File

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT:
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT
INVESTITOR:
ŠTEVILKA PROJEKTA:
DATUM:
2014
A/ GRADBENA DELA
0,00 €
B/ OBRTNIŠKA DELA
0,00 €
C/ ELEKTRO INSTALACIJE
--------
D/ STROJNE INSTALACIJE
--------
E/ ZUNANJA UREDITEV
0,00 €
SKUPAJ:
0,00 €
DDV -
SKUPAJ z davkom :
Rekapitulacija stran 1/42
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
I. PRIPRAVLJALNA DELA
0,00 €
II. ZEMELJSKA DELA
0,00 €
III. ARMIRANO-BETONSKA DELA
0,00 €
IV. TESARSKA DELA
0,00 €
V. ZIDARSKA DELA
0,00 €
VI. FASADERSKA DELA
0,00 €
VI. TUJE STORITVE
0,00 €
SKUPAJ GRADBENA DELA:
0,00 €
Rekapitulacija stran 2/42
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
I. KROVSKO KLEPARSKA DELA
IN RAVNE STREHE
0,00 €
II. KLJUČAVNIČARSKA DELA
0,00 €
III. MIZARSKA DELA
0,00 €
IV. STAVBNO POHIŠTVO
0,00 €
V. FINALNI TLAKI
0,00 €
VI. KERAMIČARSKA DELA
0,00 €
VII. SUHOMONTAŽNA DELA
0,00 €
VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA
0,00 €
IX. KAMNOSEŠKA DELA
0,00 €
X. RAZNA DELA
0,00 €
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:
0,00 €
Rekapitulacija stran 3/42
REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE
I. PREDDELA
0,00 €
II. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI
USTROJ
0,00 €
III. ZGORNJI USTROJ
0,00 €
IV. ODVODNJAVANJE
0,00 €
V. PROMETNA SIGNALIZACIJA
0,00 €
VI. HORTIKULTURA
0,00 €
VII. ZUNANJA OPREMA
0,00 €
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:
0,00 €
Rekapitulacija stran 4/42
POPIS GRADBENIH DEL
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
OPOMBE IN SPECIFIKACIJE K POPISOM:
POPISE UPOŠTEVATI SKUPAJ Z PREJETIMI NAČRTI IN
VSEBINO TEHNIČNEGA POROČILA!
Vse nejasnosti in nedorečene opise postavk oz. finalne
obdelave je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom ter pridobiti soglasje investitorja!
Vsa dela je izvesti v skladu z prejetimi načrti,
upoštevanjem predpisov varstva pri delu, požarne
varnosti, okolje-varstva, elaboratom org. gradbišča,
prometne ureditve, normami in standardi.
I.
PRIPRAVLJALNA DELA
Splošno:
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v
skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi
zakonskimi določili ter po ZGO-1D. Dela je izvajati v skladu
z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati
predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo.
1
2
3
4
5
6
Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom
organizacije gradbišča (izdela izvajalec) z vsemi potrebnimi
deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena,
postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in
nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom
začasne komunalne in energetske infrastrukture.
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kom
12,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
kpl
1,00
Geodetska zakoličba objekta po situaciji zakoličbe, skupaj
z vsemi potrebnimi deli in materiali
Postavitev gradbenih profilov in zavarovanje zakoličbe
objekta
Odstranitev vseh začasnih objektov in čiščenje gradbišča
po končanih delih z odvozom odpadnega materiala na
stalno deponijo s plačilom komunalne takse.
Identifikacija in zakoličba morebitnih obstoječih komunalnih
vodov na območju posega, s sodelovanjem upravljalcev
posameznega komunalno energetskega voda
(kanalizacija, vodovod, elektro, plin, TK, ...). Obračun po
dejanskih količinah in stroških ter predhodni potrditvi
nadzora.
Razna nepredvidena dela (npr. črpanje vode, dodatno
utrjevanje terena,...). Obračun po dejanskih količinah in
predhodni potrditvi nadzora.
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:
0,00 €
Gradbena dela stran 5/42
post. opis postavke
II.
količina
M.E.
cena
količina x cena
ZEMELJSKA DELA
Splošno:
Za vsa zemeljska dela je privzeta III. kat. zemljine.
Eventuelne poškodbe in čiščenja javnih cest ter drugih
površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca del. Izvajalec
mora biti pozoren na obstoječe komunalne in energetske
priključke. Vsa zemeljska dela na izkopih in transportih
izkopnih materialov se obračunavajo po prostornini zemlje
v raščenem stanju . Nasipna dela se obračunajo po
prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1
2
3
4
5
6
7
8
Strojni odkop humusa povprečne deb. d=20cm, z
deponiranjem na gradbišču. Humus se porabi za
humuziranje zelenic.
m3
103,00
0,00 €
m3
1.054,00
0,00 €
m2
352,00
0,00 €
m2
352,00
0,00 €
m3
142,00
0,00 €
m3
71,00
0,00 €
m3
m3
212,00
0,00
0,00 €
0,00 €
m3
5,00
0,00 €
Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III. kat. na
območju predvidenega objekta, globine do 2.65m z
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno
deponijo do 10km s plačilom komunalne takse oz. po
dogovoru z investitorjem
Planiranje in utrjevanje planuma izkopa na +-2cm do
ustrezne zbitosti za izvedbo nasipa tamponskega materiala
na območju asfaltnih in tlakovanih površin. Nosilnost na
planumu izkopa mora biti EV2>20MPa. Meritve izvede
izvajalec del
Dobava in polaganje geotekstila na planum izkopa na
območju nasipa materiala
Dobava in nasip s tamponskim materialom deb. 0-64mm
pod AB temeljno ploščo objekta v deb. 40cm z utrjevanjem
do ustrezne zbitosti - nasip do kote tamponskega materiala
0-32mm
Dobava in nasip s tamponskim materialom deb. 0-32mm
pod AB temeljno ploščo objekta v deb. 20cm z utrjevanjem
do ustrezne zbitosti. Izravnava planuma tampona na +-1cm
natačno. Modul stisljivosti na koti temeljenja Ms>50MPa.
Meritve izvede izvajalec del.
Zasip za vkopanim delom objekta z tamponskim
materialom 0-64mm oz. izkopanim materialom po
predhodni potrditvi nadzora, utrjevanje po plasteh v deb.
20cm
- tamponski material 0-64mm
- izkopani material
Strojno-ročni izkop (80/20%) jarka za komunalno
infrastrukturo (elektrika, vodovod, telefon,....) v širini cca
0.4m in globini 80cm z odmetom na stran. Obračun po
dejanskih količinah OCENA
Gradbena dela stran 6/42
post. opis postavke
9
10
količina
M.E.
cena
količina x cena
Razprostiranje izkopanega materiala (humusa) na parceli nivelacija terena oz. odvoz materiala iz izkopov in humusa
na deponijo oddaljeno do 10 km oz. kmetijsko površino, po
dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim organom
m3
103,00
kpl
1,00
0,00 €
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
0,00 €
Gradbena dela stran 7/42
post. opis postavke
III.
M.E.
količina
cena
količina x cena
ARMIRANO BETONSKA DELA
Splošno:
Vgrajeni meterial mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih predpisov in standardov.
Granulacija agregata mora biti sestavljena tako, da je v
skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji za želeno kvaliteto
betona. Vsi gramozni materiali za ta dela morajo biti prani.
Za betoniranje ene celotne konstrukcije je uporabiti
izključno samo eno vrsto cementa. Kvaliteto cementa je
ugotoviti sproti v skladu s tehničnimi predpisi.
Kvaliteto betona je kontrolirati s probnimi kockami za
vsako kostrukcijo in kvaliteto betona posebej, kar je
dokazati s poročili atesti pooblaščenega zavoda. Za
konstrukcije, katerih količina gotovega betona dosega do
50 m3 je vzeti vsaj po 1 serijo kock, za konstrukcije, ki pa
presegajo to količino pa več serij, vendar ne manj kakor 1
serijo na vsakih 50 m3 gotovega betona. To velja v kolikor
ni izdelan posebej plan odvzema kock - kontrole betonov.
