מצגת של PowerPoint

‫ירושלים‬
‫ָארץ הַ ר ִצּיוֹן י ְַרכְ תֵ י צָּ פוֹן ִק ְריַת מֶ לְֶך ָּרב (תהלים מ"ח)‪.‬‬
‫יְפֵ ה נוֹף ְמׂשוֹׂש כָּ ל הָּ ֶ‬
‫הלכך הוא קורא את ירושלים יפה נוף‪ ,‬שכך היא עתידה‬
‫להיות מרחבת ועולה ורחבה ונסבה למעלה למעלה‪,‬‬
‫רבי לוי אמר יפה נוף שהכל מייפין אותה ומשבחים‬
‫אותה ומניפים לה‪ ,‬צור אמרה אני כלילת יופי (שם‬
‫‪/‬יחזקאל‪ /‬כ"ז ג')‪ ,‬אבל ירושלים הכל אומרים מה נאה‬
‫ומשובחת‪ ,‬הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש כל‬
‫הארץ (פסיקתא רבתי)‬
‫מדוע נקראת ירושלים יפה על איזה נוף מדובר?‬
‫נוף?‬
‫התנא‬
‫הראשון‬
‫רבי לוי‬
‫עשרה קבים יופי ירדו לעולם‪ ,‬תשעה נטלה ירושלים‪ ,‬ואחד כל העולם כולו‬
‫(תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מט עמוד ב) ‪.‬‬
‫במרכז ארץ ישראל נמצאת ירושלים‪ .‬ירושלים‬
‫אינה רק עיר בירה‪ .‬ירושלים היא לב ארץ‬
‫ישראל‪" .‬ציון" ו"ירושלים" הם שני שמות‬
‫שבמשך הזמן התחברו יחד‪ .‬ציון וירושלים הם‬
‫שני מושגים המבטאים את עצמאות ישראל על‬
‫אדמתו‪.‬‬
‫באלו שמות נוספים מכנים את ירושלים?‬
‫ירּוש ַליִם מילים‪ :‬דן אלמגור‪ ,‬לחן‪ :‬נורית הירש‬
‫ָׁ‬
‫ֵׁשמוֹת הַ ְרבֵׁ ה לִ‬
‫ֵׁשמוֹת הַ ְרבֵׁ ה לִ ירּו ָׁש ַליִם‬
‫‪...‬וְ כָׁל ֵׁשם נָׁאֶ ה מֵׁ חבֵׁ רו‬
‫ִק ְריַת מֶ לְֶך ָׁרם‬
‫ִק ְריָׁה נֶאֱ מָׁ נָׁה‬
‫ָארץ‬
‫מָׁ שוֹש כָׁל הָׁ ֶ‬
‫ִעיר בָׁ ּה ָׁדוִ ד חָׁ ָׁנה‬
‫וְ ִאם נָׁבוֹא‪ ,‬נָׁבוֹא לִ ְמנוֹת הַ וּיוֹם‬
‫אֶ ת ְשמו ֶֹתיהָׁ ֶשל יְרּו ָׁש ַליִם‬
‫ֵׁשמוֹת הַ ְרבֵׁ ה לִ ירּו ָׁש ַליִם‬
‫‪...‬וְ כָׁל ֵׁשם יָׁפֶ ה מֵׁ חבֵׁ רו‬
‫‪...‬יִכְ לֶה הַ נְ יָׁר וְ ִתיבַ ש הַ ְדיו‬
‫וְ ִתגַע כָׁל יָׁד וְ הֵׁ ם ֹלא ִיכְ לּו‬
‫יְפֵׁ ה נוֹף‪ ,‬כ ֶֶתר בֶ הָׁ ִרים‬
‫א ִריאֵׁ ל‪ִ ,‬עיר ֶשל זָׁהָׁ ב‬
‫נָׁאֶ ה ִמכָׁל‪ִ ,‬מכָׁל הַ ֵׁשמוֹת‬
‫ּוש ַליִם‬
‫‪.‬נָׁאֶ ה ִמכָׁל‪ -‬הַ ֵׁשם יְר ָׁ‬
‫לפני אלפיים שנה אבות אבותינו היו עולים לרגל‬
‫לבית המקדש אשר בירושלים שלוש פעמים בשנה‪,‬‬
‫בפסח‪ ,‬בשבועות ובסוכות‪,‬‬
‫כדי לחגוג שם את החגים‪.‬‬
‫שמחת‬
‫בסוכות חגגו גם את‬
‫‪.‬‬
‫בית השואבה‪.‬‬
‫למידע על שמחת בית השואבה לחץ על‬
‫התמונה‬
‫כשתבקר‪/‬י בירושלים‪ ,‬איפה ברצונך לבקר?‬
‫לאתרי טיול וסיורים לחץ‪/‬י על התמונה‬
