יד לנספים של האגודה, אפריל 2015

‫יום השואה תשע"ה‬
‫"יד לנספים"‬
‫קרובי משפחה של חברי אגודת הסופרים‬
‫חלק ראשון‪:‬‬
‫לזכר‬
‫דור ראשון ודור שני לשואה שהלכו מעמנו לאחרונה‬
‫אסתר אייזן‪ ,‬ז"ל‬
‫(‪1929‬־‪)2014‬‬
‫משפחתה הקרובה שנרצחה‬
‫בשואה‪:‬‬
‫אבא ‪ -‬יהושע (פליק) ציגלברג‬
‫אימא ‪ -‬רבקה (רוז'יה) ציגלברג‬
‫אחיה ‪ -‬סאלק ציגלברג‪.‬‬
‫מרים עקביא ‪ ,‬ז"ל‬
‫מתעדת בשיר‬
‫‪ 20‬בנובמבר‪ 16 -1927 ,‬בינואר ‪2015 ,‬‬
‫ֹפלאה עם שק של זוועה ‪ ,‬גור שומרון איך כלתה הרעה‪,‬‬
‫ִאשה מ ְ‬
‫הנייר מחוויר‬
‫אשה טובת לב‬
‫מכאב‪ ,‬מכלימה‪.‬‬
‫עם שק של זוועה‪,‬‬
‫כבר זָקנה‪ ,‬שח גבה‬
‫ושיסף ורצח וביתר ואנס ושרף וטרף‬
‫שנושאת על גבה‬
‫והשק לא הוקל‪,‬‬
‫והשמש שתקה –‬
‫מילדות עד שיבה‪.‬‬
‫לא יבשה דמעתה‬
‫לא יכלה לזוועה‪.‬‬
‫האור בעיניה‬
‫לא שקט לה לילה‪...‬‬
‫כילדה נמלטה‬
‫לא כבתה נשמתה‪,‬‬
‫אשה קטנה‬
‫והשק על גבה‬
‫בפגיון עֵ טה‬
‫ואור בליבה –‬
‫ושישים שנה‬
‫היא חורטת שירה‪,‬‬
‫נר נשמה מהלך‬
‫היא נושאת המשא‪,‬‬
‫איך הפך מלומד גרמני‬
‫לדור שּכבה‪,‬‬
‫מחלקת זוועות‬
‫לחיה‪,‬‬
‫אוד מוצל ממדורת השואה‪.‬‬
‫לשומעים המומים‬
‫שלוקחים ביראה‬
‫קמצוץ של אימים‪,‬‬
‫מלכה נתנזון‪ ,‬ז"ל‬
‫נולדה בגרמניה‪ ,‬בא' באב תש"ו‪ 29 ,‬ביולי‬
‫‪ 1946‬להורים ניצולי שואה‪.‬‬
‫נפטרה בכ"א באדר תשע"ה‪ 12 ,‬במארס‬
‫‪ 2015‬אחרי מחלה קשה‬
‫שני אחים ואחות שלה נרצחו על ידי הנאצים‪ ,‬ושניים אחרים נפטרו‪.‬‬
‫האחים חיה ודויד מנדלוביץ' הוצאו מקבריהם וגופותיהם‬
‫הועברו לקבר אחים באוקראינה‬
‫חלק שני ‪:‬‬
‫הנצחת קרובי משפחה של חברי האגודה‬
‫אבי‪ -‬משה גנוזוביץ'‬
‫דודי – חיים גנוזוביץ‪ ,‬רעייתו חסיה‪ ,‬ילדיו פרידה‪ ,‬שרה ופיוול ‪.‬‬
‫דודי – אהרון יעקב ברעם – רעייתו מאשה‪ ,‬בתו חנה‬
‫דודתי – בתיה חנה ובעלה אשר ספוזניקוב‪ ,‬ילדיהם חנה ואליהו‪,‬‬
‫דודתי ‪ -‬פייגל‪ ,‬בעלה וילדיה‪,‬‬
‫הָ יָה לי חָ בֵ ר‪ְׁ ,‬שמ ֹו לֵיְׁ יבלה רִדדי‪,‬‬
‫סָ ח ֵליְיבלר ּד י דבְ מַ ע קוֹטֵ עַ‬
‫ָשנים ש ַּננְׁתי את ְׁשמ ֹו‪,‬‬
‫סדפַ ת ַּעַ ם וָ אֵ ׁש‪.‬‬
‫וַּ אֲ נ ְַּׁחנִד יְׁ לָדים בְׁ טרם בַּ ר מ ְׁצוָ ה‬
‫יצחק גנוז‬
‫מ ְׁתחַּ פְׁ רים עַּ ל פ ְׁסגַּת הַּ ר ְׁנב ֹו‪.‬‬
‫" ְד ָּכֵינד מ ְתפַ ְצלוֹת וְ אֵ ין איׁש י ֹו ֵ עַ‬
‫צָ ָרה הַּ ס ְׁמטָ ה‪ַ ,‬אט ַאט מזְׁ ַּדחלת‬
‫רִדדי ְלַלְ ִמיד ּכִ ַָתֵ נִד‬
‫ַאר ֵיה לֵיְ יֶּלה ִ‬
‫ְ‬
‫מָ ַתי ׁשדב נפָ גֵׁש"‪.‬‬
‫מֵ הַּ גבְׁ עָ ה לַּמ ְׁדר ֹון ֲע ָגלָה וְׁ סִדסָ ה‪.‬‬
‫"דכְ ֵ י ׁשנזְ כֹּ חֲ בֵ ּים לַכ ָתר‬
‫שבְׁ ֵרי אֲ בָ נים ְׁמ ֻרצפת‪ ,‬פָ ָרה וְׁ ַּגם רפת‬
‫ָאז בוֹא נְ סַ כֵם וְ נ ְַחליט‪,‬‬
‫ִדבוֹר לְׁ עֵ ת מַּ חֲ בוֹא‪.‬‬
‫בְ כָל ַל ְילָר עם ְקּיַאת ְׁשמַ ע ׁשעַ ל רַ מ ָטר‬