Prekinitev betona je izvršiti v skladu s PTP predpisi za ta
dela oz. navodilih projektanta statika.
Opaži morajo biti izdelani pravočasno in dovolj stabilno,
da je mogoča izdelava konstrukcije v skladu s projektom.
Armatura mora biti očiščena in izdelana ter položena po
armaturnih načrtih. Položena mora biti tako, da ostane pri
betoniranju v osnovnem položaju ter, da beton izpolni vse
votline med armaturo in opažem. Po odstranitvi opaža se
armatura ne sme nikjer videti.
Betonska konstrukcija mora biti po odstranitvi opažev
popolnoma ravna. Pred betoniranjem je treba opaže dobro
namočiti z vodo, kalupe pa napojiti z opažnim oljem.
Ves beton, ki se vgrajuje v nekonstruktivne ali
konstruktivne dele je obvezno mešati strojno. Ravno tako
je tudi vgrajevanje za vse konstrukcije strojno s primernimi
opažnimi ali igla vibratorja in primerno jakostjo teh
vibratorjev.
Mesta, kjer se je z betoniranjem prekinilo je obdelati nasekati in polniti s cementnim mlekom. Beton je treba
med vezanjem zaščititi pred delovanjem sonca s tem, da
se poliva z vodo. V primeru nevarnosti, da beton zmrzne,
ga je primerno zaščititi - dodatki po navodilih sektorja
kakovosti. Morebitne zmrznjene betonske konstrukcije je
odstraniti in ponovno zabetonirati v kolikor ni dosežena
predpisana kvaliteta.
Pri betoniranju konstrukcij je vbetonirati lesene vložke,
škatle, šablone, cevi, okvirje, omarice, žice in vse tiste
elemente, ki pridejo v poštev za pritrditev finalnih izdelkov
obrtnikov in instalaterjev oz. vse možne rege in odprtine za
razvod instalacij.
V enotni ceni za betonska in železobetonska dela so
upoštevani naslednji elementi:
- vse potrebno delo od mešanja betona do vgraditve in
zaščite konstrukcije,
- ves potreben material,
- zaščita betona pred vročino in mrazom in neprimerno
atmosfersko vodo,
Gradbena dela stran 8/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
- vsi pomožni odri z dohodi in s premeščanjem, ki so poleg
v predračunu predvidenih odrov, potrebni za neovirano
delo pri betoniranju,
- pri armaturi je zajeti ves izdelavni material in delo pri
izdelavi ter vezanje pri polaganju vključno s PVC
podložkami,
- pri betonskih delih upoštevati vsa navodila projektanta
gradbene konstrukcije, pri gradnji je potrebno zagotoviti
geomehanski nadzor.
Vse nosilne armiranobetonske konstrukcije morajo biti
zgrajene iz betona ki ustreza kvaliteti po statičnem računu.
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po
opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj
cementnega gela na stikih opažev. Vgrajeno betonsko
jeklo ne sme biti rjasto. Izvajalec mora pustiti v vseh
betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
Stike med starim in novim betonom je premazati z
elastosilom ali podobnim proizvodom enake kvallitete.
Pred betonažo je preveriti, če so v AB konstrukcije
vgrajena vsa sidra po projektih in vse škatle za odprtine in
prehode instalacij. V ceni vseh postavk je zajeti vse
potrebne delovne odre.
1
2
3
4
5
6
Dobava in vgradnja nearmiranega betona C15/20 z
zagladitvijo, prereza 0,08 - 0,12m3/m2-m1 pod temeljno
ploščo objekta v debelini 10.0cm - priprava za temeljno
ploščo z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta
vgraditve
m3
32,60
0,00 €
m3
125,80
0,00 €
m3
166,80
0,00 €
m3
59,80
0,00 €
m3
3,00
0,00 €
m3
1,40
0,00 €
Dobava in vgradnja betona C25/30 - vodoneprepusten in
zmrzlinsko obstojen, prereza 0,31-0,50m3/m2-m1 v AB
temeljno ploščo objekta deb. 40cm - z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgradnja betona C25/30 prereza 0,160,30m3/m2-m1 v AB stene kleti, pritličja, nadstropja in
mansarde, deb. 30cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve
Dobava in vgradnja betona C25/30 prereza 0,160,30m3/m2-m1 v AB stene kleti, pritličja, nadstropja in
mansarde, deb. 20cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve
Dobava in vgraditev betona C25/30 v AB vertikalne vezi pri
opečnih nosilnih zidovih z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve. Vertikalne AB vezi se izvedejo z
prefabriciranimi protipotresnimi zidaki OCENA
Dobava in vgraditev betona C25/30 v AB horizontalne vezi
prereza do 0.15m3/m2-m1 z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve - OPOMBA - vez nad nosilnimi
opečnimi zidovi deb. 30.0cm
Gradbena dela stran 9/42
post. opis postavke
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
cena
količina x cena
Dobava in vgraditev betona C25/30 v AB nosilce in
preklade prereza do 0.15m3/m2-m1 z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve - OPOMBA - AB
preklade se lahko nadomestijo z prefabriciranimi elementi
m3
3,40
0,00 €
m3
67,40
0,00 €
m3
67,10
0,00 €
m3
66,90
0,00 €
m3
2,40
0,00 €
m3
4,40
0,00 €
m3
0,50
0,00 €
m3
0,40
0,00 €
m2
314,60
0,00 €
kg 8.000,00
kg 7.000,00
kg 18.600,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza od 0,16 do
0.30m3/m2-m1 v AB etažno ploščo pritličja deb. 22.0cm z
vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza od 0,16 do
0.30m3/m2-m1 v AB etažno ploščo nadstropja deb. 22.0cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza od 0,16 do
0.30m3/m2-m1 v AB etažno ploščo mansarde deb. 22.0cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgradnja betona C25/30, prereza do 0,15m3/m2m1 v AB ploščo ravne strehe deb. 15.0cm z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, prereza 0,16 do
0,30m3/m2-m1 v AB notranje U stopnišče z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, prereza 0,16 do
0,30m3/m2-m1 v AB zunanje dostopno stopnišče z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, prereza 0,16 do
0,30m3/m2-m1 v AB ploščo na območju dvižne ploščadi in
zunanjega stopnišča, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do
mesta vgraditve
Dobava in izvedba mineralnega posipa za izboljšanje tlaka
temeljne plošče v kleti (npr. TAL M Kvarc)
Nabava, dobava, polaganje in vezanje srednje
komplicirane armature S500. Obračun po armaturnem
izvlečku. V ceni zajeti tudi vezni, distančni in podložni
material, za zagotovitev projektiranega rastra medsebojne
armature in odmik od opaža (OCENA 60kg/m3)
palice Ø ≤12 mm
palice Ø >12 mm
armaturne mreže S500
17
količina
M.E.
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
kpl
SKUPAJ ARMIRANO BETONSKA DELA:
1,00
0,00 €
Gradbena dela stran 10/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
IV. TESARSKA DELA
Splošno:
V ceni izvedbe upoštevati vsa pomožna dela, vse zunanje
transporte in notranje prenose ter ves pritrdilni material.
Za vse opaže je v ceni zajeti opaženje s podpiranjem,
razopaženje, mazanje in čiščenje opažev, z dobavo
potrebnega materiala, amortizacijskimi stroški, pomožnimi
deli in transporti.
Vsa tesarska dela se morajo izvajati po določilih začasnih
tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi.
Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same,
po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna
pomožna dela, zlasti:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri
delu,
- snemanje potrebnih izmer na mestu samem,
Opaži:
Opaži morajo biti točno po merah iz načrtov z vsemi
potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno
povezavo tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z
betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.
Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi
lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije ter
opažev samih.
Pred pričetkom del preveriti v projektih PZI vrsto
konstrukcije-vidno ali ne, ter upoštevati izvedbo kot je
predvidena v projektih v kolikor je razlika po PGD. Opaži
za armiranobetonske stropove so za vidni beton, betonske
stene pa bodo ometane.
Odri:
Material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba
pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši
prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna
strokovna oseba.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi
razvodi in doze za elektroinstalacije.
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton"
mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave
betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih
letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih
ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in
plošč do 1,00 m2 se ne odbijajo vendar mora ponudnik
zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene
preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo.
Odprtine večje od 1,01 m2 se odbije iz kvadrature in robovi
odprtine se obračunajo v postavki "izvedba opaža odprtin"
1
2
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje stranskega
opaža za AB temeljno ploščo višine do 40cm
m2
72,00
,
0,00 €
m2
1.472,00
0,00 €
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega
opaža AB sten kleti, pritličja, nadstropja in mansarde višine
do 3,00m - zajeti tudi lovilne odre
Gradbena dela stran 11/42
post. opis postavke
3
količina
M.E.
cena
količina x cena
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega
opaža AB sten mansarde višine od 3,00 do 6,00m - zajeti
lovilne odre
m2
212,00
0,00 €
m
356,00
0,00 €
m2
914,60
0,00 €
m2
14,80
0,00 €
m2
9,00
0,00 €
m2
17,40
0,00 €
m2
26,00
0,00 €
m2
2,60
0,00 €
m2
6,80
0,00 €
kpl
1,00
kpl
1,00
3
Dobava, montaža in demontaža opaža robov odprtin v
stenah (večjih od 1,00 m2), opaž za gladek, viden beton
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB etažne
plošče pritličja, nadstropja in mansarde, višina podpiranja
do 3,00 m. V ceno zajeti tudi opaž stranskega roba plošče
in lovilne odre
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB plošče
ravne strehe, višina podpiranja do 3,00 m. V ceno zajeti
tudi opaž stranskega roba plošče
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB
horizontalnih vezi
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža AB
nosilcev in preklad s podporami do višine 3m - OPOMBA
po dogovoru z projektantom se lahko AB preklade
nadomestijo z prefabriciranimi prekladami
Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB notranje
stopnice, vključno z opažem čela stopnic
Izdelava, montaža in demontaža opaža za AB zunanje
stopnice, vključno z opažem čela stopnic
Izdelava, montaža in demontaža enostranskega opaža na
območju dvižne ploščadi in zunanjega stopnišča
Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža
instalacijskih jaškov v talni plošči. Obračun po dejanskih
količinah.
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
SKUPAJ TESARSKA DELA:
0,00 €
Gradbena dela stran 12/42
post. opis postavke
V.
količina
M.E.
cena
količina x cena
ZIDARSKA DELA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki
morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma
vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot
15mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in
navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti,
dokler je še sveža.
Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih
določil in opisu standardov.
Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih
količinah po opisu.
Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz
načrta skupaj s prekladami.
Ometi:
Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne, z
enakomerno površinsko obdelavo, kvaliteta malt mora
ustrezati standardom.
Vse izolacije morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih
predpisov, drugih normativov in obveznih standardov.
Izdelava toplotne izolacije in podlage pod tlaki po sistemu
plavajočih podov -zaščita proti prenosu zvoka po
konstrukciji. Kompletno vse, z vsemi pomožnimi deli,
izvedbo izolacijskega dilatacijskega stika -skladno z
izbrano izolacijo-tipski element, vsemi materiali in
transporti. Toplotna izolacija je zaščitena z dvojno PVC
folijo.
Izdelava hidroizolacije: trdno, gladko, izravnano,
brezprašno in čisto podlago premazati s hladnim
bitumenskim sredstvom, da se doseže čvrst in neoporečen
spoj trakov s podlago, na podlago položiti bitumenski
plastomerni trak, izbira vrste traku in način polaganja
(lepljenje ali varjenje) glede na namen zaščite (proti talni
vlagi), po navodilih izbranega proizvajalca. Upoštevati vse
vertikalne zaključke horizontalne izolacije. Delo izvajati
pazljivo in natančno, da ne pride do poškodb izolacije.
1
2
3
Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije temeljne
plošče s predhodnim hladnim bitumenskim premazom in
dvojnim slojem hidroizolacije npr. varjenega IZOTEKT-a P4
PLUS.
Dobava in izvedba horizontalne hidroizolacije AB plošče v
mokrih prostorih pritličja, nadstropja in mansarde s hladnim
bitumenskim premazom in enojnim slojem hidroizolacije
npr. varjenega IZOTEKT-a P4 PLUS - IZVEDE SE V
MOKRIH PROSTORIH IN POD NOSILNIMI OPEČNIMI
STENAMI - OCENA
m2
314,60
0,00 €
m2
92,00
0,00 €
Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije temeljne plošče
in obodnega zida objekta (do višine 60.0cm nad koto
predvidenega terena) s hladnim bitumenskim premazom in
dvojnim slojem hidroizolacije npr. varjenega IZOTEKT-a P4
PLUS
m2
186,00
0,00 €
Gradbena dela stran 13/42
post. opis postavke
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
količina
M.E.
cena
količina x cena
Dobava in izvedba vertikalne vodoodbojne izolacije EPS
150kPa , ʎmin=0,035, s preklopom in drenažnimi utori (npr.
Fragmat termodur), na vkopanem delu objekta (do višine
fasadnega cokla - 60cm nad koto terena) v debelini 12cm,
z vsemi potrebnimi deli in materiali
m2
186,00
0,00 €
m3
41,60
0,00 €
m3
47,80
0,00 €
m2
316,00
0,00 €
m2
30,60
0,00 €
m2
1.342,00
0,00 €
m2
864,00
0,00 €
m2
1.156,00
0,00 €
m2
272,00
0,00 €
Dobava in zidanje nosilnih sten z opečnimi zidaki deb. 29
cm, zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi
in vsa pomožna dela na objektu
Dobava in zidanje sten z opečnimi zidaki deb. 19 cm,
zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi in
vsa pomožna dela na objektu
Dobava in zidanje predelnih sten z opečnimi zidaki deb. 12
cm, zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi
in vsa pomožna dela na objektu - VARIANTA - po
dogovoru z investitorjem lahko siporex
Dobava in zidanje predelnih sten z opečnimi zidaki deb. 10
cm, zidane v podaljšani malti 1:3:9, naprava malte, prenosi
in vsa pomožna dela na objektu - VARIANTA - po
dogovoru z investitorjem lahko siporex
Dobava in izdelava notranjega stenskega grobega in
finega ometa deb. cca. 2-3cm z apneno malto 1:3 na
opečne stene, s predhodnim cementnim obrizgom,
naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču.
VARIANTA - po dogovoru z projektantom oz. investitorjem
se lahko izvede strojni omet.
Brušenje stropnih AB etažnih plošč, premaz z emulzijo, 2x
kitanje ter priprava za pleskanje z vsemi potrebnimi deli in
materiali
Brušenje AB sten, premaz z emulzijo, 2x kitanje ter
priprava za pleskanje z vsemi potrebnimi deli in materiali
Izdelava stropne toplotno zvočne izolacije v kleti - garaži iz
kamene volne ali EPS (ekspandiran polistiren) plošč deb.
14cm z pritrditvijo v AB ploščo in izdelavo zaključnega sloja
- ometa (priprava za pleskanje) z vsemi pomožnimi deli in
materiali
Izdelava tlaka v kleti iz mikroarmiranega (PP vlakna
0,9kg/m3) cem.estriha C16/20 z zagladitvijo; deb. 8cm,
vključno z izdelavo dilatacij ob zidovih v sestavi:
- nivelir masa deb, 0.2cm
- armiran cementni estrih deb. 8cm
- PVC folija 2x
- toplotna izolacija extrudiran polistiren XPS 10cm
v ceno zajeti vsa pomožna dela in materiale (na območju
dovoza v garažne boxe, shrambe in kurilnice.