‫בבית המקדש‬
‫במרכז ירושלים נמצא בית המקדש‪ .‬בבית המקדש נעשתה‬
‫עבודת הקודש בידי הכוהנים‪ .‬בית המקדש חרב לפני יותר‬
‫מ‪ 1900-‬שנים‪ .‬ובכל זאת‪ ,‬השפעתו של בית המקדש על‬
‫חייו של היהודי נשארה עד היום‪.‬‬
‫לחץ‬
‫לדעתך‪ ,‬מדוע מכוונים יהודים בכל העולם את תפילותיהם לכיוון‬
‫בית המקדש?‬
‫ירּוש ַליִם מילים ולחן‪ :‬שייקה פייקוב‬
‫ָׁ‬
‫ְתפִ לָׁה לִ‬
‫ְרּוש ַליִם‬
‫‪,‬י ָׁ‬
‫עֵׁ ינֵׁי כָׁל י ְִש ָׁראֵׁ ל‬‫‪.‬אֵׁ ַליְִך נְ שּואוֹת בִ ְת ִח ָׁנה‬
‫ְרּוש ַליִם‪ ,‬יְרּו ָׁש ַליִם‬
‫‪,‬י ָׁ‬
‫הַ ְר ִשינִ י לְ זַמֵׁ ר לְָׁך‬‫‪ְ .‬תפִ לָׁה‬
‫ְרּוש ַליִם‪ ,‬יְרּו ָׁש ַליִם‬
‫‪,‬י ָׁ‬
‫ִה ְתפַ לְ לִ י לִ ְשלוֹמֵׁ נּו‬
‫‪.‬לִ ְשלוֹם כָׁל י ְִש ָׁראֵׁ ל‬
‫ְרּוש ַליִם‬
‫‪,‬י ָׁ‬
‫‪,‬כְ ֶילֶד אֶ זְ כְ ֵׁרְך‬
‫אֵׁ יְך אַ בָׁ א בְ טַ לִ ית‬
‫או ְֹתָך בֶ ֵׁרְך‬
‫‪,‬מֵׁ ָאז‪ ,‬הַ ְרבֵׁ ה ָׁשנִ ים‬
‫חָׁ ל ְַמ ִתי בֵׁ ין ַאלְ פֵׁ י‬
‫ַאחים‬
‫ִ‬
‫לַוּיוֹם ֶשב ֹו אָׁ שּוב‬
‫‪.‬לִ ְראו ֵֹׁתך‬
‫דיברנו על בית המקדש‪ .‬מה נותר לנו היום‬
‫ממנו?‬
‫ליד הכותל ‪ -‬שלום עליכם‬
‫"ספר נא לי‪ ,‬בבקשה ממך‪ ,‬את הדבר הזה לכל פרטיו ודקדוקיו‪ .‬ראה‬
‫ראית בעיניך ממש את הכותל המערבי? הכותל יפה? ספר לי ‪ -‬איך‬
‫ומה?" כך אמר רבנו ליהודי אחד‪ ,‬שזה עתה חזר מארץ‪-‬ישראל‪,‬‬
‫מירושלים עיר‪-‬הקודש‪" .‬בבקשה ממך צייר נא לי את הדבר הזה לכל‬
‫פרטיו ודקדוקיו ‪ -‬מה מראהו וכיצד הוא עומד? ואבניו מה הן?" היהודי‬
‫הירושלמי צייר את הדבר לכל פרטיו ודקדוקיו‪ ,‬ורבנו ישב כנגדו שמע‬
‫ושתה בצמא את דבריו ופניו הבהיקו כפני אדם‪ ,‬שהביאו לו ברכה‬
‫ושלום ממדינת הים מקרובו‪ .‬רבינו נעץ עיניו ביהודי הירושלמי‪ ,‬עשה‬
‫אזנו כאפרכסת והקשיב לדבריו בכל חושיו‪ ,‬עד כי לא הרגיש כלל בנו‪,‬‬
‫בתלמידיו הסוררים‪ ,‬שאנו משתמטים אחד‪-‬אחד מלפני השולחן‪,‬‬
‫מתחמקים ומתגנבים לצאת החוצה‪ .‬כשחזרנו שוב לחדר‪ ,‬עדיין מצאנו‬
‫את שניהם יושבים ומספרים‪.‬‬
‫הכותל המערבי! אמר רבנו אל היהודי הירושלמי ‪ -‬הכתל המערבי! הלא‬
‫זאת היא שארית מחמדינו שהיו לנו בימי ממלכת ישראל‪ ,‬הכותל‬
‫המערבי ‪ -‬ורבנו נתן את קולו בבכי‪.‬‬
‫הרב לא היה‬
‫מסוגל להגיע‬
‫לכותל‪ ,‬האם‬
‫ביקרת בכותל?‬
‫מה היתה השבועה‬
‫על נהרות בבל?‬
‫תהלים פרק קלז‬