‫מַּ ְׁשאֵ בָ ה בְׁ בֵ יתָ ם ַּכיָאה לנְׁגידים‬
‫נ ָזכֵּ איׁש בְ ֵּעֵ רד‪ָ ,‬י י "‪.‬‬
‫כי אֵ ין מַּ ים זו ְֹׁרמים בְׁ בָ ֵתינִד‪.‬‬
‫"נ ֵֵשב"‪– ,‬הִדא ָאמַּ ר לי‪" ,‬נ ְַּׁחשֹב ר ַּגע ָקט‪,‬‬
‫ַאָּּ ָָמן‬
‫ַאּיֵר‪ ,‬נַעַ ּ יִַּיּ בְ ְ‬
‫ֵליְיבלר ְ‬
‫נ ְׁרקֹם ָנא חֲ ל ֹום ב ְׁשביל ְׁשנֵינִד"‪.‬‬
‫דמ ְקלֵעַ ‪,‬‬
‫בְ לי כתּ‪ ,‬בְ לי חּב בְ לי ַׁש ְּביט ַ‬
‫בְ לֵילוֹת אֱ ׁשדן חׁשְך‪ ,‬בְ ַח ְׁש ַּת צאֱ לים‬
‫עֵ ינָיו עַּ ְׁרמוֹנים בבְׁ ַּרק שמש לוֹהֲ טים‪,‬‬
‫ְדמדת ֹו צָ לְ לָר בְ נַרֲ ּוֹת ֵנ ָכּ‬
‫תדח‪,‬‬
‫ש וֹת קטל וְ ספדן בַ ָים רַ פָ ַ‬
‫ְֹ‬
‫ְׁשעָ ר ֹו זפְׁ ָתני‪ַּ ,‬תלְׁ ַּתל גַּלים פָ רִדעַּ ‪.‬‬
‫בְ עַ ְּפלֵי זכְ ּ ֹונֵנד‪ ,‬בְ ְמדדמֵ י רעָ בָ ּ‪.‬‬
‫"מלְׁ חָ מָ ה כְׁ בָ ר בָ אֹפק"‪ ,‬ה ְׁצטָ ֵרד מ ְׁתנ ֵַּשם‪,‬‬
‫בְ ר ְמיַת ְּגָׁש ֹות כ ְתפלַת עֲ ָשבים‬
‫"מַּ צָ בֵ נִד גָרִדעַּ ‪ ,‬גָרִדעַּ "‪.‬‬
‫ּדח‪.‬‬
‫נ ָָשאנד את זכְ ָּם עם רָ ַ‬
‫"אַּ בָ א ָאמַּ ר‪ ,‬יֵש לָקִדם וְׁ לָלכת‪,‬‬
‫עֵ ת עָ לינד אֱ ֵלי קבּ בְ אּ ז ָָּר‪,‬‬
‫ֹאשנִד –ג ְׁמגֵם הַּ ָשכֵן‪,‬‬
‫ֲענָנים עַּ ל ר ֵ‬
‫אּ נ ֹו ַּבָ ר‪ ,‬נד י‪,‬‬
‫ַארצֵ נִד אֲ ֻר ָכה‪ְׁ ,‬מפָ רכת‬
‫וְׁ הַּ דרְך לְׁ ְׁ‬
‫לְ ַחבֵ ק עֲ פַ ּ ַאחים בְ יַעַ ּ עָ ֹבת –‬
‫וְׁ לָנִד ֹלא מַּ טה‪ֹ ,‬לא מָ גֵן"‪.‬‬
‫יִַּיּי‪ֵ ,‬ליְיבלר ּד י‪.‬‬
‫לימור שריר‬
‫שרייבמן נוח ומשפחתו‬
‫אליעזר שרייבמן –במרכז‬
‫עם ידידו שנספה בשואה‪.‬‬
‫שרייבמן חיה‪-‬שרה‬
‫שרייבמן חיה דבורה‬
‫שרייבמן גדליהו‪,‬‬
‫שרייבמן דוד‬
‫שרייבמן שלמה‬
‫שרייבמן צבי‪,‬‬
‫שרייבמן מרים‬
‫שרייבמן לאה‬
‫שרייבמן פרלה‬
‫שרייבמן אליעזר‬
‫שרייבמן חיה דבורה‬
‫שרייבמן יצחק‬
‫שרייבמן שרה ומשפחתה‬
‫שרייבמן יוסף‬
‫שרייבמן שאול ומשפחתו‬
‫שרייבמן יוכקה‬
‫שרייבמן ישראל‬
‫ומשפחתו‬
‫שרייבמן חיים‬
‫שרייבמן יחיאל‬
‫במרכז אליעזר שרייבמן מורה בבי"ס תרבות‬
‫בוילנה עם תלמידיו שנספו בשואה‬
‫"אבי עלה לארץ לפני השואה מפולניה ומווילנה‬
‫ושימש מורה בבית הספר 'תרבות'‪.‬‬
‫כל תלמידיו נספו בשואה בעוד שהוא חי שנים בארץ‬
‫והמשיך בפועלו החינוכי כאן‪" .‬‬
‫דוד מלמד‬
‫"סבי ‪ -‬מרדכי מלמד‪,‬‬
‫דודי ‪ -‬ישראל מלמד‪ ,‬אשתו וילדיו‪,‬‬
‫ודודתי אסתר פרייר לבית מלמד‪,‬‬
‫בעלה וילדיה‪.‬‬
‫כולם נרצחו ומקום קבורתם לא נודע‪.‬‬
‫לא זכיתי להכיר איש מהם‪.".‬‬
‫תמונה יחידה ששרדה ממשפחת אבי‬
‫שנספתה‪ :‬דודתי‬
‫אסתר פרייר לבית מלמד‬
‫לנשמת סבתי רבקה קליין‬
‫זצ"ל‬
‫אדלינה קליין‬
‫ָסבָ ִתי‬
‫מָ ה הו ִֹתירִד הָ ע ֲֵקבוֹת‬
‫ּׁשר ִִׁשים‬
‫מָ ה הו ִֹתירִד הְל ָ‬
‫גְלעְ גִדעיהָ – יָם הְל חוֹרִׁש הָ ָסבִדְך‬
‫ּכִ סִדפיהָ – ְשדֵ רוֹת הְל יְל נְ קִדת הְל גָנִדז*‬
