program dela in finančni načrt obrtno-podjetniške zbornice

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
ZA LETO 2015
KAZALO
UVOD ......................................................................................................................................................................... 3
A.
PROGRAM DELA .......................................................................................................................................... 4
ZASTOPANJE GOSPODARSKIH INTERESOV ...................................................................................................... 4
ODNOSI Z JAVNOSTMI .................................................................................................................................... 6
PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI ......................................................................................................................... 7
STORITVE ZA ČLANSTVO ................................................................................................................................... 9
SVETOVANJE ................................................................................................................................................ 9
STROKOVNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ........................................................................................... 9
MOZAIK PODJETNIH ..................................................................................................................................... 10
INTERNACIONALIZACIJA ............................................................................................................................... 11
STROKOVNE SEKCIJE IN KLUBI ..................................................................................................................... 15
INFORMIRANJE - REVIJA OBRTNIK PODJETNIK............................................................................................... 16
JAVNA POOBLASTILA ....................................................................................................................................... 18
PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE ............................................................................................ 30
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO ...................................................................................................................... 31
B.
FINANČNI NAČRT ....................................................................................................................................... 32
2
UVOD
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je že 45 let najpomembnejši zagovornik interesov
obrtnikov in malih podjetnikov v državi. Prav zastopanje interesov, kar je bil vzrok za nastanek
zbornice, je danes, ko se obrt in podjetništvo nahajata v težkih časih in se zakonodaja hitro
spreminja, ponovno ključna aktivnost zbornice in njenega sistema. Kljub izredno veliki
spremembi, ko je zbornica prešla iz obveznega v prostovoljno članstvo, naloge in poslanstvo
zbornice ostajajo enake. Zaščita interesov malega gospodarstva ter zagotavljanje informacij,
nasvetov in strokovnega znanja članom.
Zbornica si bo še naprej prizadevala tudi za ohranitev in strokovno podporo celotne zbornične
mreže, saj dobro delujoča zbornična mreža zagotavlja dobro in enostavno dostopnost članom
do storitev na lokalnem nivoju. Pomembna pozornost bo tako dana aktivnostim, ki bodo
pripomogle k boljšemu in enovitejšemu delovanju in povezovanju zborničnega sistema.
Pri delovanju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) v letu 2015 bo dan poseben
poudarek še aktivnejšemu zastopanju članstva nasproti oblastnim organom z namenom, da se
obrti in malemu gospodarstvu zagotovijo takšni pogoji poslovanja, ki bodo omogočili ponovno
rast tega dela gospodarstva. Poseben poudarek pa je v programu dan nalogam zbornice, ki so
namenjene članom, tako na področju novih oblik svetovanja in izobraževanja, produktom za
večjo promocijo in trženje proizvodov in storitev članov in nadaljnjemu razvoju kartice
ugodnosti Mozaik podjetnih, ki bo prinesla članom neposredne koristi pri njihovem poslovanju.
Velik poudarek bo dan večji pojavnosti obrti in malega gospodarstva ter obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema kot celote v javnosti z uvedbo posebne TV oddaje o obrti in podjetništvu,
s katero želimo ustvariti pozitiven odnos javnosti do obrti in podjetništva.
V tem letu bo dokončana racionalizacija strokovnih služb zbornice, s katero se bo zagotovilo
nadaljnje racionalno delovanje strokovnih služb in prilagoditev teh novo nastali situaciji in čim
boljšemu izvajanju zastavljenih programskih nalog.
3
A. PROGRAM DELA
Zastopanje gospodarskih interesov
Zastopanje interesov obrtnikov in malih podjetnikov na državni ravni je ključna naloga Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije (OZS). Ključne naloge na področju zastopanja interesov
obrtnikov in malih podjetnikov v letu 2015 bodo povezane z razbremenitvijo stroškov dela,
zdravstveno reformo, z izboljšanjem poslovnega okolja in plačilne discipline, odpravo
administrativnih ovir ter z bolj fleksibilno delovno-pravno zakonodajo.
Na področju davčne zakonodaje se bo OZS zavzemala za razbremenitev stroškov dela, za
poenostavitev zakonodaje in pravil računovodenja, za enako obravnavo zasebnikov in pravnih
oseb. Še vedno ostaja nerealizirana zahteva v zvezi z uvedbo načela »vsak račun šteje«.
Potrebno je nadaljevati reformo trga dela v smeri večje fleksibilnosti (fleksibilnejše
zaposlovanje in odpuščanje, ustanovitev sklada za odpravnine za mikro in mala podjetja). OZS
se bo zavzemala za ureditev plačilne nediscipline, spremembo insolvenčne zakonodaje in
izvršbe v smeri učinkovitejšega sistema sodne izterjave in preprečitve njegovih zlorab, za
spodbudno poslovno okolje, za odpravo administrativnih ovir. Potrebno je tudi temeljito
prenoviti sistem javnih naročil, v smeri poplačila podizvajalcem, da bodo razpisi dostopni tudi
mikro in malim podjetjem. Na področju izobraževanja bo večji del nalog usmerjen k pripravi na
uvajanje dualnega sistema.
OZS bo spremljala in sodelovala pri spreminjanju zakonodaje na vseh zgoraj naštetih
področjih oziroma tistih področjih, ki pomembno vplivajo na delo in poslovanje članov OZS.
Predstavniki OZS bodo s predlogi in stališči aktivno sodelovali tudi v okviru delovnih skupin na
ministrstvih, s sodelovanjem na delovnih telesih državnega zbora in državnega sveta. OZS bo
vseskozi ohranjala in še krepila stike s posameznimi ministrstvi oz. ministri, s poslanskimi
skupinami in političnimi strankami.
Vse predloge za spremembo zakonodaje, ki jih bodo zaznali v okviru obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema (iz območnih obrtno-podjetniških zbornic, od članov in s strani strokovnih
služb OZS in OOZ) bo OZS zbrala v publikaciji Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2015.
Te predloge oziroma zahteve bo OZS predstavila pristojnim državnim organom (ministrom,
poslancem Državnega zbora RS, državnim svetnikom Državnega sveta RS in zainteresirani
javnosti) maja 2015 na Forumu obrti in podjetništva, ki ga OZS organizira enkrat letno.
Forum obrti in podjetništva bo organiziran v času od 14. - 17. maja 2015 v okviru Ljubljanskega
obrtno-podjetniškega sejma v Ljubljani. Zahteve bo OZS zbirala vse leto.
Socialno partnerstvo
OZS kot socialni partner sodeluje tudi v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), kjer predstavlja
predloge in stališča OZS glede nove zakonodaje ali spremembe obstoječe. Po več kot desetih
letih mu ponovno predseduje predstavnik OZS – predsednik OZS, zato je vloga OZS v okviru
ESS še toliko bolj pomembna.
OZS bo nadaljevala aktivnosti glede povezovanja znanosti in gospodarstva, tudi preko skupnih
projektov, še zlasti z malimi in mikro podjetji ter akademsko in znanstveno sfero (preko Odbora
za znanost in tehnologijo pri OZS, strokovnih sekcij, razvojno raziskovalnih inštitutov,
laboratorijev, fakultet).
Aktualne novosti in informacije glede spremenjene ali novo sprejete zakonodaje bodo
objavljene v reviji Obrtnik-Podjetnik, na spletnem mestu OZS, preko Twitterja, Facebooka, e-
4
novic (newsletter) ter v ostalih medijih. Člane bomo informirali tudi preko elektronske pošte,
preko strokovnih sekcij pri OZS in območnih obrtno-podjetniških zbornic.
Zastopanje interesov obrti in malega podjetništva na mednarodni ravni
OZS zastopa interese slovenske obrti in malega podjetništva tudi na evropski oziroma
mednarodni ravni, seveda pa bo treba obseg aktivnosti prilagoditi razpoložljivim finančnim
sredstvom (zato tudi ne bomo nadaljevali sodelovanja s Slovenskim gospodarskim in
raziskovalnim združenjem (SBRA) v Bruslju.
OZS bo nadaljevala sodelovanje z UEAPME – Evropsko združenje obrti in malih ter srednjih
podjetij, ki je neprofitno in nestrankarsko krovno združenje evropskih delodajalskih organizacij
s področja obrti, trgovine ter malih in srednjih podjetij. UEAPME je največje tovrstno združenje
v Evropi in je na ravni EU priznan tudi kot socialni partner. UEAPME redno seznanja in
sprašuje OZS za mnenje glede posameznih odprtih vprašanj, ki se rešujejo na evropski ravni.
OZS bo še naprej aktivna v tako imenovani študijski enoti (Study Unit), katere zelo pomembna
produkta sta barometer položaja obrti ter malih in srednjih podjetij na ravni EU (EU Craft and
SME Barometer) ter testi implementacije načela »Misli najprej na male« ter Akta za mala
podjetja na nacionalnih ravneh.
Pri uveljavljanju interesov na ravni EU bo OZS sodelovala tudi s slovenskimi poslanci v
Evropskem parlamentu, saj lahko preko posameznih odborov in delovnih teles, zlasti pa v
okviru medstrankarske skupine malih in srednjih podjetij, vplivajo na odločitve Evropskega
parlamenta.
Sodelovanje OZS bo potekalo tudi preko slovenskih predstavnikov v organih različnih
evropskih institucijah: Evropskem ekonomsko socialnem odboru - EESO (posvetovalno telo
EU in eno od ključnih teles v institucionalni strukturi EU), upravnem odboru Evropskega centra
za razvoj poklicnega izobraževanja, upravnem odboru Evropske fundacije za napredek
življenjskih in delovnih pogojev, upravnem odboru Evropske agencije za varnost in zdravje pri
delu itd.
5
Odnosi z javnostmi
V letu 2015 bomo nadaljevali in nadgradili aktivnosti iz leta 2014. Med ključnimi nalogami v letu
2015 bodo:
Odnosi z mediji
-
-
-
vzdrževanje stikov s ključnimi novinarji in uredniki, spremljanje medijskih objav,
odgovarjanje na novinarska vprašanja, posredovanje kontaktov obrtnikov in
podjetnikov, izdelava medijske analize po zaključku večjih zborničnih dogodkov ter
izvajanje načrtovane medijske publicitete.
zavzemanje za krepitev odnosov z novinarji na vseh ključnih medijskih trgih,
posredovanje relevantnih zgodb v javnost, krepitev ugleda vodstva OZS ter
zavzemanje za poenotenje prakse v komuniciranju v celotnem obrtno-podjetniškem
zborničnem sistemu. Osnovna orodja komuniciranja bodo: sporočilo za medije/za
javnost, stališča OZS, razlagalna gradiva, ekskluzivne teme za določen medij ter
novinarski dogodki - novinarske konference, okrogle mize, neformalna srečanja z
novinarji, pogovori in sestanki;
novinarsko spletno središče bomo dnevno urejali – posodabljanje in objava aktualnih
novic, napovednikov, stališč, mnenj, slikovnih gradiv in dokumentov;
OZS bo glede na aktualno problematiko organizirala okroglo mizo ali novinarsko
konferenco z namenom dviga ugleda in kredibilnosti OZS. Govorci bodo predstavniki
OZS in zunanji strokovnjaki (t.i. strategija tretjih oseb);
Interno komuniciranje
-
pomoč zaposlenim v sistemu ali funkcionarjem pri pripravi odgovorov na novinarska
vprašanja ter priprava za javni nastop (morebitni nastopi pred kamero),
obveščanje sistema in zaposlenih o aktualnih zadevah (medijske objave in ključna
sporočila za javnost)
priprava govorov za zbornične dogodke in po potrebi učenje govorcev pravilnega
nastopanja;
OOZ-jem bomo tudi v prihodnje nudili strokovno pomoč pri sodelovanju z mediji v
lokalnih okoljih;
pripravili in urejali bomo tekste za različne strokovne publikacije OZS, članke za revijo
Obrtnik in Podjetnik ter spletno mesto OZS.
Odnosi s člani
-
-
nadaljevanje regijskih srečanj s člani (regijski in individualni obiski zaposlenih in
vodstva OZS ter OOZ);
svetovalci Svetovalnega centra OZS bodo v javnosti (posredno prek medijev in
neposredno v odnosu do članov OZS) umeščeni kot ambasadorji OZS. To pomeni, da
bodo v vlogi predstavnikov OZS nastopili kot kompetentni govorci na določeno
strokovno temo;
predstavitev stališč OZS glede aktualnih vprašanj na socialnih omrežjih, v medijih, na
spletni strani OZS in v newsletrih članom OZS;
Odnosi s splošno javnostjo
-
uporaba socialnih omrežij (Facebook, Twitter, YouTube);
6
Oglaševanje
-
-
za večjo promocijo obrti in podjetništva je poleg klasičnih orodij odnosov z mediji
potrebno tudi oglaševanje v medijih (t.i. medijski zakup), zato bodo v letu 2015
namenjena finančna sredstva tudi za to področje, in sicer ob vseh večjih dogodkih OZS
(Obrtnik leta, Podjetnik leta, MOS, LOS, Forum obrti in podjetništva);
OZS bo posnela promocijski film zbornice »Zakaj je dobro biti član OZS?«, s katerim bo
nagovarjala člane in vse tiste, ki bodo razmišljali o včlanitvi v bodoče. Film bo objavljen
na spletni strani OZS in na socialnih omrežjih (FB, Twitter, YouTube).
