Navodila V25

CTC V – 25
NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE
Št. 29-888-001
št. art. 57 58 53
EKSLUZIVNI ZASTOPNIK IN UVOZNIK :
TILIA d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto;
tel: 07/ 3324 442; fax: 07/ 3323 209; e-mail: [email protected]; www.tilia.si
1
1. OPIS
1.1 Splošno
CTC V-25 FG je predviden predvsem za
ogrevanje s trdimi gorivi kot so drva, crni
premog, olje in za ogrevanje z el. grelci.
Kotel deluje po principu spodnjega
zgorevanja v kurišcu z rešetko iz kromove
zlitine za polmetrska drva.
1.2 Tehnicni podatki
Moc
Drva: V-25 FG 17-32 kW in V-25 FK 17-281 kW
Kur.olje 20-40 kW
El. 1x6 – 2x6 kW
Glavne mere V25 / V25 UB, mm
Širina
620/662
Višina
1545/1190
CTC V-25 FK izpolnjuje stroge predpise
Globina
890/890
varovanja okolja pri kurjenju z drvmi in v
Volumen vode, l
povezavi z akumulatorjem.
Kotel
265/145
Bojler
115
Uporablja se lahko tudi kurilno olje in el.
Maksimalni delovni tlak, bar:
grelec.Kotel deluje po principu izgorevanja
Kotel
1,5
z obrnjenim vlekom, kurišce pa je obloženo s Bojler
7,0
keramiko. Dolžina polen je ½ metra.
Maksimalna delovna temperatura
100°C
Vlek dimnika, mbar
0,2
CTC V-25 FG in V-25 FK imata vgrajen
Volumen kurišca, mm
115 litrski bojler in prikljucek R2" za el.
Širina, mm
370
grelec z navojem in dva prikljucka za el.
Višina, mm
405
grelce s prirobnico.
Globina, mm
600
Volumen kuriva, l
Kotel lahko opremimo z oljnim gorilnikom,
V-25 FG
128/128
ki je namešcen na vrtljivi rocici in ga
V-25 FK
90/90
vgradimo na vratca za polnjenje kotla.
Polnilna vratica, mm
Pod vratci za izolacijsko plocevino je
Širina, mm
270
nosilec z navoji za pritrditev vrtljive rocice.
Višina, mm
210
Ce želimo gorilnik vgraditi brez vrtljive
Podaljšek dimne cevi , mm
rocice, je lahko zaskocka za njeno fiksiranje
Širina, mm
210
napoti prirobnici gorilca. Naj enostavnejše je Višina, mm
160
zaskocko odviti. Matice zaskocke so
Dolžina, mm
450
dosegljive z notranje strani, potem ko
Tipalo dimne cevi V-25 FK opcija
odstranite izolirno keramiko.
V-25 FG opcija
Vijaka z zatici demontirajte in fiksirajte
Glede na vlek se uporabi 0, 2 ali 4 tipal
prirobnico z vijaki M 10x25.
1Povprecna moc v casu dveh ur ter vleku dimnika 2mm VS (vodnega
Kotel je pripravljen za vgradnjo el. grelca z
stolpca) in 18% vlažnosti drv.
navojem 2" in dveh grelcev s prirobnico.
Prikljucki V25 UB
1. varnostni odtocni vod R1''
2. grelni odtocni vod
R 1 ¼''
3. grelni povratni vod
R 1"
4. termicna odtocna baterija ∅ 22
5. tipalo-termicno varovalo R ½''
6 grelni povratni vod
R 1 ¼''
7 praznjenje
R ½''
8 regulator vleka
R ¾''
9 termometer kotla
R ½''
2
1.3 V 25
1. Prikljucek dvižnega voda R 1 1/4"
2. Prikljucek povratnega voda R 1 1/4"
3. Ekspanzijska posoda
R 1"
4. Prikljucek tople vode
R 3/4"
5. Prikljucek hladne vode R 3/4"
6. Prikljucek termostata R 3/4"
7. Prikljucek hidrotermometra R 1/2"
8. Prikljucek regulatorja vleka R 3/4"
9. Prikljucek izpusta R 1/2"
10. Prikljucek za dva el. grelca s prirobnicami
11. Prikljucek za el. grelec z navojem R 2"
12. Prikljucek povratnega voda vroce vode R 1 1/4"
13. Neposredna loputa, zadnja
14. Regulacija mešalnega ventila
15. Ventil za sekundarni zrak
16. Dimna cev
17. Neposredna loputa, prednja
18. Mikro stikalo
19. Vrtljiva rocica
20. Potopno tipalo za el. regulacijo, levo in desno
21. Mešalni ventil
22. Vratca za pepel
23. Polnilna vratca
24. Cistilna vratca za saje
3
2. DELOVANJE
2.1
CTC V-25 FG je kotel za spodnje zgorevanje 1.
z
litoželezno rešetko, legirano s kromom.
