nacionalni - RR & CO. doo, Knowledge Centre

REDNA OBVESTILA O ODPRTIH RAZPISIH
V tem dokumentu se nahajajo slovenski razpisi.
LEGENDA TABELE ODPRTIH RAZPISOV
 Najnovejši razpisi so vedno na prvih straneh, označeni z rdečo barvo:
o Slovenski
 Starejši razpisi se nadaljujejo po tabeli navzdol.
 Razpisi, katerim je rok za oddajo že pretekel, so odstranjeni iz tabele.
 Naslovi razpisov 7. Okvirnega programa so razloženi v spodnji legendi terminov.
 Kazalo je pripravljeno v naprednem slogu. Z izborom razpisa v kazalu, vas program postavi na želeno stran v dokumentu.
o Za hiter dostop do posameznih razpisov se postavite v kazalo, držite tipko "Ctrl" in kliknite na ustrezno številko strani.
NAJAVLJENI RAZPISI
 V zadnjem delu dokumenta se nahajajo najavljeni slovenski razpisi.
13. 4. 2015
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 1 od 174
KAZALO
1. NACIONALNI RAZPISI .................................................................................................................................................. 8
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU
2015 ..................................................................................................................................................................... 8
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO TER
REPUBLIKO HRVAŠKO V LETIH 2016-2017............................................................................................................... 11
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA V OBČINI KOMEN ZA LETO 2015 .............. 12
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HODOŠ ZA LETO 2015 .............................. 14
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC
ZA LETO 2015 ...................................................................................................................................................... 15
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 2015 ...................... 17
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V LETU 2015 ....................................... 18
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI S
PREPOVEDANIMI IN DOVOLJENIMI DROGAMI TER DRUGIMI OBLIKI VEDENJA, KI LAHKO VODIJO V ZASVOJENOST V OBČINI
RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015 ..................................................................................................................... 20
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA
ZAGOTAVLJANJE RAZLIČNIH OBLIK POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM OBČANOM V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO
2015 ................................................................................................................................................................... 21
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI PREPREČEVANJA NASILJA V DRUŽINI
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015 ....................................................................................................... 22
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA ZASVEJENOSTI V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU
2015 ................................................................................................................................................................... 23
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE V LETU 2015 ............. 24
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI MEDVODE V LETU 2015 ....................................... 25
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2015 ...................................... 26
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE...................................................... 27
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE V
LETU 2015 ........................................................................................................................................................... 28
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBČINI MEDVODE V LETU 2015 ........... 29
JAVNI POZIV 31SUB-EVOB15 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA ELEKTRIČNA VOZILA .......................... 30
JAVNI POZIV 32SUB-EVPO15 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PRAVNIM OSEBAM ZA ELEKTRIČNA VOZILA ............... 31
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 2 od 174
1.20. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM
ZA LETO 2015 ...................................................................................................................................................... 32
1.21. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH PEIORIDČNIIH PUBLIKACIJ V LETU 2015 IN 2016
.......................................................................................................................................................................... 34
1.22. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO TER
BOSNO IN HERCEGOVINO V LETIH 2016-2017 ......................................................................................................... 35
1.23. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV REGIJSKIH GARANCIJSKIH SHEM .................................................................... 36
1.24. RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2015 ........................ 37
1.25. RAZPIS DOLGOROČNIH KREDITOV IN GARANCIJ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2015................. 38
1.26. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2015 ZA VEČJO IZKORIŠČENOST DISTRIBUCIJSKIH
SISTEMOV ZA PLIN IN TOPLOTO TER UČINKOVITEJŠO RABO ENERGIJE ...................................................................... 40
1.27. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA DRUŠTVOM IN ZVEZAM TURISTIČNIH DRUŠTEV
V LETU 2015 ........................................................................................................................................................ 41
1.28. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI PREVALJE, KI SE BODO V LETU 2015
SOFINANCIRALI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ......................................................................................................... 42
1.29. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO MLADINSKIH PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRLA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA ........................................................................................................................ 44
1.30. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DODATNE OZIROMA RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE IN OSNOVNOŠOLSKE
OTROKE V MESTNI OBČINI MUURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 ................................................................................... 45
1.31. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA PODROČJE TEHNIČNE KULTURE TER UVAJANJA MLADIH V ZNANOST V
MOMS ZA LETO 2015 ............................................................................................................................................ 48
1.32. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MURSKA
SOBOTA .............................................................................................................................................................. 49
1.33. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MURSKA
SOBOTA .............................................................................................................................................................. 51
1.34. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSPEŠEVANJA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA V LETU
2015 NA PODROČJU KMETIJSTVA IN S KMETIJSTVOM POVEZANIMI DEJAVNOSTMI ...................................................... 52
1.35. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V LETU 2015 NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA ............................................................................................................................................................. 53
1.36. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV, PROJEKTOV IN DOGODKOV V MESTNI OBČINI CELJE, KI NISO PREDMET
DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE CELJE IN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2015 ........................ 56
1.37. JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LESA ................................ 58
1.38. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO AVSTRIJO V LETIH 2016-2017 .............................................................................................................. 60
1.39. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2015 ................................................ 61
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 3 od 174
1.40. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI / PROGRAMOV / PROJEKTOV / PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH
FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2015 ...................................................................... 62
1.41. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TEHNIČNE KULTURE V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V
LETU 2015 ........................................................................................................................................................... 64
1.42. JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI
OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015 ....................................................................................................................... 65
1.43. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVA
GORICA V LETU 2015 ............................................................................................................................................ 66
1.44. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA V OBČINI SEŽANA ZA LETO 2015 ............. 68
1.45. FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV ............................................................................................. 70
1.46. JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCA KULTURNEGA PROGRAMA INFORMACIJSKE PODPORE ODDALJENEMU DOSTOPU
DO E-KNJIG V OKVIRU SPLETNE KNJIGARNE IN KNJIŽNIČNE MREŽE, KI GA BO V LETIH 2015-2018 SOFINANCIRALA
REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JCPR-DIGIP-EKNJIGA.2015-2018) ....................... 72
1.47. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE ZA REDKE BOLEZNI ZA LETI 2015 IN
2016 ................................................................................................................................................................... 74
1.48. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2015 ........................................................ 75
1.49. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI KRŠKO V LETIH
2011, 2012 IN 2013 .............................................................................................................................................. 76
1.50. JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV
ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI KRŠKO V LETU 2015 ............................................................................... 77
1.51. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI SLOVENJ
GRADEC ZA LETO 2015 ......................................................................................................................................... 78
1.52. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU
2015 ................................................................................................................................................................... 80
1.53. JAVNI RAZPIS – ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015 ............................................................... 83
1.54. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SEŽANA ZA LETO 2015 ........................................ 85
1.55. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA KREDITE, NAJETE V LETU 2015, ZA IZGRADNJO, PRENOVO IN
NAKUP STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ V OBČINI VIPAVA ................................................................................. 86
1.56. JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE (P1 2015) ......................... 87
1.57. JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE NAMENJENE TEHNOLOŠKO
INOVATIVNIM PODJETJEM (P1 TIP 2015) ................................................................................................................. 89
1.58. JAVNI RAZPIS – ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2015 (P2A) ..................................................................... 91
1.59. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA VZPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ
GRADEC V LETU 2015 ........................................................................................................................................... 92
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 4 od 174
1.60. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH NAPRAV TER IZVEDBO INDIVIDUALNIH
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO KANALIZACIJO V OBČINI SEVNICA V LETU 2015 ........................................ 93
1.61. JAVNI POZIV URE-SUB_2015_01 DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD ZA UKREPE V VEČJO ENERGIJSKO
UČINKOVITOST .................................................................................................................................................... 94
1.62. JAVNI RAZPIS ZA SK75 – 2015 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V
VIŠINI 75.000 EUR ............................................................................................................................................... 96
1.63. JAVNI RAZPIS SK200 2015 – SEMENSKI KAPITAL – LČASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 200.000
EUR .................................................................................................................................................................... 98
1.64. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
FRANCOSKO REPUBLIKO – PROGRAM PROTEUS V LETIH 2016-2017 ......................................................................... 100
1.65. JAVNI POZIV ZA DODELITEV KULTURNIH ŽEPNIN ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI, KI JIH BO V LETU 2015
SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JPP-KŽP-2015) ....................... 101
1.66. JAVNI POZIV O RAZDELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015 ZA PROGRAME
IN PROJEKTE ZA OBELEŽAVANJE 650. OBLETNICE PRIDOBITVE MESTNIH PRAVIC NOVEGA MESTA .............................. 104
1.67. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA
TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2015 ................................................................. 106
1.68. JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA »IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA /
SPODBUJANJE PRVIH DELOVNIH IZKUŠENJ MLADIH Z IZPOPOLNJEVANJEM ZA KONKRETNO DELOVNO MESTO« ............ 107
1.69. JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV ZA JAVNO KINEMATOGRAFSKO PREDVAJANJE V LETU
2014 ................................................................................................................................................................. 112
1.70. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULLBRIGHT ZA LETO 2016 (191.JR) ............................................................................ 114
1.71. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA IN OBČIN BRDA, KANAL, MIREN – KOSTANJEVICA, RENČE – VOGRSKO IN
ŠEMPETER-VRTOJBA ........................................................................................................................................... 115
1.72. JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V TUJINI ZA LETO 2014
(186. JR) ........................................................................................................................................................... 117
1.73. JAVNI RAZPIS ZA UKREP MALI PRIOBALNI RIBOLOV ............................................................................................... 120
1.74. RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE Z GARANCIJAMI NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBALNOKRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2014 ..................................................................................... 121
1.75. JAVNO POVABILO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015 .................................................................. 122
1.76. SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI 04, EGP IN NFM (R 2015) ................................................................................ 125
1.77. JAVNI RAZPIS ZA UKREP III: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE V ČEBELARSTVU V LETU 2014 .................... 126
1.78. FINANCIRANJE NALOŽB MSP UČINKOVITO RABO ENEGIJE ...................................................................................... 127
1.79. TRETJI JAVNI RAZPIS RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVORA IN ZAVETJA ............................................................ 129
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 5 od 174
1.80. JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM
GOSPODARSTVU V LETU 2014 ............................................................................................................................. 130
1.81. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PREDELAVE IN TRŽENJA .................................................................................................. 131
1.82. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO ......................................................................... 132
1.83. JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN 52LS14 ...................................................................... 133
1.84. JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI ZA DELO V LETU 2014 ... 134
1.85. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112 – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ ZA LETO 2014 ............................................ 135
1.86. JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV 51OB14 .................................................................. 137
1.87. JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE PODJETNIŠTVU Z GARANCIJAMI GARANCIJSKE SHEME POSAVJE ZA LETO 2014 ...... 139
1.88. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, OZ. PROJEKTOV, KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV IZ
PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014 – SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2014 ................. 141
1.89. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH
NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBIČINI KRŠKO V LETU 2014 ................................................................ 142
1.90. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA VZPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ
GRADEC V LETU 2014 ......................................................................................................................................... 144
1.91. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO ......................................................................... 146
1.92. JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-1 = NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST
PRI PRAVNIH OSEBAH IN PODJETNIKIH ................................................................................................................ 148
1.93. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV TER IZVEDBO
INDIVIDUALNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO KANALIZACIJO V OBČINI SEVNICA V LETU 2014 .............. 149
1.94. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V
MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2014 .................................................................................................................. 150
1.95. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULBRIGHT ZA LETO 2014 (170. JR) ............................................................................ 151
1.96. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULBRIGHT ZA LETO 2015 (171. JR) ............................................................................ 152
1.97. JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJ ZA IZOBRAŽEVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI NA PODLAGI RAZVOJNIH
DOGOVOROV V LETU 2013 .................................................................................................................................. 153
1.98. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PREDELAVA IN TRŽENJE .................................................................................................. 155
1.99. RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE TER GARANCIJE NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA V
OBALNO‑KRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2013 ........................................................................ 158
1.100. RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2012 ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI
NOVA GORICA, OBČINI BRDA, OBČINI KANAL, OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA, OBČINI RENČE-VOGRSKO IN OBČINI
ŠEMPETER-VRTOJBA ........................................................................................................................................... 160
1.101. JAVNI RAZPIS ZA UKREP ZA JAVNO ZDRAVJE - Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 ......................... 161
1.102. JAVNI RAZPIS ZA PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO - OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ RIBIŠTVA V RS 20072013 ................................................................................................................................................................. 162
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 6 od 174
1.103. II. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 132 – SODELOVANJE KMETIJSKIH PROIZVAJALCEV V SHEMAH KAKOVOSTI HRANE ............ 163
2. NAJAVLJENI NACIONALNI RAZPISI ............................................................................................................................ 164
1.1
1.2
SUBVENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ P2 .................................................................................................................... 164
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK50 – SEMENSKI KAPITAL – LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI
50.000 EUR ....................................................................................................................................................... 165
1.3
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK200 - – SEMENSKI KAPITAL – LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI
200.000 EUR ...................................................................................................................................................... 166
1.4
SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD (SI04) .............................................................................................................. 167
1.5
JAVNI RAZPIS GOŠO 3 - GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ............................................................................... 168
1.6
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST NA PODLAGI PROGRAMA
SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU 2011 DO 2016 .................................................................. 169
1.7
8. JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE
»REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE
REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015 .......................................................... 170
1.8
JAVNI POZIV ZFO 2014 ....................................................................................................................................... 171
1.9
IZOBRAŽEVANJE ZA MEDNARODNO POSLOVANJE................................................................................................... 172
1.10 JAVNI RAZPIS ZA GOSPODARSKE DELEGACIJE ...................................................................................................... 173
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ............................................................................................................................. 174
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 7 od 174
1.
NACIONALNI RAZPISI
1.1.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI V
REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015
Ime razpisa
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR
IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI V
REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015
Namen razpisa
Predmet javnega razpisa so
naslednje vsebine ter strokovne
in razvojne naloge v športu: A.
Prostočasna
športna
vzgoja
otrok in mladine: – Oddelki z
MIZS
dodatno športno ponudbo v
osnovnih šolah B. Obštudijske
športne dejavnosti: – Celoletni
Zadnji rok:
športni programi obštudijskih
28. april 2015, do 12.ure
športnih dejavnosti – Športne
prireditve
študentov
na
univerzitetni in nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod
http://www.mizs.gov.si/si/javne_o okriljem FISU C. Športna vzgoja
bjave_in_razpisi/okroznice/arhiv_o otrok in mladine usmerjenih v
kroznic/okroznice_razpisi_in_javna kakovostni in vrhunski šport: –
_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnir Priprave in nastopi državnih
azpis_pi1%5Bshow_single%5D=13 reprezentanc otrok in mladine
90
D. Vrhunski šport: – Priprave in
nastopi državnih reprezentanc
na mednarodnih več panožnih
športnih tekmovanjih – Priprave
Okvirna skupna višina razpisanih
in nastopi državnih članskih
sredstev 6.831.027 EUR
reprezentanc
–
Sklad
za
vrhunske športnike E. Šport
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Pogoji sodelovanja
Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo Izvajalci
tisti, ki so kot izvajalci letnega
programa športa navedeni v 8.
členu Zakona in izpolnjujejo
pogoje, navedene v Pravilniku o
merilih
za
sofinanciranje
izvajanja
letnega
program
športa na državni ravni (Uradni
list
RS,
št.
20/15;
v
nadaljevanju: Pravilnik).
Stran 8 od 174
invalidov: – Državna prvenstva
na področju športa invalidov F.
Športna rekreacija: – Celoletni
športno rekreacijski programi,
ki
imajo
visoko
pozitiven
zdravstveni učinek – Področni
centri gibanja za zdravje
G.
Statusne pravice športnikov,
trenerjev in strokovna podpora
programom: – Športni oddelki v
srednjih šolah – Štipendije za
nadarjene
in
vrhunske
športnike
–
Spremljanje
pripravljenosti
športnika
–
Nadstandardno
zdravstveno
zavarovanje
vrhunskih
športnikov
H.
Delovanje
športnih
organizacij:
–
Delovanje
olimpijskega
komiteja Slovenije – združenja športnih zvez – Delovanje
nacionalnih panožnih športnih
zvez – Delovanje nacionalnih
športnih zvez na področju
športne rekreacije – Delovanje
nacionalnih športnih zvez na
področju prostočasne športne
vzgoje otrok in mladine ter
nacionalnih športnih zvez na
področju obštudijske športne
dejavnosti
–
Delovanje
zamejskih športnih zvez I.
Mednarodna dejavnost v športu
–
Članarine
evropskim
in
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 9 od 174
svetovnim športnim zvezam J.
Športne prireditve: – Prireditev
»Športnik leta v Republiki
Sloveniji« K. Javno obveščanje
v športu: – Javno obveščanje v
športu o športni vzgoji otrok in
mladine ter športni rekreaciji L.
Športno
obnašanje:
–
Nacionalna
kampanja
za
spodbujanje
športnega
obnašanja
–
Delovanje
ambasadorja za šport, strpnost
in »fairplay« M. Preprečevanje
dopinga v športu
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 10 od 174
1.2.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO TER REPUBLIKO HRVAŠKO V LETIH 2016-2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA
SODELOVANJA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO TER REPUBLIKO
HRVAŠKO V LETIH 2016-2017
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
medsebojnih
obiskov slovenskih in hrvaških
raziskovalcev,
ki
izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne
projekte
(v
nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih
ARRS
2016–2017
na
skupno
dogovorjenih
prednostnih
področjih: – biotehnologija in
Zadnji rok:
biomedicina, – nanoznanosti in
10. junij 2015, do 12.ure
nanotehnologija, – optimizacija
procesov
in
materialov,
–
informatika in telekomunikacije,
– ekologija in varstvo okolja, –
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dv energija
in
transport,
–
ostr/Drzave/Hrvaska/razpisi/15/ra družboslovje in humanistika
zp-hrvaska-16-17.asp
Na javni razpis se lahko
prijavijo
raziskovalne
organizacije
in
zasebni
raziskovalci, ki: – so vpisani v
evidenco
izvajalcev
raziskovalne
in
razvojne
dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih
raziskovalcev,
ki
ju
vodi
agencija, ter – izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom
o
raziskovalni
in
razvojni
dejavnosti in predpisi agencije,
ter – izvajajo s strani agencije
(so)financirane
programe
oziroma projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte
(zlasti
npr.
sodelovanje v
okvirnih programih Evropske
unije), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav
Raziskovalne
organizacije
Zasebni
raziskovalci
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
100.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 11 od 174
1.3.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA V OBČINI
KOMEN ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
UKREPOV SPODBUJANJA
ZAPOSLOVANJA V OBČINI KOMEN
ZA LETO 2015
Občina Komen
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Najkasneje
do 13. november 2015
Predmet javnega razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev
za
sofinanciranje
ukrepov
spodbujanja
zaposlovanja
v
Občini Komen, in sicer: –
sofinanciranje prve zaposlitve
oziroma pripravništva za kritje
dela stroškov dela (Ukrep 1), –
sofinanciranje novih zaposlitev
za kritje dela stro- škov dela
(Ukrep 2), – sofinanciranje
samozaposlitev
za
kritje
stroškov
za
realizacijo
samozaposlitve (Ukrep 3)
http://www.komen.si/objave/razpi
si/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
30.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Ukrep 1 in ukrep 2 Za ukrep Gospodarske
spodbujanja prve zaposlitve družbe
oziroma pripravništva ter ukrep
spodbujanja novih zaposlitev so Fizične osebe
upravičenci gospodarske družbe
v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, zadruge
ter
samostojni
podjetniki
posamezniki,
ki:
–
imajo
poslovni sedež ali podružnico
(poslovno enoto) na območju
Občine Komen in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v
poslovnem
prostoru
na
območju občine, – so na dan
prijave
registrirani
za
opravljanje
dejavnosti
v
Republiki Sloveniji, – na dan
prijave
niso
v
stečajnem
postopku,
postopku
prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali v likvidaciji, – na
dan prijave niso v procesu
prestrukturiranja po Zakonu o
pomoči
za
reševanje
in
prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah, – imajo
poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki
Sloveniji, – imajo v celoti
izpolnjene
vse
finančne
Stran 12 od 174
obveznosti do Občine Komen.
Ukrep 3 Za ukrep spodbujanja
samozaposlitev so upravi- čenci
brezposelne osebe, ki: – so
državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na
območju Občine Komen, – so
na dan oddaje vloge prijavljeni
na Zavodu Republike Slovenije
za
zaposlovanje,
–
imajo
poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve v Republiki
Sloveniji, – imajo v celoti
izpolnjene
vse
finančne
obveznosti do Občine Komen.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 13 od 174
1.4.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HODOŠ ZA LETO
2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI HODOŠ ZA LETO 2015
Občina Hodoš
Zadnji rok:
4. maj 2015, do 10.ure
Predmet javnega razpisa je
zbiranje
predlogov
za
sofinanciranje
letnega
programa športa v Občini Hodoš
za
leto
2015,
ki
jih
upravičencem zagotavlja Občina
Hodoš
na
podlagi
letnega
programa športa za leto 2015
ter Proračuna Občine Hodoš za
leto 2015
http://www.hodos.si/index.php?mo
de=viewContent&linkId=64
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
6.424,70 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na
javnem
razpisu
lahko Izvajalci programa
sodelujejo izvajalci programa športa
športa, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: – da imajo sedež v
Občini Hodoš, – da imajo
zagotovljene
materialne,
kadrovske in
organizacijske
pogoje
za
uresničitev
načrtovanih
športnih
aktivnostih,
–
da
imajo
organizirano redno dejavnost in
vadbo in so se registrirala vsaj
v preteklem letu, – da imajo
urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, kolikor so
organizirani
v
skladu
z
Zakonom o društvih, – občini
redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov ter druge
zahtevane podatke.
Stran 14 od 174
1.5.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
V OBČINI BOVEC ZA LETO 2015
Občina Bovec
Zadnji rok:
5. maj 2015
http://obcina.bovec.si/razpisinatecaji-pozivi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
10.690 EUR
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
naslednjih
vsebin: – mladinska dejavnost:
letni programi in projekti, ki
spodbujajo
kreativnost
in
zadovoljujejo potrebe otrok in
mladih, zmanjšujejo učinke in
posledice
tveganih
vedenj,
krajše oblike izobraževanja in
usposabljanja mladih za delo v
mladinskih projektih, programe,
ki se ukvarjajo z mladinsko
problematiko,
prireditve
za
mlade,
projekte
aktivnega
preživljanja prostega časa v
času
šolskih
počitnic;
–
humanitarna
dejavnost
in
dejavnost
invalidskih
organizacij: letni programi in
projekti katerih cilj delovanja so
humanitarni,
dobrodelni
nameni, delujejo preventivno
na področju zdravstva in so
namenjeni ljudem potrebnim
materialne
in
nematerialne
pomoči zaradi materialne in
duševne stiske, invalidnosti,
bolezni,
zasvojenosti
in
podobno; – dejavnosti drugih
društev in posebnih skupin:
programi
veteranskih
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo: – Društva in druge
društva in druge organizacije, organizacije
ki imajo sedež v Občini Bovec,
– društva in druge organizacije
medobčinskega, regijskega ali
državnega značaja s sedežem
izven
Občine
Bovec,
če
programe, ki jih prijavljajo na
razpis izvajajo na območju
Občine
Bovec,
ali
so
v
programe
vključeni
občani
Občine
Bovec
oziroma
se
ocenjuje, da so za občino
pomembni, – na dan objave
javnega
razpisa
formalno
delujejo najmanj eno leto, – da
imajo materialne, kadrovske in
organizacijske
pogoje
za
uresničitev programa in so
registrirani
za
opravljanje
dejavnosti
za
katero
se
prijavljajo, – imajo urejeno
dokumentacijo v skladu z
zakonom in drugimi predpisi, ki
urejajo njihovo delovanje, –
niso na drugih javnih razpisih
občine
oziroma
iz
drugih
proračunskih postavk občine
pridobili
sredstva
za
isti
program oziroma projekt, –
program oziroma projekt je
Stran 15 od 174
organizacij, borcev in drugih neprofitne narave, – vsebina
posebnih skupin pomembnih za programa ali projekta mora
občino.
ustrezati
predmetu javnega
razpisa, – so v celoti in
pravočasno izpolnili pogodbene
obveznosti do občina na podlagi
razpisa predhodnega leta, če so
na njem sodelovali.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 16 od 174
1.6.
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V
LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU
2015
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
5. maj 2015, do 13.ure
Predmet
javnega
razpisa:
Občina
bo
v
skladu
s
Proračunom Občine Ravne na
Koroškem
za
leto
2015
sofinancirala
naslednje
programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih
ter
3.1.2.
druge
oblike
izobraževanja
Na razpisu lahko sodelujejo: –
zavodi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije,
registrirane
za
opravljanje
dejavnosti
izobraževanja
odraslih s sedežem na območju
Občine Ravne na Koroškem.
Zavodi
Gospodarske
družbe
Zasebniki
Druge organizacje
http://www.ravne.si/index.php?site
=vsebine&nid=82795&kat=30005&l
ang=1&parent=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 4.534 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 17 od 174
1.7.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
ŠPORTA V LETU 2015
Občina bo v skladu z Letnim
programom
športa
Občine
Ravne na Koroškem 2015
sofinancirala
naslednje
programe: 3.1. Sofinanciranje
Občina Ravne na Koroškem
športnih programov: – športno
vzgojo predšolskih otrok, –
interesno
športno
vzgojo
šoloobveznih otrok, – interesna
Zadnji rok:
športna
vzgoja
otrok
in
5. maj 2015, do 15.ure
mladine, – športna vzgoja otrok
in
mladine,
usmerjenih
v
kakovostni in vrhunski šport, –
športna vzgoja otrok in mladine
http://www.ravne.si/index.php?site s
posebnimi
potrebami
=vsebine&nid=82794&kat=30005&l (motnjami
v
razvoju),
–
ang=1&parent=0
kakovostni šport, – vrhunski
šport, – športna rekreacija, –
šport invalidov, – delovanje
športnih zvez, – miselne in
Okvirna skupna višina razpisanih
specifične športne panoge, –
sredstev:
452.541 EUR
športna
vzgoja
odraslih
s
posebnimi
potrebami,
–
posebne nagrade za izredne
športne dosežke, – promocijske
športne prireditve, – program
preživljanja prostega časa otrok
med
počitnicami.
3.2.
Promocijske športne prireditve.
3.3.
Programi
za
aktivne
počitnice
in
počitniške
programe. 3.4. Obratovanje in
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpisu lahko sodelujejo: –
športna
društva,
–
zveze
športnih društev v Občini Ravne
na
Koroškem,
–
zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki
in
druge
organizacije,
registrirane
za
opravljanje
dejavnosti
v
športu,
–
ustanove,
ki
so
bile
ustanovljene za
opravljanje
dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednje tehnične in srednje
strokovne šole,
Športna društva
Zveze športnih
društev
Zavodi
Gospodarske
družbe
Zasebniki
Druge organizacje
Stran 18 od 174
uporaba športnih objektov za
izvajanje
letnega
programa
športa
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 19 od 174
1.8.
