דו"ח דירוג: אשטרום נכסים בעמ

‫=‬
‫==‬
‫‪ 24‬ספטמבר‪2012 ,‬‬
‫תיגבור – מאגר כוח אדם מקצועי בע"מ‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot‬‬
‫רחוב אבא הלל סילבר ‪12‬‬
‫אנליסט אשראי ראשי‪:‬‬
‫רמת גן‪52506 ,‬‬
‫צבי בוימר‪ ,‬תל אביב ‪[email protected] ,(972) 3-753-9700‬‬
‫טל‪03-7539700 :‬‬
‫אנליסט אשראי משני‪:‬‬
‫פקס‪03-7539710 :‬‬
‫מתן בנימין‪ ,‬תל אביב ‪[email protected] ,(972) 3-753-9700‬‬
‫‪www.maalot.co.il‬‬
‫תוכן עניינים================================================‬
‫חוזקות וחולשות‬
‫שיקולים עיקריים לדירוג‬
‫תחזית דירוג‬
‫נתונים פיננסיים התאמות והשוואות =‬
‫מחקר קשור‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫=‬
‫תיגבור – מאגר כוח אדם מקצועי בע"מ‬
‫אישרור דירוג המנפיק‬
‫‪ilBBB/Stable‬‬
‫חוזקות וחולשות‬
‫חוזקות‪:‬‬
‫•‬
‫מעמד עסקי מוביל בענף שירותי כוח אדם וסיעוד‪.‬‬
‫•‬
‫פיזור לקוחות ממגוון ענפי משק‪ ,‬ואיכות לקוחותיה של החברה‪.‬‬
‫•‬
‫יחסי כיסוי טובים עבור רמת הדירוג הנוכחית‪.‬‬
‫חולשות‪:‬‬
‫•‬
‫ריבוי מתחרים בתחומי הפעילות של החברה‪.‬‬
‫•‬
‫שיעורי רווחיות נמוכים בענף‪.‬‬
‫•‬
‫חשיפה לרגולציה בענף כוח האדם‪.‬‬
‫•‬
‫מחזוריות גבוהה בענף כוח האדם בהתאם לתנאים מאקרו כלכליים בישראל‪.‬‬
‫שיקולים עיקריים לדירוג‬
‫הדירוג של חברת תיגבור – מאגר כוח אדם מקצועי בע"מ‪ ,‬העוסקת בענף שירותי כוח האדם והסיעוד‪ ,‬מתבסס על מעמדה העסקי המוביל‬
‫בשוק הישראלי בתחומי הפעילות העיקריים שלה ועל ציפיותינו שהחברה תשמור על פרופיל פיננסי שהולם את הדירוג הנוכחי‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הדירוג משקף את הערכתנו שיחסי הכיסוי הטובים עבור רמת הדירוג הנוכחית ימשיכו לתרום ליציבות בפרופיל הסיכון הפיננסי של החברה‪,‬‬
‫חרף היקף הכנסות ותזרימי מזומנים נמוכים מאד בהשוואה לחברות גלובליות הפועלות בענף‪.‬‬
‫דירוג החברה נתמך על ידי הגורמים החיוביים הבאים‪ :‬מיצובה כשחקנית גדולה בעלת מוניטין בענף כ"א המקומי המאופיין בשיעורי רווחיות‬
‫נמוכים אך ביצירת תזרימי מזומנים גבוהים ו‪ capital expenditure -‬נמוך; יתרון לגודל של החברה; פעילות מהותית בתחום הסיעודי אשר‬
‫מטבעו יציב יותר משירותי כ"א ושמירה ואבטחה; פיזור לקוחות ממגוון ענפי משק; איכות לקוחותיה של החברה; הוותק והניסיון של הנהלת‬
‫החברה בתחום הכוח אדם; פריסתה הגיאוגרפית הרחבה של החברה ברמה הארצית; התחזקות מגמת מיקור החוץ; שיעור נטישת לקוחות‬
‫נמוך; ומינוף נמוך יחסית עבור הדירוג הנוכחי‪.‬‬
‫גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם‪ ,‬לדעתנו‪ ,‬ע"י הגורמים השליליים הבאים‪ :‬התחרות החריפה בתחומי הפעילות של החברה; שיעורי‬
‫הרווחיות הנמוכים בענף; חשיפה לרגולציה בענף כוח האדם; המחזוריות המאפיינת את ענף כוח האדם בהתאם לתנאי המאקרו בישראל;‬
‫חסמי כניסה נמוכים לענף ברמה המקומית )על אף יתרון לגודל שמהווה חסם כניסה ברמה הארצית(; תלות במוסד לביטוח לאומי בכל‬
‫‪2‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬
‫הקשור בשירותי כוח אדם סיעודי; נתח השוק הנמוך יחסית של תיגבור מתוך כלל שוק אספקת שירותי אבטחה בישראל המאופיין בתחרות‬
‫מרובה; היקף פעילות קטן בהשוואה לחברות בינלאומיות ; והיעדר מדיניות פיננסית מוצהרת‪.‬‬
‫תרחיש ‪ S&P‬תפעולי בסיסי‬
‫בתרחיש הבסיסי שלנו‪ ,‬אנו מעריכים כי בשנתיים הקרובות רמת ההכנסות של החברה תעלה בשיעור חד‪-‬ספרתי נמוך לצד שמירה על‬
‫שיעורי הרווח התפעולי‪ .‬אנו מניחים כי ה‪ EBITDA -‬המתואם של החברה יעמוד על כ‪ 18 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪ 2012‬ויגדל בשיעור חד‪-‬ספרתי‬
‫נמוך בשנת ‪ .2013‬ההנחות העומדות בבסיס הערכתנו הן גידול של כ‪ 2.5% -‬ברמת ההכנסות של החברה ב‪ 2012 -‬ו‪ 2013 -‬בהינתן צבר‬
‫החוזים הקיים‪ ,‬היציבות שהחברה הפגינה ברבעונים האחרונים‪ ,‬ובהינתן הפעלתו של בית האבות משכנות הזהב שלהערכתנו יניב כ‪3 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬רווח תפעולי בשנה )בתפוסה מלאה(‪ .‬שיעור החדירה של עובדי קבלן בישראל הוא גבוה יחסית ונע בין ‪ 5%‬ל‪ 10% -‬כך שבטווח‬
‫הארוך איננו מעריכים גידול מהותי בביקוש לעובדי קבלן שיתורגם לצמיחה מהותית בפעילות החברה‪.‬‬
‫החברה מציגה שיעורי רווחיות מקובלים לענף‪ ,‬גם בהשוואה לחברות אירופאיות דומות גדולות‪ ,‬עובדה המשקפת את היעילות התפעולית‬
‫של החברה‪ .‬שיעור ה‪ EBITDA -‬המתואם להכנסות עלה ל‪ 4.1% -‬בשנת ‪ 2011‬מ‪ 3.5% -‬בשנת ‪ 2010‬וב‪ 12 -‬החודשים שהסתיימו בסוף‬
‫יוני ‪ 2012‬עמד על ‪ .3.8%‬אנו מעריכים כי בטווח הבינוני החברה תמשיך להציג שיעור ‪ EBITDA‬להכנסות בין ‪ 3%‬ל‪ 4% -‬כל עוד תמשיך‬
‫להתמקד בפעילויות הליבה שלה‪.‬‬
‫תרחיש ‪ S&P‬בסיסי ‪ -‬תזרימי מזומנים ומבנה הון‬
‫יחס החוב המותאם ל‪ EBITDA -‬בתקופת ‪ 12‬החודשים שהסתיימו ב‪ 30 -‬ביוני‪ 2012 ,‬עמד על ‪ 3.7x‬לעומת ‪ 3.4x‬בשנת ‪ 2011‬ולעומת‬
‫‪ 3.8x‬ב‪ .2010 -‬בתרחיש הבסיס שלנו אנו מעריכים כי יחס החוב ל‪ EBITDA -‬המתואם לשנת ‪ 2012‬יעמוד על ‪ ,3.9x‬וזאת כאמור בהינתן‬
‫הערכתנו ל‪ EBITDA -‬בשנת ‪ 2012‬וכן שמירה על רמת החוב נטו בסביבות ה‪ 70 -‬מיליון ‪.₪‬‬
‫הערכתנו מבוססת על ציפיותינו כאמור לסביבת פעילות מאתגרת‪ ,‬ומנגד‪ ,‬שמירה על רמת החוב הנוכחית‪ .‬כמו כן‪ ,‬איננו מצפים לחלוקת‬
‫דיבידנדים גבוהה מזו שראינו בשנים האחרונות‪ .‬תרחיש הבסיס שלנו אינו משקלל השקעות נוספות גדולות שאם יתרחשו‪ ,‬ככל הנראה‪,‬‬
‫ימומנו באמצעות חוב חדש ומזומן‪ .‬השקעות כאמור עלולות להוביל את יחסי הכיסוי לרמה שאינה תואמת את הדירוג הנוכחי‪ ,‬לדעתנו‪ .‬יש‬
‫לציין כי לנוכח בסיס ה‪ EBITDA -‬הקטן של החברה‪ ,‬יחסי המינוף מאופיינים ברגישות גבוהה לשינויים בשיעורי הרווח של החברה ושינוי‬
‫לרעה‪ ,‬כאמור‪ ,‬מעבר לתחזית הנוכחית שלנו עלול להוביל לפעולת דירוג שלילית‪.‬‬
‫נזילות‬
‫רמת הנזילות של תיגבור הנה "פחות ממספקת" על פי הקריטריונים שלנו‪ .‬רמת הנזילות הנוכחית נשענת על יתרות מזומן ושווי מזומנים‬