Gradbena dela stran 14/42
post. opis postavke
15
16
17
18
19
20
21
cena
količina x cena
m2
282,00
0,00 €
m2
278,60
0,00 €
m2
262,20
0,00 €
m2
222,40
0,00 €
kom
10,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
m2
1.044,00
0,00 €
ura
material 15%
60,00
1,00
0,00 €
0,00 €
kpl
1,00
Izdelava tlaka v pritličju iz mikroarmiranega (PP vlakna
0,9kg/m3) cem.estriha C16/20 z zagladitvijo; deb. 6cm,
vključno z izdelavo dilatacij ob zidovih v sestavi:
- nivelir masa deb, 0.2cm
- armiran cementni estrih deb. 6cm
- PVC folija
- toplotna izolacija ekspandiran polistiren EPS 10cm
v ceno zajeti vsa pomožna dela in materiale
Izdelava tlaka v nadstropju iz mikroarmiranega (PP vlakna
0,9kg/m3) cem.estriha C16/20 z zagladitvijo; deb. 6cm,
vključno z izdelavo dilatacij ob zidovih v sestavi:
- nivelir masa deb, 0.2cm
- armiran cementni estrih deb. 6cm
- PVC folija
- toplotna izolacija ekspandiran polistiren EPS 10cm
v ceno zajeti vsa pomožna dela in materiale
Izdelava tlaka v mansardi iz mikroarmiranega (PP vlakna
0,9kg/m3) cem.estriha C16/20 z zagladitvijo; deb. 6cm,
vključno z izdelavo dilatacij ob zidovih v sestavi:
- nivelir masa deb, 0.2cm
- armiran cementni estrih deb. 6cm
- PVC folija
- toplotna izolacija ekspandiran polistiren EPS 10cm
v ceno zajeti vsa pomožna dela in materiale
Izvedba prebojev za instalacije do fi160mm (OCENA).
Obračun po dejanskih količinah
Zaščita vseh oken in vrat s PVC folijo (zaradi izvedbe
ometov, fasade in slikopleskarskih del)
Izdelava lahkih premičnih odrov, naprava podstavka,
montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču.
Obračun po etažni tlorisni površini objekta
Pomoč obrtnikom in instalaterjem (izdelava in zazidava
utorov, prebojev vseh vrst, vgrajevanje raznega sidrnega
materiala, sifonov in opreme, ločilni trakovi,...) - ocena
KV delavec
22
količina
M.E.
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
0,00 €
Gradbena dela stran 15/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VI. FASADERSKA DELA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih
normativov v skladu z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati
normativom.
Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave po
opisu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri
delu;
- prenos materiala, premeščanje maltark in občasno
mešanje malte;
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po
dovršenem delu.
Vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno
površinsko obdelavo - razen členitev predvidenih v
projektu.
Za fasado velja način obračuna "polno za prazno".
1
Dobava in izdelava kontaktne fasade - cokla v višini do
60cm na vidnem delu objekta v sestavi:
OPOMBA: cena za poudarjene pozicije; pozicije v
poševni pisavi zajete v drugih postavkah
- AB stena
bitumenski varilni trak (npr.Fragmat izotekt P4 plus) , 2x,
- varjen na bitum.prednamazu
- lepilo
- meh.zaščita: EPS 150kPa , ʎmin=0,035, s preklopom in
drenažnimi utori (npr. Fragmat termodur)
- tankoslojni silikonski glajen omet gr.1,0mm (npr.Demit
silikon)
Barve po izboru projektanta oz. investitorja.
30,00 cm
0,50 cm
0,50 cm
12,00 cm
0,30 cm
m2
2
42,80
0,00 €
m2
662,00
0,00 €
m2
704,00
0,00 €
Dobava in izdelava kontaktne fasade na vidnem delu
objekta v sestavi:
OPOMBA: cena za poudarjene pozicije; pozicije v
poševni pisavi zajete v drugih postavkah
- AB stena
- lepilo
- izolacija: EPS (npr.Fragmat neo super f-p), ʎmin=0,031,
, sidranje 4kom/m2 s PVC vložki in žeblji
30,00 cm
0,50 cm
14,00 cm
- tankoslojni silikonski glajen omet gr.2mm (npr.Demit
silikon)
Barve po izboru projektanta oz. investitorja.
3
0,30 cm
Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega
fasadnega odra višine do 14.0m
Gradbena dela stran 16/42
post. opis postavke
4
količina
M.E.
cena
količina x cena
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
kpl
SKUPAJ FASADERSKA DELA:
1,00
0,00 €
Gradbena dela stran 17/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VII. TUJE STORITVE
1
2
3
4
5
Projektantski nadzor
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
Geomehanski nadzor - pregled izkopa gradbene jame za
temeljne plošče in izdelava geomehanskega poročila
Izvedba uradnega geodetskega posnetka izvedenih del
objektov in zunanje ureditve za potrebe vpisa v ZK
(zemljiško knjigo) in izvedbe PID načrtov
Izdelava projekta izvedenih del - PID za potrebe investitorja
(4 izvodi v papirni in digitalni obliki).
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
SKUPAJ TUJE STORITVE:
0,00 €
Gradbena dela stran 18/42
POPIS OBRTNIŠKIH DEL
post. opis postavke
I.
količina
M.E.
cena
količina x cena
KROVSKO KLEPARSKA DELA IN RAVNE STREHE
Splošno:
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa dela, ves
osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca
materiala vse za gotove vgrajene elemente. Vse mere je
potrebno preveriti na licu mesta.V ceni vseh postavk je
potrebno zajeti vse potrebne delovne odre. Barva vse
pločevine je po izboru projektanta po barvni skali
celotnega objekta.
Izdelava kompletne sestav ravnih streh in oblog streh, po
sestavah v projektu, detajlih in po pravilih stroke.
Izvedbo ravne strehe z vsemi potrebnimi sloji (vključno s
priključki, zaključki in odvodnjavanjem) naj prevzame en
izvajalec, ki lahko jamči za svojo tehnologijo in za
medsebojno skladnost vgrajenih materialov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Izdelava lesene strešne konstrukcije srednje komplicirane
izvedbe iz špirovcev dim. 14/18cm in leg dimenzij 20/24 iz
lesa C24 (smreka), z vsemi potrebnimi povezniki, škarjami
in stebri kot v načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekturi
tloris ostrešja. Poraba lesa do 0.06m3/m2. Naklon
mansardne strehe 20° in 60°. Obračun po tlorisni dimenziji.
m2
312,00
0,00 €
m3
6,80
0,00 €
kom
18,00
0,00 €
m2
408,00
0,00 €
m2
408,00
0,00 €
m2
408,00
0,00 €
m2
408,00
0,00 €
Izdelava, dobava in montaža strešnih nosilcev dimenzij
20/60cm - 3 kom skupne dolžine 3x18.80m iz lepljenega
lesa GL28h, po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekturi
tloris ostrešja.
Sidranje kapnih in slemenskih leg v obodne zidove po
detajlu, prenosi in pomožni material, pomožna dela na
objektu
Deskanje strešne konstrukcije iz smrekovega lesa
d=2.4mm (varianta OSB plošče)s prenosom materiala in
vsemi pomožnimi deli za pokrivanje strehe.
Dobava in polaganje paroprepustne folije npr. Tyvek z
minimalnimi preklopi 15cm. Zajeti vsa pomožnima dela in
materiale
Letvanje strešne konstrukcije s prenosom materiala in
vsemi pomožnimi deli - letve 6/4 cm in 5/4 - vzdolžno in
prečno preko špirovcev.
