בג״צ מם׳ 20/59 אלברט קינסלי נגד רושם האגודות השיתופיות, ד״ר יעקב איסלר , ו

‫בג״צ מם׳ ‪20/59‬‬
‫אלברט קינסלי נגד רושם האגודות השיתופיות‪ ,‬ד״ר יעקב איסלר‬
‫‪ ,‬וטוביה םודרםקי‪ ,‬המפרקים של הלוואה וחסכון כפר־סבא‬
‫אגודה שיתופית •מן״מ)בפירוק( ו־דוד דוזוליו‪ ,‬משרד־העבודה‬
‫העליון בשבתו כבית־ מ ש פ ם גבוה ל צ ד ק‬
‫בביתיהמשפט‬
‫]‪[15.11.60 ,18.10.60 ,31.7.60 ,25.5,60 ,21.5.59 ,6.2.59‬‬
‫לפני השופטים‬
‫פ ‪ p‬ו ד ת י‪ .‬א ג ו ד ו ת‬
‫‪< (3) 48‬ג(‪,‬‬
‫‪,(5) 48‬‬
‫]ונזסיא‬
‫‪,1380‬‬
‫] ת ו פ ״ ב » ‪ , 5‬ע׳‬
‫ע׳‬
‫‪,566‬‬
‫‪,[21‬‬
‫מדינת‬
‫)כפי‬
‫פרק‬
‫שתוקנו‬
‫ע׳‬
‫‪,870‬‬
‫‪,306‬‬
‫‪,[687‬‬
‫ע׳‬
‫סעיף‬
‫‪,[349‬‬
‫‪,49‬‬
‫•תקנה‬
‫ע׳‬
‫כב‪,‬‬
‫ע׳‬
‫האגודות‬
‫חוק‬
‫סעיף‬
‫‪,[2‬‬
‫ו‬
‫חלק‬
‫השיתופיות‪,‬‬
‫ויקה״ ת‬
‫החברות‬
‫]קה״ ת‬
‫‪,339‬‬
‫ןקה״ת‬
‫ע׳‬
‫פקודת‬
‫סעיף‬
‫ע׳‬
‫)סעיפים‬
‫‪142‬‬
‫‪,63‬‬
‫שהוסף‬
‫)פירוק(‪,‬‬
‫‪,[413‬‬
‫]תוס״א‬
‫הפרשנות‬
‫חוק‬
‫בתים‬
‫—‬
‫פקודת‬
‫עד‬
‫‪j‬תוס״ ב‬
‫ע׳‬
‫החברות‬
‫‪, (212‬‬
‫«‪,41‬‬
‫סעיף‬
‫ע׳‬
‫ןקה״ ת‬
‫וב־תשי״ט־‪1959‬‬
‫ת ש י ״ ז ־ ‪1 95 7‬‬
‫‪[57‬‬
‫כ־ד‪1‬שי״ג־‪1952‬‬
‫ב־תשי״ד־‪1953‬‬
‫‪[ 1358‬‬
‫‪1 9 3 6‬׳‬
‫]ויגי‬
‫‪26‬‬
‫‪[6‬‬
‫‪1934‬‬
‫‪,{336‬‬
‫סעיפים‬
‫‪,48‬‬
‫ב • ‪1 94 4‬‬
‫ה ר ג ל ‪1 93 6 ,‬‬
‫—‬
‫‪,[696‬‬
‫‪ ,700‬ע׳‬
‫ב ת י ־ ד! מ ש פ ט ‪,‬‬
‫פשיטת‬
‫‪,113‬‬
‫ע׳‬
‫נכ פי‬
‫‪— 22‬‬
‫ע׳‬
‫] ס ה״ ח‬
‫ב ־ ת ש ״ י ־ ‪195 0‬‬
‫‪,120‬‬
‫תקנות‬
‫ח ד ש ‪,1 .‬‬
‫‪, [ 155‬‬
‫ב־תשי״ז־‪1957‬‬
‫‪— ([29‬‬
‫—‬
‫‪,9‬‬
‫פרק‬
‫‪,12‬‬
‫כה‬
‫‪»48‬‬
‫‪—86‬פקודת‬
‫השניה‪,‬‬
‫נוםח‬
‫לנדוי‪,‬‬
‫]‪1‬ו‪8‬יי‪,‬‬
‫‪43‬‬
‫‪(1)49‬‬
‫ת ש י ״ ג ־ ‪1 95 3‬‬
‫תקנות‬
‫נקה״ ת‬
‫‪,51‬‬
‫התוספת‬
‫משותפים‪,‬‬
‫‪— 226‬‬
‫‪,3‬‬
‫‪,[[125‬‬
‫ישראל‪,‬‬
‫] ה א ״ י‪,‬‬
‫השיתופיות‬
‫‪,(2) 48‬‬
‫ע׳‬
‫זילברג‪,‬‬
‫כהן‬
‫] ס ה״ ח‬
‫‪ ,233‬ע׳‬
‫‪,444‬‬
‫ןקה״ת‪..‬‬
‫‪,[148‬‬
‫‪.7‬‬
‫פירוק אגודה שיתופית לאשראי — דחיית ערעור על החלטת המפרקים שלא להכיר בתביעה על־פי•‬
‫שיקים דחויי תאריך שצויין בהם •טוב לתשלום״ ועליפי כתב־ערבות‪ ,‬כנימוק שחתימה והחותמת שעליהם‬
‫לא היד‪ ,‬בהן כדי לחייב את האגודה — סמכות בית־המשפט הגבוה לגדק להתערב בהחלטות רשט‬
‫האגודות השיתופיות כשבתו לערעור כנ״ל — הענקת סמכויות הרשם למי שלא נתמנה קודם לכן כעוזר‬
‫לרשם‪.‬‬
‫הלכה פסוקה היא‪ ,‬שנושה של אגודה שיתופית בפירוק אשד הגיש תביעתו למפרק לא יוכל עוד‬
‫לפנות לבית־המשפט — תפקיד המפרק המברר תביעה שהוגשה לו הוא תפקיד משפטי או מעיךמשפסי‬
‫— החלטת המפרק כמוה כהחלטת שופט‪ ,‬ויש זכות לערער עליה כפני רשם האגודות השיתופיות ולא‬
‫בפני בית־משפט — בסמכותו של המפרק לא דק לחקור בתביעות נושים ‪1‬גד האגודה‪ ,‬אלא גם לפסוק‪,‬‬
‫״פםקי־דין״‪ ,‬כרך יד‪ ,‬תש״ך‪/‬תשכ״א־‪1960‬‬
‫‪2297‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א‪ .‬ק י נ ם ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א בעיים‬
‫בצו‪ ,‬בשאלת םדר העדיפויות בין הצדדים‪ ,‬ולשם כך חייב הוא להכריע תחילה במעמד התובעים בתיו‬
‫שכאלה‪ .‬בחינת הנאי מוקדם לשימוש בסמכותו לקבוע עדיפויות — לעומת זאת‪ ,‬על החלטת מקבל‬
‫הנכסים הרשמי במפרק אגודה שיתופית אפשר לערער לבית־־המשפט — אם כי בית־המשפט הגבוה‬
‫לצדק לא ייזקק לערעור על החלטת הרשם כנ״ל‪ ,‬הרי הוא יתערב בה במידה שהוא יתערב בהחלטותיו‬
‫של כל גוף מעין־שיפוטי‪ ,‬לרגל חריג־ מסמכות‪ ,‬פגיעה בעיקרי הצדק‪ ,‬או טעות משפטית הגלויה על‬
‫פני ההחלטה‪ ,‬עד כדי החזרת הערעור אליו לדון בו שנית‪ ,‬אך החלפת הרשם היא אשר תכריע סופית‬
‫בערעור — העיבדה שמפרק הוא מפקידי משרדו של הרשם אינה פוסלת אותו מלהתמנות מפרק —‬
‫דיךוחשבון של בדיקה שנערכה לפי סעיף ‪ 49‬לפקודת האגודות השיתופיות מן הדין שלא יהיה חסוי‬
‫בפני גילוי על־פי דרישתו של בושה מעוניין של האגודה‪ ,‬אך אין חובה על המפרק להמציא את הדין־‬
‫וחשבון לנושה אם לא נדרש לעשות כן — שלא בשופט במשפט אזרחי‪ ,‬שאסור לו להתחשב בידיעות‬
‫שהגיעו אליו מחוץ לתהליך גביית ההוכחות‪ ,‬עשוי מפרק לקבל‪ ,‬בתוקף סמכויותיו כמפרק‪ ,‬ידיעות שיש‬
‫בהי כדי לתמוך בתביעתו של נושה פלוני‪ ,‬ולא יהיה זד‪ ,‬מן הדין שישמור ידיעות אלו בלבו ויגביל את‬
‫שפיטתו רק לחומר ההוכחות שהוגשו לו על־ידי הנושה — בנדון זה אץ מנוס מערבוב התחומים בין‬
‫סמכותו השיפוטית של המפרק ובין חובתו לנהל את עניני הפירוק לטובת כלל הנושים וכלל חברי‬
‫האגודה — באין אפשרות לומר בוודאות כי המפרקים והרשמים טעו בהחלטותיהם אץ מקום להורות‬
‫•להם לשקול מחדש בענין‪.‬‬
‫פסקי־דין ישראליים שאוזכרו‪:‬‬
‫!ו[‬
‫ע ״ א ‪ — 136/50‬ע ז ב ו ן ה מ נ ו ח א ה ר ן ב צ ל א ל ז י ב ר ט נ ג ד א ג ו ד ה ה ד ד י ת ב י ת ו נ ח ל ה‬
‫ב ע ״ נ ז ב פ י ר ו ק ‪ ,‬ו א ח י ‪ :‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך ח‪ ,‬ת ש י ״ ד ‪ /‬ת ע ‪ - 1‬מ ״ ו ‪ , 1 9 5 4‬ע ׳ ‪ ;s96 ,950‬פ י ״ ם ‪ ,‬כ ר ך‬
‫טז‪ ,‬ת ש י ״ ד ‪ /‬ת ש ט ״ ו ־ ‪ , 1 9 5 4‬ע׳ ‪.141‬‬
‫]‪[2‬‬
‫ע ״ א ‪ — 100/60‬א ח י ם ג ו ל ד ש ט י י ן ‪ ,‬ח ב ר ה ל ש י כ ו ן ו פ י ת ו ח ב מ ״ מ ‪ ,‬ואח׳ נ ג ד ז י ק יעקבי‪,‬‬
‫ל־יז‬
‫ח ש ״ ך ‪ /‬ת ש כ * א ־ ‪ , 1 9 6 0‬ע ׳ ‪ 5 3 2 ,1530‬ז ‪ :‬פי*ם‪ ,‬כ ר ך‬
‫א ח י ‪ 3 :‬ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך יד‪,‬‬
‫ש‪,‬‬
‫תש״ך־‪ ,1960‬ע ׳ ‪.224‬‬
‫]‪[3‬‬
‫ע ״ א ‪ — 269/59‬ק ל נון ז י מ ן נ ג ד ליאון ר ו ט ו ־ י ש ע י ה ו ו ו ת ש י ל ס ק י ‪ :‬פר״י‪ ,‬כ ר ך יג‪,‬‬
‫ת ש י ״ ט ‪ /‬ת ש ״ ך ־ ‪ , 1 9 5 9‬ע ׳ ‪ ; 1374‬פ י ״ ס ‪ ,‬כ ר ך מ ב ‪ ,‬ת ש ״ ך י ‪ , 1 9 5 9‬ע ׳ ‪.343‬‬
‫]‪[4‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ — 307/51‬י‪ .‬ל א ל ו נ ג ד ד ״ ר י‪ .‬זוםמן‪ ,‬ש ו פ ט ב י ה מ ״ ש המחוזי‪ ,‬ת ל ־ א ב י ב ‪ :‬פד״י‪,‬‬
‫כ ר ך ו‪ ,‬ת ש י ״ ב ‪ /‬ת ש י ״ ג ־ ‪ 9 5 2‬ו ע ׳ ‪ ;1076 ,1062‬פי*ם‪ ,‬כ ר ך יב‪ ,‬ע ׳ ‪.141‬‬
‫‪/‬‬
‫]‪[5‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ — 5/53‬י ח ז ק א ל ז ר ו ב ב ל נ ג ד ו מ ד ת ה ע ר ע ו ר ל פ י ח ו ק מ ש פ ח ו ת ח י י ל י ם ש נ ס פ ו‬
‫במערכה‪,‬‬