‫(א) עַ ל ַנהֲרוֹת בָּ בֶ ל ָּשם ָּי ַשבְ נּו גַ ם‬
‫בָּ כִ ינּו בְ זָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיוֹן‪:‬‬
‫(ד) אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ְי ֹדוָּד עַ ל‬
‫ַאדמַ ת נֵכָּ ר‪:‬‬
‫ְ‬
‫ְרּוש ִ ָּלם ִת ְשכַ ח‬
‫(ה) ִאם אֶ ְשכָּ חֵ ְך י ָּ‬
‫י ְִמינִי‪:‬‬
‫(ו) ִת ְדבַ ק לְ ש ֹונִי לְ ִחכִ י ִאם ֹלא‬
‫ְרּוש ִ ַלם‬
‫אֶ זְכְ ֵרכִ י ִאם ֹלא ַא ֲעלֶה אֶ ת י ָּ‬
‫עַ ל רֹאש ִׂש ְמחָּ ִתי‪:‬‬
‫לצנחנים כובשי הכותל‪ -‬מוטה גור‬
‫כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים‪ ,‬שחררוהו המכבים‪.‬‬
‫במחריבי הבית השני נלחמו הקנאים ובר‪-‬כוכבא כאלפים שנה היה‬
‫הר הבית אסור ליהודים עד אשר באתם‪ ,‬אתם הצנחנים‪ ,‬והחזרתם‬
‫אותו לחיק האומה‪ .‬הכותל המערבי ‪ -‬אליו פועם כל לב ‪ -‬שוב‬
‫בידינו יהודים רבים שמו נפשם בכפם‪ ,‬לאורך ההיסטוריה הארוכה‬
‫שלנו‪ ,‬על מנת להגיע לירושלים ולחיות בה ירי געגועים לאין ספור‬
‫הביעו את הכמיהה העמוקה הפועמת בלב היהודי כלפי ירושלים‬
‫במלחמת השחרור נעשו מאמצים עצומים להחזיר לאומה את‬
‫לבה‪-‬העיר העתיקה והכותל המערבי‪ .‬בידכם נפלה הזכות הגדולה‬
‫להשלים את המעגל‪ ,‬להחזיר לעם את בירתו ומרכז קודשו‪.‬‬
‫צנחנים רבים‪ ,‬מחברינו הותיקים והטובים ביותר‪ ,‬נפלו במערכה‬
‫הקשה‪ .‬היה זה קרב עז ונמרץ‪ ,‬בו פעלתם כגוף המועך כל אשר‬
‫לפניו מבלי משים לפצעיו הוא לא טענתם‪ ,‬לא התאוננתם‪ ,‬לא‬
‫צווחתם‪ .‬רק קדימה חתרתם – וכבשתם ירושלים היא שלכם לנצח‬
‫‪ -‬מוטה גור (יוני ‪)1967‬‬
‫מֹשת ‪ -‬מילים‪ :‬יורם טהרלב‪ ,‬לחן‪ :‬יאיר רוזנבלום‬
‫גִ בְ עַ ת הַ ַת ְח ֶ‬
‫ֹלשים‬
‫ּוש ִ‬
‫בִ ְש ַתיִם‪ְ ,‬ש ַתיִם ְ‬
‫נִ כְ נ ְַסנּו דֶ ֶרְך הַ ְט ָׁר ִשים‬
‫לִ ְשדֵׁ ה הָׁ אֵׁ ש וְ הַ מו ְֹק ִשים‬
‫‪ֶ .‬של גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫בֵׁ ין הַ גְ דֵׁ רוֹת וְ הַ מו ְֹק ִשים‬
‫ַארנּו ַרק אֶ ת הַ חוֹבְ ִשים‬
‫ִה ְש ְ‬
‫חּושים‬
‫וְ ַר ְצנּו אבּודֵׁ י ִ‬
‫‪.‬אֶ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫מּול בּונְ ֶק ִרים ְמבֻצָׁ ִרים‬
‫ּומַ ְרגֵׁמוֹת מֵׁ ָאה עֶ ְש ִרים‬
‫מֵׁ ָאה וְ כַמָׁ ה בַ חּו ִרים‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫בְ ֶשבַ ע‪ֶ ,‬שבַ ע וְ עֶ ְש ִרים‬