‫הוֹריהָ ִהגְ רִד לְ ארץ הְל ִַ ְק ָוה‬
‫ְֶּ גְלפָ ּה ִָׁשבָ ה פֵ ְלית הְל יְל עְל ר‬
‫ְִׁשחו ְלֹרת הְל ְלַלְ ְלַלִ ים‬
‫ַאדמוֹתיהָ הְל ְמכ ָֻּׁשפוֹת‬
‫אל ְ‬
‫ִָׁשבָ ה ְַכִדלְלת הָ עֵ י ְלניִ ם‬
‫ל ְְלחֶֹּק יָם ִרגִד ִִׁשים‬
‫וָיְ ִהי יוֹם וְ ִהיא ְֶּל ת עְ ְש ִרים‬
‫ְדבֵ ָקה ְֶּ ַאלְ מָ ן וְ לוֹ חֲ ִמ ָּׁשה יְ תו ִֹמים‬
‫ְלטלְ טֵ לְלת הָ עִ ִַים‪ְַ ,‬ל ִָמים ְַל ִָמים‬
‫עֵ יניהָ ֶּוֹהֲ קוֹת ְֶּ אוֹר יְלהֲ לו ִֹמים‬
‫ּכְ ֵר ָסּה ֵֶּ ין ִִׁשניהָ ּכָ ל ִַ ְִׁשעָ ה יְ ָר ִחים‬
‫ּכוֹכָ בִ ים צָ ְפנִד לָּה חֲ ִמ ָּׁשה ְפנִ ינִ ים‬
‫ֵֶּ ין ִק ְפלֵי ְֶּ גָדיהָ ִה ְִׁשַוֹבְ בִד‬
‫ְספִדגֵי ַאהֲ בָ ה ּכָ ל הְל יָ ִמים‪.‬‬
‫ִמּׁשפָ ְרחִד מֵ הְל ֵקן לְ ְלד ְרּכָ ם‪,‬‬
‫נו ְֹתרִד נכְ דוֹתיהָ הְל ְּׁש ְלַיִ ם‬
‫לִ ְד ֶֹּק ְֶּ מְל ְחלְ צוֹתיהָ ‪.‬‬
‫עוֹד ְִׁשלָגִ ים לְ בָ נִ ים נע ֱָר ִמים‬
‫עְל ל ְליעֲרוֹת הָ עְל ד –‬
‫ֲגִדמים‬
‫הְל ְּׁשחו ִֹרים‪ ,‬הְל ְדוִדיִ ם‪ ,‬הָ ע ִ‬
‫ִׁשל מְל חֲ נוֹת הְל מָ ות ְֶּ או ְֹשוִ יץ‬
‫אֲ רֻ ֶּוֹת עֵ י ְלניִ ם מֵ תוֹת‪,‬‬
‫ּכְ מוֹ ְפקִדחוֹת מְל ִֶּ יטוֹת ִׁשוֹאֲ לוֹת –‬
‫מָ ה הו ִֹתירִד הְל ָּׁש ָר ִִׁשים?!‬
‫גְלעְ גִדעָ יְך – אל יָם הְל חוֹרִׁש הְל ָסבִדְך‪,‬‬
‫ּכִ סִדפָ יְך – לִ ְשדֵ רוֹת הְל יְל נְ קִדת הְל גָנִדז‪,‬‬
‫נִ ְִׁש ְלַ ְמרִד לְ זִ כְ ֵרְך ָסבָ ִתי –‬
‫ִִׁשיר נצְל ח לִ ְמ ְלראֲ ִׁשוֹתְל יִ ְך!‬
‫רבקה‬
‫אשר הוריה היגרו מהונגריה‬
‫סבתי‬
‫לארה"ב בילדותה‪ ,‬שבה בבגרותה לארץ‬
‫מוצאה‪ .‬משם נשלחה לאושוויץ‪ .‬היא נספתה‬
‫יחד עם כלתה ונכדותיה מבנה בכורה‬
‫אסתר ח"ג ויתקון‬
‫אסתר‪ -‬דודתו של אבי שמחה‬
‫חיה‪-‬גולדה ‪-‬סבתו של אבי שמחה‬
‫מרים ‪-‬סבתה של אימי רבקה‬
‫אברהם זילבר ‪-‬אביו של אבי‬
‫אדם נולד‬
‫ָאדם נוֹלָד עִ ם ְלשק עִ צְ בוֹנוֹת ְמנ ָֻקב‬
‫ָ‬
‫מֻ לְ חָ ם אל לִדחְל לִ ֶּוֹ‬
‫ִׁשֹּלא יִ גְ אה ִמ ְפלָס הְל צְל עְל ר‪,‬‬
‫וְ ִת ְטְֶּל ע נִ ְִׁשמָ תוֹ ְֶּ ִמ ְשֶָּ ָריו‬
‫ָאדם ֵנר ִשכְ לוֹ הְל דוֹלֵק ְֶּ מְל כְ אוֹבָ יו‬
‫הן יְ ְלִׁשמֵ ר ָ‬
‫ּכְ פָ נָס ְֶּ מֵ צְל ח ּכו ֵֹרה פחָ מָ יו‬
‫בִדקת זִ כְ רוֹנוֹ ֶּוֹערת‬
‫הִדדי אֲ ְל‬
‫וְ ֹלא יִ ְִׁשמֹר יְ ִ‬
‫ְֶּ ח ְִׁשכְל ת אֲ גְלם‪-‬יְלעְל ר עְל ד‬
‫דליס אלאלוף‬
‫ברכות על היוזמה לשמר ולהזכיר ללא סוף את עניין השואה‪ ,‬את הנספים‪ ,‬את המקומות‬
‫משם נלקחו‪.‬‬
‫לעולם לא נפסיק להזכיר לנו ‪ ,‬לבנינו ולעולם‪.‬‬
‫אשמח אם בני משפחת אבי יוזכרו במצגת‪.‬‬
‫הם נלקחו מסלוניקי לאושוויץ ולא חזרו‪.‬‬
‫אמא ‪-‬וידה אלאלוף‬
‫בנותיה‪:‬‬
‫ויולט‪ ,‬גלאדיס‪,‬‬
‫קורדליה‪ ,‬לינדה‬
‫ואוליביה אלאלוף‬
‫תפארת חקק‬
‫משפחה של אבא‬