‫ו א ח י ‪ :‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך ז‪ ,‬ת ש י ״ ג ‪ /‬ת ש י ׳ ״ ד ־ ‪ , 1 9 5 3‬ע׳ ‪ ;163 ,1*2‬פ י ״ ס ‪ ,‬כ ר ך יב‪,‬‬
‫תשי״ג^‪ ,1953‬ע ׳ ‪.209‬‬
‫]‪[6‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ — 176/54‬נ ח ו ם י ה ו ש ע נ ג ד ו ע ד ח ע ר ע ו ר ל פ י ח ו ק ה נ כ י ם ) ת ג מ ו ל י מ ושיקום(‪,‬‬
‫ת ש ״ ט ־ ‪ , 1 9 4 9‬ו־‪ 2‬א ח ׳ ‪ :‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך ט‪ ,‬ת ש ס ״ ו ‪ /‬ת ש ט ״ ז ־ ‪ , 1 9 5 5‬ע ׳ ‪ ;617‬פ י ״ ם ‪ ,‬כ ר ך ים‪,‬‬
‫ת ש ט ״ ו ־ ‪ 9 5 5‬ו ‪ ,‬ע ׳ ‪.35‬‬
‫!‪ . [7‬ב ג ״ צ ‪ — 69/55‬ב ו ל ו ס ח נ א ב ו ל ש נ ג ד ש ר ־ ה פ י ת ו ח ‪ ,‬ו־‪ 3‬א ח י ‪ :‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך י‪ ,‬ת ש ם ״ ז ‪/‬‬
‫תשי״ז־‪ ,1956‬ע ׳ ‪ 3 ; 660 ,673‬י ״ ס ‪ . ,‬כ ר ך כ ג ‪ ,‬ת ש ט ״ ו ־ ‪ , 1 9 5 6‬ע ׳ ‪.147‬‬
‫‪2298‬‬
‫‪,‬פסקי־דין׳״‪ ,‬כרך יד‪ ,‬תש׳׳ד‪/‬תשכ״»־‪1960‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ •« 20/59‬ק י נ ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט כהן‬
‫]‪[8‬‬
‫ב ג ׳ ׳ צ ‪ « — 203/57‬ל ע ז ר ר ו ב י נ ס ק י נ ג ד‬
‫תע*י״ג־‪,1952‬‬
‫ו א ח י ‪ :‬פד״י‪ ,‬כ ר ך יב‪,‬‬
‫ה מ י ד הנזוסמך לפי ‪ pin‬ב ת י ם מ ש ו ת פ י ם ‪,‬‬
‫ת ש ו ״ ח ‪ /‬ת ש ״ ט ־ ‪D , 1 9 5 8‬׳ ‪ ;1677 ,1668‬פ י ״ ם ‪,‬‬
‫י‬
‫כ ר ך לו‪ ,‬תשי‪-‬״ט־‪ ,1956‬ע ׳ ‪.200‬‬
‫]‪[9‬‬
‫ב ג י צ ‪ — 36/58‬מ « י ר ‪ .‬ב ו ג נ י ס נ ג ד ת ז ט כ ״ ל צ ה ״ ל ‪ ,‬ו ־ נ ן פ ק ד ב י ת ־ ה כ ל א ! ת ל ־ מ ו נ ד ‪ :‬פך״י‪,‬‬
‫כ ר ך י ב ‪ ,‬ת ש י ״ ת ‪ /‬ת ש י ״ ט ־ ‪ , 1 9 5 8‬ע ׳ ‪ ; 1658 ,1653‬פ י ״ ם ‪ ,‬כ ר ך לו‪ ,‬ת ש י ״ ט ־ ‪ , 1 9 5 8‬ע׳ ‪,14‬‬
‫מקורות המשפט העברי שאוזכרו‪:‬‬
‫)לפי ס ד ר א ז כ ו ר ם ( ‪-‬‬
‫_‬
‫]א[‬
‫ש ב ת ‪ ,‬ד ף ק י ״ ס ‪ ,‬ע״א‪.‬‬
‫]ב[‬
‫כתובות‪ ,‬דף ?רה‪ ,‬ע״ב‪.‬‬
‫]ג[‬
‫ר נ ז ב ״ ס ‪ ,‬ה ל כ ו ת ס נ ה ד ר י ן ‪ ,‬פ ר ק כ ״ ג ‪ ,‬הלכה׳ וי‪.‬‬
‫התנגדות‬
‫והדורש‬
‫לצו־על־תנאי מיום כ״ח‬
‫בשבט‬
‫ת ש י ״ ט )‪ ,(6.2.59‬ה מ כ ו ו ן ל מ ש י ב מ ס ׳ ‪1‬‬
‫מ מ נ ו ל ב ו א ו ל י ת ן ט ע ם ‪ :‬מ ד ו ע ל א י ב ו ט ל ו ה ח ל ט ו ת י ו מ י ו ם ‪ ,30.12.58‬ב י ת י ק ‪93‬‬
‫ה מ א ש ר ו ת א ת ה ח ל ט ו ת ה מ ש י ב י ם מ ס ׳ ‪) 2‬דייר י ע ק ב א י ם ל ר ו־ ט ו ב י ה ס ו ד ר ס ק י ( ‪ ,‬מ פ ר ק י ה‬
‫של‬
‫ה ל ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א א ג ו ד ה ש י ת ו פ י ת ב ע ״ מ )בפירוק(‪ ,‬מ י ו ם ‪ ,12.11.57‬ה ד ו ח ו ת‬
‫א ת ת ב י ע ו ת י ו נ ג ד ה א ג ו ד ה ה נ ״ ל )בפירוק( ן ו מ ד ו ע ל א י ק ב ל ה ר ו ש ם א ת ע ר ע ו ר י ה מ ב ק ש‬
‫ע ל ה ח ל ט ו ת אלה‪ .‬הצו־על־תנאי בוטל‪.‬‬
‫ש ‪ .‬ג ר א ט ש — ב ש ם ה מ ב ק ש ‪ s‬פ‪ .‬ל נ ד א ו ־ צ ‪ .‬ט ר ל ו ‪ ,‬ס ג נ י פ ר ק ל י ט ה מ ד י נ ה — ב ש ם ה מ ש י ב י ם‬
‫ך‬
‫צו‬
‫השופט כהן‬
‫ך‬
‫(‬
‫; ב י ו ם כ ״ ח ב ש ב ט ת ש י ״ ט )‪ (6.2.59‬נ ת ן ב י ת ־ מ ש פ ט זה צ ו ־ ע ל ־ ת נ א י‬
‫נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת )להלן — הרושם( ונגד מ פ ר ק י ה ל ו א ה וחסכון כ פ ר ־ ס ב א‬
‫אגודה‬
‫ש י ת ו פ י ת ב ע ״ מ )להלן — ה מ פ ר ק ( ‪ ,‬ש י ב ו א ו ו י ר א ו ט ע ם ל מ ה ל א י ב ו ט ל ו ה ח ל ט ו ת‬
‫הרושם‬
‫שבהן אישר החלטות המפרק‪ ,‬ולמה ל א יקבל הרושם א ת ערעורי המבקש על‬
‫החלטות‬
‫המפרק‪ .‬מלשון הצויעל־תנאי שהועתקה מלה במלה — כמנהגו ש ל בית־משפט‬
‫זה — מ ן ה ב ק ש ה כ פ י ש נ ו ס ח ה ע ל ־ י ד י ב א ־ כ ו ח ה מ ב ק ש ‪ ,‬מ ש ת מ ע ת ה ה נ ח ה ש ב י ת ־ מ ש פ מ ז ה‬
‫ן‬
‫עשוי לשים עצמו בית־משפט לערעורים ע ל החלטות הרושם לכשישב בערעור על החלטת‬
‫מ פ ר ק ‪ :‬ואמנם ניהלו בעלי־הדין א ת דינם לפנינו בפרוטרוט וביסודיות י ת ר והציפו אותנו‬
‫בחומר ע ו ב ד ת י ו מ ש פ ט י לרוב‪ ,‬מ ש ל כאילו חייבים או מוסמכים׳ היינו לבדוק ל ג ו פ ן ‪ .‬ל א ר ק‬
‫א ת ה כ ר ע ו ת ה ר ו ש ם ו ה מ פ ר ק ב ש א ל ו ת מ ש פ ט י ו ת ‪ ,‬א ל א א ף את‪ .‬מ מ צ א י ה ם ה ש ו נ י ם ו ה מ ר ו ב י ם‬
‫ב ש א ל ו ת ע ו ב ד ת י ו ת ‪ .‬ב ש ל ב מ ו ק ד ם ש ל ה ד י ו נ י ם ב ב ק ש ה זו‪ ,‬ל פ נ י ה ר כ ב ‪ .‬א ח ר ש ל ב י ת ־ מ ש פ ט‬
‫ן‬
‫ז ה ) ב ר א ש ו ת ו ש ל מ ״ מ ה נ ש י א ‪ ,‬ה ש ו פ ט ח ש י ן ז״ל(‪ ,‬ג ם ה ס כ י מ ו ב ע ל י ־ ה ד י ן ל ה פ ס י ק א ת‬
‫הדיונים‬
‫על־מנת ש ה מ פ ר ק יכריע בינתיים בשאלה עובדתית פלונית ש ל א פסק בה קודם‬
‫ל כ ן ‪ :‬ו ה כ ר ע ת ה מ פ ר ק ב ש א ל ה ע ו ב ד ת י ת נ ו ס פ ת זו ו ג ם ה ח ל ט ת ה ר ו ש ם ב ע ר ע ו ר ע ל י ה ‪ ,‬ש י מ ש ו‬
‫ב ה ס כ מ ת ב ע ל י ־ ה ד ץ נ ש ו א הדיון ב ה מ ש ך בירור ה ב ק ש ה שלפנינו‪ ,‬בנוסף ל ה ח ל ט ו ת ש ב ג י נ ן‬
‫ניתן הצו־על־תנאי‪.‬‬
‫״פסקי״דין״‪ ,‬כדך יד‪ ,‬תש״ך‪/‬ו‪1‬עוכ״א־‪1960‬‬
‫‪2299‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א‪ .‬ק י נ ם ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ר ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ס ב א ב ע ״ מ‬
‫ד!ש‪1‬פט כ ה ן‬
‫כשלעצמי‪,‬‬
‫מ צ ט ע ר א נ י ע ל ה א ש ל י ו ת ש ה ש ל ה •עצמו ה מ ב ק ש ו ע ל ת ק ו ו ת ־ ה ש ו א ש ת ל ה‬
‫ב ב י ת ־ מ ש פ ט זה‪ ,‬ל א פ ח ו ת מ א ש ר ע ל ב ז ב ה ה ז מ ן ה ש י פ ו ט י ש ב כ ל ה ה ל י כ י ם ה ל ל ו ‪ 5‬א ך א י ן‬
‫ס פ ק בלבי שאין ב י ת ־ ה מ ש פ ט הגבוה לצדק — או ב י ת ־ מ ש פ ט אחר כלשהו — מוסמך לבדוק‬
‫ה ח ל ט ו ת הרושם בפירוק אגודה שיתופית לגופן ולהיזקק ל ב ק ש ה שיצווה עליו לקבל ערעור‬
‫פלוני או לדחותו‪.‬‬
‫א‬
‫כ ב ר נ ז ד מ ן ל ו ל ב י ת ־ מ ש פ ט ז ה ל נ ת ח א ת ס ע י ף ‪ 48‬ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת א ש ר‬
‫מכיל א ת ההוראות ה ק ו ב ע ו ת סמכויות ה מ פ ר ק והרושם בכגון דא‪ .‬ה ה ל כ ה ש נ פ ס ק ה )מפי‬
‫וזשופט חסמו( היא‪ ,‬ש נ ו ש ה ש ל אגודה ש י ת ו פ י ת בפירוק ״ א ש ר הגיש ת ב י ע ת ו למפרק‪ ,‬לא‬
‫יוכל ע ו ד ל פ נ ו ת ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬ולא ד ק כיון ש פ נ י ה זו אינה מ ת י י ש ב ת ע ם ‪,‬פיקוחו ה י ח י ד‬
‫ב‬