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV PREPREČEVANJA
ZASVOJENOSTI S PREPOVEDANIMI IN DOVOLJENIMI DROGAMI TER DRUGIMI OBLIKI
VEDENJA, KI LAHKO VODIJO V ZASVOJENOST V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PONUDB ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV PREPREČEVANJA
ZASVOJENOSTI S PREPOVEDANIMI
IN DOVOLJENIMI DROGAMI TER
DRUGIMI OBLIKI VEDENJA, KI
LAHKO VODIJO V ZASVOJENOST V
OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA
LETO 2015
Predmet
javnega
razpisa:
zbiranje
ponudb
za
sofinanciranje
programov
preprečevanja zasvojenosti s
prepovedanimi in dovoljenimi
drogami ter drugimi oblikami
vedenja, ki lahko vodijo v
zasvojenost.
Pravico
do
sofinanciranja Javni zavodi
programov imajo: – javni
zavodi, društva in ustanove, ki Društva
so registrirane za opravljanje
dejavnosti
na
področju Ustanove
preprečevanja odvisnosti od
drog, ki izvajajo programe v
Občini Ravne na Koroškem za
občane
Občine
Ravne
na
Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
23. april 2015
http://www.ravne.si/index.php?site
=vsebine&nid=82791&kat=30005&l
ang=1&parent=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
3.800 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 20 od 174
1.9.
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE RAZLIČNIH OBLIK POMOČI SOCIALNO
OGROŽENIM OBČANOM V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PONUDB ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA PODROČJU
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA
ZAGOTAVLJANJE RAZLIČNIH OBLIK
POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM
OBČANOM V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM ZA LETO 2015
Predmet
javnega
razpisa:
zbiranje
ponudb
za
sofinanciranje programov na
področju
humanitarnih
dejavnosti
za
zagotavljanje
različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini
Ravne na Koroškem za leto
2015.
Pravico
do
sofinanciranja
programov
imajo:
–
humanitarne
organizacije,
organizacije za samopomoč in
dobrodelne
organizacije,
ustanovljene
zato,
da
prispevajo k reševanju socialnih
stisk in težav vsem socialno
ogroženim občanom v občini.
Humanitarne
organizacije
Organizacije za
samopomoč
Dobrodelne
organizacije
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
23. april 2015
http://www.ravne.si/index.php?site
=vsebine&nid=82790&kat=30005&l
ang=1&parent=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
16.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 21 od 174
1.10. JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI
PREPREČEVANJA NASILJA V DRUŽINI V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PONUDB ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV DEJAVNOSTI
PREPREČEVANJA NASILJA V
DRUŽINI V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM ZA LETO 2015
Predmet
javnega
razpisa:
zbiranje
ponudb
za
sofinanciranje programov za
dejavnosti
preprečevanje
nasilja v družini
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
23. april 2015
Pravico
do
sofinanciranja Javni zavodi
programov
za
dejavnosti
preprečevanja nasilja v družini Društva
imajo: – javni zavodi, društva
in ustanove, ki so registrirane Ustanove
za opravljanje dejavnosti za
vzgojo
in
izobraževanje,
socialno varstvo, zdravstveno
varstvo, za izvajanje aktivnosti
preprečevanja nasilja v družini,
ki izvajajo programe v Občini
Ravne na Koroškem za občane
Občine Ravne na Koroškem
http://www.ravne.si/index.php?site
=vsebine&nid=82792&kat=30005&l
ang=1&parent=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
2.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 22 od 174
1.11. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA ZASVEJENOSTI V MESTNI
OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV S PODROČJA
ZASVEJENOSTI V MESTNI OBČINI
NOVA GORICA V LETU 2015
MO Nova Gorica
Zadnji rok:
30. april 2015, do 10.ure
V letu 2015 se bodo iz
proračunskih
sredstev
sofinancirali naslednji programi
s
področja
zasvojenosti
v
interesu Mestne občine Nova
Gorica: Sklop B 1. program za
delo
z
osnovnošolsko
populacijo, 2. program za delo s
srednješolsko populacijo, 3.
program
za
delo
z
eksperimentatorji. Sklop C 1.
nizkopražni program. Sklop D
1. visokopražni program, 2.
reintegracijski program
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/ra
zpisi/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
15.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na
javni
razpis
za
sofinanciranje
programov
s
področja zasvojenosti se lahko
prijavijo:
–
nevladne
organizacije
(društva,
ustanove, neprofitni zasebni
zavodi), ki so registrirane kot
pravne
osebe
v
Republiki
Sloveniji in sicer na podlagi
zakonskih
predpisov
za
opravljanje
dejavnosti
s
področja socialnega varstva, –
javni zavodi in druge pravne
osebe in izvajalci s področja
socialnega
varstva,
katerih
socialna dejavnost je izkazana
kot osnovna dejavnost in so na
podlagi zakonskih predpisov
registrirani tudi za opravljanje
dejavnosti
s
področja
zasvojenosti
Nevladne
organizacije
Neprofitni zasebni
zavodi
Javni zavodi
Druge pravne
osebe
Stran 23 od 174
1.12. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
MEDVODE V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV TURISTIČNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE V
LETU 2015
Občina Medvode
Zadnji rok:
10. maj 2015
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
programov
turističnih dejavnosti v Občini
Medvode v letu 2015, in sicer:
a)
Ohranjanje
kulturne
in
naravne
dediščine;
b)
Spodbujanje
krajanov
in
mladine za delo na področju
turizma; c) Organizacija in
usklajevanje
aktivnosti;
č)
Promocija kraja; d) Urejanje
turistične
infrastrukture;
e)
Redna
dejavnost
turističnih
društev.
Na razpisu lahko sodelujejo Turistična društva
turistična društva in njihove in njihove zveze
zveze, ki imajo sedež na
območju Občine Medvode in so
registrirani za delovanje na
področju turizma ter imajo
urejeno evidenco o članstvu
http://www.medvode.si/javni_razpi
si_2015.htm#razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
22.750 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 24 od 174
1.13. JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI MEDVODE V LETU 2015
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU
KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI
MEDVODE V LETU 2015
Občina Medvode
Zadnji rok:
10. maj 2015
Predmet
razpisa:
Občina
Medvode razpisuje za leto 2015
sredstva za sofinanciranje akcij
zaščite kulturne dediščine v
Občini Medvode, raziskovalnih
in publicističnih projektov s
področja kulturne dediščine in
redne dejavnosti društev, ki so
registrirana
za
opravljanje
dejavnosti na področju kulturne
dediščine.
http://www.medvode.si/javni_razpi
si_2015.htm#razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
20.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Splošni pogoji za sodelovanje
na razpisu Pod točko 3.1.: –
društva morajo imeti v okviru
svoje dejavnosti registrirano
tudi
dejavnost
s
področja
kulturne dediščine; – da imajo
sedež v Občini Medvode; – da
delujejo najmanj eno leto; – da
imajo urejeno
evidenco
o
članstvu;
–
da
nimajo
neporavnanih obveznosti do
Občine Medvode. Pod točko
3.2., 3.3. in 3.4.: – objekt na
območju Občine Medvode je
vpisan ali v postopku vpisa v
Register
kulturne
dediščine
Republike Slovenije (RKD); –
prijavitelj
je
lastnik
ali
upravljavec
kulturnega
spomenika z ustreznim uradnim
dokazilom;
–
pridobljeni
kulturnovarstveni
pogoji
in
soglasje (Zavod za varstvo
kulturne dediščine). Pod točko
3.5.: – kandidirajo lahko vse
fizične in pravne osebe s
sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne,
kadrovske in
organizacijske
možnosti
za
izpeljavo
prijavljenih projektov.
Društva
Lastnik ali
upravljalec
kulturnega
spomenka
Pravne osebe
Fizične osebe
Stran 25 od 174
1.14. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
MEDVODE ZA LETO 2015
Predmet javnega razpisa iz
sredstev
proračuna
Občine
Medvode
je
sofinanciranje
naslednjih
programov:
A.
Programi športa: 1. Športna
Občina Medvode
vzgoja otrok in mladine 1.1.
Športna vzgoja šoloobveznih
otrok: 1.1.1. Športna vzgoja
Zadnji rok:
otrok, usmerjenih v kakovostni
25. april 2015
in vrhunski šport 1.2. Športna
vzgoja mladine: 1.2.1. Športna
vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport 2.
http://www.medvode.si/javni_razpi Kakovostni šport 3. Športna
si_2015.htm#razpisi
rekreacija
4.
Razvojne
in
strokovne naloge v športu 4.1.
Športne
prireditve
4.2.
Delovanje
društev,
zvez
Okvirna skupna višina razpisanih
športnih društev in zavodov,
sredstev:
105.250 EUR
povezanih
s
športom
B.
Prednostni
programi
športa
lokalnega pomena
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na
javnem
razpisu
za
sofinanciranje
programov
športa lahko kandidirajo: –
športna
društva,
ki
so
registrirana
za
izvajanje
športne dejavnosti in imajo
sedež ter delujejo v Občini
Medvode; – zveze športnih
društev,
ki
jih
ustanovijo
športna društva s sedežem in
delovanjem na območju Občine
Medvode;
–
zavodi,
gospodarske družbe, zasebni
športni
delavci
in
druge
organizacije, ki so registrirane
za opravljanje dejavnosti na
področju športa; – zavodi s
področja
vzgoje
in
izobraževanja
Športna društva
Zveze športnih
društev
Zavodi
Gospodarske
družbe
Zasebniki
Druge organiizacije
Šole
Vrtci
Stran 26 od 174
1.15. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
MEDVODE
Predmet
sofinanciranja
so
naslednje vsebine: poslovanje
in redna dejavnost registriranih
kulturnih dru- štev oziroma
njihovih sekcij in kulturna
Občina Medvode
dejavnost drugih društev, ki so
registrirana tudi za kulturno
dejavnost; kulturne prireditve
Zadnji rok:
in projekti, ki so v interesu
10. maj 2015
občine;
kulturna
dejavnost
predšolske in osnovnošolske
populacije, vendar le v delu, ki
presega vzgojno izobraževalne
http://www.medvode.si/javni_razpi programe; kulturna izmenjava.
si_2015.htm#razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
97.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpisu lahko za področja
sofinanciranja
(poslovanje
kulturnih
društev,
redna
dejavnost kulturnih društev,
redno vzdrževanje prostorov
kulturnih društev) sodelujejo le
društva, ki imajo v imenu
društva: kulturno. Za področja
sofinanciranja
(projekti
in
prireditve
ter
kulturna
izmenjava) pa lahko sodelujejo
kulturna dru- štva; ostala
društva, ki imajo v okviru svoje
dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost;
zveze
kulturnih
društev,
ki
jih
ustanovijo
kulturna
društva;
zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov
registrirane
za
opravljanje
dejavnosti na področju kulture;
javni zavodi s področja vzgoje
in izobraževanja; samostojni
kulturni izvajalci.
Društva s področja
kulture
Samostojni kulturni
izvajalci
Stran 27 od 174
1.16. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V
OBČINI MEDVODE V LETU 2015
Občina Medvode
Zadnji rok:
10. maj 2015
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje letnih programov
in
projektov
ter
redne
dejavnosti nevladnih neprofitnih
organizacij
in
društev
ter
združenj,
ki
delujejo
na
območju
Občine
Medvode
oziroma za občane Občine
Medvode in so registrirani ter
delujejo na področju socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti.
Na razpisu lahko sodelujejo
nevladne
neprofitne
organizacije in društva ter
združenja, ki izvajajo socialne,
zdravstvene in humanitarne
dejavnosti na območju Občine
Medvode oziroma za občane
Občine Medvode.
Neprofitne
organizacije in
društva
Združenja
http://www.medvode.si/javni_razpi
si_2015.htm#razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
30.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 28 od 174
1.17. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBČINI
MEDVODE V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROJEKTOV IN
PROGRAMOV V OBČINI MEDVODE V
LETU 2015
Predmet
sofinanciranja
so
naslednji projekti in programi:
– projekti in programi za
preprečevanje zlorabe drog in
drugih nevarnih substanc, –
projekti
in
programi,
ki
Občina Medvode
spodbujajo
k
strpnosti,
nenasilju med in nad mladimi, –
raziskovalna dejavnost mladih,
Zadnji rok:
– projekti in programi, ki
10. maj 2015
spodbujajo kulturno izra- žanje
mladih, kreativno ustvarjanje
ter učinkovito izrabo prostega
časa, – projekti mladinskega
http://www.medvode.si/javni_razpi prostovoljnega
dela,
–
si_2015.htm#razpisi
informiranje
in
svetovanje
mladim, – preventiva proti
alkoholu, kajenju in spolno
prenosljivim boleznim, – redno
Okvirna skupna višina razpisanih
kakovostno
preživljanje
sredstev:
8.000 EUR
prostega časa. Prioritetno se
bodo sofinancirali projekti in
programi iz prve in druge
alineje te točke.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpisu lahko sodelujejo
javni zavodi, društva, zveze
društev,
skladi,
samostojni
izvajalci in druge organizacije,
ki izvajajo projekte in programe
za mladino do 29 let v Občini
Medvode, so registrirani za
opravljanje
dejavnosti,
za
katero se prijavljajo na razpis
in
imajo
izpolnjene
vse
pogodbene
obveznosti
do
Občine Medvode
Javni zavodi
Društva
Zveze
Skladi
Samostojni
izvajalci in druge
organizacije
Stran 29 od 174
1.18. JAVNI POZIV 31SUB-EVOB15 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA ELEKTRIČNA
VOZILA
JAVNI POZIV 31SUB-EVOB15
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
OBČANOM ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Eko Sklad
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Najkasneje
do 31. december 2015
http://www.ekosklad.si/razpisi/pri
kazi/tenderID=33
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
500.000 EUR
Predmet javnega poziva so
nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe
okolju prijaznejših vozil, in sicer
za: – nakup novega vozila na
električni
pogon;
– nakup
novega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega
vozila na električni pogon s
podaljševalnikom
dosega
(range extender); – predelavo
vozila v električnega, tako da
bo serijsko vgrajeni motor na
notranje
zgorevanje
nadomeščen
s
pogonskim
elektromotorjem
oziroma
–
nakup predelanega vozila v
električnega,
tako
da
bo
serijsko vgrajeni motor na
notranje
zgorevanje
nadomeščen
s
pogonskim
elektromotorjem, ki bodo prvič
po proizvodnji ali predelavi
registrirana
v
Republiki
Sloveniji, ter spadajo v eno
izmed
spodaj
navedenih
kategorij cestnih vozil
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičena oseba je vsaka Fizične osebe
fizična oseba, ki ima stalno
prebivališče
v
Republiki
Sloveniji.
Stran 30 od 174
1.19. JAVNI POZIV 32SUB-EVPO15 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PRAVNIM OSEBAM ZA
ELEKTRIČNA VOZILA
JAVNI POZIV 32SUB-EVPO15
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
PRAVNIM OSEBAM ZA ELEKTRIČNA
VOZILA
Eko Sklad
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Najkasneje
do 31. december 2015
http://www.ekosklad.si/razpisi/pri
kazi/tenderID=35
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
2.000.000 EUR
Predmet javnega poziva so
nepovratna finančna sredstva v
obliki finančne pomoči za nove
naložbe
okolju
prijaznejših
vozil, in sicer za: – nakup
novega vozila na električni
pogon;
–
nakup
novega
priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na
električni
pogon
s
podaljševalnikom
dosega
(range
extender); – predelavo vozila v
električnega,
tako
da
bo
serijsko vgrajeni motor na
notranje
zgorevanje
nadomeščen
s
pogonskim
elektromotorjem
oziroma
–
nakup predelanega vozila v
električnega,
tako
da
bo
serijsko vgrajeni motor na
notranje
zgorevanje
nadomeščen
s
pogonskim
elektromotorjem, ki bodo prvič
po proizvodnji ali predelavi
registrirana
v
Republiki
Sloveniji in spadajo v eno izmed
spodaj
navedenih
kategorij
cestnih vozil.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičene
osebe
so:
– Pravne osebe
Republika Slovenija in lokalne
skupnosti;
–
gospodarske
družbe, ki imajo v trenutku
plačila pomoči poslovno enoto
ali podružnico v RS ter druge
pravne osebe; – samostojni
podjetniki posamezniki oziroma
fizične osebe, ki samostojno
opravljajo dejavnost kot poklic
(v nadaljevanju: zasebniki).
Upravičena oseba ne more
pridobiti pravice do nepovratne
finančne
pomoči,
če
ima
neporavnane zapadle finančne
obveznosti do Eko sklada
Stran 31 od 174
1.20. JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V
OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA
PODROČJU KULTURE V OBČINI
RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2015
Predmet poziva: 3.1. Finančna
podpora izdaje glasil s kulturno,
domoznansko in zgodovinsko
vsebino. 3.2. Finančna podpora
muzejski dejavnosti
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Najkasneje
do 31. oktober 2015
http://www.ravne.si/index.php?site
=vsebine&nid=82741&kat=30005&l
ang=1&parent=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
7.868 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na pozivu lahko kandidirajo Javni zavodi
javni in drugi zavodi ter druge
pravne osebe, ki se ukvarjajo z Druge pravne
izdajo
glasil
oziroma
z osebe
muzejsko
dejavnostjo,
ob
pogoju, da: – imajo sedež v
Občini Ravne na Koroškem ali
izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je
program zastavljen tako, da
aktivno
vključuje
občane
Občine Ravne na Koroškem, –
imajo poravnane vse svoje
obveznosti po pogodbah z
Občino Ravne na Koroškem, –
so najmanj dve leti registrirane
in
delujejo
na
področju
izdajateljske
dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti, –
imajo izkušnje pri izdajanju
glasil oziroma z upravljanjem
muzejskih
zbirk,
–
imajo
zagotovljene
kadrovske,
prostorske in druge tehnične
ter organizacijske pogoje za
kvalitetno
uresničitev
zastavljenega programa, – za
prijavljen
program
imajo
izdelano
natančno
finančno
konstrukcijo,
iz
katere
so
razvidni prihodki in odhodki za
Stran 32 od 174
izvedbo programa in imajo
zagotovljen najmanj 50% delež
sredstev
iz
lastnih
neproračunskih
virov
ali
sredstev, pridobljenih iz drugih
virov,
–
s
predlaganimi
programi ne sodelujejo na
nobenem
drugem
razpisu
Občine Ravne na Koroškem ali
pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 33 od 174
1.21. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH PEIORIDČNIIH
PUBLIKACIJ V LETU 2015 IN 2016
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
IZDAJANJA DOMAČIH ZNANSTVENIH
PEIORIDČNIIH PUBLIKACIJ V LETU
2015 IN 2016
ARRS
Zadnji rok:
7. maj 2015, do 12.ure
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tis
k/razpisi/15/razp-zpp-15-16.asp
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev 2.070.000 EUR
Predmet javnega razpisa za
sofinanciranje
izdajanja
domačih
znanstvenih
periodičnih
publikacij
(v
nadaljevanju: javni razpis) je
sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih
periodičnih
publikacij z znanstveno vsebino,
ki so pomembne za prenos
znanstvenih
spoznanj
v
aplikacijo in tehnološki razvoj.
Javni razpis obsega izdajanje
domačih
znanstvenih
periodičnih
publikacij
(v
nadaljevanju: publikacije) v
tiskani oziroma spletni obliki s
področij
humanističnih,
družboslovnih,
medicinskih,
biotehniških,
tehniških
in
naravoslovno-matematičnih
ved.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na javni razpis se lahko
prijavijo organizacije, ki so
vpisane
v
evidenco
raziskovalnih organizacij pri
Agenciji, založbe ter društva,
vpisana v zbirko podatkov
društev, ki delujejo v javnem
interesu
na
področju
raziskovalne
dejavnosti
(http://www.mizs.gov.si/si/delo
vna_podrocja/direktorat_za_zn
anost/sektor_za_znanost/dejav
nost/drustva/). Prav tako se
lahko prijavijo pravne osebe iz
slovenskega
zamejstva
in
pravne osebe Slovencev po
svetu (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj).
Organizacije
vpisane v evidenco
raziskovalnih
organizacij
Pravne osebe iz
zamejstva
Pravne osebe
Slovencev po svetu
Stran 34 od 174
1.22. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO TER BOSNO IN HERCEGOVINO V LETIH 2016-2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA
SODELOVANJA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO TER BOSNO IN
HERCEGOVINO V LETIH 2016-2017
Predmet
javnega
razpisa:
predmet javnega razpisa je
sofinanciranje (do
14
dni)
medsebojnih obiskov slovenskih
raziskovalcev in raziskovalcev iz
Bosne
in
Hercegovine,
ki
izvajajo skupne znanstvenoARRS
raziskovalne
projekte
(v
nadaljevanju:
bilateralne
projekte) v letih 2016–2017.
Zadnji rok:
Slovenska stran bo za mlajše
15. junij 2015, do 12.ure
raziskovalce (tj. podiplomske
študente
in
podoktorande
največ do pet let po doktoratu)
iz Bosne in Hercegovine dodatno
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dv sofinancirala tudi daljše obiske
ostr/Drzave/BIH/razpisi/15/razp(od 1-3 mesece) v Republiki
BIH-16-17.asp
Sloveniji. Prednost bodo imeli
projekti,
v
katerih
bodo
sodelovali mlajši raziskovalci
obeh držav. Bilateralni projekti
trajajo dve leti. V okviru tega
Okvirna skupna višina razpisanih
razpisa sodelujeta Republika
sredstev:
120.000 EUR
Slovenija
in
Bosna
in
Hercegovina
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na javni razpis se lahko
prijavijo
raziskovalne
organizacije
in
zasebni
raziskovalci, ki: – so vpisani v
evidenco
izvajalcev
raziskovalne
in
razvojne
dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih
raziskovalcev,
ki
ju
vodi
agencija, ter – izpolnjujejo
pogoje, predpisane z Zakonom
o
raziskovalni
in
razvojni
dejavnosti in predpisi agencije,
ter – izvajajo s strani agencije
(so)financirane
programe
oziroma projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte
(zlasti
npr.
sodelovanje v
okvirnih programih Evropske
unije), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav
Raziskovalne
organizacije
Zasebni
raziskovalci
Stran 35 od 174
1.23. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV REGIJSKIH GARANCIJSKIH SHEM
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
IZVAJALCEV REGIJSKIH
GARANCIJSKIH SHEM
Predmet
razpisa
je
izbor
izvajalcev regijskih garancijskih
shem (v nadaljevanju: izvajalec
sheme) za vzpostavitev novih
regijskih garancijskih shem (v
Slovenski regionalni razvojni sklad
nadaljevanju: RGS).
Cilj razpisa je izbrati izvajalce
shem na območju Republike
Zadnji rok:
Slovenije, v vseh 12 statističnih
5. maj 2015
regijah,
z
namenom
pospeševanja razvoja malega
gospodarstva
in
pridobitne
dejavnosti
podjetnikov,
povečevanja
investicijske
http://www.regionalnisklad.si/razpi aktivnosti
v
regijah,
si/aktualni-razpisi
zmanjševanja
stopnje
brezposelnosti, vzpostavljanja
možnosti za prestrukturiranje
regijskega
gospodarstva,
olajšanja dostopa mikro, malim
in srednje velikim podjetjem do
Okvirna skupna višina razpisanih
kreditov
z
zmanjšanjem
sredstev:
10.000.000 EUR
bančnih zahtev za zavarovanje
kreditov
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Izvajalci sheme po javnem
razpisu so pravni subjekti, ki
imajo pooblastilo oziroma sklep
razvojnega sveta regije za
izvajanje RGS po tem razpisu in
izpolnjujejo
v
razpisu
zahtevane pogoje.
Razvojni
svet
regije
izda
le
eno
pooblastilo in vsako regijo
zastopa
le
en
izvajalec.
Posamezni
izvajalec
sheme
lahko izvaja RGS tudi za
sosednjo regijo, kolikor pridobi
sklepa obeh razvojnih svetov
regij.
Pravni subjekti s
pooblastilom
razvojnega sveta
regije
Stran 36 od 174
1.24. RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA
LETO 2015
RAZPIS KREDITOV ZA NOVA
DELOVNA MESTA IN OBRATNA
SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA
LETO 2015
Razvojni center Novo Mesto
Zadnji rok:
31. december 2015
http://www.rcnm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/Articl
eId/613/Razpis-kreditov-za-novadelovna-mesta-in-obratna-sredstvamikrokrediti-za-leto-2015.aspx
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
750.000 EUR
Predmet razpisa so krediti za
samozaposlitev
podjetnikov
začetnikov in fizičnih oseb z
dopolnilno
dejavnostjo
na
kmetiji,
ki
so
realizirali
samozaposlitev od 1. 1. 2014
dalje in v letu 2014 niso koristili
mikrokredita RC ter krediti
delodajalcem
(do
50
zaposlenih) za nova delovna
mesta realizirana od 1. 1. 2015
dalje ter krediti za obratna
sredstva kreditojemalcem, ki so
iz
razpisanih
sredstev
Garancijske
sheme
za
Dolenjsko
(v
nadaljevanju:
GSD) za leto 2015 prejeli kredit
za nakup opreme ali ekološkega
tovornega vozila. Prosilec lahko
zaprosi
za
kredit
za
samozaposlitev
le
enkrat.
Razpisana sredstva zagotavljajo
ZRSZ in občine
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo:
Fizične osebe
1. osebe, ki so realizirale
samozaposlitev od 1. 1. 2014 Delodajalci
naprej,
2.
delodajalci
(do
50 Posojilojemalci
zaposlenih), ki so od 1. 1. 2015
dalje za nedoločen čas oziroma
čas odplačila kredita zaposlili
osebo in pomeni zaposlitev
povečanje števila zaposlenih pri
delodajalcu,
3. posojilojemalci, ki so iz
razpisanih sredstev GSD za leto
2015 prejeli kredit za nakup
opreme
ali
ekološkega
tovornega vozila.
Prednost pri dodelitvi sredstev
razpisa imajo prosilci iz 1. in 2.
točke,
ki
so
realizirali
samozaposlitev
ali
novo
zaposlitev s posredovanjem
ZRSZ.