Protokolarne aktivnosti
Protokolarne aktivnosti zahtevajo pripravo in izvedbo vrste dogodkov, ki jih organizira Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju OZS) ali posamezne območne obrtnopodjetniške zbornice ali pa aktivnosti na raznih prireditvah, kjer je Obrtno-podjetniške zbornica
udeležena.
Sistem priznanj OZS
Tako kot vsako leto, je tudi v letu 2015 glede na Pravilnik o podeljevanju naziva častnega
člana, odlikovanj in priznanj OZS načrtovana podelitev naslednjih vrst priznanj:
Priznanja, ki se jih podeli enkrat letno, na svečani prireditvi:
Obrtnik leta 2015 – 1 priznanje s kipcem ter 5 priznanj za nominirance za Obrtnika leta
(priznanje Obrtniški vzor)
Najstarejši/a obrtnik/ca leta 2015 – 1 priznanje
Priznanja bronasti ključ in bronasti pečat: Predvidevamo, da bo v letu 2015 praznovalo svojo
obletnico manj OOZ kot leto poprej, kar pomeni, da OZS podeli približno 50 priznanj (bronaste
in srebrne pečate in ključe).
Sejemska priznanja in cehi: Komisija za podelitev sejemskih priznanj načrtuje v letu 2015
podelitev priznanj za predstavljene programe in projekte ter za izdelke oziroma storitve, CEH-e
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Obiskov komisije na nekaterih drugih sejmih po
Sloveniji, kot so Obrtni sejem v Komendi, ki poteka spomladi in v jeseni, sejem Megra, Agra,
LOS, Primorski sejem ipd. se zaradi ekonomičnosti ne načrtuje. Obseg priznanj bo primerljiv z
letom 2014.
Dogodki OZS
Ljubljanski obrtni sejem – LOS in Forum obrti in podjetništva 2015
OZS v letu 2014 načrtuje ponovno udeležbo na Ljubljanskem obrtnem sejmu. Zaradi
ekonomičnosti v zelo okrnjeni obliki.
-
Podjetnik leta
Mednarodni obrtni sejem (MOS v nadaljevanju)
Tekom celotnega MOS so načrtovane močne protokolarne aktivnosti na protokolarnem
prostoru OZS in hkrati po prostoru celotnega Celjskega sejma.
Dogodki Strokovnih sekcij OZS
Pri dogodkih, ki jih organizirajo sekcije OZS bo Protokol OZS prisoten pri scenariju,
angažiranju nastopajočih in izvedbi dogodka, kadar bo to potrebno.
7
Dogodki, ki jih organizirajo območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v
nadaljevanju OOZ)
V kolikor bodo OOZ organizirale dogodke, kjer bodo prisotni predstavniki Vlade RS ali podobni
visoki gostje, bo Protokol OZS nudil pomoč pri scenariju in izvedbi.
-
Srečanja predsednikov, sekretarjev, sistema OZS
V letu 2015 se načrtuje organizacija srečanj predsednikov OOZ in sekcij, sekretarjev OOZ in
sekcij ter celotnega sistema OZS.
Protokolarna darila
Načrtovan program protokolarnih daril obsega priložnostna darila ob novoletnih in drugih
vljudnostnih obiskih na ministrstvih in pri ostalih poslovnih partnerjih. Enako načrtujemo
simbolična darila ob obiskih v tujini in tujih partnerjev v Sloveniji.
Promocijski material OZS
Zaradi zmanjšanja prihodkov z naslova članarine pred novim letom izdelave stenskih
koledarjev in rokovnikov ne načrtujemo.
Načrtuje se zamenjava tablic pred pisarnami, saj je to ob zamenjavi zaposlenih potrebno.
8
STORITVE ZA ČLANSTVO
Poleg zastopanja interesov so storitve, ki jih zbornica zagotavlja članom, osnovno poslanstvo
zbornice. V času prostovoljnega članstva tem dajemo še poseben pomen. Osnovni sklopi
storitev so svetovanje iz različnih področij, izobraževalni dogodki, pomoč pri vstopu na tuje trge
– internacionalizacija ter organizacija različnih dogodkov. Storitve za člane zbornica zagotavlja
tudi preko različnih storitev ki jih izvaja v sklopu javnih pooblastil, predvsem pri izvedbah
različnih usposabljanj, preko katerih lahko člani dostopajo do formalnih kvalifikacij.
Poleg standardnih storitev, ki jih je OZS opravljala že v preteklosti, bomo uvajali nove oz.
nadgrajujejo obstoječe storitve ter skrbeli za njihov razvoj. Kljub racionalizaciji delovanja bomo
v letu 2015 zagotavljali enak obseg storitev. Aktivno bomo nadaljevali s projektom Mozaik
podjetnih, ki preko kartice zagotavlja članom številne popuste in ugodnosti. V letu 2015 bomo
partnersko mrežo posodobili ter ji priključili 3 do 4 večje partnerje.
Poudarek pri storitvah za člane bomo v letu 2015 dali tudi zagotavljanju storitev preko
območnih zbornic, kjer bomo s strokovnim kadrom OZS zagotavljali svetovanja in
izobraževanja na terenu. Poudarek bomo dali tudi različnim strokovnih ekskurzijam (v okviru
strokovnih sekcij), v okviru katerih bomo članom zagotavljali dostop do specifičnih znanj in
prenosa dobrih praks iz tujine.
Storitve zbornice bomo nadgradili tudi z aktivnostmi, ki bodo namenjene promoviranju izdelkov
in storitev naših članov, kar bo članom zagotavljalo večjo prepoznavnost in posledično dostop
do novih strank. Na tem področju planiramo sodelovanje s Pošto Slovenije, s katero planiramo
omogočiti našim članom dostop do njihove prodajne mreže, ter izdajo promocijskih katalogov
naših članov, ki bodo dostavljeni v vse slovenske domove.
Svetovanje
Svetovanje predstavlja eno izmed osnovnih nalog zbornice. Svetovanje bomo še naprej
zagotavljali preko svetovalne službe, hkrati pa bomo preko organizacije dela na zbornici širili
število kadra, ki v okviru svojega dela zagotavlja strokovno svetovanje članom s ciljem
pokrivanja čim širšega in celovitejšega svetovalnega področja ter čim večje dostopnosti članov
do svetovalnih storitev.
Kot novost v letu 2015 planiramo tudi svetovanje na terenu, kjer bomo z zborničnim strokovnim
kadrom zagotavljali svetovalne storitve na območnih zbornicah. Aktivnosti načrtujemo izvajati v
še tesnejšem sodelovanju s strokovnimi sekcijami. Specialistična svetovanja bomo zagotavljali
iz področij davkov, računovodstva in plač, delovnega in socialnega prava, gospodarskega in
civilnega prava, varstva okolja in varovanja zdravja, poslovanja v tujini – internacionalizacije,
družinskega podjetništva ter prenosa podjetij na naslednike ter zagotavljanja finančnih virov,
hkrati pa bomo zagotavljali splošno podjetniško svetovanje v okviru točke VEM:
V letu 2015 načrtujemo ohraniti obseg števila svetovanj, kar pomeni nuditi med 10 in 12 tisoč
individualnih svetovanj. Še vedno planiramo da bo največ svetovanj preko telefona, hkrati pa
bomo z načinom dela več svetovanj zagotavljali na osebni ravni, pričakujemo pa tudi
nadaljevanje trenda rasti svetovanj preko e-pošte. Za evidentiranje svetovanj bomo uporabljali
lani implementiran CRM, ki omogoča kvalitetno obdelavo podatkov strank oz. članov.
Strokovno usposabljanje in izobraževanje
Strokovna izobraževanja in usposabljanja, ki so temelj zborničnega delovanja, bomo
zagotavljali na različnih nivojih delovanja zbornice. Izobraževanja, preko katerih zagotavljamo
pridobitev formalnih kvalifikacij in nazivov (mojstri, nacionalne poklicne kvalifikacije, temeljne
9
kvalifikacije), bomo zagotavljali v okviru za to pridobljenih javnih pooblastil. Zraven
izobraževanj za pridobitev formalnih kvalifikacij, pa bomo izvedli še številna strokovna
izobraževanja v različnih oblikah, kot so seminarji, delavnice, okrogle mize in druge oblike
izobraževanj.
V letu 2015 planiramo vpeljati stalne oz. redne krajše izobraževalne dogodke na sedežu
zbornice, preko katerih bodo svetovalce specialisti iz področij, ki jih strokovno obvladujejo,
prenašali znanja in informacije članom in potencialnim članom. Izvesti planiramo 25 različnih
izvedb na sedežu OZS.
Strokovna izobraževanja bomo tudi v letu 2015 izvajali na različnih lokacijah po državi,
predvsem v okviru sodelovanja z območnimi zbornicami. V letu 2015 planiramo izvedbo dveh
nivojev strokovnih izobraževanj in delavnic in sicer krajše, za člane brezplačne, izobraževalne
dogodke, ki jih svetovalci specialisti zagotavljajo na območnih zbornicah ter celovitejše in
obsežnejše izobraževalne seminarje, ki jih skupaj z območnimi zbornicami zagotavljamo za
člane in ne člane v okviru tržnih kotizacij, seveda s poudarkom na članskih popustih. Skupno
planiramo izvesti 60 izvedb tovrstnih izobraževalnih dogodkov.
Specifična izobraževanja, ki so prilagojena posamezni strokovni branži, bomo izvajati v okviru
planov strokovnih sekcij. Zraven različnih izobraževalnih dogodkov in tradicionalnih letnih
kongresov strokovnih sekcij, planiramo izvesti tudi izobraževalno strokovne ekskurzije v tujini,
katerih cilj je članom zagotoviti dostop do specifičnih in ekskluzivnih znanj ter prenosa dobrih
praks. V letu 2015 planiramo organizirati vsaj 5 takšnih ekskurzij.
Posebna usposabljanja in izobraževanja planiramo izvesti tudi v okviru sejemskih nastopov,
kjer je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije partner oz. soorganizator sejma. Predvsem je to
v okviru sejmov MOS in LOS, ter nekaterih drugih strokovnih sejmov, pri katerih zbornica skrbi
za obsejemski izobraževalni program. V 2015 planiramo 10 tovrstnih dogodkov.
Mozaik podjetnih
Poleg osnovnega poslanstva zbornice, ki ga predstavlja zastopanje interesov članov, ter
storitve svetovanja in izobraževanja, zbornica že nekaj let kot eno izmed svojih pomembnih
storitev zagotavlja vsem svojim članom posebne popuste pri partnerjih zbornice v okviru
projekta Mozaik podjetnih. Projekt je med člani dobro sprejet in je hkrati eno izmed
najpomembnejših orodij za pridobivanja novih članov, zato v letu 2015 planiramo
nadgrajevanje projekta s končnim ciljem, članom ponuditi še več in še večje ugodnosti in
popuste. Vodilo pri pridobivanju partnerjev bo še naprej zagotavljanje ugodnosti, ki jih
posamezen član zbornice pri ponudniku ne more izpogajati.
Planirane aktivnosti:
-
Nadgradnja bonitetnega programa (partnerjev) Mozaik podjetnih - še več ugodnosti in
še večji prihranki članov.
V projekt poskusiti priključiti še 3-4 ključne partnerje, ki bodo z že pridruženimi partnerji
tvorili »dušo in srce« projekta oz. skupino ključnih partnerjev, ki omogočajo prihranke
vsem članom na vsakem koraku na pomembnejših področjih:
o
Telekomunikacije (Telekom Slovenije)
o
Zavarovalništvo (Zavarovalnica Triglav)
o
Energenti (Elektro energija)
o
Plačilno sredstvo (Erste card)
o
Repromaterial (Merkur)
o
Biro in pisarniška oprema (DZS)
10
o
o
o
Bela tehnika (Big Bang)
Naftna družba (pridobiti partnerja v letu 2015)
Bančne storitve s popolno ponudbo – garancije, hitri krediti, enostavno
bančništvo (pridobiti partnerja v letu 2015)
o
Trgovinska mreža (pridobiti partnerja v letu 2015)
o
Avtomobilist (pridobiti partnerja v letu 2015)
Ključne partnerje smiselno vključiti v promocijo projekta Mozaik podjetnih, kot
Ambasadorje, saj uporabnik hitreje zazna konkretne prihranke, kot celoto.