‫ש ל ה ר ו ש ם ‪ /‬א ל א כ י ו ן ש ת פ ק י ד ה מ פ ר ק ‪ ,‬ה מ ב ר ר ת ב י ע ה ש ה ו ג ש ה לו‪ ,‬ה ו א ת פ ק י ד מ ש פ ט י‬
‫או מעין־משפטי‪ ,‬א ש ר ה ו א מ מ ל א אותו ב ע ז ר ת הסמכויות שניתנו לו ל ש ם בך‬
‫היוצא‬
‫מ ז ה כ י ה ח ל ט ת ה מ פ ר ק כמוה כ ה ח ל ט ת שופט‪ ,‬וזכות ערעור עליה‪ ,‬בפני הרושם‪ ,‬ניתנה על־‬
‫י ד י ס ע י ף ‪ (5) 48‬ל פ ק ו ד ה ה נ ״ ל ‪ .‬א י ל ו ה י ת ה ה ר ש ו ת ב י ד י נ ו ש ה ש ל א ג ו ד ה ל פ נ ו ת ת ח י ל ה‬
‫ל מ פ ר ק ‪ -‬ו ל א ה ר מ כ ן ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬ה י ת ה ק י י מ ת ה ס כ נ ה ש ל מ ת ן ה ח ל ט ו ת ה ס ו ת ר ו ת זו א ת‬
‫זו — ת ו צ א ה א ש ר ה ד ע ת א י נ ה ם ו ב ל ת ה‬
‫״ )ע״א‬
‫‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1 3 6 / 5 0‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך ח‪ ,‬ע ׳‪, a 9 5 ,(£1‬‬
‫ב ־ ע ׳ ‪ .(963‬א מ ת נ כ ו ן ה ד ב ר ש א י מ ר ה ז ו נ א מ ר ה ל ע נ י ן ס מ כ ו ת ה ש י פ ו ט ש ל ב ת י ־ ה מ ש פ ט‬
‫בדרך כלל‪ ,‬ולאו דוקא לענין ס מ כ ו ת השיפוט ש ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט הגבוה ל צ ד ק ! אך נראה‬
‫ל י ש כ ל ע ו ד ה מ ד ו ב ר הוא בדיון לגופה של ה ח ל ט ת ה מ פ ר ק הדוחה ת ב י ע ת ו ש ל נושה‪,‬‬
‫ולגופה ש ל ה ח ל ט ת הרושם הדוחה ערעור על ה ח ל ט ת המפרק‪ ,‬ולא על דיון הנכנס בגדר‬
‫המיוחדת והמובהקת ש ל בית־המשפט הגבוה לצדק‪ ,‬חלה ההלכה ההיא‬
‫סמכותו‬
‫ך‬
‫_ שאס‬
‫•לא ת א מ ר כן‪ ,‬נ מ צ א י ם ג ם ״ ה פ י ק ו ח ה י ח י ד ש ל ה ר ו ש ם ״ ע ל פ י ר ו ק א ג ו ד ה ש י ת ו פ י ת ו ג ם‬
‫סמכות שיפוטו הייחודית ש ל הרושמ בעדעוריש על החלטות מפרקים‪ ,‬מסוכלים ומושמים‬
‫לאל‪.‬‬
‫ה‬
‫טוען‬
‫בא־כוח ה מ ב ק ש כי ההלכה ש נ פ ס ק ה כאמור ב ט ע ו ת יסודה‪ ,‬ומציע לנו פירוש‬
‫משלו‬
‫ל ס ע י ף ‪ 48‬ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת א ש ר י ה א ב ו כ ד י ל ה ע נ י ק ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט‬
‫סמכות‬
‫ל ה י ז ק ק ל ת ב י ע ת נ ו ש ה נ ג ד א ג ו ד ה ש י ת ו פ י ת ב פ י ר ו ק — א ם ל ב י ת ־ מ ש פ ט מהוזי‪,‬‬
‫בדרך תובענה נגד המפרק‪ ,‬ואם לבית־המשפט הגבוה לצדק‪ ,‬בדרך ב ק ש ה ל מ ת ן צו־עשה‬
‫א ו צו־ ב י ר ו ר נ ג ד ה מ פ ר ק א ו נ ג ד ה ר ו ש ם ‪ .‬ע י ק ר ט ע נ ת ו ה ו א ש ה ס מ כ ו ת ה נ ת ו נ ה ל מ פ ר ק ‪,‬‬
‫לענין‬
‫ן‬
‫ת ב י ע ו ת נ ו ש י ם ‪ ,‬א י נ ה א ל א ״ ל ח ק ו ר ״ ב ה ן ) ס ע י ף ‪) (3) 48‬ג((‪ ,‬ו א י ל ו מ מ כ ו ת ה ה כ ר ע ה‬
‫ל א נ י ת נ ה לו‪ .‬מ כ ל ל ה ס מ כ ו י ו ת ה נ ת ו נ ו ת ב כ ג ו ן ד א ב מ פ ו ר ש ל מ פ ר ק י ח ב ר ו ת ) ת ק נ ה ‪86‬‬
‫ל ת ק נ ו ת ה ח ב ר ו ת )פירוק(‪ (1936 ,‬ו ל נ א מ נ י ם ב פ ש י ט ו ת ־ ר ג ל ) ס ע י ף ‪ 22‬ל ת ו ס פ ת ה ש נ י ה ל פ ק ו ­‬
‫ד ת פ ש י ט ת ה ר ג ל ‪ ,(1936 ,‬ש ו מ ע א ת ה ‪ ,‬ל ט ע נ ת ב א ־ כ ו ח ה מ ב ק ש ‪; ,‬יוי־מתן ס מ כ ו י ו ת ה ה כ ר ע ה‬
‫למפרקי‬
‫א ג ו ד ו ת ש י ת ו פ י ו ת ; ומה גם ש כ ל ל גדול ה ו א ב פ ר ש נ ו ת חוקים ש מ ע מ י ד י ם בתי־‬
‫המשפט‬
‫ב ח ז ק ת ס מ כ ו ת ש י פ ו ט ם כ ל ע ו ד ס מ כ ו ת זו ל א נ ש ל ל ה מ ה ם ב מ פ ו ר ש ‪.‬‬
‫‪2300‬‬
‫‪.‬פסקי־דין״‪ ,‬כרך יד‪ ,‬תש‪-‬ך‪/‬תשכ׳־»־‪1560‬‬
‫ז‬
‫בג״צ‪20/59‬‬
‫א‪ .‬ק י נ ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫השיופט כ ה ן‬
‫א ץ ט ע נ ה זו‪ ,‬ע ם כ ל ש נ י נ ו ת ה ‪ ,‬נ ר א י ת ב ע י נ י ‪ .‬ר א ש י ת ‪ ,‬א ו ת ה ה ו ד א ה ש ב ס ע י ף ‪) (3) 48‬ג(‬
‫מ ס מ י כ ה מ פ ר ק ל א ר ק ״לחקור בכל ת ב י ע ו ת נ ג ד האגודה״‪ ,‬א ל א גם ״לפסוק‪ ,‬בצו‪ ,‬ב ש א ל ו ת‬
‫ס ד ר העדיפויות בין ה ת ו ב ע י ם ״ ; ובכדי לקבוע ס ד ר עדיפויות‪ ,‬חייב א ת ה להכריע תחילה‬
‫ב מ ע מ ד התובעים בתור שכאלה‪ ,‬כלומר להכיר ב ת ב י ע ת ם או לדחותה‪ ,‬או להכיר במקצתה‬
‫ו ל ד ח ו ת מ ק צ ת ה ‪ .‬ה כ ר ע ה זו ב ת ב י ע ו ת ה י א ב ג ד ר ת נ א י מ ו ק ד ם ל א פ ש ר ו ת ה ש י מ ו ש ב ס מ כ ו ת‬
‫א‬
‫ל ק ב ו ע ע ד י פ ו י ו ת ‪ ,‬ו ע ל ־ כ ן כ ל ו ל ה ה ס מ כ ו ת ל ה כ ר ע ה ז ו ב ס מ כ ו ת ל ק ב ו ע ע ד י פ ו י ו ת ) ס ע י ף ‪26‬‬
‫ל פ ק ו ד ת הפרשנות(‪ .‬ואין ל ו מ ר — כ פ י ש מ ר ג ר א ט ש נ י ס ה ל ו מ ר לחלופין — ש א ם סלולה‬
‫מ מ כ ו ת ה כ ר ע ה ב ס מ כ ו ת ק ב י ע ת עדיפויות‪ ,‬ה ר י אין ז א ת א ל א ה ס מ כ ו ת להכריע בחיוב‪ ,‬כלומר‬
‫להכיר‬
‫^‬
‫בתביעה‪,‬‬
‫ואילו‬
‫הסמכות להכריע‬
‫בשלילה‪ ,‬כלומר לדחות תביעה‪ ,‬נשארה בידי‬
‫ב י ת ־ מ ש פ ט ‪ :‬זה ה י ה פ י צ ו ל ‪ .‬ש ל •סמכויות שאין ה ד ע ת סובלתו‪ ,‬ו ב מ ק ר ה ש ל דחיית מ ק צ ת‬
‫ה ת ב י ע ה ה י ה מ ב י א לידי ריבוי ההתדיינויות ולידי ס ת י ר ו ת בכוח בין ברי־הסמכא השונים‪.‬‬
‫ושנית‪,‬‬
‫פ י ק ו ח ו ה י י ח ו ד י ש ל ה ר ו ש ם ע ל פ ע ו ל ו ת ה פ י ר ו ק ) ס ע י ף ׳‪ ((2) 48‬א י נ ו ע ו ל ה ב ק נ ה‬
‫א ח ד ע ם סמכות שיפוט של ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ :‬המחוקק מבחין מפורשות בין הפיקוה של בית־‬
‫המשפט‪ ,‬לפי הוראות החלק הששי ש ל פקודת החברות‪ ,‬הנתון על פירוק אגודה שיתופית‬
‫כ ש מ ק ב ל הנכסים ה ר ש מ י הוא מפרקה‪ ,‬לבין הפיקוח‪ ,‬הייחודי דוקא‪ ,‬ש ל הרושם ‪,‬כשלא‬
‫‪3‬‬
‫מקבל הנכסים הרשמי אלא מי ש נ ת מ נ ה לכך על־ידי הרושם הוא מ פ ר ק ה ‪ :‬שבו בזמן ש ע ל‬
‫ה ח ל ט ת מ ק ב ל ה נ כ ס י ם ה ר ש מ י כ מ פ ר ק אגודה• ש י ת ו פ י ת א פ ש ר ל ע ר ע ר ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬ה ר י‬
‫ע ל ה ח ל ט ת מ פ ר ק א ח ר ש נ ת מ נ ה ע ל ־ י ד י ה ר ז ש נ ז — אי־ א פ ש ר י ל ע ר ע ר ל ב י ת ־ ה מ ש פ מ ‪ .‬־‬
‫מ ו ס י ף ב א ־ כ ו ח ה מ ב ק ש ו ט ו ע ן ש ס ע י ף ‪ 51‬ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת מ ו נ ה ע נ י ג י ם‬
‫ך‬
‫אחדים ב ה ם קיימת זכות ערעור על ה ח ל ט ת הרושם לפני שר־העבודה‪ ,‬והחלטות לפי סעיף‬
‫‪ ,48‬ב ע ר ע ו ר י ם ב פ י ר ו ק ‪ ,‬א י נ ן נ מ נ ו ת ע ם ע נ י נ י ם א ל ה ן ו ב א ו ת ו ס ע י ף ‪ 51‬נ א מ ר ‪ ,‬ב ס י פ א ‪ ,‬כ י‬