‫שמואל רבי (סבא שלי) בן ‪ 55‬בערך‪ ,‬אשתו רבקה פייצביץ (סבתא שלי) בת ‪,50‬‬
‫נובוסונג' בפולין נספו במחנה השמדה לא ידוע ‪ ,‬או אושוויץ או מיידנק (שמואל נשרף חי)‪.‬‬
‫גיטה רבי‬
‫שלמה רבי‪ ,‬אחיו של אבי‪ ,‬בן ‪ , 29‬נרצח במהלך בריחה בין המחנות‪.‬‬
‫בת ‪ ,16‬אחותו של אבי‪ ,‬נספתה במחנה השמדה – לא ידוע‬
‫משפחה של אמא‬
‫דינה בבנסקה‬
‫רבקה קלדרובסקי (דודה של אימי)‪ ,‬בת ‪ 45‬מגורים סובלקי בפולין‪ ,‬בן הזוג רפאל‪ ,‬נספו‬
‫(סבתא של אימי)‪ ,‬בת ‪ 75‬מגורים סובלקי בפולין‪ ,‬נספתה במחנה השמדה לוקוב‪.‬‬
‫במחנה ריכוז לוקוב‪.‬‬
‫קיילה לוינסקי‬
‫(דודה של אימי)‪ ,‬בת ‪ 50‬מגורים בסובלקי בפולין‪ ,‬בן הזוג וולף‪ ,‬ניספו במחנה‬
‫השמדה לא ידוע‪.‬‬
‫יונה לנדאו מגורים סובלקי‪ ,‬בת זוג בתיה (הורים של אימי)‪ ,‬ניספו בגיטו לוקוב‪.‬‬
‫אפרים לנדאו (אחיה של אימי)‪ ,‬מגורים בסובלקי‪ ,‬בת זוג חיה (חבוסבקה)‪ ,‬מקום מוות לא ידוע‪.‬‬
‫אברהם לנדאו (אחיה של אימי)‪ ,‬מגורים לומז'ה בפולין‪ ,‬תלמיד ישיבה‪ ,‬נספה במחנה השמדה לא ידוע‪.‬‬
‫שמואל רבי ‪ ,‬האבא של אליעזר רבי‬
‫נספה בשואה ב‪ ,1944 -‬בן ‪ 55‬במותו‬
‫גיטה רבי‪,‬‬
‫נספתה בשואה בהיותה בת ‪16‬‬
‫דיתה שביט‬
‫ּכָ תִדב ֶָּ עוֹר‬
‫ּכָ ל ּכְ תִדב‪-‬עוֹר הְל חְל י ֵֶּ ינֵינִד ‪-‬‬
‫ָאדם ‪ -‬לְ מְל עֲשה ‪-‬‬
‫לִ כְ או ָֹרה ּכְ ַאחְל ד הָ ָ‬
‫אִדד מִדצָ ל ִמּכִ בְ ִָׁשן הָ ר ְלִׁשע הְל סוֹטה ‪-‬‬
‫גְלל‪-‬עֵ ד ‪ -‬חְל י ‪ -‬מֵ ת‬
‫ ֶָּ אֱ מת‪,‬‬‫עָ טִדף ְֶּ אְל דרת ִִׁשלִד ִמים‬
‫לְ ְלרפֵ ד‬
‫ּכְ אֵ ב‪-‬הְל לֵב הְל ִמ ְתפְל ֵּׁשט‪,‬‬
‫עֵ ת עלְ ֶּוֹן הְל פצְל ע הְל ְמ ְלדמֵ ם‪ִ ,‬מ ְת ְלקּׁשה‬
‫לְ ִהֶָּ לְלע‪ ,‬לְ הֵ ָרפֵ א‪,‬‬
‫לְ ִה ָגלֵד‬
‫זוֹעֵ ק לֵאלוֹהָ יו ‪-‬‬
‫ְֶּ קוֹל צְ עָ ָקה ִׁשאֵ ין ָלּה הֵ ד‪.‬‬
‫שמות קרובי משפחתי‬
‫שנספו בשואת יהודי הונגריה‪:‬‬
‫סבתי דורה קליין לבית טבוביץ‬
‫דודתי אליזבט ארג'י לבית קליין ‪-‬‬
‫בעלה ושני בניה‬
‫דודתי לילי קליין‬
‫חניתה ה‪ .‬הלוי‬
‫כאב‬
‫"‬
‫(אושוויץ בירקנאו מידאנק‬
‫הייתי באושוויץ‪,‬‬
‫הייתי בבירקנאו‪,‬‬
‫הייתי במידאנק‪.‬‬
‫אתם יודעים‬
‫גם שם זורחת השמש‪,‬‬
‫שם בפולין‪.‬‬
‫לא נגעאו בגרגרי החול‪,‬‬
‫הרגשנו בכל גרגר עפר‪,‬‬
‫שוכב יהודי‪.‬‬
‫מאום לא נשתנה‪,‬‬
‫דבר לא משתנה‪,‬‬
‫הכל שונה‪.‬‬
‫אין לאן להגיע‪,‬‬
‫אין מה לממש‪,‬‬
‫הכל כאן‪.‬‬
‫העצים כואבים‪,‬‬
‫מלי לסבל‪.‬‬
‫טיפות הגשם‪,‬‬
‫בוכות‬
‫מבלי להרגיש‪.‬‬
‫הרוחות‬
‫שוקרות‬
‫מתייסרות‪\,‬סתם בורחות מעצמן‪.‬‬
‫הכל מיבב‪,‬‬
‫מסתובב סחור סחור‪.‬‬
‫הנשמות‬
‫משוטטות‬
‫זועקות‬
‫האם יש שומע?‬
‫כשאני נוגעת בכאב‪ ,‬אני חשה‬
‫חיה‬
‫למה?‬
‫כי איננו יכולים‬
‫להיכנס לנעליהם‪.‬‬
‫אנחנו צריכים‬
‫ללכת הלאה‪,‬‬
‫ל ח י י ם‪.‬‬
‫רבקה רודניק ‪ ,‬סבתי‬