Nadgradnja že dogovorjenih ugodnosti pridruženih partnerjev v dobro naših članov
o
(primer Triglav – zavarovanje za gospodinjstva, boljši popusti pri drugih).
Obnoviti ključne pogodbe s partnerji in dogovoriti podobne oz boljše pogoje
sodelovanja (marketinški vložek + boljše ugodnosti).
Proti koncu leta potečejo tudi pogodbe z manjšimi partnerji (pregled, analiza in
morebiten podpis nove pogodbe)
V projekt vključiti Gostilno Slovenije in njene člane z enotnim popustom in promocijsko
izpeljati pod znamko znotraj projekta, Mozaik podjetnih kulinarika.
Prenova spletne strani – analiza trenutne in poenostaviti procese (partnerje je potrebno
sistematično razvrstiti v skupine – Zavarovalništvo, Banke, Bela tehnika itd.), da sam
uporabnik nima težav pri pregledu. Ob tem je potrebno zgoraj omenjene ključne
partnerje izpostaviti dodatno poleg same razvrstitve.
Povečati število izidov kataloga Mozaik podjetnih, ki se ga članom naslovi skupaj z
zbornično revijo. Stroške se krije s prodajo oglasnega prostora v sami prilogi.
Člane v mreži jaz-TEBI objaviti tudi v tiskani obliki kataloga.
Povečati promocijo projekta na lokalni ravni preko OOZ. Namreč to je najboljši medijski
kanal za neposredni dostop do članov.
Zakup letnega oglasnega prostora na nacionalnih radijskih postajah v »PRIME TIME«
programu (Radio 1, Radio Center, …). Pojava Mozaika podjetnih skozi celo leto, vsak
dan, objave se kombinirajo z OZS oglasi.
Udeležba vseh sekcijskih srečanj, UO sekcij, sejmov v okviru OZS, izobraževanj itd. ter
predstaviti ugodnosti neposredno članom skupaj s predstavniki ključnih partnerjev.
Povečati akcijo članov – ambasadorjev kartice in s tem doseči, da bo najmočnejši
marketing v naših krogih (od ust do ust) povečal uspešnost projekta.
Zagotoviti INFO center na obstoječi številki 080, ki bo člane servisiralo pri težavah.
Nadgraditi program Mozaik podjetnih POČITNICE, kot osrednjo turistično ponudbo
članom.
V letu 2015 bomo preučili tudi možnost nadgradnje projekta na zaposlene pri članih in
povečanje števila kartic, ter s tem tudi partnerskih ugodnosti, saj lahko naenkrat nagovarjamo
1/8 celotnega slovenskega prebivalstva. Mozaik podjetnih se je že izkazal za odličen aparat za
nabiranje članstva.
Internacionalizacija
Podpora članom OZS s področja internacionalizacije: Področje internacionalizacije oziroma
mednarodnega poslovanja je pomembno področje, ker negotova rast našega domačega trga
in stagniranje domačega povpraševanja je internacionalizacija za podjetja vse večja nuja in
ključnega pomena za razvoj podjetij in njihove proizvodnje ter storitev. OZS bo še naprej
uspešno spodbujala internacionalizacijo svojih članov in izvajala zastopanje, informiranje,
strokovno svetovanje, organizacijo in izvedbo podpornih, promocijskih in pospeševalnih
aktivnosti ter izobraževanja s področja internacionalizacije.
11
Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi institucijami s področja internacionalizacije: OZS se bo
povezovala in sodelovala z vladnimi in nevladnimi institucijami s področja podjetništva in
internacionalizacije v Sloveniji in tujini (Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Ministrstvom za zunanje zadeve, Javna agencija, SPIRIT Slovenija, Veleposlaništva RS v tujini
itd.), SID Banka, slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, predstavništvi slovenskega gospodarstva
v tujini, mednarodnimi partnerji v državah EU in JV Evrope ter ostalimi organizacijami na
področju internacionalizacije v Sloveniji in tujini.
Okrepila bo tudi sodelovanje v okviru zbornične mreže Nova Alpe Adria, katere članice so
gospodarske zbornice iz sosednjih regij - Avstrijska gospodarska zbornica za Koroško,
Trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica iz Trsta, Združenje trgovinskih zbornic iz
Benečije, Trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica iz Vidma, Hrvaška
gospodarska zbornica – županska zbornica Reka in Hrvaška gospodarska zbornica –
županska zbornica Pulj.
Mednarodna poslovna srečanja: OZS samostojno in v okviru članstva v Evropski podjetniški
mreži organizira z namenom hitrejše in učinkovitejše internacionalizacije svojih članov
mednarodna poslovna srečanja. Prednostni trgi države EU in države s področja bivše
Jugoslavije.
Naziv
Država in kraj
Termin
Področje
Poslovno srečanje v okviru
Avstrija, Gradec 15. 1. 2015
sejma Hauslbauer
Biomasa, energetsko
učinkovita gradnja
Mednarodno
poslovno
srečanje MSP Slovenije in
EU ter držav JV Evrope v Slovenija, Celje
času 48. Mednarodnega
sejma obrti in podjetnosti
10. 9. 2015
Gradbeništvo, kovinska
industrija,
lesna
industrija,
plastika,
obnovljivi viri energije
Poslovno srečanje v okviru
Hrvaška, Pulj
sejma PULA BOAT FAIR
Oktober 2015
Ladijska
oprema,
obnovljivi viri energije
Poslovno
Slovenije
področja
plastike
November 2015
Kovinska in plastična
industrija
srečanje MSP
in Avstrije s Slovenija,
kovinarstva in Ljubljana
Poslovno srečanje v okviru
Srbija, Beograd
Belgrade Venture Forum
December 2015 Obrt in podjetništvo
*Seznam mednarodnih poslovnih srečanj še ni dokončen, saj se sproti dopolnjuje glede na
povabila za sodelovanje s strani domačih in mednarodnih partnerjev ter Evropske podjetniške
mreže (EEN).
Skupinski sejemski nastopi na mednarodnih sejmih v tujini: OZS samostojno in v okviru
članstva v Evropski podjetniški mreži ter v sodelovanju z Javno agencijo, SPIRIT Slovenija
organizira skupinske sejemske nastope na mednarodnih sejmih v tujini, ki so učinkovito
trženjsko orodje za pospeševanje izvoza in predstavljajo tradicionalno obliko srečevanja
poslovnih partnerjev ter so tudi eden izmed osrednjih instrumentov pri internacionalizaciji
podjetij.
12
*Javna agencija, SPIRIT Slovenija vsako leto objavi vabilo za posredovanje interesa za
skupinsko predstavitev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. Na podlagi vabila OZS
zbira predloge oz. interes za sodelovanje na skupinskih sejemskih predstavitvah v letu 2015 s
strani članov OZS, strokovnih sekcij pri OZS in OOZ ter posreduje na Javno agencijo, SPIRIT
Slovenijo. Javna agencija, SPIRIT Slovenija na podlagi izraženega interesa izbere in pripravi
programa za sofinanciranje skupinskih sejemskih predstavitev slovenskega gospodarstva na
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.
Država
kraj
Naziv
in
Termin
**Mednarodni sejem ISH
Nemčija,
Frankfurt
Marec 2015
**Mednarodni sejem TEGRA
Hrvaška,
Zagreb
April 2015
Področje
Specializiran
sejem
s
področja
toplotnih
črpalk
Specializiran
sejem
s
področja
gradbeništva,
gradbene
opreme, …
Predlagatelj
Člani
OZS
OZS,
Člani
OZS
OZS,
Maj 2015
Stroji in orodja
Člani
za kmetijstvo,
OZS
obrt
OZS,
**Mednarodni sejem tehnike Srbija,
in tehničnih dosežkov
Beograd
Maj 2015
Specializiran
sejem
s
področja
tehnike,
Člani
elektrotehnike, OZS
plastike,
računalništva,
IT …
**Mednarodni sejem obrti in Avstrija,
podjetništva
Klagenfurt
September
2015
Obrt
in
OZS
podjetništvo
**Mednarodni
sejem
kmetijski Srbija,
Sad
Novi
OZS,
Specializiran
Sekcija
sejem
s
**Mednarodni sejem EMO
Italija, Milano Oktober 2015
kovinarjev pri
področja
OZS
kovinarstva
Specializiran
**Mednarodni
sejem Srbija,
sejem
s Člani
OZS,
Oktober 2015
energetika
Beograd
področja
OZS
energetike
Bosna
in
Obrt
in Člani
OZS,
**Mednarodni sejem ZEPS
Hercegovina, Oktober 2015
podjetništvo
OZS
Zenica
**Mednarodni
TEHNOMA
sejem Makedonija,
Skopje
Oktober 2015
13
Obrt
in Člani
podjetništvo
OZS
OZS,
Skupinski sejemski nastop Hrvaška,
na sejmu PULA BOAT FAIR Pula
Oktober 2013
Ladijska
oprema
OZS
**Skupinski
sejemski
NovemberDomača
in
Sekcija DUO
nastop na sejmu AF-L Italija, Milano december
umetnostna
pri OZS
ARTIGIANO
2015
obrt
**Predlog za organizacijo skupinskih sejemskih predstavitev in sofinanciranje neopremljenega
razstavnega prostora, vpisa v sejemski katalog ter tehnične priključke za zgoraj navedene
sejme je bil poslan na Javno agencijo, SPIRIT Slovenija v roku in sicer meseca septembra
2014. Njihov izbor in odločitev bo znana v prvem trimesečju leta 2015.
Soorganizacija večjih sejemskih dogodkov v Sloveniji:
-
Organizacija in izvedba nastopa OZS na 5. LOS, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana,
13.-16. 5. 2015
OZS bo kot soorganizator 5. Obrtno-podjetniškega sejma prisotna z razstavnim prostorom, kjer
bodo potekale predstavitve našega delovanja in aktivnosti za ohranjanje sedanjih in
pridobivanje novih članov ter ulico obrti. V času sejma bo v sodelovanju z Gospodarskim
razstaviščem d. o. o poskrbela tudi za pester obsejemski program.
-
Organizacija in izvedba nastopa OZS na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti,
Celjski sejem, Celje, 8.–13. 9. 2015
OZS bo kot soorganizator 48. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti v Celju v dvorani L1
prisotna z razstavnim prostorom, ki bo osrednja informativna točka in kjer bodo potekale
predstavitve delovanje in storitve z namenom, da razstavljavcem in obiskovalcem sejma
približa dejavnosti OZS. Glavni namen teh aktivnosti bo ohranjanje sedanjih in pridobivanje
novih članov. Na osrednji informativni točki bodo potekala tudi podjetniška in pravna
svetovanja, ki jih bodo izvajali svetovalci OZS in sekretarji strokovnih sekcij pri OZS. Na 48.
MOS se bodo predstavile tudi strokovne sekcije pri OZS s člani in OOZ s člani. V sejemsko
dogajanje bo OZS vpeta tudi kot partner. Poleg največjega regijskega mednarodnega
poslovnega srečanja malih in srednjih podjetij iz Slovenije iz držav EU in JV Evrope bo
organizirala tudi strokovne obsejemske prireditve s področja aktualnih tem za obrtnike in
podjetnike.
Mednarodni projekt s področja internacionalizacije: OZS je član mreže Enterprise Europe
Network - Evropska podjetniška mreža (EEN). Projekt, ki se je začel januarja 2008 naj bi bil
končan decembra 2014, vendar je poleti 2014 Evropska agencija za inovacije in
konkurenčnost odobrila nadaljevanje projekta še za dve leti, od januarja 2015 do decembra
2016. Iz naslova EEN se sofinancira organizacija poslovnih srečanj, promocijskih dogodkov in
izobraževanj ter usposabljanj na teme: poslovanje s tujino, EU zakonodaja, dostop do
finančnih virov, vključevanje gospodarstva v EU programe, delovanje notranjega trga, okoljska
problematika, standardizacija. Glavnino sofinanciranja predstavljajo stroški dela zaposlenih.
Planirane aktivnosti v okviru EEN:
-
-
Informiranje in svetovanje (pisno, telefonsko, preko spletne strani, elektronskih novic) o
programih EU za podporo podjetništvu, tekočih razpisih ministrstev za podporo
podjetništvu, o vključevanju in sklepanju domačih in mednarodnih konzorcijev za R&R
projekte, pri prijavi vlog, iskanju partnerstev, novi EU zakonodaji itd.
