סיכום כנס ספקים מיום 08.07.15 לפרסום באתר

‫לשכת נשיא המדינה‬
‫ועדת מכרזים‬
‫ירושלים‪ ,‬כ"א בתמוז תשע"ה‬
‫‪ 08‬ביולי ‪2015‬‬
‫מכרז פומבי ‪ 02/11‬למתן שירותי ממונה בטיחות‬
‫עבור לשכת נשיא המדינה‬
‫סיכום כנס ספקים שהתקיים ביום רביעי ‪ 01.00.11‬בין השעות ‪10330-12300‬‬
‫‪ .1‬הצגת צוות לשכת הנשיא‪:‬‬
‫‪ .1.1‬עו"ד שירה כהן‪ ,‬הלשכה המשפטית‬
‫‪ .1.2‬דנה בן ראובן‪ ,‬מנהלת תחום מכרזים והתקשרויות‬
‫‪ .1.3‬מקסים רפפורט‪ ,‬מנהל מדור רכש ולוגיסטיקה‬
‫‪ .2‬לתשומת לב המשתתפים בכנס הספקים – אין תוקף לכל אמירה‪ ,‬מצג‪ ,‬הבטחה‪ ,‬שינוי בתנאי המכרז‪,‬‬
‫שלא נרשמו בפרוטוקול או שנאמרו למציעים בעל פה או בדרך אחרת‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי שאלות בנוגע למכרז יועברו בכתב בלבד לעורך המכרז באמצעות דוא"ל‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬וזאת עד ליום רביעי ‪ 11.00.2011‬בשעה ‪ .12300‬נוסח התשובות של עורך‬
‫המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬תשובות עורך המכרז ופרוטוקול‬
‫זה יצורפו על ידי המציע להצעתו‪.‬‬
‫‪ .3‬להלן טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫הפעילות‬
‫התאריכים בנוסח הישן‬
‫סיור ספקים (ההשתתפות חובה ומהווה תנאי‬
‫להגשת הצעה‪ .‬עם זאת‪ ,‬מציע שהשתתף בכנס‬
‫הספקים שנערך ביום ‪ 25.05.15‬רשאי אך לא חייב‬
‫להגיע לכנס הנוסף שמתקיים היום)‬
‫יום רביעי ‪ 08.07.15‬בין השעות ‪ 10:30‬עד‬
‫‪12:00‬‬
‫מועד אחרון למשלוח שאלות להבהרה על ידי‬
‫הספקים‬
‫יום רביעי ‪15.07.15‬‬
‫מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים‬
‫ע"י המציעים‬
‫יום רביעי ‪ 01.01.11‬עד השעה ‪12300‬‬
‫‪ .4‬דגשי הלשכה המשפטית‬
‫‪ .4.1‬כנס הספקים הוא חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה ולכן על כל מציע שמעוניין להגיש הצעה במכרז‬
‫זה להשתתף בו עד תומו‪ ,‬כפי שנודיע שהסתיים‪ ,‬לאחר הסיור באתר‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מציע שהשתתף‬
‫בכנס הספקים שנערך ביום ‪ 25.05.15‬רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬להגיע לכנס הנוסף שמתקיים היום‪.‬‬
‫‪ .4.2‬ההתקשרות במכרז זה נקבעה לתקופה של שנה בתוספת זכות ברירה השמורה לבית הנשיא‬
‫להאריך את ההתקשרות ב‪ 4-‬שנים נוספות ‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית הנשיא‬
‫ולשביעות רצונו מהשירות‪.‬‬
‫‪ .4.3‬בתקופת מימוש זכות הברירה‪ ,‬באם תהא כזאת‪ ,‬בכפוף לשביעות רצונו של בית הנשיא מהשירות‬
