OBČiNA ŠKOFJA LOKA - Vrtec Škofja Loka

OBČiNA
ŠKOFJA LOKA
POSLANO:
- vsem enotam /
oglasne deske za starše
Oddelek za družbene dejavnosti
Mestni trg 15.4220
Škofja Loka + T: 04 51123 OO + F: 04 5112301
Številka: 602-0008/2013
Datum: 14.05.2013
!
+ E: [email protected]
+ U: www.skofjaloka.si
Prejeto:
VRTEC Škofja Loka
Podlubnik 1d
4220 Škofja Loka
ZADEVA: Obvestilo o možnosti koriščenja letnih rezervacij v juliju in avgustu 2013
Na podlagi Sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
117/2008), Občina Škofja Loka staršem otrok, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, omogoča koriščenje letnih rezervacij v mesecu juliju in avgustu
2013.
Letne rezervacije za mesec julij in avgust 2013 se staršem sofinancirajo
na podlagi vnaprej
najavljene odsotnosti
otroka iz vrtca s pisno rezervacijo, ki jo starši oddajo na upravo vrtca, ki ga
otrok obiskuje. Rezervacijo lahko uveljavljajo za nedelje no obdobje najmanj 10 delovnih dni (dva
tedna) in največ 2 meseca, skupaj 9 tednov.
Če starši rezervacije pisno ne sporočijo, se izostanek otroka razume kot nenapovedan
možnosti koriščenja rezervacije.
Upravo vrtca naprošamo,
rezervacij
za meseca julij
Škofja Loka.
in starši nimajo
da na naš naslov do 15. julija 2013 pošlje poimenski
in avgust 2013 za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče
Rezervacija staršem zagotavlja,
program predšolske vzgoje.
da lahko otroka po preteku rezervacije
spet normalno
seznam
v občini
vključijo v
V času letne rezervacije starši plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila
za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih
živil.
Prosimo vas, da starše otrok, ki obiskujejo vrtec in so občani občine Škofja Loka, seznanite z našim
obvestilom.
Lep pozdrav.
Pripravil/a:
Damjana Šaric
Strokovna sodelavka
Vročiti:
vi
•
Naslovniku, priporočeno s povratnico,
Arhiv, tu
Občina Škofja Loka
mag. Hermina Krajnc
Vodja oddelka za družbene dejavnosti