Ostale informativne in podporne aktivnosti (zbiranje in objava novic za spletno stran
EEN in OZS, elektronske novice EEN).
14
-
-
Priprava in koordinacija strokovnih člankov in tiskanega gradiva iz področja
internacionalizacije in mednarodnega projektnega sodelovanja (dve številki tiskanih
EEN novic, zgibanka na temo – dostop do finančnih virov, zgibanke s področja
internacionalizacije).
Organizacija strokovnih izobraževalnih dogodkov in usposabljanj s področja
internacionalizacije.
Organizacija ali soorganizacija poslovnih srečanj (glej točko 3) in ostalih in strokovnih
dogodkov (MOS, LOS itd.) na temo internacionalizacije, pridobivanja finančnih
sredstev, inovacij itd.
Izvajanje Mednarodne poslovne borze (vključevanje podjetij v poslovno borzo in iskanje
potencialnih poslovnih partnerjev ter posredovanje kontaktov iz borze).
Promoviranje aktivnosti OZS znotraj mreže EEN ter na dogodkih OZS in drugih
dogodkih v organizaciji ostalih članov mreže.
Strokovne sekcije in klubi
Strokovne sekcije predstavljajo pomemben člen v sklopu zbornice na področju zastopanja
interesov članstva predvsem na specialnih področjih, ki se nanašajo na posamezne panoge.
Prav tako pa so nepogrešljiv člen na področju svetovanja in informiranja članov, predvsem s
specifičnimi in nujno potrebnimi informacijami za posamezne panoge.
Strokovna znanja in argumenti posamezne obrtne panoge, ki jih predstavljajo strokovne
sekcije, postajajo vse bolj pomemben dejavnik v pogovorih med partnerji v socialnem dialogu,
ki je temelj za napredek in zaščito državnih in tudi lokalnih interesov v času globalizacije. Prav
zaradi krepitve pomena stroke je možno ustvarjati ugodno gospodarsko okolje, kar pomeni tudi
dodatno zaposlovati, povečevati družbeno blaginjo in krepiti ugled obrti v vseh okoljih. S
povezanostjo v strokovnih sekcijah člani ne le opozarjajo na specifične probleme posameznih
panog, ampak predlagajo tudi rešitve in se za njihovo uveljavitev usklajujejo z različnimi
sogovorniki. V sklopu aktivnosti strokovnih sekcij se opravlja vrsta strokovno-izobraževalnih
dogodkov, prav tako pa tudi vrsta promocijskih aktivnosti.
Strokovne sekcije se tudi zato povezujejo v širšem evropskem prostoru, na stanovski in na
strokovni podlagi. Te aktivnosti strokovnih sekcij se bodo v letu 2015 še povečale.
Strokovne sekcije vodijo pomembne aktivnosti tudi na področju izobraževanja, kjer aktivno
sodelujejo pri pripravah izobraževalnih programov, tako na srednjem poklicnem, rednem
strokovnem kot tudi višjem strokovnem izobraževanju. Posebej pomembne so aktivnosti sekcij
na področju dodatnega izobraževanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja članov, predvsem
na področju novih tehnologij in materialov ter aktivnosti, ki so povezane z znanstveno in
akademsko sfero.
Specializirani strokovni sejmi, kjer strokovne sekcije delujejo kot soorganizatorji, pa pomenijo
dodatno promocijo obrtnih dejavnosti, obrtnih poklicev in mojstrskih nazivov, prikaz znanj in
spretnosti ter konkurenčne sposobnosti slovenske obrti (na primer: sejmi Flora, Poroka, Avto in
vzdrževanje), pomembno vlogo pa imajo sekcije na osrednjih sejemskih prireditvah, kot sta
LOS in MOS.
Programi dela posameznih sekcij pri OZS so zaradi obsežnosti priloga k programu dela OZS.
Klub mojstrov Slovenije (KMS)
Namen Kluba mojstrov Slovenije (v nadaljevanju: KMS) je izvajanje aktivnosti za dvig
prepoznavnosti mojstrstva, zato so naloge kluba tudi v letu 2015 osredotočene na izvajanje
nalog, ki bodo mojstrom ter sodnim izvedencem in cenilcem pomagale k njihovi boljši
konkurenčni prednosti na trgu.
15
Cilji KMS, ki so zapisani v Pravilniku KMS in se udejanjajo z različnimi aktivnostmi, so:
izmenjevanje strokovnih izkušenj;
povezovanje obrtnih mojstrov;
povezovanje članov, potencialnih članov in širše javnosti;
skrb za redno izobraževanje in usposabljanje članov KMS ter še posebej za
izobraževanje in usposabljanje članov KMS za pridobitev statusa sodnega izvedenca
za področje obrti ali za cenilca za področje obrti;
skrb za strokovno izpopolnjevanje in sprotno seznanjanje zlasti z novimi dognanji in
metodami v stroki;
vzpostavljanje sodelovanja z različnimi organizacijami, institucijami in združenji;
delovanje združenja sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti, ki delujejo tudi na
področju alternativnega reševanja sporov;
uveljavljanje mojstrov na trgu;
promoviranje mojstrskih izdelkov in storitev na dogodkih ali prireditvah, ki jih organizira
KMS ali OZS;
ustanovitev in vodenje centra za alternativno reševanje sporov.
Za uresničevanje namena in ciljev kluba, se bodo v letu 2015 izvajale naslednje naloge:
organizacija 3. Strokovnega srečanja Kluba mojstrov Slovenije, ki bo tradicionalno
potekal v aprilu
organiziranje tematskih in neformalnih srečanj članov KMS z namenom prenosa znanja
in dobrih praks uspešnih podjetnikov, mojstrov in drugih strokovnjakov iz različnih
področij. L letu 2015 bodo organizirani dva do trije tematski večeri, lahko regijsko ali z
obiskom posamezne institucije ali podjetja;
organiziranje usposabljanj za potrebe osebnostne rasti ali na posameznih strokovnih
področjih, ki so namenjena tako sodnim izvedencem in cenilcem kot ostalim mojstrom.
V letu 2015 načrtujemo vsaj 3 enodnevna izobraževanja
organizacija drugih družabnih dogodkov za člane KMS, z namenom povezovanja,
mreženja in druženja. Klub mojstrov v letu 2015 načrtuje strokovno ekskurzijo, in
organizacijo kulturnega dogodka;
organizacija daljšega usposabljanja na področju izvajanja mediacij kot enega od
načinov alternativnega reševanja sporov;
izpeljava postopkov v zvezi z vzpostavitvijo centra za izvensodno reševanje sporov;
vodenje združenja sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti v okviru katerega bo
v letu 2015 pričel delovati tudi center za alternativno reševanje sporov;
promocija mojstrov na trgu (članki, spletne strani in facebook stran, ter promocija
uporabe promocijskih materialov »mojster«;
aktivnosti za pridobivanje novih članov;
sodelovanje z mojstrskimi izpitnimi odbori in sodelovanje pri prenovi mojstrskih izpitov
sodelovanje z drugimi institucijami, združenji
KMS se v skladu z nameni in cilji KMS pri svojem delu povezuje s strokovnimi sekcijami in
ostalimi službami, ki delujejo pri OZS ter drugimi institucijami.
Informiranje - Revija Obrtnik Podjetnik
V letu 2015 načrtujemo izdajo enajstih številk revije. Revijo Obrtnik bomo nadgradili in jo
preimenovali v Obrtnik Podjetnik, ter reviji nadeli modernejši videz in jo nadgradili s strokovnimi
prispevki iz različnih področij in dejavnosti ter splošnimi podjetniškimi vsebinami. Poleg tega
bomo še naprej spremljali aktualno dogajanje v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, v
strokovnih sekcijah in Območnih obrtno-podjetniških zbornicah.
16
Člane in širšo javnost bomo seznanjali s spremembami za obrt in podjetništvo pomembne
zakonodaje, obveščali jih bomo o novostih s področja izobraževanja, poslovanja, varovanja
okolja, računalništva, varnosti in zdravja pri delu, del revije pa bo še naprej namenjen
predstavitvam obrtnikov in podjetnikov.
Pomemben del revije bo tudi v prihodnje Obrtnikov Svetovalec. Skupaj s svetovalci OZS in
zunanjimi strokovnjaki bomo še naprej poskrbeli, da bo vsebina kakovostna, verodostojna, in
uporabna.
Načrtujemo tudi več tematskih prilog (Sejmi 2015, LOS, MOS, Avto …), ki so zaradi
nagovarjanja specifičnih javnosti bolj zanimive za oglaševalce. Kot doslej bomo prodajali
oglasni prostor v reviji. Trudili se bomo, da bomo pri tem uspešnejši kot v letu 2014.
17
JAVNA POOBLASTILA
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ima z Obrtnim zakonom (v nadaljevanju ObrZ) in
Zakonom o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju ZPCP) podeljena javna pooblastila, ki
jih izvaja strokovno in pravočasno.
V letu 2015 bo izvajala javna pooblastila:
Obrtna dovoljenja in obrtni register
Skladno z veljavnim ObrZ bo OZS tudi v letu 2015 vodila postopke obrtnega registra:
-
izdaja odločbe o obrtnem dovoljenju in reprezentativnega obrtnega dovoljenja
izdaja odločbe o spremembah in dopolnitvah obrtnega dovoljenja in reprezentativnega
obrtnega dovoljenja (sprememba obrtne dejavnosti, registracija novih dejavnosti,
sprememba sedeža)
izdaja odločbe o dovolitvi začasne prekinitve opravljanja obrtne dejavnosti
vpis v obrtni register (na podlagi Uredbe o obrtnih dejavnostih in listi)
odjava iz obrtnega registra
izdaja evropskih potrdil
izdaja dovoljenj subjektom za začasno opravljanje obrtnih dejavnosti v Sloveniji,
opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost izdaja
potrdil subjektom, ki občasno opravljano obrtno dejavnost v Sloveniji
izdaja evropskih potrdil v nemškem jeziku
Poleg vodenja postopkov obrtnega registra bo OZS izvaja tudi:
vodenje obrtnega registra kot centralna informacijska baza
izdaja izpiskov iz obrtnega registra
izdaja zgodovinskih izpiskov iz obrtnega registra
izdaja izpiskov iz arhivske baze obrtnega registra
sodelovanje znotraj OZS (strokovna podpora oddelku članarin iz naslova podatkov
obrtnega registra, sodelovanje s sekcijami, sodelovanje s svetovalnim centrom, službo
za informatiko)
Nadaljevale se bodo aktivnosti pri urejanju podatkov trenutnega obrtnega registra oziroma
postopki usklajevanja in vzpostavljanju stanja.
OZS bo morala prilagoditi obstoječo programsko opremo ali vzpostaviti novo, za potrebe
evidenc subjektov, ki občasno opravljajo obrtno dejavnost na območju RS.
Za vse postopke, ki se bodo izvajali, bo potrebno vzpostaviti sistem arhiviranja, vključno z
zakonsko zahtevanim hranjenjem.
OZS že izvaja upravne postopke izdaje obrtnih dovoljenj in vpisov v obrtni register za OOZ
Mozirje, OOZ Tržič, OOZ Grosuplje, OOZ Kamnik in OOZ Domžale. V letu 2015 se
predvideva, glede na prostovoljno članstvo, da bo OZS prevzela vodenje postopkov še za
kakšno izmed OOZ.
V času odsotnosti pooblaščenih za vodenje upravnih postopkov po posameznih OOZ bo OZS
v letu 2015 izdajala dovoljenja ter svetovala njihovim strankam.
Licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu
Predvideni postopki na področju licenc:
18
-
izdaja licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu in izdaja licenc
Skupnosti
izdaja potrdil za voznike, ki niso državljani držav članic Skupnosti
izdaja avto taksi oznak
izdaja izvodov licence in licence Skupnosti
vodenje postopkov po uradni dolžnosti, odvzem licenc in licenc Skupnosti za
opravljanje prevozov v cestnem prometu
Ostale naloge na področju licenc:
priprava poročil ministrstvu, pristojnemu za promet, skladno z Uredbami 1071/2009/ES,
1072/2009/ES, 1073/2009/ES in ZPCP
vodenje uradnih evidenc
izdajanje potrdil iz uradnih evidenc
sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo pri vodenju nacionalnega elektronskega
registra prevozniških podjetij.