‫ולשקול דעתו הבלעדי‪ ,‬יחולו כל תנאי ההסכם כפי שהם מעוגנים במסמכי המכרז‪ ,‬לרבות התמורה‬
‫(בתוספת הצמדה עפ"י הוראות החשכ"ל)‪.‬‬
‫‪ .4.4‬ספק שלא עומד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז‪ ,‬לא יוכל להגיש הצעה‪ .‬הנ"ל מתייחס לכלל‬
‫התנאים המוקדמים ובהם רישיונות‪ ,‬ניסיון וכו' והכל כפי שמפורט במסמכי המכרז כאמור‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪4‬‬
‫לשכת נשיא המדינה‬
‫ועדת מכרזים‬
‫‪ .4.5‬ככל שבכוונת המציע (לרבות יחיד שהוא עוסק מורשה) לספק את השירותים בפועל בעצמו‪ -‬עליו לעמוד בכל‬
‫דרישות תנאי הסף‪ .‬ככל שהמציע (לרבות חברה העוסקת בתחום נשוא המכרז) מציע מועמד מטעמו‪ -‬על‬
‫המועמד לעמוד בכל דרישות תנאי הסף‪.‬‬
‫‪ .4.6‬הודגש השינוי שבוצע במסמכי המכרז שפורסמו ביום ‪ ,14.05.15‬כאמור‪:‬‬
‫הדרישה שנקבעה בסעיף ‪5‬ו' ס"ק ‪ 2‬שונתה מתנאי הסף ונכללת כעת בדרישות מפרט השירותים‬
‫המבוקשים‪ ,‬כמפורט‪:‬‬
‫סעיף ו‪ 2-‬במפרט השירותים‪3‬‬
‫לצורך אספקת השירותים ביחס לאישור אירועים המוניים‪-‬יידרש ממונה הבטיחות לעבור‬
‫השתלמות בתחום זה במוסד המאושר לכך על ידי מפקח העבודה הרשאי‪ ,‬בהתאם לתקנות ארגון‬
‫הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות התשנ"ו‪ ,)1996-‬קרי‪ ,‬השתלמות שהייתה מוכרת ל – ‪4‬‬
‫ימי כשירות לממוני הבטיחות‪ ,‬לכל הפחות‪ .‬ממונה הבטיחות יידרש להציג אסמכתא בדבר ביצוע‬
‫השתלמות זו למזמין‪ ,‬לא יאוחר מיום ‪( 1.9.2015‬להלן‪" :‬המועד הקובע")‪.‬‬
‫סעיף ו‪ 10-‬במפרט השירותים‪3‬‬
‫ככלל שלא תהיה לממונה הבטיחות את האסמכתא בדבר ביצוע ההשתלמות‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הוא להעמיד לרשות המזמין ממונה בטיחות ייעודי לצורך אספקת‬
‫השירותים ביחס לאישור אירועים המוניים (להלן‪" :‬ממונה בטיחות ייעודי לאירועים המוניים")‪.‬‬
‫על ממונה הבטיחות הייעודי לאירועים המוניים לעמוד בכל דרישות הסף הקבועות בסעיף ‪.5‬ו‬
‫למסמכי המכרז‪ ,‬וכן בדרישות סעיף ‪ 9‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .4.7‬עוד הודגש כי הזוכה מתחייב כי בכל תקופות ההתקשרות‪ ,‬לרבות בכל תקופה של הארכת ההסכם‪,‬‬
‫יהיו בידו כל התעודות‪ ,‬האישורים והרישיונות הנדרשים לביצוע השירותים על פי ההסכם ומסמכי‬
‫המכרז ועל פי כל דין‪ ,‬והוא יעמוד בכל הדרישות‪ ,‬הנהלים והתנאים הנדרשים לשם שימור תוקפה‬
‫של התעודה‪/‬רישיון‪/‬אישור‪ ,‬לרבות ביחס לאירועים המוניים‪.‬‬
