לחצ/י כאן להורדה - תאגיד המים של רמת גן

‫מי רמת גן בע"מ ח‪.‬פ‪ ,514801547 .‬תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן (להלן‪ " :‬המזמין") מזמין‬
‫בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מספר ‪ 01-10/2014‬לאספקת ותחזוקת מערכות‬
‫מידע לניהול תאגידי מים עבור תאגיד המים והביוב מי רמת גן (להלן‪ " :‬המכרז")‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום ‪ 27.10.2014‬בין השעות ‪ 09:00‬ל‪ ,13:00 -‬במשרדי המזמין‬
‫בכתובת‪ :‬בית עוז‪ ,‬אבא הילל סילבר ‪ 14‬רמת גן‪ ,‬בקומה ‪( 7‬להלן‪" :‬משרדי המזמין ")‪ ,‬תמורת תשלום‬
‫של ‪ 2,000‬ש"ח כולל מע"מ‪ ,‬בשיק לפקודת מי רמת גן בע"מ‪ .‬סכום זה לא יוחזר‪.‬‬
‫ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום ‪30.11.2014‬‬
‫בשעה ‪( 13:00‬להלן‪" :‬מועד ההגשה")‪ .‬הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל‪.‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן‪:‬‬
‫במכרז רשאים להשתתף אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף‪ ,‬ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫במכרז רשאים להשתתף אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫המציע רכש את מסמכי המכרז במשרדי המזמין‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫המציע נדרש להיות תאגיד הרשום ברשם החברות ולצרף אישור מאת רשם החברות‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫להבטחת קיום הצעתו‪ ,‬המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית כדין על סך ‪.₪ 100,000‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫עריכת ביטוחים כאמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד‪ ,‬כי הוא מנהל‬
‫ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫‪( 24‬עשרים וארבעה) החודשים האחרונים שקדמו‬
‫המציע בעל ניסיון מוכח‪ ,‬של לפחות‬
‫(בהתאם‬
‫למועד הגשת ההצעה בתחום במתן שירותי מערכות מידע לניהול תאגידי מים‬
‫לחוק תאגידי מים וביוב‪ ,‬התשס"א ‪ )2001‬ל‪ 4 -‬תאגידי מים לפחות‪ ,‬שלפחות אחד מהם‬
‫תאגיד המשרת מעל ‪ 20,000‬בתי אב‪.‬‬
‫‪.7.2‬‬
‫למציע מערכת מידע לניהול תאגידי מים (מערכת הכנסות) בנויה‪ ,‬פועלת ונמצאת בשימוש‬
‫אצל לקוח אחד לכל הפחות בעת הגשת ההצעה למכרז זה‪.‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫המציע בעל זכויות או בעל רישיון למכירה‪ ,‬שיווק‪ ,‬הפצה ושימוש במערכות המידע‬
‫הממוחשבות המוצעות במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מי רמת גן בע"מ‬