0225 אפריל ב 02 לקוחות המשרד : אל "ה שע ת ה אייר ב `ב הרפורמה בפיקוח

‫אל‪:‬‬
‫‪ 02‬באפריל ‪0225‬‬
‫לקוחות המשרד‬
‫ב' באייר התשע"ה‬
‫תזכיר חוק‪ :‬הרפורמה בפיקוח על מיזוגים‬
‫לאחרונה‪ ,‬פרסמה הרשות תזכיר חוק לתיקון פרק המיזוגים‪ .‬עיקרה של הרפורמה בשני נושאים‪:‬‬
‫‪ .2‬קביעת איסור על מיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או חשש סביר לפגיעה בציבור‬
‫גם אם לא חלה לגביהם חובת דיווח וקבלת אישור מראש מהממונה על‪-‬פי תנאי הסף הקבועים בסעיף ‪21‬‬
‫לחוק ‪ -‬בכך‪ ,‬קמה לצדדים למיזוג‪ ,‬שאינם חייבים בדיווח וקבלת אישור‪ ,‬החובה לבצע הערכה עצמית‬
‫("‪ )"self assessment‬לגבי מידת הפגיעה התחרותית‪.‬‬
‫‪ .0‬שינוי הקריטריונים הקבועים בחוק לסיווג העסקה כמיזוג חייב בדיווח וקבלת אישור‪ .‬זאת‪ ,‬באמצעות‪( :‬א)‬
‫הרחבת הגדרות "חברה" ו"מיזוג חברות" בסעיף ‪ 2‬לחוק כך שתכלולנה באופן מפורש גם חברות חוץ‪ ,‬כל‬
‫שותפות‪ ,‬עמותות ואדם פרטי ‪ -‬שינוי הרלוונטי גם להגדרת הצדדים החייבים בהערכה עצמית; (ב) עדכון‬
‫תנאי הסף לדיווח על מיזוג‪ ,‬בין השאר‪ ,‬כדי שתכלול לראשונה התייחסות למחזור מכירות בינלאומי‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬יוארך פרק הזמן הקבוע בחוק לקבלת החלטה בבקשת אישור מיזוג‪.‬‬
‫להלן נפרט‪:‬‬
‫חובת הערכה עצמית של מיזוגים שאינם חייבים בדיווח‬
‫‪ .2‬על‪-‬פי המצב המשפטי כיום‪ ,‬ככלל‪ ,‬על הצדדים לבחון האם חלה עליהם חובת דיווח לממונה וקבלת אישור‬
‫למיזוג באופן דו‪-‬שלבי‪ :‬שלב סיווג העסקה כ"מיזוג חברות" ושלב זיהוי האינטרס הציבורי בבחינת‬
‫העסקה‪ .‬רק במקרים בהם מתקיימים בעסקה המבוקשת שני התנאים במצטבר ‪ -‬העסקה עולה כדי "מיזוג‬
‫חברות" ואחד מתנאי הסף מתקיים ‪ -‬רק אז עוברת העסקה לבדיקה המהותית‪ ,‬לשלב הניתוח התחרותי‪,‬‬
‫אותו מבצעת הרשות‪.‬‬
‫‪ .0‬על‪-‬פי המוצע בתזכיר‪ ,‬ייקבע איסור על מיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או חשש‬
‫סביר לפגיעה בציבור גם אם לא חלה לגביהם חובת דיווח וקבלת אישור מראש מהממונה על‪-‬פי תנאי הסף‬
‫הקבועים בסעיף ‪.21‬‬
‫‪ .3‬משמעות הדברים היא שהצדדים למיזוג‪ ,‬שבמצב המשפטי הנוכחי אינו חייב בדיווח וקבלת אישור‪ ,‬יצטרכו‬
‫להכריע בעצמם אם המיזוג מעלה חשש כאמור‪ .‬לממונה תוקנה הסמכות לתקוף מיזוג זה בדיעבד‪.‬‬
‫‪ .4‬השגת הנתונים הנדרשים וביצוע ניתוח תחרותי כאמור‪ ,‬עלולים ליצור הכבדה על צדדים לעסקה שתנאי‬
‫הסף‪ ,‬נתח שוק או מחזור מכירות מינימאלי‪ ,‬אינם מתקיימים לגביהם‪.‬‬