2.
3.
2.2
4.
Vstop primarnega zraka je skozi vratica za vlek
5.
pod rešetko. Vstop sekundarnega zraka je skozi
ventil na zadnji strani kotla pod razdelilno 6.
7.
plocevino.
1.Podpora nosilca
2.Nosilec
3.Nosilec rešetke
4.Prednji del rešetke
5.Rešetka
6.Zašcita
7.Razdelilna plocevina
568268
568266
568269
537620
559284
522498
568505
2.3
CTC V-25 FG ima dve neposredni loputi, sprednjo in zadnjo. Prednja se uporablja predvsem
pri polnjenju kurišca z drvmi in zadnja v fazi pricetka kurjenja.Obe loputi morata biti med
delovanjem zaprti.
neposredna
zadnja
loputa
neposredna
sprednja
loputa
4
2.4
CTCV-25 FK je opremljen s keramicnim
kurišcem. Drva polagate na kurišce. Plini
izgorevajo navzdol (obrnjeno izgorevanje) in v
kurišcu dosegajo temperaturo cca 900°C.
Izolacijska plošca
567491
Dno, levo
567571
Dno, desno
567572
Stranica. Leva
567567
Stranica, desna
567568
Prednja plošca
569353
Zadnja plošca
569070
Tesnilo
567578
Sekundarni zrak
568240
Ventil za sek. zrak 522376
Tesnilni trak
908177
Zašcitna plocevina 568843
2.5
Izgorevalni zrak vstopa skozi vratica za vlek in se razdeli
na primarni in sekundarni zrak. Sekundarni zrak je
mogoce uravnavati z ventilom na vstopu sekundarnega
zraka. Ventil na zadnji strani kotla mora biti zaprt
(uporablja se samo pri V-25 FG). Primarni zrak se lahko
po potrebi dovaja tudi preko krožnikastega ventila na
polnilnih vratcih, FOS pokrov. Ta možnost se doseže tako,
da se odvije izolirni element.
POZOR! Ce je ventil odprt, ko se sistem približuje ogretju do maksimalne temperature, nastopi
nevarnost, da ogrevalna voda zavre. Pri popolnoma zaprtem ventilu je mogoce, da na vratcih
nastaja katranska prevleka.
2.6
CTCV-25 ima dve neposredni loputi – sprednjo in zadnjo. Prednja se uporablja predvsem pri
polnjenju kurišca z drvmi in zadnja v fazi pricetka kurjenja.
Obe loputi morata biti med delovanjem zaprti.
5
3. INSTALACIJA
3.1 Splošno
Instalacijo je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi. Kotel mora biti prikljucen na
ekspanzijo ali na odprt sistem.
3.2 Instalacija cevi
Razdalja med zgornjim robom najvišje ležecega radiatorja in ekspanzijsko posodo na sme biti
manjša od 2,5 metra. Razdalja naj bo tako velika kot je le mogoce, da se izognemo izlocanju
kisika v sistemu. Ce je kotel prikljucen na zaprto ekspanzijsko posodo, mora biti opremljen s
termicnim varovalom.
3.3 Dodatna oprema
V-25 FK dobavljamo s 4. tipali, št. art: 569370, vgrajenimi v konvektivne površine dimnih
poti. Predpostavlja se, da je zagotovljen primeren vlek dimnih plinov. Štiri tipala znižajo
temperaturo dimnih plinov za 30-40°C.
V-25 FG lahko opremite z dvema ali štirimi tipali – narocniška št. 569370.
3.4 Prikljucitev dimnika
Zagotovite, da je povezava dimne cevi med dimnikom in kotlom dobro zatesnjena.