Stran 37 od 174
1.25. RAZPIS DOLGOROČNIH KREDITOV IN GARANCIJ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD)
ZA LETO 2015
RAZPIS DOLGOROČNIH KREDITOV
IN GARANCIJ GARANCIJSKE SHEME
ZA DOLENJSKO (GSD) ZA LETO 2015
Razvojni center Novo Mesto
Zadnji rok:
31. december 2015
RC GSD razpisuje – dolgoročne
kredite v predvidenem skupnem
znesku 4.606.400,00 EUR, –
garancije za te kredite v
predvidenem skupnem znesku
2.303.200,00
EUR,
za
pospeševanje razvoja majhnih
gospodarskih
družb
in
samostojnih podjetnikov ter
fizičnih
oseb
z
dopolnilno
dejavnost na kmetiji.
http://www.rcnm.si/Ogledrazpisa/tabid/69/Articl
eId/612/Razpis-dolgorocnihnamenskih-kreditov-in-garancij-gsdza-leto-2015.aspx
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
6.909.600 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo: –
gospodarske družbe, ki se po
55.
členu
Zakona
o
gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo, –
fizične osebe, ki imajo status
samostojnega
podjetnika
posameznika,
–
fizične
in
pravne osebe, ki so v postopku
registracije pod pogojem, da bo
vpis v register samostojnih
podjetnikov oziroma v sodni
register izveden pred podpisom
kreditne pogodbe, – fizične
osebe, ki imajo registrirano
dopolnilno dejavnost na kmetiji,
–
gospodarske
družbe
in
samostojni podjetniki oziroma
fizične osebe z registrirano
dopolnilno
dejavnostjo
na
kmetiji, ki imajo sedež na
območju občine, ki sodelujejo v
projektu in če ima ta prosta
sredstva. Izjemoma se lahko
kredit odobri iz sredstev druge
občine v regiji JV Slovenija,
kolikor ima prosilec v tej občini
poslovno
enoto,
v
kateri
zaposluje vsaj ½ zaposlenih
oseb (s stalnim bivališčem v
omenjeni občini) za nedoločen
Gospodarska
društva
Fizične osebe
Fizične in pravne
osebe v postopku
registracije
Fizične osebe, ki
imajo regisitrirano
dopolnilno
dejavnost
Gospodarske
družbe in
samostojni
podjetniki s
registrirano
dopolnilno
dejvnostjo na
kmetiji
Stran 38 od 174
čas in se tudi investicija izvaja
v omenjeni občini
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 39 od 174
1.26. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2015 ZA VEČJO
IZKORIŠČENOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV ZA PLIN IN TOPLOTO TER UČINKOVITEJŠO
RABO ENERGIJE
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
NEPOVRATNIH FINANČNIH
SPODBUD 2015 ZA VEČJO
IZKORIŠČENOST DISTRIBUCIJSKIH
SISTEMOV ZA PLIN IN TOPLOTO TER
UČINKOVITEJŠO RABO ENERGIJE
Energetika Celje
Zadnji rok:
1. junij 2015, do 13.ure
http://www.energetikace.si/r.news/144-JAVNI-RAZPISZA-DODELITEV-NEPOVRATNIHFINANCNIH-SPODBUD-2015-.html
Energetika Celje, javno podjetje
d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,
3000 Celje, (v nadaljevanju
besedila: Energetika Celje), ki
ga
zastopa
direktor
mag.
Aleksander Mirt, izvaja ta razpis
na podlagi pooblastila Mestne
občine
Celje,
Trg
celjskih
knezov 9, 3000 Celje, ki jo
zastopa župan Bojan Šrot, z
namenom večje izkoriščenosti
distribucijskih sistemov za plin
in toploto in učinkovite rabe
energije skladno z Odlokom o
načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 108/13) in
upoštevaje
Uredbo
o
zagotavljanju
prihrankov
energije (Uradni list RS, št.
96/14).
Razpis
je
namenjen Gospodinjstva
gospodinjstvom
in
večstanovanjskim stavbam na Večstanovanjske
področju Mestne občine Celje. stavbe
Nepovratne finančne spodbude
se
dodeljujejo
za
večjo
izkoriščenost
distribucijskih
sistemov za plin in toploto.
Vlagatelji morajo pred izvedbo
naložbe vložiti popolno vlogo,
po izvedbi naložbe pa morajo
dostaviti izjavo o zaključku
naložbe, kateri morajo biti
priložena zahtevana dokazila.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 50.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 40 od 174
1.27. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA DRUŠTVOM IN
ZVEZAM TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA PODROČJU
TURIZMA DRUŠTVOM IN ZVEZAM
TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2015
Občina Moravske Toplice
Zadnji rok:
5. maj 2015, do 15.ure
http://www.moravsketoplice.si/?lang=&option=razpisi_vi
ew&razpis_id=143&stran=Domov
Predmet
razpisa:
predmet
javnega
razpisa
je
sofinanciranje letnih programov
na področju turizma društvom v
Občini Moravske Toplice in
zvezam turističnih društev za
leto
2015,
z
naslednjimi
vsebinami:
–
spodbujanje
lokalnega
prebivalstva
za
sodelovanje
pri
aktivnostih
pospeševanja turizma, – akcije
na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine
kraja, – akcije na področju
urejanju okolja, – organiziranje
in sodelovanje na s turizmom
povezanih
prireditvah,
–
izvajanje promocijskih in drugih
aktivnosti društva
Pogoji za sodelovanje oziroma Turistična društva
prijavo na javni razpis: za
sofinanciranje
programov Zveze turističnih
morajo
društva
izpolnjevati društev
naslednje pogoje: – da so
registrirana
po
Zakonu
o
društvih, – da imajo sedež v
Občini Moravske Toplice in da
delujejo na območju Občine
Moravske Toplice, – da imajo
urejeno evidenco o članstvu in
uvedeno članarino, – da imajo
zagotovljene
materialne,
prostorske,
kadrovske
in
organizacijske
pogoje
za
realizacijo
načrtovanih
aktivnosti na področju turizma.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
7.200 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 41 od 174
1.28. JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI PREVALJE, KI SE
BODO V LETU 2015 SOFINANCIRALI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV
LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI
PREVALJE, KI SE BODO V LETU 2015
SOFINANCIRALI IZ OBČINSKEGA
PRORAČUNA
Predmet
javnega
razpisa:
predmet javnega razpisa je
izbor
projektov
ljubiteljske
kulture v Občini Prevalje, ki se
bodo v letu 2015 sofinancirali iz
proračuna Občine Prevalje
Občina Prevalje
Zadnji rok:
30. april 2015
http://www.prevalje.si/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
15.561 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na
javnem
razpisu
lahko Kulturna društva
kandidirajo naslednji izvajalci
kulturnih projektov: a) kulturna Javni zavodi
društva,
ki
izpolnjujejo
naslednje pogoje: – da so
registrirana
v
skladu
z
Zakonom o društvih, s sedežem
v Občini Prevalje in imajo v
svoji dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost, – da imajo
zagotovljene
materialne,
kadrovske, organizacijske in
prostorske
pogoje
za
uresničitev
načrtovanih
kulturnih programov oziroma
kulturnih projektov, – da na
območju
Občine
Prevalje
delujejo že najmanj eno leto, –
da imajo urejeno evidenco
članstva ter evidenco o plačani
članarini; b) javni zavodi na
področju
vzgoje
in
izobraževanja s sedežem v
Občini
Prevalje,
katerih
ustanoviteljica
je
Občina
Prevalje, za kulturne programe
oziroma projekte, ki presegajo
osnovno
dejavnost
iz
ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na
podlagi
letne
pogodbe
o
Stran 42 od 174
sofinanciranju
dejavnosti
in
imajo zagotovljene ustrezne
kadrovske, prostorske in druge
pogoje za kakovostno izvedbo
projekta.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 43 od 174
1.29. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO MLADINSKIH PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU
2015 SOFINANCIRLA MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
MLADINSKIH PROGRAMOV OZIROMA
PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015
SOFINANCIRLA MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-za-izbiromladinskih-programov-oziromaprojektov-ki-jih-bo-v-letu-2015sofinancirala-me
Predmet javnega razpisa je
dodelitev sredstev za pripravo
in izvedbo programov oziroma
projektov ter drugih aktivnosti
(v
nadaljevanju
programi
oziroma projekti), ki jih bodo
upravičenci – pravne osebe
zasebnega prava, pravne osebe
javnega
prava,
samostojni
podjetniki in samostojni kulturni
delavci
(v
nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2015
na območju Mestne občine
Murska Sobota na področju
mladine.
Predmet
javnega
razpisa so: programi in projekti
za izvajanje letnega programa
na področju dejavnosti mladih v
Mestni občini Murska Sobota.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
10.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na ta razpis se lahko prijavijo Organizacije, ki
organizacije,
ki
izvajajo izvajajo mladinske
mladinske programe v Mestni programe
občini
Murska
Sobota.
Predlagatelj mora imeti sedež
oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska
Sobota in ne sme imeti
neizpolnjenih
pogodbenih
obveznosti do Mestne občine
Murska
Sobota,
če
je
v
preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna
Mestne
občine
Murska Sobota. Prijavitelj mora
imeti prav tako poravnane vse
davke in prispevke. Prijavitelj
lahko
z
istim
programom
kandidira samo na en javni
razpis v MOMS. Pri podaji
vloge, je treba upoštevati
določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju
korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB).
Stran 44 od 174
1.30. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DODATNE OZIROMA RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI ZA
PREDŠOLSKE IN OSNOVNOŠOLSKE OTROKE V MESTNI OBČINI MUURSKA SOBOTA ZA LETO
2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DODATNE OZIROMA RAZŠIRJENE
DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE IN
OSNOVNOŠOLSKE OTROKE V MESTNI
OBČINI MUURSKA SOBOTA ZA LETO
2015
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
Predmet
razpisa
je
sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti, ki jih
izvajajo
pravne
osebe
zasebnega prava, pravne osebe
javnega
prava,
samostojni
podjetniki, samostojni kulturni
delavci,
ki
po
programu
vzgojno-izobraževalnih zavodov
izvajajo
s
predšolsko
in
osnovnošolsko
populacijo
določene programe in so iz
Mestne občine Murska Sobota.
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-zasofinanciranje-dodatne-oziromaraz%C5%A1irjene-dejavnosti-zapred%C5%A1olskeosnovno%C5%A1olske-otr
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
41.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
V okviru tega razpisa so
razpisane teme: Pod sklop I –
samo za osnovne šole in
glasbeno šolo iz Mestne občine
Murska Sobota – udeležba
učencev
in
mentorjev
na
predmetnih
tekmovanjih
iz
znanja po učnem načrtu in
predmetniku
osnovne
in
glasbene šole – programi za
nadarjene učence, – udeležba
učencev
in
mentorjev
na
tekmovanjih ter organizacija
tekmovanj
in
prireditev
s
področja interesnih dejavnosti
po posameznih področjih, –
program šolske organizacije in
skupnosti: Vesela šola, bralna
značka,
otroški
parlament,
taborniki, organizacija tedna
otroka,
program
veselega
decembra ..., – sodelovanje
predšolskih in osnovnošolskih
otrok na razpisnih natečajih za
delavnice in tabore iz različnih
področij,
–
vključevanje
učencev
in
mentorjev
v
mednarodno sodelovanje preko
razpisnih
projektov,
–
organizacija in vključevanje
Pravne osebe
javnega ali
zasebnega prava
Samostojni
podjetniki
Samostojni kulturni
delavci
Stran 45 od 174
šolskih in predšolskih športnih
programov in tekmovanj, –
vključevanje
osnovnošolskih
otrok v organizirano vadbo
športne
rekreacije,
–
organizacija taborov, – revije in
tekmovanja glasbenih šol, –
organizacija
glasbenih
prireditev (koncertov, taborov
in delavnic ...), – sodelovanje z
drugimi šolami. Pod sklop II –
Drugi zavodi, društva, klubi,
samostojni
podjetniki,
samostojni kulturni delavci in
zveze ter druge organizacije, ki
po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s
osnovnošolsko
populacijo
določene programe: – izvajanje
programa razširjene dejavnosti,
krožkov, delavnic, interesnih
dejavnosti, taborov, tekmovanj,
ki ne spadajo v redni program
osnovne šole, – organizacija
glasbenih prireditev (koncertov,
taborov in delavnic ...), –
sodelovanje z drugimi šolami
Pod sklop III – za predšolske
otroke:
–
sodelovanje
predšolskih otrok na krožki,
interesnih
dejavnostih,
razpisnih natečajih za delavnice
in tabore iz različnih področij, –
vključevanje predšolske otroke
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 46 od 174
in mentorjev v mednarodno
sodelovanje preko razpisnih
projektov, – organizacija in
vključevanje
predšolskih
športnih
programov
in
tekmovanj,
–
vključevanje
predšolskih
otrok
v
organizirano
vadbo
športne
rekreacije,
–
organizacija
taborov.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 47 od 174
1.31. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA PODROČJE TEHNIČNE KULTURE TER
UVAJANJA MLADIH V ZNANOST V MOMS ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ZA PODROČJE
TEHNIČNE KULTURE TER UVAJANJA
MLADIH V ZNANOST V MOMS ZA
LETO 2015
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-zasofinanciranje-programov-zapodro%C4%8Dje-tehni%C4%8Dnekulture-ter-uvajanja-mladih-vznanos-3
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
5.940 EUR
Predmet
razpisa
je
sofinanciranje programov za
področje tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost v
MOMS v letu 2015, ki jih
izvajajo
pravne
osebe
zasebnega prava, pravne osebe
javnega
prava,
samostojni
podjetniki.
Organizacije
(v
nadaljevanju upravičenci), ki
izvajajo programe s področja
tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost za populacijo
na območju MOMS. Z razpisom
želimo spodbujati aktivnosti na
področju tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost. V
okviru tega razpisa so razpisane
teme: – Pod sklop I) programi
in projekti za izvajanje letnega
programa tehnične kulture v
MOMS – Pod sklop II) programi
in projekti za izvajanje letnega
programa uvajanja mladih v
znanost v MOMS
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Osnovni pogoji, ki ga morajo
izpolnjevati
vlagatelji
za
kandidiranje
na
javnem
razpisu.
–
pravne
osebe
zasebnega prava, pravne osebe
javnega
prava,
samostojni
podjetniki, ki izvajajo programe
s področja tehnične kulture ter
uvajanja mladih v znanost.
Pravne osebe
javnega ali
zasebnega prava
Samostojni
podjetniki
Stran 48 od 174
1.32. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO
V LETU 2015 SOFINANCIRALA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-za-izbirokulturnih-projektov-ki-jih-bo-v-letu2015-sofinancirala-mestnaob%C4%8Dina-murska
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
17.500 EUR
letu 2015 se bodo iz
proračunskih
sredstev
sofinancirali naslednji programi in
projekti s področja socialne
dejavnosti v interesu Mestne
občine Nova Gorica:
A. Programi in projekti,
namenjeni invalidom in bolnikom
– programi in projekti, ki
ljudem z različnimi oblikami
invalidnosti omogočajo, da se
vključujejo v okolje, jim nudijo
podporo
pri
povečanju
neodvisnega življenja oziroma
jim
lajšajo
življenje
z
invalidnostjo,
–
programi
in
projekti
svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom
posameznih
zdravstvenih storitev,
– programi in projekti,
namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. Humanitarni in socialni
programi in projekti
– programi in projekti, ki blažijo
posledice
revščine
in
odpravljajo socialne in druge
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Za prijavitelje se po tem odloku
štejejo:
– humanitarna in invalidska
društva ter organizacije s
področja socialne dejavnosti, ki
so
v
skladu
z
zakonom
ustanovljeni kot prostovoljne
neprofitne
organizacije,
z
namenom izvajanja posebnih
socialnih programov in storitev,
utemeljenih
na
značilnostih
invalidnosti
po
posameznih
funkcijskih okvarah, ki ogrožajo
socialni položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so
ustanovljene
v
skladu
z
zakonom kot prostovoljne in
neprofitne
organizacije,
z
namenom reševanja socialnih
stisk občanov mestne občine,
– organizacije za samopomoč,
ki so v skladu z zakonom
ustanovljene kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, z
namenom reševanja socialnih
problemov svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo
programe
in
projekte
na
področju socialne dejavnosti za
uporabnike z območja mestne
občine in so registrirani za
Humanitarne in
invalidne
organizacije
Dobrodelne
organizacije
Organizacije za
samopomoč
Druga društva
Stran 49 od 174
stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki
osebam
z
dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju
omogočajo
vključevanje
v
okolje ter drugi programi in
projekti s področja varovanja
duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in
drugih skupin za samopomoč
ter drugi
programi, ki v
lokalnem okolju skrbijo za
zmanjšanje
socialne
izključenosti posameznih skupin
občanov.
C. Drugi socialni programi in
projekti
–
programi
in
projekti
upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s
področja socialne dejavnosti, ki
dokazujejo
vsebinsko
učinkovitost (kot na primer
družabna srečanja, obiski in
obdaritve članov,
jubilantov
ipd.) in ne spadajo v sklopa A in
B.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
delovanje
na
področju
socialnega varstva,
–
javni
zavodi,
katerih
so/ustanoviteljica ni Mestna
občina nova Gorica in so
registrirani za izvajanje programov in projektov s področja
socialne dejavnosti.
Stran 50 od 174
1.33. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO
V LETU 2015 SOFINANCIRALA
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-za-izbirokulturnih-programov-ki-jih-bo-vletu-2015-sofinancirala-mestnaob%C4%8Dina-murska
Predmet javnega razpisa je
dodelitev sredstev za pripravo
in izvedbo projektov, ki jih bodo
upravičenci – pravne osebe
zasebnega prava, pravne osebe
javnega
prava,
samostojni
podjetniki,
avtorji,
avtorske
skupine in samostojni kulturni
delavci
(v
nadaljevanju
prijavitelji) izvajali v letu 2015
na področju kulture in sicer
predvsem na območju Mestne
občine
Murska
Sobota
(v
nadaljevanju MOMS). Razpis se
nanaša
na
sofinanciranje
projektov
na
naslednjih
področjih:
–
uprizoritvene
umetnosti,
–
glasbene
umetnosti,
–
vizualne
umetnosti,
–
knjiga
in
založništvo,
–
na
drugih
področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Na razpis se lahko prijavijo vsi Pravni subjekti
pravni
subjekti,
ki
so
registrirani
za
opravljanje
dejavnosti s področja kulture ali
drugih
dejavnosti,
občinska
društva in zveze, avtorji in
avtorske skupine ter samostojni
kulturni delavci. Prijavitelj mora
imeti sedež oziroma stalno
prebivališče na območju MOMS
in ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih
obveznosti
do
MOMS, če je v preteklih letih
prejel sredstva iz proračuna
MOMS. Prijavitelj mora imeti
prav tako poravnane vse davke
in prispevke
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
8.750 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 51 od 174
1.34. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSPEŠEVANJA DRUŠTVENE DEJAVNOSTI V MESTNI
OBČINI MURSKA SOBOTA V LETU 2015 NA PODROČJU KMETIJSTVA IN S KMETIJSTVOM
POVEZANIMI DEJAVNOSTMI
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
POSPEŠEVANJA DRUŠTVENE
DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI
MURSKA SOBOTA V LETU 2015 NA
PODROČJU KMETIJSTVA IN S
KMETIJSTVOM POVEZANIMI
DEJAVNOSTMI
Predmet
javnega
pospeševanje
dejavnosti
razpisa: Upravičenci: društva in njihove Društva s področja
društvene zveze s področja kmetijstva in s kmetijstva
kmetijstvom
povezanimi
dejavnostmi, ki imajo sedež na Zveze društev
območju Mestne občine Murska
Sobota.
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
5. maj 2015, do 12.ure
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-zasofinanciranjepospe%C5%A1evanjadru%C5%A1tvene-dejavnosti-vmestni-ob%C4%8Dini-murskasobota-v-l-0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
1.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 52 od 174
1.35. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V LETU 2015 NA PODROČJU SOCIALNEGA
VARSTVA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV V LETU 2015 NA
PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
MO Murska Sobota
Zadnji rok:
4. maj 2015
http://www.murskasobota.si/javni-razpis-zasofinanciranje-programov-napodro%C4%8Dju-socialnegavarstva-zdravstvenega-varstva-vletu
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
42.000 EUR
Predmet javnega razpisa so:
Pod
A)
1.
programi
humanitarnih
društev
in
organizacij,
ki
delujejo
v
javnem interesu na področju
socialnega varstva, 2. programi
za aktivno preživljanje prostega
časa otrok in mladostnikov ter
invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami, 3. organiziranje
prostovoljnega dela z mladimi
in preventivni programi za delo
z mladimi, 4. programi za
pospeševanje
socialne
vključenosti
posameznih
družbenih in starostnih skupin
zaradi revščine 5. programi za
nenasilno vedenje za storilce
nasilnih dejanj, 6. programi
vključevanje
socialne
izključenosti invalidnih oseb, 7.
programi za svetovanje, pomoč
in rehabilitacijo ter programi
zagovorništva
za
osebe
z
dolgotrajnimi te- žavami v
duševnem zdravju, 8. programi
za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki, 9. programi
svetovanja
preko
telefona
otrokom
in
mladostnikom,
ženskam in drugim osebam v
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na ta razpis se lahko prijavijo
vsi, ki prijavijo program, ki je
predmet razpisa za A ali B
področje. Na razpis se lahko
prijavijo:
–
javni
socialno
varstveni in javni zdravstveni
zavodi, ki v okviru svoje redne
dejavnosti
ne
izvajajo
dejavnosti
razpisanih
programov,
–
dobrodelne
organizacije kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih z
namenom,
da
bi
reševale
socialne
stiske
in
težave
občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo
posamezniki
v
skladu z zakonom ali verske
skupnosti, – organizacije za
samopomoč kot prostovoljne in
profitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi
v njih skupno reševali socialne
in zdravstvene potrebe svojih
članov,
–
invalidske
in
humanitarne organizacije kot
prostovoljne
neprofitne
organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih
izvajajo posebne socialne in
Javni socialno
varstveni in
zdravstveno
varstveni zavoodi
Neprofitne
organizacije
Humanitarne
organizacije
Druga društva
Stran 53 od 174
osebnih stiskah, 10. programi
pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z
uživanjem
alkohola
in
prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti, 11. programi
medgeneracijskih
in
drugih
skupin za samopomoč ter drugi
programi, ki v bivalnem okolju
skrbijo
za
zmanjševanje
socialne izključenosti starejših
in
vzpodbujajo
širjenje
prostovoljnega
dela
starih
samih ter prostovoljnega dela
za stare. Pod B) 1. programi
društev
in
organizacij,
ki
delujejo v javnem interesu na
področju
zdravstvenega
varstva,
2.
programi
za
zdravstveno
rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami, 3. programi za
promocijo zdravja v Mestni
občini
Murska
Sobota,
4.
programi za vzgojo otrok in
mladostnikov za zdrav način
življenja,
5.
programi
za
promocijo
posameznih
zdravstvenih
projektov
za
izboljšanje zdravja občanov in
izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih
programov,
6.
programi
svetovanja,
pomoči
in
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
zdravstvene
programe
in
storitve,
utemeljene
na
značilnostih
invalidnosti
po
posameznih
funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov, – druga
društva in zavodi, ki izvajajo
občinske programe na področju
sociale in zdravstva ali občinske
programe izboljšanje kvalitete
življenja za občane MO Murska
Sobota, – vloga mora biti dana
v
skladu
z
Zakonom
o
integriteti
in
preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – UPB2).
Stran 54 od 174
rehabilitacije
različnim
kroničnim
bolnikom
in
uporabnikom
posameznih
zdravstvenih storitev
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 55 od 174
1.36. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV, PROJEKTOV IN DOGODKOV V MESTNI
OBČINI CELJE, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE
CELJE IN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PRIREDITEV, PROJEKTOV IN
DOGODKOV V MESTNI OBČINI
CELJE, KI NISO PREDMET DRUGIH
FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE CELJE IN
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO
2015
MO Celje
Zadnji rok:
8. maj 2015
14. september 2015
Predmet razpisa so prireditve,
projekti
in
dogodki,
ki
prispevajo k promociji mesta in
večajo njegovo prepoznavnost v
lokalnem
in
mednarodnem
okolju.
Obravnavane
bodo
vloge za enkratne prireditve,
dogodke in projekte, ki se bodo
izvajali in zaključili v letu 2015.
Med prireditve in dogodke
sodijo organizacija prireditev,
proslav, predstav, festivalov in
drugih
enkratnih
dogodkov,
gostovanja doma in v tujini in
podobno. Med projekte sodijo
izdaja knjig, brošur, zvočnih in
filmskih zapisov ipd., ki se
načrtujejo skozi daljše časovno
obdobje
Pravico
do
sofinanciranja Pravni subjekti
največ
dveh
prireditev,
projektov ali dogodkov v letu
2015 imajo: – zavodi, društva,
organi in organizacije, ki z
vpisom v konstitutivni register,
ustrezno evidenco ali ustrezni
razvid ali z zakonom pridobijo
status (lastnost) pravne osebe
in imajo sedež v Mestni občini
Celje; – samostojni podjetniki
posamezniki s sedežem v MOC
(s.p.); – avtorske skupine in
samostojni kulturni delavci s
stalnim prebivališčem v MOC.
http://moc.celje.si/javnanarocila/4218-jr-javni-razpis-zasofinanciranje-prireditev-projektovin-dogodkov-v-mestni-obcini-celjeki-niso-predmet-drugih-financiranjiz-proracuna-mestne-obcine-celjein-republike-slovenije-za-leto-2015
Okvirna skupna višina razpisanih
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 56 od 174
sredstev:
42.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 57 od 174
1.37. JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE
LESA
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA
POSOJILA PROJEKTOM NA
PODROČJU OBDELAVE IN
PREDELAVE LESA
Slovenski regionalni razvojni sklad
Zadnji rok:
30. april 2015
30. junij 2015
Predmet razpisa je dodeljevanje
ugodnih posojil projektom na
območju Republike Slovenije, in
sicer
vlagateljem,
ki
so
registrirani za glavno dejavnost
obdelave in predelave lesa ali
proizvodnjo izdelkov iz lesa ter
bodo hkrati izvedli začetno
investicijo v osnovna sredstva
za izvajanje dejavnosti na tem
področju.
http://www.regionalnisklad.si/razpi
si/aktualni-razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
6.000.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
1.
Vlagatelji
projekta
in
upravičenci do posojil so lahko
velika, srednje velika, mala in
mikro podjetja (v nadaljevanju:
vlagatelji), in sicer;
–
gospodarske
družbe
in
samostojni
podjetniki
posamezniki,
registrirani
z
dejavnostjo
po
Zakonu
o
gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – UPB s spr.
in dop.; v nadaljevanju: ZGD1),
– zadruge, registrirane po
Zakonu o zadrugah (Uradni list
RS, št. 97/09 – UPB2, v
nadaljevanju: ZZad).
Razpisana
posojila
so
namenjena
vlagateljem,
ki
opravljajo glavno registrirano
dejavnost in prijavljeni projekt
z registracijo skladno z Uredbo
o
standardni
klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07, 17/08) na in znotraj
klasifikacije
(v
skupinah,
razredih in podrazredih) C 16
ter C 31 (razen razreda C 31.03
– proizvodnja žimnic).
