תקציב וחשבונאות 4.2015

‫אפריל ‪2015‬‬
‫הנדון‪ :‬חוזר בענייני מיסוי‪ ,‬תקציב וחשבונאות מס' ‪04/2015‬‬
‫‪.1‬‬
‫הארכת מועד להגשת דיווחים שנתיים על ניכויים לשנת ‪2014‬‬
‫הנהלת רשות המסים פרסמה החלטתה להאריך את מועד הגשת הדיווח השנתי על ניכויים‬
‫ממשכורת ומשכר עבודה )טופס ‪ ,(126‬ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת ושכר עבודה‬
‫)טופס ‪ (856‬לשנת המס ‪ 2014‬עד ליום ‪.31.5.2015‬‬
‫‪.2‬‬
‫חבות במס שכר בגין תשלום דמי חבר לארגונים מקצועיים –‬
‫‪2.1‬‬
‫בפס"ד שניתן בחודש מרץ ‪ 2015‬בעניינה של שירותי בריאות כללית בנושא דמי חבר‬
‫המשולמים לארגונים מקצועיים נקבע כי תשלומים המשולמים על ידי העובד לארגונים‬
‫מקצועיים ומותרים לו בניכוי מהכנסתו החייבת‪ ,‬לא יחויבו במס שכר ומס מעסיקים‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫עיקר המחלוקת בפס"ד זה‪ ,‬הינה האם הוצאות המותרות לעובד בניכוי מהכנסתו‬
‫החייבת‪ ,‬יפחיתו בהתאם את גובה השכר המשולם על ידי המעביד לצורך חיובי מס‬
‫שכר ומס המעסיקים‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫גישת מס הכנסה הינה שגם הכנסה הפטורה ממס על ידי העובד מחויבת במס שכר‬
‫אצל המעביד‪ .‬בהתאם הסעה מאורגנת הפטורה ממס (בהתקיים התנאים בסעיף ‪9‬‬
‫לפקודת מס הכנסה) בידי העובד מחויבת במס שכר‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫המעביד טען שהיות והכנסתו החייבת של העובד תוקטן בגובה דמי הטיפול ודמי החבר‬
‫המשולמים על ידו‪ ,‬יוקטן גם השכר החייב במס שכר על ידי המעביד‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫לעומת זאת מס הכנסה טען כי הכנסת העבודה לצורך חישוב מס השכר החל על‬
‫המעסיק הינה ההכנסה ברוטו ולא ההכנסה החייבת של העובד‪ .‬עם זאת מוסכם‬
‫שהחזר הוצאות המוכר לעובד כהוצאה אינו חייב במס שכר (לדוגמא תשלום דמי חבר‬
‫בהסתדרות מקצועית‪ ,‬דמי חבר לשכת עו"ד‪ ,‬רו"ח וכדומה)‪ .‬במקרה הנדון המעביד אינו‬
‫מחזיר הוצאות אלא מנכה ומעביר הלאה‪ .‬כדי לחסוך לעובד להגיש דו"ח ולבקש החזר‬
‫מס על ההוצאה ניתן למעביד לזכותו במס אך עדיין המעביד משמש כצינור בלבד ולכן‬
‫חייב במס שכר בגין שכרו המלא של העובד‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫לאחר בחינת מהותם של תשלומי דמי החבר ולאור ההלכות שנקבעו בפסקי דין‬
‫קודמים‪ ,‬קבע בית המשפט‪ ,‬כי החברות בארגונים המקצועיים נכפית על העובד‬
‫והמעביד במסגרת הסכמים קיבוציים החלים על העסקת העובד‪ ,‬ולפיכך חברותו‬
‫בארגונים אלו הינם תנאי בייצור הכנסתו‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫בהתאם לפסק דין זה תחושב הכנסתו החייבת של העובד לאחר הפחתת דמי החבר‬
‫המשולמים לארגונים מקצועיים‪ ,‬וכמו כן יופחתו דמי החבר מחישוב סך השכר המשולם‬
‫על ידי המעסיק והחיובים הנובעים מכך לרבות מס שכר ומס מעסיקים‪.‬‬