‫לא‪ .‬י ו ג ש ע ר ע ו ר ל ש ו ם ב י ת ־ מ ש פ פ ‪ .‬מ כ ל ל ה ל א ו ל ג ב י ה ע נ י נ י ם ה מ ד ו ב ר י ם ב ה ם ב ס ע י ף ‪,51‬‬
‫א ת ה ש ו מ ע ‪ ,‬ל ט ע נ ת ב א ־ כ ו ת ה מ ב ק ש ‪ ,‬א ת ה ה ן ל ג ב י ה ע נ י נ י מ א ש ר ס ע י ף ‪ 51‬א י נ ו מ ו נ ה‬
‫א ו ת ם ‪ :‬מ ש מ ע ש ע ל ה ה ל ט ת ה ר ו ש ם ל פ י ס ע י ף ‪ 48‬ק י י מ ת ז כ ו ת ע ר ע ו ר ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ .‬מ ר‬
‫ך‪,‬‬
‫ג ר א ט ש ס מ ך יתידותיו ב מ ע ש ה פ ר ש נ ו ת ש נ ע ש ה ב ב י ת ־ מ ש פ ט זה ל א מ כ ב ר ע ל ד ר ך זו ש ל‬
‫מ כ ל ל ל א ו א ת ה ש ו מ ע ה ן )ע״א‪ ,100/60 :‬״ פ ס ק י ־ ד י ן ‪ ,‬כ ר ך יד‪ ,‬ע ׳ ‪ ,1530‬נ‪ ,(2‬ב י ע ׳ ‪,(1532‬‬
‫א ך א י ן ה מ ש ל ד ו מ ה ל נ מ ש ל ‪ :‬ש ם ) ב ח ו ק ב ת י ם מ ש ו ת פ י ם ‪ ,‬תשי׳׳ג־‪ ,(1953‬נ ש ל ל ה ס מ כ ו ת‬
‫בית־המשפט‬
‫ן‬
‫ל ג ב י ס ו ג א ח ד ש ל ע נ י נ י ם ‪ ,‬ו ל ג ב י ה ס ו ג ה ש נ י ל א נ א מ ר ו ל א כלום‪ ,‬ל א ע ל‬
‫ש ל י ל ת ס מ כ ו ת ו ש ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ולא ע ל ה ע נ ק ת סמכות ייחודית ל ר ש ו ת א ח ר ת ; ואילו באן‬
‫ק ו ב ע ס ע י ף ‪ (2) 48‬מ פ ו ר ש ו ת כ י ל ר ו ש ם ת ה א ס מ כ ו ת י י ח ו ד י ת ב כ ל ה נ ו ג ע ל פ י ק ו ח ע ל פ י ר ו ק‬
‫אגודות‬
‫השוללת‬
‫ש י ת ו פ י ו ת ‪ :‬ו מ ש ק ב ע ה מ ח ו ק ק י י ח ו ד זה‪ ,‬ש ו ב ל א ר א ה‬
‫צורך‬
‫בתוספת‬
‫מפורשת‬
‫ס מ כ ו ת ב י ת ־ ה מ ש פ ט — ת ו ס פ ת ש ר א ה ב ה צ ו ר ך ל ע נ י ן ס ע י ף ‪ 51‬א ש ר נ ו ש א י ו‬
‫אינם בסמכותה ״הייחודית״ ש ל רשות כלשהיא‪.‬‬
‫ז‬
‫ניתנת האמת להיאמר שהוראות פקודת‪-‬האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על­‬
‫‪.‬‬
‫פ י ה ‪ ,‬ל ו ק ו ת ב ח ס ר ב כ ל ה נ ו ג ע ל ע נ י נ י פ י ר ו ק ‪ .‬ס ע י ף ‪ (2) 48‬מ כ י ל ה ו ר א ה ) ש ד ו ג מ ת ה נ מ צ א ת‬
‫גמ‬
‫בפקודת החברות( כי פירוק • ש ל אגודה שיתופית יתנהל לפי תקנות שיותקנו לכך‬
‫״פסקי־דין״‪ ,‬ביך‪ -‬יד‪ ,‬תש״ך‪/‬תשכ״א־‪1960‬‬
‫־‬
‫‪2301‬‬
‫בג׳׳צ ‪ 20/59‬א‪ .‬קינסלי נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י הלוואה וחסכון כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫הטופט בהן‬
‫ו ה ת ק נ ו ת ש ה ו ת ק נ ו ב ש נ ת ‪ 1934‬ו ת ו ק נ ו ל א ח ד מ כ ן א י ן ב ה ן ב ד י ל מ ל א א ת י ע ו ד ן ‪ .‬ק ש ה ל ה ב י ן‬
‫ל מ ה המחוקק המנדטורי לא ה ש ת מ ש‬
‫בהזדמנות התקנתן של תקנות‬
‫החברות‬
‫)פירוק(‬
‫ו ח ק י ק ת ה ש ל פ ק ו ד ת פ ש י ט ת ־ ה ר ג ל ‪ ,‬ב ש נ ת ‪ ,1936‬ו ל א ה ת ק י ן א ז ג ם ת ק נ ו ת מ ק ב י ל ו ת ל פ י ר ו ק‬
‫א ג ו ד ו ת ש י ת ו פ י ו ת א ל א א י ן ל ה ס י ק ‪ ,‬מ ע צ ם ה ז נ ח ה מ צ ע ר ת זו ב ל ב ד ‪ ,‬מ ס ק נ ה כ ל ש ה י ל ג ב י‬
‫;‬
‫אותן ההוראות‬
‫פירוש‬
‫התקנות‬
‫המועטות והדלות הקיימות בפקודת האגודות השיתופיות ובאותן‬
‫ש ר א ו להתקין ע ל ־ פ י ה ‪ :‬יש לפרשן כלשונן‪ ,‬ו א ת ע ב ו ד ת ה ש ל מ ת ן א י ן לנו אלא‬
‫להשאיר בידי המחוקק‪.‬‬
‫התוצאה ה י א שבית־ מ ש פ ט זה אינו מוסמך‪ ,‬ל א כביתי מ ש פ ט לערעורים ולא כבית־‬
‫מ ש פ ט גבוה לצדק‪ ,‬להיזקק לערעור ע ל ה ח ל ט ת הרושם ש נ י ת נ ה בערעור ע ל צו ש ל מ פ ר ק‬
‫אגודה שיתופית‪ .‬ממילא אין ב י ת ־ מ ש פ ט זה יכול לצוות ע ל הרושם להכריע בערעור פלוני‬
‫ל כ א ן ו ל א ל כ א ן ‪ ,‬ו א י ן ה ו א ב ו ד ק צ י צ י ו ת ה ר ו ש ם א ם ב ש א ל ה זו א ו א ח ר ת צ ד ק א ו‬
‫בהכרעתו‪.‬‬
‫ייתכן‬
‫טעה‬
‫נ ר א ה ל נ ו מ צ ב מ ש פ ט י ז ה כמעוות ה ט ע ו ן תיקון‪ ,‬ויפה ש ע ה א ח ת קודם‪ .‬ל א‬
‫ל ה ש א י ר ‪ ,‬ב ז מ נ נ ו ו ב מ ק ו מ נ ו שלנו‪ ,‬ס מ כ ו ת ש י פ ו ט י ת מ ו ב ה ק ת ב י ד י ר ש ו ת מ י נ ה ל י ת‬
‫כ מ ו הרושם‪ .‬מ ן המפורסמות הוא ש ב מ ס ג ר ת פקודת האגודות השיתופיות מתנהלים ע ת ה‬
‫ג ד ו ל י ם ו מ ס ו ע פ י ם ‪ ,‬ו ל ע נ י ן ה צ ו ר ך ו ה ה צ ד ק ה ב ה ז ד ק ק ו ת ל מ ע ר כ ת ב ת י ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬אין‬
‫עסקים‬
‫ע ו ד ב י ן פ י ר ו ק ח ב ר ה ובין פ י ר ו ק א ג ו ד ה ש י ת ו פ י ת ו ל א כ ל ו ם ‪ .‬ב נ ע י ל ת ש ע ר י ב ת י ־ ה מ ש פ ט‬
‫בפני‬
‫נושים ש ל א ג ו ד ו ת ש י ת ו פ י ו ת לבידור ת ב י ע ו ת י ה ם נ ג ד האגודה‪ ,‬ואולי א ף ב נ ע י ל ת‬
‫שערי‬
‫בתי״המשפט בפני חברי האגודה עצמם לבירור זכויותיהם באגודה א ו חבוהם ל ה ש ­‬
‫ת ת ף בפרעון חובותיה — י ש לכאורה מ ש ו ם ש ל י ל ת זכויות י ס ו ד ש א י נ ה עולה בקנה א ה ד‬
‫ע ם שלטון החוק‪.‬‬
‫א י ן ז א ת א ל א נחמד‪ ,‬פ ו ר ת א ש ע ו ד ם פ ת ו ח י ם ל פ נ י ה מ ב ק ש ו ש כ מ ו ת ו ש ע ר י ב י ת ־ ה מ ש פ ט‬
‫ה ג ב ו ה ל צ ד ק ‪ ,‬א ש ר י ת ע ר ב ג ם יתערב‪ .‬א ם י ו כ ח ל ו ש ה ר ו ש ם ל א ע ש ה א ת א ש ר ה י ה מ ו ט ל‬
‫ע ל י ו ל ע ש ו ת ‪ ,‬א ו ע ש ה מ ה ש א ס ו ר ה י ה ל ו ל ע ש ו ת ‪ ,‬ב מ י ל ו י ת פ ק י ד י ו ל פ י ס ע י ף ‪ 48‬ל פ ק ו ד ת‬
‫האגודות השיתופיות‪ .‬אם סטה‪ ,‬למשל‪ ,‬מ ד ר ך הצדק הטבעי כפי שנקבע פעמים אין ספור‬
‫ב ב י ת ־ מ ש פ ט זה‪ ,‬י ב ט ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט א ת ה ח ל ט ו ת י ו ‪ :‬א ל א ג ם ב מ ק ר ה זה ל א ישים ע צ מ ו‬
‫ב י ת ־ מ ש פ ט זה ש ו פ ט ב ע ר ע ו ר ע ל ה ח ל ט ת ה מ פ ר ק או הרושם ו ל א יברר ענין ה ע ר ע ו ר לגופו‪,‬‬
‫כי א ם א ך יחזיר א ת הערעור לרושם שידון בו ש נ י ת ל פ י כ ל כללי ה צ ד ק ; ו ת מ י ד החלטתו‬
‫ש ל הרושם ה י א אשר תכריע סופית בערעור‪.‬‬
‫בבקשתו‬
‫ובכתבי־טענותיו הנוספות טוען המבקש טעיות מטענות שונות ש מ ש ת מ ע ת‬
‫מהן ת ר ע ו מ ת ע ל פגיעות בכללי הצדק הטבעי‪ .‬ראשונה ביניהן היתה שהרושם מינה כ א ח ד‬
‫המפרקים‬
‫העובדה‬
‫פקיד ממשרדו ו ל א א ד ם בלתי ת ל ו י ‪ :‬א ך ל א מצינו לא בחוק ולא בצדק כי‬
‫ש מ פ ר ק ה ו א מפקידי משרדו ש ל הרושם‪ ,‬פוסלת אותו מ ל ה ת מ נ ו ת מ פ ר ק ; ואם‬
‫ת מ צ י לומר שהרושם‪ ,‬א ס מ פ א ת ה ק ר ב ה ה מ ש ר ד י ת בינו לבין ה מ פ ר ק ו א ם מסיבה א ח ר ת‬
‫כלשהי‪ ,‬ל א היה כ ש ר ל ש ב ת בערעור ע ל החלטתו — ד ב ר א ש ר אנחנו רחוקים מלקבוע —‬
‫ה ר י מינה שר־העבודה‪ ,‬ב ת ו ק ף סמכותו לפי סעיף ‪ 3‬לפקודה‪ ,‬א ת מ ר ד ו ד רוזוליו ש י ש מ ש‬