Vlagatelji
morajo
biti
ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad
Gospodarske
družbe
Samostojni
podjetniki
Stran 58 od 174
pred 1. 1. 2013 in izkazovati
najmanj 2 polni leti poslovanja.
Javni razpis dopušča, da na
javnem razpisu kandidirajo tudi
tuje
gospodarske
družbe,
vendar
bo
sklad
sklenil
posojilno
pogodbo
le
s
podjetjem (podružnico), ki bo
registrirano
v
Republiki
Sloveniji.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 59 od 174
1.38. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO V LETIH 2016-2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA
SODELOVANJA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO
AVSTRIJO V LETIH 2016-2017
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
medsebojnih
obiskov slovenskih in avstrijskih
raziskovalcev,
ki
izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne
projekte
(v
nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih
ARRS
2016–2017 na vseh področjih
znanosti. Prednostno se bo
financiralo
prijave,
ki
se
Zadnji rok:
osredotočajo na trajnostno rabo
27. maj 2015
virov v gorskih območjih.
Bilateralni projekti trajajo dve
leti. V okviru tega razpisa
sodelujeta Republika Slovenija
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dv in Republika Avstrija.
ostr/drzave/Avstrija/razpisi/15/raz
p-avstrija-16-17.asp
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
100.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na javni razpis se lahko
prijavijo
raziskovalne
organizacije in zasebni raziskovalci,
ki:
– so vpisani v evidenco
izvajalcev
raziskovalne
in
razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register
zasebnih raziskovalcev, ki ju
vodi agencija, ter
–
izpolnjujejo
pogoje,
predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije
(so)financirane
programe
oziroma projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte
(zlasti
npr.
sodelovanje v
okvirnih programih Evropske
unije), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav.
Raziskovalne
organizacije
Zasebni
raziskovalci
Stran 60 od 174
1.39. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE Predmet
javnega
razpisa:
Na poziv se lahko prijavi Turistična društva
PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV predmet
tega
poziva
je vsako turistično društvo (v
V LETU 2015
dodelitev sredstev za prireditev nadaljevanju TD), registrirano v
turističnih društev v letu 2015. Sloveniji, ki deluje najmanj dve
leti, to je najmanj od 27. 3.
Turistična zveza Slovenije
2013 in ima poravnane vse
finančne obveznosti do TZS.
Vsako
TD
lahko
kot
Zadnji rok:
prijavitelj v okviru tega poziva
24. april 2015, do 14.ure
prijavi le eno prireditev, ki traja
en dan ali največ tri dni skupaj.
Posamezna prireditev je lahko
na razpis prijavljena enkrat
http://www.turisticna(več društev ne more prijaviti
zveza.si/novica.php?id=249
iste prireditve). Kolikor bo
društvo
kandidiralo
za
sofinanciranje več kot ene
prireditve ali bo ena prireditev
Okvirna skupna višina razpisanih
prijavljena
večkrat,
bodo
sredstev:
140.000 EUR
tovrstne prijave izločene.
TD,
ki
je kandidiralo za
sredstva v letu 2014 in ni
oddalo popolnega vsebinskega
in finančnega poročila o izvedbi
prireditve
2014
(v
okviru
lanskega javnega razpisa) v
predpisanem roku oziroma ni o
tem pravočasno obvestilo TZS,
ne
more
kandidirati
na
letošnjem razpisu.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 61 od 174
1.40. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI / PROGRAMOV / PROJEKTOV / PRIREDITEV,
KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO
2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI / PROGRAMOV /
PROJEKTOV / PRIREDITEV, KI NISO
PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
VELENJE ZA LETO 2015
MO Velenje
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. do 30.
novembra 2015
Predmet
razpisa:
predmet
javnega
razpisa
so
dejavnosti/programi/projekti/pri
reditve društev, klubov in
drugih
organizacij
ter
dejavnosti/programi/projekti/pri
reditve pravnih in fizičnih oseb,
ki
niso
predmet
drugih
financiranj iz proračuna Mestne
občine Velenje in pomenijo
prispevek
k
zadovoljevanju
javnih potreb ali prepoznavnosti
občine,
izboljšajo
kakovost
življenja občanov in dostopnost
do različnih dejavnosti.
http://www.velenje.si/eobcina/javne-objave-razpisi/javneobjave
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičenci
do Pravne osebe
sofinanciranja:
1. fizične in pravne osebe s Fizične osebe
stalnim prebivališčem oziroma
sedežem
v
Mestni
občini
Velenje;
2. fizične in pravne osebe s
stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če
dejavnosti/programe/projekte/prireditve
organizirajo na območju Mestne
občine Velenje;
3. fizične in pravne osebe s
stalnim prebivališčem oziroma
sedežem v drugi občini, če so
njihove
dejavnosti/programi/projekti/prireditve,
ki so organizirani izven Mestne
občine
Velenje,
z
vidika
zadovoljevanja javnih potreb ali
prepoznavnosti
občine
pomembni za Mestno občino
Velenje.
Do
sofinanciranja
niso
upravičene krajevne skupnosti,
mestne četrti ter pravne in
fizične osebe, ki so prejela
sredstva
za
isto
dejavnost/program/projekt/prir
Stran 62 od 174
editev na katerem od drugih
razpisov Mestne občine Velenje
(npr. na razpisu za področje
kulture,
turizma,
športa,
sociale, podjetništva …).
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 63 od 174
1.41. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TEHNIČNE KULTURE V
MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV NA PODROČJU
TEHNIČNE KULTURE V MESTNI
OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
MO Nova Gorica
Zadnji rok:
28. april 2015, do 10.ure
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/ra
zpisi/2015033008364824/
Na podlagi sprejetega letnega
programa tehnične kulture v
Mestni občini Nova Gorica za
leto
2015
se
bodo
iz
proračunskih
sredstev
sofinancirali naslednji programi:
astronomija,
avtomobilizem,
letalstvo,
modelarstvo,
motociklizem,
padalstvo,
potapljaštvo, radioamaterstvo,
rezbarstvo.
Program
je
kontinuirana
dejavnost izvajalca, ki se izvaja
preko celega leta. Program je
zaključena celota posamičnih
aktivnosti, ki so po vsebini,
zasnovi in obsegu zaključene
samostojne enote.
Na razpis se lahko prijavijo
izvajalci programov iz področja
tehnične
kulture,
katerih
delovanje ni financirano iz
proračuna v okviru posebnih
oziroma drugih proračunskih
postavk in sicer:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe,
razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku
ne štejejo subjekti po Zakonu o
gospodarskih družbah.
Društva in zveze
društev
Druge pravne
osebe, razen javnih
zavodov
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
50.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 64 od 174
1.42. JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU NEPREMIČNE
KULTURNE DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU
KULTURNIH PROJEKTOV NA
PODROČJU NEPREMIČNE KULTURNE
DEDIŠČINE V MESTNI OBČINI NOVA
GORICA V LETU 2015
MO Nova Gorica
Zadnji rok:
28. april 2015, do 10.ure
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/ra
zpisi/2015033008115882/
Predmet
javnega
razpisa:
predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
upravičenih
stroškov kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne
dediščine v Mestni občini Nova
Gorica in sicer sofinanciranje
izvedbe
gradbeno-obrtniških
posegov
in
investicijskovzdrževalnih del za ohranjanje
kulturno varstvenih sestavin
razglašenih
kulturnih
spomenikov
na
kulturnih
spomenikih iz prvega odstavka
6. člena Odloka o sofinanciranju
kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica (v
nadaljevanju: odlok)
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
20.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
8.1.
Enota
kulturne
dediščine, na kateri bodo izvedeni
posegi,
mora
biti
razglašena
za
kulturni
spomenik z aktom o razglasitvi
kulturnega
spomenika
lokalnega pomena na območju
Mestne občine Nova Gorica.
Predmet
sofinanciranja
so
izključno
tiste
lastnosti
kulturnega spomenika, ki so
bile podlaga za razglasitev
kulturnega spomenika.
8.2. Na razpis se lahko
prijavijo lastniki ali solastniki
spomenikov
s
področja
nepremične kulturne dediščine
na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do
sredstev razpisa – je lahko le
lastnik ali solastnik kulturnega
spomenika
z
ustreznimi
dokazili.
Lastniki ali
solastniki
spomenikov s
področja
nepremične
kulturne dediščine
Stran 65 od 174
1.43. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V
MESTNI OBČINI NOVA GORICA V
LETU 2015
MO Nova Gorica
Zadnji rok:
29. april 2015, do 10.ure
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/ra
zpisi/2015033008251169/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
47.000 EUR
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
otroških
in
mladinskih
programov
in
projektov iz sredstev proračuna
Mestne občine Nova Gorica na
področju:
–
otroških
dejavnosti,
ki
vključujejo
programe
in
projekte izvajalcev, namenjenih
otrokom do vključno 14 leta
starosti
s
področij:
vzpodbujanja
in
razvijanja
raziskovalnega in ustvarjalnega
dela, dejavnosti med šolskimi
počitnicami,
preventivnih
aktivnosti s področja vzgoje,
zmanjševanja nasilja med in
nad
otroki,
dvigovanja
kakovosti
življenja
otrok,
kakovostnega
preživljanja
prostega časa, neformalnega
učenja,
izobraževanja
in
usposabljanja,
mobilnosti,
sodelovanja in aktivne participacije
otrok
v
družbi,
spodbujanja javnega dialoga o
družbenih vprašanjih.
– mladinskih dejavnosti, ki
vključujejo
programe
in
projekte izvajalcev, namenjenih
mladim v starosti od 15 do 29
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Pravne osebe, kot
izvajalci otroških in mladinskih specifirano v koloni
programov in projektov, katerih na levi
delovanje ni financirano iz
proračuna v okviru posebnih
oziroma drugih proračunskih
postavk:
a) za otroške programe in
projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe,
razen javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica
je
mestna
občina.
b) za mladinske programe in
projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe,
razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku
ne štejejo subjekti po Zakonu o
gospodarskih družbah.
Stran 66 od 174
let s področij: neformalnega
učenja,
usposabljanja
ter
večanja
kompetenc
mladih,
prostovoljnega
mladinskega
dela
in
solidarnosti,
medgeneracijskega sodelovanja
mladih,
raziskovalnega
dela
mladih, sodelovanja mladih pri
upravljanju javnih zadev v
družbi,
spodbujanja
ustvarjalnosti ter inovativnosti
mladih, preprečevanja nasilja
med mladimi in nad mladimi,
mobilnosti,
sodelovanja
in
aktivne participacije mladih v
družbi, spodbujanja javnega
dialoga o družbenih vprašanjih,
razvoja
interesnih
oblik
združevanja mladih, aktualne
mladinske
iniciative,
kreativnega
preživljanja
prostega časa, informacijske
dejavnosti.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 67 od 174
1.44. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV SPODBUJANJA ZAPOSLOVANJA V OBČINI
SEŽANA ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
UKREPOV SPODBUJANJA
ZAPOSLOVANJA V OBČINI SEŽANA
ZA LETO 2015
Občina Sežana
Zadnji rok:
11. maj 2015
http://www.sezana.si/podrocje.asp
x?id=720
Predmet javnega razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev
za
sofinanciranje
ukrepov
spodbujanja
zaposlovanja
v
Občini Sežana, in sicer:
–
sofinanciranje
prve
zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela
(Ukrep 1),
–
sofinanciranje
novih
zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
–
sofinanciranje
samozaposlitev
za
kritje
stroškov
za
realizacijo
samozaposlitve (Ukrep 3).
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
75.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičenci
do
finančnih Pravne osebe
pomoči in pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati:
Fizične osebe
Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve
zaposlitve
oziroma
pripravništva
ter
ukrep
spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe
v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, zadruge
ter
samostojni
podjetniki
posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali
podružnico (poslovno enoto) na
območju Občine Sežana in
zaposlujejo
za
namen
opravljanja
dejavnosti
v
poslovnem
prostoru
na
območju občine,
–
so
na
dan
prijave
registrirani
za
opravljanje
dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v
stečajnem postopku, postopku
prenehanja, postopku prisilne
poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v
procesu prestrukturiranja po
Zakonu o pomoči za reševanje
in
prestrukturiranje
Stran 68 od 174
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse
davke in druge obvezne dajatve
v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse
finančne obveznosti do Občine
Sežana.
Ukrep 3
Za
ukrep
spodbujanja
samozaposlitev so upravičenci
brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike
Slovenije,
– imajo stalno bivališče na
območju Občine Sežana,
– so na dan oddaje vloge
prijavljeni na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in
druge
obvezne
dajatve
v
Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse
finančne obveznosti do Občine
Sežana.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 69 od 174
1.45. FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV
FINANCIRANJE TEHNOLOŠKORAZVOJNIH PROJEKTOV
Kredit lahko pridobijo pravne
osebe zasebnega prava s
sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so ustanovljene in delujejo
kot gospodarske družbe po
zakonu o gospodarskih družbah
ter ki s ciljem uvajanja novih
produktov na trg ali uvajanja
novih rešitev v podjetju ali
vstopa na nove trge izvajajo:
SID banka
Zadnji rok:
30. junij 2015
http://www.sid.si/financiranjetehnolosko-razvojnih-projektov


Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
55.180.558 EUR
Primerno podjetje je pravna Pravne osebe
oseba s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je ustanovljena in
deluje kot gospodarska družba
po Zakonu o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD1), ki ob oddaji vloge za
financiranje
izpolnjuje
vse
naslednje pogoje:
(a) ni podjetje v težavah;
(b) po zadnjih razpoložljivih
podatkih
Finančne
uprave
raziskovalno-razvojno
Republike
Slovenije,
nima
dejavnost, in sicer industrijske
neporavnanih
obveznosti
iz
raziskave oz. eksperimentalni
naslova
obveznih
dajatev;
razvoj, ali
(c) nima neporavnanega naloga
naložbe v opredmetena
za izterjavo zaradi predhodne
ali neopredmetena sredstva za
odločbe Evropske Komisije, ki
udejanjenje rezultatov lastne
je
pomoč
razglasila
za
raziskovalno-razvojne
nezakonito in nezdružljivo z
dejavnosti, in sicer povečanje
raznovrstnosti proizvodnje in/ali notranjim trgom;
(d) ne posluje v izključenem
bistvene spremembe v
celotnem proizvodnem procesu. sektorju;
(e) je popolno vlogo za
financiranje
oddal
pred
datumom začetka projekta;
(f) izpolnjuje druge kriterije,
kot izhajajo iz politik SID banke
s področja upravljanja tveganj
(npr. kreditna kvaliteta stranke,
izpostavljenosti do stranke in
njenih
povezanih
oseb,
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 70 od 174
skladnost
z
Zakonom
o
preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma).
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 71 od 174
1.46. JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCA KULTURNEGA PROGRAMA INFORMACIJSKE
PODPORE ODDALJENEMU DOSTOPU DO E-KNJIG V OKVIRU SPLETNE KNJIGARNE IN
KNJIŽNIČNE MREŽE, KI GA BO V LETIH 2015-2018 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ
PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JCPR-DIGIP-EKNJIGA.2015-2018)
JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR
IZVAJALCA KULTURNEGA
PROGRAMA INFORMACIJSKE
PODPORE ODDALJENEMU DOSTOPU
DO E-KNJIG V OKVIRU SPLETNE
KNJIGARNE IN KNJIŽNIČNE MREŽE,
KI GA BO V LETIH 2015-2018
SOFINANCIRALA REPUBLIKA
SLOVENIJA IZ PRORAČUNA,
NAMENJENEGA ZA KULTURO (JCPRDIGIP-EKNJIGA.2015-2018)
MK
Predmet
programskega
razpisa, oznaka JCPR-DIGIPEKNJIGA-2015-2018,
je
sofinanciranje izvajalca javnega
kulturnega
programa
informacijske
podpore
oddaljenemu dostopu do eknjig v okviru spletne knjigarne
in knjižnične mreže v obdobju
od 2015 do vključno 2018 (v
nadaljevanju:
program
informacijske podpore e-knjigi).
Upravičene osebe so nevladne Nevladne kulturne
kulturne
organizacije, organizacije
registrirane
za
opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti
ter
posredovanje
kulturnih
dobrin v Sloveniji, ter delujejo
na
področju
razpisa
in
izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje za sodelovanje na
razpisu.
Zadnji rok:
20. april 2015
http://www.mk.gov.si/si/o_ministr
stvu/javne_objave/javni_razpisi/?t
x_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_singl
e%5D=1708
Okvirna skupna višina razpisanih
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 72 od 174
sredstev:
ravni
70.000 EUR na letni
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 73 od 174
1.47. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE ZA REDKE
BOLEZNI ZA LETI 2015 IN 2016
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMA NACIONALNE
KONTAKTNE TOČKE ZA REDKE
BOLEZNI ZA LETI 2015 IN 2016
Predmet
razpisa
je
vzpostavitev pisarne, v okviru
katere
se
bodo
zbirale
informacije s področja redkih
bolezni,
izvajali
strokovni
programi, pripravljali strokovni
MZ
odgovori tako pacientom kot
zdravstvenemu
osebju
in
javnosti.
Zadnji rok:
Programi, ki so že v celoti
20. april 2015, do 12.ure
financirani
iz
proračunskih
sredstev in drugih javnih virov,
niso predmet tega razpisa.
Investicijski projekti niso
http://www.mz.gov.si/si/delovna_p predmet tega javnega razpisa.
odrocja/javne_objave/javna_narocil
Strokovna
srečanja,
a/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_s delavnice, strokovni založniški
ingle%5D=873
projekti, programi/projekti, ki
jih izvajalci tržijo uporabnikom
programov, niso predmet tega
javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa,
Okvirna skupna višina razpisanih
ne bodo vključene v ocenjevalni
sredstev:
77.000 EUR
postopek in bodo zavržene.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vlagatelj
ima
status Terciarne
terciarne
zdravstvene
usta- zdravstvene
nove, na podlagi Pravilnika o ustanove
pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični
inštitut ali klinični oddelek
(Uradni list RS, št. 72/06) in
sedež v Republiki Sloveniji.
Vlogi mora biti predložena
kopija odločbe o statusu terciarne ustanove Ministrstva za
zdravje.
Vlagatelj je pravno, finančno in
poslovno sposoben za izvedbo
prijavljenega
programa.
Vlagatelj predloži zadnje letno
finančno in vsebinsko poročilo o
delu, ki ga je potrdil ustrezen
organ, ali odgovorna oseba.
Vlagatelj
mora
imeti
zagotovljenih vsaj 20 % sredstev
za
sofinanciranje
programa.
Stran 74 od 174
1.48. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DOGODKOV V OBČINI KRŠKO ZA
LETO 2015
Občina Krško
Predmet
javnega
razpisa:
predmet javnega razpisa je
finančna pomoč pri organizaciji
dogodkov, ki jih organizirajo
subjekti, ki delujejo na območju
Občine Krško. Dogodki se bodo
izvajali v letu 2015.
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.krsko.si/2750/javnirazpis-za-sofinanciranje-dogodkovv-obcini-krsko-za-leto-2015
Na razpis se lahko prijavijo Pravne osebe
pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo
vse
naslednje Fizične osebe
pogoje:
– da imajo sedež / prebivališče
v Občini Krško,
– da sodelujejo z organi
Občine Krško in jih obveščajo o
svojih
aktivnostih
in
je
pripravljeno
sodelovati
na
dogodkih, ki jih organizira
Občina Krško,
– s svojim delom posredno
promovirajo
ali
povečujejo
prepoznavnost Občine Krško in
– predmet financiranja je v
javno korist.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
22.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 75 od 174
1.49. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z
DIVJADJO V OBČINI KRŠKO V LETIH 2011, 2012 IN 2013
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V
OBČINI KRŠKO V LETIH 2011, 2012
IN 2013
Občina Krško
Zadnji rok:
8. maj 2015
http://www.krsko.si/1370/javnirazpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
7.978,78 EUR
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo,
in
sicer
ukrepov
varstva
divjadi
in
biomeliorativnih ukrepov (kot
so: vzdrževanje pasišč, grmišč,
gozdnih jas, mokrišč in remiz za
malo
divjad,
vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in
vzdrževanje kaluž, sadnja in
vzdrževanje
plodonosnega
drevja in grmovja, postavitev in
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež,
v
nadaljevanju:
aktivnosti), izvajanje čistilnih
akcij
in
čiščenje
divjih
odlagališč
v
posameznih
loviščih, katerih lovna površina
leži v občini. S tem se želi
vzpodbuditi upravljavce lovišč k
še
boljšemu
trajnostnemu
gospodarjenju z divjadjo in
loviščem.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vlagatelj
mora
izpolnjevati Lovska družina
naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji
registriran kot lovska družina,
–
ima
sklenjeno
veljavno
koncesijsko
pogodbo
za
trajnostno
gospodarjenje
z
divjadjo za lovišče, ki leži v
občini,
– ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
–
ima
poravnane
davke,
prispevke in druge obvezne
dajatve državi in občini.
Stran 76 od 174
1.50. JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV
IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI KRŠKO V LETU 2015
JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH HIŠNIH
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN
MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA
KOMUNALNE ODPADNE VODE V
OBČINI KRŠKO V LETU 2015
Predmet
razpisa:
predmet
razpisa
je
sofinanciranje
individualnih
hišnih
kanalizacijskih priključkov in
malih
čistilnih
naprav
za
komunalne odpadne vode do 50
PE (populacijskih enot) v Občini
Krško.
Občina Krško
Upravičenci po tem razpisu Fizične osebe
so:
–
fizične
osebe Društva
(gospodinjstva),
lastniki
individualnih stanovanjskih hiš
s
stalnim
prebivališčem
v
Občini Krško,
– društva s sedežem v Občini
Krško, ki predložijo Odločbo o
statusu društva, ki deluje v
javnem interesu.
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.krsko.si/1370/javnirazpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 62.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 77 od 174
1.51. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V
MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV S PODROČJA
SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA LETO
2015
MO Slovenj Gradec
Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in
neprofitnih
organizacij
s
področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja
zasvojenosti
4. Programi za otroke in
mladino
Zadnji rok:
22. april 2015
http://www.slovenjgradec.si/aktual
ni-javni-razpisi-in-javnanarocila.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
23.758 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna
društva, ki so registrirana v
skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 64/11 –
UPB2),
– javni zavodi, ustanove in
druge fizične ali pravne osebe,
registrirane
za
opravljanje
dejavnosti
na
področju
socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali
izvajajo dejavnost na območju
občine ne glede na sedež, če je
program zastavljen tako, da
aktivno
vključuje
občane
Mestne občine Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo
najmanj eno leto na področju
socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco
članstva,
d)
imajo
zagotovljene
materialne,
prostorske,
kadrovske
in
organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z
drugimi
sorodnimi
organizacijami
na
izbranem
Invalidska in
humanitarna
društva
Javni zavodi
Ustanove
Stran 78 od 174
področju,
f) prijavljajo program, ki je
predmet
razpisa
in
imajo
izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež
uporabnikov
in
sredstva,
pridobljena iz drugih virov.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 79 od 174
1.52. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V MESTNI
OBČINI NOVA GORICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
KULTURNIH PROGRAMOV IN
PROJEKTOV V MESTNI OBČINI NOVA
GORICA V LETU 2015
MO Nova Gorica
Zadnji rok:
20. april 2015, do 10.ure
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/ra
zpisi/2015031912353748/
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
kulturnih
programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine
Nova
Gorica
(v
nadaljevanju mestna občina) za
leto
2015
s
področja
ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na
področju
nepremične
in
premične kulturne dediščine,
besednih,
uprizoritvenih,
glasbenih, vizualnih, filmskih,
avdiovizualnih, intermedijskih in
drugih umetnosti, na področju
založništva in knjižničarstva,
kinematografije in na drugih
področjih kulture.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
40.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičenci za prijavo na razpis Nevladne
so nevladne organizacije in organizacije
samozaposleni v kulturi, ki
morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo sedež dejavnosti na
območju mestne občine, če je
prijavitelj nevladna organizacija
oziroma
imajo
stalno
prebivališče v mestni občini, če
je prijavitelj samozaposleni v
kulturi,
– so registrirani za izvajanje
programov ali projektov na
področju kulturnih dejavnosti
oziroma
imajo
kulturno
dejavnost
kot
eno
izmed
dejavnosti
opredeljeno
v
ustanovitvenem aktu oziroma
statutu in na dan objave
javnega
razpisa
formalno
delujejo najmanj eno leto, če je
prijavitelj nevladna organizacija
oziroma so vpisani v razvid
samozaposlenih na področju
kulture
pri
pristojnem
ministrstvu, če je prijavitelj
samozaposleni v kulturi,
– imajo urejeno dokumentacijo
v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo njihovo
Stran 80 od 174
delovanje,
– imajo zagotovljene pravne,
materialne,
prostorske,
kadrovske in
organizacijske
pogoje za izvedbo programa
oziroma projekta,
– vsebina kulturnega programa
ali kulturnega projekta mora
ustrezati
predmetu javnega
razpisa,
–
kulturni
program
ali
kulturni projekt mora biti izveden na območju mestne
občine in je skladen s cilji, ki so
navedeni v III. točki tega
razpisa,
–
kulturni
program
ali
kulturni projekt je neprofitne
narave (višina prihodkov se
mora ujemati z višino odhodkov; priznani odhodki so
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– da so predvideli, da bodo
vsa sredstva, pridobljena na
javnem razpisu, porabili za
kritje
materialnih
stroškov
programa ali projekta (če je
prijavitelj nevladna organizacija) ter minimalno 60 %
sredstev za materialne stroške
in največ 40 % za lasten
honorar (če je prijavitelj samozaposleni v kulturi),
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 81 od 174
– niso imeli blokiranega
transakcijskega računa dlje kot
en mesec v obdobju zadnjih
treh mesecev pred dnevom
odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno
izpolnili pogodbene obveznosti
do mestne občine na podlagi
predhodnega javnega razpisa
na
področju
kulturnih
dejavnosti, če so na njem
sodelovali.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 82 od 174
1.53. JAVNI RAZPIS – ZBIRANJE PONUDB ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV S
PODROČJA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM ZA
LETO 2015
JAVNI RAZPIS – ZBIRANJE PONUDB
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
IN PROGRAMOV S PODROČJA
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM ZA LETO 2015
Predmet
javnega
razpisa:
zbiranje
ponudb
za
sofinanciranje
dejavnosti
in
programov
s
področja
socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2015.
