הכנה למבחן בעברית לעולים לכיתה ז

‫חומר הכנה בעברית לעולים לכיתה ז'‬
‫קראו את הקטע שלפניכם וענו על השאלות שאחריו‪.‬‬
‫רבי יהודה הנשיא‬
‫מעובד על פי הרב מנחם גץ‪" ,‬בדרכי אבותינו"‪ ,‬כרך ראשון‪ ,‬עמ' ‪.76–73‬‬
‫רבי יהודה הנשיא‪ ,‬המכונה "רבי" או "רבנו הקדוש"‪ ,‬היה ראש חכמי ישראל‪,‬‬
‫גדול בתורה ועורך המשנה‪ .‬הוא נולד לפני כ‪ 1900-‬שנה‪ ,‬בתקופה שלאחר‬
‫חורבן בית המקדש השני‪ ,‬והיה בן למשפחת נשיאים‪ ,‬בנו הבכור של רבן‬
‫שמעון בן גמליאל הנשיא‪.‬‬
‫‪ 5‬כשנולד רבי יהודה‪ ,‬שלטו הרומים‬
‫בארץ ישראל‪ .‬הרומים גָזְ רּו גזרות‬
‫רבות על היהודים‪ ,‬כמו איסור על‬
‫לימוד תורה ואיסור על ברית מילה‪.‬‬
‫למרות האיסור מָ ל רבן שמעון בן‬
‫‪ 10‬גמליאל את בנו‪ .‬הגמרא מספרת כי‬
‫כאשר נודע הדבר לשליט רומי הוא כעס‬
‫מאוד וציווה להביא אליו את‬
‫התינוק הנימול עם ִאמו‪ .‬סכנה גדולה נשקפה לשניהם‪ .‬בסופו של דבר ניצל‬
‫רבי יהודה בזכות אישה רומית שריחמה על ִאמו והחליפה עִ מה את תינוקה‪.‬‬
‫‪ 15‬התינוק שהובא לפני השליט במקום יהודה הקטן היה אנטונינוס‪ .‬לימים‬
‫נהיו השניים ידידים טובים‪.‬‬
‫רבי יהודה הנשיא נולד ביום שבו נהרג רבי‬
‫עקיבא‪ ,‬והחכמים קראו עליו את הפסוק‪:‬‬
‫"וזרח השמש ובא השמש" (קהלת א‪ ,‬ה)‪.‬‬
‫כלומר שמש חדשה זורחת עוד לפני ששמש‬
‫אחרת שוקעת‪ .‬הכוונה היא שעם ישראל‬
‫אינו נשאר לעולם בלי מנהיג וגדול בתורה‪,‬‬
‫ועוד לפני פטירתו של מנהיג הדור כבר נולד‬
‫גדול הדור הבא‪.‬‬
‫כבר בהיותו ילד ניצל רבי יהודה הנשיא כל רגע כדי ללמוד תורה‪ .‬בתחילה‬
‫למד תורה אצל רבן שמעון בן גמליאל אביו‪ .‬בנעוריו נדד רבי יהודה הנשיא‬
‫מישיבה לישיבה בשל רצונו ללמוד מכל חכמי דורו‪ .‬בכל עניין בירר את‬
‫‪ 20‬דעותיהם של גדולי התורה בדורו ושל חכמי הדורות שקדמו לו‪ .‬כך היה רבי‬
‫יהודה הנשיא ְמל ֵַקט הלכות‪ ,‬דיני תורה וטעמיהם‪ ,‬ונעשה אוצָ ר של תורה‬
‫וחכמה‪.‬‬
‫רוב ימיו חי רבי יהודה הנשיא בבית שערים שבגליל התחתון‪ .‬הוא ייסד שם‬
‫ישיבה גדולה ועמד בראשה‪ .‬הישיבה הפכה למרכז רוחני‪ ,‬וחכמים רבים עברו‬
‫‪ 25‬לגור בסביבתה ולמדו בה תורה‪ .‬רבי יהודה הנשיא חינך את תלמידיו להקפיד‬
‫מּורה‪,‬‬
‫בקיום מצוות וכך היה אומר להם‪ ..." :‬הֱ וֵ י זָ ִהיר בְ ִמ ְצוָ ה ַקלָה כְ בַ חֲ ָ‬
‫ֶׁשאֵ ין אַ ָתה יו ֵֹדעַ מַ ַתן ְשכָ ָרן ֶׁשל ִמ ְצווֹת" (אבות‪ ,‬פרק ב' משנה א')‪ .‬כלומר אדם‬
‫‪1‬‬
‫אינו יכול לדעת איזו מצווה חביבה יותר לפני ה' ומהו שכרה‪ .‬לפיכך עליו‬