3.5 Keramicni vložek, CTC V-25 FK, slika 2.5
Preverite, da leži keramicni vložek na prednji strani popolnoma ravno. Eventualna
odstopanja popravite. Pomembno je, da je prikljucek sekundarnega zraka tesen po vsej
površini.
3.6 Akumulator
Primerna velikost akumulatorja je 1000-2000 l. Prikljucite ga po sliki 3.6.
Pri vec akumulatorjih, jih prikljucite vzporedno.
AKUMULACIJA
Za brezhibno delovanje in samodejno cirkulacijo pri izpadu elektrike, morate paziti na to, da v
sistemu ni zracnih žepov. Cev s premerom 32 mm (1 ¼") med kotlom in bojlerjem za centralno
ogrevanje zagotavlja najboljšo kapaciteto. Primer instalacije:
Vezalni nacrt cevi prikazuje sistem bojlerja za centralno ogrevanje CTC s pripravo "laddomat
4030", ki je bila razvita prav za CTC V25. Da bi izpolnili zahteve glede izpusta katrana v
okolje v strnjenih naseljih (maks. 30 mg katrana na MJ dovedenega goriva), mora biti kotel
prikljucen na akumulator. Na nek mrzel zimski dan porabimo celotno moc kotla samo za
ogrevanje hiše, tako je višek toplote za ogrevanje akumulacije majhen, ali pa ga ni.Dobra
oprema akumulacije omogoca ogrevanje akumulacije samo kadar je v kotlu višek toplote, ter
ucinkovito vracanje shranjene energije v kotel, ko se ta pricne ohlajati.. Da bi dosegli
optimalno in zadovoljujoce delovanje kotla pri ogrevanju akumulacije skupno z V-25 je
potrebno vedno s kotlom instalirati tudi akumulator in LADDOMAT 4030 sicer garancije ne
priznamo .
Ogrevanje akumulacije
Pri kurjenju se temperatura kotla dviguje. Tipalo GT P vklopi obtocno crpalko P L za ogrevanje
akumulacije, ko se temperatura v kotlu dvigne nad npr. 80°C.
Patentno zašciten ventil LUV, ki nadzira ogrevanje akumulacije, meša toplo vodo z vrha kotla
tako, da je temperatura vode na dnu kotla vedno najmanj 60°C.
Vroco vodo dovaja obtocna crpalka na vrhu akumulatorja, tako je zagotovljena dobra
temperaturna plastnost akumulacije.
Crpanje akumulirane toplote
Ko v kotlu pogori, se le-ta pricne ohlajati. Temperatura vode v kotlu pri tipalu GT P pade pod
nastavljeno temperaturo za zagon obtocne crpalke P U pri akumulatorju, npr. Pri 40°C.
6
Crpalka crpa hladno vodo iz dna kotla skozi patentirani ventil LU in dovaja vroco vodo na vrh
kotla. Crpalka se ustavi, ko temperatura kotla ponovno preseže 40°C.
Ko je akumulator ohlajen, prekine tipalo GT T crpanje toplote iz a kumulacije in regulacijska
enota RC da signal, da je potrebno ponovno zakuriti. Regulacija lahko kot rezervno ogrevanje
vklopi el. grelec.
Opravljena prikljucitev po skici 3.6 ves cas zagotavlja najmanjši potrebni pretok skozi
akumulator. Na ta nacin je za izkoristek in udobje tako potrebna temperaturna plastnost
vode v akumulatorju ves cas optimalna.
LEGENDA - Skica 3.6
Ladding
- ogrevanje akumulatorja
Urladding
- crpanje akumulirane toplote
Expansions kärl
- ekspanzijska posoda
Fyild piul=litet flöde - majhen pretok
Otfild pil=stort flöde - velik pretok
Acumulator
- akumulator
Panna med inbyggdy
vvb och shunt
- kotel z vgrajenim
bojlerjem in mešalnim
ventilom
4. DIMNIK
4.1 Splošno
Predpisi o dimnikih, glej gradbene norme.
Pri kurjenju z drvmi nastaja vecja kolicina dimnih plinov kot pri kurjenju z oljem. To pomeni,
da dimniki primerni za olje niso nujno primerni za kurjenje z drvmi. To velja še zlasti za
dimnike z vloženo dodatno dimno cevjo.
4.2 Dimenzije dimnika
Razmerje med višino in presekom dimnika je odlocilno za dobro delovanje kotla.