‫בסך כ‪ 66 -‬מיליון ‪ ₪‬נכון ל‪ 30 -‬ביוני ‪ ,2012‬תזרים מזומנים פרמננטי חיובי בשנים הקרובות‪ .‬מנגד‪ ,‬אנו צופים הוצאות‬
‫‪capital‬‬
‫‪ expenditure‬נמוכות יחסית וחלוקת דיבידנדים שמרנית לצד חוב פיננסי לזמן קצר וחלויות שוטפות של כ‪ 76 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נכון לסוף יוני ‪ ,2012‬לחברה מסגרות אשראי פנויות בבנקים בהיקף של כ‪ 42 -‬מיליון ‪ ,₪‬אך מסגרות אלו הינן קצרות מועד לתקופה‬
‫של עד ‪ 12‬חודשים והמתודולוגיה שלנו אינה מתייחסת לקווי אשראי מסוג זה כמקורות לצורך מדידת יחסי הנזילות‪.‬‬
‫על פי הקריטריונים שלנו‪ ,‬אנו מעריכים כי היחס בין המקורות של החברה לשימושים יעמוד על ‪ 1.0x‬בשנת ‪ 2012‬ועל ‪ 0.7x‬בשנת ‪.2013‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬
‫בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי המקורות העומדים לרשות החברה נכון ליום ה‪ 30 -‬ביוני‪ 2012 ,‬הן‪:‬‬
‫•‬
‫מזומן ונכסים פיננסיים סחירים בהיקף של כ‪ 66 -‬מיליון ‪;₪‬‬
‫•‬
‫ותזרים מפעילות שוטפת‪ ,‬אחרי הוצאות מימון‪ ,‬של כ‪ 16 -‬מיליון ‪ ₪‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬
‫ההנחות שלנו לגבי השימושים של החברה נכון ליום ה‪ 30-‬ביוני‪ 2012 ,‬הן‪:‬‬
‫•‬
‫תשלום חלויות חוב של כ‪ 22 -‬מיליון ‪ ₪‬עד לסוף שנת ‪;2013‬‬
‫•‬
‫פירעון חוב ‪) on-call‬אנו מניחים החזר לצורך החישוב( של כ‪ 61 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪;2012‬‬
‫•‬
‫חלוקת דיבידנד של כ‪ 6.5 -‬מיליון ‪ ₪‬עד לסוף שנת ‪;2013‬‬
‫•‬
‫והשקעות הוניות )‪ (capital expenditure‬בסך כ‪ 11 -‬מיליון ‪ ₪‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬
‫למרות האמור‪ ,‬רמת הנזילות אינה גורעת מהדירוג הנוכחי בשל הערכתנו לנגישות החברה למערכת הבנקאית‪ ,‬שמירה על מרווח מספק‬
‫במסגרת אמות המידה הפיננסיות שהיא נדרשת לעמוד בהן בקשר להלוואותיה‪ ,‬עמידה ביחס בטוחות לחוב כחלק מהחוב המובטח והצפי‬
‫שלנו לכך שהחברה תמשיך לממן את פעילותיה באמצעות מיחזור חובות ללא הערמת קשיים משמעותיים מצד המערכת הבנקאית‪ ,‬כפי‬
‫שנעשה בעבר‪ .‬כל אלה יחד עם לוח סילוקין יחסית שטוח )פירעון קרן של כ‪ 22 -‬מיליון ‪ ₪‬בשנתיים הבאות‪ ,‬לא כולל את החוב הפיננסי‬
‫לזמן קצר שאנו צופים שימוחזר( אמורים לכסות את הצרכים של הקבוצה בטווח הזמן הקרוב‪.‬‬
‫חוב מובטח )‪(Secured debt‬‬
‫אגרות חוב סדרה א'‪ ,‬בסך כ‪ 22 -‬מיליון ‪ ,₪‬מגובות פארי פאסו עם המערכת הבנקאית‪ ,‬בשעבוד צף על יתרת הלקוחות בספרי החברה‪.‬‬
‫דירוג אג"ח סדרה א' גבוה בנוץ' מדירוג המנפיק‪ ,‬על רקע הערכתנו אודות קיומו של ביטחון גבוה בנוגע לכיסוי מלא של אגרות החוב סדרה‬
‫א' במידה והאג"ח תגענה לחדלות פירעון‪.‬‬
‫הדירוג משקף את איכות הנכסים הגבוהה של הבטוחות המשועבדות‪ ,‬הערכתנו לעמידתה של תיגבור ביחס הנדרש של לקוחות לחוב‬
‫פיננסי נטו שלא יפחת מ‪ ,130% -‬פירעון קרן בשנתיים הקרובות ומשטר חדלות פירעון נוח יחסית בישראל‪.‬‬
‫תחזית דירוג‬