Občina Ravne na Koroškem
Zadnji rok:
20. april 2015
http://www.ravne.si/index.php?site
=main&kat=30020&lang=1&parent
=0
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
21.375 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Pravico
do
sofinanciranja Pravne osebe
dejavnosti in programov s
področja
socialnega
in
zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s
področja
socialnega
in
zdravstvenega
varstva,
registrirana
v
skladu
z
Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne
invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije,
organizacije za samopomoč in
dobrodelne
organizacije,
ustanovljene
zato,
da
prispevajo k reševanju socialnih
ali zdravstvenih stisk in težav
drugih
oseb
oziroma
da
pomagajo ljudem, ki so pomoči
potrebni.
Za
izvajanje
razvojnih
programov
– organizacije in društva s
področja
socialnega
in
zdravstvenega
varstva,
registrirana
v
skladu
z
Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne
invalidske organizacije,
Stran 83 od 174
– humanitarne organizacije,
organizacije za samopomoč in
dobrodelne
organizacije,
ustanovljene
zato,
da
prispevajo k reševanju socialnih
ali zdravstvenih stisk in težav
drugih
oseb
oziroma
da
pomagajo ljudem, ki so pomoči
potrebni,
– javni zavodi, ustanove in
druge fizične ali pravne osebe,
ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti
na
področju
socialnega in zdravstvenega
varstva, ki izvajajo programe v
Občini Ravne na Koroškem ali
za občane Občine Ravne na
Koroškem,
kadar
gre
za
dopolnitev
njihove
redne
registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne
organizacije in društva, katerih
osnovna
dejavnost
ni
s
področja
socialnega
ali
zdravstvenega varstva, vendar
delujejo v javnem interesu in
izvajajo razvojne programe z
elementi
socialne
ali
zdravstvene
skrbi
za
zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih
članov in občanov Občine
Ravne na Koroškem v okolje.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 84 od 174
1.54. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SEŽANA ZA LETO 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI
SEŽANA ZA LETO 2015
Predmet
razpisa:
Občina
Sežana razpisuje sredstva za
sofinanciranje
programov
s
področja športa za leto 2015 v
Občini Sežana.
Občina Sežana
Zadnji rok:
20. april 2015
http://www.sezana.si/podrocje.asp
x?id=720
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
96.387 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo vsi Športna društva
izvajalci programov športa v
skladu z 2. členom pravilnika, Zveze športnih
ki
izpolnjujejo
naslednje društev
pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno
leto v Občini Sežana,
– so izvajali vadbo v Občini
Sežana vsaj 10 mesecev v
preteklem letu,
–
imajo
zagotovljene
materialne in kadrovske pogoje
za
izvedbo
planiranih
programov,
– imajo organizirano redno
dejavnost (najmanj 1 vadbena
skupina z najmanj 1x tedensko
vadbo
pod
strokovnim
vodstvom) z izjemo športne
zveze in specifičnih športnih
panog,
–
imajo
društva
urejeno
evidenco o članstvu in plačani
članarini, ostali izvajalci pa
urejeno evidenco o udeležencih
v posameznem programu in
–
Občini
Sežana
redno
posredujejo
poročila
na
predpisanih obrazcih ter druge
podatke, ki se nanašajo na
izvajanje dejavnosti športa.
Stran 85 od 174
1.55. JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA KREDITE, NAJETE V LETU 2015, ZA
IZGRADNJO, PRENOVO IN NAKUP STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ V OBČINI VIPAVA
JAVNI RAZPIS ZA
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE
MERE ZA KREDITE, NAJETE V LETU
2015, ZA IZGRADNJO, PRENOVO IN
NAKUP STANOVANJ IN
STANOVANJSKIH HIŠ V OBČINI
VIPAVA
Občina Vipava
Namen
subvencioniranja
obrestnih mer je izgradnja,
prenova in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš na območju
Občine
Vipava,
za
katere
prosilec
najame kredit pri
banki, s katero ima Občina
Vipava sklenjeno pogodbo o
kreditiranju občanov v letu
2015. V prenovo sodi tudi
ureditev centralnega ogrevanja
z zemeljskim plinom.
Zadnji rok:
23. april 2015
http://www.vipava.si/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
21.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Interesenti, ki želijo najeti Fizične osebe
kredit,
morajo
izpolnjevati
splošne in posebne pogoje, ki
jih
določa
Pravilnik
o
subvencioniranju obrestnih mer
za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini
Vipava, ki je objavljen v
Uradnem glasilu št. 7/98.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike
Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik)
stanovanjske
hiše,
ki
jo
namerava
prenavljati
s
kreditom,
za
katerega
se
prijavlja,
– da gre za nepremičnino na
območju Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno
dovoljenje
ali
lokacijsko
informacijo oziroma da ima
sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov
družinski
član
ni
kupil
stanovanja
na
podlagi
Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91).
Stran 86 od 174
1.56. JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
(P1 2015)
JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA Predmet produkta so garancije
ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO Sklada za bančne kredite s
OBRESTNE MERE (P1 2015)
subvencijo obrestne mere, ki jih
razpisuje Sklad v sodelovanju z
naslednjimi bankami: Banka
Slovenski Podjetniški Sklad
Celje d.d., Gorenjska Banka
d.d., Poštna banka Slovenije
d.d., BKS Bank AG, Hypo AlpeZadnji rok:
Adria-Bank d.d., Deželna Banka
7. maj 2015
Slovenije d.d., Sberbank banka
8. junij 2015
d.d., Abanka Vipa d.d., Banka
7. julij 2015
Koper d.d., Nova kreditna
7. september 2015
banka
Maribor
d.d.,
Nova
7. oktober 2015
Ljubljanska banka d.d., SKB
banka d.d., UniCredit Banka
Slovenije d.d., Banka Sparkasse
http://www.podjetniskisklad.si/103 d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj,
/2015/garancije-sklada-za-bancne- ZVEZA
BANK
Podružnica
kredite-s-subvencijo-obrestne-mere- Ljubljana,
Hranilnica
in
2015-p1.html
posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen produkta je spodbujanje
podjetij za izvedbo projektov, ki
omogočajo
konkurenčno
Okvirna skupna višina razpisanih
uveljavljanje
na
trgu,
sredstev:
40.000.000 EUR
izboljšanje tržnega položaja ter
širitev dejavnosti in izboljšanja
financiranja obratnih sredstev v
težjih gospodarskih razmerah.
Ugodnost kredita je izražena v
nižji obrestni meri, ročnosti
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Mala in srednje
mikro, mala in srednje velika velika podjetja
podjetja (v nadaljevanju MSP),
ki se kot pravna ali fizična
oseba, ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot
gospodarske
družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki, zadruge in zavodi.
V okvir MSP po tem razpisu
sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1
zaposlenega in manj kakor 250
zaposlenih, prav tako imajo
letni promet, ki ne presega 50
milijonov
EUR
in/ali
letno
bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Stran 87 od 174
kredita in možnosti koriščenja
moratorija pri vračilu kreditov.
Garancija Sklada predstavlja
povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki
nimajo zadostnih jamstev za
zavarovanje bančnega kredita
ali za podjetja, ki želijo del
svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 88 od 174
1.57. JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
NAMENJENE TEHNOLOŠKO INOVATIVNIM PODJETJEM (P1 TIP 2015)
JAVNI RAZPIS – GARANCIJE SKLADA
ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO
OBRESTNE MERE NAMENJENE
TEHNOLOŠKO INOVATIVNIM
PODJETJEM (P1 TIP 2015)
Predmet
produkta
so
garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne
mere, ki jih razpisuje Sklad v
sodelovanju
z
naslednjimi
bankami: Banka Celje d.d.,
Gorenjska Banka d.d., Poštna
Slovenski Podjetniški Sklad
banka Slovenije d.d., BKS Bank
AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Deželna Banka Slovenije d.d.,
Zadnji rok:
Sberbank banka d.d., Abanka
15. maj 2015
Vipa d.d., Banka Koper d.d.,
15. junij 2015
Nova kreditna banka Maribor
15. julij 2015
d.d., Nova Ljubljanska banka
15. september 2015
d.d., SKB banka d.d., UniCredit
15. oktober 2015
Banka Slovenije d.d., Banka
Sparkasse d.d., Hranilnica Lon
d.d.
Kranj,
ZVEZA
BANK
Podružnica Ljubljana, Hranilnica
http://www.podjetniskisklad.si/105 in posojilnica Vipava d.d. ter
/2015/garancije-za-bancne-kredite- Delavska
hranilnica
d.d.
s-subencijo-obrestne-mereLjubljana.
namenjene-tehnolosko-inovativnimNamen
produkta
je
projektom-2015-p1tip.html
spodbujanje podjetij za izvedbo
projektov,
ki
omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na
trgu,
izboljšanje
tržnega
položaja, širitev dejavnosti ter
krepitev razvojno tehnoloških
Okvirna skupna višina razpisanih
rešitev v podjetju.
sredstev:
30.000.000 EUR
Še
posebej
je
produkt
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Mala in srednje
mikro, mala in srednje velika velika podjetja
podjetja (v nadaljevanju MSP),
ki se kot pravna ali fizična
oseba, ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot
gospodarske
družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki,
zadruge
ali
zavodi.
V okvir MSP po tem razpisu
sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1
zaposlenega in manj kakor 250
zaposlenih, prav tako imajo
letni promet, ki ne presega 50
milijonov
EUR
in/ali
letno
bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Stran 89 od 174
namenjen podjetjem, ki intenzivno
sodelujejo
z
institucijami znanja in so že
sodelovala na domačih ali
mednarodnih
razpisih
s
področja razvojno raziskovalnih
projektov.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 90 od 174
1.58. JAVNI RAZPIS – ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2015 (P2A)
JAVNI RAZPIS – ZA ZAGON
INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU
2015 (P2A)
Predmet produkta so subvencije
za inovativna podjetja, ki jih
razpisuje Slovenski podjetniški
sklad (v nadaljevanju: Sklad) v
letu 2015.
Slovenski podjetniški Sklad
Namen produkta je razvoj
podprtih podjetij in uspešen
prenos razvojnih idej podjetnih
Zadnji rok:
posameznikov in skupin v tržno
21. april 2015
uspešne podjeme in ustvarjanje
novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti, s
poudarkom
na
razvoju
in
http://www.podjetniskisklad.si/100 komercializaciji
proizvodov,
/2015/spodbude-za-zagonprocesov in storitev.
inovativnih-podjetij-v-letu-2015p2a.html
Na razpis se lahko prijavijo Mala in srednje
mikro, mala in srednje velika velika podjetja
podjetja (v nadaljevanju MSP),
ki se kot pravna ali fizična
oseba, ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana
kot
gospodarske
družbe,
samostojni
podjetniki
posamezniki,
zadruge
ali
zavodi. Za opredelitev MSP se
upoštevajo določila iz Priloge 1
Uredbe
Komisije
(ES)
št.
651/2014, z dne 17. 6. 2014.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
480.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 91 od 174
1.59. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA VZPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
FINANČNIH SREDSTEV ZA
VZPODBUJANJE
SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU
2015
MO Slovenj Gradec
Zadnji rok:
31. august 2015
Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za pospeševanje in
vzpodbujanje
samozaposlovanja in razvoja
podjetništva v Mestni občini
Slovenj Gradec, skladno s
pravili o dodeljevanju pomoči
de minimis skladno z Uredbo
Komisije (ES) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013).
http://www.slovenjgradec.si/javnirazpisi-in-objave/javni-razpis-zadodelitev-financnih-sredstev-zavzpodbujanje-samozaposlovanja-vmestni-obcini-slovenj-gradec-v-letu2015.html
Upravičenci po tem razpisu Samozaposlene
so samozaposlene osebe, ki osebe
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na
območju Mestne občine Slovenj
Gradec,
– registracija dejavnosti na
podlagi Zakona o gospodarskih
družbah,
samozaposlitev
v
obdobju od 1. 5. 2014 do 31. 8.
2015 oziroma do dneva porabe
sredstev,
–
poslovni
sedež
in
dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj
Gradec vsaj eno leto,
– dejavnost mora pomeniti
edini in glavni poklic,
– samozaposlitev mora biti
realizirana za polni delovni čas,
– samozaposlitev bo ohranjena
vsaj eno leto.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
25.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 92 od 174
1.60. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH NAPRAV TER
IZVEDBO INDIVIDUALNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO KANALIZACIJO V
OBČINI SEVNICA V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
NAKUPA IN VGRADNJE MALIH
KOMUNALNIH NAPRAV TER IZVEDBO
INDIVIDUALNIH KANALIZACIJSKIH
PRIKLJUČKOV NA JAVNO
KANALIZACIJO V OBČINI SEVNICA V
LETU 2015
Predmet
razpisa:
predmet
razpisa
je
sofinanciranje
izvedbe malih čistilnih naprav
(MČN) za komunalne odpadne
vode do 50 PE (populacijskih
enot) in individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov v
Občini Sevnica v letu 2015.
Upravičenci po tem razpisu so Fizične osebe
lastniki
(fizične
osebe)
stanovanjskih hiš na območju
Občine Sevnica.
Občina Sevnica
Zadnji rok:
Vsake prve srede v mesecu, do
porabe sredstev
http://www.obcina-sevnica.si/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
28.500 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 93 od 174
1.61. JAVNI POZIV URE-SUB_2015_01 DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD ZA
UKREPE V VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST
JAVNI POZIV URE-SUB_2015_01
DODELJEVANJE NEPOVRATNIH
FINANČNIH SPODBUD ZA UKREPE V
VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega poziva so
nepovratne finančne spodbude
gospodinjstvom,
javnem
sektorju,
pravnim
osebam
javnega prava, gospodarskim
družbam
in
samostojnim
JP Energetika Ljubljana d.o.o.
podjetnikom za nove, še ne
izvedene
naložbe,
ki
zagotavljajo prihranke energije
Zadnji rok:
pri končnih odjemalcih na
1. junij 2015
geografskem območju Mestne
občine
Ljubljana,
Občine
Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri
http://www.podjetniskisklad.si/102 Ljubljani, Občine Ig, Občine
/2015/spodbude-za-zagonMedvode, Občine Škofljica in
inovativnih-podjetij-v-letu-2015Občine Log - Dragomer za
p2b.html
naslednje ukrepe:
– ukrep 1: Vgradnja nove
toplotne
postaje
ob
prvi
priključitvi
na
sistem
Okvirna skupna višina razpisanih
daljinskega ogrevanja,
sredstev:
250.000 EUR
– ukrep 2. Vgradnja novega
kotla z visokim izkoristkom ob
prvi
priključitvi
na
sistem
distribucije zemeljskega plina.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na javnem pozivu lahko
sodelujejo
naslednji
upravičenci:
– gospodinjstva. Sredstva
lahko pridobi vsaka fizična
oseba, ki je investitor naložbe
in:
– lastnik nepremičnine –
stanovanjske stavbe ali etažne
enote v večstanovanjski stavbi,
kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so
predmet poziva, ali solastnik s
pisnim
soglasjem
ostalih
solastnikov, ali imetnik stavbne
pravice na nepremičnini, ki se
uporablja
za
stanovanjske
namene,
kjer
bo
naložba
izvedena
(v
nadaljevanju:
lastnik),
–
ožji
družinski
član
lastnika
(zakonec,
zunajzakonski partner, otroci oziroma
posvojenci, starši ali posvojitelji)
ali
najemnik
stanovanjske stavbe ali etažne
enote v večstanovanjski stavbi,
če so udeleženi pri financiranju
naložbe in so za to pridobili
pisno soglasje lastnika,
– javni sektor,
– pravne osebe javnega
Gospodinjstva
Lastnik
nepremičnine
Ožji družinski člen
lastnika
Javni sektor
Pravne osebe
javnega prava
Gospodarske
družbe
Samostojni
podjetniki
Stran 94 od 174
prava,
–
gospodarske
družbe
samostojni podjetniki.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
in
Stran 95 od 174
1.62. JAVNI RAZPIS ZA SK75 – 2015 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON
INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR
JAVNI RAZPIS ZA SK75 – 2015 –
SEMENSKI KAPITAL –
KONVERTIBILNO POSOJILO ZA
ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V
VIŠINI 75.000 EUR
Predmet produkta je semenski
kapital – konvertibilno posojilo
za inovativna podjetja.
Namen
produkta
je
spodbujanje:
– nastajanja novih MSP s
potencialom hitre globalne rasti
Javni Sklad RS za podjetništvo
z visoko dodano vrednostjo in
izvozno naravnanostjo,
– nastajanja novih MSP na
Zadnji rok:
način,
da
Sklad
oziroma
4. maj 2015
holdinški
sklad
sam
in/ali
skupaj z zasebnimi investitorji
neposredno so/investira v obliki
lastniškega
financiranja
v
http://www.podjetniskisklad.si/99/ začetno razvojno fazo MSP;
2015/semenski-kapital-– nastajanja novih podjetij in
konvertibilno-posojilo-za-zagonhitrejše
uvajanje
novih
inovativnih-podjetij-v-visini-75000- tehnoloških dosežkov, izumov
eur.html
in
patentov
v
ekonomsko
izkoriščanje
(instrument
povezovanja
znanstvenih
institutov, mladih raziskovalcev,
univerz,
izumiteljev
s
podjetniško prakso),
– razvoja začetnega koncepta
Okvirna skupna višina razpisanih
poslovnega modela MSP in
sredstev:
1.500.000 EUR
zagona podjetja ter
– spodbujanje mreženja in
povezovanja
deležnikov,
ki
tvorijo uspešen ekosistem za
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Mikro in mala
mikro in mala podjetja, ki:
podjetja
– imajo vsaj 1 zaposlenega in
manj kakor 50 zaposlenih in
imajo letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR in
–
so
organizirana
kot
gospodarske družbe v obliki
družbe
z
omejeno
odgovornostjo (d.o.o.) in
– so mlajša od treh let (od
datuma registracije do oddaje
vloge).
Podatki
Podatkovni
podlagi
za
preveritev bilančne vsote in
letnega prometa sta:
– za podjetja ustanovljena pred
letom 2015:
– bilanca stanja na dan 31. 12.
2014 in na dan 31. 12. 2013,
če je podjetje ustanovljeno
pred tem letom,
– izkaz poslovnega izida na dan
31. 12. 2014 in na dan 31. 12.
2013,
če
je
podjetje
ustanovljeno pred tem letom,
– za podjetja, ustanovljena v
letu 2015 velja, da se zanje
upoštevajo podatki na podlagi
Stran 96 od 174
nastajanje uspešnih podjetij
(povezovanje
obstoječe
infrastrukture
v
obliki
podjetniških in univerzitetnih
inkubatorjev,
tehnoloških
parkov
ter
z
uspešnimi
podjetniki v smislu mentorstva
za
nastajajoča
podjetja,
poslovnimi angeli ipd.).
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
bilance
stanja
in
izkaza
poslovnega izida od dneva
ustanovitve do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na
mesec oddaje vloge na Sklad.
Stran 97 od 174
1.63. JAVNI RAZPIS SK200 2015 – SEMENSKI KAPITAL – LČASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH
PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR
JAVNI RAZPIS SK200 2015 –
SEMENSKI KAPITAL – LČASTNIŠKI
VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH
PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR
Predmet produkta je semenski
kapital – lastniški vložek Sklada
za hitro rastoča inovativna
podjetja v njihovih začetnih
fazah razvoja.
Namen produkta je:
Javni Sklad RS za podjetništvo
– spodbujanje nastajanja novih
inovativnih podjetij in njihova
nadaljnja rast. S kapitalsko
Zadnji rok:
podporo želi Sklad omogočiti
4. maj 2015
podjetjem hitrejšo rast, hitrejše
uvajanje
novih
tehnoloških
dosežkov ter prodor na globalne
trge,
http://www.podjetniskisklad.si/95/ –
povezovanje
obstoječe
2015/semenski-kapital---lastniskiinfrastrukture v RS v obliki
vstop-za-rast-inovativnih-podjetij-v- podjetniških in univerzitetnih
visini-200000-eur.html
inkubatorjev,
tehnoloških
parkov in drugih organizacijskih
oblik pospeševanja podjetništva
ter izobraževalnih institucij, ki
izvajajo specializirane programe
za razvoj in pospeševanje
Okvirna skupna višina razpisanih
razvoja podjetij in programe
sredstev:
2.000.000 EUR
mentorstva, tem podjetjem v
enoten slovenski podjetniški
ekosistem,
– spodbuditi vlaganje zasebnih
investitorjev
(poslovnih
angelov, skladov tveganega
kapitala …) v semensko fazo
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Mikro in mala
mikro in mala podjetja, ki:
podjetja
– imajo vsaj 1 zaposlenega in
manj kakor 50 zaposlenih in
imajo letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR in
–
so
organizirana
kot
gospodarske družbe v obliki
družbe
z
omejeno
odgovornostjo (d.o.o.),
– so mlajša od petih let (od
datuma registracije do oddaje
vloge),
– ne kotirajo na borzi,
– še niso delila dobička,
– niso nastala z združitvijo,
– imajo sedež, poslovno enoto
ali podružnico v Republiki
Sloveniji.
Stran 98 od 174
razvoja
podjetja.
Sklad
pogojuje naložbo semenskega
kapitala z obvezno soudeležbo
zasebnega kapitala.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 99 od 174
1.64. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN FRANCOSKO REPUBLIKO – PROGRAM PROTEUS V LETIH 2016-2017
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA
SODELOVANJA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN FRANCOSKO
REPUBLIKO – PROGRAM PROTEUS V
LETIH 2016-2017
ARRS
Zadnji rok:
28. maj 2015, do 12.ure
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje
medsebojnih
obiskov slovenskih in francoskih
raziskovalcev,
ki
izvajajo
skupne znanstvenoraziskovalne
projekte
(v
nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih
2016–2017. Bilateralni projekti
trajajo dve leti. V okviru tega
razpisa sodelujeta Republika
Slovenija
in
Francoska
republika.
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dv
ostr/Drzave/Francija/razpisi/15/ra
zp-franc-proteus-16-17.asp
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
40.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na javni razpis se lahko
prijavijo
raziskovalne
organizacije in zasebni raziskovalci,
ki:
– so vpisani v evidenco
izvajalcev
raziskovalne
in
razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register
zasebnih raziskovalcev, ki ju
vodi agencija, ter
–
izpolnjujejo
pogoje,
predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije
(so)financirane
programe
oziroma projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte
(zlasti
npr.
sodelovanje v
okvirnih programih Evropske
unije za raziskave in tehnološki
razvoj), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav.
Raziskovalne
organizacije
Zasebni
raziskovalci
Stran 100 od 174
1.65. JAVNI POZIV ZA DODELITEV KULTURNIH ŽEPNIN ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI, KI JIH BO
V LETU 2015 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA
KULTURO (JPP-KŽP-2015)
JAVNI POZIV ZA DODELITEV
KULTURNIH ŽEPNIN ZA
SAMOZAPOSLENE V KULTURI, KI JIH
BO V LETU 2015 SOFINANCIRALA
REPUBLIKA SLOVENIJA IZ
PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA
KULTURO (JPP-KŽP-2015)
MK
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, vendar najdlje
do 30. Septembra 2015
http://www.mk.gov.si/si/o_ministr
stvu/javne_objave/javni_pozivi/?tx
_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single
%5D=1706
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
99.000 EUR
Predmet poziva
Kulturna
žepnina
za
samozaposlene v kulturi (v
nadaljevanju: kulturna žepnina)
je namenjena ohranitvi in
spodbujanju samozaposlovanja
na
področju
kulture
in
zagotavljanju
spodbudnih
pogojev za ustvarjalno delo
samozaposlenih
v
kulturi,
izboljšanju pogojev delovanja in
zviševanju števila projektov,
katerih nosilci so samozaposleni
v kulturi, širitvi in večanju
dostopnosti kulturnih dobrin,
vzpostavitvi
kvalitetne
in
raznovrstne
kulturne
in
umetniške produkcije, dvigu
kompetenc samozaposlenih ter
večji mobilnosti in razvoju
delovanja samozaposlenih v
kulturi.
Gre za spodbudne pogoje v
obliki podpore pri pripravi in/ali
izvedbi
kulturnih
projektov
samozaposlenih
v
kulturi.
Kulturna žepnina je namenjena
izključno fizičnim osebam s
statusom samozaposlenega v
kulturi,
vpisanim
v
razvid
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na poziv se lahko prijavijo Samozaposleni v
upravičene
osebe,
ki kulturi
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so samozaposleni, ki so na
dan oddaje vloge na poziv
vpisani
v
razvid
samozaposlenih v kulturi pri
Ministrstvu in bodo vpisani v
razvid najmanj do 31. 12. 2015
(obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan
prijavni obrazec);
– da prijavljene aktivnosti
sodijo v okvir specializiranega
poklica,
s
katerim
je
samozaposlen v kulturi vpisan v
razvid
(obvezno
dokazilo:
originalna izjava prijavitelja –
podpisan prijavni obrazec);
– da so v primeru, da so bili
pogodbena stranka Ministrstva
v letih 2013, 2014 in 2015,
izpolnjevali
vse
pogodbene
obveznosti ter vse obveznosti iz
naslova
statusa
samozaposlenega
v
kulturi
(obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan
prijavni obrazec);
– da prijavljena aktivnost ni in
Stran 101 od 174
samozaposlenih
Ministrstvu.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
v
kulturi
pri ne bo predmet financiranja na
katerem od javnih razpisov in
pozivov
Ministrstva
ali
na
razpisih in pozivih Slovenskega
filmskega
centra,
Javnega
sklada
RS
za
kulturne
dejavnosti in Javne agencije za
knjigo RS, na drugih javnih
pozivih
in
razpisih
drugih
ministrstev, lokalnih skupnosti
ali iz EU sredstev (obvezno
dokazilo:
originalna
izjava
prijavitelja – podpisan prijavni
obrazec);
– da v letih 2013, 2014 in 2015
niso
prejemniki
delovne
štipendije
Ministrstva,
Slovenskega filmskega centra,
Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti ali Javne agencije za
knjigo RS ali delovne štipendije
iz
naslova
knjižničnega
nadomestila (obvezno dokazilo:
originalna izjava prijavitelja –
podpisan prijavni obrazec);
– da v letu 2014 niso bili
prejemniki kulturne žepnine po
Zakonu
o
uresničevanju
javnega interesa za kulturo;
– da dovoljujejo objavo osebnih
podatkov z namenom vodenja
poziva in objave rezultatov
poziva
na
spletni
strani
Ministrstva, skladno z Zakonom
Stran 102 od 174
o
dostopu
do
informacij
javnega značaja in Zakonom o
varstvu
osebnih
podatkov
(obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan
prijavni obrazec).