Minimalna višina naj bo 6m, premer pa najmanj 200 mm. Ce je dimnik višji, je lahko premer
manjši. Poklicite dimnikarskega mojstra, ki bo preveril in potrdil primernost dimnika.
POZOR! Vstopni ventil za zrak v kurilnico mora imeti enak ali vecji presek kot dimnik.
5. KURJENJE Z DRVMI
5.1 Gorivo
Kurite samo s suhimi drvmi, kar omogoca dobro izgorevanje in visok izkoristek. Vsebnost
vlage v drvih ima odlocujoco vlogo za moc in porabo kuriva ter življensko dobo kotla.
Zložena in pokrita drva, sušena na prostem, imajo obicajno še vedno 20-30% vlage.
7
Ce shranjujemo drva v hiši, se le-ta hitreje sušijo. Nekaj tedensko shranjevanje drv v kurilnici
zniža vlažnost drv do 15%. Dobro pravilo je, da po zunanjem sušenju drva premestimo za
nekaj tednov v kurilnico. Tudi velikost drv ima velik vpliv na moc in izkoristek kotla.
Za CTC V-25 naj bodo drva dolga cca ½ metra, drva debelejša od 12-15 cm pa razkoljite.
Kurjenje z daljšimi ali krajšimi drvmi ne daje predvidenih izgorevalnih rezultatov, zniža se
tudi moc kotla.
Energetska vrednost razlicnih vrst drv:
Iglavci cca 1100-1300 kWh/m3 zloženih drv
Listavci cca 1100-1500 kWh/m3 zloženih drv
5.2 Prvo kurjenje
Pri prvem kurjenju v V-25 FK je pomembno, da se pricne z majhno mocjo, tako da se voda,
vezana v keramiki, pocasi sprošca, brez nevarnosti za nastanek razpok. Malo odprta vratca za
vlek in veckratno nalaganje, 3 -5 polen na žerjavico je primeren nacin prvega kurjenja.
5.3 Izgorevanje
Za boljše razumevanje delovanja kotla na drva in za primerno vzdrževanje je pomembno, da
poznate nekaj osnovnih faz izgorevalnega procesa. Drva sestojijo iz vrste snovi in vsebujejo
med drugim tudi vlago. Sušenje drv je prva stopnja izgorevanja. Ob vsakem novem vlaganju
drv se zniža temperatura ognja, saj se del toplote porabi za sušenje drv. Ko se drva posušijo,
pricnejo izgorevati. To pomeni, da razpadejo in pri tem izhajajo gorljivi plini. Plini izgorevajo
pri temperaturi od 300-900°C. Plini predstavljajo cca ¾ energije shranjene v drvih. Preostalo
je lesno oglje, ki zgori nazadnje.
5.4 Kaj je pomembno pri kurjenju
1. Velikost polen prilagodite velikosti kurišca.
2. Hitri dvig temperature plamena dosežete z bogatim dovodom zraka.
3. Kurite s suhimi drvmi.
4. Dovedite dovolj veliko kolicino sekundarnega zraka, da dosežete koncno izgorevanje plinov,
ki izhajajo iz drv.
5. Dimna loputa mora biti dovolj odprta.
5.5 Regulator vleka
Regulator vgradite tako, da je njegova rocica v horizontalnem položaju. Verižico priklopite na
vratca za vlek, dolžino pa nastavite tako, da se vratca zaprejo pri doseženi doloceni
temperaturi. Ce želite temperaturo 85°C v kotlu, nastavite verižico tako, da so vratica za vlek
zaprta, ko je regulator nastavljen v položaj 4. Ce želite višjo ali nižjo temperaturo, zavrtite
regulator na višjo ali nižjo nastavitev. Razdalja med dvema oznakama na glavi regulatorja
pomeni spremembo temperature za cca 7°C.
5.6 Ob pricetku kurjenja
5.6.1 CTC V-25 FG
- Popolnoma odprite loputo dimnih plinov in zadnjo neposredno loputo.
- Iz suhih drv napravite majhen ogenj. Cim zagori dodajte še nekaj drv.
- Ko se ogenj razgori, popolnoma zaprite neposredno loputo.
- Ventil za sekundarni zrak odprite primerno (1-3 vrtljaje), tako da je omogocen vstop
sekundarnega zraka, ki je potreben za koncno izgorevanje dimnih plinov.