Pokrivanje strešne konstrukcije z npr. Gerard kritino v
barvi po izbiri projektanta vključno z zračniki.
Pokrivanje slemena in izdelava čelnih obrob in zaključkov z
npr. Gerard zaključnimi elementi.
Obrtniška dela stran 19/42
post. opis postavke
9
10
11
12
13
14
15
količina
M.E.
cena
količina x cena
m
66,00
0,00 €
m
38,00
0,00 €
kom
0,00
0,00 €
m
2,00
0,00 €
kom
4,00
0,00 €
m
32,00
0,00 €
m
26,00
0,00 €
m2
9,80
0,00 €
m1
18,60
0,00
Dobava in montaža mrežastih trakov iz alu pločevine za
preprečevanje prehoda mrčesa v prezračevalni sloj strehe (
aerokapni element).
Dobava in montaža točkovnih snegolovov z vsemi
pomožnimi deli in materialom OPOMBA - snegolove se
izvede po dogovoru z investitorjem
Izdelava in montaža zaključne obrobe iz ALU barvane
pločevine razvite širine 60 cm ob dimnikih
Dobava in montaža strešnih odtočnih kotličkov iz ALU
barvane pločevine deb. 0,60 mm, skupaj z objemkami za
pritrditev
Izdelava in montaža odtočnih cevi fi12 cm iz ALU barvane
pločevine, deb. pločevine 0,70 mm z potrebnimi fazonskimi
komadi in objemkami
Dobava in montaža strešnih polkrožnih žlebov fi 12 cm iz
ALU barvane pločevine deb. 0,70 mm z potrebnimi
fazonskimi komadi
Ravna nepohodna streha v sestavi:
- 5,0cm otežilni sloj: rečni prodec, zrnavosti 16-32mm
- 0,2cm zaščita hidroizolacije: npr. PES filc, gramature
300g/m2
- 0,8cm hidroizolacija:iz varilnih plastomernih (APP)
bitumenskih trakov v dveh slojih
- spodnji trak z nosilcem iz steklene tkanine (kot je 'Fragmat Izotek T4 plus), zgornji trak z nosilcem iz
poliestrskega filca (kot je Fregmat Izotek P5), polno
zalepljen s spodnjim slojem
- 14cm toplotna izolacija: težke plošče iz mineralne volne
(150kg/m3), monolitne ali z dvojno gostoto npr. plošče
Tervol DPP ali Rockwool Hardrock+Roofrock, deb. 140mm
- 0,3cm parna zapora: bitumenski trak z vloženo alu folijo in
steklenim voalom (kot je Fragmat Bitalbit Al V3), točkovno
(ali pasovno) lepljen na podlago (30%)
- kontaktni hladni bitumenski premaz.
- 6.0cm naklonski vezni cem. estrih 2%
Varianta: namesto naklonskega estriha je možno uporabiti
po dogovoru naklonske plošče iz trde mineralne volne v
zgornjem sloju toplotne izolacije.
16
Dobava in izvedba venca - obrobe ravne strehe iz npr.
cinkotit pločevine (Cinkarna Celje), deb. 0,7mm r.š. 70cm.
Izvedba po detajlu projektanta oz. delavniškem načrtu
izvajalca.
Obrtniška dela stran 20/42
post. opis postavke
17
količina
M.E.
cena
količina x cena
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
kpl
1,00
SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA IN RAVNE
STREHE:
0,00 €
Obrtniška dela stran 21/42
post. opis postavke
II.
količina
M.E.
cena
količina x cena
KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in
zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in
jih dati v pisno potrditev projektantu.
1
2
3
4
5
6
Izdelava in dobava sidrnih elementov za ostrešje,
balkonsko konstrukcijo in ograje. Obračun po dejanski teži
OCENA
kg
340,00
0,00 €
m
68,00
0,00 €
m
16,00
0,00 €
m
20,00
,
0,00 €
kom
1,00
0,00 €
kpl
1,00
Izdelava, dobava in montaža balkonske steklene ograje kombinacija INOX - varnostno steklo, višine 120cm,
izdelane po detajlu projektanta oz. izvajalca VARIANTA ALU ali les OPOMBA - zajeti tudi francoski balkoni in okna
ob stopnišču
Izdelava in dobava notranje stopniščne INOX ograje,
izdelane po detajlu projektanta ali izvajalca VARIANTA ALU ali les
Dobava in montaža ALU ali kovinskih pripir iz kotnika
20/20/2 mm, na območju menjave tlakov OCENA
Dobava in montaža/vgradnja otirača dim. 100/60 cm z
okvirjem npr. Emco
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Obrtniška dela stran 22/42
post. opis postavke
III.
količina
M.E.
cena
količina x cena
MIZARSKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in
zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
1
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
kpl
1,00
0,00 €
SKUPAJ MIZARSKA DELA:
Obrtniška dela stran 23/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
IV. STAVBNO POHIŠTVO
Splošno:
Okna in vrata: vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s
toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 0,80 W/m2K,
skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne
zasteklitve in balkonska vrata je trojna zasteklitev.
Izdelava, dobava in montaža PVC oken in okenskih vrat iz
kvalitetnih Schuco petkomornih PVC profilov v beli barvi, ki
zagotavljajo dobro toplotno in zvočno izolacijo. Odporna so
na UV žarke. Okna vključujejo tudi podometne ALU rolete
z ročnim mehanizmom za zaščito pred direktnim soncem.
Barva po izboru projektanta in navodilih arhitekta ter
detajlih proizvajalca z opremo kot sledi: - zasteklitev z
troslojnim izolacijskim steklom 4+16+4+16+4mm; Ustekla
≤ max. 0,8W/m2K in Uokvirja=max. 1,0W/m 2 K, - kovinska
pololiva, - trajnoelastična EPDM tesnila in kvalitetno
okovje. Odpiranje oken - Glej sheme!
Notranja vrata so lesena, vhodna vrata v hišo so
protivloma, z ustrezno protipožarno in protihrupno zaščito.
Višina in širina notranjih in zunanjih vrat je standardna.
V ceni izdelka je potrebno upoštevati:
- snemanje mer na objektu
- nabavo osnovnega materiala in okovja
- izdelavo in montažo na objektu
- osnovno zaščito in finalno obdelavo
- zatesnitev
- okovje srednjega cenovnega razreda - kromirano
- cilnindrične ključavnice v vratnih krilih
- gumi odbijači za vrati
- čiščenje izdelkov po končani montaži
GLEJ SHEME VRAT IN OKEN!
1
2
3
Dobava in montaža balkonskih vrat iz PVC petkomornih
profilov v beli barvi. Vrata se odpirajo okoli vertikalne in
horizontalne osi. Trojna zasteklitev s termopan steklom,
vrata so je opremljeno z zunanjo podometno ALU roleto.
Zvočna izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne
prehodnosti k = 0,80 W/m2K.
O1 dim. - 115/230cm
kom
10,00
0,00 €
Dobava in montaža sestavljenih balkonskih vrat s fiksnim
in drsnim delom iz PVC petkomornih profilov v beli barvi.
Vrata se odpirajo drsno. Trojna zasteklitev s termopan
steklom, vrata so opremljena z zunanjo podometno ALU
roleto. Zvočna izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne
prehodnosti k = 0,80 W/m2K.
O2 - dim. 230/230cm
kom
9,00
0,00 €
Dobava in montaža sestavljenih balkonskih vrat s fiksnim
in drsnim delom iz PVC petkomornih profilov v beli barvi.
Vrata se odpirajo drsno. Trojna zasteklitev s termopan
steklom, vrata so opremljena z zunanjo podometno ALU
roleto. Zvočna izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne
prehodnosti k = 0,80 W/m2K.