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 103 od 174
1.66. JAVNI POZIV O RAZDELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA
LETO 2015 ZA PROGRAME IN PROJEKTE ZA OBELEŽAVANJE 650. OBLETNICE PRIDOBITVE
MESTNIH PRAVIC NOVEGA MESTA
JAVNI POZIV O RAZDELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV MESTNE
OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015
ZA PROGRAME IN PROJEKTE ZA
OBELEŽAVANJE 650. OBLETNICE
PRIDOBITVE MESTNIH PRAVIC
NOVEGA MESTA
Mestna občina Novo mesto
razpisuje sredstva za programe
in projekte za obeleževanje
650.
obletnice
ustanovitve
Novega mesta in pridobitve
mestnih pravic za leto 2015 za
področja
kulture,
športa,
mladine ter s področij drugih
družbenih in družabnih vsebin.
MO Novo Mesto
Začetek praznovanja v letu
2015 je 7. april, ko praznujemo
občinski praznik in predstavlja
Zadnji rok:
datum
uradne
pridobitve
Do porabe sredstev, oz. najkasneje
mestnih pravic v letu 1365.
do 20. maja 2015
V letu 2015 bo poudarek na
oživljanju
degradiranih,
zapostavljenih
prostorov
in
predelov mesta, zlasti tudi
http://www.novomesto.si/si/obcina tistih, ki so vezani na oživljanje
/razpisi/?id=12770
reke Krke. Prednostno bodo
obravnavani
dogodki,
ki
vključujejo
širše
število
občanov, festivalska dogajanja,
projekti usmerjeni v razvoj in
Okvirna skupna višina razpisanih
prihodnost mesta ter postavitev
sredstev:
176.700 EUR
trajnih obeležja ali inštalacij v
prostoru.
Zajeto
bo
sofinanciranje večjih družabnih
in družbenih dogodkov; večji
dogodki s ciljem, da spodbudijo
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na poziv se lahko prijavijo:
- javni zavodi s sedežem v
Mestni občini Novo mesto,
podjetja
in
organizacije
registrirane
za
izvajanje
kulturne, prireditve, športne,
izobraževalne,
vzgojne,
raziskovalne dejavnosti,
- društva, ki so registrirana pri
Upravni enoti Novo mesto s
sedežem v Mestni občini Novo
mesto,
- krajevne skupnosti v Mestni
občini Novo mesto.
Javni zavodi
Podjetja
Organizacije
Društva
Krajevne skupnosti
Stran 104 od 174
družabnost na večjih javnih
odprtih prizoriščih kot je Glavni
trg, muzejski vrtovi, reka Krka,
igrišča na Loki, park pred KC
Janeza Trdine ali Knjižnico
Mirana
Jarca,
stadion
na
Portovalu ipd.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 105 od 174
1.67. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIREDITEV, KI JIH
ORGANIZIRAJO DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH
RAZPISOV V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV, PROGRAMOV,
PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO
DRUŠTVA, ZDRUŽENJA TER ZAVODI
IN NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH
RAZPISOV V LETU 2015
Predmet
razpisa:
sofinanciranje projektov, programov,
prireditev,
ki
jih
organizirajo ali soorganizirajo
društva, združenja in zavodi in
niso predmet drugih javnih
razpisov v letu 2015.
Sredstva so namenjena za
Občina Zagorje ob savi
sofinanciranje
pokroviteljstev
projektov,
programov
in
prireditev društev, združenj ter
Zadnji rok:
zavodov,
organizacije
ali
1. julij 2015
soorganizacije
projektov,
1. september 2015
programov,
prireditev,
10. november 2015
tradicionalnih
prireditev,
organizacije
proslav
ali
dogodkov, organizacije izletov,
pohodov, ekskurzij, udeležbe na
http://www.zagorje.si/podrocje.asp dogodkih
na
mednarodni,
x?id=109
državni, regionalni, občinski
ravni, izdaje knjig, brošur,
zvočnih
zapisov
ipd,
ki
prispevajo k prepoznavnosti in
Okvirna skupna višina razpisanih
promociji Občine Zagorje ob
sredstev:
16.000 EUR
Savi.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpisu lahko sodelujejo: Društva
– društva, združenja in zavodi,
katerih
projekti,
programi Združenja
oziroma prireditve niso predmet
drugih javnih razpisov.
Zavodi
Stran 106 od 174
1.68. JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA »IZ FAKSA
TAKOJ PRAKSA / SPODBUJANJE PRVIH DELOVNIH IZKUŠENJ MLADIH Z IZPOPOLNJEVANJEM
ZA KONKRETNO DELOVNO MESTO«
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM
ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU
PROGRAMA »IZ FAKSA TAKOJ
PRAKSA / SPODBUJANJE PRVIH
DELOVNIH IZKUŠENJ MLADIH Z
IZPOPOLNJEVANJEM ZA
KONKRETNO DELOVNO MESTO«
ZRSZ
Zadnji rok:
30. junij 2015
Predmet javnega povabila je
zbiranje ponudb delodajalcev za
izvedbo
projekta
v
okviru
programa
»Iz
faksa
takoj
praksa / Spodbujanje prvih
delovnih izkušenj mladih z
izpopolnjevanjem za konkretno
delovno
mesto«
(v
nadaljevanju: »Iz faksa takoj
praksa«)
na
podlagi
vključevanja brezposelnih oseb
iz
ciljne
skupine
v
prvo
zaposlitev s spodbudo.
http://www.ess.gov.si/delodajalci/f
inancne_spodbude/razpisi/razpisi?a
id=1043
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
5.000.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Ponudbo za izvedbo projekta v Pravne osebe
okviru programa »Iz faksa
takoj praksa« lahko odda Fizične osebe
delodajalec, ki izpolnjuje vse
pogoje tega javnega povabila:
1. je pravna ali fizična oseba,
vsaj dvanajst (12) mesecev
vpisana v Poslovni register
Slovenije;
2. ki poda izjavo, da oddaja
ponudbo za zaposlitev v okviru
registrirane ali s predpisom ali z
aktom o ustanoviti določene
dejavnosti za katere ima tudi
vse z zakonom predpisane
listine o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti;
3. ima s pogodbo o zaposlitvi
zaposleno vsaj eno osebo ali je
samozaposlena oseba, ki nima
sklenjene pogodbe o zaposlitvi
pri drugem delodajalcu za več
kot polovico polnega delovnega
časa;
4.
zadnjih
dvanajst
(12)
mesecev pred mesecem oddaje
ponudbe na javno povabilo:
ni
zmanjševal
števila
zaposlenih, razen iz dopustnih
Stran 107 od 174
razlogov, oziroma
- je zaposlene osebe, ki jim je
prenehalo delovno razmerje iz
drugih razlogov, nadomestil z
novimi zaposlitvami, ki pa niso
predmet
spodbud
po tem
javnem povabilu,
5. brezposelna oseba, ki jo
namerava ponudnik zaposliti, v
zadnjih šestih (6) mesecih pri
njem ni bila vključena v
usposabljanje
na
delovnem
mestu ali delovni preizkus;
6. do Zavoda niti on, niti z njim
povezane pravne ali fizične
osebe nimajo neporavnanih
obveznosti iz pogodb o dodelitvi
sredstev
aktivne
politike
zaposlovanja;
7. v zadnjih štiriindvajsetih
(24)
mesecih
oz.
od
ustanovitve, če je ta čas krajši
od 24 mesecev pred oddajo
ponudbe, ni kršil pogodbenih
obveznosti
pri
izvajanju
programov
aktivne
politike
zaposlovanja, ki se nanašajo na
vsebino
programov
ali
nenamensko porabo sredstev;
8. ni v stečajnem postopku,
postopku prenehanja, postopku
prisilne
poravnave
ali
v
postopku likvidacije;
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 108 od 174
9. ima po stanju do vključno
zadnjega dne v mesecu pred
oddajo ponudbe na javno
povabilo poravnane vse zapadle
davke in druge obvezne dajatve
v Republiki Sloveniji;
10. bo zagotovil, da v primeru
sprejema ponudbe višina vseh
prejetih javnih sredstev in
sredstev EU za posamezno
vključeno osebo v času trajanja
pogodbe
ne
bo
presegla
skupnih stroškov, nastalih v
zvezi z zaposlitvijo posamezne
osebe. Skupni stroški, nastali z
zaposlitvijo
posamezne
vključene osebe so seštevek
njenih: neto plač, obveznih
prispevkov iz plače (prispevki
delojemalca),
akontacije
dohodnine
in
obveznih
prispevkov na plačo (prispevki
delodajalca)
–
intenzivnost
pomoči. Kot prejeta javna
sredstva
se
štejejo
tudi
olajšave, oprostitve ali vračila
socialnih prispevkov do katerih
sta upravičena nosilec projekta
ali oseba na podlagi posebnih
predpisov. Če je zaposlitev
prekinjena
pred
pogodbeno
dogovorjenim
časom,
se
intenzivnost ugotavlja glede na
dejanski čas zaposlitve;
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 109 od 174
11. z dodeljenimi sredstvi na
podlagi tega javnega povabila
po pravilu »de minimis« v
enotnem
podjetju
ne
bo
presegel skupaj 200.000,00
EUR prejetih javnih sredstev
(oziroma 100.000,00 EUR za
podjetja v cestno tovornem
prometu) v obdobju treh (3)
proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči;
12. poda izjavo, da za iste
upravičene stroške ni in ne bo
prejel sredstev iz drugih javnih
virov financiranja (prepoved
dvojnega financiranja);
13. je pred oddajo ponudbe
ravnal v skladu z določili,
navedenimi v 7. poglavju tega
javnega
povabila
(Postopek
izbire kandidata pred oddajo
ponudbe);
14. da mu po začetku uporabe
Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni
list
RS,
št.
32/14;
v
nadaljevanju ZPZDC-1), torej
od 18. 8. 2014 dalje, ni bila
pravnomočno izrečena globa za
prekršek iz pete alineje prvega
odstavka
23.
člena
tega
zakona,
15. poda izjavo, da sprejema
vse ostale pogoje in kriterije,
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 110 od 174
določene
povabilu.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
v
tem
javnem
Stran 111 od 174
1.69. JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO FILMOV NEODVISNIH PRODUCENTOV ZA JAVNO
KINEMATOGRAFSKO PREDVAJANJE V LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO FILMOV
NEODVISNIH PRODUCENTOV ZA
JAVNO KINEMATOGRAFSKO
PREDVAJANJE V LETU 2014
Predmet tega javnega razpisa Na razpis se lahko prijavitelji, ki Neodvisni
je
sofinanciranje
AV
del izpolnjujejo naslednje pogoje:
producenti
slovenskih
neodvisnih
producentov, namenjenih za
1. Prijavitelj projekta je
javno
kinematografsko
neodvisni producent po
predvajanje, pri katerih RTV
zakonu, ki ureja medije
RTV SLOVENIJA
SLO s svojim vložkom sodeluje
2. Prijavitelj projekta in z
kot koproducent. RTV SLO
njim povezane osebe
sofinancira
tudi
imajo na dan prijave na
Zadnji rok:
kinematografske
filmske
razpis
na
razpise
6. julij 2015
projekte, ki se lahko realizirajo
poravnane vse zapadle
tudi kot televizijske nanizanke
finančne
in
druge
ali nadaljevanke.
obveznosti do RTV SLO
3. Prijavitelj
prijavlja
http://www.rtvslo.si/modload.php?
slovensko AV delo, ki v
&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&
času
prijave
še
ni
func=read&c_menu=190
realizirano,
oz.
dokončano
4. Proti osebi prijavitelja ali
z njo povezani osebi ni
uveden postopek zaradi
Okvirna skupna višina razpisanih
insolventnosti
ali
sredstev:
1.700.000 EUR
prisilnega prenehanja po
Zakonu
o
finančnem
poslovanju,
postopkih
zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, ali
področnem zakonu, oz.
ni začet drugi postopek
prenehanja
osebe
prijavitelja ali z njo
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 112 od 174
povezane osebe.
5. Prijavitelj,
katerega
projekt
je
bil
že
sofinanciran s strani RTV
SLO na podlagi ZSFCJA
in v enem letu po
dokončanju ni bil javno
kinematografsko
objavljen
ne
more
sodelovati na razpisu.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 113 od 174
1.70. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULLBRIGHT ZA LETO 2016 (191.JR)
JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM
FULLBRIGHT ZA LETO 2016 (191.JR)
Sklad Kadri
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. najkasneje
do vključno 30. Septembra 2017
http://www.skladkadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/stipendije-zaprogram-fulbright-za-leto-2015171-jr/
Predmet
razpisa
je
štipendiranje udeležencev programa
Fulbright
generacije
2016, in sicer za gostovanje
državljanov Republike Slovenije
(v
nadaljevanju:
RS)
v
Združenih državah Amerike (v
nadaljevanju:
ZDA)
ter
državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2016 so
vključeni
tisti
Fulbright
štipendisti, ki so že potrjeni s
strani pristojnega organa v ZDA
in ki bodo večji del svojega
gostovanja
opravili
v
študijskem letu 2016/2017.
Prijavitelji morajo za pridobitev Državljani RS
sredstev
za
gostovanje
izpolnjevati naslednje pogoje:
–
državljanstvo
države
pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi
gostiteljici v okviru programa
Fulbright generacije 2016 s
strani pristojnega organa v
ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev
preverjal
na
podlagi
predloženih dokazil, skladno z
zakonom, ki ureja splošni
upravni
postopek,
in
s
pridobitvijo podatkov iz evidenc
pri ustreznih organih, razen če
bo
prijavitelj
to
izrecno
prepovedal; v takem primeru
mora prijavitelj sam predložiti
ustrezna
dokazila
o
izpolnjevanju pogojev.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
200.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 114 od 174
1.71. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA IN OBČIN BRDA,
KANAL, MIREN – KOSTANJEVICA, RENČE – VOGRSKO IN ŠEMPETER-VRTOJBA
JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH
DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH
POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA NA
OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA
GORICA IN OBČIN BRDA, KANAL,
MIREN – KOSTANJEVICA, RENČE –
VOGRSKO IN ŠEMPETER-VRTOJBA
Javni Sklad malega gospodarstva
Goriške
Zadnji rok:
31. maj 2015
31. avgust 2015
31. oktober 2015
Predmet
razpisa
so
neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje
razvoja v mikro, malih in
srednjih podjetjih na območju
občin ustanoviteljic Javnega
sklada malega gospodarstva
Goriške.
Namen javnega razpisa je
spodbujanje podjetij za izvedbo
novih projektov, ki omogočajo
ohranjanje obstoječih delovnih
mest
in
odpiranje
novih
zaposlitev.
Ugodni
viri
dolžniškega
financiranja
so
namenjeni
tudi
izboljšanju
tržnega položaja, prodoru na
nove trge ter širitvi in obnovi
dejavnosti.
Na razpis se lahko prijavijo
mikro, mala in srednja podjetja
(gospodarske
družbe,
samostojni podjetniki), ki so
posojilna
sposobna
in
opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih
občin ter ustrezajo kriterijem za
mikro,
mala
in
srednja
podjetja.
Gospodarske
družbe
Samostojni
podjetniki
http://www.jsmggoriska.com/razpisi.html
Okvirna skupna višina razpisanih
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 115 od 174
sredstev:
1.600.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 116 od 174
1.72. JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA DOKTORSKIH ŠTUDENTOV
V TUJINI ZA LETO 2014 (186. JR)
JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJA
RAZISKOVALNEGA SODELOVANJA
DOKTORSKIH ŠTUDENTOV V TUJINI ZA
LETO 2014 (186. JR)
Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje stroškov do
8-mesečnega neprekinjenega
raziskovalnega
dela
doktorskih
študentov
s
področja
naravoslovja,
Sklad Kadri
tehnike ali medicine v tujini v
letu 2014 in 2015, in sicer:
A. doktorskih študentov,
Zadnji rok:
ki jih na raziskovalno delo v
Do porabe sredstev, oz. najkasneje do
tujino napoti delodajalec (v
vključno 18.9.2015
nadaljevanju:
predmet
razpisa pod točko A),
B. doktorskih študentov s
statusom študenta (v nahttp://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-indaljevanju: predmet razpisa
objave/naslovnica/razpis/n/stipendiranje- pod točko B).
oz-sofinanciranje-raziskovalnegasodelovanja-doktorskih-studentov-v-tujiniv-letu-2-2/
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev:
350.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vlagatelj pod točko A je
lahko:
–
izobraževalna
in
raziskovalna ustanova ter
gospodarska
družba
(v
nadaljevanju:delodajalec) s
sedežem
v
Republiki
Sloveniji, ki na raziskovalno
sodelovanje v tujino napoti
zaposlenega
doktorskega
študenta, ki bo v času
raziskovalnega dela vpisan
na javno veljavni doktorski
študijski program s področja
naravoslovja,
tehnike
ali
medicine na izobraževalni
ustanovi
v
Republiki
Sloveniji,
– doktorski študent, ki je
samozaposlena
oseba
v
Republiki Sloveniji.
Vlagatelj pod točko B je
lahko doktorski študent, ki:
–
ni
v
delovnem
razmerju, ni samozaposlena
oseba in ni vpisan v evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike
Slovenije
za
zaposlovanje
oziroma
v
tujini;
–
je
tekom
Izobraževalna in
raziskovalna
ustanova
Gospodarska
družba
Doktorski
študenti
Stran 117 od 174
raziskovalnega dela vpisan
na javno veljavni doktorski
študijski program s področja
naravoslovja,
tehnike
ali
medicine na izobraževalni
ustanovi
v
Republiki
Sloveniji.
Pogoji,
ki
jih
mora
izpolnjevati doktorski študent
pod točko A in točko B:
– je državljan Republike
Slovenije oziroma ima status, kot ga določa drugi
odstavek 18. člena SPP-jev;
– doktorski študent, ki je
vpisan v 2. ali višji letnik
doktorskega
študija,
je
oziroma
bo
pričel
z
raziskovalnim delom v tujini
med vključno 1. 10. 2014 in
30. 9. 2015,3
– doktorski študent, ki je v
vpisan v 1. letnik doktorskega študija, je oziroma
bo pričel z raziskovalnim
delom v tujini med vključno
1. 6. 2015 in 30. 9. 2015,
– v obdobju raziskovalnega
dela biva v tujini,
– raziskovalno delo v tujini
bo opravljal neprekinjeno
vsaj 90 dni, pri čemer mora
biti ves čas raziskovalnega
dela vpisan na doktorski
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 118 od 174
študij,
– raziskovalno delo v tujini je
vsebinsko povezano s temo
doktorske
disertacije
študenta,
– na tuji ustanovi ima že
določenega so-mentorja,
–
za
isto
obdobje
raziskovalnega dela v tujini
mu še niso bila dodeljena
sredstva sklada po katerem
izmed
predhodnih
javnih
razpisov.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 119 od 174
1.73. JAVNI RAZPIS ZA UKREP MALI PRIOBALNI RIBOLOV
JAVNI RAZPIS ZA UKREP MALI
PRIOBALNI RIBOLOV
MKGP
Predmet podpore je dodelitev
nepovratnih
sredstev
za
posodobitev ribiških plovil za
izboljšanja
energijske
učinkovitosti, ki ne povečuje
zmožnosti plovila za ribolov.
Zadnji rok:
Do obvestila o prenehanju zbiranja
vlog
Pravne osebe
Vlagatelj
za
pridobitev
nepovratnih sredstev po tem Fizične osebe
razpisu je lahko pravna ali
fizična oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji za dejavnost
morskega ribištva, ali ribič, ki
ima status ribiča fizične osebe,
s
stalnim
prebivališčem
v
Republiki Sloveniji.
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_
objave/javni_razpisi/?tx_t3javniraz
pis_pi1%5Bshow_single%5D=1198
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev v letu 2015:
20.004 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 120 od 174
1.74. RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE Z GARANCIJAMI NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBALNO-KRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2014
RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE Z
GARANCIJAMI NAMENJENE
POSPEŠEVANJU RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBALNO-KRAŠKI
REGIJI IN OBČINI ILIRSKA
BISTRICA V LETU 2014
RRC Koper
Predmet tega razpisa je
dodeljevanje ugodnih kreditov z
garancijami RRC GS.
Skupna
višina
razpisanih
sredstev za ugodne kredite je
500.000,00 EUR, za katere bo
RRC GS dodeljeval garancije v
višini do 50 % skupne vrednosti
kreditov, kar znaša največ
250.000,00 EUR.
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.rrc-kp.si/sl/zapodjetnike/kreditiranjepodjetij.html
Na razpis se lahko prijavijo Mikro, majhna in
mikro, mala in srednje velika srednje velika
podjetja (v nadaljevanju MSP), podjetja
ki
so
organizirana
kot
gospodarske
družbe
ali
samostojni podjetniki in imajo
sedež dejavnosti na območju
občin
Koper,
Izola,
Piran,
Sežana, Hrpelje - Kozina,
Divača,
Komen
in
Ilirska
Bistrica ali pa investirajo na
območju teh občin, ter so
plačali enkratno članarino v
Garancijsko shemo pri Regionalnem razvojnem centru
Koper v višini 110,00 EUR.
Število
članov
sheme
ni
omejeno.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
250.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 121 od 174
1.75. JAVNO POVABILO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
ŠTIPENDIJ ŠTUDENTOM ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015
Javno povabilo je namenjeno
spodbujanju
razvoja
zaposlitvenih programov ter
razvoju novih delovnih mest v
sodelovanju
z
lokalnimi
MO Koper
skupnostmi
pri
reševanju
brezposelnosti
na
njihovem
območju. Prav tako je namen
Zadnji rok:
spodbujanje
neprofitnih
Do porabe sredstev, vendar najdlje
delodajalcev
k
oblikovanju
do 7. oktober 2015
programov javnih del, ki so v
javnem
interesu
lokalne
skupnosti ali države in so
primerni za zaposlitev določenih
http://www.ess.gov.si/delodajalci/f ciljnih
skupin
dolgotrajno
inancne_spodbude/razpisi/razpisi?a brezposelnih oseb. Programi
id=985
javnih del so opredeljeni v
Katalogu programov javnih del,
ki določa nazive in vsebine
programov
javnih
del
po
področjih izvajanja.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
21.600.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Izvajalci programov javnih del Pravne osebe
morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. so neprofitni delodajalci ob Fizične osebe
vložitvi ponudbe in ves čas
izvajanja programa javnega
dela;
2. so pravne ali fizične osebe,
vpisane v Poslovni register RS;
3. so v programu javnega dela
predvideli za izvajanje samo
tista opravila, ki pomenijo
dopolnjevanje
in
podporo
izvajanju njihove registrirane
ali s predpisom ali z aktom o
ustanovitvi
določene
dejavnosti, za katere imajo tudi
vse z zakonom predpisane
listine o izpolnjevanju pogojev
za njihovo opravljanje;
4.
do
Zavoda
nimajo
neporavnanih
obveznosti
iz
pogodb o dodelitvi sredstev
aktivne politike zaposlovanja;
5. niso v stečajnem postopku,
postopku prenehanja, postopku
prisilne
poravnave
ali
v
postopku likvidacije;
6. v zadnjih (24) mesecih pred
oddajo ponudbe niso kršili
pogodbenih
obveznosti
pri
izvajanju programov aktivne
Stran 122 od 174
politike zaposlovanja, ki se
nanašajo na vsebino programov
ali
nenamensko
porabo
sredstev;
7. imajo po stanju do vključno
zadnjega dne v mesecu pred
oddajo ponudbe na javno
povabilo poravnane vse zapadle
davke in druge obvezne dajatve
v Republiki Sloveniji;
8. bodo zagotovili, da za iste
upravičene stroške niso in ne
bodo prejeli sredstev iz drugih
javnih virov financiranja in
sredstev
EU
(prepoved
dvojnega financiranja);
9. bodo zagotovili, da v primeru
sprejema ponudbe, višina vseh
prejetih javnih sredstev in
sredstev EU za posamezno
vključeno osebo v času trajanja
pogodbe o izvajanju programa
javnega dela, ne bo presegla
skupnih stroškov, nastalih v
zvezi z zaposlitvijo posamezne
vključene osebe, ki zajemajo
oziroma predstavljajo seštevek:
neto plač, obveznih prispevkov
iz
plače
(prispevki
delojemalca),
obveznih
prispevkov na plačo (prispevki
delodajalca);
10. da jim po začetku uporabe
Zakona o preprečevanju dela in
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 123 od 174
zaposlovanja na črno (Uradni
list
RS,
št.
32/14;
v
nadaljevanju ZPZDC-1), torej
od 18. 8. 2014 dalje, ni bila
pravnomočno izrečena globa za
prekršek iz pete alineje prvega
odstavka
23.
člena
tega
zakona.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 124 od 174
1.76. SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI 04, EGP IN NFM (R 2015)
SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI Cilj tega programa je izboljšan
04, EGP IN NFM (R 2015)
človeški kapital in znanje v
Sloveniji. Donacije EGP in
Norveške
za
Slovenski
CMEPIUS
štipendijski
sklad
podpirajo
dejavnosti, s katerimi bodo
udeleženci neposredno izboljšali
Zadnji rok:
svoja
akademska
oziroma
za pripravljalne obiske - ima odprti
strokovna znanja in veščine in
rok najmanje 30 dni pred izvedbo
zato izboljšali človeški kapital in
mobilnosti
znanje v Sloveniji. Prepričani
smo, da osebe, ki nekaj časa
bivajo v drugi državi, pridobijo
ne samo znanje, ampak tudi
http://www.cmepius.si/razpis/slov socialne
veščine
in
enski-stipendijski-sklad-si04-egp-in- usposobljenost
(povečano
nfm-r-2015/
samozavedanje,
samozavest,
znanje jezika, medkulturne in
komunikacijske veščine, delo v
skupini, izkušnje na delovnem
Okvirna skupna višina razpisanih
mestu, sprememba okolja itd.),
sredstev:
358.498 EUR
kar samo po sebi izboljšuje
človeški kapital države.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Predlagatelji projektov v okviru
tega programa so lahko:
Visokošolske
institucije
institucije,
Sloveneske šole
institucije, ki zagotavljajo
primarno ter sekundarno
splošno/poklicno izobraževanje
in/ali usposabljanje.
Druge institucije
Stran 125 od 174
1.77. JAVNI RAZPIS ZA UKREP III: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE V ČEBELARSTVU V
LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA UKREP III:
FINANČNA POMOČ ZA
NADOMESTILO ŠKODE V
ČEBELARSTVU V LETU 2014
MKO
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
Predmet
podpore
javnega
razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev v obliki podpore na
čebeljo
družino
čebelarjem
zaradi odprave škode, ki je
nastala kot posledica obilnega
in pogostega dežja v letu 2014
in zaradi česar je prišlo do
zmanjšanega medenja.
3.1.
Skladno
s
tretjim Kmetijsko
odstavkom 3. člena Uredbe je gospodarstvo vlagatelj čebelar, ki opravlja čebelarji
kmetijsko
dejavnost
in
je
vpisan v register čebelnjakov,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo
3.2.
Skladno
z
drugim
odstavkom 3. člena je upravičenec do sredstev kmetijsko
gospodarstvo,
ki
izpolnjuje
pogoje za pridobitev pomoči po
tem javnem razpisu.