‫רח' הארבעה ‪ ,19‬מגדל התיכון‪ ,‬תל אביב ‪ 6120001‬ת‪.‬ד‪ ,20054 ,‬טל‪ ,03-6235252 .‬פקס‪www.mashcal.co.il 03-5614183 .‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪.3‬‬
‫לפס"ד הנ"ל עשויות להיות השלכות נוספות על תשלום מס השכר ומס מעסיקים על ידי‬
‫המעביד כמו במקרה של הסעות מאורגנות למקום העבודה וכיו"ב‪.‬‬
‫ביקורת ברשויות המקומיות לשנת ‪2014‬‬
‫להלן הנושאים שיבדקו על ידי מבקרי משרד הפנים במסגרת ביקורת לשנת ‪:2014‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.1‬‬
‫התקציב הרגיל‪ ,‬אופן הכנת התקציב‪ ,‬מועד אישורו ‪ ,‬ניתוח הפרשים בין התקציב‬
‫לביצוע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדיקת זכויותיהם של עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי השמירה‪ ,‬הנקיון‬
‫והאבטחה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטוריים‪ ,‬דרך קבלת העובדים ואופן ההתקשרות‬
‫עמם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חובות עובדים ונבחרים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מערך הגבייה ברשות‪ ,‬מתן הנחות ארנונה לתושבים ולעסקים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫השתתפות בתקציב הג"א‬
‫‪.7‬‬
‫השוואת נתונים בין הדוח הרבעוני לדוח השנתי‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫העסקת יועצים חיצוניים‪ ,‬צורת ההתקשרות עמם והיקף העסקתם‪.‬‬
‫עדכון שכר נבחרי ציבור ובכירים –‬
‫בחודש מרץ פורסם עדכון לתנאי שכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות‪ .‬תוקף העדכון‬
‫החל מחודש ינואר ‪ .2015‬להלן עיקר העדכונים שחלו בשכר הנבחרים והבכירים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נבחרים‬
‫‪1.1‬‬
‫רכישת רכב – עודכנה עלות הרכב המותרת לנבחר שלו ‪ 6‬ילדים ויותר מ – ‪220‬‬
‫אלש"ח בשנת ‪ 2014‬ל‪ 230 -‬אלש"ח‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תעריף השתתפות בהוצאות לרכישת בגדים לנבחרים עודכן מ‪ 4289-‬ש"ח ל‪-‬‬
‫‪ 4,331‬ש"ח ‪.‬‬
‫‪ .2‬בכירים‬
‫‪2.1‬‬
‫עדכון בשיעור הפרשות המעביד להסדרים פנסיוניים‪:‬‬
‫רח' הארבעה ‪ ,19‬מגדל התיכון‪ ,‬תל אביב ‪ 6120001‬ת‪.‬ד‪ ,20054 ,‬טל‪ ,03-6235252 .‬פקס‪www.mashcal.co.il 03-5614183 .‬‬
‫סוג ההסדר הפרשת‬
‫מעביד‬
‫לפיצויים‬
‫קרן פנסיה ‪8.33%‬‬
‫צוברת‬
‫‪8.33%‬‬
‫ביטוח‬
‫מנהלים או‬
‫קופת גמל‬
‫לעובד קיים‬
‫עובד‬
‫או‬
‫עם‬
‫חדש‬
‫קופה‬
‫פעילה‬
‫‪8.33%‬‬
‫ביטוח‬
‫מנהלים או‬
‫קופת גמל‬
‫לעובד חדש‬
‫‬‫תקציבית‬
‫‪.5‬‬
‫‪2015‬‬
‫הפרשת‬
‫המעביד‬
‫תגמולים‬
‫‪7%‬‬
‫ניכוי‬
‫מהעובד‬
‫‪6.5%-7%‬‬
‫הפרשת‬
‫מעביד‬
‫לפיצויים‬
‫‪6%‬‬
‫‪2014‬‬
‫הפרשת‬
‫המעביד‬
‫תגמולים‬
‫‪7%‬‬
‫ניכוי‬
‫מהעובד‬
‫‪6.5%-7%‬‬
‫‪5%-7% +‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪ 2.5%‬בגין‬
‫אובדן כושר‬
‫עבודה‬
‫‪8.33%‬‬
