילות‪ ,‬במשתתפים‬
‫האחרים או בפרטנר‪.‬‬
‫פרטנר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו‪/‬או לשנות את תקופת הפעילות‪,‬‬
‫לשנות את הפרס בכל תקופת הפעילות ולשנות את כללי הפעילות בהודעה שתפורסם באתר‪.‬‬
‫הנך מסכים לכך שהודעה באתר תיחשב כהודעה מספיקה והולמת ולא תהיה לך כל טענה‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬בדבר סיום ו‪/‬או שינוי כאמור‪.‬‬
‫‪ .13‬פרטנר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף‪ ,‬לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים‬
‫חלופיים‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .14‬ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף‪ ,‬ופרטנר לא‬
‫תישא באחריות לכל נזק‪ ,‬לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬נזק גוף אשר נגרם למשתתף‬
‫עקב ו‪/‬או בקשר עם השתתפות או אי השתתפות בפעילות‪.‬‬
‫‪ .15‬מובהר בזאת‪ ,‬כי השתתפות בפעילות ו‪/‬או מימוש הפרס הינם על אחריותם של‬
‫המשתתפים ולא תישמע כל טענה ו‪/‬או דרישה כנגד פרטנר בגין כל נזק‪ ,‬ישיר או עקיף‪ ,‬אם‬
‫וככל שיגרם לזוכים בעת קבלת הפרס ו‪/‬או מימושו‪.‬‬
‫‪ .16‬המשתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענה אם וככל שתהיה לו כנגד פרטנר בקשר עם‬
‫הפעילות‪ ,‬הזכויות בה ו‪/‬או כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה שעשויה להיות לו בכל מקרה‬
‫של טעות ו‪/‬או תקלה‪.‬‬
‫‪ .71‬המשתתפים מקבלים על עצמם ומסכימים מראש‪ ,‬בעצם השתתפותם בפעילות‪ ,‬לתנאי‬
‫הפעילות כמפורט בתקנון זה‪ ,‬לרבות אך לא רק‪ ,‬לבחינת זכייתם ו‪/‬או זכאותם לפרס על פי‬
‫תקנון זה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של פרטנר אשר החלטתה תהיה סופית ומחייבת‪.‬‬
‫‪ .18‬ידוע לך כי ההשתתפות והזכייה בפעילות תלויים בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות‬
‫טכנולוגיות שונות‪ .‬לפיכך‪ ,‬לא תהיה רשאי להעלות כלפי פרטנר כל טענה או דרישה בגין נזק‬
‫שנגרם לך עקב טעות‪ ,‬תקלה‪ ,‬איחור או כשל בהשתתפות בפעילות‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪ .20‬הפרס הנו אישי‪ ,‬לזוכה בלבד‪ ,‬ואינו ניתן להסבה‪ ,‬לשינוי‪ ,‬להחלפה או להמרה‪ ,‬לא בכסף ולא‬
‫בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר‪.‬‬
‫‪ .21‬בעצם ההשתתפות בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותצלומו‬
‫במסגרת סיקור ופרסומים באמצעי התקשורת השונים‪ ,‬לרבות בטלוויזיה‪ ,‬בעיתונות‪ ,‬באתרי‬
‫האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שיערכו ע"י פרטנר בקשר לפעילות‪ ,‬אם תבחר פרטנר לעשות‬
‫כך‪ ,‬וכי בהשתתפותך בפעילות‪ ,‬אתה מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך‬
‫במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים‪.‬‬
‫‪ .22‬הפעילות נערכת על‪-‬ידי פרטנר בלבד‪ ,‬ואין ל"פייסבוק" שום קשר לפעילות זו‪.‬‬
‫‪ .23‬בעצם השתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לכל הוראות תנאי השתתפות אלו‪ ,‬וכן פוטר‬
‫את פרטנר מכלל טענה או תביעה הקשורה לפעילות בלא יוצא מהכלל‪.‬‬