‫‪2302‬‬
‫״ פ ס ק י ־ ד י ן ״ ‪ ,‬כ ר ך יד‪ ,‬ף‪.‬ש״ך‪/‬תשב״א־‪1960‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א ‪ .‬ק י נ ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ י ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ה כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט כהן‬
‫ל ע נ י נ י ם אלד‪ .‬ב ת פ ק י ד ר ו ש ם *‪ ,‬ו ה ל ה — א ש ר א ל י כ א ד כ ו ל י ע ל מ א ל א ה י ה פ ס ו ל ב כ ל א ו ת ם‬
‫הנטענים — ש מ ע א ת ערעורו ש ל המבקש על ההחלטה השניה של המפרקים‪,‬‬
‫הפסולים‬
‫נ כ נ ס ל פ נ י ו ל פ נ י ם ל כ ל פ ר ט י ה ד ב ר י ם ‪ ,‬ופסק‪ .‬א ת א ש ר פ ס ק ‪ .‬ה ע ו ב ד ה ש ל א הסו^פק ב ב י ר ו ר‬
‫הנקודה‬
‫א‬
‫ה ח ד ש ה שהובאה לפני המפרק כאמור‪ ,‬א ל א נתן דעתו גם לכל יתר הבחינות ש ל‬
‫ת ב י ע ת ה מ ב ק ש ‪ ,‬מ ש מ ש ת ל מ ב ק ש ב ט ע נ ו ת י ו ה נ ו ס פ ו ת ב כ ת ב ) פ י ס ק ה ‪ 27‬ב ע מ ו ד ‪ (10‬ע י ל ה‬
‫ל ת ק ו ף א ת מ ר ר ח ו ל י ו ; א ב ל א פ י ל ו נ נ י ח פ ס י ק ת ־ א ג ב ש ל א ל צ ו ר ך היתד׳ כ א ן — פ ג י ע ה‬
‫ב כ ל ל י ה צ ד ק מ צ ד מ ר רוזוליו ל ב ט ח ל א ה י ת ה כ א ן ‪,‬‬
‫טענה‬
‫ב‬
‫א ח ר ת שהוטחה‪ .‬נ ג ד הרושם ה י ת ה ש מ ש ט פ ל ו ה מ ב ק ש ונושים אחרים ה א ש מ ו ת‬
‫מ ה א ש מ ו ת ש ו נ ו ת נגדו והביעו לו אי״אמון‪ ,‬ה ר י ״הפכו אותו ל צ ד מעוניין לבירור ה מ ש פ ט י‬
‫ה מ ס ו ר ר ק ל ו ״ ) פ י ס ק ה י ״ א ל ב ק ש ה ( ‪ .‬ט ע נ ה ז ו ק נ ט ר נ י ת ב ע י נ י ‪ .‬א ם ב ע ל ־ ד י ן ר ש א י ^־היה‬
‫לפסול‬
‫ש ו פ ט או בורר או ר ש ו ת מ ו ס מ כ ת א ח ר ת מ ן‬
‫הסיבה‬
‫בלבד‬
‫שהוא‬
‫עצמו‬
‫הטיה‬
‫האשמות נגדו — האשמות ש ל א נתבררו עוד ושאינן מהימנות אלא על המאשים בלבד —‬
‫כי אז ייתמו כ ש י ר י ם מ ן הארץ‪ .‬א מ ת ‪ ,‬כ ל ל גדול מכללי ה צ ד ק ה ו א ש א ד ם ‪ ,‬ב א ש ר ה ו א ק ר ו ב‬
‫ג‬
‫ל ע צ מ ו ‪ ,‬א י נ ו ר ו א ה ח ו ב ה ל ע צ מ ו ‪ ,‬ו ע ל י כ ן א י נ ו כ ש ר ל ד ו ן ד י ן ש י ש לו ע נ י ן ב ו ) ה ש ו ו ה ‪:‬‬
‫ש ב ת קי׳יט‪ ,‬ע ״ א ‪ ,‬כ ת ו ב ו ת ‪ ,‬ק ״ ה ‪ ,‬ע ״ ב ( ; ו ה ד ב ר י ם א מ ו ר י ם ל א ר ק ב ע נ י ן ה מ ר י ‪ ,‬כ ג ו ן ש נ י ת נ ו‬
‫א ו הובטחו לו ש ו ח ד א ו שלמונים או שכר‪ ,‬א ל א גם בענין אישי‪ ,‬כגון ש ה ו א אוהב א ו ש ו נ א‬
‫א ח ד מ ב ע ל י ־ ה ד י ן ו מ ס ת מ א ר ו צ ה ב ט ו ב ת ו ש ל ז ה א ו ב ר ע ת ו ש ל זה ) ר מ ב ״ ם ‪ ,‬ה ל כ ו ת ס נ ה ד ­‬
‫רין‪ ,‬פ ר ק כ ״ ג ‪ ,‬ה ל כ ה וי(‪ .‬א ך ב ה ט ח ת ה א ש מ ה ו ב ה ט ל ת ח ש ד ב ע ל מ א ל א ס ג י ; ו א י ן ב פ נ י נ ו‬
‫ך‬
‫ש מ ץ ראיה ש י ש ב ה אפילו כדי לעורר םפק־ספיקא ש מ א נגוע הרושם ד נ א בפסול שכזה‪,‬‬
‫ה ט ע נ ה שהוא ״בחר להיאחז בנימוק פורמלי״ לדחיית ערעור המבקש ע ל ה ח ל ט ת המפרק‪,‬‬
‫מפני שהרושם עצמו התרשל בפיקוח ע ל האגודה השיתופית בטרם פשטה א ת הרגל ומשום‬
‫כך נושא בעצמו ב א ש מ ת ה ת ק ל ו ת שהביאו לידי פירוקה‪ ,‬היא ב ב ח י נ ת איפכא מ ס ת ב ר א ;‬
‫ה ר י ב ש ב ת ו ב ע ר ע ו ר ע ל ה ח ל ט ו ת ה מ פ ר ק היתר־ ל ו ש ע ת כ ו ש ר ל ת ק ן ‪ ,‬ל פ ח ו ת ב מ ק צ ת ‪ ,‬א ת‬
‫ןק‬
‫א ש ר עיוות‪ ,‬ואילו ה ר ג י ש א ש מ ה כלשהי‪ ,‬ה י ה מ ש ת מ ש ב ש ע ת כ ו ש ר זו ל ט ו ב ת ה מ ע ר ע ר‬
‫ולא לרעתו‪.‬‬
‫רק בטענה אחת של המבקש נגד הרושם מצאנו לכאורה מ מ ש ‪ :‬נודע למבקש שהרושם‬
‫והמפרק העלימו מעיניו דו״ח ש כ ת ב א ח ד המפקחים במשרדו של הרושם על ה מ צ ב הכספי‬
‫ו‬
‫ש ל ה א ג ו ד ה ה ש י ת ו פ י ת ב פ י ר ו ק ‪ .‬ה מ ש י ב י ם ט ע נ ו ב ר א ש ו נ ה שדו׳־ח זה ה ו א מ ס מ ך ח ס ו י ש א י ן‬
‫מחובתם לגלותו לפני המבקש‪ ,‬אך לאחר מכן חזרו בהם והעמידוהו ל ר ש ו ת ה מ ב ק ש והגי־‬
‫שוהו‬
‫בבירור‬
‫לבית־המשפט‪ .‬בנסיבות אלה אין אנחנו רואים צורך לא בבירור ט ע נ ת החיסוי ולא‬
‫ט ע נ ת הפגיעה בכללי ה צ ד ק על־ידי ע צ ם ת ב י ע ת החיסוי‪ .‬לגופו ש ל ענין ה ע י ד‬
‫‪1‬‬
‫* עיין יה״פ !‪ ,70‬תשי׳׳ט‪ ,‬ע׳ ‪ .1905‬בהחלטת ביניים במשפט זה‪ ,‬מיום ‪ ,25.5.60‬נקבע כי הענקת‬
‫םמכויות מרשם למר רוזוליו בהוזלטה הנ״ל באה כדי לאפשר לו לעזור לרשם במילוי תפקידיו כרשם‪,‬‬
‫וכי אין המינוי כ״עוזר״ צריך לבוא בשמו במפורש‪ .‬לפני הענקת הסמכויות על־םי סעיף ‪ 3‬לפקודת‬
‫האגודות השיתופיות‪.‬‬
‫׳״פסקי־דין״‪ ,‬כרך יד‪ ,‬תש״ך‪/‬תשכ״א־‪1960‬‬
‫‪2303‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א‪ .‬ק י ב ם ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ה כ פ ר ־ ס ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט לנדזי‬
‫לפנינו ה מ פ ר ק שהדו׳׳ח היה ידוע גם לו וגם ל ר ו ש ם ב ע ת מ ת ן ה ח ל ט ו ת י ה ם ‪ ,‬ואין ב ו כ ד י‬
‫ל ה ש פ י ע עליהן ב א ש ר הם אינם מוכנים לסמוך עליו‪.‬‬
‫בכתב־טענותיו־הנוספות‬
‫שחטא‪,‬‬
‫האריך בא־כוח ה מ ב ק ש א ת‬
‫הכתיבה‬
‫לטענתו‪ ,‬ה מ פ ר ק בהליכים ש ה ת נ ה ל ו לפניו‪ .‬עיקר ת ר ע מ ת ו‬
‫על‬
‫הוא‬
‫חטאים‬
‫שנחקרו‬
‫מרובים‬
‫עדים‬
‫בהיעדרו — אך הוא מודה שהעדויות של העדים האלה הועמדו לאחר מכן לרשותו; והוא‬
‫יכול‪ ,‬אילו ר צ ה ‪ ,‬להזמינם ו ל ח ק ר ם מ ח ד ש ‪ .‬מ ת ב ר ר ש ב א ־ ב י ח ה מ ב ק ש הוזמן ל י ש י ב ו ת ה מ פ ר ק‬
‫ב ה ן נחקרו ע ד י ם אלה‪ ,‬א ך מ ס י ב ה זו א ו א ח ר ת ל א ר צ ה או ל א יכול ל ה ש ת ת ף בהן‪ .‬אין‬
‫א נ ח נ ו מ ב י ע י ם ד ע ה ע ל ט ע נ ת ו ש כ א י ל ו כ ל ב י ת ־ מ ש פ ט ה י ה ‪ ,‬ב נ ס י ב ו ת ש ה י ו קיימות‪ ,‬נ ע ת ר‬
‫ל ב ק ש ו ת י ו ו ד ו ח ה י ש י ב ו ת א ל ה ע ד ש י ו כ ל ל ה י ו ת נ ו כ ח ! ד ב ר זה א י נ ו מ ע ל ה ו א י נ ו מ ו ר י ד ‪,‬‬
‫ש ה ר י ברי לנו ש ב י ת ־ מ ש פ ט זה לא היה מושיט לו סעד‪ ,‬ל א כ ב י ת ־ מ ש פ ט לערעורים ולא‬
‫כבית־משפט‬
‫את‬
‫גבוה לצדק‪ ,‬אילו ב י ת ־ מ ש פ ט היה מ ס ר ב לדהות א ת ישיבותיו והיה מ ב ר ר‬
‫הדין ב ה ע ד ר המבקש‪ ,‬ו ב ל ב ד שהוזמן כדין‪ .‬בנסיבות א ל ה לא ת ת ע ו ר ר גם ה ש א ל ה‬
‫באיזו מידה — אם בכלל — קשור מפרק של אגודה שיתופית בסדרי הדין הגוהגים בבתי־‬
‫מ ש פ ט ‪ ,‬ו מ ה ה ם ה ג ב ו ל ו ת בין ס ד ר י דין א ל ה ובין כללי ה צ ד ק ה ט ב ע י ה מ ח י י ב י ם ג ם מ פ ר ק‬