Dovolilnice
Glede na veljavne režime prevozov v letu 2015 na področju izdajanja dovolilnic OZS
predvideva izdajo:
dovolilnic (enkratne dovolilnice) – 10.000
CEMT dovolilnic (CEMT – letne dovolilnice) – 92
OZS bo izvajala tudi v letu 2015 naslednje naloge iz področja izdaje dovolilnic:
izračun letnih planov delitve dovolilnic in CEMT dovolilnic,
izvedba štirih rednih delitev,
tedenski izračun dodelitve dovolilnic po seznamu prosilcev iz kvote kritičnih dovolilnic,
izračun seznama prosilcev za dodelitev ostanka kritičnih CEMT dovolilnic po
opravljenem izračunu letnega načrta in po vsaki izvedeni redni delitvi,
izdaja potrdil prevoznikom za postopek pridobitve ruske vize (100 kom)
odvzem dodeljenih CEMT dovolilnic,
vodenje evidence o dovolilnicah, ki jih je prevoznik prejel, pravilno ali nepravilno
uporabil, in o neuporabljenih dovolilnicah po vrsti, številu, številki dovolilnice in
registrski označbi vozila, s katerim je bila dovolilnica uporabljena,
vodenje evidence o številu dovolilnic, ki jih prevoznik želi prejeti oziroma o njegovih
vlogah za dodelitev dovolilnic po vrsti dovolilnice in po želeni količini,
evidentiranje posamičnih prenosov dovolilnic med prevozniki,
izračun in realizacija prenosov letnih načrtov dodelitve dovolilnic in CEMT dovolilnic
med prevozniki (med prevozniki OZS in med prevozniki GZS in OZS),
obveščanje z zakonskimi predpisi določene organe o izdanih dovolilnicah in njihovi
porabi,
vodenje uradne evidence izdanih dovolilnic in CEMT dovolilnic,
točkovanje uporabe dovolilnic CEMT,
za potrebe ITF izdelava poročil uporabe dovolilnic CEMT za posamezna obdobja,
sodelovanje na mešanih komisijah za področje mednarodnega cestnega prometa,
nudenje pomoči prevoznikom v primeru težav z nadzornimi organi (zaradi uporabe
dovolilnic ali zahtevanih obveznih dokumentih v vozilu),
usklajevanje kvot dovolilnic z Ministrstvom za promet in Gospodarsko zbornico
Slovenije,
svetovanja članom iz področja žigosanja dovolilnic tujim prevoznikom (vezano na
določila Zakona o prevozih v cestnem prometu),
odgovori območnim zbornicam vezana na vprašanja s področja dovolilnic in dovolilnic
CEMT
19
Javna pooblastila na področju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in višjega
strokovnega izobraževanja:
Mojstrski izpiti
Mojstrski izpiti se izvajajo na podlagi javnega pooblastila in glede na zakonske osnove (Obrtni
zakon, Pravilnik o mojstrskih izpitih, ZUP, Zakon o poklicnem in srednjem strokovnem
izobraževanju).
Izvajanje mojstrskih izpitov ni pridobitna dejavnost, cena nadomestila za izvajanje izpitov je
določena s strani vlade RS, zato morajo biti sredstva namensko porabljena (stroški dela,
nadomestila za delovanje izpitnih odborov in izvajanje izpitov)
Na dan 30.11.2014 je vpisanih 259 aktivnih kandidatov, ki opravljajo izpite. 9. januarja 2015 se
razpiše 17. razpis za mojstrske izpite, ki traja do 31.12.2015, v katerem sta določena dva
pristopna roka, in sicer 10. marec in 6. oktobra 2015. Na razpisu v letu 2015 ocenjujemo še 50
na novo vpisanih kandidatov.
Izvajanje del in nalog:
-
-
Svetovanje potencialnim in prav tako že vpisanim kandidatom
vpis novih kandidatov na MI v letu 2015 – ocenjeno 50 kandidatov (število vezano na
obrtni zakon in novo uredbo o vstopnih pogojih v obrt)
izvedba izpitnih rokov za IV. del na OZS – pet izvedb v mesecih januar, marec, maj,
september, november.
organizacija in izvedba pripravljalnih seminarjev za IV. del na OZS – pet izvedb v
mesecih januar, marec, maj, september, november.
izvedba izpitnih rokov za III. del na OZS – pet izvedb v mesecih februar., april, junij,
oktober, december.
organizacija in izvedba pripravljalnih seminarjev za III. del na OZS – pet izvedb v
mesecih februar, april, junij, oktober, december.
izvedba izpitnih rokov za II. strokovno-teoretični del na OZS, združevanje mojstrskih
nazivov – pet izvedb v mesecih februar, april, junij, september, november.
izvedba izpitnih rokov za I. praktični del na skupaj šestnajstih šolskih centrih za različne
mojstrske nazive – delovni preizkus in zagovor MID (TŠC Maribor, Srednja šola
Domžale, ŠC Velenje, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
Srednja frizerska šola Ljubljana, Srednja lesarska šola Škofja Loka, Šolski center Ptuj,
Šolski center Rogaška Slatina, Srednja gradbena šola Maribor, BIC Ljubljana, Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Delovišča po Sloveniji-dimnikar, Šola
za hortikulturo Celje, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja gradbena in
geodetska šola Ljubljana, Šolski center Celje, Čebelarska zveza Slovenije) – ca 35
izvedb
izvedba izpitnih rokov za I. praktični del – mojstrska izpitna dela za različne mojstrske
nazive, ki se izvajajo v obratovalnicah kandidatov in na objektih po Sloveniji – ca 60
izvedb
sestanki in strokovno delo s člani IO
izvedba informativnih dni s člani IO in kandidati pred izvedbo I. praktičnega dela MI
izvedba informativnih dni za novo vpisane kandidate – dva informativna dneva na dan
razpisanega pristopnega roka
priprava Poročila o mojstrskih izpitih za leto 2014 za obravnavo in potrditev na
Koordinacijskem izpitnem odboru, UO OZS, na Strokovnem svetu RS za poklicno in
strokovno izobraževanje in Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih ter na
ministrstvu za izobraževanje ter ministrstvu za gospodarstvo (javno pooblastilo),
20
-
Usklajevanje dogovorov s šolami, na katerih se izvajajo I. praktični deli mojstrskih
izpitov, ter priprave za I. praktični in II. strokovno-teoretični del MI
spodbujanje in motiviranje že vpisanih kandidatov za dokončanje izpitov
spremljanje plačilnega prometa pri izvajanju izpitov in seminarjev, ter izdelava računov
informiranje mojstrov o možnosti za včlanitev v KMS, za pridobitev žiga za
odgovornega vodja posameznih del, skladno z ZGO
promocija kataloga ugodnosti in popustov mojstrom za včlanitev v OZS
Kandidati imajo na voljo 3 leta za opravljanje mojstrskega izpita. Kandidati so dolžni
nadomestilo za izvajanje izpitov plačati 30 dni pred izvedbo posameznega izpita, stroški
izvedbe izpita pa nastajajo kasneje, po opravljenih izpitih. Nekateri kandidati (zlasti, kjer so
plačniki podjetja) pa nadomestilo za opravljanje izpita plačajo v celoti že ob sami prijavi,
medtem ko stroški nastajajo sukcesivno, v obdobju treh let. Tovrstni prihodki se morajo tako ob
zaključku leta prenesti v naslednje leto. Vsako leto v decembru se pripravi seznam kandidatov,
ki so že vplačali izpitna nadomestila, vendar izpitov še niso opravljali in tabela z zneski, ki se
prenesejo na časovno razmejitev.
Izboljšave in optimizacija dela: Z racionalizacijo bomo nadaljevali tudi v letu 2015. Obenem
pa je potrebno skrbeti za posodabljanje izpitnih in učnih gradiv, saj so mojstrski izpiti del
izobraževalnega sistema in morajo z izpitnimi in učnimi gradivi slediti razvoju.
Promocija mojstrskih izpitov:
-
promocija za vpis na mojstrski izpit – razdelitev novega plakata in zloženk OOZ-jem
promocija na spletni strani OZS (aktualne novice, novosti, ipd.)
oglasi za vpis na mojstrski izpit v reviji Obrtnik in Podjetnik
oglasi za vpis na mojstrski izpit tudi v drugih revijah
ponudba za naročilo žiga za odgovornega vodjo posameznih del vsem mojstrom
gradbene stroke.
Podelitev mojstrskih diplom: V letu 2015 predvidevamo, da bo na podelitvi mojstrskih diplom
približno 50 mojstrov. Predlagamo, da se tudi v letu 2015 podelitev mojstrskih diplom izvede
skupaj z drugimi pomembnimi dogodki v okviru OZS (npr. s podelitvijo priznanja Obrtnik leta).
Prenova mojstrskih izpitov: Spremenjene zakonodajne in podzakonske rešitve predvsem na
področju obrti in podjetništva, so prizadevanja za prenovo in načrtovane aktivnosti nekoliko
zavirali. Zaradi zelo različnih pogledov na prenovo, dilem in trenutnih okoliščin, ki sooblikujejo
pristop do prenove (deregulacija vstopa v obrt in s tem posledično nizek vpis na mojstrske
izpite ter slaba motivacija že vpisanih kandidatov za dokončanje mojstrskega izpita, premajhne
skupine za organizacijo priprav na ključne dele mojstrskega izpita, spremembe v statusu OZS,
prehod iz obveznega na prostovoljno članstvo, slabše ekonomsko-gospodarske razmere itd.)
je OZS konec leta 2014 Centru RS za poklicno izobraževanje predlagala tri stališča, ki
predstavljajo osnovo za prenovo MI:
Mojstrske izpite je potrebno postaviti na poklicne standarde
Mojstrske izpite ohraniti na enem poklicnem standardu
Mojstrske izpite ohraniti na nivoju srednje strokovne izobrazbe (SSI), v sistemu
formalnega izobraževanja, ki daje javno veljavno izobrazbo
Nadaljnje aktivnosti bodo vključevale delo z izpitnimi odbori, strokovnimi sekcijami OZS,
oblikovala se bodo skupna izhodišča in predlogi sistemskih rešitev na ravni OZS in CPI.
Srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje
Zaradi neobveznega članstva OZS, del sredstev za izvajanje javnih pooblasti na področju
izobraževanja, po pogodbi in v soglasju z MIZŠ, od leta 2014 dalje prispeva MGRT.
21
Naloge v letu 2015:
-
Priprava predlogov za pripravo novih poklicnih standardov
Osnova za nov izobraževalni program ali pa nacionalno poklicno kvalifikacijo je poklicni
standard. OZS s svojimi člani in strokovnimi sekcijami na podlagi potreb na trgu dela,
tehnološkega razvoja dejavnosti pripravi predloge poklicnih standardov, sodeluje pri obravnavi
pobud drugih deležnikov in pri revizijah poklicnih standardov. Z razvojem ustreznih poklicnih
standardov in hitrim odzivom na spremembe se zmanjšujejo vrzeli na trgu delovne sile in
povečujejo možnosti za zaposlovanje.
-
Analiziranje, presojanje in usklajevanje nacionalnega ogrodja kvalifikacij po panogah
V pripravi transparentnega in delujočega ogrodja kvalifikacij, bo ključno sektorsko umeščanje
kvalifikacij pri tem pa sodelovanje strokovnih sekcij OZS, imenovanih članov ter strokovna
podpora OZS sodelovanju s CPI-jem.
-
Organiziranje izvajanja praktičnega usposabljanja z delom za pridobitev poklicne
oziroma strokovne izobrazbe, svetovanje, informiranje, usmerjanje in strokovna
podpora delodajalcem, dijakom, staršem, svetovalnim delavcem osnovnih šol, srednjim
poklicnim šolam o praktičnem usposabljanju z delom, višjim strokovnim šolam o
praktičnem izobraževanju, o delavnopravni zakonodaji, štipendiranju, sofinanciranju…
OZS nudi delodajalcem, ki praktično usposabljajo dijake, popolno podporo pri izvajanju
praktičnega usposabljanja z delom (informiranje, priprava gradiv v podporo delodajalcu, odprta
vprašanja, reševanje nastalih problemov med delodajalci – dijaki – šolami). OZS je tudi
sogovornik šolam pri načrtovanju izvedbe in izpeljavi PUD. Na OZS se obračajo dijaki in njihovi
starši, študenti višjih strokovnih šol, srednje in višje šole, delodajalci in institucije, povezane z
izobraževanjem, zato OZS v svetovalni, informativni in strokovni podpori odigra pomembno
vlogo, še posebej zaradi zakonodajnih sprememb, sprememb v izobraževalnih programih in
organiziranosti izobraževanja. Vloga OZS pri svetovanju, informativni in strokovna podpori
delodajalcem je specifična. Mali subjekti nimajo svojih kadrovskih, pravnih in finančnih služb,
zato je število vprašanj neprimerno večje v primerjavi z velikimi pravnimi subjekti.
