פליקס ביערות הגשם

‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫סֹופי ִמכְ ָּתב‬
‫ּכֹותב ְל ִ‬
‫יקס ֵ‬
‫פֶ ִל ְ‬
‫ּומ ַספֵ ר לָּ ּה עַ ל ַה ַמ ָּסע‪:‬‬
‫ְ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫שנִ ים‬
‫ַמכְ ִש ִירים ְמ ֻׁ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ִמצְ ְרכֵי ָּמזֹון‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ַתּושים וָּאֲ ָּה ִלים‬
‫ְר ָּשתֹות נֶגֶד י ִ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫יֹותר ִמ ְשנֵי‬
‫יֹור ִדים ֵ‬
‫ּכָּל ָּשנָּה ְ‬
‫ֶמ ְט ִרים ו ֵָּח ִצי ֶשל גֶ ֶשם!‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫סֹופי‪:‬‬
‫ּכֹותב ְל ִ‬
‫יקס ֵ‬
‫פֶ ִל ְ‬
‫אתָּ ָך‬
‫ת ְשכְ ִחי לְ הָּ בִ יא ִִּ‬
‫ִאם תָּ בו ִֹאי פַּ עַּ ם לְ בַּ קֵּ ר כָּ אן‪ַ ,‬אל ִִּ‬
‫מַּ גָּפַּ יִם‪ִ ,‬מ ְט ִריָּה ּובֶ גֶד יָּם‪.‬‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫יֵש ְצ ָּמ ִחים ִעם עָּ ִלים עֲ נ ִָּקיִ ים‪,‬‬
‫לֹושה ֶמ ְט ִרים‪.‬‬
‫ְבאֹ ֶרְך ֶשל ּכִ ְמעַ ט ְש ָּ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ּכֹותב‪:‬‬
‫יקס ֵ‬
‫פֶ ִל ְ‬
‫ָּשמַּ עְ ִתי ִמפַּ אנִי ֶשיֵּש אֲ נ ִָּשים ֶשכו ְֹר ִתים וְ ׂשו ְֹר ִפים‬
‫ֶשם‪.‬‬
‫אֲ זו ִֹרים ְשל ִֵּמים ֶשל ַּיעֲרוֹת הַּ ג ֶ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ְצּוריםִּ ְמעַּ ְנ ְי ִנִּים‬
‫קָּ ֶשהִּלְ תָּ אֵּ רִּזֹאתִּכְ ֶשכָּ לִּכָּ ְךִּהַּ ְִּרבֵּ הִּי ִ‬
‫חַּ יִיםִּפֹה! יוֹםִּאֶ חָּ דִּ ִטפַּ ְס ִתי עַּ לִּעֵּ ץִּ ֲִּענָּק‪ּ ,‬ובְ כָּ לִּחֵּ לֶקִִּּ‬
‫ִיםִּּוצמָּ ִִּחיםִּש ֹונִים‪.‬‬
‫ְ‬
‫יתיִּבַּ ֲעלֵּיִּחַּ י‬
‫ֶשּלוִֹּגִ ּלִ ִ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ןִּתכֶףִּ‬
‫יִּשהֵּ ִֵּּ‬
‫אתיִּנְמָּ לִ יםִּחַּ ִָּּילוֹתִּ‪ -‬פָּ חַּ ְד ִת ֶ‬
‫עַּ לִּהַּ קַּ ְרקַּ עִּצָּ עֲדּוִּלִ ְק ָּר ִ‬
‫יֹאכְ לּוִּאו ִֹתי!‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ֹןִּ‬
‫יתיִּ ִציפו ִֹריםִּ ִצבְ ע ֹונִיוֹת‪ ,‬פַּ ְרפָּ ִריםִּוַּהֲ מו ִּ‬