‫כאמור אליבא דכולי עלמא‪.‬‬
‫הייתי מ ב ט ל א ת הצו־על־תגאי‪.‬‬
‫השופט לנדר‬
‫‪ :‬א נ י מ ס כ י ם ל ד ע ת ח ב ר י ה נ כ ב ד ‪ ,‬ה ש ו פ ט כהן‪ ,‬ה מ ב ו ס ס ת ע ל ע ״ א‬
‫‪ ,136/50‬נ‪ ,(1‬ש ס מ כ ו ת ו ש ל ה מ פ ר ק ל פ י ס ע י ף ‪) (3) 48‬ג( ש ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ‪,‬‬
‫ב ד ב ר ת ב י ע ו ת נ ג ד ה א ג ו ד ה ‪ ,‬מ ס מ י כ ה א ו ת ו ל א ש ר ו ג ס ל ד ח ו ת ת ב י ע ו ת ‪ ,‬ואין ס מ כ ו ת‬
‫לחקור‬
‫מקבילה‬
‫רושם‬
‫לבחי־ה&שפט לדון‬
‫בתביעות כאלה‪ .‬החלטתו ש ל המפרק נתונה לערעור בפני‬
‫ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ‪ ,‬ל פ י ס ע י ף ‪ .(5)48‬ה ל י כ י ם א ל ה ‪ .‬ב פ נ י ה מ פ ר ק ו ב פ נ י ה ר ו ש ם ‪,‬‬
‫נתונים‬
‫לביקורתו של‬
‫בית־המשפט הגבוה‬
‫לצדק‪ ,‬לפי‬
‫העקרונות‬
‫המדריכים את בית־‬
‫ה מ ש פ ט ה ז ה ב ד ר ך כ ל ל ב ב ו א ו ל ב ק ר ה ח ל ט ו ת ש ל ט ר י ב ו נ ל י ם ש י פ ו ט י י ם נ מ ו כ י פ ‪ ,‬היינו ל פ י‬
‫ראשי הפרקים של ח ר י ג ־ מסמכות‪ ,‬טעות מ ש פ ט י ת הגלוי־ על פני ההחלטה‪ ,‬ופגיעה בעיקרי‬
‫הצדק‪.‬‬
‫ל ד ע ת י ל א נ ו כ ל ל ה ת ע ל ם מ ה ח ל ט ת ־ ה ב י נ י י ם ש נ י ת נ ה ב ת י ק זה ב י ו ם ‪ ,21.5.59‬ע ל י ס ו ד‬
‫ה ס כ מ ת ב א י ־ כ ו ה ה צ ד ד י ם ‪ .‬ה ח ל ט ה זו כ י ו ו נ ה א ת ה ד י ו ן ב פ נ י ה מ פ ר ק י ם ו ב פ נ י ה ר ו ש ם ל א פ י ק‬
‫ח ד ש ‪ ,‬ו ע ת ה ‪ ,‬א ח ר י ג מ ר ה ב י ר ו ר ה נ ו ס ף הזה‪ ,‬ע ל י נ ו ל ת ת א ת ד ע ת נ ו ע ל ד י ו נ י ה ם ש ל ה מ פ ר ­‬
‫קים ושל הרושם‬
‫ב ש נ י ש ל ב י ה ם ‪ :‬ה ר א ש ו ן ש ל פ נ י ה ג ש ת ה ב ק ש ה ל ב י ת ־ מ ש פ ט זה ו מ ת ן‬
‫ה צ ו ־ ע ל ־ ת נ א י ‪ ,‬ו ה ש נ י א ח ר י מ ת ן ה ח ל ט ת ־ ה ב י נ י י ם הנ׳יל‪.‬‬
‫ב ש ל ב הראשון נדונה ר ק ה ש א ל ה א ם כ ת ב י ־ ה ע ר ב ו ת והחתימות ״ ט ו ב ל ת ש ל ו ם ׳ חייבו‬
‫א ת ה א ג ו ד ה ״ ‪$‬ל ש א ל ה ז ו עבו ה מ פ ר ק י ם ו ה ר ו ש ם ב ש ל י ל ה ‪ ,‬מ ן ה ט ע ם ש מ ס מ כ י ם א ל ה נ ש א ו‬
‫ר ק ח ת י מ ה א ה ת ‪ .‬ה מ ע ר ע ר ה ש י ג ע ל ה ח ל ט ו ת א ל ה ב ב ק ש ת ו ל ב י ת ־ מ ש פ ט זה‪ .‬ע ם ז א ת ה ו א‬
‫‪2304‬‬
‫״ פ ס ק י ־ ד י ך ‪ ,‬ב ד ך י ד ‪ ,‬הש׳יו‪/‬תשכ־׳!!ר‪19€0‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א ‪ .‬ק ע ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט לנדוי‬
‫ט ע ן ב ס ע י ף ‪) 1‬ז( ש ל ב ק ש ת ו — ו כ פ י ה נ ר א ה ה י ת ה ז א ת ה פ ע ם ה ר א ש ו נ ה ש ע ו ר ר ט ע נ ה זו‬
‫— שאותו רוט א ש ר קיבל ממנו א ת הכסף‪ ,‬״שימש רק מתווך ש ל האגודה‪ ,‬בכדי ל ה ש י ג‬
‫כספים נגד שטרות שלו בערבות האגודה ונגד צ׳קים מאושרים כטובים לתשלום‬
‫עבורה‬
‫במתכונת‬
‫ה צ ׳ ק י מ ה נ ד ו נ י ם ״ ‪ .‬ו כ ן נ א מ ר ש ם ‪ ,‬ב ס ע י ף ‪) 1‬ח(‪ ,‬כ י ״ כ נ ר א ה כ ל ה כ ס פ י ם ה ל ל ו‬
‫)ששולמו לרוט(‪ ,‬פ ח ו ת הריבית‪ ,‬נכנסו ל ק פ ת האגודה״‪.‬‬
‫כ א ן נ ט ע נ ה איפוא ט ע נ ה חדשה‪ ,‬היינו ש ה י ח ס י ם ב י ן ה א ג ו ד ה ובין ר ו ט ל א היו ש ל ב נ ק‬
‫ו ל ק ו ח ו ‪ ,‬א ל א ש ל מ ר ש ה ו ס ו כ נ ו ‪ ,‬ו ל א ו ר ט ע נ ה זו י ש ל פ ר ש א ת ה ח ל ט ח ־ ה ב ע י י ם ש ל ב י ת ־‬
‫מ ש פ ט זה‪ ,‬ש ה ט י ל ה ע ל ה מ פ ר ק י ם ״ ל ח ק ו ר ש נ י ת ב ע נ ׳ ן ‪ .‬ב מ ט ר ה ל ג ל ו ת א ם כ ס פ י ה מ ב ק ש‬
‫א מ נ ם נכנסו ל ק ו פ ת האגודה״‪ ,‬בלומר א ם הם נכנסו לקופה ע ל חשבון האגודה עצמה‪ ,‬ולא‬
‫ע ל ח ש ב ו נ ו ש ל ר ו ט ‪ .‬ר ק ב ד ר ך זו י כ ו ל ה ל ה י ו ת ל מ ב ק ש ת ב י ע ה נ ג ד ה א ג ו ד ה ‪ ,‬נ ו ס ף ע ל‬
‫תביעתו על יסוד מתן הערבות או האישור ״טוב לתשלום״‪ ,‬ש נ ד ח ת ה על־ידי המפרקים‬
‫ו ע ל י י ד י ה ר ו ש ם ב ש ל ב ה ר א ש ו ן ש ל הדיון‪ .‬א ם כספו ש ל ה מ ב ק ש ש ו ל ם ל ר ו ט כלווה‪ ,‬ו ל א‬
‫כסוכן או מתווך מ ט ע ם האגודה‪ ,‬ל א יכלה לקום למבקש ש ו ם עילה להחזרת ה כ ס ף על־ידי‬
‫‪ .‬ה א ג ו ד ה ‪ ,‬ב י ן ש ר ו ט ה כ נ י ס כ ס ף זה ל ק ו פ ת‬
‫האגודה‬
‫לזיכוי‬
‫חשבונו באגודה‪,‬‬
‫ובין‬
‫שלא‬
‫הכניסו כלל‪ .‬במלים אחדות‪ ,‬ה כ נ ס ת הכסף ל ק ו פ ת האגודה יכולה ל ש מ ש כהוכחה ל ת ב י ע ת‬
‫ה מ ב ק ש רק‪ ,‬אם חשבונו ש ל רוט‪ ,‬ש ד ר כ ו ע ב ר ה כ ס ף — אם ע ב ר — ה י ה ח ש ב ו ן פיקטיבי‪,‬‬
‫להםוואת עסקים ש נ ע ש ו על־ידי האגודה ע צ מ ה בעזרת רוט‪ .‬מ צ ד שני‪ ,‬אם ה מ ב ק ש אינו‬
‫י כ ו ל ׳להוכיח‪ ,‬ש ה כ ס ף ה ו כ נ ס ע ל ־ י ד י ר ו ט ל ק ו פ ת ה א ג ו ד ה ב צ ו ר ה כ ל ש ה י ‪ ,‬ד י ב ע ו ב ד ה ז ו‬
‫כדי לסתור א ת ט ע נ ת ו ה ח ד ש ה של המבקש‪ ,‬ש ר ו ט שימש ר ק כמתווך או סוכן ש ל הבנק‪,‬‬
‫זוהי מ ש מ ע ו ת ה ש ל ה ח ל ט ת ־ ה ב י נ י י ם ‪ ,‬ו ב פ ו ע ל ה ת נ ה ל ה ד י ו ן ל א ח ר מ כ ן ע ל ־ פ י ק ו ו י ם א ל ה ‪.‬‬
‫ב א ו ת ה ה ח ל ט ה ‪ .‬נ י ת נ ה ל מ ב ק ש ר ש ו ת ל פ נ ו ת ש נ י ת ל ב י ת ־ מ ש פ ט זה׳‬
‫הנוסף‬
‫אחרי‬
‫גמר‬
‫הבידור‪.‬‬
‫בפני ה מ פ ר ק י ם והרושם‪ ,‬א ם ה ח ל ט ת ם ל א ת י ר א ה בעיניו‪ .‬ה מ ב ק ש ה ש ת מ ש ב ז כ ו ת‬
‫זו והוסיף ל ב ק ש ת ו ט ע נ ו ת ח ד ש ו ת ה נ ו ב ע ו ת מ ה ב י ר ו ר הנוסף‪ ,‬ו ע ת ה עלינו ל ב ד ו ק גם‪ :‬ט ע נ ו ת‬
‫א ל ו ‪ ,‬ו כ מ ו ב ן ת י ע ש ה ג ם ב ד י ק ה זו ע ל ־ פ י ה ע ק ר ו נ ו ת ש ה ז כ ר ת י ל ע י ל ‪.‬‬
‫בהחלטתם‬
‫החדשה‪ ,‬ש נ י ת נ ה בתום השלב השני של הדיון בפניהם‪ ,‬שללו ה מ פ ר ק י ם‬
‫א ת ה ט ע נ ה שרוט היה סוכן האגודה‪ ,‬ופסקו כי ״כל הכספים א ש ר הכניס מ ר ליאון רוט‬
‫נ ז ק פ ו כ ח ו ק ב ח ש ב ו נ ו ״ ‪ .‬ב ע ר ע ו ר ע ל ה ח ל ט ה זו ל א ד ן מ ר ר ו ז ו ל י ו ע ו ד ב ט ע נ ה ש ד ו ט ה י ה‬
‫ם! כ ן ה א ג ו ד ה ‪ ,‬א ל א ה ו א מ צ א כ מ מ צ א ו ה ע י ק ר י ‪ ,‬ש ל א ה ו כ ח כ י כ ס פ ו ש ל ה מ ב ק ש ה ו כ נ ס ע ל ־‬
‫יד־ ר ו ט ל ק ו פ ת ה א ג ו ד ה ב צ ו ר ה כ ל ש ה י ) פ י ס ק ה ‪ 12‬ש ל ה ח ל ט ת ו ( ‪.‬‬
‫אינני רואה יסוד מספיק לביטול ההחלטות שניתנו על־ידי המפרקים ועל־ידי הרושמים‬
‫בשני ש ל ב י הדיון‪ .‬א ש ר ל ט ע ו ת מ ש פ ט י ת הגלויה ע ל פני הפסק‪ ,‬ל א מ צ א ת י כ ז א ת בהחלטות‪:‬‬