‫‪ .5‬על מנת לנסות להקנות ודאות לשוק‪ ,‬שנדרש לבצע מיזוגים על בסיס הערכה עצמית כאשר לממונה סמכות‬
‫לתקוף את המיזוג בדיעבד‪ ,‬מציע הממונה כי צדדים שלא קמה לגביהם חובת הדיווח לפי החוק‪ ,‬יהיו‬
‫רשאים להגיש הודעת מיזוג וולונטרית‪ .‬לממונה תיקבע תקופת זמן של ‪ 25‬יום על מנת להודיע אם בכוונתו‬
‫לבדוק את המיזוג וככל שיחליט לקבל את ההודעה יראו בה כהודעת מיזוג המחויבת באישור‪ .‬אי מתן‬
‫הודעה בתוך תקופת הזמן המוגדרת או מתן הודעה כי אין בכוונת הממונה לבחון את המיזוג‪ ,‬דינם כהודעה‬
‫על הסכמת הממונה למיזוג‪.‬‬
‫הרחבת ההגדרות‬
‫‪ .6‬כאמור‪ ,‬השלב הראשון בבדיקת תחולת חובת הדיווח וקבלת האישור היא סיווג העסקה כ"מיזוג חברות"‪-‬‬
‫כאשר להגדרת "מיזוג" רובד כללי רחב ופתוח כמו גם מקרים ספציפיים ואילו הגדרת "חברה" היא צרה‪.‬‬
‫‪ .1‬על אף ההגדרה הצרה‪ ,‬על‪ -‬פי הנחיות הממונה על הגבלים עסקיים לגבי הליכי הדיווח והבדיקה של מיזוגי‬
‫חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬תשמ"ח‪"( 2811-‬הנחיות המיזוגים")‪ ,‬כבר היום‪ ,‬חברה זרה הרשומה‬
‫בישראל‪ ,‬מחזיקה בזיקת מיזוג עם חברה ישראלית או מקום עסקים בישראל‪ ,‬נכללת בהגדרת "חברה"‬
‫לצורך פרק המיזוגים שבחוק‪ .‬בנוסף‪ ,‬מובהר בהנחיות שהחוק חל על אדם הרוכש עסק בכשרותו הפרטית‬
‫אם הוא מחזיק בזיקת השפעה ממשית בתאגיד אחר‪.‬‬
‫‪ .1‬על‪-‬פי התזכיר‪ ,‬יתוקנו ההגדרות באופן שהגדרת "חברה" תכלול מפורשות גם חברות חוץ‪ ,‬כל שותפות‪,‬‬
‫לרבות שותפויות חוץ ועמותות‪ ,‬והגדרת "מיזוג חברות" תכלול מיזוג שצד לו הוא אדם פרטי‪ ,‬בין אם הוא‬
‫מחזיק בזיקת השפעה ממשית או לא‪.‬‬
‫‪ .8‬השינוי המבוקש באשר להגדרת "חברה" שבחוק נועד‪ ,‬לעמדת הרשות‪ ,‬להגשים את תכלית החוק‪ ,‬הגנה על‬
‫התחרות ועל הצרכן הישראלי‪ ,‬ולהחיל את הוראות החוק וסמכות הפיקוח של הממונה על כל מיזוג העלול‬
‫לפגוע בתחרות בישראל ללא רלבנטיות למקום רישומו של התאגיד ולאופן התאגדותו‪ .‬מרבית השינויים‬
‫המבוקשים בהגדרות נועדו להסדיר באופן מפורש וחד משמעי את עמדת הרשות כפי שבאה לידי ביטוי‬
‫בהנחיות המיזוגים‪.‬‬
‫עדכון תנאי הסף‬
‫‪ .22‬השלב השני בבדיקת תחולת חובת הדיווח וקבלת האישור ל"מיזוג חברות" הוא שלב זיהוי האינטרס‬
‫הציבורי בבדיקת העסקה על‪-‬ידי הממונה‪ .‬נכון להיום‪ ,‬קובע החוק שהחובה קמה כאשר מתקיימת במיזוג‬
‫אחת או יותר מהחלופות הבאות‪( :‬א) כתוצאה מהמיזוג חלקן של החברות המתמזגות בכלל הייצור‪,‬‬
