להורדת הקובץ

‫‪5775‬‬
‫תשרי ה‬
‫תשע״ה‬
‫קו‬
‫בץ לחיזוק הה‬
‫תקש‬
‫נט‬
‫ר ות‬
‫יומנים מבית־חיינו‬
‫זמן שמחתנו‬
‫‪k,‬‬
‫‪hn , v hsh n‬‬
‫‪ohn‬‬
‫‪u‬‬
‫‪gv‬‬
‫‪hnk‬‬
‫‪u‬‬
‫‪sg‬‬
‫•‬
‫‪MI‬‬
‫‪AO‬‬
‫‪LA‬‬
‫‪T‬‬
‫‪H‬‬
‫‪EI H MIMIM‬‬
‫‪AT‬‬
‫‪ID‬‬
‫‪LM‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪VA A‬‬
‫•‬
‫יוצא לאור ע״י תלמידי ישיבת‬
‫״תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית״‬
‫ברוקלין‪ ,‬ניו־יורק‬
‫‪ 770‬איסטערן פארקוויי‬
‫שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים וחמש לבריאה‬
‫ב"ה‬
‫פתח דבר‬
‫אחינו תלמידי התמימים‪,‬‬
‫שלום וברכה!‬
‫בקשר עם זמן שמחתנו‪ ,‬ובהמשך לקובץ הראשון דהאי שתא – מוגש בזה קובץ נוסף‬
‫לחיזוק ההתקשרות )ה‪-‬נ"ט(‪ ,‬קובץ "יומנים מבית‪-‬חיינו"‪.‬‬
‫כמעשהו בראשון‪ ,‬מוגשים בו יומנים‪ ,‬מכתבים ותיאורים נבחרים מימי תשרי אצל רבינו‬
‫נשיאנו‪ ,‬בשנים שונות שקביעותן כקביעות שנה זו‪:‬‬
‫א‪" .‬דבר מלכות" – שביבים מיוחדים מתוך דברי הרבי במהלך סעודות זמן‪-‬שמחתנו‬
‫בסוכת הרבי הריי"צ‪.‬‬
‫ב‪" .‬סוכת שלומך" – רשימה מיוחדת מזווית מאלפת המתארת את חודש תשרי תשי"ז‪,‬‬
‫נרשמה בידי אמן‪ ,‬הרה"ח הנודע ר' אוריאל צימר‪.‬‬
‫ג‪" .‬בחצרות בית ה'" – התכתבות הנושאת אופי אישי מיוחד‪ ,‬מאת הרה"ח ר' יצחק‬
‫גנזבורג‪ ,‬המגוללת את אירועי חודש השביעי שנת תשח"י )חלק שני(‪.‬‬
‫ד‪" .‬ויהי בישורון מלך" – יומן עשיר ומושבע‪ ,‬רווי אירועים מופלאים ומעמדים נשגבים‬
‫מחודש השביעי תשמ"ה )חלק שני(‪.‬‬
‫ה‪" .‬נפלאות אראנו" – זכרונות מחודש תשרי שנת תנש"א‪ ,‬שנרשמו בשעתו בידי‬
‫הרה"ת ר' מרדכי יהושע יעקובוביץ‪ ,‬ומתפרסמים בזה לראשונה )חלק שני(‪.‬‬
‫ו‪" .‬מושבע‪ ,‬משביע" – מבטים מקוריים על חודש החגים בבית‪-‬חיינו‪ .‬רשימה שנכתבה‬
‫ע"י הרה"ח ר' טוביה בלויא‪ ,‬בעקבות ימי תשרי תשל"ג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הננו מלאים תקווה וביטחון‪ ,‬אשר במהרה ממש נזכה להתראות עם אבינו רוענו כ"ק‬
‫רבינו נשיאנו‪ ,‬ויגאל אותנו מהגלות המר‪ ,‬ויקהילנו ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד‬
‫ממש‪ ,‬וכבר בימי השמחה הקרבים ובאים‪ ,‬נזכה לראות מלך ביופיו‪ ,‬בעבודת הקודש של‬
‫רבינו נשיאנו‪ ,‬מתוך שמחה הכי מלאה‪ ,‬בגאולה האמיתית והשלימה‪.‬‬
‫ועד תלמידי התמימים העולמי‬
‫"בשם השם" תשע"ה‬
‫ברוקלין נ‪.‬י‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪3‬‬
‫דבר מלכות‬
‫בלתי מוגה‬
‫‪ ‬מנהג חסידים — כמנהג רבותיהם ‪‬‬
‫ליל א' דחג הסוכות תשכ"א‬
‫שאלה‪ :‬אדמו"ר הזקן בסידורו כותב‬
‫"נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפיים‬
‫אלא ביום טוב שאז שרויים בשמחת יו"ט‬
‫ונושאים כפיים במוסף"‪ ,‬וזהו מנהג חו"ל‪,‬‬
‫וכמו שמובא גם בשו"ע שלו‪:‬‬
‫"נהגו בכל מדינות אלו שאין נ"כ אלא‬
‫ביו"ט משום שאז שרויים בשמחת יו"ט‬
‫וטוב לב הוא יברך משא"כ בשאר ימים‬
‫אפי' בשבתות הם טרודים כו' ואינם‬
‫שרויים בשמחה כו"‪.‬‬
‫אמנם‪ ,‬באה"ק ת"ו ישנם חילוקי‬
‫מנהגים‪ :‬יש נושאים כפיים בכל יום‪ ,‬יש‬
‫שעושין כן בר"ח‪ ,‬ש"ק ויו"ט‪ .‬ובין הנ"ל‬
‫עצמם ישנם הנושאים כפיים רק במוסף‬
‫ויש שעושין כן אף בשחרית‪.‬‬
‫כיצד עלינו לנהוג?‬
‫וה"ה כיצד יש לנהוג בענין השינה‬
‫בסוכה?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א ]היתה אריכות‬
‫פרטים ושקו"ט‪ ,‬אך לא זכרו את כל‬
‫הפרטים רק קטעים הבאים להלן — ואין‬
‫מוקדם ומאוחר בהן‪ ,‬ולהבהיר עוה"פ כי‬
‫אין זה לשונו הק' אלא תורף המסקנא[‪:‬‬
‫חז"ל מדגישים בכ"מ את גודל הענין‬
‫שתלמיד צריך לנהוג כרבו‪ ,‬וממילא יש‬
‫להשתדל לנהוג כמנהגי רבותינו נשיאינו‬
‫]כולל הנהגות שנהגו בד' אמות שלהם —‬
‫ובהסכמתם וכידוע בגודל הענין ד"מעשה‬
‫רב"[‪.‬‬
‫בענין נשיאת כפיים — באמת צריך‬
‫חיפוש ועיון המקור דהפוסקים לחילוקי‬
‫המנהגים שיש בזה באה"ק ת"ו‪ ,‬שבצפון‬
‫אין נ"כ אלא בשבת‪ ,‬ובשאר מקומות נ"כ‬
‫ככל יום‪.‬‬
‫ואולי הטעם דהמחמירים לנ"כ גם‬
‫בשבת הוא משום דאיתא בספרי "וביום‬
‫שמחתכם — אלו השבתות" וכן מבואר‬
‫בתשובות הגאונים שבשבת יש ענין‬
‫השמחה‪ ,‬שהוא הטעם לנ"כ ביו"ט דוקא‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫באמת הי' צריך להיות באה"ק כמו‬
‫בחו"ל — נ"כ ביו"ט בלבד‪ ,‬אולם כיון וכבר‬
‫נ"כ בזמנים אחרים — יהי' עכ"פ בשבת‪,‬‬
‫ר"ח וחוה"מ‪ ,‬אך לא בכל יום‪.‬‬
‫האמנם שמחים באה"ק יותר מבחו"ל?‬
‫כפי שנהגו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר — כך‬
‫עלינו לנהוג בכל אתר ואתר‪ ,‬וגם באה"ק‬
‫ת"ו‪.‬‬
‫וה"ה בנוגע לענין השינה בסוכה — ידוע‬
‫שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא ישן בסוכה‪ ,‬ולכן כל‬
‫ההולכים בעקבותיו צריכים לנהוג כמותו‪,‬‬
‫אע"פ שלפי פס"ד השו"ע יש לישון בסוכה‪.‬‬
‫עד"ז בענין מקום הדלקת נרות חנוכה‬
‫— נהג כ"ק מו"ח אדמו"ר להדליקן על פתח‬
‫חדרו שפנה לפרוזדור‪ ,‬ולא על חלון חדרו‬
‫שפנה לרה"ר‪ ,‬אע"פ שהיתה אפשרות לכך‪.‬‬
‫]כ"ק אדמו"ר שליט"א הראה בידיו הק'‬
‫על שתי האפשרויות — כי לסוכה נכנסו‬
‫מתוך חדר כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע‪[.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪5‬‬
‫ולכן גם החסידים צריכים להדליק כן‪.‬‬
‫ומכאן‪ ,‬כאמור‪ ,‬בנוגע לעניננו‪ :‬גם בענין‬
‫נשיאת כפים יש לנהוג כפי שנהגו אצל‬
‫כ"ק מו"ח אדמו"ר לשאת כפיים רק ביו"ט‬
‫למוסף‪ ,‬אלא שמאחר וכבר נהגו כו' — יהי'‬
‫באופן האמור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬המאמרים הקבועים ‪‬‬
‫ליל א' דחג הסוכות תשכ"ב‬
‫מהרביים היו מאמרים קבועים ביחוד‬
‫בשביל זה )לטהר אויר העולם( אשר פעם‬
‫בשתים או בשלש שנים היו חוזרים עליהם‬
‫ברבים‪.‬‬
‫והמשיך הנ"ל עד סוף הקטע שם פורטו‬
‫אחד מהמאמרים של כל נשיא ]בעת‬
‫הקריאה חייך כ"ק כמה פעמים )כשהנ"ל‬
‫פיענח את הראשי־תיבות שנזכרו שם([‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬כאשר ישמחוני — ֲא ַשׂמח ‪‬‬
‫יום א' דחג הסוכות תשכ"ו‬
‫רש"ג‪ :‬מצינו כמה פעמים בלקוטי תורה‬
‫שמביא אדה"ז "מרגלא בפה קדוש המגיד‬
‫נ"ע" "והרב המגיד הקדוש ז"ל היה מרגלא‬
‫בפומיה תמיד"‪.‬‬
‫‪ ..‬הרש"ג‪ :‬ולמה לא הדפיסו את ה"שמח‬
‫תשמח" )תרנ"ז(?‬
‫מהו הדיוק בלשון זה ולא כמו שרגיל‬
‫להביא בדרך כלל ופי' הה"מ וכיו"ב?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬זה לא נעשה‬
‫מכאן‪ ,‬כי אם במונטריאל‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬זהו ע"ד התורות‬
‫)מאמרים( שהיו הרביים הנשיאים חוזרים‬
‫מדי פעם לטהרת האויר‪ ,‬כך תורות הנ"ל‬
‫היו ממה שהי' נוהג מדי פעם לומר‪.‬‬
‫רש"ג‪ :‬כיון שהודפס ה"שמח תשמח"‪,‬‬
‫שיקויים אכן‪ ,‬שמח תשמח‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬אני צריך‬
‫להדפיס‪ ,‬ללמוד‪ ,‬ולשמח?‬
‫)בענין המאמרים שהיו חוזרים לטהרת‬
‫האויר — פנה להנוכחים ושאל‪ (:‬האם יש מי‬
‫שיודע?‬
‫— הפירוש ב"שמח תשמח" הוא‬
‫שהשי"ת ישמח‪ ,‬וכאשר השי"ת ישמחנו —‬
‫אשמח אני את הציבור‪.‬‬
‫)הוסיף ואמר( זה נדפס כבר ב"היום‬
‫יום"‪) .‬ובחיוך‪ (:‬לי כבר הי' זמן לשכוח!‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)הת' מאיר פרידמן — שהיה בין העומדים‬
‫שם — החל לחזור בלחש‪ ,‬פנה אליו כ"ק‪(:‬‬
‫אל תתבייש‪ ,‬אם אתה יודע — אמור!‪...‬‬
‫‪‬‬
‫אח"כ הביט לעבר הבחורים שי'‬
‫העומדים שם ואמר‪ :‬אם אין יודעים —‬
‫מדוע נדחפים?! )"אז מ'וויסט ניט — וואס‬
‫שטופעט מען זיך?!"(‬
‫אח"כ הובא "היום יום"‪ ,‬ור"י שי' כ"ץ‬
‫חזר בקול רם על הנאמר שם‪ :‬לכל אחד‬
‫‪6‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫‪ ‬לפי השגות הנשיא ‪‬‬
‫רש"ג‪ :‬שידפיסו את ה"המשך" של‬
‫תער"ב‪.‬‬
‫רשמ"ג‪ :‬בארץ־ישראל ישנם מנדבים‬
‫שיסכימו לתת למטרה זו‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬לפי איזה‬
‫השגות‪ ,‬שלי או שלכם?‬
‫רשמ"ג‪ :‬לפי אלו של כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬הדפסת‬
‫ה"לקוטי תורה" עלתה שלושים אלף דולר!‬
‫]רש"ג פנה לרשמ"ג ואמר לו‪ :‬שומע‬
‫אתה מה שהרבי אומר‪ ,‬שלושים אלף דולר‬
‫— אל תברח!‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א )בחיוך(‪ :‬אצלו‬
‫הרי היום יו"ט‪ ,‬ואין הוא יכול לברוח‪[...‬‬
‫רי"כ‪ :‬הסיבה לעלות הגבוהה — מובנת‬
‫כי כמה התעסקו בהכנות לדפוס‪ ,‬וכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א ערך את ה"מפתחות"‬
‫וצריך הרי לשלם‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬עבור עבודתי‬
‫לא נטלתי מאומה‪ .‬אולם היו אנשים‬
‫שאמנם התעסקו בההו"ל באמונה‪ ,‬אולם‬
‫הם זקוקים למחיית משפחותיהם‪.‬‬
‫רש"ג‪ :‬מדוע אין מדפיסים את‬
‫המאמרים ד"ה "להבין"?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬בכלל‪ ,‬עדיין‬
‫לא גמרו ללמוד את המאמרים מלבד‬
‫הנ"ל‪ .‬ובאמת ישנו ספק של מי מרבותינו‬
‫מאמרים אלו — מה"צמח צדק" או‬
‫)"א שער‬
‫מאדמו"ר הזקן — וללא "דף שער" ַ‬
‫בלאט"( אי אפשר להדפיסם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪" ‬אושפיזין עילאין" ‪‬‬
‫ליל ב' דחג הסוכות תשכ"ו‬
‫רי"כ‪ :‬יש לי קביעות לחזור ולספר כל‬
‫שנה את הדברים שזכינו לשמוע מכ"ק‬
‫אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע שכשם שבכלל‬
‫באים בז' ימי הסוכות "אושפיזין )אורחים(‬
‫עילאין"‪ ,‬ישנם גם ז' האושפיזין של נשיאי‬
‫החסידות‪.‬‬
‫וגם עתה אין כל שינוי‪ ,‬וישנם שבעה‬
‫האושפיזין‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬הרי נוסף הרבי‬
‫כ"ק מו"ח אדמו"ר!‬
‫סוכות תשכ"ז‬
‫רי"כ‪ :‬בנוגע לאושפיזין איתא שיעקב‬
‫בא וכולם עמו )"ועמי' כו'"(‪ .‬אם כולם‬
‫באים — אז מה הדיוק דוקא יעקב‪ ,‬הרי‬
‫כולם באים?!‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬הרי יש לכם‬
‫שותפים בעסק שלכם‪ .‬ומכל מקום‪ ,‬מיהו‬
‫העיקר?‪..‬‬
‫‪‬‬
‫ליל א' דחג הסוכות תשכ"ח‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לרי"כ‪ ,‬ואמר‬
‫לו‪:‬‬
‫הרי יש לכם "חזקה" לספר את דברי‬
‫כ"ק מו"ח אדמו"ר נ"ע אודות האושפיזין‬
‫החסידיים )"חסידישע אושפיזין"(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליל ב' דחג הסוכות תשכ"ח‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לרי"כ ואמר‬
‫לו‪:‬‬
‫הזוכר כאן קודם הרב המגיד‪ ,‬אך אין‬
‫לכך קשר לתפקידכם — אתם צריכים‬
‫לעשות את שלכם )להזכיר את ה"חסידישע‬
‫אושפיזין"(‪...‬‬
‫‪‬‬
‫ליל שמיני־עצרת תש"ל‬
‫אחד המסובין‪:‬‬
‫ה"חסידישע אושפיזין"?‬
‫להזכיר‬
‫אודות‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬היום הם אינם‬
‫אושפיזין — היום הם בעלי־הבית‪,‬‬
‫אמנם הנכם יכולים למנותם כולם — הם‬
‫בעלי־בתים ראויים )"איר קענט זיי אלע‬
‫אויסרעכנען זיי זיינען פיינע בעלי־בתים"(!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪7‬‬
‫ליל שמחת־תורה תשכ"ח‬
‫רש"ל‪ :‬לרשא"ק יש סיפור שברצונו‬
‫לספרו‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א )הנהן בראשו‬
‫הק' לחיוב ואמר(‪ :‬נו‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬לגבי ברכת‬
‫המזון הי' שינוי בהנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר‬
‫— בין ליל ש"ק ליום ש"ק‪ :‬בליל ש"ק הי'‬
‫מברך מתוך הסידור‪ ,‬משא"כ ביום הש"ק‪.‬‬
‫וא"כ‪ ,‬שינוי זה מהווה ראי' רזו הנהגה‬
‫)הוראה( פרטית‪.‬‬
‫רשא"ק‪ :‬הרי עתה שמחת־תורה ולקחו‬
‫קצת משקה‪ ,‬ממילא מקבלים עוז לומר‬
‫משהו —‬
‫משא"כ קידוש לבנה הי' בכל פעם‬
‫מתוך הסידור‪ ,‬ולכן הובא המנהג בספר‬
‫המנהגים‪.‬‬
‫שמעתי מהרבנית תחי' כי כ"ק אדמו"ר‬
‫)מהוריי"צ( אמר על כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫כי אילו הי' בימי אדמו"ר הזקן הי' "דבר‬
‫מסויים"! )ראה לקו"ש ח"ד ע' ‪ 1120‬הע' ‪.(36‬‬
‫]בליובאוויטש הי' אחד בשם רובינשטיין‬
‫והי' קצת משכיל בדא"ח‪ .‬ופעם סיפר‬
‫כ"ק מו"ח אדמו"ר אודותיו למעליותא‬
‫שבמוצאי יוהכ"פ קודם "קידוש לבנה"‬
‫הי' הולך לטבול במקוה‪ .‬אילו הי' דבר זה‬
‫נזכר בספר המנהגים‪ ,‬הי' כל הקהל מתחיל‬
‫לנהור למקוה‪[...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ר"ה שחל להיות בשבת ‪‬‬
‫ליל א' דחג הסוכות תש"ל‬
‫שאלה‪ :‬כאשר עושים הבדלה‬
‫במוציוכ"פ‪) :‬א( מה עושים בשיירים — האם‬
‫נותנים למישהו אחר? )ב( והאם כשחל‬
‫במוצאי ש"ק נוטלים בשמים?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬סיפור זה הוא‬
‫שלא בזמנו ושלא במקומו — מוטב אימרו‬
‫"לחיים"!‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬קבלתי מכתב‬
‫ממקום מסוים בו הנהיגו ה"רפורמים"‬
‫לתקוע בר"ה שחל להיות בשבת‪ .‬ולכאורה‪,‬‬
‫צודקים הם לשיטתם‪ ,‬שהרי הטעם שאין‬
‫תוקעין הוא משום "שמא יעבירנו"‬
‫ו"חשש" זה אינו שייך אצלם!‪...‬‬
‫וכן גם המבואר בדא"ח שכאשר יו"ט‬
‫של ר"ה חל להיות בשבת נמשכים אותם‬
‫הענינים )שבשנה רגילה נפעלים ע"י השופר(‬
‫בלאו־הכי — גם ענין זה אצלם אינו שייך!‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬דיוק בהנהגות הנשיאים ‪‬‬
‫יום א' דחג הסוכות תש"ל‬
‫שאלה‪ :‬מדוע לא הובא מנהגו של כ"ק‬
‫אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע לברך ברכת המזון‬
‫בסידור?‬
‫‪8‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫תשובה‪ :‬קידוש — הי' כ"ק מו"ח אדמו"ר‬
‫מדייק תמיד לעשות בעצמו‪ .‬משא"כ‬
‫הבדלה שלא הי' מקפיד ע"כ בדוקא‪ .‬וזאת‪,‬‬
‫מלבד במוצאי יום הכיפורים וכפי שנרשם‬
‫בשנת תש"ה‪" ,‬אחרי תפלת מעריב הבדיל‬
‫בעצמו על היין"‪.‬‬
‫ואף שבכל השנה אין נותנים לאחר‬
‫לשתות שיירי כוס ההבדלה )מלבד אם‬
‫ברכו עליו ברכת המזון(‪ ,‬אך במוציוכ"פ‬
‫יכולים ליתן‪.‬‬
‫כאשר שהיתי ביקטרינוסלב לא הייתי‬
‫נוטל בשמים להבדלה‪ ,‬שכן הדבר הי' כרוך‬
‫בשאלה על הברכה‪ ,‬אך כשהגעתי ללנינגרד‬
‫אמר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר שאטול!‬
‫בטעם למנהג עשיית הבדלה בעצמו‬
‫במוציוכ"פ — יש לומר כי הדבר קשור‬
‫במעלת היום‪" ,‬כאן ביחיד"‪.‬‬
‫פעם אמר רש"ה שלר"ה אינו נוסע‬
‫לרבי כי "כאן ביחיד"‪.‬‬
‫]אחד המסובים העיר כי כ"ק אדמו"ר‬
‫)מהורש"ב( נ"ע התבטא‪" ,‬ווי איז דאס ניט‪,‬‬
‫ַא איד ר"ה אין ליובאוויטש‪ ,‬וואו דען זע‬
‫אנדערש"‪[...‬‬
‫‪‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬בענין המנהג‬
‫שאומרים "ויתן לך" ביחד עם עוד אחד –‬
‫פעם בפטרבורג עמדתי מן הצד וכ"ק‬
‫מו"ח אדמו"ר קראני בשמי שאגש לומר‬
‫עמו בתוך סידור אחד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬יש להם מכך שיהודי אחר שמח! ‪‬‬
‫יום ב' דחג הסוכות תש"ל‬
‫שאלה‪ :‬במה שדובר אתמול ששמחת‬
‫בית השואבה שייכת לכאו"א — לכאורה‬
‫בשמח"ת יש יותר שמחה מכיון שבשמח"ת‬
‫האור הוא כזה שא"צ כלי‪ ,‬ושמחת ביה"ש‬
‫הוא אור הצריך כלי?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬אורות הו"ע‬
‫מקיף‪] ...‬חסר כאן הביאור[‪.‬‬
‫ב"חסידים ואנשי מעשה" גופא ישנם‬
‫דרגות חלוקות‪" :‬חסידים" — "כל חסיד הוי‬
‫חסיד מעיקרו" — צדיקים‪" .‬אנשי מעשה"‬
‫— בעלי תשובה‪.‬‬
‫וגם מבואר בדא"ח החילוקי דרגות‬
‫בהריקודים של ד' או ח' אבוקות‪.‬‬
‫אבל מ"מ שמחת בית השואבה שייכת‬
‫לכולם וכמ"ש הרמב"ם )ביד החזקה(‪" ,‬כל‬
‫העם אנשים והנשים כולן כאין לראות‬
‫ולשמוע"‪.‬‬
‫— וזהו דבר פלא דברי הרמב"ם‪ ,‬שהרי‬
‫בגמרא לא נזכר הדבר —‬
‫כלומר‪" :‬כל העם" יש להם משהו מזה‬
‫)"האבן עפעס פון דעם"(‪ ,‬אלא שאין להם‬
‫כלי‪ ,‬ומ"מ מקבלים!‬
‫שאלה‪ :‬מה יש לחסידים ואנשי מעשה‬
‫בשמחת־תורה‪ ,‬הרי הם כבר שמחו כדבעי‬
‫בשמחת בית השואבה‪ ,‬שם היתה שמחתם?‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬יש להם מכך‬
‫שיהודי אחר שמח )"זיי האבן פון דעם‬
‫וואס אן אנדער איד איז פריילעך"(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬מאחורי מסך הברזל ‪‬‬
‫ליל שמחת־תורה תש"ל‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לרא"נ ואמר‪:‬‬
‫ספרו מעשיות משמחת־תורה ברוסיא —‬
‫וכיון שהייתם ב)מוסקווה?( הרי בודאי שם‬
‫התקיימו הענינים כו' יותר בהרחבה‪ .‬כוונתי‬
‫יותר בגלוי )"איז דאס מסתמא געווען דארט‬
‫מער בהרחבה‪ ,‬איך מיין מער בגלוי"(‪.‬‬
‫רא"נ‪ :‬לא כך הי'‪ ,‬ה"הקפות" נערכו‬
‫בבית אחד ובהחבא‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ :‬ל"הקפות" הרי‬
‫צריכים "ספר־תורה"‪ ,‬וכיצד יכלו לקיימם‬
‫בבית?‬
‫רא"נ‪ :‬הביאו לפני כן "ספר תורה" לבית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש מאחד‬
‫המסובין שיצא מריגא שיספר איך הי' שם‬
‫הסדר בשמחת־תורה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪9‬‬
‫ם‪...‬‬
‫שו בגשם‬
‫סוכה אשר בבה לא הרגיש‬
‫סוכת‬
‫שלומך‬
‫רשימה מיוחדת מזווית מאלפת‪ ,‬מאירועי חודש תשרי תשי"ז‬
‫נרשמה בידי אמן‪ ,‬הרה"ח הנודע ר' אוריאל צימר‬
‫‪10‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫חסידים היו מספרים ספורים שונים על‬
‫גדולי הצדיקים אשר בסוכותיהם לא ירד‬
‫גשם‪ ,‬גם כאשר בחוץ התחוללה סערת‬
‫מטר וירדו גשמי עוז‪.‬‬
‫ברם כל הספורים הללו וספורי מופתים‬
‫כיוצא בהם — מספרים אותם על תקופה‬
‫רחוקה־רחוקה‪ ,‬תקופה אשר בה עדיין היה‬
‫העולם עומד על תלו‪ ,‬אשר גדולי ישראל‬
‫וצדיקיו עוד היו גם בפועל באותו ממש ״מאן‬
‫מלכי רבנן״‪ .‬אז — באותו "דור דעה" שבעבר‬
‫הרחוק‪ ,‬על מילוני יהודיו היראים התמימים‬
‫והישרים‪ ,‬באותו "אתמול" התחוללו גם‬
‫אותם ספורי הפלאות — וביניהם גם ספורים‬
‫על הסוכות שאליהן לא חדר הגשם‪.‬‬
‫ואילו בדורנו המיותם‪ ,‬על אנשיו‬
‫הקטנטנים‪ ,‬חודר הגשם על הסכך‪ ,‬ולא‬
‫הרגישו כאשר מלבושיהם נרטבו‪ .‬ומבחינה‬
‫ידועה אולי יש בכך "מופת" לא קטן מאשר‬
‫לו לא היה הגשם חודר כלל‪...‬‬
‫הימים הנוראים בארה״ב השנה‬
‫״הצטיינו״ במזג אויר גרוע‪ ,‬כמעט כל‬
‫הימים — מעוננים היו וגשומים היו — וכך‬
‫נמשך הדבר עד עתה‪.‬‬
‫אולם מי זה ישים לב לדברים כאלה‬
‫בליובאוויטש‪ .‬יש גשם — אין גשם‪ ,‬למי‬
‫אכפת הדבר כאשר באים הימים הנוראים‪...‬‬
‫‪‬‬
‫מקומה של ״הסוכה״ בליובאוויטש‬
‫דאמריקה‪ ,‬היינו ב"‪ 770‬איסטערן‬
‫פארקוויי" בברוקלין‪ ,‬ממלא תפקיד חשוב‬
‫לא רק בימי הסוכות‪ ,‬כאשד עומדת שם‬
‫הסוכה‪ ,‬אלא אף ברוב ימות השנה‪ .‬מאחר‬
‫שבית המדרש צר בלי עה"ר מהכיל את‬
‫הקהל מזה כמה שנים‪ ,‬מתנהלים החיים‬
‫החסידיים בחלקם הגדול — ובעיקר‬
‫התועדויותיו של האדמו״ר — באותו‬
‫״שאלאש״‪ ,‬אותה החצר המקורה אשר בו‬
‫עומד שלד הסוכה‪ ,‬כמעט כל ימות השנה‪,‬‬
‫פרט לחדשי החורף הקרים ביותר‪ .‬באותו‬
‫״שאלאש״ מתנהלות גם תפלות הימים‬
‫הנוראים‪ ,‬ואף כי ה״שאלאש״ תופס כמעט‬
‫את כל שטח החצר — רב הדוחק‪.‬‬
‫כל חג או יומא דפגרא בליובאוויטש‬
‫הוא חוויה‪ ,‬ומכל שכן הימים הנוראים‪.‬‬
‫אולם טבעי הדבר כי לכל שנה צביון מיוחד‬
‫משלה שבו היא מצטיינת‪.‬‬
‫שנה זו בליובאוויטש הצטיינה‬
‫במספרם הרב של האורחים ממרחקים‪,‬‬
‫ביחוד מארץ־ישראל אשר משם באה‬
‫"משלחת" גדולה בלעה״ר לעשות את ימי‬
‫החגים במחציתו של הרבי‪ .‬נוסף לזה היו‬
‫מיוצגות‪ :‬מארוקו‪ ,‬צרפת‪ ,‬אנגליה‪ ,‬בראזיל‬
‫ועוד מדינות‪ ,‬וכמובן — חסידים מכל פנות‬
‫ארצות הברית וקנדה‪.‬‬
‫על האורחים הללו‪ ,‬וביחוד על‬
‫וה"משלחת" הרב־גוונית מא״י )אם אפשר‬
‫להתבטא כך( ועל כל אחד מהם לחוד —‬
‫אפשר היה לייחד את הדיבור במאמר‬
‫מיוחד‪ .‬כאן נסתפק בציינּו כי האורחים‬
‫הללו‪ ,‬ביניהם רבנים‪ ,‬ראשי ישיבות‪,‬‬
‫משפיעים — שיוו צביון חגיגי מיוחד לימים‬
‫הנוראים בליובאוויטש‪.‬‬
‫לתאר ולמסור ״דין וחשבון״ על ימי‬
‫החגים בליובאוויטש — דבר זה הוא מן‬
‫הנמנע‪ ,‬לא רק שהדברים שהם עיקר‬
‫אינם ניתנים כלל לביטוי באותיות‪ ,‬אלא‬
‫גם משום שימים אלה היו כה עשירים‬
‫ברשמים עד שאפשר היה למלא ספר‬
‫שלם בכתיבת הדברים הניתנים ל"תיאור"‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪11‬‬
‫כאמור‪ ,‬עמדו ימי תשרי השנה‬
‫בליובאוויטש בסימנו של מזג האויר‬
‫הגרוע‪ .‬כבר ביום א' דראש־השנה ירדו‬
‫גשמי עוז — אך מי שם לב לדברים כאלה‪.‬‬
‫ביום א׳ דר״ה בעצם המטר הסוחף הלך‬
‫הרבי שליט"א עם מאות חסידים‪ ,‬מהם‬
‫בחורים‪ ,‬אברכים וזקנים ל"תשליך" כמנהג‬
‫מדי שנה בשנה‪ ,‬אל "הגן הבוטאני" הנמצא‬
‫במרחק כחצי שעה מבית המדרש‪.‬‬
‫יש רבותא בכך שיכולים להיות בשמחה‬
‫כאשר הגוף והבגדים רטובים מגשם —‬
‫קשה שבעתיים להיות בשמחה כאשר‬
‫הלב הוא סגריר ומר‪ .‬להיות בשמחה‬
‫בעיצומם של ימי אלול ועשי"ת — אשר‬