‫‪5%-7% +‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪ 2.5%‬בגין‬
‫אובדן כושר‬
‫עבודה‬
‫‪ 7%‬כולל ‪6.5%-7%‬‬
‫אובדן כושר‬
‫עבודה‬
‫‪6%‬‬
‫‪ 7%‬כולל ‪6.5%-7%‬‬
‫אובדן כושר‬
‫עבודה‬
‫‪-‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪2.2‬‬
‫עדכון שכר לעובדים המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום ‪ 30.04.01‬בשיעור‬
‫‪ 1.88%+‬לעומת שכר הבכירים בשנת ‪.2014‬‬
‫‪2.3‬‬
‫עדכון שכר לעובדים המועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום ‪ 1.1.2003‬בשיעור‬
‫(‪ -)0.2%‬לעומת שכר הבכירים בשנת ‪.2014‬‬
‫‪2.4‬‬
‫עדכון שכר לעובדים המועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום ‪ 1.5.2001‬ועד ליום‬
‫‪ 31.12.2012‬בשיעור (‪ -)0.2%‬לעומת שכר הבכירים בשנת ‪.2014‬‬
‫מס ערך מוסף – ניכוי תשומות –‬
‫‪5.1‬‬
‫לעיתים עוסקים מנכים מע"מ תשומות מתשלומים אשר אינם כוללים כלל מע"מ‪ .‬הדבר‬
‫קורה הן בשל חוסר ידיעה והן בשל ביצוע הרישום אוטומטית על ידי המחשב (כמובן‬
‫בגין הגדרה שגויה) המפצל את ההוצאה ומרכיב המע"מ‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫ראשית‪ ,‬יש לציין כי מע"מ תשומות ניתן לניכוי רק אם יש חשבונית מס מקור‪ .‬אם‬
‫משלמים ארנונה לא מקבלים חשבונית (כי הרשות הינה מלכ"ר) כנ"ל פוליסת ביטוח או‬
‫עמלות בנק (כי הבנקים וחברות הביטוח אינם עוסקים) וכנ"ל תשלום לעמותות וכן‬
‫במקרים אחרים‪ ,‬לכן אסור לקזז אוטומטית אלא אם יש חשבונית מס הכוללת מרכיב‬
‫מע"מ (לעיתים יש חשבונית עם מע"מ ‪.)-0-‬‬
‫רח' הארבעה ‪ ,19‬מגדל התיכון‪ ,‬תל אביב ‪ 6120001‬ת‪.‬ד‪ ,20054 ,‬טל‪ ,03-6235252 .‬פקס‪www.mashcal.co.il 03-5614183 .‬‬
‫‪5.3‬‬
‫גם במקרים בהם נכלל מע"מ בחשבונית המס קיימות מגבלות מסוימות בניכוי מע"מ‬
‫התשומות‪ .‬לדוגמא‪ ,‬מע"מ על רכישת רכב (למעט משאית) וכן על שכירתו (כולל ליסינג)‬
‫אינו מותר בניכוי כלל‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫תשלום תיקונים – דלק והוצאות שוטפות אחרות על רכב (כמובן שלא ביטוח‪ ,‬אגרה‬
‫וכדומה בהם אין מע"מ) ניתן לניכוי מע"מ בשיעור ‪ 2/3‬ממרכיב המע"מ הכלול‬
‫בחשבונית (אם מרבית השימוש לעסק) או ‪ 1/4‬משיעור המע"מ (אם מרבית השימוש‬
‫פרטי)‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫הכלל של שימוש מעורב (פרטי ועסקי) אינו מצומצם לרכב בלבד‪ .‬הוא חל גם על פלאפון‬
‫ועל כל שימוש הכולל מרכיב שימוש אישי של העובד ושאינו משמש במלואו לצרכי‬
‫העסק‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫מע"מ על הוצאות אירוח אינו מוכר‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫מגבלה נוספת הקיימת על קיזוז תשומות מע"מ הינה כי הקיזוז יבוצע תוך חצי שנה‬
‫ממועד החשבונית‪.‬‬
‫רח' הארבעה ‪ ,19‬מגדל התיכון‪ ,‬תל אביב ‪ 6120001‬ת‪.‬ד‪ ,20054 ,‬טל‪ ,03-6235252 .‬פקס‪www.mashcal.co.il 03-5614183 .‬‬