‫‪ .4.8‬בנוסף‪ ,‬הודגש כי הזוכה מתחייב לעקוב אחר הוראות הדין הרלוונטיות המתעדכנות מעת לעת‬
‫לעניין רישוי‪ ,‬הסמכה‪ ,‬תעודה וכיו"ב אשר בלעדיהם אין הוא רשאי לספק את השירותים השונים‬
‫המפור טים במסמכי המכרז ולוודא כי יש בידיו את הרישיונות‪ ,‬האישורים והתעודות הנדרשות על‬
‫פי כל דין כאמור‪ ,‬וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .4.9‬הודגש סעיף ‪ 16‬למסמכי המכרז – אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה‪ ,‬שבו בבדיקת האיכות‬
‫מפורטות הדרישות ביחס למציע או מי מטעמו כמפורט בכל אחד מתתי הסעיף‪ ,‬בנוגע לאספקת‬
‫השירותים השונים ובכללם‪ ,‬עבודה בגובה‪ ,‬בטיחות אש‪ ,‬קרינה וכיוצ"ב‪.‬‬
‫סעיפים קטנים ‪ 1-2‬מעניקים ניקוד בגין ניסיון נוסף מעבר לנדרש בתנאיי הסף אליהם מפנה הסעיף‪( .‬קרי‪,‬‬
‫ניסיון נוסף של המציע‪ ,‬ככל שבכוונתו לספק את השירותים בפועל בעצמו‪ ,‬או של המועמד מטעמו‪ ,‬והכל‬
‫בהתאם לנתונים שהציג המציע לעניין תנאי הסף)‪.‬‬
‫לדוגמה‪ -‬אם לצורך העמידה בתנאי סף המציע הציג את ניסיונו של המועמד מטעמו לספק את‬
‫השירותים בבית הנשיא בפועל‪-‬המועמד הוא זה שינוקד במסגרת אמות המידה ועל כן יש למלא את‬
‫הנתונים ביחס אליו‪.‬‬
‫בסעיף קטן ‪ -4‬מציע שמעסיק עובד בעל הסכמה כאמור (והוא לא המועמד לאספקת השירותים‬
‫במסגרת ההצעה)‪ -‬לא יזכה לניקוד זה‪.‬‬
‫בסעיף קטן ‪ -5‬גם מציע אשר מעסיק עובד בעל ההסכמה המפורטת‪ -‬יזכה לניקוד המצוין‪.‬‬
‫בסעיף קטן ‪-6‬מציע שמעסיק עובד בעל הכשרה כאמור (והוא לא המועמד לאספקת השירותים‬
‫במסגרת ההצעה)‪ -‬לא יזכה לניקוד זה‪.‬‬
‫בסעיף קטן ‪ -7‬גם מציע אשר מעסיק עובד בעל ההכשרה המפורטת‪ -‬יזכה לניקוד המצוין‪.‬‬
‫בסעיף קטן ‪ -8‬גם מציע אשר מעסיק עובד בעל ההכשרות‪/‬השתלמויות המפורטות‪ -‬יזכה לניקוד‬
‫המצוין‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪4‬‬
‫לשכת נשיא המדינה‬
‫ועדת מכרזים‬
‫‪.4.10‬‬
‫‪.4.11‬‬
‫‪.4.12‬‬
‫‪.4.13‬‬
‫‪.4.14‬‬
‫במסגרת ההצעה המוגשת מתבקשים המציעים לשמור על פורמט ההגשה כפי שמתבקש‬
‫במסמכי המכרז‪ .‬אין למחוק‪ ,‬לתקן‪ ,‬להוסיף‪ ,‬לפרט הסתייגויות וכו'‪ .‬כל שאלה שמתעוררת‬
‫יש לשלוח באופן מסודר במסגרת שאלות ההבהרה‪.‬‬
‫את ההצעה יש להגיש בשני עותקים מלאים זהים‪ ,‬חתומים בתחתית כל עמוד ע"י‬
‫המורשים‪ .‬את ההצעה יש לשלוח עם כל חומרים נוספים ככל שיפורסמו כאלה (סיכום כנס‬
‫ספקים‪ ,‬מענה לשאלות הבהרה‪ ,‬הודעות למציעים וכו')‪.‬‬
‫תשומת לבכם כי חל איסור על תיאום הצעות ומציע אחד לא יכול להגיש שתי הצעות‬