‫כבודת התשובה כוללת בתוכה גם מרירות‬
‫— וכי לא יהא בשמחה זו ח"ו משום סתירה‬
‫לעבודת התשובה אלא סיוע לה — דבר זה‬
‫רק חסידים יוכלו לעשותו‪.‬‬
‫כאשר הגיע הקהל הגדול — ובראשו‬
‫הרבי שליט"א — לשערי הגן‪ ,‬מצאום‬
‫נעולים‪ ,‬מפאת הגשמים‪ .‬אולם אין‬
‫החסידים מתפעלים מדברים כגון אלה‪,‬‬
‫עם הרבי בראשם קיימו קיום מילולי את‬
‫הפתגם החסידי "אז מען קען ניט ארונטער‬
‫גייט מען אריבער" — קפצו מעל לגדר‪,‬‬
‫אמרו "תשליך" יצאו בריקוד‪ ,‬טפסו חזרה‬
‫וצעדו בסך חזרה אל בית המדרש‪ .‬הגשם?‬
‫למי הוא מפריע‪.‬‬
‫מי שראה‪ ,‬למשל‪ ,‬כיצד יושבים אברכים‬
‫חסידיים במוצאי שבת אחר חצות‪ ,‬לאחר‬
‫הסליחות הראשונות בהתוועדות חסידית‪,‬‬
‫מי שהקשיב לשיחותיהם באותו מעמד —‬
‫יכול היה לראות במו עיניו כי התעוררות‬
‫התשובה הנולדת בעת "התוועדות" כזאת‬
‫— ממש אינה נופלת מן ההתעוררות‬
‫שבשעת הסליחות וכדומה‪.‬‬
‫והחסידים מספרים "מופת"‪ :‬שכל אלה‬
‫שהשתתפו ב"מצעד התשליך" בגשם —‬
‫לא הצטנן איש‪...‬‬
‫אולם כל זה אינו אלא מאורע קטן‬
‫צדדי‪ ,‬אולי סמלי‪ ,‬אך לא העיקר‪ .‬שכן‪ ,‬אם‬
‫‪12‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫ביום ב׳ דראש השנה )שחל השנה ביום‬
‫ו'( בשעות אחה״צ נטלו הקהל את ידיהם‪,‬‬
‫והרבי שליט״א אמר מאמר חסידות‪ .‬אח"כ‬
‫ברכו ברכת המזון והרבי חילק מכוס של‬
‫ברכה‪.‬‬
‫תפלות ראש השנה ויום הכפורים‪ ,‬מאות‬
‫החסידים הממלאים את ה"שאלאש"‬
‫)שכן כאמור מתפלל שם מנינו של הרבי‬
‫היות ובית המדרש צר בלעה"ר מלהכיל‬
‫הקהל העצום( — כל אלה שייכים לאותו‬
‫סוג ענינים שאינם ניתנים לבטוי במילים‪.‬‬
‫וביחוד כשהמדובר הוא בליובאוויטש‪,‬‬
‫אשר כל שיטתה בנויה על שימת הדגש‬
‫על "הפנימיות" כמעט ללא תערובת‬
‫"חיצוניות"‪.‬‬
‫אולם אם היתה השמחה‪ ,‬כמובן‪,‬‬
‫מאופקת בימים שעד יוה"כ‪ ,‬הרי בא לידי‬
‫בטוי מלא בימי הסוכות — זמן שמחתנו‪.‬‬
‫כבר הפך הדבר למנהג בליובאוויטש כי‬
‫בימי החג סבבו בחורים ואברכים ברחובות‬
‫העיר ובקשו מהיהודים העובדים ושבים‬
‫לברך על נטילת לולב‪ .‬כאמור‪ ,‬כבר פשט‬
‫המנהג הזה ומשתתפים בכך גם חוגים‬
‫אחרים מחוץ לחסידי חב״ד‪.‬‬
‫ביום ב' דסוכות )עש"ק( לפנות בוקר‬
‫אמר הרבי שליט"א מאמר חסידות בסוכה‪.‬‬
‫בין ימי חול־המועד סוכות היה היום‬
‫ה"עשיר" ביותר מיום ב׳ דחוהמ"ס )בחו"ל(‪,‬‬
‫היינו יום א׳ בשבוע‪ .‬באותו יום בשעות‬
‫הצהרים התקיימה חגיגה מיוחדת לילדי‬
‫"מסיבות שבת" היינו — ברובם המכריע‬
‫— ילדים הלומדים בבתי ספר ממלכתיים‪,‬‬
‫אשר חבר מדריכים ומדריכות מטפל‬
‫בהם ביחוד בימי השבתות‪ .‬כאלף ילדים‬
‫מסוג זה )תחילה ילדים ואח"כ ילדות(‬
‫באו בלווית מדריכיהם אל הסוכה הגדולה‬
‫ב"‪ 770‬איסטערן פארקוויי"‪ ,‬מקום שם דברו‬
‫לפניהם מדריכיהם על ערך החג‪ ,‬ברכו‬
‫עמהם ליישב בסוכה‪ ,‬חלקו ביניהם מגדנות‬
‫וברכו "על נטילת לולב" עם אותם הילדים‬
‫שאין הזדמנות לכך בבתיהם‪.‬‬
‫באותו יום אחה"צ התקיימה גם ועידתם‬
‫הארצית הראשונה של צעירי אגודת חב"ד‬
‫בארצות הברית‪ ,‬וכן קבלת פנים חגיגית‬
‫לאורחים שבאו מכל קצוי תבל‪.‬‬
‫לא כאן המקום למסור את פרטי‬
‫הכינוס הזה‪ .‬אולם דבר אחד אפשר לומר‪,‬‬
‫כותב הטורים האלה כבר נוכח בועידות‬
‫רבות ובמסיבות "קבלת פנים" רבות הן‬
‫בארץ הן בארה״ב והן במדינות אחרות‪,‬‬
‫אולם מעולם לא ראיתי ועידה אשר בה‬
‫יאמר כה הרבה וידובר כה מעט‪.‬‬
‫משך השעות הספורות שנמשכה‬
‫הועידה‪ ,‬יחד עם מסיבת קבלת הפנים‪,‬‬
‫נדונו בעיותיהם של צעירי אגודת חב״ד‪,‬‬
‫הותוו קווי הפעולה לעתיד וכל אחד‬
‫מהאורחים מסר דו"ח על הפעולות‬
‫במדינתו‪ .‬אינני יודע אם היה "נאום" אחד‬
‫שנמשך יותר מרבע שעה‪.‬‬
‫גולת הכותרת של היום היתה שמחת־‬
‫בית־השואבה שנערכה בסוכת הרבי‬
‫שליט"א‪ .‬בחוץ שטף הגשם וסערו הרוחות‪.‬‬
‫סכך של סוכה‪ ,‬כידוע‪ ,‬אינו מחסה מפני‬
‫גשם‪ ,‬ואף על פי כן היתה הסוכה הענקית‬
‫מלאה מפה אל פה‪ ,‬מתחלת הערב עד‬
‫שעה מאוחרת אחר חצות‪ .‬חסידים תלמידי‬
‫ישיבות שונות וסתם יהודים הצטופפו ואיש‬
‫לא זז ממקומו‪.‬‬
‫אם חדר הגשם לתוך הסוכה? —‬
‫מסתמא חדר‪ ,‬אולם לא הרגישו בכך‪ .‬עמדו‬
‫כאילו "מעל לעננים"‪ ,‬למעלה לא רק מן‬
‫המטר אלא אף מן ה"גשם"‪.‬‬
‫בשיחתו פנה הרבי שליט"א במיוחד‬
‫אל בני הנוער‪ ,‬שכן להתוועדות זו הוזמנו‬
‫במיוחד תלמידי כל הישיבות‪ .‬הוא התעכב‬
‫על הענין שעליו מדובר בספרים‪ ,‬ביחוד‬
‫בספרי החסידות‪ ,‬כי כל קללות התוכחה‬
‫בתורה ובדברי חז"ל הנם לאמתו של דבר‬
‫ברכות נסתרות‪ .‬הוא הדין לדברים הקשים‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪13‬‬
‫הנאמרים בברייתא דסוף סוטה על ימי‬
‫״עקבתא דמשיחא״‪ ,‬הלא המה הימים‬
‫הקשים והמרים ביותר בגלות שאחריהם‬
‫תבוא הגאולה ע״י משיח צדקנו‪.‬‬
‫אחת הנבואות הקשות הללו היא‬
‫"נערים פני זקנים ילבינו"‪ ,‬קללה זו גם‬
‫ברכה צפונה בה‪ ,‬יבוא יום אשר הצעירים‬
‫בישרותם המיוחדת לבני הנוער‪ ,‬יעמדו‬
‫איתנים וחזקים אף במקום שהזקנים‬
‫הסכימו לפשרות‪ ,‬יצאו ב"מלחמת תנופה"‬
‫אף במקום שהזקנים הסתפקו ב"מלחמת‬
‫מגן" בלבד כנגד אלה הרוצים לפרוץ גדרי‬
‫היהדות‪ .‬בבוא היום הזה ייהפכו גם כל‬
‫הנבואות הקשות על ימי עקבתא דמשיחא‬
‫לברכות‪.‬‬
‫ברם‪ ,‬נקודת השיא בימים הנוראים‬
‫היתה בימי שמיני־עצרת‪ ,‬שמחת־תורה‬
‫ושבת־בראשית שקביעותם השנה )בחו״ל(‬
‫היתה ברציפות )יום ה׳‪ ,‬עש״ק ושבת(‪ .‬את‬
‫יום שמיני־עצרת מדמים בחסידות ליוה״כ‬
‫בשעת נעילה‪ ,‬ואף למעלה מזה‪ .‬כשם‬
‫שביוה"כ בעת נעילה ננעלים שערי שמים‬
‫‪14‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫ולא נשארים שם אלא כביכול הקב״ה‬
‫וישראל‪ ,‬כך גם בימי שמע"צ ושמח"ת אשר‬
‫בהם מקריבים לא ע׳ פרים כבימי הסוכות‪,‬‬
‫אל רק "פר אחד איל אחד" כנגד הקב״ה‬
‫וכנסת ישראל כביכול בלבד ולמעלה מזו‪:‬‬
‫אם יוה"כ‪ ,‬יום התשובה והכפרה‪ ,‬יש לו עדיין‬
‫שייכות אל עבירות שעליהם הוא מכפר —‬
‫הרי השמחה בשמע"צ ושמח"ת — שמחה‬
‫צרופה אשר בה שוים כל ישראל ממש שכן‬
‫הכל יכולים לרקוד עם ספר התורה בידיהם‪.‬‬
‫מאז ומתמיד היו ימי שמחת־תורה‬
‫בליובאוויטש חויה מיוחדת במינה אשר‬
‫גם אותה קשה לתאר במילים‪ ,‬דוקא בגלל‬
‫אופיה המיוחד של חסידות חב״ד השמה‬
‫את הדגש העיקרי על "הפנימיות"‪ .‬קשה‬
‫משום כך "לספר" את מהלך הענינים בעת‬
‫ההקפות וכדומה‪ ,‬דברים אלה אי־אפשר‬
‫להראות עליהם באצבע‪ ,‬ועוד פחות מזה‬
‫לכתבם בעט סופר‪.‬‬
‫דומה והאוויר נתחשמל‪ .‬מסתלקות כל‬
‫הגבלות הזמן‪ ,‬המקום והמעמד‪ .‬לילה הופך‬
‫יום‪ ,‬דוחק הופך למרחב‪ ,‬בטלים ההבדלים בין‬
‫קטן וגדול‪ ,‬בין זקן ונער‪ .‬הכל כאילו מתרומם‪,‬‬
‫רוקד ושמח‪ .‬כך נמשך הדבר שלשה מעת‬
‫לעת רצופים‪ .‬ואלמלא הדין של סעודת יום‬
‫טוב‪ ,‬לא היתה השעה פנויה אף לאכול כזית‬
‫פת‪ ,‬שכן מי יעלה על לבו אכילה ושתיה‪ ,‬מי‬
‫שם לבו לכך שבליל ההקפות השני )היינו‬
‫אור ליום ו'( ירדו שוב מטר סוחף שטפטף‬
‫כהלכה אל תוך ה״שאלאש״‪ ,‬אף שהיה כבר‬
‫מכוסה ב״ברעזענט״ על גבי הסכך‪.‬‬
‫כנהוג בליובאוויטש‪ ,‬קידש הרבי‬
‫שליט"א על היין לאחר תפלת ערבית‪,‬‬
‫וישב להתוועדות עם הקהל לפני הקפות‪.‬‬
‫הוא הרחיב את הדיבור על ענין שמע"צ‬
‫ושמח"ת עפ"י חסידות‪ ,‬וכנהוג יצא הקהל‬
‫בניגונים וריקודים בין שיחה לשיחה‪.‬‬
‫ההקפות השניות‪ ,‬היינו אור ליום ו'‪,‬‬
‫נסתיימו בארבע לפנות בוקר‪ .‬הרבי ורוב‬
‫הקהל הלכו לסעוד סעודת יו״ט )שהיא‬
‫כידוע‪ ,‬מצוה מיוחדת נוסף ל"קידוש במקום‬
‫סעודה"(‪ .‬הבחורים נשארו במקומם וערכו‬
‫הקפות לאלה שלא הספיקו להם הקפות‬
‫במנינו של הרבי‪.‬‬
‫בחמש לפנות בוקר‪ ,‬בערך‪ ,‬ירד הרבי‬
‫שוב אל ה"שאלאש"‪ ,‬מקום שם היו‬
‫הבחורים עסוקים בשמחת החג‪ .‬בין‬
‫רגע נתמלאה הסוכה מפה אל פה‪ ,‬הרבי‬
‫חילק "לחיים" לכל אלה שהתחייבו לקבל‬
‫על עצמם תוספת בלימוד החסידות‬
‫לשנה הבאה‪ .‬באותו מעמד לימד הרבי‬
‫ניגון חדש־ישן על המילים "כי אנו עמך"‬
‫מתפלת יוה"כ‪.‬‬
‫בשעה שבע בבוקר לערך חזר הרבי‬
‫לביתו‪ ,‬אך בשעה הקבועה כבר עמד הוא‬
‫וכל הקהל על מקומו והתפללו תפלת‬
‫שחרית‪ .‬הקפות‪ ,‬יום שמח"ת‪ ,‬ותפלת‬
‫מוסף נמשכו עד שבקושי הספיק הזמן‬
‫"לחטוף" סעודת החג ושוב חזרו לתפלת‬
‫מנחה ולהתוועדות‪.‬‬
‫התוועדות זו של שמחת־תורה לפני‬
‫שקיעת החמה‪ ,‬תופסת בדרך כלל מקום‬
‫נכבד בליובאוויטש‪ ,‬ונמשכת עד שעה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪15‬‬
‫מאוחרת במוצאי יו"ט‪ .‬אולם השנה‪ ,‬שבה‬
‫חל שמח"ת בעש"ק‪ ,‬היתה התוועדות‬
‫קצרה יותר מפני כבוד השבת )נשיאי חב"ד‬
‫אינם נוהגים בדין "פורש מפה ומקדש" אם‬
‫כי יש חסידים העושים כך‪ ,‬אולם כנהוג‬
‫בשנים בעלות קביעות כהשנה‪ ,‬נערך‬
‫"המשך" להתוועדות שמח"ת בשעת‬
‫הסעודה השלישית בשבת בראשית אסרו־‬
‫חג(‪.‬‬
‫בדבריו עמד הרבי על אהבתו של‬
‫הקב״ה כביכול לישראל עמו אשר הוא‬
‫חפץ ומשתוקק כביכול "שובו אלי" ומבקש‬
‫"פתחי לי" וגו'‪ .‬בדברים נרגשים קרא לקהל‬
‫להתחזק ולהתעודד בתורה ובמצות‪ .‬ביחוד‬
‫במצות הצדקה‪.‬‬
‫כבכל השנים‪ ,‬כן ִמלאה גם השנה‬
‫תפקיד חשוב ביותר קבוצת החסידים‬
‫הצעירה ביותר — הילדים‪ .‬השנה ניכרת‬
‫בהם התלהבות גדולה יותר‪ ,‬כי רובם בילו‬
‫את ימי הקיץ במחנה הקיץ "גן ישראל"‬
‫של ליובאוויטש‪ ,‬מקום שם שאבו כוחות‬
‫גשמיים ורוחניים חדשים‪.‬‬
‫שבת־בראשית היא‪ ,‬כידוע גם‬
‫שבת מברכין‪ ,‬ובשבת מברכין נהוג‬
‫בליובאוויטש כבר מזה שנים רבות‬
‫שהרבי עורך התוועדות עם קהל חסידיו‪.‬‬
‫השנה נערכו איפוא בשבת בראשית שתי‬
‫התוועדויות‪ :‬האחת לאחר התפלה‪ ,‬על‬
‫שום שבת מברכין‪ .‬והשניה לפנות ערב‬
‫כהמשך להתוועדות שמחת־תורה‪.‬‬
‫אף האורחים שבאו השנה במספר‬
‫רב תפסו מקום חשוב‪ .‬כמה מהם הביאו‬
‫עמהם ניגונים חדשים או ישנים‪ .‬ביחוד‬
‫קנה לו מוניטין פיוט ספרדי ממרוקו‪.‬‬
‫"סעודה שלישית" זו נמשכה כאחת‬
‫עשרה שעות‪ ,‬בינתיים רד הלילה‪ ,‬ובאו עוד‬
‫אנשים רבים מקצוות העיר המרוחקות וגם‬
‫מחוץ לעיר‪.‬‬
‫לאחר סיום ההתוועדות‪ ,‬תפלת מעריב‪.‬‬
‫הבדלה ואמירת "לחיים" על כוס של ברכה‬
‫האיר לקראת החסידים השבים לבתיהם —‬
‫אור הבוקר‪.‬‬
‫אף התוועדות זו היא מאותם הדברים‬
‫שאינם ניתנים לתיאור אולם אחת אפשר‬
‫לאמר‪ :‬אם היה מן הנפלא בכך‪ ,‬שיכלו‬
‫החסידים להיות בשמחה אמתית בימים‬
‫הרציניים ביותר בשנה‪ ,‬ימי הסליחות‬
‫ועשרת ימי תשובה‪ ,‬הרי מפליא עוד‬
‫יותר כיצד אפשרי הדבר שתשמר רצינות‬
‫עמוקה ואמתית כזאת בעצומה של שיא‬
‫השמחה דשמחת־תורה‪ .‬אכן‪ ,‬זאת היא‬
‫חסידות בכלל וחסידות חב״ד בפרט‪.‬‬
‫אם היה ביניהם מי שהעלה על לבו‬
‫כי במשך השבועות האחרונים עברו עליו‬
‫לילות רבים ללא שינה‪ ,‬שעות רבות בגשם‬
‫שוטף — ספק גדול הוא‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫אולם ברור‪ ,‬כי כל אלה שהיו בימי‬
‫החגים השנה בליובאוויטש לקחו עמהם‬
‫איש לדרכו אוצרות בלומים של שמחה‬
‫ויראה למשך השנה כולה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בחצרות‬
‫בית ה'‬
‫התכתבות בעלת אופי אישי מיוחד מאת הרה"ח ר' יצחק גנזבורג‪,‬‬
‫המגוללת בחן ושימת־לב את אירועי חודש השביעי שנת תשח"י‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪17‬‬
‫הערות מלאות תוכן‬
‫ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫נמסר שחברת ניח"ח )ניגוני חסידי‬
‫חב"ד( אינה פועלת מספיק בטוב‪,‬‬
‫כרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ ,‬ואחי צבי‬
‫הירש ראש המנגנים נתבקש להכין את‬
‫המנגנים שתהיה שירה אחידה‪ .‬כעת‬
‫סיפר לי שהחליטו להזמין למחר בערב‬
‫את כל השייכים לשירה וכן אלו מבין‬
‫האורחים — כפי הוראות כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א — שישירו באחידות‪.‬‬
‫בינתיים הייתי מספר שעות ב‪.770‬‬
‫ר' לייב רסקין הראה לי הרבה תמונות‬
‫מהפאראד שהיה בל"ג בעומר וממש‬
‫קידוש השם‪ .‬בתמונות רואים את כל‬
‫סדר התהלוכה‪ ,‬סיסמאות ושלטים ממש‬
‫לתפארת‪ .‬הוא גם סיפר לי ששבועות‬
‫מספר לפני ל"ג בעומר חילקו ‪20,000‬‬
‫טפסים )ולא בשם ליובאוויטש( לכל בתי‬
‫הספר שמזמינים ילדים וילדות לבוא‬
‫ולהירשם‪ ,‬בחתימת ההורים שיסכימו‬
‫‪18‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫להופיע בהפגנת השבת‪ ,‬ועליהם להיות‬
‫בשעה הקבועה בבתי הכנסת שבקרבתם‪.‬‬
‫בצורה זו גייסו )על ידי עשרות מדריכים‬
‫ומדריכות( ילדים וילדות מכל הישיבות‬
‫והזמינו שמונים אוטובוסים להביא את‬
‫התלמידים‪ .‬והיה סדר למופת‪ .‬בלילה‬
‫שלפני כן נשים בישלו בלי הגבלה וסידרו‬
‫שולחנות ערוכים בגן גדול‪ .‬היו ממונים‬
‫על כל דבר קטן וגדול‪ ,‬כגון ממונה על‬
‫המגבות לניגוב הידיים‪ ,‬וכן ממונים על‬
‫השלטים‪ ,‬על התהלוכה‪ ,‬על הסדר‪ ,‬על‬
‫הקשר עם השוטרים‪ ,‬על הנהגים וכו'‪.‬‬
‫זה עשה פרסום עצום למען השבת‬
‫קודש בארה"ב וכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫נהנה מזה מאוד‪ .‬יש מזה סרט אך איני‬
‫יודע באם אוכל להביא מפני כמה‬
‫טעמים‪ ,‬ואולי אביא תמונות‪.‬‬
‫ראיתי גם פרטי־כל מה שר' לייבל‬
‫רסקין מסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫בנסעו בקיץ זה לשליחות עם חברו ר'‬
‫יהודה קרינסקי‪ .‬והנסיעה היתה ממש‬
‫להחיות מתים‪ .‬לא רק שפגשו אי שם‬
‫איזה יהודי "נידח"‪ ,‬אלא ממש שהחיו‬
‫מקומות של יהודים נרדמים‪ .‬כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א עבר על הפרטי־כל‬
‫והעיר הערות‪ .‬למשל — כתבו שרב אחד‬
‫דיבר על חב"ד וכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫העיר‪" :‬מה?" ועוד הערות כתובות‬
‫בקיצור נמרץ ומלאות תוכן רב‪.‬‬
‫בין הסיפורים ששמעתי היום ב‪:770‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בשנת תש"י‬
‫"הבית הזה‪ ,‬אבניו‪ ,‬קירותיו וגגו יעברו‬
‫לירושלים בביאת הגואל"‪ .‬ועוד — פעם‬
‫נסע הרש"ג לשיקגו ונפגש עם הנדיב מר‬
‫פלמר‪ ,‬ומפני היותו מקושר לכ"ק אדמו"ר‬
‫נ"ע היה חשש שכעת לא ינדב כמו בעבר‪,‬‬
‫וטילפן הרש"ג משיקגו לאדמו"ר שליט"א‬
‫ושאל מה לומר לו‪ ,‬וענה — "ער איז דער‬
‫זעלבער ווי דער שווער‪ ,‬נאר אין א אנדער‬
‫גוף" ]הוא כמו החותן‪ ,‬רק בגוף אחר[‪.‬‬
‫לא יכולתי להתאפק‪,‬‬
‫ודמעות גיל זלגו מעיני‬
‫יום ג' י"ג תשרי‪ ,‬יום ההילולא דאדמו"ר‬
‫מהר"ש‪ .‬בשעה ‪ 7:15‬תפילת מעריב‬
‫ב‪ .770‬והנה אני רואה את ר' לייב לוין‬
‫מפריז ואתו עמו ר' שלום בער הגדול‬
‫)ברשד"ב נוטיק(‪ .‬אין לתאר את השמחה‬
‫הפרטית שלי לראות חבר אהוב ודמעות‬
‫נראו בעיניים והתחבקות לבבית‪ .‬בעוד‬
‫אנו עומדים והנה נפתחה הדלת וכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א נכנס‪ .‬נעמדנו כחיילים‬
‫דוממים‪ ,‬אבל התברר שהספיק לראות‬
‫את המחזה והביט עלינו בשחוק קל על‬
‫פניו הק'‪ .‬מיד נכנס לחדרו‪ ,‬ותיכף יצא‬
‫לתפילת מעריב‪.‬‬
‫ר' שמואל לויטין התפלל‪ ,‬והנה‬
‫כאשר התחילו את הקדיש דרבנן‬
‫האחרון‪ ,‬פתאום כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫הכניס את ידו הקדושה לכיס והוציא‬
‫חבילת דולרים‪ .‬כמובן שכולם התקדמו‬
‫וכמו 'נזרקו' לעברו‪ ,‬ובינתיים גם ר'‬
‫שמואל סיים את הקדיש וניגש‪ .‬כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א )בפנים שוחקות( נתן‬
‫לו את הכסף ואמר — "דאס איז אויף‬
‫משקה‪ .‬עס זאל זיין א מוצלח'דיקער‬
‫פארבריינגען און מיט די אורחים‪ .‬און‬
‫עס זאל זיין א סוכות כשורה" ]זה בשביל‬
‫משקה‪ .‬שתהיה התוועדות מוצלחת‬
‫ועם האורחים ושיהיה סוכות כשוּרה[‪.‬‬
‫הרש"ל שאל מה הפירוש וכ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א ענה — "פשוט‪ ,‬עס זאל ניט זיין‬
‫קיין רעגין" ]פשוט‪ ,‬שלא יהיה גשם[‪,‬‬
‫וחזר לחדרו‪.‬‬
‫רש"ל מכר את הדולרים לאורחים‬
‫בסך שני דולר כל אחד‪ ,‬וגם אני קניתי‬
‫אחד‪ .‬לאחר הרבה הפצרות הסכים‬
‫למכור לי עוד אחד עבור הזוכה בגורל‪.‬‬
‫באותה שעה יצאו האורחים במחול‪.‬‬
‫איני יודע מה פתאום לא יכולתי להחזיק‬
‫עצמי ודמעות גיל זלגו מעיני‪ ,‬והשתדלתי‬
‫להחביאם מהקהל‪ .‬נו מילא‪ ,‬כמה ימים‪,‬‬
‫שבועות וחודשים ושנים עברו עד‬
‫שסוף־סוף ב"ה זכינו להסתופף בחצר‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א לראותו‪ ,‬לשמוע‬
‫אמרותיו וכו' וכו'‪ .‬ואנו מאחלים לעצמנו‬
‫יתן השי"ת שכל אנ"ש בכל מרחבי תבל‬
‫יזכו יחדיו לראות מלכם מתגלה ואומר‪:‬‬
‫הנני בא ואומר לצרותיהם די‪ ,‬וייקבצו‬
‫נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ והוא‬
‫יוליכנו מהרה קוממיות לארצנו אמן‬
‫ואמן‪ — .‬בטח שזה יהיה בקרוב ממש‪.‬‬
‫רש"ל התוועד וישבתי עד הסוף‪ .‬אחר‬
‫כך אחי צבי יחי' ארגן מקהלה — כרצון‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א — וסיכמו שכולם‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪19‬‬
‫ישתדלו לשיר אחרי הרשק'ע בעת‬
‫ההתוועדות והוא יהי' המנהל הראשי‪.‬‬
‫שרו מספר ניגונים והיה די מוצלח‪.‬‬
‫הבוקר הגיע ממרוקו ר' סעדיה‬
‫ליברוב‪ .‬ר' נחום רבינוביץ סיפר שכאשר‬
‫היה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א שאלו‬
‫אדמו"ר שליט"א האם אנ"ש היו בלוויית‬
‫כ"ק האדמו"ר מבעלז‪ ,‬וכאשר ענה‬
‫בחיוב — היה שבע רצון ביותר‪.‬‬
‫ר' יוסף וויינברג סיפר שכאשר‬
‫היה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ ,‬שאלו‬
‫אודות כינוס התמימים; ושאל גם האם‬
‫גם מעולי מרוקו השתתפו‪ ,‬וענה שהם‬
‫התוועדו בנפרד‪ ,‬ולא היה שבע רצון‪,‬‬
‫ואמר‪ :‬צריכים להתוועד כולם ביחד‪,‬‬
‫לדבר קצת באידיש וקצת בעברית‪ ,‬אך‬
‫יחד ממש להיות משפחה אחת‪ .‬כן אמר‬
‫שבכל התוועדות דארף זיין חסידות‪,‬‬
‫ולמה לא חזרו דא"ח‪.‬‬
‫בפעולותיו‬
‫רואים את גדלותו‬
‫אתמול בשעה ‪ 7:00‬לפני קבלת ש"ק‬
‫אמר כ"ק מאמר דא"ח ד"ה "ועמדו‬
‫רגליו על הר הזיתים"‪ ,‬אך לצערי הגדול‬
‫שכבתי חולה במיטה ולא הייתי‪ .‬שמעתי‬
‫שחודוקוב הזכיר לפני כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א את שמות החולים‪ ,‬ר"ל‪ ,‬עשרות‬
‫בחורים והרבה מהתושבים ומהאורחים‬
‫שוכבים מפני התפשטות המחלה )זה‬
‫נקרא כאן פלו — שפעת(‪ .‬אין זו ממש‬
‫מחלה ח"ו‪ ,‬ואי"ה לכולם יהיה טוב‪.‬‬
‫וסיפרו לי שכאשר קראו השמות אמר‬
‫אדמו"ר שליט"א "הרי גם גנזבורג" והיה‬
‫לי לפלא שכנראה הבחין שאינני נמצא‪.‬‬
‫ובירך את כולם ברפואה שלימה ואמר‬
‫לכל הקהל שיתחילו לשמוח ולרקוד‬
‫מהיום ועד יום ראשון שאחרי שמחת־‬
‫תורה "וועט מען ממשיך זיין שמחה‬
‫אויף א גאנץ יאהר און א רפואה שלימה‬
‫צו אלע חלאים" ]ימשיכו שמחה לכל‬
‫השנה ורפואה שלימה לכל החולאים[‪.‬‬
‫היום הרגשתי כבר יותר טוב ואקווה‬
‫שמחר אוכל להיות בהתוועדות‪.‬‬
‫מוצאי ש"ק חוהמ"ס‪ ,‬אור לח"י‬
‫תשרי‪ .‬ביום הראשון דחג הסוכות‪ ,‬החל‬
‫משעות הבוקר‪ ,‬כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫עמד בסוכה שנבנתה בחצר ‪ 770‬ע"י‬
‫הסוכה הגדולה וכל אחד ניגש לברך‬
‫על הד' מינים שלו‪ .‬כ"ק עמד כל הזמן‬
‫ואמר איזה דברים בלחש‪ .‬לא אדע מה‪.‬‬
‫לחג הסוכות באו הרבה אורחים ובהם ר'‬
‫יעקב כץ משיקגו‪.‬‬
‫ליל הושענא רבה‪ .‬ב"ה אשר הקימני‬
‫מחליי אשר חליתי‪ .‬ביום א' בשעה‬
‫‪ 9:30‬הלכתי להתפלל ב‪ 770‬וראיתי‬
‫שעושים הכנות לכנס תלמידים אשר‬
‫יתקיים בשעה ‪ 10:30‬בסוכה הגדולה‪.‬‬
‫אחרי התפילה ירדתי לראות את הכנס‪.‬‬
‫השתתפו כ‪ 150‬תלמידים‪ ,‬מהם ילדים‬
‫מבתי הספר שלנו עם מראה יהודי‪,‬‬
‫פאות וכו'‪ ,‬ואילו אחרים מאלו שנקראו‬
‫על ידי התעמולה‪.‬‬
‫אחרי תפילת שחרית הכריז ר' זלמן‬
‫דוכמן — כשכ"ק אדמו"ר שליט"א עדיין‬
‫לא הלך לחדרו ועמד והמתין — שבשעה‬
‫‪ 3:00‬יבואו כולם וילכו לזכות את הרבים‬
‫בד' המינים‪.‬‬
‫אמרו לי‪ ,‬שההכנות היו השנה‬
‫באיחור רב וזה נחשב מספר מועט של‬
‫משתתפים‪ .‬חילקו לילדים ממתקים‪,‬‬
‫דיברו לפניהם‪ ,‬הציגו בפניהם שעשועים‪,‬‬
‫וכמובן בירכו על הד' מינים וכו'‪ .‬אח"כ‬
‫‪20‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫הסריטו סרט מל"ג בעומר בליובאוויטש‬
‫אשר בברוקלין וזה נמשך כשעה וחצי‪.‬‬
‫לקראת זה כיסו את גג הסוכה עם‬
‫הבריזנט וכן את החורים והסדקים בכל‬
‫הצדדים‪ .‬הסרט הוא בלתי קולי‪ ,‬כלומר‬
‫שאין שומעים רק רואים‪ ,‬ואילו כאן‬
‫סידרו תקליטים מניגוני חב"ד‪ .‬על יד‬
‫המיקרופון ישב ר' יוסף גולדשטיין )הוא‬
‫יליד אמריקה וכעת מנהל בי"ס בית‬
‫יעקב בברוקלין שבו אלף תלמידות‪ .‬למד‬
‫וחונך בליובאוויטש‪ ,‬עטור זקן ופאות‬
‫ונשמע במאה־אחוז לדברי הרבי‪ .‬בעל‬
‫מקצוע בנושא הגישה לילדים‪ ,‬ומומחה‬
‫לזה ביותר‪ .‬אף שאינני מבין אנגלית‬
‫הרגשתי את הצלחתו‪ .‬הוא הסביר כל‬
‫פרט ופרט והמשיך בתקליטים‪ ,‬ושיתף‬
‫את הילדים אתו(‪.‬‬
‫בכל הפעולות הללו רואים את‬