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1189
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
476.690 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 126 od 174
1.78. FINANCIRANJE NALOŽB MSP UČINKOVITO RABO ENEGIJE
FINANCIRANJE NALOŽB MSP
UČINKOVITO RABO ENEGIJE
SID BANKA
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.sid.si/financiranje/fina
nciranje-nalozb-msp-v-ucinkovitorabo-energije
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
5.300.000 EUR
Namen
programa
je
financiranje naložb v učinkovito
rabo energije mikro, malih
in srednje velikih podjetij, kot
so opredeljena v Prilogi 1
Uredbe
Komisije
(ES)
št.
800/2008 z dne 6.8.20082 (v
nadaljevanju: MSP).
Za spodbude lahko zaprosijo Mikro, majhna in
pravne osebe zasebnega prava srednje velika
s sedežem v Republiki Sloveniji, podjetja
ki so ustanovljene in delujejo
kot gospodarske družbe po
Zakonu
o
gospodarskih
družbah3 in izpolnjujejo pogoje
iz točke 3 posebnih pogojev
v
prilogi
I
programa
(v
Oblika spodbude je kombinacija nadaljevanju:
gospodarska
kredita in nepovratnih sredstev družba).
(v nadaljevanju:
spodbuda), pri čemer se lahko
posameznemu projektu dodeli
sredstva v naslednjih
okvirjih:
a. najmanj 187.500 EUR in
največ do 750.000 EUR v obliki
kredita, pri
čemer znesek kredita hkrati ne
presega
75%
stroškov
naložbenega
projekta;
b. najmanj 22.500 EUR in
največ do 90.000 EUR v obliki
nepovratnih
sredstev, pri čemer znesek
nepovratnih sredstev hkrati ne
presega
12%
nakazanih
sredstev
kredita;
c. seštevek dodeljenih sredstev
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 127 od 174
iz točke a. in b. v nobenem
primeru ne
sme preseči 85% stroškov
projekta.
(2) Pogodbena obrestna mera
je spremenljiva in je enaka
seštevku referenčne
obrestne
mere
6-mesečni
EURIBOR in nespremenljivega
pribitka, ki se določi glede
na
bonitetno
oceno
gospodarske družbe, kvaliteto
predloženih zavarovanj, ročnost
kredita in ostale parametre
naložbenega projekta.
(3) Nadomestilo za obdelavo in
vodenje kredita znaša 0,50 %
od zneska kredita.
Nadomestilo za nečrpani znesek
se ne zaračuna. Nadomestilo za
spremembo
pogojev financiranja znaša 0,05
% od zneska kredita.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 128 od 174
1.79. TRETJI JAVNI RAZPIS RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVORA IN ZAVETJA
TRETJI JAVNI RAZPIS RIBIŠKA
PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVORA IN
ZAVETJA
MKO
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Do objave
zaprtja javnega razpisa z strani MKO
Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev
v
okviru
ukrepa
Ribiška
pristanišča, mesta iztovora in
zavetja iz OP 2007–2013, ki
prispeva
k
izboljševanju
obstoječih ribiških pristanišč in
mest iztovora ter izboljševanju
pogojev za ribiče v obstoječih
ribiških pristaniščih.
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1185
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
1.491.493,06 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vlagatelji
za
pridobitev Obalne občine
nepovratnih sredstev po tem
razpisu so lahko obalne občine Javna ribiška
v Republiki Sloveniji, v katerih pristanišča
se nahajajo ribiška pristanišča.
Predmet podpore
1. Predmet podpore so
naložbe v:
– že obstoječa javna ribiška
pristanišča,
ki
izboljšujejo
ponujene storitve;
– prestrukturiranje mest
iztovarjanja
in
izboljšanje
pogojev za ribiške proizvode, ki
jih ribiči iztovorijo na obstoječih
mestih iztovarjanja.
2.
Že
obstoječa
javna
ribiška pristanišča so upravičena do podpore le, če so
izvedene naložbe:
– v skupnem interesu;
–
širšega
obsega
kot
operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja;
– usmerjene v izboljšanje
ponujenih storitev za ribiče in
ribogojce
Stran 129 od 174
1.80. JAVNI RAZPIS ZA UKREP I: FINANČNA POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI
STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA UKREP I:
FINANČNA POMOČ ZA
NADOMESTILO ŠKODE ZARADI
POŽARA ALI STRELE NA
KMETIJSKEM GOSPODARSTVU V
LETU 2014
MKO
Predmet podpore tega javnega
razpisa
dodelitev
finančne
pomoči za blažitev poslabšanja
ekonomskega
položaja
kmetijskih gospodarstev zaradi
nepredvidljivega
škodnega
dogodka
na
kmetijskem
gospodarstvu.
Zadnji rok:
Do zaprtja javnega razpisa, ki bo
objavljen na spletni strani MKO
Vlagatelj
je
nosilec Nosilec
kmetijskega gospodarstva v kmetijskega
skladu s 3. točko 3. člena gospodarstva
Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim
razpisom.
Upravičenec do sredstev je
kmetijsko
gospodarstvo,
ki
izpolnjuje pogoje za pridobitev
pomoči po tem javnem razpisu.
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1179
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
15.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 130 od 174
1.81. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PREDELAVE IN TRŽENJA
JAVNI RAZPIS ZA UKREP
PREDELAVE IN TRŽENJA
MKO
Zadnji rok:
Vloge za ta javni razpis se lahko
pošljejo do objave obvestila o
prenehanju zbiranja vlog
Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev
za
naložbe
v
obrate
za
predelavo in trženje iz naslova
ukrepa predelava in trženje iz
OP 2007–2013, za povečanje
proizvodnje v predelavi rib in
povečanje
števila
ribjih
proizvodov ter boljšo oskrba
tržišča s temi proizvodi.
Fizične osebe
Vlagatelji so lahko pravne ali
fizične osebe, ki so v Republiki Pravne osebe
Sloveniji
registrirane
za
opravljanje
dejavnosti
predelave in trženja rib kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
–
samostojni
podjetnik
posameznik,
– nosilci dopolnilne dejavnosti
ribogojstva
na
kmetijskem
gospodarstvu
v
Republiki
Sloveniji.
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1177
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
1.560.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 131 od 174
1.82. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO
JAVNI RAZPIS ZA UKREP
PRODUKTIVNE NALOŽBE V
RIBOGOJSTVO
MKO
Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev
za naložbe v vzrejo vodnih
organizmov,
namenjenih
za
prehrano ljudi, naložbe v nove
ribogojnice
ter
naložbe
v
povečanje
in
posodabljanje
obstoječih ribogojnic.
Zadnji rok:
Vloge za ta javni razpis se lahko
pošljejo do objave obvestila o
prenehanju zbiranja vlog
Vlagatelji so lahko pravne Pravne osebe
ali fizične osebe, ki so v
Republiki Sloveniji registrirane Fizične osebe
za
opravljanje
ribogojske
dejavnosti, kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
–
samostojni
podjetnik
posameznik ter
– nosilci dopolnilne dejavnosti
ribogojstva
na
kmetijskem
gospodarstvu
v
Republiki
Sloveniji.
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1176
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
350.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 132 od 174
1.83. JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN 52LS14
JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE
Predmet javnega poziva so
Do kreditov so upravičene Občine
OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN 52LS14
krediti Eko sklada za okoljske občine, ki izvajajo naložbo.
naložbe, ki jih izvajajo občine
Do kredita ni upravičena
na
območju
Republike občina, ki:
Eko Sklad
Slovenije.
– nima poravnanih zapadlih
finančnih obveznosti do Eko
sklada,
– nima poravnanih davčnih
Zadnji rok:
in
drugih
obveznosti
do
Do objave zaključka javnega poziva,
Republike Slovenije,
oz. Najkasneje do 30. Aprila 2015
– ima blokiran transakcijski
račun.
http://www.ekosklad.si/html/razpi
si/main.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
8.000.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 133 od 174
1.84. JAVNI RAZPIS ZA UKREP II: FINANČNA POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI
ZA DELO V LETU 2014
JAVNI
RAZPIS
ZA
UKREP
II:
FINANČNA
POMOČ
OB
SMRTI,
Predmet
tega
javnega
INVALIDNOSTI ALI NEZMOŽNOSTI razpisa finančna pomoč za
ZA DELO V LETU 2014
blažitev
poslabšanja
ekonomskega
položaja
kmetijskih gospodarstev, ki so
MKO
organizirana kot kmetije, zaradi
škodnega dogodka, ki prizadene
nosilca ali člana kmetije.
Zadnji rok:
Do obvestila o prenehanju zbiranja
vlog
Vlagatelj
je
nosilec Kmetijsko
kmetijskega gospodarstva v gospodarstvo
skladu s 3. točko 3. člena (nosilec)
Zakona o kmetijstvu, ki vlaga
vlogo v skladu s tem javnim
razpisom.
Upravičenec do sredstev je
kmetijsko
gospodarstvo,
ki
izpolnjuje pogoje za pridobitev
pomoči iz naslova tega javnega
razpisa
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi
s_pi1%5Bshow_single%5D=1172
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
200.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 134 od 174
1.85. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112 – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ ZA LETO 2014
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 112 –
POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
KMETIJ ZA LETO 2014
Predmet podpore
2.1. Skladno z 11. členom
Uredbe PRP je predmet podpore
enkratna
finančna
pomoč
mladim prevzemnikom kmetij
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(v nadaljnjem besedilu: mladi
RS
prevzemnik) za prvi lastniški
prevzem kmetije (v nadaljnjem
besedilu: prevzem kmetije).
Zadnji rok:
2.2. Glede na čas, ki je
Do zaprtja JR, ki bo objavljen na
datumsko pretekel med dnem
spletni strani MKO
prevzema kmetije in datumom
vložitve vloge na javni razpis,
se vlagatelji uvrščajo v štiri
ločene namene in sicer:
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
2.2.1. namen A: prevzem
bjave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpi kmetije je bil s strani vlagatelja
s_pi1%5Bshow_single%5D=1167
opravljen pred več kot 15
meseci, vendar ne več kot pred
16 meseci pred dnem vložitve
Okvirna skupna višina razpisanih
vloge na javni razpis;
sredstev:
10.000.000 EUR
2.2.2. namen B: prevzem
kmetije je bil s strani vlagatelja
opravljen pred več kot 14
meseci, vendar ne več kot pred
vključno 15 meseci pred dnem
vložitve vloge na javni razpis;
2.2.3. namen C: prevzem
kmetije je bil s strani vlagatelja
opravljen pred več kot 10
meseci, vendar ne več kot pred
vključno 14 meseci pred dnem
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vlagatelji
Fizične osebe
3.1. Skladno z 12. členom
Uredbe PRP so vlagatelji fizične
osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost
na
območju
Republike Slovenije, so starejši
od 18 let in mlajši od 40 let
oziroma, ki dopolnijo 40 let v
letu prijave na javni razpis in
prvič prevzamejo kmetijo.
3.2. V besedilu tega javnega
razpisa
uporabljeni
izrazi,
zapisani
v
moški
spolni
slovnični obliki, so uporabljeni
nevtralno za ženske in moške.
Stran 135 od 174
vložitve vloge na javni razpis;
2.2.4. namen D: prevzem
kmetije je bil s strani vlagatelja
opravljen
pred
manj
kot
vključno 10 meseci pred dnem
vložitve vloge na javni razpis.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 136 od 174
1.86. JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV 51OB14
JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE
OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV
51OB14
Eko Sklad
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. Do 31.
marca 2015.
http://www.ekosklad.si/html/razpi
si/main.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
8.000.000 EUR
Predmet poziva je ugodno
kreditiranje
občanov
za
naložbe, ki se bodo izvajale na
območju Republike Slovenije za
naslednje
namene,
ki
so
podrobneje določeni s spodaj
navedenimi
ukrepi:
A) Vgradnja sodobnih naprav in
sistemov
za
ogrevanje
prostorov
oziroma
pripravo
sanitarne tople vode
B)
Raba
obnovljivih
virov
energije za ogrevanje prostorov
in pripravo sanitarne tople Vode
C)
Sodobne
naprave
za
pridobivanje električne energije
D) Zmanjšanje toplotnih izgub
pri
obnovi
obstoječih
stanovanjskih stavb (velja le za
stavbo oziroma dele stavbe, za
katere
je
bilo
gradbeno
dovoljenje
izdano
pred
1.
1.2003)
E)
Gradnja
ali
nakup
nizkoenergijske in pasivne eno
ali dvostanovanjske stavbe F)
Nakup energijsko učinkovitih
naprav
G) Nakup okolju prijaznih vozil
H)
Odvajanje
in
čiščenje
odpadnih voda
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Do
pridobitve
kredita
so Fizične osebe
upravičene fizične osebe s
stalnim
prebivališčem
v
Republiki Sloveniji.
Stran 137 od 174
I)
Nadomeščanje
gradbenih
materialov,
ki
vsebujejo
nevarne snovi, in ravnanje z
biološko razgradljivimi odpadki
iz gospodinjstva
J) Učinkovita raba vodnih virov
K) Oskrba s pitno vodo
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 138 od 174
1.87. JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE PODJETNIŠTVU Z GARANCIJAMI GARANCIJSKE SHEME
POSAVJE ZA LETO 2014
JAVNI RAZPIS ZA UGODNE KREDITE
PODJETNIŠTVU Z GARANCIJAMI
GARANCIJSKE SHEME POSAVJE ZA
LETO 2014
RRA Posavje
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. najkasneje
do 31. Decembra 2014
http://www.rraposavje.si/aktualni-razpisi-1.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
1.250.615 EUR
Predmet tega razpisa je
dodeljevanje ugodnih kreditov z
garancijami
Regionaln
e razvojne agencije Posavje (v
nadaljevanju RRA Posavje) v
okviru
Garancijske
sheme
Posavje (v nadaljevanju GSP).
Namen javnega razpisa je
spodbujanje podjetij za izvedbo
operacij,
ki
omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na
trgu,
izboljšanje
tržnega
položaja ter širitev dejavnosti in
izboljšanje financiranja obratnih
sredstev v težjih gospodarskih
razmerah. Ugodnost kredita je
izražena v nižji obrestni meri,
ročnosti posojila in možnosti
koriščenja moratorija pri vračilu
kredita. Garancija RRA Posavja
predstavlja povečano možnost
pridobitve kredita
za
tista
podjetja, ki nimajo zadostnih
jamstev
za
zavarovanje
bančnega kredita.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Na razpis se lahko prijavijo Nova MSP
gospodarske
družbe,
samostojni
Obstoječa MSP
podjetnik
i posamezniki
in
obrtniki,
registrirani
po
Zakonu
o
gospodarskih družbah (Uradni l
RS, št. 65/09 – UPB3 s spr. in
dop.), ki so:
– obstoječa mikro, mala in
srednje
velika podjetja (v
nadaljevanju
MSP),
ki
so
registrirana več kot 18 mesecev
od dneva oddaje vloge,
– MSP-ji s statusom novega
podjetja, ki ni registrirano več
kot 18 mesecev od dneva
oddaje vloge in izplačuje plače
(za
samostojne
podjetnike
prispevke)
vsaj
zadnja
2
meseca.
Vlagatelji morajo biti člani GSP
ter imeti sedež in opravljati
dejavnost na območju občin
Brežice, Krško, Kostanjevica na
Krki in Sevnica. Izjemoma je
lahko član sheme tudi družba,
ki nima sedeža v omenjenih
občinah, kolikor ima poslovno
enoto v eni izmed omenjenih
posavskih
občin,
v
kateri
Stran 139 od 174
zaposluje 2/3 oseb iz občine, v
kateri ima poslovno enoto.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 140 od 174
1.88. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, OZ. PROJEKTOV, KI NISO BILI PREDMET
DRUGIH JAVNIH RAZPISOV IZ PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014 – SREDSTVA
ŽUPANA ZA ENKRATNE FINANČNE POMOČI 2014
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV, OZ. PROJEKTOV, KI
NISO BILI PREDMET DRUGIH
JAVNIH RAZPISOV IZ PRORAČUNA
OBČINE SEŽANA ZA LETO 2014 –
SREDSTVA ŽUPANA ZA ENKRATNE
FINANČNE POMOČI 2014
Občina Sežana
Zadnji rok:
Do porabe sredstev, oz. najkasneje
do vključno 30. Oktobra 2014
http://www.sezana.si/podrocje.asp
x
Predmet
razpisa:
predmet
razpisa
so
programi
(dejavnosti) oziroma projekti
(največ dva na izvajalca), med
katere sodijo organizacije in
udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah,
dogodkih
in
tekmovanjih,
izdaje
knjig,
brošur ter zvočnih zapisov,
nakup
oziroma
posodobitev
opreme, izvedba dobrodelnih
oziroma izobraževalnih akcij,
ipd., ki niso bili predmet drugih
javnih razpisov iz proračuna
Občine
Sežana,
vendar
pomenijo
prispevek
k
zadovoljevanju javnih potreb,
izboljšanju procesov in pogojev
delovanja
ter
življenja,
dostopnosti
storitev
in
prepoznavnosti občine.
Na razpisu lahko sodelujejo Pravne osebe
naslednji izvajalci programov
oziroma projektov:
Fizične osebe
– fizične in pravne osebe,
organizirane v obliki društev,
klubov, zvez, združenj in javnih
zavodov,
ki
imajo
stalno
prebivališče oziroma sedež na
območju Občine Sežana;
– druge fizične in pravne osebe,
organizirane v obliki društev,
klubov, zvez, združenj in javnih
zavodov,
če
se
programi
oziroma
projekti
pretežno
nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine Sežana.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
26.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 141 od 174
1.89. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH
PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBIČINI
KRŠKO V LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
INDIVIDUALNIH HIŠNIH
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN
MALIH ČISTILNIH NAPRAV ZA
KOMUNALNE ODPADNE VODE V
OBIČINI KRŠKO V LETU 2014
Predmet
razpisa:
predmet
razpisa
je
sofinanciranje
individualnih
hišnih
kanalizacijskih priključkov in
malih
čistilnih
naprav
za
komunalne odpadne vode do 50
PE (populacijskih enot) v Občini
Krško.
Občina Krško
Zadnji rok:
Vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu
http://krsko.si/1370/razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
90.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičenci po tem razpisu so: Fizične osebe
– fizične osebe (gospodinjstva),
lastniki
individualnih Društva
stanovanjskih hiš s stalnim
prebivališčem v Občini Krško,
– društva s sedežem v Občini
Krško, ki predložijo Odločbo o
statusu društva, ki deluje v
javnem interesu.
2.
Pogoji
pri
izgradnji
individualnega
hišnega
priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje
za stanovanjski objekt zgrajen
po letu 1967 ali potrdilo, za
stanovanjski
objekt
zgrajen
pred letom 1967, da ima objekt
na
podlagi
določil
prvega
odstavka 197. člena ZGO-1
uporabno dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni
priključek morajo biti skladni z
razpisno
dokumentacijo
Tehnični pogoji za izvedbo
priključitve, ki so navedeni v
Priloga 1,
– pri izgradnji in izračunu je
potrebno upoštevati najkrajšo
pot izvedbe priključitve na
kanalizacijsko omrežje,
Stran 142 od 174
– na območju, kjer se zgradi
javna
kanalizacija,
imajo
lastniki stanovanjskih hiš s tem
javnim razpisom skrajni rok za
pridobitev sredstev 3 leta po
tem,
ko
je
izvajalec
gospodarske javne službe v
občini
obvestil
potencialne
uporabnike
o
možnosti
priključitve
na
javno
kanalizacijo.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 143 od 174
1.90. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA VZPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA
V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
FINANČNIH SREDSTEV ZA
VZPODBUJANJE
SAMOZAPOSLOVANJA V MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC V LETU
2014
MO Slovenj Gradec
Predmet
javnega
razpisa:
predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih
sredstev za pospeševanje in
vzpodbujanje
samozaposlovanja in razvoja
podjetništva v Mestni občini
Slovenj Gradec, skladno s
pravili o dodeljevanju pomoči
de minimis.
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.slovenjgradec.si/javnirazpisi-in-objave/javni-razpis-zadodelitev-financnih-sredstev-zavzpodbujanje-samozaposlovanja-vmestni-obcini-slovenj-gradec-v-letu2014.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
25.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Upravičenci po tem razpisu Samozaposlene
so samozaposlene osebe, ki osebe
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na
območju Mestne občine Slovenj
Gradec,
– registracija dejavnosti na
podlagi Zakona o gospodarskih
družbah,
samozaposlitev
v
obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 5.
2014 oziroma do dneva porabe
sredstev,
–
poslovni
sedež
in
dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj
Gradec vsaj eno leto,
– dejavnost mora pomeniti
edini in glavni poklic,
– samozaposlitev mora biti
realizirana za polni delovni čas,
–
samozaposlitev
bo
ohranjena vsaj eno leto.
Kolikor se iz katerih koli
razlogov
prekine
samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan
vrniti prejeta sredstva, vključno
z
zakonsko
zamudnimi
obrestmi. Prejemnik, ki je
prejel sredstva po tem razpisu,
ne more za isti namen od
Stran 144 od 174
razpisovalca prejeti sredstev v
naslednjih 3 letih. Prejemnik
sredstev bo moral dokazati, da
je ohranil samozaposlitev vsaj
eno leto.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 145 od 174
1.91. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO
JAVNI RAZPIS ZA UKREP
PRODUKTIVNE NALOŽBE V
RIBOGOJSTVO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
RS
Predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih sredstev
za naložbe v vzrejo vodnih
organizmov,
namenjenih
za
prehrano ljudi, naložbe v nove
ribogojnice
ter
naložbe
v
povečanje
in
posodabljanje
obstoječih ribogojnic.
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.mko.gov.si/si/javne_o
bjave/javni_razpisi/
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
1.414.800 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
1. Vlagatelji so lahko pravne
ali fizične osebe, ki so v
Republiki Sloveniji registrirane
za
opravljanje
ribogojske
dejavnosti, kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
–
samostojni
podjetnik
posameznik,
– zavodi, ki imajo tržno
dejavnost ter
–
nosilci
dopolnilne
dejavnosti ribogojstva na kmetijskem
gospodarstvu
v
Republiki Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje
točke so lahko le mikro in mala
podjetja, kot so opredeljena v
točki f. 3. člena Uredbe
1198/2006/ES:
– mikro podjetje je podjetje
z manj kot deset zaposlenimi in
letnim prihodkom manjšim od
dveh
milijonov
EUR
ali
vrednostjo
premoženja
manjšim od dveh milijonov
EUR,
– malo podjetje je podjetje z
manj kot 50 zaposlenimi in
letnim prihodkom manjšim od
deset mio EUR ali vrednostjo
premoženja manjšim od deset
Gospodarske
družbe
Zadruge
Samostojni
podjetnik
posameznik
Zavodi
Stran 146 od 174
milijonov EUR.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 147 od 174
1.92. JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-1 = NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST PRI PRAVNIH OSEBAH IN PODJETNIKIH
JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-1 =
NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
ZA UKREPE V VEČJO ENERGIJSKO
UČINKOVITOST PRI PRAVNIH
OSEBAH IN PODJETNIKIH
GEN-I
Zadnji rok:
Do porabe sredstev
http://www.gen-i.si/novice-inmediji/novice/421
Predmet javnega razpisa so
nepovratne finančne spodbude
za sofinanciranje v tem razpisu
določenih svetovalnih storitev,
ki
zagotavljajo
prihranke
energije pri končnih odjemalcih
na
območju
Republike
Slovenije, za naslednje ukrepe:
A.
Izvedba
razširjenega
energetskega
pregleda
podjetja/objekta
B.
Izvedba
programov
informiranja in ozaveščanja.
V okviru tega razpisa se lahko
sofinancirajo
projekti,
ki
izpolnjujejo pogoje Pravilnika o
spodbujanju URE in OVE.
Upravičenci
in
prijavitelji: Pravne osebe in
upravičenci
za
dodelitev podjetniki
nepovratnih finančnih spodbud
po tem javnem razpisu so
pravne osebe in podjetniki, ki
imajo
sedež
v
Republiki
Sloveniji in nameravajo izvesti
začetno investicijo za ukrepe, ki
so predmet razpisa. Upravičeni
stroški operacije morajo znašati
vsaj 3.500,00 EUR. Ostalo je
razvidno
iz
razpisne
dokumentacije.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
50.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 148 od 174
1.93. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV TER IZVEDBO INDIVIDUALNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA JAVNO
KANALIZACIJO V OBČINI SEVNICA V LETU 2014
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
NAKUPA IN VGRADNJE MALIH
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
TER IZVEDBO INDIVIDUALNIH
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV NA
JAVNO KANALIZACIJO V OBČINI
SEVNICA V LETU 2014
Predmet
razpisa:
predmet
razpisa
je
sofinanciranje
izvedbe malih čistilnih naprav
(MČN) za komunalne odpadne
vode do 50 PE (populacijskih
enot) in individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov v
Občini Sevnica v letu 2014.
Upravičenci po tem razpisu so Fizične osebe
lastniki
(fizične
osebe)
stanovanjskih hiš s stalnim
bivališčem v Občini Sevnica.
Občina Sevnica
Rok za oddajo:
Vsaka prva sreda v mesecu
http://www.obcinasevnica.si/informacije/obcinski-razpisi
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
27.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 149 od 174
1.94. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2014
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV
SREDSTEV DRŽAVNIH POMOČI ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V
MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO
2014
MOK
Rok za oddajo:
30. 10. 2014 za ukrep 5
http://www.koper.si/index.php?page=ra
zpisi&item=353&tree_root=104
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev:
58.000 EUR
Predmet javnega razpisa:
predmet javnega razpisa je
dodelitev
nepovratnih
finančnih sredstev – državnih
pomoči
za
uresničevanje
ciljev občine na področju
ohranjanja
in
razvoja
kmetijstva ter podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju
državnih
pomoči in sicer:
Nosilci
kmetijskih Nosilci kmetijskih
gospodarstev,
ki
vlagajo gospodarstev
zahtevke in sicer kmetjefizične osebe, mikropodjetja
z manj kot 10 zaposlenih in
manj kot 2 milijona EUR
letnega prometa, majhna
podjetja z manj kot 50
zaposlenimi in manj kot 43
milijona
EUR
letnega
prometa ter srednja podjetja
z manj kot 250 zaposlenimi
A. Pomoči po uredbi za ter
letnim
obsegom
skupinske izjeme
prometa, ki ne presega 50
milijona EUR prometa. PredB. Pomoči po uredbi „de nost
pri
dodeljevanju
minimis”.
sredstev
imajo
nosilci
kmetijskih gospodarstev in
sicer kmetje – fizične osebe.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 150 od 174
1.95. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULBRIGHT ZA LETO 2014 (170. JR)
JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM
FULBRIGHT ZA LETO 2014 (170. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Zadnji rok: do porabe sredstev,
vendar najkasneje do vključno 30.
septembra 2015
http://www.skladkadri.si/si/razpisi-in-objave/
Predmet
razpisa
je
štipendiranje udeležencev programa
Fulbright
generacije
2014, in sicer za gostovanje
državljanov Republike Slovenije
(v
nadaljevanju:
RS)
v
Združenih državah Amerike (v
nadaljevanju:
ZDA)
ter
državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2014 so
vključeni
tisti
Fulbright
štipendisti, ki so že potrjeni s
strani pristojnega organa v ZDA
in ki bodo večji del svojega
gostovanja
opravili
v
študijskem letu 2014/2015.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 200.000,00 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Prijavitelji morajo za pridobitev Fulbright
sredstev
za
gostovanje štipendisti
izpolnjevati naslednje pogoje:
–
državljanstvo
države
pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi
gostiteljici v okviru programa
Fulbright generacije 2014 s
strani pristojnega organa v
ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev
preverjal
na
podlagi
predloženih dokazil, skladno z
zakonom, ki ureja splošni
upravni
postopek,
in
s
pridobitvijo podatkov iz evidenc
pri ustreznih organih, razen če
bo
prijavitelj
to
izrecno
prepovedal; v takem primeru
mora prijavitelj sam predložiti
ustrezna
dokazila
o
izpolnjevanju pogojev.