‫‪ 3‬אחיות של אמי ‪ -‬ומשפחותיהם‪ :‬אסתר ‪ ,‬שרה ‪ ,‬חנה‬
‫לאה הרפז‬
‫עוף השמים מוליך את הקול‪ :‬שוב טובחים ביהודים ְֶּ קלְ צה‪.‬‬
‫אני שומעת את הפורעים‪" :‬היהודים זוחלים מכל החורים כמו חולדות!‬
‫‪1946‬‬
‫‪Kielce‬והפצועים שהגיעו‬
‫‪pogrom‬בין הגוויות‬
‫‪june‬אני מתרוצצת‬
‫הספיק!"‬
‫צריך לגמור מה שהיטלר לא‬
‫לגשר‪ ,‬בניסיון נואש להמשיך ללכת אל האור‪ .‬בניסיון להציל מישהו מהפגועים‬
‫ולקחת איתי אל החיים‪.‬‬
‫רוצה לבדוק אם אבא ביניהם אבל אי אפשר להביט בהם‪ ,‬הם מכוסים דם ובלתי‬
‫ניתנים לזיהוי‪ .‬נראה לי שאין לאן לשוב‪ .‬טוב שהתחלתי לערום את האבנים‬
‫הפזורות כאן‪.‬‬
‫עוד כמה חודשים יבוא הכפור‪ .‬יהיה צורך במחסה לכולנו‪ .‬עדיף להישאר על הגשר‬
‫ולבנות כאן בית‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות ללאה הרפז סבי (אבי אבי) לייזר גולדברג‪.‬‬
‫סבתי רחל גולדברג‪.‬‬
‫סבי (מצד אמי) זעיליג‬
‫קירשנבלט‬
‫דודי שלמה קירשנבלט עם‬
‫אשתו ובנם הקטן‪.‬‬
‫דודתי ביילה קירשנבלט‬
‫מרים נייגר‪-‬פליישמן‬
‫ניספו באושוויץ ‪:‬‬
‫אשר (איגנץ) ורוזה פליישמן‬
‫שמואל פרלמן‬
‫מאריקה פליישמן אחותי‪ ,‬בת אבי‬
‫ניספה בבוכנוולד ‪:‬‬
‫ארמין פרלמן‬
‫סבי מצד אמי שמואל פרלמן‬
‫אחותי מאריקה שנרצחה בגיל ‪.10‬‬
‫(הרישום שלי על סמך תמונה מקורית‬
‫קטנה שהלכה לאיבוד)‬
‫סבתי רוזה פליישמן (לבית אדלר)‬
‫פנינה עמית‬
‫ְשבָ ִרים‬
‫אֵ ם‬
‫ִדמ ִרימוֹת את הְל ְמחְל ִטים הָ אֲ בִדדוֹת‪ ,‬אֲ ִפלִד‬
‫אצְ בְ עוֹתְל יִ ְך ְמל ְְלטפוֹת ְ‬
‫הְל דו ְֹקרוֹת‪.‬‬
‫ַאחֲ ֵרי שג ְלֹר ְש ְת הֻ ְרעְל בְ ְת ָקבְל ְר ְת ְֶּ מוֹ י ְלָדיִ ְך את בְ כו ֵֹרְך‬
‫ִאבְל ְד ְת את בִ תֵ ְך‪ ,‬תָ פְל ְר ְת‪.‬‬
‫פרת –‬
‫תָ ְ‬
‫לִ ְשרֹד וְ לִ ְמצֹא אוֹתָ ְך‪ָ ,‬אמְל ְר ְת‪.‬‬
‫דת‬
‫יסה וְ אֵ יְך ִאְֶּל ְ‬
‫ִדק ִר ָ‬
‫וְלאֲ נִ י זוֹכרת אֵ ש צְ עָ ָקה ְ‬
‫או ִֹתי‬
‫מוֹתֵ ְך‬
‫את אותי תָ ִמיד‪ .‬אֲ נִ י‬
‫חָ ְלשף את האֱ מת‪ַ :‬את מָ צָ ְ‬
‫תָ ִמיד ִאבְל ְד ִתי אוֹתָ ך‬
‫שם אחי המוזכר בשיר‪:‬‬
‫אילינקה בוכווארג‬
‫דור שני לשואה *‬
‫אסתי קושמרו ‪ -‬אברהם‬
‫כְׁ שאַּ ָתה ְׁמסַּ פֵ ר לי עַּ ל א ְׁמָך‬
‫דוֹמה כְׁ מ ֹו ספַּ ְׁר ָת עַּ ל אמי‬
‫ִדכְׁ שאַּ ָתה ְׁמ ַּדבֵ ר עַּ ל בֵ ית ָאביָך‬
‫נ ְׁדמה שג ַָּדלְׁ ָת בְׁ בֵ ית ָאבי‪.‬‬
‫ד ֹור ֵשני לְׁ אֵ ימַּ ת הַּ שוָֹאה הַּ נו ָֹרָאה‪,‬‬
‫ד ֹור ֵשני לַּחֲ ָרדוֹת מ ְׁמציאִדת ש ֹו ָנה‪.‬‬
‫כָל ָכְך דוֹמים בְׁ מַּ הִדתָ ם הַּ ספִדרים‪,‬‬
‫וְׁ ַּקימת הֲ בָ ָנה בֵ ינֵינִד של חֲ וָ י ֹות דוֹמוֹת‬
‫וְׁ הזְׁ ַּדהִדת עֲמֻ ָקה עם הַּ קוֹרוֹת‪.‬‬
‫ק ַֹּר ְׁצנִד מֵ ֹחמר ֵדי דוֹמה‬
‫ירה‬
‫וְׁ סָ פַּ גְׁ נִד את אוֹתָ ּה הָ אֲ ו ָ‬