-
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
Le kvalitetno učno mesto je zagotovilo za uspešno pridobivanje znanja v delovnem procesu. S
tem ciljem OZS izvaja postopek verifikacije obratovalnic; z njim preverja minimalne kadrovske
in materialne pogoje, ki jih morajo delodajalci zagotoviti za nemoteno in kakovostno izvajanje
praktičnega usposabljanja dijakov oziroma praktičnega izobraževanja študentov višjih šol.
Število učnih mest pri posameznih delodajalcih zaradi velikosti obratovalnic delodajalcev v
povprečju ne presega dveh, izvedenih postopkov pa je temu primerno več. Velika razpršenost
obratovalnic je neposredno povezana tudi s stroški, ki nastajajo pri verifikaciji. V letu 2014 je
predvidena verifikacija skupaj 90 obratovalnic za poklicno izobraževanje v vertikali. Načrtujemo
še manjše spremembe in dopolnitve v skladu z novim Pravilnikom o verifikaciji in vodenju
registra učnih mest v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga ministrstvo
pripravlja že nekaj let, dopolnitev Navodil o preverjanju izpolnjevanja kadrovskih in materialnih
delodajalcev za praktično izobraževanje v višjem strokovnem izobraževanju. V skladu z
razvojem izobraževalnih programov bomo posodabljali sestavo komisij za verifikacije in njihovo
delo povezovali ter racionalno izvajali.
Verifikacija obratovalnice je običajno prvi stik delodajalcev z OZS za področje izobraževanja, a
to vidimo tudi kot stik s potencialnimi prostovoljnimi člani in primeren način njihovega
informiranja o prednostih članstva in sodelovanja.
-
Vodenje registra učnih mest za praktično usposabljanje dijakov in študentov
22
OZS vodi register verificiranih učnih mest, kjer se dijaki praktično usposabljajo z delom,
študenti pa praktično izobražujejo v delovnem procesu. Učni register je javno dostopen na
spletnem portalu OZS. Za vse dejavnosti, ki potrebujejo informacijsko podporo (register učnih
mest, interaktivni register učnih pogodb, razpis učnih mest, vodenje vmesnih preizkusov,
sofinanciranje PUD…), je OZS razvila podporno okolje, ki ga, glede na spremembe v
izobraževalnem sistemu in spremembe v zakonodaji, stalno nadgrajuje in dopolnjuje. Za
nemoteno delovanje je potrebno sistem stalno vzdrževati.
-
Vodenje registra učnih pogodb (individualnih oziroma kolektivnih učnih pogodb)
OZS vodi register individualnih učnih pogodb v povezavi z verificiranimi učnimi mesti.
Verificirano učno mesto je pogoj za sklepanje učnih pogodb v srednjem poklicnem
izobraževanju. V letu 2015 bo predvidoma sklenjenih 160 individualnih učnih pogodb.
-
Opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom
OZS izvaja nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom z nadzornimi obiski obratovalnic
med izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Zaradi racionalnejše izvedbe se del
nadzora vrši med vmesnimi preizkusi. Nadzor je potrebno v prihodnje okrepiti, saj je ključen za
zagotavljanje kakovosti izobraževanja. Prav tako je pomemben z vidika doslednega
izpolnjevanja obveznosti delodajalcev, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom. V letu 2015
se bo opravilo predvidoma 80 nadzornih obiskov v obratovalnicah.
-
Organiziranje opravljanja vmesnih preizkusov
Dijaki, ki imajo sklenjene individualne učne pogodbe praviloma v 2. letniku opravljajo vmesni
preizkus. Na vmesnem preizkusu strokovni nadzornik preverja situacijo na učnem mestu, nivo
doseženih kompetenc in poda usmeritve dijaku in delodajalcu za čim bolj učinkovito praktično
usposabljanje z delom. V času vmesnega preizkusa se izvede tudi anonimna anketa med
dijaki in delodajalci o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, na podlagi katere OZS
ustrezno ukrepa. V letu 2015 se bo opravilo predvidoma 100 vmesnih preizkusov.
V sodelovanju s šolami OZS izvaja opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov oziroma
poklicne mature ter pripravi predloge in imenuje člane OZS v izpitne komisije za zaključek
izobraževanja na srednjih šolah. Pomemben del izobraževanja je zaključek, preverjanje učnih
izidov, ki ga dijaki potrdijo z zaključnim izpitom in poklicno maturo. Sfera dela mora biti
maksimalno vključena ob zaključku izobraževanja, imenovani delodajalci v vlogi eksternega
kontrolorja preverjajo nivo doseženih kompetenc kadra, ki ga bodo kasneje lahko zaposlili.
Koordinacija sodelovanja delodajalcev OZS in financiranje stroškov njihove udeležbe na
zaključnih izpitih je do sedaj zagotavljala OZS. Želja delodajalcev v prihodnje je, da se njihova
vloga ob zaključevanju poveča. V letu 2015 bodo predstavniki OZS na predvidoma 20 šolah
kjer se bodo izvajali zaključni izpiti.
Glede na potrebe delodajalcev OZS letno pripravi razpis prostih učnih mest, ki ga pristojno
ministrstvo objavi v Razpisu za vpis za posamezno šolsko leto. OZS vsako leto izvede
povpraševanje po prostih učnih mestih med verificiranimi obratovalnicami in podatke posreduje
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Register prostih učnih mest je javno dostopen
na spletnem portalu OZS. Sistem je živ in se nadgrajuje.
Izvajanje prenosa sredstev članom OZS za spodbude praktičnega usposabljanja z delom v
srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Stimulativna finančna sredstva, ki jih
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namenja delodajalcem, ki imajo sklenjene
individualne učne pogodbe, OZS nakaže glede na predhodne statistične analize podatkov. V
23
letu 2015 bo ministrstvo v enakem finančnem obsegu sofinanciralo delodajalce, ki dijake
praktično usposabljajo z delom. Pogodba med MGRT in OZS je že podpisana.
Promocija obrtnih poklicev (srednje poklicno, strokovno in višje strokovno
izobraževanje): Poklicno in strokovno izobraževanje v vertikali je interesno področje
delodajalcev. Vključuje izobraževanje mladih za usposobitev za delo, njihovo stalno
usposabljanje za prilagoditev novim delovnim razmeram, usposobitev že zaposlenih in
brezposelnih za nove izzive in usposabljanje posameznih skupin ljudi, ki so odrinjeni s trga
dela. Poklicno in strokovno izobraževanje je stalni proces, ki je deležen vsebinskih in formalnih
dopolnitev. Izobraževanje za poklice na različnih ravneh zahtevnosti je izredno dinamičen del
izobraževalnega sistema. Hitre spremembe v gospodarstvu in organizaciji dela ter pojav novih
poklicev zahtevajo hitro odzivanje šolskega sistema, izobraževalnih programov, institucij in tudi
delodajalcev na potrebe po izobraževalnih kadrih, ki bodo imeli temeljna znanja, spretnosti in
sposobnosti za uspešno soočanje s težavami na poklicnem področju in se bodo lahko hitro
prilagajali novim izzivom. OZS se poleg splošnih dejavnosti, ki so namenjene članom, ukvarja
tudi z načrtovanjem in zagotavljanjem kadra, ki se bo v prihodnosti vključil v obrt in
podjetništvo. Promocija poklicev je tako pomembna za članstvo in ključna za razvoj obrti in
podjetništva, kot tudi delovanje gospodarstva in družbe kot celote. Informativa je najbolj
obiskani izobraževalni sejem v Sloveniji zato bo na njem sodelovala tudi OZS. Udeležba je
pogojena s pridobitvijo dodatnih sredstev. Na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu in na
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju bo OZS predvidoma, v sodelovanju z območnimi obrtnopodjetniškimi zbornicami, Centrom RS za poklicno izobraževanje kot strateškim partnerjem in
šolami postavila »Ulico obrti«, kjer se bodo predstavljali atraktivni obrtni poklici. Prav tako je
udeležba pogojena s pridobitvijo dodatnih sredstev. V 3 kvartalu 2015 je predvidoma začetek
dela na projektu »Obrtna pot« (finančna perspektiva ESS 2014 – 2020).
OZS s svojimi napotki, informacijami, predstavitvami, gradivi itd., sodeluje tudi z območnimi
obrtno podjetniškimi zbornicami na raznoraznih lokalnih predstavitvah na šolah, sejmih,
bazarjih itd. V letu 2015 je potrebno izvesti ponatis promocijskih gradiv: brošura Kako do
poklica? (500 izvodov) in letakov po poklicih (5000 letakov).
Možnost uvajanja vajeništva in vloga OZS: V letu 2015 bo bolj jasno, kdaj se načrtuje
uvedba vajeništva, saj nekateri ključne odločitve na normativnem, programskem in posledično
izvedbenem nivoju še niso bile sprejete; zato ni povsem jasno, ali je še mogoče pričakovati
delno uvedbo v šol.l.2015/16.
Stekle so prve priprave na delo pri prenovi izhodišč za pripravo izobraževalnih programov na
srednjem in višjem nivoju, ki so nujne in že načrtovane, dodatno pa se bo vključilo še vidik
vajeništva.
Okvira zakonodajnih sprememb še ni, medresorsko in partnersko sodelovanje bo šele steklo.
Pričakovati je vključevanje OZS in sistema na vsa področja priprav vajeništva v letu 2015,
tako strokovnih sodelavcev, strokovnih sekcij, OOZ in članov, strokovno sodelovanje pa bo
poteklo na nacionalnem in panožnem nivoju in v različnih organih in delovnih telesih ter s
pristojnimi javnimi zavodi. Ob vseh nastajajočih rešitvah se bo vodila širša razprava znotraj
zborničnega sistema, okrepiti bo potrebno obveščanje in informiranje tudi s posveti za
ustrezne ciljne skupine.
Uvajanje vajeništva bo lahko vplivalo tudi na dodatne naloge in priprave pri zagotavljanju učnih
mest in povezanih javnih pooblastil ter vseh procesov, ki jih podpirajo; od postopkov, registrov,
IT podporo, in ne nazadnje ponoven dvig pomena mojstrskih izpitov.
Priznavanje poklicnih kvalifikacij: V letu 2014 bo predvidoma usklajena tabele minimalne
ustrezne poklicne usposobljenosti po Uredbi o obrtnih dejavnostih. Naknadno se bo za obrtnozbornični sistem priprava razširjena tabela o ustrezni poklicni usposobljenosti za odpiranje
24
obrtne dejavnosti. Zagotovljeno bo sprotno obravnavanje priznavanja poklicnih kvalifikacij
(pisanje mnenj ustrezne poklicne usposobljenosti) in sprotno delo v sistemu IMI.
Socialno partnerstvo: Ob teh formalnih nalogah OZS na kratko dodajamo še povezana
področja sodelovanja, ki jih OZS izvaja ali v njih sodeluje kot aktivni socialni partner na širšem
področju izobraževanja:
strokovno sodelovanje pri pripravi zakonodaje, ki je povezana z izobraževalnim
sistemom in štipendiranjem, usposabljanjem, promocijo, kariernim svetovanjem in
ukrepi za vzpodbujanje delodajalcev in gospodarskega okolja ter zaposlovanjem, v
pristojnosti različnih ministrstev in strokovnih javnih zavodov (MIZŠ, MDDSZ, MGRT,
CPI, ACS, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije…); del sega tudi na področje
izvajanja zgoraj naštetih javnih pooblastil;
sodelovanje pri pripravi stališč in predlogov in pri presoji različnih nacionalnih strateških
in razvojnih gradiv, povezanih z zagotavljanjem človeških virov za obrt in podjetništvo in
gradiv OZS;
sodelovanje v strokovnih organih na področju izobraževanja na nacionalnem (oba
strokovna sveta, 3 državne komisije, druge komisije in odbori) in regionalnem nivoju ter
različnih delovnih telesih pristojnih ministrstev in strokovnih javnih zavodov,
sodelovanje z osnovnimi, srednjimi in višjimi strokovnimi šolami za krepitev socialnega
partnerstva,
sodelovanje na različnih nacionalnih strokovnih srečanjih,
strokovno sodelovanje s pristojnimi EU institucijami in s partnerskimi tujimi zbornicami
ter ekspertnimi skupinami na nacionalnem in EU nivoju.
Delo na projektih
-
OZS bo nadaljevala in zaključila delo na partnerski vlogi v projektu Women in SME,
LDV TOI, ki naj bi naredil vlogo žena lastnikov majhnih in družinskih podjetij bolj vidno
in proučil možnosti za priznavanje njihovih neformalnih znanj in kompetenc.
v drugi polovici leta OZS načrtuje sodelovanje pri javnem razpisu za izvajanje
brezplačnih pedagoško andragoških seminarjev za mentorje, ki se pričakuje v skladu z
novo perspektivo;
s konzorciji ali drugimi povezanimi partnerji se načrtuje sodelovanje oz. prijave na
druge vsebinsko ustrezne javne razpise in projekte s področja izobraževanja in
socialnega partnerstva ter vloge delodajalcev na nacionalnem in EU nivoju, ki bodo
predvidoma v drugi polovici 2015.
Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
NPK je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje
poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah omogoča dokazovanje nacionalne poklicne
kvalifikacije, ki je določena s katalogom, ne glede na to, kako posameznik pridobi znanja in
spretnosti (v izobraževalnem sistemu, s samoizobraževanjem, z delovnimi izkušnjami, z
razvojem določenih osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za to, da se neko znanje lahko
uresniči v praksi,…). Pri tem je izrecno določeno, da z NPK, ni mogoče pridobiti naziva
poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Ta se lahko pridobi le po izobraževalnih programih,
sprejetih v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. Certifikati, ki jih
posamezniki pridobijo v skladu z zakonom, pa se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne
izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo področje izobraževanja.
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja
način in postopek preverjanja in potrjevanja, saj kandidatom daje možnost pridobitev
certifikata:
z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti določenih s
25
-
katalogom ( preverjanje znanja);
na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način (
potrjevanje znanja).
Vpis v poklicne šole se še naprej vsako leto znižuje, zato so nacionalne poklicne kvalifikacije
(NPK) velika prednost za pridobitev ali dokazovanje določene vrste znanja. V času, ko trg
skorajda dnevno kreira potrebe po novih znanjih, novih izkušnjah in novih poklicih, je NPK –
lahko odgovor, ki stremi k zadovoljstvu, fleksibilnejšemu zaposlovanju ter konkurenčnosti na
domačih in tujih trgih.
Pridobljen certifikat tako posamezniku omogoča večjo zaposljivost. Zato predstavljajo NPK
veliko tržno nišo, saj so narejene na podlagi pobud gospodarstva. Z NPK so na nek način torej
izkazane potrebe gospodarstva po določenih poklicih.
V letu 2014 so bile pregledane tudi potrebe po novih NPK predvsem za tiste, ki predstavljajo
pogoj za vstop v obrtno dejavnost. Prvič smo tako izvedli preverjanje in potrjevanje za NPK
vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka.
Trenutno je OZS izvajalec naslednjih NPK:
-
NPK vzdrževalec / vzdrževalka računalniške strojne opreme;
NPK vzdrževalec / vzdrževalka tekstilij;
NPK računovodja / računovodkinja za manjše družbe, s.p. in zavode;
NPK knjigovodja / knjigovodkinja;
NPK špediter / špediterka;
NPK modni stilist/modna stilistka
NPK prometnik / prometnica v cestnem prometu;
NPK varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga;
NPK operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga;
NPK vodja delovne skupine v proizvodnji.
NPK vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
Dolgoročni cilj na področju NPK je, da se članom ponudi možnost pridobitve javno veljavnega
certifikata za čim večje število nazivov, zato bo v letu 2015 pripravljena prijava za izvajanje
dodatnih NPK.
V letu 2015 se načrtuje pridobitev možnosti za izvajanje še 5 dodatnih NPK izmed spodaj
navedenih:
NPK Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja;
NPK Izvajalec/izvajalka betonskih del;
NPK Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj;
NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način;
NPK preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred
delovanjem strele;
NPK kamnosek, restavrator sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka;
NPK skladiščnik/skladiščnica v logistiki;
NPK viličarist / viličaristka;
NPK pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov;
NPK čistilec/čistilka prostorov;
NPK vizažist / vizažistka;
NPK pediker / pedikerka;
NPK maser / maserka;
NPK maniker / manikerka;
NPK dietni kuhar;
26
-
NPK vodja cateringa ;
NPK vinski svetovalec;
NPK barman / barmanka;
NPK kuhinjski pomočnik / pomočnica;
NPK natakarski pomočnik / pomočnica.
Strokovna usposabljanja in izpiti, predpisani z zakonom:
Redno usposabljanje voznikov
Vozniki, ki opravljajo komercialno vrsto prevoza blaga ali oseb z vozili kategorij D, D+E, D1 in
D1+E ali C, C+E, C1 in C1+E morajo imeti pridobljeno temeljno kvalifikacijo. Temeljno
kvalifikacijo izkazujejo z vpisano kodo »95« v vozniškem dovoljenju ali v izkaznici o vozniških
kvalifikacijah (in sicer za dobo 5 let od pridobitve TK).
Podaljšanje veljavnosti kode »95« je možna na podlagi opravljenega rednega usposabljanja.
Redno usposabljanje poteka kot tečaj, ki mora skupno trajati najmanj 35 ur v obdobju petih let
in je razdeljen na učne enote po najmanj sedem ur skupaj. Vozniki se lahko odločijo, da
opravljajo redno usposabljanje vsako leto, trajati pa mora najmanj sedem ur skupaj (program
posameznega usposabljanja predpiše ministrstvo, pristojno za promet). Po zaključenem
usposabljanju se voznikom izda spričevalo, na podlagi katerega lahko na upravni enoti
podaljšajo veljavnost kode za naslednjih 5 let.
Usposabljanje voznikom omogoča, da posodobijo in utrdijo znanje, ki je nujno za njihovo delo.
Usposabljanje se izvaja po OOZ in na OZS.
Usposabljanje in izpit serviserjev opreme za hlajenje in klimatizacijo
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v
Uradnem listu št. 41/2010 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja
preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem
poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih
toplogrednih plinov. V skladu z novo Uredbo so si serviserji zagotovili izdajo novih potrdil in
spričeval skladno z novimi predpisi in s tem so pridobili tudi možnost opravljanja svoje
dejavnosti.
OZS je z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izbrana za izvajanje
programa usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje opreme za
hlajenje in klimatizacijo. Materialne pogoje smo izpolnili s Termo-tehniko iz Braslovč.
Za obrtnike, ki opravljajo dejavnost servisiranja hladilnih naprav, bo OZS tudi v letu 2015
organizirala izobraževanje na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju serviserjev
opreme. Usposabljanje se izvajan v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v Ljubljani
in Termo-tehnike d.o.o. v Braslovčah. Spričevala morajo serviserji podaljševati po petih letih
(prvi 2015).
Temeljna kvalifikacija voznikov (TK)
Na podlagi Direktive EU 2003/59/ES (o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju
voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov) se je s spremembami Zakona o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07-popr.; ZPCP-2), ki je bil
uveljavljen 31.12.2006, za pridobitev temeljne kvalifikacije uvedel nov sistem na podlagi
katerega vozniki pridobijo temeljno kvalifikacijo z ustreznim izpitom pred komisijo Ministrstva
za infrastrukturo in prostor ali z izobraževanjem v enem izmed pooblaščenih centrov.
27
Kandidat lahko pridobi temeljne kvalifikacije na naslednja načina:
s preizkusom znanja,
s pospešenim pridobivanjem temeljnih kvalifikacij.
Način pridobitve temeljne kvalifikacije, ki vključuje samo preizkus znanja, obsega samo
praktični in teoretični preizkus.
Na podlagi tako pridobljene temeljne kvalifikacije vozniki dobijo ustrezno spričevalo, na
podlagi katerega se jim vpiše predpisana koda (»95«) v vozniško dovoljenje.
Cilji v letu 2015:
-
75 rednih usposabljanj voznikov, na katerih se pričakuje 5000 udeležencev;
2 izvedbi usposabljanja in izpita za pridobitev temeljne kvalifikacije voznika v cestnem
prometu, na katerih se pričakuje 20 udeležencev;
4 usposabljanja serviserjev opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke, na
katerih se pričakuje 100 udeležencev;
4 izvedbe izpita serviserjev opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke, na
katerih se pričakuje 100 udeležencev;
V procesu izvajanja priprav in izpitov za NPK se načrtuje izvedba 10 izpitnih rokov,
skupaj s pripravami na izpit.
Domača in umetnostna obrt
Strokovna komisija za preverjanje izdelkov domače in umetnostne obrti bo na svojih rednih
sejah enkrat mesečno pregledovala in ocenjevala izdelke DUO. Opravljala bo delo na terenu,
v kolikor bo potrebno oceniti večje število izdelkov, oziroma preveriti sam potek izdelovanja
posameznih predmetov.
OZS bo vodila dokumentacijo in register izdelovalcev, ter fototeko pozitivno ocenjenih izdelkov.
V sodelovanju s sekcijo za domačo in umetnostno obrt bo nadaljevala z nadzorom uporabe
nalepk in obešank pri prodaji izdelkov DUO.
Točka VEM
OZS ima pooblastilo za vodenje postopkov VEM točke. V letu 2015 je predvideno večje število
vodenja postopkov registracij ali sprememb obstoječih s.p. in d.o.o., osebno in telefonsko
svetovanje v okviru registracij s.p. in d.o.o. (pogoji za opravljanje dejavnosti, prostorske
zahteve), ter pridobivanje novih članov v okviru točke VEM. Na podlagi dogovorov s
partnerjem NLB bomo kot novost skušali izvajati storitve točke VEM tudi na njihovi lokaciji na
Trgu Republike v okviru novega Centra inovativnega podjetništva, kjer bomo zraven storitev
VEM promovirali storitve zbornice novim podjetjem in potencialnim članom.
Kot VEM točka je OZS vključena tudi v Medresorsko delovno skupino za razvoj novih vsebin
na projektu Enotne poslovne točke, tako da je v letu 2015 predvideno tudi sodelovanje z
Ministrstvom z javno upravo, na področju razvoja in dopolnitve novih vsebin na projektu
Enotne poslovne točke.
Vsi našteti postopki na področju službe za izvajanje javnih pooblastil bodo izvajani v skladu s
predpisano zakonodajo, hitro in učinkovito ter racionalno.
Poleg naštetih nalog bodo izvajane tudi ostale naloge:
svetovanje strankam, članom OZS, strokovnim službam OZS in OOZ v zvezi s postopki
javnih pooblastil
28
-
izmenjavanje podatkov z drugimi javnopravnimi evidencami
sodelovanje pri oblikovanju in spremembah zakonodaje, ki bo vplivala na izvajanje
javnih pooblastil
izdajanje podatkov iz uradnih evidenc
priprava letnih poročil o vodenju upravnih postopkov
poročanje o opravljenem delu , izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
Pomembno in potrebno, za vsa področja javnih pooblastil, je stalno sodelovanje s strokovnjaki
drugih organizacijskih enot OZS ter OOZ.
Ob vsakem stiku s strankami bodo zaposleni tudi promovirali prednosti članstva v OZS in OOZ
ter vsako stranko posebej prijazno povabili v članstvo.
29
PRAVNE, KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE
Glede na plan za leto 2014 je bila realizirana posodobitev strojne in programske opreme OZS
in OOZ, posodobljena spletna aplikacija Moj obrtnik in nadgrajena aplikacija MAOP za paketno
vlaganje predlogov za izvršbo na COVL. Vse ostale načrtovane aktivnosti za leto 2014, zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev, niso bile realizirane.
Prednostne naloge Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve bodo predvsem:
-
področje pravnega dela službe bo usmerjeno predvsem v urejanje statusnih zadev,
izdelavo internih splošnih aktov in organizacijskih predpisov, ki bodo odpravljali
administrativne ovire, ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, v lasti zbornice,
pregled pogodb z vsemi dobavitelji z namenom pridobitve ugodnejših ponudb, v
primeru sklepanja novih pogodb, sklepanje le-teh za določen čas s kratkimi
odpovednimi roki, informiranje z aktualnimi zakonskimi novostmi, sodelovanje s sodišči,
poslovnimi partnerji in drugimi zunanjimi institucijami,
-
področje kadrovskega dela službe bo usmerjeno predvsem v delo z zaposlenimi,
-
področje splošnega dela službe bo usmerjeno predvsem v izvajanje skrbništva nad
delovanjem komisij, ki jih imenuje UO OZS, urejanje zavarovanj za premičnine in
nepremičnine v lasti OZS, opravljanje del na področju investicij, opravljanje del,
povezanih z vzdrževanjem nepremičnin in premičnin v lasti OZS, skrb za počitniški dom
na Šolti, spremljanje delovanja celotnega informacijskega sistema, zagotavljanje
neprekinjenega delovanja omrežja, strežnikov in podatkovnih baz, izvajanje varnostne
politike pri dostopu do podatkov in omrežnih virov, zaščiti in arhiviranju ključnih
podatkov, podpori uporabnikom pri uporabi informacijsko – komunikacijske tehnologije,
pripravi in vzdrževanju strojne in programske opreme, sodelovanje pri vzdrževanju
ključne programske opreme, načrtovanje in organizacijo izboljšav delovnih procesov.
