טיוטת הסכם - מועצה מקומית מבשרת ציון

‫מועצה מקומית מבשרת – ציון‬
‫‪THE LOCAL COUNCIL MEVASSERET ZION‬‬
‫קול קורא‬
‫לקבלת הצעות להצבת לוחות מודעות ברחבי הישוב מבשרת ציון‬
‫המועצה המקומית מבשרת ציון (להלן‪" :‬המועצה") מעוניינת לקבל הצעות מגופים המעוניינים בכך לספק ולהציב‬
‫ברחבי היישוב מבשרת ציון‪ ,‬במיקומים המסומנים בנספח א' לקול קורא זה לוחות מודעות (לא מוארים) בתמורה‬
‫לפרסום שמו של הגוף באופן קבוע בלוח המודעות כמפורט במסמכי הקול קורא שלהלן‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬המועצה מעוניינת בהצעות לאספקה והצבה של לוחות מודעות משני סוגים‪:‬‬
‫‪ .1.1.1‬סוג ‪ :1‬לוח מודעות עירוני מעוצב המיועד להדבקת מודעות עשוי מתכת‪ ,‬כולל את לוגו המועצה‬
‫כאשר כל חלקי המתכת מגולוונים וצבועים בצבע שייבחר על ידי המועצה‪( .‬ניתן לראות כדוגמא‬
‫את לוח המודעות מסוד "קיסרית ‪ "550‬של חברת קיסריה עיצוב נוסף בע"מ – גם לעניין‬
‫המידות)‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬סוג ‪ :2‬לוח מודעות עגול עשוי מתכת‪ ,‬כולל את שם הרשות כאשר כל חלקי המתכת מגולוונים‬
‫וצבועים בצבע שייבחר על ידי המועצה‪ ,‬מותקן ועומד על עמוד מתכת (ניתן לראות כדוגמא את‬
‫לוח המודעות מסוד "קיסרית ‪ "530‬של חברת קיסריה עיצוב נוסף בע"מ – גם לעניין המידות)‪.‬‬
‫‪ .1.1‬המועצה מעוניינת באספקה והתקנה מלאה של ‪ 30‬לוחות מודעות מסוג ‪ 1‬ו‪ 5-‬לוחות מודעות מסוג ‪1‬‬
‫בהתאם לרשימת המיקומים שבנספח א'‪.‬‬
‫‪ .1.3‬מובהר כי הזוכה בהליך זה‪ ,‬יבצע את כל התיאומים הנדרשים ואת כל העבודות הצריכות (לרבות‬
‫חפירות ובטון) בעצמו או באמצעות ספקים מטעמו ללא שתהא לו דרישה כספית ו‪/‬או אחרת מהמועצה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬התמורה לזוכה בהליך הינה תמורה רעיונית במסגרתה מקבל הזוכה בהליך את האפשרות לפרסום שמו‬
‫והלוגו שלו (במתכת או בדרך אחרת) באופן שלא ייפגע בפרסום שם המועצה והלוגו שלה‪.‬‬
‫‪ .1.5‬כל עוד ישמשו השלטים את המועצה יתנוסס שמו והלוגו של הזוכה עליהם‪ .‬מובהר כי למועצה הזכות‬
‫להחליף את השלטים בשלטים אחרים או לחדשם בכל עת ללא צורך בהודעה לזוכה ובמקרה זה יופסק‬
‫פרסום שמו של הזוכה והלוגו שלו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הקבלן הזוכה יחתום על הסכם אשר ינוסח על ידי המועצה‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי סף‬
‫‪ .1.1‬להליך זה לא נקבעו תנאי סף ורשאי להגיש הצעה כל מי שחפץ בתצורת ההתקשרות דלעיל‪.‬‬
‫‪ .1.1‬גופים מסחריים שאינם "קבלנים" או "ספקים" של לוחות מודעות כאמור‪ ,‬יתקשרו עם קבלנים או‬
‫ספקים לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .1.3‬בכל מקרה מובהר כי לא ניתן להציע את מימון של הלוחות בלבד אלא ההצעה כוללת גם ביצוע מלא של‬
‫העבודות‪.‬‬
‫מועצה מקומית מבשרת – ציון‬
‫‪ .3‬ההצעה‬
‫המעונינים להגיש מענה לקול קורא זה יגישו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .3.1‬פרטים על מגיש המענה‪ ,‬פרטים על עסקיו וזהותו‪( .‬לא תתאפשר זכיה של מציעים שעיקר עיסוקם פוגע‬
‫ברגשות הציבור)‪.‬‬