‫ב ש ל ב הראשון‪ .‬ה ח ל ט ו ת אלו מבוססות בעיקר ע ל פירוש תקנות האגודה‪ ,‬והמסקנה אליה‬
‫הגיעו‬
‫שם‬
‫ה פ ו ס ק י ם נ ת מ כ ת ע ל ־ י ד י פ ס ק ־ ה ד י ן ‪ .‬ש ל ב י ת ־ ה מ ש פ ט ה ע ל י ו ן ב י ע ״ א ז ‪59‬׳י‪ ,269,‬נ‪,(3‬‬
‫נדונה אותה בעיה מ מ ש ‪ .‬ואשר ל ש ל ל השני‪ ,‬מבוססות ה ה ח ל ט ו ת כולן ע ל ה ע ר כ ת‬
‫עובדות‪,‬‬
‫ו ב כ ג ו ן א ל ה א י ן מ ק ו ם ל ב י ק ו ר ת ע ל ־ י ד י ב י ת ־ מ ש פ ט זה‪ .‬ב נ ו ג ע ל ש א ל ה א ם ה ו פ ר ו‬
‫״פסקי־דין״‪ ,‬כדך יד‪ ,‬תש״ך‪/‬תשב״א־‪1960‬‬
‫‪2305‬‬
‫ג ג ״ צ ‪ 20/59‬א ‪ .‬ק י י ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ס ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט זילברג‬
‫ב א ן עיקרי הצדק‪ ,‬אני מסכים לדברי חברי הנכבד‪ ,‬שהתשובה חייבת להיות שלילית‪ .‬בקשר‬
‫־לכך ב ר צ ו נ י ל ה ו ס י ף ב ע נ י ן ה ד ו ״ ח ש ל ה מ פ ק ח כ ה ן מ מ ש ר ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ‪,‬‬
‫• ש ל פ י ה נ א מ ר ב כ ו ת ר ת ש ל מ ס מ ך ז ה ה ו א נ ע ר ך ע ל י ס ו ד ס ע י ף ‪ 49‬ש ל פ ק ו ד ת ה א ג ו ד ו ת‬
‫־ ה ש י ת ו פ י ו ת )בנראה‪ ,‬א י ן זה א ו ת ו ד ו ״ ח ש נ ע ר ך ל פ י ס ע י ף ‪ 4 3‬ע ו ד ל פ נ י מ ת ן צ ו ה פ י ר ו ק ‪,‬‬
‫כנזכר‬
‫ב ס ע י ף ‪) 2‬ב( ש ל ת צ ה י ר ה ר ו ש ם ‪ ,‬מ ר ג ו ד פ י נ ק ל ( ‪ .‬ה ס ע י ף ‪ 49‬מ ק ב י ל ל ס ע י ף ‪ 226‬ש ל‬
‫׳פקודת‬
‫ה ח ב ר ו ת ‪ ,‬ש ל פ י ו נ מ צ א ת ס מ כ ו ת ה ח ק י ר ה ב י ד י ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬ו א ץ זה מ ת ק ב ל ע ל‬
‫ד ע ת י ש ל ג ב י ח ב ר ה ת ס ת י י ם החקירה ב צ ו ה נ י ת ן בפומבי‪ ,‬ואילו לגבי אגודה ש י ת ו פ י ת יהא‬
‫׳הדו״ח‪,‬‬
‫ה נ ע ר ך ע ל יסוד סעיף הזהה בתכנו‪ ,‬ח ס ד בפני גילוי ע ל ־ פ י ד ר י ש ת ו ש ל נושה‬
‫מעוניין ש ל האגודה‪ .‬א ך ל ד ע ת י יש צורך ב ד ר י ש ה כזאת‪ ,‬ואין ה מ פ ר ק י ם חייבים לנקוט‬
‫‪ .‬ב ע צ מ ם י ז מ ה ו ל ה מ צ י א א ת ה ד ו י ׳ ח ל נ ו ש ה ‪ ,‬מ ב ל י ש נ ד ר ש ו ל ע ש ו ת כן‪.‬‬
‫במקרה‬
‫המפרקים‬
‫בערעור‬
‫ש ל פ נ י נ ו כ ב ד י ד ע ב א ‪ -‬כ ו ח ה מ ב ק ש ע ל הדו׳יח ש ל כ ה ן ש ע ה ש ה ו פ י ע ב פ נ י‬
‫ב ש ל ב ה ש נ י ש ל הדיון‪ .‬ב כ ל ז א ת ד ר ש א ת ה ג ש ת ו ל ר א ש ו נ ה ר ק ב ע ת ה ד י ו ן‬
‫ב פ נ י מ ר רוזוליו‪ .‬ב א ו ת ו ש ל ב מ א ו ח ד ל א ה י ה מ ר ר ו ז ו ל י ו ח י י ב ל ה י ע נ ו ת ל ב ק ש ה‬
‫ל ה מ צ י א א ת הדו״ח‪ ,‬ורשאי היה לפסוק בערעור רק על ס מ ך חומר ההוכחות שהוגש בדיון‬
‫‪.‬בפני המפרק״ם‪.‬‬
‫כמובן‪ ,‬על ה מ פ ר ק י ם ל נ ה ו ג ביושר‪,‬‬
‫•העובדתיים‬
‫בתביעת‬
‫!אילו היו‬
‫הס‬
‫משוכנעים‬
‫בנכונות‬
‫הממצאים‬
‫ש ב ד ו ״ ח כהן ובמסקנותיו‪ ,‬היו חייבים ש ל א ל ה ת ע ל ם ממנו במהלך החקירה‬
‫ה מ ב ק ש ‪ ,‬כי‪ ,‬ש ל א כ ש ו פ ט ב מ ש פ ט א ז ר ח י ‪ ,‬ש א ס ו ר ל ו ל ה ת ח ש ב ב י ד י ע ו ת ש ה ג י ע ו‬
‫אליו מחוץ לתהליך גביית ההוכחות‪ ,‬ע ש ד המפרק לקבל‪ ,‬בתוקף סמכויותיו כמפרק‪ ,‬ידיעות‬
‫ש י ש בהן כ ד י ל ת מ ו ך ב ת ב י ע ת ו ש ל נושה פלוני‪ ,‬ו ל א יהיה זה מ ן הדין ש י ש מ ו ר י ד י ע ו ת‬
‫א ל ו ב ל ב ו ו י ג ב י ל א ת ש פ י ט ת ו ר ק ל ח ו מ ר ה ה ו כ ח ו ת ש ה ו ג ש ל ו ע ל ־ י ד י ה נ ו ש ה ‪ .‬ב נ ד ו ן זה‬
‫אין מ נ ו ס מ ע ר ב ו ב ה ת ח ו מ י ם בין סמכותו ה ש י פ ו ט י ת ש ל ה מ פ ר ק ו ב ץ ח ו ב ת ו לנהל א ת עניני‬
‫ה פ י ר ו ק ל ט ו ב ת כלל הנושים וכלל חברי האגודה‪,‬‬
‫אולם‪ ,‬כ פ י ש ה ע י ר חברי‪ ,‬ה מ פ ר ק מ ר איסלר ה ע י ד לפנינו‪ ,‬ש ע ל ס מ ך ה ח ק י ר ו ת ש ה ו א‬
‫ניהל בעצמו‪ ,‬הוא חולק על ממצאיו ש ל המפקח מ ר כהן ועל מסקנותיו‪ ,‬ומכיון שכך‪ ,‬אין‬
‫ל ג ל ו ת א ף ב פ ר ש ת ה ד ו ״ ח ה ז ה ח ו ס ר תוםילב• א ו ח ו ס ר א ו ב י י ק ט י ב י ו ת ש כ מ ו ה ם כ פ ג י ע ה‬
‫בעיקרי הצדק‪.‬‬
‫אני מ צ ט ר ף ב פ ה מ ל א להערות הביקורת ש ל חברי ה נ כ ב ד ע ל מ צ ב החוק הקיים בנוגע‬
‫לבירור תביעות בפירוק אגודות שיתופיות‪.‬‬
‫גם לדעתי יש לבטל את הצו־על־תנאי‪.‬‬
‫השופט זילברג‬
‫‪ :‬מסכים אני למסקנה שהגיעו אליה חברי הנכבדים‪ ,‬וברצוני להו־‬
‫םיף הערות אלה;‬
‫•‪2306‬‬
‫״פסקי־דיו״‪ ,‬כרך יד׳ תע״ו‪/‬תשכ״א־‪1960‬‬
‫א‬
‫בג*צ ‪ 20/59‬א‪ .‬ק י נ ס ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ס ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט זילברג‬
‫מפרקי־האגודה‬
‫ורושם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת • ה ם גופים‬
‫מעין־שיפוטיים או‬
‫מוסדות‬
‫מ ש פ ט י י ם בעלי סמכות מ ו ג ב ל ת )*טריבונלים נמוכים״( ז ה ב ק ש ה שלפנינו ה י א למתן צו־‬
‫״צרטיוררי״ ב ל ע ״ ז ; וכבר הורה ב י ת ־ מ ש פ ט זה ושנה ושילש וריבע וחימש‪ ,‬כ י‬
‫בירור‪,‬‬
‫ככגון ד א זרועו נטויה ל ה ת ע ר ב ל א ר ק כ א ש ר ה מ ש י ב חרג מסמכותו או פעל תוך פגיעה‬
‫ב ע י ק ר י ה צ ד ק ה ט ב ע י ‪ ,‬א ל א ג ם כ א ש ר ה ח ל ט ת ו ש ל ‪.‬ההוא ל ו ק ה ב ט ע ו ת ה ״ מ ו כ ח ת מ ת ו כ ה ״ ‪.‬‬
‫ר א ה ‪ :‬ב ג ״ צ ‪ ,307/51‬פ ד ״ ‪ /‬כ ר ך ו‪ ,‬עי•‪ ,(41 ,1062‬ב ־ ע ׳ ‪ ; 1076‬ב ג ״ צ ‪ ,5/53‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ך‬
‫‪j‬‬
‫ע ׳ ‪ ,(51 ,182‬ב ־ ע ׳ ‪ ;183‬בג׳׳צ ‪ ,176/54‬פ ד י ׳ ‪ /‬כ ר ך ט‪ ,‬ע ׳ ‪ -617‬נ ‪ ; ( 6‬ב ג ״ צ ‪ , 6 9 / 5 5 -‬פ ך ״ י ‪,‬‬
‫כ ר ך י‪ ,‬ע׳ ‪ ,(7) ,673‬ב ־ ע ׳ ‪ ;680‬ב ג י צ ‪ ,203/57‬פד׳׳י‪ ,‬כ ר ך יב‪ ,‬ע׳‪ ,1668.‬נ‪ ,(8‬ב־‪11‬׳ ‪; 1677‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ ,86/58‬פ ד ״ י ‪ ,‬כ ר ן יב‪ ,‬ע׳ ‪ ,1653‬ג‪ ,(9‬ב ־ ע ׳ ‪.1658‬‬
‫ק ר ו ב א נ י ל ו מ ר ‪ ,‬כ י ב י ת י מ ש פ ט ז ה ח י י ב ל ה ש ת מ ש ב י ת ר ש א ת ב כ ו ח ו זה‪ ,‬כ א ש ר ה מ ד ו ­‬
‫בר הוא ב ה ח ל ט ת ו ה מ ו ט ע י ת ש ל רושם האגודות‪ .‬הרושם ה ו א ב ע ל פרצוף ״יאנוסי״‪ ,‬א ו‬
‫מ ל א ך אחז־ ה ע ו ש ה ש ת י ש ל י ח ו י ו ת ‪ :‬מ פ ל ג א ל ע י ל א ה ו א מ י י צ ג א ת ע נ י נ י ה א ג ו ד ה ‪ ,‬ו מ פ ל ג א ׳‬
‫ל ת ת א מ י י צ ג א ת ע נ י נ י ה נ ו ש י ם ‪ ,‬ה ו א ה ב ע ל ־ ד י ן ה ו א ה ד י י ן ‪ ,‬ב ח י נ ת ״ ה כ ל יכול ו כ ו ל ל ם י ח ד ״ ‪.‬‬