- Loputo dimnih plinov nastavite tako, da dim ne more prihajati v prostor.
-Preverite ali regulator vleka zapre vratca vleka pri temperaturi kotla 75-85°C.
5.6.2 CTC V-25 FK
- Odprite dimno loputo in zadnjo neposredno loputo.
- Z regulatorjem zaprite vratca vleka.
8
- Najprej naložite suhe trske preko rešetke keramicnega vložka, nanje položite papir in nato
še nekaj polen.
- Prižgite in pustite polnilna vratca priprta, da se plamen razgori.
- Nato naložite drva in zaprite polnilna vratca, hkrati pa odprite vratca za vlek.
- Pri polni moci mora biti ventil za sekundarni zrak (Slika 2.5) odprt 9 vrtljajev. Pri suhih
drvih odprite ventil za vec, pri vlažnih za manj vrtljajev.
- Loputo dimnih plinov nastavite tako, da dim ne more prihajati v prostor.
- Preverite ali regulator vleka zapre vratca vleka pri temperaturi kotla npr. 85 °C, ce je
nastavljen v položaju 4.
5.7 Prilagodite nacin kurjenja potrebam po ogrevanju
Pri majhni potrebi po ogrevanju (poletje in jesen ali samo za ogrevanje sanitarne vode) daje
stalni ogenj v kotlu prevec toplote s posledico nevarnosti zavretja in povecanja izlocanja
katrana. Preidite k t.i. obcasnemu kurjenju. To pomeni, da kurišce napolnite samo toliko, da
se temperatura kotla dvigne na nastavljeno in kurivo v tem casu v celoti zgori. To ponovite en
do dvakrat na dan, glede na potrebe po ogrevanju. Pri obcasnem ogrevanju naj bodo vratca za
vlek ves cas odprta toliko, da bo kurivo hitro pogorelo. Da bi preprecili toplotne izgube skozi
dimnik, naj bodo vratca vleka med kurjenji zaprta.
Prikljucitev kotla na akumulator omogoca vedno boljše rezultate izgorevajna.
5.8 Nalaganje drv
1. Odprite sprednj in ev. tudi zadnjo neposredno loputo.
2. Z regulatorjem vleka zaprite vratca vleka.
3. Malo odprite polnilna vratca. Pocakajte 10 sekund in jih nato popolnoma odprite.
4. Napolnite z drvmi in zaprite polnilna vratca.
5. Z regulatorjem odprite vratca vleka.
6. Zaprite neposredni loputi.
5.9 Zakaj se kadi?
- Ko prvic zakurimo v kotlu, ali ko je bil ta dalj casa nezakurjen je dimnik napolnjen s
hladnim, vlažnim zrakom, ki ucinkovito preprecuje nastanek vleka. Pomagajte si na ta
nacin, da v cistilni odprtini kotla ali dimnika prižgete papir.
- Dimna loputa je prevec zaprta.
- Pri nalaganju se lahko zgodi, da se kadi, ce je v kurišcu še veliko kuriva. Glejte poglavje o
nalaganju, tocka 5.8.
- Ce je dimnik pozidan na novo, je vlek slabši, dokler se dimnik popolnoma ne osuši.
6. DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE
6.1 Splošno
Z instalaterjem preverite, ali je ogrevalni sistem v dobrem stanju.
Instalater naj vam pokaže regulacijske naprave, lopute, ventile, stikala, itd., tako, da vam je
popolnoma jasno, kako naprava deluje in kako se jo vzdržuje.
Preverite, da je ogrevalni sistem napolnjen z vodo.
Po nekaj dneh ogrevanja je treba ponovno odzraciti radiatorje in po potrebi dopolniti z vodo.
Polnjenje ogrevalnega sistema z vodo se lahko izvede preko polnilnega ventila.
6.2 Cišcenje
Požarni predpisi dolocajo, kako pogosto je potrebno ocistiti kotel. Cas med cišcenji je dolocen v
odvisnosti od nevarnosti vžiga saj.
Cišcenje, ki zajema dimne poti od kurišca do vrha dimnika, izvaja dimnikar. S preverjanjem
dimnih kanalov ocenimo, kako pogosto moramo med devma obiskoma dimnikarja sami ocistiti
kotel.