‫הַ ֶשמֶ ש בַ ִמזְ ָׁרח גָׁבְ הָׁ ה‬
‫חָׁ ז ְַרנּו ַאל הָׁ ִעיר ִשבְ עָׁ ה‬
‫‪ִ .‬מגִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫עַ מּוד הַ ַשחַ ר עוֹד ֹלא ָׁקם‬
‫ח ִצי פְ ֻלגָׁה ָׁשכְ בָׁ ה בְ ָׁדם‬
‫אַ ְך ָאנּו כְ בָׁ ר הָׁ יִינּו ָׁשם‬
‫‪.‬בְ גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫י ַָׁר ְדנּו אֶ ל הַ ְתעָׁ לוֹת‬
‫אֶ ל הַ כּוכִ ים וְ הַ ְמ ִסלוֹת‬
‫וְ אֶ ל הַ מָׁ וֶת בַ ְמ ִחילוֹת‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫מֹשת ‪ -‬מילים‪ :‬יורם טהרלב‪ ,‬לחן‪ :‬יאיר רוזנבלום‬
‫גִ בְ עַ ת הַ ַת ְח ֶ‬
‫וְ ִאיש אֵׁ י ָאנָׁה ֹלא ָׁשַאל‬
‫ִמי ֶשהָׁ לְַך ִראשוֹן נָׁפַ ל‬
‫צָׁ ִריְך הָׁ יָׁה הַ ְרבֵׁ ה מַ זָׁל‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫ִמי ֶשנָׁפַ ל נִ ְסחָׁ ב ָאחוֹר‬
‫ֶשֹּלא יַפְ ִריעַ לַע ֹבר‬
‫עַ ד ֶשנָׁפַ ל הַ בָׁ א בַ תוֹר‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫אּולַי הָׁ יִינּו א ָׁריוֹת‬
‫אַ ְך ִמי ֶשעוֹד ָׁרצָׁ ה לִ ְחיוֹת‬
‫ָאסּור הָׁ יָׁה ל ֹו לִ ְהיוֹת‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫חָׁ ז ְַרנּו אֶ ל הָׁ ִעיר ִשבְ עָׁ ה‬
‫עָׁ ָׁשן עָׁ לָׁה ִמן הַ גִ בְ עָׁ ה‬
‫הַ ֶשמֶ ש בַ ִמזְ ָׁרח גָׁבְ הָׁ ה‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫עַ ל בּונְ ֶק ִרים ְמבֻצָׁ ִרים‬
‫וְ עַ ל ַאחֵׁ ינּו הַ גְ בָׁ ִרים‬
‫ֶשנִ ְשארּו ָׁשם בְ נֵׁי עֶ ְש ִרים‬
‫‪.‬עַ ל גִ בְ עַ ת הַ ַת ְחמֹ ֶשת‬
‫כמה חיילים מתוך הפלוגה חזרו‬
‫בשלום הביתה? מה היית רוצה‬
‫לומר להורי החיילים שנפגעו?‬
‫ואין לך יופי כיופיה של‬
‫ירושלים (אבות דרבי נתן)‬
‫שער ‪..............‬‬
‫לתשובה לחץ על‬
‫התמונה (אם אינך מבין‬
‫את האנגלית השתמש‪/‬י‬
‫במילון)‬
‫ואין לך יופי כיופיה של‬
‫שער ‪..............‬‬
‫ירושלים (אבות דרבי נתן)‬
‫שער‪................‬‬
‫ואין לך יופי כיופיה של‬
‫שער ‪..............‬‬
‫ירושלים (אבות דרבי נתן)‬
‫שער‪................‬‬
‫מהו סמלה של ירושלים?‬
‫האריה הוא סמלה של העיר ירושלים‪ .‬עד המאה ה ‪12 -‬‬
‫חיו האריות בסמוך לעיר ירושלים ורבים מתושבי‬
‫המקום העריכו וחששו מכוחו של ''מלך החיות''‪.‬‬
‫אריה מגן החיות התנ"כי בירושלים – אם ברצונך לסייר‬
‫בגן לחץ על התמונה‬