Glede na navedeno, so delovne naloge službe usmerjene v podporo celotnemu obrtno
zborničnemu sistemu.
30
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Služba za finance in računovodstvo (SFR) Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS)
zagotavlja notranjim in zunanjim uporabnikom informacije o poslovni in finančni uspešnosti
zbornice ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju. V ta namen so bodo tudi v letu
2015 vodile temeljne in pomožne poslovne knjige, ki zbornici zagotavljajo podatke za
pridobivanje informacij o stanju in gibanju sredstev in obveznosti do virov sredstev, stroških,
odhodkih, prihodkih in poslovnem izidu.
Računovodski izkazi: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, ter izkaz gibanja sredstev
se izdelujejo v skladu s smernicami Slovenskih računovodskih standardov, Zakona o
računovodstvu in Obrtnega zakona ter ustrezno opremljajo s pojasnili k računovodskim
izkazom.
Zagotovljeno bo mesečno spremljanje realizacije finančnega načrta OZS za poslovno leto
2015 z analizo prihodkov in porabe sredstev po posameznih področjih dela in projektih, po
vrstah in mestu nastanka, tako za posamezni mesec, kot kumulativni pregled za obdobje.
Tako kot vsako leto, bodo izdelana mesečna, kvartalna in letna poročila Banki Slovenije,
Statističnemu uradu RS ter drugim organom, v skladu z veljavno zakonodajo.
Poleg finančnih in računovodskih del in nalog za potrebe OZS, v službi za finance in
računovodstvo se tudi v letu 2015 načrtuje opraviti vrsto aktivnosti še za Ustanovo za
humanitarno pomoč obrtnikom, ZDOPS in deloma OOZ:
-
-
vodenje računovodstva za ZDOPS, sestava računovodskih izkazov in vseh drugih
potrebnih obračunov in poročil, ter priprava in spremljanje finančnega načrta, na
podlagi sklenjene pogodbe,
opravljanje računovodskih del in nalog za Ustanovo za humanitarno pomoč obrtnikom,
obračun plač za 1 OOZ, na podlagi sklenjene pogodbe,
odmera in pobiranje zbornične članarine,
priprava podatkov in sodelovanje s CURS v postopku davčne izvršbe neplačane
obvezne članarine iz preteklih obdobij ter priprava in sodelovanje pri izvršbi neplačane
prostovoljne članarine preko sodišča,
svetovanje OOZ s področja dela.
31
B. FINANČNI NAČRT
Izhodišča
Finančni načrt OZS za poslovno leto 2015 je pripravljen na podlagi programa dela OZS, ki
temelji na načrtovanih nalogah po področjih dela in posameznih projektih. Osnovna izhodišča
za pripravo finančnega dela planskih dokumentov določajo naslednji kriteriji oziroma smernice:
-
-
-
-
-
plan prihodkov iz naslova članarine predstavlja 95% obračunane prostovoljne članarine
za leto 2015, v skladu s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine OZS
in OOZ od 1.11.2013 do 31.12.2014, ki ga je sprejela Skupščina OZS na svoji 16. redni
seji dne 22.10.2013. Izračun temelji na oceni poprečnega števila članov cca 27 tisoč za
celotno obdobje, v kar je všteto pridobivanje novih članov v obsegu 100 novih članov
vsak mesec,
delilno razmerje za prihodke iz naslova članarine OOZ : OZS je 70% : 30%,
5 malim OOZ se dodelijo dodatna sredstva za nemoteno funkcioniranje v skupni višini
35 tisoč EUR za celo leto 2015. Imenovana skupina s strani Upravnega odbora OZS je
ob upoštevanju določenih kriterijev, finančnih poročil in pogovorov s posamezno OOZ
predlagala usklajene zneske dodatnih sredstev po posamezni OOZ,
stroške informacijskega sistema za OOZ in OZS ter stroške pobiranja članarine za
sistem OOZ in OZS zagotavlja OZS vendar do nivoja iz leta 2014,
financiranje ZDOPS se planira v višini 50 tisoč EUR za celo leto 2015,
v finančnem načrtu se zagotovijo sredstva za redno tekoče delo sekcij iz članarine v
enakem obsegu kot v letu 2014, ter sredstva iz drugih virov (tržna dejavnost sekcij in B
program),
sredstva za plače temeljijo na oceni stroškov dela na podlagi sprejetih ukrepov za
vzpostavitev vzdržnosti poslovanja zbornice in kadrovskem načrtu ter na Aktu o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OZS in Pravilniku o delovnih
razmerij. Pri izračunu planirane mase je upoštevano sprejeto nižanje vrednosti
količnika za obračun plač ter zmanjšanje števila zaposlenih.
maso sredstev za sejnine in nagrade določajo Pravilnik o nagrajevanju
neprofesionalnih funkcionarjev OZS, poslovniki organov OZS ter drugi zbornični akti.
Prihodki in odhodki
Skupno predvideni prihodki za leto 2015 predstavljajo 94,7% ocenjene realizacije prihodkov v
letu 2014, predvideni obseg odhodkov (brez stroškov odpravnin in dodatnih sredstev za male
OOZ) pa znaša 77,7% ocenjenega obsega iz leta 2014.
Iz preglednic v nadaljevanju je razvidno, da planirani prihodki iz naslova članarine predstavljajo
48% skupnih zborničnih prihodkov, kar je nekoliko manj v primerjavi z deležem za leto 2014, ki
znaša 49,8%.
a) Skupni prihodki in odhodki po področjih dela
Načrtovani obseg prihodkov iz naslova članarine, v skupni višini 2,1 mio EUR temelji na višini
obračuna prostovoljne zbornične članarine za leto 2015 na podlagi ocene števila prostovoljnih
članov v poprečju 27 tisoč, kar je za 9 % manj kot ocenjujemo realizacijo v letu 2014.
Načrtovano 4,5% zmanjšanje tržnih prihodkov je po obsegu najbolj izrazito na področju
informiranja zaradi prenehanja izdaje revije Podjetnik, nižji obseg glede na plan za leto 2014
pa je predviden tudi na sejemski in izobraževalni dejavnosti. Predvideno zmanjšanje ostalih
prihodkov je posledica občutnega in vztrajnega nižanja bančnih obrestnih mer za vezavo
denarnih sredstev.
32
Podrobnejši podatki in primerjave so razvidni, tako iz tabele 1: Skupni prihodki OZS po
področjih, kot tudi iz priložene tabele: Finančni načrt OZS za leto 2015-po področjih dela. V
nadaljevanju sledi še grafični prikaz načrtovanih prihodkov.
Tabela 1: Skupni prihodki OZS po področjih
1
Plan
2014
Ocena real.
2014
PLAN
2015
str.
v%
2
3
4
5
indeks indeks
P/P
P/R
6=4/2
7=4/3
Članarina
Javna pooblastila
Storitve za člane
Ostali prihodki
2.255.348
770.884
1.460.100
243.200
2.255.348
770.884
1.255.987
243.200
2.055.776
850.000
1.200.000
180.000
48,0
19,8
28,0
4,2
91,2
110,3
82,2
74,0
91,2
110,3
95,5
74,0
SKUPAJ PRIHODKI
4.729.532
4.525.419
4.285.776 100,0
90,6
94,7
Graf:
Planirani prihodki po področjih za leto 2015
(skupaj 4.285.776 EUR)
Ostali prihodki
4,2%
Tržne dejavnosti
28,0%
Članarina
48,0%
Javna pooblastila
19,8%
Načrtovano zmanjšanje odhodkov po področjih dela, glede na plan in realizacijo v letu 2014, je
v največji meri posledica zniževanja stroškov, ki se financirajo iz članarine, kar je podrobneje
razvidno iz tabele 2: Skupni odhodki OZS po področjih.
33
Tabela 2: Skupni odhodki OZS po področjih
1
Javna pooblastila
Plan
2014
Ocena real.
2014
PLAN
2015
str.
v%
P/P
P/R
2
3
4
5
6=4/2
7=4/3
indeks indeks
Storitve za člane
Skupne serv.službe in skup.str.OZS
Poslovodenje in urad vodstva
Poslanski sistem
662.306
2.737.102
1.508.018
372.601
438.505
654.165
2.638.279
1.473.817
372.861
376.699
605.792
1.969.540
1.140.071
246.373
324.000
14,1
46,0
26,6
5,7
7,6
91,5
72,0
75,6
66,1
73,9
92,6
74,7
77,4
66,1
86,0
SKUPAJ ODHODKI
5.718.532
5.515.821
4.285.776 100,0
74,9
77,7
Stroški odpravnin
Dodatna sred. za male OOZ
Prihodki - odhodki - str.odprav. - str.dodat.sred.za male OOZ
150.000
35.000
-185.000
Predvideni stroški odpravnin zaradi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga
presežnim delavcem, ki so zastavljeni v zgornji ocenjeni višini glede na trenutno oceno, v času
izvajanja te aktivnosti in stroški dodatnih sredstev za male OOZ se pokrivajo iz presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Skupni znesek dodatnih sredstev za male OOZ v višini 35.000 EUR se dodeli naslednjim OOZ:
1.
OOZ Hrastnik
8.000 EUR
2.
OOZ Dravograd
9.000 EUR
3.
OOZ Ormož
4.000 EUR
4.
OOZ Kočevje
4.000 EUR
5.
OOZ Tržič
10.000 EUR
Podrobnejši podatki o načrtovanih odhodkih po vrstah in po področjih dela so, tako kot
prihodki, razvidni iz priložene tabele: Finančni načrt OZS za leto 2015.
b) Skupni prihodki in odhodki po vrstah
V tabeli 3: Prihodki in odhodki po vrstah je podan pregled planiranih postavk prihodkov in
odhodkov po vrstah, ki je narejen po metodologiji računovodskega izkaza – Izkaz prihodkov in
odhodkov - določenih uporabnikov.
34
-zneski so v EUR
Tabela: Prihodki in odhodki po vrstah
Plan
1
PRIHODKI:
Prihodki od članarine
Prihodki od prodaje storitev
Finančni prihodki
Drugi in izredni prihodki
Prihodki skupaj
ODHODKI:
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški plač in drugi str.dela
Stroški odpravnin
Dodatna sred. za male OOZ
Stroški amortizacije
Ostali odhodki
Odhodki skupaj
Prihodki - odhodki
str Ocena real. str
v%
2014
v%
Plan
2014
2
3
4
2.255.348
2.245.184
219.000
10.000
48
47
5
0
4.729.532 100
2.255.348
2.075.071
180.000
15.000
50
46
4
0
4.525.419 100
147.500
2.475.853
2.616.728
3
43
46
155.238
2.337.037
2.557.746
3
42
46
351.000
127.451
6
2
340.000
125.800
6
2
5.718.532 100
-989.000
5.515.821 100
-990.402
2015
2.055.776
2.065.000
140.000
25.000
str indeks indeks
v% P/P
P/R
6=4/2
7=4/3
48
48
3
1
91
92
64
250
91
100
78
167
4.285.776 100
91
95
3
34
50
3
1
7
2
78
62
85
74
65
87
88
77
91
78
4.470.776 100
78
81
114.500
1.530.000
2.232.776
150.000
35.000
310.000
98.500
-185.000
Iz tabele je razvidno, da se deleži posameznih odhodkovnih postavk med poslovnimi obdobji
bistveno ne spreminjajo. Načrtovano zniževanje višine stroškov plač je posledica planiranega
zmanjševanja števila zaposlenih in izvedenega zmanjšanja vrednosti količnika za obračun
plač. Načrtovani deleži prihodkovnih postavk se nekoliko spreminjajo predvsem zaradi
zmanjšanja obsega prihodkov iz naslova članarine ter nadaljnjega upadanja obrestnih mer za
vezavo depozitov.
Med načrtovanimi stroški plač in drugimi stroški dela so poleg bruto plač zajete vse dajatve ter
povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela in regres za leti
dopust zaposlenih. Masa za plače je planirana v višini 2.057.249 EUR kar znaša poprečno
mesečno na zaposlenega (bruto bruto) 2.906 EUR (predvideno število zaposlenih je 59).
Investicije
Investicijska vlaganja v letu 2015 načrtujemo v znesku 205.500 EUR, ki se bodo financirala iz
predvidene amortizacije za leto 2015.
Pretežni del načrtovanega zneska predstavljajo investicijo v aktivno promocijo storitev in
blagovnih znamk OZS s ciljem pridobivanja novih članov ter krepitev podpornega področja za
kvalitetno in celovito podporo članom, kar je razvidno iz naslednje tabele:
35