‫להיזהר בקיום כל מצווה ומצווה‪.‬‬
‫‪ 30‬כשהיה רבי יהודה בן ‪ ,35‬נפטר אביו והוא ירש את מקומו ּומּונָה לנשיא‪.‬‬
‫בתפקידו כנשיא הוא שימש ראש בית הדין הגדול וייצג את היהודים לפני‬
‫השלטון הרומי‪ .‬רבי יהודה הנשיא איחד את כל חלקי העם תחת שלטונו‬
‫והיה נערץ על הציבור כולו‪.‬‬
‫בתקופת נשיאותו של רבי יהודה‪ ,‬נעשה ידידו אנטונינוס קיסר רומי‪ .‬בזכות‬
‫‪ 35‬הידידות ארוכת השנים ביניהם ביטל אנטונינוס את הגזרות שהטיל השלטון‬
‫הרומי על ישראל‪ .‬ובכל זאת חשש רבי יהודה הנשיא שכאשר יתחלף הקיסר‬
‫יתחדשו הגזרות‪ ,‬אסור יהיה ללמוד תורה‪ ,‬והתורה שבעל פה עלולה להישכח‬
‫מעם ישראל‪ .‬לכן הוא החליט לנצל את השקט התורה שבעל פה ניתנה למשה‬
‫ששרר בתקופתו‪ ,‬כדי להעלות אותה על הכתב במעמד הר סיני עם התורה‬
‫שבכתב‪ ,‬ומאז נמסרה מדור‬
‫‪ 40‬ולשמור אותה לְ דורות‪.‬‬
‫רבי יהודה הנשיא ריכז סביבו את חכמי דורו‪,‬‬
‫ויחד הם בדקו הלכות שונות‪ ,‬ניסחו אותן‬
‫וסידרו אותן בשישה ספרים לפי שישה נושאים‬
‫מרכזיים‪ .‬ששת הספרים נקראים שישה סדרי משנה‪.‬‬
‫לדור בעל פה עד שהועלתה‬
‫על הכתב ונערכה בשישה‬
‫סדרי משנה על ידי רבי יהודה‬
‫הנשיא‪.‬‬
‫‪ 45‬רבי יהודה הנשיא הצטיין ב ֲענָווה יתרה‪ .‬כאשר התעוררה מחלוקת בין‬
‫החכמים בעת עריכת המשנה‪ ,‬הוא לא הכריח את חבריו לקבל את דעתו‪,‬‬
‫ולעִ תים נקבעה הלכה כדעת חבריו‪ .‬בזכות מעמדו הרם של רבי יהודה הנשיא‬
‫התקבלה המשנה בכל בתי המדרש עוד בימיו‪ .‬על פיה קובעים את ההלכה‬
‫בכל תפוצות ישראל עד היום‪.‬‬
‫‪ 50‬רבי יהודה הנשיא היה ידוע בעושרו הרב‪ ,‬והוא השתמש בו כדי לתמוך‬
‫"רבוֹנ ֹו‬
‫בתלמידי חכמים‪ .‬לפני פטירתו זקף את אצבעותיו כלפי מעלה ואמר‪ִ :‬‬
‫ֵיתי אֲ פִ לּו‬
‫ֶׁשל ע ֹו ָל ם‪ ,‬גָלּוי וְ יָדּועָ לְ פָ נֶׁיָך ֶׁש ָיגַעְ ִתי בְ עֶׁ ֶׁשר אֶׁ צְ בְ עוֹתַ י בַ תו ָֹרה וְ ֹלא נֶׁהֱ נ ִ‬
‫בְ אֶׁ ְצבַ ע ְקטַ נָה" (כתובות‪ ,‬פרק קד‪ ,‬ע"א)‪ .‬בדברים האלה רבי יהודה הנשיא מעיד‬
‫על עצמו שאף על פי שהיה עשיר גדול‪ ,‬לא השתמש בעושרו להנאתו‪.‬‬
‫‪ 55‬רבי יהודה הנשיא נפטר בהיותו בן ‪ 85‬ונקבר בבית שערים שבגליל התחתון‪.‬‬
‫ביום פטירתו קרא אליו רבי יהודה הנשיא את בנו הגדול ומינה אותו לנשיא‬
‫אחריו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫השאלות‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫השלימו את פרטי המידע על רבי יהודה הנשיא לפי הקטע‪10( .‬נקודות ‪ 2‬נקודות לכל סעיף)‬
‫שם‪:‬‬
‫רבי יהודה הנשיא‬
‫‪.1‬‬