‫גדלותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א‪,‬‬
‫באמריקה זו אשר החשך יכסה ארץ‬
‫ללא גבול ומידה‪ ,‬ארץ ההעלמות‬
‫וההסתרים‪ ,‬ונדמה שכאן היצר הרע יכול‬
‫להסית את האדם לכל מיני עבירות —‬
‫הנה כל ההסתרים הם כאין וכאפס לגבי‬
‫אותם המעשים אשר נעשים פה בארץ‬
‫הלזו הגשמית בעבודתו הק' של כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ .‬ממש אין לשער איך‬
‫יורדים למקומות הכי נמוכים ומעלים‬
‫את הניצוצות שנפלו לשם‪ .‬רק עברו‬
‫שבע־עשרה שנה מאז בוא ליובאוויטש‬
‫לכאן‪ ,‬והנה חמשת־אלפי איש ואשה‬
‫הפגינו למען השבת והיהדות! וזה נעשה‬
‫דוקא בנוסח אמריקה‪ ,‬בסדר מסודר‬
‫להפליא )אמנם בודאי בסרט מראים את‬
‫החלקים היפים‪ ...‬אך בכל אופן‪ ,‬רואים‬
‫שהיה מאוד מוצלח‪ ,‬והלואי גם אצלנו‬
‫היו עושים בצורה כזאת(‪.‬‬
‫שלטים ומספרים לכל אחד ואחת‪,‬‬
‫וכולם )אנשים בנפרד ונשים בנפרד(‬
‫צועדים בגאון על שדרה בלב ניו‬
‫יורק ומפרסמים אשר "יש אלקים‬
‫בשמים" ומתגאים ביהדותם‪ .‬שמונים‬
‫האוטובוסים תופסים את כל מרחב‬
‫הרחוב )אגב‪ ,‬פעלו שהעירייה נתנה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪21‬‬
‫אותם ללא תשלום להפגנה כזאת(‪.‬‬
‫הינך רואה את הבית ‪ 770‬ועל ידו הרבה‬
‫שוטרים שומרים על הסדר‪ .‬והנה כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א יוצא מדלת הבית‬
‫בפנים שוחקות‪ ,‬מוחא כף ורומז שיגבירו‬
‫את השירה )מודיעים שעל הילדות רק‬
‫למחוא כף ולא לשיר(‪ .‬אלפי תושבים‬
‫מכל הסביבה באו לראות מה קורה‬
‫כאן‪ .‬כנראה שמאז בריאת העולם לא‬
‫ראו פלא כזה על פני ארץ זו‪ .‬ה' אלוקיך‬
‫מתהלך בקרב מחניך‪.‬‬
‫מעל הבמה המכוסה לבן‪ ,‬רקום‬
‫באותיות יפות "מסיבות שבת" וכו'‪.‬‬
‫משני הצדדים שני דגלים‪ .‬הדגל‬
‫האמריקאי ודגל השבת קודש‪ .‬ר' יעקב‬
‫העכט מתרגם את דבריו הקדושים של‬
‫כ"ק אד"ש לאנגלית וכולם עוברים על‬
‫פני קדשו‪ .‬אם כ"ק‪ ,‬הרבנית חנה‪ ,‬גם‬
‫היא בין המביטים בפועלו של בנה כ"ק‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫התהלוכה זזה‪ ,‬והתלמידים נכנסים‬
‫לאוטובוסים איש על מחנהו ואיש על‬
‫דגלו ולא יתערב זר בתוכם‪ .‬נוסעים לגן‬
‫העיר ששם הוכנה סעודה‪ .‬הכינו מים‬
‫לנטילה וספלים ושוב כל אחד ניגש לפי‬
‫הוראות הסדרנים ואוכלים ומברכים‬
‫ומקדשים שם שמים‪ .‬משחקים‬
‫וחולצים עצמותיהם על פני המתקנים‬
‫והשעשועים ומברכים לה' הטוב‬
‫שהעמידם וזיכם לקבל פני שכינה‪.‬‬
‫לבסוף צורפו לסרט גם מראות מערים‬
‫אחרות‪ ,‬גם מסודר כנ"ל‪.‬‬
‫אח"כ חילקו לילדים חוברות‬
‫שהודפסו מאותה חברת מסיבות שבת‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א יצא למרפסת‬
‫הפונה לחצר וראה איך כל התלמידים‬
‫‪22‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫יוצאים מהסוכה ושרים‪ ,‬והוא שליט"א‬
‫מוחא כף ומבקש להגביר את השירה‬
‫ואת הרקידה ורומז לזוז ולצאת לרחוב‬
‫ושם להמשיך בריקוד‪ .‬אחר כך נכנס‬
‫לחדרו‪ ,‬והתלמידים מתפזרים ומגיעות‬
‫ילדות שגם להם סדר כנ"ל‪ .‬כמדומני‬
‫שהיה קהל יותר מאשר אצל הילדים‪.‬‬
‫אחר כך כ"ק יוצא שוב למרפסת הבית‬
‫ורומז שהילדות ימחאו כף‪ ,‬וגולדשטיין‬
‫ניגן באקורדיון וכיוון את הרם־קול עם‬
‫שירים מעל תקליטים‪.‬‬
‫אנחנו היינו בשליחות‬
‫בשעה ‪ 2:00‬הוזמנו כולם לקונווענשין‬
‫]כינוס[ של צאגו"ח‪ .‬למעשה התחילו‬
‫בשעה ‪ .3:30‬האולם הוא לא הרחק מ‪,770‬‬
‫לערך מאתיים מקומות ישיבה‪ .‬אולם‬
‫יפה נוסח אמריקה‪ .‬עבור האורחים‬
‫הוכנה שורת מושבים ארוכה וגם אני‬
‫הקטן בתוכם‪.‬‬
‫פתח את הכנס ר' משה פסח גולדמאן‬
‫מזכיר צאגו"ח ברוקלין‪ ,‬מוסר את רשות‬
‫הדיבור להיו"ר הרב יצחק גרונר‪ .‬הנ"ל‬
‫נאם קצרות ומוסר את רשות הדיבור‬
‫לר' דוד ראסקין‪ ,‬המוסר את פרטי‬
‫פעולות צא"ח במשך השנה‪ .‬והנה מגיע‬
‫הרב חודוקוב ומיד מקבל רשות הדיבור‪.‬‬
‫מציע ג' דברים‪ :‬א( במשך השנה יבקרו‬
‫בעשרות אלפי בתים ויקבלו דו"ח על‬
‫ניהול הבית ברוחניות ובעיקר בנושא‬
‫החינוך‪ .‬ב( על צאגו"ח לעורר את רבני‬
‫בתי הכנסת שיקבעו שיעורי תורה וכו'‪.‬‬
‫ג( מכירת ספרי המל"ח והגברת כל‬
‫הפעולות שהתחילו כבר עד עתה‪.‬‬
‫האמת היא שהרב חודוקוב דיבר‬
‫בצורה שעשתה רושם עצום על כולם‪.‬‬
‫כולם יודעים שמדבר על דעתו של כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ ,‬ויש אומרים שהוא‬
‫מוסר את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫בתחילה סיפר שבבוקר שאלו כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א האם יהיה בכנס‪,‬‬
‫וכאשר ענה שלא חשב להיות אבל כיון‬
‫שכ"ק אדמו"ר שליט"א שואל‪ ,‬יהיה —‬
‫אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהיה‬
‫וידבר‪.‬‬
‫אחריו נאמו כל האורחים ואלו‬
‫ששמותם ידועים לי — הרבנים‪ :‬יוסף‬
‫וויינברג‪ ,‬טלישבסקי‪ ,‬צבי לרמן‪ ,‬הלל‬
‫פבזנר‪ ,‬שד"ב נוטיק‪ ,‬חיים הורביץ‪,‬‬
‫טשקנטער‪ ,‬סעדיה ליברוב ממרוקו‪,‬‬
‫שמואל דוד רייצי'ק‪ ,‬לייב לוין וכל אנשי‬
‫ארץ ישראל )מלבד פיניע אלטהויז‬
‫שהלך וגם ב"צ שם־טוב הלך ולא דיבר(‬
‫ואני הקטן בתוכם‪.‬‬
‫עכשיו האסיפה ננעלה או יותר נכון‬
‫נעתקה ממקומה ל‪ ,770‬ששם‪ ,‬בשעה‬
‫‪ ,8:30‬תהיה התוועדות כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א‪ .‬באמצע ההתוועדות רמז‬
‫לי אד"ש לקחת ולהגיד 'לחיים' כמה‬
‫פעמים‪ .‬ההתוועדות נמשכה עד שעה‬
‫‪ 1:00‬אחר חצות‪ .‬תוכן השיחה — אודות‬
‫שמחת בית השואבה בביהמ"ק עבודת‬
‫פרחי כהונה והארת אור המנורה סביב‬
‫ירושלים וענינה בעבודה ובהנוגע לנו‬
‫בזמן הזה‪.‬‬
‫אחרי ההתוועדות תפסתי שיחה‬
‫עם המזכיר מר ניסן מינדעל‪ ,‬וסיפר‬
‫לי שעבודתו היא בכתיבת מכתבים‬
‫חשובים וכן בעריכת השיחות לנוער‬
‫באנגלית‪ ,‬והביע לפני את צערו‬
‫שהשיחות לנוער בעברית עדיין איננו‬
‫כל כך מוצלח‪ .‬והנה בעוד אנו מדברים‬
‫יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א ואז מיד‬
‫הפסקנו לדבר ומינדעל הלך עם כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫למחרת בשעה ‪ 2:00‬בצהריים אנו‬
‫נוסעים לערי השדה לפי רשימה שהוכנה‬
‫בצא"ח‪ .‬הנוסעים בקבוצה זו הם אחי‪ ,‬ר'‬
‫בערל פוטערפאס‪ ,‬ר' מאיר פרידמן‪ ,‬ר'‬
‫משה הנהג‪ ,‬ובחור בשם בלאק )למד‬
‫בקולג' ונתקרב ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫וכעת לומד בישיבה(‪ .‬אנו נוסעים‬
‫לבוסטון‪ .‬מגיעים בשעה ‪ 8:30‬נפגשים‬
‫עם האחים קרינסקי )משפחת ר' יהודה‬
‫קרינסקי( ואחר כך באים לבית הכנסת‪.‬‬
‫מתפללים מעריב‪ ,‬וכשני מניני אנשים‬
‫באים לסעודה בסוכה‪ .‬ראש המדברים‬
‫נפל להיות בחלקי‪ ,‬כי כך ציווה אדמו"ר‬
‫שליט"א שהאורחים יתוועדו‪ .‬התוועדנו‬
‫עד שעה ‪ 1:00‬אחר חצות והיה שמח‬
‫מאוד‪ ,‬לקחתי קצת יי"ש אך בגבול‪.‬‬
‫נראה שכללות ההתוועדות פעלה על‬
‫האנשים‪ ,‬ובייחוד שאחד שצריך קירוב‬
‫הבטיח שיבוא לשמחת־תורה לכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫אחר כך נסענו לבית אחד שסיפר לנו‬
‫את ריחוקו מאת פני ה' בעברו על כל‬
‫מצוות התורה ואח"כ את התקרבותו ע"י‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א‪ .‬בין היתר סיפר‬
‫שהיה עם משפחתו ביחידות אצל כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א ובתו בת שתים־עשרה‬
‫שאלה שאלות בדת וענה לה כפי ִשכלה‪,‬‬
‫והוסיף — באם יהיו לך עוד שאלות אנא‬
‫כתבי לי ואענה לך לפי אפשרויות הזמן‪.‬‬
‫ושאלה אחר כך בכתב‪ :‬א( למה אין לנו‬
‫כעת נביאים? ב( מדוע צריך מזוזה על‬
‫משקוף הבית אחרי שקוראים קריאת‬
‫שמע? וענה לה‪ ,‬שאין לנו נביאים בהיות‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪23‬‬
‫שחטאנו‪ ,‬וצריך מזוזה בכדי להזכיר לנו‬
‫שצריך לקרוא קריאת שמע‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א באשר האחרים‬
‫הפסידו כספים הרבה‪.‬‬
‫היינו בסוכתו והגיש מכל טוב הארץ‬
‫ושתה הרבה יי"ש‪ ,‬בכה וסיפר והתוודה‬
‫על חטאיו‪ .‬וסיפר עוד שהיתה לו‬
‫שאלה לקחת אחד מארבעה עסקים‪,‬‬
‫ואת הרביעי לא רצה בשום אופן‪ ,‬אבל‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר דוקא את‬
‫זה‪ ,‬ואחר כך ראה כמה צדקו דברי‬
‫בשעה ‪ 3:00‬נוסעים חזרה ומגיעים‬
‫ל‪ 770‬בשעה ‪ .7:30‬בשעה זו עוד היה‬
‫ניכר שהתוועדו בלילה‪ ,‬אבל אנחנו היינו‬
‫בשליחותנו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בערך בשעה ‪ 9:30‬בערב נסענו שוב‪,‬‬
‫והפעם בפרברי העיר במקום קרוב‪.‬‬
‫מצאנו בית כנסת גדול אבל היו בו רק‬
‫מתפללים אחדים שאמרו ספר דברים‪.‬‬
‫ואחר כך נכנסו לסוכה ודיברתי חמש‬
‫דקות אודות כ"ק אדמו"ר שליט"א וחזרנו‪.‬‬
‫ביום הושענא רבה כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א מתפלל כמו תמיד בשעה‬
‫עשר‪ .‬וראיתי איך מתנהג בעת ההקפות‪,‬‬
‫שכל הזמן אין הסידור בידו אלא מחזיק‬
‫הלולב בימין והאתרוג בשמאל וכל הד'‬
‫מינים לחוצים לליבו‪.‬‬
‫אחרי התפילה חילק לעקאח לאלו‬
‫שלא קיבלו בערב יום הכיפורים וזה היה‬
‫בסוכתו הקטנה‪.‬‬
‫מיד לאחר תפילת מנחה הולכים‬
‫לשמח בבתי כנסת‪ .‬הלכנו עם אחי‬
‫צבי ועוד כמה אחדים מהלך חצי שעה‬
‫בערך‪ ,‬ונאמתי כמה רגעים‪ .‬רקדנו‬
‫ושימחנו למרות שזה בית כנסת של‬
‫יהודים "קרים" שצריך להחיות אותם‬
‫בפועל ממש‪ .‬משם הלכנו לביהכנ"ס‬
‫של ר' מיכאל טייטלבוים‪ .‬כלומר‪ ,‬זה‬
‫ביהכנ"ס ששם הוא מלמד‪ .‬יש לו כעין‬
‫תלמוד תורה ובהצלחה‪.‬‬
‫שם עשינו קידוש‪ ,‬רקדנו קצת‬
‫והתפללנו מעריב‪ .‬משם הלכנו‬
‫לביהכנ"ס אחר ששם מתאספים כל‬
‫הזוגות מכל הסביבה והלכים בריקוד‬
‫ותהלוכה מסודרת ל‪ .770‬אחרי ריקוד‬
‫הסתדרו שם בזוגות‪ ,‬ובשירה כל הדרך‬
‫הלכנו ל‪ 770‬כולנו יחד‪ ,‬בערך מאה‬
‫בחורים כ"י‪.‬‬
‫וכל הלבבות רועדים‪...‬‬
‫שמחת־תורה‪ .‬בבואנו ל‪ 770‬כבר היה‬
‫קהל גדול מצפים להקפות ומקומו של‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א מוכן‪ ,‬ובכל זאת‬
‫הספקתי לתפוס מקום קרוב‪ .‬כשכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א מגיע‪ ,‬מתחילים‬
‫בחלוקת הפסוקים והמכריז הוא ר' זלמן‬
‫דוכמן‪ .‬שמעתי איך כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫אומר את הפסוק הראשון והאחרון‬
‫בהקפות‪ .‬כ"ק אדמו"ר שליט"א כובד‬
‫בס"ת בהקפה ראשונה ורקד עם הרש"ג‪.‬‬
‫אחר כך כיבדו לאורחים וגם שמי הוזכר‪,‬‬
‫וברצוני היה לא לגשת באשר מקומי‬
‫ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א וחששתי שלא‬
‫אוכל לחזור‪ ,‬אבל הוא שליט"א נתן בי‬
‫כזה מבט שרצתי כמטחווי קשת‪ ,‬אבל‬
‫לבסוף השתלם לי כהנה וכהנה כי על‬
‫ידי זה ראיתי את כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫רוקד בהקפה האחרונה‪ ,‬שמחזיק את ידו‬
‫הקדושה על יד הרש"ג ורוקדים יחדיו‬
‫וכו'‪.‬‬
‫כ"ק היה בשמחה רבה ועצומה‪ .‬בידיו‬
‫הקדושות מוחא כף ובזריזות‪ ,‬ומזמן‬
‫לזמן רוקד בחיפזון והקהל הגדול המונה‬
‫לכל הפחות חמש־מאות איש‪ ,‬שר‬
‫ומרקד אחריו‪ ,‬והוא בידיו ירמוז להגביר‬
‫את השירה ולהרים את הקול‪ ,‬ויראה‬
‫איך צריך להרקיד את הגוף הבשרי‬
‫לקדושתו ית'‪ .‬ובהניח ידו יפסיקו ויכריזו‬
‫עד כאן הקפה פלונית‪ .‬ר' זלמן דוכמן‬
‫הוא המכריז וזה מוסיף בשמחה‪...‬‬
‫בשעה ‪ 1:30‬נגמרו ההקפות ואז‬
‫אכלנו סעודת יו"ט אצל ר' יואל‪ ,‬ואנחנו‬
‫אנשי ארץ ישראל יושבים חוץ לסוכה‪.‬‬
‫בבוקר לאחר התפילה הייתי בקידוש‬
‫אצל קלמנסון‪ ,‬שם המשכנו עד שעה‬
‫חמש‪ .‬בשעה ‪ 6:00‬תפילת מנחה ומיד‬
‫אחרי התפילה כל הבחורים שוב‬
‫מתפזרים לשמח בבתי הכנסת‪ .‬אותי‬
‫שלחו להתוועדות שמתקיימת בבית‬
‫הרבנית חנה‪ ,‬אם כ"ק אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫היה שם קהל מועט ורקדו שמחת־‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪25‬‬
‫תורה'דיק‪ .‬חזרתי ל‪ 770‬בשעה ‪8:00‬‬
‫וכ"ק אדמו"ר שליט"א כבר יושב על יד‬
‫השולחן ומתוועד‪ .‬להרבה רמז שיאמרו‬
‫'לחיים' על כוס גדולה וגם לי אמר‪.‬‬
‫כמה פעמים חזר ושאל האם כבר‬
‫חזרו כל הבחורים מבתי הכנסת‪.‬‬
‫סיפרו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שר'‬
‫פנחס אלטהויז ור' בן ציון שם־טוב לא‬
‫נאמו בכינוס צא"ח‪ ,‬וכעת בהתוועדות‬
‫ליל שמח"ת אמר אדמו"ר שליט"א לר'‬
‫פנחס אלטהויז על זה‪ :‬אלץ גליצ'ט זיך‬
‫אויס ביי אייך ]הכל 'מחליק' מידיכם[‪...‬‬
‫ושמעתי שגם הרב חודוקוב קרא לו‬
‫ושאל אותו מדוע לא נאם וכן שמעתי‬
‫שגם הרב"צ שם־טוב 'קיבל מנה' על זה‪.‬‬
‫אחרי ההתוועדות מכירת פסוקי‬
‫"אתה הראת"‪ ,‬ור' יעקב כץ קנה הפסוקים‬
‫שאומר כ"ק אדמו"ר שליט"א בסך אלף‬
‫ושמונה מאות דולר‪ ,‬וכיבד את כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ .‬שאר הפסוקים נמכרו‬
‫בעד עשר פעמים ח"י‪ .‬באחת ההקפות‬
‫אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שהלויים‬
‫ילכו‪ ,‬ובהקפה אחרת אמר שהתמימים‬
‫ילכו‪ .‬רקדו עד שעה ‪ 3:00‬בלילה‪ .‬אחר‬
‫כך היתה הפסקה לסעודת יו"ט‪ ,‬ובשעה‬
‫‪ 4:30‬יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א וחילק‬
‫משקה לכל אחד שיקבל על עצמו‬
‫תוספת בלימוד החסידות‪ .‬אד"ש לימד‬
‫את ה"צמאה" החדש תוך שמסביר את‬
‫המלים ברוסית "אך טיא דורין מארקא‬
‫שטא טי יעדיש ניא מארקו ניע קופלייש‬
‫ניע פרודייש טאלקא ראביש סווארקו"‬
‫— אומרים זאת ליצר הרע — אינך קונה‬
‫ואינך מוכר‪ ,‬וכל כוונתך לגרום למחלוקת‬
‫בין ישראל לאביהם שבשמים‪ .‬הניגון‬
‫היה בטעם מיוחד שאי אפשר לתאר וכל‬
‫אחד עבר לפניו כבני מרון לקבל משקה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫לאחרים הוסיף מספר מלים ולאחרים‬
‫לא‪ .‬זה לקח לערך חצי שעה ואדמו"ר‬
‫שליט"א יצא‪.‬‬
‫אנחנו‪ ,‬בני ארץ ישראל‪ ,‬עלינו לתורה‬
‫בלי ברכה ועם כל הנערים‪ ,‬כן הורה כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א‪ .‬את כ"ק קראו לתורה‬
‫לחתן בראשית בהזמנה כזו‪ :‬יעמוד‬
‫אדמו"ר ריי"צ בן אדמו"ר רש"ב ואדמו"ר‬
‫רמ"מ בן הר"ר לוי יצחק‪ ,‬וכן מספר‬
‫פעמים כפי הנוסח שבסידור באמירת‬
‫"מרשות"‪ .‬זה היה מעמד רציני עד מאוד‬
‫וכל הלבבות רועדים לשמע הכרזה כזו‪...‬‬
‫גמרו את התפילה בשעה ‪ 3:00‬והלכנו‬
‫להתוועדות אצל ר' משה מרוזוב‪ .‬גם‬
‫ר' יואל היה שם אבל ער האט זיך ניט‬
‫פארבראכט כי לא לקחו משקה‪ ,‬שהרי‬
‫עומדים לפני התוועדות כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫ההתוועדות התחילה בשעה ‪,6:15‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו‪ .‬במשך‬
‫ההתוועדות היה בשמחה רבה וקם ורקד‬
‫ויצווה לכולם להמשיך שמחה על כל‬
‫השנה על ידי רקידה פשוטה ברגליים‪.‬‬
‫אחד החסידים פרש מפה והוציא את‬
‫כולם בקידוש היום‪ ,‬אבל כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א לא טעם מאומה מאז‪ .‬היה‬
‫מאמר דא"ח ד"ה "להבין ענין שמחת־‬
‫תורה"‪ .‬ערבית התפלל ר' יעקב כץ‬
‫ובסיום התפילה‪ ,‬בשעה ‪ 9:30‬היה ריקוד‬
‫כללי‪.‬‬
‫ביום השבת קודש‪ ,‬שבת בראשית‪,‬‬
‫התפללו למעלה‪ ,‬באשר היה גשם‬
‫וקר בחוץ‪ .‬בתפילת מוסף החזן משה‬
‫טלישבסקי התפלל מוסף‬
‫והרבה‬
‫ִ‬
‫בשירה ובחזנות ע"פ בקשת כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫שפך דמעות‬
‫ונאנח בלי הפוגות‬
‫בשעה ‪ 1:30‬יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫להתוועדות‪ .‬בין היתר אמר ששאלו‬
‫אותו בבוקר האם יסכים להתפלל בפנים‬
‫הבית ואמר שרוצה בחוץ‪ ,‬וכאשר אמר‬
‫לו שליח שני ששם "קאלט און שמוציק"‬
‫]קר ומלוכלך[ הסכים להתפלל למעלה‪.‬‬
‫ואמר שכל מה ששומעים הוא הוראה‬
‫בעבודת ה' ואם אחרי כל העבודה של‬
‫חודש אלול ותשרי עדיין "קאלט און‬
‫שמוציק" הרי‪ ...‬וכן בכה בכי תמרורים‬
‫בפועל ממש בקול ללא הרף — היתכן‬
‫שלאחרי כל העבודה עדיין "קאלט‬
‫און שמוציק"‪ ...‬און ס'איז געווען זייער‬
‫אנגעצויגן‪...‬‬
‫והמשיך‪ ,‬שהשליח שאמר שלמטה‬
‫הוא "קאלט און שמוציק" לא התכוון‬
‫לכלום רק על המעשה באשר הוא‪ ,‬אבל‬
‫אני חפצתי שיתפללו למטה באשר כאן‬
‫היא רחבות ועל ידי זה היו ממשיכים‬
‫הרחבה על כל השנה כולה‪ .‬ואמר עוד‬
‫— ידוע סיפור מהבעש"ט )הגם שלא‬
‫שמעתי זאת ממו"ח אדמו"ר וכן לא‬
‫ראיתי רשום וגם לא שמעתי מאיש בר‬
‫סמכא ועל כן איני מדייק בלישנא( שפעם‬
‫ישב הבעש"ט עם תלמידיו ובא גוי ופתח‬
‫את החלון וביקש שיבואו לעזור לו בהיותו‬
‫עגלון עם עגלה‪ ,‬וענו התלמידים שאין‬
‫ביכולתם‪ ,‬ואמר 'מאזשעס‪ ,‬טאלקא ניע‬
‫חטשיס' היינו‪ :‬אתה יכול אבל לא רוצה‪.‬‬
‫ואמר על זה הבעש"ט שמכל דבר שרואים‬
‫ושומעים צריך ללמוד הוראה בעבודת‬
‫השי"ת ומן השמים הוא נשלח והגוי‬
‫אמר לנו שאנו יכולים אך איננו רוצים‪.‬‬
‫וכאן בא יהודי שהוא גם בעל בחירה‬
‫ואחרי עבודת אלול‪ ,‬ימי הסליחות ר"ה‪,‬‬
‫עשי"ת‪ ,‬יוה"כ‪ ,‬ד' ימים שבינתיים‪ ,‬סוכות‪,‬‬
‫שמיני־עצרת ושמח"ת‪ ,‬והנה באה שבת‬
‫בראשית‪ ,‬התחלת שנה שצריכה להיות‬
‫ברחבות‪ ,‬ואומר לי שאצלי בבית הכנסת‬
‫איז קאלט און שמוציק‪ .‬קרירות הרי זה‬
‫העדר החום כמו שהחושך הוא העדר‬
‫האור )בלי להיכנס למחלוקת שבדבר(‬
‫ומוסיף גם 'שמוץ'‪ ,‬כלומר "רע בעין"‪...‬‬
‫וכך בכה בלי סוף‪ ,‬נשען על זרועותיו‪,‬‬
‫הכניע ראשו ומעיניו נזלו דמעות בלי‬
‫הרף‪ ,‬וחזר להסביר שלא יזיק ח"ו לאומר‪,‬‬
‫אך היתכן‪ ...‬וכך בלי הפוגות שפך דמעות‬
‫ונאנח‪ ,‬ואף שעשה תנועה בידו כאומר‬
‫לעצמו עד כאן‪ ,‬המשיך שוב ושוב והיה‬
‫ממש פחד לראות‪.‬‬
‫אחר כך עשה גם בידיו לאות הרף‪,‬‬
‫אך שוב ושוב בכה‪ ,‬ממש איום ונורא‪.‬‬
‫אחר כך ציווה לשיר‪ ,‬וכעבור זמן קצר‬
‫סיים את ההתוועדות‪.‬‬
‫לפני כן‪ ,‬באמצע ההתוועדות‪ ,‬אמר‬
‫לר' יוחנן גורדון שיברך את החודש;‬
‫ואמר שעניני צדקה אפשר ומצוה‬
‫להתעסק בהם בשבת‪ ,‬ולכן ימכרו‬
‫ההגבהה וגלילה ויין לקידוש וכו' כנהוג‬
‫בכל שנה‪ ,‬וכן מכיון שבשנה שעברה‬
‫לבש שטריימל‪ ,‬ילבש גם השנה‪ .‬ר"י אמר‬
‫שבשנה הקודמת לא היה לו כובע ואילו‬
‫כעת יש לו‪ ,‬ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫שאף על פי כן ילבש השטריימל וכן‬
‫יגיד תורה‪ .‬והר"י שאל את כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א בכמה למכור‪ ,‬וענה שזה שייך‬
‫לגבאים ואינו מתערב בזה‪.‬‬
‫הוא שאל האם לומר ברכת החודש‬
‫החל מ"יחדשהו"‪ ,‬וכ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫ענה שיאמר מ"מי שעשה"‪ .‬והכריזו את‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪27‬‬
‫המולד והנ"ל בירך את החודש בקול‬
‫וכולם אמרו אמן וכל העת כ"ק אדמו"ר‬
‫שליט"א מסתכל והיה נראה שיש לו‬
‫קורת רוח‪ .‬ואחר כך התחילו למכור את‬
‫המצוות ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א —‬
‫הגם שיש כאלו שאינם מכאן‪ ,‬מכל מקום‬
‫מכיון שביהכנ"ס הוא כללי‪ ,‬מותר ומצוה‬
‫גם להם לקנות‪.‬‬
‫הכריזו שהמשך הפארבריינגען‬
‫בשעה ‪) 6:00‬כעת שעה ‪ .(...4:00‬רבים‬
‫מיהרו לצאת ולחטוף דבר מה‪ ,‬אך‬
‫אחרים נשארו על עמדם בכדי לשמור‬
‫את המקומות‪ .‬ובפרט שכעת כולם‬
‫יודעים שההתוועדות תהיה ארוכה‪.‬‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס בשעה ‪,6:15‬‬
‫התיישב‪ ,‬והתחיל בצורה משמחת‪ ,‬אך‬
‫כל העת היה מורגש איזה מתח‪ .‬הדוחק‬
‫והדחיפות לא פסקו אף לרגע‪ .‬קהל גדול‬
‫ביותר בא‪ ,‬ולכאורה המצב ממש מסוכן‪,‬‬
‫ועד שאד"ש בעצמו פנה מספר פעמים‪:‬‬
‫מען זאל אראפ גיין פון די בענק ]שירדו‬
‫מהספסלים[‪ .‬והגיעו דברים לידי שכ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א הזהיר שבאם לא יהיה‬
‫סדר‪ ,‬יברך ויצא! לאט לאט נרגע המצב‪.‬‬
‫בינתיים התקהלו הילדים מול עיני‬
‫קדשו — כנהוג בכל שנה — וציווה להם‬
‫לשיר לפניו על מדריכיהם‪ ,‬ושרו‪ .‬אחר‬
‫כך אמר שאחד יגיד 'המלאך הגואל'‬
‫ואמר ר' זלמן דוכמן‪ ,‬ואמר להם שיגידו‬
‫'לחיים'‪ .‬אחר כך ציווה שירכזו בקבוקי‬
‫יי"ש‪ ,‬והכינו כארבעים בקבוקים‪ ,‬ורמז‬
‫שיביאו עוד — והתחיל לרמוז לאנשים‬
‫שיבואו לקבל יי"ש עבור המדינות‬
‫שלשם חוזרים‪ .‬אני הייתי הרביעי ונתן‬
‫לי עבור הרשת‪ .‬לר' יחזקאל שפרינגער‬
‫— עבור הכפר‪ ,‬לר' שלמה רוזנפלד‬
‫הזוכה בגורל — עבור המשלחים‪ ,‬קרא‬
‫‪28‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫את ר' ברוך שלום כהן ואמר שישלח‬
‫לאביו עבור צא"ח‪ ,‬לרב רבינוביץ — עבור‬
‫'תורת אמת'‪ ,‬לרב שניאורסון — עבור‬
‫צא"ח בירושלים‪ ,‬לרב יעקובוביץ —‬
‫עבור שיעורי ערב דירושלים‪ ,‬לר' פיניע‬
‫אלטהויז — עבור כללות ארץ ישראל‪.‬‬
‫הראשון היה בנו של ר' בנימין‬
‫גורודוצקי שנתן לו — עבור אביו‪ .‬לר'‬
‫לייב לוין — עבור בית מלאכה בפריז‪ ,‬לר'‬
‫הלל פבזנר — עבור הישיבה‪ ,‬לר' חיים‬
‫טשקענטער — עבור שיעורי צא"ח‪ ,‬לר'‬
‫שלום בער נוטיק — עבור צאגו"ח בפריז‪,‬‬
‫לר' סעדיה ליברוב — עבור מרוקו‪.‬‬