Obrtniška dela stran 24/42
post. opis postavke
4
5
6
7
8
količina x cena
kom
4,00
0,00 €
Dobava in montaža fiksnega okna iz PVC petkomornih
profilov v beli barvi (stopnišče). Trojna zasteklitev s
termopan steklom. Zvočna izolativnost Rw = 40 dB;
koeficient toplotne prehodnosti k = 0,80 W/m2K.
O4 - dim. 240/200cm
kom
3,00
0,00 €
Dobava in montaža enokrilnega okna iz PVC petkomornih
profilov v beli barvi. Okno se odpira okoli horizontalne in
vertikalne osi. Trojna zasteklitev s termopan steklom, okno
je opremljeno z zunanjo ALU polico širine 20cm. Zvočna
izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne prehodnosti k =
0,80 W/m2K.
O5 - dim. - 115/60cm
kom
6,00
0,00 €
Dobava in montaža enokrilnega okna iz PVC petkomornih
profilov v beli barvi. Okno se odpira okoli horizontalne in
vertikalne osi. Trojna zasteklitev s termopan steklom, okno
je opremljeno z zunanjo podometno ALU roleto. Zvočna
izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne prehodnosti k =
0,80 W/m2K.
O6 - dim. 70/115cm
kom
9,00
0,00 €
Dobava in montaža enokrilnega okna iz PVC petkomornih
profilov v beli barvi. Okno se odpira okoli horizontalne in
vertikalne osi. Trojna zasteklitev s termopan steklom, okno
je opremljeno z zunanjo podometno ALU roleto. Zvočna
izolativnost Rw = 40 dB; koeficient toplotne prehodnosti k =
0,80 W/m2K.
O7 - dim. 115/115cm
kom
23,00
0,00 €
kom
1,00
0,00 €
kom
3,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
Dobava in montaža sestavljenih enokrilnih ALU zunanjih
vhodnih varnostnih vrat dim. 240(40+110+90)/265(215+50)
cm z nadsvetlobo, podboj ALU. Vratno krilo ima
vkomponirano steklo. Obdelava vrat standardna, okovje in
kljuka standardna po izbiri projektanta, ključavnica
varnostna cilindrična. Vrata požarno odporna 30 minut,
dimnotesna in protihrupna Rw = 28 dB.
Dobava in montaža sestavljenih enokrilnih ALU vhodnih
varnostnih vrat dim. 240(40+110+90)/265(215+50) cm z
nadsvetlobo, podboj ALU. Vratno krilo ima vkomponirano
steklo. Obdelava vrat standardna, okovje in kljuka
standardna po izbiri projektanta, ključavnica varnostna
cilindrična. Vrata požarno odporna 30 minut, dimnotesna in
protihrupna Rw = 28 dB.
V2 - dim. 240/265cm
10
cena
O3 - dim. 345/230cm
V1 - dim. 240/265cm
9
količina
M.E.
Dobava in montaža sestavljenih enokrilnih ALU vhodnih
varnostnih vrat dim. 190(110+80)/265(215+50) cm z
nadsvetlobo, podboj ALU. Vratno krilo ima vkomponirano
steklo. Obdelava vrat standardna, okovje in kljuka
standardna po izbiri projektanta, ključavnica varnostna
cilindrična. Vrata požarno odporna 30 minut, dimnotesna in
protihrupna Rw = 28 dB.
V3 - dim. 190/265cm
Obrtniška dela stran 25/42
post. opis postavke
11
12
13
15
16
17
18
cena
količina x cena
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat z ventilacijsko
rešetko spodaj. Krilo panelno, obojestransko furnirano in
lakirano z zaščitnim lakom. Barva po izbiri projektanta.
Okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta
V4 - dim. 90/210cm
kom
12,00
0,00 €
Dobava in montaža notranjih gladkih vrat. Krilo panelno,
obojestransko furnirano in lakirano z zaščitnim lakom.
Barva po izbiri projektanta. Okovje in kljuka standardna po
izbiri projektanta
V5 - dim. 90/210cm
kom
24,00
0,00 €
kom
9,00
0,00 €
V7 - dim. 80/210cm
kom
2,00
0,00 €
Dobava in montaža avtomatskih dvižnih garažnih vrat z
daljinskim upravljanjem dim. 400/240cm z vsemi potrebnimi
deli in materiali
G - 400/240cm
kom
1,00
0,00 €
Dobava in montaža strešnega okna dim. 78/119 cm
vključno z notranjimi žaluzijami in vsemi obrobami in
zaključki na strehi ter v barvi po izbiri projektanta.
S1
kom
8,00
0,00 €
Dobava in montaža strešnega okna dim. 156/119 cm
vključno z notranjimi žaluzijami in vsemi obrobami in
zaključki na strehi ter v barvi po izbiri projektanta.
S2
kom
1,00
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in montaža enokrilnih varnostnih lesenih vhodnih
vrat v stanovanja dim. 100/210 cm, podboj lesen za steno
do 20 cm. Obdelava vrat z barvo za les, okovje in kljuka
standardna po izbiri projektanta, ključavnica varnostna
cilindrična. V vrata je potrebo vgraditi kukala. Vrata
požarno odporna 30 minut in dimnotesna. Rw = 28 dB.
V6 - dim. 100/210cm
14
količina
M.E.
Dobava in montaža enokrilnih kovinskih protipožarnih vrat
v kurilnici in shrambi dim. 80/210 cm. kovinski podboj,
okovje in kljuka standardna po izbiri projektanta,
ključavnica varnostna cilindrična. Vrata požarno odporna
60 minut in dimnotesna. Rw = 28 dB.
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO:
Obrtniška dela stran 26/42
post. opis postavke
V.
količina
M.E.
cena
količina x cena
FINALNI TLAKI
Splošno:
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vsa pomožna dela,
vse prenose, ves material, vse za gotove položene
površine. Ob ponudbi je potrebno navesti tip tlaka in
nabavno ceno. Vsi tlaki se prilagodijo na isto višino.
1
Dobava in polaganje gotovega parketa (npr. Les Sevnica
kostanjev LAM rustik lakiran), deb. 10mm, z lepljenjem na
pripravljeno podlago - izravnalno maso. V ceno zajeti
zaključno trikotno letev pritrjeno z žičniki ali vijaki v tla ali
steno
podati ceno dela/m2
2
m2
m2
544,00
544,00
kpl
1,00
0,00 €
0,00 €
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ FINALNI TLAKI:
Obrtniška dela stran 27/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VI. KERAMIČARSKA DELA
Splošno:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in
normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom
veljavnih predpisov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati poleg del opisanih
v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu,
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog,
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev,
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in
manipulativnimi stroški,
- napravo malt,
- vso delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami,
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem,
razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti,do
mesta vgraditve
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do
predaje naročniku.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v
posamezni postavki.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste,
- v ceni za enoto upoštevati vse vogalne in zaključne PVC
profile, pri stiku keramika-omet in drugo,
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na
izvedenih delih izvajalca v kolikor neoporečno dokaže, da
poškodbe niso nastale po njegovi krivdi,
1
2
3
Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic I.
kvalitete, polaganje na lepilo s pomočjo PVC distančnikov,
z dobavo in pripravo lepila, fugiranje s fugirno maso, z
vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti ~ kopalnica,
WC, kuhinja ~
podati ceno materiala/m2
podati ceno dela/m2
m2
m2
378,00
378,00
0,00 €
0,00 €
podati ceno materiala/m2
podati ceno dela/m2
m2
m2
134,00
134,00
0,00 €
0,00 €
Izdelava nizkostenske keramične obloge višine 10cm z
polaganjem na lepilo s pomočjo PVC distančnikov, z
dobavo in pripravo lepila, fugiranje s fugirno maso, z vsemi
pomožnimi deli, prenosi in transporti
podati ceno materiala/m2
podati ceno dela/m2
m
m
112,00
112,00
0,00 €
0,00 €
Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic I. kvalitete,
polaganje na lepilo s pomočjo PVC distančnikov, z dobavo
in pripravo lepila, fugiranje s fugirno maso, z vsemi
pomožnimi deli, prenosi in transporti
Obrtniška dela stran 28/42
post. opis postavke
4
5
Dobava in polaganje talnega protidrsnega granitogreza na
stopnicah, stopniščih in balkonih, vključno z polaganjem
nizkostenske obrobe ob zidu (višina obloge 10cm) in
zaključkov na balkonih. Obloga z lepljenjem na pripravljeno
podlago
podati ceno materiala/m2
podati ceno dela/m2
količina
M.E.
m
m
118,00
118,00
kpl
1,00
cena
količina x cena
0,00 €
0,00 €
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA
Obrtniška dela stran 29/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VII. SUHOMONTAŽNA DELA
Splošno:
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse
prenose, ves pomožni in pritrdilni material, vse za gotove
vgrajene elemente.Izvedba del po tehničnih navodilih
proizvajalca.