‫תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שתיגבור תשמור על מעמדה העסקי בענף כוח האדם והסיעוד בישראל למרות התחרות‬
‫הגוברת‪ ,‬וכן שהחברה תמשיך להפגין ביצועים תפעוליים יציבים ברבעונים הקרובים ותשמור על רמת הנזילות הנוכחית‪.‬‬
‫אנו רואים יחס חוב פיננסי מתואם ל‪ EBITDA -‬שלא יעלה על ‪ 5.0x‬כיחס כהולם את הדירוג הנוכחי‪ .‬ירידה משמעותית ברווחיות‪ ,‬או אימוץ‬
‫של מדיניות פיננסית אגרסיבית יותר‪ ,‬בין אם על ידי חלוקת דיבידנדים גבוהים‪ ,‬ובין אם עקב עלייה משמעותית בחוב הפיננסי‪ ,‬עשויים‬
‫להוביל לפעולת דירוג שלילית‪ .‬בהינתן הפרופיל הפיננסי הקיים‪ ,‬פעולת דירוג חיובית אינה נראית סבירה בטווח הבינוני‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬
‫נתונים פיננסיים התאמות והשוואות‬
‫אנו מבצעים התאמות לנתונים המדווחים של תיגבור‪ .‬ההתאמות הנ"ל באות לידי ביטוי הן ברמת החוב הפיננסי והן במדידת תזרים‬
‫המזומנים‪.‬‬
‫להלן ההתאמות העיקריות‪:‬‬
‫•‬
‫קיזוז עודפי מזומנים )מזומנים שאינם מיועדים להשקעות ברכוש קבוע או בהון חוזר( מהחוב הפיננסי המדווח‪.‬‬
‫•‬
‫היוון חוזי ליסינג תפעולי לטווח ארוך והוספתם לחוב המדווח‪.‬‬
‫•‬
‫תוספות ל‪ ,EBITDA -‬ל‪ FFO -‬ולתזרים מפעילות שוטפת‪ ,‬בגין מרכיבי הריבית והפחת של תשלומי הליסינג העתידיים שהוונו‬
‫לחוב‪.‬‬
‫•‬
‫‪5‬‬
‫תוספות ל‪ ,EBITDA -‬ל‪ FFO -‬ולתזרים מפעילות שוטפת ‪,‬בשל התחייבויות בגין הטבות לעובדים והוספה לחוב המדווח‪.‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬
Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012
S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
6
Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012
S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
7
Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012
S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
8
‫מחקר קשור‬
‫•‬
‫למידע אודות המתודולוגיה שלנו לבחינת נזילות חברות וההשפעה על הדירוג ראה‪ :‬מתודולוגיה – "הערכת רמת הנזילות‬
‫למנפיק"‪ ,‬ספטמבר ‪2011‬‬
‫את המאמר המתודולוגי המוזכר ניתן למצוא באתר ‪:Standard & Poor's Maalot‬‬
‫‪http://www.maalot.co.il/data/uploads/pdfs/haarahat_nezilut.pdf‬‬
‫• למידע אודות המתודולוגיה שלנו לדירוג הנפקות ראה‪ :‬מתודולוגיה – "מתודולוגיה לדירוגי הנפקות בסולם המקומי"‪ ,‬פברואר ‪2010‬‬
‫את המאמר המתודולוגי המוזכר ניתן למצוא באתר ‪:Standard & Poor's Maalot‬‬
‫‪http://www.maalot.co.il/publications/MT20120322152400.pdf‬‬
‫פרטים כלליים )נכון ל‪ 24 -‬לספטמבר‪(2012 ,‬‬
‫תיגבור בע"מ‬
‫סדרה א'‬
‫‪ilBBB/Stable‬‬
‫‪ilBBB+‬‬
‫היסטוריית דירוג המנפיק‬
‫‪-9‬ספטמבר‪2009-‬‬
‫‪-13‬יוני‪2009-‬‬
‫‪ilBBB/Stable‬‬
‫‪ilA-/Stable‬‬
‫חלויות חוב )מיליוני ‪(₪‬‬
‫נכון ל‪ 30 -‬ביוני‪:2012,‬‬
‫‪72‬‬
‫*‪:2012‬‬
‫‪:2013‬‬
‫‪:2014‬‬
‫‪:2015‬‬
‫‪ 2016‬ואילך‪:‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪14.3‬‬
‫* אם זה כולל הלוואות ‪ ,on-call‬יש לציין בהערת שוליים כאן‪.‬‬