‫כינוי‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫התקופה שבה נולד‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫שם אביו‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫הגיל שבו מּונָה לנשיא‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫המקום שבו נקבר‪:‬‬
‫שאלה ‪ 10( 2‬נקודות)‬
‫לשם מה הובא סיפור החלפת התינוקות בקטע שקראתם (שורות ‪?)16–5‬‬
‫‪1‬‬
‫כדי לתאר את שלטונם של הרומים בתקופת רבי יהודה הנשיא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להסביר את הרקע לקשר בין אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לספר על גדולתו של אנטונינוס‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשבח את ִאמו של אנטונינוס‪.‬‬
‫שאלה ‪ 10( 3‬נקודות)‬
‫בשורות ‪ 7–6‬כתוב‪" :‬הרומים גָזְ רּו גזרות רבות על היהודים‪."...‬‬
‫למילה גָזְ רּו יש כמה משמעויות‪.‬‬
‫באיזה משפט משמעות המילה גָזְ רּו זהה למשמעות במשפט הכתוב בשורות ‪?7–6‬‬
‫‪1‬‬
‫בשיעור מלאכה גזרו התלמידים רצועות נייר להכנת קישוטים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫התלמידים גזרו את המילה "מלמד" מן השורש ל‪-‬מ‪-‬ד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫העובדים במפעל גזרו בדים ותפרו מהם חליפות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫השופטים גזרו על הנאשם חמש שנות מאסר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שאלה ‪ 10( 4‬נקודות)‬
‫בשורה ‪ 21‬כתוב שרבי יהודה הנשיא היה ְמל ֵַקט הלכות‪.‬‬
‫מה פירוש המילה ְמל ֵַקט?‬
‫‪1‬‬
‫מקיים‬
‫‪2‬‬
‫אומר‬
‫‪3‬‬
‫אוסף‬
‫‪4‬‬
‫מפרש‬
‫שאלה ‪ 10( 5‬נקודות)‬
‫בשורה ‪ 45‬כתוב‪" :‬רבי יהודה הנשיא הצטיין ב ֲענָווה יתרה"‪.‬‬
‫למה הכוונה ב"ענווה יתרה"‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫רבי יהודה הנשיא הכריח את חבריו לקבל את דעתו‪.‬‬
‫רבי יהודה לא השתמש בעושרו להנאתו שלו‬
‫רבי יהודה היה ידוע בעושרו הגדול והשתמש בו כדי לא לתמוך בתלמידי‬
‫חכמים‪.‬‬
‫רבי יהודה ריכז סביבו את חכמי דורו ויחד הם סידרו הלכות בשישה‬
‫נושאים‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מהי המשנה?‬
‫השלימו את הקטע שבמסגרת לפי מה שקראתם‪ 9( .‬נקודות‪ ,‬כל סעיף ‪ 3‬נקודות)‬
‫המשנה היא‬
‫‪.‬‬
‫היא מסודרת ב‬
‫‪.‬‬
‫המשנה נערכה על ידי‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫בחרו את הפעלים המתאימים והשלימו את המשפטים‪ 9( .‬נקודות‪ ,‬כל סעיף ‪ 3‬נקודות)‬