‫‪ .3.1‬צילומים‪/‬הדמיות צבעוניים של שני סוגי השלטים (סוג ‪ 1‬וסוג ‪ )1‬המוצעים על ידו‪ .‬הצילומים‪/‬ההדמיות‬
‫יכללו את המיקום של לוגו ושמו של המציע על גבי כל לוח מודעות ואת מיקום ולוגו המועצה על גבי כל‬
‫לוח מודעות‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מפרט טכני של שני סוגי השלטים הכולל חומרים‪/‬מידות ואופן התקנה‪.‬‬
‫‪ .3.1‬כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ‪ -‬התשל"ו ‪.1971‬‬
‫‪ .3.5‬אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף‬
‫גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק‪ ,‬אשר לגביו‬
‫הוצא וצורף להצעה האישור)‪.‬‬
‫‪ .3.1‬אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור‪ ,‬על שם המשתתף‪.‬‬
‫‪ .3.7‬הוגשה הצעה ע"י תאגיד יצרף המשתתף‪ ,‬בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪.3.7.1‬‬
‫‪.3.7.1‬‬
‫‪.3.7.3‬‬
‫העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף‪.‬‬
‫תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של‬
‫המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים)‪.‬‬
‫אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי‬
‫המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי‬
‫החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש‬
‫לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד)‪.‬‬
‫‪ .3.3‬הוגשה הצעה ע"י אדם ‪ /‬גוף פרטי ‪ /‬שאינו תאגיד יצרף המשתתף‪ ,‬בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את‬
‫המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ .3.3.1‬העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המשתתף‪.‬‬
‫‪ .3.3.1‬אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המשתתף (בשולי טופס ההצהרה‬
‫או במסמך נפרד)‪.‬‬
‫‪ .4‬שאלות והבהרות‪:‬‬
‫‪ .1.1‬בשאלות ובירורים ניתן לפנות למר חיים כהן‪ ,‬מנהל מח' תפעול‪ ,‬בטלפון‪ 01-5313511/7 :‬או לנייד‪:‬‬
‫‪.0515191131‬‬
‫‪ .4.2‬ביום שני‪ 13/4/2015 ,‬בשעה ‪ ,9:00‬יתקיים סיור מציעים ברחבי היישוב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מועצה מקומית מבשרת – ציון‬
‫‪ .5‬אופן ההגשה‪:‬‬
‫את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים עד ליום שני‪ 27/4/15 ,‬בשעה‬
‫‪ ,12:00‬במסירה אישית בחדרו של מזכיר המועצה‪.‬‬
‫‪ .6‬אופן בחינת המענה‪:‬‬
‫יובהר כי הליך בחירת המציע אינו הליך מכרזי‪.‬‬
‫‪ .1.1‬ככלל‪ ,‬ייבחן המענה לקול קורא זה כדלקמן‪:‬‬
‫(א) התרשמות כללית מההדמיות שהציג המועמד – ‪ 70%‬מהמרכיב הסופי‪.‬‬
‫(ב) שווי לוחות המודעות ‪ 30% -‬מהמרכיב הסופי‪.‬‬
‫‪ .1.1‬שווי לוחות המודעות ייבחן באמצעות צירוף הצעה רשמית של ספק הלוחות‪/‬יצרן הלוחות לא כולל‬
‫עבודה והתקנה‪ ,‬משתתף שיציג את השווי הגבוה ביותר יקבל את מירב הנקודות במרכיב זה ויתר‬
‫המשתתפים יקבלו ניקוד ביחס אליו‪.‬‬
‫‪ .7‬העבודות‬
‫הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים‬
‫אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת במסמכי קול קורא זה‪ .‬הייתה התייחסות אחרת כאמור‪,‬‬
‫תחייב ההוראה האחרת והמפורטת‪.‬‬
‫‪.1.7‬באחריות הזוכה בהליך לאשר את העיצוב הסופי של לוחות המודעות במועצה‪.‬‬