‫אחר כך הכריז שיבואו מערי השדה‬
‫והתחילו לזרום מכל הצדדים וחילק‬
‫לכל אחד בידו‪ ,‬ואמר שכאשר תהיה‬
‫התקרבות גשמית תהיה גם התקרבות‬
‫רוחנית‪ .‬רמז להרבה שיגשו ונתן להם‪,‬‬
‫ולכל אחד הוסיף כמה מילים‪ .‬למשל‪,‬‬
‫לא' אמר — נעמט משקה וועט איר‬
‫אויסברענען די מניעות ועיכובים און‬
‫זעהן אז עס איז גאר ניטא ]תיקח משקה‬
‫— תתגבר על כל המניעות והעיכובים‬
‫ותראה שאינם קיימים כלל[‪ ,‬ועוד הפעם‬
‫הכריזו שכל אחד מערי השדה יבוא ואין‬
‫צורך להמתין להזמנה‪.‬‬
‫ציווה לנגן את ה'בינוני'‪ ,‬הניגון שלפני‬
‫החסידות‪ ,‬ניגון 'לכתחילה אריבער'‬
‫למהר"ש‪' ,‬ימין ה''‪ ,‬ושוב את 'דרכך'‪ ,‬ניגון‬
‫של אדמו"ר האמצעי‪ ,‬ניגון 'ארבע בבות'‪,‬‬
‫'נייע זשוריצי'‪' ,‬אני מאמין' ו'צמאה' החדש‪.‬‬
‫ואמר‪ :‬למרות שהמילים "צמאה" ו"כמה‬
‫לך בשרי" ובודאי 'עך טי דורין מרקו'‬
‫הן לא מילים שמחות — אבל חסידים‬
‫יכולים להפוך ולעשות מזה ניגון שמח‪,‬‬
‫ניגון חתונה‪ ,‬והוסיף בדרך צחות — אולי‬
‫אומרים זאת לנפש הבהמית של החבר‪...‬‬
‫בין הדברים אמר — היום כל בתי‬
‫הרפואה סגורים‪ ,‬ואין חולים‪ .‬כן הזכיר‬
‫אודות קרן השנה‪ ,‬שיתנו במספר "דשן"‬
‫על דעתו‪.‬‬
‫אח"כ בירכו ברכת המזון ואחרי‬
‫תפילת מעריב חילק מכוס של ברכה‬
‫לכל אחד ואחד שעברו לפניו לפי סדר‪,‬‬
‫ונמשך עד שעה ‪ 12:30‬לערך‪.‬‬
‫"לא תיארתי‬
‫רחבות שכזאת"‬
‫ביום א'‪ ,‬כ"ה תשרי בבוקר‪ ,‬נסעתי‬
‫עם ר' משה לאזאר ור' מאיר פרידמן‬
‫ל"גן ישראל"‪ ,‬מרחק שלוש וחצי שעות‬
‫נסיעה בטנדר )החלפנו גלגל וכו'(‪ .‬ראיתי‬
‫את הגן הנהדר הזה — על גבעה בין הרים‬
‫שוכנים כעשרה בתים בני שתי קומות‬
‫או קומה וחצי‪ ,‬ויש בהם כל הלוקסוס‬
‫שבעולם — בית כנסת שגדול מסוכת‬
‫‪ ,770‬חדר אוכל ענקי ומטבח על כל‬
‫המודרניזציה‪ ,‬אגם מים חיים ושם שטים‬
‫ברווזות — פרטי של הגן — והכל לוקס‬
‫דלוקס‪ .‬כאן היה כ"ק אדמו"ר שליט"א‬
‫ואמר כאן דא"ח‪ ,‬ושמעתי שהוא עצמו‬
‫אמר — "לא תיארתי רחבות כזאת"‪.‬‬
‫חזרנו בשעה ‪ ,8:30‬והנה כאשר שאלתי‬
‫את הרב חודוקוב האם יש לי תשובה על‬
‫פתק שהכנסתי‪ ,‬ענה — שכאשר מסר‬
‫לכ"ק אדמו"ר שליט"א היום את רשימת‬
‫האנשים שייכנסו ליחידות‪ ,‬שאלו כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א "והיכן גנזבורג?"‪,‬‬
‫וענה לו חודוקוב שלא נרשם‪ ,‬ואמר לו‬
‫כ"ק אדמו"ר שליט"א שיוסיף אותי בין‬
‫הנכנסים היום‪ ,‬ומספרי ‪.51‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪29‬‬
‫משעה שמונה ורבע קיבל כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א ליחידות‪ ,‬ואני נכנסתי‬
‫אל קודש הקדשים בשעה שבע וחצי‬
‫בבוקר‪ .‬בלילה בשעה ‪ 1:30‬הלכנו לטבול‪,‬‬
‫אחר כך למדתי מאמר עם ר' שלמה‬
‫רוזנפלד והמתנו יחד כל הלילה‪.‬‬
‫שמעתי שאדמו"ר אמר לר' סעדיה‬
‫ליברוב ביחידות שאפשר לעשות‬
‫במרוקו מאתיים אלף בעל שם טוב'ס‬
‫אידן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באוירון מעל ניו יורק‪ ,‬יום ג' כ"ז‬
‫תשרי תשח"י‪ .‬עוד זכיתי להתפלל מנחה‬
‫בביהכנ"ס של כ"ק אדמו"ר שליט"א‪.‬‬
‫הוא שליט"א הביט עלי בעין חודרת‬
‫ועוד הפעם ושוב פעם‪ .‬אחר כך נכנס‬
‫לחדרו‪ ,‬והנה חודוקוב קורא לי‪ .‬שאלני‬
‫מתי הטיסה יוצאת‪ ,‬ועניתי תיכף )השעה‬
‫היתה ‪ .(3:45‬ואז הוא מיד דיבר עם כ"ק‬
‫אדמו"ר שליט"א בטלפון ואמר לי‬
‫להיכנס מיד אל הקודש פנימה‪ .‬מיהרתי‬
‫ללבוש אבנט ונכנסתי‪.‬‬
‫כשבאתי‪ ,‬כ"ק אדמו"ר שליט"א אחז‬
‫את הגרטל בידו )ופ‪ .‬אלטהויז בדיוק יצא(‬
‫ופנה אלי ככל הדברים הבאים להלן‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫אתם נוסעים בטיסה ישירה לבריסל?‬
‫ועניתי בחיוב‪.‬‬
‫אחרי שהרהר רגע אמר‪ :‬אין זה מרחק‬
‫גדול מאנטוורפן‪ ,‬וצריך להשתדל להפיץ‬
‫את המעיינות בכל מקום‪ .‬מסתמא תהיה‬
‫בבריסל חניה של שעה וחצי‪ ,‬תמסרו את‬
‫מספר הטיסה ואנחנו נשלח מברק ואולי‬
‫מישהו יבוא לקבל אתכם‪.‬‬
‫‪ ..‬תבשרו טוב‪ ,‬ומסתמא תגיעו מחר‬
‫בערב‪ ,‬ואולי כדאי לפני שבת להתדבר‬
‫עם צא"ח שינצלו אתכם למסור ד"ש‪.‬‬
‫את עיקר הד"ש לכפר צריך למסור‬
‫שפרינגר ואתה תמסור בכל מקום את‬
‫הנקודה הנוגעת להם‪ .‬והעיקר להפיץ את‬
‫המעיינות‪ ...‬להתחיל משיעור תהילים‬
‫היומי ולהתפלל נוסח האריז"ל‪ ...‬ושכל‬
‫השייך לזה ילמד חסידות‪ ,‬והכוונה‬
‫לכולם ממפ"ם והקומוניסטים ועד לזקני‬
‫החסידים‪ ,‬אצל כולם יש מה לפעול‪...‬‬
‫בטח תשלחו מברק ותודיעו על‬
‫בואכם‪ .‬סעו לשלום‪ ,‬נסיעה צלחה ואני‬
‫ממתין למכתבים שלכם עם הבשורות‬
‫הטובות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ויהי‬
‫בישורון‬
‫מלך‬
‫יומן עשיר ומושבע‪ ,‬רווי אירועים מופלאים ומעמדים נשגבים‬
‫— חודש השביעי תשמ"ה —‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪31‬‬
‫‪‬‬
‫יום ד'‪ ,‬י"ד תשרי‪ ,‬ערב חגה"ס‬
‫אחר בואו של הרבי‪ ,‬הכניס הריל"ג‬
‫כמות גדולה של ד' מינים )המיועדים‬
‫לחלוקה לאורחים(‪ ,‬מאוחר יותר יצא‬
‫והזמין את מקבלי הסטים‪ :‬הזוכים בגורל‬
‫)סט אחד(‪ ,‬ר"מ פוטרפס עבור יהודי‬
‫רוסיה ותלמידי התמימים‪ ,‬ועד רבני‬
‫אנ"ש‪ ,‬קבוצות מייצגות של ריכוזי אנ"ש‬
‫באה"ק‪ .‬החלוקה נערכה בג"ע התחתון‪,‬‬
‫ולאחר שקיבלו את הד' מינים יצא הרבי‬
‫ואמר "שימשיכו את כל ההמשכות‬
‫על כל השנה"‪ .‬הנוכחים עברו בשורה‬
‫ולכמה מהם אמר "בשורות טובות‪,‬‬
‫הצלחה רבה"‪.‬‬
‫אח"כ נכנסו תושבי כפ"ח למסור‬
‫לרבי אתרוגים‪ .‬ועד כפ"ח מסר שני‬
‫אתרוגים בקופסאות עץ־זית מהודרות‪,‬‬
‫הרב א‪ .‬גרליק מסר אתרוג מפרדסו‪,‬‬
‫ושליח של משפחת ריבקין מסר אתרוג‬
‫נוסף‪.‬‬
‫לאחר מכן בירך הרבי וציין את הר"ת‬
‫של השנה ה'תשמ"ה — השנה תהא שנת‬
‫מלך המשיח‪) .‬בשעת הברכה נדחפו‬
‫הבחורים בג"ע התחתון‪ ,‬ובסיומה פנה‬
‫הרבי לרב"ק והורה לו לומר לבחורים‪:‬‬
‫"שילכו ללמוד הל' סוכה והל' ד' מינים"‪,‬‬
‫ומיד הוסיף "אני מתכוין בפועל"(‪.‬‬
‫אחה"צ נכנס הרבי בשעה ‪ 7.15‬לערך‪,‬‬
‫עם סיום התפלה הכריז שלש פעמים‬
‫"גוט יום טוב" והתחיל לשיר "ושמחת‬
‫בחגך"‪ ,‬במשך השירה עודד הרבי את‬
‫הקהל בתנועות נמרצות מאוד — "זמן‬
‫שמחתנו" החל‪...‬‬
‫לאחר השיר אמר הרבי שיחה‪ ,‬אותה‬
‫פתח בדברי "מוסר שבחסידות"‪ ,‬ע"כ‬
‫שלא הדפיסו את השיחות שנאמרו‬
‫‪32‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בשנה שעברה‪ ,‬ונשכחו‪ .‬והבעיה שאין‬
‫למי לבוא בטענות‪ ,‬ולנמצא בערי‬
‫השדה‪ ,‬נשאר לפנות לקב"ה‪ ...‬ובהמשך‬
‫לכך‪ ,‬שלל טענת בעלי "הזקן הלבן"‪:‬‬
‫שבעוד ובביהמ"ק רקדו רק חסידים‬
‫ואנשי מעשה‪ ,‬אילו השאר נותרו עומדים‬
‫מהצד‪ ,‬הרי שכאן רוקדים ברחוב צעירים‬
‫בצד זקנים‪.‬‬
‫בענין האושפיזין‪ ,‬אברהם והבעש"ט‪,‬‬
‫הודגש השנה )בכל השיחות( ההבדל בין‬
‫ה"חסידיש'ע אושפיזין" לאלו שבזהר‪,‬‬
‫לאחר שאשתקד הודגש המשותף‪,‬‬
‫אברהם נתנסה בעשרה נסיונות‪ ,‬בניגוד‬
‫ל"בעל שם'סקע הנהגה" — הנהגה ניסית‪.‬‬
‫הרמב"ם היומי עוסק בקטורת‬
‫הקשורה לסוכות‪ ,‬שהרי גרמה לענני‬
‫כבוד‪ .‬מהשיעור היומי בחומש למד‬
‫הוראה משבט דן שהיה מאסף לכל‬
‫המחנות — להשלים הבירורים‪.‬‬
‫חידוש השנה — )א( הר"ת השנה‬
‫תהא שנת מלך המשיח‪ ,‬ולא להוסיף‬
‫ענינים לזה‪ ,‬דבר שגרם לריחוק לומדים‬
‫מהחסידות‪) .‬ב( שהשנה מזג האויר‬
‫בהיר‪ ,‬ולא גשום‪ ,‬לעומת אשתקד‪,‬‬
‫ההוראה מכך — יש לשמוח ולרקוד‬
‫ברחוב‪ ,‬בפועל ממש‪.‬‬
‫השיחה נמשכה כשעה )וכך גם‬
‫שלשת השיחות הבאות(‪ .‬כשיצא הרבי‬
‫עמדו מס' אנשים ליד המדרגות בדומיה‪,‬‬
‫שא‪."...‬‬
‫"שא שטיל‪ַ ,‬‬
‫אמר להם הרבי‪ַ ,‬‬
‫כעבור כמחצית השעה יצא‬
‫הרבי לסוכת האורחים והורה לר"מ‬
‫ירוסלבסקי ללכת לפניו‪ .‬הרבי חצה את‬
‫הסוכה לאורכה‪ ,‬ועלה על במה מיוחדת‬
‫שהוכנה לכך מראש‪ ,‬ועליה הוצב‬
‫שטענדער‪ .‬השטענדער עמד כשפניו‬
‫לאנשים )ואחוריו לנשים( וכשעלה הרבי‪,‬‬
‫הסיט את השטענדער ונעמד כשפניו גם‬
‫לגברים וגם לנשים‪.‬‬
‫כעבור כשלשת רבעי שעה‪ ,‬נכנס‬
‫הרבי לחדרו‪.‬‬
‫ב‪ 10:00‬ירד הרבי לתפילה ועודד בידו‬
‫את השירה מספר פעמים וכך גם בכל‬
‫תפילות החג‪.‬‬
‫תוכן הברכה )שארכה כעשרים וחמש‬
‫דקות(‪ :‬בסוכות מתבטאת השמחה‬
‫על הכתרת המלך שנפעלה בר"ה‪ ,‬וכן‬
‫הקשר לאחדות ישראל‪" ,‬ויהי בישורון‬
‫מלך"‪ .‬וכל זה בא לידי ביטוי‪) ,‬א( בד'‬
‫מינים‪ ,‬ו)ב( בסוכה שבה יושבים העשיר‬
‫והעני באותה הפשטות‪ .‬ובפרט בסוכה‬
‫זו שתפקידה לשמש את האורחים —‬
‫הכנסת אורחים‪ .‬הרבי סיים בברכת‬
‫"יו"ט שמח‪ ,‬בשורות טובות ושמחות‪,‬‬
‫החל מהשמחה המשמחת ביותר שהנה‬
‫בא משיח‪."...‬‬
‫אחר תפילת מנחה )שהתקיימה‬
‫ב‪ (5:45‬חזר הרב י‪ .‬כהן על שיחת כ"ק‬
‫אד"ש מליל ב' דחה"ס תשד"מ )בעקבות‬
‫השיחה שנאמרה בליל אמש‪ ,‬במהלכה‬
‫תבע הרבי שילמדו את השיחות‬
‫שנאמרו בשנה בעברה(‪.‬‬
‫בתום הברכה איחל לר"מ ירוסלבסקי‪,‬‬
‫גם בשם האורחים‪" ,‬ישר כח גדול"‪.‬‬
‫מעריב התפללו בשעה ‪ ,7:15‬בסיומה‬
‫של התפלה אמר הרבי שיחה‪:‬‬
‫כ"ק אד"ש יצא מהסוכה היישר‬
‫לספריה‪ ,‬ובדרכו עודד בידו הק'‬
‫את הקהל ששר‪ .‬כשהגיע למדרגות‬
‫הספריה‪ ,‬מחא כפים לילד שעמד ושר‪,‬‬
‫ולפני הכניסה הסתובב הרבי והניף שני‬
‫ידיו במרץ אל עבר הקהל‪ ,‬וגם לאחר‬
‫שנכנס לבית המשיך להניף ידיו הק'‪.‬‬
‫בלילה זה‪ ,‬שבו התחילה השמחה‬
‫בביהמ"ק — מעלין בשמחה‪ .‬השוני בין‬
‫שני האושפיזין יצחק והמגיד‪ ,‬בניגוד‬
‫לעולה תמימה‪ ,‬הרי המגיד נולד בבית‬
‫לא חסידי )דלא כשאר הרביים(‪ .‬ההוראה‬
‫משיעור החומש‪" :‬על במותימו תדרך"‬
‫— לנצל את הבמה )הרחוב( של הגוי‬
‫לקדושה‪ .‬והקשר לשיעור הרמב"ם היומי‬
‫— קרבן התמיד‪ ,‬א‪ .‬כהכנה למחר‪ .‬ב‪ .‬ק"ש‬
‫וג' ראשונות בתפלה )תמידים(‪ ,‬מעלין‬
‫בהן ביו"ט והן בהתלהבות מיוחדת‪ ,‬וא"כ‬
‫צריך להשלים הריקודים של אתמול‪,‬‬
‫ולהעלות בקודש היום‪ ,‬ובשטורעם‬
‫שיביא את "שטורעם הגאולה"‪) .‬בשיעור‬
‫היומי ברמב"ם של מחר מוזכר סוכות(‪.‬‬
‫כנהוג בשנים האחרונות‪ ,‬רקדו כל‬
‫הלילה בצומת הרחובות קינגסטון־‬
‫מונטגומרי בשמחה עצומה‪ .‬ללא‬
‫תזמורת רקדו בהתלהבות והשירה‬
‫היתה אדירה‪" ...‬מי שלא ראה שמחת‬
‫בית השואבה — לא ראה שמחה מימיו"‪...‬‬
‫‪‬‬
‫ט"ו תשרי‪ ,‬יום א' דחה"ס‬
‫כ"ק אד"ש הגיע ל‪ 770‬בשעה ‪8:00‬‬
‫בערך‪ ,‬ויצא לסוכה‪ ,‬כעבור דקות ספורות‬
‫מסר את הד' מינים לר' מ‪ .‬הארליג‪ ,‬עבור‬
‫הקהל שעבר בתור ובירך‪.‬‬
‫אחה"צ יצאו אנ"ש והתמימים לבתי־‬
‫מרפא ובתי־אבות לזכות יהודים במצות‬
‫נטילת לולב‪.‬‬
‫הלילה תוך כדי ריקוד חוברה מנגינה‬
‫למילים "השנה תהא שנת מלך המשיח"‬
‫)ע"פ המנגינה לפסוק "כמופת הייתי"(‬
‫השיר הפך ללהיט המושר בפי כל‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫‪‬‬
‫ט"ז תשרי‪ ,‬יום ב' דחה"ס‬
‫ב‪ 7:30‬הגיע הרבי ל‪ 770‬ומיד יצא‬
‫לסוכה‪ ,‬הסדר הונהג כמו אתמול‪.‬‬
‫אחר תפלת שחרית‪ ,‬כשיצא הרבי‬
‫לספריה‪ ,‬נגש אליו ילד קטן שאמר "גוט‬
‫יו"ט" הרבי חייך והושיט ידו לברכה‪.‬‬
‫אחריו נגש אחיו של הילד והרבי הושיט‬
‫גם לו את ידו הק'‪.‬‬
‫אחר תפלת מעריב הכריז הרבי "גוט‬
‫שבת" ומיד פתח בשיחה‪:‬‬
‫החילוק בין האושפיזין — יעקב שאמר‬
‫"מעט ורעים היו שני חיי"‪ ,‬לעומת אדה"ז‪,‬‬
‫שנבחר מתוך כל תלמידי המגיד לכתוב‬
‫את השו"ע‪ ,‬ועוד נאמר לו ע"י המגיד‬
‫שיד החסידים תהיה על העליונה‪.‬‬
‫ביאור בשיעור היומי ברמב"ם‪ :‬מדוע‬
‫אינו מזכיר את השיר שהיו הלווים‬
‫אומרים ביו"כ‪ .‬סיום שיעור בחומש‬
‫"לעיני כל ישראל" מרמז על האושפיזין‪:‬‬
‫יעקב‪ ,‬ואדה"ז — שני אור‪ ,‬לזמן )אותיות‬
‫זלמן(‪ .‬בענין השמחה — יש לרקוד ברה"ר‬
‫דוקא‪ ,‬ויה"ר שיתבטלו כל הכתלים‬
‫המגבילים ונוכל להביא שמחה זו לתוך‬
‫בית המדרש שמחה פורצת גדר‪...‬‬
‫ואכן הלילה אחר שעות רבות של‬
‫ריקוד ברחוב‪ ,‬צעדו הרוקדים ל‪ 770‬ושם‬
‫רקדו ב"זאל" הגדול"‪ ,‬בשלב מסוים עלו‬
‫כולם על השולחנות והמשיכו לרקוד עד‬
‫אור הבוקר‪ .‬שמחה פורצת גדר‪...‬‬
‫‪‬‬
‫י"ז תשרי‪ ,‬שבת חוהמ"ס‬
‫במוצש"ק לאחר תפלת ערבית פתח‬
‫הרבי בשיחה‪ .‬בה הוסבר כי סעודת‬
‫"מלוה מלכה" במוצש"ק קשורה עם‬
‫ה"שטורעם דשבת" )ומאידך נערכת‬
‫אחר הבדלה(‪ ,‬וא"כ אחרי שמחת בית‬
‫השואבה‪ ,‬יסעדו וימשיכו לרקוד בכוחות‬
‫מחודשים‪.‬‬
‫כ"ק אד"ש עמד על המשותף‬
‫לאושפיזין — משה ואדמו"ר האמצעי —‬
‫)הוספה ב(תורה‪ ,‬באופן דרחובות הנהר‪,‬‬
‫לגבי האושפיזין דאתמול )אף שגם‬
‫ענינם תורה(‪.‬‬
‫המנוגד )והמשלים( ביניהם‪ :‬משה‬
‫— מאז שנעשה למנהיג‪ ,‬בני דורו חיו‬
‫בהרחבה‪ .‬לעומת מצבם הרע של‬
‫היהודים בזמן אדמו"ר האמצעי‪ ,‬וזמן‬
‫נשיאותו הקצר‪ .‬ההוראה‪ :‬אין להתחשב‬
‫במצבו הקשה‪" ,‬בני עניים" — "כי מהם‬
‫)דוקא( תצא תורה"‪ ,‬ולכן‪ ,‬יש לדחות את‬
‫מחשבות המונעות‪.‬‬
‫בהמשך לזה אמר שלכל יהודי מגיע‪,‬‬
‫ע"פ דין תורה‪ ,‬סעודת שלמה בשעתו‬
‫)בכמות ובאיכות(‪ ,‬מידי יום ביומו‪.‬‬
‫חידוש שמחת הלילה בכלי זמר‪,‬‬
‫קשור עם שיעור הרמב"ם היומי בו‬
‫נפסק שניסוך המים כשר רק בכלי‪.‬‬
‫בפועל יש לשמוח שמחה של קדושה‬
‫ברחוב‪ ,‬בזמן הגלות‪ ,‬ולא להפחית מערך‬
‫פעולתו‪ ,‬ע"י אמירה ש"הריני כאסקופה‬
‫הנדרסת וכו'"‪.‬‬
‫]כשדובר אודות לימוד אפילו‬
‫מתוך צער‪ ,‬התעלף אחד הבחורים‪,‬‬
‫הרבי הפסיק והודיע שכאשר תסתיים‬
‫ההתעניינות המבלבלת )בבחור(‪ ,‬ויודיעו‬
‫שגמרו להביט‪ ,‬תומשך השיחה; ואין‬
‫טענה‪ ,‬רק שלא רוצים לערב ענינים‪...‬‬
‫ביקש שימצאו רב שיפסוק האם גמרו‬
‫כבר‪ ...‬שאל האם ישנו מישהו המסוגל‬
‫לומר באופן ברור — מה קורה?‪ ...‬הריל"ג‬
‫ענה שה"הצלה" לקחו את הבחור והרבי‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪35‬‬
‫המשיך והסביר‪" :‬שהלומד תורה מעוני"‬
‫אין הכוונה שיחלש‪ ,‬כמובן‪ ,‬כי אז אין‬
‫אפשרות ללמוד כלל אפי' לא שו"ע‪.‬‬
‫אח"כ שאל האם דחפו את הבחור?‪[...‬‬
‫שישאלו ע"ז בישיבות‪ .(...‬ובסיום דובר‬
‫על הריקוד — בשמחת ביה"ש — ע"י רגל‬
‫המגביה את הראש‪ ,‬וכל המרבה והזריז‬
‫הרי"ז משובח‪.‬‬
‫כשירד הרבי מהבימה הבחין‬
‫בממונה שהחזיק מקרופון‪ ,‬וסימן לו‬
‫תנועה של תמיהה באמרו "הרי אוחזים‬
‫לפני הבדלה"‪" ...‬האם הבדלת‪."...‬‬
‫)כבכל‬
‫לפני שנכנס לחדרו שאל את הרב ל‪.‬‬
‫ביסטריצקי "מה קרה לו?" )לבחור הנ"ל(‬
‫"ומה נעשה לו?" ולאחר שעדכן את אד"ש‬
‫בנעשה איתו‪ ,‬אמר הרבי "יישר כח"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום א‪ ,‬י"ח תשרי‪ ,‬ב' דחוהמ"ס‬
‫השיחה נמשכה‬
‫השיחות הבאות(‪.‬‬
‫כשעה‬
‫בשעה ‪ 10:15‬נסע לביתו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ב'‪ ,‬י"ט תשרי‪ ,‬ג' דחוהמ"ס‬
‫ב‪ 10:15‬יצא הרבי מחדרו וחילק צדקה‬
‫לילדים‪ ,‬לאחר שסיים נתן גם לצלם ל‪.‬י‪.‬‬
‫פריידין מטבע לצדקה ואמר לו "דמי‬
‫טרחה" )הנ"ל סייע לארגון הסדר בשעת‬
‫החלוקה(‪ .‬אח"כ שב לחדרו וכעבור מס'‬
‫דקות יצא לתפלת שחרית‪.‬‬
‫אחה"צ התקיים כינוס צא"ח העולמי‬
‫ה‪ 29‬ב"זאל" הגדול‪ .‬אורחים רבים האזינו‬
‫באולם המלא לנאומיהם של זקני אנ"ש‬
‫ושלוחי כ"ק אד"ש בעולם‪ ,‬שדווחו על‬
‫פעולות צא"ח בשנה האחרונה‪ ,‬והתוו‬
‫תכנית לעתיד‪ ,‬כבכל שנה עמד במרכז‬
‫הכנס נאומו של הרב ח‪.‬מ‪.‬א‪ .‬חדקוב‪,‬‬
‫הכנס הסתיים סמוך לתפילת מעריב‬
‫)בשעה ‪.(7:00‬‬
‫הרבי יצא לביתו בשעה ‪ 2:20‬וחזר‬
‫כעבור ‪ 45‬דקות לערך‪.‬‬
‫כרגיל בחה"ס אמר הרבי שיחה אחר‬
‫התפלה‪ ,‬בתחלה הבהיר הרבי שאין‬
‫טעם לחפש "פשעט'לעך" ו"קונצים"‬
‫אודות מעלתו של כל אחד מהלילות‬
‫על חבירו‪ ,‬כמו גם בכל חג על החגים‬
‫האחרים‪ ,‬כי אכן ישנה מעלה אמתית‬
‫מיוחדת‪ .‬בהמשך עמד על המשותף‬
‫בין האושפיזין אהרן והצ"צ שפעלו‬
‫באהבת ישראל‪ ,‬והשוני‪ :‬לעומת אהרן‬
‫האוהב את הבריות‪ ,‬הרי הצ"צ איחד‬
‫באהבת ישראל את גדולי ישראל‪ .‬הקשר‬
‫לשיעור החומש — "וללוי אמר" מלשון‬
‫ילוה אישי‪ .‬שאל "קלאץ קאשע" מתוך‬
‫שיעור הרמב"ם היומי )ומאן דכר שמי'‬
‫את שיחת היום פתח הרבי בהסבר‬
‫על המשותף בין האושפיזין‪ :‬יוסף‬
‫שהיה משנה למלך‪ ,‬והמהר"ש — הנהגה‬
‫ד"לכתחילה אריבער"‪ .‬ההבדל‪ :‬במצב‬
‫היהודים — "טוב ארץ מצרים"‪ ,‬כנגד גזרת‬
‫המלכות בזמן המהר"ש )הגם שבוטלו‬
‫באופן ד"לכתחילה אריבער"(‪ .‬וההוראה‬
‫לשמח יהודים בכל מצב ע"י ריקוד בכל‬
‫רגע פנוי )מלבד התפלות( כר' יהושע‬
‫בן חנניה‪ .‬בשיעור החומש מרומזים‬
‫האושפיזין‪ :‬וליוסף אמר‪ ,‬ושמואל — ר"ת‬
‫מגד‪ ,‬שמים‪ ,‬ארץ‪ ,‬ומראש הררי קדם‪.‬‬
‫ל — "לכתחילה אריבער"‪ .‬שיעור הרמב"ם‬
‫היומי‪ .‬וסיים בהוראה משמחת ניסוך‬
‫‪36‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫לפני הלל הביא הר"מ הארליג את‬
‫ד' המינים לרבי‪ ,‬הכריכות )האוגדות‬
‫את הלולב עם ההדסים והערבות( היו‬
‫גבוהות מתחתית הלולב )יותר מטפח(‪,‬‬
‫והרבי הוריד כל כריכה בנפרד והידק‪.‬‬
‫המים‪ :‬דבר פשוט — הרי מתוך רקוד‬
‫פשוט נרקוד לקראת משיח צדקנו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ג'‪ ,‬כ' תשרי‪ ,‬ד' דחוהמ"ס‬
‫‪ 20‬דקות אחר בואו של הרבי ל‪770‬‬
‫יצא לסוכה‪.‬‬
‫בשעה ‪ 2:00‬התקיים כינוס ילדים‪ .‬את‬
‫י"ב הפסוקים אמרו הפעם ילדים — אורחים‬
‫— מכל רחבי תבל‪ ,‬בסיומם ביקש המנחה‬
‫הר' י‪.‬י‪ .‬הכט מכל הנוכחים להודות להם‬
‫במחיאות כפיים‪ ,‬הקהל נענה בשמחה וגם‬
‫הרבי הצטרף ומחא כפיו‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪37‬‬
‫בכנס אמר הרבי ג' שיחות )כמנהגו(‪,‬‬
‫בשיחה הראשונה הזכיר שכבכל צבא‪,‬‬
‫כך גם בצ"ה ישנם שני סוגי כינוסים‪) :‬א(‬
‫כינוס החלטות טובות למלחמה ביצה"ר‪.‬‬
‫)ב( כינוס שמחת הנצחון וחלוקת מתנות‬
‫לחייל בצ"ה ולמשפחתו‪ ,‬ע"י המפקד —‬
‫ממה"מ‪.‬‬
‫בשיחתו השני' דיבר הרבי על‬
‫מעלת היום‪ ,‬יום ג' שהוכפל בו כי טוב‬
‫— טוב לעצמו‪ ,‬וטוב לזולת‪ .‬ומברכות‬
‫ה' להצלחה‪ :‬מגד שמים — ברוחניות‪,‬‬
‫ומתהום — בגשמיות‪ .‬הרמב"ם היומי‬
‫עוסק בדיני נותר ומלמדינו להזדרז‬
‫בקיום תומ"צ מתוך עונג ושמחה‪.‬‬
‫סיום הכנס )השיחה הג'( בחלוקת‬
‫ג' מטבעות )א( לצדקה‪) .‬ב( צדקה‬
‫הקשורה בסוכות או בעזרה לנצרכים‬
‫בשמחת החג‪ .‬כטוב בעיניכם‪ .‬והורה‬
‫לחתום בניגוני שמחה ובריקוד לקראת‬
‫משיח עם רכוש גדול של "סטארים"‬
‫)"נקודות"(‪ ,‬שכל אחד קיבל על‬
‫הצטיינות מעשיו‪.‬‬
‫צווה לשיר "ווי וואנט"‪" ,‬אך צדיקים"‬
‫ו"שיבנה ביהמ"ק"‪ .‬לפני ששרו ביקש‬
‫המנחה שישירו לכבוד כינוס חיילי‬
‫המלך את השיר "ויהי בישורון מלך"‪.‬‬
‫המדריכים והמדריכות נגשו לקבל‬
‫מטבעות‪ .‬לאחת המדריכות נפלו‬
‫המטבעות והרבי התכופף להרימם‪.‬‬
‫בדרכו לחדרו התכופף הרבי ולחץ יד‬
‫לילד קטן‪ .‬הכינוס הסתיים ב‪ 4:30‬לערך‬
‫וכרבע שעה לאחר מכן נסע הרבי לביתו‬
‫ושב כעבור שלשת רבעי שעה‪.‬‬
‫את שיחתו היומית פתח הרבי‬
‫בהוראה‪ :‬למרות ריבוי הענינים‬
‫בהושע"ר; אמירת חומש דברים‪ ,‬ספר‬
‫‪38‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫תהילים‪ ,‬מאמרי זוהר וכו' צריך להעלות‬
‫בקודש בשמחה‪ ,‬להרבות באיכות בזמן‬
‫הקצר‪.‬‬
‫את המשותף לשני האושפיזין קישר‬
‫הרבי למלכות; דוד מלכא — הקשור‬
‫לכתר‪ ,‬ואדמו"ר נ"ע — ספי' המלכות —‬
‫נולד בשנת כתר"א‪ ,‬בעשרים )בגמט'‬
‫כת"ר( במרחשון‪.‬‬
‫והשוני ביניהם‪ :‬אצל דוד נאמר "דם‬
‫רב שפכת"‪ .‬והפכו — "שלום"‪ ,‬שמו של‬
‫הרש"ב‪ .‬וההוראה‪ :‬עם ה"קלוגינקער"‬
‫)שטוען — "מספיק לרקוד"( יש לנהוג‬
‫עמו באופן ד"ירגיז" — "דם רב שפכת"‪.‬‬
‫אך על הזולת צריך להשפיע בדרכי‬
‫נועם‪ .‬והמעשה הוא העיקר — להזדרז‬
‫באמירת התיקון‪.‬‬
‫הרבי הזכיר את המנהג לחלק‬
‫תפוחים מתוקים — מקופת הקהל —‬
‫ולאכלם בסוכה‪ ,‬וכשיחזרו לביתם‪...‬‬
‫ושתהיה שנה טובה ומתוקה‪...‬‬
‫ההוראה מהרמב"ם — קהל אחד‬
‫— אחדות ישראל כפי שיהי' בגאולה‬
‫העתידה‪.‬‬
‫כשפסע חזרה לחדרו נפל סידור‬
‫מאחד השולחנות‪ ,‬הרבי התכופף‬
‫להרימו‪ ,‬נשקו בעודו פתוח והניחו על‬
‫השולחן‪.‬‬
‫בעקבות דברי הרבי‪ ,‬חילקו הגבאים‬
‫מיד אחר התפלה‪ ,‬אלפי תפוחים לקהל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליל הושענא רבה‬
‫בשעה ‪ 1:00‬נכנס הרבי לאמירת‬
‫תהילים‪ ,‬על הבימה עמד מיקרופון‪,‬‬
‫וחבילת דולרים היתה מונחת בצדה‪.‬‬
‫בעת אמירת הספר הראשון ישב הרבי‪,‬‬
‫ואח"כ עמד עד הסוף‪.‬‬
‫לאחמ"כ פנה הרבי ואמר‪" ,‬כמדובר‬
‫בשנה הקודמת‪ ,‬יחלקו דולרים‬
‫)לטנקסטים( והדבר ימשיך ברכות‪ ,‬עד‬
‫לברכה הכי גדולה הגאולה האמיתית‬
‫והשלימה"‪ .‬הרבי חילק דולרים‬
‫לטנקסטים )ע"י שולחן שניצב בסמוך‬
‫לבימה( ויצא מהזאל בשעה ‪ 2:45‬לערך‪.‬‬
‫לאחר כשעה נסע לביתו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ד'‪ ,‬כ"א תשרי‪ ,‬הושע"ר‬
‫שחרית החלה ב‪ .10:20‬באחת‬
‫ההקפות עצר הרבי‪ ,‬באמצע‪ ,‬השעין את‬
‫האתרוג על הסידור‪ ,‬וסידר את ההדסים‬
‫והערבות‪ .‬בסוף התפלה הכריז ‪ 5‬פעמים‬
‫"גוט יו"ט"‪.‬‬