‫היעזרו בדוגמה‪.‬‬
‫בתקופה שבה נולד רבי יהודה הנשיא‪,‬‬
‫נאסר‬
‫על היהודים לָמּול את בניהם‪.‬‬
‫אסר‪/‬יאסור‪/‬נאסר‬
‫למרות האיסור מָ ל אביו של רבי יהודה את בנו‪ .‬השליט הרומי כעס וציווה‬
‫בתינוק של‬
‫להביא את התינוק הנימול אליו‪ .‬יהודה הקטן‬
‫הוחלף‪/‬חלף‪/‬החליף‬
‫לפני השליט הרומי‪,‬‬
‫אישה רומית‪ .‬התינוק הזה‬
‫הביא‪/‬הובא‪/‬יבוא‬
‫יהודה הקטן‪.‬‬
‫וכך‬
‫ניצל‪/‬מציל‪/‬הציל‬
‫שאלה ‪ 10( 8‬נקודות)‬
‫סדרו את האירועים שלפניכם לפי סדר התרחשותם‪.‬‬
‫כתבו בכל משבצת את המספר המתאים מ‪( 1-‬האירוע המוקדם ביותר)‬
‫עד ‪( 5‬האירוע המאוחר ביותר)‪.‬‬
‫אנטונינוס מּונָה לקיסר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רבי יהודה הנשיא נולד‪.‬‬
‫בית המקדש השני חרב‪.‬‬
‫גזרות הרומים בוטלו‪.‬‬
‫התורה שבעל פה הועלתה על הכתב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שאלה ‪ 10( 9‬נקודות)‬
‫למה התכוונו חכמים במילה שמש‪ ,‬לפי הכתוב בקטע שבמסגרת שבעמוד ‪?6‬‬
‫‪1‬‬
‫למשנה‬
‫‪2‬‬
‫למנהיג‬
‫‪3‬‬
‫לעם ישראל‬
‫‪4‬‬
‫לתורה‬
‫שאלה ‪:10‬‬
‫א‪ .‬במאמר ישנם פעלים רבים בזמן עבר‪ ,‬מצא רק ‪ 4‬מהם ורשום אותם‪.‬‬
‫(‪ 12‬נקודות‪ ,‬כל סעיף ‪ 2‬נקודות)‬
‫‪_________.4 __________.3 ________.2 ________.1‬‬
‫ב‪ .‬מצא באותו מאמר ‪ 2‬פעלים בזמן הווה‪:‬‬
‫‪___________.2 ___________.1‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪6‬‬
‫תשובות לחומר הכנה בעברית לעולים לכיתה ז‬
‫רבי יהודה הנשיא‬
‫שאלה ‪:1‬‬
‫‪ .1‬רבינו הקדוש\ רבי‪.‬‬
‫‪ .2‬לפני כ‪1900-‬שנה \ לאחר חורבן בית שני\ כשנהרג רבי עקיבא\ בזמן שלטון הרומים‪.‬‬
‫‪ .3‬שמעון\ רבן שמעון \ רבן שמעון בן גמליאל‪.‬‬
‫‪ .4‬כשהיה בן ‪.35‬‬
‫‪.5‬בית שערים \ הגליל התחתון‪.‬‬
‫שאלה ‪ )2( :2‬כדי להסביר את הרקע לקשר בין אנטיונוס לרבי יהודה הנשיא‪.‬‬
‫שאלה‪ )4( :3‬השופטים גזרו על הנאשם חמש שנות מאסר‪.‬‬
‫שאלה ‪ )3( :4‬אוסף‪.‬‬
‫שאלה ‪ )2( :5‬רבי יהודה לא השתמש בעושרו להנאתו שלו‬
‫שאלה ‪:6‬‬
‫‪ .1‬התורה שבע"פ\ הלכות שונות‪.‬‬
‫‪ .2‬שישה ספרים \ שישה סדרי משנה\ שישה נושאים‪.‬‬
‫‪ .3‬רבי יהודה הנשיא \ רבנו \ רבי יהודה וחבריו \ חכמים \ חכמי דורו‪.‬‬
‫שאלה ‪:7‬‬
‫‪ .1‬הוחלף‬
‫‪ .2‬הובא‬
‫‪ .3‬ניצל‬
‫שאלה ‪ :8‬על פי הסדר הזה‪5 ,4 ,1 ,2 ,3 :‬‬
‫שאלה ‪ )2( :9‬למנהיג‬
‫שאלה ‪ :10‬זמן עבר‪ :‬נולד‪ ,‬למד‪ ,‬גזרו‪ ,‬כעס‪ ,‬נשקפה‪ ,‬החליפה‪ ,‬עברו‪ ,‬למדו‪.‬‬
‫זמן הווה‪ :‬עורך‪ ,‬מספרת‪ ,‬אומר‪ ,‬יודע‪.‬‬
‫‪7‬‬