‫ִד ַּכיוֹם ָאנִד ְׁמנַּסים לְׁ ה ְׁתמ ֹו ֵדד בְׁ הַּ ְׁצלָחָ ה‬
‫ַאף שלְׁ עתים נְׁחִדצָ ה לָנִד ְׁתמיכָה‪.‬‬
‫ָאנִד ד ֹור הַּ צַּ עַּ ר‪ ,‬הָ עצב‪ ,‬הַּ פַּ חַּ ד וְׁ הַּ ד ְׁמעָ ה‬
‫ְׁמנַּסים י ֹום יוֹם לְׁ נ ֵַּתב ְׁד ָר ֵכינִד בְׁ צִד ָרה ב ֹונָה‪.‬‬
‫רִדרה‬
‫חִדשה עֲמֻ ָקה ִדבְׁ ָ‬
‫ת ֹוְך ְׁת ָ‬
‫שמֻ טלת עָ לֵינִד חוֹבַּ ת הַּ הַּ נְׁ צָ חָ ה‪.‬‬
‫*‬
‫מצרפת לך את התמונה היחידה שיש לי‪-‬‬
‫משפחת המקור של אמי שבע קושמרו לבית סגל ז"ל‪.‬‬
‫מופיעים בתמונה (משמאל לימין)‪:‬‬
‫זלמן‬
‫ז"ל ‪ -‬דודי ‪ -‬ששרד את טרנסניסטריה‬
‫אסתר סגל לבית פרנפס ‪,‬סבתי ז"ל ‪ ,‬שנספתה בשואה‬
‫אמי ז"ל ‪ -‬בת שבע ששרדה‬
‫סבי ז"ל ‪ -‬אהרון אברהם ששרד את השואה (הסב היחיד שהכרתי)‬
‫שלוימ'לה‬
‫שיר זה מוקדש לזכרן של שתי סבתותי שאני נושאת את שמן‪.‬‬
‫אבי ליטמן קושמרו‪ -‬שני הוריו ‪ ,‬ציפורה (צופה)‬
‫וכןליטמן‬
‫אבי‬
‫אחד מאחיו‪ -‬מנדל קושמרו‪ -‬נספו בשואה‬
‫ז"ל ‪ -‬עילוי צעיר שנספה בשואה‪.‬‬
‫רחל אושרוב‬
‫רבים מבני משפחתי ניספו בשואה‪.‬‬
‫אני מצרפת רק שם אחד בלבד‪:‬‬
‫אבי ‪ -‬אויגן יצחק ליבוביץ ‪ -‬נולד ב‪, 1900-‬‬
‫"ניצוד"‬
‫ברחוב בצ'כוסלובקיה ‪ ,‬בעיר ז'ילינה ‪ ,‬באפריל ‪1942‬‬
‫וניספה בלובלין‪ ,‬פולין‪.‬‬
‫תצהיר של יד ושם‬
‫התצהיר הוגש על ידי‬
‫אחותי‪ -‬רות וודה‪.‬‬
‫טרבלינקה‬
‫ָאבי נלְׁ ַּקח לְׁ הָ קים מ ְׁש ָרפוֹת‬
‫בְׁ למו ֵֹדי הַּ גֵיאוֹגְׁ ַּרפְׁ יָה ֹלא י ַָּדענִד‬
‫כי ְׁטרבְׁ לינ ְָׁקה ְׁשמָ ה‬
‫כבְׁ ְׁשנֵי אֵ ש בָ ּה בָ עֲרִד‬
‫יָמים אֲ ֻרכים‬
‫ָאדם חָ זְׁ רִד‬
‫צלְׁ לֵי ָ‬
‫כְׁ בִדיים‬
‫סתע ֲָרה עַּ ל הַּ חַּ יים‬
‫אמי ה ָ‬
‫לְׁ ֹלא ְׁדמָ עוֹת‬
‫כְׁ צפ ֹור ְׁטרִדפַּ ת ָכ ָנף‬
‫בְׁ נסָ יוֹן ַאחֲ רוֹן לָעִדף‬
‫א הֵ בַּ נְׁתי‪.‬‬
‫וַּ אֲ ני יַּלְׁ ָדה ל ֹ‬
‫חריתת שמותיהם והנצחתם של הניספים באולם הטהרה‬
‫בבית הקברות היהודי בעיר ז'ילינה ממנה נלקח‪.‬‬
‫אבי‬
‫אויגן יצחק ליבוביץ‬
‫חיה בנצל‬
‫נעלים בוכות *‬
‫השואה גזלה ממני את כל משפחת אבי שחיה בהונגריה בבודפסט ובאגר‬
‫ואת משפחת אימי שחיה בזמנו בפולין בעיירה קטנה ליד לבוב ‪.‬‬
‫היחידה‪ ,‬ממשפחה ענפה‪ ,‬ששרדה את השואה הייתה אחותה הצעירה של אימי‪.‬‬
‫אמי דבורה צלר ז”ל ואבי יהודה פנצל ז”ל עלו לארץ‪ ,‬כל אחד כשליח משפחתו עוד לפני השואה‪,‬‬
‫נפגשו בארץ והקימו בה משפחה‪.‬‬
‫ניספו בשואה‪ :‬יעקב‪-‬אביה של אימי‬
‫העיר של אבא ‪08.10.2012‬‬
‫אדלה ומלצ’ה אחיותיה של אימי‬
‫בנק‪-‬ברוך אחיה של אימי‪.‬‬
‫ארפד‪-‬אברהם אביו של אבי‬
‫אסתר‪ -‬אימו של אבי‪.‬‬
‫ויולה‪-‬אחות אבי‬
‫דיורי‪ -‬אחיו של אבי‬
‫*בעקבות ביקור באנדרטת הנעליים בבודפשט ‪ ,‬ספטמבר ‪2012‬‬
‫הָ עִ יר ִׁשל אְל ֶָּ א‬
‫ּכְ בָ ר ֹלא ִׁשלוֹ‪.‬‬
‫הְל ְֶּל יִ ת ִׁשל אְל ֶָּ א‬