‫ְקצָּ תִּיוֹתֵּ רִּגָּבוֹהַּ ִָּּר ִא ִ‬
‫קו ִֹפים‪.‬‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫יתת עֵ צִּ ים‬
‫ָמה הַ ְּבעָ יָה ִּבכְּ ִּר ַ‬
‫ּוש ֵרפַ ת ִּש ְּטחֵ י יַעַ ר?‬
‫ְּ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ִאם ִתכְ ְרתּו ע ִצים‪,‬‬
‫ֹלא י ְִהיֶה לִ י איפֹה‬
‫לִ ְחיוֹת‪.‬‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ּכֹותב‪:‬‬
‫יקס ֵ‬
‫פֶ ִל ְ‬
‫ָּקִּש ִִ ְסתוֹבְ בִ ים פֹה!‬
‫ַּחֲשיִּ ֲענ ֶ‬
‫לְ מַּ זָּלִ יִֹּלאִּפָּ גַּ ְש ִתיִּאֶ חָּ דִּמֵּ אוֹתָּ םִּנ ִֵּּ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫יאִּ‬
‫הִּשִּ ִה ִּ‬
‫ֵּןִּהיא‪ .‬כָּ לִּמַּ ֶ‬
‫ִהִּ‪ -‬כ ִ‬
‫ָּהִּשנ ְִק ֵּראתִּעַּ ְצלָּן‪ ,‬וְ כִ ְש ִָּּ‬
‫יֵּשִּפֹהִּחַּ י ֶ‬
‫עו ָֹּׂשהִּזֶהִּלְ ִהתָּ לוֹתִּעַּ לִַּאחַּ דִּהָּ ֲענ ִָּפיםִּוְ לִ ישֹןִּכָּ לִּהַּ יוֹם‪ ,‬עַּ דִִּּ‬
‫ֶשּלִ ְפעָּ ִמיםִּצוֹמֵּ חַּ ִּעָּ לֶיהָּ ִּטַּ חַּ ב‪.‬‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫יםִּהכִ יִִּּ‬
‫יםִּש ִַּּחיוֹתִּבְ צַּ ְִרוֹתִּהָּ עֵּ ִצ ֲִּ‬
‫ןִּצפַּ ְר ְדעֵּ יִּהָּ עֵּ ִצ ֶ‬
‫הֲ כִ יִּנ ְֶחמָּ דוֹתִּהֵּ ְ‬
‫ֹתִּקטַּ נְטַּ נוֹתִּבֵּ יןִּהָּ ֲִּענ ִָּפים‪.‬‬
‫גְ בו ִֹהים‪ ,‬בְ תוְֹךִּבְ ֵּרכו ְ‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫קּוריִּ‬
‫לִּק ְר ֵּ‬
‫ִיםִּש ִ‬
‫רִּסּוגיםִּש ֹונ ֶ‬
‫ִִּ‬
‫יִּשנֵּיםִּעָּ ָּׂש‬
‫דִּשמַּ עְ ִת ְ‬
‫עַּ לִּעֵּ ץִּאֶ חָּ ָּ‬
‫ְצפַּ ְרדֵּ עִ ים!‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ּכֹותב‪:‬‬
‫יקס ֵ‬
‫פֶ ִל ְ‬
‫ֶקִּמבַּ ֲעלֵּיִּהַּ חַּ יִיםִּהָּ אֵּ ּלֶהִּאֵּ ינָּםִּנוֹגְ ִִּעיםִּבָּ אֲ ָּדמָּ הִּבְ מֶ ֶשְך כָּ לִּ‬
‫חֵּ ל ִ‬
‫יְמֵּ יִּחַּ יֵּיהֶ ם!‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ַמ ִהי ַמ ְט ַרת ַה ִמכְ ָּתב?‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫ָּהבָּ ה נִ ְשמֹר עַ ל ּכַּדּור ָּהאָּ ֶרץ ֶשלָּ נּו‪.‬‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬
‫מה המסר?‬
‫מצגת‪ :‬פורית אברמוב‬