‫המכירה‪ ,‬השיווק או הרכישה יעלה על מחצית (סעיף ‪(21‬א)(‪ )2‬לחוק); (ב) אחת מהחברות המתמזגות היא‬
‫בעלת מונופולין (‪(21‬א)(‪ )3‬לחוק); (ג) מחזור המכירות המצרפי המאוחד של החברות המתמזגות אינו נמוך‬
‫מסכום של ‪ 252‬מיליון ש" ח ולפחות לשתים מהחברות המתמזגות מחזור מכירות שאינו נופל מ‪ 22 -‬מיליון‬
‫ש"ח כל אחת (סעיף ‪(21‬א)(‪ )0‬לחוק)‪.‬‬
‫‪ .22‬על‪-‬פי התזכיר המוצע‪ ,‬ייווסף תנאי המבוסס על מחזורי מכירות מינימאליים לכל תנאי המבוסס על נתחי‬
‫שוק (סעיף ‪(21‬א)(‪ )2‬ו‪(21 -‬א)(‪ )3‬לחוק) ויועלה סף מחזור המכירות המינימאלי הקבוע בסעיף ‪(21‬א)(‪ )0‬של‬
‫החברות המתמזגות ביחד‪ .‬בזאת‪ ,‬יעודכנו תנאי הסף באופן שימקד את חובת הדיווח למיזוגים בעלי‬
‫השלכות משקיות משמעותיות‪.‬‬
‫‪ .20‬מאידך‪ ,‬תוסף התייחסות למחזור מכירות עולמי באופן שיחייב‪ ,‬במקרים מסוימים‪ ,‬דיווח למיזוג שצד לו‬
‫היא חברה עולמית ללא מחזור מכירות או עם מחזור מכירות קטן בישראל‪ .‬זאת‪ ,‬על‪-‬ידי קביעה כי התנאי‬
‫בדבר מחזור מכירות מינימאלי של ‪ 22‬מיליון ש"ח של לפחות שני צדדים למיזוג לא יחול מקום בו חברה‬
‫בעלת מחזור מכירות עולמי של מעל מיליארד ש"ח היא צד למיזוג עם חברות שמחזור המכירות שלהן‬
‫בישראל עולה על ‪ 052‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪ .23‬השפעתם המצטברת של השינויים בהגדרות ותנאי הסף תביא לכך שבמקרים מסוימים‪ ,‬חברות זרות ללא‬
‫פעילות בישראל המבקשות להשקיע בה לראשונה יידרשו להגיש הודעת מיזוג‪ ,‬בין אם מתקיימת השפעה‬
‫על התחרות בישראל ובין אם לא‪ ,‬ולכל הפחות לבצע ניתוח תחרותי במסלול ההערכה העצמית‪.‬‬
‫הארכת פרק הזמן לקבלת החלטה‬
‫‪ .24‬לממונה תינתן אפשרות להאריך את פרק הזמן הקבוע בחוק לקבלת החלטה בבקשת מיזוג‪ ,‬בהחלטה‬
‫מנהלית מנומקת‪ ,‬עד לתקופה של ‪ 252‬יום‪ .‬זאת‪ ,‬בשונה מהתקופה הקבועה היום בחוק ‪ 32 -‬יום‪ ,‬אותה‬
‫יכול הממונה להאריך רק לאחר קבלת הסכמת הצדדים למיזוג או פניה לבית הדין להגבלים עסקיים‪.‬‬
‫המלצתנו היא לבחון את אופן השפעת התזכיר על פעילותכם העסקית בהקדם שכן‪ ,‬ניתן להעביר הערות לתזכיר‬
‫החוק עד יום ‪ 24‬במאי‪.0225 ,‬‬
‫***‬
‫הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית‪ .‬המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ‬
‫משפטי‪ .‬לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬אנא פנו לעו"ד נגה רובינשטיין‪ ,‬ראש מחלקת רגולציה ותחרות‪ ,‬בדוא"ל‪:‬‬
‫‪ ,[email protected]‬או לעו"ד זהר דוד‪ ,‬בדוא"ל‪ [email protected] :‬ו‪/‬או בטלפון‪.88-9836348 :‬‬