‫ִדמסִדגָר‬
‫ָסגִדר ְ‬
‫אֵ ין יוֹצֵ א וְ אֵ ין ֶָּ א‪.‬‬
‫הְל ְּׁשכֵ נִ ים ֶּו ִֹהים‬
‫ְֶּ עֵ ינְליִ ם ָקרוֹת‬
‫מְל ְפנִ ים מְל ֶָּ ִטים‬
‫לְ עֵ בר ִָׁשמְל יִ ם‬
‫ִדמו ְִֹׁשכִ ים ְֶּל ּכְ תֵ פְל יִ ם‪.‬‬
‫הָ יָה?! ֹלא הָ יָה?!‬
‫הְל ְרחוֹב זוֹהֵ ר‬
‫ְֶּ ִׁשמִׁש ְסתָ וִ ית‬
‫וְ ָדבָ ר ֹלא נוֹתָ ר‬
‫ֹלא ִסימָ ן‪ֹ ,‬לא תָ וִ ית‪,‬‬
‫גְלם קוֹלוֹ ִׁשל הְל ָדם‬
‫שנִ יגָר וְ ָז ָרם‬
‫ֹ‬
‫נאֱ לָם וְ נ ְלָדם‪.‬‬
‫הֵ ם נוֹרִד ְֶּל ְרחוֹב‬
‫הִדִׁשלְ כִד לְ אֵ י‪ִָׁ -‬שם‬
‫ְ‬
‫וְ אֵ ין לָהם קבר‬
‫לְ הְל ְרווֹתוֹ ִֶּ ְדמָ עוֹת‪.‬‬
‫עְל ל מֵ י הְל ָדנִדֶָּ ה‬
‫הְל צִ פ ֳִּרים ֹלא שוֹחוֹת‬
‫וְ עְל ל הְל ְלטילת‬
‫ּכְ בָ ר ֹלא ְמחְל ּכות‬
‫ִֶּ ְדמָ מָ ה מִדנָחוֹת‬
‫הָ מוֹן ְלנ ֲע ְלליִ ם ֶּוֹכוֹת‬
‫‪.‬‬
‫שרה אהרונוביץ'‬
‫קרפנוס‬
‫אשתו הראשונה של אבי‪:‬‬
‫ציפורה‪/‬צילה אהרונוביץ‬
‫בתו‪:‬‬
‫נלה‪/‬נלי אהרונוביץ‬
‫עְל יִ ן וְ ַאיִ ן ‪ /‬שרה אהרונוביץ קרפנוס‬
‫נוֹפֵ ף לְ ִָׁשלוֹם‬
‫ּכְ תֵ פָ יו זָעִד‪' ,‬א ְחזֹר'‬
‫ָסבְל ב וְ ֹלא יָדְל ע‬
‫עֵ יניהָ ֶָּ הִד‪.‬‬
‫ְֶּ ִׁשִדבוֹ ִמ ִּׁשבְ יוֹ‬
‫ֹלא הָ יִד‬
‫וְ כָ ְך ֵֶּ יתוֹ‬
‫עֵ ינָיו ֶָּ הִד‪.‬‬
‫יוֹבֵ ל נָבְל ר‬
‫ַָר עֵ יניהָ‬
‫ִֶּ ְִׁשאוֹל ִדבהִד‬
‫עֵ ינָיו ֶָּ הִד‪.‬‬
‫ּכְ תֵ פָ יו ְלִׁשחִד‬
‫עֵ ינָיו ָּכהִד‬
‫עְל ד ִהגִ יעְל יוֹמוֹ‬
‫עֵ יניהָ ֹלא ֶָּ הִד‪.‬‬
‫‪9.4.13‬‬
‫©כל הזכויות שמורות‬
‫שושיה בארי דותן‬
‫זִ ּכָ רוֹן י ִָחיד‪/‬אדלינה קליין *‬
‫חָ ְפ ִִׁשי ִמ ְתגְללְ גֵל ֶָּ רִדחְל‬
‫ִפ ָסת זִ ּכָ רוֹן ִׁשנוֹתָ ר‬
‫ֹלא י ְלָדע לְ ִהצְ ָט ֵרף‬
‫אל הָ אלף‬
‫ִֶּ זְ מְל ן הָ ִרּׁשִדם‬
‫ְֶּל מְל אֲ גָר‬
‫ִָׁשם ּכְ בָ ר ִמזְ מְל ן‬
‫יִֵׁש "ּכְל ִדרת"‬
‫זִ כְ רוֹנוֹת רוֹחֲ ִִׁשים‬
‫ּכְ " ִמ ְק ָסם"‬
‫אֵ ין ִאיִׁש יוֹדֵ עְל ְֶּ רמז‬
‫מְל דִדעְל מֹחְל ם‬
‫נאֱ ְלטם‬
‫יִֵׁש ל ֵַָת לוֹ לָנִדעְל ְֶּ ִׁשקט‬
‫חָ ְפ ִִׁשי ְמאֻ ָּׁשר ּכְ מוֹ פְל ְרפָ ר‬
‫"זִ ּכָ רוֹן" אחָ ד ִמנִ י אלף‬
‫נִ ְִׁשַאר לְ הָ עִ יד‬
‫ּכִ י נוֹתָ ר‪.‬‬
‫*אני מסכימה כי תפרסמי את שירי‪" :‬זכרון יחיד"‬
‫והוא ישמש נר זיכרון למשפחתה של שושיה בארי‪-‬דותן‪:‬‬
‫משפחת ברמן ומשפחת מושקובסקי‬
‫שניספו בפולין‪.‬‬
‫שבעים שנה לשחרור מהתופת‬
‫יפה לורנצי‬
‫©‬
‫ַפת‬
‫ִִׁשבְ עִ ים ִָׁש ָנה ל ְִלּׁש ְחרִדר מֵ הְל ֹ‬
‫ֵיהנוֹם ֲעלֵי אֲ ָדמוֹת‬
‫מֵ הְל ג ִ‬
‫הְל ּׁשמִׁש ֹלא ז ְָרחָ ה‬
‫ֹלא הֵ ִפיחָ ה ִַ ְק ָוה‬
‫עְל נְ נֵי העָ ִָׁשן ּכִ סִדהָ‬
‫חר את ְִׁשמֵ י הְל ְַכֵלת‪.‬‬
‫צָ בְ עִד ְֶּ ִָׁש ֹ‬
‫העָ ִָׁשן עָ ָלה וְ ִה ְלַמֵ ר‬
‫ִמּכִ בְ ְִׁשנֵי הְל ְש ֵרפָ ה‬
‫ִׁשפָ עֲלִד לְ ֹלא הְל ְפ ָס ָקה‬
‫ִֶּ ְד ִחיפִדת יְ תֵ ָרה‬