‫שונות‪.‬‬
‫במכרז זה לא מתבקשת ערבות הגשת הצעה‪.‬‬
‫הזוכה יידרש להציג אישור על קיום ביטוחים וערבות בנקאית לביצוע ההסכם בגובה‬
‫‪ ₪ 13,000‬בהתאם למסמכי המכרז‪ ,‬שתוקפה יהא ל‪ 90-‬יום לאחר תום תקופת ההתקשרות‪,‬‬
‫וזאת בתוך ‪ 14‬ימים ממועד ההודעה על הזכייה‪ ,‬חתומים ותקפים‪ .‬במסגרת הגשת ההצעה‬
‫המציעים נדרשים רק לצרף את הנוסחים של אישור קיום הביטוחים והערבות הבנקאית‪,‬‬
‫בהתאם למסמכי המכרז‪ ,‬ולחתום בתחתית העמודים‪.‬‬
‫‪ .5‬דגשי מנהל מדור רכש ולוגיסטיקה‬
‫‪ .5.1‬ככלל לשכת הנשיא היא מתקן מאובטח ומשום כך יש הנחיות ביטחוניות ברורות של שירותי‬
‫הביטחון להן אנו כפופים ועל פיהן צריך לעבוד‪.‬‬
‫‪ .5.2‬המציע שיזכה במכרז יצטרך לעבור סיווג בטחוני ורק בכפוף לאישור מחלקת הביטחון יוכל לספק‬
‫את השירותים‪ .‬העלויות הכרוכות בהליך הסיווג הבטחוני תחולנה כולן על הזוכה ולא תהיה כל‬
‫טענה או תביעה כלפי לשכת נשיא המדינה לשאת בהן‪.‬‬
‫‪ .5.3‬תשומת לבכם לעמוד ‪ 19‬במסמכי המכרז – נספח א‪ – '3-‬הצעת המחיר ותנאי התשלום‪ .‬בעמוד זה‬
‫טבלה הכוללת את מרבית האירועים להם יידרש המציע שייבחר‪.‬‬
‫‪ .5.4‬בסעיף ח' לנספח ה' (מפרט השירותים) מובאים נתונים‪ ,‬לצורך נוחות ולשם הערכה בלבד‪ ,‬לגבי‬
‫כמות האירועים שהתקיימו במשכן הנשיא בשנת ‪ 2014‬ביחס לכל קטגוריה בגינה הנכם מתבקשים‬
‫להציע מחיר (בנספח א‪ .)'3-‬הנתונים הוכנו על סמך ניסיון ותוקפם להוות בסיס להמחשה ומושג‬
‫בלבד למתכונת והיקפי השירותים להם יידרש הזוכה‪ .‬הם נערכו על מנת לסייע לספקים בלמידת‬
‫הנושא ולשכת נשיא המדינה כאמור לא מחויבת כלפי המפורט כלל ועיקר‪.‬‬
‫‪ .5.5‬בהתאם לסעיף ‪2‬ה'‪ ,‬לבית הנשיא שמורה הזכות להרחיב או לצמצם את היקף השירותים (שעות העבודה)‬
‫כמפורט במסמכי המכרז‪ ,‬וזאת במסגרת של עד ‪ ,20 %‬וזאת באותם התנאים הקבועים במסמכי המכרז‪,‬‬
‫לרבות הצעת המחיר‪.‬‬
‫‪ .5.6‬האחריות והפיקוח העליון על האירועים חלה על ממונה הבטיחות‪ .‬ממונה הבטיחות אחראי בכל‬
‫שלבי האירוע‪ :‬התכנון‪ ,‬הליווי‪ ,‬ההקמות והאירוע עצמו‪ ,‬על מנת להנפיק אישור לקיום האירוע‪.‬‬
‫‪ .5.7‬באירועים השונים נדרש שיתוף פעולה של מספר גורמים והמטלות הלוגיסטיות לתכנון והקמת‬
‫אירוע מתחלקות בין הגורמים‪ .‬בשיתוף פעולה זה לוקחים חלק ספקים חיצוניים שונים ואחריות‬
‫ממונה הבטיחות חלה גם עליהם‪ .‬כל ספק אומנם נדרש לבטח את עצמו אך האחריות הכוללת היא‬
‫של ממונה הבטיחות‪.‬‬
‫‪ .6‬הושמט מטעמי ביטחון‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪4‬‬