‫לאחר התפלה יצא הרבי לסוכה‬
‫והחל לחלק "לעקאח" לאורחים שלא‬
‫קיבלו בעיוה"כ‪ .‬התור הארוך של‬
‫הגברים ולאחריהם הנשים הסתיים‬
‫בערך בשעה ‪.3:30‬‬
‫‪‬‬
‫הנה כמה סיפורים שהגיעו לידינו‬
‫ממהלך החלוקה‪:‬‬
‫להרב שלמה אייזנר מזכיר איגוד‬
‫הרבנים‪ ,‬קרא הרבי — אחר שהתחיל‬
‫להתרחק — ואמר שידאג להקים את‬
‫המצבה )על קבר אימו שנפטרה בערב‬
‫חה"ס( מהר; הרב לוין מבלגיה קיבל‬
‫מס' פרוסות והרבי הורה שיאפו עוגה‪,‬‬
‫יערבו בה חתיכות מהלעקאח‪ ,‬ויחלקו‬
‫לכל מתפללי בית הכנסת שלו; לרבנית‬
‫עבער )הנמצאת בשליחות ברומניה(‬
‫נתן הרבי פרוסת עוגה במפית עבור‬
‫"נשי ובנות חב"ד ברומניה" ואח"כ מסר‬
‫לה חתיכה נוספת עבור בעלה כדי‬
‫שימסור "לכל היהודים ברומניה"‪ ,‬ונתן‬
‫לה גם שני פרוסות נוספות עבור הרב‬
‫רוזן )ע"י בעלה( והוסיף ואמר "תאמרי‬
‫לו שזה ממני"‪.‬‬
‫אחד מאנ"ש שילדיו קבלו מכ"ק‬
‫אד"ש מטבעות לצדקה‪ ,‬בכנס צ"ה‬
‫שהתקיים בימי חוהמ"ס‪ ,‬הואיל לתת‬
‫את תמורתם עבור הדפסת הלקו"ש‬
‫שיצא־לאור להושע"ר‪ .‬אשתו של הנ"ל‬
‫)שלא ידעה מהמעשה( עברה במהלך‬
‫החלוקה‪ ,‬יחד עם שני ילדיה‪ ,‬והרבי שאל‬
‫אותה )באידיש(‪" ,‬האם אלו הם הילדים‪,‬‬
‫שלזכותם הוקדש הליקוט?" היא לא‬
‫הבינה‪ ,‬וכ"ק אד"ש חזר על שאלתו‬
‫בלה"ק‪) .‬יצויין כי על הליקוט הודפסו‬
‫רק שם הילדים ושם אמם‪ ,‬ללא שם‬
‫משפחה‪.(...‬‬
‫לרב י‪ .‬סגל שביקש פרוסת עוגה‬
‫לאביו‪ ,‬הרב משה סגל‪ ,‬אמר הרבי‪:‬‬
‫שמעתי שהוא תקע בשופר במוצאי‬
‫יוה"כ ע"י מקום בית מקדשנו‪ .‬שיזכה‬
‫לשנה הבאה‪ ,‬וביתר תוקף עם משיח‬
‫צדקנו‪.‬‬
‫הרב ד‪ .‬ברנד‪ ,‬מעורכי האנציקלופדיה‬
‫התלמודית‪ ,‬עבר והרבי איחל‪" ,‬לשנה‬
‫טובה ומתוקה"‪ .‬הלה ביקש פרוסה גם‬
‫עבור "מכון התלמוד הישראלי" ועבור‬
‫האנציקלופדיה תלמודית‪ .‬הרבי נתן לו‬
‫ושאל "האם תלויה בכם החשת ההוצאה‬
‫של הא‪ .‬תלמודית? הנכם עובדים שם?‪..‬‬
‫מה שמכם?‪ ..‬עליכם לדאוג לזרז את‬
‫העבודה כדי שיצאו כרכים נוספים"‪.‬‬
‫הרבי הורה לו לאפות עוגה גדולה‪ ,‬לערב‬
‫בתוכה את הלעקאח‪ ,‬ולחלק לכולם‪,‬‬
‫והוסיף בחיוך "שזה יספיק ל"ערכים"‬
‫שצריכים עדיין להדפיס‪ ..‬ולשנה טובה‬
‫ומתוקה לכל אחד ואחד"‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪39‬‬
‫הרב ברנד מסר פריסת שלום מהרב‬
‫י‪ .‬הוטנר‪ .‬כ"ק אד"ש ענה‪" ,‬כתבתי לו‬
‫מספר פעמים על כך‪) ,‬ובתנועת תמיהה‬
‫שאל( כבר משך זמן רב לא יצא לאור‬
‫כרך נוסף‪ ,‬מתי יצא הכרך האחרון?" הרב‬
‫ברנד השיב שבשנה שעברה הביא עמו‬
‫ספר מסוים לרבי‪ ,‬והרבי אמר‪ :‬כוונתי‬
‫לא‪ .‬תלמודית‪ .‬רצוני שתבואו ועמכם‬
‫כרכים נוספים!‪ .‬הרב ברנד‪ :‬האם קבל‬
‫כ"ק אד"ש את כרך המפתחות? כ"ק‬
‫אד"ש‪" ,‬כן‪ .‬אך הספר הוא על הערכים‬
‫שכבר יצאו לאור‪ ..‬והעולם דורש דברים‬
‫חדשים‪ ..‬מדוע תתפלפלו עמי‪ ,‬תתפלפלו‬
‫עמהם‪ ..‬ולשנה טובה ומתוקה‪ ,‬וזכות‬
‫הרבים מסייעתן"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר חלוקת ה"לעקאח" התפלל‬
‫הרבי מנחה ב"זאל" הקטן‪ ,‬בסיומה‬
‫התחיל הרבי לשיר "ושמחת בחגך"‬
‫אח"כ יצא לסוכה וחילק עוגה לכמה‬
‫שאיחרו את מועד החלוקה‪.‬‬
‫במשך היום‪ ,‬ברכו‪ ,‬הנשים והילדים‪,‬‬
‫על לולבו של הרבי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליל שמיני־עצרת‬
‫תפלת מעריב התפללו בניגון של ר"ה‪,‬‬
‫ובמהלכה עודד הרבי את השירה )וכך‬
‫גם בשאר תפלות החג(‪ .‬אחר התפלה‬
‫)כלומר‪ ,‬אחר קדיש תתקבל‪ ,‬שהרי‬
‫לא אמרו "עלינו"( הורה לומר משניות‬
‫וקדיש דרבנן‪ .‬טרם צאתו התחיל ניגון‬
‫הקפות לאביו זצ"ל‪.‬‬
‫ב‪ 9:00‬נכנס הרבי להקפות‪ ,‬ומיד‬
‫כשהגיע למקומו פנה לעבר הקהל‬
‫‪40‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫והלהיב את הקהל — ששר ניגון שמחה‬
‫— במשך מספר דקות‪ ...‬שמחת־תורה‬
‫בליובאוויטש דליובאוויטש החלה‪...‬‬
‫אחרי "אתה הראת" הראשון‪ ,‬החל‬
‫לנגן ניגון שמחה‪ .‬בין השני לשלישי‬
‫שר "ופרצת"‪ ,‬תוך כדי מחיאות כפיים‬
‫הלהיב הרבי את הקהל בהנפת שתי‬
‫ידיו בתנועות חזקות‪ ...‬השמחה היתה‬
‫אדירה‪ ...‬בסיום אמירת "אתה הראת"‬
‫החל שוב ניגון שמחה הנ"ל‪.‬‬
‫כבכל שנה הלך הרבי להקפה‬
‫הראשונה והשביעית‪ .‬בין ההקפות‬
‫סימן הרבי לאוחזים בס"ת שיגיעו עד‬
‫לבמה ויקיפו אותה )לחץ ההמונים לא‬
‫איפשר זאת בתחילה(‪ .‬במהלך ההקפות‬
‫הורה הרבי לד"ר וייס לבדוק את הר'‬
‫ש‪.‬ז‪ .‬גורארי'‪ ,‬לאחר הבדיקה אמר לד"ר‬
‫שייגש במקומו ובשליחותו של ש‪.‬ז‪.‬‬
‫גוראי' להקפה‪ ,‬ומשחזר שאל את הרבי‬
‫האם מילא את השליחות כדבעי‪.‬‬
‫בניגון "וכל קרני רשעים" סובב ידו‬
‫נמרצות וסימן להאריך בתנועה הידועה‪.‬‬
‫באחת ההקפות כשהתחילו לשיר‬
‫"השנה תהא שנת מלך המשיח"‪ ,‬חייך‬
‫הרבי חיוך רחב ומחא כפיו‪.‬‬
‫אחר ההקפות התחיל לשיר‬
‫"ושמחת"‪ ,‬שיבנה ביהמ"ק‪" ,‬אל תירא‬
‫וכו' עוצו עצה"‪ ,‬רמז להתחיל "ועד זקנה‬
‫וכו' ‪ . .‬אך צדיקים"; במשך השירה מחא‬
‫הרבי כפיו במיוחד ב"עוצו עצה" וב"אך‬
‫צדיקים"‪ .‬אח"כ התחיל שוב "ושמחת"‬
‫ויצא את ה"זאל"‪ .‬רבים נשארו לרקוד‬
‫ולשיר עד השעות הקטנות של הלילה‪,‬‬
‫והשמחה היתה גדולה‪.‬‬
‫למחרת‪ ,‬ביום שמע"צ‪ ,‬אחה"צ יצאו‬
‫מאות תמימים ואנ"ש בתהלוכות לבתי‬
‫כנסת ברחבי העיר לשמח בהקפות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליל שמח"ת‬
‫להתוועדות נכנס הרבי בשעה ‪,9:00‬‬
‫נכח בה קהל קטן יחסית היות והרבה‬
‫משתתפים טרם שבו מהתהלוכה‪.‬‬
‫בתחלת ההתוועדות קידש הרבי‪,‬‬
‫ומיד פתח והתוועד‪:‬‬
‫שיחה א‪ :‬להמשיך את שמחת שמע"צ‬
‫— שמיני — למע' מז' ימי ההיקף — על‬
‫כל השנה כולה‪ .‬השמחה נמשכת "על‬
‫כל השנה" ולא לנצח‪ ,‬משום שבשמע"צ‬
‫הבא לוקחים שמחה חדשה ונעלית‬
‫יותר‪ ,‬והביא בהקשר לזה כמה דוגמאות‪.‬‬
‫כששרו עודד הרבי את השירה בשתי‬
‫ידיו‪ ,‬ואף סימן לכמה לומר לחיים על‬
‫כוסות גדולים‪ .‬בהמשך לזה אמר את‬
‫השיחה השניה‪ :‬במהלכה תבע שמחה‪,‬‬
‫וטען שיש האומרים לחיים ומסתירים‬
‫את הכוס כך שא"א לראות את כמות‬
‫היין‪ ...‬מתחבאים מאחור‪ ,‬וחושבים‬
‫שאיני רואה‪ .‬הרי רואים על אפם שחסרה‬
‫אצלם שמחת־תורה‪...‬‬
‫שיחה ג‪ :‬אין מצות היום אלא‬
‫בשמחה‪ ,‬וישנו ענין בשמחה גם בפ"ע‪.‬‬
‫וההוראה שיש להפיק מכך‪ ,‬לנצל כל‬
‫רגע פנוי לשמחה וריקודים‪.‬‬
‫שיחה ד‪ :‬האושפיזין דשמח"ת —‬
‫שלמה ואדמו"ר הקודם‪ .‬המשותף‬
‫והשונה ביניהם‪ .‬ההוראה לעסוק‬
‫בהפצת תומ"צ בכל מצב‪.‬‬
‫כשהזכיר כ"ק אד"ש את המניעות‬
‫והעיכובים שהיו לאדמו"ר הקודם גם‬
‫מבית‪ ,‬דמעות חנקו את קולו הק'‪.‬‬
‫באמצע ההתוועדות שלח הרבי‬
‫לשאול את הר' ד‪ .‬רסקין האם כולם חזרו‬
‫מהתהלוכות‪ .‬ובסיום ההתוועדות ביקש‬
‫שיכריזו על הסדר‪ ,‬ההקפות וכו'‪) ,‬ע"מ‬
‫שההקפות יהיה מתוך בריאות הגוף(‪.‬‬
‫אחרי שהכריזו על זמן ההקפות והקידוש‬
‫המתקיים — כבכל שנה — על השדרה אמר‬
‫הרבי "כל הצריך לעשות ברכה אחרונה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪41‬‬
‫כאן‪ ,‬יעשה זאת כאן!"‪ .‬ההתוועדות נגמרה‬
‫ב‪ 12:30‬לערך וכמחצית־השעה לאחר־‬
‫מכן התחילו ההקפות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כשנכנס הרבי המתינו על הבמה‪,‬‬
‫שגריר ישראל באו"ם‪ ,‬בנימין נתניהו‪,‬‬
‫‪42‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫ופמלייתו‪ .‬השגריר פנה לרבי באנגלית‪,‬‬
‫הרבי ענה בלה"ק‪ ...‬ומכאן ואילך‬
‫התנהלה כל השיחה בשפה זו‪ .‬השיחה‬
‫שערכה כחצי שעה )בעוד הקהל עומד‬
‫ומצפה(‪ .‬השיחה נסבה )לפי השמועה(‬
‫על מצב הבטחון בארץ ובלבנון‪ ,‬היחס‬
‫לסוריה‪ ,‬תוצאות הבחירות‪ ,‬מהלכיה‬
‫של ממשלת ישראל בעבר ובהווה‪.‬‬
‫הרבי חזר באזני השגריר את דעתו‬
‫הק' המפורסמת בענינים אלו‪ .‬במהלך‬
‫השיחה ברך הרבי את השגריר על‬
‫תפקידו החדש‪.‬‬
‫בתום השיחה הסתובב הרבי לקהל‬
‫ששר ניגון שמחה ומחא כפיו )בהמשך‬
‫ההקפות דיבר הרבי עם האורחים הנ"ל‬
‫עוד מספר פעמים(‪.‬‬
‫אח"כ ניגש הרש"ג ושוחח עם הרבי‪,‬‬
‫ואחריו נגשו מזכיר הב"ד הר' י‪ .‬דברווסקי‬
‫והרב ש‪.‬ז‪ .‬דבורקין‪.‬‬
‫אחרי "אתה הראת" הראשון התחיל‬
‫לנגן את ניגון ההקפות לאביו זצ"ל‪.‬‬
‫לפני פעם הב' ביקש הרבי שיכבדו‬
‫את האורחים הנ"ל באמירת הפסוקים‬
‫ואח"כ התחיל לשיר "ופרצת"‪ .‬בפעם‬
‫השלישית והתחיל הרבי ניגון שמחה‬
‫)שלא כרגיל( אח"כ הורה למכור פסוק‬
‫ופרצת וכו'‪ .‬באמירת הפסוקים — ג"פ‬
‫— כובד הרבי אח"כ הסתובב ושר את‬
‫הניגון לאביו הנ"ל‪.‬‬
‫לפני הקפה הג' הורה הרבי שיכבדו‬
‫את השגריר וחבריו‪ ,‬בעת ההקפה שרו‬
‫"וכל קרני רשעים" הלהיב הרבי את‬
‫השירה בתנועות ומחיאות כפים חזקות‪.‬‬
‫לאחר "עלינו" רמז לחזן הרב מ‪.‬‬
‫טלישבסקי לשיר "יה"ר וכו' שיבנה"‪.‬‬
‫לפני שיצא הסתובב הרבי והכריז‬
‫)הלשון אינו מדויק( "אין מזרזין אלא‬
‫למזורזים‪ ,‬ולכן יאמרו חת"ת‪ ,‬יעבירו‬
‫את הסדרה שמו"ת ויתחילו את שיעור‬
‫החומש דפ' בראשית — בשמח"ת‪...‬‬
‫שזו עבודה גדולה‪ .‬ויה"ר שיתקבלו‬
‫תפילותינו או שכבר התקבלו תפילותינו‪,‬‬
‫ותהיה זו שנת אורה‪ ,‬שנת שמחה‪ ,‬ושנת‬
‫גאולה עד לביאת משיח וכו'"‪ .‬התחיל‬
‫לשיר "ושמחת" ויצא לחדרו‪.‬‬
‫כל הלילה רקדו התמימים ואנ"ש‬
‫ב‪ ,770‬אין לתאר במילים את השמחה‬
‫שאפפה את כל הקהל‪ ...‬שמחה פורצת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ו'‪ ,‬כ"ג תשרי‪ ,‬שמח"ת‬
‫בעת ההקפות שאל את א' "האם‬
‫למד כבר ג"פ רמב"ם?"‪ .‬לשני פנה ושאל‪,‬‬
‫"האם לומד פ"א רמב"ם או ג"פ" וכשענה‬
‫שלומד שלשה פרקים‪ ,‬נענה הרבי "נס‬
‫משולש‪."...‬‬
‫למישהו נוסף אמר "שתהיה חסיד‬
‫ירא שמים ולמדן!"‪ .‬ולרב י‪ .‬דוכמן צוה‬
‫הרבי לומר לחיים והזכיר לו לקדש‬
‫תחילה‪ ...‬אחר הוסיף הרבי‪ :‬החזנות שלך‬
‫)הנ"ל עמד ש"ץ בשחרית( לא היתה‬
‫ניכרת‪ ,‬כשהנ"ל שאל מה עליו לעשות?‬
‫ענה הרבי "תעשה תיקון‪ ,‬תאמר לחיים!"‪.‬‬
‫אח"כ הוסיף הרבי "ברך את שנינו‪..‬‬
‫שנגיע שנינו לארה"ק‪."...‬‬
‫בשעה ‪ 5:50‬יצא הרבי להתוועדות‪,‬‬
‫ונטל ידיו לסעודה‪ .‬הגבאי הכריז על‬
‫שעת השקיעה שעד אז מותר לומר‬
‫לחיים‪ .‬הרבי הביט מספר פעמים‬
‫בשעון ובשעת השקיעה התחיל בשיחה‬
‫הראשונה‪ .‬תוכנה‪ :‬מקדש ישראל‬
‫והזמנים‪ ,‬להחדיר שמחת יו"ט בדרגות‬
‫הכי נמוכות‪ ,‬ובפועל — שמחה כולל‬
‫למחוא כפיים‪ ,‬ולרקוד ברגליים כפשוטו‪.‬‬
‫שיחה ב‪ :‬בשיר־של־יום דשמע"צ‬
‫מודגש ענין השמחה — "למנצח על‬
‫השמינית"‪ :‬כינור — של שמונה נימין‬
‫— דלעתיד־לבוא‪ .‬וההוראה‪ ,‬להתכונן‬
‫בשעת הגלות — ע"י שמחה וריקודים‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪43‬‬
‫— לשמחה העתידה‪ ,‬כל זאת נוסף על‬
‫השמחה שהיא מצות היום‪.‬‬
‫בשיחה ג‪ ,‬הסביר תוכנם הפנימי של‬
‫פסוקי "אתה הראת"‪ .‬ההוראה‪ :‬לפעול‬
‫לגילוי עצמות בעולם — דירה בתחתונים‪.‬‬
‫מאמר ד"ה "יהי הוי' אלוקינו עמנו"‪.‬‬
‫הזכיר שהסדר יהיה כדאשתקד‪,‬‬
‫שהמשך התוועדות זו יהא מחר בעת‬
‫רעוא דרעוין‪.‬‬
‫לפני ברהמ"ז הכריז שיאמרו רק‬
‫"יעלה ויבוא" ואילו "רצה" ישאירו למחר‪,‬‬
‫ומיד הוסיף שהדברים אמורים רק לגבי‬
‫אמירת "רצה"‪ ,‬אבל בעצם כבר קבלנו‬
‫את השבת‪ .‬בברהמ"ז לא אמר "הרחמן‬
‫וכו' שבת"‪ .‬בין השיחות אמר‪" ,‬צריך‬
‫לזכור שהיום יום שמחה‪ ,‬לא רק יום‬
‫דיבורים‪ ,‬אין לשכוח לשמוח"‪ .‬אח"כ נגש‬
‫למקומו לתפלת מעריב‪ ,‬אמר קדיש‪,‬‬
‫וכן בכל תפלות היום )כמנהגו באסרו‬
‫חג(‪ .‬התפלה היתה שמחה‪ ,‬עם נגונים‬
‫וזמירות‪.‬‬
‫‪ ‬כ"ד תשרי‪,‬‬
‫שבת בראשית‪ ,‬מברכים חשון‬
‫כשהגיע מהספריה סימן תנועת‬
‫ביטול לר' ש‪ .‬קונין שהתחבא בסוכה‪,‬‬
‫ואמר לו מספר מילים‪.‬‬
‫אחר שחרית הכריז ג"פ "גוט שבת"‪.‬‬
‫ההתוועדות הראשונה היום החלה‬
‫ב‪) 1:30‬ונמשכה כשעתיים בלבד(‪ .‬תוכן‬
‫דשיחה א'‪ :‬בתשרי מודגשת עבודת‬
‫"מוספים כהלכתם"‪ ,‬ומעתה מתחילה‬
‫העבודה ד"תמידים כסדרם" — להוריד‬
‫הדברים לפועל ובסדר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫שיחה ב‪ :‬הוראה מכ"ב תשרי‪ .‬התריע‬
‫בחריפות על נישואי תערובת וחוק‬
‫מיהו יהודי‪ .‬ההוראה מסמיכות שמח"ת‬
‫לשבת להמשיך השטורעם דשמח"ת על‬
‫כל השנה בתוקף‪.‬‬
‫מאמר )כעין שיחה( ד"ה "בראשית‬
‫ברא וכו'"‪.‬‬
‫בשיחה ג‪ ,‬שאל הרבי שאלות‪ :‬בפרש"י‬
‫בראשית )ב‪ ,‬טו( ויקח כו'‪ ,‬בהערות אביו‬
‫על הזהר בפרשתנו; והודיע שהקושיות‬
‫יתורצו בהתוועדות הבאה בה גם ידובר‬
‫על הרמב"ם‪" .‬הגבאים כבר מחכים‬
‫)למכירת המצות( ורחמנות עליהם‬
‫שנמצאים במצב דהיפך המנוחה דשבת‪,‬‬
‫כי רוצים כבר 'ממשות' )כמה שאפשר‬
‫בשבת( — הבטחות‪ ,‬ולכן כנהוג ימכרו‬
‫את המצות לאחר דבר תורה"‪.‬‬
‫הגבאי ר' י‪ .‬פינסון אמר לחיים וד"ת‪,‬‬
‫בסיום המכירה נתן לו הרבי מזונות‬
‫והורה לו לומר שוב לחיים‪.‬‬
‫ב‪ 6:00‬יצא הרבי להתוועדות השניה‪.‬‬
‫תוכן השיחות בקצרה‪:‬‬
‫שיחה א‪" :‬כי מציון תצא תורה"‪ ,‬יהודי‬
‫פועל בתורה — "לאפשה לה" ועוד יותר‬
‫מזה‪ .‬התביעה "עד מתי?!"‪ ,‬מקרבת את‬
‫הגאולה‪.‬‬
‫שיחה ב‪ :‬שיעור הרמב"ם דשמח"ת‬
‫— מזבח הפנימי והחיצון‪ ,‬בעבודה‪:‬‬
‫פנימיות וחיצוניות הלב‪ .‬שיעור הרמב"ם‬
‫היומי "והם פורשים ובוכים" — ההוראה‬
‫שיש להפיק‪ :‬להוסיף באחדות ישראל‪,‬‬
‫וזהו גם השיעור של אסרו חג משום‬
‫שלאחר שמחת החג צריך לערוך חשבון‬
‫נפש‪ ,‬האם דחף את האחר בלית־ברירה‬
‫או שלא־לשמה‪) ...‬בחג עצמו לא היה זמן‬
‫לערוך חשבון־נפש על כך מצד החובה‬
‫לשמוח‪ .‬ועתה‪ ,‬יש לבקש סליחה(‪.‬‬
‫שיחה ג‪ :‬ביאור ברש"י הנ"ל‪ .‬ובלי‬
‫הפסקה לניגון המשיך בשיחה הד‪:‬‬
‫מעלין בקודש‪ ,‬ועל כן הציע הצעות‬
‫למבצעים חדשים‪:‬‬
‫)א( כל שליח ימנה שליח נוסף‬
‫תחתיו‪ ,‬בסביבתו‪ .‬ובנוגע להוצאות‪ :‬שני‬
‫שליש ייתן הרבי‪ ,‬ולשליש הנותר ידאג‬
‫השליח באמצעות מנדבים במקומו‪.‬‬
‫)ב( לדאוג שכ"א ישתתף בשיעורי‬
‫תורה‪ ,‬פעם‪ ,‬פעמיים ביום או לכל‬
‫הפחות אחת לכמה ימים‪ .‬גם אלו שאינם‬
‫שומרים תומ"צ — "הלואי )אותי יעזובו(‬
‫ותורתי שמרו"‪.‬‬
‫אחר השיחה התחילו לשיר "חיילי‬
‫אדוננו"‪ .‬אולם הרבי הפסיק את הניגון‬
‫והחל לדבר בחריפות רבה על "שפיץ‬
‫חב"ד" שע"י הדפסות‪ ,‬דיבורים וניגונים‬
‫כגון אלו גורמים להרחקת עשרות‬
‫יהודים מלימוד תורת הבעש"ט; היפך‬
‫הכוונה‪ ...‬ולמרות שזהו ניגון חסידי‪ ,‬הרי‬
‫ישנם ריבוי ניגונים חסידיים‪...‬‬
‫שטילער"‪ ...‬והורה להכריז שוב‪ .‬אח"כ‬
‫אמר למכריז‪ ,‬שעמד מול הרבי‪ ,‬כשחיוך‬
‫נסוך על פניו הק'‪" ,‬ההכרזה היתה‬
‫בשבילי‪ ,‬ועכשיו תכריז לקהל‪ ...‬שא‬
‫שטילער"‪ ,‬והכריזו בשלישית‪.‬‬
‫אחרי הבדלה חילק הרבי "כוס של‬
‫ברכה" במשך ‪ 4‬שעות‪...‬‬
‫במהלך אחת ההתוועדויות‪ ,‬נגש‬
‫אחד והודיע לרבי שעתיד להכניס את‬
‫נכדו בברית־מילה‪ ,‬ודודו לקה בהתקף‬
‫לב קשה‪ .‬הרבי ביקש שימסור לו דו"ח‬
‫מפורט — בכוס של ברכה — על מצבו‬
‫של הדוד‪ .‬בכוס של ברכה מסר הנ"ל‬
‫שמצב דודו השתפר‪ ,‬הרבי נתן בקבוק‬
‫משקה לברית מילה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לאחר החלוקה שמענו‬
‫מהסיפורים שהתרחשו במהלכה‪:‬‬
‫כמה‬
‫לרב מ‪ .‬לנדא מסר הרבי שני‬
‫בקבוקים‪ ,‬האחד עבור אביו; לגבי אחד‬
‫אח"כ אמר הרבי שיחה כהשתתפות‬
‫בכנס תורה המתקיים מחר‪ .‬השיחה‬
‫היתה בענין בית דינו של הרי"ף שהיה‬
‫תוקע בשופר בר"ה שחל בשבת‪ ,‬ומכאן‬
‫יש להניח שהי' גם מקדש ע"פ הראיה‪.‬‬
‫הזכיר אודות המבצעים )כולל‬
‫שיעורי תורה(‪ ,‬קרן השנה וחת"ת‪ .‬ביקש‬
‫שישתתפו בכינוס תורה המתקיים‬
‫מחר ב‪ 3:30‬ב‪ .770‬ואח"כ הורה לרב מ‪.‬‬
‫מענטליק להכריז ע"ד הכינוס‪.‬‬
‫ציווה להכריז גם על ה"סדר" של‬
‫הערב‪ ,‬ולאחר ההכרזה שמרוב רעש‬
‫לא נשמעה‪ ,‬אמר בחיוך רחב "שא‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪47‬‬
‫שעבר שאל הרבי את הריל"ג "האם אתה‬
‫מכירו‪ ...‬הוא עבר כבר ארבע פעמים‪;"...‬‬
‫לבחור שביקש ברכה לסבו רפאל דב‬
‫בער הוסיף הרבי "בן דבורה מלכה‪;"...‬‬
‫לאב ובנו מאריזונה )מדינה בעלת‬
‫אקלים חם(‪" ,‬תחממו שם ביהדות"‬
‫)באנגלית(‪ .‬האב חייך‪ ,‬והרבי הוסיף‬
‫"לא חשוב החיוך העיקר הוא המעשה"‪.‬‬
‫כשענה הבן שהבין את הכוונה ענה‬
‫הרבי "העיקר הפעולה"; במענה לאברך‬
‫שביקש ברכה ללמוד תניא בע"פ ענה‬
‫הרבי "שהקב"ה יברך‪ ,‬ויהי' בהצלחה‬
‫רבה"; הריל"ג אמר על אברך שעבר זהו‬
‫ר' י‪.‬ג‪ .‬מאילת‪ ,‬ענה הרבי "זה י‪.‬ג‪ .‬מאילת?!‬
‫הוא שכח שהוא מאילת?! צריך להזכיר‬
‫לו??!!" חייך ונתן משקה‪.‬‬
‫אחד ששמו "נמרוד" ששאל האם‬
‫להחליף את שמו‪ ,‬נענה הרבי — "אין‬
‫צורך"; להר' יקותיאל ראפ נתן הרבי‬
‫בקבוק "עבור שדה התעופה"; למר‬
‫שבת נתן הרבי בקבוק משקה "עבור כל‬
‫מקסיקו"; לצייר שביקש למסור תמונה‬
‫הורה הרבי "שיכתוב את שמו" )על‬
‫התמונה(‪.‬‬
‫לשוטר שעזר ל"שמירה" בשכונה‬
‫אמר הרבי )באנגלית( "תודה רבה על‬
‫עזרתך"‪ ,‬נתן לו בקבוק משקה "עבור‬
‫המשפחה" והוסיף "כנראה אתה לא‬
‫בתפקיד‪ ,‬ויכול לקחת ממני משקה"‪.‬‬
‫לרב מ‪ .‬סגל מירושלים שביקש כוס‬
‫של ברכה גם עבור אביו‪ ,‬נתן הרבי‬
‫בקבוק ואמר "גאולה קרובה ורפו"ש‪,‬‬
‫וישתמש בבקבוק זה במשך כל השנה"‪.‬‬
‫בעת החלוקה‪ ,‬החזן ששר ברוסית‬
‫"אחד מי יודע"‪ ,‬התחיל פתאום את‬
‫הפזמון בפעם הארבע־עשרה‪ ,‬הרבי‬
‫‪48‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫סימן בתמיה וכשהמשיך "י"ד ספרי‬
‫רמב"ם‪ ."...‬חייך הרבי ורמז שיחזור ע"ז‪,‬‬
‫תוך כדי עידוד השיר‪.‬‬
‫לקבוצת ילדים ממרוקו הורה הרבי‬
‫לשיר שיר שחיברו על "הריני מקבל וכו'‬
‫אך צדיקים" )השיר הושר בכינוס צ"ה‬
‫האחרון(‪ ,‬ובמשך השירה הרבי עודד‬
‫את השירה — כל הזמן — בידיו הק'‪ ,‬ואף‬
‫הורה לצלם פריידין לצלם אותם שרים‪...‬‬
‫בסיום שאל הרבי "האם קבלו כולם‬
‫לחיים?"‬
‫בעת החלוקה עבר ילד צרפתי‬
‫שביקש ברכה להצלחה בלימוד התורה‪,‬‬
‫והרבי בירכו‪.‬‬
‫לא‪ .‬לרר הזוכה בגורל בהגרלת הת'‬
‫בארה"ק חייך הרבי ואמר "שיהיה לך‬
‫הצלחה רבה"‪.‬‬
‫לר' ד‪.‬ב‪ .‬וולף נתן הרבי בקבוק "עבור‬
‫העיתונים" )בארה"ק(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫החלוקה הסתיימה ב‪ 12:30‬לערך‪,‬‬
‫ואחר ברכה אחרונה נעמד כ"ק אד"ש‬
‫לומר "ויתן לך"‪ ,‬אח"כ הכריז "היות‬
‫שהזמן הוא "ויעקב הלך לדרכו"‪,‬‬
‫ויפגעו בו מלאכי חוץ לארץ‪ ,‬ומלאכי‬
‫ארץ ישראל‪ ,‬ושיהיה כי בשמחה תצאו‬
‫ובשלום תובלון וכו'" והתחיל לנגן "כי‬
‫בשמחה" ויצא את ה"זאל"‪.‬‬
‫כעבור כ‪ 45‬דקות נסע לביתו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום א'‪ ,‬כ"ה תשרי‬
‫כשהגיע מביתו הושיט אחד הילדים‬
‫יד לרבי‪ ,‬והרבי לחץ אותה בחמימות‪,‬‬
‫בשני ידיו‪ .‬אח"כ נכנס לחדרו ויצא לחלק‬
‫מטבעות לצדקה‪ ,‬בפרוזדור עמד הרב כץ‬
‫מענות קודש‬
‫מספר מענות קודש שהתקבלו בימי החודש‬
‫במהלך החודש הואיל הרבי להשיב על‬
‫הדוחו"ת מהשתתפות האורחים בשיעורים‪:‬‬
‫• "ת"ח על הבשו"ט‪ ,‬ודבר בעתו "לעבן‬
‫מיט דער צייט" ד"מבורכת ה' ארצו וגו'"‪,‬‬
‫אזכיר עה"צ"‪.‬‬
‫• "נת' ות"ח‪ .‬ודבר בעתו בסמיכות‬
‫לזמן שמחתינו ושמע"צ ושמח"ת וש"ק‬
‫בראשית‪ .‬אזכיר עה"צ"‪ .‬תשובה זו‪ ,‬קיבלו‬
‫גם מספר בתי חב"ד בארה"ק‪ ,‬על דו"ח‬
‫מפעולותיהם‪.‬‬
‫משיקאגו עם בנו‪ ,‬הבן ביקש ברכה והרבי‬
‫ענה‪" :‬שיהיה בהצלחה רבה )חסר קצת(‬
‫הרי הנך כהן"‪ ...‬ונתן לו מטבע לצדקה‪.‬‬
‫הרב כץ אמר שבנו מבקש להשתתף‬
‫במגבית קרן השנה‪ ,‬אך המשרד סגור‪,‬‬
‫השיב לו הרבי‪" ,‬הוא עוד יתן‪ ."...‬כשהלה‬
‫ביקש ברכה להצלחה ובריאות‪ ,‬נענה‬
‫"אתה כהן‪ ,‬אזי יהיה ואני אברכם"‪.‬‬
‫• לא' השלוחים ששאל דבר מה במהלך‬
‫החודש‪ ,‬הודיע הרבי )ע"י המזכירות(‬
‫שכמפורסם — בחודש אלול ותשרי‪ ,‬לא‬
‫עונים תשובות‪.‬‬
‫• לר' י‪.‬י‪ .‬הכט המוסר פינה בתכנית‬
‫רדיו‪ ,‬מטעם "ועד החינוך הכשר"‪,‬‬
‫הורה הרבי לעשות "טראסק" מהמבצע‬
‫דקביעות עיתים בלימוד‪ ,‬ולא להסתפק‬
‫באזכור חד־פעמי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫החל מהיום יורד הרבי לביהמ"ד‬
‫עם שקית ובה מטבעות‪ ,‬אותם מחלק‬
‫הרבי בדרכו‪ ,‬לילדים‪ .‬בעת התפלה )או‬
‫לחילופין בקריה"ת( מונחת השקית על‬
‫השטענדער‪.‬‬
‫בדרכו לחדר‪ ,‬עבר הרבי ליד מנהל‬
‫מוסדות חב"ד במונטריאול‪ ,‬ואמר לו‬
‫"נו‪ "...‬וסימן לו בידו הק' שיתחיל לשיר‪.‬‬
‫הרבי יצא למקוה‪ ,‬ואחר שחזר מסר‬
‫הר"מ הארליג את הלולב לרבי‪) ,‬כנראה‪,‬‬
‫למשמר עד שריפת חמץ(‪.‬‬
‫ליד דלת ג"ע התחתון המתין הר'‬
‫שד"ב בוטמן )מת"א(‪ ,‬וכשהרבי הגיע‪,‬‬
‫שוחח עמו לאורך הדרך מהמעלית עד‬
‫דלת חדרו הק'‪.‬‬
‫כשעה מאוחר יותר החל ב‪ 770‬כינוס‬
‫תורה בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות‬
‫מכל העולם‪.‬‬
‫בערב התקיים ב"אהלי תורה"‬
‫)"ג'ואיש סנטר"( כנס "ועד המחנכים"‬
‫בהשתתפות רבני חב"ד ושלוחים מרחבי‬
‫העולם‪.‬‬
‫בשעה ‪ 2:30‬נסע הרבי לאוהל‪.‬‬
‫כנהוג לאחרונה‪ ,‬התפלל הרבי מנחה‬
‫)בזאל הגדול(‪ ,‬ומיד אח"כ רמז להמשיך‬