Stran 151 od 174
1.96. JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM FULBRIGHT ZA LETO 2015 (171. JR)
JAVNI RAZPIS ZA PROGRAM
FULBRIGHT ZA LETO 2015 (171. JR)
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Zadnji rok: do porabe sredstev,
vendar najkasneje do vključno 30.
septembra 2016
http://www.skladkadri.si/si/razpisi-in-objave/
Predmet
razpisa
je
štipendiranje udeležencev programa
Fulbright
generacije
2015, in sicer za gostovanje
državljanov Republike Slovenije
(v
nadaljevanju:
RS)
v
Združenih državah Amerike (v
nadaljevanju:
ZDA)
ter
državljanov ZDA v RS.
V Fulbright generacijo 2015 so
vključeni
tisti
Fulbright
štipendisti, ki so že potrjeni s
strani pristojnega organa v ZDA
in ki bodo večji del svojega
gostovanja
opravili
v
študijskem letu 2015/2016.
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 200.000,00 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Prijavitelji morajo za pridobitev Fulbright
sredstev
za
gostovanje štipendisti
izpolnjevati naslednje pogoje:
–
državljanstvo
države
pošiljateljice,
– odobreno gostovanje v državi
gostiteljici v okviru programa
Fulbright generacije 2015 s
strani pristojnega organa v
ZDA.
Sklad bo izpolnjevanje pogojev
preverjal
na
podlagi
predloženih dokazil, skladno z
zakonom, ki ureja splošni
upravni
postopek,
in
s
pridobitvijo podatkov iz evidenc
pri ustreznih organih, razen če
bo
prijavitelj
to
izrecno
prepovedal; v takem primeru
mora prijavitelj sam predložiti
ustrezna
dokazila
o
izpolnjevanju pogojev.
Stran 152 od 174
1.97. JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJ ZA IZOBRAŽEVANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI NA
PODLAGI RAZVOJNIH DOGOVOROV V LETU 2013
JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJ ZA
IZOBRAŽEVANJE TUJIH
DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI NA
PODLAGI RAZVOJNIH DOGOVOROV V
LETU 2013
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Zadnji rok: do porabe sredstev
http://www.sklad-kadri.si/?id=494
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 100.000,00 EUR
Predmet javnega razpisa je
štipendiranje skupno največ 3
kandidatov,
državljanov
Ukrajine, za podiplomski študij
na visokošolskih izobraževalnih
institucijah
v
Republiki
Sloveniji za posamezno stopnjo
izobraževanja, in sicer za:
– magistrski študij (druga
stopnja) ali
–
doktorski
študij
(tretja
stopnja).
Štipendije po tem razpisu ni
mogoče pridobiti za enoviti
magistrski študij.
Štipendija se dodeli za:
– šolnino v višini dejanske
šolnine in
– življenjske stroške v skupni
višini 700,00 EUR mesečno.
Štipendija
za
življenjske
stroške je namenjena stroškom
zdravstvenega
zavarovanja,
namestitve in prehrane ter
drugim stroškom, povezanim z
izobraževanjem v Republiki
Sloveniji.
Za šolnino šteje znesek, ki ga
posameznik
letno
plača
izobraževalni
ustanovi
za
obiskovanje
izobraževalnega
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
- je državljan Ukrajine in hkrati študentje
ni državljan Republike Slovenije
in slovenskega državljanstva ne
bo pridobil celoten čas študija,
za katerega štipendiranje se
prijavlja;
-je bil za štipendijo po tem
javnem razpisu nominiran s
strani
pristojnega
organa
Ukrajine;
- je sprejet ali vpisan na
ustrezno stopnjo (podiplomski
magistrski študij ali doktorski
študij)
na
javno
veljavni
(akreditirani)
izobraževalni
instituciji v Republiki Sloveniji v
okviru
javno
veljavnega
(akreditiranega)
študijskega
programa, na katerem bo
pridobil formalno javnoveljavno
stopnjo izobrazbe, za katero bo
prejel javnoveljavno spričevalo;
- bo imel v času študija, ki je
predmet štipendiranja po tem
javnem
razpisu,
veljavno
dovoljenje
za
začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji
iz namena študija skladno z
zakonom o tujcih in bo v
Republiki
Sloveniji
tudi
prebival;
Stran 153 od 174
programa in ne vsebuje drugih
obveznih ali neobveznih plačil
izobraževalni
ustanovi
(vpisnina,
literatura,
laboratorijski
prispevki,
zavarovanje in drugi stroški).
Pravica do štipendije se dodeli
za
tekoče
ali
naslednje
študijsko leto glede na datum
vložitve prijave do zaključka
študijskega
programa,
pri
čemer se pri odločitvi od
katerega študijskega leta dalje
se dodeli štipendija, upošteva
študijsko leto, v katerem bo
kandidat dejansko začel s
študijem.
Štipendija
za
življenjske stroške se podeli
tudi za obdobje od konca
študijskega
programa
do
zaključka
študija,
vendar
največ za 12 mesecev po
zaključku
študijskega
programa.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
3.5.
bo
imel
v
času
štipendiranja status študenta v
Republiki Sloveniji;
3.6. oblika študija ni študij na
daljavo oziroma se študij ne
odvija le s konzultacijami v
Repubiki Sloveniji;
- v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo
prejemal katere od štipendij iz
zakona, ki ureja štipendiranje,
oziroma v Republiki Sloveniji ne
bo prejemal
štipendije ali
drugih
prejemkov
za
izobraževanje
po
drugih
predpisih;
-v Republiki Sloveniji ali v tujini
v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne
bo:
– v delovnem razmerju,
–
opravljal
samostojne
registrirane dejavnosti,
–
vpisan
v
evidenco
brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike
Slovenije
za
zaposlovanje ali pri pristojnem
organu v tujini.
Stran 154 od 174
1.98. JAVNI RAZPIS ZA UKREP PREDELAVA IN TRŽENJE
JAVNI RAZPIS ZA UKREP PREDELAVA Predmet javnega razpisa je
IN TRŽENJE
dodelitev nepovratnih
sredstev za naložbe v obrate
MKO
za predelavo in trženje iz
naslova ukrepa predelava in
trženje iz OP 2007–2013,
Zadnji rok: do zaprtja javnega
za povečanje proizvodnje v
razpisa, ki se objavi na spletni strani predelavi rib in povečanje
MKO.
števila ribjih proizvodov ter
boljšo oskrba tržišča s temi
proizvodi.
http://www.mko.gov.si/si/javne_ob
jave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis
_pi1%5Bshow_single%5D=1105
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 2.092.000 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vloga mora biti predložena v
skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije na predpisanem
prijavnem obrazcu za ta ukrep
v tiskani obliki. Priložene ji
morajo biti vse priloge in
dokazila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji in ki
morajo
biti
medsebojno
usklajena,
resnična,
točna,
jasna in razumljiva.
2.Vlagatelj
mora
imeti
v
primeru
novogradenj
pridobljeno
pravnomočno
gradbeno dovoljenje, v drugih
primerih
pa
mora
imeti
uporabno dovoljenje oziroma
mora biti uporabno dovoljenje
izdano lastniku nepremičnine.
Objekt mora biti grajen skladno
s predpisi s področja gradnje
objektov.
3.Obrat za predelavo ali trženje
mora biti registriran pri Upravi
za varno hrano, veterinarstvo
in
varstvo
rastlin,
razen
novogradenj, ki morajo biti
registrirane pred Zaključkom
naložbe.
4. Za naložbe morajo biti
pridobljena
vsa
predpisana
upravna dovoljenja, mnenja in
gospodarska
družba, zadruga,
samostojni
podjetnik
posameznik,
nosilci dopolnilne
dejavnosti
ribogojstva na
kmetijskem
gospodarstvu v
Republiki Sloveniji
Stran 155 od 174
soglasja, skladno z zakonodajo.
5.
Naložba
mora
biti
ekonomsko
upravičena.
Ekonomska upravičenost se
preverja z interno stopnjo
donosnosti,
ki
mora
biti
pozitivna. Poslovni načrt mora
biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletni
strani MKO: www.mko.gov.si in
Agencije Republike Slovenije za
kmetijske
trge
in
razvoj
podeželja
6. Naložba v predelavo ali
trženje mora z naložbo
prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od navedenih posebnih
ciljev ukrepa:
– izboljšanje pogojev dela,
– izboljšanje in spremljanje
javnega zdravja in higienskih
razmer in kakovosti proizvodov,
–
proizvajanje
visoko
kakovostnih proizvodov za
nišne trge,
–
zmanjševanje
negativnih
vplivov na okolje,
– izboljšanje rabe premalo
uporabljenih
vrst,
stranskih
proizvodov in odpadkov,
– proizvajanje in trženje novih
proizvodov,
uporaba
novih
tehnologij ali razvoj inovativnih
načinov proizvodnje,
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 156 od 174
– trženje proizvodov, ki izvirajo
iz lokalnega iztovarjanja in
lokalnega ribogojstva.
7. Gradbena dela morajo biti
izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov,
urejanju
prostora,
varstvu
kulturne dediščine in varstvu
okolja.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 157 od 174
1.99. RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE TER GARANCIJE NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBALNO‑KRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2013
RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE
TER GARANCIJE NAMENJENE
POSPEŠEVANJU RAZVOJA
PODJETNIŠTVA V OBALNO‑KRAŠKI
REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA
V LETU 2013
Regionalni razvojni center Koper
Garancijska shema
Predmet
tega
razpisa
so
sredstva za dodelitev
dolgoročnih kreditov v skupni
višini 477.000,00 EUR,
za
katere
bo
RRC
GS
dodeljeval garancije v višini
do 50% skupne vrednosti
kreditov, kar znaša največ
238.500,00 EUR.
Zadnji rok: do dneva porabe
sredstev
http://www.rrc-kp.si/sl/zapodjetnike/kreditiranje-podjetij.html
Okvirna skupna višina razpisanih
sredstev: 477.000,00 EUR
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
člani Garancijske sheme pri
Regionalnem razvoj‑
nem centru (izpolnjena vloga
za včlanitev ter plačilo
enkratne pristopnine v znesku
110,00 EUR);
– gospodarske
družbe
ali
samostojni podjetniki, ki
spadajo glede na
velikost
podjetja med mikro, mala in
srednje velika podjetja;
– tisti, ki imajo sedež podjetja
in lokacijo naložbe
na območju občine, ki je
sofinancirala ustanovitev Ga‑
rancijske
sheme
(Hrpelje
‑Kozina, IlirskaBistrica, Izola,
Koper, Piran, Sežana).
b) ki so po pravilu »de
minimis« v zadnjih treh letih,
vključno s pričakovano pomočjo
po tem razpisu, pridobi‑
la
več
kot
200.000EUR
(podjetja,
ki
delujejo
na
področju
cestnoprometnem
sektorju
100.000 EUR).
c) so v težavah na podlagi
računovodskih izkazov
za leto 2012, skladno z
Člani GS RRC,
gospodarke
družbe, samostojni
podjetniki
Stran 158 od 174
opredelitvijo 2. člena Zakona o
pomoči
za
reševanje
in
prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah. Podjetje je v
težavah:
– v primeru kapitalskih družb,
kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže po‑
lovico osnovnega kapitala in je
tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih
mesecih
dosegla
višino četrtine osnovnega
kapitala,
– v primeru osebnih družb,
kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže po‑
lovico kapitala, ki je prikazan v
računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je
prikazan v računovodskih
izkazih,
– ali je podjetje v postopku
prisilne poravnave, ste‑
čaja ali likvidacije.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 159 od 174
1.100. RAZPIS NEPOSREDNIH POSOJIL V LETU 2012 ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA
GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA, OBČINI BRDA, OBČINI KANAL, OBČINI
MIREN-KOSTANJEVICA, OBČINI RENČE-VOGRSKO IN OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA
Razpis neposrednih posojil v letu
2012
za
pospeševanje
razvoja
malega gospodarstva v Mestni občini
Nova Gorica, Občini Brda, Občini
Kanal,
Občini
Miren-Kostanjevica,
Občini
Renče-Vogrsko
in
Občini
Šempeter-Vrtojba
Javni sklad
Goriške
malega
dodelitev dolgoročnih posojil
za naložbe v osnovno
kmetijsko
dejavnost
-
-
gospodarstva
Zadnji rok: do porabe sredstev
http://www.novagorica.si/uprava_mestne_obcine/raz
pisi/2012091415520764/
-
Okvirna
skupna
višina
sredstev
namenjenih za javni razpis:
100.000,00 EUR
-
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Vsi investitorji morajo
imeti med viri
financiranja najmanj
30% lastnih sredstev
Mala podjetja
(gospodarske družbe,
samostojni podjetnik,
zasebnik) lahko vložijo
vlogo za posojilo v višini
najmanj 4.200 EUR do
največ 84.000 EUR;
kmetje in mala podjetja s
statusom začetnika,
lahko vložijo vlogo za
posojilo v višini najmanj
4.200 EUR do največ
42.000 EUR
Letna obrestna mera 0%
Mala podjetja ter
kmetijsko
gospodarstvo za
dopolnilne
dejavnosti na
kmetiji.
Fizične in pravne
osebe.
Rok odplačila: 5 let + 1
leto moratorija na
odplačilo glavnico
Sklad ne zaračunava
stroškov odobritve,
vodenja ali predčasnega
odplačila posojila
Posojilo se zavaruje
Stran 160 od 174
1.101. JAVNI RAZPIS ZA UKREP ZA JAVNO ZDRAVJE - Operativni program za razvoj ribištva v RS
2007-2013
JAVNI RAZPIS ZA UKREP ZA
JAVNO ZDRAVJE - Operativni
program za razvoj ribištva v RS
2007-2013
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je podpora za
izplačila nadomestila za ukrep za javno
zdravje v primeru okuženosti mehkužcev
zaradi širjenja planktona, ki proizvaja
biotoksine, strupene za ljudi, zaradi česar je
začasno prepovedano dajanje mehkužcev v
promet.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Rok za oddajo:
do porabe sredstev oziroma do
objave o zaprtju javnega razpisa
na spletnih straneh MKGP.
Vlagatelji so lahko pravne ali
fizične osebe, ki so v Republiki
Sloveniji registrirane za
opravljanje dejavnosti
ribogojstva kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik
posameznik,
ter kandidirajo za pridobitev
sredstev po tem javnem
razpisu.
Pravne ali fizične osebe
http://www.arhiv.mkgp.gov.si
/si/javne_objave/javni_razpis
i/indexf73c.html?tx_t3javniraz
pis_pi1%5Bshow_single%5D=
982
H
H
Okvirna skupna višina
sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega
razpisa je 200.000,00 EUR.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 161 od 174
1.102. JAVNI RAZPIS ZA PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO - OPERATIVNI PROGRAM ZA
RAZVOJ RIBIŠTVA V RS 2007-2013
JAVNI RAZPIS ZA
PRODUKTIVNE NALOŽBE V
RIBOGOJSTVO - OPERATIVNI
PROGRAM ZA RAZVOJ
RIBIŠTVA V RS 2007-2013
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo
vodnih organizmov, namenjenih za prehrano
ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe
v povečanje in posodabljanje obstoječih
ribogojnic.
Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih
sredstev.
Rok za oddajo:
do porabe sredstev oziroma do
objave o zaprtju javnega
razpisa na spletnih straneh
MKGP.
http://www.arhiv.mkgp.gov.si
/si/javne_objave/javni_razpis
i/indexeb06.html?tx_t3javnira
zpis_pi1%5Bshow_single%5D
=983
H
Vlagatelji so lahko pravne ali
Mikro in mala podjetja
fizične osebe, ki so v Republiki
Sloveniji registrirane za
opravljanje ribogojske
dejavnosti, kot:
– gospodarske družbe,
– zadruge,
– samostojni podjetnik
posameznik,
– zavodi, ki imajo tržno
dejavnost ter
– nosilci dopolnilne dejavnosti
ribogojstva na kmetijskem
gospodarstvu v Republiki
Sloveniji.
2. Vlagatelji iz prejšnje točke so
lahko le mikro in mala podjetja,
kot so opredeljena v točki f. 3.
člena Uredbe 1198/2006/ES
H
Okvirna skupna višina
sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega
razpisa je 2.740.000,00 EUR.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 162 od 174
1.103. II. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 132 – SODELOVANJE KMETIJSKIH PROIZVAJALCEV V SHEMAH
KAKOVOSTI HRANE
II. JAVNI RAZPIS ZA UKREP
132 – SODELOVANJE
KMETIJSKIH PROIZVAJALCEV
V SHEMAH KAKOVOSTI HRANE
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Rok za oddajo:
do objave zaprtja javnega
razpisa na spletnih straneh
MKGP in ARSKTRP.
http://www.arhiv.mkgp.gov.si
/si/javne_objave/javni_razpis
i/indexf9a6.html?tx_t3javniraz
pis_pi1%5Bshow_single%5D=
970
H
H
Okvirna skupna višina
sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega
razpisa: 1.000.000,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova
ukrepa »Podpora kmetijskim
gospodarstvom, ki sodelujejo v
shemah kakovosti hrane« v okviru
PRP 2007 – 2013, za namen podpore
kmetijskim gospodarstvom, ki
sodelujejo v upravičeni shemi
kakovosti Evropske unije ali
Republike Slovenije za delno pokritje
stalnih stroškov, nastalih zaradi
vključitve in sodelovanja v
upravičenih shemah kakovosti.
Podpora ima obliko letnega plačila,
kjer vlagatelji na letni ravni
uveljavljajo delno pokritje stalnih
stroškov. Podpora se upravičencu
dodeli za največ pet let.
Upravičene sheme kakovosti so
ekološka pridelava in predelava,
zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba,
zajamčena tradicionalna posebnost),
integrirana pridelava in višja
kakovost.
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Skladno s prvim odstavkom 47. člena
Kmetijska gospodarstva
Uredbe PRP so vlagatelji kmetijska
gospodarstva, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost na območju
Republike Slovenije in so vključeni v
eno od shem kakovosti Evropske
unije ali nacionalno shemo kakovosti :
- ekološka pridelava in predelava,
- zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila:
- zaščitena označba porekla,
- zaščitena geografska označba,
- zajamčena tradicionalna posebnost,
- integrirana pridelava in
- višja kakovost.
Skladno z drugim odstavkom 47. člena
Uredbe PRP so do podpore upravičeni
samo proizvajalci kmetijskih
proizvodov, namenjenih za prehrano
ljudi.
Stran 163 od 174
2.
NAJAVLJENI NACIONALNI RAZPISI
Najavljeni nacionalni razpisi so pripravljeni na osnovi naslednjih virov:
http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/informacije_in_pomoc/aktualni_razpisi/60222?pt=213
http://www.eu-skladi.si/razpisi/najava-razpisov.pdf/view
1.1
SUBVENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ P2
SUBVENCIJE ZA ZAGON PODJETIJ P2
Predvidoma takoj v začetku naslednjega
leta bodo po konceptu dvojčkov, se pravi
v kombinaciji vsebinske in finančne
podpore, ponovno objavljeni razpisi P2,
SK75 in SK200, z nekaj nadgraditvami in
spremembami.
MSP
Slovenski podjetniški sklad
Predviden rok objave: v začetku leta 2015
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 164 od 174
1.2
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK50 – SEMENSKI KAPITAL – LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST
INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 50.000 EUR
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK50 – SEMENSKI Predvidoma takoj v začetku naslednjega
KAPITAL
–
LASTNIŠKI
VSTOP
ZA
RAST leta bodo po konceptu dvojčkov, se pravi
INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 50.000 EUR
v kombinaciji vsebinske in finančne
podpore, ponovno objavljeni razpisi P2,
SK75 in SK200, z nekaj nadgraditvami in
spremembami.
MSP
Slovenske podjetniški sklad
Predviden rok objave: v začetku leta 2015
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 165 od 174
1.3
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK200 - – SEMENSKI KAPITAL – LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST
INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR
LASTNIŠKO FINANCIRANJE SK200 - – SEMENSKI Predvidoma takoj v začetku naslednjega
KAPITAL
–
LASTNIŠKI
VSTOP
ZA
RAST leta bodo po konceptu dvojčkov, se pravi
INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR
v kombinaciji vsebinske in finančne
podpore, ponovno objavljeni razpisi P2,
SK75 in SK200, z nekaj nadgraditvami in
spremembami.
MSP
Slovenski podjetniški sklad
Predviden rok objave: v začetku leta 2015
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 166 od 174
1.4
SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD (SI04)
SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD (SI04)
Cilji razpisa: izboljšati človeški kapital in
bazo znanja v Sloveniji s pomočjo
mobilnosti
Študenti, mladi diplomati,
visokošolske inštitucije, osebje na
VI, poklicne srednje šole, dijaki,
podjetja, ki se ukvarjajo s poklicnim
izobraževanjem
CMEPIUS
Predviden rok objave: v letu 2013, 2014 in 2015
Okvirna
skupna
1.932.006,00 EUR
višina
razpisanih
sredstev:
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 167 od 174
1.5
JAVNI RAZPIS GOŠO 3 - GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
JAVNI
RAZPIS
GOŠO
ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
3
-
GRADNJE
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v lokalnih skupnostih na
območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za
gradnjo omrežja.
Lokalne skupnosti (konzorcij občin
ali občine same)
Predviden rok objave:
- možnost 1: septembru 2013 (če bodo sredstva
zagotovljena)*
- možnost 2: leta 2014 (če sredstva ne bodo
zagotovljena v letu 2013)*
* - neuradna informacija
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 168 od 174
1.6
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH
MEST NA PODLAGI PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU
2011 DO 2016
JAVNI
RAZPIS
ZA
SPODBUJANJE
ZAČETNIH Predmet javnega razpisa je spodbujanje
INVESTICIJ IN USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH začetnih investicij in ustvarjanje novih
MEST NA PODLAGI PROGRAMA SPODBUJANJA delovnih mest na upravičenem območju
KONKURENČNOSTI POKOLPJA V OBDOBJU 2011 DO
2016
pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo z gospodarsko
dejvanostjo na upravičenem
območju.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predviden rok objave:
Maj 2014*
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_o
bjave/javni_razpis
* - neuradna informacija
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 169 od 174
1.7
8. JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA
PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« RAZVOJNE PRIORITETE
»RAZVOJ REGIJ« OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH
POTENCIALOV 2007-2013 ZA OBDOBJE 2013-2015
8. JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA Predmet javnega razpisa je zmanjšanje
SOFINANCIRANJE
OPERACIJ
IZ
NASLOVA regionalnih razvojnih razlik
PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI
PROGRAMI«
RAZVOJNE
PRIORITETE
»RAZVOJ
REGIJ«
OPERATIVNEGA PROGRAMA
KREPITVE
REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 20072013 ZA OBDOBJE 2013-2015
Občine, RRA, javni zavodi, kjer ima
občina svoj delež
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predviden rok objave:
Predvidoma konec leta 2013, oz. Januar 2014*
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_o
bjave/javni_razpis
* - neuradna informacija
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 170 od 174
1.8
JAVNI POZIV ZFO 2014
JAVNI POZIV ZFO 2014
Predmet javnega razpisa so investicije v
lokalno javno infrastrukturo.
občine
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predviden rok objave:
Januar 2014*
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_o
bjave/javni_razpis
* - neuradna informacija
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 171 od 174
1.9
IZOBRAŽEVANJE ZA MEDNARODNO POSLOVANJE
IZOBRAŽEVANJE ZA MEDNARODNO POSLOVANJE
Predmet javnega razpisa je povečanje
rasti slovenskega izvoza ter števila
vstopov slovenskih podjetij na nove tuje
trge
Mala in srednje velika podjetja
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Agencija
SPIRIT
Predviden rok objave:
Rok ni predviden
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 172 od 174
1.10 JAVNI RAZPIS ZA GOSPODARSKE DELEGACIJE
JAVNI RAZPIS ZA GOSPODARSKE DELEGACIJE
Predmet javnega razpisa je povečanje
rasti slovenskega izvoza ter števila
vstopov slovenskih podjetij na nove tuje
trge
Mala in srednje velika podjetja
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Agencija
SPIRIT
Predviden rok objave:
Sprotne objave
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-innarocila?year=2013
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 173 od 174
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Podjetje RR & CO. Knowledge Centre d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: RR & CO.) je informacije pripravilo z običajno vestno
skrbnostjo, ni pa, razen kjer je to posebej navedeno, neodvisno preverjalo informacij s strani drugih. Nobeno drugo jamstvo,
izrecno ali omejeno ni dano v zvezi z vsebino teh informacij. Zato RR & CO. ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo, ki bi
bila posledica napak, izpuščenih informacij oziroma predstavništva s strani drugih. Uporaba teh informacij s strani nepooblaščenih
tretjih oseb brez pisnega dovoljenja s strani RR & CO. je na lastno odgovornost. RR & CO. ne prevzema nobene dolžnosti oziroma
odgovornosti do tretjih oseb. RR & CO. tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne spremembe podatkov in dokumentov,
do katerih bi prišlo po pripravi tega dokumenta.
Informacije v tem poročilu so bile pripravljeni s strani RR & CO. iz javno dostopnih materialov.
Avtorske pravice RR & CO. d.o.o. Kopiranje in kakršnakoli druga oblika razmnoževanja informacij je dovoljena ob obvezni vidni
navedbi vira (Informacije o odprtih razpisih, ki jih je pripravilo podjetje RR & CO: Knowledge Centre d.o.o.).
© RR & CO. d.o.o., 2015. Vse pravice pridržane.
Stran 174 od 174