‫ּכְ דֵ י לְ הְל ְס ִפיק לְ חְל סֵ ל ּכְל מָ ה ִׁשיוֹתֵ ר‬
‫הָ ְלרּכָ בוֹת ְֶּ רצף ִהגִ יעִד ְמלֵאוֹת‪ְ ,‬דחִדסוֹת‪,‬‬
‫הְל ְמלָאכָה מֵ רֻ ֶָּ ה‪,‬‬
‫ִדמ ְת ָק ְרבִ ים‪.‬‬
‫צִ בְ אוֹת הְל ְֶּ ִרית הוֹלְ כִ ים ִ‬
‫הְל הְל זְ מָ נָה לְלטקס ּכְ ִמדֵ י ִָׁש ָנה מְל גִ יעָ ה ‪-‬‬
‫יסה‪,‬‬
‫ירה‪ְ ,‬לִׁשעְל ר ּכְ נִ ָ‬
‫אֲ פ ָֹרה ּכְ אֵ פר‪ּ ,‬כְ עָ ִָׁשן‪ִ ,‬מגְ ְלדל ְִׁש ִמ ָ‬
‫פְל סֵ י ְלרּכבת‬
‫אוֹר ִחִדֵר ִׁשל להָ בוֹת צוֹבֵ עְל את הָ אֹפק‪.‬‬
‫הְל פוֹלָנִ ים ְמנ ְִלסים את הְל זְ וָעָ ה לְ בְל טֵ א‬
‫וְ אֵ ין ִמלִ ים וְ אֵ ין צִ יִדר וְ אֵ ין ִׁשִדם א ְמצָ עִ י ִׁשיָ כוֹל ‪-‬‬
‫לָתֵ ת ִֶּ טִדי לְלזְ וָעָ ה ִׁש ִה ְת ְלרחֲ ִָׁשה‬
‫יר ְק ָנאִד‪ ְֶּ ,‬מְל חֲ נוֹת הְל הְל ְִׁשמָ ָדה ִדבְל פוֹגְ רו ִֹמים‪.‬‬
‫ְֶּ או ְִֹׁשוִ ויץ ‪ְ ִֶּ -‬‬
‫וְ אְל ַָה ֹלא ּכָ אן ִא ַָנִד ִמזה ְִׁשמוֹנה ע ְש ֵרה ִָׁשנָה‬
‫וְ הֵ ם ֹלא יו ְֹדעִ ים וְ אֵ ינִ י רוֹצָ ה ִׁשיֵ ְדעִד‪.‬‬
‫אמו של בעלי ‪ :‬בלה לורנצי לבית גולדשטיין‪.‬‬
‫אחיותיה‪ :‬גיטה‪ ,‬גולדי‪ .‬ניספו באושויץ מקום ומועד קבורתן לא נודע‪.‬‬
‫סבו וסבתו של בעלי מנשה לורנצי ‪ :‬יוסף יהודה ובריינדל‪.‬‬
‫בנותיהם וילדיהן נשלחו הישר לקרמטוריום ברדתם מהרכבת מהונגריה ב‪.1944 -‬‬
‫בעלי ואחותו התאומה נשלפו ע"י דר' מנגלה לצורך ניסוייו‪.‬‬
‫הם שוחררו ע"י בנות הברית‪ ,‬ב‪ 27 -‬בינואר ‪.1945‬‬
‫משפחות אימי ואבי עליהם השלום‪ ,‬ניספו במיתות שונות ומקום קבורתם לא‬
‫נודע‪.‬‬
‫בס"ד א' בטבת תשע"ה‬
‫אני ‪ ,‬וילהלמינה מלבוב‬
‫בת הירש ומלה ברנדס מקרקוב‪,‬‬
‫זכרם לברכה‪,‬‬
‫מתייצבת כאן ועכשיו‬
‫בפניכם ‪,‬‬
‫בפני בית הדין של ההיסטוריה‬
‫ובפני מכחישי השואה‬
‫וזו עדותי‪:‬‬
‫כן‪ ,‬היתה שואה‪.‬‬
‫כן‪ ,‬היתה מלחמה ‪ ,‬והיו מות‪ ,‬שכול ורעב ‪.‬‬
‫אני יודעת‪.‬‬
‫אני הייתי שם‪.‬‬
‫ואני זוכרת‪.‬‬
‫וילהלמינה זיוה‬
‫עדות מנצחים*‬
‫אני ‪ ,‬זיוה מישראל‬
‫אלמנת צהל‪ ,‬אשת פרופ' זאב סוסק‬
‫זכרו לברכה‪,‬‬
‫אמא לאילון ‪ ,‬אודליה ואורנה ‪,‬‬
‫סבתא לאורי ‪ ,‬עידן ‪,‬סתיו ‪,‬‬
‫גומא‪ ,‬נהוראי‪ ,‬ליאו וקאי‪,‬‬
‫מתייצבת כאן ועכשיו בפניכם‬
‫להעיד ‪:‬‬
‫נקראנו "פליטים"‪,‬‬
‫נקראנו "עקורים"‪,‬‬
‫נקראנו "שורדים"‪,‬‬
‫נקראנו "ניצולים"‪,‬‬
‫ולפעמים גם נקראנו "סבונים"‪.‬‬
‫ואני קוראת לנו "מנצחים"‬
‫ומספרת את סיפורה של וילהלמינה ‪,‬‬
‫סבי‪ -‬סולומון ברנדס‬
‫ילדת מלחמה קטנה ‪,‬‬
‫סבתי‪ -‬אסתר ברנדס‬
‫תמיד רעבה ‪,‬‬
‫דודי – שמעון קינסטלר אשהיים‬
‫אבל מנצחת‬
‫דודתי‪ -‬אדלה קינסטלר‬
‫אשהיים‬
‫ולא שוכחת !‬
‫ארבעת אחי אבי ‪ -‬לייקה‪ ,‬קרול‪,‬‬
‫מונדק‪ ,‬מונייק ברנדס‬
‫*לקראת הדלקת משואה בשנת ‪2004‬‬
‫עריכה‬
‫‪ :‬וילהלמינה‬
‫יעוץ טכני‪ :‬שלמה שביט‬