‫ג‬
‫פ י ק ו ח ו ה ו א ״ י ח י ד ״ ‪ ,‬ו פ ר ט ל צ ו ו י ם ה נ י ת נ י ם ע ל ־ י ד ו ע ל ־ פ י ה ס ע י פ י ם ‪48 ,12 ,9‬א‪ ,49 ,‬א י ך‬
‫כ ל ע ר ע ו ר ע ל ה ח ל ט ת ו ‪ ,‬ב פ י ש ע ו ל ה מ ת ו ך ס ע י ף ‪ 51‬ש ל ה פ ק ו ד ה ‪ .‬ה ד ע ת נ ו ת נ ת א י פ ו א ‪ ,‬כ י ‪:‬‬
‫ב ר א ת פ י ק ו ח י ח י ד ש ל ה ר ו ש ם — ב ר א ת ל ו ב י ת ־ מ ש פ ט זה ת ב ל י ן ; ה מ ש ע נ ת ה י ח י ד ה ש נ ו ת ר ה‬
‫לו‪ ,‬ל ב ו ש ה ש ה פ ס י ד א צ ל ה ר ו ש ם ‪ ,‬ה י א ב ב י ת י ה מ ש פ ט ה ג ב ו ה ל צ ד ק ‪ ,‬ו ל כ ן מ ן ה ד י ן ה ו א —‬
‫כ ך נ ר א ה ל י — כ י בית־־משפט ז ה י ש ת מ ש כאן ב י ת ר ח ו מ ר א ו ק פ ד נ ו ת בכוח הנתון לו ע ל ־‬
‫ך‬
‫פ י ס ע י ף ‪ 7‬ש ל ח ו ק ב ת י י ה מ ש פ ט ‪ ,‬תשי״ז־‪.1957‬‬
‫ל א אחווה ד ע ת י‬
‫~ מ א ץ צורך בכך — על הגורל שהיה צפוי לבקשת המבקש מ י ד‬
‫ע ם ה ג ש ת ה ל ב י ת ־ מ ש פ ט זה‬
‫שניתן‬
‫ק‬
‫על־ידי‬
‫א ך א י ן ס פ ק בלבי‪ ,‬כ י מ צ ב ו ה ש ת פ ר ב ה ר ב ה ע ם צ ו ־ ה ב י נ י י ם‬
‫ב י ת ־ ה מ ש פ ט ‪ ,‬ב ה ס כ מ ת ה צ ד ד י ם ‪ ,‬ב י ו ם ‪ 21‬ב מ א י ‪ .1959‬ב צ ו ז ה ה ו ט ל ע ל‬
‫המפרק —‬
‫״לחקור‬
‫במטרה לגלות א ם כספי‬
‫ש נ י ת בעגין‬
‫המבקש אמנם נכנסו‬
‫ל ק ו פ ת האגודה‪.‬״‬
‫ן‬
‫זכיתי ל ש ב ת אז ב מ ח י צ ת ו ש ל חברנו ה ד ג ו ל ד ״ ר ה ש י ן ז״ל‪ ,‬ח ו כ ר א נ י ב מ ק צ ת — א ם א י נ נ י‬
‫טועה — א ת הדיונים הפנימיים בין שופטי ההרכב לפני מ ת ן הצו‪ .‬מ ש מ ע ו ת ו הנכונה ש ל‬
‫אותו‬
‫צו־ביניים ודתה‪ ,‬כי ה מ ש י ב י ם נתחייבו ל ע ר ו ך מ ח ד ש עיקוב ובילוש א ח ר י ג ל ג ו ל י‬
‫הכספים‬
‫שהולוו על־ידי המבקש‪ ,‬תוך בירור וקביעה של כל ה פ ר ט י ם הרלבנטיים לגבי‬
‫ש א ל ה זו‪ ,‬ו א ם י ת ב ר ר כ י ה פ ר ט י ם ש נ ק ב ע ו ג ו ד ר י ם א ח ר י ה ם א ת המסקנה• ה ה ג י ו נ י ת ‪ ,‬כ י א מ נ ם‬
‫ן‬
‫נכנסו הכספים לקופת האגודה‪,‬‬
‫והמפרק ואתו הרושם ידחו למרות כל זה א ת ת ב י ע ת‬
‫המבקש‪ ,‬ת ה א זו ט ע ו ת מ ו כ ח ת מ ת ו כ ה א ש ר ת צ ד י ק א ת ה ת ע ר ב ו ת ו ש ל ב י ת ־ מ ש פ ט ז ה ‪.‬‬
‫השאלה‬
‫ה ע ו מ ד ת כיום לפנינו היא‪ ,‬א ם א מ נ ם מ י ל א ו ה מ ש י ב י ם א ת ה ח ו ב ה ש ה ו ט ל ה‬
‫ע ל י ה ם כב״ל‪ .‬ה א מ ת נ י ת נ ה ל ה י א מ ר ‪ ,‬ב י ת ח י ל ה פ ק פ ק ת י ה ר ב ה א ם י ש ל ע נ ו ת ב ח י ו ב ע ל‬
‫״פס־ןי־דיך‪ ,‬כרך י ה תש״ך‪/‬תשפ״א־‪1960‬‬
‫‪2307‬‬
‫ב ג ״ צ ‪ 20/59‬א ‪ .‬ק י נ ם ל י נ ג ד ר ו ש ם ה א ג ו ד ו ת ה ש י ת ו פ י ו ת ו מ פ ר ק י ה ל ו ו א ה ו ח ס כ ו ן כ פ ר ־ ם ב א ב ע ״ מ‬
‫השופט זילברג‬
‫ש א ל ה זו‪ ,‬ה ס פ ק ש מ צ א ב ל ב י מ ק ו ם ל ח ו ל ‪ ,‬נ ת ע ו ר ר ב ש ל ״ ד י ן ־ ו ה ש ב ו ן כ ה ן ׳ ‪ /‬ה ו א ה ד י ן ־‬
‫וחשבון‬
‫מ י ו ם ‪ ,5.11.1958‬ש ה מ פ ק ח א ‪ .‬כ ה ן ע ד ך ע ל י ס ו ד צ ו ־ ח ק י ר ה ש נ י ת ן ע ל ־ י ד י ר ו ש ם‬
‫ה א ג ו ד ו ת ל פ י ס ע י ף ‪ (1) 49‬ש ל ה פ ק ו ד ה ‪.‬‬
‫באותו דין־וחשבון סוקר ה מ פ ק ח א ת בל פעולותיו ש ל מ ר וורושילסקי‪ ,‬מנהל האגודה‪,‬‬
‫ב י ה ו ד א ת ״ מ ב צ ע גיוס ה כ ס פ י ם ״ שלו‪ ,‬ומגיע לידי מ ס ק נ ה כ י ״ ל מ פ ל ורוט פ ע ל ו ב ש ל י ח ו ת‬
‫האגודה‬
‫שהוטלה‬
‫עליהם על־ידי מנהלה‪ ,‬מ ר‬
‫וורושילסקי״‪ ,‬וכי‬
‫חשבונותיהם — אשר‬
‫לתוכם הכניסו א ת כספי המלווים — ״שימשו כ ח ש ב ו מ ת ־ ע ז ר לאגודה ל ש ם רישום פעולות‬
‫א ל ה ״ ‪ ,‬מ ס ק נ ה זו ע ו ל ה ב ק נ ה א ח ד ע ם ה ט ע נ ה ש נ ט ע נ ה ע ל ־ י ד י ב א ־ כ ו ח ה מ ב ק ש בסעיזף ‪) 1‬ז(‬
‫ש ל ב ק ש ת ו ‪ ,‬ו א ם א מ נ ם זו ה י א ה מ ס ק נ ה ה מ ס ת ב ר ת ‪ ,‬א י ן ט ע ם ו ה ג י ו ן ל ה צ ב י ע ע ל ה ע ו ב ד ה ‪,‬‬
‫כ י ״ מ ר ר ו ט ה כ נ י ם כ ך —‪ 4,000.‬ל ״ י ל ח ש ב ו נ ו ב ע ו ב ר ־ ו ש ב ב א ג ו ד ה ב י ו ם ‪19.6.57‬״‪ ,‬ו ״ ה ו צ י ^‬
‫ב ו ב י ו ם ס כ ו ם ש ע ו ל ה ע ל א ו ת ן —‪ 4,000.‬ל ״ י ״ ) ר א ה פ י ס ק ה ‪ 12‬ש ל ה ח ל ט ת מ ר רוזוליו(‪.‬‬
‫מ ש ל ל מ ה ה ד ב ר ד ו מ ה י ל נ ת ב ע ה ט ו ע ן ‪ :‬״ ש ט ר זה מזוייף הוא!״‪ ,‬ומטיחים לו ב פ נ י ו ‪ :‬״הן‬
‫חתימתך‬
‫מ ת נ ו ס ס ת ע ל גופו ש ל ה ש ט ר ‪ :‬׳ ‪ /‬מ ת ק ב ל ‪ ,‬איפוא‪ ,‬ה ר ו ש ם כ י ה מ ש י ב י ם ל א ג מ ר ו‬
‫מ ל א כ ת ם ‪ ,‬ו ל א ב ד ק ו א ת ש א ל ת ה פ י ק ט י ב י ו ת ש ל ח ש ב ו ן ר ו ט ‪ ,‬א ס ר ע ש ו י ה הי־‪.‬־ ל ק ע ק ע א ־‬
‫כ ל בירת הנימוקים שהניעו אותם לדחיית תביעתו ש ל המבקש‪.‬‬
‫ואףיעל^פייכן‪,‬‬
‫ולאחר‬
‫התלבטויות לא מעטות‪ ,‬ה ג ע ת י לידי מסקנה‪ ,‬כי אין בידינו‬
‫ל ה ת ע ר ב ל א ב ה ח ל מ ת ה מ פ ר ק י ם ו ל א ב ה ח ל ט ת מ ד רוזוליו הדוהה א ת ערעורו ש ל ה מ ב ק ש ‪.‬‬
‫דו׳׳ח בהן מהווה א י נ ט ר פ ר ט צ י ה כללית‪ ,‬הגיונית למדי‪ ,‬ש ל פ ע ו ל ו ת ה מ נ ה ל — א ך בהגיון‬
‫מופשט‬
‫י ל ב ד ל א ס ג י ‪ ,‬ה ס ר ו ת בו ע ו ב ד ו ת ש ל מ מ ש ‪ .‬א י ן ל פ נ י נ ו ר א י ה ה ו ת כ ה ל כ ך ‪ ,‬ר א י ה‬
‫ה מ ס ת מ כ ת ע ל עדויות כשרות‪ ,‬כ י בחשבונו ש ל ר ו ט לא ה י ה א ף פ ר י ט פרטי אחד‪ ,‬וכי אותו‬
‫ס כ ו ם ק ו נ ק ר ט י )—‪ 4,000.‬ל ״ י ( ש ה כ נ י ס ל ח ש ב ו נ ו ל מ ח ר ת י ו ם ק ב ל ת ה ה ל ו ו א ה ש ל ה מ ב ק ש ‪,‬‬
‫ה ו כ נ ס לאמיתו ש ל ד ב ר ל ח ש ב ו ן מוסווה ש ל האגודה‪ ,‬ו ל א ל ח ש ב ו נ ו האישי‪ .‬מ ד איסלר ה ע י ד‬
‫ב ש ב ו ע ה ל פ נ י נ ו ‪ ,‬כ י ל ר ע ת ו מ ס ק נ ו ת י ו ש ל דו׳׳ח כ ה ן ה ן ״ ל ג מ ר י ל א נ כ ו נ ו ת ״ ‪ .‬א ח ר י כ כ ל ו ת‬
‫ה כ ל איי א נ ו יכולים ל ו מ ר בוודאות‪ ,‬כ י המשיבים ט ע ו בהחלטותיהם‪ ,‬ו מ מ י ל א עלינו ל ד ה ו ת‬
‫א ת הבקשה ולבטל א ת הצו־על־תנאי‪.‬‬
‫דוחה אני‪ ,‬ל ל א כ ל היסום‪ ,‬א ת ה ט ע נ ו ת ש נ ט ע נ ו על־ידי בא־כוה ה מ ב ק ש כלפי סדרי־‬
‫ה ד י ן ש ה מ פ ר ק י ם נ ה ג ו ע ל ־ פ י ה ם ב ע נ י ן זה‪.‬‬
‫מ ן הטעמים האמורים מ צ ט ר ף אני לפסקי־דינם ש ל חברי הנכבדים‪.‬‬
‫לפיכך הוחלט ל ב ט ל א ת הצו־ על־ תנאי ולדחות א ת הבקשה‪.‬‬
‫אין צו להוצאות‪.‬‬
‫נ י ת ן ה י ו ם ‪ ,‬כ ״ ה ב ח ש ו ן ת ש כ ״ א )‪. .(15.11.1960‬‬
‫‪2305‬‬
‫״ פ ס ק י ־ ד י ך ‪ ,‬כרך י ה תש״ך‪/‬תשכ״א־‪1960‬‬