Kovinska podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene
pločevine je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr.
vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali
fosforizirani.
Na stikih s steno, stropom in tlemi je treba uporabiti
tesnilni trak.
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora
biti zaščitena pred zdrsom.
V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
Odprtine vrat so iz m2 odštete!
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne
delovne odre.
1
2
Dobava in montaža stropa in poševnega stropa v mansardi
iz vodoodpornih in protipožarnih plošč po sistemu Knauf
(enojni) deb.= 1,25mm - plošče s kovinsko podkonstrukcijo,
komplet s toplotno izolacijo deb 18cm + 22cm med in pod
špirovci z finalno obdelavo - bandažiranjem, kitanjem in
pripravo za pleskanje. Pred izvedbo položiti parno zaporo.
m2
342,00
kpl
1,00
0,00 €
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA
Obrtniška dela stran 30/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in
zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih
določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v
posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih
določil.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje in
popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora
izvajalec popraviti na svoje stroške.
1
2
3
4
Pleskanje površin sten z disperzijsko barvo po izboru
projektanta - 2x, z dobavo materiala, pomožna dela in
prenosi
m2
2.522,00
0,00 €
m2
1.206,00
0,00 €
m2
128,00
0,00 €
kpl
1,00
Pleskanje površin stropov z disperzijsko barvo po izboru
projektanta - 2x, z dobavo materiala, pomožna dela in
prenosi
Doplačilo za izdelavo pralnega opleska z opleskom
kvalitete lateks v polsijajni izvedbi, v barvi po izbiri
projektanta na območju stopnišč in vhoda do višine 1.5m.
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:
Obrtniška dela stran 31/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
IX. KAMNOSEŠKA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in
zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
Dimenzije (širine in dolžine) pred montažo-izvedbo
preveriti na licu mesta in uskladiti z dejanskim stanjem.
1
2
3
Dobava in vzidava notranjih okenskih polic širine 24 cm,
deb. 25mm iz naravnega kamna (npr. granit) z vsemi
pomožnimi deli in prenosi - kamen po izboru projektanta
m
42,00
0,00 €
m
62,00
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in vzidava zunanjih okenskih polic širine 14 cm,
deb. 25mm iz naravnega kamna - granita z vsemi
pomožnimi deli in prenosi - kamen po izboru projektanta
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA:
Obrtniška dela stran 32/42
post. opis postavke
X.
količina
M.E.
cena
količina x cena
RAZNA DELA
Splošno:
Vse nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave in
zaključke je potrebno dogovoriti pred izvedbo z odg.
projektantom arhitekture ter pridobiti soglasje investitorja!
1
2
3
4
5
6
7
Dobava in izdelava predelne stene z vrati v sanitarijah iz
MAX plošč debeline 12 mm v tonu po izboru arhitekta.
Sidranje z nerjavečimi sidri v tla in steno po detajlu
izvajalca. Stena od tal odmaknjena 10 cm, enako tudi
vrata. Stene se izvedejo do višine 210 cm. Vse mere
kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo (v
poslovnih prostorih v pritličju)
m2
6,40
0,00 €
kpl
1,00
kom
1,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in montaža poštnih nabiralnikov na stopnišču v
pritličju (PO DOGOVORU)
Dobava in montaža lesene stropne lopute dim. 70/140cm 3 - delne tipske zložljive podstrešne stopnice; okvir z
izvlečnimi alu lestvami za dostop na streho - servisni
prostor.
Dobava in postavitev kamnitih košev za smeti z Inox kapo
(npr. Košir) na območju vhoda v objekt.
Izvedba preizkusa zrakotesnosti stanovanjskih enot na
objektu
Dobava in montaža dvižne ploščadi tlorisnih dim. 90/90cm,
višina dviga cca. 150cm
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ RAZNA DELA:
Obrtniška dela stran 33/42
ZUNANJA UREDITEV
post. opis postavke
I.
količina
M.E.
cena
količina x cena
PREDDELA
Splošno:
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v
skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi
zakonskimi določili ter po ZGO-1D. Dela je izvajati v skladu
z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati
predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo.
1
2
Zakoličba karakterističnih točk z zavarovanjem vzdolžnih
in prečnih profilov (zavijalni radiji, robniki, komunalni vodi...)
OCENA
kom
16,00
kpl
1,00
0,00 €
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ PREDDELA:
Zunanja ureditev stran 34/42
post. opis postavke
II.
količina
M.E.
cena
količina x cena
ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ
Splošno:
Za vsa zemeljska dela je privzeta III. kat. zemljine.
Eventuelne poškodbe in čiščenja javnih cest ter drugih
površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca del. Izvajalec
mora biti pozoren na obstoječe komunalne in energetske
priključke. Vsa zemeljska dela na izkopih in transportih
izkopnih materialov se obračunavajo po prostornini zemlje
v raščenem stanju . Nasipna dela se obračunajo po
prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1
2
3
4
5
6
7
Strojni izkop humusa povprečne deb. 20cm na območju
zunanje ureditve z nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom na stalno deponijo do 10km s plačilom
komunalne takse oz. po dogovoru z investitorjem.
m3
66,00
0,00 €
m3
228,00
0,00 €
m2
228,00
0,00 €
m2
228,00
0,00 €
m3
68,00
0,00 €
m3
15,00
0,00 €
kpl
1,00
Široki strojni izkop na območju povoznih in tlakovanih
površin v zemljini III.kat, globine do 2.60m z nakladanjem
na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do
10km s plačilom komunalne takse
Planiranje in utrjevanje planuma izkopa na +-2cm do
ustrezne zbitosti za izvedbo nasipa tamponskega materiala
na območju asfaltnih in tlakovanih površin. Nosilnost na
planumu izkopa mora biti EV2>20MPa. Meritve izvede
izvajalec del - povozne in tlakovane površine
Dobava in polaganje geotekstila - 200g na planum izkopa
na območju nasipa materiala
Dobava in vgradnja tamponskega materiala 0-64mm v deb.
30 cm z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti
EV2>60MPa na območju povoznih in tlakovanih površin.
Strojno-ročni izkop (80/20%) jarka za komunalno
infrastrukturo (elektrika, vodovod, telefon,....) v širini cca
0.4m in globini 80cm z odmetom na stran. Obračun po
dejanskih količinah OCENA
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ:
Zunanja ureditev stran 35/42
post. opis postavke
III.
količina
M.E.
cena
količina x cena
ZGORNJI USTROJ
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
Eventuelne poškodbe in čiščenja javnih cest ter drugih
površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca del. Izvajalec
mora biti pozoren na obstoječe komunalne in energetske
priključke. Vsa zemeljska dela na izkopih in transportih
izkopnih materialov se obračunavajo po prostornini zemlje
v raščenem stanju . Nasipna dela se obračunajo po
prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1
Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti s tamponskim
materialom deb. 0-32mm na povoznih in tlakovanih
površinah v deb. 20cm z utrjevanjem do ustrezne zbitosti.