‫לשכת נשיא המדינה‬
‫ועדת מכרזים‬
‫‪ .7‬הגשת ההצעה‬
‫‪ .7.1‬כל שאלה או הסתייגות אודות המכרז יש להעביר בכתב בלבד עד למועד האחרון להגשת שאלות‬
‫הבהרה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .7.2‬יש לוודא בעת הגשת ההצעות שהמסמכים מלאים כמבוקש ומצורפים אליהם כל הנתונים‬
‫שהתבקשו כפי שנכתב במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .7.3‬שימו לב כי לא יהיה כל שינוי במסמכי המכרז ונספחיהם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬כל‬
‫מציע שיגיש הצעה מקבל עליו את התנאים הרשומים במסמכי המכרז ונספחיהם‪ .‬על מציע המגיש‬
‫הצעה במכרז לקרוא בעיון את דרישות הערבות והביטוח הנדרשות במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ .7.4‬על המעטפות להגיע לתיבת המכרזים המוצבת בכניסה לבית הנשיא‪ .‬המועד האחרון להגשת הצעות‬
‫הוא יום רביעי ‪ 01.01.11‬עד השעה ‪ 12300‬בדיוק‪ .‬הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד זה‬
‫לא תובא בחשבון‪ .‬יש לוודא כי מעטפה נכנסת לתיבת המכרזים לאחר שתיבדק ע"י מח' הבטחון‪.‬‬
‫‪ .7.5‬יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בחוברת המכרז וצירוף כל הנספחים והאישורים‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫‪ .7.6‬יש לחתום על גבי סיכום כנס הספקים‪ ,‬על המענה לשאלות הבהרה וכל הודעה ו‪/‬או מסמך נוסף‬
‫שיישלח ע"י לשכת הנשיא‪ ,‬בקשר למכרז זה ‪ ,‬ע"י בית הנשיא ולצרפם לחוברת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .7.7‬המציעים מתבקשים שלא לצרף לחוברת ההצעה מסמכים שאינם רלוונטיים במסגרת הדרישות‬
‫במכרז ו‪/‬או לניקוד ההצעה‪.‬‬
‫‪ .8‬כפי שצוין בראשית כנס הספקים‪ ,‬אין תוקף לכל אמירה‪ ,‬מצג‪ ,‬הבטחה‪ ,‬שינוי בתנאי המכרז‪ ,‬שלא נרשמו‬
‫בפרוטוקול או שנאמרו למציעים בעל פה או בדרך אחרת‪ .‬יובהר‪ ,‬כי שאלות בנוגע למכרז יועברו בכתב‬
‫בלבד לעורך המכרז באמצעות דוא"ל‪ [email protected] :‬וזאת עד ליום רביעי ‪ 15.07.15‬בשעה‬
‫‪ .12:00‬נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫תשובות עורך המכרז ופרוטוקול זה יצורפו על ידי המציע להצעתו‪.‬‬
‫‪ .9‬מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי ‪ 01.01.11‬עד השעה ‪ 12300‬בדיוק‪.‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫דנה בן ראובן‬
‫מנהלת תחום מכרזים והתקשרויות‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪4‬‬