‫והתפלל גם מעריב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪49‬‬
‫‪‬‬
‫יום ב'‪ ,‬כ"ו תשרי‬
‫שני ילדים שעמדו לפני דלת ה"זאל"‬
‫הגדול‪ ,‬נשאלו ע"י הרבי האם קבלו‬
‫מטבע לצדקה‪.‬‬
‫ב‪ 3:15‬נודע כי היום‪ ,‬שלא כרגיל‪,‬‬
‫הרבי לא יתפלל מנחה עם המנין‪.‬‬
‫בהודעה רשמית של המזכירות‬
‫נמסרה ברכתו של הרבי לנוסעים‬
‫)שציפו לברכה אחר מנחה(‪" .‬פארט‬
‫געזונטערהייט‪ ,‬נשמע בשו"ט‪ ,‬שנת‬
‫שמחה"‪.‬‬
‫אח"כ הכריזו ב‪ 770‬את סדר היחידות‬
‫האמורה להתקיים היום בערב‪) :‬א(‬
‫משפחות‪) .‬ב( ברי מצוה‪) .‬ג( חתנים‬
‫וכלות‪) .‬ד( תמימים‪.‬‬
‫בשעה ‪ 8:20‬ירד הרבי לאולם הגדול‪,‬‬
‫ליחידות‪ ,‬והתיישב בצדו השמאלי של‬
‫השולחן שהוצב על־גבי במה נמוכה‪,‬‬
‫בדרום ה"זאל"‪.‬‬
‫ביהמ"ד חולק לשנים )גברים ונשים(‪,‬‬
‫ופונה מכל ריהוט‪ ,‬כדי שיהיה מקום‬
‫להמון האורחים‪ ,‬שכבר המתינו דרוכים‬
‫ומוכנים במקומותיהם לבוא הרבי‪.‬‬
‫בברכתו אמר כ"ק אד"ש )נקודות‬
‫מהברכה(‪ :‬קשה עלי פרידתכם — זה‬
‫מזה‪ .‬בתורה כמו בבנ"י‪ ,‬חלוקות רבות‪,‬‬
‫ועם זאת‪ ,‬כמו התורה גם בני ישראל‪,‬‬
‫הינם מציאות אחת‪ .‬ותכליתה של‬
‫הנסיעה חזרה — להפיץ אלוקות בכל‬
‫מקום‪ ,‬ומתוך שמחה‪.‬‬
‫שיעור הרמב"ם — רק במעילה יש‬
‫שליח לדבר עבירה‪ .‬וההוראה מכך‪ .‬ע"י‬
‫שממלאים את השליחות מתברכים‬
‫בגו"ר‪ .‬הזכיר אודות ז' מצוות בני־נח‪,‬‬
‫‪50‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫ועורר שיש לדאוג שהגויים ילמדו הלכות‬
‫אלו ושימלאו את תפקידם‪ ,‬ועד שישמרו‬
‫הם על ארה"ק עוד בזמן הגלות‪.‬‬
‫בתום הברכה‪ ,‬שנמשכה כ‪ 25‬דקות‪,‬‬
‫ניגשו האורחים‪ ,‬כל אחד בתורו‪ ,‬לתת‬
‫את הפ"נ )הסדר היה שהניחו אותו על‬
‫השולחן‪ ,‬ומחלקם קיבל הרבי בידו הק'(‪,‬‬
‫וכ"ק אד"ש העניק לכאו"א מהאורחים‬
‫דולר בשעה שנתנו את הפ"נ‪.‬‬
‫אחר שגמר לחלק לגברים‪ ,‬קם הרבי‬
‫וזז לימין השולחן‪ ,‬כדי לחלק לנשים‪.‬‬
‫עם גמר החלוקה‪ ,‬בשעה ‪ 10:30‬לערך‪,‬‬
‫עבר הרבי שוב למקומו הראשון‪ ,‬ע"מ‬
‫להתחיל ביחידות הבאה )כך היה הסדר‬
‫בכל היחידויות(‪.‬‬
‫כפי התכנית נכנסו הברי־מצוה ובני‬
‫משפחותיהם כדי לקבל את ברכתו‬
‫הקצרה של הרבי‪ ,‬הדולר ניתן להם ע"מ‬
‫לתתו לצדקה ביום הבר־מצוה‪.‬‬
‫אחריהם החתנים והכלות‪ ,‬אף להם‬
‫חילק הרבי דולרים ע"מ שיתנו לצדקה‬
‫ביום חופתם‪.‬‬
‫את סדר היחידויות חתמה היחידות‬
‫לתלמידי התמימים‪ .‬כאשר נכנסו‬
‫ליחידות הביט הרבי על קבוצת בחורים‬
‫שנדחפו ליד השולחנות‪.‬‬
‫הרי ראשי־פרקים מהברכה לתמימים‪:‬‬
‫תפקידם המיוחד "נרות להאיר" ע"י‬
‫דוגמא אישית‪ ,‬ככתוב כ"מופת הייתי‬
‫לרבים"‪ .‬הרמב"ם מלמדנו כיצד להפוך‬
‫כל דבר אפילו "אשפה"‪ ,‬לקדושה‪ .‬יש‬
‫ללמוד תורה "חדשה" בנגלה וחסידות‪,‬‬
‫בהקדמת עבודת התפלה כמבואר בקונ'‬
‫"עץ החיים"‪ .‬לפעול על כל יהודי לקבוע‬
‫שיעורי תורה‪ .‬ע"י שתהיו חסידים יראי‬
‫שמים ולמדנים וילכו מחיל לחיל תבוא‬
‫הגאולה‪.‬‬
‫את ה"נוסעים" בירך‪" ,‬פארט‬
‫געזונטערהייט‪ ,‬שנת תורה‪ ,‬שנת שמחה"‪.‬‬
‫בסיום‪ ,‬קם הרבי ופנה לר' לוי"צ‬
‫פריידין‪ ,‬שעמד מאחור‪ ,‬ושאלו מה הוא‬
‫עושה פה‪ ,‬הלה ענה שבא להשגיח‬
‫שיהיה סדר‪ ...‬הרבי חייך ונתן לו דולר‪.‬‬
‫הריל"ג אמר שהוא נשאר מהקבוצה‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫אחר מנחה‪ ,‬בדרכו לחדר פגש את‬
‫הר' י‪ .‬פופקא‪ ,‬מאגודת הרבנים‪ .‬הלה‬
‫הלך אחרי הרבי למעלית‪ ,‬ובתוכה דיבר‬
‫עם הרבי כ‪ 20‬דקות‪ ,‬בעוד המזכירים‬
‫ממתינים בחוץ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ה'‪ ,‬כ"ט תשרי‬
‫כמה פנינים שהתרחשו במהלך‬
‫היחידויות‪ :‬ילד בירך את הרבי‪ ,‬שיזכה‬
‫לביאת המשיח‪ ,‬והרבי ענה "אמן‪ ,‬יחד‬
‫אתך"; לאשה שביקשה ברכה לזחו"ק‬
‫ענה הרבי "אמן‪ ,‬בקרוב"; למספר אנשים‬
‫שניסו לשוחח עם הרבי‪ ,‬הצביע הרבי‬
‫על הפתק שמסרו )ובכך רמז שאם‬
‫הדבר נכתב בפ"נ‪ ,‬הרי מיותר לדבר(‪.‬‬
‫בשעה ‪ 3:00‬לערך נסע הרבי לאוהל‪.‬‬
‫וביציאתו חילק לכל הקהל מטבעות‬
‫לצדקה )ליד המכונית(‪.‬‬
‫בצאתו ראה א' מאנ"ש שעמד בשקט‬
‫ואמר לו )בתמיהה( "שא שטיל?!"‪.‬‬
‫בירך את הנוסעים "פארט‬
‫געזונטערהייט‪ .‬שנת אורה‪ ,‬שנת שמחה"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫היום חילק לנוסעים צדקה בפרוזדור‪.‬‬
‫בקריה"ת לא עיין כ"ק אד"ש בספר‬
‫התהילים שהונח על השטענדער )וכן‬
‫למחרת(‪.‬‬
‫יום ג'‪ ,‬כ"ז תשרי‬
‫אחר בואו‪ ,‬יצא מחדרו עם שקית‬
‫וחילק מטבעות צדקה לכל הקהל‬
‫אנשים‪ ,‬נשים וטף‪.‬‬
‫]אחר מנחה‪ ,‬הורידו את הבמה‬
‫המיוחדת לתשרי‪ 770 ...‬החל להתרוקן‬
‫מאורחים[‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ד'‪ ,‬כ"ח תשרי‬
‫כשהגיע הרבי בבוקר‪ ,‬חילק צדקה‬
‫ל"נוסעים"‪ ,‬כמנהגו בימים אלו‪ .‬הפעם‬
‫עמד הרבי בג"ע התחתון‪ ,‬ליד קיר חדרו‪.‬‬
‫האורחים עברו בג"ע התחתון‪ ,‬ויצאו דרך‬
‫גרם המדרגות הפנימי‪.‬‬
‫בתורם של הנשים‪ ,‬התקדם הרבי‬
‫לפתח ג"ע התחתון‪ ,‬והמשיך לחלק שם‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪51‬‬
‫ב‪ 8:20‬לערך נסע לביתו‪ .‬כשירד‬
‫במדרגות ‪ 770‬הביט על הר' י‪.‬י‪ .‬הכט‪,‬‬
‫כעבור מספר פסיעות הסתובב אליו‬
‫בחיוך ואמר‪" ,‬מזל טוב" )הנ"ל חיתן זוג‬
‫בעלי תשובה(‪ .‬והוסיף "היתה לך עוד‬
‫שמחה בקליפורניה!"‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫‪‬‬
‫יום ו'‪ ,‬א' דר"ח מר־חשון‬
‫לקריה"ת נכנס הרבי עם חופן‬
‫מטבעות בידו )ללא השקית שאיתה‬
‫נכנס בכל ימות השבוע האחרון(‪.‬‬
‫בליל שבת‪ ,‬כשיצא הרבי לספריה‪,‬‬
‫הלך ילד עם מעיל בידו )ברה"ר(‪ ,‬הרבי‬
‫העיר לו ע"כ‪.‬‬
‫נפלאות‬
‫אראנו‬
‫רשמי־תום מאת הרה"ת ר' מרדכי יהושע יעקובוביץ‬
‫ימי תשרי תנש"א — מתפרסמים בזה לראשונה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪53‬‬
‫‪‬‬
‫יום רביעי‪ ,‬י"ד תשרי‪ ,‬ערב חג הסוכות‬
‫בשעה ‪ 12:30‬החלה חלוקת הד'‬
‫מינים לנציגי חב"ד מכל העולם ולזוכים‬
‫בגורל לנסיעה לכ"ק אד"ש‪ .‬הד' מינים‬
‫מונחים על שולחן בג"ע התחתון‪ ,‬כל‬
‫אחד מהנ"ל לוקח ד' מינים ועובר ליד‬
‫כ"ק אד"ש המברכו ב"ממשיך זיין אללע‬
‫המשכות על כל השנה כולה"‪ .‬כשהחלו‬
‫לקחת אמר כ"ק אד"ש שיקחו יותר מג'‬
‫הדסים‪.‬‬
‫לאחר החלוקה ניגשו נציגי כפר חב"ד‬
‫ומסרו לכ"ק אד"ש כמה מאתרוגי הכפר‪,‬‬
‫כ"ק אד"ש ברכם שכאו"א יזכה לשמוח‬
‫בשלימות בחגה"ס‪ ,‬ושהשמחה תומשך‬
‫על כל השנה‪ ,‬ובפרט בשנה זו — שמחג‬
‫הסוכות נכנסים לשב"ק וישנה חזקה‬
‫בשמחה‪ .‬ובמיוחד בשנה זו‪ ,‬שהיא שנת‬
‫אראנו נפלאות וכו'‪.‬‬
‫כעבור כמה דקות נכנס ר"ד רסקין‬
‫לחדר כ"ק אד"ש לקבל הד' מינים ע"מ‬
‫לאגוד אותם עבור כ"ק אד"ש‪ .‬כ"ק אד"ש‬
‫נתן לו שני לולבים‪ ,‬חבילת הדסים וחמש‬
‫ערבות באמרו שאולי א' לא תהיה טובה‪.‬‬
‫ר"ד נכנס לסוכה הגדולה והתחיל‬
‫לאגוד את הד' מינים‪ .‬עם כל לולב אגד‬
‫‪ 36‬הדסים‪ ,‬ח"י מכל צד‪ ,‬באמצע‪ .‬נגמרו‬
‫ההדסים ונכנס לחדר כ"ק אד"ש לקחת‬
‫עוד הדסים‪ .‬כשגמר נכנס לכ"ק אד"ש‬
‫ומסר את הד' מינים‪ .‬כ"ק אד"ש אמר לו‬
‫"יישר כח" והוסיף בברכות ארוכות‪.‬‬
‫לתפלת מנחה נכנס ב‪) 3.45‬חצי שעה‬
‫מאוחר מהרגיל‪ .‬לפי השמועה הגיה אז‬
‫את המאמר שיצא לאור לקראת חג‬
‫הסוכות(‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס לתפלת מעריב‪.‬‬
‫לאחר מעריב ניגש כ"ק אד"ש לסטנדר‬
‫השני והחל באמירת שיחה שארכה‬
‫כשלושת רבעי שעה‪ .‬התחיל בזה‬
‫— שבזמן הגלות יש מעלה שאפשר‬
‫להתחיל שמחת בית השואבה כבר‬
‫מליל יו"ט כי אין חיוב דכלי זמר‪ .‬אח"כ‬
‫הזכיר את המיוחד שבשנה זו‪ ,‬שישנם‬
‫שלשה ימי קדושה רצופים‪ ,‬וכן שנת‬
‫תנש"א ענין ההתנשאות וכו'‪ .‬בהמשך‬
‫סיפר על כ"ק אדמו"ר הריי"צ שעל אף‬
‫היותו חלש וכו' כשלא היה בריא היה ג"כ‬
‫שמח‪ ,‬ולא היה ניכר הדבר על פניו‪ .‬אחר‬
‫השיחה יצא כשהוא מעודד את השירה‪.‬‬
‫כעבור רבע שעה יצא כ"ק אד"ש‬
‫לסוכה הגדולה לברכת האורחים‪ .‬דיבר‬
‫על כך שהשמחה היא על כל כלל‬
‫ישראל כמציאות אחת‪ .‬וקישר זאת עם‬
‫האושפיזא אברהם אבינו‪" ,‬אחד היה‬
‫אברהם"‪ .‬לאחר השיחה שרו "ושמחת"‬
‫וכ"ק אד"ש עודד בחוזק וכשהגיע לפתח‬
‫ד‪ ,770‬הסתובב לעבר הקהל והניף בשתי‬
‫ידיו בחוזק‪.‬‬
‫לאחר סעודת החג‪ ,‬החלו הריקודים‬
‫ברחוב קינגסטון פינת מונטגומרי‪.‬‬
‫המשטרה סגרה את הכביש לכלי רכב‪.‬‬
‫הריקודים נמשכו עד אור הבוקר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום חמישי‪ ,‬ט"ו תשרי‪ ,‬א' דחג הסוכות‬
‫בשעה ‪ 7:00‬החלו לחלק כרטיסים‬
‫לברך על הד' מינים של כ"ק אד"ש‪.‬‬
‫בשעה ‪ 8:00‬יצא כ"ק אד"ש מחדרו עם‬
‫הד"מ ונכנס לסוכתו לברך עליהם‪.‬‬
‫כעבור כמה דקות מסר את הד"מ לר"מ‬
‫הרליג שלקחם ע"מ לזכות את הכל‪,‬‬
‫לברך עליהם‪ .‬כ"ק אד"ש נשאר בסוכה‬
‫עד ‪ 8:45‬ונכנס לחדרו‪.‬‬
‫בשביל הברכה על הד"מ של כ"ק‬
‫אד"ש‪ ,‬הקימו סוכה מיוחדת‪ ,‬בתוך‬
‫הסוכה‪ ,‬שלא יפריע לשאר האנשים‬
‫שבסוכה‪ .‬ליד הסוכה עמד איש א'‬
‫שזיכה את כולם בהשלמת הנענועים‪.‬‬
‫אדמו"ר הריי"צ התעלף‪ ,‬כיון שראה‬
‫לפניו את דמותו של המהר"ש )כשסיפר‬
‫את זה בכה כ"ק אד"ש(‪ .‬וסיים בברכת‬
‫הקיצו ורננו שוכני עפר וכו' וכו' תומ"י‬
‫ממש‪.‬‬
‫בשעה ‪ 10:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫שחרית‪ .‬לפני הלל הביא ר' מאיר הרליג‬
‫את הד"מ לכ"ק אד"ש‪ .‬באמירת הלל‬
‫מחזיק כ"ק אד"ש את הלולב לבד‬
‫)בימינו(‪ ,‬ולנענועים מצרף את האתרוג‪.‬‬
‫בשעת הנענועים — הולכה ונענוע ואח"כ‬
‫הובאה‪ .‬בהושענות מקיף כ"ק אד"ש את‬
‫הבימה כשהוא הולך אחר החזן‪ .‬הלולב‬
‫ואתרוג מחזיק צמוד לחזה‪ .‬וכן הוא עד‬
‫שהקהל גומר את ההקפה‪.‬‬
‫לאחר השיחה שרו "עד מתי" וכ"ק‬
‫אד"ש הניף ידו בחוזק‪.‬‬
‫לאחר התפלה יצא כשבידו האחת‬
‫הד"מ‪ ,‬ובידו השניה עודד את השירה‬
‫)את הסידור והתהלים לקח הריל"ג(‪.‬‬
‫תפלת מנחה ב‪5:00‬‬
‫למעריב נכנס כ"ק אד"ש בשעה ‪.7:00‬‬
‫לאחר מעריב פנה לשטענדער השני‬
‫לאמירת שיחה‪ .‬פתח בברכה והזכיר‬
‫ענין עירוב תבשילין‪ ,‬שמיום חול עושים‬
‫הכנה ליו"ט ושבת‪ ,‬הזכיר גם את השנה‬
‫שנת אראנו נפלאות‪ .‬הזכיר גם את‬
‫הילקוט שמעוני הידוע באמרו שמלך‬
‫פרס זה עירק ומלך ארם הם "מעצמות‬
‫העל"‪ .‬דיבר גם על העליה ההמונית‬
‫מרוסיה‪ .‬אח"כ אמר שיש פתגם — ביאת‬
‫המשיח תפורסם בעיתונות‪ .‬ויה"ר‬
‫שכבר בלילה זה כשישאלו שוטר מה‬
‫הודיעו ברדיו יאמר שהגאולה הגיעה‪.‬‬
‫אח"כ הזכיר את כל האושפיזין של‬
‫הזהר וה"חסידישע אושפיזין"‪ .‬כשהזכיר‬
‫את אדמו"ר מוהר"ש סיפר את הסיפור‬
‫הידוע‪ ,‬שחסיד אחד כשנכנס לכ"ק‬
‫‪‬‬
‫יום שישי‪ ,‬ט"ז תשרי‪ ,‬ב' דחה"ס‬
‫היום יצא כ"ק אד"ש לסוכה בשעה‬
‫‪ .8:55‬כעבור כמה דקות מסר את הד"מ‬
‫לר"מ הרליג ונשאר בסוכה עד ‪.9:45‬‬
‫כשיצא החזיק ספר רמב"ם בידו‪.‬‬
‫בשעה ‪ 10:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫שחרית‪ .‬לאחר ברכת כהנים ענה יש"כ‬
‫לרוב הכהנים‪ ,‬לכאו"א בפרטיות‪.‬‬
‫מנחה היה בשעה ‪.6:10‬‬
‫בשעה ‪ 7.00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫ערבית‪ .‬לאחר התפלה נגש לאמירת‬
‫שיחה‪ .‬הרבי דיבר על זמן זה בחודש‬
‫תשרי שבנ"י ממליכים את הקב"ה‬
‫והקב"ה דואג לכל צרכי העם‪ .‬וזה‬
‫מתגלה בחוהמ"ס ככתוב "בכסה" — מה‬
‫שמכוסה‪ ,‬מתגלה "ליום חגנו" — חה"ס‪.‬‬
‫ולכן יוצאים בנ"י עם לולביהם בידיהם‬
‫הוא ענין הנצחון‪ .‬וזהו זמן שמחתנו‪,‬‬
‫שמחת ישראל בהקב"ה והקב"ה‬
‫בישראל‪ .‬עורר על החובה לספק צרכי‬
‫החג לאורחים‪.‬‬
‫הזכיר את האושפיזין דהלילה יעקב‬
‫ואדה"ז שענינם תורה‪ .‬ויה"ר שע"י‬
‫הריקודים והשמחה שיוסיפו בלילה‬
‫זה‪ ,‬שאז נשלמו ג' ימי קדושה באופן‬
‫של חזקה‪ ,‬ונזכה לגאולה האמיתית‬
‫והשלימה‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪55‬‬
‫‪‬‬
‫שבת קודש‪ ,‬י"ז תשרי‪ ,‬א' דחוהמ"ס‬
‫בקטעים שהש"ץ שר עודד כ"ק‬
‫אד"ש בחוזקה‪ .‬כשהחל החזן לנגן‬
‫"האדרת והאמונה" לא עודד כ"ק אד"ש‪,‬‬
‫והתחילו לעשות שקט‪ .‬אז הסתובב כ"ק‬
‫אד"ש ולפתע פנה לר"ז יפה‪ ,‬וסימן בידו‬
‫בתנועה נמרצת שישירו‪ .‬אז התגברה‬
‫השירה ביתר שאת‪.‬‬
‫בשעה ‪ 6:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫מנחה‪ .‬בימת קריה"ת הוצבה ליד ארון‬
‫הקודש‪.‬‬
‫בשעה ‪ 7:15‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫ערבית‪ .‬לאחר התפלה עשה ר"י קעלער‬
‫הבדלה בסוכתו הקטנה‪ ,‬הצמודה לחלון‬
‫שבקרן דרומית־מערבית של ‪ .770‬לאחר‬
‫הבדלה ניגש כ"ק אד"ש לשטענדער‬
‫השני לאמירת שיחה‪ .‬הורה שאחד מאלו‬
‫שיצאו ידי חובה בהבדלה יכריז את‬
‫ההכרזה המקובלת שלאחר הבדלה —‬
‫"גוט מועד"‪ .‬כל הקהל הכריז "גוט מועד"‬
‫והרבי חייך‪ .‬דיבר על כך שישנם דברים‬
‫שבזמן הגלות א"א לעשותם‪ ,‬אלא ע"י —‬
‫"ונשלמה פרים שפתינו"‪ .‬משא"כ שמחת‬
‫בית השואבה שפועלים בגשמיות את‬
‫אותו ענין שהיה בזמן הבית‪ .‬וישנה‬
‫שלימות בדבר כיון שמרגישים ש"מפני‬
‫חטאינו גלינו מארצנו" לכן מחפשים‬
‫להשלים א"ז בתכלית השלימות‪ .‬לאידך‬
‫יש מעלה בזמן הבית )בגשמיות(‪,‬‬
‫שהקריבו פרים ולכן יש לנו לטעון "למה‬
‫נגרע?"‪ .‬בהמשך הזכיר שמספרו של‬
‫לילה זה ליל ד' דסוכות‪ ,‬מסמל על ארבע‬
‫האמהות‪ .‬ובקשר לזה ציין שלאחרונה‬
‫נתוסף ענין הצניעות אצל נשי ובנות‬
‫ישראל‪ .‬ויה"ר שכשם שממצרים נגאלו‬
‫‪56‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בזכות נשים צדקניות כך נזכה להיגאל‬
‫בזכות נשים צדקניות שבדורנו‪.‬‬
‫את השיחה יכלו לשמוע ברמקול‬
‫בזאל הקטן ובחוץ‪ .‬כמו"כ יכלו לצפות‬
‫בווידאו שהיה בסוכה הגדולה שבחצר‬
‫‪.770‬‬
‫הלילה התקיימו הריקודים ביתר‬
‫שאת ויתר עוז לקול צלילי התזמורת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ראשון‪ ,‬ח"י תשרי‪ ,‬ב' דחוהמ"ס‬
‫בשעה ‪ 8:00‬יצא כ"ק אד"ש לברך‬
‫על הלולב‪ .‬בשעה ‪ 10:00‬נכנס לתפלת‬
‫שחרית‪ .‬ב‪ 12:30‬החלה חלוקת הדולרים‬
‫ונמשכה עד ‪.4:25‬‬
‫בשעה ‪ 5:30‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫מנחה‪.‬‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫ערבית‪ .‬לאחר מעריב ניגש לשטענדער‬
‫השני לאמירת שיחה‪ .‬דובר באריכות על‬
‫ההוספה שב"זמן שמחתנו" על "זמן מתן‬
‫תורתנו" — שב"זמן שמחתנו" מודגש‬
‫בגלוי ענין התשובה דיוה"כ‪ ,‬ולכן סיום‬
‫חה"ס הוא שמח"ת‪ .‬בהמשך הזכיר את‬
‫האושפיז דהיום — אהרן‪ ,‬שדרכו "אוהב‬
‫שלום וכו' ומקרבן לתורה"‪ .‬ובהמשך‬
‫אמר‪ ,‬שבשמחת בית השואבה צריך‬
‫לדאוג שיבואו "פנים חדשות"‪ ,‬ואצל‬
‫כאו"א יכול להיות "פנים חדשות"‪ ,‬ע"י‬
‫שהשמחה אצלו תהיה באופן מחודש‪.‬‬
‫לאחר השיחה התחיל כ"ק אד"ש לנגן‬
‫ניגון ההקפות לאביו‪ ,‬ירד מהבימה‬
‫והתחיל לחלק דולרים‪ .‬החלוקה נמשכה‬
‫כחצי שעה‪.‬‬
‫היום בשעות הצהרים התקיים כינוס‬
‫הוועדה העולמית של צעירי אגודת‬
‫חב"ד העולמית‪ .‬בשעה ‪ 10:00‬התקיימה‬
‫בסוכה התוועדות חסידית‪ ,‬כהמשך‬
‫לוועדה העולמית בראשות הרב דוד‬
‫רסקין‪ .‬נאמו הרחמ"א חדקוב שי'‬
‫והרמ"מ פוטרפס והר"י כהן שי'‪.‬‬
‫הלילה התקיימו הריקודים ביתר־‬
‫שאת וביתר־עוז גם ביחס לאתמול‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום ב'‪ ,‬י"ט תשרי‪ ,‬ג' דחוהמ"ס‬
‫בשעה ‪ 2:30‬התחיל כינוס צבאות‬
‫ה' ב‪ .770‬בשעה ‪ 3:15‬נכנס כ"ק אד"ש‬
‫למנחה‪ .‬בתפלה שרו "אשרי" ו"עלינו‬
‫לשבח" וכ"ק אד"ש עודד ידו בחוזק‪ .‬קהל‬
‫אנ"ש והת' לא נכנסו בפנים ולמענם‬
‫הוצב מסך ווידיאו בסוכה הגדולה‪ .‬כדי‬
‫שכאו"א יוכל לשמוע בזאל הקטן ובחוץ‪.‬‬
‫לאמירת י"ב הפסוקים עלו נציגי‬
‫הילדים מכל העולם‪ ,‬וכ"ק אד"ש הביט‬
‫על כאו"א וחזר על הפסוקים מילה‬
‫במילה‪ .‬אחר הכרזת "יחי אדמו"ר" שרו‬
‫"ווי וואנט משיח נאו" וכ"ק אד"ש עודד‬
‫בחוזק‪ .‬המנחה — ר"ש העכט — ביקש‬
‫שכל הילדים ימחאו כפים לכבוד הילדים‬
‫שאמרו את הפסוקים‪ .‬וכולם מחאו‬
‫כפים וכ"ק אד"ש הצטרף במחיאות‬
‫כפיים חזקות‪ .‬כ"ק אד"ש החל באמירת‪,‬‬
‫שיחה שחולקה לשלש חלקים‪ ,‬ובין כל‬
‫שיחה ושיחה תרגם באנגלית רש"ב‬
‫העכט‪ .‬בשיחתו הביא הרבי מהחת"ת‬
‫דהיום‪ ,‬את הכתוב "יורו משפטיך ליעקב‬
‫ותורתך לישראל" ואח"כ כתוב "ישימו‬
‫קטורה באפיך וכליל על מזבחיך"‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬שאף ששבט לוי הקריבו קרבנות‬
‫כארבעים שנה‪ ,‬עכ"ז הקדים לשבח את‬
‫שבט לוי בנוגע להשפעתם על בנ"י‬
‫בנוגע ללימוד התורה‪ .‬ומכאן ההוראה‬
‫שבעיקר צ"ל ההשפעה על הזולת‪.‬‬
‫אחר השיחה השלישית ירד מהבימה‬
‫ודיבר על הניגון "ווי וואנט"‪ .‬שרו "ווי‬
‫וואנט" וכ"ק אד"ש עודד בתנועות חזקות‬
‫זמן רב‪ .‬אח"כ חילק את המטבעות ויצא‬
‫לחדרו כשהוא מעודד את השירה‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪57‬‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס כ"ק אד"ש לערבית‪.‬‬
‫לאחר מעריב פתח בשיחה על זה שאנו‬
‫עומדים ביום השלישי שבו הוכפל "כי‬
‫טוב"‪ .‬וההוראה שעבודתו של יהודי צ"ל‬
‫באופן כפול‪ .‬וזה קשור גם עם מה שהיום‬
‫הוא יום שישי דחה"ס שזה כפל דשלוש‪.‬‬
‫ובמיוחד שנה זו שנפתחת בג' ימים‬
‫‪58‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫רצופים של קדושה וענין זה נכפל הן‬
‫בר"ה והן בסוכות‪ .‬ובסוכות גופא‪ ,‬בימים‬
‫הראשונים ובימים האחרונים‪ .‬כאן הזכיר‬
‫שלפי קביעות שנה זו‪ ,‬נכנסים לשקו"ט‬
‫בנוגע ל"פורס מפה ומקדש" בהתוועדות‬
‫ביום שמחת־תורה‪ ,‬כיון שהוא ערב שבת‪.‬‬
‫העצה היא לדחות את ההתוועדות‬
‫למחר‪ ,‬אבל הדחיה היא רק בגשמיות —‬
‫ברוחניות נפעלים כל הענינים בשלימות‪.‬‬
‫ובפרט שנכנסים לשבת שענינה "ויכולו"‪.‬‬
‫וכמו בנוגע לשופר שאין תוקעין בשבת‪,‬‬
‫אך הענין הרוחני נפעל ע"י השבת עצמה‬
‫)כאן בעצם גילה כ"ק אד"ש את הטעם‬
‫למה לא עשה התוועדות ביום ב' דר"ה‬
‫שחל ג"כ עש"ק(‪ .‬בהמשך אמר שימשיכו‬
‫בשמחת בית השואבה‪ ,‬עד שיוכלו לומר‬
‫שמי שלא ראה שמחת בית השואבה‬
‫בברוקלין נ‪.‬י‪ .‬לא ראה שמחה בימיו‪.‬‬
‫וסיים שנזכה תומ"י להגאולה השלימה‪.‬‬
‫בביאת משיח צדקנו‪.‬‬
‫לאחר השיחה התחיל לחלק ב'‬
‫דולרים לכאו"א‪ .‬החלוקה נמשכה‬
‫למעלה משעה‪ .‬לאחמ"כ עלה לחדרו‬
‫וכעבור כמה דקות יצא לחלוקת‬
‫"לעקאח" לאלו שלא קיבלו עדיין‬
‫בעיוהכ"פ‪ .‬החלוקה )שהתקיימה ליד‬
‫סוכתו הפרטית בתוך ‪ (770‬נמשכה קרוב‬
‫לשעה‪.‬‬
‫לאחר החלוקה התקיים סיום‬
‫הלכות סנהדרין והתחלת הלכות עדות‬
‫להרמב"ם‪.‬‬
‫הלילה‪ ,‬באמצע הריקודים‪ ,‬התחיל‬
‫לרדת גשם זלעפות‪ .‬אך שמחת בית‬
‫השואבה לא הופרעה כמלוא נימה‪,‬‬
‫והקהל רקד כמה שעות בגשם‪ ,‬וקיימו‬
‫את הפסוק "ושאבתם מים בששון"‪.‬‬
‫כמו"כ חולקה הלילה תשורה — חוברת‬
‫המכילה מאמרים שונים בעניני שמחת‬
‫ביה"ש‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום שלישי‪ ,‬כ' תשרי‪ ,‬ד' דחוהמ"ס‬
‫בשעה ‪ 8:00‬יצא כ"ק אד"ש לברך על‬
‫הלולב‪ .‬כעבור דקות ספורות יצא לחדרו‬
‫להביא לולב נוסף‪ ,‬ולאחר כמה דקות‬
‫מסרו להר"מ הארליג עבור כל הקהל‪.‬‬
‫כשחזר לחדרו‪ ,‬לפני שחרית‪ ,‬היה בידו‬
‫הלולב הראשון‪.‬‬
‫היום בצהריים הורה כ"ק אד"ש‬
‫להר"ד רסקין לאגוד עבורו לולב נוסף‪.‬‬
‫לאחר ערבית‪ ,‬ניגש כ"ק אד"ש‬
‫לאמירת שיחה‪ ,‬במהלכה הסביר את‬
‫המיוחד בכך שאומרים במשך כמה‬
‫ימים רצופים "הושענות"‪ ,‬ובנוסף חוזרים‬
‫ואומרים גם בהושענא רבה‪ .‬ובנוגע‬
‫לפועל — ישנם ריבוי דברים שצריכים‬
‫לעשות ביום הושע"ר‪ ,‬ובשמחת בית‬
‫השואבה‪ :‬תהלים‪ ,‬חומש דברים וכו'‬
‫ועי"ז מקבלים את ה"פתקא טבא"‪,‬‬
‫ונזכה להגאולה האמתית והשלימה‪,‬‬
‫ובפרט שהאושפיזא דהיום הוא דוד‬
‫מלכא משיחא‪ .‬והזכיר ע"ד נתינת צדקה‬
‫המזרזת את הגאולה תומ"י ממש‪ .‬לאחר‬
‫השיחה חילק דולר לכאו"א‪ ,‬החלוקה‬
‫נמשכה קרוב לשעה לאחמ"כ עלה‬
‫לחדרו‪.‬‬
‫לאחר כמה דקות יצא לחלוקת‬
‫לעקאח שארכה כחצי שעה‪.‬‬
‫הלילה — ליל הושע"ר — נערכו‬
‫הריקודים עד חצות הלילה‪.‬‬
‫בשעה ‪) 1:30‬הכריזו על ‪ (1:00‬נכנס‬
‫כ"ק אד"ש לאמירת תהלים בציבור‪ ,‬לפני‬
‫זה אמרו כולם משנה תורה — חומש‬
‫דברים‪ ,‬והגבאים חילקו תפוחים ושקיות‬
‫דבש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום רביעי‪ ,‬הושענא רבה‪ ,‬כ"א תשרי‬
‫בשעה ‪ 9:35‬יצא כ"ק אד"ש לברך על‬
‫הלולב ואח"כ מסרו לר"מ הארליג‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪59‬‬
‫בשעה ‪ 10‬נכנס לתפלת שחרית‪.‬‬
‫לקראת ההושענות ירד מהבימה ונעמד‬
‫ליד החזן‪ ,‬ובכל הקפה והקפה צעד אחר‬
‫החזן‪ ,‬ואחרי ההקפה חזר למקומו ליד‬
‫החזן ואומר את פסוקי ההקפות‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בשעה ‪ — 12:30‬חלוקת לעקאח‬
‫שארכה כחצי שעה‪.‬‬
‫בשעה ‪ 3:45‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫מנחה בזאל הקטן‪ .‬לאחר מנחה חילק‬
‫שוב לעקאח‪.‬‬
‫היום יצא לאור קונטרס שמע"צ‬