Izravnava planuma tampona na +-1cm natačno. Nosilnost
na planumu tampona mora biti EV2>80MPa. Meritve
izvede izvajalec del.
2
m3
46,00
0,00 €
m3
2,90
0,00 €
m2
218,00
0,00 €
m2
122,80
0,00 €
m2
122,80
0,00 €
m2
122,80
0,00 €
94,00
0,00 €
Dobava in izdelava nasipa s prodnatim materialom deb. 3250mm okoli objekta v širini 40cm v deb. 20cm.
3
Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim
peskom 0 - 4 mm v sloju debeline min. 0.5 - 1 cm
- pod tlakovanimi površinami in asfaltom
4
Pobrizg tamponskega planuma z bitumnom za asfaltni sloj,
zaradi boljše sprijemnosti
5
Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja
na pripravljeno tamponsko podlago
- BD 22s
- deb. 7 cm
6
Nabava in vgrajevanje obrabnega sloja bitubetona na
nosilni sloj asfalta
- BB 11s
- deb. 4 cm
7
Izdelava gornjega ustroja zunanje ureditve sestavi:
OPOMBA: cena za poudarjene pozicije; pozicije v
poševni pisavi zajete v drugih postavkah
-
tampon prani prodec, dim.0-32mm
ločilni sloj (npr.Tyvek Pro geoproma)
pesek gr.4-8mm
tlakovci - beton plošče (npr.Oblak Trend -kvadrat, fuga
1.5cm, fugiranje z mivko) naklon 1-2%
30,00
0,10
4,00
8,00
m2
cm
cm
cm
cm
Zunanja ureditev stran 36/42
post. opis postavke
8
količina x cena
m2
m2
94,00
94,00
0,00 €
0,00 €
m
m
m
20,00
5,00
122,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in polaganje predfabriciranih betonskih robnikov
na pripravljeno podlago z podložnim betonom C12/15 in
obbetoniranjem, z zalivanjem stikov s cementno malto,
skupaj z vsemi pomožnimi deli (izkopi, planiranje,
utrjevanje linije,...), materiali in prenosi.
- dim. 15/25/100 cm OCENA
- dim. 15/25/33 cm radialni OCENA
- dim. 8/25/100 cm
10
cena
Izdelava tlakovane obrabne plasti iz betonskih tlakovcev
(npr.Oblak Trend - kvadrat, fuga 1.5mm, fugiranje z mivko)
naklon 1-2%), stiki zapolnjeni s peskom.
podati ceno materiala/m2
podati ceno dela/m2
9
količina
M.E.
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ ZGORNJI USTROJ:
Zunanja ureditev stran 37/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
IV. KANALIZACIJSKA
DELA
ODVODNJAVANJE
METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zakoličba osi kanalov
m
68,00
0,00 €
kom
9,00
0,00 €
m
12,00
0,00 €
m2
6,00
0,00 €
m3
52,00
0,00 €
m2
42,00
0,00 €
m3
50,00
0,00 €
m3
2,00
0,00 €
m
m
m
20,00
18,00
50,00
0,00
0,00
0,00
kom
2,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
kom
1,00
0,00 €
Postavljanje profilov za kanalizacijo z označbo višin na
mestih revizijskih jaškov, peskolovov
Zarezovanje asfalta na mestu priključka fekalne
kanalizacije na obstoječo.
Rušenje obstoječega asfalta (na mestu priklopa fekalne
kanalizacije na obstoječo) z nakladanjem in odvozom na
deponijo z plačilom takse.
Strojno ročni izkop zemlje III. kat za jarke za kanalizacijo z
odmetom na stran za kasnejši zasip širine 60cm in globine
do 150cm
Ročno planiranje dna jarka kanalizacije v širini 60cm
Zasip za položenimi cevmi z izkopanim materialom in
zbijanjem v plasteh po 20cm
Razprostiranje viškov izkopanega materiala na parceli
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi za
kanalizacijo na peščeno podlago in tesnenje z gumo
vključno z vsemi fazonskimi komadi in pomožnimi deli
- fi 110mm
- fi 160mm
- fi 200mm
Izdelava komplet peskolova iz betonske cevi fi 40cm,
globine 1.0m, vključno z betonskim pokrovom
Izdelava komplet peskolova iz PEHD cevi fi 40cm, globine
1.0m, vključno z povozno LTŽ rešetko 400/400m nosilnosti
400kN
Izdelava komplet revizijskih PE jaškov dim. fi 80cm, globine
160cm, vključno z LTŽ pokrovom premera 600mm
nosilnosti 400kN
Zunanja ureditev stran 38/42
post. opis postavke
13
14
15
16
17
18
količina
M.E.
cena
količina x cena
Dobava in vgradnja lovilca olj s pretokom 8l/s z vsemi
gradbenimi in pomožnimi deli
kom
1,00
0,00 €
kom
3,00
0,00 €
kom
1,00
0,00 €
m
68,00
0,00 €
m
68,00
0,00 €
kpl
1,00
Komplet dobava in izdelava ponikovalnica iz luknjane BC
DN1000 mm globine do 3m, zasip in obsip z drenažnim
materialom
Izvedba priključka fekalne kanalizacije na obstoječ javni
odvodni kanal
Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega
preizkusa.
Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi
po navodilih proizvajalca in projektanta velja za vso
kanalsko opremo.
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ ODVODNJAVANJE:
Zunanja ureditev stran 39/42
post. opis postavke
V.
količina
M.E.
cena
količina x cena
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Izdelava tankoslojne neprekinjene in prekinjene označbe z
enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe
snovi 200 um, širina črte 10 cm.
m
80,00
0,00 €
kom
1,00
0,00 €
m
2,50
0,00 €
m2
3,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
kom
2,00
0,00 €
kpl
1,00
Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno
barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um,
označitev parkirnega mesta za invalide skupaj s
piktogramom invalida.
Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z
enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe
snovi 200 um, širina črte 50 cm.
Izdelava puščice za označevanje smeri ročno z
enokomponentno barvo.
Nabava, dobava in postavitev stebriča premera 64 mm iz
vroče cinkane jeklene cevi dolžine 2500 mm.
Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15 dolžine 60
cm in prereza do 40 cm.
Nabava, dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno folijo
premera 600 mm.
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ PROMETNA SIGNALIZACIJA:
Zunanja ureditev stran 40/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VI. HORTIKULTURA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
1
2
3
4
Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +-3 cm,
setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in
zagrabljanje - v deb. 15 cm OCENA
m2
258,00
0,00 €
kom
5,00
0,00 €
kom
8,00
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in zasaditev nizkega grmičevja na območju zelenic
- vrsta grmičevja po dogovoru z projektantom
Dobava in zasaditev dreves na območju zelenic - vrsta
dreves po dogovoru z projektantom
Nepredvidena dela - obračun po dejanskih količinah in po
predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ HORTIKULTURA:
Zunanja ureditev stran 41/42
post. opis postavke
količina
M.E.
cena
količina x cena
VII. ZUNANJA OPREMA
Splošno:
V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje
in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z
normativi v gradbeništvu.
1
2
3
4
5
6
Ekološki otok: dobava in postavitev ekološkega otoka
tlorisne velikosti 2,20/4,40m z ograjo
kom
1,00
0,00 €
kom
3,00
0,00 €
kpl
1,00
0,00 €
kom
4,00
0,00 €
kom
5,00
0,00 €
kpl
1,00
Dobava in postavitev košev za smeti (600 l)
Dobava in postavitev tipskega zunanjega stojala za kolesa
Dobava in postavitev lesenih klopi na območju zunanje
ureditve
Dobava in montaža otroških igral (npr. podjetja Veplas)
Razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih količinah
in predhodni potrditvi nadzora.
0,00 €
SKUPAJ ZUNANJA OPREMA:
Zunanja ureditev stran 42/42