‫‪ .1.7‬הזוכה בהליך‪ ,‬לאחר קבלת האישור יהא אחראי (בעצמו או באמצעות מי‬
‫מטעמו) לייצור השלטים‪ ,‬אספקתם‪ ,‬הובלתם‪ ,‬התקנתם המלאה במיקומים‬
‫בהתאם ללוח המיקומים שבנספח א'‪.‬‬
‫‪ .1.7‬העברת עיצוב סופי של הלוחות תועבר לאישור המועצה עד ולא יאוחר מ‪70-‬‬
‫ימים לאחר הוצאת צו תחילת עבודה‪.‬‬
‫‪.1.7‬התקנה מושלמת של כלל הלוחות תסתיים תוך ‪ 70‬ימים מהמועד שבו אושרו‬
‫העיצובים באופן סופי‪.‬‬
‫‪ .1.7‬כלל העבודות תבוצענה תוך פגיעה מינימאלית בזרימת התנועה‪ ,‬בתושבים‬
‫ובנוחותם ובצדדים שלישיים‪.‬‬
‫‪ .1.7‬העבודות כולן (לרבות כל פעולה הצריכה לשם ביצוע העבודות) על כל המשתמע‬
‫מכך "מקצה אל קצה" תהיינה באחריות הזוכה אלא אם נאמר אחרת‪.‬‬
‫‪.1.1‬הקבלן המבצע יקיים אחר הוראות כל דין וכן הנחיות המועצה בכל הקשור‬
‫בבטיחות העבודה‪.‬‬
‫‪ .1.7‬מובהר כי השלטים והתוכן אשר יפורסם עליהם יהא של המועצה בלבד‪ ,‬והזוכה‬
‫בהליך יהא זכאי רק לפרסום שמו והלוגו שלו בכל אחד מהלוחות באופן קבוע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מועצה מקומית מבשרת – ציון‬
‫‪ .1.7‬עוד מובהר כי עם סיום התקנתם יהיו השלטים קניינה המוחלט של המועצה‬
‫והיא תוכל לנהוג בהם מנהג בעלים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫יורם שמעון‪ ,‬ראש המועצה‬
‫‪1‬‬
‫מועצה מקומית מבשרת – ציון‬
‫נספח א'‬
‫רשימת מיקום לוחות מודעות מידע בישוב‬
‫לוחות מודעות סוג ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫שכונה י"א – רח' הבושם מול תיבות הדואר‪.‬‬
‫שד' הראל – כניסה לקניון‪.‬‬
‫רחבת העצמאות – בית המועצה‪.‬‬
‫רכס חלילים – גן כבשים‪.‬‬
‫רח' מירון – כניסה למבשרת הירוקה‪.‬‬
‫לוחות מודעות סוג ‪1‬‬
‫‪ .1‬שכונה י"א – כניסה לשכונה‪.‬‬
‫‪ .2‬שכונה י"א – גן משחקים מרכזי‬
‫‪ .3‬רח' מעלה הקסטל – תיבות הדואר‪.‬‬
‫‪ .4‬רח' הפלמ"ח‪ ,‬מעלה הקסטל‪ ,‬מרכז מחזור‪.‬‬
‫‪ .5‬רח' הפלמ"ח – צומת נתיב הפורצים‪.‬‬
‫‪ .6‬רח' הפלמ"ח צומת מבצע נחשון ליד גן ציבורי‪.‬‬
‫‪ .7‬רח' מצפה הבירה – כיכר מעוזים‪.‬‬
‫‪ .8‬רח' מצפה הבירה – מול תחנת כיבוי האש הישנה‪.‬‬
‫‪ .9‬רח' שבע האחיות בסמוך לכניסה למוצא הקטנה‪.‬‬
‫‪ .10‬רח' התאנה‪ ,‬פינת הזית‪.‬‬
‫‪ .11‬שד' הראל‪ ,‬נתיב לכיוון תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪ .12‬שד' הראל בסמוך לסככת חטיבת הביניים‪.‬‬
‫‪ .13‬רחבת מפעל הפיס‪.‬‬
‫‪ .14‬שד' הראל‪ ,‬מול תחנת המשטרה‪.‬‬
‫‪ .15‬שד' הראל סוף‪ ,‬ליד תיבות הדואר‪.‬‬
‫‪ .16‬רח' יסמין – מרכזון‪.‬‬
‫‪ .17‬רח' קרן היסוד‪ ,‬מרכז מחזור‪.‬‬
‫‪ .18‬רח' מבוא אגוז – תיבות הדואר‪.‬‬
‫‪ .19‬רח' חרמון‪ ,‬דרור‪ ,‬גן ציבורי‪.‬‬
‫‪ .20‬רח' תבור‪ ,‬ארבל‪ ,‬תיבות הדואר‪.‬‬
‫‪ .21‬שד' החושן‪ - ,‬מרכז מסחרי כיכר קדמוניות‬
‫‪ .22‬רח' הדרור – צומת הסנונית‪.‬‬
‫‪ .23‬שד' חוצבים – בכניסה למתנ"ס‪.‬‬
‫‪ .24‬רח' רקפת – מתנ"ס‪.‬‬
‫‪ .25‬רח' חצב – גן הפרפר‪.‬‬
‫‪ .26‬רח' השלום – צומת אלה‪.‬‬
‫‪ .27‬רח' השלום‪ ,‬ליד השופרסל‪.‬‬
‫‪ .28‬רח' השושנה‪ ,‬ליד מרכז מחזור‪.‬‬
‫‪ .29‬רח' האורן‪ ,‬ליד הישיבה‪.‬‬
‫‪ .30‬רח' חצב‪ ,‬מרכזון‪.‬‬
‫‪5‬‬