‫ושמח"ת תנש"א הכולל את המאמר ד"ה‬
‫"תורה ציווה לנו" שנאמר בהתוועדות‬
‫יום שמח"ת תשכ"ג‪.‬‬
‫רחב לשמע דבריו אלה‪ .‬אח"כ הכריז‬
‫כ"ק אד"ש "גוט יו"ט" ג' פעמים והחל‬
‫לנגן ניגון הקפות לאביו‪ ,‬כשהוא מניף‬
‫ידו בחוזקה‪ ,‬ויצא לחדרו‪ .‬הקפות הכריזו‬
‫לשעה ‪.9:00‬‬
‫בשעה ‪ 6:00‬נפתח ביהכנ"ס הגדול‬
‫)שהיה סגור במשך היום לשם הכנתו‬
‫להקפות(‪ ,‬הקהל הרב שעמד מבחוץ‬
‫פרץ פנימה במהירות וכו'‪ .‬מרגע לרגע‬
‫התמלא בעוד אנשים‪ ,‬עד שלקראת‬
‫מעריב כבר היו‪ ,‬להערכתי‪ ,‬למעלה‬
‫מ‪ 4,000‬אנשים כ"י‪.‬‬
‫בין מעריב להקפות נערך קידוש ענק‬
‫בסוכה הגדולה בארגונו של רנ"מ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס כ"ק אד"ש בשמחה‬
‫רבה לתפלת ערבית‪ ,‬וכשהגיע למקומו‬
‫הניח את הסידור על השטענדער‬
‫והסתובב לעבר הקהל והתחיל לעודד‬
‫בידיו הק' במהירות‪ ,‬פעם ביד ימין ופעם‬
‫ביד שמאל‪ ,‬ולפעמים בשתי ידיו גם‬
‫יחד‪ .‬והכל בשטורעם בלתי־רגיל‪ .‬ובנקל‬
‫לשער גודל עוצמת הניגון שהקהל‬
‫פיזם )עד שגם הקאלטע חבר'ה רקדו‬
‫על מקומם כאמה למעלה מהקרקע(‪.‬‬
‫יש לציין שלקראת שמח"ת הזיזו את‬
‫בימתו של הרבי לצד החזן וגם הגביהו‬
‫את הבימה כאמה וחצי בערך והכל כדי‬
‫שיהיה אפשר לראות‪ .‬גם בימת ההקפות‬
‫הוגבהה במטר‪.‬‬
‫לאחר שמו"ע במעריב‪ ,‬החל הגבאי‬
‫להכריז את הכרזותיו וכ"ק אד"ש‬
‫הורה לו להמתין עד לאחר הקדיש‪.‬‬
‫וא' אמר קדיש דרבנן‪ ,‬ולאחר שסיים‬
‫המשיך הגבאי בהכרזותיו‪ ,‬ואמר ש"כפי‬
‫שרואים כולם הסתדרו במקומותיהם‬
‫ולכן מבקשים שגם בהקפות לא יביאו‬
‫ארגזים וכדו'‪ .‬וכולם יישארו במקומות‬
‫כמו במעריב"‪ .‬כ"ק אד"ש חייך חיוך‬
‫בשעה ‪ 9:00‬כבר היה כל )או רוב‪,‬‬
‫כיון שהרבה נאלצו לעמוד בחוץ( הקהל‬
‫הענק ערוך ומסודר להקפות‪ ,‬וכ"ק‬
‫אד"ש נכנס בשמחה עצומה וכשהגיע‬
‫לבימה הניף ידו בחוזקה‪ .‬אח"כ החל‬
‫הגבאי רז"כ בהכרזת כיבוד הפסוקים‪.‬‬
‫בפסוק ראשון ואחרון של "אתה הראת"‬
‫כובד כ"ק אד"ש‪ .‬לאחר "אתה הראת"‬
‫הראשון הסתובב כ"ק אד"ש לעבר‬
‫הקהל והחל לנגן ניגון שמח"ת הידוע‪,‬‬
‫לאחר "אתה הראת" השני החל לנגן‬
‫ניגון הקפות לאביו‪ ,‬ולאחר "אתה הראת"‬
‫השלישי החל לנגן ניגון "ופרצת"‪ .‬למותר‬
‫לציין‪ ,‬שבכל הניגונים עודד בעוז ובחוזק‪,‬‬
‫וכמים הפנים לפנים כן הייתה גם שירת‬
‫הקהל‪.‬‬
‫אח"כ החל סדר ההקפות‪ .‬להקפה‬
‫ראשונה והשביעית הולך כ"ק אד"ש‪,‬‬
‫ובשאר ההקפות הוא עומד על מקומו‬
‫ומנצח על ההקפות בעוז ובחוזק‪.‬‬
‫להקפותיו מקבל כ"ק אד"ש ס"ת קטן‬
‫והולך אל בימת ההקפות כשלשני צדיו‬
‫נדחקים האנשים לנשק את הס"ת שבידי‬
‫כ"ק אד"ש‪ .‬כשמגיע לבימה הוא עושה‬
‫הקפה ואח"כ החל לנגן ניגון הקפות‬
‫הידוע ועודד כשהוא 'מרקיד' את הס"ת‬
‫לכל הצדדים‪ ,‬לכל כיוון במשך זמן וכך‬
‫מתגברת השירה‪ .‬שעה זו לא ניתן לשער‬
‫ולתאר כלל וכלל‪ .‬כשגמר את ההקפה‪,‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪61‬‬
‫חוזר למקומו כשלשני צדיו עומדים‬
‫כל הדרך אנשים האומרים לכ"ק אד"ש‬
‫"דערלעבט איבער א יאהר" הרבי עונה‬
‫"אמן‪ ,‬גם אתם"‪ .‬שאר אנשים מבקשים‬
‫ברכה לדברים שונים וכ"ק אד"ש מברך‪.‬‬
‫כשנגמרה ההקפה וכ"ק אד"ש חזר‬
‫למקומו כבר נדחקתי החוצה‪ ,‬מרוב‬
‫הדחיפות‪ .‬נדהמתי לראות שם כאלף‬
‫אנשים‪ ,‬בלי גוזמא‪ ,‬שכלל לא הצליחו‬
‫להיכנס אל תוך ביהכנ"ס‪ .‬לקראת‬
‫ההקפה השביעית חזרתי לביהכנ"ס‪.‬‬
‫בהקפה השביעית התחיל כ"ק אד"ש‬
‫לנגן "ופרצת" וההקפה הייתה כהקפה‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫כיוון שלא הייתי בביהכנ"ס בין הקפה‬
‫ראשונה לההקפה השביעית‪ ,‬ביררתי‬
‫מה היה ותמונה זאת יצאה‪ :‬בהקפה הב'‬
‫כובדו כמה מאנ"ש וחברי המזכירות‪.‬‬
‫בהקפה ג' אורחים מאה"ק‪ .‬בהקפה ד'‬
‫אורחים משאר ארצות‪ .‬בהקפה ה' —‬
‫רבנים‪ .‬בהקפה ו' — טנקיסטים‪.‬‬
‫בהקפה ב' שרו "כרתי ברית"‪ .‬הקפה‬
‫ג' — "על הסלע הך"‪ .‬הקפה ד' — ניגון‬
‫שנת הארבעים‪ .‬הקפה ה' — "וכל קרני"‪.‬‬
‫בהקפה זו מחא כ"ק אד"ש כפיים בחוזק‬
‫רב ולכל הכיוונים‪ ,‬ובאמצע החל לרקוד‬
‫ד"ר וויס ור"ז יפה על בימת הרבי‪ ,‬וכ"ק‬
‫אד"ש הזיז מעט את הכסא‪ .‬בהקפה ו'‬
‫ניגנו ניגון שמחה‪.‬‬
‫כאמור לעיל חזרתי לקראת ההקפה‬
‫השביעית בה נתכבד כ"ק אד"ש והתחיל‬
‫לנגן "ופרצת"‪ .‬אח"כ חזר כ"ק אד"ש‬
‫למקומו והחלו לומר "עלינו לשבח"‬
‫בניגון הידוע‪ .‬באמצע הסתובב כ"ק‬
‫אד"ש לעבר הקהל והניף בידו בעוז‪,‬‬
‫ועודד גם בשאר הקטעים‪" ,‬אל תירא‬
‫‪62‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫וכו' אך צדיקים"‪ .‬כשיצא כ"ק אד"ש החל‬
‫לנגן "ופרצת"‪ .‬ההקפות הסתיימו בשעה‬
‫‪.10:30‬‬
‫‪‬‬
‫יום חמישי‪ ,‬כ"ב תשרי‪ ,‬שמיני־עצרת‬
‫בשעה ‪ 10:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫שחרית‪ .‬כשהגיע למקומו הניח את‬
‫הסידור‪ ,‬וביד אחת אחז את שני קצוות‬
‫הטלית ובידו השניה עודד את השירה‬
‫בעוז‪ .‬לאחר התפלה החל לנגן "ופרצת"‪.‬‬
‫אחה"צ יצאו אברכי אנ"ש והתמימים‬
‫לתהלוכות לשכונות שונות בברוקלין‪,‬‬
‫מנהטן וקווינס‪ .‬אני הלכתי לאיסט־‬
‫סייד מנהטן‪ ,‬באיסט־סייד גופא הלכתי‬
‫לביהכנ"ס "אנשי ספרד" ורקדנו ושימחנו‬
‫שם‪ .‬אחרי שמלאנו את תפקידנו הלכנו‬
‫לעשות קידוש בביהכנ"ס "יאנג ישראל"‬
‫בסמוך‪ .‬הדרך הלוך ושוב ארכה למעלה‬
‫משלוש שעות‪.‬‬
‫לקראת השעה ‪ 11:00‬חזרנו‬
‫לקראון־הייטס דקות ספורות לפני‬
‫גמר ההתוועדות של כ"ק אד"ש לרגל‬
‫שמח"ת‪.‬‬
‫בינתיים שמעתי פרטים על הנעשה‬
‫ב‪ 770‬משעה שעזבתי ועד עתה‪:‬‬
‫בשעה ‪ 6:00‬היתה תפלת מנחה‪.‬‬
‫בשעה ‪ 9:00‬נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות‬
‫לרגל ליל שמח"ת‪ .‬בתחלת ההתוועדות‬
‫הורה שא' מהקהל יקדש ויוציא י"ח את‬
‫כל הקהל )ר"צ שיפרין שי' עשה קידוש(‪.‬‬
‫בשיחה א' דיבר הרבי שצ"ל שלימות‬
‫השמחה באופן ד"ופרצת" ובפרט‬
‫בשנת אראנו נפלאות‪ .‬בהמשך הזכיר‬
‫שלאחרונה ראו ניסים באה"ק‪ ,‬וניסים‬
‫שלהם ב' מעלות‪) :‬א( שהם בגילוי‪) .‬ב(‬
‫שהם מלובשים בטבע‪ .‬בהמשך הזכיר‬
‫את שמחת ביה"ש שהתקיימה בקראון־‬
‫הייטס‪ ,‬שענינה "כתר" הקשור עם כתרו‬
‫ומלכותו של הקב"ה )להעיר שכשהלכנו‬
‫לתהלוכה דברנו אני ואחי אודות‬
‫התרגום המדויק של קראון־הייטס‪ ,‬ובא‬
‫כ"ק אד"ש ופתר את הבעיה‪.(...‬‬
‫ב"אתה הראת" הב' והג' אמר כ"ק אד"ש‬
‫רק את הפסוק הראשון והאחרון‪ .‬גם‬
‫לאחר ה"אתה הראת" הג' התחיל כ"ק‬
‫אד"ש לנגן "זאל שוין זיין די גאולה"‬
‫ועודד בעוז‪ .‬ולאחר "אתה הראת" הב'‬
‫התחיל לנגן ניגון שמחה‪.‬‬
‫בשיחה ב' ביאר את כל פסוקי אתה‬
‫הראת‪ .‬אך מפני המסגרת המצומצמת‬
‫של היומן‪ ,‬נסתפק בפסוק "ויהי בנסוע‬
‫ארון ויאמר משה וגו'" — שיהודי צריך‬
‫לדעת שהוא לא נמצא לבד בגלות‪,‬‬
‫אלא גם אהרן ומשה רבנו נמצאים אתו‪.‬‬
‫ובחי' משה שבכאו"א צועק "קומה ה'‬
‫ויפוצו אויביך"‪ .‬כשביאר את הפסוקים‬
‫היתה התרגשות בדיבורו והיה דומה‬
‫כאילו קולו נשנק מבכי‪ .‬את השיחה‬
‫סיים בזה"ל‪ :‬ונסיים בניגון של שמח"ת‬
‫שאחד מהם הוא‪ ...‬והתחיל לנגן בעוז‬
‫ניגון ההקפות לאביו‪ ,‬והתרומם ממקומו‬
‫ומחא כפים בחוזק‪ ,‬תחילה בעינים‬
‫עצומות לאחמ"כ פנה לכל הכיוונים‪.‬‬
‫אח"כ התיישב והורה לרמ‪ .‬טלישווסקי‬
‫לנגן "שיבנה ביהמ"ק"‪ .‬אכל מהמזונות‬
‫ועודד את הניגון אח"כ החל לנגן "ניעט‬
‫ניעט ניקאווא" והניף בידו הימנית‬
‫בשמחה גדולה‪ ,‬אח"כ הזכיר אודות‬
‫ההכנה להקפות וההקפות עצמן‪ ,‬ויה"ר‬
‫שתומ"י ימשיכו את ההקפות בירושלים‬
‫עיה"ק בביהמ"ק בגאולה האמיתית‬
‫והשלימה‪.‬‬
‫כשניגש כ"ק אד"ש לבימת ההקפות‬
‫החל לנגן ניגון ההקפות הידוע‪ ,‬והניף את‬
‫הס"ת מימין לשמאל בעוז‪ .‬בעצם‪ ,‬כל‬
‫מהלך ההקפות היו כאתמול‪ .‬כשהגיע‬
‫לבימה להקפה השביעית החל לנגן‬
‫"זאל שוין זיין די גאולה" ורקד על מקומו‬
‫בשמחה גדולה‪ .‬גם הלילה שרו ב"עלינו‬
‫לשבח" וכ"ק אד"ש הסתובב והניף בידו‬
‫לעבר הקהל‪ .‬כשיצא כ"ק אד"ש החלו‬
‫לנגן "ושמחת" וכ"ק אד"ש עודד בעוז‪.‬‬
‫כשהגיע לפרוזדור של הזאל הקטן אמר‬
‫לרח"ב הלברשטם "זאלסט אין גיכין‬
‫מפרסם זיין אז משיח איז געקומען"‬
‫]שבקרוב תפרסם שמשיח הגיע[ וסיים‬
‫בחיוך רחב‪ .‬ההקפות נגמרו בשעה ‪,1:20‬‬
‫אך רוב הקהל נשאר לרקוד ולשמוח‬
‫בשמחת התורה והיה שמח במיוחד‪.‬‬
‫בשעה ‪ 12:00‬נכנס כ"ק אד"ש‬
‫להקפות‪ .‬כשהגיע למקומו הסתובב‬
‫לעבר הקהל ועודד את השירה בשתי‬
‫ידיו ובחוזק רב‪ .‬ב"אתה הראת" הראשון‬
‫אמר כ"ק אד"ש את כל הפסוקים‬
‫בעצמו‪ ,‬וכשסיים התחיל לנגן "זאל שוין‬
‫זיין די גאולה" ועודד בתנועות נמרצות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום שישי‪ ,‬כ"ג תשרי‪ ,‬שמחת־תורה‬
‫בשעה ‪ 10:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫שחרית‪ ,‬כשהגיע למקומו הניח את‬
‫סידורו על השטענדער ועודד את‬
‫השירה בידו הימנית‪.‬‬
‫לפני התחלת "אתה הראת" התחיל‬
‫כ"ק אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו‪ ,‬גם‬
‫הפעם אמר כ"ק אד"ש את כל הפסוקים‬
‫ב"אתה הראת" הא'‪ .‬וכשסיים הסתובב‬
‫והתחיל לנגן "זאל שוין זיין די גאולה"‪.‬‬
‫ב"אתה הראת" הב' והג' אמר רק את‬
‫הפסוק הראשון והאחרון‪ .‬לאחר "אתה‬
‫הראת" הב' התחיל לנגן ניגון שמחה‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪63‬‬
‫לאחר "אתה הראת" הג' החל לנגן ניגון‬
‫עוה"פ "זאל שוין זיין די גאולה"‪ .‬לאחמ"כ‬
‫הלך לבימת ההקפות עשה ג' הקפות‬
‫וחצי והתחיל לנגן ניגון ההקפות לאביו‪,‬‬
‫רקד על מקומו בשמחה רבה ועודד עם‬
‫הס"ת בעוז לכל עבר‪ .‬כשחזר למקומו‬
‫היו כמה שאמרו לחיים וכ"ק אד"ש‬
‫ענה במאור פנים‪ .‬ואח"כ ניגשו לקריאת‬
‫התורה‪.‬‬
‫כשהחל החזן — רש"ד — לצעוד אל‬
‫עבר בימת הקריאה הוא שר "הרבי‬
‫שליט"א" אד"ש עודד בחוזק כשפניו‬
‫לכיוון הס"ת‪ .‬ב"חתן בראשית" נתכבד‬
‫כ"ק אד"ש‪ .‬כשאמרו את הרשות לחתן‬
‫בראשית אמרו את שמו הק' ושם אביו‬
‫של כ"ק אד"ש ושמותיהם הק' של כ"ק‬
‫אדמו"ר הריי"צ ואביו אדמו"ר הרש"ב‪.‬‬
‫למפטיר עלה ר"מ פוטרפס וכ"ק אד"ש‬
‫נשאר לעמוד בצד הבימה עד לסיום‬
‫ההפטרה )שלא כרגיל(‪ .‬לאחמ"כ חזר‬
‫למקומו ועודד את השירה "שישו ושמחו‬
‫בשמחת התורה"‪.‬‬
‫בשעה ‪ 5:45‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫מנחה‪ .‬כשהגיע למקומו הניח את‬
‫הסידור ופנה לקהל ועודד את השירה‬
‫בשתי ידיו‪ ,‬בחוזק רב‪.‬‬
‫גם היום לא התקיימה התוועדות‬
‫דיום שמח"ת עקב הקביעות דעש"ק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליל שבת בראשית‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס כ"ק אד"ש לקבלת‬
‫שבת‪ .‬ב"לכה דודי" עודד את השירה‬
‫בחוזק‪ .‬בתפלת ערבית היה החזן רמ"ט‬
‫וניגן בנוסח ימים נוראים‪ ,‬וכשניגן עודד‬
‫כ"ק אד"ש בעוז‪ .‬אחר התפלה אמר כ"ק‬
‫‪64‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫אד"ש "קדיש" לע"נ סבתו )אם אמו(‬
‫הרבנית רחל ינובסקי הי"ד‪.‬‬
‫‪ ‬שבת קודש כ"ד תשרי‪,‬‬
‫"שבת בראשית"‪ ,‬מבה"ח חשון‬
‫בשעה ‪ 8:30‬נכנס כ"ק אד"ש לאמירת‬
‫תהלים בציבור‪ .‬כשהגיע למקומו הניח‬
‫את התהלים על השטענדער‪ ,‬הסתובב‬
‫לעבר הקהל ועודד השירה בחוזק‪ ,‬בשתי‬
‫ידיו‪ .‬במשך אמירת התהלים עמד‪ .‬בין‬
‫כל ספר וספר אמר "קדיש"‪ ,‬וסיים עם‬
‫הציבור‪.‬‬
‫בשעה ‪ 10:30‬נכנס לתפלת שחרית‪.‬‬
‫החזן היה רמ"ט הן בשחרית והן במוסף‪.‬‬
‫גם היום ניגן בנוסח הימים־נוראים‬
‫ובניגונים עודד בחוזק ובמשך זמן‪.‬‬
‫בשעה ‪ 1:30‬נכנס כ"ק אד"ש‬
‫להתוועדות ש"פ בראשית‪ .‬בשיחה‬
‫הראשונה הזכיר שיש היום שתי‬
‫התוועדויות ומעלה בכל א' מהן‪:‬‬
‫ההתוועדות הראשונה היא ההתוועדות‬
‫שיש בכל שב"ק המעלה דתדיר‪ ,‬ותדיר‬
‫קודם‪ .‬וההתוועדות השניה קשורה‬
‫ליו"ט‪ .‬מעלת החידוש ודבר חדש הוא‬
‫חביב‪ ,‬ומצינו בברה"ז שחביב קודם‬
‫לברכה‪ .‬הזכיר גם שהיום הוא אסרו חג‬
‫בכך שלו קשר לחג‪ ,‬והוא כיום נוסף לחג‪.‬‬
‫בהמשך הזכיר שבנוגע לד' מינים מצינו‬
‫פלא‪ ,‬שהגם שיש להם שמות בלה"ק‪,‬‬
‫לא נזכרו בתורה בשמותיהם‪ ,‬אלא‪ ,‬פרי‬
‫עץ הדר וגו'‪ .‬ורק רז"ל דרשו מה הם‪.‬‬
‫ומכאן הוראה ליהודי שתחלת עבודתו‬
‫הוא במצב של העלם‪ .‬וע"י עבודתו הוא‬
‫מגלה את מצבו האמיתי‪ .‬וכן היה גם‬
‫בסדר הבריאה תחלה היה תוהו ובוהו‬
‫ואח"כ היה יהי אור וגו'‪ .‬אחר השיחה‬
‫הא' שרו "כרתי ברית" וכ"ק אד"ש עודד‬
‫בחוזק‪.‬‬
‫בשיחה הב' דן הרבי בכמה ענינים‬
‫איך ינהגו ביום זה כשיבוא משיח ויתברר‬
‫שאסרו־חג היה כבר אתמול‪ ,‬ומה יהיה‬
‫בנוגע לכל ההנהגות דאסרו־חג ביום‬
‫זה‪ .‬וכן לענין שמע"צ‪ ,‬שמנהג חב"ד‬
‫לא לאכול מחוץ לסוכה‪ ,‬ואז יתברר‬
‫ששמע"צ אינו שייך כלל לסוכות‪ .‬ואמר‬
‫שידונו ע"ז בכינוס תורה‪ .‬והוסיף שיה"ר‬
‫שנזכה לכינוס תורה הגדול ד"תורה‬
‫חדשה מאתי תצא" בביאת משיח צדקנו‬
‫במהרה בימנו אכי"ר‪ .‬בשיחה הג' הזכיר‬
‫ע"ד חלוקת המשקה‪ .‬לאחר חלוקת‬
‫המשקה הזכיר ע"ד מכירת המצוות‬
‫ושמזה יימשך על כל השנה כולה‪.‬‬
‫לאחר מכירת המצוות התחיל כ"ק‬
‫אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו ולפתע‬
‫קם מכסאו ורקד על מקומו במחיאות‬
‫כפיים ובשמחה רבה ועצומה‪ ,‬אח"כ‬
‫נתן מזונות בתוך מפית לגבאים‪ .‬הורה‬
‫להכריז על ההתוועדות השניה והזכיר‬
‫ע"ד ברכה אחרונה‪.‬‬
‫ההתוועדות נגמרה ב‪ .3:30‬לאחמ"כ‬
‫התפללו מנחה‪ .‬כששרו ב"שים שלום"‬
‫בחזרת הש"ץ עודד בשתי ידיו לכל‬
‫הכיוונים‪ .‬לאחר התפלה הכריז הגבאי‬
‫על ההתוועדות הב'‪ ,‬ולאחמ"כ החל כ"ק‬
‫אד"ש לנגן ניגון ההקפות לאביו ויצא‬
‫לחדרו‪.‬‬
‫בשעה ‪ 6:00‬נכנס כ"ק אד"ש‬
‫לההתוועדות השניה‪ .‬כשהתיישב‬
‫במקומו נטל את ידיו ובצע על לחם‬
‫משנה וטבל במלח ג"פ‪ .‬הקהל ניגן ניגון‬
‫שמחה ועודד את השירה בשתי ידיו‪.‬‬
‫באמצע נטל חתיכה מהחלה‪ ,‬הסתובב‬
‫ומסרה לד"ר וויס‪ .‬אח"כ נתן גם לילד‬
‫שארף והמשיך לעודד את השירה‪.‬‬
‫אח"כ פתח את הסידור והחל באמירת‬
‫השיחה‪ .‬בה הורה לנגן "בני היכלא" כיון‬
‫שנמצאים בזמן "רעוא דכל רעוין"‪.‬‬
‫כיון ששבת זו היא המשך לשמ"ע‬
‫ושמחת־תורה‪ ,‬ניגנו ניגון ההקפות‪ .‬כ"ק‬
‫אד"ש אמר כי כל הענינים שבר"ה הם‬
‫באופן ד"כסה" מתגלים ביום חגנו —‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪65‬‬
‫חה"ס‪ ,‬מתאים גם לנגן ניגון הקשור‬
‫לר"ה‪ .‬אך לנגון "אבינו מלכנו" בשבת‪,‬‬
‫יראה הדבר מוזר‪ ,‬אמנם יש עוד ניגונים‬
‫הקשורים לר"ה‪ .‬והזכיר שניגון הוא‬
‫קולמוס הלב שזהו קשור עם עיקר‬
‫עבודת האדם‪" ,‬איזוהי עבודה שבלב‬
‫זו תפלה"‪ ,‬עד "ואהבת את ה"א בכל‬
‫לבבך"‪ .‬ויה"ר שנזכה תומ"י לשירה‬
‫העשירית וכו'‪ .‬אד"ש סיים את השיחה‬
‫באמרו "יעצט וועט מען זינגען אלע‬
‫ניגונים אנהויבענדיק פון דעם ניגון‪"...‬‬
‫]כעת ינגנו את כל הניגונים‪ ,‬החל‬
‫מהניגון‪ [...‬והתחיל לנגן "בני היכלא"‪.‬‬
‫כל הקהל הצטרף‪ .‬כ"ק אד"ש הביט‬
‫בסידור‪ ,‬באמצע גם הוציא את משקפיו‬
‫והרכיבם‪ ,‬ולקראת סיום הניגון הורידם‬
‫והחזירם לכיסו‪ .‬אח"כ הורה לנגן ניגון‬
‫ההקפות לאביו‪ .‬וכשהוא ממשיך להביט‬
‫בסידור עודד את התנועה הידועה‬
‫פעמיים‪ .‬אח"כ הורה לנגן "ושמחת"‬
‫ועודד מאוד חזק‪ .‬לאחמ"כ הורה לנגן‬
‫)בקשר לר"ה( ניגון "לכתחילה אריבער"‪.‬‬
‫אח"כ ציווה לנגן ניגוני רבותינו הק' על‬
‫הסדר וניגנו ג' תנועות להבעש"ט הה"מ‬
‫ואדה"ז‪" .‬א־לי אתה" לכ"ק אדמוה"ז‪.‬‬
‫"קאפליע" לאדמוהמ"צ‪" .‬ימין ה'"‬
‫להצ"צ‪" .‬לכתחילה אריבער" לאדמו"ר‬
‫מוהר"ש‪ .‬ניגון "הכנה" לאדמו"ר הרש"ב‪.‬‬
‫ניגון "הבינוני" לאדמו"ר הריי"צ‪" .‬אתה‬
‫בחרתנו" לכ"ק אד"ש‪.‬‬
‫בעת הניגונים — שארכו זמן רב —‬
‫הביט לעבר הקהל והפנה פניו הק' לכל‬
‫הכיוונים וענה לחיים‪ ,‬אף שהיתה ניכרת‬
‫רצינות על פניו‪.‬‬
‫בשיחה הב' התחיל לדבר בענין‪' ,‬נח‪,‬‬
‫נח ב' פעמים — ניחא בעליונים וניחא‬
‫בתחתונים' וההוראה‪ ,‬שצ"ל הנייחא‬
‫‪66‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫בהעליונים והתחתונים גם יחד‪ ,‬ולא‬
‫כשהם מחולקים וזוהי תכלית השלימות‪.‬‬
‫וכמו שמצינו "ואהבת ‪ . .‬בכל לבבך" —‬
‫בשני יצריך‪ ,‬שהחלל הימני והשמאלי‬
‫מתאחדים למציאות אחת שהיא אהבת‬
‫ה'‪ .‬וזה נמשך גם בנכסיו הגשמיים "בכל‬
‫מאדך"‪ ,‬בכל ביתו "על מזוזות ביתך" ועד‬
‫לכל העיר "ובשעריך" וכו'‪ ,‬ויה"ר שנזכה‬
‫תומ"י לגאולה האמיתית והשלימה‪.‬‬
‫בשיחה הג' התעכב על ענין‬
‫בפירש"י "ובמיוחד שלא "הרעישו"‬
‫בנוגע לפירש"י‪ ,‬זה כמה חודשים"‪.‬‬
‫עה"פ "אלה תולדות נח" פירש"י "ד"א‬
‫ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים‬
‫— מעשים טובים"‪ .‬ולכאו' זה נגד הפשט‬
‫הפשוט שתולדות אלו בניו ובנותיו‪.‬‬
‫בסוף השיחה הסביר שההכרח של רש"י‬
‫הוא מהכתוב‪" ,‬אלה תולדות"‪" .‬אלה"‪,‬‬
‫פסל את הראשונים וא"כ זה ענין חדש‬
‫— מעשים טובים‪.‬‬
‫אח"כ התעכב על הרש"י הראשון‬
‫שבפ' בראשית‪" ,‬אמר ר"י לא היה וכו'‬
‫שאם יאמרו אוה"ע לישראל לסטים‬
‫אתם וכו'"‪ ,‬ואמר שבמשך שנים רבות‬
‫לא ראו את זה בגילוי‪ ,‬ודווקא בשנתיים‬
‫האחרונים או בשנה האחרונה "רגשו‬
‫גויים"‪ ,‬וכביכול טענתם היא מצד 'צדק‬
‫ויושר' )אף שבכווית ובגדאד ובכללות‬
‫במפרץ הפרסי לא דואגים לצדק ויושר‪,‬‬
‫ואף לא מאפשרים לחיילים היהודים‬
‫להתנהג כיהודים‪ ,‬מפני הסביבה‬
‫הערבית וכו' וכו'( וזוהי ההוראה‬
‫מפירש"י — "רש"י לא התבייש וכתב‬
‫כן בזמנו — ימי הביניים‪ .‬ואף שזה היה‬
‫בגדר פיקו"נ"‪ .‬ובהמשך שאל גם בנוגע‬
‫לפירש"י זה‪ ,‬מדוע הזכיר את שמו של‬
‫בעל המאמר — ר' יצחק‪ .‬ולאחר שקו"ט‬
‫ארוך‪ ,‬ביאר שרש"י היה מוכרח מצד‬
‫כיבוד אב ואם — שכשבן חמש למקרא‬
‫או בן עשר למשנה וכו' שראה במדרש‬
‫שזה נאמר בשם ר' יצחק‪ ,‬והוא יודע‬
‫שאבי רש"י קראו לו יצחק‪ ,‬הרי זה‬
‫שרש"י משמיט את ה"אמר ר' יצחק"‬
‫ייחשב כזלזול בכיבוד אב‪.‬‬
‫אח"כ התעכב על פרש"י "ויתעצב על‬
‫לבו" — אפיקורוס א' שאל את רבי יהושע‬
‫בן קרחא איך אתם מודים שהקב"ה‬
‫רואה את הנולד ‪ ..‬בשעת אבלא אבלא‪.‬‬
‫ולכאו' הלא כל יהודי יכול לשאול א"ז‬
‫ולאו דוקא אפיקורס? ותי' בדרך הצחות‪,‬‬
‫שרש"י מורה ששאלה כזו‪" ,‬מעצב לבו"‬
‫נובעת מאפיקורסות ר"ל‪.‬‬
‫בהמשך לזה הזכיר שכשלא נזהרים‬
‫בחלב עכו"ם זה גורם שיחדרו לראש‬
‫עניני מינות ח"ו‪ .‬וסיים שיה"ר שנזכה‬
‫תומ"י להגאולה האמיתית והשלימה‬
‫וכו' ותומ"י ממש‪ .‬אח"כ הורה לסיים‬
‫מעין ההתחלה בניגון הקפות ושזו‬
‫תהא הכנה להקפות בא"י‪ ,‬בירושלים‪,‬‬
‫בביהמ"ק‪ ,‬בקה"ק ותומ"י ממש‪.‬‬
‫הגיעו עוד אנשים שלא קיבלו וחילק גם‬
‫להם‪ .‬אח"כ ניגב את הכוס במפית והחל‬
‫לנגן כי בשמחה תצאו תוך כדי הנפת ידו‬
‫ויצא לחדרו הק'‪.‬‬
‫החלוקה החלה‬
‫והסתיימה בשעה ‪.1:25‬‬
‫‪‬‬
‫בשעה‬
‫‪9:00‬‬
‫יום ראשון פ' נח כ"ה תשרי‬
‫לתפלת שחרית נכנס כ"ק אד"ש‬
‫בשעה ‪ .10:20‬בשעה ‪ 12:30‬החלה חלוקת‬
‫הדולרים‪ .‬ונסתיימה ב‪ 5.20‬וכעבור‬
‫רבע שעה נכנס למנחה‪ .‬יש לציין שזו‬
‫הפעם השניה שכ"ק אד"ש לא נוסע‬
‫לאהל בגלל השעה המאוחרת‪ .‬הפעם‬
‫הראשונה היתה בכ"ו אלול תש"נ )אז‬
‫סיים הרבי את החלוקה ב‪.(5:15‬‬
‫בשעות אחה"צ התקיים כינוס תורה‬
‫ב‪ ,770‬בהשתתפות הגר"י פיקרסקי ראש‬
‫הישיבה והגר"ש עלבערג‪ .‬הכינוס נפתח‬
‫בדבר מלכות ע"י הגרי"כ שי'‪.‬‬
‫בשעה ‪ 7:00‬נכנס כ"ק אד"ש לתפלת‬
‫ערבית‪.‬‬
‫אח"כ נתן את החלה והמים בתור‬
‫השתתפות ב"כינוס תורה"‪.‬‬
‫ההתוועדות הסתיימה בשעה ‪.8:15‬‬
‫אח"כ ברך ברהמ"ז על הכוס‪ ,‬לאחר‬
‫ברהמ"ז התפלל ערבית במקומו‪ .‬לאחר‬
‫ערבית הבדיל ואח"כ החל בחלוקת‬
‫כוס של ברכה‪ .‬בשעת החלוקה היה‬
‫בשמחה גדולה‪ ,‬ועודד את הניגונים‪,‬‬
‫במיוחד כשהחזן טשאטשקעס שר‪.‬‬
‫בסיום החלוקה אמר כ"ק אד"ש "ויתן‬
‫לך" והתיישב לברכה אחרונה‪ .‬אח"כ‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪67‬‬
‫אח"כ התקיים המשך לכינוס תורה‬
‫יחד עם התוועדות לרגל סיום הלכות‬
‫עדות להרמב"ם‪ .‬במהלכה חולקו שיירי‬
‫החלה והמים של כ"ק אד"ש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום שני פ' נח כ"ו תשרי‬
‫בשעה ‪ 11:40‬נסע כ"ק אד"ש להאהל‪.‬‬
‫גם היום התקיים המשך לכינוס תורה‬
‫עד שעות הערב‪ .‬כשכ"ק אד"ש חזר‬
‫מהאהל ונכנס לתפלה לא שרו )כיון‬
‫שבחוץ התקיימה חופה(‪ .‬לאחר‬
‫התפלות לפני שנכנס לחדרו ברך החתן‬
‫והכלה ב"מז"ט‪ ,‬בשטו"מ‪ ,‬בנין עדי עד"‪.‬‬
‫היום שלחתי מכתבים לבית‪ ,‬וצרפתי‬
‫גם את היין של 'כוס של ברכה'‪ ,‬החלה‬
‫והמים של כ"ק אד"ש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ב"ה‪ .‬יום שלישי פ' נח כ"ז תשרי‬
‫לאחר התפילות‪ ,‬במשך היום‪ ,‬ברך‬
‫נוסעים "פארט געזונטערהייט‪ ,‬בשו"ט‪,‬‬
‫הצלחה רבה"‪.‬‬
‫בשעה ‪ 8:00‬בערב נכנס כ"ק אד"ש‬
‫ליחידות הכללית שהתקיימה בזאל‬
‫למטה‪ .‬לא היה לבוש בגארטל )כרגיל(‪.‬‬
‫התיישב על מקומו והתחיל בשיחה‪,‬‬
‫במהלכה אמר שבשנה זו תהא שנת‬