9
Stene kurišca V-25 FK so lahko pogosto obložene s katranom, vendar ta naknadno izgori in ne
povzroca nedovoljenih dimnih emisij ali poslabšanja izkoristka kotla.
- Ocistite dno kotla vsak dan.
- Cišcenje pepela in žlindre v V-25 FG naj bo izvedeno v takih intervalih, da dovod zraka skozi
rešetko in ventil za sekundarni zrak ni oviran.
- Eventuelna tipala odstranite in ocistite dimne kanale z v ta namen priloženo šcetko.
- S preverjanjem kolicine pepela in delcev v dimnih kanalih ugotovite ali je izgorevanje ž
popolno. Suhi svetlo sivi ali rjavkasti delci pricajo o ucinkovitem izgorevanju.
POZOR! Žerjavica lahko ostane v pepelu zelo dolgo casa. Pri odstranjevanju pepela in cišcenju
kotla je zato potrebno uporabljati posodo iz negorljivega materiala. Obstaja nevarnost požara.
7. OSTALO
7.1 Kurjenje s kurilnim oljem
Neposredna loputa, vratca vleka in ventil sekundarnega zraka morajo biti zaprti.
Odklopite regulator vleka.
Vlek nastavite z loputo za vlek.
Temperaturo kotla nastavite z delovnim termostatom. Obicajna nastavitev je 75-85°C.
Gorilnik za olje je potrebno zagnati po navodilih dobavitelja, ali navodilih instalaterja.
7.2 Ogrevanje z elektricnim grelcem
Preverite, da so vsa vratca in sekundarni ventili dobro zaprti.
Odklopite regulator vleka. Odmaknite gorilec olja in zaprite vrata kurišca.
Zaprite dimno loputo.
Nastavite željeno temperaturo kotla na regulaciji termostatov.
Upoštevajte navodila za uporabo posameznih proizvodov.
7.3 Temperatura dvižnega voda
Rocni mešalni ventil meša kotlovsko vodo s povratno vodo iz radiatorskega sistema.
Automatizacijo lahko izvedete z ustrezno regulacijo.
7.4 Vretje
Pri kurjenju z drvmi zaprite vratica vleka.
Pri ogrevanju z oljem ali z elektriko, izklopite el. grelec oziroma oljni gorilnik.
Popolnoma odprite iztok tople vode na eni od pip in vretje bo hitro prenehalo.
Ce je prišlo do vretja je potrebno vedno preveriti nivo vode v sistemu predno pricnete s
ponovnim kurjenjem.
Preverite regulator vleka in/ali termostate ter poklicite instalaterjazaradi eventualne škode
in, ce se vretje v kotlu ponavlja.
7.5 Zamrznitev
Pri mrazu ne sme biti nobeden izmed elementov ogrevalnega sistema zaprt, v nasprotnem
primeru lahko zaradi zamrznitve pride do poškodbe zaprtega elementa.
Ce sumite, da je nek del sistema zamrznjen, ne smete zakuriti. Poklicite instalaterja.
7.6 Pred daljšo prekinitvijo ogrevanja
- Ocistite kotel.
- Zaprite vsa vratca.
- Ogrevalni sistem mora biti napolnjen z ogreto vodo.
Pri nevarnosti zamrznitve morate izpustiti vso vodo.
10
7.7 Ekspanzijski sistem
Priporocamo volumen ekspanzijske posode, ki je cca 8% vodnega volumna celotnega sistema,
vkljucno z akumulatorjem.
Obicajno priporocamo, da je postavitev ekspanzijske posode 2,5 metra nad najvišje ležecim
radiatorjem ali zgornjim robom akumulatorja.
7.8 Nivo vode v sistemu
Preverite, da sta kotel in ogrevalni sistem napolnjena z vodo in da merilec tlaka na kotlu
kaže, da je voda tudi v ekspanzijski posodi (odprti sistem).
Napolnite vodo, ce je to potrebno.
Izogibajte se pogostemu manjšemu polnjenju.
Ce je potrebno pogosto polnjenje, je to znak, da sistem pušca. Poklicite instalaterja.
Ce se navodil glede montaže in vzdrževanja ne držite, preneha veljati garancija.
Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacije in podrobnosti.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :
TILIA d.o.o., Ljubljanska cesta 89, 8000 Novo mesto;
tel: 07/ 3324 442; fax: 07/ 3323 209; e-mail: [email protected]; www.tilia.si
11