‫* כולל הלוואות ‪.on-call‬‬
‫אנליסט אשראי ראשי‪:‬‬
‫צבי בוימר‪ ,‬תל אביב ‪[email protected] ,(972) 3-753-9700‬‬
‫אנליסט אשראי משני‪:‬‬
‫מתן בנימין‪ ,‬תל אביב ‪[email protected] ,(972) 3-753-9700‬‬
‫‪9‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬
‫התוכן המופיע באתר ‪") ("S&P") Standard & Poor's Maalot‬האתר"(‪ ,‬לרבות דירוגי המנפיק; דירוגי ההנפקה; ה‪;(RES-‬‬
‫הערכות החוסן הפיננסי; דירוגי ההלוואות וההנפקות הפרטיות; הדירוגים הגלובלים; המאמרים וכן הדירוגים על פי סולם הדירוג‬
‫הבינלאומי של ‪) S&P‬ביחד ולחוד‪" ,‬התוכן"( מבוסס על מידע שנתקבל מ‪ S&P-‬וממקורות אחרים אשר ‪ S&P‬מאמינה כי הינו‬
‫מהימן‪ .‬המאמרים המופיעים באתר מבוססים על מאמרים אשר נכתבו ונוסחו ע"י הצוות המקצועי הגלובלי של & ‪Standard‬‬
‫‪ Poor's‬בשפה האנגלית‪ ,‬ועברו שינויים‪ ,‬עריכה‪ ,‬קיצורים והתאמות שונות על מנת להופיע באתר בשפה העברית‪ S&P .‬אינה‬
‫מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬אי דיוקים או חוסרים הנובעים מביצוע‬
‫שינויים‪ ,‬עריכה‪ ,‬קיצורים‪ ,‬התאמות ו‪/‬או מחיקות במאמרים‪ ,‬בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם לאתר‬
‫בשפה העברית כאמור לעיל‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי התוכן אינו משקף סיכונים הקשורים ו‪/‬או הנובעים מהפרות‪ ,‬במעשה או במחדל של איזו מן ההתחייבויות שנטלו‬
‫על עצמם הגופים המדורגים ו‪/‬או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים שהציגו גופים אלה‪ ,‬או העובדות שבבסיס חוות הדעת‬
‫שניתנו ל‪ S&P-‬כתנאי לקבלת התוכן‪ ,‬פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין‪.‬‬
‫התוכן‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬דוחות הדירוג והערכת החוסן הפיננסי‪ ,‬מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של ‪ S&P‬נכון למועד‬
‫פרסומו‪ ,‬ואינו מהווה דבר שבעובדה‪ ,‬או המלצה לרכוש‪ ,‬להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם‪ ,‬או לקבלת החלטה בעניין ביצוע‬
‫השקעות כלשהן‪ S&P .‬אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו‪ .‬אין להסתמך על התוכן בקבלת‬
‫החלטות בנוגע להשקעות‪ S&P .‬אינה משמשת כ"מומחה" או יועץ לעניין השקעות ו‪/‬או ניירות ערך עבורך‪.‬‬
‫©כל הזכויות בתוכן שמורות ל‪ .S&P-‬אין להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להפיץ‪ ,‬לשנות‪ ,‬לבצע הנדסה חוזרת‪ ,‬לאחסן במאגר מידע או מערכת‬
‫לאחזור מידע‪ ,‬או לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן זה‪ ,‬מכולו או מקצתו‪ ,‬ללא קבלת הסכמת ‪ S&P‬מראש ובכתב‪ .‬אין לעשות בתוכן‬
‫כל שימוש מעבר לשימוש המפורט במסמך זה‪ ,‬בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Standard & Poor’s Maalot September 24, 2012‬‬
‫‪S&P Maalot. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P Maalot’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.‬‬