‫אראנו נפלאות ישנם שני הוספות על‬
‫שנת נסים שקדמה לה‪) .‬א( שהשנה היא‬
‫נפלאות שלמעלה מנסים‪) .‬ב( שהיא‬
‫באופן של אראנו לעיני בשר‪ .‬בהמשך‬
‫הזכיר שיש ללמוד הוראה מפרשתנו‪,‬‬
‫בפסוק "ואל אמה תכלנה מלמעלה"‪,‬‬
‫אמ"ה ר"ת "אלקינו מלך העולם" שבנ"י‬
‫מכתירים את הקב"ה למלך ועי"ז נעשה‬
‫מלך על כל העולם‪ .‬והעולם כולל ונחלק‬
‫לבריאה‪ ,‬יצירה ועשיה‪ .‬ויש ללמוד‬
‫הוראה בפרט מהחלק שבפרשתנו‬
‫‪68‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫השייך ליום זה‪" ,‬צא מן התבה" — הגם‬
‫שידוע הפירוש ב"בא אל התיבה"‪ ,‬שיש‬
‫להיכנס אל תיבות התורה והתפלה‪,‬‬
‫עכ"ז צריך להיות גם צא מן התיבה —‬
‫לברר את העולם‪ ,‬ועד שפועלים על הע'‬
‫אומות‪ ,‬שהם מכריזים )כפי שבנ"י פעלו‬
‫בר"ה( "מלוך על העולם כולו וכו'"‪ .‬ונזכה‬
‫להגאולה האמיתית והשלימה תומ"י‬
‫ממש‪.‬‬
‫לאחר השיחה נתן לכאו"א דולר וברך‬
‫ברכה והצלחה‪ .‬כאו"א מוסר אז את‬
‫הפ"נ‪ .‬היו כו"כ שקיבלו דולר נוסף‪ .‬ילדה‬
‫קטנה נתנה לרבי סידור וכ"ק אד"ש‬
‫שאל אותה בחיוך‪" ,‬האם זה בשבילי?"‬
‫ומשנענה בחיוב לקח את הסידור‪.‬‬
‫החלוקה נמשכה עד שעה ‪.10:00‬‬
‫לאחמ"כ נכנסה קבוצת חתני‬
‫הבר־מצוה והבת־מצוה עם הוריהם‪.‬‬
‫כ"ק אד"ש אמר שנוסף על הברכות‬
‫האמורות לעיל‪ ,‬הרי ישנה ברכה‬
‫מיוחדת בכך שהם נכנסים לעול תורה‬
‫ומצוות‪ .‬השיחה ארכה כשלוש דקות‪.‬‬
‫אח"כ נתן לכאו"א דולר וברך בשעה‬
‫טובה ומוצלחת‪ .‬החלוקה נמשכה כ‪20‬‬
‫דקות אח"כ נכנסה קבוצת החתנים‬
‫והכלות וכ"ק אד"ש אמר שבנוסף על כל‬
‫הברכות האמורות‪ ,‬ישנה ברכה מיוחדת‬
‫לרגל הנישואין — בנין ובית נאמן‬
‫בישראל‪ .‬השיחה ארכה כארבע דקות‬
‫ולאחריה חילק לכאו"א דולר וברך "בנין‬
‫עדי עד"‪ .‬החלוקה נמשכה עשר דקות‪.‬‬
‫אח"כ נכנסו התמימים האורחים‬
‫והתלמידים השלוחים‪ .‬כ"ק אד"ש התחיל‬
‫לדבר על הצורך לעסוק בלימוד התורה‬
‫באופן ד"לאסוקי שמעתתא אליבא‬
‫דהלכתא" והזכיר את הפסק שכבר "כלו‬
‫כל הקיצין" והגאולה צריכה לבוא מיד‪,‬‬
‫ואז יהיה "ואשיבה שופטיך כבראשונה‬
‫ויועציך כבתחילה" שקאי על לימוד‬
‫התורה‪ .‬וכל מי שזיכהו ה' שעיסוקו יהיה‬
‫בתורה‪ ,‬והוא מנצל א"ז כדבעי מתוך‬
‫שמחה וטוב לבב‪ ,‬מזרז בכך את הגאולה‬
‫עבור כל בנ"י‪ .‬ויה"ר שיתקיים בכם הבא‬
‫ליטהר מסיעין אותו בלימוד התורה‬
‫לשמה בהצלחה רבה ומופלגה‪ .‬לאחר‬
‫השיחה נתן לכאו"א דולר‪.‬‬
‫בסיום היו שלשה סלים של פני"ם‪.‬‬
‫כ"ק אד"ש בקש את הגדולה שביניהם‪,‬‬
‫הרימה ביד שמאל‪ ,‬הניחה על השולחן‪,‬‬
‫ולרגע הפנה את פניו לעבר ארון הקודש‬
‫ואמר משהו‪ .‬והתחיל ללכת לחדרו‬
‫בדרכו ראה צלם שעמד לשמאלו‪,‬‬
‫העביר את הסל מידו השמאלית לימנית‬
‫)כאן ראו במוחש את כובד הסל וא"א‬
‫להסביר א"ז על הנייר( ועודד בידו לעבר‬
‫הצלם‪ .‬אח"כ הביט על השעון ויצא‬
‫לחדרו‪ .‬השעה היתה ‪.11:25‬‬
‫את כל מהלך היחידות במשך שלש‬
‫וחצי שעות ראיתי מה'עזרת נשים'‪ .‬שם‬
‫הצטופפו הרבה בחורים שלא נכנסו‬
‫ליחידות‪ .‬את היחידות לאורחים היו‬
‫יכולים לראות בווידאו‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪69‬‬
‫‪‬‬
‫יום רביעי פ' נח כ"ח תשרי‬
‫גם היום לאחר התפילות ברך נוסעים‬
‫בברכת הנסיעה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יום חמישי פ' נח כ"ט תשרי‬
‫בשעה ‪ 2:30‬נסע לאוהל וחזר ב‪.7:00‬‬
‫לאחר כמה דקות נכנס לתפלות מנחה‬
‫וערבית‪ .‬ב"עלינו" הסתובב וסימן‬
‫לחלוקת דולרים‪ .‬חילק ‪ 2‬דולר לכאו"א‬
‫ועודד את השירה כמה פעמים )דבר‬
‫נדיר בחלוקות שלאחר התפילה(‪.‬‬
‫החלוקה ארכה כ‪ 20‬דקות‪ .‬כשיצא לחדרו‬
‫‪70‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫עודד את השירה‪ .‬בשעה ‪ 9:30‬התחילה‬
‫ההתוועדות לרגל סיום הלכות ממרים‬
‫והתחלת הלכות אבל להרמב"ם‪ ,‬ביחד‬
‫עם התוועדות לרגל ר"ח‪ .‬נאמו הרב זאב‬
‫קסלמן מכפ"ח‪ .‬הר"י סגל ממגה"ע‪ .‬והר'‬
‫שמריהו הראל‪.‬‬
‫במשך היום התקינו דלת אחורית‬
‫לזאל הקטן ממול ארון הקודש‪ ,‬היכן‬
‫שעד היום היה חלון קטן‪ ,‬כדי שהבחורים‬
‫יוכלו להכנס לזאל הקטן בימי ראשון‪,‬‬
‫בשעת חלוקת הדולרים‪ .‬היו כאלו‬
‫שלקחו לְ ֵבנים כמזכרת‪...‬‬
‫סע מרכזיי‪...‬‬
‫ם' ממס‬
‫שמים 'צדדייים‬
‫רש‬
‫מושבע‪,‬‬
‫משביע‬
‫רשימה מקורית מחודש החגים בבית־חיינו‬
‫נכתבה ע"י הרה"ח ר' טוביה בלוי בעקבות תשרי תשל"ג‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪71‬‬
‫מסע "החודש השביעי" אל חצרו־בית מדרשו של כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א‬
‫מליובאוויטש‪ ,‬מהווה מעין בלתי נדלה לציון רשמים ותיאור חוויות‪ .‬המדרש הידוע בקשר‬
‫לשם "החודש השביעי" שהוא מלשון שובע‪ ,‬מקבל כאן משמעות מלאה‪ .‬יש כאן שפע‬
‫של חוויות רוחניות בכל התוועדות‪ ,‬בכל תפילה עם הרבי‪ ,‬ב"יחידות"‪ ,‬בשעת "חזרה" על‬
‫דברי תורתו של הרבי‪ ,‬וכך הלאה‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬רבות כבר נכתב לתיאור חודש תשרי בחצרו של הרבי‪ ,‬על גודש חוויותיו‪ ,‬והדגש‬
‫הוא‪ ,‬כמובן‪ ,‬על תוכן דברי התורה ורעיונות ההגות אותם משמיע הרבי‪ ,‬או על עניינים‬
‫מיוחדים שאירעו במשך החודש‪.‬‬
‫אלא כאן יופנה המבט אל דברים "צדדיים" כביכול‪ ,‬עניינים אשר בדרך כלל לא נהוג‬
‫לספר עליהם‪ ,‬כיון שעיקר תשומת־הלב מסובת אל המרכז‪ ,‬היינו — דברי הרבי‪ ,‬הנהגותיו‬
‫בתפילה‪ ,‬וכיוצא בהם‪.‬‬
‫הדרת מלך‬
‫כל כמה שיתואר הדר המלכות החופף על אורחות הרבי בין חסידיו לא יובנו הדברים‪,‬‬
‫כפי שהם נראים למסתכל בהם מקרוב‪.‬‬
‫כל המשלים באגדות המתארים "מלך ביפיו" קמים לתחייה לעיני המבקר בחצר‬
‫ליובאוויטש בכל עת מצוא‪.‬‬
‫אתה רואה‪ ,‬למשל‪ ,‬קהל אלפים נדחס ומצטופף לפקעת אחת כאילו הם גוף אחד‬
‫גדול ומסורבל‪ .‬דומה שאפילו כח אדירים לא יצליח להבקיע לו דרך כאן‪ ,‬שהרי פשוט‬
‫אין מקום פנוי שאליו יזוז אף אדם אחד‪ .‬משל לחבית מים מלאה שאי אפשר להכניס‬
‫אליה דבר מבלי לשפוך מן החבית‪ .‬אך הנה — ראה זה פלא! — כבמטה קסמים מתפנית‬
‫דרך ארוכה ומרווחת מפתח האולם עצום הממדים עד קצהו המרוחק‪ ,‬מקום מושבו של‬
‫הרבי‪ ,‬כשמשני הצדדים חומות־אדם נרגשות‪ ,‬והרבי נכנס לאולם‪ ,‬כשסידור התפילה בידו‬
‫צועד במהירות אל מושבו ומתחיל מיד בתפילה‪.‬‬
‫כשהנך מסתכל לעבר מקום מושבו של הרבי‪ ,‬בפינה הדרומית־מזרחית‪ ,‬שם עומד‬
‫הרבי ליד דוכנו ופניו אל הקיר‪ ,‬שקוע בתפילתו — אתה נוכח בתופעה מופלאה עוד יותר‬
‫מבחינה זו של "הדרת מלך"‪ .‬לנגד עיניך נראה סיומו של רובד הצפיפות שם מתהווית‬
‫"קרחת" מלבנית של כמה מטרים מרובעים‪ ,‬מסביב למקומו של הרבי‪ .‬אתה מניח‬
‫בוודאות‪ ,‬שקיימת איזו גדר העוצרת בעד הקהל הצפוף מלהתקדם אל עבר השטח‬
‫הפנוי מסביב לרבי‪ ,‬אך טעות בידך‪ ,‬יש כאן רק מחסום נפשי של מורא מלך‪ ,‬העוצר‬
‫את עומדי השורות הראשונות‪ ,‬ומניע אותם לעמוד בלחץ הצפיפות שמאחוריהם‪ .‬אין‬
‫העומדים בשורות הראשונות גיבורים יותר מן העומדים מאחוריהם‪ ,‬את מקומם השיגו‬
‫ע"י כך שהגיעו לכאן זמן ניכר מבעוד מועד‪ .‬אלא שכח נפשי נעלם נותן להם חיל לעמוד‬
‫בלחץ העצום ולהימנע מלהתקדם אפילו פסיעה לעבר השטח שנקבע — איך וע"י מי? —‬
‫כ"תחום" אישי‪ ,‬כביכול‪ ,‬של הרבי‪ ,‬כדי לא להפריע לו בהתייחדו עם בוראו‪ ,‬כשליח הציבור‬
‫הגדול הזה‪ ,‬וציבור הרבבות שאינו כאן כרגע‪ ,‬אך לבבותיו דופקים לכאן ממרחק‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫"הדרת מלך" אתה רואה בהתוועדויות הממושכות‪ .‬אתה רואה את הרבי יושב במרכז‬
‫במה מוגבהת‪ ,‬מאחוריו יושבים רבני וזקני החסידים‪ ,‬ולפניו הקהל העצום‪ ,‬הנמצא במרכז‬
‫האולם‪ ,‬והעומד משני הצדדים כשכל שורת אנשים עומדת על בסיס גבוה יותר מזו‬
‫שלפניה )כדי שלא להסתיר(‪ ,‬עד שהאחרונה — לכיוון הקיר — עומדת סמוך לתקרה‬
‫ממש‪ .‬כל הקהל הזה ניצב על עמדו בדממה דרוכה כשאזניו פתוחות לדברי הרבי‪.‬‬
‫אך הנה הפסיק הרבי את דבריו‪ .‬הממונה על כך פותח בשיר שהקהל מצטרף אליו‬
‫מיד כדרכם של חסידים‪ .‬לפתע אוחזת התלהבות בכל הקהל וכולו רוקד על עמדו‬
‫ומגביה קולו ומגביר קצב השירה‪ .‬מתברר — שהרבי הצטרף לשירה ובניע ראש הוא‬
‫רומז להגברת השירה אתה רואה שירה הרמונית של "מקהלה" מיוחדה במינה בת‬
‫אלפי קולות‪ ,‬אשר "שרביט הניצוח" הבלתי נראה של הרבי מעלה את הטון ואת הקצב‬
‫מרגע לרגע עד לשיא‪ .‬השירה נפסקת בבת אחת‪ ,‬כאשר הרבי חדל מ"ניצוחו" ובדממה‬
‫המשתררת ממשיך הרבי בשיחותיו‪.‬‬
‫עוד אלפי פנים להדרת המלכות בליובאוויטש‪ ,‬אך הדוגמאות שהובאו דיין ללמד על‬
‫השאר‪.‬‬
‫"חזרה" ו"חוזרים"‬
‫הכל שומעים את "שיחות" ו"מאמרי" הרבי‪ ,‬דברים בתורת החסידות‪ ,‬בירורים בהלכה‬
‫ופלפולה של תורה‪ ,‬עיונים במחשבת היהדות‪ ,‬הדרכות ועצות בעבודת הבורא וכו'‪ .‬הכל‬
‫שומעים‪ ,‬וכל אחד קולט לפי ערכו ולפי כוחו ודרגתו‪ ,‬קשה לכל אחד לקלוט את הכל‬
‫ולזכור את הכל מן השפע המומטר בהתוועדויות הארוכות‪ .‬אך ישנם "חוזרים" והם‬
‫עורכים "חזרות"‪.‬‬
‫לאחר ההתוועדות — המסתיימת לעתים בשעות המאוחרות מאד של הלילה —‬
‫מתיישבים כמה עשרות אברכים צעירים מבני הישיבה בעיגול‪ ,‬ואתם כל דכפין‪ .‬בראשם‬
‫נמצא ה"חוזר" הרב ר' יואל כהן‪ ,‬ו"חוזרים" אחרים‪ ,‬ומתחילים לשחזר במתינות — ובעזרת‬
‫קהל המשתתפים — את הדברים‪ .‬ה"חוזר" אומר קטעים‪ ,‬ופלוני מזכירו מלה נוספת‪,‬‬
‫ואחר — מלה אחרת‪ .‬לעתים מתעורר ויכוח על הבנת קטע מסויים‪ ,‬או על מקומו של‬
‫קטע והקשרו‪ .‬וכך — לאט לאט ובעמל רבים — נבנית מחדש כל ההתוועדות‪.‬‬
‫זוהי "חזרה"‪ ,‬הנמשכת שעות רבות‪.‬‬
‫מן החזרות האלה מועלות על הכתב כל אותן שיחות שנתפרסמו‪ .‬ישנן שיחות‬
‫שהתפרסמו רק במימיוגרף‪ ,‬כיון שלא עברו הגהת הרבי‪ ,‬ומצוין עליהן "הנחה בלתי‬
‫מוגהה"‪ ,‬אך השיחות שהוגהו ע"י הרבי‪ ,‬וגם נוספו להן מראי־מקמות והערות‪ ,‬רובם ככולם‬
‫מהרבי עצמו‪ ,‬יוצאות לאור הדפוס‪ ,‬באידיש או בלה"ק או בשתיהן‪ .‬ואח"כ מיתרגמות‬
‫חלקן לשפות רבות נוספות‪.‬‬
‫כל כרכי "לקוטי שיחות" — הורתם ולידתם המחודשות — ב"חזרות"‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪73‬‬
‫יומנים‬
‫כמעט כל בחור מן היושבים הקבועים בבית מדרשו של הרבי ומן האורחים הבאים‬
‫להסתופף בצלו‪ ,‬מנהל יומן אישי‪.‬‬
‫ביומן כזה נרשמים כל האירועים‪ ,‬קטנים וגדולים‪ .‬לא רק התוועדויות ותוכנן‪ ,‬כי אם‬
‫גם באיזו שעה בדיוק החלה התפילה‪ ,‬ובאיזה ספר עיין הרבי לפני התפילה‪ ,‬ומה אמר‬
‫למי בדרכו לחדרו‪ ,‬איך בדיוק היתה תקיעת השופר‪ ,‬ע"י הרבי‪ ,‬ומסביב לה‪ ,‬איך היתה‬
‫ההפטרה וברכותיה על־ידו‪ ,‬איך היתה ברכת הכהנים‪ ,‬איך היו הכריעות‪ ,‬איך היתה‬
‫תפילת הנעילה‪ ,‬איך היו הנענועים‪ ,‬ההקפות‪ ,‬וכך הלאה‪ ,‬תוך ציון מיוחד של כל פרט‬
‫שהיה בו שינוי כלשהו לגבי שנים קודמות‪ ,‬גם באשר לתופעות צדדיות שונות המעניינות‬
‫את החסידים מאהבתם לרבם‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬רבים הם בליובאוויטש‪ ,‬המנהלים יומני אירועים כאלה‪ ,‬אך במיוחד התפעלתי‬
‫כשראיתי יומנו של ילד בגיל אחת־עשרה‪ ,‬מילדי החסידים שהגיעו מעבר לים‪ .‬התפעלתי‬
‫על עצם העובדה שילד מוצא לו לנכון לנהל יומן כזה‪ ,‬אבל התפעלתי יותר כשנזדמן לי‬
‫לעיין ביומן‪ ,‬ונוכחתי בעירנות ובחוש־התפיסה המאפיינים ילד זה‪ ,‬וכיצד נתונה תשומת‬
‫לבו לכל פרט עיקרי ועיקרי פחות‪.‬‬
‫תורים‬
‫"לא רעב ללחם ולא צמא למים"‪ .‬תורים רבים כבר ראיתי‪ ,‬בהם עומדים אנשים‬
‫ומחכים לרכישת מצרך וכיוצא בזה‪ ,‬אך את החודש השביעי בליובאוויטש מאפיינים‬
‫תורים שונים‪.‬‬
‫יש תור ל"לעקאך"‪ ,‬יש תור לנטילת לולב‪ ,‬ויש תור לכוס של ברכה‪.‬‬
‫תור ל"לעקאך" מה הוא?‬
‫בערב יום הכיפורים נהוג שהרבי מחלק "לעקאך" )עוגת דבש( לאנשים ומאחל להם‬
‫שנה טובה ומתוקה‪ .‬הרבי עומד משעות הבוקר — לאחר סיום התפילה — בפתח חדרו‬
‫ואלפי אנשים עוברים עליו ומקבלים את הפרוסה עם הברכה‪ .‬נמשך‪ ,‬אפוא‪ ,‬תור של‬
‫אלפי אנשים לאורך מאות מטרים‪ ,‬כשכל אחד מחזיק ספר תהלים או ספר אחר בידו‬
‫וקורא בו‪ .‬עמידה כזו — למרות הקצב המהיר של התקדמות התור — עשויה להימשך‬
‫שעות רבות‪ .‬אין החסידים מתעייפים‪ ,‬אך מפליאה יותר העובדה שאין הרבי מתעייף‪.‬‬
‫חלוקת ה"לעקאך" אינה מסתיימת לאחר השעות הרבות של החלוקה בערב יום‬
‫הכפורים‪ .‬היא נמשכת‪ ,‬עבור אלה שלא קיבלו‪ ,‬ביום הושענא רבה‪.‬‬
‫תור אחר הוא בימי חג הסוכות‪ ,‬כשהחסידים עומדים שוב לאורך תור המתמשך‬
‫עשרות מטרים‪ ,‬וממתינים לשעתם לברך על ארבעת המינים של הרבי‪.‬‬
‫תור נוסף הוא ל"כוס של ברכה"‪ :‬במוצאי ראש השנה ובמוצאי שמחת־תורה מחלק‬
‫הרבי מכוס של ברכה‪ ,‬שעליה בירך ברכת המזון ברבים‪ ,‬בסיומה של ההתוועדות‬
‫‪74‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫שהתקיימה אותו יום‪ .‬חלוקה זו‪ ,‬נמשכת כארבע שעות‪ ,‬כשבמהלכן משמיע הציבור‬
‫הממתין לתורו משירי חסידים‪ ,‬והרבי "מנצח" על השירה לעתים תכופות בתנועה קלה‬
‫בידו השנייה‪ .‬בין העומדים בתור ישנם כאלה המתעקשים לבקש ברכה והרבי עונה‪,‬‬
‫וישנם אחרים אשר הרבי מעיר להם הערות שונות הנוגעות להם ולענייניהם‪.‬‬
‫בסיכום‪ ,‬היו השנה עשרה תורים משלושת הסוגים הנ"ל‪ ,‬תורים בליובאוויטש‪.‬‬
‫קבוץ גליות‬
‫לחודש תשרי השתא בליובאוויטש הגיעו אורחים משבעים ושתיים נקודות ישוב‬
‫ברחבי תבל‪ ,‬משלושים ותשע ארצות מכל היבשות )בכללן — תשע־עשרה נקודות‬
‫ישוב בארץ הקודש(‪ .‬ברם‪ ,‬לא זה החידוש‪ ,‬שכן הכל יודעים את היקף התפשטותה‬
‫של ליובאוויטש‪ .‬החידוש הוא בזה שאותה תנועה חסידית שנולדה ופעלה באירופה‬
‫המזרחית‪ ,‬מרכזת אנשים מכל העדות בישראל למוצאיהן‪.‬‬
‫דבר זה בא לידי ביטוי גם בחודש השביעי בליובאוויטש‪ ,‬כשבחצר הרבי התרכזו לא‬
‫רק העדות האשכנזיות השונות והרבות‪ ,‬אלא אף עדות המזרח‪ :‬יוצאי גרוזיה )בראשות‬
‫ה"חכמים" שלהם(‪ ,‬בוכרה‪ ,‬מרוקו‪ ,‬תוניס‪ ,‬תימן‪ ,‬פרס ועיראק‪ .‬כולם‪ .‬גם אלה שלא הבינו‬
‫מלה אחת אידיש — הצטופפו‪ ,‬ובהתמסרות קלטו בכל חושיהם את שפע האור האלוקי‬
‫בביטוייו השונים‪ .‬כל אחד מצא כדי מידתו וכפי משאת נפשו ויותר מזה‪.‬‬
‫תורה‪ ,‬הדרה ואוהלה‬
‫לא הרחק מבית מדרשו של הרבי קיימת ישיבה מיוחדת במינה — בשם "הדר‬
‫התורה"‪ ,‬המתרחש בין כתלי ישיבה זו אין‪ ,‬כמדומה‪ ,‬אח ורע בעולם כולו‪.‬‬
‫בשני בנינים נאים ומרווחים לומדים כמאה צעירים בגיל מתקדם )משבע־עשרה עד‬
‫עשרים ושש בערך( את הדברים היסודיים בתורה‪ ,‬אותם לומדים במקום אחר ילדים‬
‫רכים‪.‬‬
‫המדובר בצעירים אשר מוצאם ממשפחות לא־דתיות שניהלו אורח חיים אמריקני‬
‫מובהק של גידול פרע והתנהגות מופקרת‪ ,‬אלא שנתפסו להשפעתה של ליובאוויטש‬
‫)באמצעות פעילותה בין צעירים ברחבי ארה"ב‪ ,‬ע"י מוסדות הנקראים בשם "בית‬
‫ליובאוויטש" או "בית חב"ד"(‪ ,‬והשתכנעו לבוא וללמוד להכיר את היהדות מקרוב‪ .‬בין‬
‫הצעירים מרובים גם סטודנטים ואקדמאים אשר נמשכו לצד האינטלקטואלי שבחב"ד‬
‫ונתקרבו ע"י כך ליהדות שלמה‪.‬‬
‫יש ב"הדר התורה" חמש כיתות‪ ,‬המדורגות לא לפי הגיל‪ ,‬כי אם לפי רמת הידיעות‬
‫ביהדות‪ ,‬החל משיעורים בתורה שבכתב והלכות וביאורי תפילה‪ ,‬ועד שיעורי עיון בגמרא‬
‫ותוספות ובתורת חב"ד‪.‬‬
‫הדר התורה נוסדה לפני אחת־עשרה שנה ע"י אחד מזקני ורבני החסידים‪ ,‬הרב‬
‫ישראל יעקבסון‪ .‬היה זה לאחר שהצלחת פעולות "ופרצת" ע"י שליחי חב"ד הניבה‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪75‬‬
‫פירות‪ ,‬וצעירים אמריקניים — במיוחד מן האוניברסיטאות והמכללות — החלו להתקרב‬
‫ליהדות‪ ,‬הללו התחילו לשנות את השקפותיהם ואורח חייהם‪ ,‬אך צמאונם היה חזק‬
‫לרכישת ידע מעמיק ונרחב יותר ביהדות‪ .‬תחילה נקבע להם שיעור מיוחד במסגרת‬
‫ישיבת ליובאוויטש הקיימת‪ ,‬למשך שעתיים ביום‪ ,‬אך מהרה התברר שהם זקוקים‬
‫למסגרת נפרדת לכל שעות היום וכך נוסדה "הדר התורה"‪.‬‬
‫לכל אחד מתלמידי "הדר התורה" היסטוריה בפני עצמה‪ :‬איך הכיר את ליובאוויטש‪,‬‬
‫איך השתנו דעותיו ואורחותיו‪ ,‬איך הגיע ל"הדר התורה" וכו'‪ .‬מתולדותיו ותהפוכותיו של‬
‫כל אחד מהם אפשר לחבר סיפור מרתק על סערותיו עד הגיעו אל המנוחה והנחלה‪.‬‬
‫יש בין תלמידי "הדר התורה" כאלה הממשיכים בחלק מן היום בלימודיהם‬
‫האקדמיים‪ ,‬אך רובם — מהם חמישה־עשר נשואים — מתמסרים לגמרי ללימודי תורה‪.‬‬
‫מבין בוגרי המחזור הראשון ישנם כאלה המכהנים כבר ברבנות‪ .‬ר' י‪ .‬ו‪ .‬למשל‪ ,‬מכהן כרב‬
‫ומנהל בי"ס יהודי בקהלה בניו־ג'רסי‪ ,‬ומגיע לרבי לקבל הדרכותיו וברכותיו‪ ,‬עזר כנגדו‬
‫משמשת אשתו — בעלת תשובה אף היא — אשר חגרה אומץ‪ ,‬כשלא נולד להם ילד כמה‬
‫שנים אחרי הנישואין‪ ,‬והפצירה לרבי להבטיח לה שתיפקד בבן‪ .‬הדבר היה בעת ביקורם‬
‫המשותף‪ ,‬שלה ושל בעלה‪ ,‬אצל הרבי בחודש אלול אשתקד‪ .‬הרבי הבטיח לה‪ ,‬ולפני‬
‫שבועיים התקיימה ברית המילה של בנם שנולד להם למזל טוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ומ"הדר התורה" למוסד השונה לחלוטין באופיו‪" ,‬אהלי תורה"‪.‬‬
‫אם יש איזה צד שווה בין שני מוסדות אלה הרי זה בכך‪ ,‬שכל אחד מהם מיוחד במינו‬
‫ואין דומה לו‪.‬‬
‫"אהלי תורה" הוא מוסד חינוכי חב"די לילדים אשר בו אין לומדים לימודי חול כלל‪.‬‬
‫אם במוסדות חינוך אחרים של חב"ד לומדים לימודי חול‪ ,‬במידה הדרושה לפי החוק‬
‫האמריקני‪ ,‬כדי לקרב ילדים אחרים‪ ,‬הרי במוסד זה‪ ,‬בו לומדים בדרך כלל רק מילדי‬
‫החסידים‪ ,‬אין לומדים לימודי חול בכלל‪ ,‬וזאת כדי ששנותיו הראשונות של היהודי היו‬
‫מלאות וגדושות אך ורק בתורה וקדושה‪.‬‬
‫כנוס תורה‬
‫ומ"אהלי תורה" ל"כנוס תורה"‪" .‬כנוס תורה" מה הוא?‬
‫בחודש השביעי מתכנסים כידוע לליובאוויטש רבים מרבני וראשי ישיבות חב"ד בכל‬
‫רחבי תבל‪ .‬בכל ימי חגי החודש והימים שביניהם הרי הם שותים כולם‪ ,‬כקטן כגדול‪,‬‬
‫בצמא את דברי הרבי‪ .‬אך קיימת מסורת בליובאוויטש לקבוע את יום אסרו חג כולו ליום‬
‫התכנסות של כל האורחים ולתלמידי הישיבות החב"דיות המקומיות‪ ,‬אברכי הכוללים‬
‫וסתם למדנים חסידיים‪ .‬ב"כנוס" זה משמיעים כעשרים מן הרבנים והר"מים האורחים‬
‫את פלפוליהם ההלכתיים‪ ,‬וחידושיהם בסוגיות עמוקות‪.‬‬
‫אחרי כל הרצאה מתעוררות שאלות ומתקיימים ויכוחים‪ ,‬כדרכה של תורה‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫תשרי ה'תשע"ה‬
‫הכנוס נפתח ע"י החוזר ר' יואל כהן ב"חזרה" על פלפול הלכתי שהשמיע הרבי‬
‫בהתוועדות יום לפני כן‪ ,‬כהשתתפותו ב"כנוס תורה"‪ .‬גם מנהג זה הפך למסורת‪ .‬נושא‬
‫שיחה זו של הרבי היה על שמיטת קרקע ושמיטת כספים‪" .‬כנוס תורה" דומה מתקיים‬
‫גם באסרו חג השבועות‪.‬‬
‫הכנסת אורחים‬
‫היכן מתאכסנים מאות או אלפי האורחים מחוץ לברוקלין הבאים לבלות את חגי‬
‫חודש תשרי — כולם או חלקם — במחיצת הרבי?‬
‫בשנים קודמות היה נהוג שמשפחות החסידים המקומיים מאכסנות כל אחת אחד‬
‫או כמה מן האורחים ומספקות להם אש"ל מלא‪ .‬למותר להרבות דברים על רגש הכנסת‬
‫האורחים החסידית והלבבית‪ ,‬וכיצד הרגיש עצמו כל אחד מן האורחים כבביתו הוא‪.‬‬
‫עם התרבות האורחים נשאר הנוהג האמור בחלקו )בעיקר לגבי אלה שיש להם‬
‫"חזקות" משנים קודמות ושהמארחים לא רצו לוותר עליהם(‪ ,‬אך נוסף על כך נוסד בית‬
‫אש"ל )"הכנסת אורחים"( שבו קיבלו למעלה משלש־מאות אורחים את כל ארוחותיהם‬
‫יום־יום‪.‬‬
‫היוזם והמנהל המסור של בית זה הוא הר"ר משה ירוסלבסקי )הוא עצמו מן‬
‫האורחים‪ ,‬בהיותו איש תל־אביב‪ ,‬אך בשל נסיעותיו הקבועות — מידי שנה בשנה — לחצר‬
‫הרבי יודע הוא להסתדר בניו יורק(‪ ,‬אשר לא רק שמגייס את כל הכספים למוסד גדול זה‪,‬‬
‫אלא אף טורח בעצמו — ורעייתו עזר כנגדו — במסירות ובהתנדבות ברכישת המצרכים‪,‬‬
‫בהכנתם‪ ,‬בחלוקתם‪ ,‬בשמירת הנקיון‪ ,‬וכך הלאה‪.‬‬
‫ומי שלא רואה את ר' משה ורעייתו בטרחתם מסביב לכל אורח ואורח לא ראה‬
‫מאור־פנים מימיו‪ .‬אפשר לחשוב כאילו ר' משה מצפה בכליון עיניים לאורח זה‪ ,‬שיבוא‬
‫ויטרידהו באכילה על שולחנו! היו מקרים שקבוצות הגיעו לליובאוויטש באמצע הלילה‬
‫ור' משה קידמם בפרוסת מזונות וקפה חם‪.‬‬
‫ואכן זכה ר' משה לקירוב ועידוד הרבי למפעלו‪ ,‬וזאת בכמה דרכים‪ :‬בין אם ע"י‬
‫בקבוק משקה לחלוקה בין האורחים‪ ,‬אם ע"י ביקור עידוד אישי )וזה מאורע נדיר ביותר(‬
‫בבית האש"ל‪ ,‬וכן ע"י השתתפות כספית בהוצאות האש"ל‪.‬‬
‫ובפי האורחים‪ :‬ר' משה ירוסלבסקי יבורך על מפעלו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עד כאן "רשמים צדדיים ממסע גדול"‪ ,‬רב חוויות ומלא תוכן רוחני ועושר נפשי‪.‬‬
‫קובץ "יומנים מבית־חיינו"‬
‫‪77‬‬
‫מוקדש לחיזוק ההתקשרות לנשיא דורנו‬
‫כ״ק אדמו״ר‬
‫זצוקללה"ה נבג"מ זי״ע‬
‫ולזכרון הרבנית הצדקנית מרת חי׳ מושקא נ״ע זי״ע‬