v priponki

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Ministrstvo za okolje in prostor RS,
Ministrstvo za zdravje RS,
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
vas vabimo na
strokovno srečanje
ob Mednarodnem dnevu ozaveščanja o hrupu
HRUP IN ZDRAVJE
ki bo v četrtek, 23. aprila, 2015, s pričetkom ob 9.00 uri
na Agenciji RS za okolje, v Veliki sejni sobi, IV. nadstropje,
Vojkova 1b, Ljubljana
Zaskrbljenost za varovanje okolja zaradi naraščajoče obremenjenos s hrupom je vedno večja.
Številni viri hrupa so prisotni ne le v urbanem okolju, temveč tudi v nekdaj neokrnjeni naravi.
Neželeni učinki se kažejo v slabšem počutju in zdravju izpostavljenih skupin prebivalstva
ter v manjši uspešnos otrok pri učenju v šolah.
Breme bolezni predstavlja visoko ceno, ki jo moramo plača zaradi onesnaževanja s hrupom.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da prebivalci držav zahodne Evrope
vsako leto izgubijo več kot milijon zdravih let življenja zaradi hrupa prometa.
K temu bremenu bolezni prispevajo največ
motnje spanja in resna vznemirjenost zaradi hrupa cestnega prometa.
Namen strokovnega srečanja »Hrup in zdravje« je
predstavi stanje obremenjenos našega okolja s hrupom in
dejavnos s katerimi želimo zmanjša nega vne vplive hrupa na zdravje in počutje ljudi.
S srečanjem želimo tudi v Sloveniji obeleži Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu,
ko se bodo širom po svetu, zadnjo sredo v aprilu, odvijale ak vnos pod geslom
»Brez hrupa živimo bolje«.
Udeležba na srečanju je brezplačna.
Prijavite se lahko preko spletne strani
h ps://www.1ka.si/a/61412.
Prijave sprejemamo do 20. aprila 2015.
Dodatne informacije:
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01 2441 555
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Strokovno srečanje
HRUP IN ZDRAVJE
23. april 2015
PROGRAM SREČANJA
8.30–9.00
Registracija udeležencev
Moderatorja: Benjamin Lukan
Sonja Jeram
9.00–9.15
Pozdravni govor
Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor
9.15–10.00
Zakonodaja in smernice
Zakonodaja na področju okoljskega hrupa v Sloveniji
predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Smernice Svetovne zdravstvene organizacije in
Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje
Akcijski načrt za zdravje otrok in mladostnikov
Inšpekcijski nadzor na področju hrupa
Andreja Slapnik, Inšpektorat RS za okolje in prostor
Varstvo okolja pred hrupom v Sloveniji -
Janez Drev, Epi Spektrum
stanje, obveznosti, usmeritve za ukrepanje
10.00–10.45
Obremenjenost okolja in prebivalcev s hrupom
Kartiranje hrupa
Aleš Globevnik, A-Projekt
Priprava karte z območji štirih stopenj
Nika Rovšek, Mestna občina Ljubljana
varstva pred hrupom za MOL
Varovanje zdravja ljudi pred vplivi okoljskega hrupa
Matjaž Roter, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
v občinskih prostorskih načrtih
10.45–11.00
Razprava
11.00–11.30
Odmor
11.30–12.15
Vpliv hrupa na zdravje in počutje ljudi
Vplivi hrupa na zdravje in počutje ljudi
Metoda Dodič-Fikfak,
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Mejne vrednosti in breme bolezni zaradi okoljskega hrupa Sonja Jeram, Nacionalni inštitut za javno zdravje
12.15–13.00
Primeri ocenjevanja in reševanja obremenjenosti s hrupom
Študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite
Mihael Žiger, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
na primeru avtocestnega odseka Celje - Arja vas
Praktični primeri zmanjševanja hrupa
Aljoša Flander, Decibel
na delovnem mestu in v okolju
Protihrupni ukrepi na nekaterih problematičnih
hrupnih virih - ali jih izvajamo pravilno?
13.00–13.30
Razprava in zaključek srečanja
Ferdinand Deželak, Zavod za varstvo pri delu